SI

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR

Coperta IOANA

şi

ilustraţiile

de:

CONSTANT1NESCU

ION SILVIA

BRĂESCU PANDELESCU

SORINA MARIA

B E 11 C !•! S C U BRĂESCU

ÎNVĂŢAŢI LIMBA FRANCEZĂ FĂRĂ PROFESOR
Ediţia a III=a revăzută şi îmbunătăţită

EDITURA

ŞTIINŢIFICĂ
19 6 5

BUCUREŞTI—

CUVÎNT

ÎNAINTE

Prezenta lucrare urmăreşte însuşirea limbii franceze în aşa fel încît asimilarea integrală a materialului să poată permite citirea şi traducerea unui text-francez, susţinerea unei conversaţii uzuale şi redactarea unui text simplu în limba franceză. Manualul este precedat de o parte introductivă în care, după un scurt istoric al limbii franceze, sînt expuse noţiunile de bază ale pronunţării şi ortografiei franceze. Avînd în vedere că manualul se adresează celor care doresc să înveţe limba franceză fără pro­ fesor, pentru a reda pronunţarea sunetelor limbii franceze s-a dat transcrierea fonetică internaţională la vocabularul fiecărei lecţii, iar în prima parte s-a dat şi la exemplele din capitolele de grama­ tică. Tot în partea introductivă sînt explicate şi unele semne din transcrierea fonetică internaţională. Recomandăm celor care stu­ diază manualul să revină la partea de fonetică oridecîteori întîmpină dificultăţi în pronunţarea cuvintelor. în afară de partea introductivă manualul cuprinde cinci părţi: — în partea I sînt expuse noţiunile elementare ale gramaticii franceze, pe bază de fraze sau texte simple cu un vocabular redus. — în partea a Ii-a se continuă expunerea concentrică a grama­ ticii franceze, urmărindu-se paralel şi însuşirea unui număr mai mare de cuvinte aparţinînd, îndeosebi, lexicului folosit în vorbirea zilnică. — în partea a IlI-a se pune accentul pe texte dialogate, care îl vor familiariza pe cititor cu conversaţia franceză curentă şi cu limba vorbită. în această parte, gramatica tratează în special principalele probleme ale morfologiei. — Majoritatea lecţiilor din partea a IV-a sînt adaptări după fragmente din operele scriitorilor francezi. Gramatica din această parte tratează cîteva dintre principalele probleme ale sintaxei.
5

— Partea a V-a cuprinde lecturi literare — poezii, cîntece popu­ lare si imnuri revoluţionare franceze.precum şi fragmente de proză din marii scriitori francezi —, menite să introducă pe cititor în literatura franceză. în scopul îmbogăţirii lexicului, precum şi pentru asimilarea lui corectă, la mai toate lecţiile se dau omonime, sinonime, anto­ nime, paronime şi familii de cuvinte. Unele lecţii sînt prevăzute eu miei suplimente cuprinzînd lecturi, dictoane şi proverbe, anecdote etc. care, nefiind însoţite de un vocabular, au drept scop familiarizarea cititorului cu folosirea dicţionarelor bilingve. Fiecare lecţie din manual este însoţită de exerciţii — accentul căzînd asupra celor de retroversiune •— care trebuie rezolvate întot­ deauna în scris pentru însuşirea ortografiei limbii franceze. Manualul este însoţit de următoarele anexe: 1. Compendiul de gramatică, în care se face o sinteză a cunoştin­ ţelor de gramatică expuse în diferitele lecţii ale manualului; 2. Cheia exerciţiilor, care urmează a fi consultată după rezolvarea fiecărui exerciţiu; 3. Vocabularul francez-romîn, cuprinzînd toate cuvintele franceze din manual, şi Vocabularul romîn-francez, în care sînt incluse numai cuvintele din exerciţiile de retroversiune. Manualul de faţă utilizează permanent si pe scară largă compa­ raţia fenomenelor gramaticale franceze eu cele romîneşti. El pre­ supune din partea cititorilor cunoaşterea problemelor de bază ale gramaticii romîne, precum şi a terminologiei ei. Atragem atenţia cititorului să nu treacă la o lecţie nouă pînă nu a asimilat-o perfect pe cea precedentă, căci fiecare lecţie se bazează pe cunoştinţele anterioare. Rezolvarea exerciţiilor consti­ tuie, în acest sens. un mijloc sigur de autocontrol. Există părerea că limba franceză, fiind, ca şi romîna, o limbă de'origine latină, poate fi uşor învăţată de către romîni. Dacă există asemănări între structura gramaticală a celor două limbi, la care trebuie să adăugăm şi influenţa destul de însemnată exer­ citată de limba franceză asupra vocabularului limbii noastre, există însă şi mari deosebiri, în primul rînd, în ceea ce priveşte pronun­ ţarea. Nu trebuie să uităm nici faptul că gramatica franceză este o gramatică grea. în special în sectorul verbelor neregulate. Ase­ mănarea relativă care există între limba noastră şi limba franceză, îndeosebi în domeniul vocabularului, prezintă şi un pericol pentru cei care sînt ispitiţi să considere această asemănare mai mare decît
6

este în realitate. De aceea, pe lîngă semnalarea cazurilor de ana­ logie dintre cele două limbi, menite să uşureze însuşirea limbii franceze, în manual se atrage mereu atenţia asupra deosebirilor esenţiale dintre ele, precum şi asupra unor greşeli pe care le fac în mod frecvent vorbitorii romîni (V. în acest sens Compendiul de gramatică). La însuşirea corectă a limbii franceze nu se poate ajunge fără eforturi susţinute. Limba franceză este limba unei vechi şi bogate culturi şi, în ace­ laşi timp, una dintre limbile de circulaţie internaţională. însu­ şirea ei nu poate duce decît la lărgirea orizontului cultural al oricărui om al muncii, precum şi la apropierea şi întărirea prie­ teniei dintre popoare.
AUTORII

PARTE INTRODUCTIVĂ

SCURT ISTORIC AL LIMBII FRANCEZE Limba franceză este, ca şi limba romînă, o limbă romanică. Ea este rezultatul unei duble încrucişări. Pe teritoriul Franţei de azi locuiau în vechime galii, care vorbeau o limbă de origine celtică. Datorită contactului dintre gali şi latini şi mai ales în urma cuce­ ririi Galici de către romani (secolul I î.e.n.), a avut loc o primă încrucişare între limba latină populară şi limba celtică a băşti­ naşilor, din care a ieşit învingătoare limba latină. In secolele V-VII e.n., datorită migraţiei francilor (de origine germanică), are loc o a doua încrucişare, de data aceasta între limba latină populară şi limba germanică a francilor, din care iese din nou învingătoare limba latină. Limba nou formată este cunoscută sub numele de limba ..romană" (le „roman"). Condiţiile de fărîmiţare din societatea feudală au dus la formarea unui mare număr de dialecte, dintre care s-a impus mai tîrziu, ea limbă oficială, dialectul vorbit în regiunea Île-de-France, unde este situat Parisul. In urma unei evoluţii de multe veacuri, se conturează, în secolul al XYII-lea, limba franceza modernă care. cu oarecare modificări. îndeosebi în domeniul lexicului, este şi limba franceză de astăzi. Ca orice limbă, franceza a împrumutat. în cursul veacurilor, un număr de termeni, mai ales de la limbile popoarelor vecine, dar şi de la altele mai depărtate. La rîndul ei, datorită prestigiului culturii franceze progresiste, limba franceză a împrumutat mulţi termeni altor limbi, printre care si limbii romîne. Limba franceză se vorbeşte astăzi, în afară de teritoriul Franţei, într-o serie de ţări ca : Belgia (jumătatea de sud), Elveţia feîteva cantoane), Luxem­ burg, Canada (aproximativ 4 milioane de vorbitori de limbă fran­ ceză) etc.

ţ. In comparaţie cu limba romînă.NOŢIUNI DE FONETICĂ. pronunţarea fiecărui cuvînt în parte dîndu-se la vocabularul lecţiilor. Literele alfabetului francez reprezintă următoarele sunete 2 : în transcrierea fonetică internaţională se transcrie y (v. Corespondenţa dintre sunete şi litere prezintă numeroase dificultăţi. precum şi accente sau alte semne diacritice (şedila. s-au făcut analogii cu sunetele limbii romîne. Alfabetul A B C D E F G H I (a) (be) (se) (de) (e) (ei) (je) (as) (i) francez J K L M N 0 P Q R se c o m p i a n e d i n 26 de litere: (ji) (ka) (el) (an) (en) (o) (pe) (kû) (er) S (es) T (te)' U (sunet inexrstent în limba r o m î n ă . Acolo unde a fost posibil. în limba franceză există o mare deosebire între ortografie şi pronunţare. S-a folosit peste tot "transcrierea fonetică internaţională care. V. şi tabloul sinoptic al sunetelor limbii franceze şi al notării lor grafice. în afară de literele alfabetului francez. Pentru a reda toate sunetele limbii franceze se folosesc. trema). mai departe). pe lîngă literele alfabetului latin. 13 1 a . pe care le dăm aici. utilizează şi unele simboluri speciale. ORTOGRAFIE FRANCEZĂ SUNETE ŞI LITERE ŞI ORTOEPIE Noţiunile sumare de pronunţare a limbii franceze. intermediar între i si u romînesc) 1 V (ve) W (dubl ve) X (ics) Y (igrec) Z (zed) Se observă că în alfabetul francez nu găsim unele litere romîneşti: ă. şi grupuri de vocale sau de con­ soane. vor servi ca norme de orientare generală. ş. î.

meridian c î n d : — este m a r c a t de un accent a s c u ţ i t [ ' ] : égal [égal] egal café [kafe] cafea ca e — se (t. 14 . la sfîrşitul père [per] t a t ă tablette patrie [tabiet] tabletă cuvintelor: [patri] patrie sau uneori în i n t e r i o r u l c u v i n t e l o r : appeler [aple] a chema" petit [pti] mic anterioare: Observaţie. Uneori sunetul a este redat în scris prin e: femme femeie.r): află parler într-o silabă finală si este u r m a t de o consoană [parle] a vorbi.z.Vocale A poate fi: închis (anterior) 1 (se t r a n s c r i e eu a de tipar) : brave [brav] brav [fam] part [par] parte Observaţie. sau deschis (posterior) (se transcrie cu a cursiv) : 6as [ba] jos pas [pa] pas pâle [pal] palid E are m a i m u l t e valori fonetice: e deschis (se t r a n s c r i e e ) : — este m a r c a t de un accent grav [ * ] : mère [mer] mamă — este m a r c a t de un accent circumflex [*]: tête [tst] cap — este u r m a t de două consoane: terre [ter] p ă m î n t e închis (se t r a n s c r i e p r i n e de tipar) se rosteşte romînese în cuvinte ca general. t se pronunţă) 1 Vocalele închise se pronunţă cu gura pe j u m ă t a t e închisă. -t nu se pronunţă) d a r délicate [delikat] delicată (feminin. de obicei. -e m u t final determină pronunţarea consoanei délicat [delika] delicat (masculin . e mut care: a) nu se rosteşte.

3 In pronunţarea pariziană r se pronunţă graseiat.u n e răstur­ n a t [a] : ie [la] (art. y: cinema [sinema] cinema bicyclette face [fas] faţă [bisiklet] bicicletă V In afară de cazul în care. 15 . El reprezintă un sunet i n t e r m e d i a r între i şi u. u r m î n d după o vocală. C se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se transcrie p r i n k îna­ intea unei consoane. în general cînd este u r m a t de două consoane. i. buzele fiind în poziţia pe care o au la p r o n u n ţ a r e a lui u r o m î n e s c : gravare [gravyr] gravură lune [lyn] lună în unele c u v i n t e u se p r o n u n ţ ă o: album [albom] a l b u m minimum [minimom] minimum Consoane Consoanele h. Se transcrie p r i n t r . hot. mai d e p a r t e ) . o nazalizează pe aceasta.b) se p r o n u n ţ ă ca u n sunet i n t e r m e d i a r între o şi e. o.vocalelor a. (v. z se p r o n u n ţ ă la fel ca în romîneşte şi se t r a n s c r i u p r i n litera de t i p a r respectivă. n2. u sau la sfîrşitul u n u i c u v î n t : cit/nai [klima] climă parc [park] parc 4 cap [kap] cap '<?c [sek] uscat — se p r o n u n ţ ă ca u n s şi se t r a n s c r i e p r i n s înaintea vocalelor e. iar limba are poziţia ca pentru p r o n u n ţ a r e a s u n e t u l u i e. p. k. Se rosteşte cu buzele ceva m a i î n d e p ă r t a t e decît la rostirea lui o r o m î n e s c : mort [mar] m o r t porte [part] uşă închis — se p r o n u n ţ ă ca o romînesc şi se transcrie p r i n o de t i p a r : rose [roz] roz U are altă valoare decît în limba r o m î n ă . Acest sunet se transcrie p r i n t r . l.u n y şi se pronXinţă cu limba în poziţia în care îl p r o n u n ţ ă m pe i. d. r 3 .) regret [ragre] regret / şi Y se p r o n u n ţ ă ca i romînesc şi se transcriu prin i: vif [vif] viu syllabe [silab] silabă O p o a t e fi: deschis (se transcrie p r i n semnul o). a. m1. P e n t r u ros­ t i r e a Iui buzele se rotunjesc ca p e n t r u o. /.

de obicei. de obicei. prin ks: sexe [ssks] sex boxe [boks] box 16 . 23): garçon [garsô] băiat G se pronunţă la fel ca în romîneşte şi se transcrie prin g îna­ intea unei consoane sau a vocalelor a. ca v: •wolfram [volfram] volfram Uneori w poate reprezenta un sunet vocală (v. mai departe). X se pronunţă în general ca un x romînesc şi se transcrie immixtion [imikstj5] imixtiune. y: gel [321] îngheţ agir [Vjir] a acţiona gymnastique [3imnastik] gimnastică Q se pronunţă ca un c romînesc şi se transcrie prin k. ca un t romînesc (se transcrie prin t). u: gris [gri] cenuşiu gare [gar] gară —• se pronunţă ca un / romînesc (şi se transcrie prin 3) înain­ tea vocalelor e. i.— se pronunţă tot ca un s cînd este însoţit de semnul numit sedilă [ J (v. precum şi atunci cînd este urmat de o consoană sau de alt s: sac [sak] sac poste [past] poştă essor ' [esorj avînt — se pronunţă ca z cînd se află între două vocale: base [baz] bază rose [roz] roz T se pronunţă. nu se pronunţă): quatre [katr] patru qui [ki] cine S se pronunţă ca un s romînesc la început de cuvînl:. Grupul ti urmat de o vocală se pronunţă însă si: inertie [inersi] inerţie Fac excepţie unele cuvinte ca: amitié [amrtje] prietenie garantie [garàti] garanţie precum şi cuvintele în care grupul ti urmează după un s sau un x: bastion [bastjo] bastion W se pronunţă. Este urmat (cu rare excepţii) de vocala u (care. o. şi p. în general.

P r i n ele p o t fi e x p r i m a t e fie s u n e t e care de obicei s î n t r e d a t e p r i n t r . î n a i n t e a căruia se face eliziunea şi care cere legătura (v. [sis] şase —• se p r o n u n ţ ă uneori z: deuxième [d^zjem] al doilea L i t e r a H nu r e p r e z i n t ă în limba franceză nici u n s u n e t . se t r a n s c r i e p r i n s i m b o l u l [/] : cher [Jer] scump chat [/a] pisică k: In unele c u v i n t e însă ch se p r o n u n ţ ă orchestre [orkeslr] orchestră 2 technique [tsknik] tehnic 17 . h mut. Se d i s t i n g două feluri de h: 1.o s i n g u r ă literă.— se p r o n u n ţ ă uneori gz: exact [egzakt] exact — se p r o n u n ţ ă s la sfîrşitul unor c u v i n t e : six. fie sunete i n e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă . î n a i n t e a căruia nu se p o a t e face eliziunea şi care nu p e r m i t e l e g ă t u r a : la halte [lapait] oprirea les héros [lewero] eroii dix [dis] zece Grupuri de litere Unele g r u p u r i de litere au o p r o n u n ţ a r e specială. E a nu t r e b u i e deci n i c i o d a t ă p r o n u n ţ a t ă . h aspirat. m a i d e p a r t e ) : l'herbe [lerb] iarba les hommes [le w z w om] oamenii 2. Grupuri G r u p u l ph redă sunetul / : philosophe [filozof] filozof P r i n th este r e d a t s u n e t u l athénée [atene] ateneu t: théorie [teori] teorie phosphore [fosfor] fosfor de consoane ch redă sunetul r o m î n e s c ş .

ace­ laşi s u n e t .G r u p u l se î n a i n t e a vocalelor e şi i se citeşte s: scène [sen] scenă science [sjâs] ştiinţă G r u p u l gn redă s u n e t u l n m u i a t . eau sînt identice cu sunetul r e d a t de vocala o: automobile [atamabil] automobil tableau [tablo] tablou G r u p u l de vocale ai este identic cu e închis: sau e deschis: gai [ge] vesel français [frâse] francez. ci (inexistente în limba franceză) sînt r e d a t e p r i n g r u p u l de litere tch: Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia De asemenea.i în romîneşte (ex. sunet care se o b ţ i n e aşezînd limba ca pentru a p r o n u n ţ a un e deschis şi r o t u n j i n d în ace18 . Se t r a n ­ scrie [ p ] : règne [rcji] domnie itgne [lip] linie F a c excepţie unele c u v i n t e în care consoanele g şi n fac p a r t e din silabe d i f e r i t e : diagnostic [diagnostik] diagnostic. n'iel = m i e l ) . G r u p u l ei se p r o n u n ţ ă uneori ca u n e deschis [e]: peine [pgn] trudă Seine [sen] Sena G r u p u r i l e de vocale eu. sunetele ce. în unele c u v i n t e sau n u m e p r o p r i i s t r ă i n e . oe. a s e m ă n ă t o r cu p r o n u n ţ a r e a d i a l e c t a l ă a lui m -\. î n numele p r o p r i i s t r ă i n e . în scris. ue redau t o a t e . p r i n ts sau tz: tsé-tsé [tse-tse] musca ţeţe Grupuri tzigane [tsigan] ţigan de vocale G r u p u l de vocale ou (transcris prin u de tipar) redă pe u romînesc: troupe [trup] t r u p ă ours [urs] urs Grupurile de vocale au. oeu. sunetul ţ (care nu există în limba franceză) este r e d a t . inexistent în limba r o m î n ă .

un [œ] unu parfum [parfœ] parfum om: — o n a z a l (transcris 5) este r e d a t p r i n on. in. yn. [oe] şi [0] se numesc uneori vocale compuse. ain.u n g r u p de vocale şi consoane: — a nazal (transcris ă) este r e d a t în scris p r i n grupurile an. E s t e a p r o p i a t de s u n e t u l a şi se t r a n s c r i e p r i n [CE]: peur [pœr] frică sœur [scer] soră œil [œj] ochi accueil [akcej] primire î n a l t e c u v i n t e . L i m b a franceză are p a t r u vocale nazale. aim. r e d a t e în scris p r i n t r . cu deosebirea că este închis. ain. ym: magasin [magazë] magazin 6aiu [bë] baie examen [sgzami] examen lynx [lsks] rîs simple fsèpl] simplu /aim [fë] foame teint [te] culoare sympathie [sëpati] simpatie um: — ce nazal (transcris ce) este r e d a t în scris p r i n un. ceu redau u n sunet apro­ p i a t de cel descris m a i sus. em. Se t r a n s c r i e p r i n sim­ bolul [ 0 ] : bleu [bl0] albastru /eu [Î0] foc nœud [n0] nod Observaţie. vocala nazală decît atunci cînd se află 2* 19 . ein. o deschis [o] şi ce [ œ ] î m p r e u n ă cu un n p r o n u n ţ a t pe nas o d a t ă cu ele. g r u p u r i l e d e vocale eu. om. un. e deschis [s]. en. constituie una d i n t r e principalele dificultăţi p e n t r u aproape t o ţ i s t r ă i n i i care î n v a ţ ă limba franceză. în general. Combinaţiile de litere an. sunete inexistente în limba r o m î n ă . am. Vocale nazale Vocalele nazale. en.laşi t i m p buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o deschis. en. E s t e vorba de rostirea sunetelor vocale a [ a ] . im. E l se o b ţ i n e aşezînd l i m b a ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n e închis şi r o t u n j i n d buzele ca p e n t r u a p r o n u n ţ a u n o închis. em: plante [plat] plantă lampe [Mp] lampă en [à] în decembre [desâbr] decembrie — e (deschis) nazal (transcris s) este r e d a t în scris p r i n u r m ă ­ toarele c o m b i n a ţ i i de vocale şi consoane: in. nu reproduc. im. on etc. bon [bo] bun maison [mez3] casă nom [nô] nume Observaţie. em.

grupurile de litere menţionate nu m a i redau vocalele nazale. 1. ii. u r m a t e de o vocală sau. Semivocale Limba franceză are trei semivocale (vocale care nu se pot rosti decît însoţite de altă vocală. viile [vil] (oraş) etc. 20 . oi. Se redă în scris prin u (urmat de o vocală): huit [iiit] opt nuage [nqa3] nor Litere care nu se pronunţă In general. Semivocala transcrisă prin [Î/] se apropie de sunetul transcris prin ?/. ennemi [enmi] (duş­ man). enfant [ălă] (copil) etc. Cînd sînt. oe etc.: oui [wi] da moi [mwa] eu poêle [pwa]] sobă 3. de consoana d u b l a t ă m sau n. citindu-se il: [mii] (o mie). Se transcrie prin [/].vocală) : idiot fidjo] idiot travail [travaj] muncă yeux [j0] ochi famille 1 [famij] familie 2. Semivocala w este redată în scris prin ou. ci vocala şi consoana respectivă: université [ynivcrsite] (univer­ sitate). grupul ill nu are valoarea lui yod. inerte [inert] (inert). ill ( -j. lundi [lôadi] (luni). In scris se redă prin i. fin [ve] (vin). bonbon [bôbô] (bomboană). y. în limba franceză consoanele finale nu se pronunţă: porc clei fusil pays paix [por] porc [kle] cheie [fyzi] puşcă [pei] ţară [pe] pace rond sang loup (rot nex [ro] [să] [lu] [tro] [ne] rotund sînge lup trap nas Nu sc pronunţă -r final al infinitivului verbelor din grupa I: aimer [eme] a iubi parler [parle] a vorbi mille 1 î n unele cuvinte. cu deosebirea că se trece repede la pronunţarea vocalei următoare. Semivocala transcrisă prin [w] se apropie de sunetul u romînesc. Semivocala numită yod (deosebită de i vocală) se pronunţă împingînd înainte maxilarul inferior şi apropiind puţin limba de molarii superiori. arai [ami] (prieten).în poziţie finală sau cînd sînt u r m a t e de o altă consoană: a n [ă] (an). son [s3] (sunet). cu care formează împreună un diftong). cu unele excepţii. Pentru a o pronunţa se aşază limba şi buzele ca pentru pro­ nunţarea lui u şi se trece repede la pronunţarea vocalei care ur­ mează.

Accentele au uneori rol fonetic. articolelor sau adjectivelor: les paysans [le^psizâ] ţăranii les villes [le w vil] oraşele pluralul Vocala u nu se p r o n u n ţ ă în g r u p u r i l e gue [ga]. în afară de h (redus la rolul de o r n a m e n t grafic) nu se p r o n u n ţ ă u r m ă t o a r e l e l i t e r e : a în m în g în p în août [u] august automne [oton] toamnă vingt [vs] douăzeci sept [sst] şapte condamner [kôdanel a condamna doigt [dwa] deget sculpter [skylte] a sculpta. Accente In limba franceză 1. dînd o a n u m i t ă v a l o a r e fonetică vocalei deasupra căreia sînt aşezate. nu se p r o n u n ţ ă -s final cînd formează s u b s t a n t i v e l o r .De asemenea. alteori au rol pur ortografic. gui [ g i ] : vague [vag] vag guide [gid] ghid E x i s t ă m u l t e c u v i n t e în care unele litere nu r e p r e z i n t ă nici un sunet. T o t din motive etimologice^ m u l t e c u v i n t e din limba franceză se scriu cu consoană d u b l ă . Astfel. Accentul ascuţit a r a t ă că acest e este neşte : — la sfîrsituî u n u i blé [ble] grîu există t r e i feluri de accente: (l'accent aigu) [ ' ] aşezat deasupra vocalei e închis. rolul lor fiind p u r etimologic. In v o r b i r e a c u r e n t ă ele se p r o n u n ţ ă ca şi c u m n-ar e x i s t a d e c î t o s i n g u r ă c o n s o a n ă : homme [om] om fonctionnaire [fDksjaner] funcţionar allumette [alymst] chibrit ACCENTELE ŞI ALTE SEMNE DIACRITICE In scrierea limbii franceze se folosesc accente şi alte semne dia­ critice. mareînd o literă sau o silabă d i s p ă r u t ă sau servind la evitarea confuziei între două o m o n i m e . Vocala e cu accent a s c u ţ i t se întîlc u v î n t monosilabic sau p l u r i s i l a b i c : [ferme] închis musée [myze] muzeu fermé — în cuvinte de două sau m a i m u l t e silabe. oridecîteori vocala din silaba u r m ă t o a r e se p r o n u n ţ ă : état [eta] stat préférer [prefere] a prefera déjeuner [dejœne] a dejuna 21 .

exact1 [egzakt] (exact. régner [rene] (a domni). uneori. De e x e m p l u : a (fără accent = verb) şi à (cu accent = = prepoziţie) . — în cuvintele de două sau mai multe silabe. De exemplu: gust — goût [gu] . mareînd locul unei litere (de obicei s) sau al unei silabe dispărute 2 . téléphone [telefon] (telefon). déjà.s). la rubrica Observaţie. Vocala e cu accent grav se întîlneşte: — în cuvintele monosilabice sau plurisilabice terminate în -s {-s făcînd parte din rădăcina cuvîntului) : près [prel aproape succès [sykse] succes Observaţie. ci este pus pentru a se evita unele confuzii între omonime. o călăuză pentru o corectă ortografiere a cuvin­ telor franceze.) Accentul se păstrează însă. 2. i. compararea. dessin [desë] (desen). th. rol etimologic. u) are şi un rol fonetic: x este de fapt o consoană dublă (k -f. e. cu limba romînă poate fi. Accentul grav (Vaccent grave) [v] aşezat deasupra vocalei e arată că acest e este deschis. pentru accentul ascuţit sînt valabile şi pentru accentul grav. identic cu accentul folosit în limba romînă pentru marcarea voca­ lei î. Accentul cir­ cumflex are. éclairer [eklere] (a lumina). are în limba franceză un rol cu totul diferit. gn: déchet [de/e] (deşeu). 2 1 22 . înaintea grupurilor eh. Accentul circumflex (Vaccent circonflexe) [ A ]. în primul rînd. grafic. Observaţie. cînd a doua consoană este l sau r (afară de cazul cînd l sau r sînt duble) : écrire [ekrir] (a scrie). accentul circumflex (care poate marca voca­ lele a. In astfel de cazuri. oridecîteori vocala din silaba următoare este mută: mère [mer] m a m ă père [per] t a t ă première [pramjer] prima Regulile indicate mai sus. de asemenea. 3. şi deasupra vocalei u în cuvîntul où. {à. etc. castel — château [/ato]. Cînd -s reprezintă t e r m i n a ţ i a pluralului această regulă nu se aplică: dés [de] (zaruri).Observaţie. efficace [efikas] (eficace). Accentul se m e n ţ i n e . Multe cuvinte romîneşti avînd aceeaşi origine latină ca şi cuvintele franceze respective au păstrat litera care în limba franceză a fost înlocuită cu accentul circumflex. In aceste cuvinte el nu are rol fonetic. baston — bâton [bată] . deşi este. Accentul grav este aşezat în unele cuvinte deasupra vocalei a: à. In al doilea rînd. ph. o. Accentul ascuţit dispare dacă vocala e este u r m a t ă de două consoane: fermer [ferme] (a închide). ou (fără accent = sau) şi où (eu accent = unde).

Sedila este aşezată sub c n u m a i înaintea vocalelor a. faptul că vocala deasupra căreia se află este mai lungă: pôle [pol] (pol). t r e m a aşezată deasupra vocalei e a r a t ă că această vocală nu se p r o n u n ţ ă : Saint-Saëns [ss^sàs]. a u n u i o î n c h i s : grâce [gras] graţie de obicei. o sau u: français [trase] francez leçon [lasD] lecţie reçu [rasy] chitanţă Trema (le tréma) este u n semn ortografic format din două p u n c t e . care se aşază deasupra vocalelor e. e. unui a închis şi. respectiv. se pot elida vocalele a. Apostroful (Vapostrophe) indică locul u n e i vocale elidate . accentul circumflex indică. côte [kot] (coastă). Pe lîngă rolul fonetic. de obicei. acesteia u n u i e deschis: bête [bst] prost fenêtre [fnetr] fereastră valoarea — aşezat deasupra vocalelor a şi o le d ă . în gene­ ral. i sau u p e n t r u a a r ă t a că vocala respectivă se separă în p r o n u n ţ a r e de vocala care pre­ cedă sau care u r m e a z ă : aiguë [egy] ascuţită naïf [naif] naiv héroïne [eroin] eroină I n unele nume p r o p r i i . care aşezat sub consoana c îi dă acesteia valoarea u n u i s. valoarea pôle [pol] pol Observaţie. sûr [syr] (sigur). i î n a i n t e a u n e i vocale sau a u n u i h m u t : l'arène [larsn] arena ( = la arène) l'arbre [larbr] copacul ( = le arbre) c'est [SE] este ( = ce est) l'homme [lom] omul ( = le homme) Nu se p u n e apostrof înaintea aspirat: le héros [la^ero] eroul u n u i c u v î n t care începe cu un h la Hongrie [la^ogri] Ungaria 23 . Alte semne diacritice Sedila (la cédille) este u n semn ortografic în formă de virgulă (se foloseşte în limba romînă la literele ş şi ţ).— aşezat deasupra vocalei e dă.

în general. Intensi­ t a t e a m a i mare a u n e i silabe d i n t r . Spre deosebire de limba r o m î n ă . faţă de celelalte. De e x e m p l u . în limba franceză a c c e n t u l t o n i c este fix. în c u v î n t u l petit. -t final nu se p r o n u n ţ ă de obicei. Dacă însă d u p ă el urmează c u v î n t u l homme. nefiind fixat cu stricteţe pe o a n u m i t ă silabă a cuvintelor. F e n o m e n u l acesta p r e z i n t ă unele d i f i c u l t ă ţ i p r i n f a p t u l că.u n u i s i n g u r : grand-père [g'ră^per] bunic wagon-restaurant [vag5wr£Storâ] vagon restaurant rendez-vous [râdevu] întîlnire Àccenîïiï tonic In orice c u v î n t compus din două sau m a i m u l t e silabe. u n d e accentul t o n i c este m a i m u l t sau m a i p u ţ i n liber. E l constă în aceea că o consoană finală m u t ă p o a t e fi p r o n u n ţ a t ă dacă c u v î n t u l i m e d i a t u r m ă t o r începe cu o vocală sau cu u n /( m u t . 1 . fiind m u t . în cursul l e g ă t u r i i . Şi c u m . în transcrierea fonetică nu s-a mai indicat în manual locul accentului tonic. legătura între ele este u n fenomen o b i ş n u i t şi frecvent. iar consoana finală m u t ă -t se p r o n u n ţ ă ca şi cum ar a p a r ţ i n e u l t i m u l u i c u v î n t . 2 în primele două părţi ale manualului se indică legătura prin semnul w aşezat între cuvintele care trebuie legate: des^enfants [dezwâfâ] (copii). Astfel: -s şi -x se p r o n u n ţ ă z: le{s)-z-élèves [lez^elev] elevii deu(x)-z-amis [d0z w ami] doi prieteni Pentru acest motiv. căzînd î n t o t d e a u n a pe ultima silabă a c u v î n t u l u i 1 : portrait [portre] portret armoire [armwar] dulap liberté [liberte] libertate maison fmezû] casă fonctionnaiTe [foksjansr] funcţionar Marseille [marsej] Marsilia Legătura înlre cuvinte (La liaison) Legătura între cuvinte este u n fenomen caracteristic p e n t r u limba franceză.u n c u v î n t . una d i n t r e ele este r o s t i t ă cu m a i m u l t ă forţă. se n u m e ş t e accent tonic sau accent de intensitate. cuvintele nu se folosesc izolat.I Liniuţa de unire (le Irait d'union) se foloseşte pentru a reuni două sau m a i m u l t e c u v i n t e î n t r . unele consoane îşi schimbă valoarea fonetică. Se face astfel legătura între cele două c u v i n t e izolate. % • . acest -t se p r o n u n ţ ă : pelit^. m a i a p ă s a t .homme2.

— după forma tu as a verbului avoir: tu as une balle [ t y ^ a y n ^ b a l ] (tu ai o minge) . bun I n cele m a i m u l t e c a z u r i . — în general. cînd două cuvinte alăturate nu formează o unitate logică de sens. e + 2 cons. T a b l o u s i n o p t i c a l s u n e t e l o r l i m b i i f r a n c e z e ş i a l n o t ă r i i lor g r a f i c e Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie E xemp e Vocale a (a închis) a e a â è ê ai ei e -f.cons. part [par] brave [bravj femme [fam] classe [klas] pâle [pal] mère [mer] tête [tst] français [fràss] peine [pen] chef [/ef] terre [t er] a [a deschis) E (e deschis) ?5 . Există unele legături interzise. l e g ă t u r a coexistă a l ă t u r i de ţarea nazală: un homme [ î n om] un om bien aimé [bjën^eme] pronun­ iubit Observaţie. — înainte de un h a s p i r a t : les haricots [le w ariko] (fasolea). ca de exemplu: — după conjuncţia et: regarder et admirer [ragarde^e^admire] (a privi şi a admira) .-d se p r o n u n ţ ă t: [grât^om] om marc gran{d)-t-homme -g se p r o n u n ţ ă k: lon[g)'k-efjorl -/ se p r o n u n ţ ă v numai [lôk^efar] în unele efort îndelungat combinaţii: ani în pro­ neu[f)-v-ans [ncev w â] nouă V o c a l e l e n a z a l e (în s p e c i a l s) se d e n a z a l i z e a z ă u n e o r i nunţare: moye(n)-n-dge [mwaj en^a3] evul mediu bo(n)-n-étudiant [ban w etydià] student.

(r.eons. u + m ou où aoii y u û eu Vocale compuse eu œu eu œ œu ue feu [Î0] 0 (închis) œ (deschis) nœud [n0] peur [pœr] œil [œj] sœur [soer] accueil [akoej] Vocale nazale an am en em ean aon in im ym en ain ă [a nazal) p l a n t e [plat] lampe [làp] sens [sas] décembre [desàbr] Jean [Jâ] paon [pà] magasin [magazs] simple [sspl] sj/mpathique [sèpatik] examen [egzamë] demain [domë] faim [fè] teint [ts] e (e nazal) a im ein 26 .Sunatul şi semnul prin care este transcris Se é scrie Exemple liberté [liberte] ouvrier [uvrie] g«« [ge] armoire [armwar] premier [pramje] vif [vif] sj/nonj/me [sinonim] rose [roz] saut [so] tableau [tablo] porte [port] m a x i m u m [maksimom] troupe [trup] coût [ku] août [u] lune [lyn] sur [syr] j'eus [3y] e (e închis) e -J. z) ai e (mut I) a [e m u t II) i -e e i y 0 (o închis) o au eau a (o deschis) u o -f cons.

oê diable [djabl] famine [famij] t r a v a i l [travaj] î/eux []0] oui [wi] douane [dwan] soir [swar] poêle [pwal] employer [àplwaje] nuit [ntii] tuer [tue] w °y H u + vocală Consoane b d f g b d f ph g barbe [barb] deux [d0] fer [fer] philosophe [filosof] x (g + z) 3 gare [gar] seconde [zgôd] ea.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple 5 (o nazal) ôë (ce deschis nazal) on om un um bore [bô] nom [n5] un [ce] parfum [parfœ] Semivocale j (y° d ) i + vocală ill ii (final) y + vocală ou oi ce.act [egzakt] / a r d i n [5ardê] gel b « l ] agir [a3ir] café [kafe] çuatre [katr] frilonlètre [kilamstr] orchestre [orksstr] sea^e [seks] tivre [livrj mot [mo] noir [nwar] ligne [lip] poire [pwar] rouge [ru3l g+ e g + i.y c q k ch X (k + 1 m n gn P k S) 1 m n J» P r r 27 .

cinéma [fas. tz h mut h aspirat Tchécoslovaquie [t/ekaslo vaki] tzigane [tsigan] 1 'hippodrome [lipodram] le ftaraac [ l s ^ a m a k ] - . o. i t i -f.Sunetul şi semnul prin care este transcris Se scrie Exemple s s. sinema" lepon [las5] scène [ssn] naiion [nasjô] d i s [dis] cftat [Ja] iable [tabl) théorie [teori] fălise [valiz] «-'agon [vag5] zéro [zero] base [baz] c r a c t [egzakt] / t V eh t th V W z z -s-(intervocalic) • x (g + z) Sunete ce. u se + e. ci ţ Nu se pronunţă străine tch ts.(intervocalic) c + e. y ç + a.(iniţial) s (înainte de con­ soană) -s (final) -ss.vocală -X sac [sak] poste [posti fil* [fis] possessif [pysesif] face. i.

PARTEA ! .

.

une fenêtre Voici une fenêtre. T\ une table Voilà une table. 31 .un homme une fe mme une fille <777ţ\ V \ ^ une chambre Voici une chambre. une chaise C'est une chaise. une porte Voici une porte.

un livre Voici un livre. Voici un livre sur une table. . une lampe C'est une lampe. un crayon Voilà un cravon. un portrait Voilà un portrait.Voilà une chaise et une table. 32 Voilà un stylo et un crayon sur un livre. un stylo Voici un stylo.

chambre — g r u p u l am r e p r e z i n t ă vocala nazală à. portrait — consoana finală -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . P a r t e a i n t r o • ductivă). r . rsyrj pe stilou U n stylo [ce_stilo] un un crayon ['® w kr£J5] un creion PRONUNŢARE » voici. fille—grupul UI redă s u n e t u l yod.-. se referă. voilà — grupul oi r e p r e z i n t ă semivocala w (v. S u b s t a n t i v e l e care denumesc obiecte neînsufleţite sau a b s t r a c ţ i u n i nu pot avea decît u n singur gen. Genul substantivelor In limba franceză există două genuri p e n t r u s u b s t a n t i v e : mas­ culin şi feminin. Acesta se recunoaşte după a r t i ­ colul care le precedă: un portrait (masculin). . . 3 — învăţaţi limba franceză fără profesor 33 . . . bine d e t e r m i n a t . chaise—grupul eh se p r o n u n ţ ă ca ş romînesc. în general. " rJ. . » voici [vwasi] iată une porte [yn w port] o uşa une fenêtre [ y n w f n s t r ] o fereastră une table [yn^tabj] o masă voilà [vwala] i a t ' î une chaise [ y n ^ / e z ] n r l scaun c'est [SE] este et M ?» r . . u» portrait r[ce partrej u n portret ^ u n H y r e f~ Q carte s m . 1 ' s . i . Feminin une [yn] une porte [yn port]. Genul n e u t r u nu e x i s t ă . r . .. une chambre (feminin). N u m a i s u b s t a n t i v e l e care denumesc fiinţe p o t avea ambele g e n u r i .. une chambre lyn Sabrl o camera . lampe. une lampe vn lap o lampa v .VOCABULAR un homme [ S n ^ a m ] un b ă r b a t une femme [yn^iain] o femeie un garçon [ôë garsS] un b ă i a t une fille [yn^fij] o fată . GRAMATICĂ Articolul nehotărît Articolul n e h o t ă r î t la s i n g u l a r : are în limba franceză următoarele forme Exempt u: Masculin un [ôë] un livre [ôë^livrj.. . 1 Observaţiile de pronunţare din cadrul lecţiilor n u m a i la cuvintele respective.

Traduceţi in limba franceză: Iată o fereastră. o masă.Observaţie. un scaun. un stilou. Iată o lampă. Iată un portret. I I . Iată o lampă pe o masă. Iată un stilou şi un creion pe o carte. une chaise (feminin) un livre (masculin) s u b s t a n t i v e l e să fie învăţate EXERCIŢII I. Genul substantivelor care denumesc obiecte neînsufleţite sau abstracţiuni este adeseori diferit în limba franceză faţă de genul substantivului corespunzător din limba romînă: un scaun (masculin) o carte (feminin) De aceea este necesar ca t o a t e î m p r e u n ă cu articolul respectiv. Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: o uşă. o lampă. Iată un scaun. un creion. o cameră. . Iată o uşă şi o fereastră. o carte.

J'ouvre l'armoire. C'est l'armoire.§ n Qu'est-ce que c'est? C'est le bureau. 3* Je ferme l'armoire. 35 . Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est (sau est-ce^ „une armoire? Oui. c'est„une armoire. Fermez l'armoire. Ouvrez l'armoire.

Où est le chien? Le chien est dans la cour. Où est le lit? Le lit est dans la chambre. 36 Voilà un chien.Qu'est-ce que c'est? C'est le lit. . C'est^un chat. Où est le chat? Le chat est sur le fauteuil. Voici un chat.

Où est l'arbre? L'arbre est dans le jardin. Où est l'homme? L'homme est sous l'arbre. V>— -"vV*~ •*%*•*• 37 .Qu'est-ce que c'est? C'est^un arbre. Voici un homme.

.. el se aşază î n t o t d e a u n a îna­ intea s u b s t a n t i v u l u i . este o oui [wi] da ouvrez [uvre] deschideţi j'ouvre [3uvr] eu deschid fermez [ferme] închideţi je ferme ^ a ^ f e r m ] eu închid le lit [la„li] p a t u l où [u] unde est [e] este dans [dà] în le chat [ l a w / a ] pisica le fauteuil [la w fotœj] fotoliul le chien [lo w /jÊ] cîinele la cour [la^kur] curtea l'arbre (m. bureau — grupul eau redă s u n e t u l o. ouvrez. la chambre [ l a ^ / â b r ] . ? [ k e s w k a w s e ] ce este (aceasta)? le bureau [la^byro] biroul l'armoire (/. le chat1 final nu se p r o n u n ţ ă în aceste c u v i n t e . l(a) l(e) l[e) armoire) arbre) homme) Observaţie.VOCABULAR Qu'est-ce que c'est. ) [larmwar] d u l a p u l Est-ce que c'est. où—grupul ou se citeşte u. ouvres.. Formele a r t i c o l u l u i h o t ă r î t la singular sînt următoarele : Masculin le (la) Feminin la (ia) Exemplu: le lit [la w li]. Apostroful) : l'armoire [larmwar] (= l'arbre [larbr] (= l'homme [lom] (= Folosirea prepoziţiilor în limba franceză Spre deosebire de limba r o m î n ă . copacul le jardin [la w 3ardë] grădina sous [sul sub PRONUNŢARE le lit. fermez — -z final nu se p r o n u n ţ ă . a r t i c o l u l h o t ă r î t este în limba franceză u n c u v î n t de sine s t ă t ă t o r . u n d e s u b s t a n t i v u l precedat de prepoziţie se articulează enclitic n u m a i dacă este însoţit de u n 38 . Articolele h o t ă r î t e le şi la care încep cu o vocală sau cu h m u t . sous. GRAMATICĂ Articolul h o t ă r î t Spre deosebire de limba r o m î n ă .) [larbr] p o m u l . se elidează înaintea cuvintelor redueîndu-se la forma V (v..? (Est-ce.

Unde este lampa? L a m p a este pe masă. în l i m b a franceză. un p o m . E u des­ chid uşa. o grădină. I I I . o m u l . p r e p o z i ţ i i l e s î n t . fereastra. pisica. Eu închid fereastra. Unde este pisica? Pisica este în grădină. u n fotoliu. Unde este cîinele? Cîinele este în curte. cîinele. Qu'est-ce que c'est? .d e t e r m i n a n t (pe masa mea. Deschideţi uşa. . d u l a p u l . în dulapul mare). Traduceţi în limba franceză: Ce este aceasta? Este o grădină. închideţi fereastra. u r m a t e de s u b s t a n t i v u l a r t i c u l a t cu articolul h o t ă r î t : sur la table [syr^la^__tabl] sous le lit [ s u ^ l a w l i ] dans i'armoire [dâ^larmwarj pe masă sub p a t în dulap EXERCIŢII I . II. de o b i c e i . Scrieţi în limba franceză următoarele substantive: p a t u l .

nnrn amu Voici une maison. Le livre est sur la table. L'homme et la femme sont dans la chambre.III Voici un livre. Les livres sont dans la bibliothèque. ML i:mrD 'lErrED w*U0MD H OUED . 40 Voici 'des maisons. Voici un„homme et une femme.. Voici des livres. y .

Où sont les J i o m m e s et les femmes? L e s ^ h o m m e s et les femmes sont dans le magasin et dans la r u e . ».</ ->:• VOCABULAR le magasin [la^magazë] magazinul la rue [la^ry] strada dans la rue [dà^la^ry] pe stradă l'enfant (m. J <^> 35f * la bibliothèque [la^bibliotek] biblioteca sont [s5] sînt la maison [la^mezS] casa Voici d e s „ e n f a n t s .)[làfô].Voici d e s w h o m m e s et des femmes. !.copilul 41 . Où sont les^enfants? L e s _ e n f a n t s sont dans le j a r d i n .

GRAMATICĂ Pluralul articolului nehotărît şi botărît A r t i c o l u l n e h o t ă r î t ca şi a r t i c o l u l h o t ă r î t a u .... maison C'est. le chien. Acest -s nu se p r o n u n ţ ă decît în legături (avînd a t u n c i valoarea u n u i z) : Singular Plural un chat des chats le magasin les magasins l'enfant les enfants EXERCIŢII I . p l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r se formează.. înlocuiţi punctele cu articolul C'est. Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: Où est le livre? Où sont les livres? Où sont les enfants? Où sont les hommes et les femmes? III. Puneţi substantivele şi articolele de mai jos la plural: un lit. le fau­ teuil. . garçon C'est. le magasin. un livre. la p l u r a l .. l'enfant..armoire C'est. II.. P a r t e a i n t r o d u c ­ tivă) : un homme [œ w n w om] les hommes — se pronunţă le-z-om [le^zjom-].. F i ţ i a t e n ţ i la fenomenul l e g ă t u r i i (v. bibliothèque . stylo C'est. p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -s la forma s i n g u l a r u l u i .. La plural articolul nehotărît se poate traduce în limba romînă prin „nişte". la chaise. o singură formă p e n t r u a m b e l e g e n u r i : a r t i c o l u l n e h o t ă r î t : des des maisons (nişte) case a r t i c o l u l h o t ă r î t : Ies les maisons casele Observaţie.. lit nehotărît corespunzător: C'est.PRONUNŢARE l'enfant —• consoana -t nu se p r o n u n ţ ă în acest c u v î n t . de cele mai multe ori însă el nu se traduce: des femmes (nişte) femei des maisons (nişte) case Pluralul substantivelor In limba franceză. un portrait.. un chat. un crayon. de obi­ cei.

vous^êtes petits. Oui. La jaquette est large. La fillette est petite. La blouse est bleue. Le veston est large. Le livre est rouge. 43 .§ IV Le garçon est petit. Je suis grand. La serviette est rouge. Nous sommes petits. Le béret est rond. Ils sont_amis. La montre est ronde. est courte. Le pantalon La jupe est court. Le mouchoir est bleu. Elles sont w amies.

-e [pti.) [il] elle (/. roşie PRONUNŢARE fillette — grupul UI reproduce sunetul yod (v. -ă la j a q u e r u [ l a ^ a k s t ] jacheta le pantalon (la^pătal'jj p a n t a l o n u l court. î n limba franceză. -e [ami] prieten. bleu — grupul eu redă sunetul œ (închis)._3.) [si] Numai persoana a III-a (singular şi plural) are forme deosebite pentru masculin şi feminin. -e [leur.VOCABULAR grand.-ă le garçon [la w garso] b ă i a t u l la fillette [la^Jijet] fetiţa a m i . -e [ro. -ă le béret [la^bere] basca rond. ptit] mic. GRAMATICĂ Indicativul prezent al verbului être (a fi) je suis [3a_sqi] eu sînt tu es [ t y w s ] tu eşti il est [ i l w e ] el este elle est [ s l w s ] ea este nous sommes [ n u ^ s o m ] noi sîntem voiis^êtes [ v u z w s t j voi sînteţi ils sont [il_. orice verb se conjugă numele personal subiect.serviet] servieta rouge [rug] roşu. -e [bl#j albastru. râd] r o t u n d . grad] mare petit. kurt] scurt.) [el] Plural nous [nu] vous [vu] ils (m. -ă la jupe [la.) [il] elles (/. Pronumele personal subiect este omis (la persoana a III-a) cînd subiectul este exprimat printr-un substantiv sau alt cuvînt: l'enfant est petit [ l â f â w s w p t i ] les murs sont gris [ l e ^ m y r ^ s ô ^ g r i ] 44 . Formele pronumelui personal subiect Singular Persoana „ a a I Ii-a III-a je [33] tu [ty] il (m. Partea introductivă). -ă la m o n t r e [ l a ^ m ô t r ] ceasul la serviette [la_. sacoul large |larg I larg.yp] fusta le mouchoir [la m u / w a r ] batista la blouse [la_.s5] ei sînt elles sont [ e l w s ô ] ele sînt însoţit de pro­ Observaţie. -e [grâ. -à le veston [la^vssto] vestonul.bluz] bluza bleu.

Les chaises sont (gris). lampe. Vestonul este scurt. Fusta este scurtă. Adjectivele terminate la masculin în -e păstrează la feminin ace­ eaşi formă: large [larş] (masculin) — large [lar3] (feminin) EXERCIŢII I . 1. Les fauteuils sont (bleu). E u sînt mare. Ei sînt prieteni. rond. Pronunţaţi următoarele cuvinte: chien. chambre. grand. Cărţile sînt pe masă. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a ter­ m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : Masculin rond [ro] grand [graj petit [pti] bleu [bl/j Feminin ronde [râd] grande [gràd] petite [ptit] bleue [b]0] Acest -e se păstrează şi la plural. Puneţi adjectivele din paranteze la genul şi numărul cores­ punzător: Ea fillette est (petit). Bluza este roşie. Observaţie. Voi sînteţi prieteni. Servieta este albastră. Traduceţi în limba franceză: Ea este mică.F o r m a r e a f e m i n i n u l u i ş i a p l u r a l u l u i Ia a d j e c t i v e Adjectivele formează. III. de obicei. Pluralul adjectivelor se formează. prin adău­ garea terminaţiei -s la forma de singular: grands — grandes. I I . 45 . d a n s . Noi sîntem pe stradă. jardin.grande fgrà—gràd] gris—grise [gri-griz] 2. Cartea este albastră. Adăugarea terminaţiei -e determină la adjectivele ter­ minate în consoană (ca şi Ja substantive de altfel) unele modificări fonetice (pronunţarea consoanei finale) : grand. Les rues sont (large). montre. enfant. La maison est (grand) Les lampes sont (rond). bleus •— lieues etc. ca şi la substantive. ils sont.

Desjiommes et des femmes ont les bras chargés de paquets. Ils^. des^étudiantes et des^élèves vont^à la maison. Les w autos circulent à grande vitesse. Des w ouvriers. Les passants admirent les vitrines. Des garçons et des filles traversent la rue. Ils regardent les objets. ICINLMA 46 .§ v Voici un boulevard de Bucarest.des_employés.entrent dans^un cinéma. au théâtre ou au cinéma.

Substantivele care se termină la masculin în -e r ă m î n neschimbate la feminin un élève — une élève 2. cuvinte. entrent — t e r m i n a ţ i a — ent nu se GRAMATICĂ Formarea femininului Ia s u b s t a n t i v e S u b s t a n t i v e l e c a r e d e n u m e s c f i i n ţ e a u . cu le boulevard [la w bulvar] b u l e v a r d u l Bucarest [bykarest] Bucureşti le passant [la_pasâ] t r e c ă t o r u l admirent [admir] admiră la vitrine [ l a w v i t r i n ] v i t r i n a ils regardent [ragard] ei privesc l'objet (m. A c e s t -e se p ă s t r e a z ă şi l a les étudiants Observaţie (masculin) — les étudiantes 1.) [làplwaje] funcţiona­ rul l'étudiant (m.) [lobşe] obiectul le bras [la w bra] b r a ţ u l chargés [/arje] încărcate le paquet [ l a ^ p a k s ] pachetul l'ouvrier (m.VOCABULAR de [do] din. ) [loto] a u t o m o b i l u l circulent [sirkyl] circulă à grande vitesse [ a ^ g r à d ^ v i t e s ] eu viteză mare PRONUNŢARE admirent. două genuri.) [luvrie] m u n c i t o r u l l'employé (m. ) [Ielev] elevul. pronunţă regardent.) [letydjà] s t u d e n t u l l'élève (m. Unele substantive au forme diferite pentru cele două genuri: l'homme b ă r b a t u l le garçon b ă i a t u l la femme femeia la fille fata 47 . de l a . în general. a ş a c u m s-a a r ă t a t m a i î n a i n t e . în aceste traversent. E l e formează. (feminin). eleva vont [vă] merg à la maison [ a w l a ^ m e z 5 ] acasă le théâtre [la teotr] t e a t r u l au théâtre [ o ^ t e a t r ] la t e a t r u le cinéma [la siiiema] cinematogra­ ful au cinéma [o^sinema] la cinema traversent [travers] traversează ils entrent [ i l ^ z w à t r ] ei intră l'auto (/. f e m i n i n u l p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i e i -e la f o r m a m a s c u l i n u l u i : un étudiant (masculin) — une étudiante plural: (feminin). /.

Pluralul substantivelor terminate în -s, -x, -z Substantivele care se termină Ia singular în -s, -x, -z rămîn ne­ schimbate la plural: Singular le bras [bra] braţul le prix [pri] preţul le nez [ne] nasul EXERCIŢII I. Pronunţaţi cuvintele de mai jos: Plural Ies bras les prix les nez

théâtre, regardent, une, étudiant, une rue, bureau, traversent. II. Scrieţi femininul următoarelor substantive:

un étudiant, l'homme, l'élève, les garçons. III. Traduceţi în limba franceză:

Băieţii privesc automobilele. Trecătorii admiră magazinele. Trecă­ torii intră într-un cinematograf. Iată nişte muncitori. Iată nişte stu­ denţi. Ei merg la teatru. Muncitorii şi funcţionarii se duc acasă.

5 VI

Sur la table il y a

un

cendrier.

c
^ • ' ^ • • i I I I I !• #

1
CfcS^ ^rf^->v-'

U"?"^»v'

Dans la chambre il y a deux lits.

1Z7
Jean a trois pommes.
/'-» '-y

O

2&L®l
5

Dans le vase il v a quatre fleurs.

La maison a cinq fenêtres.

49

La robe a six boutons.

Voilà sept allumettes.

Dans le paquet il y a huit cigarettes.

Dans la bibliothèque il y a neuf livres.

La maison a dix^étages.

\m_mL
50

Georges a une serviette noire. La serviette est grande et large. Dans la serviette il y a un stylo, une gomme, une règle, deux cray o n s , trois cahiers et cinq livres. Il offre des cigarettes à P a u l . Il y a d i x cigarettes dans le p a q u e t . P a u l a une boîte d ' a l l u m e t t e s . Il y a sept a l l u m e t t e s dans la b o î t e .

VOCABULAR le cendrier [la^sàdrie] scrumiera la pomme [la^pom] mărul le vase [la^vaz] vaza (de flori) la fleur [lawflcer] floarea la robe [la w rob] roch'ia le bouton [la^butô] nasturele l'allumette (/. ) [lalymet] chibritul le paquet [la___paks] pachetul la cigarette [Ia^sigarst] ţigara l'étage (m.) [leta3J etajul noir, -e [irwar] negru, neagră la gomme [largam] guma la règle [la^regl] rigla le cahier [lawkaje] caietul il offre [il^ofra] el oferă la boîte [la^bwat] cutia

PRONUNŢARE boîte—în acest c u v î n t oî reproduce sunetul w (semivocală) •paquet —• -t final nu se p r o n u n ţ ă .

GRAMATICA Numeralul cardinal N u m e r a l u l cardinal (pînă la zece) are în limba franceză u r m ă ­ toarele forme: 1 2 3 4 5 un (m.) [œ], une {/.) [yn] deux [d0] trois [trwa] quatre [katr] cinq [sik] 6 six 7 sept 8 huit 9 neuf 10 dix [sis] [set] [qit] [nœf] [dis]

Observaţie. 1. Numai numeralul 1 are forme deosebite pentru masculin şi feminin: un (masculin), une (feminin). 2. Nvimeralele six şi dix se pronunţă sis şi dis cînd sînt folosite sin­ gure, si şi di cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o consoană sau un h aspirat şi siz sau diz cînd sînt urmate de un substantiv sau un adjectiv care începe cu o vocală sau cu un h mut. nous sommes dix [nu^soni^dis] six chaises [si^/sz] dix armoires [diz^arnrwar]
4*

51

3. La numeralele cinq şi huit, -q şi -l final se pronunţă dacă numeralul nu este u r m a t de un substantiv ori un adjectiv, sau dacă substantivul ori adjectivul care urmează începe cu o vocală sau cu un h m u t . Ele nu se pronunţă însă cînd numeralele sînt u r m a t e de un s u b s t a n t i v sau un adjectiv care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t : elles sont h u i t [ £ l w s 5 w q i t ] cinq amis [ssk^ami] huit robes [qi„rob] 4. La numeralele sept şi neuf; conroana finală se pronunţă. Consoana p din numeralul sept nu se pronunţă. Indicativul prezent al verbului avoir (a avea) j'ai [3e] eu a m tu as [ty w a] t u ai il a [il w a] el are elle a [el w a] ea are nous avons [nuz^_av5] noi avem vous avez [vuz^avc] voi a v e ţ i ils ont [ilz^ô] ei au elles ont [slz^S] ele au pentru a nu

Notă. P r o n u n ţ a ţ i corect, făcînd legătura: ils ont [ilz^Ô], confunda această formă cu ils sont [il^s'j]. Galicismul
1

il

y a

G a l i c i s m u l il y a se foloseşte în locul v e r b u l u i a fi, la p e r s o a n a a I l I - a s i n g u l a r sau p l u r a l eu sensul de „ a e x i s t a " , „a se afla" E s t e i n v a r i a b i l şi se p o a t e folosi cînd e v o r b a de u n singur o b i e c t sau de m a i m u l t e o b i e c t e : In curte sînt cinci arbori. Pe masă se află o lampă. = Il y a cinq arbres dans la cour. [il^ja_s£k^arbr^dâwla^kur] = Sur la table il y a une lampe. [syr^lawtablwil^Jawyn^lâp]

EXERCIŢII I . Pronunţaţi următoarele cuvinte:

trois, mouchoir, armoire, boîte II. Traduceţi in limba romînă:

Vous êtes huit enfants. Bans la bibliothèque il y a dix livres. J ' a i cinq crayons. Dans la cour il y a six arbres. Dans la chambre il y a trois lits. Voici cinq cigarettes. Tu as sept blouses. Il y a dix hommes dans le j a r d i n . Voici une boîte d'allumettes. L'immeuble a neuf étages. Galicism — construcţie proprie limbii 52 franceze.

III.

Traduceţi

în limba

franceză:

Ea are o gumă. Noi avem patru stilouri. Casa are zece etaje. î n pachet sînt opt ţigări. I a t ă o scrumieră. Ea are o servietă neagră. Camera

are două uşi şi trei ferestre. Iată nişte nasturi. Noi avem şapte scaune şi voi aveţi p a t r u fotolii. IV. Răspundeţi la desenele alăturate. întrebări folosind

Où est le chat?

Ou est le crayon?

Où est le vase?

<A>
53

Est-ce que le livre est sur le bureau?

Voilà un jardin. J'aime beaucoup les fruits et les fleurs. Tu aimes les poires et les pommes. Nicolas et Hélène aiment le raisin. Vous_aimez les fruits. Marie et Irène regardent les papillons qui volent. Michel compte les w étages de la maison voisine. Elle a quinze étages. La maison de Michel a deux portes et trois_étages.

54

VOCABULAR a i m e r [eme] beaucoup [boku] le fruit [ l a ^ f r q i ] la poire [ l a ^ p w a r ] le raisin [ l a ^ r s z ë ] regarder [rggarde] le papillon [lt>_papijô] qui [ki] voler [vole] compter [k5te] voisin,-e fvwazs, vwazin] a-i plăcea, a iubi mult fructul para strugurele a privi fluturele care a zbura a număra vecin,-ă

PRONUNŢARE fruit, beaucoup, pronunţă. blanc — consoana finală a acestor cuvinte nu se

PRENUME Marie Hélène Jean Georges [mari] [elen] [3a] [30^] Maria Elena Ion Gheorghe

FRANCEZE Michel Irène Nicolas [mi/el] [irsn] [nikola] Mihai Irina Nicolae

GRAMATICA Verbele din grupa I

V e r b e l e d i n l i m b a f r a n c e z ă se î m p a r t î n t r e i g r u p e , c a r e se p o t recunoaşte după terminaţia infinitivului prezent. Verbele din g r u p a I s î n t t e r m i n a t e la i n f i n i t i v u l p r e z e n t î n -er: aimer a iubi regarder a privi

Observaţie. 1. Consoana finală -r nu se pronunţă la infinitivul prezent al verbelor din grupa I. 2. In limba franceză infinitivul n u este precedat de prepoziţie ca în limba r o m î n ă : a număra — compter. Notă. Verbele auxiliare avoir şi être nu se încadrează în nici o grupă.

55

I n d i c a t i v u l prezent al verbelor din grupa

I

I n d i c a t i v u l p r e z e n t a l v e r b e l o r d i n g r u p a I se f o r m e a z ă p r i n a d ă u g a r e a , la r a d i c a l u l v e r b u l u i , a u r m ă t o a r e l o r t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I ,, a II-a „ a IlI-a Plural ~ ons — ez — enl infi­

—e — es —e

R a d i c a l u l v e r b u l u i se o b ţ i n e p r i n î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i n i t i v u l u i -er: a i m j-er, c o m p t j-er e t c . Indicativul prezent al verbului aimer (a iubi)

j'aime [şem] eu iubesc tu aimes [ty em] tu iubeşti il aime [il^,em] el iubeşte elle aime [el em] ea iubeşte

nous aimons [nuz^eni5] noi iubim vous aimez, [vuz^eme] voi iubiţi ils aiment [ilz^em] ei iubesc elles aiment [elz^em] ele iubesc. pronunţă.

ObserTaţie. Terminaţia persoanei a I l I - a plural -enl nu se Numeralul cardinal

N u m e r a l u l c a r d i n a l d e la 11 la 2 0 a r e u r m ă t o a r e l e 11 12 13 14 15 onze [5z] douze [duz] treize [trezj quatorze [katarz] quinze [këzl 16 17 18 19 20 seize [ssz] dix-sept [diset] dix-huit [dizipt] dix-neuf [diznœfj vingt [vs]

forme:

EXERCIŢII I . Conjugaţi I I . Traduceţi verbul în r e g a r d e r la indicativul franceză: prezent.

limba

E u număr de la zece la douăzeci. Mihai priveşte un portret. Ţie îţi plac (tu aimes) perele. Noi numărăm arborii. Voi p r i v i ţ i fluturii. Lor le plac florile. Ion şi Gheorghe numără casele. Mie îmi plac strugurii. Lui Nicolae îi plac m u l t merele. IÏI. Citiţi şi scrieţi în litere următoarele cifre:

12, 1 7 , 8, 20, 19, 6, 13, 16, 10, 2, 18, 15.

56

§ vra
LES COULEURS

Le béret est

vert.

La c r a v a t e est

perte.

ndf""*\
Le b é r e t est gris. La c r a v a t e est grise.

Le b é r e t est

brun.

La c r a v a t e est

brune.

Le b é r e t est

noir.

La c r a v a t e est

noire.

Le béret est

bleu.

La c r a v a t e est

bleue.

Le b é r e t est

rouée.

La c r a v a t e est r ouge.

Le béret est

jaune.

La c r a v a t e est

jaune.

Le béret est

rose.

La c r a v a t e est rose.

Le béret est

blanc.

La c r a v a t e est

blanche. 57

QUELLE COULEUR PRÉFÉREZ-VOUS? La famille Girard est dans le jardin. Les garçons parlent. Le jeune Alain Girard constate qu'iIs_ont des vêtements de différentes couleurs. Quelle couleur préférez-vous, maman? demande Alain. Et toi, Jacqueline, que préfèrestu? Aimes-tu le blanc? demande encore Alain. Est-ce que vous préférez les souliers noirs ou les souliers marron, papa? Pourquoi portes-tu, Alain, une cravate rouge? demande à son tour Jacqueline. Je préfère les robes grises et les costumes-tailleurs noirs. Oui. J'aime surtout le blanc et le jaune. Je porte toujours des blouses blanches et des jaquettes jaunes. Je porte des souliers noirs, mais aussi des souliers marron. Parce que j'aime le rouge. Mais j ' a i aussi des cravates bleues et vertes.

VOCABULAR la cravate [ l a ^ k r a v a t ] c r a v a t a quelle [ksi] ce la couleur [la — kulœr] culoarea préférer [prefere] a prefera la famille [la^,famij] familia parler [parle] a vorbi jeune [30311] t î n ă r , -ă constater [kôstate] a constata que [ka] că, ce les vêtements [ l e ^ v e t m à ] hainele différent, -e [diferă] diferit, -â maman [mamă] m a m ă demander [damàde] a întreba gris, -e [gri, griz] cenuşiu, cenuşie, gri le costume-tailleur [la^kostym t a j cer] taiorul et toi [e^twa] şi t u encore [àkar] încă surtout [syrtu] m a i aies blanc, blanche [blà, blàf] a l b , -ă jaune foon] galben, -ă porter [porte] a purta toujours [tu3ur] mereu, totdeauna le soulier [l» w sulje] pantoful marron (adj. invariabil] [maro] maro papa [papa] t a t ă aussi [osi] şi, de asemenea pourquoi [purkwa] pentru ce à son tour [ a ^ s ô ^ t u r ] la r î n d u l său parce que [parska] p e n t r u că vert, -e [ver, vert] verde

PRONUNŢARE

familie — în acest c u v î n t ill reproduce s u n e t u l yod. vêtement, différent —• t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă aici (nazal) spre deosebire de i n d i c a t i v prezent persoana a I l I - a p l u r a l , unde este m u t ă . 58

PRENUME FRANCEZE Alain [ a i i ] (n-are corespondent în limba Jacqueline [3aklin] Ia cobi n a . GRAMATICĂ Forma interogativă a verbelor P e n t r u a conjuga u n v e r b la forma i n t e r o g a t i v ă , se p u n e pro­ numele subiect în u r m a v e r b u l u i . Acest fenomen se n u m e ş t e inver­ siunea s u b i e c t u l u i : Quel portrait regardez-vous? [ksl^partre^ragarde^vu] Où sont-ils? [u w s5^t_il] Dacă subiectul este e x p r i m a t p r i n t r - u n s u b s t a n t i v , acest sub­ s t a n t i v se aşază î n a i n t e a v e r b u l u i , d a r este r e l u a t p r i n p r o n u m e l e personal aşezat după v e r b : Alain est-il à la maison? [al£^et w il — a^ki^mszô] Verbele avoir, être şi aimer la forma interogativă Avoir [avwar] Être [etr] ai-je? [£3] suis-je? [sqi3] as-tu? [a w ty] es-tu? [e w ty] a-l-il? [a^t^il] est-il? [e w t_il] a-t-elle? [a^t^sl] est-elle? [e^t^sl] avons-nous? [avô w nu] sommes-nous? [som^nu] avez-vous? [ave^vu] êtes-vous? [et w vu] ont-ils? [ 5 ^ t w i l ] sont-ils? [sô w t w il] ont-elles? [ô w t w el] sont-elles? [s5wt^_el] (indicativ prezent) romînă)

Aimer [eme] est-ce que j'aime? [es w lo w 3em] aimes-tu? [em w ty] aime-t-il? [em w t w il] aime-t-elle? [em w t^ri] aimons-nous? [emô w nu] aimez-vous? [eme^vu] aiment-ils? [em w t- w il] aiment-elles? [em_t^el]

Observaţie. 1. La forma interogativă, între verb şi pronume se pune liniuţă. 2. La persoana a IlI-a singular, la verbele din grupa I, precum şi la verbul auxiliar avoir se pune între verb şi pronume un t eufonic, sepa­ rat de acestea printr-o liniuţă: aime-t-il? regarde-t-elle? a-t-il? y a-t-il? 3. în afară de forma interogativă exprimată prin inversiunea subiec­ tului, întrebarea se mai poate pune şi cu ajutorul locuţiunii interoga­ tive est-ce que, care nu se traduce. t)upă această locuţiune nu se face inversiunea. Comparaţi: aime-t-il les fleurs? eu est-ce qu'il aime les fleurs? 4. De asemenea în propoziţiile Scurte întrebarea se poate formula păstrînd ordinea obişnuită, fără inversarea subiectului : Vous mangez? mincaţi? în acest caz interogaţia este indicată prin simpla intonaţie, iar în scris prin semnul întrebării. La persoana I singular a verbelor din grupa I se foloseşte n u m a i întrebarea e x p r i m a t ă cu a j u t o r u l l o c u ţ i u n i i est-ce que: est-ce que faime?

59

Precedată de pronumele interogativ que, locuţiunea est-ce que formează împreună cu acesta locuţiunea interogativă: qu'est-ce que...? (ce ...?) Adjectivul interogativ Formele adjectivului interogativ sînt următoarele:
mase. fem. Singular quel [ksi] quelle [kel] Plural quels jkeij quelles [ksi]

Adjectivul interogativ se traduce în limba romînă prin „ce'", „care":
Quels fruits aimez-vous? Quel est votre nom? Ce fructe vă plac? Care este numele dv. ?

Adjectivul interogativ poate avea uneori şi sens exclamativ:
Quelle grande maison ! Ce casă mare !

Pronumele interogativ Formele cele mai întrebuinţate ale pronumelui interogativ sînt: — qui [ki] cine? pe cine?
Qui est là? Cine-i acolo?

— que [ka] ce?
Que préfères-tu? Ce preferi?

— quoi [ k w a ] ce?
De quoi parlez-vous ? .Despre ce vorbiţi?

EXERCIŢII

I . Conjugaţi verbul regarder la forma interogativă. D . Puneţi următoarele propoziţii la forma interogativă:
Tu es jeune. I l a des souliers marron. Vous êtes à la maison. Ils aiment les papillons. Elle préfère les pommes.

III. Traduceţi în limba franceză:
Unde sînteţi? I ţ i plac strugurii? Da, î m i plac strugurii, dar îmi plac şi merele. Ce priveşti? P e n t r u ce porţi cravate albastre? P e n t r u că îmi place culoarea albastră. Ce fructe preferaţi? Noi preferăm perele. Cine preferă culoarea roşie? Ce întreabă Alain? Despre ce vorbesc ei? E l are pantofi negri. Maria are o servietă verde.

60

IV.

Combien de fleurs y a-t-ilî

Où est le chat?

Qu'est-ce que

c'est?

senini

Combien de fenêtres y a-t-il?

Combien de doigts a la main?

%

|

Combien

de pommes y a-t-il dans l'assiette?

* le doigt [la dwa] degetul la main [la mÈ] mina l'assiette (/'.) [lasiet] farfuria

m

§ ix

NOUS NE VOULONS PAS LA GUERRE !
Les peuples luttent contre la guerre parce qu'elle sème la mort. La guerre détruit les villes w et les villages, les w usines, les maisons, les„écoles, les musées, les monuments. Les_,ouvriers, les paysans et les w intellectuels progressistes luttent pour la paix. Non, nous ne désirons pas la guerre! Nous luttons contre ceux qui n'aiment pas la paix. Dans le monde il y a des forces capables de sauvegarder et de consolider la paix.

VOCABULAR nous ne voulons pas [nu ^ n a ^ / v u l ô ^ p a ] noi nu vrem la guerre [la^gsr] războiul le peuple [la w pœpl] poporul lutter [lyte] a lupta contre [k5tr] împotriva semer [semé] a semăna la mort [la w mor] moartea ( e l l e ) détruit [el^detriţi] distruge la ville [ l a ^ v i l ] oraşul le village [la^vilaş] satul l'école (/. ) [lekol] şcoala l'usine (/. ) [lyzin] uzina le musée [lo^myze] muzeul le paysan [la^psizô] ţ ă r a n u l l'intellectuel (m.) [lëtskktiisl] inte­ lectualul progressiste [progresist] progresist, -ă pour [pur] pentru la paix [la^pc] pacea contre ceux [kôtra s0] împotriva ace­ lora non [no] nu désirer [dezire] a dori qui [ki] eai-e le mondé [la w môd] lumea la force [la^i'ars] forţa capable [kapabl] capabil, -ă sauvegarder [sovgar.de] a apăra, a ocroti consolider [kâsolide] a consolida

PRENUME Antoine [ôtwan] Anton Pierre [pjev] Pc Ire

FRANCEZE Jacques fôak] Iacob Maurice [maris] Mauriciu

GRAMATICA

Forma negativă a verbelor In limba franceză verbele se conjugă la forma negativă cu aju­ torul a două negaţii: ne [na1 şi pan [p«1. Prima se aşază înaintea verbului, iar a doua după verb.
Nous ne désirons pas la guerre. Ils ne sont pas à la maison. Noi nu dorim război. E i nu sînt acasă.

V e r b e l e avoir,

être

şi aimer

la f o r m a n e g a t i v ă

(indicativ

prezent)

Avoir je n'ai pas eu nu am tu n'as pas il n'a pas elle n'a pas nous n'avons pas vous n'avez pas ils n'ont pas elles n'ont pas

Être je ne suis pas eu nu sînt tu n'es pas il n'est pas elle n'est pas nous ne sommes pas vous n'êtes pas ils ne sont pas elles ne sont pas

Aimer je n'aime pas eu nu iubesc tu n'aimes pas il n'aime pas elle n'aime pas nous n'aimons pas vous n'aimez pas ils n'aiment pas elles n'aiment pas.

Observaţie. 1. î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t , negaţia ne se elidează: je n'aime pas. 2. La forma negativă accentul tonic cade î n t o t d e a u n a pe cuvîntul pas: je ne chantes pas; il ne regarde pas etc. 3. La infinitivul prezent ambele negaţii precedă v e r b u l : n e pas semer la mort. 4 . F o r m a n e g a t i v ă a expresiei il y a este il n'y a pas. Forma interogativ-negativă a verbelor C o m b i n î n d f o r m a i n t e r o g a t i v ă c u c e a n e g a t i v ă , se o b ţ i n e interogativ-negativă a verbelor: Avoir n'ai-je pas? n'as-tu pas? n'a-l-il pas? n'a-t-elle pas? n'avons-nous pas? n'avez-vous pas? n'ont-ils pas? n'ont-elles pas? Être ne suis-je pas? n'es-tu pas? n'est-il pas? n'est-elle pas? ne sommes-nous pas? n'êtes-vous pas? ne sont-ils pas? ne sont-elles pas? EXERCIŢII I. Pronunţaţi următoarele cuvinte: fruit, forma forma

Aimer est-ce que je n'aime pas? n'aimes-tu pas? n'aime-t-il pas? n'aime-t-elle pas? n'aimons-nous pas? n'aimez-vous pas? n'aiment-ils pas? n'aiment-elles pas?

peuple, sauvegarder, guerre, cigarette, élève, Pierre, ruiner, h u i t , la ville. I I . Conjugaţi verbul d é s i r e r (a d o r i ) la forma interogativ-negativă. III. Puneţi următoarele propoziţii la forma negativă negativă: şi la

Georges aime les fleurs. Ils regardent la v i t r i n e . Tu aimes les fruits. Préférez-vous les pommes? Elle est à la maison. As-tu une cigarette? Avez-vous une boîte d'allumettes? I V . Traduceţi în limba franceză:

Lui Nicolae nu îi plac pisicile. N u doriţi o ţ i g a r ă ? E i nu sînt p r i e t e n i . R ă z b o i u l distruge oraşele şi satele. Popoarele l u p t ă î m p o t r i v a războiu­ l u i . E l este m u n c i t o r . E i sînt ţ ă r a n i .

63

Vis-à-vis de la fabrique ou je travaille il y a un grand magasin. C'est^un magasin universel. Dans ce magasin,_ on trouve toutes sortes de marchandises: des tissus de coton, de laine, de soie, des confections, des chaussures, des„appareiis ménagers etc. Un_enfant regarde les vitrines. Cet„enfant admire les jouets. C'est Paul, mon petit voisin; il a dix ans. Voici aussi une fillette qui aime contempler les vitrines. Elle s'appelle Pauline. C'est w une petite voisine de douze ans, que je rencontre souvent. Ces deux_enfants entrent dans le magasin.
64

VOCABULAR universel, -elle[ yniversel] universal, -ă vis-à-vis [vizavi] vizavi, peste drum la fabrique [la w fabrik] fabrica travailler [travaje] a lucra trouver [truve] a găsi toutes sortes [tut w sort] t o t felul la marchandise [ l a w m a r / à d i z ] marfa le tissu [la w tisy] ţ e s ă t u r a le coton [la w k»t5] b u m b a c u l la laine [la w len] lina la soie [la^_swa] mătasea la confection [la^kôfeksjô] confecţia la chaussure [ l a w / o s y r ] încălţămintea l'appareil (m.) [laparej] a p a r a t u l ménager, -|ère ţmena3e] casnic, -ă, de menaj le jouet [la^jwe] jucăria mon [mô] l(.al) meu contempler [kDtâple] a contempla elle s'appelle [el^sapel] ea se numeşte que [ka] pe care rencontrer [ràkôtre] a întîlni souvent [suvà] adesea entrer [àtre] a intra

PRONUNŢARE
souvent — t e r m i n a ţ i a -ent se p r o n u n ţ ă (nazal). voisin — g r u p u l in r e p r o d u c e vocala n a z a l ă "e. La feminin a d ă u g a r e a u n u i e a t r a g e d e n a z a l i z a r e a : voisine. PRENUME FRANCEZE Paul [pol] Paul Pauline [ p o l i n ] GRAMATICĂ Adjectivul demonstrativ Pau lina

In limba franceză, formele a d j e c t i v u l u i d e m o n s t r a t i v sînt u r m ă ­ toarele: Masculin Feminin singular ce, cet [sa, set] acest celle [set] aceasta plural Masculin şl Feminin ces [se] aceşti, aceste

La m a s c u l i n se î n t r e b u i n ţ e a z ă forma ce î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o consoană sau cu un h a s p i r a t şi forma cet î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v sau a u n u i a d j e c t i v care începe cu o vocală sau cu un h m u t : ce voisin [sa w vwazê] cet enfant [set^àfà] Observaţie. Galicismul c'est, format din pronumele demonstrativ ce şi verbul être (persoana a I I I - a singular), se traduce prin este: C'est un grand magasin. Ce n'est pas un élève, c'est un étudiant. 5 — învăţaţi limba franceză fără profesor Kste un mare magazin. (El) nu este un elev, este un student. 65

Pronumele relativ Cele m a i î n t r e b u i n ţ a t e p r o n u m e r e l a t i v e s î n t : qui [ki] „care" şi que [ka] „pe care". Ambele p r o n u m e sînt i n v a r i a b i l e . Observaţie. în limba franceză, după pronumele relativ que nu se mai pune pronumele personal complement: Copiii pe care îi priveşte profesorul. Les enfants que le professeur regarde. Pronumele neiiotărît on [ô] P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on este i n v a r i a b i l şi se t r a d u c e p r i n „se", „cineva": On parle français. Se vorbeşte franţuzeşte. D u p ă p r o n u m e l e on, v e r b u l se p u n e î n t o t d e a u n a la persoana a IlI-a s i n g u l a r . Folosirea infinitivului In general, în limba franceză, cînd două verbe se succed şi au acelaşi subiect, al doilea v e r b se p u n e la i n f i n i t i v . Acest infinitiv se t r a d u c e de obicei în limba r o m î n ă p r i n c o n j u n c t i v : Elle aime chanter. Je désire travailler. EXERCIŢII I . Citiţi următoarele cuvinte, fiind atenţi la pronunţarea pocalelor nazale : marchandise, contempler, rencontrer, souvent, voisin, magasin, coton. H . Puneţi înaintea substantivelor tiv corespunzător: de mai jos adjectivul demonstra­ Ii place să cinte. Doresc să lucrez.

... armoire, ...livre,... arbre, ... usine, ... étudiant, ... fauteuil, ... ami, ... homme, ... garçon, ... immeuble, ... pomme», ... soie, ... laine. I U . Traduceţi în limba franceză: Acest băiat are optsprezece ani. Este un tînăr muncitor. Aceste maga­ zine sînt mari. Pomul pe care îl privesc are fructe roşii. în acest maga­ zin se găsesc rochii, cămăşi, cravate şi jucării. Este un magazin uni­ versal. I V . Traduceţi în limba romînă: J'aime travailler. Elle préfère regarder les gravures. Nous voulons lutter pour la paix. Ils désirent déjeuner. Vous aimez parler. On n'entre pas par la fenêtre. On porte des cravates grises.

§ Xï LA CAPITALE DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE

M ' ' = & » o «-"—

Î

, $ , i

«« •« o t

••

«»•• "

, ,'ï 8 S s « sa * ao

Nous w habitons Bucarest 1 . C'est la capitale de la République Populaire Roumaine. C'est le centre économique, politique et culturel du pays. A Bucarest il y » fies musées intéressants, des théâtres, des cinémas, des stades modernes, des_édifices magnifiques: la Maison de la „Scînteia", !a Salle du Palais de la R.P.R. etc. La population de la ville est nombreuse. La production des_.usines et des fabriques de Bucarest est considérable. Les^inst itul ions de la capitale sont^importantes. Bucarest est le siège du Comité Central du Parti Ouvrier Roumain et, du gouvernement de la République Populaire Roumaine. Marguerite, Antoinette, Danielle sont„en congé. Elles visitent Bucarest avec un groupe d'excursionnistes. Danielle pose une question au guide, Basile. Le guide repond à cette question. Il montre aux touristes les nouvelles constructions de la capitale, les grands boulevards, les parcs. Bucarest est^une belle ville.

După verbul habiter se omite, de obicei, prepoziţia à (la).

5*

:3 V

VOCABULAR la capitale [la kapit'al] capitala la république [la w repyblik] republica populaire fpopyler] popular,--ă roumain, -e [rumë] r o m î n , -ă habiter [abite] a locui le centre [la^sâtr] centrul économique [ekanamik] economic, -ă politique [palitik] politic, -ă culturel, -elle [kyltyrel] c u l t u r a l , -ă intéressant, -e [ctercsâ] interesant, -ă le stade [1» stad] stadionul magnifique [majufik] m ă r e ţ , -eaţă, m i n u n a t , -ă la salle [lansai] sala Ie palais [la w pale] p a l a t u l la population [la^popylasjô] popu­ laţia nombreux, -euse [nôbr^] numeros, numeroasă la production [la prodyksjô] produc­ ţia considérable [kôsiderabl] considera­ bil, -ă important, -e [ëportà] i m p o r t a n t , -ă le siège [Ia w sjez] sediul le comité [la^kamite] comitetul central, -e [sâtral] central, -ă le Parti [là w parti] p a r t i d u l ouvrier, -ère [uvrie] muncitoresc, -ească le gouvernement [la^guvernama].gu­ vernul le congé [la^kÔ3e] concediul visiter [vizite] a vizita le groupe [la w grup] grupul l'excursionniste (m.) [lekskyrsjonist] excursionistul poser [poze] a pune la question [la^kestjô] întrebarea le guide [la w gid] ghidul répondre [repôdr] a răspunde montrer [môtre] a a r ă t a la statue [ l a ^ s t a t y ] s t a t u i a le touriste [la^turist] t u r i s t u l la construction [la^kôstryksjô] con­ strucţia belle [bel] frumoasă

PRONUNŢARE
république, politique, économique, fabrique — în aceste c u v i n t e -e final nu se a u d e . A c c e n t u l cade pe vocala i care precedă pe q.

Prenume franceze Basile [bazilj Vasile Marguerite [mărgărit] Margareta Danielle [danjel] Daniela Antoinette [ătwanet] Antoaneta

GRAMATICĂ Exprimarea cazurilor în limba franceză

în limba franceză s u b s t a n t i v e l e nu se modifică în c u r s u l de­ c l i n ă r i i . Cazurile e x i s t e n t e în l i m b a r o m î n ă se e x p r i m ă în fran­ ceză cu a j u t o r u l p r e p o z i ţ i i l o r . 68

1 . A c u z a t i v u l este identic cu n o m i n a t i v u l şi se e x p r i m ă prepoziţie: J'admire Ie parc. [3admir la park] Admir parcul.

fără

2 . G e n i t i v u l se e x p r i m ă cu ajutorul prepoziţiei de, care poate sta î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v : a) n e a r t i c u l a t (cînd este vorba de n u m e p r o p r i i ) : Le mouchoir [mu/war] de Paul est blanc. Batista lui Paul este albă. b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un, une:

Les immeubles d'un boulevard sont grands, [lez^imœbl dœ bulvar s5 grô] Imobilele unui bulevard sînt mari. c) feminin precedat de articolul h o t ă r î t la:

La porte de la chambre est fermée [la part do la /àbr e ferme] Uşa camerei este închisă. d) masculin sau feminin precedat de articolul elidat V : Le stylo de l'étudiant est sur le bureau, [la stilo da letydjà e syr la byro] Stiloul studentului este pe birou. î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v masculin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t le sau înaintea u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l Ies, prepoziţia de se c o n t r a c t ă , formînd articolele c o n t r a c t a t e du [dy] şi, respectiv, des [de] (de -f- le = du; de -\- Ies = des): Les fleurs du parc sont belles, [le flœr dy park s5 bel] Florile parcului sînt frumoase. Les jouets des enfants sont petits, [le şwe dez^àfà s5 pti] Jucăriile copiilor sînt mici. Observaţie. Nu trebuie confundat articolul contractat des, care for­ mează genitivul, cu articolul nehotărît des: Je regarde des maisons. [3a ragard de mezô] Privesc nişte case. (des = articol nehotărît) les fenêtres des maisons [le fnstr de mezo] ferestrele caselor] (des— articol contractat).

3. Dativul se exprimă cu ajutorul prepoziţiei à, care poate fi aşezată înaintea unui substantiv: o) nearticulat (cînd este vorba de nume proprii) :
Il donne une poire à Marie, Măriei. [il dan yn pwar a mari] El dă o pară

69

A. de D. [mari don vn kravat o frcr da 3a] Maria dă o cravată fratelui lui Ion. [39 poz yn kcstp a îa sœr dg 3or3] Pun o întrebare sorei lui Gheorghe. [la gid pari o turist] Ghidul vorbeşte turiştilor. 3). à Â . r e s p e c t i v .le = au. A. ksstjâ î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v m a s c u l i n precedat de articolul h o t ă r î t le sau î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v la p l u r a l precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t Ies. formînd articolele contrac­ t a t e au şi. les femmes des femmes aux femmes les femmes les étudiantes des étudiantes aux étudiantes les étudiantes l'étudiante fîetydjàt] de l'étudiante à l'étudiante V étudiante 70 .les — aux): Marie donne une cravate au frère de Jean. la N. le du au le Singular pays [ l a ^ p e i ] pays pays pays i'lural les pays des naïfs aux pays les pays les ouvriers des ouvriers aux ouvriers les ouvriers i'itiral l'ouvrier [hurie] de l'ouvrier à l'ouvrier l'ouvrier Feminin Singular femme [la^fam] la femme la femme femme N.b) precedat de a r t i c o l u l n e h o t ă r î t un. une. G. Exprimarea cazurilor pentru substantivele precedate de articolul hotărît Masculin N. IV. G. [la profssœr poz yn a lelevl Profesorul pune o întrebare elevului (elevei). Le guide parle aux touristes. à -f. la G. c) feminin precedat de a r t i c o l u l h o t ă r î t la: Je pose une question à la sœur de Georges. des: Je montre une photo à nn ami. D. prepoziţia à se c o n t r a c t ă . A. aux (à -f. [30 môtr yn fota a œn^ami] (à des amis) [a dez w ami] Arăt o fotografie unui prieten (unor prieteni). G D. d) m a s c u l i n sau feminin precedat de a r t i c o l u l e l i d a t V: Le professeur pose une question à Velève.

Durand. Zidurile imobilului sînt albe. băieţilor harta ţării. III. Grădina uzinei este verde. Basile montre des livres a u x touristes. Nous admirons les statues de la ville. Traduceţi in limba romînă: La capitale de la République Populaire Roumaine est belle. fiind atenţi la pronunţarea lui u [y] : costume. Traduceţi în limba franceză: E l dâ o batista lui Nicolae. Fructele pomi­ lor sînt încă verzi. Rochia unei fetiţe este mică. culturel. cine­ matografe şi stadioane moderne. Les fenêtres de la chambre sont grandes. Pantofii Iui Vasile sînt negri. s t a t u e . Pierre donne une poire à Marguerite. F a t a vecinului are şapte ani. gravure. H . El vorbeşte turiştilor. populaire. Les usines de Bucarest sont grandes. E l dă o jucărie copilului. t e a t r e . République. universel. Citiţi cuvintele următoare. E u arăt. La Bucureşti sînt muzee interesante.EXERCIŢII I. Fratele Marier este muncitor. Les vitrines du magasin sont splendides. . I a t ă Sala P a l a t u l u i Republicii Populare Romîne.

Lefèvre: J e choisis celle qui coûte 20 francs. et toi? — De m ê m e . La vendeuse: Que désirez-vous w encore monsieur? M. Durand qui désire des m o u c h o i r s . Celle-ci coûte 20 francs. monsieur. comment ça va? -—Merci bien. 72 . celle-là coûte 18 francs. qui admire une v i t r i n e . Lefèvre: Bien m a d e m o i s e l l e . j ' a i moi aussi besoin de mouchoirs. c e r t a i n e m e n t . Avez-vous des cravates de soie? La vendeuse: Oui. merci. c'est M. Les d e u x ^ a m i s e n t r e n t dans le m a g a s i n . M.§ XII A U X EMPLETTES Monsieur Durand rencontre dans la rue monsieur Lefèvre. Que regardes-tu là? — J ' a d m i r e ces belles c r a v a t e s . Lefèvre: Bonjour mademoiselle. — Bonjour cher Lefèvre. merci. Tu entres avec moi dans le magasin? — Volontiers. M.

Durand: Mes_. Monsieur D u r a n d et monsieur Lefèvre sortent du m a g a s i n . bine de même [da mem] la ICI avec [avsk] eu volontiers [valStje] cu plăceri! aussi [osi] aici: şi eu le besoin [la^bazwè] nevoia mademoiselle [niadmwazel] dom­ nişoară la vendeuse [la^vfid^z] vînzătoa|rea certainement jfsertenmâ] (de) sigur coûter [kute] |a costa le franc [ls^frà] francul (moneda) choisir [/wazir] a alege la pièce [la^pjes] b u c a t a . -e [kâtà. m o n s i e u r . m a d a m e . Abréviations courantes M. Madame Leblanc entre dans le m a g a s i n . Lefèvre: Oui. bien s û r . Lefècre et M. -ă. Durand: Bonjour m a d a m e L e b l a n c . 73 .re] a întîlni bonjour [bSşur] bună ziua cher. Mme = monsieur = madame VOCABULAR aux emplettes [u z^flpJet] după cum­ părături monsieur [mysj0] domnul rencontrer [ràkôt. ele se formează a d ă u g î n du-se la formele simple adverbele de loc ei (care a r a t ă apropierea) sau là (care a r a t ă d e p ă r t a r e a ) . Cele m a i folosite sînt formele î n l ă r i t e . Je préfère 6 m o u c h o i r s à 4 francs. Comjmlent ^. -ă comment ça va? [komà sa va] ce mai faci? merci bien [mersi bjïj m u l ţ u m e s c .M. chère [Jer] scump. M. Celui-ci coûte 4 francs. piesa rien [rjë] nimic trop [tro] prea comment allez-vous? [ k o m à ^ t ^ a l e ^ vu] ce mai faceţi? content. M. d r a g . Ceux-là c o û t e n t 6 francs la pièce. M. Durand: Ceux-ci sont t r o p chers.allez-vous? Madame Leblanc: Merci b i e n . mademoiselle? La vendeuse: Oui.hommages. et vous? V o u s ^ ê t e s c o n t e n t s de v o s w emplettes? M. m a d a m e .-ă bien sûr [bjs^syr] desigur au revoir [o r|vwar] la revedere mes hommages [ m e z ^ o m a ţ ] omagiile mele sortir [sortir] a ieşi Mlle Me = mademoiselle = maître (maestru' GRAMATICA Pronumele demonstrativ P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v are forme simple şi forme î n t ă r i t e . au revoir. Durand: Avez-vous des mouchoirs b l a n c s . kôtàl] jmulţumit.

celle qui coûte 20 francs. si] Observaţie. La persoanele I şi a I I . neutru Singular [salqi^si] acesta [salqi^la] acela aceasta l ceux-ci { ceux-là Plural [s0 w si] aceştia js^^la] aceia C celle-ci [sel si] 1 "" [ celle-là.sl. celui de Catherine est bleu. [33 Jwazi la k r a v a t 1113. precum şi la persoana a 11 L a feminin (singular şi plural) formele accentuate sînt identice cu cele neaccentuate. F o r m e l e î n t ă r i t e ale p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v s i n i : celui-ci celui-là fem. 1 Genul neutru. acele Singular celui [salqi] cel. p e n t r u a-1 î n t ă r i : merci bien. neutru ' sînt următoarele: Plural ceux \s0] cei. care nu există pentru s u b s t a n t i v e . acest lucru i [ aceea. [lqi i l ^ a ^ b g z w ê ^ d a ^ m u / w a r ] Formele a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i p e r s o n a l subiect Plural nous [nu] vous [vu] eux.a lui. acel celle [selj cea. acea ce [sa] (ceea) ce F o r m a s i m p l ă a p r o n u m e l u i d e m o n s t r a t i v se foloseşte n u m a i îna­ i n t e a p r o n u m e l u i r e l a t i v qui sau a p r e p o z i ţ i e i de: ! < Je choisis la cravate rouge. elles \0. e w t w a ] Qui est là? Moi. Le mouchoir de Marie est rouge. [sel^la] ( ceci [saşi] < { cela [sala] ( celles-ci [sel si] acestea { ~ aceea { celles-là [sel^la] acelea f aceasta. 74 . acei celles [sal] cele. il a besoin de mouchoirs. salqi d a w k a t r i n w e ^ b l 0 ] P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v n e u t r u ce se foloseşte m a i ales în galicismul c'e. 4 4 ) . elle [lqi. fem. se întîlneşte la unele categorii de pronume. p .a plural. i-are se folosesc n u m a i pe lîugă un v e r b (v. [ I a ^ m i i / w a r ^ d a ^ m a r i ^ e w r u 3 . care se î n t r e b u i n ţ e a z ă singure (fără verb) sau pe lîngă un p r o n u m e subiect n e a c c e n t u a t . acel lucru Forniele accentuate ale pronumelui personal subiect li» afară de formele n e a c c e n t u a t e ale p r o n u m e l u i personal s u b i e c t . et toi? [mersi^bjs.Formele simple mase. el] sînt: Singular Persoana I moi [mwa] „ a 11-a toi [twa] „ a l l l . [ k i ^ e ^ l a mwa] Lui. în l i m b a fran­ ceză există şi forme a c c e n t u a t e . s s l ^ k i w k u t ^ v s w f r à ] .

— Omagiile mele.Traduceţi în limba franceză: Bună ziua. mulţumesc. — La revedere. -it. dar dumnea­ voastră. consoana finală -r se pronunţă. din grupa a Ii-a Verbele din grupa a Ii-a sînl terminate la infinitivul prezent în -ir. a Ii-a . -issons. doamnă. cele mai multe vor fi învăţate separat în cursul lec­ ţiilor viitoare. între radical şi terminaţie. domnule. gru­ pul iss.. la fel. -/«. Persoana 1 . Verbele din grupa a III-a îşi schimbă radicalul în cursul conju­ gării. intercalînd la unele timpuri. domnule Lefèvre? — Mulţumesc.-isse.. Fiind relativ puţine la număr. spre deosebire de cele din grupa I. -issent. Infinitivul prezent al verbelor din grupa a 11 I-a se termină în: -ir (fără a intercala grupul iss la unele moduri şi t i m p u r i ) : sortir [sortir! a ieşi •oir: voir [vwar] a vedea -re: construire [kDstrqir] a construi. E x <• m p l u : finir [finir] (a termina) Observaţie. a l ! I-a Singular — is — is — it Plural — issons — issez — issent Verbul finir (a termina) je finis [3»"wfini] eu termin tu /t/î is [ty w fini] il (elle) finit.z. doamnă Leblanc. Verbele din această grupă sînt regulate.Verbele. nimic. doamnă. frecvent în­ trebuinţate. privesc vitrinele. rs . ce rrrai faceţi?— Bine. în general. — Alegeţi ceva? — Nu. La infinitivul prezenl al verbelor din «rupă a 11-a. dar. EXERCIŢII I. [il w (cl)^fini] notts finissons [nu^finisô] vous finissez [vu w finise] ils (elles) finissent [il^(sl) w finis] Verbele din grupa a III-a Grupa a III-a de verbe cuprinde verbe neregulate. Indicativul prezenl al verbelor din grupa a Ii-a (terminate la infinitiv în -ir) se formează adăugind la radicalul verbului urmă­ toarele terminaţii: -is..

Culoa­ rea strugurilor este verde sau neagră. soie. Des chemises (blanc). Cuvîntul (le mot) ouvrier are 7 litere. il est technicien. Traduceţi în limba franceză: Bucureşti este capitala Republicii Populare Romîne Casa unde locu­ ieşte Petre are 6 etaje. paysan. couleur. J e a n . Traduceţi: Moi. elle est artiste. Traduceţi în limba franceză: Vă plac pantofii rnaro? Mie nu-mi plac cămăşile albastre. Iată tloi fluturi: acesta este gal­ ben. choisir. Fructele acestor copaci sînt roşii. Acordaţi la indicativul adjectivele prezent verbele h a b i t e r fi expresii: finir. Aceştia sînt Mihai şi Petre. sur. Conjugaţi H I . entrer. Nous. fillette. cel care ave pantofi negri este fratele meu. IV. voisin. II. enfant. EXERCIŢII I . Des boutons (noir). m a m a n . jeune. noix. tailleur. chambre. lutter. Des cravates (bleu). eux. doigt. fonctionnaire. sœur. costume. Un (jeune) ouvrier. cinq. Traduceţi la indicativul în limba prezent franceză: verbul choisir. Ce ţigări preferi? Acest om este un muncitor. pays. — maison. Daniela este prietena Elenei. ils sont. nous sommes à la maison. mouchoir. comment. demander. Les (grand) usines. Conjugaţi I U . prune. ensemble. passant. client. ils sont au cinéma. acela este verde. Noi nu dorim războiul. lui. dans. Dupont. Qui admire ce film? Vous. é t u d i a n t . Antoine. aceia sînt Ion şi P a u l . technicien. gravure. Alain. papillon. din următoarele Les (splendide) villes (roumain).I I . elle. V. Arăt studenţilor o carte. Henri. Acestea sînt Maria şi Elena. I a t ă două mere: acesta este roşu. — boîte. acela este albastru. Oraşele şi satele Republicii Populare Romîne se transformă. Des souliers (jaune). — famille. Vecinul lui Alexandru este muncitor. acelea sînt Margareta şi Antoaneta. Vasile dă un măr lui Anton. — déjeuner. Noi luptăm pentru pace. peuple. cel al lui Vasile este profesor. bureau. Citiţi RECAPITULATIVE cuvinte: cu voce tare următoarele — lampe. Iată doi copii. Toi. — magasin.' travailler. je suis ouvrier. vêtement. tu es fonctionnaire. on construit. différent. 76 . m a i n . rien. raisin. — mur. universel. souvent. Cine este acest domn? Ce contempli? IV.

PARTEA A lia .

.

et une sœur. Mon père. est s t é n o d a c t y l o . Notre frère Michel étudie d a n s ^ u n collège t e c h n i q u e . H u g u e t t e et mes cousins G u y . Claire. Marc. J a c q u e l i n e . Mon frère cadet. est w écolier et m a soeur a î n é e . J a c q u e l i n e . P a u l et Michel. J ' a i m e beaucoup mes cousines A n n i e . Ce sont les filles et les fils de mes t a n t e s ^ e t oncles. e s t ^ i n g é n i e u r : il t r a v a i l l e d a n s w u n e grande fabrique d ' a u t o m o b i l e s . P a u l . L u c i e n . J ' a i d e u x frères. 79 . Micheline. est chim i s t e .1-ERE LEÇON LA FAMILLE D ALAIN 1 Ma famille est^assez n o m b r e u s e . Hélène G i r a r d . Antoine G i r a r d . Ma mère. H e n r i et Claude. J ' a i plusieurs t a n t e s w e t oncles qui sont les sœurs et les frères de m a m a n et de p a p a .

n a g e a n t .Nous passons les vacances ensemble à la mer ou à la m o n t a g n e . n o u s w a v o n s fortifié n o i r e corps et n o i r e e s p r i l . -â sténodactylo [stenodaktilo] stenodac tilojrral'â étudier [etydje] a studia le collège [koleş] colegiul technique [teknik] tehnic l'ingénieur (m.iiislrurt ils. D o r m a n t b i e n .e | pue] mai vîrstnie. (ÊÈXjt't$ 80 . lisant des |]'vres_. -ă plusieurs [plyzjcer] m a i m u l ţ i la tante [tôt] m ă t u ş a l'oncle (m. :^.w«^r A <( Mi ^^§^> ^m. .) [15kl] unchiul la cousine [kuzin] verişoara le cousin [kuzë] vărul la fille ffijj fiica le fils [fis] fiul passer [pase] a petrece m®&' m fâ m & rs ^ „^«^ =* .) jlejenjœr] inginerul chimiste f/imist] chimist.) [lekolje] şcolarul a î n é . VOCABULAIRE Je vocabulaire [vokabvler] voeabu lavul première |prali>jer] prima assez [ase] destul cadet [kade] niai mie ca vîrstă l'écolier (m. <?«. flân a n t . L ' a n n é e passée nous s o m m e s _ a l l é s à la nier.

ele indică cui aparţine lucrul despre care se vorbeşte.Ies vacances [vakô"s] vacanţa la mer [mer] marea ou [u] san la montagne [môtap] muntele l'année passée [ane^pase] a n u l trecut nous sommes allés [ n u w s a m z w a l e ] noi am mers dormir [dorinii] a dormi flâner [flâne] a hoinări nager [naje] a înota lire [lir] a citi instructif [ëstryktif] instructiv nous avons fortifié [nuz av5 fortifje] noi am î n t ă r i t le corps [kor] corpul l'esprit (m.) [espri] sufletul OMONIME la mère la mer le maire mama marea primarul an [à] grand ANTONIME mare — petit mic şi année [ane] an se întrebuinţează pentru a se exprima vîrsta. Substantivul însoţit de un adjectiv posesiv nu este articulat: văruf tău — ion cousin m a m a ta — la mère Adjectivele posesive se acordă în gen şi număr cu substantivul pe care îl determină. în desfăşurare: les années de guerre. Spre deosebire de limba romînă.: Je vous souhaite une bonne et heureuse année! Vă urez un an bun si fericit ! GRAMMAIRE Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Adjectivele posesive determină substantivul adăugind ideea de posesiune. Se poate spune însă tot atît de corect: l'an prochain sau l'année prochaine anul viitor le nouvel an sau la nouvelle année anul nou Kx. a se marca o epocă sau în anumite expresii: J'ai 18 ans. L'an III de la République année se întrebuinţează în legătură cu ceea ce se petrece în timp. o învăţaţi limba franceză fără profesor Q1 . adjectivele posesive se aşază înaintea substantivului pe care îl determină.

în locul formelor de feminin ma.a aimjer fin/ir partjir — — — aimant [tmă] finissant [finisă] partant [partâ] Verbele din grupa a Ii-a intercalează între radical şi terminaţia participiului prezent grupul -iss. iar al lui être este étant. ta. sale noastre voastre lor U n posesor Mai m u l ţ i posesori notre nostru. în locul p r o n u m e l u i personal la cazul d a t i v din limba r o m î n ă . Il passe son congé à la mer. I a t ă a d r e s a m e a . A d j e c t i v u l posesiv se foloseşte în limba franceză. 82 .a grupa a I l I . ton. participiul are două timpuri: prezent şi trecut. în construcţii de felul: E l îşi petrece concediul la m a r e . Se formează adăugind la rădăcina verbului terminaţia -ant: grupa I grupa a I i . sa se folosesc formele de mas­ culin mon. Participiul prezent al verbului auxiliar avoir este ayant. voastră leur lor nos vos leurs E x e m p l e: Mon père est ingénieur. noastră votre vostru. Ca şi în limba romînă. Observaţie.Formele adjectivului posesiv diferă în funcţie de n u m ă r u l s e s o r i l o r şi d e n u m ă r u l şi g e n u l o b i e c t e l o r p o s e d a t e : Un obiect posedat Posesorul Masculin mon meu ton t ă u son său Feminin ma mea ta ta sa ei po­ Mai multe obiecte posedate Masculin mes les ses Feminin m e i . son pentru a evita h i a t u l : J'aime beaucoup mon amie. Quelle est son armoire? Care este dulapul său? Voilà mon adresse. Notre maison est grande. Leur frère cadet est écolier. mele t ă i . Participiul prezent (le participe présent) exprimă o acţiune pe cale de a se înfăptui în momentul indicat de verbul propoziţiei principale. tale săi. Ma mère est chimiste. Participiul (Le participe) Participiul este un mod care exprimă în acelaşi timp o acţiune (sau o stare) şi o calitate. înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h m u t . 0 iubesc m u l t pe prietena mea.

. Je r e g a r d e .. -it. Marna lui Alain este chimistă. mer. Participiul trecut (le participe passé) exprimă o însuşire sau o stare rezultată dintr-o acţiune. finir. 83 . Cele mai frecvente terminaţii sînt -i. ..Gerundivul (le gérondif) constituie un aspect al funcţiei verbale a p a r t i c i ­ p i u l u i p r e z e n t . . . el precizează împrejurarea de t i m p . Sînt fiicele şi fiii mătuşilor şi unchilor mei. . acheter. . nehotărît sau cu ad­ jectivul posesiv cerut de sens: .... frères d e . Participiul trecut al verbului auxiliar avoir este eu (se pronunţă y). Indicaţi participiul être. el serveşte la formarea timpurilor compuse. livres.. aller. Familia sa este destul de numeroasă. Sora mea este stenodactilografă. .. . Gerundivul se formează din p a r t i c i p i u l p r e z e n t p r e c e d a t de prepoziţia en: Ils se promènent en chantant. iar al verbului auxiliar être este été... ouvrières sortent de l'usine. . chimiste excellente. Elle me d o n n e . . parler — parlé La verbele din grupa a II-a.. . travailler. 6* trecut şi prezent al următoarelor verbe: dormir. amie e s t .. ouvriers e t . Răspundeţi la următoarele întrebări: Avez-vous des sœurs? des frères? des cousines et des cousins? La fainii le d'Alain est-elle nombreuse? Avec qui passe-t-il ses vacances? Où sont-ils allés l'année passée? Votre famille est-elle nombreuse? II. . de mod e t c . cousin. . -u: partir — parti apprendre — appris etc. . participiul trecut se formează înlocuind terminaţia infinitivului -er prin -é:aimer — aimé. îmi iubesc m u l t verişoarele şi verii. maisons et .. Fraţii t ă i îşi petrec vacanţa la m u n i e . Iii merge anul acesta la m a r e ... t a n t e d e . jardins. î m i n u m ă r ţ i g ă r i l e . E i se p l i m b ă c î n t î n d . Verbele din grupa a IlI-a formează participiul trecut în mod neregulat. accepter. surgir. .. cousine de Marie est étudiante. participiul trecut se formează prin înlocuirea terminaţiei infinitivului -ir cu -i:finir — fini. a m i est jeune. J e vois . ami sont ouvriers.. Traduceţi în limba franceză: T a t ă l meu este inginer. . .. . Il passe ses vacances à . înlocuiţi punctele cu articolul hotărît. -is. EXERCICES I. . père d'Alain est ingénieur. . în care se îndeplineşte acţiunea e x p r i m a t ă de p r e d i c a t . La verbele din grupa I. III. . IV. Cărţile lor sînt instructive. Conjugat cu auxiliarele avoir şi être.. enfants dans le j a r d i n . . frère de René est l'ami de . avoir..

Ma grandm è r e . Mon grandpère. J e a n n e Gir a r d . Robert Girard. a été m o n t e u r d a n s ^ u n e usine d'avions. Ils sont.2-ÈME LEÇON LA FAMILLE D ALAIN Ce d i m a n c h e . h a b i t e n t assez loin de nous. M a i n t e n a n t il est^.à la r e t r a i t e . comme d ' h a b i t u d e . e s t ^ u n e femme énergique et 84 . v i e u x . nous sommes^allés voir nos grands-parents qui.

a duce l'image (/. Grand-papa a inventé des jeux nouveaux. Oncle Gérard.im] ca les grands [grà] cei mari grand-papa [grà^papa] bunicul inventer [svâte] a inventa nouveau [nuvo] nou le jeu [30] jocul retentir [ratàtir] a răsuna le cri [kri] strigătul le rire [rir] rîsul le monde [môd] lumea chanter [/àte] a cînta le sport [spor] sportul fait courir et sauter [f e w k u r i r ^ e w s o t e ] îi pune să alerge şi să sară la nièce [njss] nepoata le neveu [nav0] nepotul marié [marie] căsătorit célibataire [selibatsr] celibatar. Le jardin de la maison retentit de cris et de rires. Nous^aimons bien nos grands-parents. m o n t a t o r l'usine (/. qui aime le sport. plsn] plin. -ă la douceur [dusœr] blîndeţea élever [elve] a creşte nous aimons bien [ n u z ^ s m ô ^ b j ë ] iu­ bim m u l t attendre [atădr] a aştepta l'impatience (/. Grand-maman a préparé des gâteaux délicieux pour les petits comme pour les grands. amusants et instructifs pour ses petits-enfants. Ce soir nous sommes partis en emportant l'image du bon sourire de grand-maman et de grand-papa. -e [plë. On a fait des projets pour dimanche prochain. număr cu soţ 85 . ) [ima3] imaginea bon [b5] bun le sourire [surir] surîsul le projet [prose] p l a n u l . bur­ lac le soir [swar] seara partir [partir] a pleca emporter [aparte] a lua cu sine. apropiat Omonime le père t a t ă l la paire perechea pair par. ) [impasjàs] nerăb­ darea les petites-filles [ptit^fij] nepoatele les petits-fils [pti w fis] nepoţii la grand-maman [grà mamă] bunica préparer [prepare] a pregăti le gâteau [gato] prăjitura délicieux [delisj^] delicios les petits [pti] cei mici comme [k. VOCABULAIRE deuxième [d^zjem] a doua dimanche [dimàj . Elle a beaucoup travaillé pour élever ses cinq enfants. Il est célibataire.pourtant pleine de douceur. Oncle Gérard n'est pas marié.] duminică d'habitude [dabityd] de obicei voir [vwar] a vedea les grands-parents [grà w parà] bunicii loin [lwë] departe vieux [v)0] b â t r î n le grand-père [grà^psr] bunicul monteur [rnotcer] m o n t o r . Ils w attendent avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. cu toate aces­ tea plein. proiectul prochain [pro/ë] viitor. fait courir et sauter ses nièces et ses neveux. ) [yzin] uzina maintenant [niËtanà] acurn être à la retraite [ e t r w a w l a ^ r a t r e t ] a fi pensionar la grand-mère [gràmer] bunica énergique [enerjik] energică pourtant [purtă] totuşi.

în limba franceză o serie de verbe formează timpurile compuse cu indicativul prezent al auxiliarului être (aller.Paronime1 attendre [atâdr] a aştepta entendre [àtôdr] a auzi étendre [etôdrj a întinde éteindre [etëdr] a stinge atteindre [atëdr] a atinge Antonime vieux [v'}0] bătrîn — jeune foœn] tînâr GRAMMAIRE Perfectul compus (Le passé composé) Perfectul compus exprima un fapt care a avut loc într-un timp nedeterminat îi* trecut. Cu auxiliarul avoir se conjugă toate verbele tranzitive.). 86 . Spre deosebire de limba romînă. Iată un verb conjugat cu auxiliarul être: je suis entré ^ s ^ s q i z ^ â t r e ] tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entrés (entrées) 1 eu am i n t r a t t u ai i n t r a t el (ea) a i n t r a t noi am intrat voi a ţ i i n t r a t ei (ele) au i n t r a t Cuvinte asemănătoare ca sunete. deci ca p r o n u n ţ a r e . El se formează cu ajutorul indicativului prezent al verbelor auxiliare avoir sau être plus participiul trecut al verbului de conjugat. venir. mourir. arriver. Participiul trecut al verbelor conjugate cu auxiliarul avoir rămîne invariabil. unde toate verbele se conjugă la perfectul compus cu auxiliarul a avea. Exemplu de verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'ai chanté [3e Jàle] tu as chanté il (elle) a chanté nous avons chanté vous avez chanté ils (elles) ont chanté eu am c î n t a t t u ai cîntat el (ea) a cîntat noi am cîntat voi a ţ i cîntat ei (ele) au c î n t a t Numărul şi persoana sînt deci indicate de formele auxiliarului. precum şi numeroase verbe intranzitive. dar deosebite din p u n c t u l de vedere al sensului şi al ortografiei. naître etc.

Cîteva s u b s t a n t i v e t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -ou fac excepţie de la regula generală. P l u r a l u l s u b s t a n t i v e l o r t e r m i n a t e la singular în -au. . le genou (genunchiul) fac la plural: les bijoux. Adjectivele t e r m i n a t e la singular în -eau primesc la p l u r a l u n -x: beau — beaux nouveau — nouveaux 87 . adică cu t e r m i n a ţ i a -s. cauciucul) care formează p l u r a l u l p o t r i v i t regulii generale de formare a p l u r a l u l u i în l i m b a franceză. s u b s t a n t i v e l e : le bijou (bijuteria). C. Avoir j'ai eu [3ewy] eu am avut lu as eu il (elle) a eu nous avons eu vous avez eu ils (elles) ont eu Pluralul în Être j'ai été [3ewete] eu am fost tu as été il (elle) a été nous avons été vous avez été ils (elles) ont été -x A. les joujoux. les carnavals e t c . p a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu subiectul verbului. Us cailloux. S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -al s c h i m b î n d această t e r m i n a ţ i e în -aux: le journal [jurnal] ziarul le caporal [caporal] caporalul le cheval [/val] calul les journaux les caporaux Ies ciievaux formează pluralul F a c excepţie de la această regulă cîteva s u b s t a n t i v e . formînd p l u r a l u l p r i n a d ă u g a r e a u n u i -x.In acest caz. care formează plu­ r a l u l în -s d u p ă regula generală (les bals. -eu se formează a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -x la forma s i n g u l a r u l u i : le. gâteau — les gâteaux le jeu — les jeux F a c e x c e p ţ i e de la a c e a s t ă r e g u l ă s u b s t a n t i v e l e : le landau (lan­ d o u l ) . le bleu ( v î n ă t a i a ) şi le pneu ( p n e u l . Perfectul compus al verbelor a u x i l i a r e avoir şi être se conjugă cu a u x i l i a r u l avoir. les genoux etc. c a : le bal. les choux. le joujou (jucărioara). le festival e t c . le carnaval. le chou (varza). -eau. Astfel. le caillou (pietricica). le chacal (şacalul). B . ) .

montagne. Il est ouvrier.. Ils tra­ Paul et Pauline rencontrent Georges et chanson. . Les (cheval) arabes sont renommés pour leurs qualités (exceptionnelle).în Adjectivele t e r m i n a t e la s i n g u l a r în -al fac pluralul m a s c u l i n -aux: égal — égaux amical — amicaux national — nationaux EXERCICES I . Tu as dix pommes. .. Treceţi substantivele si adjectivele din paranteze la plural: Ma grand-mère a préparé des (gâteau) délicieux. I I I . Ei au pregătit surprize nepo­ ţilor.. Les peuples des pays (colonial) luttent pour la liberté et l'indépendance. .. I V . Bunica lui Alain este o femeie energică... Ei au făcut planuri pentru duminica viitoare. cris. Bunica mea a crescut cinci copii.. înlocuiţi spaţiile propoziţii la perfectul compus: Mon amie est étudiante. Nous chantons cette V .. Elle n'aime pas les (bijou). Grand-papa parle avec ses vaillent dans une fabrique. cousines. Irène. fabriques. Les Etats (national) apparaissent de plus en plus comme une force indépendante dans l'arène mondiale. Les hommes doivent être (égal). El a lucrat într-o uzină de avioane. Je déjeune en famille. ... finir. jardin. Ce sont des livres (nouveau). trouver. Traduceţi în limba franceză: Bunicul lui Alain a fost montor. . nehotărîte: cu articolele .. Bunicii aşteaptă cu nerăb­ dare vizita nepoatelor şi nepoţilor lor. livres. Les jeunes attendent avec impatience les (Festival Mondial) de la jeunesse. II.. Unchiul Gérard este celibatar. petits-fils. écolier. . Formaţi perfectul compas al verbelor: inventer... Nepoţii îşi iubesc bunicii. Treceţi verbele din următoarele Nous visitons nos parents. Cette fillette aime ses (joujou).. manger... . maison.

IU « eu a -X. ci _ .. . bfl C D i. o Hélè Anto C D [A hs £ 3 uelir eu 1 < -O o ce 3 ette frère d'i l'o :1e d'A lain. •3 £ •* * > t» M» -Q -. . ™ / " \ cy a.- C D 3 CD -CD OH •C' « .T. f-.? O ^3 P -s •*-•rt 3 1 r 1 3 • ~' 1 ' ! ! 89 .S If. 'Ant o i n t Hé Ion b ^cc O c c13 C D .13 3. Ci > Ci .h 9 9 O Ci 3 ^ -h ^3 ^ a.1 C D O 3 w ~ ci .Oi X -. -o ep «: -S-aO-cO . a.= Ci <u « -h « e 2«£ ^ 5 3 e s <J ° Ci ~ •5 ~ -c ci ci 3 <K * a sœur d'An a tante d'Al a belle \ -c T 3 '5" r^r 'cT _ Q . a sœur 3 s rand-pè rand-m S ce g / \ H-1 / \ J i-ţ 3 i i eu o J5 — eu 8 „ " -t) — c ! 777 7 •s "9 • - i •9 M 6c c m l i 3 A c C D i • 8 •9 •? ! fc "9 5 ° 1 1 ! 1 "9 c ^ t. eau-frère d'I \d'A / et ^ C5 C D C D 0> " QJ I .5 l-H .CD o / 3 3 -3 .5 • ! S* cr ^5s = « CD I.-a ^ J 3 irai S O CJ -S CJ I7J C D c O peti ants bert une guet C D lie SO 3 e s 3 Pu 3 <r> s X Q 3 c -0 c c | S S 3 o es ce w S -S -S ^ J S S "S O — / \ <! Dl Rob.5 2 0. w w o r^l . r^ <*~ a.

la jeunesse ! Depuis que j ' a i dépassé soixante ans. On voit que vous faites du sport. Monsieur Grégoire.en plus le besoin d'être entouré de jeunes. Alain a rencontré dans la rue une ancienne connaissance de sa famille. Yves Grégoire. un vieillard qui a dépassé depuis longtemps soixante ans. elle a quarante et un^. — Vos parents doivent„être encore jeunes. n'est-ce pas? Quel âge ont-ils maintenant? — Ma sœur aînée a vingt w et un^ans. Il y a quinze ans. jeune homme? — Dix-huit ans. deux frères et une sœur. puisque j ' a i . Vous„ avez.ans. Grégoire a quitté Paris pour vivre en province. je sens de plus„. — Mais vous paraissez avoir au moins vingt-deux. — Ah. le petit-fils de votre ami Robert Girard. Vous ne me reconnaissez pas? Je suis Alain Girard.3-ÈME LEÇON QUEL AGE AVEZ-VOUS? Un jour. mes deux frères sont plus jeunes: Paul a dix w ans et Michel quatorze. — Bonjour. Quel âge ont-ils? —• Papa a quarante-cinq ans et maman est de quatre ans plus jeune que lui . C'est pourquoi je viens plus souvent à Paris voir mes petits-enfants. — Sont-ils nombreux? — Naturellement. Monsieur Grégoire. — Ah oui ! Quelle surprise ! Mais comment vous reconnaître? Vous^avez tellement grandi ! Quel âge avez-vous maintenant. si je ne me trompe.

veche la connaissance [kanesôs] cunoştinţa le vieillard [vjejar] b ă t r î n u l dépasser [depase] a depăşi depuis longtemps [dapqi w 15tô] de mult timp il y a quinze ans [ i l ^ j a ^ k s z ^ ô ] acum cincisprezece ani quitter [kite] a părăsi vivre [vivr] a t r ă i . vechi (înaintea u n u i substantiv care începe cu o vocală: vieil) b ă t r î n ă . m. vîrsta 2. Mireille „la vieille" qui a trente-trois ans. René — vingt-trois^ Irène vingt-neuf.) vieilli. -ne [<îsjs] vechi. a-şi ascunde adevărata vîrstă care te întinereşte întinerirea bătrîn. pe stradă = dans la rue pe b u l e v a r d = sur le boulevard 91 . -e (adj.f. ) 1.) t î n ă r . evul: le moyen âge evul mediu.) la vieillesse (f. tineretul sentir [sâtir] a simţi entourer [ôture] a înconjura de plus en plus [ d a _ p l y w z <ï^.) rajeunissant. şi adj. Notre famille est grande.) vieillir (vb. a locui la province [prayës] provincia reconnaître [rakonetr] a recunoaşte tellement [telmâ] a t î t de grandir [grădir] a creşte. şi adj.) jeunet.) rajeunir (vb. Maintenant je dois vous quitter. Saluez de ma part votre famille. VOCABULAIRE l'âge (m. m. tineretul (fam.) le vieillard (m. şi adj.) vieille (s. l'âge de la pierre taillée epoca pietrei cioplite Observaţie.) le vieillissement (s.) se rajeunir (vb. a se m ă r i le jeune homme [3œn w om] t î n ă r u l au moins [o w mwË] cel p u ţ i n se tromper [sa w trôpe] a se înşela plus jeune [ply w 3œn] m a i t î n ă r devoir [davwar] a t r e b u i encore [âkar] încă la jeunesse Scènes] tinereţea . Louis — dix-neuf. -ă tinereţea . -ă a îmbătrîni îmbătrînirea Cuvinte cu mai multe sensuri Vage (m.f.) tinerel. ) la jeunesse (f. je suis pressé. veche b ă t r î n u l . spune demain [dame] mîine Familii de cuvinte jeune (s. -te (adj.epoca. tinerică a întineri a se întineri. -e (adj. f. moşneagul bătrîneţea îmbătrînit.ply]din ce în ce m a i m u l t venir [vnir] a veni plus souvent [ply_suvà] m a i des la vieille [vjsj] b ă t r î n a être pressé [etr w prese] a fi grăbit saluer [sahţe] a saluta la part [par] partea dites (imperativ) [dit] s p u n e ţ i .) vieux (s.) [Ia3] vîrsta le jour four] ziua rencontrer [r<ïk5tre] a î n t î l n i ancien. Dites à votre grand-père de m'attendre demain à onze heures.) le rajeunissement (s.m.eu sept enfants ! Les^uns sont petits. mais il y a aussi les „grands": Marcel qui a seize ans.

Noi am cumpărat 28 de cărţi şi 21 de caiete. I V . 1. Scrieţi în litere următoarele abolir. EXERCICES I . le cou. cinquante et un. V . II. soigner. trente-trois. 30. Această carte are 25 de capitole. î n limba franceză. după un n u m e r a l c a r d i n a l nu se foloseşte p r e p o z i ­ ţ i a de: Am 35 de ani. E l e se formează p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : vingt-deux (adică 20 + 2) 22 trente-quatre (adică 30 + 4) 34 quarante-cinq (adică 40 + 5) 45 cu e x c e p ţ i a lui 20 (vingt). trecut şi prezent al următoarelor verbe: participiul ramasser. le b a t e a u . glorieux. E l este încă tînăr. 38. quante). 3 1 . Am citit (j'ai lu) 59 de pagini.GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 20 la 60 s î n t n u m e r a l e c o m p u s e . 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 vingt et un [vèteœ] vingt-deux [vst w d0] vingt-trois vingt-quatre vingt-cinq vingt-six vingt-sept vingt-huit vingt-neuf trente 30 (trente). 50 (cin­ 31 trente et un [tràteœ] 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 quarante et un 42 quarante-deux 50 cinquante 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante Observaţie. 60 (soixante). Cîţi fraţi are prie­ t e n u l tău? E l are patru fraţi. quarante et un. 92 . a m i c a l . 51 interca­ lează înaintea lui un conjuncţia et (şi). 2. trente et un. instaurer. Casa are 14 ferestre. Indicaţi pluralul următoarelor substantive şi adjective: le bras. E l are 42 de a n i . 4 1 . le cheveu. 40 (quarante). Numeralele compuse care exprimă numerele 2 1 . Verişoara mea are 22 de a n i . Scrieţi grandir. Traduceţi în limba franceză scriind cifrele în litere: Ce vîrstă aveţi? Eu am 31 de a n i . I I I . 57. Tatăl meu are 51 de a n i . J'ai 35 ans. Acest b ă t r î n a depăşit 60 de a n i . Numeralele compuse pînă la cent (100) se scriu despăr­ ţite printr-o l i n i u ţ ă : vingt-deux. 29. inspecter. 53. Formaţi perfectul compus al verbelor: travailler. 49. fără a se m a i despărţi prin l i n i u ţ ă : vingt et un. 3. beau. cardinale: numerale 25. blanchir. le genou.

Les garçons se posent des q u e s t i o n s . — Très b i e n . 306 mèlres — 1889! Majs v o y o n s .4-EME LEÇON UN JEU INSTRUCTIF Pour Alain et s e s w a m i s . Ces j e u x exigent une connaissance approfondie des sciences n a l u r e l l e s . Ils préparent d ' a v a n c e les sujets indiqués p a r l ' e x a m i n a t e u r . A u j o u r d ' h u i c'est le t o u r de la géographie. posez-moi une q u e s l i o n plus d i f f i c i l e . Guy. — Bien. Cette quest i o n est t r o p s i m p l e pour un P a r i s i e n . premier prix de géographie au lycée. du sport. des sciences t e c h n i q u e s . indiquez la h a u t e u r de la tour Eiffel et l'année de son_édifical ion. — O h ! vous m ' i n s u l t e z . interroge avec a t l e n l i o n ses copains. du D a n u b e . d e s _ a r t s . diles-moi q u e l l e esl la longueur d u R h i n ! — I 360 kilomètres. — 2000 k m . Michel. indiquez i aussi celle . de l'hisloire. les jeux de société instructifs c o n s t i t u e n t un excellent m o y e n de vérifier leurs connaissances. de r e t e n i r des chiffres et des dates d ' u n e manière a g r é a b l e .

a re­ flecta l'instant (m. Pog':r. a zice très bien [tre^bjs] foarte bine le Danube [danyb] Dunărea cette fois-ci [set w fwa w si] de d a t a asta réfléchir [refle/ir] a se gîndi. Réfléchissez un instant ! —• J'ai trouvé ! 2 860 km.. agrea­ bil. -elle [natyrel] n a t u r a l . — Je vois que vous^avez bien„étudié les problèmes pour aujourd' hui.] el este e u .) [egzaminatœr] examinatorul aujourd'hui [o3urdqi] azi la géographie geografi] geografia premier prix [pramje^pri] aici: care a o b ţ i n u t premiul I le lycée [lise] liceul interroger [stsr»3e] a e x a m i n a (un elev. sur les sommets des montagnes et sur les cours d'eau. le mont Everest a 8 848 m.-— Cette fois-ci c'est w inexact. VOCABULAIRE le jeu [30] jocul la société [sosjete] societatea constituer [kôstitqe] a constitui excellent. ) [atàsjô] a t e n ţ i a le copain [kopê] (fam.. m a i lung d e c î t . grea la. . le nombre [nôbr] n u m ă r u l l'habitant (m. un student) l'attention (/. a cere imperios approfondir [aprofîdir] a adînci. Tokyo — plus de 1C 000 000. — Si je ne me trompe. plus long que le Rhin. Claude. -ă.) [lsstà] m o m e n t u l trouver [truve] a găsi il est d e . indiquez la hauteur du mont Everest et comparez cette hauteur à celle du Mont Blanc. . . c'est une belle promenade imaginaire dans toutes les parties du monde. -ă le moyen [mwajê] mijlocul vérifier [verifje] a verifica retenir [rstnir] a reţine la date [dat] d a t a la manière [manjer] m o d u l . Il est de 1 500 km. Moscou et Tokyo. —• Vous w avez bien répondu. . ) [istwar] istoria préparer d'avance [prepare^davâs] a pregăti dinainte le sujet [sy3s] subiectul l'examinateur (m.) prietenul.. . . -ă exiger [egzi3e] a p r e t i n d e . .. ) [edifikosjô] construi­ rea trop [tro] prea le Parisien [parizji] parizianul voyons! [vwajô] haide ! difficile [difisil] greu. amicul indiquer [ëdike] a indica la hauteur [otcer] înălţimea la tour [tur] t u r n u l l'édification (/. Le Mont Blanc est de 4 038 mètres moins haut que lui. . plus long q u e . longueur [15gœr] lungimea dire [dir] a spune. le nombre d'habitants de Bucarest.15^ka . Paris. — Bucarest —environ 1 300 000. ) [abità] locuitorul environ [àvirô] a p r o x i m a t i v comparer [kôpare] a compara le mont [mil muntele moins haut [mwë w oj mai p u ţ i n înalt 94 . — C'est ça. -ă la technique [teknik] tehnica l'histoire (/. [ i l „ e dd . Paris — 2 800 000 (l'agglomération parisienne compte plus de 7 000 000). -e [ekseîà] excelent. Et „l'examen" continue. ply^. felul agréable [agreabl] p l ă c u t . a aprofunda la science [sjăs] ştiinţa naturel. Moscou — 6 208 000 habitants.

-. î n v î r t i t u r a . construi.ru *• i élever [elve] batir [batirj I f a . Astfel se formează t o a t e n u m e r a l e l e de la 81 (quatre-vingt-un) p î n ă la 100 (cent): quatre-vingt-trois (adică 20 X 4 + 3 ) 83 quatre-vingt-dix (adică 20 X 4 + 10) 90 quatre-vingt-treize (adică 20 X 4 + 13) 93 95 ...répondre [repàdr] a răspunde continuer [kôtinijc] a continua la promenade [promnad] plimbarea imaginaire [imaginer] imaginar.. a cladi Expresii tour de force jouer un mauvais tour à quelqu'un chacun à son tour tour à tour t u r de forţă. .. plimbarea 2. culmea les cours d'eau [kur w do] cursurile apelor Omonime le tour la tour 1.) [egzamê] examenul la partie [parti] partea le sommet [some] vîrful. -ă l'examen (m. realizare a juca o festă cuiva fiecare la r î n d u l său rînd pe rînd măiastră GRAMMAIRE Numeralul cardinal (L'adjectif numéral cardinal) N u m e r a l e l e c a r d i n a l e de la 60 la 100 se f o r m e a z ă : a) p r i n a d u n a r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : soixante-douze soixante-seize (adică 60 + 1 2 ) 72 (adică 60 + 16) 76 b) p r i n î n m u l ţ i r e a a d o u ă n u m e r a l e s i m p l e : quatre-vingts (adică 20 X 4) 80 c) p r i n a d u n a r e a şi î n m u l ţ i r e a u n o r n u m e r a l e s i m p l e . strungul turnul Sinonime édifier [édifie] construire [k: [kostruirl bâtir [batir] i. ocolul.

După numeralele 80 (quatre-vingts).60 61 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 soixante [swasdt] soixante et un soixante-dix soixante et onze soixante-douze soixante-treize soixante-quatorze soixante-quinze soixante-seize soixante-dix-sept soixante-dix-huit soixante-dix-neuf quatre-vingts quatre-vingt-un quatre-vingt-deux quatre-vingt-dix quatre-vingt-onze quatre-vingt-douze quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-quinze quatre-vingt-seize quatre-vingt-dix-sept quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf cent [să] 101 cent un 102 cent deux 103 cent trois 110 cent dix 111 cent onze 112 cent douze 200 deux cents 201 deux cent un 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 huit cents 900 neuf cents 1 000 mille [mil] 1 001 mille un 1 100 mille cent 1 200 mille deux cents ce 1 300 mille trois cei 2 000 deux mille 10 000 dix mille 20 000 vingt mille 100 000 cent mille 1 000 000 un million 1 000 000 000 un milliard (douze (treize cents) cents) Observaţie. Numeralele cardinale sînt invariabile. Numeralele vingt şi cent primesc semnul pluralului (s) dacă sînt precedate de un adjectiv numeral care le m u l t i p l i c ă : quatre-vingts livres cinq cents pages dar rămîn invariabile cînd sînt urmate de un alt quatre-vingt-douze livres cinq-cent-neuf pages numeral: 96 . cu excepţia lui un. Compusele numeralelor cent şi mille nu se despart prin l i n i u ţ ă : cent trois mille cinq cents 4. 1. La numeralele compuse exprimînd numerele 6 1 . vingt. se foloseşte conjuncţia et quatre-vingt-un [katravë^ce] quatre-vingt-onze [katravs^5z] cent un [sà^ôë] cent onze mille un mille onze 3. 71 se intercalează înaintea adjectivului un (sau onze) conjuncţia et: soixante soixante et un et onze 101) (cent) şi 1 000 (mille) nu 2. cent.

Vaporul este la o distanţă de două mile de coastă. 2. u n în­ d e m n . 1. întrebuinţat ca substantiv ( = milă. La verbele din grupa I se omite la i m p e r a t i v t e r m i n a ţ i a -s care există la i n d i c a t i v . Formele i m p e r a t i v u l u i sînt identice cu cele ale i n d i c a t i v u l u i p r e z e n t . în limba romînă neexistînd o formă a imperativului corespunzătoare acestei persoane. Imperativul verbului chanter chante! chantons! chantez! Imperativul verbului avoir cîntă ! să cîntăm ! cîntaţi ! Imperativul verbului être ai! sois ! fii! aie! soyons ! să fim ! ayons ! să avem soyez! fiţi! ayez ! aveţi ! Observaţie. Imperativul (L'impératif) Ca şi în l i m b a r o m î n ă . Notă. E l este u n i c u l mod (în afară de cele impersonale) care nu este precedat de p r o n u m e l e p e r s o n a l . I m p e r a t i v u l are t r e i p e r s o a n e : a Ii-a s i n g u l a r . Substantivul mille este în limba franceza de genul masculin. t e r m i n a ţ i i l e lor indicînd persoana care săvîrşeşte a c ţ i u n e a .5.a p l u r a l . I şi a I i . Persoana a IlI-a se exprimă în limba franceză prin conjunctiv: Qu'il parte! Să plece! 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 97 . Mille. u n sfat. Numeralul mille (pronunţat mil) se poate scrie mil atunci cînd exprimă o dată istorică a erei noastre şi este urmat de un alt numeral: 1962 = mil neuf cent soixante-deux Se scrie miile în expresiile: l'an mille (anul 1000) l'an deux mille (anul 2000) în care mille nu este urmat de alt numeral. măsură de lungime). Persoana I plural a imperativului (chantons) se traduce prin persoana I a conjunctivului (să cîntăm). Cînd este vorba de exprimarea unor date se folosesc mai ales formele: dix-huit cents (18 X 100) 1800 dix-neuf cents (19 x 100) 1900 dix-neuf cent soixante-trois 1963 Numeralul mille este invariabil. capătă un s la plural Le bateau est à deux milles de la câte. i m p e r a t i v u l e x p r i m ă o p o r u n c ă . cu excepţia persoanei a Ii-a singular a verbelor din grupa I.

au Champ-de-Mars. Volga (La Volga) are 3 688 k m . V. el are 81 de a n i . Staţi mîine acasă. I n t r a ţ i ! Nu i n t r a ţ i ! I u b i ţ i cărţile! Pleacă la şcoală! Să l u p t ă m pentru pace! Să cîntăm „Internaţionala" ! LECTURE SUPPLEMENTAIRE LA TOUR EIFFEL La Tour Eiffel. 71. 70. 1271. 102. Această carte are 987 de pagini. 1320. Dă o cutie de chibrituri fratelui t ă u . 84. Scrieţi în litere următoarele numerale cardinale: 61. Traduceţi în limba franceză: Priveşte acest portret. 700. Maupassant s-a născut în 1850. 111. domine toute la ville. 91. Elle a 306 mètres de haut. tirer. Des personnalités des Lettres et des Arts de l'époque. 98 . î n biblioteca mea sînt 899 de cărţi. Mihail Sadoveami s-a născut în 1880. Balzac s-a născut (est né) în 1799. T u r n u l Eiffel a fost construit în 1889. 1840. 1799. Leconte de Lisle et Guy de Maupassant ont même protesté officiellement contre l'édification de „l'inutile et monstrueuse Tour Eiffel" qu'ils considéraient „le déshonneur de Paris". Victorien Sardou. Alege o cravată roşie. Indicaţi imperativul prezent al verbelor: aimer. Loara este cu 244 km (kilomètres) m a i lungă decît Sena. choisir. Sa construction a suscité beaucoup de commentaires. 1970. Răspundeţi la următoarele întrebări: Pourquoi Alain et ses amis aiment-ils les jeux de société instructifs? Quels sujets préparent-ils? Quelles connaissances exigent ces jeux? Quelle est la longueur du Danube? Quelle est la hauteur de la Tour Eiffel? Combien d ' h a b i t a n t s a Paris? E t Bucarest? Quel âge avezvous? Indiquez l'âge des membres de votre famille! En quelle année sommes-nous m a i n t e n a n t ? I I . 201.EXERCICES I . Traduceţi în limba franceză (scriind cifrele în litere): Bunicul său este b ă t r î n . admirable construction métallique édifiée en 1889 en plein coeur de Paris. Sena are 776 k m . Să dormim bine. IV. 74. "78. 1980. Tolstoi a m u r i t (est mort) în 1910. Alexandre Dumas. parmi lesquelles Charles Gounod. 94. 81. III.

du Luxembourg. ville coupée en deux parties par la Seine. sur la rive droite. le Panthéon. monuments et places. unique au monde. les jardins verdoyants des Tuileries. l'Arc de Triomphe de l'Étoile qui couronne la magnifique avenue des Champs-Elysées. sans nul doute. le Sacré-Cœur. le bois de Boulogne ainsi que d'autres édifices. qui dans leur ensemble font de Paris l'une des plus belles villes du monde. la célèbre Tour Eiffel. les poétiques quais de la Seine. Mais le premier monument qui vous salue dès votre arrivée dans la capitale de la France c'est. . l'île de la Cité où se trouve la cathédrale Notre-Dame. Par l'ascenseur on monte en cinq minutes au troisième étage. On peut voir d'ici le dôme des Invalides. Aujourd'hui elle est utilisée aussi comme émetteur de télévision. objectif touristique de premier ordre. gracieuse et massive à la fois. qui coule sous trente ponts. Du sommet de la tour on peut admirer le panorama de Paris.Mais les Parisiens se sont habitués à son élégante silhouette.

la bibliothèque de mon oncle. le cou. — Alors ce n'est pas compliqué ! Je connais même les détails du corps humain. j ' a i décidé de devenir médecin. elle a des joues vermeilles. ses_ yeux sont bleus. La petite Yvonne. très sérieuse.. Pour cela il faut bien connaître le corps humain. écoute parler son cousin Alain. le tronc. Tu sais. Je m'inscrirai à la faculté de médecine... les mains. ce mécanisme si compliqué. les. Je guérirai les malades. je peux t'indiquer le nom de 100 . Elle est si jolie. — Vois-tu. des lèvres rouges qui cachent ses dents blanches.. Par exemple. je-dois bien connaître toutes les parties du corps humain: la tète. poursuit son cousin.. les bras. Yvonne ! Ses longs cheveux sont blonds. un petit nez retroussé.. les jambes.

v o u s s a t i s f a i t . des v e i n e s e t d e s w os. m o n p e t i t ! — J e ne p e u x p a s . de c h a q u e p a r t i e de l ' o r e i l l e . la p l u r a l . . — Tire la l a n g u e . -e [ratruse] cîrn. l ' a u t r e b o u t e s t _ a t t a c h é ! VOCABULAIRE lire [lir] a citi attentivement [atàtivmà] eu atenţie pas du tout [ p a ^ d y ^ t u ) de loc 1 anatomie (/. ) [anatomi] anatomia tu sais [ty^ss] ştii décider [deside] a hotărî. -e [ata/e] legat.c h a q u e doigt de la m a i n . -ă le nez [ne] nasul retroussé. — Alors t u seras sans d o u t e u n s a v a n t ! d i t la n a ï v e Y v o n n e . a t ă m ă d u i le malade [malad] bolnavul s'inscrire [ssskrirj a se înscrie la médecine [medsin] medicina pour cela [pur^sla] pentru aceea. . -ă PRONUNŢARE — C u y î n t u l os se p r o n u n ţ ă l'os [los] la s i n g u l a r şi leso(s) fără a se auzi -s.-oasă écouter [ekute] à asculta joli. .-euse [serj0]. a ajunge la chose f/oz] lucrul le nom [no] numele le nerf [ner] nervul la veine [ven] vîna l'os (m. -e [joli] drăguţ. E t e s .-ă. -e [ymif] omenesc. -ească le mécanisme [mekanism] mecanismul si compliqué [si w koplike] a t î t de complicat sérieux. des d e n t s . -le [vermsj] r u m e n . p r i n s . -ă les cheveux [fv0] părul les yeux [lez w j0] ochii la joue [3U] obrazul vermeil. la c o m p o s i t i o n d u s a n g . . m o n s i e u r le docteur? — Quelle n a ï v e t é ! Tu crois que cela suffit? Il faut c o n n a î t r e t a n t de choses. [lewzwo] 101 .) [las] osul la composition [k5pozisj5] compoziţia le sang [să] sîngele sans doute [sâ^dut] fără îndoială Ie savant [savâ] savantul la naïve [naiv] naiva tirer la langue [ t i r e w l a ^ l à g ] a scoate limba le bout [bu] c a p ă t u l attaché. aici: pentru aceasta il faut [il_fo] trebuie connaître [konetr] a cunoaşte humain. -ă la lèvre [lsvr] buza cacher [ka/e] a ascunde la dent [dâ] dintele poursuivre [pursi[ivr] a u r m a . ANECDOTE Chez le d o c t e u r . •— In c u v î n t u l nerţ n u se a u d e -f f i n a l . ) [lorej] urechea satisfaire [satisfer] a satisface quelle naïveté [ k e l w n a i v t e ] ce naivitate suffire [syfir] a fi suficient. serios. le n o m des nerfs et des m u s c l e s . a decide le médecin [medss] medicul guérir [gerir] a vindeca. a urmări former [forme] a forma la tête ftet] capul le cou [ku] gîtul le tronc [tr'5] trunchiul la jambe [şăb] piciorul alors [alor] a t u n c i même [mem] chiar le détail [detaj] detaliul par exemple'[par w £gzâpl] de exemplu je peux r 3 3 „ p s ] eu pot l'oreille (/.

-ez. terminate la infinitiv în -re. pierd pe e mut din terminaţia infinitivului: attendre — j'attendrai prendre — je prendrai Viitorul verbelor auxiliare avoir şi être Avoir j'aurai eu voi avea tu auras il (elle) aura nous aurons vous aurez ils (elles) auront Être je serai eu voi fi nous serons tu seras vous serez il (elle) sera ils (elles) seront Pluralul substantivelor în -ail S u b s t a n t i v e l e t e r m i n a t e la singular în -ail fac p l u r a l u l în d u p ă regula g e n e r a l ă : le détail [detaj] detaliul l'éventail [evàtaj] evantaiul 102 les détails les éventails -s. îndrăzneţ între patru ochi GRAMMAIRE Viitorul (Le futur) V i i t o r u l se formează p r i n a d ă u g a r e a t e r m i n a ţ i i l o r -ai. bel. -ont la i n f i n i t i v u l v e r b u l u i : je parlerai [parlare] voi vorbi tu parleras tu vei vorbi il (elle) parlera el (ea) va vorbi je finirai eu voi sfîrşi tu finiras tu vei sfîrşi il (elle) finira el (ea) va sfîrşi -a. -as. -ons.-ă Expresii ne pouvoir fermer les yeux cela saute aux yeux (créée les yeux) n'avoir pas froid aux yeux entre quatre yeux a nu putea închide ochii este evident. Grupa I nous parlerons noi vom vorbi vous parlerez voi veţi vorbi ils (elles) parleront ei (ele) vor vorbi Grapa a îl-a nous finirons noi vom sfîrşi vous finirez voi veţi sfîrşi ils (elles) finiront ei (ele) vor sfîrşi Observaţie. . Verbele din grupa a IlI-a.Omonime le sang cent sans sîngele o sută fără Antonime beau. belle laid.-oasă urît. sare în ochi a fi curajos. -e frumos.

are ochi albaştri şi obraji rumeni. Conjugaţi la viitor verbele chanter ţi écouter. vinelor. oaselor. El va fi student la facul­ tatea de medicină. S u b s t a n t i v e l e aïeul şi oeil a u u n d u b l u p l u r a l : l'aïeul bunicul l'œil ochiul les^aieuls les^aïeux les^yeux les^ceils bunicii strămoşii formă neregulata folosită în mod curent formă regulată păstrată în anumite expresii: ceils-de-perdrix bătături œils-de-bœuf lucarne EXERCICES I . Ils (danser) toute la nuit. I V . III. Elle (choisir) ces fleurs. loin du cœur.F a c excepţie unele s u b s t a n t i v e . Alain va învăţa numele nervilor. muşchilor. Treceţi substantivele din paranteze la plural: On trouve dans la Méditerranée dés (corail) superbes. Ils (prendre) part à la fête de „l'Humanité". Treceţi verbele din paranteze la viitor: Nous (être) heureux d'obtenir des billets pour ce spectacle. Tu (être) un homme cultivé. Mes deux (aïeul) sont très vieux. Il (penser) souvent à toi. les émaux etc. Ochii care nu se văd se uită. c a : le travail (munca). les coraux. Vous (regretter) le temps perdu. L'histoire naturelle nous donne des (détail) sur lés (animal). Il (prendre) des leçons de français. Odette a des (œil) noirs. El va munci mult şi va vindeca bolnavii. entrer dans la chambre. Je (attendre) ton retour avec impatience. Les Gaulois sont les (aïeul) des Français. V. le vitrail (vitraliul) etc. Conjugaţi la viitor fi la perfectul compus: manger le gâteau. Vous (visiter) la semaine prochaine une graisde usine. J'ai lu (am citit) l'admirable recueil de poésies de Théophile Gautier („Email) et (Camée)". l'émail (smalţul). Tu (répondre) tout de suite à cette question. Elle (finir) la lecture de ce roman demain. Traduceţi în limba franceză: Alain citeşte cu atenţie o carte de anatomie. laver une chemise. PROVERBE Loin des_jyeux. Yvonne este blondă. I I .. les (minéral). 103 . care primesc la plural terminaţia -aux: les travaux. les (végétal). Ils (manger) ces fruits. le corail (coralul).

je dois vérifier mes connaissances. Voilà par exemple une clavicule. le rein. l'estomac... dit-il à ses cousins. le goût et le toucher. répond Alain. la vue. — Ils sont^à moi. J'étudierai aussi les sens de l'homme. Il saura tant de choses ! Il est déjà en quelque sorte le médecin de la famille et surtout celui des w enfants. J'apprendrai aussi les fonctions des divers^organes du corps humain. Yvonne regarde son-cousin avec admiration. Un jour il devait faire une piqûre à un de ses^amis. une omoplate. . dit Claude. l'ouïe. La nôtre est cassée depuis longtemps.-tels le cerveau. La mienne est cassée ! — Impossible. — Prêtez-moi votre seringue. Il faut bien connaître ces organes. le cœur. Demande à Odette de te donner la sienne. les poumons.6-ËME LEÇON ALAIN SERA MÉDECIN Yvonne ouvre de grands^yeux: elle a aperçu sur le pupitre de son cousin un crâne. quelques vertèbres. Mais ce n'est pas tout. l'odorat. des^os. parce que ce sont les nôtres. — Mais à qui sont tous ces^objets sinistres? dit-elle effrayée.

Il v e u t w ê t r e r e ç u p r e m i e r au concours d ' a d m i s s i o n . VOCABULAIRE o u v r i r de grands yeux [ u v r i r ^ d g ^ g r à w z w j 0 ] a face ochi m a r i apercevoir [apsrsovwar] a zări le pupitre [pypitr] p u p i t r u l le crâne [kran] craniul sinistre [sinistr] sinistru effrayé. ) [omoplat] o m o p l a t u l quelques [kelka] cîteva la vertèbre [vertsbr] vertebra apprendre [apràdr] a î n v ă ţ a la fonction [fôksjô] funcţia divers [divsr] diferit l'organe (m.fcr] trebuia să facă la piqûre [pikyr] injecţia prêter [prête] a î m p r u m u t a la seringue j [srëg] seringa casser [kase] a sparge réussir [reysir] a reuşi en fin de compte [à^. ) décourager (vb. Il a soigné et guéri s o n ^ a m i M a r c . _ a w n r w a ] sînt ai m e i .) curajul curajos. aici: sînt ale mele vérifier [vérifie] a verifica la clavicule [klavikyl] clavicula l'omoplate (/. aici: t o t lui a donné [ltji^. -ă ils sont à m o i [ i l w s 5 _ t . I l soigne les blessures de ses c a m a r a d e s et m ê m e les siennes. Lorsque sa cousine Claire a eu la cheville foulée c'est toujours lui qui lui a d o n n é les p r e m i e r s soins.fë w dkot] î n cele d i n u r m ă la bronchite [brô/it] bronşita soigner [swape] a îngriji la blessure Tblesyr] rana noble [norjl] nobil le métier [metje] meseria lorsque [lorska] cînd la cheville foulée [/ovij w fule]glezna scrîntită toujours [tu3<ir] î n t o t d e a u n a .A l a i n réussit en fin de c o m p t e à t r o u v e r u n e seringue.) [estoma] stomacul le cœur [kœr] inima le poumon [pumô] p l ă m î n u l le rein [rs] r i n i c h i u l le sens [sâs] s i m ţ u l la vue [vy] vederea l'ouïe (/. Il a i m e déjà ce noble m é t i e r .a w done] i-a d a t le soin [~wë] îngrijirea il veut [v0] el vrea recevoir [rgs8vwtar] a p r i m i le concours d'admission [ k ô k u r ^ dadmisjô] concursul de a d m i t e r e Omonime le cœur [kœr] inima le chœur [kœr] corul F a m i l i e de cuvinte le courage (m.) [admirasj5]admiraţia il saura [sora] el va şti tant [ta] a t î t a en quelque sorte [ à w k e l k o w s o r t ] oare­ cum.) [organ] organul le cerveau [servo] creierul l'estomac (m.) [odora] mirosul le goût [gu] gustul le toucher [tu/e] p i p ă i t u l l'admiration (/.. -euse encourager (vb.) 105 . ) [ui] auzul l'odorat (m.) courageux. -e [efreje] î n s p ă i m î n t a t . -oasă a încuraja a descuraja (adj. m a l a d e de b r o n c h i t e . în oarecare măsură il devait faire [il w dsvE^.

Observaţie. Astfel: — numeralele cardinale terminate în -e m u t pierd această vocală: quatre — quatrième onze — onzième 106 . şi Compen­ diul de gramatică). în timp ce femininul celorlalte numerale ordinale este indicat doar de articolul care le precede: le quatrième élève la quatrième élève al patrulea elev a p a t r a elevă le premier (la première) le (la) huitième le deuxième. Unele numerale suferă modificări fonetice înainte de a p r i m i t e r m i n a ţ i a -ième.Expresii ie bon cœur à contrecœur par cœur mener par le bout du nez avoir une dent contre quelqu'un eu dragă inimă în silă pe dinafară a duce de nas a avea pică pe cineva GRAMMAIRE Numeralul ordinal (L'adjectif numéral ordinal) Numeralele ordinale se formează prin -ième la forma numeralului cardinal: huit — huitième. [qitjem] adăugarea terminaţiei [dizjsm] dix — dixième Formele primului şi celui de-al doilea numeral ordinal sînt complet diferite de cele ale numeralului cardinal. 1. a doua le second [zgo]. Numeralul cardinal un [œ] deux [d0] prezintă două forme: Numeralul ordinal le premier [pramje] p r i m u l la première [pramjerj prima le (la) deuxième [d^zjsm] al doilea. la seconde [zg5d] „ „ Numeralele premier şi second au o formă deosebită pentru femi­ nin. le second (la deuxième. la seconde) le (la) neuvième le (la) troisième [trwazjem] le (la) dixième [dizjsm] le (la) quatrième le (la) onzième kt (la) cinquième le (la) douzième le (la) sixième [sizjem] le (la) vingtième le (la) septième le (la) vingt-et-unième ţv.

fem. P r o n u m e l e le (la) nôtre. ca şi în limba romînă. La numeralele compuse. mase. P r o n u m e l e posesive sînt precedate de a r t i c o l u l b o t ă r î t . de genul şi n u m ă r u l obiectelor p o s e d a t e . I le mien al meu la mienne a mea les miens ai mei les miennes ale mele le nôtre al nostru la nôtre a noastră les nôtres ai noştri ale noastre s o a n a a Ii-a a IlI-a le al la a sien său sienne sa Posesorul lé tien al tău la tienne a ta les tiens ai t ă i les tiennes ale tale le vôtre al vostru la vôtre a voastră les vôtres ai voştri ale voastre les siens ai săi les siennes ale sale le al la a leur lor leur lor un obiect posedat Mai m u l ţ i posesori mai m u l t e obiecte posedate mase. les leurs ai lor ale lor Nu t r e b u i e confundate adjectivele posesive notre.— la numeralul cinq se intercalează vocala u înaintea -ième: le cinquième — numeralul neuf schimbă pe / în v: neuf — neuvième terminaţiei 2. fem. Obiectul posedat un obiect posedat Un posesor mai multe obiecte posedate mase. numai numeralul care indică unităţile primeşte terminaţia -ième: le quarante-cinquième al patruzeci şi cincilea le cinquante-sixième al cincizeci şi şaselea Pronumele posesiv (Le pronom possessif) Formele p r o n u m e l u i posesiv v a r i a z ă în funcţie de n u m ă r u l pose­ sorilor. fem. votre se scriu fără accent şi precedă î n t o t d e a u n a u n s u b s t a n t i v : notre mère. votre livre. . P e r . le (la) vôtre. 107 . Ces portraits sont les vôtres. şi fem. cotre cu pro­ numele posesive le (la) nôtre. Adjectivele notre. le (la) vôtre a u accent circumflex pe o şi nu se a l ă t u r ă n i c i o d a t ă u n u i s u b s t a n t i v . ^ennl mase.

mirosului. I I .. est p e t i t e . auzului. III. perfectul compus si I V . . E l va învăţa funcţiile creieru­ lui. V . Conjugaţi la prezent. la seconde est la(60) partie de la m i n u t e . Traduceţi în limba franceză: Yvonne a zărit pe biroul v ă r u l u i său u n craniu şi nişte oase. ale plămînilor.... Alain îi arată nişte oase: o claviculă.. verbul m o n t r e r la prezent. Marie est le (5) enfant de m o n oncle.EXERCICES I ... . . gustului şi p i p ă i t u l u i . ale rinichiului şi ale inimii. La libere cu adjectivele sau pronumele pose­ maison a 5 étages. viitor. L ' E u r o p e est située entre le (35) et le (72) degré (grad) de l a t i t u d e nord. P a u l est le (1) de sa classe. l'heure est la (24) partie du jour.. Conjugaţi imperativ.. viitor. . Va studia organele văzului... perfectul compus si imperativ: porter une valise finir le livre . parents sont j e u n e s .. înlocuiţi cu numeralele (scriind ordinale în litere) numeralele corespunzătoare: cardinale din paranteze Paris est la (1) ville de France.. père est ouvrier. a 8 étages. Le jour est la (7) partie de la semaine. u n omoplat. îi place deja să îngrijească bolnavii. sont vieux. E l va fi medic. E l vindecă rănile prietenilor săi. . chambre d'André est g r a n d e . est professeur. . Completaţi spaţiile sive cerute de sens: .. ale stomacului. C'est le (21) livre de m a bibliothèque.

les leurs. doit^avoir la sienne et les garçons. J'ai heureusement trouvé une maison spacieuse.7-ÈME LEÇON UNE NOUVELLE HABITATION — Que faisais-tu hier dans mon quartier? Je t'ai aperçu dans la rue.n'avaient pas w assez de place pour étudier. un déménagement !. j'habite ce quartier depuis^une semaine. Les^enfants ont grandi. ils^ont besoin maintenant de trois chambres . qui travaille. ce qui fera la joie de ma < V 109 . Je n'ai pas w eu le temps de t'annoncer. Tu comprends. Denise. Ils.. — Mais non. Tu cherchais quelqu'un? dit Antoine Girard à son w ancien w ami Georges Maquet. Elle est_entourée d'un beau jardin. pas neuve mais^en très bon w état.. — Tu as parfaitement raison mais^il est devenu trop^étroit pour nous. — Tu as déménagé? Pourquoi? Vous^occupiez un appartement coquet en plein centre ! Tu étais content de ton logis.

en„été. il est vrai. Et moi de même._vre] este a d e v ă r a t autre(s) [otr] a l t u l (alte) l'avantage (m. — Te voilà romantique ! A ton w âge ! Combien de chambres avezvous w en tout? — Au rez-de chaussée. Le soir. On monte à l'étage par un^escalier intérieur. parce que j ' a u r a i l'occasion de te voir souvent. -euse [spasjjii] s p a ţ i o s . la chambre de Jacques. l'air frais. la salle à manger. etrwat] s t r i m t . on peut dîner dans le jardin.) fapartamâ] apar­ tamentul coquet. les fleurs et les^arbres. Là il y a deux chambres à coucher. -ette [koks] cochet* -ă le centre [sătr] centrul être content [ e t r ^ k S t ô ] a fi m u l ţ u m i t le logis [lo3i] locuinţa parfaitement [parîetmà] perfect. VOCABULAIRE le quartier [kartje] cartierul chercher [Jfer/e] a căuta quelqu'un [kelkëi cineva depuis [daptji] începând de.. un débarras. la cuisine. aici: perfectă raison [rsz. -ă h e u r e u s e m e n t [œr^zmâ] din fericire spacieux.s. un couloir et une salle de bains. un grenier et une cave. p e n t r u că l'occasion (/. -ă en tout [ ă w t u ] în t o t a l le rez-de-chaussée [red/ose] p a r t e r u l le vestibule [vestibyl] v e s t i b u l u l la salle à manger [sal w a w mÔ3e] su­ frageria la cuisine [kqizin] bucătăria le débarras [debara] d e b a r a u a monter Tmôte] a urca l'escalier intérieur [eskalje^ëterjcer] scara interioară la chambre à coucher [ J " ô b r w a w k u / e ] dormitorul le couloir [kuhvar] culoarul la salle de bains [ s a l _ d a ^ b s ] baia la terrasse [tsras] terasa le grenier [granje] p o d u l la cave [kav] p i v n i ţ a l'été (m. -oasă neuf.. La maison a une belle terrasse. nœv] nou. nouă en très bon état [ à n ^ t r s w b o w n w e t a ] într-o stare foarte b u n ă entourer [àture] a înconjura l a joie [ywa] b u c u r i a la chienne [/jen] c ă ţ e a u a il est vrai [il^_. Le quartier n'est pas central. mais il a d'autres^avantages: le silence. un vestibule.5] d r e p t a t e devenir [davnir] a deveni étroit. neuve [nœf.chienne Louloute.) [akazj5] ocazia 110 . -e [ e t r v a . deux balcons. răcoros te voilà [ t a w v w a l a ] iată-te romantique [româtik] r o m a n t i c .) [ete] v a r a dîner [dine] a cina avoir de la veine [ven] a avea noroc de même [ d s ^ m s m ] de asemenea parce que [pars w ka] fiindcă.) [avàta3] a v a n t a j u l le silence [silâs] liniştea 1 air frais [ler^frs] aerul p r o a s p ă t . de (tem­ poral) la semaine [s|men] s ă p t ă m î n a le temps [ta] t i m p u l annoncer [anose] a a n u n ţ a comprendre [kôprôdr] a înţelege le déménagement [demenasmâ] m u ­ tarea déménager [demenaje] a se m u t a occuper [okype] a ocupa l'appartement (ro. — Tu as de la veine.

Sinonime le logis le domicile la demeure l'habitation \ f locuinţa. casa Notă. <içj£|w ouvrir fermer Elle ouvre la fenêtre. 111 . Cuvîntul le parterre are u n a l t sens. Antonime monter Elle monte l'escalier. p a r t e r (la teatru) 2. E l se traduce p r i n : 1. descendre Elle descend l'escalier. Elle ferme la fenêtre. partea dintr-o grădină consacrată culturii florilor. Pentru a n u m i catul de jos al unei clădiri (parterul) se foloseşte c u v î n t u l le rez-de-chaussée.

nous finissions) • nous Grupa I je parlais eu vorbeam tu parlais il (elle) parlait nous parlions vous parliez ils (elles) parlaient Grupa a II-a je finissais eu sfîrşeam. t e r m i n a m tu finissais il (elle) finissait nous finissions vous finissiez ils (elles) finissaient Imperfectul verbelor auxiliare Être j'étais eu eram tu étais il (elle) était nous étions vous étiez ils (elles) étaient (Participiul prezent: Avoir j'avais eu a v e a m tu avais II (elle) avait nous avions vous aviez Us (elles) avaient (Participiul prezent: étant) ayant) Femininul substantivelor şi adjectivelor — Substantivele şi adjectivele terminate în -er sau -ier formează femininul în -ère. -1ère: l'étranger l'ouvrier cher amer entier [etrô^e] străinul muncitorul drag. scump amar întreg l'étrangère l'ouvrière chère amère entière [etrà^sr] străina muncitoarea dragă. scumpă amară întreagă 112 .GRAMMAIRE Imperfectul indicativului (L'imparfait de l'indicatif) Imperfectul indicativului se formează adăugîndu-se la radicalul participiului prezent al verbului de conjugat terminaţiile: Persoana „ I ia I U -a a ia II lI -a a i I l < ( I -ais -ais -ais -ait -ait part(ons) f ( -ion -ions plural plural < < -iez -iez [ I -aie -aient singular Nous parl(ons) .

apoi primesc un e m u t : le loup le veuf neuf lupul văduvul nou la louve la veuve neuve lupoaica văduva nouă — Majoritatea substantivelor terminate la masculin în -n sau -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : le chien le chat Fac excepţie Roumain sain cîinele pisoiul substantivele romîn sănătos şi la chienne la chatte adjectivele Roumaine saine căţeaua pisica terminate în -ain. negaţia pas se pune după verb: Je ne sais pas.: romîncă sănătoasă -s. pas se aşază între auxiliar şi participiul trecut : Elle n'a pas mangé son găteau.— Substantivele terminate la masculin în -x. -in ş. Eu nu ştiu. La timpurile compuse.pawtruve] eu nu am găsit tu n'as pas trouvé il (elle) n'a pas trouvé nous n'avons pas trouvé vous n'avez pas trouvé ils (elles) n'ont pas trouvé 8 — învăţaţi limba franceză fără profesor 113 . primind apoi un e m u t : l'époux heureux soţul fericit l'épouse heureuse soţia fericită — Substantivele şi adjectivele terminate la masculin în -f sau -p schimbă aceste consoane în v. Ea nu şi-a mîncat prăjitura. precum şi adjec­ tivele terminate la masculin în -eux sau -oux schimbă pe x în s. -t dublează consoana finală înainte de a primi un e m u t : bas [ba] jos bon [bô] bun sot [so] prost basse [bas] joasă bonne [bon] bună sotte [sot] proastă Fac excepţie cîteva adjective care nu dublează consoana finală: gris — grise civil — civile idiot — idiote Locul negaţiei pas la timpurile compuse La timpurile simple. Iată un exemplu de verb conjugat la perfectul compus forma negativă: je n'ai pas trouvé [3o^ne^. -n.a. — Majoritatea adjectivelor terminate la masculin în -l.

două balcoane. les enfants (s'amuser). 114 . l'usine.. în propo­ ziţiile scurte. Traduceţi in limba franceză: Familia Maquet s-a mutat pentru că apartamentul său era prea mic. Casa lor are mai multe camere: la parter. Tu as vu ce film. à. o baie.. I V .. un culoar. la etaj. Le frère. un pod şi o pivniţă. Il entra dans la chambre. ma bibliothèque.. Vous (dîner) en été dans le jardin.. Vous trouverez ce livre.. Lucien a été mon ami. camera lui Jacques. p a r ... Treceţi la feminin: des paysans roumains les petits chats un ouvrier français un bon époux V.. Il se dirige . mon ami est parti en province. Mes cama­ rades ont passé les vacances à la mer. Les hommes et les femmes (discuter). sufrageria.. vers): cu prepoziţiile necesare (pour. La fenêtre est trop large. înlocuiţi punctele sous. la mer. III. Je veux passer mes vacances. de. Ea nu este nouă. Noua lor casă este înconjurată de o grădină frumoasă.. bucătăria şi o debara... Prie­ tenii lor n-au găsit o casă cu grădină. Copiii aveau nevoie de trei camere. Casa are o terasă frumoasă. Il se repose. Treceţi infinitivele din paranteze la imperfect: Grand-papa se (promener) le soir avec nous.. II. d a n s . Ils doivent aller. Il a écrit cette lettre. Tu (attendre) sa lettre.. J'ai reçu votre cadeau. Il (avoir) dans sa serviette un livre et trois cahiers. mon amie . bien apprendre le français il faut étudier la grammaire. două dormitoare. Ils (habiter) une belle maison. dar este în stare bună.Interogarea fără inversiune în l i m b a franceză propoziţia i n t e r o g a t i v ă poate fi e x p r i m a t ă şi cu ajutorul i n t o n a ţ i e i deci fără inversiunea s u b i e c t u l u i : Tu viens demain chez nous? Ils ont vu ce film? Vii mîine la noi? Ei au văzut filmul acesta? Această formă este folosită m a i ales în limbajul familiar.. J'(être) son amie. EXERCICES I . Ils (danser) avec toutes les jeunes filles.. Ma cousine a mangé tous les gâteaux. la fenêtre. J'ai reçu une lettre .. Yves a rencontré Mireille. Treceţi la forma negativă: La maison est grande. un arbre. Tu es malade. la maison.

La chambre de Jacques n'est pas grande mais w elle est claire . — Tu sais très bien. jaunes. tu sais bien que je ne suis point_un w égoïste. Jacques a beaucoup parlé de sa chambre.I inspii' iTiïuliiiil . Tu me connais de longue date. une bibliothèque que je ne cesse d'enrichir. mais je désirais tant avoir mon coin pour pouvoir travailler tranquillement. j ' a i tout ce qu'il me faut: un lit confortable. A présent. violettes. les deux fenêtres donnent sur le jardmî Dans le jardin il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. a-t-il dit. bleues. que j ' a i toujours occupé la même chambre que mes frères.8-ËME LEÇON LA CHAMBRE DE JACQUES Alain a fait hier une visite. rouges. qui me dérangeaient réellement lorsque j'avais des w examens à préparer. deux non lier nur (le jardin) 8* . Il trouve qu'il n'y a rien de si beau et de si parfait. Il a voulu voir la nouvelle maison et le jardin de son w ami Jacques Maquet.i I|. une table.

une armoire à glace. VOCABULAIRE hier [j er] ieri la visite [vizit] vizita nouveau [nuvo]. Viens voir aussi la chambre de mes frères ! Dans la chambre de Pierre et de Jean il y a deux lits. un fauteuil. -oasă si beau [si w bo] a t î t de frumos parfait [paris] perfect occuper [okype] a ocupa la même [la^mern] aceeaşi déranger [derà3e] a deranja réellement [reelmà] în mod real. a învăţa: J'apprends six heures par jour. J'ai encore deux tableaux et les portraits de maman et de papa. -ă le coin [kwë] colţul pouvoir [puvwar] a putea tranquillement [tràkilmâ] în linişte à présent [a w prezà] acum. a comunica. 3. deux chaises. glonţul 3. mingea a comunica cuiva o ştire. (pop. învăţ şase ore pe zi. nouvelle [nuvel] nou. un bureau. deux pupitres. -ă enrichir [ări/ir] a îmbogăţi mettre [metr] a pune le vase [vaz] vasul Ie tableau [tablo] t a b l o u l rien n'y manque [ r j s ^ n i ^ m â k ] nimic nu lipseşte la balle [bal] mingea le jeu mécanique [ l a w 3 0 ^ m e k a n i k ] jocul mecanic Cuvinte cu mai multe sensuri apprendre [aprâdr] 1. 2. a afla: J'ai appris hier celte nouvelle. 2. une armoire et une petite bibliothèque. în prezent tout ce qu'il me faut [ t u s w k i l ^ m a ^ f o ] t o t ceea ce-mi trebuie confortable [kSfortabl] confortabil. -ă clair. a împărtăşi: une nouvelle à quelqu'un la balle 1. Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans le vase. Le tapis aux couleurs vives et les rideaux en cretonne égayent la chambre. Sur l'armoire.) francul 116 . nouvel [nuvel]. efectiv à glace [a w glas] cu oglindă le tapis [tapi] covorul la couleur vive [kuloer^viv] culoarea aprinsă le rideau [rido] perdeaua la cretonne [kraton] cretonul égayer [egeje] a înveseli oublier lublie] a uita de longue date [ d a w 1 5 g w d a t ] de m u l t ă vreme point [pwë] de loc égoïste [egoist] egoist. il y a des balles et des jeux mécaniques. Apprendre Am aflat ieri această veste.chaises. -e [klsr] luminos.

F a m i l i e de cuvinte l'ami. -a l'amitié (f. comment. -e (adj. m a j o r i t a t e a a d v e r b e l o r d e m o d se f o r m e a z ă p r i n g a r e a s u f i x u l u i -ment la f o r m a f e m i n i n ă a a d j e c t i v u l u i . ainsi e t c . -e (m.-ească prieteneşte GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod aussi. nulle nici un. nul. Je n'ai nulle envie de partir.şif. rien nimic: Marie ne peut rien manger nimic acum. Adjectiv masculin sage bon tranquille heureux réel doux Adjectiv feminin sage bonne tranquille heureuse réelle douce Suprimarea negaţiei Adverb sagemen t bonnement tranquillement heureusement réellement doucement pas L a f o r m a n e g a t i v ă a v e r b e l o r . Nu sînt de loc egoist. .) [amitje] prietenia amical.) prietenesc.) prietenul. o: N-am nici u n chef să plec. nici un. ca d e e x e m p l u : point de loc: cînd în Je ne suis point égoïste. guère de fel: guère. E l n-aude de fel. n e g a ţ i a pas se s u p r i m ă p r o p o z i ţ i e e x i s t ă o a l t ă n e g a ţ i e . Maria nu poate mînca Personne n'est venu me voir. 117 . nici Tu n-ai nici p prietenă. adău­ I n a f a r ă d e a d v e r b e l e d e m o d s i m p l e : bien. Nimeni n-a venit să mă vadă. aucune Tu n'as aucune amie. mal.) amicalement (adv. nici o: Il n'entend aucun. personne nimeni: maintenant.

î n camera lor se m a i pot vedea m i n g i şi jocuri mecanice. Răspundeţi la următoarele întrebări: Comment est la chambre de Jacques? Où donnent les fenêtres de sa chambre? Y a-t-il des fleurs dans son jardin? Est-il heureux d'occuper seul une chambre? Pourquoi? Quels meubles y a-t-il dans sa chambre? Décrivez votre c h a m b r e . două p u p i t r e . L a m a r c k recherchait (avec curiosité) t o u s les secrets de la n a t u r e .a m decît două creioane. o bibliotecă mică. î n camera sa se află u n p a t .que nu trebuie negaţie: J e n'ai que deux crayons. le vase. N-am întîlnit nici pe Negaţiile rien. un dulap şi un birou. înlocuiţi prepoziţia si substantivul din paranteze cu adverbul corespunzător : Son a m i l u t t a (avec héroïsme) contre les fascistes. sînt două t a b l o u r i . III. galbene. o m a s ă . Il a p p r i t (avec rapidité) cette règle de 118 ..jamais niciodată: Ma sœur n'oublie jamais de mettre des fleurs dans mea nu uită niciodată să pună flori în vază.. adverbul ne: personne. Traduceţi in limba franceză: Camera lui Jacques este luminoasă. a t a este mică. Nimic nu mă interesează. Ea nu m a i este la fabrică. nici pe m a m a sa. ni pot preceda sau urma Rien ne m'intéresse. Cîte ferestre are camera lui? Camera lui are două ferestre. Sîht t a b l o u r i în camera lui? D a . EXERCICES I . n i sa mère. In camera fraţilor săi sînt două p a t u r i . Décrivez la chambre des frères de J a c q u e s . A mea are trei ferestre. un fotoliu. Adverbul l i m i t a t i v ne. N . Camera sa este m a r e şi frumoasă. Sora plus mai: Elle n'est plus à la fabrique. Défendons (avec fermeté) la cause de la p a i x . t a t ă l său. două scaune. roşii. confundat cu o Ohseryaţie. ni nici: Je n'ai rencontré n i son père. î n grădină sînt flori de t o a t e culorile: a l b e . E l nu se gîndeşte la n i m i c . jamais. II. a l b a s t r e . la chambre de votre ami(e). în asemenea construcţii nu se p"une n e g a ţ i a pas. II ne pense à rien. trei scaune.

J e ne v o i s . V. . aucun. Il m a r c h a i t (avec lenteur).. .. la couleur j a u n e . elle préfère m a i n t e n a n t le rouge. rien. mon frère ... jamais. de b r u i t .. Il n ' y a . P a u l n ' a . Ils ne ferment . envie d'aller au cinéma. Le professeur n ' a trouvé . coquet. mangé depuis deux jours. Hélène n ' a i m e . . ni. plus cerute de sensul propoziţiei: J e n ' e n t e n d s .... cette porte.. La tête et le cou de la danseuse se renversent en arrière (avec grâce).. ma sœur. indigne. înlocuiţi punctele cu una din negaţiile point. IV. familier.g r a m m a i r e . Cet enfant a été p u n i (avec sévérité). personne. Il n ' a . pas.. Mon père ne s ' i r r i t e . . . . PROVERBE Comme on fait son lit on se couche. négatif. joyeux.. élève dans la classe. .. Cum îţi vei aşterne aşa vei d o r m i . Formaţi adverbe din următoarele adjective: légal. dans cette chambre.. Marius se blessa (s-a rănit) (par accident) hier soir.

de boucles d'oreilles et d ' a u t r e s colifichets. VOCABULAIRE assurément [asyremă] cu siguranţă que [ka] decît devenir [davnir] a deveni la jupe [3yp] fusta le manteau [moto] mantoul. de m a n t e a u x et de c h a p e a u x . Voilà p o u r q u o i je donne toujours l'impression de changer très souvent de t o i l e t t e ._à perdre chez les couturières p o u r les„essayages. -e [syr] sigur.m ê m e . de colliers. quelques chandails et c'est t o u t .. — Moi. t u dois lui être r e c o n n a i s s a n t e . J a c q u e l i n e ! Tu ne t'occupes que de robes. j ' a c h è t e des robes et des blouses toutes faites. J ' a i plus de robes que t o i et p o u r t a n t je ne p a r a i s pas si é l é g a n t e . decît la jeune fille [3œn__fij] tînăra le gant [go] mânuşa les bas [ba] ciorapii le sac à main [sak^a^ms] poşeta en tout cas [ô w tu 0 ka] în orice caz reconnaissant.9-ÊME LEÇON LES VÊTEMENTS — Assurément. Tu sais très bien que je t r a v a i l l e b e a u c o u p . t a m a m a n est une bonne c o u t u r i è r e . B i e n w e n t e n d u j ' a i u n m a n t e a u . ) [ekonami] economia permettre [permetr] a permite plus de . u n ^ i m p e r m é a b l e . P a u l e t t e . et je l ' a d o r e . îmbrăcă­ mintea grâce à [gras^a] datorită réaliser [realize] a realiza l'économie (/. que [ply^do . Moi je n ' a i pas de temps. m a mère est u n e b o n n e c o u t u r i è r e . de sacs à m a i n . J ' i r a i moins souvent chez la c o u t u r i è r e .. et d ' a u t r e s ^ a r t i c l e s dont j ' a i besoin. — Alors t o u t s ' e x p l i q u e .. -oare c'est vrai [seèvre] este adevărat adorer [adare] a adora 120 . mais j ' u s e a m p l e m e n t pour l e s ^ e m b e l l i r . u n pardessus. paltonul le chapeau [/apo] pălăria sûr.. Mais je s u i s w u n e „cliente" peu comp l i q u é e ..) [sseja3] proba (la croitor) confectionner [kôfeksjone] a con­ fecţiona la toilette [twalst] toaleta.. quelques blouses. plus de b a s . H e u r e u s e m e n t . Dorénav a n t je t i e n d r a i c o m p t e de tes conseils. d ' é c h a r p e s . -ă chez [Je] la presque [presk] aproape l'essayage (m. c'est_.elle qui confectionne mes t o i l e t t e s . -e [rakonesô] recunos­ cător. t u es devenue t r o p c o q u e t t e . de g a n t s . Grâce à elle je p e u x réaliser des w économies. En t o u t cas. J ' a i m e les t o i l e t t e s simples. — C'est v r a i . de souliers. — Mais pas du t o u t . de broches. de fleurs. de jupes et de blouses. ka] mai mult . E n réalité je n ' a i que t r o i s w o u q u a t r e robes. J e suis sûre que t u vas souvent chez la couturière. je t â c h e r a i de me parer m o i . deux j u p e s . q u i me p e r m e t t e n t d ' a c h e t e r plus de v ê t e m e n t s que les^autres jeunes filles.

.

p a r t e a I. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Tu lui es indifférent.) [ëpsrmeabl] im­ permeabilul toute faite [ t u t w f st] de gata (lucrată) j e ne parais pas [ 3 3 ^ n 8 w p a r e w p a ] nu par (v. -e [kôplike] complicat. se aşază.' Singular me î m i te îţi lui îi accentuate: a à à à nous noua vous vouă eux or elles Plural nous ne vous vă leur le onumele personal complement indirect Forme a à à à moi toi lui elle mie ţie lui ei Observaţie. E l îmi vorbeşte. à elle. Pronumele personal complement indirect forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect neaccentuat şi v e r b : Il me parle. 122 . Tu îi eşti indiferent ei. acuzativ (complement direct). d a t i v (comple­ ment indirect). a v î n d f o r m e d i f e r i t e p e n t r u c a z u r i l e : n o m i n a t i v (subiect. Forme neaccentuate. paraître = a părea) dorénavant [dorenavà] de acum îna­ inte tenir compte [ t a n i r ^ k ô t ] a ţine seama le conseil [kôsej] sfatul tâcher [ta/e] a-şi da silinţa . -ă embellir [ăbelir] a înfrumuseţa l'écharpe (/.compliqué. v. ) [e/arp] eşarfa la broche [broj-] broşa le collier [kolje] colierul la boucle d'oreille [bukl w dorej] cer­ celul les colifichets [kolifi/e] podoabe. Pronumele personal complement indirect forma accentuată în general. a în­ cerca parer [pare] a împodobi Omonime le compte le conte le comte socoteala povestea contele GRAMMAIRE Pronumele personal (Le pronom personnel) P r o n u m e l e p e r s o n a l se d e c l i n ă . p . 4 4 . fanteziuri changer de [/<*3e w ds] a schimba le chandail [/ddaj] puloverul le pardessus [pardsy] pardesiul l'imperméable (m.

1. h m u t pierd pe e. Ini. u. Tu îmi scrii. Vorbeşte-i de Guy. se va spune: C'est à moi que tu écris. 11 iubesc m u l t (pe el. pe ele Notă. ) . 123 . ô. care stă înaintea unui substantiv (Je vois le chien. i. care este înlo­ cuit cu apostroful: m'. Observaţie. t'. le. Ies). forma afirmativă. cu articolul le (la. Dă-mi să m ă n î n c . E u îl v ă d . la. P e n t r u a insista. La forma negativă a imperativului. moi pe toi pe le. î m i dai o carte.) 2. în loc d e : Tu m'écris. Tu dois lui être reconnaissante. î i i n v i t ă m în fiecare duminică. Formele accentuate marchează o insistenţă. după verb şi se separă de el printr-o v i r g u l ă : Je l'aime bien. se aşază întotdeauna după verb: Donne-moi à manger. Nu trebuie confundat pronumele le (la. Vă scriu. care se aşază îna­ intea u n u i verb (Je le vois.). + a.Forme Pronumele personal complement neaccentuate: Singular me mă te te le îl la o Plural nous ne vous vă Ies îi. Je vous écris. Trebuie să-i fii recunoscătoare. Parle-lui de Guy. reiau şi întăresc un pronume neaccentuat. direct Forme accentuate: mine nous pe noi tine vous pe' voi pe el eux pe ei elles pe ele pe ea Ies pe ei. V. Elena îi povesteşte un film frumos. 0 (îl) ador. Nu m ă refuzaţi. Je t e félicite de tout mon cœur. à toi et à lui. E u văd cîinele. Te felicit din toată inima. ţie şi lui. elle Pronumele personal complement direct forma accentuată se aşază. Nous les invitons chaque dimanche. 3. Notă. Hélène lui raconte un beau film. Ea mă priveşte. în general. Je l'adore. Observaţii privind locul pronumelui personal complement Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ. te. Pronumele personal complement direct forma neaccen­ t u a t ă se aşază între pronumele subiect şi v e r b : Elle me regarde. Ies). me. pronumele se aşază înaintea verbului: Ne me refusez pas. e. Mie îmi scrii. lui la. Formele neaccentuate sînt întotdeauna folosite lîngă v e r b : Tu me donnes un livre.

à bicyclette. i le voi da m î i n e .o p r o p o z i ţ i e se a f l ă u n p r o n u m e c o m p l e m e n t d i r e c t şi u n p r o n u m e c o m p l e m e n t i n d i r e c t . Cînd folosiţi verbul aller d a ţ i o deosebită a t e n ţ i e prepo­ ziţiilor: aller: chez le dentiste. à pied au cinéma. à scooter. chez le coiffeur à l'épicerie. cunoscut un t î n ă r foarte s i m p a t i c . e s t e n e r e g u l a t . se p u n e î n t î i c o m ­ p l e m e n t u l d i r e c t şi a p o i c e l i n d i r e c t : Ces fleurs sont pour ma femme. au concert. au bal en voiture. V e r b u l aller se c o n j u g ă la t i m p u r i l e c o m p u s e c u a u x i l i a r u l être. Aceste flori b) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e p e r s o a n e d i f e r i t e . se e x p r i m ă î n t î i c o m p l e m e n t u l i n d i r e c t şi a p o i c e l d i r e c t (la fel ca î n l i m b a r o m î n ă ) : J'ai connu un jeune homme très sympathique.rge tu iras il (elle) ira nous irons vous irez ils (elles) iront Imperfect j'allais eu mergeam tu allais il (elle) allait nous allions vous alliez ils (elles) allaient Perfectul compus je suis allé eu am mers tu es allé il (elle) est allé (allée) nous sommes allés vous êtes allés ils (elles) sont allés (allées) Imperativ va ! mergi ! allons ! allez ! Participiu Prezent allant mergînd Trecut allé mers Observaţie. demain. el p r e z i n t ă în c u r s u l c o n j u g ă r i i t r e i r a d i c a l e . Indicativ Prezent je vais eu merg tu vas il (elle) va nous allons vous allez ils (elles) vont Viitor j'irai eu voi me. je vous le présenterai. par avion (mai ales p e n t r u scrisori. en avion par le train. à la boulangerie. V e r b u l aller (a merge) Am V e r b u l aller. o r d i n e a l o r v a fi u r m ă t o a r e a : a) c î n d p r o n u m e l e s î n t d e a c e e a ş i p e r s o a n ă . en bateau. vi-1 voi prezenta. je les lui donnerai sînt p e n t r u soţia m e a . au théâtre. à la fabrique.C î n d î n t r . d e ş i t e r m i n a t la i n f i n i t i v î n -er. colete) 124 .

. . . . et pour aime beaucoup mes e n f a n t s . . le voi mînca chiar azi. retrouverons c h e z . V. înlocuiţi mele accentuate punctele cu pronumele şi neaccentuate): personale cerute de sens (for­ P o u r q u i achètes-. .. Vă felicit pe t i n e şi pe prietenul t ă u . . PROVERBE L'habit ne fait pas le moine. . două fuste. Mama sa este o b u n ă croitoreasă. . Nu o u i t a ţ i ! Nu îl u i t a ţ i ! A m c u m p ă r a t m e r e . . en ville il rencontra son a m i . t r i o m p h e z toujours des obstacles q u ' o n . Mîine voi merge la d e n t i s t . ces chemises? P o u r . .. . d e m a i n me promener au bois. fertilise e n .. Prietena mea schimbă des toaletele. .. ensemble au r e s t a u r a n t ! La s e m a i n e p a s ­ sée j e . . . Voi merge la Bucureşti cu t r e n u l sau cu a v i o n u l . Completaţi sens: spaţiile libere cu verbul aller la timpurile cerute de J e . écoute tous les conseils que son p è r e . . I V . oppose. E l merge la fabrică cu bicicleta. . . cîteva bluze.. Enumeraţi I I . . Ea are cîteva rochii elegante. . F i l m u l a fost intere­ s a n t . . .. d a r ea le înfrumuseţează cu eşarfe sau broşe. . E a îi dă o carte. Clara îşi a m i n t e ş t e de voi. entrer? Le temps t r a v a i l l e p o u r . . . Qui v e u t . t o u t de suite à la maison ! . Nu h a i n a face pe om... . serai capable de faire n ' i m p o r t e quel sacrifice p o u r . . I l s .EXERCICES I . J a c q u e l i n e i îi plac rochiile simple. N o u s . Voulez-. Ion îţi a r a t ă casa lui.. accompagner? Ce bouquet de fleurs est pour . . Spune-i să plece. . . donne.. souvent au t h é â t r e . i n o n d a n t p é r i o d i q u e m e n t . . . Lorsque j ' é t a i s p e t i t e . III. . . l'année pro­ chaine en Union Soviétique. Le N i l traverse l ' E g y p t e .. Traduceţi în limba franceză: Ii vorbesc despre t i n e . . . . . . ţi-1 voi povesti m î i n e . . Vorbeşte-i despre copilăria noastră. . . avez fait des progrès. L ' a n n é e passée n o u s . . m a n g e n t comme des loups. cu flori sau coliere. E u a m fost la coafor. . .. . Traduceţi veşmintele în limba pe care le purtaţi franceză: în diferite anotimpuri.'.. . . il. N o u s . chaque été chez mes grands-parents. en Pologne. un p a l t o n . chez le d e n t i s t e . un pardesiu...

Toute sa famille s'affaire autour de lui. Il n'y a plus qu'une heure jusqu'au départ du train et la valise n'est pas w encore faite.10-ÈME LEÇON ALAIN PART POUR LA MONTAGNE Alain doit partir avec des w amis pour la montagne. Tout dans ¥m*i!BM! .

des chemises. un pyjama. Les frères d'Alain veulent se rendre utiles et s'amuser en même temps. — Prends ta cravate préférée! dit l'un. — Prends ton complet. — Taisez-vous donc ! Grâce à vous je ne trouve plus mon pantalon et mon béret. le foulard et les gants ! dit sa mère avec inquiétude. des s ouliers. Du linge. traînent. une brosse. des bas. — N'oublie pas les pull-overs. .la chambre est sens dessus dessous. des w essuie-ma ins. des mouchoirs. partout. dit l'autre.

Enfin.— Non.. Geamantanul sens dessus dessous [să d s y w d s u ] în dezordine le linge [IS3] lenjeria la brosse [bras] peria l'essuie-main (m. du­ b l a t . —-Adieu paletot! Tu peux te reposer deux semaines. Comme il aime toujours être bien mis.) [ëkjetyd] neliniştea les lunettes fumées [lynst^fyme] ochelarii fumurii le fer à repasser [ f s r w a w r a p a s e ] fierul de călcat être bien mis [ s t r w b j s w m i ] a fi bine îmbrăcat malicieusement [rnalisj0zmà] m a l i ­ ţios..) [sst[i_më] prosopul le pyjama [pi3ama] p i j a m a u a traîner [trene] a îi î m p r ă ş t i a t în dezordine partout [partu] peste t o t utile [ytil] folositor. -oare en même temps [ à w m e m w t à ] în ace­ laşi t i m p le complet [kôplc] costumul taisez-vous [tezevu] t ă c e ţ i ! grâce à vous [ g r a s ^ a ^ v u ] d a t o r i t ă vouă le pantalon [pàtalâ] p a n t a l o n u l oublier [ublie] a uita le pull-over [pylovsr] tricoul. même à la montagne. -ă 128 . — Maman. -ă . ) [cgqij] aeul (de cusut) les ciseaux [sizo] foarfecele le fil [fil] firul. a se agita autour [otur] în jurul le départ [depar] plecarea le train [trë] trenul la valise [valiz] valiza. il en a besoin. Jacqueline lui donne quelques^aiguilles. dit Paul malicieusement. cu drag ce n'est que [ s w n e w k a ] aici: n u m a i triste [trist] t r i s t .. non. des ciseaux. pu­ loverul le foulard [fular] fularul l'inquiétude (/. firul de aţă coudre [kudr] a coase l'excursion (/. ses frères et sa soeur.. ) [ekskyrsjâ] excursia être prêt [ s t r ^ p r s ] a fi gata le paletot [palto] p a l t o n u l se reposer [sa rapoze] a se odihni endosser [àdose] a-şi pune o haină doublé. Puis il em­ brasse tendrement ses parents. a îm­ brăţişa tendrement [làdramà] cu dragoste. Ce n'est que la mère d'Alain qui est^un peu triste. cu r ă u t a t e la méchanceté [me/ăste] r ă u t a t e a l'aiguille (/. du fil à coudre. -e [duble] căptuşit. Mais„Alain est trop„occupé pour entendre les méchancetés de son frère. ce sont les lunettes fumées que tu oublies de me donner. des boutons. objets très nécessaires lorsqu'on fait des^excursions. la valise est prête. VOCABULAIRE s'affairer fsafere] a-şi face de lucru. dit Alain en w endossant sa jaquette doublée de fourrure blanche. donne-lui un fer à repasser. -ă Ia fourrure [furyr] b l a n a puis [pqi] apoi embrasser [abraşe] a s ă r u t a .

. que qui) (ce sont . que) la scoaterea în Expresia c'est. Ce ne sont pas mes amis. E x p r e s i a c'est. P l u r a l u l g a l i c i s m u l u i c'est este ce Afirmativ C'est ton stylo. sont..: entendre une voix a auzi o voce 2... Va fi fără îndoială o mare surpriză.. Cărţile acestea vreau să le cumpăr.... que) se foloseşte p e n t r u a scoate în relief c o m p l e m e n t u l . învăţaţi limba franceză fără profesor 129 . Expresiile c'est . qui) şi c'est .. C'était mon cousin. ce sera).Sinonime vêtu — habillé îmbrăcat dévêtu — déshabillé Expresii de fil en aiguille donner du fil à retordre tiré à quatre épingles cela me va comme un gant Cuvinte entendre cu mai din vorbă în vorbă a da de furcă dichisit î m i (con)vine de m i n u n e multe sensuri dezbrăcat 1. a înţelege. qui (ce sont . Din g a l i c i s m u l c'est se t r a d u c e n u m a i v e r b u l : C'est ma mère. a a u z i .. eare. Fetele au m î n e a t fructele. Era vărul m e u . foloseşte C'est Marie qui a mangé les fruits. a pricepe: donner à entendre a lăsa sa se înţeleaeă GRAMMAIRE Galicismul c'est P r o n u m e l e d e m o n s t r a t i v ce formează î m p r e u n ă cu persoana a I l I . qui relief a s u b i e c t u l u i : (ce sont.... il cherchait un livre. Ce sera sans doute unegrande surprise.. que (ce sont. Ce sont mes amis. Interogativ Est-ce ton stylo? Est-ce que ce sont mes amis ? Negativ Ce n'est pas ton stylo. Maria a mîneat fructele. Ce sont ces livres que je veux acheter. în acest caz. căuta o carte.. a asculta. La m a r e î m i v o i petrece v a c a n ţ a .. Ce sont les jeunes filles qui ont mangé les fruits.a singular a v e r b u l u i être g a l i c i s m u l c'est (c'était. Este m a m a mea. este a ş e z a t la î n c e p u t u l propoziţiei: Cesta la mer que je passerai les vacances.

sincer sec uscat blanche publique franche sèche favori 130 grec roux doux long grec roşcat dulce. a d i c ă p r i m i n d u n -e m u t : antérieur anterior extérieur exterior intérieur interior majeur major supérieur superior mod antérieure extérieure intérieure majeure supérieure la m a s c u l i n în -teur — S u b s t a n t i v e l e şi a d j e c t i v e l e t e r m i n a t e p r i m e s c la f e m i n i n t e r m i n a ţ i a -trice: l'acteur a c t o r u l le directeur d i r e c t o r u l Vinstituteur î n v ă ţ ă t o r u l accusateur acuzator Vactrice la directrice l'institutrice accusatrice — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n s i n g u l a r î n -e s a u -eur f o r m e a z ă f e m i n i n u l cu a j u t o r u l t e r m i n a ţ i e i -esse s a u -eresse' le nègre le tigre traître vengeur negrul tigrul trădător răzbunător la négresse la tigresse traîtresse vengeresse în m o d neregulat: grecque rousse douce longue — Unele adjective formează femininul blanc alb public public franc liber. se f o l o s e ş t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i : C'est lui que je veux voir. blînd lung favor it favorite . pro­ P r i n a c e s t e c o n s t r u c ţ i i se a t r a g e a t e n ţ i a a s u p r a c u v i n t e l o r i n t e r ­ c a l a t e î n t r e c'est ş i qui s a u î n t r e c'est ş i que.Dacă subiectul sau c o m p l e m e n t u l este e x p r i m a t p r i n t r .u n n u m e p e r s o n a l . F e m i n i n u l substantivelor şi adjectivelor -eur — U n e l e s u b s t a n t i v e şi a d j e c t i v e t e r m i n a t e la m a s c u l i n î n s c h i m b ă a c e a s t ă t e r m i n a ţ i e î n -euse: le danseur [dâsœr] dansatorul le vendeur v î n z ă t o r u l menteur mincinos exploiteur e x p l o a t a t o r la danseuse [dôsœz] la vendeuse menteuse exploiteuse femininul în F a c excepţie cîteva adjective care formează r e g u l a t . Pe el vreau să-1 v ă d .

Fratele său îi spune să-şi ia (de. III. c'est. făcînd acordul necesar: bon heureux V. cămăşi. Ils dénoncent la guerre.. qui.. IV..EXERCICES I. J'aime les poésies de Victor Hugo. Indicaţi femininul homme fils supérieur doux créateur următoarelor père coiffeur PROVERBE Chercher une aiguille dans une botte de foin. Il veut devenir chimiste. Răspundeţi la următoarele întrebări: Où doit partir Alain? Avec qui? Quels objets traînent dans sa chambre? Que font les frères d'Alain? Que disent-ils? Que cherche Alain? Que dit sa mère? Quels objets Jacqueline lui donne-t-elle? Ces objets lui sont-ils nécessaires? Pourquoi? Partez-vous souvent à la montagne? De quels vêtements avez-vous besoin? I I . El îmbracă o jachetă îmblănită. Traduceţi în limba franceză: Alain se duce deseori cu prietenii săi la munte. A căuta acul în carul long sec public substantive: cousin instituteur oncle danseur favori grec .. Mama lui Alain este neliniştită. pijamale. Scoateţi în evidenţă subiectul sau complementul din următoa­ rele propoziţii. Tu préfères le jaune. foarfecele şi aţă. Le libraire nous a montré un grand dictionnaire. Alain are nevoie de ciorapi. cu f în. Alain est allé à la montagne. Alain nu-şi găseşte bascul. que: Je remarque cette actrice. nasturi. Paul spune mamei sale să-i dea lui Alain un fier de călcat. Les peuples luttent pour la paix. Jacqueline îi dă ace de cusut. Camera sa este în dezordine. perii şi prosoape.. Alain nu are nevoie de palton.. ce sont. Alăturaţi fiecăruia dintre adjectivele de mai jos cîte un sub­ stantiv feminin.prendre) costumul la munte. El este în întîrziere. folosind construcţiile c'est. Mon oncle est là. batiste. qui.

À la fin du repas.11-EME LE LEÇON REPAS — J e dois te q u i t t e r . dit Antoine à son vieil a m i Georges Maquet. d'une salade de t o m a t e s et comme dessert. Rien ne m a n q u a i t : ies„assieltes. d'un rôti de veau garni de pommes de terre. Personne n ' a la permission d'être en r e t a r d . les serviettes. déclara P a u l . 132 . et même un vase de fleurs. Une nappe blanche recouvrait la t a b l e . d'une t a r t e à la crème. ie dîner réunissent toute la famille. le déjeuner. et toute la famille l ' a p prouva. les fourchettes. le père et la mère a d m i r è r e n t une fois de plus l'art de J a c q u e l i n e de m e t t r e le couvert. Le d i m a n c h e . E n e n t r a n t dans la salle à manger. ils mangèrent du fromage et des f r u i t s : des poires et des p o m m e s . le p e t i t déjeuner. les c o u t e a u x . . Le père de J a c q u e l i n e la félicita et sa mère l'embrassa sur les deux joues. I ne corbeille de pain blanc se trouvait au milieu de la t a b l e . — Excellent déjeuner. Aujourd'hui je suis pressé. À t o u t _ à l'heure ! . . les cuillères. Le déjeuner fut composé d'un potage. Les verres et la carafe brillaient sur la n a p p e .

a face o gafă 133 . sticla 1. a al câtui féliciter [felisite] a felicita le potage [pota5] ciorba le rôti [roti] friptura le veau Fvol viţelul garnir a gam la pomme de terre [ p o m ^ d s w t £ r ] car­ toful la salade [saïad] salata la tomate [tomat] roşia le dessert [dsssr] desertul la tarte à la crème [ t a r t w a w l a krero] tarta eu cremă le fromage [froma3] brînza la poire [pwarj para approuver [apruve] a aproba Antonime permettre a permite la permission permisiunea défendre a interzice la défense interzicerea Familie de cuvinte le sel (m. a nu-i fi boii acasă a călea in s t r ă c h i n i . la revedere une fois de plus [ v n w f ' w a ^ d w p l y ] încă o d a t ă mettre le couvert [ m s t r w l 9 w k u v s r ] a pune masa le couvert [kuver] tacîmul la nappe [nap] faţa de masă recouvrir [rakuvrirl a acoperi (din nou) l'assiette (/.VOCABULAIRE le repas [râpa] masa (mîncarea) le petit déjeuner [pti^de5œne] micul dejun le déjeuner [dejœnej prînzuî le dîner [dine] cina réunir [reynir] a reuni personne [psrsoa] nimeni la permission [ptrmisjô] permisiunea être en retard [ e t r w « w r a t a r ] a fi în întârziere à tout à l'heure [ a ^ t u t ^ a ^ l œ r ] pe eurînd. servieta EXPRESII être tout sucre et tout miel n'être pas dans son assiette mettre les pieds dans le plat a fi mieros a nu fi în apele l u i . paharul 2. şervetul 2. prosopul 3. ) sarea a săra sărat Cuvinte cu mai multe sensuri le verre la serinette 1. ) [asjst] farfuria le couteau [kuto] c u ţ i t u l la fourchette [fur/et] furculiţa la cuiller (cuillère) [kqijsr] lingura la serviette [ssrvjet] şervetul le verre [ver] paharul la carafe [karaf] garafă briller [brije] a străluci la corbeille [korbej] coşul le pain [pi] pîinea au milieu [o w milj0] la mijloc composer [kôpoze] a compune. geanta. ) salé (adj. ) saler [vb.

El este folosit mai ales în limba literară. terminată în consoană. Prima formă. terminată în vocală (cu excepţia adjectivului vieux. în naraţiuni. nouveau. a cărui consoană finală nu se pronunţă). se întrebuinţează înaintea substantivelor care încep cu o vocală sau cu un h mut: un bel enfant un fol espoir un nouvel auteur un mol oreiller un vieil ami (-1 final nu se p r o n u n ţ ă la vieil) 134 . vieux. în general. sau după substantiv: un un beau garçon vieux soldat un .al verbului avoir feus [3y] eu avui tu eus il (elle) eut nous eûmes vous eûtes ils (elles) eurent Perfectul simplu al verbului être je fus eu fusei tu fus il (elle) fut nous fûmes vous fûtes ils (elles) furent Adjective cu două forme Cîteva adjective (beau. mou) prezintă două forme pentru masculin. fou. se foloseşte înaintea substantivelor care încep cu o consoană sau cu un h aspirat. Verbele din grupa I formează perfectul simplu adăugind la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Persoana I a » > singular a „ I a plural a -ai I i . în limba romînă se traduce. în vorbirea familiară se preferă folosirea perfectului compus.GRAMMAIRE Perfectul simplu (grupa I) (Le passé simple) Perfectul simplu exprimă un fapt care a avut loc într-un timp determinat în trecut.nouveau un courage professeur fou Forma a doua.a -as I l I .a -èrent je parlai [39 parle] eu vorbii tu parlas il (elle) parla nous parlâmes vous parlâtes ils "(elles) parlèrent Perfectul simplu .a -ătes I l l . prin perfectul compus.a -a -âmes I i .

nouveau. Un jour je (monter) dans le grenier pour regarder dans le jardin de nos voisins. Jacquelinei îi place să pună masa.... vieux. ordre social. IV.. . la formele corespunzătoare: Le marchand a demandé un prix. . Masa este acoperită cu o faţă de masă albă.. homme qui se promenait dans ce jardin. fermer.. Vous (rentrer) fort tard. Nous occupons une. être şi avoir. mou.. Il ne peut manger que des poires. robe. Treceţi infinitivele din paranteze la perfectul simplu: schimbtnd une folle gaieté une pâte molle Entrant dans la chambre il (remarquer) une fillette. Le malade (garder) le lit deux semaines. Les pays de démocratie populaire ont établi un . quartier. Dans sa modestie. Nous (décider) d'aller ensemble chez eux. .F e m i n i n u l acestor adjective se formează d u b l î n d consoana finală a celei de-a doua forme şi a d ă u g i n d t e r m i n a ţ i a -e: une belle chambre une mode nouvelle une vieille maison EXERCICES I.. Nous (trouver) tout le monde attablé (aşezată la masă). J ' a i vu hier u n . Elle acheta u n e . en parlant d'un échec: „j'(essuyer) un échec". Indicaţi trei substantive care formează femininul terminaţia -teur in -trice.. . linguri şi pahare. maison. . cuţite. . Dans ce parc il y a un . furculiţe. Turenne disait en parlant d'un succès: „nous (triompher)" et. înlocuiţi spaţiile libere cu adjectivele beau. Ei au mîncat ciorbă. Am cumpărat farfurii. Nous habi­ tons u n . Je connais u n e . la prînz şi la cină. arbre. . femme qui sait très bien tricoter. H ... Ils nous (apporter) de beaux cadeaux. III. îmi plac prăjiturile şi fructele. Traduceţi în limba franceză: Toată familia se reuneşte la micul dejun. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: dîner. . . fou. friptură de viţel cu garnitură (garni) de cartofi şi salată de roşii. V.

d i t T a n t e Madeleine en s'adress a n t à l'une de ses nièces. du pâle de foie gras.d i x ième anniversaire de g r a n d . J e ne dînais que d ' u n e tasse de thé sans sucre et d ' u n e t r a n c h e de pain grillé. On a bu du Champagne. 136 . un délicieux soufflé au fromage.m a m a n a préparé des mets délicats pour s e s w i n v i t é s : des^œufs pochés en aspic. des truites au beurre. les jeunes filles pensaient d a v a n t a g e à leur s i l h o u e t t e . — Tu as un b o n j i p p é t i t . La v i a n d e . Le repas finit par des fruits et des pêches au riz. Une grande table ornée de fleurs est dressée dans la salle à m a n g e r . du vin b l a n c et du vin rouge.12-ÈME LEÇON L'ANNIVERSAIRE DE GRAND MAMAN Ce soir. Les „ e n f a n t s ont bu de l'eau. les sucreries é t a i e n t _ e x c l u e s de mes repas trois fois par semaine. les sauces. t o u t e la famille s'est réunie pour fêter le s o i x a n t e . De mon t e m p s . de la limonade et de l'orangeade. ma chère. G r a n d .m a m a n . une dinde r ô t i e .

La fel: le bœuf [bœf] (boul) — les bœufs [ l e ^ b a ] . . ) [oràjad] oranjada l'appétit (m. t r e c u t : bu) a bea le Champagne [/âpap] şampania le vin [vë] vinul l'eau (/.) [aniverser] ani­ versarea orner [orne] a împodobi dresser [drese] a ridica. a î n ă l ţ a . o a r ă : pour la première fois pentru p r i m a oară 137 .) [loef] oui des œufs pochés en aspic !dez0^ po/e^â_^ naspik]' ouă în aspic le pâté [pate] pateul le foie [fwa] ficatul le soufflé [sufle] sufleul au [o] cu le fromage [fromaş] brînza la truite [trtiit] p ă s t r ă v u l le beurre [bcer] u n t u l la dinde [dsd] curca la pêche [psj . Les cures d'amaigrissement ruinent l'organisme.) [amegrismàj slăbirea ruiner [rqine] a ruina imiter [imite] a imita PRONUNŢARE l'œuf [lcef] — les œufs [leza] : -f final se p r o n u n ţ ă n u m a i la s i n g u l a r . bucatele délicat. Tâchez de l ' i m i t e r ! VOCABULAIRE fêter [fete] a sărbători l'anniversaire [m.) fois (f.) [apeti] pofta de mîn­ care s'adresser [sadrese] a se adresa de mon temps [ d 3 w m ô w t â ] pe vremea mea penser [pàse] a gîndi davantage [davàta3] m a i mult la silhouette [silwst] silueta la tasse [tos] ceaşca le thé [te] ceaiul le sucre [sykr] zahărul la tranche [trăj] felia grillé.) [évite] i n v i t a t u l l'œuf (m. q u i a bien mangé et b e a u c o u p t r a v a i l l é t o u t e sa v i e . -e [grije] prăjit. ) [o] apa la limonade [limonad] limonada l'orangeade (/. E l l e n ' a j a m a i s ^. d i t A l a i n .. Regardez notre grand-mère.] piersica le riz [ri] orezul boire [bwar] (part. -ă l'invité (m. -e [delika] d e l i c a t r .ă . Omonime foie (m. fin. . elles d o i v e n t se n o u r r i r . . a întinde les mets [ms] felurile de mîncare.) ficat credinţă d a t ă . elles font du s p o r t . -ă la viande [vjâd] carnea la sauce [sos] sosul _ les sucreries [sykrsri] dulciurile exclure [eksklyr] a exclude trois fois par [trwawfwa^__par] de trei ori pe .) foi (f. în rînd eu faire du sport [fer^dy^spor] a face sport se nourrir [s9^nurir] a se hrăni la cure [kyr] cura l'amaigrissement (m. aux côtés [o__cote] a l ă t u r i d e .été m a l a d e .— Les femmes t r a v a i l l e n t a u j o u r d ' h u i a u x côtés d e s „ h o m m e s ..

Eu fac sport. Pentru exprimarea pluralului se foloseşte articolul nehotărît des. Trebuie (să ai) curaj pentru a escalada acest vîrf. Le goût de la limonade est excellent. Nu trebuie confundate articolele partitive du. Beau limonada. Am băut din vinul pe care mi l-ai adus ieri Formele articolului partitiv sînt: du. de la. vin alb şi vin roşu. de la. Am băut vin. Consumul de vin este ridi­ cat în Franţa. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'argent . o cantitate mai mare sau mai mică luată dintr-un t o t : On a bu du Champagne. Acest copil mă întristează. dacă substantivul începe cu o vocală sau cu un h mut: de l'huile. cu articolele asemănătoare care se folosesc la exprimarea genitivului: J'ai bu iu vin. indică o parte. Tu manges du beurre. S-a băut şampanie. Il faut du courage pour escalader ce sommet. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: de la viande jem. 138 . Gustul limonadei este excelent. Cet enfant me fait de la peine. du vin blanc et du vin rouge. La consommation du vin est élevée en France. Observaţie.Expresii pain petit pain pain pain pain bis [bi] pîine neagră pain franzeluţă de sucre căpăţînă de zahăr d'épice [épis] turtă dulce de munition [mynisjS] pîine soldăţească de savon [sav5] calup de săpun GRAMMAIRE Articolul partitiv (L'article partitif) Articolul partitiv. de l'eau. specific limbii franceze. Acest articol nu se traduce în limba romînă decît atunci cînd substantivul precedat de articol este determinat: J'ai bu du vin que tu m'as apporté hier. Je bois de la limonade. Tu mănînci unt (o anumită cantitate). Articolul partitiv are forme numai pentru singular. dacă substantivul începe cu o consoană sau cu un h aspirat: du vin de V . 'i de -— V. Articolul partitiv precedă şi substantive abstracte: Je fais du sport.

La fel se conjugă verbul redire. interdire (a interzice).Perfectul simplu (grupa a Ii-a) V e r b e l e d i n g r u p a a I i . dire (a spune) Iudicativ Pi-ezent je dis eu spun tu dis il (elle) dit nous disons vous dites ils (elles) disent Perfectul compus Imperfect je disais eu spuneam tu disais il (elle) disait nous disions vous disiez ils (elles) disaient Perfectul simplu je dis eu spusei tu dis il (elle) dit nous dîmes vous dîtes ils (elles) dirent Viitor je dirai eu voi spune tu diras il (elle) dira nous dirons vous direz ils (elles) diront Participau Prezent disant spunînd dit.. médire (a vorbi de r ă u ) . Verbele contredire (a contrazice).a f o r m e a z ă p e r f e c t u l s i m p l u a d ă u g i n d la radicalul infinitivului următoarele terminaţii: Singular Plural Persoana . R e ţ i n e ţ i că verbul dire (ca şi redire) are la persoana a I i . 1.a p l u r a l de la i n d i c a t i v prezent şi i m p e r a t i v forma dites. 2. -ă j'ai dit eu am spus tu as dit il (elle) a dit nous avons dit vous avez dit ils (elles) ont dit Imperativ dis! spune disons! dites ! Observaţie. -„ „ „ I a Ii-a a III-a I a Ii-a a III-a -is -is -it -îmes -îtes -irent je finis eu sfîrşii tu finis il (elle) finit nous finîmes vous finîtes ils (elles) finirent Verbul neregulat. prédire (a prezice) au însă p e n t r u această persoană u r m ă t o a r e l e forme : (vous) (vous) contredisez interdisez (vous) (vous) médisez prédisez 139 . Trecut dite spus.

t u . I I . perfectul nehotărît com­ sau . . jardin. au b ă u t v i n . . Cine fură azi un ou. . . fenêtre de ma chambre est grande. des livres (nouveau) . fromage. Nous m a n g e o n s . viande. . înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv corespunzător: prezent.. mîine fură! şi un bou. bière(bere). . . S-au servit mîncăruri gustoase şi vinuri bune. vole un bœuf. perfectul simplu şi imperativ. café? N o n . J ' a d m i r e . Puneţi stantive: articolul partiţii1 respectif. beurre. . E l este împotriva slăbire. arbres qui se trouvent d a n s . Il faut v r a i m e n t .' înaintea următoarelor pain. des hommes (loyal) : des concert» (instrumental). V e u x . . PROVERBE L'appétit vient en mangeant. . Scrieţi la plural adjectivele din paranteze: de (beau) livres. beurre e t .je b o i s . viande. . fromage. Qui vole un œuf. Champagne. . œufs p o c h é s . ei au b ă u t oranjadă şi limonada. J e mange s o u v e n t . sub­ fruits. Traduceţi în limba franceză: aniversare Copiii nu Magdalena curelor de F a m i l i a Girard s-a reunit pentru a sărbători a şaptezecea a bunicii. . .EXERCICES I . Mătuşa observă pofta de mîncare a nepoatei sale. des enfants (intelligent]. . fleurs e t . III. I V . . . . hotărî*. Pofta vine mîncînd. . . courage pour traverser cette rivière. merci. Conjugaţi verbul redire la indicativul pus.. courage. l'eau. . des yeux (bleu). argent. . V .

Chère Hélène. repede malheureusement [malœr^zmà] nenorocire peu \p0] puţin court. Malheureusement elle n'a que sept jours! C'est peu. ses villes deviennent plus grandes. kurt] scurt. Samedi nous avons fait un tour dans les grands magasins. Je t'embrasse de tout coeur Claire VOCABULAIRE la lettre [lstr] scrisoarea vite [vit] iute. je me sens extrêmement bien! Les Roumains sont bien gentils et très accueillants. Le guide dit que la Roumanie est toujours belle. d'autant plus qu'elle change d'un jour à l'autre. de retour. Le guide parle le français presque aussi bien que nous. Lundi nous avons visité les nouveaux quartiers de Bucarest.13-P2ME LEÇON LA LETTRE DE CLAIRE Chère Hélène.5 juin 1964. mercredi et jeudi on a organisé une excursion dans la valée de la Prahova. Les jours sont plus courts que d'habitude. en janvier tout comme en septembre ou en^oetobre. -ă d'habitude [dabityd] de obicei construire [kôstrqir] a construi partout [parmi pretutindeni la yallée [vale] valea din 141 . Encore une semaine et je dois quitter ce pays hospitalier. Mardi j ' a i admiré quelques musées de Bucarest. ses stations climatiques plus confortables. J'ai promis de revenir l'année prochaine au mois de juillet car au mois d'août je dois_aller en Normandie. surtout lorsqu'on^est touriste. Les ouvriers habitent maintenant des maisons spacieuses. Dimanche nous irons dans le delta du Danube. Bucarest. promenade en car dans Sa ville et le soir. La semaine passe si vite lorsqu'on^est^en vacances.. D'ici deux semaines. Vendredi. -e [kur. L'hôtel est très confortable. confortables. t. On construit partout et beaucoup. spectacle à l'Opéra. Aujourd'hui nous sommes le 5 juin. je viendrai chez toi pour te raconter mes^ impressions.

v ^ J -H +"to v Un timbre Une boîte aux lettres 142 .Une lettre Une enveloppe \\i .

-oare l'hôtel (m. se.de retour [rgtur] la înapoiere la promenade [pramnad] plimbarea le car [kar] a u t o c a r u l le spectacle [spektakl] spectacolul gentil [3<îti] a m a b i l . 1. -e [akœjô] p r i m i t o r . le mois d'août 2.) [atei] hotelul le delta [delta] delta hospitalier. care nu se t r a d u c e în limba romînă : 5 iunie = le 5 juin 16 februarie = le 16 février Expresii il y a un an une fois par an d'un jour ""a Vautre vivre au jour le jour acum un an o dată pe an de la o zi la alta a trăi de pe o zi pe alta 143 . gentil accueillant. ca şi d'autant plus [ d o t â w p l y ] eu a t î t mai mult changer [/âje] a schimba la station climatique [stasj5_Jklîmatik] staţiunea climaterică d'ici deux semaines [ d i s i ^ d 0 w s m e n ] de azi în două s ă p t ă m î n i de tout cœur [ d g ^ t u ^ k œ r j din toată inima Les jours de la semaine lundi [lôÊdi] mardi [mardi] mercredi [merkradi] jeudi [3œdfl vendredi [vâdradi] samedi [samdi] ' dimanche [ d i m d / ] Adverbe de timp aujourd'hui [o3urdiji] azi demain [dgmê] mîine après-demain [ a p r e ^ d a m ë ] p o i m î i n e hier [jer] ieri avant-hier [avdtjsr] alaltăieri luni marţi miercuri joi vineri sîmbătă duminică Les mois de l'année janvier [3<îvje] février [fevrje] mars [mars] avril [avril] mai [me] juin [3yë] juillet [3qije] août [u] septembre [septâbr] octobre [oktobr] novembre [navàbr] décembre [desàbr] ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie Observaţie. pune î n t o t d e a u n a în urma acestuia prepoziţia de (d' cînd numele lunii începe cu o vocală): le mois de mars. In limba franceză d a t a se exprimă î n t o t d e a u n a cu ajutorul artico­ lului le. -ă promettre [prometr] a p r o m i t e revenir [ravnir] a reveni le mois [mwa] luna tout comme [tu w kom] întocmai. -ère [aspiţalje] ospita­ lier. Cînd numele lunii este precedat de c u v î n t u l mot'*.

Ies. d e e g a l i t a t e ) şi moins ( c o m p . E l se f o r m e a z ă d i n c o m ­ p a r a t i v u l de s u p e r i o r i t a t e sau de i n f e r i o r i t a t e . — d e e g a l i t a t e : aussi grand (e) t o t a t î t d e m a r e ( Roger est aussi grand que Lucien. Mon amie est extrêmement bonne. Roger este tot a t î t de mare ca ţi Lucian. Volga este Comparativ — de i n f e r i o r i t a t e : le moins grand cel mai mic (cel mai p u ţ i n mare) la moins grande cea mai mică (cea mai puţin mare) Lucien est le moins grand des trois frères. d e s u p e r i o r i t a t e ) . Camera mea este mai mare decît a ta. S u p e r l a t i v u l r e l a t i v e s t e d e d o u ă f e l u r i : d e s u p e r i o r i t a t e şi d e i n f e r i o r i t a t e . la. Comparativul (le comparatif) se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l la g r a d u l p o z i t i v . p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t â r î t le.GRAMMAIRE G r a d e l e de c o m p a r a ţ i e a l e a d j e c t i v u l u i (Les degrés de s i g n i f i c a t i o n ) Ca şi î n l i m b a r o m î n ă . Superlativul (le superlatif) prezintă două forme: superlativul r e l a t i v şi s u p e r l a t i v u l a b s o l u t . Lucian este m a i mie (mai \ puţin mare) decît Petre. Această carte este foarte interesantă. cei mai mare fluviu din E u r o p a . a d j e c t i v u l a r e g r a d e d e c o m p a r a ţ i e . S u p e r l a t i v u l a b s o l u t se f o r m e a z ă d i n a d j e c t i v u l p r e c e d a t d e a d v e r b u l d e c a n t i t a t e très s a u d e u n a d v e r b e c h i v a l e n t : fort. extrêmement. Lucian este cel m a i mic (cel m a i p u ţ i n mare) dintre cei trei fraţi. infiniment etc. ca si se t r a d u c în l i m b a f r a n c e z ă p r i n que. aussi ( c o m p . 144 . Ce livre est très intéressant. — d e i n f e r i o r i t a t e : moins grand (e) m a i m i c (ă) ( m a i p u ţ i n mare) Lucien est m o i n s grand que Pierre. Prietena mea este foarte (extrem de) bună. p r e c e d a t d e a d v e r b e l e plus ( c o m p . I — d e s u p e r i o r i t a t e : plus grand(e) mai mare Ma chambre est pins grande que la tienne. I — d e superioritate: le plus grand cel mai mare la plus grande cea m a i mare Superlativ rejativ La Volga est le plus grand fleuve d'Europe. d e i n f e r i o r i t a t e ) . c o m ­ p a r a t i v şi s u p e r l a t i v . C u v i n t e l e decît. bien.

mourir. 10 145 .Perfectul simplu (grupa a H l . Alte verbe din grupa a III-a adaugă următoarele terminaţii: Singular Persoana I a » H-a „ a III-a „ " „ I a H-a a III-a -us -us -ut -urnes -ûtes -urent je sus eu ştiui tu sus il (elle) sut nous sûmes vous sûtes ils (elles) surent vouloir. miercuri. II. joi. intéressant.a ) Verbele din grupa a I l I . sortir. sentir. devenind mai mare. Care este prima zi a săptămînii? Cîte luni sînt într-un an? Cîte zile sînt într-o săptămînă? Fiecare lună are patru săptămîni şi numără treizeci sau treizeci şi una de zile cu excepţia lunii februarie care are douăzeci şi opt sau douăzeci şi nouă de zile. Treceţi prin toate gradele de comparaţie adjectivele: cher. partir. Oraşul se schimbă de pe o zi pe alta'. Astăzi sîntem în 5 mai. Cele şapte zile ale săptămînii sînt: luni.a formează de obicei perfectul a d ă u g i n d la r a d i c a l u l v e r b u l u i u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Singular Persoana I « a II-8L „ a Ill-a „ „ „ I a H-a a III-a -is -is -it -îmes -ites -irent je dormis eu dormii tu dormis il (elle) dormit nous dormîmes vous dormîtes ils (elles) dormirent simplu Plural La fel se conjugă verbele offrir. vineri. dire etc. Traduceţi în limba franceză: Astăzi este joi. decembrie — ultima. marţi. servir. voi pleca în deltă. EXERCICES I . croire. vêtir. Plural La fel se conjugă: courir. boire. în luna septembrie. mai frumos. content. lire e t c . Care sînt lunile anului? Ianuarie este prima lună a anului. duminică. sîmbătă. ouvrir.

ni aussi maigre que Gaston et plus âgé qu'Alain et je m ' a p ­ pelle Henri. Conjugaţi la perfectul simplu verbele: p a r t i r . Volga esle cel mai lung fluviu din Europa. Traduceţi în limba franceză: Ghidul vorbeşte franţuzeşte aproape tot a t î t de bine ca şi noi. P a r m i les cinq personnages numérotés 1. 5 lequel est Henri? 146 . Aceste fructe sînt foarte bune.III. 3. vouloir. Andrei este cel m a i cuminte copil din familia sa. Loara ( l a Loire) este m a i lungă decît Romii ( l e Tthôrie). 2. 4. Iată omul cel mai primilor. Romanul lui R o m a i n Rolland „Jean-Christophe" este extrem de interesant. offrir. mais heureusement pas aussi gros que Louis. IV. LA DEVINETTE © © < D © ® J e suis plus petit q u ' A n d r é . Acest muncitor este tot a t î t de îndemînalec (habile) ca şi t o v a r ă ş u l său.

147 . Sous la table il y a un chien. un couteau et une boîte de conserves. Près de la table il y a un chat. Entre la bouteille de lait et la boîte de conserves il y a un couteau. Sur la table il y a une bouteille.Les prépositions Dans la bouteille il y a du lait.

Les quatre saisons de l'année LE PRINTEMPS Primăvara Au printemps (în t i m p u l primăverii) Mars Avril Mai L'ÉTÉ Vara En été (în t i m p u l verii) Juin Juillet Août L'AUTOMNE Toamna En automne (în t i m p u l toamnei) Septembre Octobre Novembre L'HIVER Iarna En hiver (in t i m p u l iernii) Décembre Janvier Février Observaţie. . toate numele de anotimpuri sînt de genul masculin. în limba franceză.

brille au printemps avec plus d'éclat. tourisme. la primevère. la violette. Le soleil. ma tante etmon w oncle et j'assistais w à tous les changements de la nature Maintenant.14-ÈM-E LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE — Tu me demandes quelle est ma saison préférée. C'est difficile à dire. dire congés. vacances. mer. J'aime le printemps. le muguet. des fleurs poussent partout: la perce-neige. 149 .alors que renaît toute la nature. dit Jacqueline à son^amie Laure. Les champs. mon^emploi ne me permet point de partir quand je w le veux ! — C'est dommage ! Mais tu peux partir entêté quand^il fait si beau ! L'été ! Cela veut montagne. timide à la fin de l'hiver. As-tu jamais senti l'odeur de la terre labourée au printemps? Je ne peux pas te décrire cela ! Il faut vivre à la campagne pour vraiment sentir le printemps. les parcs et les jardins verdissent. Lorsque j'étais petite je passais plusieurs mois dans le petit village qu'habitent. car c'est^.

dans la vigne. Le soir o n w e s t brisé de fatigue m a i s w o n w a la satisfact i o n du t r a v a i l accompli. -e [labure] a r a t . Il pleut r a r e m e n t . Cela me fait du bien après les longs mois de vie sédentaire et me permet en même temps de d'importanteswéconomies. VOCABULAIRE la saison [sszâ] a n o t i m p u l préféré. Pense qu'en élé il fait très c h a u d . dans le verger et dans la basse-cour. je profite de mon p e t i t congé pour aller chez ma t a n t e et m o n _ o n c l e afin de leur donner un coup de m a i n . -e [prefere] preferat. Il y a t a n t de choses à faire aux champs lorsqu'on moissonne le blé. dans le j a r d i n . -ă car [kar] căci renaître [ranetr] a renaşte la nature [natyr] natura le soleil [solej] soarele timide [timid] t i m i d . Il y a des jours où l'on respire à peine. car ils sont seuls à cultiver leur faire petit lopin de t e r r e . -ă décrire [dekrir] a descrie vivre [vivr] a trăi 150 . -ă l'éclat (m. Moi. Là-bas je me lève plus t ô t que d ' h a b i t u d e et je me couche moins t a r d q u ' i c i .) [ekla] strălucirea le champ [/à] cîmpul verdir [verdir] a înverzi pousser [puse] a creşte la perce-neige [persnej] ghiocelul la violette [vjalst] violeta le muguet [myge] lăcrimioara la primevère [primver] ciuboţicacucului la terre [ter] p ă m î n t u l labouré.— Tu vois toujours la vie en rose.

[asiste] a asista le changement [făşmă] schimbarea l'emploi (m. falloir {a trebui): il tonne il neige il pleut tună ninge plouă il grêle il faut cade grindină trebuie Unele verbe care se întrebuinţează în mod obişnuit la toate persoanele pot fi folosite uneori cu sens impersonal: II existe des amis dévoués. funcţia. cîmpia.). luna calendaristică = le mois luna (astru) = la lune Expresii à temps en même temps de temps en temps les giboulées de mars la t i m p . Această categorie cuprinde verbe care exprimă în general feno­ mene ale naturii (vînt. curtea de păsări être brisé de fatigue [ b r i z e ^ d a w f a t i g ] [fig.-e [akôpli] î n d e p l i n i t .) [cïplwa] aici: postul. ca. dar şi alte verbe. campania (militară etc. 151 .à la campagne [ a ^ l a ^ k â p a n ] la ţară vraiment [vremô] într-adevăr sentir [satir] a simţi le village [vila3J satul assister . la m o m e n t u l potrivit în acelaşi t i m p din cînd în cînd Babele (în martie) GRAMMAIRE Verbele impersonale In limba franceză verbele impersonale sînt precedate de pronu­ mele ii.) a merge la ţară Observaţie. -ă Cuvinte cu mai multe sensuri la campagne 1. Mai este încă o lună. ) a fi r u p t de oboseală accompli. E x i s t ă prieteni d e v o t a ţ i . Se î n t î m p l ă să t e d e s p a r ţ i . ploaie. de exemplu. aller à la campagne 2. ocupaţia c'est dommage [ s s ^ d o m a j ] păcat. e regretabil le congé [kÔ3e] concediul voir la vie en rose [ v w a r ^ l a ^ v i ^ â ^ roz] a vedea t o t u l în roz respirer [respire] a respira à peine [ a w p s n ] de-abia profiter [profite] a profita donner un coup de main [dane w r^ôg^_ \_ku da^_mï] a da o m î n ă de ajutor le lopin de terre [ l o p ë ^ d a ^ t e r ] peti­ cul de p ă m î n t la vie sédentaire [ v i ^ s e d â t s r ] v i a ţ a sedentară se lever [s3 w lave] a se scula tôt [to] devreme se coucher [ s a ^ k u / e ] a se culca tard [tar] tîrziu moissonner [mwasane] a secera le blé [ble] grîul la vigne [yip] via le verger [ver3e] livada la basse-cour [ b a s ^ k u r ] ograda. Il reste encore un mois. Il arrive qu'on se sépare. ninsoare etc.

se află). „ „ de l'été sont . Ce fericită eşti ! Eu nu sînt. la t e m p e r a t u r ă etc. Comparaţia adverbelor Ca şi adjectivele calificative. spaţiile punctate: Les mois du printemps s o n t .. un infinitiv sau printr-o propoziţie : Que tu es heureuse! Moi. frumoasă urîtă il fait du vent suflă vîntul quel temps fait-il? cum e vremea? In afară de verbele pleuvoir (a ploua) şi falloir (a t r e b u i ) care a p a r ţ i n grupei a I I I . Verbul faire la forma impersonală este folosit în locul verbului „a fi" în a n u m i t e expresii referitoare la starea t i m p u l u i .a (v. e x i s t ă . Hélène? Oui. souvent. extrêmement) relativ repede vite foarte Superlativ i absolut | EXERCICES I . verbele impersonale a p a r ţ i n p r i m e i grupe. de l'hiver sont . „ „ de l ' a u t o m n e sont . . în afară de i m p e r a t i v . Pozitiv — de — de — de [— de {— °^e vite s u p e r i o r i t a t e : plus vite m a i repede egalitate: aussi vite tot a t î t de repede inferioritate: moins vite m a i p u ţ i n repede s u p e r i o r i t a t e : le plus vite cel mai repede inferi°r'tate: le moins vite cel mai puţin très (bien. Compendiul de g r a m a t i c ă ) . Pronumele neutru le P r o n u m e l e n e u t r u le are aceeaşi formă cu pronumele personal m a s c u l i n în cazul a c u z a t i v .. Treceţi prin toate gradele de comparaţie loin. E l are v a l o a r e de p r o n u m e n e u t r u a t u n c i cînd se referă la o a c ţ i u n e . repede fort. Ele se pot folosi la t o a t e modu­ rile şi t i m p u r i l e . sînt (bolnavă). Eşti bolnavă. Verbele impersonale se conjugă în general cu a u x i l i a r u l avoir. u n s u b s t a n t i v .. o idee sau o r e a l i t a t e e x p r i m a t ă anterior p r i n t r . adverbele: I I . . je le suis.Verbul avoir se î n t r e b u i n ţ e a z ă la forma impersonală în galicism u l il y a (este. je ne le suis pas. adverbele de mod şi a n u m i t e adverbe de loc şi de t i m p pot avea grade de c o m p a r a ţ i e .u n adjectiv. : il fait chaud este cald il fait froid este rece il fait jour este ziuă il fait nuit este noapte il fait beau (temps) este vreme il fait mauvais (temps) este vreme rea.. Êtes-vous malade. Elena? Da.. Completaţi 152 . tard... „ .

Traduceţi în limba franceză: In ce lună sîntem? Sîntem în luna iunie. Se întîmplă uneori să confunzi (confondre) persoanele. Toate anotimpurile anului sînt frumoase. Traduceţi în limba franceză: Mîine va ploua. E mai cald decît primăvara. je suis (heureux). Jacqueline se scoală mai devreme decît de obicei. La c h a l e u r des effets de la L'élève: dilate et le froid Le professeur: L'élève: — B i e n ! Donnez-moi u n e x e m p l e ! — E n été les jours sont plus longs parce q u ' i l fait c h a u d . V. Iarna zilele sînt scurte. je veux (t'accompagner). este vreme. 153 . lăcrimioara şi ciuboţica-cucului. florile cresc pretutindeni. Êtes-vous étudiants? Nous sommes (étudiants). soarele străluceşte. Il est puni (pedepsit) comme il mérite (d'être puni). Vara zilele sînt. gră­ dinile şi parcurile înverzesc. lungi şi nopţile scurte. Astăzi nu mă duc la cinematograf: ţi-o repet de o oră dar nu vrei să înţelegi. Astăzi este prea cald. vara. Săptămîna trecută a plouat des. înlocuiţi prin pronumele neutru le cuvintele din paranteze: La Guinée était un pays colonial. Uneori ninge. en h i v e r ils sont plus courts parce q u ' i l fait froid. Êtes-vous heureux? Oui. PROVERBE Une hirondelle ne fait pas le printemps. Vara noi mîncăm multe fructe şi legume. monsieur. La munte este frig. Vara este cald.III. toamna şi iarna. frumoasă. aujourd'hui il n'est plus (un pays colonial). Uneori vara cade grindină. Veux-tu m'accompagner? Oui. Primele florisînt: ghiocelul. Cum e vremea? Nu vreau să plec fiindcă este prea cald. Care sînt anotimpurile anu­ lui? Anotimpurile anului sînt: primăvara.u n s chaleur et du froid? — Oui. je ne veux pas (partir). Cu o rîndunică nu se face pri­ măvara. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE ANECDOTE Le professeur: — Connaissez-vous q u e l q u e s . Ieri a bătut vîntul. violeta. Cum este timpul astăzi? I V . Primăvara. Tu es content? Je ne suis pas (content). contracte. Există prieteni devotaţi (dévoués). Veux-tu partir? Non.

Les 154 . mais tu es^une petite capricieuse. — Tu oublies les cadeaux de l'automne. l'automne a quand même ses bons côtés. en tout cas. les jours deviennent de plus_en plus courts. N'aimes-tu pas le vin? Tu n'es pas Française si tu réponds non ! — Pas trop. L'air est frais et il fait souvent froid pendant la nuit. Des w écoliers se dirigent joyeusement vers l'école.15-ÈME LEÇON LES QUATRE SAISONS DE L'ANNÉE U — Et puis. La promenade et le patinage sont les seuls sports des citadins qui ne peuvent pas se payer tous des congés à Chamonix pour pratiquer les sports d'hiver. l'abondance de légumes et de fruits que nous„ attendons tous: les pommes. dit Laure. les poires et surtout le raisin. mais le plus souvent il fait très froid. j ' a i m e tous les fruits. car je sais que l'hiver tu ne l'aimes pas non plus. Et je me demande pourquoi ! Il est si bon de se promener lorsqu'il neige à gros flocons. En échange. les noix. Il pleut souvent et il fait du vent. — D'accord. C'est l'automne. Hélas ! Les fleurs se fanent et les feuilles jaunies forment des tapis épais dans les jardins et sur les trottoirs. C'est la rentrée des classes. — Oui. il gèle et le vent souffle avec violence. Tu vois.

. -e [30m] îngălbenit. -ă d'ailleurs [dajœr] de altfel. partea capricieux. latura . -euse [kaprisj0] capri­ cios. Je vois que tu as oublié l'accident de l'année passée lorsque tu t'es foulé la cheville en glissant sur la glace. -e [kur] scurt. groasă le trottoir [trotwar] trotoarul la rentrée des classes [ l a w r à t r e w d e ^ klas] redeschiderea cursurilor (şco­ lare) l'abondance (/. -oasă non plus [n5_ply] nici neiger [neşe] a ninge le flocon [flakô] fulgul le patinage [patina3] patinajul les citadins [sitadê] orăşenii se payer [sa w peje] . ) [abôdàs] abundenţa le légume [legym] leguma en échange [efăş] în schimb offrir [afrir] a oferi exclamer [eksklame] a exclama d'accord [akar] de acord le côté [cote] aspectul . frig hélas [elas] vai se faner [sa^Jïane] a se ofili la feuille [i'œj] frunza jauni. VOCABULAIRE court. à notre âge on garde seule­ ment les souvenirs_agréables. des mince subţire 155 . — J'ai tout„oublié ! Cela s'explique.jours sont courts.) [aksidà] accidentul glisser [glise] a aluneca la glace [glas] gheaţa le souvenir [suvnir] amintirea agréable [agreabl] plăcut. de a l t minteri le charme [/arm] farmecul Sinonime le cadeau — le don — le présent darul Antonime épais gros. îngheaţă la violence [vjalâs] violenţa l'accident (m.a-şi oferi il gèle [3^1] e ger. -sse [epe] gros.ă le tapis [tapi] covorul épais. -ă froid [frwa] rece.

4. A ţ i citit m u l t e cărţi. ci se pune articolul p a r t i t i v sau articolul nehotărit des: Marie a bien des amies.: feuille de paye stat de s a l a r i i . 2. 3.Cuvinte cu m a i m u l t e sensuri la 1. Il fait un vent à décorner les bœufs. 3. Suflă un vînt de te ia pe sus. Nu vrei prăjituri? Je ne mange pas de fraises. fila. E l are p u ţ i n i veri. (Eu) nu am bani. Tu ne veux pas de gâteaux? b) cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Vous avez lu beaucoup de livres. î n această grădină sînt flori fru- 156 . După adverbul de c a n t i t a t e bien această înlocuire se face. glace gheaţa oglinda î n g h e ţ a t a : glace à la vanille feuille frunza petala foiţa foaia. este răcoare GRAMMAIRE înlocuirea articolului partitiv şi a a r t i c o l u l u i nehotărit des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r i t des sînt înlocuite cu p r e p o z i ţ i a de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) în propoziţiile negative: [Euj nu m â n î n c fragi. proaspăt Expresii // gèle à pierre fendre. feuille de drum îngheţată de vanilie de route foaie frais 1. la 1. Il a peu de cousins. Je n'ai pas d'argent. răcoros: il fait frais 2. coala. 2. E un ger de crapă pietrele. nu Observaţie. Maria are m u l t e prietene. c) cînd s u b s t a n t i v u l la p l u r a l este p r e c e d a t de un a d j e c t i v : Dans ce jardin il y a ie belles fleurs.

2. „toţi". v e r b u l faire are (ca şi verbele être şi dire) t e r m i n a ţ i a m u t ă -es în loc de -ez: vous faites. el se acordă în gen şi număr cu substantivul respectiv. Se traduce prin „tot". „toată".a p l u r a l . „toate". la indicativ prezent şi la impera­ t i v . fern. „oricare" si se întrebuinţează numai la singular: Tout homme doit défendre la paix. La persoana I p l u r a l . Ca şi verbul faire se conjugă verbele défaire (a desface). 3. vous dites. Adjectivul şi pronumele nehotărît tout Tout este adjectiv nehotărît atunci cînd determină un substantiv . tout: toute: tous: toutes: tout le monde toute la famille tous les hommes toutes les mères t o a t ă lumea t o a t ă familia toţi oamenii toate mamele Tout poate însoţi şi un substantiv nearticulat. I plural) şi p a r t i c i p i u prezent. faite il fera faites ! faceţi! făcînd făcut. Orice om trebuie să apere pacea. rădăcina (fais) a v e r b u l u i se p r o n u n ţ ă /az.(nous faisons[nu^faz3J). 157 . mase. la indicativ prezent ca şi la imperfect (toate persoanele). refaire (a reface). -à faceţi! nous ferons vous ferez ils feront O b s e r v a ţ i e . Formele adjectivului nehotărît tout sînt următoarele: singular plural J mase \ fera. în acest caz are sensul de „orice". La persoana a I l .Observaţie Articolul de» se întrebuinţează cînd adjectivul care precedă s u b s t a n t i v u l formează eu acesta o expresie c u r e n t ă : des jeunes des jeunes filles gens tinere tineri Verbul neregulat faire (a face) Indicativ Prezent je jais eu tac tu fais il (elle) fait nous faisons vous faites ils (elles) font Imperfect je faisais eu făceam tu faisais il (elle) faisait nous faisions vous faisiez ils (elles) faisaient Perfectul simplu je fis eu făcui tu fis il (elle) fit nous fîmes vous fîtes ils (elles) firent Perfectul compus j'ai fait eu am făcut tu as jait il (elle) a fait nous avons fait vous avez fait ils (elles) ont fait Viitor imperativ Participiu Prezent Trecut je ferai eu voi face fais ! fâ ! facem! tu feras faisons' să facem! faisant fait. 1. satisfaire (a satisface). la i m p e r a t i v (pers. vous êtes.

musique. . sport depuis dix années. films. .. Nous avons mangé.. Il veut tout savoir. . aerul este răco­ ros.. Il vous faut. Toamna ne oferă legume şi fructe delicioase. Ils ont tous bien répondu aux questions du professeur. Pămîntul aparţine tuturor. musique. argent. general: La terre appartient à tous. tărît des sau prepoziţia de: articolul neho­ Elle a acheté . fleurs dans ce jardin. vêtements... . Florile se ofilesc rînd pe rînd. Je n'ai pas écouté. Conjugaţi cerbul faire la indicativul prezent. Acest magazin expune mărfuri frumoase. Toţi prietenii mei pleacă iarna la munte.. . Sora mea mănîncă multe fructe.. El vrea să ştie tot. Nous sommes tous (pronunţaţi: tus) à la maison. EXERCICES I . Il veut tout savoir. argent. .. petits-enfants bien sages. Elle se charge de tout. eiitor... Noi sîntem toţi acasă. Buturuga mică răstoarnă carul mare. Răspundeţi la următoarele întrebări: Quel temps fait-il en automne? Quels sont les mois de l'automne? Comment sont les jours en automne? Quels fruits préférez-vous? Aimez-vous l'hiver? Pourquoi? Quel temps fait-il en hiver? Quels sont les mois de l'hiver? Pratiquez-vous les sports d'hiver? Lesquels? H . petits pains. înlocuiţi punctele prin articolul partiţie. livres. în timp ce la adjectivul tous.. Tout homme doit défendre la paix. Traduceţi în limba romînă: Tous les fruits sont bons. . tout fut vendu: meubles. Formele pronumelui nehotărît tout sînt aceleaşi ca şi cele ale adjectivului tout. Mon voi­ sin a .Tout este şi pronume nehotărît. -s final nu se pronunţă: Tous (pronunţaţi: tu) les enfants sont à la maison.. Il y a bien .. PROVERBE Petite pluie abat grand vent. IV. beaux salons de réception.. -s final se pro­ n u n ţ ă . Un marchand parisien fit faillite (a dat faliment) . Cette semaine j'ai vu beaucoup ... iar nopţile mai lungi. Toţi copiii sînt acasă. 158 . . atunci cînd înlocuieşte o fiinţă sau un lucru care este cunoscut. Elle fait. . Măriei îi plac sporturile de iarnă. Francezii mănîncă multe fructe şi legume. perfectul simplu si perfectul compus. iar frunzele copacilor cad. Toamna e mai puţin frig decît iarna. Traduceţi în limba franceză: Toamna zilele sînt mai scurte. J'ai écouté. III. La forma de masculin plural a pronumelui tous. Ils sont tous contre la guerre. V. Je n'ai pas rencontré . J ' a i . In acest parc s-au plantat copaci frumoşi. fromage... connaissances à la mer. .. sau un fapt vag. Uneori plouă.. bons livres. courage pour faire cette ascension. Il n'a pas. Cet édifice a . la viande et. Toutes les fenêtres de la maison étaient ouvertes.

On rentrera par le train de sept w heures et quart. propose-t-il timidement. quelle heure est-il? demande Michel.. Cette montre marche bien: elle n'avance ni ne retarde. dit-il à ses w amis qui examinaient„avec attention le précieux^objet. Nous^avons décidé d'aller demain à la campagne. — Il sera bientôt onze heures et demie. tantôt elle s'arrêtait net. étail la plus mauvais* des montres! Tantôt elle avançait. le meilleur ami d'Alain. pour partir par le train de six w heures moins le quart ou par celui de six w heures vingt. Il a reçu beaucoup de cadeaux. à cinq heures juste. — Mais demain c'est dimanche. mais„il est content d'avoir quand même une montre à lui. je voudrais dormir un peu plus tard. 159 . Encore une demi-heure et je dois rencontrer Paulot pour fixer notre rendez-vous de demain. J'en w avais par-dessus la tête ! J'avais soin de la remonter chaque soir mais cela ne changeait point ses„habitudes. On_. C'est mon frère cadet qui doit supporter maintenant ses caprices.arrive là-bas à huit w heures vingt-cinq. n'est pas d'accord avec l'heure du départ.. — Je suis si heureux d'avoir enfin une bonne montre. Pas moyen de la faire marcher.16-EME LEÇON QUELLE HEURE EST IL? Dimanche Alain a fêté son anniversaire. et il est très content. qui est„un grand paresseux (d'ailleurs c'est son moindre défaut). Lequel d'entre vous veut nous„accompagner? Mais il faut se lever de bonne heure. — A propos. Guy. Partons à dix^heures. Le cadeau de son père a dépassé toutes ses^espérances: une belle montre-bracelet en nickel. celle que j'avais jusqu'à présent. L'autre.

a fi plictisit de ceva a î n f r u n t a .-esse [presj^] preţios marcher [mar/e] a merge avancer [avàse] a î n a i n t a . -ă le défaut [defo] defectul guère [ger] de loc révolté.ă dépasser [depase] a depăşi l'espérance (/. dit Alain révolté. -e [kôtô] m u l ţ u m i t . drept. care vine cu întirziere tardivement (adv.. a mormăi finir par [finir w par] a sfîrşi prin a. une proposition à laquelle je ne m'attendais guère. Antonime le départ plecarea heureux fericit le bonheur fericirea l'arrivée sosirea malheureux nenorocit le malheur nenorocirea Familie de cuvinte lard (adv. -e [revolte] revoltat.) cu întîrziere Expresii en avoir par-dessus la tête tenir tête se mettre en tête a-i ajunge pînă peste c a p . ori­ cum à lui [a^lqi] al lui demi. VOCABULAIRE l'heure {/. aici: a merge înainte retarder [ratarde] a întîrzia. ) [cer] ora content.— Ou bien à midi..) întîrziat. precis le train [trs] t r e n u l rentrer [ràtre] a se întoarce paresseux...) [ssperâs] speranţa la montre-bracelet [môtra w brasle] ceasul-brăţară le nickel [nikel] nichelul précieux. -euse [parss0] leneş.) tîrziu a întîrzia tardif. -ă pas la peine [ p a w l a ^ p e n ] nu merită osteneala se déranger [sa w derà3e] a se deranja le tyran [tira] t i r a n u l grommeler [gromle] a b o m b ă n i . aici: fix. Pas la peine de se déranger alors ! —. qui finit par être d'accord avec l'heure du départ.) tarder (vb. aici: brusc remonter [ramate] a întoarce un ceas supporter [syporte] a suporta le caprice [kapris] capriciul quand même [ k à w m e m ] totuşi. .. pour arriver là-bas à deux w heures ! c'est.. tantôt ftâto] cînd. a rezista. -ve (adj. aici: a rămîne în urmă tantôt. cînd s'arrêter [şarete] a se opri net [net] net. -ă. a ţine cu orice preţ 160 . a ţine piept a-şi băga în cap . -e [dami] j u m ă t a t e le rendez-vous [ràdevu] întîlnirea de bonne heure [da^_boncer] devreme juste [3yst] just.. grommelle Guy..Tyran.

1. Este ora p a t r u şi un sfert. petit — au un comparativ de supeI I — învăţaţi limba franceză fără profesor 161 . trois secondes. mauvais. demi (jumătate) şi quart (sfert): Il est deux heures et demie. est dix heures et demie. Adjectivul demi este i n v a r i a b i l a t u n c i cînd precedă un s u b s t a n t i v : une demi-Iieure Cînd este pus după s u b s t a n t i v . Este ora cinci fără un sfert. Este ora douăsprezece (amiaza). juste). E s t e ora cinci­ sprezece. Este ora şapte (fix)'. Este ora nouă şi u n sfert. Este ora unsprezece fără cinci (minute). (minutes). est onze heures moins cinq (minutes). douăzeci şi p a t r u de m i n u t e şi trei secunde. Este ora două şi j u m ă t a t e . Este ora zece şi j u m ă t a t e . / ( est midi. Note. vingt-quatre minutes. în limbajul familiar. se acordă în gen cu acesta şi are formă de singular: deux heures et demie cinq jours et demi 2. Il est neuf heures et quart.EXPRIMAREA II /( Il /( OREI est sept heures (précises. Ora se indică cu ajutorul numeralelor cardinale. Adjective cu forme neregulate la gradele de comparaţie Trei adjective — bon. Il est cinq heures moins le quart. Pentru ex­ primarea orei oficiale se folosesc numeralele de la 1 la 24 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde): / / est quinze Iteures. ora se exprimă folosind numeralele de la I la 12 (pentru ore) şi de la 1 la 60 (pentru minute şi secunde). Este ora trei fără un sfert. se întrebuinţează numeralele fracţionare: . Este ora şase fără douăzeci (de Ca şi în limba romînă. Este ora zece şi treizeci (de m i n u t e ) . Pentru a indica minutele care mai sînt pînă la împlinirea orei se întrebuinţează adverbul moins (mai puţin) : / / est six heures moins vingt minute). Il est trois heures moins le quart. / ( est quatre heures et quart. est dix heures trente (minutes). Quart este a r t i c u l a t cînd este precedat de adverbul Reţineţi termenii speciali: midi ora douăsprezece (amiaza) minuit ora douăsprezece (miezul nopţii) GRAMMAIRE moins.

quoi P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l dont a r e d i f e r i t e s e n s u r i . P e n t r u a se indica originea unei persoane se î n t r e b u i n ţ e a z ă dont: La famille dont je sors. Biblioteca J a c q u e l i n e i este m a i mică decît a ta. „despre care". se va folosi însă d'où: Les mines d'où l'on extrait la houille. e l se t r a ­ duce în romîneşte p r i n „de care". Nu confundaţi pronumele r e l a t i v quoi cu pronumele interogativ quoi? (ce?) 162 .r i o r i t a t e şi u n s u p e r l a t i v r e l a t i v n e r e g u l a t . Sala în care lucrez este m a r e . P r o n u m e l e r e l a t i v i n v a r i a b i l où e s t e e c h i v a l e n t c u „ d a n s l e q u e l " . E l este a t e n t la cea m a i mică observaţie. f o r m e l e r e g u l a t e plus mauvais. E a vru să ascundă lacrimile de care i se umpluseră ochii. Voilà l'homme dont j'ai besoin. „a cărei". P e n t r u n u m e de l u c r u r i . moindre se f o l o s e s c î n s p e c i a l î n l e g ă t u r ă c u s u b s t a n t i v e a b s t r a c t e . Quoi e s t e t o t p r o n u m e r e l a t i v i n v a r i a b i l . Ziua în care a v e n i t . F a m i l i a din care m ă t r a g . „al căror": Elle voulut cacher les larmes dont ses yeux étaient pleins. a cărei uşă o închise. Il sortit de la chambre dont il ferma la porte. „al cărui". I a t ă omul de care am nevoie. Cel m a i r ă u d i n t r e ceasuri. A u t o r u l despre care se vorbeşte n-a sosit. E l ieşi din cameră. şi petit p r e z i n t ă î n s ă şi o f o r m ă r e g u l a t ă : Pozitiv bon mauvais petit Comparativ meilleur pire sau plus mauvais moindre sau plus petit Adjectivele mauvais Superlativ le meilleur le pire sau le plus le moindre sau le plus mauvais petit C o m p a r a t i v e l e pire. La bibliothèque de Jacqueline est plus petite que la tienne. E l se t r a d u c e p r i n „ c e " şi e s t e î n t o t d e a u n a p r e c e d a t d e o p r e p o z i ţ i e : Il a de quoi vivre. „ d a n s l a q u e l l e " şi se t r a d u c e î n l i m b a r o m î n ă p r i n „ î n c a r e " : La salle où je travaille est grande. Il n'y a pas de quoi. plus petit se f o l o s e s c c î n d e v o r b a d e l u c r u r i c o n c r e t e : Cette réponse est pire que les autres. La plus mauvaise des montres. în aceeaşi s i t u a ţ i e . Il est attentif à la moindre observation. P r o n u m e l e r e l a t i v e i n v a r i a b i l e dont. Minele din care se extrage huila. Acest r ă s p u n s este m a i r ă u decît celelalte. Le jour où il est venu. Notă. Are cu ce t r ă i . où. L'auteur dont on parte n'est pas arrivé. N-ai p e n t r u ce. Observaţie.

pour). I a t ă medicii cărora le datoreşte v i a ţ a . Ies şi d i n a d j e c t i v u l i n t e r o g a t i v quel. G. lequel duquel auquel fem. î m i iubesc foarte m u l t p a t r i a . Observaţie. şi se d e c l i n ă î n felul u r m ă t o r : Singular . { mase[ fem. tfquel laquelle fouets lesquelles plural: P r o n u m e l e r e l a t i v lequel se a c o r d ă î n g e n ş i n u m ă r c u s u b s t a n t i v u l p e c a r e îl r e p r e z i n t ă . P r o n u m e l e r e l a t i v c o m p u s lequel ( c a r e ) e s t e f o r m a t d i n a r t i c o l u l la. D. a d i c ă c u a n t e c e d e n t u l s ă u . s i n g u l a r şi singular plural i masc{ fem.. N. Ai u n ceas? Ce oră este? Este ora unu şi un sfert. şi j u m ă t a t e mergem la 11* 163 .Formele compuse ale pronumelui relativ le. . Traduceţi în limba franceză: Cîte m i n u t e sînt într-o oră? într-o oră sînt 60 de m i n u t e . Exemple: La maison vers laquelle je me dirige. laquelle de laquelle à laquelle masc. pentru care sînt fericit să muncesc. sur. Voilà les médecins auxquels il doit sa vie. lesquelles desquelles auxquelles P r o n u m e l e r e l a t i v e c o m p u s e sînt d e s t u l de rar folosite. F o r m e l e c o m p u s e se f o l o s e s c d e o b i c e i p r e c e d a t e d e o p r e p o z i ţ i e (de. La zece. f i i n d p r e f e r a t e f o r m e l e simple care au aceleaşi valori. vers. pour laquelle je suis heureux de travailler. J'aime beaucoup ma patrie. lesquels desquels auxquels Plural fem. Casa spre care mă î n d r e p t . şi A. masc. E l a r e f o r m e d i f e r i t e p e n t r u m a s c u l i n şi f e m i n i n . à. Pronumele r e l a t i v poate îndeplini şi funcţia de p r o n u m e interogativ: Lequel d'entre vous veut nout accompagner? Care dintre voi vrea să ne însoţească? EXERCICES Ï . ..(eu excep­ ţ i a l i m b a j u l u i j u r i d i c şi a d m i n i s t r a t i v ) .

vole un bœuf. nous passons chaque jour a 400 mètres.. . Am lucrat pînă la miezul nopţii.. il se trouvait était beau. Le livre . merge înainte. .... Este ora douăsprezece (ziua) fără un sfert.. Donnez-moi le crayon. Am avut un ceas foarte bun. La ville. patru fără şapte (minute). Le tableau. Ceasul său rămîne în urmă totdeauna. j'habite est grande..cinematograf.. de aur. I I .... I I I . Ceasul meu nu merge bine. Te aştept la restaurant la ora 8 seara. j ' a i admiré la vallée.. în curînd va fi ora trei. vous admirez les couleurs est l'œuvre d'un amateur.... Le monsieur.. 164 .. quelques-unes étaient très grosses.. înlocuiţi punctele cu pronumele relative: Voilà le sommet du h a u t . nouă şi cinci (minute). La ce oră începe spectacolul? La ora 7 şi un sfert. Te voi aştepta o jumătate de oră. La ora 12 fix (noaptea) mergem la gară.... Le jardin. Trebuie să întorci ceasul în fiecare seară.j'ai besoin ne se trouve plus.. Le garçon. Ceasul tău merge bine? Al meu merge înainte (avancer) cu (de) un sfert de oră. Elle cueillit un panier de fraises. j ' a i salué est mon professeur.. nous avons rencontré est le fils de mon amie . je confie tous mes secrets. Ils mangèrent quelque chose après. ils allèrent dans le parc. Este ora zece.. Voi veni la tine mîine la ora 11. se trouve sur la table. C'est mon amie. je ne me séparerai jamais. Este ora două fix. Ce oră este? ( R ă s p u n d e ţ i în l i m b a franceză).. Le pont sur.. vole un oeuf. Voilà quelquesobjets.

V. El a fost atent la cele mai mici detalii. Cine alege culege. 999 în litere numeralele ordinale de la 1 la 20. Qui choisit prend souvent le pire. Profesorul îşi dă seama imediat de cea mai mică greşeală. Tout ce qui reluit n'est pas or. 99. 875. 73. Nu t o t ce luceşte e a u r . V I . Mieux vaut tard que jamais'. Duşmanii (les ennemis) nu au opus nici cea mai mică rezistenţă. Camera Luciei este mai mică decît a ta. Dă-mi o carte mai bună. 749. Traduceţi în limba franceză: Mihai este cel mai bun prieten al lui Alain.IV. 564. Chercher midi à quatorze heures. . A căuta nod în p a p u r ă . Ea locuia în cea mai mică casă din oraş. 41. Apele line s î n t a d î n e i . Scrieţi în litere următoarele numerale: 17. Mai bine m a i t î r z i u decît n i c i o d a t ă . Compoziţia lui Paul este cea mai bună. 71. Scrieţi PROVERBES Il n'y a pire eau que Veau qui dort.

R e g a r d e . M a i s . E t que d e v i e n t B r i g i t t e . —. il est v r a i ! T u as t o u t ce q u ' i l faut p o u r réussir à n ' i m p o r t e quelle faculté. i n g é n i e u r ou doctoresse? Cela d é p e n d de la v o c a t i o n .17-EME LEÇON CARRIÈRE LE CHOIX D ' U N E —• T i e n s . Ce sont des m é t i e r s c o m m e t o u s les a u t r e s . . M a l h e u r e u s e m e n t ce n ' e s t pas mon cas. fam. E n t o u t c a s . . Mais c'est plus p a s s i o n n a n t encore d ' ê t r e pilote ou hôtesse de l ' a i r . ton amie? — B r i g i t t e ne pense q u ' à son a v e n i r . — É v i d e m e n t ! Tu ne te reposes p l u s . J e dois songer à u n e carrière et c'est t e r r i b l e m e n t difficile. je serai très c o n t e n t e de t r a v a i l l e r u n j o u r sur n o t r e vieille p l a n è t e . Tu as été une e x c e l l e n t e élève. T u passes la vie d a n s les b i b l i o t h è q u e s ? — Que faire J a c q u e l i n e ! On ne p r é p a r e pas le bac en f l â n a n t . — E n ce q u i te concerne c'est plus c o m p l i q u é . Ca se v o i t . ne­ maipomenit (de) difficile [difisil] greu devenir [davnir] a deveni l'avocate (f. n a t u r e l l e m e n t . Il y a t a n t de belles choses à faire ! VOCABULAIRE le choix [J"toa] alegerea la carrière [karisr] profesia. Il faut posséder une s a n t é florissante et u n é q u i l i b r e n e r v e u x p a r f a i t . professeur.) bacalaureatul le souci [susi] grija songer [sÔ3e] a (se) gîndi terriblement [teriblamâ] teribil. F r a n ç o i s e ? On ne t e v o i t p l u s . C'est son r ê v e . t e v o i l à ! C o m m e n t ça v a . Elle t r o u v e ces m é t i e r s passionnants ! — P o s s i b l e . t u ne t e p r o m è n e s p l u s .) [avokat] avocata la doctoresse [doktorss] doctoriţa dépendre [depàdr] a depinde la vocation [vokasjă] vocaţia naturellement [natyrelmà] fireşte 166 .P o u r q u o i p a s . m a i s p o u r moi il n ' y a q u e l ' e m b a r r a s du c h o i x . E l l e v e u t d e v e n i r j o u r n a liste et s p e a k e r i n e à la t é l é . c h i m i s t e . cariera tien» [tji] ia te uită ! le bac [bak] (sau le bachot [ba f o] .t o i dans une glace ! •— P a s la peine ! Mais ca passera après les e x a m e n s . il y a u n g r a n d m a i s . E t puis j ' a i aussi d ' a u t r e s soucis. Que d e v e n i r ? A v o c a t e .

.

) ziua j u r n a l u l . fiind intercalat între subiect şi verb: Marie trouve quand même du temps pour se reposer.) journallement (adv.ayoir l'embarras du choix [ a w a r _ l _ à b a r a _ d y _ J"wa] a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) en ce qui concerne [ â _ s „ k i _ k ô s c r n ] în ceea ce priveşte réussir [reysir] a reuşi penser [pase] a se gîndi.) [ l _ o t e s _ d a _ l s r ) însoţitoarea de avion florissant [florisà] înfloritor nerveux -euse [nervoe] nervos évidemment (evidamă) evident (cela ne vaut) pas la peine [sla_n3 v o / p a _ l a _ p e n ] nu merită osteneala passer [pase] aici: a trece FAMILII DE CUVINTE 1.) 3 . 168 .) le journaliste (m. a conduce: piloter un étranger a călăuzi u n s t r ă i n (vb. -ière (adj.f. le jour (m. salariul pe o zi.) le journalisme (m. gazetarul z i u a . se se întrebuinţează în conjugarea verbelor pronominale. u n avion.) le journal (m.) le journalier (m. ziarul zilnic zilierul televiziunea televizorul a televiza telespectatorul ziaristica j u r n a l i s t u l . le pilote le pilotage piloter (m.) (m.) [l^avnir] viitorul le journaliste j u r n a l i s t ] z i a r i s t u l . -triée (m 2 . la télévision (la télé) (f.) téléviser (vb. a u n u i avion a conduce u n v a s .) journalier.) GRAMMAIRE Pronumele reflexive se.) a călăuzi. la televiziune) la télé [tele] televiziune le rêve [rev] visul le métier [metje] meseria le pilote [pilot] pilotul l'hôtesse de l'air (/. munca pe o zi zilnic pilotul pilotajul. conducerea u n u i v a s .) . a reflecta l'avenir (m. (fig. u n a u t o m o b i l .) la journée (f. soi Pronumele reflexiv are în limba franceză două forme: se şi soi.) le téléspectateur. gazetarul la speakerine [spikerin] crainică (la r a d i o .) le téléviseur [m. Maria găseşte t o t u ş i t i m p p e n t r u a se odihni.

soi e s t e f o r m a a c c e n t u a t ă a p r o n u m e l u i r e f l e x i v se. se souvenir etc. Celui qui parle trop de soi est un vantard. elle e x p r i m î n d u n s u b i e c t nedefinit : On a souvent besoin d'un plus petit que soi.t e ! lavons-nous! lavez-vous! Observaţie. Diateza reflexivă P e n t r u a se c o n j u g a u n v e r b la d i a t e z a r e f l e x i v ă (la voix prono­ minale) se f o l o s e s c p r o n u m e l e me. nous. T i m p u r i l e s i m p l e se for­ m e a z ă ca şi t i m p u r i l e c o r e s p o n d e n t e a l e v e r b e l o r d i n a c e e a ş i g r u p ă a conjugării active. s'évader. se réfugier. c a r e p o t fi c o m p l e m e n t e d i r e c t e s a u i n d i r e c t e . vous în u r m a v e r b u l u i . Acela care vorbeşte prea m u l t despre sine e un lăudăros. il ne vit que pour lui. spălam être: reflexivă: mor. Marc este un egoist. T i m p u r i l e c o m p u s e se f o r m e a z ă c u a u x i l i a r u l Exemplu d e v e r b c o n j u g a t la d i a t e z a Indicativ Prezent je me lave eu mă spăl tu le laves il (elle) se lave Perfectul compus je me suis lavé [lavée] eu m-am spălat tu t'es lavé [lavée] il (elle) s'est lavé {lavée] nous nous sommes lavés (lavées) vous vous êtes lavés (lavées) ils (elles) se sont lavés (lavées) nous nous lavons vous vous lavez. Imperativ lave-toi! s p a l ă . se. 1. vous. L a forma negativă pronumele reflexiv se aşază înaintea v e r b u l u i : Ne te hâte pas — nu te g r ă b i . se pierd pe e î n a i n t e a u n u i verb care începe cu o vocală sau cu u n h m u t : Il m'encourage toujours — E l mă încurajează întotdeauna Unele verbe nu au decît forma reflexivă. te. s'emparer. A c e a s t ă for­ m ă se f o l o s e ş t e î n l o c u l p r o n u m e l u i lui. 2. ils (elles) se lavent Imperfect je me lavais eu mă tu te lavais etc. je me laverai eu mă voi spăla tu te laveras etc. te. Adesea ai nevoie de u n u l mai mic decît tine. Verbele reflexive se construiesc la i m p e r a t i v p u n î n d pronumele toi. nous. el nu trăieşte decît p e n t r u sine. Cînd subiectul este d e t e r m i n a t .). 169 . Observaţie. Ele sînt numite în limba franceză „verbes essentiellement pronominaux" (s'écrier. * en aller. se. P r o n u m e l e me. se î n t r e b u i n ţ e a z ă lui: Marc est un egoiste.

Ea este profesoară. George Sand este o mare scriitoare franceză. (Eu) mă spăl. de e x e m p l u : George Sand est un grand écrivain français. peintre. în t r e c u t . Ele îşi vorbeau tot timpul. écrivain. historien. député. pronumele care însoţesc aceste substan­ t i v e se p u n la genul m a s c u l i n . Je parle à mon amie. adjectivele. în general. Je me lave. sculpteur. philosophe. De asemenea. tourneur. de a n u m i t e s u b s t a n t i v e care indică meserii sau funcţii e x e r c i t a t e . penseur.Majoritatea verbelor a u forme paralele p e n t r u diateza a c t i v ă şi cea reflexivă : Je lave un objet. amateur. in­ génieur. aceeaşi formă î n t r e b u i n ţ î n d u . femininul se formează din ce în ce m a i frecvent cu -e sau cu u n sufix: un avocat — une avocate un docteur — une doctoresse un p oèie une poétesse un spe aker une speakerine 170 . Cuvinte c a : professeur. Verişoara mea este ingineră. Se v a s p u n e . P e n t r u a se e x p r i m a femininul acestor s u b s t a n t i v e se adaugă uneori î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i masculin s u b s t a n t i v u l femme: une femme auteur. chauffeur. guide. E x em p le: Elle est professeur. fournisseur. juge.s e p e n t r u ambele genuri. une femme peintre In limba franceză a c t u a l ă . chef. u n u i v e r b reflexiv romînesc îi corespunde u n e o r i în franceză u n v e r b la diateza a c t i v ă : a evada = s'évader a adormi = s'endormir a se gîndi = penser Exemplu: Paulette a adormit = Paulette s'est endormie. disciple. Ma cousine est ingénieur. partisan. în special de b ă r b a ţ i . Elles se parlaient tout le temps. Eu spăl un obiect. Este v o r b a . Articolele. ministre. N u t o a t e verbele care în limba franceză se conjugă la diateza reflexivă pot fi r e d a t e în limba r o m î n ă p r i n verbe la aceeaşi d i a t e z ă . Eu vorbesc cu prietena mea. Substantive c u aceeaşi formă pentru-ambele genuri î n limba franceză există s u b s t a n t i v e care nu au feminin. possesseur n u a u o formă specială p e n t r u feminin.

în ţara noastră există mii de (des milliers de) telespec­ tatori şi telespectatoare. Este o meserie pasionantă. viitor şi perfectul cuvintele scrise cu litere cursive: Mon frère conduit très bien l'auto. mă culc la ora 11. Paul est un admirable sculpteur. IV. Mă numesc Mauriciu. doc­ toriţă. V. profesoară. Brigitte va fi ziaristă şi crainică la televiziune. imperfect. Multe femei au devenit piloţi. Ei se întîlnesc de două ori pe săptămînă (par semaine). Astăzi. Traduceţi în limba franceză: Mă trezesc în fiecare dimineaţă la ora 6. Mon ami qui est juge aime beaucoup son métier. Adriana a fost o elevă excelentă. deputată şi chiar ministru. Voi vă distraţi foarte bine. Conjugaţi la indicativul compus verbul se séparer. C'est lui l'auteur de ces belles nouvelles. Mama prietenului meu este pictoriţă. Il est le meilleur tourneur de notre usine. il est un admirable chauffeur. Traduceţi în limba franceză: noi am mers ei spun ele vor spune el a spus noi vom spune eu spuneam tu ai spus ei merg voi veţi merge tu spui 171 . Francisca îşi petrece timpul în bibliotecă. în acest caz. o'femeie poate deveni ingineră. Mon cousin sera bientôt docteur en médecine. Mă aşteptam să te găsesc la teatru. Je connais ton ami qui est amateur de tableaux. Ea s-a hotărît să se prezinte la examen. III. Nepoata mea este poetă. genul se precizează cu ajutorul cuvintelor mâle (mascul) sau femeile (femelă) : un éléphant femelle un rossignol femelle une souris mâle EXERCICES I. Noi ne plimbam în parc. Cet homme est le professeur de mon enfant.Şi unele nume de animale prezintă o singură formă pentru ambele genuri. II. învăţătoare. Este ora 4 şi jumătate. Cet homme se croyait un grand philosophe. Directoarea acestui liceu este o femeie foarte energică. Ei îşi vorbeau prieteneşte. Ea nu se mai plimbă cu prietenele sale. Traduceţi în limba franceză: Maria vrea să devină inginer. Treceţi la feminin prezent. Son frère est un peintre de premier ordre.

— C'est elle-même qui parle. dit-elle. — C'est toi. Qui est^à l'appareil? — Ici Marie Robert. Marie ! Quelle surprise ! Comment ça va? Il y a un siècle que je ne t'ai vue ! Je ne reconnaissais plus ta voix ! .18-EME LEÇON UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE Dznn ! Dznn ! Dznn! Marie Robert décrocha le récepteur. attendit le signal d'appel et forma le numéro. — Allô ! Je désire parler à Hélène Girard.

) Aşa şi aşa.) Ce mai faci? Très bien. Je chercherai son numéro dans l'annuaire des téléphones.connais son^adresse. VOCABULAIRE la conversation téléphonique [la kôvsrsasjô^teleîonik] convorbirea telefonică décrocher [dekro/e] a ridica recep­ torul le récepteur [reseptœr] receptorul le signal d'appel [ s i p a l ^ d a p s l ] tonul l'appareil (m.) [apsl] apelul. Formule de despărţire Au revoir À tout^à l'heure À bientôt L a revedere pe curînd Expresii tant mieux à qui mieux mieux de son mieux faute de mieux au pis aller cu a t î t m a i bine care m a i de care cît poate (cineva) m a i bine în lipsă de altceva m a i b u n în cel m a i rău caz 173 . nous trois et nos maris? — Voilà une excellente idée. C'est ce que je voulais te proposer. ? Comme ci. (fam.sk9] este (tocmai) ceea ce proposer [propoze] a propune Formule de salut Comment^allez-vous ? Ce m a i faceţi? Comment vous portez-vous? Cum vă simţiţi? Comment ça va? (fam.Boulevard". rendez-vous samedi soir à neuf^heures au restaurant . Je vais bien (je me porte bien) et vous-même? F o a r t e b i n e . Que dis-tu d'une sortie.. comme ça.) des téléphones [ l a n q e r w de w telefan] cartea de telefon la sortie [sorti] ieşirea c'est ce que [se__.) [epizod] episodul il vaut mieux [ i l ^ v o ^ m j ^ ] mai bine se rappeler [raple] a-si r e a m i n t i ces derniers temps [ s e ^ d e r n j e ^ t à ] în u l t i m a vreme l'annuaire (m. — Alors. a se simţi aisément [ezemà] cu uşurinţă l'épisode (m. m a i de­ grabă se porter [porte] a o duce. A bientôt. un soir. au restaurant. chemarea vide [vid] gol absenter ( s ' ) [absàte] a lipsi le mystère [mister] misterul plutôt [plyto] mai curînd. merci. m u l ţ u m e s c . — Entendu. Bine (mă simt bine) şi dv. — Très bien.) [aparej] a p a r a t u l la surprise [syrpriz] surpriza le siècle [sjekl] secolul reconnaître [rakonctr] a recunoaşte la voix [vwa] vocea donner un coup de fil [douent S ku da^fil] a da un telefon l'appel (m.

Este deci greşit să t r a d u c e m foarte mult prin très beaucoup ! Comparativul regulat al a d v e r b u l u i mal. eu pis. c o m p a r a t i v u l a d v e r b u l u i mal. eu mîncasem etc. le plus) servesc la formarea comparativului de superioritate al tuturor celorlalte adjective şi adverbe. Formele adverbului beaucoup la comparativ şi superlativ (plus. se formează din imperfectul auxi­ liarului şi participiul trecut al verbului de conjugat.GRAMMAIRE Adverbe cu forme neregulate la gradele de comparaţie Cîteva adverbe prezintă forme neregulate la comparativ şi superlativ relativ: Pozitiv bien mal peu beaucoup Comparativ mieux pis sau plus mal moins plus le le le le Superlativ relativ mieux pis sau le plus mal moins plus Observaţie. Formele adverbului peu la comparativ şi superlativ servesc la formarea comparativului de inferioritate al adjectivelor. Mai-mult-ca-perfectul indicativului Spre deosebire de limba romînă. Nu există superlativ absolut p e n t r u a d v e r b u l beaucoup.). plus mal este m a i des folosit decît forma pis. Notă. Verb conjugat cu auxiliarul avoir: j'avais acheté eu c u m p ă r a s e m tu avais acheté il (elle) avait acheté nous avions acheté vous aviez acheté ils (elles) avaient acheté Verb conjugat cu auxiliarul être : j'étais allé(e) eu mersesem tu étais allé(e) il (elle) était allé[e) nous étions allé(e)s vous étiez allé(e)s ils (elles) étaient allé{e)s 174 . în care mai-mult-ca-perfectul este un timp simplu (eu cîntasem. în limba franceză el este un timp compus . Nu confundaţi c o m p a r a t i v u l pire al adjectivului mauvais. care apare în expresiile: de pis en pis din ce în ce m a i rău de mal en pis din r ă u în m a i rău tant pis a t î t a pagubă. cu a t î t mai bine (rău).

Ea îmi telefonează în fiecare seară. Cet écrivain (écrire) un très beau roman. E l muncea cît putea m a i bine. De obicei. Pe curînd. Traduceţi în limba franceză: Eu ridic receptorul. I V . Cartea de telefon cuprinde t o a t e numerele de telefon din oraş.i m a i u ş o r . Treceţi verbele din paranteze la perfectul compus: Nous (souhaiter) la bonne année à tous nos a m i s . François (aller) chez le d e n t i s t e . La revedere. Petre este mai p u ţ i n v i o i . apoi închid telefonul (raccrocher). m a i p u ţ i n viguros decît fratele său. I I I . pentru a-i m u l ţ u m i pe p ă r i n ţ i i săi. Te a ş t e p t a m m a i devreme. Je (penser) souvent à lui. B ă t r î n u l meu unchi vede din ce în ce m a i rău. î n cel m a i rău caz voi trece examenul la t o a m n ă . Marie (regarder) longuement le t a b l e a u . Maria dă în fiecare s ă p t ă m î n ă un telefon prietenei sale. I I . aller. D a c ă p o ţ i face ce-i g r e u . J ' ( i n d i q u e r ) les livres à lire. PROVERBE Qui peut le plus peut face şi c e .EXERCICES I . a ş t e p t t o n u l şi apoi formez n u m ă r u l . Traduceţi în limba franceză: Au sosit m a i devreme decît de obicei. Conjugaţi la mai-mult-ca-perfectul indicaţii' verbele: se laver. Les ouvriers (dépasser) le plan a v a n t terme. E n s o r t a n t de l'usine il (se diriger) aussitôt vers le r e s t a u r a n t . Andrei se simte m a i bine. ? Simona nu se simte prea bine. ş i d v . Cu a t î t mai bine ! V . Merg foarte des la con­ certe. choisir. poţi 175 . Il (pleuvoir) pendant trois jours. se simte bine. Ils (se lever) de très bonne heure pour p a r t i r en haute montagne. Il lui (proposer) de travailler dans une grande fabrique. Vorbesc. raconter. Ils (acheter) des gants et des mou­ choirs. Vous (faire) peu de fautes. Mă p l i m b în fiecare seară cît m a i departe posibil. Treceţi indicativului: infinitivele din paranteze la mai-mult-ca-perfectul Ils (passer) leur congé en Bulgarie. Nous (aller) souvent à la m o n t a g n e . Cum te simţi? Cum se simte m a m a ta? Se simte m a i bine? Da. faire. le moins. ele vorbesc m u l t . Azi el ştie (il sait) lecţia m a i bine. Mathilde (visiter) une de ses amies à la campagne. Ils (traverser) la rue en c o u r a n t . Elle (trouver) un bouquet de lilas sur son bureau. Michel (aller) au t h é â t r e .

) [ima3inasj5] imagmaţia éblouir | eblwir] a lua ochii l'abondance (/.) [abSdâs] belşugul ranger [rà3e] a r î n d u i . des pommes. sur les_étalages.tă w k8] în calitate de l'imagination (m. Des prunes. des melons exprimaient toute la richesse de l'automne et en même temps celle des„hommes qui les cultivaient. Des tomates.) [a/tœr] cumpărătorul soulever [suive] a ridica . t a la t o m a t e [tomat] pătlăgeaua rosie la carotte [karot] morcovul haricot vert [ a r i k o w v s r ] fasolea verde l'aubergine (/. Ie P a m e r [PanJe] c ° Ş u l i n brave homme [brav w om] un om cumsecade i e s e c t e u r [ s e k t œ r ] sectorul le le | e ™ e l o n J™al5l P a n e l e de art P [deparj plecarea 176 .. le siècle „de la vitesse". du raisin. des choux. Un brave homme m'a conduit dans le secteur où l'on vendait des fruits. des poires. des noix.) [avataş] avantajul la vitesse [vit es] viteza en tant que [ă^. Étant_en Roumanie en tant que touriste. car mon départ approche. Loin de moi l'idée de nier l'avantage de ces magasins. pour notre siècle. des oignons s'offraient généreusement aux acheteurs.79-EME LEÇON AU MARCHÉ . a aşeza le soin [swê] grija l'étalage (m.. Il a bien travaillé ce matin-là. J'achèterais pour la dernière fois des fruits. prêts à être préparés. Ce que j ' a i vu a dépassé mon w imagination ! J'ai été éblouie par l'abondance et la qualité des produits rangés avec soin. Un homme grand et fort soulevait de larges paniers pleins de choux-fleurs et de tomates. je pourrais même dire artistiquement. des pommes de terre. Aujourd'hui je voudrais„aller de nouveau au marché. de la viande tranchée.) [on5] ceapa généreusement foenerjfcmà] eu generozitate l'acheteur (m. j ' a i eu la curiosité de visiter un marché la semaine passée..J'aime tant l'aspect d'un marché en w automne ! Je connais des gens qui lui préfèrent les grands magasins où l'on peut trouver des légumes w épluchés. des carottes.) [ e t a l a t tejgheaua. Claire VOCABULAIRE le marché [mar/e] p i a ţ a . que j'aime tant. aubergines. des^. des haricots verts. tîrgul éplucher [eply/e] a curăţa (legumele) trancher [trâ/e] a tăia în bucăţi nier [nie] a nega _ 1 avantage (m.) [ober3in] vînăta l'oignon (m..

) [aspei'3] l'épinard (m.) [oberçin] le radis [radi] le raifort [rsfar] l'ail (m.) [epinar] les (petits) pois [pwa] le persil [perşi] le fenouil [fanuj] le céleri [selri] le panais [pane] FRUITS ET ARBRES Fruits la prune [pryn] la pomme [pam] la poire [pwar] l'abricot (m.LES LÉGUMES cartoful varza conopida roşia morcovul sfecla vînăta ridichea hreanul usturoiul ceapa prazul fasolea castravetele napul lintea sparanghelul spanacul mazărea pătrunjelul mărarul ţelina păstîmacul la pomme de terre [ p 3 m ^ c U w t e r ] le chou [/u] le chou-fleur [/u^flœr] la tomate [tomat] la carotte [karot] la betterave [betrav] l'aubergine (f.) [abrikotje le noyer [nwaje] le noisetier [nwaztje] le pêcher [pe/e] le cerisier [sarizje] le grioltier [grijatje] la vigne [vin] le framboisier [frâbwazje] le fraisier [frezje] l'oranger (m.) [onjô] le poireau [pwaro] le haricot [ariko] le concombre [kôkôbr] le navet [nave] la lentille [lâtij] l'asperge (f.) [aj] l'oignon (m.) [abriko] la noix [nwa] la noisette [nwazet] la pêche [ p s / ] la cerise [sriz] ! la griotte [grijat] le raisin [rezë] la framboise [frâbwaz] la fraise [frsz] l'orange (f.) [orâ3e] le citronnier [sitronje] le dattier [datje] le figuier [figje] le bananier [bananje] prunul mărul părul caisul nucul alunul piersicul cireşul vişinul viţa devie zmeurişul fragul portocalul lămîiul curmalul smochinul bananul Omonime la pêche pêcher 12 piersica a pescui — — la pêche pécher pescuitul a păcătui 177 .) [or<Î3] le citron [sitrî] la datte [dat] la figue [fig] la banane [banan] pruna mărul para caisa nuca aluna piersica cireaşă vişina strugurele zmeura fraga portocala lămîia curmala smochina banana FRUITIERS Arbres fruitiers le prunier [prynje] le pommier [pomje] le poirier [pwarje] l'abricotier (m.

în limba franceză c o n d i ţ i o n a l u l prezent este u n timp simplu. un ingénieur français 178 . Spre deosebire de limba r o m î n ă . E x em p l e p e n t r u fiecare grupă de v e r b e : Grupa I Grupa a Ii-a je porterais eu aş purta je finirais eu aş sfîrşi tu porterais tu finirais il (elle) porterait il (elle) finirait nous porterions nous finirions vous porteriez vous finiriez ils (elles) porteraient ils (elles) finiraient Grupa a III-a j'apprendrais eu aş învăţa tu apprendrais il (elle) apprendrait nous apprendrions vous apprendriez ils (elles) apprendraient Locul adjectivului calificativ Nu există o regulă precisă cu ficativ în limba franceză. ni poisson păcăleală de 1 aprilie nici carne. un petit chien Se aşază însă d u p ă s u b s t a n t i v : a) adjectivele care indică o c u l o a r e : une robe rouge. nici peşte . nici laie. de la infini­ t i v la care se a d a u g ă t e r m i n a ţ i i l e imperfectului. une belle ville. Spre foarte m u l t e cazuri adjectivul pe care-1 califică (mai ales cînd decît s u b s t a n t i v u l calificat) : privire la locul adjectivului cali­ deosebire de limba r o m î n ă . nici bălaie GRAMMAIRE Condiţionalul prezent (Le conditionnel présent) Condiţionalul prezent se formează ca şi v i i t o r u l .Expresii poisson d'avril ni chair. une chemise bleue b) adjectivele care indică n u m e de p o p o a r e : un peintre roumain. în se aşază î n a i n t e a s u b s t a n t i v u l u i adjectivul are m a i p u ţ i n e silabe un grand magasin.

există cîteva adjective care îşi schimbă sen­ sul în funcţie de locul pe care-1 ocupă faţă de s u b s t a n t i v : un brave homme un om de treabă.c) adjectivele care indică forme p r e c u m şi c a l i t ă ţ i t e r m i c e : une table ronde. La t i m p u r i l e compuse însă. EXERCICES I . beaucoup. : Il a beaucoup mangé. cumsecade un homme brave un om viteaz un grand homme un om ilustru un homme grand un om înalt un écrivain méchant un scriitor răutăcios un méchant écrivain un scriitor fără talent un pauvre homme un biet om un homme pauvre un om sărac un seul homme un singur om un homme seul un burlac Locul adverbelor de mod Adverbele de mod se aşază d u p ă v e r b : II travaille bien. un poêle chaud d) în general. a d v e r b u l de mod se intercalează de obicei între a u x i l i a r şi p a r t i c i p i u : Il a bien travaillé. adjectivul care are m a i m u l t e silabe decît substantivul: un livre intéressant. înlocuiţi punctele cu numele fructului corespunzător: Le fruit du du „ du du du de du du de n 12* pêcher s'appelle . un garçon intelligent In limba franceză.. noyer poirier cerisier framboisier la vigne griottier pommier l'oranger 179 .. Acelaşi regim îl au şi unele adverbe de c a n t i t a t e . ca peu e t c .

Conjugaţi dire. Lui Guy nu-i plac decît car­ tofii. Traduceţi în limba franceză: Bucureştiul este un oraş frumos. Am nevoie de mărar şi de pătrunjel. Antoaneta este o fetiţă mică. Aş cumpăra legume şi fructe. piersici. nuci. III. Am vizitat ieri un magazin mare. Mihai este un om cumsecade. punir. la condiţionalul prezent verbele garder. îmi place vinul bun. IV. tel fils. tel caiet. Traduceţi în limba franceză: Aş merge mîine la piaţă. Tel arbre. îmi plac toate legumele şi mai ales roşiile.I I . Mama a terminat repede această bluză. dar a scris puţin. Ea a cumpărat morcovi şi praz. pere. tel fruit Tel père. Locuiesc într-un imobil mare. Tel maître. Ménager la chèvre et le chou. Toamna se găsesc multe fructe la piaţă: prune. A strînge bani albi pentru zile negre. Mihaela a citit mult. Petre a cumpărat o cămaşă albă. Un singur om îl aştepta. Acest om viteaz a salvat viaţa tovarăşilor săi. cu 10 etaje. Irina are părul blond. El ar mînca o salată de ţelină. Oamenii mari nu vor fi niciodată uitaţi. vinetele şi varza. A împăca şi capra şi varza. mere. Citesc o carte interesantă. PROVERBES Garder une poire pour la soif. Dunărea este un fluviu lung. . struguri. { Cum e sacul şi peticul.

— Tu reconnais Beethoven? dit l'un. Parce que je n'aime pas les cheveux trop longs. c'est lui qui l'a écrit en w entier. — Attends qu'il se retourne et je te le dirai..20-ÈME LEÇON ANECDOTES Le professeur: — J'ai lu ton devoir. Le client: — J e voudrais une lotion qui fasse repousser les cheveux. je suis w obligé de prévenir ton père. L'élève: — Ce n'est pas la peine. un petit. t 181 .. monsieur. Il est plein de fautes et de pâtés . répond l'autre. Le coiffeur: —• Bien ! Un grand flacon ou un petit? Le client:-—-Oh. Deux snobs vont w au concert.

. Il s'approche: — Me reconnaissezvous. Madame. — C'est bien possible. monsieur. — Hier. mais w avez-vous pensé à peser votre enfant?. monsieur? 182 . monsieur. Un type a eu un accident et il va faire réparer son vélo. Expliquez-vous. c'est moi que vous w avez renversé hier. il reconnaît dans la rue la voiture et le conducteur qui l'ont heurté. En cours de route.. j ' a i envoyé mon fils acheter chez vous un kilo de fraises. mais^à quelle heure. Je les pèse et je trouve à peine 850 grammes.Mme Marius arrive essoufflée chez le marchand de fruits du coin: — Ecoutez. la tête entièrement bandée.

prăjit. -ă les frites [frit] cartofii prăjiţi (pai) GRAMMAIRE Conjunctivul prezent (Le subjonctif présent) P e n t r u a forma p r e z e n t u l c o n j u n c t i v u l u i se a d a u g ă la r a d i c a l u l verbului următoarele terminaţii: Grupa a Ii-a -isse -isses -isse -issions -issiez -issent 183 Grupa I şi a Hl-a -e -es -e -ions -iez -ent . VOCABULAIRE lire [lir] a citi le devoir [davwar] t e m a . et si je coupe les m o r c e a u x en deux? Des q u a r t s . -e [fri. frit] fript. monsieur. frizerul le flacon [flakô] flaconul le snob [snob] snobul se retourner [raturne] a se întoarce essoufflé. B i e n . m o n s i e u r .Le — fait? — — •— — — maître demande à Toto: Si je p a r t a g e une p o m m e de terre en d e u x . exerciţiul (şcolar) la faute [fot] greşeala le pâté [pate] p a t a de cerneală (pe hîrtie) pré venir [prevnir] a înştiinţa. B i e n . -ă . q u ' e s t . a aver­ tiza ce n'est pas la peine [ s w n s w p a w l a ^ pen] nu merită osteneala en entier [<ï w n w àtje] în întregime la lotion [losj 5] loţiunea repousser [răpuse] a creşte din nou le coiffeur [kwafœr] coaforul.-e [ssufle] cu sufletul la gură le marchand [mar/à] negustorul le coin [kwe] colţul envoyer [àvwaje] a t r i m i t e peser [paze] a cîntâri le vélo [vélo] bicicleta entièrement [âtjermâ] în întregime bander [bâde] a bandaja en cours de route [ à w k u r ^ d a w r u t ] în (pe) d r u m la voiture [vwatyr] maşina le conducteur [kâdyktœr] conducă­ torul heurter [certe] a ciocni s'approcher [sapro/e] a se apropia renverser [răverse] a răsturna le maître [mstr] profesorul partager [parta3e] a î m p ă r ţ i frit.c e que ça Deux moitiés. et encore en deux? Des frites. m o n s i e u r .

-ă La fel se conjugă élire (a alege). relire (a reciti) etc. Conjunctivul este precedat de conjuncţia que (să). aşezată înaintea p r o n u m e l u i personal. 184 . El are două radicale: li — înaintea unei consoane: je lis. Prezent je lis eu citesc tu lis il (elle) lit nous lisons vous lisez ils (elles) lisent Perfectul compus j'ai lu eu am citit tu as lu il (elle) a lu nous avons lu vous avez lu ils (elles) ont lu Conjunctiv Prezent que je lise să citesc que tu lises qu'il (elle) lise que nous lisions que vous lisiez qu'ils (elles) lisent Indicativ Imperfect je lisais eu citeam tu lisais il (elle) lisait nous lisions vous lisiez ils (elles) lisaient Perfectul simplu je lus eu citii tu lus il (elle) lut nous lûmes vous lûtes ils (elles) lurent Viitor je lirai eu voi citi tu liras il (elle) lira nous lirons vous lirez ils (elles) liront Imperativ lis ! citeşte ! lisons ! lisez ! Participiu Prezent Trecut lisant citind lu. je lirai lis — înaintea unei vocale: nous lisons. je lisais Perfectul simplu este je lus. lue c i t i t . Verbul lire (a citi) Verbul lire (grupa a III-a) prezintă unele neregularităţi în con­ jugare.E x-e m p le: Verbul porter que je porte eu să duc que tu portes qu'il (elle) porte que nous portions que vous portiez qu'ils (elles) portent Verbul avoir que j'aie eu să am que tu a\es qu'il (elle) ait que nous ayons que vous ayez qu'ils (elles) aient Verbul finir que je finisse eu să sfîrşesc que tu finisses qu'il (elle) finisse que nous finissions que vous finissiez qu' ils (elles) finissent Verbul être que je sois eu să fiu que tu sois qu'il (elle) soit que nous soyons que voua soyez qu'ils (elles) soient Observaţie.

N . Ar citi şi ei aceste c ă r ţ i . -e scris. j'écrivis. Citeşte această poezie. c o n t e m p l e r .a ) p r e z i n t ă d e a s e m e n e a d o u ă r a d i c a l e : ieri — î n a i n t e a u n e i c o n s o a n e : nous écrirons. A ţ i c i t i t această poezie? 185 . Conjugaţi la conjunctiv prezent verbele: r a c o n t e r . réussir.) şi să scrie (inf. j'ai écrit. Am c i t i t r o m a n u l lui Balzac „Eugénie Grandet". La fel se conjugă verbele décrire (a descrie). U . Voi citi o carte bună. Indicativ Prezent j'écris eu scriu tu écris il (elle) écrit nous écrivons vous écrivez ils (elles) écrivent Perfectul compus j'ai écrit eu am scris tu as écrit il (elle) a écrit nous avons écrit vous avez écrit ils (elles) ont écrit Conjunctiv Prezent que j'écrive eu să seri que tu écrives qu'il (elle) écrive que nous écrivions que vous écriviez qu'ils (elles) écrivent Imperfect j'écrivais eu scriam tu écrivais il (elle) écrivait nous écrivions vous écriviez ils (elles) écrivaient Perfectul simplu j'écrivis eu scrisei tu écrivis il (elle) écrivit nous écrivîmes vous écrivîtes ils (elles) écrivirent Viitor / écrirai eu voi scrie tu écriras il (elle) écrira nous écrirons vous écrirez ils (elles) écriront Imperativ écris! scrie écrivons ! écrivez ! Participiu Prezent écrivant scriind Trecut écrit. E i au c i t i t cu atenţie cuvîntările rostite l'a O . E l ne-a descris noul său a p a r t a m e n t .V e r b u l écrire (a scrie) V e r b u l écrire ( g r u p a a I I I . transcrire (a transcrie).). EXERCICES I . souscrire (a subscrie). I I . Vei c i t i cartea cînd vei avea t i m p . prescrire (a prescrie). Traduceţi în limba franceză: Mihai nu ştie încă să citească (inf. écriv— î n a i n t e a u n e i v o c a l e : tu écrivais. Acest a u t o r va scrie o nouă c a r t e . inscrire (a înscrie). Scriam o scrisoare prietenului meu.

I l y a t a n t . ces frères.. Je suis un jeune polisson Encore dans les classes. beurre. clou. timide.. la table... Marius mange. chou. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE MON PORTRAIT Vous me demandez mon portrait Mais peint d'après nature. pain d'épice.. poissons dans cette rivière. Paris. Il y a bien. Brigitte a reçu beau­ coup.. les cheveux blonds Et la tète bouclée. .. Point sot.. II. Indicaţi numele zilelor săptămînii.III. doux... Vrai démon pour l'espièglerie Vrai singe par sa mine. A. Beaucoup et trop d'étourderie Ma foi. les enfants. cher.. deux années. Je viendrai demain.... Le vase est.. détail. genou. ale lunilor anului si ale celor patru anotimpuri. J'ai rencontré.. les rives du Danube. V. bons fruits. À l'occasion de son anniversaire. 186 .... heureux. fleurs. voilà Pouchkine... IV. bas. amis.. REVIZIE EXERCICES I ..vieilles femmes étaient assises sur des bancs devant leurs maisons. P o u c h k i n e (Poésie écrite en français en 1814. bijou... il n'a pas rencontré.. amis. Ma taille à celles des plus longs Ne peut être égalée J'ai le teint frais.. Il est parti. haut... . Il y a une grande différence. corail.. Indicaţi pluralul substantivelor: carnaval.. înlocuiţi spaţiile libere cu prepoziţiile cerute de sens: Elle a mis sa robe. Budapest est bâtie. pommes cette année. toi. Mon cher... je le dis sans façon Et sans fades grimaces. l'armoire. Ces bonbons sont. cheval. nez. . cu prepoziţia de sau cu articolul nehotărît des: Il a mangé. Formaţi adverbe de la adjectivele: dur. fromage et. travail. Michel a décidé d'étudier la méde­ cine.. à l'âge de 15 ans). rail. înlocuiţi spaţiile libere cu articolul partitiv. pur. il sera bientôt fait Quoique en miniature..

Indicaţi antonimele următoarelor cuvinte: următor. IX.. gras. cinci şi jumătate. VI. iarna ca şi vara. Traduceţi în limba franceză textul bularul de la sfîrşitul manualului: Cei doi Dumas Este vorba de tatăl şi fiul care şi-au împărţit gloria lor literară. Este vreme rea. Conjugaţi verbele: IV. La premiera piesei „Demi-monde" a lui Dumas-fiul. Este ora 12 (amiaza). gros. Scrieţi femininul următoarelor adjective: cruel. Casa lui este mai mare decît a ta. beau.). La (.) de Guy est très jeune. dire. Sora mea este profesoară de muzică. nul. Am citit cărţi mai bune. grand. VII.. Cine a băut vin? Eu! Elena a spart (casser) vasul. bref. Ea le dă să mănînce. des hommes (travailler) dans le jardin. Avant d'aller à la (. VIII. V. N-am nici o poftă să plec la plimbare. Astăzi e cald. Dintre cuvintele mer.. Voilà des élèves (descendre) l'escalier de l'école. blanc. şapte fără un sfert. long.. folosind si voca­ chaud. Je vois des femmes (laver) le linge dans la rivière. Este ora 12 noaptea. mère. sot. étranger.). Traduceţi la indicativul prezent. Mon chien lève la tête en (flairer) le rôti. El a aşteptat o jumătate de oră. puneţi teză termenul potrivit ca sens: în fiecare paran­ L'année passée je suis allé à la (. — ?! — Fiindcă eu sînt autorul autorului ! răspunse celebrul romancier.III.. în limba franceză: Este ora trei şi un sfert. Dă-i să (à) mănînce (inf. lire şi écrire. menteur. premier.) il faut apprendre à nager. Mă plimb în fiecare zi. Copilul său se simte mai bine acum. beau. viitor fi perfectul compus faire.. — Numai într-o anumită măsură? Dar mi se pare că principalul merit e al meu ! zise Dumas-tatăl.. Claude este tot atît de mic ca şi Pierrot.. Toţi tinerii purtau cra­ vate. joli. unul dintre admi­ ratorii săi se adresă lui Dumas-tatăl: — Cred (penser) că şi d-ta ai într-o anumită măsură un merit la acest succes. Aştept azi un vechi prieten. Treceţi infinitivele din paranteze la participiul prezent: Voilà Raymond (venir) à notre rencontre. 187 . de cette ville. maire. Claude Àchard est le.

.

PARTEA A lll-a .

.

Lille. fron­ tiera se diriger [sa diri3e] a se î n d r e p t a s'acheminer [sa/amine] a se î n d r e p ­ ta (spre) le climat [klima] clima. Le Havre. les Pyrénées forment la frontière entre la France et l'Espagne. s'élevant jusqu'à 4 810 m. au point de vue administratif. C'est vers l'Océan que se dirigent la Loire et la Garonne. Cherbourg.21-EME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE I La France est un pays d'environ 48 millions d'habitants. Le Rhône. au Nord par la Manche et à l'Ouest par l'Océan Atlantique. La Rochelle. Au centre du pays se trouve un vaste plateau granitique de 800 à 1 000 mètres d'altitude. podişul granitique [granitik] de granit l'altitude (/. les Alpes. s'achemine vers la Méditerranée. C'est une république bourgeoise. La population rurale représente presque la moitié de la population française. Les côtes de la France sont baignées au Sud par les flots de la Méditerranée. Au Sud. -e [bur3wa. Bordeaux. Les principales villes du pays sont Marseille. Saint-Malo. En France il y a aussi de nombreux ports: Calais. Nantes. burşwaz] bur­ ghez. Il est de beaucoup plus sec dans le Midi. -e [tâpere] t e m p e r a t . doux et humide en général. sépare la France de l'Italie et de la Suisse. Les cours d'eau les plus importants sont partagés entre la Manche. le Rhin. À l'Est. la Mer du Nord. l'Océan et la Méditerranée. Rouen etc. Le territoire français est divisé. dit Plateau (ou Massif) Central. Brest. Saint-Étienne. (le Mont Blanc). Le climat de la'France est tempéré au Nord. Nice. -ă le territoire [teritwar] t e r i t o r i u l le point de vue [ p w s ^ d a ^ v y ] p u n c t u l de vedere 191 . Strasbourg. -ă le plateau [plato] p l a t o u l . Paris est la capitale de la France. en plusieurs départements. la Meuse. lui. Lyon. La Manche reçoit la Seine. la Mer du Nord. ) [altityd] a l t i t u d i n e a la chaîne [/en] lanţul la Suisse [sqis] Elveţia la frontiere [frotjsr] g r a n i ţ a . une haute chaîne de montagnes. Toulouse. Toulon. c l i m a t u l tempéré. VOCABULAIRE bourgeois.

plusieurs (mai m u l ţ i . ceva). -e ( n e n u m ă r a ţ i . Cîţiva copii se j u c a u în grădină. Certain. Toată lumea voia să-1 felicite. însuşi.) coasta côté (m. certain.) colina côtelette (f. 192 . -ă). tout.) l a n ţ u l ta chaînette (f. aucun. înaintea substanti­ vului determinat. quelconque (oarecare). -e (nici u n . n e n u m ă r a t e ) . nici oi).-ă . însăşi).) veriga ~.! quelque (vreun. nul. t o a t e .) [abità] locuitorul LEXIQUE Antonymes humide umed séparer a despărţi sec uscat rapprocher a apropia Familles de mots la chaîne (f.'-le (cutare). Adjectivele nehotărîte se aşază. quelques (cîţiva. tous. oricare). nulle (nici u n . m a i m u l t e ) . de obicei. „însăşi"). même (acelaşi.) partea coteau (m. cîteva). t o ţ i . -e (anumit. sigur. vreo.) cotletul GRAMMAIRE Adjectivele nehotărîte (Les adjectifs indéfinis) Adjectivele nehotărîte sînt: autre (altul. tel. -e. Tout le monde voulait le féliciter.) [aseà] oceianul recevoir [rasavwar] a p r i m i le département [departamaj departa­ mentul étant donné [etă^dane] d a t fiind le port [par] portul l'habitant (m.) lănţişorul le chaînon (m. maint. nici o).la côte [kot] coasta le flot [Ho] valul La Manche [ma/] Marea Mînecii l'océan (m. même (eu sen­ sul „însuşi". toutes (tot. aceeaşi. quelconque (cu sensul „oarecare") se aşază după substantivul determinat.-e (cu sensul „sigur. Exemple: Quelques entants jouaient dans le jardin. chaque (fiecare).-ă").la le le lă côte (f. t o a t ă . a l t a ) .

cea de-a doua.Le verbe couloir (a voi) Présent je veux tu veux il veut nous voulons vous voulez ils veulent Passé composé j'ai voulu tu as voulu il a voulu nous avons voulu vous avez voulu ils ont voulu Subjonctif Présent que je veuille que tu veuilles qu'il veuille que nous voulions que vous vouliez qu'ils veuillent Indicatif Imparfait je voulais tu voulais il voulait nous voulions vous vouliez ils voulaient Passé simple je voulus tu voulus il voulut nous voulûmes vous voulûtes ils voulurent Futur je voudrai tu voudras il voudra nous voudrons vous voudrez ils voudront Impératif veux! (veuille!) voulons! (veuillons !) voulez ! (veuillez!) Participe Présent voulant Passé voulu. este des utilizată ca formulă de politeţe ( = binevoiţi).a p l u r a l ) . în schimb. în special veuillez (pers. a I i . -e Observaţie. Le verbe pouvoir (a putea) Indicatif Présent je peux (je puis) tu peux il peut nous pouvons vous pouvez ils peuvent Passé composé j'ai pu tu as pu il a pu nous avons pu vous avez pu ils ont pu vătaţi limba franceză fără profesor Imparfait je pouvais tu pouvais il pouvait nous pouvions vous pouviez ils pouvaient Passé simple je pus tu pus il put nous pûmes vous pûtes ils purent Futur je pourrai tu pourras il pourra nous pourrons vous pourrez ils pourront 193 . p r i m a este rar î n t r e b u i n ţ a t ă . I m p e r a t i v u l are două forme .

a r t . de porc. gauche de la rue. . v i e . m a i ales forma je puis: Puis-je téléphoner? P o t să telefonez? Je ne puis me décider. . EXERCICES I . certain: heures. la persoana I singular. Le magasin se trouve d u . Pentru formarea unei propoziţii interogative sau negative. .salles d ' é t u d e .. saisons. Jérôme é t a i t présent à. famille. Les Carpates forment une longue. h o m m e . tel: père. . les plaisirs du repos.. de montagnes. j u p e . . selon le sens de la phrase: Vous trouverez ce livre dans u n e .. objets.. Accordez suivent: les adjectifs indéfinis avec chacun des mots qui les aucun: chemin. autre: t o n . enfants. manières. Nu pot să m ă hotărăsc. t o u s . Daţi-i o carte oarecare.. rue. On p l a n t e des vignes sur les. Azi d i m i n e a ţ ă m a i m u l t e persoane voiau să intre în sală. plusieurs: étages. 2 . pages par jour. Traduisez en français: Am fost de n e n u m ă r a t e ori la t e a t r u . à . 194 . p a y s .. Remplacez les points par les mots qui conviennent: i Les. jours. personne. se între­ b u i n ţ e a z ă . . E l însuşi mi-a spus să vă telefonez de m a i m u l t e ori... 1... fils.. même: âge. Verbul pouvoir nu are imperativ. distractions. p l u s i e u r s . . I V . I I . de la Mer Noire_ sont très belles. T o a t ă ţ a r a ia p a r t e la această sărbătoare. .. Notre pays offre au peuple. réponses.. Remplacez les -points par les adjectifs indéfinis autre. Vous devez lire au m o i n s . toutes. mois. I I I . J ' a i m e m a n g e r des.Subjonctif Présent que je puisse que tu puisses qu'il puisse que nous puissions que vous puissiez qu'ils puissent Participe Présent pouvant Passé pu Observaţie.. b i b l i o t h è q u e . paroles. q u e l q u e s . L ' U n i v e r s i t é de Bucarest a . les m a n i festations.. les réunions.

C'estPp/)yÇaya!Je croîs qu on pourra piétiné W^ ( Qui a fini Y^k .

la regarde de travers — Notre-Dame. (Voi putea să citesc ziare franceze. ) — Je veux travailler de toutes mes forces. Elle se la coule douce 1 Le jour comme la nuit Et elle sort de sa source Tout doucement sans bruit Et sans se faire de la mousse 2 Sans sortir de son lit Elle s'en va vers la mer En passant par Paris La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis Et quand elle se promène Tout le long de ses quais Avec sa belle robe verte Et ses lumières dorées Notre-Dame jalouse Immobile et sévère Du haut de toutes ses pierres La regarde de.) se uită chiorîş. Conjuguez.) — J ' a i voulu lire „l'Humanité". Pot să plec? V.Trenul a sosit cu oarecare întîrziere. Nu pot să citesc mai mult de douăzeci de pagini astăzi după-amiază. (Vreau să lucrez din răsputeri. pare a o privi „oblic".travers 3 se la couler douce — (pop. 196 1 2 3 .). Poţi să-mi ajuţi să ridic finf. les verbes des phrases suivantes : — Je peux apprendre le français.) cutia asta? Aţi putea să ne daţi caietul dv. Aş vrea să vă întreb ceva.) — Je pourrai lire des journaux français. a o duce de minune.) a huzuri.) LECTURE SUPPLEMENTAIRE CHANSON DE LA SEINE La Seine a de la chance Elle n'a pas de soucis. fiind orientată paralel cu Sena. (fig.? Nu am vrut să-1 mai vedem. (Pot să învăţ franceza. à toutes les personnes. (Am vrut să citesc „l'Humanité". sans se faire de la mousse — fără griji (pop.

Spectacles) s'en balancer (argou) — a nu-ţi păsa. .Mais la Seine s'en balance x Elle n'a pas de soucis Elle se la coule douce Le jour comme la nuit Et s'en va vers le Havre Et s'en va vers la mer En passant comme un rêve Au milieu des mystères Des misères de Paris. (Jacques Prérert.

La France compte parmi les exportateurs de blé. Il nous faut mentionner. que les industries d'art et de luxe ont en France une tradition des plus anciennes. Le territoire français compte près de 55 millions d'hectares. industrie automobile et aéronautique etc. auxquels s'ajoutent les pâturages et les forêts. l'industrie textile (industrie cotonnière.22-ÈME LEÇON GÉOGRAPHIE DE LA FRANCE il L'industrie française a pu se développer surtout grâce aux gisements de minerai de fer et de potasse. caoutchouc). VOCABULAIRE l'industrie (/. l'industrie électrique (usines hydrauliques. de vin. ex­ ploatarea u n u i z ă c ă m î n t de căr­ buni la grosse industrie [gras^ëdystri] ma­ rea industrie métallurgique [metalyrsik] metalur­ gic la branche [brâj-] r a m u r a se rattacher [ s a w r a t a / e ] a se lega les soieries [swari] industria m ă t ă s i i les textiles synthétiques [ t s k s t i l ^ s s tetik] t e x t i l e sintetice la matière plastique [matj er w plastik] materia plastică parachimique [ p a r a / i m i k ] parachimică la verrerie [verari] s t i c l ă r i a . Elle comprend plusieurs secteurs: la grosse industrie métallurgique et les branches se rattachant à la métallurgie (chantiers navals. ) [edystri] industria le gisement [3izmà] zăcămîntul le minerai [minre] minereul la potasse [patas] potasiul le charbonnage f/arbona3] mina .). en outre. cultures maraîchères et fruitières. 45 sont consacrés à l'agriculture: labours. Sur ces 55 millions. La France est aussi un pays agricole. fabrica de sticlă le caoutchouc [ k a u t / u ] cauciucul le bois [bwa] lemnul mentionner [màsjone] a menţiona la tradition [tradisjô] t r a d i ţ i a 198 . lainière. grâce aux riches charbonnages qu'on trouve dans le pays. textiles synthétiques). thermiques. de produits laitiers. l'industrie chimique (matières plastiques surtout) et parachimique (verrerie. de volaille. Les Français s'en occupent depuis plusieurs siècles. centrales nucléaires). de betteraves et de fruits. soieries. vignes.

) GRAMMAIRE Condiţionalul trecut (Le conditionnel passé) I-ère forme Condiţionalul trecut se formează din condiţionalul prezent al a u x i l i a r u l u i être sau avoir şi p a r t i c i p i u l trecut al v e r b u l u i de con­ jugat: j'aurais regardé eu aş fi p r i v i t tu aurais regardé il aurait regardé nous aurions regardé vous auriez regardé ils auraient regardé je serais venu eu aş fi venit tu serais venu il serait venu nous serions venus vous seriez venus ils seraient venus 199 .) l'exploitation (f. -ă le pâturage [patyra3] păşunea le produit laitier [pradqi w letje] pro­ dusul lactat la volaille [valaj] pasărea de curte la betterave [bstrav] sfecla LEXIQUE Familles de mots l'exportation (f. frqitjsr] de fructe. -ère [frqitje. -ă. fapta de exploatabil.m. -oarea a exploata vitejie şi adj.) exploitable (adj. exporter (vb. fructifer. -trice(s.) l'exploiteur.f. -ă électrique [elektrik] electric. c u l t i v a b i l . -ă exploatarea exploatatorul. a închina le labour [labur] a r ă t u r a maraîcher.) l'exploit (m. -euse exploiter (vb.f.) l'exportateur.) exportul exportator a exporta fapta remarcabilă.la métallurgie [ m e t a l y ^ i ] metalur­ gia aéronautique [aeronotik] aeronautic. m a r e / e r ] de z a r z a v a t u r i fruitier.) (m. -ă l'usine (f) hydraulique [yzin w idrolik] uzina hidraulică l'usine thermique [yzin^termik] uzina termică la centrale nucléaire r s â t r a l w n y k l e s r ] centrala atomică l'industrie cotonnière [ ï d y s t r i ^ k o t o njer] industria b u m b a c u l u i l'industrie lainière [lsnjsr] industria lînei le siècle [sjekl] secolul l'hectare [ektar] hectarul consacrer [kôsakre] a consacra. -ère [ m a r e / e .

Remplacez les points par les mots qui conviennent exploit. u n c o m p l e m e n t precedat ^ e p r e p o z i ţ i a de. . Ce gisement minier est. Pronumele a d v e r b i a l en se aşază înaintea verbului. exploitable. o î n t r e a g ă p r o p o z i ţ i e . Vous (pouvoir) venir me voir ! Ils ne (comprendre) pas cette règle sans votre g r a m m a i r e .. pronumele en. negaţia I. Aucun. forestière obtient de gros bénéfices. Sans vos explications ils (manquer) le t r a i n . je vais acheter des fleurs.P r o n u m e l e en ( L e p r o n o m en) P r o n u m e l e en î n l o c u i e ş t e . . b) Il connaît toutes les rues de sa ville natale. je m ' e n (de l'excellent r é s u l t a t que vous avez obtenu) = de cela. negaţia a I i . réjouis Notă.a : Je n'en parle plus. î n cazul unei propoziţii negative. il r i t de cela. en se aşază după Jetez-en quelques-unes ! verb: EXERCICES I . ne veut renoncer à ses profits. III. Cette. En p o a t e î n l o c u i . î n a c e s t c a z . Les. de la. Remplacez les mots nom adverbial en : en italique (cu l i t e r e c u r s i v e ) par le pro- a) J ' a i écrit des lettres moi aussi... Tu (devoir) aller t o u t seul au cinéma. ordinea cuvintelor este u r m ă t o a r e a : pronume personal. exploitation: ) (exploiter. J ' a i m e les fleurs. et je ne sors de la bibliothèque q u ' à m i d i . f i i n d e c h i v a l e n t . Les esclaves étaient d u r e m e n t . de nos sportifs sont connus dans le monde entier. J ' a i plusieurs livres. Veux-tu des fruits? Merci. u n e o r i .. Nous en avons (du beurre)... Mettez au conditionnel passé le verbe entre parenthèses: J e (vouloir) m ' a r r ê t e r u n i n s t a n t devant ces magasins. Dacă verbul este la m o d u l i m p e r a t i v . 200 . On le t r a i t e d ' o r i g i n a l . v e r b . c u e x p r e s i a de cela: Elle m'a parlé de l'excellent résultat que vous avez obtenu. J e connais tous les détails de l'histoire. Pronumele en nu trebuie confundat cu prepoziţia en. Les prisonniers (pouvoir) s'enfuir. de obicei. je ne veux pas de fruits. J ' e n t r e dans la bibliothèque à 9 h. I I . d e a r t i c o l e l e p a r t i t i v e du.. Elle se souviendra toujours de cet anniversaire. exploiteur. de V ssru d e a r t i ­ c o l u l n e h o t ă r î t p l u r a l des: S'occupe-t-il de philatélie? Avez-vous du beurre? Oui.. il s'en occupe. Vous avez besoin de mon stylo? Elle lui a parlé de ses projets.

I V . Ele ar fi putut pleca. • . Je n'aurais rien dit. Traduisez en français: Ei ar fi vrut să-i răspundă. Voi aţi fi avut mai mult succes. Ar fi vrut să alerge mai repede. Am fi înfruntat (braver) toate pericolele pentru a-1 salva. Conjuguez tes: à toutes les personnes les verbes des phrases suivan­ J'aurais pu travailler hier après-midi. Noi am fi scris mult mai multe articole. V. Tu ai îi făcut totul ca să mă ajuţi. J'en aurais lu quelques pages.

Papa a déjà acheté les billets pour l'avion. Alain: Bah ! On aura tout le temps ce soir ! Jacqueline: Tu ne fais qu'aller et venir. le départ pour la Roumanie? Jacqueline: A sept heures du matin. alors: Marseille. Alain '. La gare. Alain: C'est à quelle heure. c'est décidé. 202 . on part demain? Jacqueline: Bien sûr. Alain: Pourquoi y aller si tôt? Jacqueline: Il n'est point agréable de se dépêcher pour arriver à la dernière minute ! À propos de dernière minute. le Marseillais dont je t'ai raconté l'histoire. Jacqueline. au plus tard. et demie. moi je boucle ma valise cet après-midi et je te conseille d'en fairo autant. Il t'arrivera un jour de faire comme.23-EME LEÇON DÉPART Alain: Alors. Tu vas te coucher à minuit. Nous devrons être à l'aéroport à 6 h. Alain: Quelle histoire. Jacqueline: Ecoute. quel Marseillais? Tu as dû la raconter à Paul ou à Michel.

m a i s . a se năpusti le quai [ke] peronul leste [lest] uşor. a porni graduellement [gradiidmà] t r e p t a t se précipiter [sg w presipite] a se repezi. -oasă. . -oară. J a c q u e l i n e . -. p l u s lestes. -ă sauter [sote] a sări le marchepied [mar/pje] scara (unui vehicul) le wagon [vagô] vagonul ventru. D e u x d ' e n t r e e u x . Vous êtes r e s t é .. . vos d e u x amis sont p a r t i s ! — H é l a s ! soupire de p l u s belle le M a r s e i l l a i s .) [aeropor] aeroportul au plus tard [ o w p l y w t a r j cel mai tîrziu quand même [ k à ^ m e m ] totuşi boucler [bukle] a strînge cu o eatar a m ă . cercel: boucle d'oreille 203 . -oasă essuyer [ssijije] a şterge moite [mwat] umed. Le t r o i s i è m e . buclă (de păr) 2 .. -e [vàtry] pîntecos. d u m o i n s . . g r a d u e l l e m e n t . ? s efforcer [seljrse] a se s t r ă d u i consoler [kâsole] a consola ne vous en faites pas [na v u z ^ à fet pa] nu vă faceţi sînge r ă u LEXIQUE Synonymes se précipiter — s'élancer se dépêcher — se presser — se hâter essayer — s'efforcer — tâcher a se repezi. b u r t o s . a se năpusti a se grăbi a încerca. * mişcare.. c a t a r a m ă . a închide ne faire qu'aller et venir [na fer k w a l e e w vnir]| a umbla de colo-colo conseiller [kôseje] a sfătui raconter [rakote] a povesti _ s ébranler sebrale a se pune in L J . . t r o i s h o m m e s se p r é c i p i t e n t sur le q u a i e t se m e t t e n t à courir. a se s t r ă d u i Mots à plusieurs sens la boucle 1 . a suspina j e p i u s belle [da ply bel] din ce în (^arel^ ce m a i m u l t . s a u t e n t sur le m a r c h e p i e d d ' u n w a g o n . A ce m o m e n t . U n e m p l o y é de la gare s'efforce de le consoler: — Allez. p u i s q u e . ~. ça ne p e u t pas m ' a r r i v e r . Le t r a i n d i s p a r a î t r a p i d e m e n t . C ' é t a i t m o i q u i devais partir ! Alain: Tu t e moques de m o i . Jacqueline: Puisque? Alain: P u i s q u e je ne p r e n d s pas le t r a i n p o u r P a r i s ! VOCABULAIRE le billet [bije] biletul l'avion [m. p r e n d de la vi­ tesse. inel de fier prin care se trece o curea 3 .Le t r a i n p o u r P a r i s s ' é b r a n l e e t . se l a m e n t e en e s s u y a n t son front m o i t e .) [avjâ] avionul l'aéroport (m. -ă soupirer [supire] a ofta. sprinten. t o u t essoufflé. . u n p e t i t gros v e n t r u . ne vous en faites p a s . rl se lamenter lamate a se t i n g u i . D ' a i l l e u r s .

pourtant elle ne veut pas y renoncer (= à cela). d e o b i c e i . D a c ă a c e s t a e s t e la m o d u l i m p e r a t i v . Y p o a t e înlocui o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . P r o n u m e l e şi a d v e r b u l y se p u n . înaintea verbului. de o b i c e i . P r o n u m e l e y se r e g ă s e ş t e şi î n n u m e r o a s e g a l i c i s m e î n c a r e ş i . forma afirmativă. j'y ai pensé. există il y a(vait) cent ans acum 100 de ani tu t'y connais te pricepi Y a r e v a l o a r e m a i e v i d e n t ă d e a d v e r b (cu î n ţ e l e s u l d e „ a c o l o " ) în propoziţii ca: Tu montes à l'étage? J'y monte.a pierdut aproape complet sensul iniţial: il y a se află.GRAMMAIRE Pronumele y (Le pronom y) precedat de P r o n u m e l e y î n l o c u i e ş t e . y se a ş a z ă după v e r b : Allez-y ! L e v e r b e venir Indicat» Présent je viens tu viens il vient nous venons vous venez ils viennent (a veni) Impartait je venais tu venais il venait nous venions vous veniez ils venaient Passé simple je vins tu vins il vint nous vînmes vous vîntes ils vinrent Passé composé je suis venu(e) tu es venu(e) il (elle) est venu(e) nous sommes venu(ejs vous êtes venu(e)s ils (elles) sont venufejs Futur je viendrai tu viendras il viendra nous viendrons vous viendrez ils viendront 204 . d e v e n i n d e c h i v a l e n t cu e x p r e s i a à cela: Elle risque tout. u n c o m p l e m e n t p r e p o z i ţ i a à: As-tu pensé à ton travail? Oui.

. I-am vorbit H e n r i e t t e i despre aceasta. a t t e n d r e . b) Vom ajunge azi după-masă la mare. EXERCICES I . Ceux qui nous insultent n ' o n t pas à s'.. féliciter. Elles sont venues vous voir mais vous n'étiez pas à la maison. Am m a i m u l t e cărţi de g r a m a t i c ă .. . tar­ d e r .Subjonctif Présent que je vienne que tu viennes qu'il vienne que nous venions 1 . t â c h e r ) : Elle est venue très. . 2 . . I I I . se souvenir (a-şi aminti). R î d e m încă de povestea voastră. Remplacez les points par les mots qui conviennent (tard. verbele: tenir (a ţine). . Bon nombre de mots français v i e n n e n t du latin.. L'enfant voulait se. se p r e s s e r . Traduisez en français. Mă duc imediat acolo. . en remplaçant les mots en italique par en ou y : a) Ne-ar fi p l ă c u t să ne ducem acolo m a i des.. a se întoarce). Remplacez les points par e n ou y : Il pria son ami de n ' . vers les joujoux. obtenir (a obţine). . î m i amintesc toate detaliile discuţiei noastre. vas pas? I I . Tu n'as q u ' à m ' . . parvenir (a parveni).. que vous veniez qu'ils viennent Impératif viens ! venons ! venez! „ . [viitor) de lui expliquer cette question. a sprijini). ce t r a v a i l est urgent. pense plus. Ces regrets. 1. réfléchirai cette nuit... dans les rues. J ' .. Se conjugă la fel. appartenir [a apar­ ţine) etc.m i m a i vorbi de plecare. vrei să iei o carte? I V . Ne g î n d i m . Vom fi la ora i e c e la gară.. Se conjugă la fel.. intervenir (a interveni). Alain n ' .. La foule. la sfaturile tale. plus.. P a u l ar fi v r u t să se ducă la conferinţă. se p r é c i p i t e r . -e Observaţie. verbele: revenir (a reveni. Maria nu vrea să ştie nimic despre aceasta. 205 . Ne... . Participe Présent Passé venant venu. dar cu auxiliarul avoir. . tot cu a u x i l i a r u l être. Tu n ' . Nous. soutenir (a susţine. N u . . parler à personne. Traduisez en roumain les phrases suivantes: La pomme de terre est venue d'Amérique au XVI-ème siècle. Ne veux-tu pas rester tranquille? Tu ne fais q u ' a l l e r et venir. ne peuvent nous impressionner. . t a r d i f .

' être e eVtrain de penser [ £ t r _ à _ t r s w d a pàse] a se gîndi. au baccalauréat. . . au fond. -ă répliquer [replike] a replica. -ă estomaqué. -. en apercevant un de ses amis. Mais. a fi préocûpatTde se figurer [sa^figyre] a-şi imagina perplexe [perpleks] perplex. au cours du repas. je suis encore en train de penser à ce qui vient de m'arriver ce matin.2 4-E ME PROBLÈME LEÇON LITTÉRAIRE Un professeur en Sorbonne va s'asseoir à table entre deux femmes charmantes. . Croyez-moi. W.a] astfel că. le professeur ne réplique point. ignoranţa le baccalauréat [bakaloreal bacalauL . a conchide LEXIQUE Synonymes répondre — répliquer — riposter s'asseoir — prendre place vraiment — réellement — effectivement a răspunde. Estomaqué. efectiv 206 . încît conclure [kàklyr] a încheia. a replica a se aşeza. Je viens de raconter à ma voisine. à sa voisine de droite — dépasse parfois tout ce que l'on peut imaginer. aici: a i n t r a î n vorh ^ (cu c i n e v a ) en sorte q u e l ^ s a r t J<. a răspunde inconcevable [Ikôsavabl] de neconcenut . -e [sstomake] înmărmurit. . Elle m'a demandé si. Bienstock) VOCABULAIRE en Sorbonne [sarbon] de la Sorbona s'asseoir [saswar] a se aşeza charmant [/armô]_ încîntător l'ignorance (/. l'histoire d'un jeune idiot qui m'avait déclaré ne pas connaître l'auteur d'Hamlet. c'était vraiment lui! — En sorte — conclut fort ennuyé l'ami — que vous n'allez jamais savoir qui c'est? (D'après J. — L'ignorance des élèves — dit-il. aborder [abardej a aborda. ) [inaràs] . a lua loc într-adevăr. . il l'aborde en lui disant: —• L'ignorance de certaines gens est inconcevable '. . Figurez-vous que je demande à l'un des candidats le nom de l'auteur d'Hamlet et qu'il me répond: „Ce qu'il y a de sûr c'est que ce n'est pas moi !" — Et c'était lui? fait la dame perplexe.

quelqu'un. a sosi.Mots à plusieurs sens 1. nulle (nici u n u l .u n v i i t o r care este adesea însoţit de u n a d v e r b de t i m p : Je vais partir du bureau.. nul.-e (nici u n u l . a l t u l . l'un. -ă Composés du verbe passer (a trece) surpasser dépasser se surpasser GRAMMAIRE Viitorul apropiat (Le futur immédiat) a depăşi a depăşi.quelqu'une (cineva).. a ajunge 2. aucun. . chacun. nici u n a ) . l'autre ( u n u l . -ă care poate fi închipuit. Acest t i m p e x p r i m ă u n t r e c u t r e c e n t .) imaginaire (adj. de obicei. 207 . Voi pleca (îndată) de la birou. In limba r o m î n ă se t r a d u c e p r i n t r . alta) v a r i a z ă după n u m ă r şi g e n .. a întrece a se întrece pe sine Viitorul a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l p r e z e n t al ver­ b u l u i aller şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. Trecutul apropiat (Le passé récent) T r e c u t u l a p r o p i a t se formează din i n d i c a t i v u l prezent (sau imperfect) al v e r b u l u i venir. rien (nimic) sînt i n v a r i a b i l e . l'une. Acest t i m p e x p r i m ă o a c ţ i u n e care se va petrece într-un v i i t o r foarte a p r o p i a t . de u n a d v e r b de t i m p (de-abia. plusieurs (mai m u l ţ i . u r m a t de prepoziţia de şi i n f i n i t i v u l v e r b u l u i de conjugat. nici u n a ) . . De-abia a intrat.-e (fiecare).) a închipui imaginaţia închipuit. tocmai. u n a .) imaginable (adj. chiar acum): Il vient d'entrer.. m a i m u l t e ) . (impersonal) a se întîmpla Famille de mots imaginer (vb. l'autre. E l se t r a d u c e p r i n perfectul compus al v e r b u l u i de conjugat. . . Pronumele nehotărîte (Les pronoms indéfinis) P r o n u m e l e n e h o t ă r î t e personne (nimeni).) l'imagination (f. î n s o ţ i t . .

Nu este nimeni în această sală. On est toujours pressé lorsqu'il faut partir. toutes... Se spune că pleacă mîine.. Remplacez les points par les pronoms indéfinis qui conviennent: . Ils ont refusé. I I . Rabelais est un écrivain plein d'. ami..savait qu'il devait s'opposer à la guerre. . unul după altul. Je lui ai tout dit. sau prin persoana I p l u r a l : On dit qu'il part demain. tous les autres. EXERCICES I . Lors de la course de 100 m plat. III. selon le sens de la phrase: De-abia am mîncat. prin persoana a I l I . (Noi) am venit să vă vedem.. . Apoi. On ne voit rien. .. pour nous recevoir le plus agréablement possi­ ble. I se spuse tot adevărul. LEXI- Cette jeune femme se.. autres de décharger les armes. Diseară veţi pleca la Cluj.. On est venu vous voir. IV. Vei scrie imediat? De-abia şi-a sărbătorit a 18-a aniversare. la colţul străzii. un dispositif permettant de réaliser d'importantes économies. a . cineva"). l'innovateur.. Traduisez en français: a) Nimeni nu ar fi putut răspunde. tous les autres concurrents.. Petre a sosit chiar acum o clipă. .. nehotărît respectiv: Tout are aceleaşi forme ea şi adjectivul tout.. Traduisez en français en mettant les verbes en italique au futur immédiat ou au passé récent. Jean se va îmbrăca îndată.. Cet artiste. après. Mon.ont pris part au combat.cite souvent d'émouvants épisodes de la lutte des dockers.. Pronumele nehotărît on este invariabil şi se traduce.. toute—tous [tus]. Georges a. cu valoare nedeterminală ( se". I-am spus tot.. Noi l-am văzut acum o clipă pe Paul...E X e m p l e: Il n'y a personne dans cette salle.a sau a Ii-a singular. de obicei. Remplacez QUE): les points par les mots qui conviennent (v. Nimic nu mi se părea mai obositor decît această lectură monotonă. Eşti întotdeauna grăbit cînd trebuie să pleci.. 208 .de plus horrible que leurs logis. Nu se vede nimic.... ei dispărură.

Pablo Picasso. donnent plus ou moins l'illusion de la vie. les vedettes du théâtre et du cinéma. On y trouve les figures célèbres du passé et même du présent. des champions de boxe. le Pape. l'entrevue du Camp du Drap d'Or entre François 1-er et le roi d'Angleterre Henri V I I I . la Reine d'Angleterre. Cel mai entuziast dintre toţi era Denis. les costumes plus ou moins fripés. Des mannequins habillés à la mode de l'époque considérée y retracent des scènes historiques célèbres.b) trebuie această vrea să Iată tot ce am realizat din planul nostru pînă acum. le cinéaste René Clair. on le sait. Louis XI rendant visite au cardinal de la Balue enfermé dans une cage de fer. est un musée de figures de eire. Nimeni nu să uite Guernica. Oricare altul ar fi primit sarcină de onoare. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LE MUSÉE GRÉVIN Le Musée Grévin. On y rencontre les chefs d'état. Pierre Gamarra (Berlurette contre Tour-Eiffel) 14 — învăţaţi limba franceză fără profesor . s'il vous plaît). François 1-eret Ronsard chez le fameux imprimeur Robert Estienne. le coureur à pied Mimoun. le roi Saint Louis partant en croisade et disant au revoir à sa mère Blanche de Castille (Blanche Abadie trouva que Blanche de Castille ressemblait à une vedette de cinéma). puis des personnalités de tous les siècles: Roland sonnant du cor. Les visages de cire plus ou moins ressemblants. Fiecare participe la munca paşnică pentru fericirea omenirii. Lidice sau Oradour. des vainqueurs du Tour de France (Flambuscat estima que Bobet était un peu petit !). Corneille écoutant le Cid. Jeanne d'Arc au sacre du Charles VII (1422.

Il tendit les trois clés à monsieur Girard.25-È M E LEÇON À L'HÔTEL — CHEZ LE COIFFEUR — Trois chambres avec salles de bains. Le portier fit monter les bagages. demanda monsieur Girard à l'employé qui inscrivait les noms des voyageurs dans le registre de l'hôtel. Elles avaient de larges fenêtres qui donnaient sur une place baignée des lumières du couchant. 216 et 217. Les chambres étaient élégamment meublées. 210 . — C'est au deuxième étage. monsieur. les chambres numéros 215.

Rincezmoi a u v i n a i g r e . s'il vous p l a î t . — J e v o u d r a i s me faire couper les cheveux. Les cheveux une fois coupés. — E n a t t e n d a n t le déjeuner. — Les cheveux longs exigent t a n t de soins ! Malgré m o n indéfrisable. —• Les osgles un peu plus c o u r t s . ochire sortir [sortir] a scoate. monsieur Girard pria le coiffeur de lui faire la b a r b e . monsieur. . — Que désire monsieur? s ' e n q u i t p o l i m e n t le coiffeur l o r s q u ' i l v i t entrer monsieur G i r a r d . J a c q u e l i n e o u v r i t sa valise et se m i t à en sortir lentement son p y j a m a . a ieşi lentement [lâtmà] încet. pieptă­ nătura W* 211 . . je vais me reposer u n peu. . Q u a n t à t o i . d e u x serviettes. . dit le coiffeur. — J ' y pensais déjà. condica tendre [tădr] a întinde la clé [kle] cheia le portier [portje] portarul baigner [bejie] a scălda la lumière [lymjer] lumina le couchant [ku/à] apusul soarelui un coup d'œil [ œ ^ k u ^ d œ j ] privire r a p i d ă . — Moi je descends chez le coiffeur. les m u l e s . je préfère les couleurs c l a i r e s . On paye à la caisse.. dit m a d a m e Girard en s'asseyant dans u n fauteuil. en enlevant la serviette q u ' i l a v a i t attachée au cou de monsieur Girard. il s ' a m u s a i t à écouter des bribes de conversations du salon a v o i s i n a n t : des voix féminines filtraient à ' t r a v e r s l'épais r i d e a u bleu q u i s é p a r a i t les deux s a l o n s : — Un shampooing et une mise en p l i s . * * Le salon de coiffure se t r o u v a i t a u rez-de-chaussée. Oh non. Moi je suis né pour être t o u r i s t e .Après avoir jeté un r a p i d e coup d ' œ i l sur les objets qui. . la brosse à dents et la p â t e dentifrice. pas de vernis foncé.. . coaforul inscrire [âskrir] a înscrie le voyageur [vwaja3œr] călătorul le registre [raşistr] registrul. VOCABULAIRE le coiffeur fkwafœr] frizerul. —• dit monsieur Girard en se r e t o u r n a n t vers son fils — j e pense que t u aimerais faire u n p e t i t t o u r en v i l l e . Le visage t o u t barbouillé de mousse b l a n c h e . Alain. l'entour a i e n t . fără grabă la pâte dentifrice [pat dàtifris] pasta de d i n ţ i la mule [myl] papucul (femeiesc) le touriste [turist] t u r i s t u l la coiffure [kwafyr] coafura. C'est fini. d i t gaiement A l a i n .

-ă GRAMMAIRE Formarea adverbelor de mod Adjectivele t e r m i n a t e în -ant sau -ent formează a d v e r b e d e mod p r i n s c h i m b a r e a t e r m i n a ţ i e i în -arriment şi. interesant. Face excepţie adjectivul lentement. -â clair. de la care se formează adverbul détacher a dezlega s'ennuyer a se plictisi fermer a închide e care precedă g r u p u l mm se pronunţă a îi» t o a t e adverbele de acest fel. aici: a t u n d e faire la barbe [fer^la___barb] a băr­ bieri barbouiller [barbuje] a mînji la mousse [mus] s p u m a . -e [fose] închis.) [ëdefrizabl] permanentul enlever [ôlave] a ridica. încheietura a t a ş a t u l (comercial. în -emment: indépendant prudent élégant Notă.. -ă. a lua.) attachant..) a lega. 212 .) l'attache (f.) a t r ă g ă t o r . a scoate attacher [ a t a / e a lega payer [peje] a p l ă t i PRONUNŢARE vinaigre [vinsgrj în acest c u v î n t in nu este n a z a l i z a t . -ă filtrer [filtre] a filtra le shampooing f/àpwë] şamponul la mise en plis [ m i z ^ à ^ p l i ] ondulaţia rincer [rïse] a clăti le vinaigre .) l'attachement (m. a a t r i b u i .s'enquérir [sàkerir] a se informa poliment [polimà] în m o d politicos couper [kupe] a t ă i a . la bribe [brib] frintura avoisinant. a da o raită vesel. ) Antonymes attacher a lega s'amuser. LEXIQUE Synonymes se promener — faire un tour gaiement — joyeusement a se p l i m b a .) l'attaché (m. -oàre. a se distra ouvrir a deschide F a m i l l e de mots attacher (vb. -e [avwazinô] vecin. -ă. a acorda afecţiunea legătura.[vinsgr] oţetul le vernis [verni] lacul foncé. — indépendamment [ëdepàdamà] — prudemment1 [prydamâ] — élégamment [elegamâ] lent. -ă 1 ' indéfrisable (n. -e (adj. r e s p e c t i v . -e [ k l e ^ deschis. c a p t i v a n t . învecinat. voios (adv.

Vocala i din radical primeşte u n accent circumflex cînd se află înaintea u n u i t. se p u n e u n a c c e n t a s c u ţ i t pe v o c a l a e care precedă t e r m i n a ţ i a -ment: précisément (de la précisé). 3 . absolue) (fem. -é) p i e r d . Verbul naître se conjugă cu a u x i l i a r u l être. polie) — absolument — vraiment — poliment La unele a d v e r b e .Adjectivele t e r m i n a t e la m a s c u l i n în vocală sonoră {-ai. 2. Consoana t din radicalul infinitivului nu se păstrează decît Ia viitor şi la condiţionalul prezent. aveuglément (de la aveuglé) şi p r i n a n a l o g i e : énormément. L a fel se conjugă şi verbul renaître (a renaşte). profondément etc. în general la cele p r o v e n i t e de la p a r t i c i p i u l t r e c u t a l v e r b e l o r . vraie) (fera. pe e m u t de la feminin. Acest verb nu are însă participiu trecut şi t i m p u r i compuse. -i. -u. în faţa sufixului -ment: absolu vrai poli (fem. de obicei. Le verbe naître ( a se n a ş t e ) Passé simple je naquis tu naquis il naquit nous naquîmes vous naquîtes ils naquirent Futur je naîtrai tu naîtras il naîtra nous naîtrons vous naîtrez ils naîtront Impératif nais ! naissons ! naissez ! Présent je nais tu nais il naît nous naissons vous naissez ils naissent Passe composé je suis né(e) tu es né(e) il (elle) est né(e) nous sommes néfejs vous êtes né(e)s ils (elles) sont né(e)s Subjonctif Présent que je naisse que tu naisses qu'il naisse que nous naissions que vous naissiez qu'ils naissent Indicatif Imparfait je naissais tu naissais il naissait nous naissions vous naissiez ils naissaient Participe Passé Présent naissant Observaţie. 213 . 1 .

EXERCICES I . Petre îi urmează orbeşte sfaturile. Quels sont les adverbes dérivés des adjectifs infini profond suivants? gai brillant renaître): apparent lent V I . Arta s-a născut în cele m a i vechi t i m p u r i . v b . iSu s-ar putea spune despre el că s-a născut poet. LEXIQUE): Aceste legături nu sînt destul de solide. E a a acordat prea mare i m p o r t a n ţ ă acestei probleme. Traduisez immense patient en français (vb. Mariana dormea a t î t de adînc ! V . A ţ i răspuns strălucit la toate întrebările. Noi am cunoscut pe noul a t a ş a t comercial al ţ ă r i i dumneavoastră. Traduisez en français (v. Il s'ennuyait dans cette com­ pagnie. Indiquez les adjectifs dont on a formé les adverbes ci-dessous: hardiment constamment éloquemment obscurément puissamment I V . Traduisez en français: résolument énormément prudemment évidemment fréquemment îşi aşteaptă r ă b d ă t o r r î n d u l . Ioana citea curent texte latine. Une épaisse couche de glace recou­ v r a i t le lac. I I I . M-am născut la 23 septembrie. Ce-i î n m i n ă nu-i . Hier soir. Ni se pare că renaştem în fiecare primăvară. Maria are p e n t r u tine m u l t ă afecţiune. Traduisez en roumain le texte italique par des antonymes: ci-dessous et remplacez les mots en Elle s'amusait à entendre leurs conseils. V-aţi născut în F r a n ţ a ? PROVERBE Un „tiens'' minciună. naître. uitîndu-se în u r m a (derrière) lui. vaut mieux que deux „tu l'auras". Cîinele înainta p r u d e n t . on avait attaché le chien. U l t i m a povestire m-a impresionat profund. II.

se trouvaient des assiettes. Antoine.26-ÈME LEÇON 5Ş v ^ v ^ v ^ v ^ v ^ s ţ f ^ M ^ AU RESTAURANT •— Je préfère sortir sur la terrasse. — On prend du poisson à la mayonnaise? reprit M. Girard. Sur la nappe d'une blancheur étincelante. je voudrais des pâtés. répondit Mme Girard. — Du jambon. On se mit à consulter la carte. — Oui. — Quant à la viande. On choisit une table dans un coin plus retiré. Girard. dit Mme Girard en se dirigeant vers la grande porte vitrée qui donnait sur le jardin du restaurant. des olives. de l'esturgeon -— répliqua Mme Girard. — Qu'est-ce que vous préférez comme hors-d'œuvre? demanda M. des couverts et un vase de fleurs. 215 . je sais bien que toute la famille aime les côtelettes de porc. — Moi. continua-t-elle. des sardines au beurre. dit Jacqueline.

d u v e r m o u t h . G i r a r d . m a m a n . -e [vitre] cu geamuri retiré. merci. VOCABULAIRE vitré. — M a m a n •—dit J a c q u e l i n e . — Du v i n b l a n c . — P a s d ' a b r i c o t s . compléta le g a r ç o n . trois p o r t i o n s de g r u y è r e . Du café t u r c . des filets de b œ u f grillés et des saucisses. des meringues glacées p o u r le m o n d e et des f r u i t s : a b r i c o t s et fraises. des liqueurs? — Du vin blanc. S e u l e m e n t de la glace ou des m e r i n g u e s glacées.— J e dois l ' a v o u e r : j ' a i toujours a i m é les grillades de porc p o u r v u q u ' e l l e s fussent b i e n t e n d r e s . sclipitor. -ă étincelant. — Merci. fraged.— j e ne v e u x pas de fromage le r ô t i . ospătarul la meringue glacée [marëg^glase] prăjitura cu frişca şi îngheţată le melon [malô] pepenele le gruyère [greier] şvaiţerul le café [kafe] cafeaua le vermouth [vermut] v e r m u t u l la. ) [oliv] măslina la sardine [sardin] sardeaua la mayonnaise [majonsz] maioneza l'esturgeon [m. merci. m a d a m e ? Oui. -e [retire] retras. -ă le poulet [puls] puiul (de găină) Ie champignon [/âpinô] ciuperca le filet de bœuf [file] muşchiul de vacă la saucisse [sosis] cîrnatul le garçon [garsô] aici: chelnerul. seulement. liqueur [likœr] lichiorul EXPRESSIONS ET MOTS USUELS la cantine cantina le self-service autoservirea la carte lista de bucate le plat (de poisson) mînearea (de peşte) le plat du jour specialitatea zilei j'ai faim (avoir faim) mi-e foame j'ai soif (avoir soif) mi-e sete 216 . ajouta M. on s'est décidé p o u r les c ô t e l e t t e s .) [ssty^D] nisetrul reprendre [raprôdr] a relua la côtelette [kotlst] cotletul avouer [avwe] a mărturisi la grillade [grijad] friptura la grătar pourvu que [ p u r v y ^ k a ] n u m a i să tendre [tàdr] moale. aperitive le jambon [3<ïbô] şunca l'olive (/. -oare. J a c q u e l i n e ? — Non. -oare consulter [kosylte] a consulta hors-d' œuvre [or^dœvr] gustări. — Nous avons aussi du p o u l e t a u x c h a m p i g n o n s . pas de m e l o n . — tout — — après Alors. -e [etëslâ] strălucitor.

culoare a l b ă — noirceur negreală continuer a continua — s'arrêter a se opri F a m i l l e s de m o t s — le gril (m. fraged GRAMMAIRE Conjunctivul imperfect (Le subjonctif imparfait) I m p e r f e c t u l c o n j u n c t i v u l u i se f o r m e a z ă d i n p e r f e c t u l s i m p l u a l i n d i c a t i v u l u i . înlocuit cu prezentul c o n j u n c t i v u l u i . ajouter ajoute) a completa.) 1 . a l v e r b u l u i d e c o n j u g a t . p e r s o a n a a I i .) — le rôti (m. N u m a i persoana a I l I .) la grillade (f. l a c a r e se a d a u g ă u r m ă t o a r e l e t e r m i n a ţ i i : Persoana I -sse Persoana I -ssions singular „ a Ii-a -sses plural „ a I i . a adăuga Mots à plusieurs sens tendre (adj. Conjunctivul imperfect Être que je fusse que tu fusses qu'il fût que nous fussions que vous fussiez qu'ils fussent al verbelor auxiliare Avoir que j'eusse que tu eusses qu'il eût que nous eussions que vous eussiez qu'ils eussent 217 .) le grillage (m. duios 2 . In vorbirea curentă. de obicei. élire a a] alege compléter.a -t a I l I .a s i n g u l a r ( f ă r ă -s f i n a l ) . oisir. mpléter.) rôtir (vb. imperfectul conjunctivului este.a -ssent La persoana a IlI-a singular ultima vocală primeşte întotdeauna un accent circumflex.) grătarul friptura la grătar a frige la grătar grilajul p o a r t a d i n zăbrele friptura a frige Synonymes choisir.) griller (vb. E x e m p l u d e v e r b c o n j u g a t la c o n j u n c t i v u l i m p e r f e c t : que je parlasse eu să vorbesc que nous parlassions que tu parlasses que cous parlassiez qu'il parlât qu'ils parlassent Observaţie. moale.) la grille (f.a singular se foloseşte m a i m u l t .LEXIQUE Antonymes blancheur a l b e a ţ ă .a -ssiez a I l I .

2 . Exupèry). De la vîrsta cea m a i fragedă. dues (masculin şi feminin plural) n-au accent circumflex. décevoir (a decepţiona). apercevoir (a zări). due O b s e r v a ţ i e i . loin de tous les a u t r e s . dus. sans que personne lui parler (Flaubert). recevoir (a p r i m i ) . 218 . t o a t e mîncărurile sînt bune ! II. să fie moale. s e m b l a i t même q u ' i l n ' y (avoir) rien de plus fragile sur la terre. Traduisez en français: Mi-au plăcut î n t o t d e a u n a cotletele la grătar. La fel se conjugă verbele concevoir (a concepe). Formele due (feminin singular). Bien que la pluie (continuer). a datora) Présent je dois tu dois il doit nous devons vous devez ils doivent Indicatif Imparfait je devais tu devais il devait nous devions vous deviez ils devaient Passé composé j'ai dû tu as dû il a dû nous avons dû vous avez dû ils ont dû Présent que je doive que tu doives qu'il doive que nous devions que vous deviez qu'ils doivent Présent devant Futur je devrai tu devras il devra nous devrons vous devrez ils devront Impératif dois! devons ! devez ! Passé simple je dus tu dus il dut nous dûmes vous dûtes ils durent Subjonctif Imparfait que je dusse que tu dusses qu'il dût que nous dussions que vous dussiez qu'ils dussent Participe Passé dû.t e . care nu primesc însă accent cir­ cumflex la p a r t i c i p i u l t r e c u t m a s c u l i n . Maria se îndreaptă spre p o a r t a grădinii. Trebuie să frigi carnea . I m p e r a t i v u l v e r b u l u i devoir nu este folosit.Le verbe devoir (a trebui. EXERCICES I. il affirma q u ' i l moins sombre. masculin singular. Nu m a i alege ! H o t ă r ă ş t e . Verbul devoir primeşte un accent circumflex la participiul trecut. ea trăise departe de căminul părintesc. J e ne croyais pas q u ' i l (être) possible de réaliser cela. 3 . Remplacez les infinitifs par le subjonctif imparfait: (oser) faisait Il me (Saint Il suivit le cortège. Cuvintele t a l e duioase au impresionat-o m u l t .

. Aş fi foarte supărată să li se întimple ceva. Se întîmpla să alunece des. A trebuit să-i dau (inf. ea se ascunse în grădină. T. — C'est pour un gâteau — explique-t-elle. . Numai m u n t e cu m u n t e nu se î n t î l n e ş t e . ni yeux.) seama de propunerile voastre. Il n y a pas de roses sans épines. DICTONS Quand on parle du loup on en voit la queue. — Ce n ' e s t pas difficile — d i t la f e m m e . Traduisez en français (vb. parfait du subjonctif: en mettant les verbes en italique à l'im­ Nu voia ca Maria să o audă cîntînd. j SUPPLÉMENTAIRE . je pleure. I V .) mîine pe la noi Ar fi trebuit să ţinem (inf.III. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent jamais. PROVERBES Chaque vin a sa lie. . Traduisez en français. d e v o i r ) : Trebuie să-i dai (inf.) explicaţii. plus je suis Je vole. — J e v e u x seulement des œufs pondus p a r une poule n o i r e . — Mais c o m m e n t pouvez-vous les reconnaître? — d e m a n d e la marchande. De teamă ca Petre să n-o întrebe ce scria. Vorbeşti de lup şi lupul la u ş ă . LECTURE J Nu există p ă d u r e fără u s c ă t u r i . — Ce sont toujours les plus gros. pourtant frais. (uied 9-j) je n'ai ni ailes. PERSPICACITÉ Une jeune femme achète des œufs. Ce sumă îi datorezi? Ar tre­ bui să treci (inf. DEVINETTES Plus je suis chaud. Se scurseră luni de zile fără ca el să vadă pe cineva.) imediat un răspuns. (gSenu S'i) 219 .

i n s t a l l a t i o n s t e c h n i q u e s de t o u t e s sortes. — J e suis toujours d'accord l o r s q u ' i l s'agit de sortir. a demola le taudis [todi] cocioaba pompeusement [p5p0zmà] în mod pompos 220 . — Il me faut bien r e c o n n a î t r e — d i t Alain — que j ' a u r a i s pré­ féré v i s i t e r une centrale h y d r o é l e c t r i q u e ou t h e r m i q u e . une c a n t i n e q u i sert aussi des repas d i é t é t i q u e s . en u n m o t . u n e n s e m b l e de l a m i n a g e s ou bien une grande usine sidérurgique. -e [bykarestwa] bucureştean. C'est en 1948. au m ê m e e n d r o i t . q u ' o n a commencé à démolir les t a u d i s p o m p e u s e m e n t appelés „ateliers de confections". on y t r o u v e une crèche et une gar­ derie pour les enfants des ouvriers. m a i s moi je désire v i v e m e n t y aller. C'est d r ô l e m e n t compliqué pour m o i . dans la m a t i n é e . c h a u d i è r e s . je vois. une nouvelle fabrique. ni celui de m a m a n . Il s'agit de „ F a b r i c a de confecţii şi tricotaje B u c u r e ş t i " . O u t r e les ateliers a u x i l i a i r e s . — J e ne connais pas l'avis d ' A l a i n . une grande fabrique de la c a p i t a l e . p a p a . p a r m i lesquels une section de t r i c o ­ tage. d i t J a c q u e l i n e . m a t é r i e l ferroviaire. Ils ont t e n u leur e n g a g e m e n t . — A h . — Notre guide bucarestois m ' a parlé de la belle fabrique où il t r a v a i l l e . La f a b r i q u e est dotée de l ' é q u i p e m e n t le plus m o d e r n e . -ă la confection [kâfeksjô] confecţia démolir [démolir] a dărîma. VOCABULAIRE puisque [pqisks] de vreme ce il est question [il w e w kestj5] este vorba bucarestois. . Mais on a i m e r a i t bien savoir de quelle fabrique il est q u e s t i o n . — Qu'est-ce que t u e n t e n d s par m a t é r i e l mécanique? — Machines-outils.d e m a i n pour M a m a ï a . vers la fin du mois de j a n v i e r . pour b â t i r . E l l e c o m p r e n d p l u s i e u r s s e c t e u r s .27-E ME LEÇON DANS UNE F A B R I Q U E D E LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE — P u i s q u e nous n ' a l l o n s p a r t i r q u ' a p r è s . Le m a t é r i e l m é c a n i q u e m ' i n t é r e s s e b e a u c o u p plus que les confections. je vous propose de v i s i t e r d e m a i n . P l u s de 2 000 jeunes gens ont v i t e fait d'élever les q u a t r e étages du b â t i m e n t q u ' i l s se proposaient d ' a c h e v e r pour la fête du 1 e r Mai. une p o l y c l i n i q u e et une belle b i b l i o t h è q u e . .

..

) [âga3mô] angaja­ mentul doter [dote] a d o t a . Fratele meu a plecat. Quelles fie urs veux-tu? Ce flori vrei? J'ai acheté plusieurs livres.) a m u z a n t . Această comediei a a v u t u n mare succes. -ă la polyclinique [paliklinik] policlinica le laminage [laminat] laminarea l'outil (m. a termina Mots à plusieurs sens drôle (adj. -e (adj.) [sstalosjô] i n s t a l a ţ i a drôlement [drolmà] ciudat (de) LEXIQUE Antonymes compliqué complicat démolir a d ă r î m a commencer a începe simple simplu construire a construi achever a sfîrsi Synonymes démolir — détruire — abattre engagement — promesse achever — finir — terminer a d ă r î m a .) l'outillage [m. bizar: un récit très drôle c'est un drôle de type Famille de mots l'outil (m. -ă en un mot [ à w n ^ œ w m o ] într-un cuvint l'installation (/. -ă la crèche [ k r e / ] cresa la garderie [gardri] c ă m i n u l de zi diététique [dietetik] d i e t e t i c . utilajul marquer [marke] a marca. Am c u m p ă r a t m a i m u l t e c ă r ţ i . a doborî a n g a j a m e n t .) outillé. 222 . a dovedi la section [ssksj'3] secţia le tricotage [trikata3] tricotajul outre [utr] în afară de auxiliaire [ogziljer] a u x i l i a r . a înzestra l'équipement (m. -ă a utila GRAMMAIRE Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea unui substantiv precedat de un adjectiv posesiv.) outiller (vb. a distruge.) [ekipmâ] echipa­ m e n t u l (industrial).) [uti] unealta les machines-outils [ma/in^zwuti] maşinile-unelte la chaudière [/odjer] căldarea. promisiune a sfîrşi.) unealta utilajul u t i l a t . Celtelcomédie a eu un grand succès. demonstrativ sau interogativ si de unele adjective nehotărîte (ca plusieurs.au même endroit [ o ^ m e m w W r w a ] în (pe) acelaşi loc le bâtiment [batimà] clădirea achever [a/|ve] a t e r m i n a la fête [fet] sărbătoarea l'engagement (m. quelques): Mon frère est parti. vesel: ciudat. ca­ zanul ferroviaire [ferovjsr] feroviar.

titluri de cărţi sau capitole: Nous habitons 37. c) înaintea unui substantiv la vocativ: Bonsoir. 37. Hélène est architecte. B ă r b a ţ i . Elena este arhitectă. t o v a r ă ş e ! d) înaintea unei apoziţii: Camille. femmes. proverbe: pluie abat grand vent. e) în Petite sœur des Horaces. sora Horaţilor. femei. Camille. tous se pressaient copii. t o ţ i se îngrămădeau la uşi. f) In adrese. camarade! B u n ă seara. Le verbe sortir (a ieşi) Indicatif Présen t je sors tu sors il sort nous sortons vous Sortez ilsj sortent Passé composé je suis sorti(e) tu es sorti(e) il (elle) est sorti(e) nous sommes sortit e) s vous êtes sorti(e)s ils (elles) sont sorti(e)s Imparfait je sortais tu sortais il sortait nous sortions vous sortiez ils sortaient Passé simple je sortis tu sortis il sortit nous sortîmes vous sortîtes ils sortirent Futur je sortirai tu sortiras il sortira nous sortirons vous sortirez ils sortiront 223 .b) într-o enumerare: aux portes. Istoria l i t e r a t u r i i franceze. enfants. P a u l este strungar. Hommes. L o c u i m p e s t r a d a J u l e s Michelet. nr. verişoară ! Mulţumesc. B u t u r u g a mică răstoarnă carul m a r e . cousine! Merci. g) In faţa u n u i s u b s t a n t i v cu v a l o a r e de n u m e p r e d i c a t i v : Paul est tourneur. rue Jules Michelet. Histoire de la littérature française.

El şi-a scos batista.Subjonctif Présent que je sorte que tu sortes qu'i l sorte que nous sortions que vous sortiez qu'i Is sortent Participe Présent sortant Impératif sors! sortons 1 sortez 1 Passif sorti. Il a sorti son mouchoir. -e Observaţie. E a a ieşit în oraş de o oră. m a i jos verbul partir. Verbul sortir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être cînd înseamnă „a ieşi" şi cu a u x i l i a r u l avoir cînd are sensul de „a 1 scoate": Elle est sortie en ville depuis une heure. P e n t r u alte observaţii v. Le verbe partir (a pleca) Indicatif Imparfait je partais tu partais il partait nous partions vous partiez ils partaient Présent je pars tu pars il part nous partons vous partez ils partent Passé simple je partis tu partis il partit nous partîmes vous partîtes ils partirent Futur je partirai tu partiras il partira nous partirons vous partirez ils partiront Impératif pars 1 partons t partez t Passé Composé je suis parti(e) tu es parti (e) il (elle) est parti(e) nous sommes parti (e)s vous êtes parti(e)s ils (elles) sont parti(e)s Subjonctif Présent que je parte que tu partes qu'il parte que nous partions que vous partiez qu'ils partent 224 .

. t i t r e d ' u n recueil (culegere) de poésies de Victor Hugo. Non plus? Une dernière question alors: Quelle est la différence entre le potassium et l'uranium? 15 — învăţaţi limba franceză fără profesor ryiy iz .. . rue de P a r i s . H I .. . Frédéric şi-a procurat t o a t e unel­ tele necesare. 2. sentir (şi compuşii lor). v i e . .. EXAMEN — Qu'est-ce que le potassium? —? — Vous ne savez pas? Et l'uranium? Qu'est-ce que l'uranium? — ? — . Ce volum doriţi? Nu pot să u i t această scenă...) în oraş? Aş pleca la m u n t e . .Participe Présent partant Passé parti. vos paroles. selon que les règles le demandent: I l e n t e n d . t o u t était descendu. U l t i m i i călători au plecat aseară. . employez ou non l'article.. officier. Quel est. Traduisez en français: Fratele t ă u nu e inginer? Locuim pe B u l e v a r d u l Muncii la nr. Elle h a b i t e 32. e n f a n t s . „ J e vous assure et. . servir. La revedere. m a m ă . „. dormir. J ' a i relu. À la place des points.. .Odes et b a l l a d e s " est.. — Rien à faire. . Traduisez en français (vb. sortir): Trenul pleacă la ora zece. IV.. î n locul case­ lor demolate s-au construit blocuri. dar trebuie să urmez u n t r a t a m e n t la m a r e . e t . . ma chère. I I . m o t d'ordre? d e m a n d a . Verbul partir se conjugă la t i m p u r i l e compuse cu a u x i l i a r u l être. Je l'en ai déjà menacé. liberté" (Corneille). Vrei să ieşi (inf. . et.. je vais lui chanter quelque chose. Ca şi sortir. verbul partir pierde consoana finală t a r a d i c a l u l u i la i n d i c a t i v prezent sin­ g u l a r şi la i m p e r a t i v s i n g u l a r . v i e i l l a r d s . mentir. . Clădiri m a r i sînt ridicate acum în cîteva săptămîni.. Un utilaj modern asigură creşterea producţiei. . F e m m e s .-e Observaţie. Şi-a scos stiloul ca să noteze lucrurile cele m a i i m p o r t a n t e . . partir... . gloire. ce roman. . Traduisez en français à Vaide des mots appris au lexique: Această povestire e foarte a m u z a n t ă .. ANECDOTES RIEN À FAIRE — Si bébé ne veut pas dormir.. . .. m ă întorc î n d a t ă . EXERCICES I . vb..

LECTURE SUPPLÉMENTAIRE CHANSON D E L'EAU Furtive comme un petit r a t Un petit rat d'Aubervilliers* C o m m e la misère q u i c o u r t les rues Les p e t i t e s rues d ' A u b e r v i l l i e r s L ' e a u c o u r a n t e court sur le p a v é Le pavé d'Aubervilliers E l l e se dépêche E l l e est pressée On d i r a i t q u ' e l l e v e u t é c h a p p e r Echapper à Aubervilliers P o u r s'en a l l e r d a n s la c a m p a g n e D a n s les prés e t d a n s les forêts E t r a c o n t e r à ses c o m p a g n e s Les r i v i è r e s les b o i s e t les prés Les s i m p l e s r ê v e s des o u v r i e r s Des o u v r i e r s d ' A u b e r v i l l i e r s (J. P r ê v e r t) (Spectacles) * Aubervilliers [obervilje] . M u r i m p u ţ i n cu fiece plecare. Plus fait douceur que violence. Vorba dulce m u l t a d u c e .PROVERBES Partir c'est mourir un peu.

Autrefois. — Et quelle région du pays habitent ses parents? — Ce sont des paysans de la Dobroudja. Je lui ai donné notre adresse. l'étudiante de la Faculté de Philosophie. maman. Elle semblait très pressée.28-ÈME LEÇON À LA CAMPAGNE — J'ai rencontré Ioana. Elle m'a raconté un tas de choses sur son village natal. ce matin. devant l'Université de Bucarest. J ' a i noté la sienne. c'était 15* . Elle passera les vacances dans son village: Ioana n'a pas vu ses parents depuis la fin du premier semestre. — Ioana c'est la jeune fille que nous avons connue avant-hier? — Oui. à la fin des cours elle va quitter la capitale. mais elle se précipita vers moi dès que je l'eus appelée. C'est une très belle région: le Danube d'un côté et la Mer Noire de l'autre.

•— Oh. grâce a u x engrais c h i m i q u e s . chaque p a y s a n a reçu une grande q u a n t i t é de p r o d u i t s : b l é . légumes. t o u t a c h a n g é . a păstra autrefois a l t ă d a t ă — à présent acum recevoir a p r i m i — donner a da Synonymes riche sembler — abondant bogat. ţ i n u t LEXIQUE Antonymes changer a schimba — maintenir a m e n ţ i n e . comme elle se réjouissait à l'idée de revoir sa chère contrée n a t a l e ! VOCABULAIRE la philosophie [filozofi] filozofia le semestre [samestr] semestrul le tas [ta] grămada le hameau [la^amo] c ă t u n u l quelconque [kelkôk] oarecare s'associer [sasosje] a se asocia coopérative agricole de production [kooperativ agrikol da prodyksiô) cooperativă agricolă de producţie l'engrais (m. ) [or$] orzul le m a ï s [mais] p o r u m b u l la betterave [betrav] sfecla de zahăr se réjouir [re3uir] a se bucura contrée [kôtre] provincie.) [ogre] îngrăşămîntul la récolte [rekolt] recolta moissonner [mwasane] a secera. ils o b t i e n n e n t de t r è s riches récoltes. Après la moisson. Ils ont reçu de n o u v e a u x t r a c t e u r s et plusieurs moissonneuses-batteuses. Ils o n t des m a c h i n e s agricoles perfectionnées et grâce au t r a v a i l en c o m m u n . m a ï s . orge. si t u s a v a i s . m a m a n . b e t t e r a v e . a b u n d e n t — paraître a părea 226 . — Ils o n t déjà moissonné? — Mais o u i ! Ses p a r e n t s lui ont écrit une longue l e t t r e pour lui donner les dernières nouvelles du v i l l a g e . Mais depuis q u e les p a y s a n s se s o n t associés p o u r c o n s t i t u e r u n e c o o p é r a t i v e agricole de p r o d u c t i o n . a recolta le tracteur [traktcer] t r a c t o r u l la moissonneuse-batteuse [mwasan^zbat^fz] combina le blé [ble] grîul le seigle [segl] secara l'orge (/. seigle.u n hair>eau q u e l c o n q u e . — E l l e doit être b i e n contente de r e n t r e r chez elle.

) le paysan (m.Familles de mots • l'échange (m. lorsque sau după conjuncţia quand (cînd): Il accourut dès que je l'eus appelé. Intr-o propoziţie principală. -e (adj. Exemplu de verb conjugat la trecutul anterior: j'eus regardé tu eus regardé il eut regardé nous eûmes regardé vous eûtes regardé ils eurent regardé Se întrebuinţează de obicei într-o propoziţie subordonată. -oare ţăranul ţărănimea Composés du verbe paraître (a părea) apparaître disparaître reparaître a apărea a dispărea a reapărea GRAMMAIRE Perfectul anterior (Le passé antérieur) In limba romînă nu există perfect anterior.) schimbul a face u n schimb schimbul (de v a l u t ă ) schimbarea a s c h i m b a . 229 . A a l e r g a t de î n d a t ă ce l-am c h e m a t .) la paysannerie (f. Abia a i n t r a t . bientôt (curînd). că t r a n s m i s i u n e a meciului a şi început.) le change (m.) changer (vb. en un clin d'œil (într-o clipă). atunci cînd verbul din principală este la perfectul simplu. dès que (de îndată ce).) changeant.) échanger (vb. peu après (puţin după): À peine ful-il entré q ue la transmission du match commença. perfectul anterior se întrebuinţează după expresii ca: à peine (de-abia). a se schimba s c h i m b ă t o r . după locuţiu­ nile conjuncţionale aussitôt que (de îndată ce).) le changement (m. après que (după ce). în franceză el se formează din perfectul simplu al auxiliarului avoir sau être şi parti­ cipiul trecut al verbului de conjugat.

Le verbe battre (a bate) Présent je bats tu bats il bat nous battons vous battez ils battent Indicatif Imparfait je battais tu battais il battait nous battions vous battiez ils battaient Passé composé j'ai battu tu as battu il a battu nous avons battu vous avez battu ils ont battu Subjonctif Présent que je batte que tu battes qu'il batte que nous battions que vous battiez qu'ils battent Participe Présent battant Passé battu. -e Passé simple je battis tu battis il battit nous battîmes vous battîtes ils battirent Futur je battrai tu battras il battra nous battrons vous battrez ils battront Impératif bats! battons ! battez! O b s e r v a ţ i e . La fel se conjugă verbele abattre (a doborî). 1 . Le verbe mettre (a pune) Présent je mets tu mets il met nous mettons vous mettez ils mettent Imparfait je mettais tu mettais il mettait nous mettions vous mettiez ils mettaient Passé simple je mis tu mis il mit nous mîmes vous mîtes ils mirent Futur Passé composé j'ai mis tu as mis il a mis nous avons mis vous avez mis ils ont mis ie mettrai tu mettras il mettra nous mettrons vous mettrez ils mettront 230 . 2 . Verbul battre pierde u n t din radical la indicativ pre zent singular şi la i m p e r a t i v singular. combattre (a lupta) débattre (a dezbate).

Dès qu'elle (saisir) le sens de ses p a r o l e s . nous commençâmes à travailler.Mais il ne l'est pas. promesse. Bate fierul cît e cald. IV. aerul rece al n o p ţ i i ne răcori (rafraîchir). permettre (a p e r m i t e ) . Remplacez les infinitifs par des passés antérieurs: Dès q u ' i l (partir). formation. Ţ ă r ă n i m e a m u n c i t o a r e a o b ţ i n u t recolte foarte bogate.pierde un t. ea se s i m ţ i m u l t m a i l i n i ş t i t ă . Lai i n d i c a t i v prezent mp pe erra attiiv v singular. D u p ă ce îşi m ă r t u r i s i greşeala. t a t a se duse să se p l i m b e . După ce începură noi cercetări (recherches). -e preze i t singular şi iim O b s e r v a ţ i e . II. Ne place să p r i m i m c ă r ţ i . 1 . pensée. Se conjugă la fel v e r b e l e : admettre (a a d m i t e ) . Traduisez en français (v. r a d i c a l u l mett. commettre (a comite). transmettre (a transmite) etc. omettre (a o m i t e ) . Cînd deschiserăm fereastra.Subjonctif Présent que je mette que tu mettes qu'il mette que nous mettions que cous mettiez qu'ils mettent Partie pr­ Présent mettant Impératif mets l mettons t mettez ! Passé mis. la n u i t t o m b a . p r o d u i t . — Alors. soumettre (a supune). association. Q u a n d nous (marcher) des heures. il se leva. Traduisez en français en Utilisant le passé antérieur: De î n d a t ă ce a t e r m i n a t m a s a . Trouvez les verbes de là même famille que les noms adresse. 2 . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE PROVERBE Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. je n'ai pas demandé du pain beurré des deux côtés. suivants: obtention. elle se m i t à r i r e . m u n c a îi pasiona. î n v i a ţ a E m i l i e i au a v u t loc m u l t e s c h i m b ă r i . LEXIQUE): I n d u s t r i a noastră e în plină dezvoltare. Q u a n d il (achever) ses lettres. —. quel est le côté beurré? 231 . EXERCICES I . III. PRÉCISION — Mademoiselle. en silence. place. O nouă h a r t ă a a p ă r u t de c u r î n d în librării. A v i o n u l a d i s p ă r u t deasupra norilor (nuages). Cînd t e r m i ­ n a r ă . promettre (a făgădui). récolte. ea se sculă să plece.

accompagnée de sa petite sœur. Mais voilà que la porte du cabinet s'ouvre. arrive chez un dentiste. le temps semble s'écouler très lentement. On y perd des minutes précieuses surtout lorsqu'on est très pressé. Dans la salle d'attente. 232 . mais sans insensibilisation. parce que je me dépêche.29-E ME COURAGE LEÇON Une jeune fille. — C'est pour arracher une dent. assez peu éclairée.

. ) [ësdsibilizasjS] anestezia A ici ' u n e seconde [ d i s i ^ y n ^ z g ô d ] într-o secundă LEXIQUE Antonymes arracher a smulge — planter a p l a n t a perdre a pierde — trouver a găsi ' . -e [eklere] l u m i n a t . . Montrez-moi la dent. 233 . . -e (adj. courageux curajos — lâche laş montrer a a r ă t a — cacher a ascunde Synonymes s'écouler — passer a se scurge.) la perte (f. a conduce se dépêcher — se hâter a se grăbi Famille de mots perdre (vb. -ă s'écouler [sekule] a se scurge arracher [ara/e] a smulge l'insensibilisation (/. dit le dentiste. a trece . VOCABULAIRE la salle d'attente [ s a l ^ d a t â t ] sala de aşteptare éclairé.. Vous êtes courageuse. j'aurai fini la lettre avant votre retour.*\ i i .-— Mes compliments. F i ţ i l i n i ş t i t .) perdu. . voi fi t e r m i n a t scrisoarea înainte de întoarcerea dv. r °. accompagner — conduire a însoţi. . -ă GRAMMAIRE Viitorul II (Le futur antérieur) Viitorul II se formează din viitorul auxiliarului avoir sau être şi participiul trecut al verbului de conjugat. . Exemplu de verb conjugat la viitorul II: j'aurai fini eu voi fi t e r m i n a t tu auras fini il aura fini nous aurons fini vous aurez fini ils auront fini Cu ajutorul acestui timp se exprimă o acţiune viitoare îndepli­ nită înaintea altei acţiuni viitoare: Soyez tranquille. Alors la jeune fille se tourne vers sa sœur: — Ouvre la bouche.) a pierde pierderea p i e r d u t . Marguerite. i assombri î n t u n e c a t — éclaire l u m i n a t . D'ici une seconde nous l'aurons arrachée. .. mademoiselle.

dublînd consoana r.) De obicei.V i i t o r u l I I se foloseşte uneori şi p e n t r u a se e x p r i m a o presupunere : Il lui aura acheté des bonbons. -e Observaţie. Voi pleca atunci cînd îmi voi fi terminat lucrul. la viitor şi la condiţionalul prezent. 234 . 1. Verbul mourir pierde vocala t de la infinitiv. Le verbe mourir Indicatif Présent je meurs tu meurs il meurt nous mourons vous mourez ils meurent (a m u r i ) Imparfait je mourais tu mourais il mourait nous mourions vous mouriez ils mouraient Passé simple je mourus tu mourus il mourut nous mourûmes vous mourûtes ils moururent Futur je mourrai tu mourras il mourra nous mourrons vous mourrez ils mourront Impératif Passé composé je suis mort(e) tu es mort(e) il (elle) est mort(e) nous sommes mort(e)s vous êtes mort(e)s ils (elles) sont mort(e)s Subjonetif Présent que je meure que tu meures qu'il meure que nous mourions que vous mouriez qu'ils meurent Participe Présent mourant meurs t mourons ! mourez ! Passé mort. La timpurile compuse se conjugă cu auxiliarul être. Probabil că i-a cumpărat bomboane. (I-o fi cumpărat bomboane. 2 . v i i t o r u l II este î n t r e b u i n ţ a t într-o propoziţie subor­ d o n a t ă d e p e n d e n t ă de o p r i n c i p a l ă a l cărei v e r b este la v i i t o r u l I : Je partirai quand j'aurai fini mon travail.

Ne vous inquiétez pas: elle (penser) à tout. N-ai vrea să mă însoţeşti? Grăbeşte-te. e deja ora 6. . Devant l'université. Traduisez en roumain: Rassurez-la . elle est morte de peur. III. Une grande quantité. Vous avez perdu quelque chose? S-au scurs mai mulţi ani de cînd a plecat. On ira se promener lorsque papa (rentrer). Am găsit în dicţionar cuvintele pe care le căutai. Trouvez les antonymes des expressions suivantes: Arracher des pommes de terre. Il (être) si ingrat? Nous (interpréter) ses paroles? Il me semble que le temps le plus heureux de notre vie (être) celui de la traversée (Vigny). Vous voyez? Jacques (oublier) de nouveau de me téléphoner. C'est très compliqué. Mettez les verbes entre parenthèses au futur antérieur: Quand je (finir) mon travail. Je meurs de rire lorsqu'Antoine raconte des anecdotes. I I . Camerele bine luminate sînt foarte plăcute. On meurt de chaleur dans cette pièce. Traduisez en français en utilisant le futur antérieur: Vom pleca la munte cînd îţi voi fi citit traducerea. probabil că îl vei termina în cîteva ceasuri. IV. je te raconterai de belles histoires. Poate că a pri­ mit acest buchet de la logodnicul (fiancé) ei. C'est normal. Traduisez en français: Trouver un ami. Beaucoup de choses.EXERCICES I. O fi făcut iar vreo prostie (bêtise) ! V. Te rog să citeşti acest roman.

30-È M E ACHATS LEÇON Mme Girard: — J'ai fini ma lettre. auprès de la grande boucherie où nous sommes entrés hier. N'aurais-tu pas. voyons! La boulangerie se trouve de l'autre côté de la rue. Girard: — Je vais sortir acheter des cigares et de l'essence pour mon briquet. des macaronis. des timbres-poste? M. Antoine ! On pourrait faire encore d'autres achats. Antoine. Girard: — Une épicerie par là? Il me semble avoir vu une boulangerie avec une devanture richement garnie de brioches. Mme Girard: — Mais non. Ils doivent aussi avoir des timbres au bureau de tabac. Tu as même dit que tu voulais prendre un gigot de mouton. de croissants et de paind'épice. M. Les allumettes sont trop encombrantes. Girard: — C'est-à-dire? Mme Girard: — De la confiture. des citrons et des biscuits. Mme Girard: — Je t'accompagne. du beurre. MV {QxLca^y 236 . H y a une épicerie au coin de la rue. Tu ne t'en souviens plus? M. par hasard.

-e. Girard: — Cela ne pèse pas lourd ! VOCABULAIRE l'achat (m. M. a lua cu sine peser [paze] a c î n t ă r i lourd. la levure.mut5] p u l p a de berbec se souvenir [sa^suvnir] a-şi a m i n t i la boulangerie [bulÔ3ri] brutăria la devanture [davàtyr] v i t r i n a richement [ r i / m à ] bogat. -e [lur] greu. grea LEXIQUE Antonymes — commencer a începe sortir a ieşi — entrer a i n t r a acheter a c u m p ă r a . de riz ou de sucre. Le cacao. cum­ părătura par hasard [ p a r ^ a z a r ] din î n t î m p l a r e le timbre-poste [tëbra^post] t i m b r u l (poştal) le cigare [sigar] ţigara de foi. -e [dkôbrô] stînjenitor.vendre a vinde demander a întreba — répondre a răs­ punde finir a sfîrşi se souvenir aussi Synonymes — se rappeler a-şi aminti — également de asemenea Mots à plusieurs sens la lettre (f. t r a ­ bucul l'essence (/. incomod le bureau de tabac [ b y r o w d a ^ t a b a ] tutungeria la confiture [kăfityr] dulceaţa le macaroni [makaroni] macaroana le biscuit [biskiji] biscuitul l'épicerie (/. d i n belşug la brioche [brio/] b r i o ş a .) les lettres (f. pi. a sîcîi le kilo [kilo] k i l o g r a m u l la farine [farin] făina le cacao [kakao] cacao la levure [lavyr] drojdia de bere le poivre [pwavr] p i p e r u l emmener [ômanej a duce.M.) [a/a] c u m p ă r a r e a . litera 2 . Girard: — C'est tout ce que tu veux acheter? Mme Girard: — Je me suis toujours demandé pourquoi les maris aimaient taquiner leurs femmes. le poivre. le thé. ) [episri] băcănia la boucherie [bu/ri] m ă c e l ă r i a le gigot de mouton [3igo^. Girard: — C'est que j'avais peur de me voir obligé de porter des kilos de viande. de farine.d9^. Mme Girard: — Pourquoi donc? M. le café •— voilà les produits que tous les hommes voudraient faire acheter à leur femme lorsqu'elle les emmène faire des emplettes.) 1 . scrisoarea literele (literatura) 237 . cozonacul le croissant [krwasô] c o r n u l le pain d'épice [pë w depis] t u r t a dulce taquiner [takine] a t a c h i n a . ) [ss<îs] benzina le briquet [brike] bricheta encombrant.

la diateza pasivă. cu auxiliarul être.j.) l'acheteur.. Iată un exemplu de verb conjugat la diateza pasivă: Etre aime Indicatif Présent je suis aimé (e) eii sînt i u b i t . Ce comédien est aimé par le public. -ă tu es aimé (e) il (elle) est aimè(e) nous sommes aimé(e)s vous êtes aimé(e)s ils (elles) sont aimé(e)s Passé composé j'ai été aimé(e) lu as été aimé (e) il (elle) a été aimé(e) nous avons été aimé(e)s vous avez été aimé(e)s ils (elles) ont été aimé(e)s Imparfait j'étais aimé(e) tu étais aimé(e) il (elle) était aimé(e) nous étions aimé(e)s vous étiez aimé(e)s ils (elles) étaient aimé(e)s Futur je serai aimé(e) tu seras aimê(e) il (elle) sera aimé(e) nous serons aimé(e)s vous serez aimé(e)s ils (elles) seront aimé(e)t 238 . participiul trecut se acordă deci cu subiectul în gen şi număr.) Vachat (m. a duce eu sine (dintr-uu loc într-altul) GRAMMAIRE Diateza pasivă (La voix passive) Verbul se află la diateza pasivă atunci cînd acţiunea pe care o exprimă este suferită de subiect: La maison a été élevée en deux mois par les constructeurs du chantier. Verbele se conjugă. Acest a r t i s t este i u b i t de public. c u m p ă r ă t u r a cumpărătorul.) Composés du verbe mener (a duce) amener ramener emmener [am ne] [ramne] fàmnel a aduce a readuce a lua. cumpărătoarea (m. -euse a cumpăra cumpărarea . Casa a fost r i d i c a t ă (construită) în două l u n i de către constructorii ş a n t i e r u l u i .Famille de mots acheter (vb.

nous prenons. 1 . L a fel se conjugă verbele apprendre (a î n v ă ţ a . A t u n c i cînd silaba finală este m u t ă /consoana n se d u b l e a z ă : i k prennent. -e Observaţie. entreprendre (a î n t r e p r i n d e ) . 2 . 239 .Subjonctif Présent que je sois aimé(e) que tu sois aimé(e) qu'il (elle) soit aimè(e) que nous soyons aimé (e) s que vous soyez aimé(e)s qu'ils (elles) soient aimè(e)s Participe Présent étant aimé (e) s Impératif sois aimé(e) l soyons aimè(e)s! soyez aimé(e)s! ayant Passé été aimé(e)s Le verbe prendre (a lua) Présent je prends tu prends il prend nous prenons vous prenez ils prennent indicatif Imparfait je prenais tu prenais il prenait nous prenions vous preniez ils prenaient Passé simple je pris tu pris il prit nous primes vous prîtes ils prirent Passé composé j'ai pris tu as pris il a pris nous avons pris vous avez pris ils ont pris Subjonctif Présrn t que je prenne que tu prennes qu'il prenne que nous prenions que vous preniez qu'ils prennent Participe Présent prenant Futur je prendrai tu prendras il prendra nous prendrons vous prendrez ils prendront Impératif prends ! prenons ! prenez ! Passé pris. surprendre (a surprinde). şi n cînd t e r m i n a ţ i a începe cu o v o ­ c a l ă : je prends. a afla). comprendre (a înţelege). Consoana finală din rădăcina v e r b u l u i este d cînd t e r ­ m i n a ţ i a începe cu o consoană.

V. Je t'emmène au théâtre ce soir. Cercetările Măriei Curie au fost făcute în condiţii deosebit de grele. DI. regarder. El fusese admirat pentru atitudinea lui. Traduisez en français (vb. . Traduisez en français: Florile acestea au fost foarte frumos aranjate. Cărbunele fusese scos din mina de la Petroşeni. Il nous mènera en voiture jusqu'à la gare. dar nu mi se par serioase.. écrire. Aţi luat o hotărîre definitivă? Să iau şi impermeabilul? Va lua multe lecţii de franceză. traduisez-les punir. lire. diviser. Traduisez en roumain: Où mène ce sentier? Cette saison a amené la mode des cheveux longs. attraper. Aş lua în consideraţie argumentele dv. Il n'est pas homme à se laisser mener par le bout du nez. Drept cine mă iei? IV. Mettez les infinitifs ensuite: suivants à la voix passive. prendre): Ies puţin ca să iau aer. Irina nu va fi pedepsită pe ne­ drept.EXERCICES I . Traduisez en français: Această carte a fost tipărită acum 100 de ani. Operele clasicilor literaturii universale sînt traduse în romînă. Noi am luat toate măsurile pentru reuşita serbării noastre. I I . vendre. Piesa a fost pusă în scenă de curînd. séparer.

Jacqueline ! On va acheter des colliers et des bracelets pour les filles. prends ta jaquette et ton sac. On va sûrement trouver quelque chose. Mais je suis désolée: je ne sais vraiment pas ce qui pourrait leur faire plaisir. Jacqueline: — Tu as raison. bah ! Ne t'en fais plus. On file. On ira dans un magasin universel. Alain:—-Je me réjouis que tu sois enfin arrivée à cette sage conclusion. viens. des foulards pour les garçons ! Jacqueline: —• Et pour tante Lucile? De la po- BI2 241 . il faudrait acheter quelques cadeaux pour Paul et Michel. Nous avons beaucoup de cadeaux à faire.31-È ME CADEAUX LEÇON Jacqueline: — Alain. Jacqueline: — Je doute que ce soit là l'essentiel ! Alain: — Ah. Alain: — Tu oublies tante Lucile et nos cousins. Alain: — Ce n'est pas la mer à boire. Jacqueline: — Et il ne faut pas que ça coûte trop cher. des livres.

-ă sugestia Mots à plusieurs sens filer 1.) a pleca r e p e d e . ) a sugera sugestiv. J'achèterai quelques objets d'art populaire roumain. a o şterge (intranz. ça ne m'enchante guère. VOCABULAIRE être désolé [etro w dezole] a fi dezolat ce n'est pas la mfcr à boire [ s w n s ^ p a la m s r a bwar] n u .) a fila (despre lampă) 242 . « J. Alain: — Tu veux donc leur rapporter des caoutchoucs.) suggestion (f. L r . şirul o şterg carnea (anat. ) suggestif. (tranz. Alain! Alain: — Tu peux leur acheter du savon à barbe ou des ceintures ! Jacqueline: — Et toi tu peux toujours parler ! Je ne t'écoute plus. . . principal Famille de mots suggérer (vb. ) a pleca r e p e d e . a t o a r c e j „ T x • quand même rl \ka m o n t o t u ş i . tes suggestions. .i m a r e lucru f i l e r ~ [ f i l e f ( / o m .•. Il faudrait penser à autre chose. * pharmaceutique r[iarmasdtik] t farmaceutic -ă le B a T O n à barbe [sav5^. . -ve (adj.terie roumaine? D'ailleurs tu sais. .) a urmări (intranz.) [esôsjsl] esenţialul bah! [bo] aş ! ne t'en fais plus [n9__td^fe^ply] n u .) a toarce (tranz. ceramica î a « W * * ™ » [ « y K " * ! ? ] sugestia le» caoutchoucs [kautTul galosn .. a o şterge . 3.a_barb] săp u n u l de b ă r b i e r i t la ceinture [sstyr] cordonul LEXIQUE Synonymes essentiel — primordial — principal Homonymes — le fil la file je file — la chair la chère cher la chaire firul rîndul.ţ i m a i face sînge r ă u le bracelet [brasle] b r ă ţ a r a B | poterie^ [potri] olăria.) m î n c a r e a (bună) d r a g .?. .' • . 2. la conclusion [koklyzjo] concluzia douter [dute] a se îndoi l'essentiel (m. ou bien des produits pharmaceutiques? Jacqueline: — Tâche d'être sérieux. 4. scump catedra esenţial..

E x e m p l u de c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i avoir: que j'aie chanté eu să fi cintat que nous ayons chanté que tu aies chanté que vous ayez chanté qu'il ait chanté qu'ils aient chanté E x e m p l u d e c o n j u n c t i v perfect format cu a j u t o r u l a u x i l i a r u l u i être: que je sois entré(e) eu să fi intrat que nous soyons enlré(e)s que lu sois entré(e) que vous soyez entré(e)s qu'il (elle) soit entré(e) qu'ils (elles) soient entré(e)s Le verbe boire (a bea) Indicatif Imparfait !e buvais tu buvais il buvait nous buvions vous buviez ils buvaient Présent je bois tu bois il boit nous buvons vous buvez ils boivent posté composé j'ai bu tu as bu il a bu nous avons bu vous avez bu ils ont bu Subjonctif Présent que je boive que tu boives qu'il boive que nous buvions que vous buviez qu'ils boivent Passé simple je bus tu bus il but nous bûmes vous bûtes ils burent Futur je boirai tu boiras il boira nous boirons vous boirez ils boiront Impératif bois ! buvons ! buvez ! Participe Présent buvant Passé bu. 16' 243 .GRAMMAIRE Conjunctivul perfect (Le subjonctif passé) C o n j u n c t i v u l perfect se formează d i n c o n j u n c t i v u l prezent al a u x i l i a r u l u i avoir sau être şi p a r t i c i p i u l t r e c u t al v e r b u l u i de conjugat. -e.

Stofa asta e prea scumpă. Supraveghează lampa. prendre. Traduisez en français: Odinioară femeile torceau lîna în nopţile lungi de iarnă. acheter. oublier. IV. mi se pare că filează. Trouvez les antonymes des mots suivants: affirmer. Je ne crois pas'qu'il (terminer) son roman. Mettez les verbes entre parenthèses au passé du subjonctif: Je me réjouis que tu (réussir). Conjuguez à toutes les personnes les verbes des phrases suivantes: J'aurais bu ce vin. Il est content que tu (trouver) ce que tu cherchais. arriver. Je crains qu'il ne (partir) pas hier. Faut-il que je boive tout ce verre? Je n'ai jamais bu pendant les repas. . Sugestia ta e remarcabilă. Je regrette qu'ils (partir) si tôt! III. universel. Nu vrei să primeşti acest mic cadou? II.EXERCICES I. — Merci b e a u c o u p — r é p o n d la mouche — mais moi je préfère filer. Je boirai de la bière. A şters-o cum 1-a văzut pe unchiul meu. ANECDOTE •— Viens donc — dit l'araignée à une mouche — je vais t ' a p p r e n d r e à tisser. beaucoup. Am văzut o scenă foarte sugestivă.

papa. 245 . je pense qu'on pourrait faire un tour sur le littoral. mais..32-E ME LEÇON À LA MER Le sable était encore humide sur la plage. — Est-ce qu'on visitera aussi la fabrique de ciment et l'entreprise métallurgique de Medgidia? demanda Alain. —. — On a organisé une petite excursion en car. il y a trop de nuages. — Non. — Je pensais que vous vous étiez déjà baignés ce matin -— dit malicieusement M. Nous pourrons admirer les belles stations de la côte roumaine: Eforie. papa. l'eau n'était pas froide. malgré l'orage de la veille. mais on voulait prendre une barque. Les vagues moutonnaient. Girard en apercevant ses enfants qui descendaient lentement le grand escalier de l'hôtel.Excellente idée. Il faisait frais au bord de la mer. pour les touristes. Mangalia. suggéra M. Girard.. Les flots avaient balayé la côte pendant toute la nuit. — Moi.

c o n c l u t M. — J ' a i déjà commencé à c o n n a î t r e le l i t t o r a l r o u m a i n . il y a encore b e a u c o u p . destul la photo [foto] fotografia le phare [far] farul la mosaïque [mozaik] mozaicul l'ensemble (m. V o i l à : le p o r t . — O h . c u l t u r e . A u j o u r d ' h u i on n ' a u r a pas le t e m p s . — Il ne suffit pas d ' u n e j o u r n é e . a conchide Mots usuels le costume de bain costumul de baie le peignoir de bain h a l a t u l de baie le bonnet de bain boneta de baie la cabine cabina le tremplin t r a m b u l i n a le plongeon plonjonul. i n d u s t r i e .) [àsâbl] ansamblul la falaise [falez] faleza conclure [kôklyr] a încheia. ) [àtropriz] întreprin­ derea pas mal de. v a l u l moutonner [mutone] a spumegà il fait frais [il w fe w frs] este răcoare le bord [bor] ţ ă r m u l malgré [maigre] în ciuda. a debuta 246 .N o r d .— N o n . [ p a ^ m a l _ d o ] nu p u ţ i n . vasul voilier a m b a r c a ţ i u n e a cu pînze voile vela bouée de sauvetage colacul de sal­ vare le large (la pleine mer) largul m ă r i i LEXIQUE Antonymes froid rece — chaud cald admirer a admira — mépriser a dis­ preţul Synonymes Vorage — la tempête furtuna commencer — débuter a începe. — On o u v r i r a de g r a n d s y e u x p o u r t o u t v o i r . l ' h ô t e l A l b a t r o s de M a m a ï a . J a c q u e l i n e ..S u d .) [oraş] furtuna la veille [vej] ajunul descendre [desădr] a coborî la barque [bark] barca le nuage [nya3] norul le car [kar] autocarul la station [stasjô] staţiunea le ciment [sima] cimentul l'entreprise (/. d i t A l a i n . — Les R o u m a i n s m ' o n t p a r l é des progrès énormes que la D o b r o u d j a a faits d e p u i s la l i b é r a t i o n du p a y s . G i r a r d . G i r a r d . J ' a i a c h e t é pas m a l de p h o t o s . cu toate că l'orage (m. -ă le flot [fio] v a l u l balayer [baleje] a m ă t u r a la vague [vag] t a l a z u l .. la falaise d ' E f o r i e . le p h a r e et la m o s a ï q u e de C o n s t a n t z a . b e a u c o u p de choses à v o i r ! — d i t e n s o u r i a n t M. E t d a n s t o u s les d o m a i n e s : a g r i c u l t u r e . scufundarea la nage înotul la natation n a t a ţ i a le le le le la la canotage canotajul canot barca bateau n a v a . VOCABULAIRE le sable [sabl] nisipul humide [ymid] u m e d . ce sera p o u r une a u t r e fois. l ' e n s e m b l e de b â t i m e n t s m o d e r n e s d ' E f o r i e .

ziua precedentă la veillée (f.) ajunul.Familles de mots — balayer (vb.) veghea veiller (vb.) a m ă t u r a le balai (m.) a veghea le veilleur (m.) măturătorul la veille (f. Exemple de verbe conjugate la conjunctivul mai-mult-ca-perfect: que j'eusse perdu eu să fi pierdut que tu eusses perdu qu'il eût perdu que nous eussions perdu que vous eussiez perdu qu'ils eussent perdu que je fusse parti(e) eu să fi plecat que tu fusses parti (e) qu'il (elle) fût parti(e) que nous fussions parti (e)s que vous fussiez parti (e)s qu'ils (elles) -fussent parti(e)s Le verbe ouvrir (a deschide) Présent j'ouvre tu ouvres il ouvre nous ouvrons vous ouvrez ils ouvrent Indicatif Imparfait j'ouvrais tu outrais il ouvrait nous ouvrions vous ouvriez ils ouvraient Passé simple j'ouvris tu ouvris il ouvrit nous ouvrîmes vous ouvrîtes ils ouvrirent Passé composé j'ai ouvert tu as ouvert il a ouvert nous avons ouvert vous avez ouvert ils ont ouvert Subjonctif Présent que j'ouvre que tu ouvres qu'il ouvre que nous ouvrions que vous ouvriez qu'ils ouvrent Présent ouvrant Participe Futur j'ouvrirai tu ouvriras il ouvrira nous ouvrirons vous ouvrirez ils ouvriront Impératif ouvre I ouvrons l ouvrez ! Passé ouvert.) paznicul GRAMMAIRE Conjunctivul mai-mult-ca-perfect (Le plus-que-parfait du subjonctif) Conjunctivul mai-mult-ca-perfect este un timp compus. El se formează din auxiliarul avoir sau être la conjunctivul imperfect şi participiul trecut al verbului de conjugat.-e 247 .) m ă t u r a le balayeur (m.

Se conjugă la fel verbele couvrir (a acoperi). Avant que je (pouvoir) trouver une réponse. . . Sous mon front redressé et mes cheveux vermeils. Formez des propositions en combinant les 7ioms de la colonne de gauche avec un verbe de la colonne de droite (mettez le verbe au présent de l'indicatif): l'ouvrier l'acheteur les voix la pluie . „Il faudrait que tous ceux qui l'approchent (recevoir) les impressions qu'ils doivent lui communiquer" [Rousseau). offrir (a oferi). souffrir (a suferi. Să deschidem geamul? Deschide dulapul ! Numele lui deschidea lista..Observaţie. O furtună poate provoca mari inundaţii (inondation). Cine rîde la urmă rîde mai bine. Nous regrettions tous qu'il (être) si malade. IV. Le vent m'est un ami qui chante et m'accompagne 248 . ca verbele din grupa I (terminate la infinitiv în -er). o u v r i r ) : Te sfătuiesc să-i deschizi ochii înainte de plecarea ta. a suporta) etc. III.. Vîntul măturase coasta. Traduisez en français (vb. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE JOIE D'AGIR ET DE VIVRE . Mettez les infinitifs au plus-que-parfait du subjonctif: Je partis avant qu'il (rentrer). 1. _ les Girard passer partir volers'élever travailler l'oiseau le temps les vagues le sable l'écrivain tomber acheter écrire moutonner sécher PROVERBE Rira bien qui rira le dernier. II. La indicativ prezent verbul ouvrir are terminaţiile -e. în ajunul plecării noastre Ion s-a hotărît să rămînă la Bucureşti. -es. Unele magazine sînt deschise şi duminica. -e. 2. Mes deux yeux sont en fête et boivent le soleil. Să mătur? Prefer să întrebuinţez aspiratorul (aspirateur). EXERCICES I . Paulette m'avait tourné le dos. Ea a stat toată noaptea de veghe lîngă patul lui. Traduisez en français: Pămîntul e foarte umed. Am deschis ochii mari văzînd cum era îmbrăcat.

. toujours. Belle santé. Mes nerfs semblent refaits.. Brille en mes yeux. se tienne haut. . Et.En ma course rythmée à travers la campagne. pour qu'enfin mon cœur. bats sous mon front. Et ma bouche joyeuse et mes mains familières Voudraient saisir l'espace et baiser la lumière. Les Flammes hautes) . (Emile Verhaeren. mes muscles sont heureux. brûle en mes veines Et cours en moi comme le vent dans les drapeaux. L'air tonique et puissant emplit mon torse creux. Emplis mes deux poumons de vierge et pure haleine .

Alain et eux. — Inutile de te déranger. Des alpinistes enthousiastes. — Il doit leur demander déjà des renseignements pour les excursions qu'il projette. une fois arrivé au sommet ! On oublie tout. la fatigue de la montée. les rochers à pic. L'automne surtout. — Tu sais bien que c'est un de ses passe-temps préférés.33-È M E LEÇON VERS LES MONTAGNES — Je vais'chercher Alain. le vertige. surtout en cette saison. — Et puis. les chemins escarpés. c'est un véritable enchantement. Jacqueline. 250 . des jeunes gens de son âge qui passent leur week-end dans la région. — C'est bien agréable. Il y a une demi-heure qu'il a filé au wagon-restaurant. Alain est avec des amis dans le dernier wagon. Ils ont vite fait de s'entendre. quelle satisfaction on a. les excursions. — Avec des amis? — Oui. Chaque jour qui passe fait changer les demi-teintes de l'immense tapis bigarré du feuillage.

frunza le feuillage (m. à plus de 1 500 m . d ' a l t i t u d e .. -ă le feuillage [fœja3] frunzişul le montagnard [mâtajiar] locuitorul de la munte la contrée [kôtre] regiunea.) foiletonul le feuilletage (m. p a p a ..bon) un gendarme (gens d'arme) un portemanteau -(porte -f.manteau) — des bonbons — des gendarmes — des portemanteaux 251 . pes­ triţ. [ils^â^vit^fe^ do] au ajuns iute să. à m o i . Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca oricare substantiv simplu: un bonbon (bon -f. ţinutul le bruit [briii] zgomotul la cime [siml vîrful LEXIQUE Antonymes silence linişte — bruit zgomot enthousiaste entuziast — blasé blazat agréable plăcut — désagréable neplă­ cut satisfaction mulţumire — méconten­ tement nemulţumire Synonymes excursion — randonnée excursie contrée — région — pays regiune passe-temps — distraction — amu­ sement distracţie fatigué — éreinté — épuisé obosit.— C'est v r a i . VOCABULAIRE le wagon-restaurant [wago^restorâ] vagonul-restaurant le week-end [wikend] timpul liber la sfîrşitul săptămînii la région [re3J5] regiunea l'alpiniste (m.) (despre prăjituri) foitajul GRAMMAIRE Pluralul substantivelor compuse (Le pluriel des noms composés) 1.) [alpinist] alpinistul ils ont rite fait de. cet air pur des h a u t e u r s que l'on respire seulement sur les cimes.) foaia.) [ăjătmă] încîntărea la demi-teinte [dami^tët] (despre cu­ loare) nuanţa slabă bigarré... le renseignement [ràsenmà] infor­ maţia projeter [pro3te] a proiecta le passe-temps [pasată] distracţia la montée [môte] urcuşul le vertige [verti3] ameţeala le rocher à pic [ro/e w a_pik] stînca înaltă şi abruptă l'enchantement (m.. c'est ce grand silence.) a răsfoi le feuilleton (m. Les m o n t a g n a r d s d o i v e n t être bien h e u r e u x de v i v r e p e n d a n t t o u t e l'année dans une si belle contrée ! — Ce qui me p l a î t le p l u s . -ă. -e [bigare] bălţat. is­ tovit Famille de mots la feuille (f. nu le-a trebuit mult ca să.) frunzişul feuilleter (vb...

cuvintele invariabile (prepoziţii.F a c excepţie u r m ă t o a r e l e s u b s t a n t i v e care primesc u n « şi d u p ă p r i m u l element c o m p o n e n t : bonhomme gentilhomme •— bonshommes — gentilshommes — mesdamtt — mesdemoiselles — messieurs precum şi: madame mademoiselle monsieur 2. adverbe). formate din două sau mai multe cuvinte care sînt diferite din punct de vedere morfologic. precum şi verbele rămîn neschimbate : un wagon-restaurant un beau-frère un cerf-volant zmeu un sous-lieutenant sublocotenent une arrière-garde ariergardă un cure-dent scobitoare — des wagons-restaurants — des beaux-frères — des cerfs-volants — des sous-lieutenants — des arrière-gardes — des cure-dents grand-mères Excepţie: une grand-mère — des Observaţie. Dacă s u b s t a n t i v u l compus e format u n u l îl d e t e r m i n ă pe celălalt. La substantivele compuse. nu pri­ mesc terminaţia pluralului decît substantivele şi adjectivele . n u m a i semnul p l u r a l u l u i : un arc-en-ciel curcubeu un chef-d'œuvre capodoperă Le verbe connaître (a cunoaşte) Présent je connais tu connais il connaît nous connaissons vous connaissez ils connaissent Indicatif Imparfait je connaissais tu connaissais il connaissait nous connaissions vous connaissiez ils connaissaient Passé simple je connus tu connus il connut nous connûmes vous connûtes ils connurent Passé composé j'ai connu tu as connu il a connu nous avons connu vous avez connu ils ont connu Futur je connaîtrai tu connaîtras il connaîtra nous connaîtrons vous connaîtrez ils connaîtront 252 . dintre care p r i m u l . primeşte — des — des arcs-en-ciel chefs-d'œuvre une demi-heure — des 2 . acesta rămîne demi-heures d i n două s u b s t a n t i v e . invariabil: Dacă p r i m u l element este adjectivul demi. d e t e r m i n a n t u l .

connaître): î l cunosc de p u ţ i n t i m p . c i t e ş t e . Toate verbele t e r m i n a t e în -aître p r i m e s c în cursul con­ j u g ă r i i u n accent circumflex pe vocala i care precedă consoana t. Elle a perdu une demi-journée à l ' a t t e n d r e . Nu răsfoi cartea. reconnaître (a recunoaşte). Mettez au pluriel les noms et les verbes: Le sous-ingénieur surveillait la section de bobinage. EXERCICES I . B l a z a ţ i i au î n t o t d e a u n a m o t i v e de n e m u l ţ u m i r e . Nu v r e i să faci o excursie prin ţ i n u t u l acesta? A t u n c i cînd eşti obosit e plăcut să-ţi petreci t i m p u l în mijloeul n a t u r i i .-e Impératif connais ! connaissons ! connaissez! Observaţie. 2 . dispa­ raître (a dispărea). î m i plac t i n e r i i e n t u ­ ziaşti. 253 . Le sous-titre est placé au-dessous du t i t r e . Traduisez en français: Privesc foaia albă fără să scriu. 1 . HI.Subjonctif Présent que je connaisse que tu connaisses qu'il connaisse que nous connaissions que vous connaissiez qu'ils connaissent Participe Présent connaissant Passé connu. Mettez au pluriel les noms suivants: une demi-journée une plate-forme une contre-offensive un sous-marin une plus-value u n contre-amiral un vice-président u n avant-poste u n abat-jour u n monsieur une arrièré-grand-mère une contre-valeur u n sous-préfet une chauve-souris IV. H . La pomme de terre est un a l i m e n t très sain. Traduisez en français (vb. Nu cunoşti istoria grecilor? Se cunoşteau? Nu Bunoşteau anecdota aceasta? Cartea lor va apărea (paraître) în curînd. La fel se conjugă: paraître (a părea).o ! î n l i n i ş t e a p ă d u r i i se auzea fîşîitul (le bruissement) frunzişului. apparaître (a a p ă r e a ) .

(D'après M a u r i c e Herzog. Les précipices de l'autre côté sont terrifiants. Un vent brutal nous gifle. premier 8 000) . Nous devons contourner quelques blocs rocheux. Nulle difficulté ne peut nous arrêter. À présent nous touchons au but. nos lunettes. Jamais je n'ai éprouvé une joie aussi grande et aussi pure. Nous nous hissons comme nous pouvons.. les rudes escalades. Nous sommes essoufflés car la montée a été très dure. Nous nous hâtons. Annapurna. un monde d'images défile dans ma tête: les journées de marche.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE À L'ASSAUT DE L'ANNAPURNA En un éclair. les efforts exceptionnels pour assiéger la montagne. nous saisissons nos piolets. Le sommet se rapproche insensiblement.. Le sommet est une crête de glace en corniche. Après avoir bouclé nos sacs nous remettons nos gants. Nous sommes sur l'Annapurna ! 8 075 mètres. l'héroïsme quotidien de mes camarades. Déjà nous commençons la descente.

nous sommes partis pour la côte. Le temps passe tellement vite depuis que nous sommes ici. L'eau de mer à faible salinité. de la Mer Noire. l'intensité de la lumière solaire (n'oublions point les 255 . Je t'écris de Mamaïa. Je reste pendant des heures à suivre le mouvement lent des vagues qui viennent broder une fine dentelle le long de la plage ensoleillée dès l'aube et jusqu'au crépuscule. à la recherche.. une des plus belles stations de la côte. C'est une plage très large qui s'étend sur plusieurs kilomètres.3 4-E M E LEÇON UNE LETTRE Mamaïa le 4 Août 1964 Ma chère Annie.. Après un court séjour dans la capitale. l'air pur. Il y a déjà trois semaines que nous avons quitté la France et il me semble pourtant que l'on vient à peine d'arriver dans ce beau pays aux sites enchanteurs.

-ă comme de juste [kom^da^3yst] cum se cuvine la foule [ful] mulţimea loger [103e] a locui. une plage en pente douce. Tekirghiol. à sable particulièrement fin. tous ces bâtiments offrent un parfait confort. C'est une construction imposante qui s'élève sur la plage même. Mangalia. J'ai remarqué d'ailleurs que presque tous les hôtels de Mamaïa se trouvent près de la plage. voilà quelques-unes des splendides stations roumaines mises à la dispo­ sition du peuple travailleur. fer­ mecător le séjour [se3ur] şederea într-un loc à la recherche de. m'ont dit tous les Roumains. -ve [kyratiî] curativ. Et ce n'est qu'un début. On peut donc admirer. „Il faut revenir l'année prochaine pour voir notre Mamaïa". -â le rayon [rej5] raza ultra-violet [yltra^vjole] ultravio­ let. un des plus beaux hôtels de la station. des hôtels d'une élégance et d'un goût exquis. acier et ciment. pour la plupart.rayons ultra-violets !) sont autant d'éléments curatifs qui attirent.. Jacqueline VOCABULAIRE le site [sit] priveliştea enchanteur [d/âtœr] încîntător. n'est-ce pas? Je t'embrasse de tout cœur. a şedea la pente [p5t] panta particulièrement [partikyljsrmâ] deosebit de le lever du soleil [lave^dy^solsj] răsăritul soarelui 256 . Nous y viendrons ensemble l'année prochaine. un repos des plus agréables. -ă curatif. Nous logeons à „l'International". Ils ont raison. on élève d'autres colosses en briques.) [lob] zorile le crépuscule [krepyskyl] amurgul la salinité [salinité] concentraţia sării în apă solaire [soler] solar. -e [dsolsje] însorit. -ă l'aube (/. de sa chambre. [a^la^ra/er/^da] în căutarea broder [brode] a broda la dentelle [deltei] dantela le long de [ls^lô^ds] de-a lungul ensoleillé. Autant de jardins fleuris aux couleurs chatoyantes au milieu desquels se cachent des villas coquettes. le lever ou le cou­ cher du soleil. Aux côtés des immeubles qui se dres­ sent fièrement devant la mer. une foule de touristes. Eforie.. Ils ont raison d'être fiers. On a vraiment fait des prodiges dans ce pays. comme de juste. Leurs balcons sont tournés vers la mer ou vers le lac de Siutghiol. Oeuvre du régime de démocratie populaire.

) a însufleţi mouvementé .) căutarea rechercher (vb.-oare GRAMMAIRE Pluralul adjectivelor compuse (Le pluriel des adjectifs composés) 1. de obicei. -oare Ia villa [vila] vila exquis.) [asje] oţelul fier. ales. agitat.) mişcător.-e (adj.-ă le mouvement (m. acesta rămîne i n v a r i a b i l : gréco-latin — gréco-latins neuro-végétatif — neuro-végétatifs gastro-intestinal — gastro-intestinaux 17 — învăţaţi limba franceză fără profesor 257 .) mişcarea mouvementer (vb. a observa o bserver a Familles de mots la recherche (f. ambele elemente variază în gen şi număr: sourd-muet s u r d o m u t aveugle-né orb din naştere ivre-mort b e a t . afec­ tat.) a mişca mouvant. -easă LEXIQUE Synonymes joule — tas m u l ţ i m e .ă . de adjective din v o c a b u l a r u l ştiinţific). Adjectivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt for­ mează pluralul ca orice adjectiv simplu: malhonnête malveillant necinstit răuvoitor — — malhonnêtes malveillants 2. Adjectivele care se scriu în două cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) Dacă adjectivul este compus din două adjective. -ă chatoyant. . -ère [fjer] m î n d r u .) a urmări.-ă. grămadă remarquer — constater remarca.-ă mouvoir (vb.t u r t ă — sourds-muets — aveugles-nés — ivres-morts Observaţie. sclipitor.) animat. -ă. -e [ekski] fin.) c ă u t a t . -e [fl^ri] înflorit.le coucher du soleil [ku/e] apusul soarelui pour la plupart [ p u r ^ l a ^ p l y p a r ] în cea m a i mare parte le confort [kôfor] confortul le début [deby] începutul le colosse [kolos] uriaşul la brique [brik] cărămida l'acier (m.travajœr] poporul m u n c i t o r fleuri. Dacă p r i m u l element al adjectivului compus se t e r m i n ă în o (e vorba. a căuta recherché. -dr le prodige [prodij] m i n u n e a le peuple travailleur [pœpl^. -e | / a t w a j à ] lucios. -oasă.-e (adj.-e (adj.

Alte v e r b e . un adverb. -eter Unele verbe t e r m i n a t e la infinitiv în -eler. Asemenea verbe s î n t : acheter racheter (a r ă s c u m p ă r a ) . înaintea unui « mut din terminaţie.u n adjectiv (cu v a l o a r e s u b s t a n t i v a l ă ) şi u n s u b s t a n t i v sau u n adjectiv. el r ă m î n e i n v a r i a b i l : sous-développé — sous-développés ultra-violet — ultra-violets héroï-comique — héroï-comiques semi-circulaire — semi-circulaires tout-puissant — tout-puissants sau un c) în cazul adjectivelor compuse d i n t r . chanceler (a se c l ă t i n a ) . renouveler (a reînnoi). geler (a Indicatif présent je gèle j'achète tu gèles tu achètes il gèle il achète nous gelons nous achetons vous gelez vous achetez ils gèlent ils achètent Observaţie.b) Cînd p r i m u l e l e m e n t este o prepoziţie. consoana. a v î n d aceeaşi t e r m i n a ţ i e la infinitiv. schimbă acest e mut sau é în è. adjectiv cu funcţie de adverb. In general verbele care au un e mut sau un é în penultima silabă de la infinitiv. Indicaţii présent j'appelle tu appelles il appelle nous appelons vous appelez ils appellent je jette tu jettes il jette nous jetons vous jetez ils jettent nu dublează îl precedă pe (a c u m p ă r a ) . De exemplu: lever (a ridica)—je lève. étinceler (a străluci). Asemenea verbe s î n t : appeler (a chema). ci primesc u n accent grav pe vocala e care e m u t din t e r m i n a ţ i e . rappeler (a rechema). îngheţa) e t c . achever (a t e r m i n a ) . feuilleter (a răsfoi) e t c . jeter (a a r u n c a ) . ambele elemente r ă m î n i n v a r i a b i l e : une jaquette bleu pâle des gants bleu foncé Verbele terminate în -eler. céder (a ceda)—tu cèdes. 258 . peser (a cîntări) — il pèse. -eter d u b l e a z ă consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t din t e r m i n a ţ i e . d i n t r e care unul este d e t e r m i n a n t u l c e l u i l a l t .

Nicolae mi-a spus să te chem la telefon. Utilajul acestei uzine va fi reînnoit. Veţi vedea o mulţime de lucruri interesante. Des formes (aéro-dynamique). en 1945. Elle allait nu-pied. Aujourd'hui. Traduisez en français: Ea vorbeşte întotdeauna într-un mod afectat. Discuţia lor a fost foarte animată. à Copenhague. à travers le monde. I I . Traduisez en français: Vom cumpăra ţigări la gară. Elle aime les robes gris perle. ce sont des dizaines de millions de femmes qui célèbrent le 8 mars. Accordez les adjectifs entre parenthèses : Des problèmes (anatomo-clinique). III. Des relations (franco-belge). Depuis sa fondation. Ces épisodes sont héroï-comique. Des yeux (gris bleu). Plantaţiile de salcîmi (acacia) fixează nisipurile mişcătoare.EXERCICES I . Une porte (grand ouvert). Ce sont des mouvements semi-circulaire. Accordez en genre et en nombre les mots en italique: Dans cette station on traite les maladies gastro-intestinal. Presque tous les concerts symphoniques sont radio-diffusê. Ces nouvelles sont quasi-officiel. Des cellules (photo-électrique). Tot oraşul era în mişcare. Va îngheţa curînd. Je n'aime point les fruits aigredoux. Ei proiectează (projeter) o excursie în străinătate (à l'étranger). Des bas (extra-fin). la Fédération Démocratique Internationale des Femmes a beaucoup 17» 259 . LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES C'est en 1910. Răsfoiesc această carte. Des filles (sourd-muet). que la militante allemande Clara Zetkine fit adopter par la Conférence internationale des femmes socialistes le 8 mars comme journée internationale de lutte des fem­ mes pour la défense de leurs droits et de la paix. Des enfants (nouveau-né). IV. Am remarcat că vă place mult istoria. En Roumanie on construit plusieurs centrales thermo-électrique. Des personnes (bien-intentionné). Des oeuvres (tragicomique).

pour qu'il n'y ait plus de guerre. D'année en année le nombre des pays où la journée est célébrée augmente.fait pour populariser le 8 mars. (D'après „l'Humanité") . Dans les pays capitalistes c'est une journée de revendications. c'est une véritable fête. Dans les démocraties populaires. une étape dans la lutte persévérante que mènent les femmes du monde entier pour le désarmement général. Cette célébration n'a naturellement pas le même caractère dans chaque pays.

non? Jacqueline: — Moi. Je préfère le cinémascope en couleurs. Le jeu des 261 . Jacqueline? Alain: — Son faible. c'est les dessins animés. Mme Girard: — J'ai lu dernièrement une critique dramatique sur la première de Tartuffe à Bucarest. évidemment. car depuis que nous sommes arrivés à Bucarest nous n'avons vu aucun spectacle. La comédie de Molière a été très bien accueillie par le public roumain. mon cher. papa ! Jacqueline: — Trêve de plaisanteries. Alain: — Tu aurais pu le dire plus tôt. On aurait retenu des places. Mais les actualités et les documentaires m'intéressent également. Mais on pourrait aller au théâtre. Les dessins animés ne sont pas destinés aux gosses seulement ! Et j'aime aussi les autres films. pourvu qu'il s'agisse de bonnes productions. Girard: — Quel film. papa? M.35-E M E LEÇON OÙ ALLONS NOUS CE SOIR? Jacqueline: — Si on allait voir un film ce soir. je n'ai rien contre.

Car on ne cesse d ' a p p r e n d r e . Jacqueline (en chantonnant): — „. -ă tu as beau [ t y ^ a ^ b o ] degeaba se moquer [sa w make] a-şi bate joc convaincre [kôvskr] a convinge Expressions et mots usuels le scénario scenariul l'auteur de scénarios autorul de sce­ narii le metteur en scène regizorul la caméra a p a r a t u l de filmat la séquence secvenţa le parlant filmul sonor tourner un film a t u r n a un film tourner dans un film a juca într-un film ce film passe sur tous les écrans acest film rulează pe toate ecranele la télévision (la télé) televiziunea l'antenne réceptrice a n t e n a de recep­ ţie 1 "antenne émettrice a n t e n a de emisie le poste récepteur postul de recepţie. folle (adj..) [fu. ce n ' e s t p o i n t une pièce du répertoire classique français que j ' a u r a i s voulu v o i r . . să în­ cet 3 m eu la plaisanterie [plszàtri] gluma le cinémascope [sinemascop] cinema­ scopul l'actualité (/. un opéra r o u m a i n s e r a i e n t a u t r e m e n t i n t é r e s s a n t s . .comédiens a i n s i que la nouvelle mise en scène ont c o n t r i b u é au succès de la p i è c e . J e suis sûr d ' a v o i r réussi à te conv a i n c r e de r e n o n c e r au film. je préfère la p r e m i è r e . fal] nebun. M. a întîmpina la critique dramatique [ k r i t i k w d r a matik] critica dramatică la première [pramjer] premiera la mise en scène [ m i z w â w s e n ] regia la comédie [komedi] comedia la tragédie [tra3edi] tragedia le répertoire [repertwar] repertoriul le regret [ragre] regretul fou. allons à l'Opéra ! VOCABULAIRE le faible [febl] slăbiciunea le dessin animé [desë^anime] desenul animat trêve de [trsv da] destul cu. Alain: — S'il faut choisir e n t r e une comédie et une t r a g é d i e .. Toutefois. ) [aktqalite] aici: jur­ nalul (de actualităţi) le documentaire [doky mater] docu­ mentarul retenir [ratnir] a reţine la place [plas] locul accueillir [akœjir] a p r i m i . . " 1 Alain: — Tu as b e a u t e m o q u e r . a l o r s .Si j ' e u s s e é t u d i é Au t e m p s de m a jeunesse f o l l e . Girard: — E h b i e n . operă plaisanterie — blague glumă Versuri de François Villon. . Une créat i o n d r a m a t i q u e r o u m a i n e . 262 . a p a r a t u l de televiziune le relais releul LEXIQUE Antonymes créer a crea — détruire a distruge succès succes — insuccès insucces réalité r e a l i t a t e — fiction ficţiune 1 Synonymes accueillir — recevoir a p r i m i création — œuvre creaţie.

Le verbe vaincre (a învinge) Indicatif Imparfait je vainquais tu vainquais il vainquait nous vainquions vous vainquiez ils vainquaient Présent je vaincs tu vaincs il vainc nous vainquons vous vainquez ils vainquent Passé simple je vainquis tu vainquis il vainquit nous vainquîmes vous vainquîtes ils vainquirent 263 .) destinaţia le destinataire (m. începu să rîdă. 2.) produsul refléter (vb. Condiţionalul trecut forma a Ii-a se traduce în limba romînă la fel ca şi forma I (aş fi vorbit).) producţia la productivité (f. Acest t i m p corespunde ca formă cu mai-mult-ca-perfectul conjunctivului (que j'eusse parlé — fără conjuncţia que). destinul destiner (vb.) producătorul productif.) soarta.) p r o d u c t i v i ­ tatea produire (vb.-ă la production (f. Este o formă care t i n d e să dispară m a i ales din limba vorbită.) a produce le produit (m.) a destina. A început să scrie.) a reflecta le reflet (m) reflexul. Il s'est mis à écrire. reflectarea le réflecteur (m.) destinatarul GRAMMAIRE Condiţionalul trecut forma a Il-a (Le conditionnel passé lï-e forme) Condiţionalul trecut forma a Il-a se formează din auxiliarul être sau avoir la conjunctiv imperfect.) productiv. 1. Verbul semiauxiliar se mettre Verbul se mettre poate juca rolul unui auxiliar pe lîngă in­ finitivul unui verb. Urmat de un infinitiv precedat de prepo­ ziţia à. a hărăzi la destination (f.) reflectorul le destin (m. verbul se mettre arată începutul unei acţiuni: / ( se mit à rire. urmat de participiul trecut al verbului de conjugat. -ce (adj. Exemplu de verb conjugat la condiţionalul trecut forma a Ii-a: j'eusse parlé eu aş fi vorbit tu eusses parlé il eût parlé nous eussions parlé vous eussiez parlé ils eussent parlé Observaţie.Familles de mots le producteur (m.

La fel se conjugă verbul convaincre (a convinge). înaintea vocalelor a.Passé composé ] ai vaincu tu as vaincu il a vaincu nous avons vaincu vous avez vaincu ils ont vaincu Subjonctif Présent que je vainque que tu vainques qu'il vainque que nous vainquions que vous vainquiez qu'ils vainquent. i. Que je me mette à écrire? Je me mettrai à apprendre.-e Observaţie. il restait aussi indifférent que s'il eût été sourd. o din terminaţie. Traduisez en français: Publicul a aplaudat îndelung. Je me mis à déchirer le papier. Ce glumă proastă ! Fiecare creaţie cere eforturi. La indicativ prezent. 1. Si Pierre eût été attentif. EXERCICES I . Mon enfant était devenu très tendre. e. persoana a IlI-a singular nu primeşte termi­ naţia t. 2. Conjuguez à toutes les personnes: Je me mets à regarder par la fenêtre. Reflectorul era îndreptat spre faţada (façade) clădirii. S'il eût trouvé ce qu'il cherchait! I I I . Piesa e foarte bine primită. 264 . Participe Présent vainquant Futur je vaincrai tu vaincras il vaincra nous vaincrons vous vaincrez ils vaincront Impératif vaincs ! vainquons ! vainquez 1 Passé vaincu. Il ne voulait rien voir. Destinatarul nu era la adresa indicată. comme s'il eût deviné combien je souffrais. il aurait gagné la partie. Traduisez en roumain: Elle pleurait comme si un regret l'eût envahie. Aţî primit buchetul de flori care vă era destinat? II. 3. litera c din rădăcină este înlocuită prin qu. Apele rîului reflectau cerul albastru.

pareil à une grosse étoile d'or. toute une dentelure de cimes d'un bleu foncé se découpant à l'infini sur le ciel couleur de safran. destination. devinette. puis vermeil. un panorama inoubliable s'étendait devant ses yçux. dans le ciel pur. Sîntem convinşi că adevărul va triumfa. à mesure que le lever du soleil approchait. Tout à coup l'astre surgit. Il se colorait peu a peu. regret. sur lesquelles régnait un absolu silence. Au-dessus du Mont-Blanc. André Theuriet (Amour d'automne) . création. Tout ce paysage alpestre était encore revêtu d'une idéale teite d'azur. et soixante lieues de glaciers firent resplendir l'éclatante blancheur de leurs neiges immaculées. un petit nuage lilas planait comme un messager aérien chargé d'annoncer l'aube nouvelle aux habitants de cette ville fantastique. vb. A-m reuşit să o conving? V. formation. avec son énorme dôme.IV. accueil. Indiquez les verbes appartenant à la même famille que les noms suivants: observation. et au milieu de cette chaîne circulaire qu'il dominait de sa masse imposante. Un luptător pentru cauza păcii trebuie să fie sigur că va învinge. LECTURE SUPPLÉMENTA1RE LE MONT-BLANC De ces hauteurs neigeuses. puis. entre deux aiguilles lointaines. destruction. a l'horizon. convaincre): Toate argumentele sale nu ai reuşit să o convingă. devenait orange. qui donnait a cette colossale cité l'aspect féerique d'un monde élyséen. à mesure que l'aube blanchissait: — d'abord un premier plan de montagnes aux formes encore indécises. vaincre. Traduisez en français (vh. immédiatement la coupole du dôme se nuança de rose. production. qui semblaient de loin les fortifications et les clochers d'une étrange ville de Titans. les premiers rayons lumineux volèrent comme des flèches sur toutes les dentelures des sommets. pleurs. le Mont-Blanc. ses pointes. arrivée. ses tours et ses sveltes aiguilles. regard.

faisant ruisseler des flots de lumière sur les spectateurs qui montent les escaliers de marbre du grandiose édifice. Girard demande à une ouvreuse de leur montrer leurs places.. VOCABULAIRE le concert jk5ser] concertul sursauter [syrsote] a tresări bourdonner [burdane] a bîzîi. -oasâ. ravirent les spectateurs.. M. elle s'écrie joyeusement: — Ah. edificiul l'ouvreuse (/.) [edifis] clădirea. elle se lève brusquement et se précipite vers le téléphone. Il est sept heures et demie. le chef d'orchestre fit son apparition.. répond Madame Girard. — Moi aussi. măreţ. Les Girard sont déjà arrivés devant le Palais de la République. ) [uvr0z] plasatoarea la dorure [doryrj o r n a m e n t u l a r h i ­ tectural a u r i t 266 . Quelques minutes après s'être assis. a reţine craindre [krsdr] a se terne de au juste [o w 3yst] exact oser [oze] a îndrăzni le candélabre [kàdelabr] candelabrul scintiller [sctije] a scînteia. c'est une surprise. Antoine a loué des places pour le concert. Les candélabres scintillants du foyer s'allument l'un après l'autre. landis qu'ils admiraient le plafond aux magnifiques dorures. conclut Alain. — Je suis complètement bouleversée... quelle bonne nouvelle ! Mais j'allais vous dire.. Le publie l'accueillit par de vifs applaudissements. Le concert commença. — Mais quelle heure est-il. où la voix des hommes s'unit à la voix de l'orchestre pour chanter la joie de la fraternité humaine. Elle décroche et après avoir écouté pendant quelques instants la voix qui bourdonne au loin. Les accords de l'Hymne à la joie semblaient entraîner les chanteurs et les instrumentistes en un véritable tourbillon sonore. interprétée par le chœur et l'orchestre philharmonique . a z b î m î i louer [lue] a închiria. Les mouvements de la Neuvième Symphonie de Beethoven.Georges Enesco". — Je crains que nous ne soyons en retard. — Je n'ose demander. alors. -eaţă l'édifice (m.. n'est-ce pas? L'après-midi passe très vite. au juste? lui demande sa sœur. — Je m'en doute.36-È M E LEÇON AU CONCERT Jacqueline sursaute . chuchote Alain. a sclipi le foyer [fwaje] aici: foaierul allumer Falyme] a aprinde ruisseler [rrrisle] a curge şiroaie le marbre [marbr] m a r m u r a grandiose fgrddjoz] grandios. avoua Jacqueline après le concert. J'aime surtout l'Allégro final.

) — c î n t ă r e a ţ a (de muzică uşoară) 267 .le chef d'orchestre [/if. postul 3 . înfrăţirea PRONUNŢASE l'orchestre [orksstr]. 4.) [akardeô] acordeonul la balalaïka [balalajka] balalaica la contrebasse [k5trabas] contrabasul le cor [kar] cornul la flûte [flyt] fluierul la flûte de Pau [ f l y t ^ d o ^ p à ] naiul la guitare [gitarj chitara la harpe [arp] harpa le hautbois [obwa] oboiul la mandoline [mâdalin] m a n d o l i n a le piano [pjano] pianul le violon [vjolô] vioara le violoncelle [vjalôssl] violoncelul le tambour [1«bur] toba la trompette [tropet] trompeta EXPRESSIONS a cînta la pian (la vioară) = jouer du piano a cînta (voce) = chanter LEXIQUE (du violon) Mots à plusieurs sens le foyer 1.) — cîntecul la chansonnette (f. a încînta Famille de mots le retard (m.) — şansoneta le chanteur (m. v a t r a .) întîrzierea le retardement (m. a răpi 2 . . 3. locuinţa focarul foaierul t e a t r u l u i la place 1 .) — c î n t ă r e a ţ a (de operă) la chanteuse (f.) a î n t î r z i a . a încetini le chant (m.) — c î n t u l chanter (vb.l — a cînta la chanson (f. amînarea le retardataire (m. 2. le chœur se p r o n u n ţ ă k. locul 2 . [kœr.) î n t î r z i a t u l retarder (vb. — în aceste cuvinte grupul eh Instruments de musique l'accordéon (m.darkestr] diriiorul le chœur [kœr] corul r a v i r [ravir] a înclnta . piaţa ravir 1 . l'hymne (m.) întîrzierea.) — c î n t ă r e ţ u l la cantatrice (f.) [imn] imnul le sourbillon [turbij5] vîrtejul bouleverser [bulverse] a t u l b u r a la fraternité [fratsrnjte] fraternitatea. a răpi à r a v i r [a w ravir] minunat. căminul casa. serviciul.

la harpe le piano la guitare la contrebasse le violon la flûte la trompette la balalaïka .

guère. iar prezenţa lui în p r o p o z i ţ i e nu este strict necesară. Ne m a i poate fi î n t î l n i t singur în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) cu a n u m i t e v e r b e : pouvoir. a educa GRAMMAIRE Folosirea unei singure negaţii 1. Observaţie. folosindu-se doar negaţia pas: je crois pas. Mi-e teamă să nu se întîmple vreo neno­ rocire. (fig. a t r e b u i t să fie î n t ă r i t p r i n alte c u v i n t e cu v a l o a r e n e g a t i v ă (pas. Acest ne se n u m e ş t e ne expletiv. (La aceste verbe suprimarea lui pas nu este obligatorie.s e cu t i m p u l .Composés du verbe lever (a ridica) soulever a ridica la o mică înălţime se soulever a se răscula enlever a răpi. In limba franceză a d v e r b u l ne a fost î n t r e b u i n ţ a t m u l t ă v r e m e singur p e n t r u a e x p r i m a o n e g a ţ i e . savoir. 2 . Voi trece pe la voi în caz că nu veniţi voi pe la mine. d) în a n u m i t e e x p r e s i i : Il ne dit mot. 269 .z i s ă . cesser e t c . oser. îl î n t î l n i m în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) d u p ă c o m p a r a t i v e l e plus que. Valoarea lui n e g a t i v ă a t e n u î n d u . personne e t c . a scoate (petele) élever a înălţa. î n t r u c î t sensul n e g a t i v este e x p r i m a t de întreaga p r o p o z i ţ i e . Deseori a d v e r b u l ne nu are valoare n e g a t i v ă p r o p r i u . în limbajul familiar se suprimă adeseori ne.) b) în p r o p o z i ţ i i i n t e r o g a t i v e sau e x c l a m a t i v e : Qui ne serait ému par ce touchant spectacle ! Cine n-ar fi emoţio­ nat de acest spectacol înduioşător ! c) d u p ă a n u m i t e locuţiuni conjuncţionale. point. ) . autre­ ment que: Il est beaucoup plus méchant qu'on ne le dit. a creşte. ca à moins que e t c . tu vas pas sauter etc. je ne cesse etc. moins que. meilleur que. Nu suflă o vorbă. Nu vă fie cu supărare. î n d o i a l a : Je crains qu'il n'arrive un malheur. : je n'ose. rien. E mult mai rău decît se spune. b) după a n u m i t e verbe care exprimă t e a m a . : Je passerai chez vous à moins que vous ne veniez chez moi.) a stîrni entuziasmul. JVe vous déplaise.

. Cine n-ar vrea să rămînă mereu tînăr? N-au p u t u t rezista t e n t a ţ i e i . II.. toujours le progrès. .-e uzitată: Observaţie. Ne aşezarăm pe scaunele noastre. 1. N . pour la liberté. EXERCICES I . plus aux concerts! L'ignorance.Le verbe s'asseoir (a se aşeza) Présent je m'assieds tu t'assieds il s'assied nous nous asseyons fous vous asseyez ils s'asseyent Indicatif Imparfait je m'asseyais tu t'asseyais il s'asseyait nous nous asseyions vous vous asseyiez ils s'asseyaient Passé simple je m'assis tu t'assis il s'assit nous nous assîmes vous vous assîtes ils s'assirent Passé composé je me suis assis (e) tu t'es assis (e) il (elle) s'est assis (e) nous nous sommes assis (es) vous vous êtes assis (es) ils (elles) se sont assis(es) Subjonctif Présent que je m'asseye que tu t'asseyes qu'il s'asseye que nous nous asseyions que vous vous asseyiez qu'ils s'asseyent Participe Présent s'asseyant Futur je m'assiérai tu t'assiéras il s'assiéra nous nous assiérons vous vous assiérez ils s'assiéront Impératif assieds-toi ! asseyons-nous ! asseyez-vous ! Passé assis. Nous dé­ cidâmes d e .a m încetat să-1 rugăm... . . N e . rapidement les taches (petele). .. 270 . La fel se conjugă se rasseoir (a se aşeza din nou).. Ce produit chimique. Ea nu ştie ce să zică după cele ce a auzit. le peuple français. Remplacez les points par les verbes se s o u l e v e r . E n 1789. Verbul s'asseoir mai are o formă p u ţ i n je m'assois etc. la séance (şedinţa). e n l e v e r ) : qui conviennent (retarder. Traduisez en français: Nu îndrăzneşte să te întrebe. l'égalité et la fraternité. 2 . l e v e r .

Maman avait demandé à Georgette d'enlever le couvert. eram foarte obosit. l'autre jour. Nous pouvons nous rappeler avec exactitude les couleurs du dessin. b) Mă aşezai pe iarbă. Mettez à la forme négative les verbes en italique: Je cesse de penser à elle. Elle se lève très tôt le matin. Deschide fereastra înainte de a te aşeza! Aşezaţi-vă.I I I . Nu e niciodată plăcut să aştepţi pe cei întîrziaţi. mon petit. — Eh bien? explique-toi. je ne pourrais pas? C'est si cher que ça? — Oh ! non. — Ah ! lesquelles? — L'Héroïque. traduisez en Ma montre retarde chaque jour. dis-moi ce qui te ferait plaisir pour tes étrennes. Mă voi aşeza mai tîrziu. Louis cîntă minunat la vioară. Tu pourrais pas. — Je demandais à une de mes élèves combien de symphonies avait composé Beethoven. en baissant la tête. C'est impossible. vă rog. Să mă aşez pe scaunul acesta? ANECDOTES ÉRUDITION C'est Alfred Cortot qui racontait. cette anecdote. Il fit détruire un magnifique édifice. Remplacez roumain: les mots en italique par des antonymes. La souris osait quitter sa cachette. me répondit-elle. lui dit-il. grand-père. Vîntul stîrnise nori de praf (poussière). V . — Je n'ose pas. prefer să stau în picioare (rester debout).) această greutate. Traduisez en français: a) Pisica îşi avea locul în faţa căminului. ça ne coûte rien. MÉLOPHOBIE Un illustre pianiste a un petit-fils de huit ans qu'il adore. Que voulais-tu me demander? — De ne pas jouer du piano pendant toute une journée ! 271 . Il descendit lentement les marches. la Pastorale et la Neuvième. — Trois. — Pierrot. I V . — Comment. me dit-elle tristement. îi era imposibil să ridice (inf. Qui se rappelle avec émotion les beaux jours de l'enfance? Il y eut un détail qu'elle critiquât.

à l'aide de leur pinceau. Tu as rencontré des amis en ville? M. en plein centre de la ville. les Aman. Girard: — Une demi-journée ne suffit certainement pas. une autre d'art occidental. les Andreesco et les Luchian. Girard: — Non. sans nul doute. M. je vous accompagne demain. Girard: — Évidemment. on ne savait pas où te chercher. Alain: — Mais quel musée. Le Musée comprend plusieurs sections: une section d'art roumain. toute la beauté des êtres et des paysages de leur pays. 272 . qui ont réussi à rendre.37-È ME LEÇON AU MUSÉE D'ART DE LA R P R . Girard: — Oui. la plus intéressante pour le visiteur étranger. J'ai été tout simplement au musée qui se trouve vis-à-vis de l'hôtel. des Greco. Voilà trois heures que tu es parti. car je n'ai pu voir cet après-midi qu'une partie des tableaux de la section d'art roumain. des Répine. des Van Eyck. de quelques peintres roumains. des Monet. des chefs-d'œuvre. Si vous voulez. n'est-ce pas? M. La section d'art roumain est. On commençait à s'inquiéter. Il faut absolument que vous le visitiez. des Rembrandt. J'ai longuement admiré les Grigoresco. Antoine. On y trouve. papa? M. mais il paraît que les autres renferment. Mme Girard: —• Bonsoir. entre autres. Mme Girard: — Il faudra y aller plusieurs fois de suite. Alain: — > Tu disais que c'est tout près? M. une troisième est réservée à l'art oriental. Et la section orientale possède une magnifique collection de jades. puisque la Galerie Nationale a été installée dans l'ancien palais royal. Alain: — Il y a aussi des sculptures. Mais je me suis attardé surtout devant les toiles d'une incomparable richesse poétique. elles aussi. Girard: — Le plus grand du pays: le Musée d'Art de la République Populaire Roumaine.

m. a e x p r i m a Homonymes le parti (m. si adj. la rînd renfermer [ràferme] aici: a c u p r i n d e la collection [koleksjô] cotecţia le chef-d'œuvre [/s w doevr] capodopera le jade [3ad] j a d u l LEXIQUE Antonymes s'inquiéter a se n e l i n i ş t i — se rassurer a se l i n i ş t i près aproape — loin d e p a r t e richesse bogăţie — pauvreté sărăcie Synonymes renfermer — contenir — comprendre a c u p r i n d e .) a u r m a suivjant.-e [oksidâtal] occidental. F e m i n i n u l se f o r m e a z ă ca la s u b s t a n t i v e l e . -e [rwajal] regal. p a r t i d a F a m i l l e s de mots — la suite (f. suita suivre (vb.-ă oriental.) [l'etr] fiinţa le paysage [pEjzaş] peisajul longuement [lôgmà] rnult t i m p les Grigoresco [le^grigorssko] t a ­ blourile lui Grigorescu de suite [da^sqit] în şir. a conţine rendre — exprimer a reda.) partidul la partie (f.) p a r t e a . b u c a t a .-ă centralisateur (s. -ă occidental.-e (adj.) centrala central.) cen­ tralizator la centralisation (f.) centralizarea centraliser (vb.) a centraliza GRAMMAIRE Genul numelor proprii (Le genre des n o m s propres) fe­ E x i s t ă unele p r e n u m e m a s c u l i n e care n u au c o r e s p o n d e n t m i n i n şi a l t e l e feminine c a r e n u au corespondent m a s c u l i n : Arthur Odile Edouard Yseut M a j o r i t a t e a p r e n u m e l o r franceze a u însă forme p e n t r u fiecare g e n .c o m u n e sau p r i n a d ă u g a r e a sufixului ette: Jean — Jeanne Simon — Simone Antoine — Antoinette 18 Louis — Louise André — Andrée Nicolas — Nicoiette 273 . -ă (s'(attarder [satarde] a întîrzia la toile [twal] pînza poétique [paetik] poetic. -e [arjàtal] o r i e n t a l . consecinţa.VOCABULAIRE inquiéter [skjete] a nelinişti près [prs] aproape installer [ëstale] a instala le palais [pale] p a l a t u l royal.) central.-e (adj.-oare — le centre (m.) următor.) u r m a r e a .) centrul la centrale (f. -ă le peintre [pstr] pictorul le pinceau [psso] penelul l'être (m.

Pluralul numelor proprii (Le pluriel des noms propres) N u m e l e p r o p r i i de persoană p o t p r i m i uneori s e m n u l p l u r a l u l u i : Ies Horaces Ies Henriettes P o t fi puse la p l u r a l şi n u m e l e scriitorilor sau a r t i ş t i l o r . at u n c i cînd p r i n acest n u m e se înţeleg chiar operele lor: les Homères les Corots R ă m î n i n v a r i a b i l e t o t u ş i şi în acest caz a) numele p r o p r i i de origine s t r ă i n ă • les Rembrandt les Borgia les Grigoresco b) unele n u m e celebre franceze: des La Fontaine Le verbe suivre des Rousseau (a urma) Présent je suis tu suis il suit nous suivons vous suivez ils suivent Indicatif Imparfait je suivais tu suivais il suivait nous suivions vous suiviez ils suivaient Passé simple je suivis tu suivis il suivit nous suivîmes vous suivîtes ils suivirent Futur je suivrai tu suivras il suivra nous suivrons vous suivrez ils suivront Impératif suis ! suivons ! suivez ! Passé composé j'ai suivi tu as suivi il a suivi nous avons suivi vous avez suivi ils ont suivi Subjonctif Présent que je suive que tu suives qu'il suive que nous suivions que vous suiviez qu'ils suivent Participe Présent suivant Passé suivi. 274 . Se conjugă la fel verbul poursuivre (a urmări). -e Observaţie.

Paul est p a r t i il y a deux minutes. Gilbert est très influencé par son cousin. Cette boîte ne renferme que des papiers. I V . le Louvre est devenu. Il était fidèle à son P a r t i . style Renaissance. il se leva. Il ne nous reste presque rien du Louvre primitif. Cette soie est si fine qu'elle me rappelle une toile d'araignée (păian­ jen). vă voi arăta drumul. de nos j o u r s . m a i puţin interesante. Le v i e u x chât e a u a été démoli sous F r a n ç o i s I pour être remplacé p a r u n m a . gnifique palais. sur la rive droite de la Seine. comprendre. Henri s'est peigné avec beaucoup de soin. Am u r m ă r i t cu m u l t ă a t e n ţ i e discuţiile care au a v u t loc. renfermer. Traduisez les verbes composés qui suivent: se débattre. 18* 275 . Ses collections illustrent l ' a r t sous toutes ses formes. enfermer. Ancien palais r o y a l . III. renvoyer. m a i n t e n i r . Traduisez en français: Eu urmez întotdeauna sfaturile tale. Cette partie est très difficile à lire. Marcel est un brave garçon. Mettez au féminin les noms en faisant l'accord grammatical: Simon s'est réveillé très tôt. Comment rendre toute la beauté de ce paysage? Après avoir terminé la partie. Christian s'est arrêté devant la gare.EXERCICES I . Germain sera récompensé pour son courage.m ă . contenir. entretenir. depuis les origines et j u s q u ' à l'époque c o n t e m p o r a i n e . un grand château fort. U r m a ţ i . Traduisez en roumain: Elle est très inquiète depuis quelques jours. On n ' a l l a i t achever cette c o n s t r u c t i o n q u ' a u X I X e siècle. U r m a ţ i exemplul lor ! Acest capi­ t o l e u r m a t de altele. Charles V fit du Louvre le séjour officiel des rois de F r a n c e . I I . La centralisation de la France n ' a eu lieu que vers le XVI-e siècle. l'un des plus riches musées du m o n d e . LECTUftE SUPPLÉMENTAIRE LE LOUVRE C'est dans les premières années du X I I I e siècle que P h i l i p p e Auguste fit construire. prévenir. Un siècle et demi plus t a r d . c o m b a t t r e . repartir.

276 . les admirables statuettes de Tanagra. Les principales sections du musée sont celles des antiquités égyptiennes. les bas-reliefs de Gilgamesh. L'épanouissement individualiste de la Renaissance. On s'arrête émerveillé devant „le Scribe accroupi''. nous voyons se succéder les Vernet. une partie des splendeurs conçues par le génie humain. les Delacroix ou les Manet. le Titien. la dignité enfin retrouvée. de Rubens.En visitant le musée du Louvre on redécouvre l'histoire artistique de l'humanité. La statue d'Aménophis IV et de Nefertiti attirent nos regards tout comme le code d'Hammourabi. couvert d'inscriptions. grecques et romaines. reflètent une organisation sociale fortement hiérarchisée.n. l'incomparable Vénus de Milo ne peuvent nous faire oublier la beauté des collections de notre ère. devant les sculptures de Jean Goujon.. Rembrandt ou Vélasquez. Et que dire des calcaires de Mésopotamie (III e millénaire av.ère). Comme dans un tourbillon de formes et de couleurs d'un réalisme saisissant ou d'une beauté idéalisée. les Courbet. les sculptures du Moyen Âge. des coupes et des bijoux finement ciselés. Et notre longue visite au Louvre est loin de toucher à sa fin. véritables merveilles des temps anciens et des temps modernes. Mais toutes ces beautés sans prix ne nous ont fait connaître qu'une partie des trésors du Louvre. destinés à embellir la vie des Cretois? Le taureau ailé. d'un réalisme étrangement expressif (2500 av. Il faudrait des semaines pour pouvoir examiner attentivement tous ces chefs-d'œuvre.n. principale source du droit sumérien. On n'est pas moins troublé devant les sculptures et les peintures des temps modernes. des poignards d'argent. Il serait impossible de passer bien vite devant les tableaux de Goya. monument en basalte noir. pour ne citer que quelques-uns de ces géants qui ont glorifié l'humanité. le culte pour l'homme et pour la raison humaine se retrouvent dans les magnifiques créations de Raphaël. On a l'occasion d'y-voir des collections d'une prodigieuse richesse. celles des sculptures du Moyen Âge. Ses collections de peinture sont célèbres dans le monde entier. Michel-Ange..ère). Houdon ou Rude. Léonard de Vinci. On s'attarde devant les Ingres et les David. On reste surpris devant les somptueuses toiles de Rigaud. Les objets de culte et de sacre. des peintures de la Renaissance et des temps modernes.

boeuf. — D'accord." — Que fais-tu là. j'en suis encore à admirer la fraîcheur des tableaux pleins de vie. Que je recommence alors? — Non. Elles sont si agréables à lire ! — Il n'est pas trop difficile d'écrire une fable. arrête ! Il aurait fallu les grouper au moins par catégories: animaux domestiques et bêtes sauvages. grenouille. chien. Tout d'abord on a besoin d'animaux: rat. souris. oiseaux. serpent. héron. lion. qu'il retrace dans ses petits chefs-d'œuvre.. ^fldU tyû&fteé mîlsM OArAM*-1 .. Alain? — Tout ce qu'il y a de plus simple. Jacqueline? — J'étais en train de rêvasser au bord de l'eau.. loup. Alain. insectes.. chacal. âne.38-È ME LEÇON „UN PETIT MONDE DIVERS. — Arrête. Après avoir relu plus de vingt fois les fables de La Fonta ine. cigale. mouche. perroquet. fourmi. aigle. Je préfère connaître le deuxième élément. tigre. chat. merci. Il te faut trois éléments. — Tu crois.

Hat .

jasmin.— Le cadre.) [Ësekt] insecta l'oiseau (m.) [orra] u l m u l le tilleul [tijœl] teiul la tisane [tizan] ceaiul (medicinal) le parfum [parfœ] parfumul pénétrant. -ă le chemin [/më] d r u m u l sablonneux. -euse [sablant] nisipos. tulipes. — Des tilleuls? — Pourquoi pas? Ce n'est pas beau les tilleuls? C'est bon pour les tisanes. lilas. pros­ peţimea retracer [ratrase] a expune l'élément (m. Alors.. bien sûr. Je commençais à en avoir assez de ton parterre fleuri. -oasă l'étang (m. -e [penetra] p ă t r u n z ă t o r . Et tu sais. enfin des ormes ou des tilleuls. des forêts de chênes.) [egl] v u l t u r u l le lion [ljô] leul la lionne [ljan] leoaica le loup [Iu] lupul la louve [luv] lupoaica l'âne (m. -ă l'insecte (m. — Je préfère le parfum des fleurs. ) [ôd] unda pur. ma Jacqueline. -e [pyr] limpede. lis.. — Du génie. Des rivières aux ondes pures. il faut encore quelque chose pour écrire des fables comme La Fontaine. muguets. -oare le lilas [lila] liliacul la tulipe [tylip] laleaua le jasmin j^asmë] iasomia le lis [lis] crinul l'œillet (m.) [età] heleşteul le roseau [rozo] trestia la forêt [fore] pădurea le chêne [/en] stejarul l'orme (m. — Bon. Mais en plaisantant j ' a i failli te faire accroire que je ne le savais pas. œillets.) [elemâ] elementul le rat [ra] şobolanul la souris [suri] şoarecele la grenouille [gramij] broasca le b œ u f [bcef] boul la vache [va/] vaca le serpent [serpâ] şarpele la cigale [sigal] greierele la fourmi [furmi] furnica l'aigle (m. pour ne plus parler de leur parfum.) [wazo] pasărea le cadre [kadr] cadrul la rivière [rivjer] rîul l'onde (/. il faudra mettre dans une fable aussi des fleurs: roses. etc — Tu as bien fait de finir.) [an] m ă g a r u l le héron [erô] b î t l a n u l le tigre [tigr] t i g r u l la tigresse [tigres] tigroaica le perroquet [peroke] p a p a g a l u l la mouche [mu/] musca le chacal [/akal] şacalul la bête [bet] a n i m a l u l . VOCABULAIRE rêvasser [rsvase] a visa cu ochii deschişi relire [ralir] a reciti la fable [fabl] fabula la fraîcheur [fre/cer] r ă c o a r e a . dobitocul sauvage [sova3] s ă l b a t i c . des chemins sablonneux. des étangs bordés de roseaux. c'est moins pénétrant. puisque tel est votre désir. pivoines etc.) [œj e] garoafa la pivoine [pivwan] bujorul le parterre [parter] s t r a t u l de flori fleurir [flcerir] a înflori le génie [3eni] geniul faillir [fajir] a fi cît pe ce faire accroire quelque chose à quelqu' un [f e r w a k r w a r ^ k e l k a ^ / o z ^ a ^ k elkœj a face pe cineva să creadă (ceva neadevărat) 279 . p u r . vio­ lettes.

a î n c e p u t să rîdă.) [iris] stînjenelul l'œillet (m. a prospera Diminutifs Le p e t i t d ' u n e souris s'appelle un souriceau (şoricel) lionne „ un lionceau (pui de leu) louve „ un louveteau (pui de lup) chienne „ u n chiot (căţeluş) chatte „ Un chaton (pisoi) vache „ u n veau (viţel) GRAMMAIRE Infinitivul trecut (L'infinitif passé) Infinitivul trecut se formează din auxiliarul avoir sau être la infinitiv prezent şi participiul trecut al verbului de conjugat: Après avoir pleuré elle se mit à rire.) înflorit.) floricica fleuri.) floarea la fleurette (f.ARBRES À l'acacia (m.) [ak«sja] saleimul l'aune (m.-e (adj.) [erabl] a r ţ a r u l l'orme (m.) a înflori. 280 .) [œj s] garoafa la perce-neige [psrsn£3] ghiocelul la pensée [pase] panseaua la rose [roz] t r a n d a f i r u l la violette [vjalet] violeta LEXIQUE F a m i l l e de m o t s la fleur (f.) [on] a r i n u l le bouleau [bulo] mesteacănui le charme [/arm] c a r p e n u l le chêne [/en] stejarul le hêtre [stra] fagul FEUILLES l'érable (m. D u p ă ce a plîns Il croyait être arrivé.) florarul fleurir (vb.) [orra] u l m u l le peuplier [pœplje] p l o p u l le saule [sol] salcia le tilleul [tijœl] teiul Conifères le mélèze [mêlez] le pin [pë] p i n u l molidul le sapin [sape] b r a d u l Fleurs le le le le le le la coquelicot [kakliko] m a c u l bluet [blye] a l b ă s t r e a u a dahlia [dalija] dalia glaïeul [glajœl] gladiola lilas [lila] liliacul lis [lis] crinul marguerite [mărgărit] m a r g a r e t a le narcisse [narsis] narcisa l'iris (m.-ă le fleuriste (m. El credea că a ajuns.

Nous ne pourrons pas vous donner ce livre avant ă avoir reçu sa réponse. c) t i m p u l : J'ai travaillé de 7 heures à 15 heures. După ce ai» terminat lucrul ne-am dus la cinematograf. d) a p a r t e n e n ţ a : Mes livres de Marie sont dans le tiroir de la table. sans. g) originea: J'ai lu des contes d'Afrique. Deseori infinitivul trecut este î n t r e b u i n ţ a t după prepoziţiile après. Cu ajutorul prepoziţiei de se poate e x p r i m a : a) locul de p l e c a r e : Je viens de Ploieşti. Nu vă vom putea da această carte înainte de à fi primit răspunsul său. i e) c a u z a : Elle se mit à verser des larmes de joie. b) m a t e r i a : Les carnivores se nourrissent de chair. Acest cercetător a primit Premiul de Stat pentru că a făcut o descoperire foarte importantă. 281 .El se t r a d u c e adeseori prin perfectul compus. h) p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Pierre de Ronsard est un des grands écrivains français de la Renaissance. Ce chercheur a reçu le Prix d'État pour avoir fait une très importante découverte. // a fait l'exercice sans avoir ouvert la grammaire. ca în exemplul de mai sus. ca în exemplele de m a i sus. Prepoziţiile de şi à Prepoziţiile de şi à se n u m ă r ă p r i n t r e prepoziţiile cel m a i des f o ­ losite în limba franceză. pour sau după locuţiunea prepoziţională avant de: Après avoir fini le travail nous allâmes au cinéma. A făcut exerciţiul fără să fi deschis gramatica. Observaţie: Prepoziţia pour urmată de infinitivul trecut are adeseori valoare cauzală. f) d e s t i n a ţ i a : Cette salle de bains est très claire.

Nous allons b) t i m p u l : Les cours commencent c) cazul dativ: à 7 heures.i) un s u b s t a n t i v La apoziţie: est la capitale de la R. ville de Bucarest Cu a j u t o r u l a) locul. p r e p o z i ţ i e i à se p o a t e e x p r i m a : direcţia: à la montagne. Le verbe acquérir Indicatif Présent j'acquiers tu acquiers il acquiert nous acquérons fous acquérez ils acquièrent (a dobîndi) Imparfait j'acquérais tu acquérais il acquérait nous acquérions vous acquériez ils acquéraient Passé simple j'acquis tu acquis il acquit nous acquîmes vous acquîtes ils acquirent 282 . g) a p a r t e n e n ţ a : Ces fleurs h) d e s t i n a ţ i a : Mon fer à repasser est de très bonne qualité. parfois à petits pas.P. sont'à toi. e) i n s t r u m e n t u l : Vous jouez à la balle? f) preţul: Nous avons acheté du tissu à cent lei le mètre.R. Je passe le journal d) m o d u l : Les enfants marchent à ma sœur.

la rue. V. Je vais vous donner un livre agréable. Pătrunderea maselor de apă în ecluză va permite navigarea m u l t o r vapoare. Moi je suis bien content d'avoir un a m i renard. il s-'approcha du balcon. P u i s . en utilisant (présent. travailler. a cere pe cale judiciară). L i v a d a (le verger) este înflo­ rită. Nous sommes au coin. Traduisez en français: Florile d i n parc au un miros p ă t r u n z ă t o r .. Tu te lèves ... cinq heures? Il a décidé. prietenul meu s-a dus să-şi vadă m a m a .. Se conjugă la fel verbele conquérir p r e t i n d e . Conjuguez imparfait. lire.. requérir EXERCICES I .. ils revinrent avec précaution (Maupassant). După ce au ascultat conferinţa. colère. (St. en français les phrases suivantes.. IV.. Această floricică creşte şi pe crestele m u n ţ i l o r . voix basse. A fost p ă t r u n s de vor­ bele t a l e ... après prendre conseil l ' u n de l ' a u t r e . î m i cer scuze că v-am făcut să a ş t e p t a ţ i . ei au început să aplaude. Remplacez tes points par les prépositions h ou de: Nous commençons. l'in- D u p ă ce s-a întors d i n călătorie. III. Exupéry)...vous revoir.. Cet enfant pleure. E a a ieşit fără să-mi fi d a t biletele. Ils parlaient. (a cuceri).. rester. Aceşti tovarăşi spun că au văzut trecînd t r o l e i b u z u l ... Après jeter au feu quelques morceaux de bois. I I . finitif Traduisez passé: par écrit le verbe c o n q u é r i r à Vindicatif passé composé). 285 . futur. Mettez les verbes en italique à l'infinitif passé: E t quand t u seras consolé (on se console toujours) t u seras content de me connaître (St... Elle semblait très heureuse. Exupéry).Passé composé j'ai acquis tu as acquis il a acquis nous avons acquis vous avez acquis ils ont acquis Futur j'acquerrai tu acquerras il acquerra nous acquerrons vous acquerrez ils acquerront Subjonctif Présent que j'acquière que tu acquières qu'il acquière que nous acquérions que vous acquériez qu'ils acquièrent Participe Passé acquisse (a Impératif acquiers ! acquérons ! acquérez ! Présent acquérant Observaţie.

Mais parmi les plus fous Notre espèce excella. 8 tout — toţi. Venez. pourquoi non? N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché: Mais pour mon frère l'ours. et rien aux autres hommes: On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Voyez ces animaux. fără nici o excepţie. Tout sage qu'il était. s'étant censurés tous. il ne se fera peindre. Du reste. Le fabricateur souverain composé — înfăţişare. ôter à ses oreilles. L'ours venant là-dessus. glosa — comentă în mod critic. 2 1 284 . Nous nous pardonnons tout. Glosa2 sur l'éléphant. un colosse. contents d'eux. Etes-vous satisfait? — Moi. Tant s'en faut: de sa forme il se loua très fort. pour elle. on ne l'a qu'ébauché. Je mettrai remède à la chose. 3 appétit — (aici) gust. 5 Jupin — poreclă familiară dată Iui Jupiter de către fabulist. dit qu'on pourrait encor Ajouter à sa queue. car tout 6 ce que nous sommes. et taupes envers nous. Que c'était une masse informe et sans beauté. Dame fourmi trouva le ciron trop petit. Se croyant. Jamais. s'il me veut croire. singe.LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA BESACE Jupiter dit un jour: Que tout ce qui respire S'en vienne comparaître aux pieds de ma grandeur: Si dans son composé 1 quelqu'un trouve à redire. Jupin 5 les renvoya. dit des choses pareilles: Il jugea qu'à son appétit 3 Dame 4 baleine était trop grosse. dit-il. parlez le premier. on crut qu'il s'allait plaindre. Lynx envers nos pareils. faites comparaison De leurs beautés avec les vôtres. 4 dame — titlu onorific dat aici din ironie. L'éléphant étant écouté. et pour cause. Il peut le déclarer sans peur.

E t celle de d e v a n t pour les défauts d ' a u t r u i . Fables) Sur la plage. Mettez les verbes entre parenthèses a ) au passé du subjonctif: Je regrette que vous ne (prendre part) pas à cette conférence ! Je m'étonne qu'il (partir) si tôt. le pêcheur abandonne sa ligne. un pêcheur. (La RÉVISION I . Il se retourne et aperçoit un homme au regard fou qui se précipite à l'eau avec un cri de détresse. Arrivé auprès du pêcheur il l'interpelle en criant: — Voilà un fou qui se jette deux fois à l'eau ! Deux fois tu vas le rechercher au péril de ta vie! Et lorsqu'il se pend tu ne bouges même pas! — Il se pend!? Et tout surpris. 1 besaciers — purtători de desagi (vechi cuvînt francez). 285 . gravement. et. il se jette dans le vide. se livre à son occupation favorite. Mais l'autre veut absolument mourir. Sans s'impatienter. Il doutait que je (planter) mes fleurs moi-même. le couche sur le sable et se remet à pêcher. l'attache à une branche. À ce moment un passant qui avait assisté de loin à toute la scène se met à courir. Traduisez en roumain: Fontaine. ramène le désespéré. malgré lui (Maupassantj. soit qu'il rêver. L'homme se redresse et ne va pas loin. ramène le désespéré. Mettez les infinitifs à l'imparfait du subjonctif: Les terres avaient besoin d'un homme qui les travailler. s'élance. T a n t ceux du t e m p s passé que du t e m p s d ' a u j o u r d ' h u i : Il fit pour nos défauts la poche de derrière. une fois le nœud coulant fixé à son cou. le couche sur le sable et se remet à pêcher. Auprès d'un arbre il sort une corde de sa poche. Le pêcheur abandonne la ligne. Je suis content que vous (lire) cet article sans dictionnaire. jusqu'à ce qu'ils être de retour à Babylone (Voltaire). soit qu'il laisser s'échapper sa pensée par sa bouche. b) au plus-que-parfait du subjonctif : J'aurais voulu que tu (écrire) et qu'ils (lire).Nous créa besaciers 1 tous de même m a n i è r e . il explique avec simplicité: — J'croyais pas qu'il allait se pendre. Micheline ne dit rien de peur que l'incident ne tourner au scandale. Il le pria avec instance de ne le point quitter. Je pensais seulement qu'il se faisait sécher. Soudain il entend courir près de lui. Et même il parla haut plusieurs fois. II. Il se redresse et de nouveau. III. Comme il faisait très chaud dans la chambre nous demandâmes qu'on ouvrir les fenêtres.

est une que d'aller où il veut et de s'enfoncer dans les bras du vent contraire . c'. établir son pabinei. V . pensa pas et la femme de l'envieux.. ses libertés démocra­ tiques.... Le marin vit dans une perpétuelle victoire. . c'. Zadig n'. Les travailleurs .. fête son anniversaire..... Il ne s'occupait pas plus des regards que s'il eût été seul dans un désert (Maupassant)... faire . Ils n'ont aucune envie . Le peuple français lutte. Nous.. . guerre.... .... V I .. fauteurs . Muncitorii din lumea întreagă nu pot uita eroicul exemplu al comunarzilor. Cependant je ne saurais dire que ce fût de la peine que je ressentisse (Diderot). Exupéry). Celui-là est le seul dont j'eusse pu faire mon ami (St. est une que kle courir devant l'orage. Traduisez en français: Lenin a murit.. d'études (Vigny).. c'. c'. sans oser le prévoir ou le comprendre (Vigny).. ei voiau ca legile să fie aceleaşi pentru toţi. usines.... France s'opposent ..... Elle dormait sans doute. parlerons ce soir. Partizanii nu şi-au trădat niciodată patria. ai fait mon ami. V I I . et il est maintenant unique au monde (St. Exupèry).. est une de passer seulement sur l'Océan et de ne pas s'engloutir..I V . dormir et d'. guerre. la paix. Je sentais qu'il allait m'arriver quelque chose. Remplacez manquent: les points par les prépositions ou les articles qui Nous avons visité un grand nombre. et il allait la surprendre (Flaubert)...est une que d'. Remplacez les points par en ou y selon le sens de la phrase: Mais j ' ... Je vais chez mon ami: on... pensa beaucoup (Voltaire). dar opera lui va trăi veşnic... la défense . une pluie normande qu'on aurait dit jetée par une main furieuse (Maupassant). Traduisez les phrases suivantes: La pluie tombait à flots.

PARTEA A IV-a .

I X. .

l'arabe — limba a r a b ă ş. adjectivul are funcţie de s u b s t a n t i v şi denumeşte limba poporului respectiv: le français = limba franceză.-e Français Anglais anglais. Nu a p a r în acest tablou la rubrica adjective le russe = limba rusă. 2 Precedat de articolul h o t ă r î t le. R é p u b l i q u e Démocratique Allemande Berlin 2 . spre deosebire de limba romînă.-e [berlë]i Allemands [bon] J Autrichiens Belges autrichien.-e * î n acest tablou nu sînt trecute decît o parte din ţările şi popoarele lumii. 19 — învăţaţi limba franceză fără profesor 289 .Copenhague mark] [kopenag] (1') Espagne [sspap] Madrid [madrid] (la) Finlande [fëlâd] Helsinki [slsinki] (la) France [frôs] Paris [pari] (la) Grande-Bretagne [gràda^brotap] Londres [làdr] (l'Angleterre) Bulgares Danois Espagnols bulgare danois.-e espagnol.-e [otri/] Vienne [vjsn] (la) Belgique [ b e ^ i k j Bruxelles [brysel] (la) Bulgarie [bylgari] (République Populaire de Bulgarie) Sofia [sofia] (le) Danemark [dan.a.-e ou landais finlandais.-e français.finnois.39-ÈME LEÇON PAYS ET PEUPLES DU MONDE* EUROPE [œrDp] Pays Capitale Habitants 1 Adjtctif a (1') Albanie [albani] (République PopuT i r a n a [tirana] Albanais laire d'Albanie) (1') Allemagne [almap] 1.-en ne belge allemand. 1 î n limba franceză. numele de popoare se scriu cu majusculă cînd sînt folosite ca substantive. le roumain = limba r o m î n ă . R é p u b l i q u e Fédérale d'Allemagne Bonn (1') Autriche albanais.-e Finnois ou Fin. le serbe = limba sîrbă.

R.S."S. grecque (la) Hongrie [la w Dgri] (République P o p u laire Hongroise) Budapest [bydapsst] (1') I t a l i e [itali] Rome [ram] Hongrois Italiens Norvégiens hongrois.-e italien. -enne norvégien. -e Roumains Suédois Suisses r o u m a i n .Prague [prag] que) (la) T u r q u i e [tyrki] A n k a r a Tchèques• Slovaques tchèque slovaque turc. -e suisse (la) Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] (République Socialiste Tchécoslova. -e suédois. -e Polonais polonais.Pays (la) Grèce [grès] ' Capitale Athènes [atsn] Habitants Grecs Adjectif grec. -e Portugais p o r t u g a i s .)[yereses] Moscou [mosku] Soviétiques (la) Yougoslavie [jugoslavi] (République Socialiste F e d e r a t i v e de Belgrade Yougoslavie) [belgrad] soviétique Yougoslaves yougoslave 290 ? . turque [àkara] Turcs (]') U n i o n Soviétique [ynjô savjetik] (U. -enne (la) Norvège [narvs3] Oslo [aslol (les) Pays-Bas [pei w ba] (la Hollande) Amsterdam [la ^ a lad] [amsterdam] (la) Pologne [palan] (République P o p u laire Polonaise) Varsovie [varsavi] (le) P o r t u g a l [partvLisbonne gai] [lisban] (la) R o u m a n i e [rumâni] (République Populaire Roumaine) Bucarest [bykarest] (la) Suède [syed] (la) Suisse [sqis] Stockholm [stakalm] Berne [bsrn] Hollandais hollandais.

tunisien. -enne Indiens (la) NouvelleDelhi [ n u v e l ^ (ou Hindous) delij [ëdoDjakarta [d3akarti'] Indonésiens indien. -enne iranien. -eniie Éthiopiens (Abyssins. -enne abyssinien. -enne guinéen. Corée du Sud (1') Inde [ïd] Séoul [seuil Chinois chinois. -e 291 . Coréens coréen. -enne -enne ASIE [azi] (1') Afghanistan ganistâ] [afKaboul [kabul] Afghans • afghan.J an g] . -enne marocain. -e [ppg. Abyssiniens) Guinéens Marocains éthiopien. -e j (la) R é p u b l i q u e Ar a b e U n i e frepyblik LeCairefla^Jker] É g y p t i e n s ^arabwyni] la Tunisie [tynizi] Tunis [tynis] Tunisiens égyptien.Pays Capitale Habitants Adjectif AFRIQUE [afrik] (1') Algérie [ a ^ e r i ] Alger [al3e] (République Algérienne D é m o c r a t i q u e et Populaire) (!') E t h i o p i e [etjnpi] Addis-Abéba 1 [adisabeba] (la) Guinée [gine] (République de Guinée) Conakry [konakri] (le) Maroc [marokj R a b a t [raba] Algériens 1 algérien. -enne (1*) I r a n (le) J a p o n 19* [ira] foapô] Téhéran [teerâ] Iraniens Tokyo [tokjo] Japonais j a p o n a i s . -e (la) Chine [/in] (République PopuP é k i n [pekë] laire Chinoise) (la) Corée [kore] 1 . -enne (1') Indonésie nezi] indonésien. R é p u b l i q u e Populaire DémocratiPyong-Yang que Coréenne 2 .

-enne (mskMexicains CENTRALE m e x i c a i n .N a m du Sud I Saigon [saigô] AMÉRIQUE DU NORD [amerik] (le) Canada [kanada] O t t a w a [otawa] Canadiens (les) É t a t s . -enne chiliîen. -e brésilien. -enne péruvien. -enne 2 . -enne (le) Brésil [brezil] (le) Chili [/ili] {]') E q u a t e u r [ekwatœr] Quito [kito] (le) Pérou [peru] L i m a [lima] Équatoriens Péruviens Uruguayens equatorien. -e c a n a d i e n . -e AMÉRIQUE DU (1') Argentine 3Ôtin] [arBuenos-Aires [byenozer] Brasilia [brazilja] Santiago [sàtjago] Argentins Brésiliens Chiliens a r g e n t i n .U n i s ta^zwyni] (le) Mexique sik] [eWashington [wo/ington] Mexico [meksiko] AMÉRIQUE Cuba [kyba] La H a v a n e [avan] a m é r i c a i n .I'ays Capitale Habitants Adjectif (la) Mongolie [ni5gali] (République P o p u Oulan-Bator laire Mongole) [ulàwbatar] (le) V i e t . -e | Cubains SUD cubain.N a m [ v j e t w nam] 1 . -e H a n o ï ranoïj Vietnamiens vietnamien. -enne (!') U r u g u a y [yryge] Montevideo [môtevideo] 292 * . -enne uruguayen. R é p u b l i q u e Dém o c r a t i q u e du VietNam Mongols mongol. V i e t .

Milan. în limba franceză. Barcelone. Iassy Turin.] Marea Britanie l'Angleterre [àglater] Anglia la Hongrie [ôgri] Ungaria les Pays-Bas [psi w ba] Olanda la Suisse [stiis] Elveţia la Tchécoslovaquie [t/ekaslovaki] Cehoslovacia le Brésil [brezil] Brazilia LEXIQUE Numele majorităţii ţărilor sînt. Cracovie. -enne Néo-Zélandais néo-zélandais. Nuremberg. în limba franceză.-e VOCABULAIRE l'Allemagne [almap] Germania l'Autriche [otri/] Austria l'Espagne [espajï] Spania la Grande-Bretagne [gràda^bratap. Munich. foarte asemă­ nătoare sau chiar identice cu numele lor în limba romînă. Numele unor oraşe (în special italiene) sînt însă uşor modificate: Florence. De exemplu: Germania = l'Allemagne Elveţia = la Suisse Olanda = les'' Pays-Bas Ungaria = la Hongrie Numele capitalelor unor ţări sînt adeseori identice cu cele din limba romînă. Cu toate acestea există şi unele excepţii. (Iaşi) etc. 293 . Bologne. alteori foarte apropiate. numele de oraşe urmează orto­ grafia şi pronunţarea numelui din limba respectivă (pentru limbile cu alfabet latin). Atragem însă atenţia asu­ pra unor deosebiri: Bucureşti = Bucarest Moscova = Moscou = Pari (s) Paris [nu se p r o n u n ţ ă •s final) = Londres Londra = Athènes Atena Roma = Hoirie Varşovia — Varsovie H a ga = La Haye Cairo Phenian = Le Caire = Pyong-Yang In il.Pays Capitale OCÉANIE Habitants [aseàni] Australiens Adjectif (l'j Australie [ostrali] Canberra [kàbera] (la) Nouvelle Zélande [nuvsl^zelàd] Wellington [welingtonj australien. Naples.

Milan. regiuni şi provincii. Madagascar. Celelalte n u m e de ţ ă r i sînt de genul le Danemark. la Pologne. Face excepţie numelor geografice feminine: la Bolivie etc. Oslo La Rochelle etc. franceze sînt considerate de genul m a s c u l i n : Marseille est grand. Londres est habité par plusieurs millions d'habitants. Numele de oraşe sînt a r t i c u l a t e un a t r i b u t : le vieux Paris. Observaţie. c u e x c e p ţ i a c o l o r t e r m i n a t e î n -e: Bucarest est visité par de nombreux touristes. Marseille. la Crète. iar altele nu: la Sicile. Malte. Genul a) N u m e l e d e ţări la Roumanie. numele de oraşe D e a s e m e n e a s î n t c o n s i d e r a t e ca m a s c u l i n e s t r ă i n e . la Seine. la Martinique. a r t i c u l a t e n u m e l e d e Lyon. les Philippines dar Cuba. Haye. la Méditerranée. le Rhin. t e r m i n a t e î n -e s î n t la Grèce. Le Caire. la Rome d'Auguste cînd sînt d e t e r m i n a t e de c) D i n t r e n u m e l e d e insule unele sînt articulate. 294 * . Ceylan.GRAMMAIRE Articularea numelor geografice a) S i n t a r t i c u l a t e n u m e l e d e ţări. numele oceanelor şi a l u n o r m ă r i . le Canada. p r e c u m şi n u m e l e d e munţi şi ape curgă­ toare: la France. la Volga. Leningrad. le Mexique. b) n u s î n t . la Transylvanie l'(océan) Atlantique. les Alpes. masculin: etc. Guernesey etc. la Touraine. l'Everest le Danube. le Japon la Bretagne. Le oraşe. î n g e n e r a l . New York. Jersey. les Baléares. F a c e x c e p ţ i e : La Havre. le Togo. le Pakistan b) N u m e l e d e oraşe Paris est beau. l'Argentine. la Baltique les Carpates.

ş e l i l e p o t fi e v i t a t e f o l o s i n d u . masculin: d) N u m e l e d e munţi le Parnasse. s î n t . les le Mont-Blanc. la Loire. de g e n u l le Caucase.sent vivant Passé vécu. Apennins les Pyrénées. le Nil... les Andes e t c .-e Passé composé j'ai vécu tu as vécu il a vécu nous avons vécu vous avez vécu ils ont vécu Subjonctif Présent que je vive que tu vives qu'il vive que nous vivions que vous viviez qu'ils vivent 295 . la historiques.s e e x p r e s i a : la cille de.. les Vosges. gre­ e s t e fie m a s c u l i n . fie f e m i n i n : Bêrésina. L e v e r b e vivre Indicatif Présent je vis tu vis il vit nous vivons vous vivez ils vivent Imparfait (a trăi) je vivais tu vivais il vivait nous vivions vous viviez ils vivaient Passé simple je vécus tu vécus il vécut nous vécûmes vous vécûtes ils vécurent Futur je vivrai tu vivras il vivra nous vivrons vous vivrez ils vivront Impératif vis! vivons ! vivez ! Participe t . F a c e x c e p ţ i e : les Alpes.: La ville de Prague est pleine de souvenirs c) G e n u l n u m e l o r d e ape curgătoare le Rhône. les Carpates. . care sînt de genul f e m i n i n . în g e n e r a l .Se s p u n e î n s ă : Rome est belle. G e n u l n u m e l o r d e Oraşe n e f i i n d î n t o t d e a u n a b i n e s t a b i l i t .

Poporul englez a dat lumii pe Shakespeare.. Romînia a dat lumii pe George Enescu. " — Oh ! d e m a n d e à l ' h ô t e l u n v o y a g e u r é t o n n é . Neapole.. p a r b l e u ! PROVERBE / / faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. L'Océan Atlantique lui ouvre le chemin vers l'Afrique et l'Amérique lointaine. a l l e m a n d ...... là où jadis s'établirent des colonies helléniques et par où pénétra la civilisation latine. Bucureşti. La capitale de la Grèce est .. Turgheniev şi alţi mari scriitori. r o u m a i n . la France est un pays méditerranéen. b) Koniînii sînt mîndri de capitala lor. Ruşii au dat lumii pe Puşkin. Trebuie să m ă n î n c i p e n t r u a t r ă i şi nu să t r ă i e ş t i p e n t r u a m î n c a . Pékin est la capitale de la . ANECDOTE À la p o r t e d ' u n h ô t e l . La capitale de la République Démocratique du Viet-Nam est .. III. Brazilia are o capitală nouă. Eminescu. 296 . Traduisez en roumain: La France s'étale sur une étendue harmonieuse et régulière. Principalele oraşe ale Italiei sînt Roma. on l i t : „Ici l'on p a r l e français. Milano. Les plaines du Nord l'unissent à l'Europe septentrionale. La Manche la relie à la Grande-Bretagne. Moscou est la capitale de 1'. La capitale de la République Populaire Polonaise est . II. suédois. Florenţa. i t a l i e n . Complétez les propositions suivantes par les mots nécessaires: Berne est la capitale de la . Des Alpes aux Pyrénées. Bologna. Herzenafost rus.. Gogol.. Brîncuşi. Lisbonne est la capitale du . Torino.. chinois e t c . a n g l a i s . Chopin a fost polonez.EXERCICES I .. Caragiale. e s p a g n o l . Traduisez en français: a) Canada se găseşte în America de Nord. Noi studiem fran­ ceza. russe. Tolstoi. q u i donc parle t o u t e s ces langues ici? •— Mes c l i e n t s .. Par ses frontières de l'Est elle est ouverte aux échanges avec le monde germanique.

qui ont gagné en outre des titres de champions olympiques. nos représentants ont fait preuve d'une valeur élevée. les sportifs de la République Populaire Roumaine ont gagné 39 médailles dont 11 médailles d'or.40-ÈME LEÇON SUCCÈS DES SPORTIFS ROUMAINS Les sportifs roumains ont obtenu des succès remarquables au cours de ces dernières années. qui ont réuni 32 pays. on constate qu'en un demi-siècle de régime bourgeois-féodal.) Si l'on compare les résultats obtenus par notre pays aux Jeux Olympiques. européens. Aux Jeux Olympiques. les sportifs roumains ont occupé à chaque édition des places excellentes au classement général par nations (à Helsinki. Aux Jeux mondiaux universitaires de 1961. Melbourne. les étudiants roumains ont occupé la deuxième place. balkaniques ou de champions du monde universitaires. Dans la période 1958—1964. nous avons obtenu 2 médailles—-l'une d'argent et l'autre de bronze — t a n d i s qu'en douze ans seulement. la plus grande compétition sportive internationale. Malgré le nombre accru des pays participants et en dépit de la valeur croissante des concurrents. avant et après le 23 Août 1944. Rome et Tokyo. plusieurs records du monde ont été battus par les sportifs roumains.de champions du monde. Course de haies Lancement du javelot .

Saut à la perche Natation (brasse) Aviron .

^ / J> Ei Equitation Gymnastique Ski .

) [ekitosjô] călăria la gymnastique [3imnastik] gimnas­ tica le football [futbol] fotbalul le ski [ski] schiul la boxe [boks] boxul le canotage [kanota3] canotajul le tennis [tsnis] tenisul le patinage [patina3] patinajul Expressions et m o t s usuels marquer un but l'entraînement (m.) [eskrim] scrima l'équitation (/. dovada accroître [akrwatr] a mări.) a marca un gol antrenamentul 300 . a spori en dépit de [â^depi^da] în ciuda accru.) [atletism] atletis­ mul la haie [s] gardul la course de relais fkurs w d9 w rale] ştafeta le lancement du javelot [làsmà w dy w 3avlo] aruncarea suliţei saut en hauteur [so w à w otœr] săritura în înălţime la perche [perj*] prăjina la natation [natasjô] nataţia nage sur le dos [na3^syr^la w do] pluta brasse [bras] bras (înot) le plongeon du tremplin [plÔ3Ô dy tràplëj săritura de la trambulină le cyclisme [siklism] ciclismul l'escrime (/. -ă le classement [klasmâ] clasamentul tandis que [tàdi^ka] în timp ce la médaille [medaj] medalia SPORTS l'athlétisme (m. -ă croissant. -e [krwasà] mărit.Boxe Patinage VOCABULAIRE remarquable [ramarkabl] remarcabil en outre [<î„n w utr] în plus. -e [akry] sporit. ) [ekip] echipa la preuve [prcev] proba. pe de­ asupra le titre [titr] titlul le champion [/âpjô] campionul l'équipe (/.

Sufixe (Suffixes) Sufixele sînt î m b i n ă r i de sunete (uneori u n singur sunet) care. valeur.) patinatorul la patineuse (f. danseur.) a înota le nageur (m.) patinoarul 301 . un substantiv colectiv: feuillage.LEXIQUE Celui qui pratique l'athlétisme la natation la boxe le football le cyclisme la gymnastique le ski le patinage l'escrime le tennis l'équitation est „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ un „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ athlète nageur boxeur footballeur cycliste gymnaste skieur patineur escrimeur tennisman cavalier Observaţie. formează c u v i n t e noi.) înotâtoarea le patinage (m. nettoyage.) patinajul patiner (vb. patinage.) înotul nager (vb. r e z u l t a t u l unei a c ţ i u n i : ouvrage. Sufixul -age i n d i c ă : a) b) c) d) o a c ţ i u n e : lavage. candeur. surmenage. atterrissage. o c a l i t a t e : courage.) patinatoarea la patinoire (f. b) pe cel care face o a c ţ i u n e : monteur. soudeur.) a patina le patin (m. Substantivul boxe este în limba franceză de genul feminin. Familles de mots la nage (f. langage. Sufixul -eur indică: coiffeur. nageur. fie cu sens diferit.) înotătorul la nageuse (f. a t a ş a t e ]a sfîrşitul unei r ă d ă c i n i . fie cu altă valoare g r a m a t i c a l ă faţă de c u v î n t u l de b a z ă . a) c a l i t a t e a : rougeur. blancheur.) patina le patineur (m. démarrage. conteur.

în s i t u a ţ i i în care limba r o m î n ă utilizează o construcţie pre­ poziţională: într-o zi într-o iarnă a vorbi despre literatură a pleca cu raniţa în spate a locui pe strada Păcii un jour un hiver parler littérature partir sac au dos habiter rue de la Paix Nu există reguli precise p r i v i t o a r e la folosirea prepoziţiilor în l i m b a franceză. ca sens. frapper du pied un homme à prétentions prendre pour confident s'intéresser à une question jouer du piano (violon) regarder par la fenêtre acheter à crédit gagner 10 francs par jour Uneori în limba franceză se foloseşte prepoziţia acolo u n d e limba r o m î n ă utilizează o construcţie fără p r e p o z i ţ i e : a juca fotbal (tenis) jouer au football (tennis) luna decembrie le mois de décembre oraşul Praga la ville de Prague a cumpăra ieftin acheter à bon marché R e a m i n t i m construcţia cazurilor genitiv şi d a t i v .. la care în limba franceză se foloseşte î n t o t d e a u n a prepoziţia de şi. Sportivii romîni au ocupat locuri tot mai bune în clasamentul general pe naţiuni.. unele verbe introduc în m o d c o n s t a n t c o m p l e m e n t u l indirect cu a j u t o r u l prepoziţiei à. à: curtea fabricii a aparţine unui partid la cour de la fabrique appartenir à un parti In unele cazuri. în limba franceză nu se foloseşte nici o prepo­ z i ţ i e . a lovi cu piciorul un om cu pretenţii a lua drept confident a se interesa de o chestiune a cînta la pian (vioară) a privi pe fereastră a cumpăra pe credit a cîştiga 10 franci pe zi saut à la perche voisin de . respectiv. A se compara ae asemenea: săritură cu prăjina vecin cu .. din limba franceză.. Cu t o a t e acestea. a v î n d în vedere f a p t u l că în m u l t e c o n s t r u c ţ i i limba r o m î n ă foloseşte alte prepoziţii decît e c h i v a l e n t u l lor. iar al­ tele cu ajutorul prepoziţiei de. 302 . De e x e m p l u : Les sportifs roumains ont occupé des places toujours meilleures au classe­ ment général par nations.GRAMMAIRE Folosirea prepoziţiilor constituie una d i n t r e dificultăţile l i m b i i franceze.

Patinajul se practică iarna. La fotbal este interzis să se atingă balonul cu mîna. Iată-1 pe campionul nostru la săritura cu prăjina. De două ori campioană olimpică. sauter. porter. O tînărâ romîncă de 17 ani a devenit campioană olimpică la aruncarea suliţei. se moquer.K. se souvenir etc. III. Alexandru este muncitor la uzinele Bepublica: duminica el joacă tenis sau cîntă la vioară. Ea a învins numeroase atlete consacrate. Se construiesc cu prepoziţia de verbele: hériter. survivre etc. Traduisez en français: a) La Jocurile Olimpice de la Tokio. patineur. echipa feminină de atletism a ţării noastre a ocupat. 1 répond le manager. Ea se interesează de sport. se servir. profiter. chasseur. flatteur. — O. chauffer. s'indigner. ressembler. nageur. bine.K. nuire. — Knock out. „Stadionul Bepublicii" este vecin cu baza sportivă „Progresul". coureur. deţine şi recordul mondial la sări­ tură în înălţime. fost create cele mai bune condiţii pentru dezvolta­ rea tuturor sporturilor. plaire. succéder. ANECDOTE C'est la maman d'un boxeur qui téléphone au manager pour demander comment va son fils qui dispute un match: — Comment ça va? demande-t-elle. b) Oraşul Bucureşti are multe stadioane moderne. conter. renoncer. tireur. perfect (expresie americană). Elle appelle à nouveau dix minutes après. EXERCICES I . — Comment ça va maintenant? —• K. souder. s'occuper. échapper. penser. penser. locul al patrulea în clasamentul general pe naţiuni. In ţara noastră au. Competiţiile sportive sînt numeroase în luna septembrie. s'emparer. lolanda Balaş. boxer. obéir. Indiquez les verbes dont dérivent les noms: coiffeur. skieur. Ei locuiesc pe strada Universităţii. résister. triompher. 303 . jouir.O. 1 2 O. Indiquez les noms terminés en -eur qui dérivent des verbes: danser. (O Kay) [o keil —foarte K. prétendre. aspirer.O.Se construiesc cu prepoziţia à verbele: accéder. 2 dit tristement le manager. II. joueur.

9 H Wri r b es1 — 15b J L J&> J t avantce ntre intér(ieur) gauche ailier gauche ailier droit intér(ieur) droit .Une équipe de football gardien de but <$ cJ!b arrière-droit dk arrière central Jf!L> arrière-gauche «5 demi-droit ? demi-gauche Tl Q K )) 1 4 « •\/.

comprenant 17 rotations. inaugure les vols spatiaux de 1963 effectuant 22 révolutions autour de la terre. 305 . G. après un voyage de 700 000 kilomètres. le vaisseau cosmique „Vostok-2"'. Le premier cosmonaute du monde. Le 6 août 1961. Valérl Bykovski. Le 13 octobre 1964 un vaisseau cosmique soviétique a emporté pour la première fois un équipage de trois hommes: l'ingénieurcolonel Komarov.41-ÈME LEÇON À L'ASSAUT DU COSMOS Depuis des millénaires. Moins de quatre mois plus tard. en Union Soviétique a été réalisé l'envol d'un homme dans l'espace. est lancée dans l'espace cosmique. Valentine Térechkova. la pensée de l'homme s'est efforcée de pénétrer dans les profondeurs de l'Univers. apprendre à diriger les lois de la nature. ayant à bord le pilote-cosmonaute Youri Gagarine. Au cours de la première moitié de l'année 1962 les cosmonautes américains J. et ces minutes ont ébranlé le monde. La distance parcourue par „Vostok-2" représentait un chemin approximativement égal à celui qui sépare la Lune de-la Terre. le 12 avril 1961. Youri Gagarine. accomplit le tour du globe et atterrit heureusement sur la terre soviétique. nouveau triomphe de la science et de la technique soviétiques. Shirra est le dernier cosmonaute de 1962. Le 14 juin 1963 un nouveau cosmonaute soviétique. Un autre Américain. Le vaisseau cosmique „Vostok-1". le scientifique Féoktistov et le médecin Egorov. En août 1962. L'Américain W. le cosmonaute soviétique Guerman Titov a accompli un nouveau vol cosmique. piloté par Titov. Cooper. de plus longue durée cette fois-ci. L'extraordinaire vol de Youri Gagarine autour de la Terre a été effectué en 108 minutes. Le vol de Titov a démontré la possibilité d'un séjour plus long de l'homme dans l'espace cosmique. Andrian Nikolaïev et Pavel Popovitch ont effectué le premier vol spatial en groupe. est placé sur l'orbite. Glenn et S. Pour la première fois dans l'histoire. Deux jours plus tard la première femme-cosmonaute du monde. est placé sur une orbite autour de la Terre pour n'atterrir que 25 heures et 18 minutes plus tard. car l'homme a toujours éprouvé le besoin de connaissances. a ouvert l'ère de la conquête du cosmos. Carpenter partent aussi à l'assaut du cosmos accomplissant trois révolutions autour de la terre. a voulu connaître sa place dans l'Univers.

.

une trentaine (vreo treizeci) : b) v i r s t a : atteindre la soixantaine fa atinge vîrsta de 60 de a n i ) . căiutarea le rêve [rev] visul au-delà de [odala_ds] dincolo de autour de [otur w da] în jurul le scientifique [siâtifik] omul de ştiinţă Sufixe Sufixul -ique formează adjective: cosmique. : français. tonique. ) [sspas] spaţiul le vaisseau cosmique [vsso^kasmik] nava cosmică accomplir [akôplir] a îndeplini. roumain. exécution. categoria g r a m a t i c a l ă . -ois. m a i r a r .Les vols des p r e m i e r s c o s m o n a u t e s soviétiques et a m é r i c a i n s figureront p a r m i les plus g r a n d s é v é n e m e n t s de l ' h i s t o i r e de la civilisation.) [aval] zborul l'espace (m. bordelais. alsacien etc. a d ă u g a t e la începutul u n u i c u v î n t . italien.) [aso] asaltul le millénaire [milener] mileniul la loi [hva] legea l'enTol (m. -ain. Prefixe (Préfixes Prefixele sînt î m b i n ă r i de sunete care. Sufixul -aine indică: a) a p r o x i m a ţ i a : une dizaine (vreo zece). énergique Sufixul -don formează substantive: civilisation. ) [Egzekysp] executarea la poursuite [pursqit] urmărirea. -ien formează nume de popoare sau indică a p a r t e n e n ţ a la un oraş. contribution Sufixele -ais. suédois. la o regiune e t c . îi modifica sensul s a u . Prefixele limbii franceze sînt mai p u ţ i n numeroase deeît sufixele 307 . a efectua ébranler [ebràle] a zgudui atterrir [atsrir] a ateriza" la conquête [kôket] cucerirea le voi [val] zborul le séjour [sejur] şederea (într-un loc) la rotation [rotasjo] rotaţia l'exécutionf/. VOCABULAIRE l'assaut (m. lorrain.

La nouvelle de la réalisation du premier vol cosmique est venue de l'Union Soviétique...(peste. 2 . Prefixul sous. interplanétaire etc.. col-.şi înseamnă „dedesubt". sub-) are sensul contrar lui super. surnom etc. super-son etc. „ s u b " : sous-directeur. Prefixul sur.(sou-. les travaux m e n é s » . supra. în Compendiul de g r a m a t i c ă o listă a principalelor prefixe şi sufixe ale limbii franceze. Gagarine et Titov sont partis à l'assaut du cosmos. care vor fi studiate mai departe.ei. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) 1 .( î m p r e u n ă ) : concourir. pe d e a s u p r a ) : survoler. corn-. est placé sur une orbite. surcharger. P a r t i c i p i u l t r e c u t neprecedat de un verb a u x i l i a r îndepli­ neşte funcţia de adjectiv şi. Acelaşi sens îl are şi prefixul super-: superstructure.) Iată cîteva prefixe: Prefixul e. subordonner etc. Acordul participiului trecut al verbelor conjugate la dia-> teza reflexivă (tot cu auxiliarul être) urmează reguli speciale. cor. correspondre etc.rtra. ca a t a r e . 308 . collaborer. Observaţie. comprendre.cu valoare s u p e r l a t i v ă : extraordinaire. Prefixul inter(între): international. extra-fin etc.. soutirer.. se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : la distance parcourue. Prefixul con-. P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă gen şi n u m ă r cu subiectul p r o p o z i ţ i e i : în le vaisseau cosmique. (v..

nom. Milan. sub-) aux mots suivants: sur. La durée du vol de Gagarine était (déterminé) d'avance par le programme. tirer. Marseille. Irlande. Chine. Les hublots sont (muni) de verres réfractaires. conscience. Formez des mots en ajoutant des suffixes aux mots suivants: douze. le système d'atterrissage entre en jeu. Les recherches biologiques (effectué) par les hommes de science ont fait considérablement progresser l'étude de l'influence des vols cosmiques sur l'organisme. Mettez les verbes entre parenthèses au participe passé en les accordant correctement. sol. Répondez aux questions suivantes: Savez-vous quelle est l'année qui marque le début de la conquête du cosmos? Quels sont les pays qui se sont lancés à l'assaut du cosmos? Quel a été le premier pionnier du cosmos? Qu'ont réalisé les cosmonautes Nikolaïev et Popovitch? Quel est le nom du cosmonaute américain quia inauguré les vols spatiaux de 1963? Qui a été la première femme-cosmonaute du monde? Quand a eu lieu le premier vol d'un équipage de trois hommes dans le cosmos? I I . puis traduisez à l'aide du dictionnaire: La transition de la surface (éclairé) de la Terre au ciel complètement noir est d'une beauté extraordinaire. .(ou super-). cent. Amérique. porter. abondant. lieutenant. Après la descente de l'appareil jusqu'à l'altitude (prévu). Lyon.(ou sou-. Formez des mots en ajoutant les préfixes sous. est (doté) de trois hublots. Inde.EXERCICES I . Hongrie. structure. III. IV. La surface extérieure de la cabine est (recouvert) d'une couche protectrice qui prévient la combustion. Egypte. naturel. Maroc. La cabine. estimer. vivre.

la Commune allait donner au monde les magnifiques preuves de la capacité de la classe ouvrière de diriger. gouvernement du peuple.42-È M E LEÇON LA COMMUNE DE PARIS Le 18 mars 1871. Les crimes les plus noirs des tyrans les plus barbares de l ' a n t i q u i t é pâlissent d e v a n t les effroyables cruautés des prétendus civilisés de Versailles. Trois mois. la nécessité de l'unité et de l'alliance étroite des ouvriers et des p a y s a n s . (D'après F l o r i m o n d B o n t e. contrôlé par lui. — la s e m a i n e s a n g l a n t e comme on l'a appelée d e p u i s — sous les coups répétés de l ' i m m o n d e coalition des forces r é a c t i o n n a i r e s versaillaises de Thiers et des armées p r u s s i e n n e s de B i s m a r c k . Les c o m b a t t a n t s de la Commune ont donc droit à la reconnaissance éternelle des t r a v a i l l e u r s du m o n d e entier. le siège de son gouvernement. par le peuple et pour le p e u p l e . les affaires de la N a t i o n . Certitude de victoire. P u i s la Commune dut succomber au cours des farouches combats de la d e r n i è r e s e m a i n e de m a i . Le peuple t r i o m p h a i t . pour la glorieuse page d'histoire r é v o l u t i o n n a i r e q u ' i l s ont écrite avec leur sang sur les pavés de P a r i s . C'était la C o m m u n e . La répression fut féroce. avec dévouement et a b n é g a t i o n . Malgré ses erreurs et ses faiblesses. La classe ouvrière et les progressistes de tous les pavs saluaient de leurs plus vives a c c l a m a t i o n s les c o m m u n a r d s dans leur première ébauche de la société socialiste. Elle a d é m o n t r é que les t r a v a i l l e u r s étaient capables de se gouverner e u x . Il faisait de l ' H ô t e l de Ville de P a r i s . Ils se dressaient contre la trahison des gouvernants lâches et des généraux e a p i t u l a r d s . t r a v a i l l a n t pour lui. les Parisiens et les Parisiennes s'insurgeaient contre la misère sauvage. la Commune de Paris a ouvert le passage a u x forces de l ' a v e n i r . Ils se soulevaient avec audace et i n t r é p i d i t é pour instaurer un régime de justice et de fraternité h u m a i n e et défendre la capitale contre les hordes prusiennes de l ' i n v a s i o n .m ê m e s . Elle a appris a u x générations d ' h o m m e s qui l ' o n t suivie.) 310 .

-ă l'erreur (/.) [avnir] v i i t o r u l l'alliance (/. -ă.sulve] a se ridica. pe adeptul acestei ideologii. indică: pri­ mul o ideologie. a muri farouche [faru/] sălbatic. -oasă immonde [im5d] m u r d a r . -e [nwar] (fig. ) [lodrts] îndrăzneala l'intrépidité (/. beauté. -ă le dévouement [devumà] devotamen­ tul l'abnégation (/. magnifie. communiste. a se răzvrăti la misère [mizer] mizeria se dresser contre [ s a ^ d r e s e w k ô t r ] a se ridica î m p o t r i v a la trahison [traiză] trădarea le gouvernant [guverna] conducăto­ rul lâche [la/] laş. în general. marxisme. fraternité. doctrine sau curentului literar: communisme. -elle [eternei] veşnic.VOCABULAIRE s'insurger [sïsyrje] a se răscula. -e [pretâdy] pretins. ) [ëvazjS] invazia triompher [triôfe] a triumfa .-e [kapitylar] laş. aclamarea l'ébauche (/. -ă le combattant [kâbatà] luptătorul éternel. frecvente şi în limba romînă. greşeala la faiblesse [feblss] slăbiciunea le passage [pasa3] trecerea l'avenir (m.) groaznic. socialisme. îndrăzneala instaurer [ëstore] a instaura défendre [defădr] a apăra la horde [la w ord] hoarda l'invasion (/. -e [sôglà] sîngeros. ca­ pitulard. iar al doilea. réaliste 311 . a se răscula l'audace (/. ) [af sr] problema succomber [sykôbe] a sucomba. -e [etrwa] s t r î m t . -ă. -ă le général [3ei\eral] generalul capitulard. pillard. -ă se soulever [sa__. crud. unité.. -oare la coalition [koalisjô] coaliţia réactionnaire [reaksjaner] reacţionar. -été) indică o calitate: capacité.) [abnegasjô] abne­ gaţia l'affaire (/.-ă. fuyard etc. acest sufix nu are acest sens: communard. In unele cuvinte. campagnard. -iste. -ă le crime [krim] crima l'antiquité (/. pavajul Sufixe Sufixul -ard are. cruauté. un sens peiorativ: capitulard. -ă le combat [kôba] lupta sanglant. {-ité. a în­ vinge l'Hôtel de Ville [ o t e l _ d a ^ v i l ] pri­ măria le siège [sjeş] sediul le gouvernenient [guvernamà] gu­ vernul contrôler [lôtrole] a controla l'acclamation (/. însă. socialiste. un curent literar etc. -ă la répression [represjô] represiunea féroce [feros] s ă l b a t i c . ) [alijâs] a l i a n ţ a étroit.) [etrepidite] curajul. ) [erœr] eroarea. fausseté etc.j [ebo/] s c h i ţ a . încer­ carea magnifique [majiifik] măreţ. Sufixele -isme. -eaţă. o doctrină. réalisme marxiste. -ă noir. liberté. Sufixul -té. maquisard etc. bavard. -ă le pavé [pave] c a l d a r î m u l . dez­ gustător. ) [àtikite] a n t i c h i t a l e a pâlir [pâlir] a păli la cruauté [kryote] cruzimea prétendu. ) [aklamasjô] acla­ m a ţ i a .

b) un pronume personal: boulevard. Complementul direct care precedă p a r t i c i p i u ! poate fi: a) pronumele relativ que: Les fruits que j'ai mangés. GRAMMAIRE Acordul participiului trecut (L'accord du participe passé) P a r t i c i p i u l trecut conjugat cu a u x i l i a r u l avoir se acordă după u r m ă t o a r e l e reguli: a) P a r t i c i p i u l t r e c u t r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd nu este însoţit de u n complement direct sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat după e l : Elle a mangé. Mes amies. dar romantique nazisme. . La Commune de Paris a ouvert le Elle a démontré que. . în limba franceză: Les fruits que j'ai mangés. In propoziţiile de felul: Fructele pe care le-am mincat. Observaţie. (Complementul direct este ! ' = la Commune).. 312 .. Nu se face acordul cu un complement indirect: Il nous a envoyé un paquet. pronumele personal cu funcţie de complement direct nu se e x p r i m ă . romantisme. se spune: sufixe se prezintă ca o pereche. Ils ont mangé. b) P a r t i c i p i u l trecut se acordă în gen şi n u m ă r cu complementul direct care îl precedă: Elle a appris aux générations d'hommes qui Vont s u i v i e . La glorieuse page d'histoire qu'ils ont écrite. (Complementul direct este qu(e) = la page d'histoire).. je les ai rencontrées sur le c) un s u b s t a n t i v (în special în propoziţii e x c l a m a t i v e sau inte­ rogative) : Quelle joie j'ai eue! Notă. dar nazi etc. Observaţie..Sufixul -iste formează şi substantive care denumesc pe cel care practică o meserie: pianiste. passage. Nu întotdeauna aceste două De exemplu.

En utilisant le suffixe -té (-ité. Ces personnes. ferme. Traduisez en français: R e v o l u ţ i a pe care au făcut-o comunarzii a instaurat primul s t a t al pro­ letarilor. fertile. Mettez les verbes entre faisant l'accord nécessaire: parenthèses au participe passé. Noi le-am citit şi le-am î n v ă ţ a t pe dinafară (par coeur). . Que de belles choses nous avons (voir)! Avez-vous (trouver) vos clés? N o n . La fabrique que nous avons (visiter) est moderne. je les ai (égarer). s u b t i l . perspicace. Les livres que t u as (acheter) coûtent 45 francs. je les a i (connaître) a v a n t vous. indiquez pondant aux adjectifs suivants: les noms corres- bon. Comunarzii au l u p t a t eroic. d u r . L'émission que nous avons (écouter) à la radio était (consacrer) a u x jeunes. égal.EXERCICES I . III. cher. -été). dar a r m a t a lui Thiers i-a m a s a c r a t cu cruzime. Répondez aux questions suivantes: Qu'est-ce que la Commune de Paris? A quelle date la Commune de Paris fut-elle instaurée? Que voulaient les communards? Contre q u i se dressaient-ils? Pourquoi la Commune succomba-t-elle? Quelle est l ' i m p o r t a n c e de la Commune? I I . en J ' a i (recevoir) votre lettre du 10 a o û t . IV. Exemplele de eroism pe care le-au d a t m u n c i t o r i i parizieni n-au rămas zadarnice. solide. Versurile pe care Eminescu le-a consacrat Comunei din Paris fac parte din poezia „ î m p ă r a t şi proletar". honnête. celle du 20 juillet je ne l ' a i pas (recevoir).

l ' a g r i c u l t u r e est la plus noble des professions. seul: . . quels fichus c a r a c t è r e s ! Q u a n d je suis e m b a r r a s s é . ça ne se v o i t p a s .. ça va très bien. .. on ne moisissait pas dans les écoles. le p r e m i e r m a g i s t r a t d'Arpajon ! puis conseiller génér a l ! puis d é p u t é ! .. . . .) Comment t r o u v e s . (Dépliant le papier. la g r a m m a i r e f r a n ç a i s e ! .) pas même les discours que je p r o n o n c e . puis je me suis lancé dans le commerce des bois de c h a r p e n t e . . . de m o n t e m p s .t u le c o m m e n c e m e n t ? Blanche: Très beau ! Caboussat. . . . je d i s : „ J e suis a l l é " . Tu l'as revu? Blanche: Recopié s e u l e m e n t .. j ' é v i t e les liaisons. Arpajon m ' é c o u t e la bouche o u v e r t e . j ' a i réfléchi à ce que m ' a d i t M a c h u t . (Il prononce sans lier l's avec Va. . . lisant: „Messieurs et chers collègues. . . t a n t ô t ils s'accordent.. (Regardant autour de lui avec inquiétude. je cube. . .. 314 . . A la campagne c'est p r é t e n t i e u x .) je ne sais pas l ' o r t h o g r a p h e ! Les participes s u r t o u t . j ' a i une r é p u t a t i o n . . . . J e serais m a i r e .) Mais n o n ! c a n e se p e u t p a s ! . .) Ah ! d a m e . . mais je ne rédige p a s . comme un i m b é c i l e ! . j ' a i appris à écrire en v i n g t . On me croit s a v a n t . des discours étonn a n t s ! . . . . . . . on ne sait p a r q u e l b o u t les p r e n d r e . . . (L'embrassant. .. a d o r é . je ne sais pas c o m m e n t . . considéré. . .s i x leçons. Blanche. ... . . (Regardant autour de lui. .) A h ! chère p e t i t e .. . . .) T i e n s ! t u as mis deux s à profession? Blanche: Sans d o u t e . . . J e ne sais p a s . . et à l i r e . . . sans toi !. et d a n g e r e u x . mais grâce à qui? grâce à un ange. .. paraissant: Papa. . . t a n t ô t ils ne s'accordent p a s .. . Caboussat: O u i . . comme les a u t r e s . Caboussat: Si je suis r é é l u . et une chose s'oppose à mes p r o j e t s . tenant un papier: J e te cherchais pour te r e m e t t r e le discours que t u dois prononcer a u comice agricole. et après? le p o r t e f e u i l l e ! q u i Sait?.43-ÈME LEÇON par EUGÈNE LABICHE LA GRAMMAIRE Caboussat. . . mais ce n ' e s t pas de l'orthographe ! Lorsque je p a r l e . Caboussat. . . à part: Le voici ! voici l'ange ! Blanche. je fais un p â t é ." (S'arrêtant. J e suis riche. (Tristement. . . . . .

proastă. 315 . tout simplement. a face salturi la charrue [/ary] plugul Prefixe Prefixul re-. Prefixul re. el poate exprima : — înapoierea: retourner.. -e [kôsidere] respectat.) „La plus noble des professions.. jamais je ne pourrai retenir ça! (Lisant. Caboussat. j'avais mis un t.. Vembrassant: Ah ! chère petite !. De exemplu. unul dintre cele mai frecvente atît în limba franceză cît şi în limba romînă. revoir. -e [fi/y] prost.) Moi. racheter — contrariul: réagir — intensitatea: remplir. a stînjeni le pâté [pate] aici: p a t a de cerneală le le le le le la liaison [ljezô] legătura dame! [dam] de ! moisir [mwazir] a mucegai le bois de charpente [ b w a w d a ^ / a r p â t ] lemnul de cherestea cuber [kybe] a face cubajul rédiger [redi3e] a redacta l'ange (m. o hîrtie) le papier [papje] hîrtia bondir [bodir] a sări. réexpédier.) Avec deux s (Lisant.. rapporter. ) [ortograf] ortografia le bout [bu] capătul s'accorder [sakorde] a se acorda fichu.) Moi. renaissance... (A part. celui dont le cœur ne bondit pas à la vue d'une charrue.. j'avais mis un s tout simplement !. a dezdoi (o stofă..) avec un t... réédi­ ter etc." ( S'arrêtant. tu as mis un ( à nations? Blanche: Toujours.. sau res-: ressaisir etc. Acest prefix este uneori ortografiat ré-: réélu. " (Parlé. retéléphoner. repartir. (Lisant. VOCABULAIRE maire [mer] p r i m a r u l magistrat [maşistra] m a g i s t r a t u l conseiller [kôseije] consilierul député [depyte] d e p u t a t u l portefuille [portafœj] portofelul: aici: portofoliul ministerial tristement [tristamà] cu t r i s t e ţ e considéré. celui qui n'aime pas la terre." (Parlé.. rasseoir. rea embarrasser [âbarase] a încurca.) [03] îngerul remettre [ r a n u t r ] aici: a înmîna le comice agricole [komis w agricol] consfătuirea agricolă réélire [reelir] a realege recopier [rakopje] a recopia déplier [deplije] a desface.) „J'ose le dire. raffoler.) „La richesse des nations. rallumer etc. les t. U embrassant : Ah! chère petite !.. r ă u . -ă. -ă l'orthographe (/. récrire.Caboussat. s t i m a t . redire.) Tiens.... (À part. indică de obicei o repetiţie: recopier.poate avea şi alte valori. les s. celui-là ne comprend pas la richesse des nations !. alteori r-: ramener. reprendre..

d a r acestea două din urmă formează v i i t o r u l şi condiţionalul în mod r e g u l a t : je prévoirai. La i n d i c a t i v u l imperfect şi la conjunctivul prezent (persoana I şi a I i . Se conjugă la fel ca verbul voir. Le verbe croire (a crede) Présent je crois tu crois il croit nous croyons vous croyez ils croient Indicatif Impariait je croyais tu croyais il croyait nous croyions vous croyiez ils croyaient Passé simple je crus tu crus il crut nous crûmes vous crûtes ils crurent 316 . il vit. je pourvoirais.a plural) verbul voir se ortografiază cu yi.-e Observaţie. verbul revoir (a revedea) şi verbele prévoir (a prevedea) şi pourvoir (a înzestra. n u m a i verbul pourvoir formează în mod diferit perfectul s i m p l u : je pourvus.GRAMMAIRE L e v e r b e voir (a vedea) Présent je vois tu vois il voit nous voyons vous voyez ils voient Passé composé j'ai vu tu as vu il a vu nous avons vu vous avez vu ils ont vu Subjonctif Présent que je voie que tu voies qu'il voie que nous voyions que vous voyiez qu'ils voient Indicatif Imparfait je voyais t u voyti is il voyait nous voyions vous voyiez ils voyaient Futur je verrai tu verras il verra nous verrons vous verrez ils verront Impératif vois ! voyons ! voyez ! Passé simple je vis tu vis il vit nous vîmes vous vîtes ils virent Participe Présent voyant . verbul voir are aceleaşi forme ca şi verbul vivre la i n d i c a t i v u l prezent: je vis. La perfectul simplu singular. 3 . De asemenea. tu vis. Passé vu. 2 . 1 . a procura).

Gramatica pe care eu am studiat-o este foarte c l a r ă . 317 . le-am făcut şi eu la început. 1. Cîte greşeli ai găsit în scrisoarea mea? S t u d e n ţ i i au plecat la ţ a r ă . la participiul t r e c u t : crû. I I . Caboussat ignorait les règles de l'orthographe.-e Observaţie. elles v i r e n t . Ecaterina a devenit m a i a t e n t ă de cînd cunoaşte regulile g r a m a t i c i i . Ses discours é t a i e n t corrigés p a r sa fille Blanche. tu croîs. primeşte un accent circumflex. commencer. T o t u ş i t u nu le-ai aplicat corect. III. a p p r o v i s i o n n e m e n t . Formulez des questions pour les réponses suivantes : Caboussat s'occupait du commerce des bois de charpente. engager. il c r o y a i t . Ea n-a u i t a t că unele verbe se conjugă cu a u x i l i a r u l être. Traduisez en français: Regulile pe care le-am î n v ă ţ a t nu sînt grele. approcher. verbul croire se ortografiază cu yi. Faites entrer dans des phrases les verbes suivants: nous avons v u . pentru a ajuta la muncile agricole. embarquer. conduire. Ca şi verbul voir.) I V . la unele forme identice cu cele ale verbului croire. 2 .Passé composé j'ai cru tu as cru il a cru nous avons cru vous avez cru ils ont cru Subjonctif Présent que je croie que tu croies qu'il croie que nous croyions que vous croyiez qu'ils croient Futur je croirai tu croiras il croira nous croirons vous croirez ils croiront Impératif crois ! croyons ! croyez! Présent Participe Passé croyant cru. Nu trebuie confundat verbul croire (a crede) eu verbul croître (a creşte) care. EXERCICES I . la indica­ tivul prezent verbul croître are următoarele forme: je croîs. De cette manière ses concitoyens le croyaient savant. la indicativul imperfect şi la subjonctivul prezent (persoana I şi a Ii-a plural). ils croissent) . vous croissez. appeler. Les participes s u r t o u t l'embarrassaient. pentru a se deosebi de acesta. la perfec­ t u l simplu: je crûs. Greşelile comise de Caboussat. r-).(ré-. vous verrez. je crois. établir. Il a v a i t l ' a m b i t i o n de devenir député et même ministre. il croît (la plural însă: nous croissons.: Nous avons vu les dernières constructions de Bucarest. En à partir utilisant de: le préfixe re. habiller. ils ont cru. p e u p l e m e n t . Astfel. indiquez les mots formés chercher. vois-tu? (ex. allonger.

ANECDOTE Visitant un musée d'histoire d'une grande ville américaine. — Parce que je me trouve devant l'épée portée par notre grand George Washington. Mark Twain demeura profondément troublé devant une épée et ses yeux se mouillèrent de larmes. — Pourquoi cette émotion? lui demanda un ami qui l'accompagnait. . — Mais d'où sais-tu que c'est son épée? — Je la reconnais car je l'ai vue aussi dans d'autres musées américains.

44-ÈME LEÇON UNE LETTRE D'ALEXANDRE DUMAS Alexandre Dumas. ii-. Ce garçon est paresseux. Il lisait attentivement les lettres et les autres papiers qu'on lui apportait et disait quel était le caractère de leurs auteurs. ) [ekrityr] scrisul. — Alors je peux parler franchement. monsieur. pensait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture et prédire leur avenir. adverb sau verb dau o valoare conlrară cuvîntului respectiv. scrierea prédire [predir] a prezice franchement [irăjmă] sincer impoli. -oasă éclater (de rire) [ e k l a t e w d a ^ r i r ] a izbucni (în rîs) la gaieté [gete] veselia Prefixe negative (Préfixes négatifs) In limba franceză există numeroase prefixe care. méchant. VOCABULAIRE le mousquetaire [musketer] muşchetarul deviner [devine] a ghici l'écriture (/. peu intelligent. distrait. •— Madame. -e fcpolî] nepoliticos. le célèbre auteur des „Trois mousquetaires" et du „Comte de Monte-Cristo".fim-. Astfel: in. étonné. A ces mots la dame éclata de rire. Un jour une dame lui montra une page de très mauvaise écri­ ture et lui demanda de parler du caractère de l'écolier qui l'avait écrite. — Monsieur. c'est une page de la lettre que vous m'avez écrite quand vous aviez douze ans. adăugate la un substantiv. dit Alexandre Dumas. L'écrivain. lui de­ manda l'explication de sa gaieté. adjectiv. êtes-vous la mère de ce gar­ çon? — Non. ir-): activité actif poli — — — inactivité inaclij impoli proprement légitime responsable — — — improprement illégitime irresponsable 319 . répondit la dame. impoli. Il ne fera jamais rien de bon.

désapprouver. apétale GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la indicativ de l'indicatif) désaveu.o frază. 1 . mésestimer dé. — acţiunea din s u b o r d o n a t ă este a n t e r i o a r ă . în s u b o r d o n a t ă se folosesc. zeste.non-: non-intervention. viitorul): a) Ş t i u că înveţi franţuzeşte. = Il m'a demandé si j'avais fini la lettre. malhonnête mé. trecutul. non-sens. = Il pensait qu'il pou­ vait deviner le caractère des gens. î n t r . 320 . Observaţie. se poate totuşi folosi în subordonată indicativul prezent: El spunea că războiul este un flagel al omenirii. în limba franceză. = Je sais que tu apprends le français. alte t i m p u r i decît în r o m î n ă şi a n u m e : a) I n d i c a t i v u l imperfect cînd cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e : El credea că poate ghici caracterul oamenilor. mécontentement. r a p o r t u l t e m p o r a l d i n t r e acţiunea v e r b u l u i din s u b o r d o n a t ă şi cea a v e r b u l u i din regentă poate fi de t r e i feluri: — cele două a c ţ i u n i sînt s i m u l t a n e . Pentru a se exprima un adevăr general. permanent valabil. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se găseşte la i n d i c a t i v prezent sau v i i t o r .= Je sais que tu apprendras le zeste. décharger. discontinuer. în limba franceză. non-valeur mal-: maladroit. 2 . — acţiunea d i n s u b o r d o n a t ă este p o s t e r i o a r ă .= Je sais que t u a s a p p r i s le français. în s u b o r d o n a t ă se folosesc. aceleaşi t i m p u r i ale i n d i c a t i v u l u i ca şi în limba r o m î n ă (prezentul. (Concordance des temps P r i n corespondenţa t i m p u r i l o r se înţelege r a p o r t u l d i n t r e t i m p u l p r e d i c a t u l u i u n e i propoziţii s u b o r d o n a t e şi t i m p u l p r e d i c a t u l u i d i n regenta ei. disjoindre. b) I n d i c a t i v u l mai-mult-ca-perfect cînd a c ţ i u n e a din subordo­ n a t ă este a n t e r i o a r ă celei din r e g e n t ă : M-a întrebat dacă am terminat scrisoarea. malaisément. difficile a-: anormal. dégonfler. = Il disait que la guerre est un fléau de l'humanité. Cînd v e r b u l din propoziţia regentă se află la i n d i c a t i v u l t r e c u t . dis-): dégoût. mécontent. c) Ştiu că vei învăţa franţu.(dés-.(mes-): médire. français. discrédit. b) Ştiu că ai învăţat franţu.

honnête. con­ naître. conscient. 21 — Învăţaţi limba francezi fără profesor 321 . La început n-am crezut că această piesă va fi atît de interesantă. modéré. cînd acţiunea din subordonată este posterioară celei din regentă: Ştiam că va sosi la timp*. bête. Ce garçon est peu travailleur. Elle dit qu'il fallait partir dès le matin. moral. proportion. Les deux espéraient que le temps serait beau. grossier. II. inattentif. IV. Mihai mi-a promis că-mi va împrumuta „Contele de Monte-Cristo". altérable. Corespondenţa timpurilor la indicativ Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Raportul temporal f simultaneitate < anterioritate l posterioritate ' simultaneitate trecut (oricare timp) anterioritate posterioritate Timpul din propoziţia subordonată Timpul folosit In limba romlnă !n pro­ poziţia subordonată prezent acelaşi timp trecut (oricare timp) acelaşi timp viitor acelaşi timp prezent (perfect compus mai-mulţ-ca-perfect {(sau mai-mult-ca| perfect) condiţional prezent viitor imperfect EXERCICES I. En entendant les paroles de l'écrivain. lettré. la dame se mit à rire. Sa femme Gabrielle racontait comment elle avait décidé son mari à faire cette excursion. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Alexandre Dumas.c) Condiţionalul prezent. croyait qu'il pouvait deviner le caractère des gens par leur écriture. l'illustre auteur des „Trois mousquetaires". Ioana mi-a spus că a văzut „Avarul". André ne savait pas que Gabrielle avait déjà tout préparé. dit Alexandre Dumas. facile. logique. Traduisez en français: Ştiam că Elena este o elevă bună. contenter. semblable. remédiable. Ea mi-a spus că îi place mult lite­ ratura franceză. Traduisez en roumain: André disait qu'il s'était reposé. Une dame le questionna à propos dû caractère d'un élève dont l'écriture était fort mauvaise. qu'il était gai et qu'il irait faire une excursion aux alentours de Bucarest. III. Indiquez le contraire des mots suivants: juste. = Je savais qu'il arriverait à temps.

Murger. Thorez) 2 . Rolland) Fils du peuple (M. Mozart. Puccini. Voici les titres de quelques oeuvres célèbres de la littérature çaise. Rossini. Dumas-père) Roşu şi negru (Stendhal) Iluzii pierdute (Balzac) Legenda veacurilor (V. Puccini. Massenet şi Manon Lescaut de G. Carmen de G. după „Carmen" de Prosper Mérimée. Daudet) Le livre de mon ami (A. Verdi. Verne) Focul (Barbusse) Comuniştii (Aragon) LIBRETE DE OPERĂ INSPIRATE DIN LITERATURA FRANCEZĂ Rigolelto de G. după „Scènes de la vie de bohème" de H. France) Le tour du monde en quatre-vingts jours (J. Hugo. Voici la traduction roumaine de quelques titres célèbres de la littérature française. Puccini. Tosca de G. fran- . Nunta lui Figaro de W. Dumas-fils. Powez-vous traduire ces titres en roumain? Le médecin malgré lui (Molière) Les fourberies de Scap in (Molière) Le menteur (Corneille) L'esprit des lois (Montesquieu) Le diable boiteux (Lesage) Le jeu de l'amour et du hasard (Marivaux) On ne badine pas avec l'amour (Musset) Le père Goriot (Balzac) La Chartreuse de Parme (Stendhal) La débâcle (Zola) Lettres de mon moulin (A. Verdi. Hugo) Banii (Zola) Insula misterioasă (J. Verne) L'âme enchantée (R. Bărbierul din Sevilla de G. după „Le Roi s'amuse" de V. Traviata de G. Sardou.Exercices supplémentaires 1 . după „La Dame aux camélias" de Al. după „Le Barbier de Séville" de Beaumarchais. după „Le mariage de Figaro" de Beaumarchais. după „La Tosca" de V. Boema de G. Bizet. Manon de J. după „Manon Lescaut" de Abatele Prévost. A. Pouvez-cous rétablir les titres originaux? Bolnavul închipuit (Molière) Burghezul gentilom (Molière) Preţioasele ridicole (Molière) Nunta lui Figaro (Beaumarchais) Bărbierul din Sevila (Beaumarchais) Scrisori persane (Montesquieu) Cei trei muşchetari (Al.

la foule. Ils passent devant vous. une foule énorme la traverse et emplit les escaliers latéraux qui conduisent aux lignes de banlieue. Mais de temps à autre. parce que des trains débarquent leurs voyageurs.45-ÈME LEÇON LA G A R E SAINT-LAZARD Il y a toute une ville dans les sous-sols de Saint-Lazare. fermez les yeux. ^ La foule s'en va et la gare palpite comme un cœur sombre. A chaque poussée de fièvre. écoutez les bruits des pas... La foule jaillit de la bouche du métro. les gens s'en vont. de Bois-Colombes. d'Argenteuil? Un visage efface un visage. Les gens arrivent. Les pas griffent l'asphalte. les camionneurs s'interpellent. parce que les métros se sont délivrés en abondance. D'où viennent-ils ceux-là? De Saint-Germain. era. Arrêtez-vous. Les vendeuses crient. de Saint-Cloud. Ils deviennent le flot.. Aux heures de pointe. le cœur déborde du sang noir de la foule ! Puis. Des millions de visages se frôlent. les appels des vendeuses de fleurs ou de billets de loterie.. Des millions de chemins croisent leurs fils. 21* 323 . le cœur s'enfle à nouveau. Cra. Un torrent dévale les escaliers des quais. c'est-à-dire aux grandes heures de départ et de retour. de Garches. Alors les pas et les pas des gens font un bruit d'averse que dominent les glapissements du marchand de gaufres. il se calme un peu.

) [eko] ecoul éclairer [eklere] a lumina le palais [pale] p a l a t u l LEXIQUE Vocabulaire le chemin de fer la voie ferrée le tunnel le pont le rail dérailler le guichet le quai le train omnibus . les sous-sols prennent leur habit de -solitude. Les pas résonnent. des appels brisés qui survolent les ruisseaux de la foule.şina • a deraia ghişeul • peronul t r e n u l personal ferroviaire ' le train express • t r e n u l expres. On se croirait dans un palais abandonné. des confidences perdues. croiser [krwaze] a încrucişa se frôler [sa fraie] a se atinge uşor. quand les paquets de voyageurs se sont écoulés. les échos s'éveillent. vizarea • agenţie de voiaj le passage à niveau la consigne le porteur le visa agence de voyage GRAMMAIRE Dublarea consoanelor Dublarea consoanelor constituie una dintre principalele dificul­ tăţi ale scrierii limbii franceze. b a r i e r a biroul de baga­ je (de mînă) • hamalul .) [asfalt] a s f a l t u l le camionneur [kamionœr] camionagiul survoler [syrvole] a zbura peste le 'ruisseau [riiiso] p î r î u l le bribe [brib] frîntura le remous [ramu] v i i t o a r e a la boutique [butik] prăvălia le volet [vale] oblonul le repli [rapli] cuta l'écho (ni. Les replis de l'ombre s'augmentent peu à peu. în t r e a c ă t le métro [metro] m e t r o u l dévaler [dévale] a coborî le quai [ke] peronul effacer [efase] a şterge le flot [fio] valul sombre [sôbr] s u m b r u . quand les boutiques ont mis leurs volets verts. Et des bribes de conversations qui nagent dans les remous.) [avers] aversa le glapissement [glapismà] ţ i p ă t u l la gaufre [gofr] (el de pezmet eu ciocolată. accelerat . G a m a r r a ) VOCABULAIRE le sous-sol [su-sol] subsolul heure de pointe [ œ r ^ d a ^ p w ' e t ] oră de vîrf la foule [ful] m u l ţ i m e a emplir [ôplir[ a umple la ligne [lin] linia la banlieue [bâljœf periferia l'averse (f. puseul la fièvre [fjevr] febra déborder [déborde] a se revărsa s'enfler [sâfle] a se umfla griffer [grife] a zgîria l'asphalte (m.Il y a des noms. î n t u n e c a t la poussée [puse] accesul. 324 .d r u m u l de fier • calea ferată .v i z a .tunelul podul . quand la marchande de journaux a fait ses comptes. des mots oubliés... (D'après P . les lampes éclairent mal. L'architecture devient plus étrange. Le soir.p a s a j u l de nivel.

Astfel. ballet engleză: tennis. transmettre. commode. presse etc. programme italiană: corridor. P r e z e n ţ a unei consoane duble se datoreşte uneori d e r i v ă r i i . consoana la f e m i n i n : paysan — paysanne réel — réelle chat — chatte sot — sotte nul — nulle 325 . syllabe. î n unele c u v i n t e prezenţa unei consoane duble este d i c t a t ă de m o t i v e fonetice. Prezenţa unei consoane duble se explică uneori p r i n t r . bouillir etc. chaussée. terrestre. lettre. quadratus) verre (de la lat. année. vitrum) 4 . lasse. Ortografia franceză fiind etimologică. fille. în m u l t e c u v i n t e s u n e t u l s este r e d a t printr-un * dublu: cesser. tunnel spaniolă: bizarre 3 .). greacă: ellipse. Astfel. 2 . remettre etc. cînd consoana finală a prefixului este identică cu consoana i n i ţ i a l ă a r ă d ă c i n i i c u v î n t u l u i de b a z ă : innombrable. innover. inné (prefixul in-) De cele m a i m u l t e o r i .). consoana finală a prefixului este a s i m i l a t ă consoanei iniţiale a c u v î n t u l u i de b a z ă : collaborer (cum + laborare) correspondre (cum -f. ville. bouffon. Se scriu cu consoană d u b l ă c u v i n t e l e formate cu a j u t o r u l pre­ fixelor. terri­ toire. S u n e t u l yod este r e d a t în unele c u v i n t e p r i n l d u b l u : famille.o asimi­ lare de consoane care a a v u t loc în i n t e r i o r u l u n u i cuvînt : carré (de la lat. s u b s t a n t i v e l e sau adjectivele t e r m i n a t e în consoană d u b l e a z ă . mettre (şi cuvintele deri­ v a t e : permettre.1. enterrer etc. în general. affluence e t c . difficile.respondere) accoster (ad + coste) affronter (ad + front) illogique (in + logique) 5 . m u l t e c u v i n t e care au consoană d u b l ă în limba de origine se scriu cu d u b l ă consoană şi în franceză: Cuvinte p r o v e n i n d din l i m b a : latină: terre (şi t o a t e cuvintele d e r i v a t e : souterrain.

consoana înainte de a alipi sufixul verbal respectiv: son — sonner gros — grossir patron — patronner flot — flotter 6. EXERCICES I. h e u r e de p o i n t e . a combate. comod. milionar. de obicei. Traduisez en français: L a P a r i s circulaţia automobilelor este intensă. r a i l s . a a d u n a (cifre). -ent se scriu cu dublu m: récemment (de la récent) constamment (de la constant) prudemment (de la prudent) e t c . Regulile m e n ţ i o n a t e m a i sus c o m p o r t ă şi m u l t e e x c e p ţ i i . m . m e t r o u l ne va duce în periferiile P a r i s u l u i . Ecrivez en français en faisant attention aux doubles consonnes: a cunoaşte. Parisul are m u l t e gări şi două aeroporturi i n t e r n a ţ i o n a l e : Orly şi Le Bourget. I I . Composez des phrases en y faisant entrer les mots et les expres­ sions: q u a i . combatantul. i n o v a t o r . O problemă greu de rezolvat este cea a parcării (parking). In Paris există m u l t e autobuze. Amintim că adverbele care provin de le adjective terminate în -ant. c a n i b a l .Verbele derivate de la substantive sau adjective terminate în consoană dublează. P i e t o n i i se strecoară cu g r e u t a t e p r i n t r e m a ş i n i . IV. Dacă vom merge pînă la capăt (terminus). 326 . la bouche du m é t r o . Mulţi parizieni folosesc calea apei circulînd cu vaporaşele (bateaux-mouches) de pe Sena. irigaţia. a dezbate. Metroul uşurează m u l t circulaţia parizienilor. la con­ signe. neregulat. Mettez au futur les verbes du dernier paragraphe du morceau de lecture „La gare Saint-Lazare". d a r nu există nici troleibuze nici t r a m v a i e . milig r a m . t r a i n o m n i b u s . a incomoda» d i s c u ţ i a . Observaţie. a recunoaşte. cunoaşterea.

.y a le vieux quartier du Marais avec ses hôtels historiques.la place N.? Pourriez-vous me renseigner sur l'autobus à prendre pour arriver place N.. Est-ce que l'autobus No... — Elle est grande en effet. St-Denis. À la fin du XlX-ème siècle et au début du XX-ème les grandes usines se sont construites à la périphérie de la capitale.. Asnières.. jusqu'au théâtre N. il y a le Paris des révolutions. monsieur (madame.).)? Par où dois-je passer pour gagner. même si vous l'habitez depuis bien longtemps. Arg*enteuil. voudriez-vous m'indiquer la rue N. Courbevoie.. 3 millions d'habitants. Pour l'agglomération parisienne: plus de 5 millions. — Oui.. Il y a les beaux quartiers résidentiels et d'autres aux rues beaucoup plus étroites et populeuses Paris change de visage suivant les quartiers.? Quelle rue doit-on prendre pour aller au parc N. Voici les formules usuelles dont on se sert pour ne pas se perdre (s'égarer) dans les rues d'une grande cité inconnue: — Pardon... s'il vous plaît? Quel est le chemin le plus court pour aller à la place N. Ce sont surtout des personnes en visite qui sont embarrassées. très animés et très bruyants jusqu'à certains autres où l'on se croirait tout à coup dans une ville de province plutôt calme et endormie. St-Ouen.? Y a-t-il un tram qui aille dans la direction de.? Est-ce loin pour aller boulevard N. Colombes... (près du musée L.. Vernéjou. dit Barbassou. mon petit etc. comment arriver à la place N.. passé loin d'ici? Par où est la bouche de métro? Où dois-je descendre pour aller rue N.?). II. (à l'Opéra)? Ditesmoi. Au total.\ \ LECTURE SUPPLÉMENTAIRE DANS LA RUE Il est difficile parfois de s'orienter dans les rues d'une grande ville.. Levallois. Pierre G a ma r ra (Berluretle contre Tour Eiffel) . et on y trouve des quartiers très différents depuis les qartiers du centre. s'il vous plaît. elle est bien belle. c'est une population énorme.. Vous avez la chance d'habiter Paris. dans les banlieues surtout au nord: Aubervilliers.? Cette rue me conduira-t-elle à. C'est une ville magnifique. D'où une forte concentrations de population ouvrière autour de Paris.? (à la gare N. dit M. le Faubourg St-Antoine où habitaient autrefois beaucoup d'ouvriers et de petits artisans..? PARIS — . mais elle est bien grande. Clichy.. mademoiselle. Pour Paris.

. triomphant. L'animal tombe. Je m'énerve.. je me précipite. Je tire: la tête disparaît derrière lebuisson. deux. et chacun d'eux avec une balle dans l'oeil. Il m'avait senti et regardait de mon côté. le soir. Le résultat est que. sportivul le chasseur [Josœr] vînătorul l'éléphant (m. dix. Je partis donc chargé de plusieurs fusils et. je tire plus mal. Un second coup: même résultat. après le quinzième coup. Je restais très calme: j'avais seize coups à tirer dans mes différents fusils.. — Seize lions. Troisième coup: même résultat.. puis la dresse à nouveau. cache sa tête. M a u r o i s Les Silences du colonel Bramble VOCABULAIRE la chasse [J"os] vînătoarea le sportsman [spartsmen] sport manul. Je ne vous ai jamais raconté l'histoire de nion premier lion? —• Jamais. mais je crois que vous allez le faire. j'entends un bruit de branches et au-dessus d'un buisson apparaît la tête du lion. près d'une petite rivière dans laquelle un lion venait toujours boire.) [elefăj elefantul le tigre [tigr] tigrul le lion [ljô[ leul charger [Jar3e] a încărca le fusil [fyzi] puşca se mettre a l'affût (sa mstr_a_lafy) a se pune la pîndă la riyière [rivjsr] rîul le buisson [bqisS] tufişul remonter [ram3te] a reapare effrayer [efreje] a speria cacher [ka/e] a ascunde tirer [tire] a trage redresser [radrese] a redresa manquer [rniîke] a nu nimeri triomphant [triOfâJ triumfător 328 . Mais on ne pouvait devenir candidat de ce club qu'en tuant au moins un lion.. Une demi-heure avant minuit. puis. l'animal redresse encore la tête.. Voici l'histoire de mon premier lion... puis je tire.46-ÈME LEÇON HISTOIRE DE CHASSE — J'ai toujours pensé que vous étiez un sportsman. et devinez ce que je trouve derrière le buisson.. — Si je manque le dernier coup. — J'étais à Johannesburg et désirais faire partie d'un club de chasseurs où j'avais beaucoup d'amis. J'attends encore un peu.. L'animal effrayé. mais une minute après remonte. Quatrième coup: même résultat. Une seconde. D'à p r è s A. mais avezvous réellement chassé? — Comment réellement chassé? J'ai tué à peu près tout ce qu'un chasseur peut tuer. — Le lion. il ne reapparaît pas. me mis à l'affût. je serai mangé.. depuis l'éléphant jusqu'au tigre et au lion. J'attends un instant pour me calmer.

tu arriveras à temps. = Si tu marches plus vite.) enervarea énervant.) ghicitorul la devineresse (f. î n locul i n d i c a t i v u l u i mai-mult-ca-perfect se poate folosi. il serait arrivé à temps.) enervant GRAMMAIRE Regula lui si condiţional (La règle de „ s i " conditionnel) După conjuncţia si (dacă) care introduce propoziţii condiţionale. în limba franceză se folosesc alte moduri şi timpuri decît în limba romînă şi anume: a) In locul condiţionalului prezent din limba romînă. după si. Observaţie. Raportul temporal exprimat este de posterioritate. In propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul prezent). în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba ro­ mînă (viitorul). vei ajunge la t i m p . -e (adj. fiind vorba de o acţiune nerealizată. tu marchais plus vite. b) In locul viitorului din romînă. =Si tu arriverais à temps.) ghicitoarea (jocul) — l e nerf (m.Famille de mots — deviner (vb. în limba franceză se foloseşte indicativul imperfect: Dacă ai merge m a i repede. în limba franceză se foloseşte indicativul mai-mult-ca-perfect: Dacă ai fi mers m a i repede. 329 .a : S'il eût marché plus vite.) n e r v u l énerver (vb. ai ajunge la t i m p .) a enerva Vènervement (m. V.) ghicitoarea {persoana) /. Raportul temporal exprimat este de anterio­ ritate. Raportul temporal exprimat este de simul­ taneitate. = Si t u avais marché plus vite. şi exemplul din t e x t : Si je manque (dacă nu voi nimeri) le dernier coup. ai fi ajuns la t i m p . tu serais arrivé à temps.a devinette (f.) a ghici le devin (m. în limba franceză se foloseşte indicativul prezent: Dacă vei merge m a i repede. c) In locul condiţionalului trecut din limba romînă. je serai mangé. condiţionalul t r e c u t forma a I i . în propoziţia regentă se foloseşte acelaşi timp ca în limba romînă (condiţionalul trecut).

je soulèverais le monde. ci regula generală a corespondenţei timpurilor: Je me demande si /'arriverai à temps. ai fi văzut racheta cosmică. tout autour de la mer elles pourraient l'aire une ronde. Si la Commune de Paris n' (faire) des fautes. elle serait restée un pays retardataire. ils feraient avec leur barque un joli pont sur l'onde. Il ne savait s'il irait au théâtre. tu lui donneras ceci.Not&.sarcinile planului înainte de termenul fixat. Traduisez en français rapidement: en dix animaux sauvages. 1. EXERCICES I . dacă vom lucra cu dîrzenie. S'il te (demander) à boire. Si vous (revenir) d'ici un mois vous trouverez la maison bâtie. în acest caz nu se mai aplică regula lui „si condiţional". nous apprendrions plus vite cette langue. Vom reuşi să îndeplinim . Paul Fort (Ballades françaises) . S'il (écouter) attentive-1 ment il aurait entendu un murmure confus. vous trouverez la ville changée. Si tous les gars du monde voulaient bien être marins. Mettez le verbe entre parenthèses au temps convenable: Si j ' (avoir) "un levier. I V . si tous les gens du monde voulaient se donner la main. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde. După si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de excepţia menţionată mai sus). Prononcez III. Nommez II. 2. Romînia ar fi lipsită (dépourvue) de o însemnată cale de navigaţie. Nu orice st este un „si condiţional". Si vous revenez l'année prochaine à Bucarest. V.' LECTURE SUPPLÉMENTAIRE LA RONDE Si toutes les filles du monde voulaient se donner la main. disait Archimède. Nous pourrions aller à la promenade s'il ne (pleuvoir) pas si fort. Si la Roumanie n'était pas devenue un État de démocratie populaire. roumain: Si nous lisions chaque jour trois pages en français. Traduisez en français: Vom deveni buni tehnicieni dacă vom îmbina (combiner) munca la şcoală cu munca în fabrică. Dacă ai fi privit mai atent. il faut q u ' u n chasseur sache chasser. elle aurait duré plus longtemps. Dacă Dunărea n-ar curge prin ţara noastră. De multe ori conjuncţia si introduce o propoziţie interogativă indirectă (st interrogatif).

— Joukov.. Il cria à Téléguine: — Tout droit? — Tout droit et après le petit pont.. Pan ! La voiture passa comme un ouragan.47-ÈME LEÇON UNE ÉVASION Le passage suivant. Mais les engrenages grincèrent. l'autre gémit et s'affaissa. Ivan Ilitch prit son élan et frappa du poing le soldat au cou. Manqué". en quelques bonds il atteignit l'automobile où Melchine luttait ave. vers la montagne. Le vent lui souffla plus fort au visage. un revolver dansant dans sa main. La voiture bondit. la guérite rayée et la sentinelle se rapprochaient rapidement. extrait de la trilogie d'Alexéï Tolstoï „Le chemin des tourments" 1 . Audevant des fugitifs défilaient à toute allure des poteaux. des soldats couraient. dans l'encadrement de la fenêtre. à droite. de Joukov et de Melchine. il le souleva en l'air et le jeta avec force contre le sol. la petite silhouette du commandant qui avait bondi sur le perron. une autre. une longue face tordue. „Manqué. prends le fusil ! cria Téléguine en saisissant à brasle-corps son soldat d'escorte. son front. le soldat mit en joue. des bornes kilométriques. 1 Titlul romînesc: „Calvarul". Joukov se retourna et menaça du poing. Pan ! Pan ! Pan ! Les détonations se faisaient plus faibles. appuya sur les pédales. plus bas. relate Vévasion de Téléguine. Téléguine bascula sur le siège de cuir. On eût dit que l'automobile avait ses roues enracinées dans la tourbe. au tournant le camp disparut. Melchine se retourna . des buissons. tombaient sur un genou. Mais le sinistre carré des baraquements devenait toujours plus petit. Une détonation. Melchine empoigna le volant. 331 . capturés et condamnés à mort par les Allemands. ses yeux et sa joue étaient ensanglantés. dans la cour du camp.. Manqué. Ivan Ilitch vit distinctement Joukov qui.. un fusil entre les mains. En arrière. le petit chauffeur qui rasait le mur puis disparaissait dans la porte de la Kommandatur. montait dans l'auto.c le soldat pour lui arracher son fusil. monocle à l'œil.

s a l t u l atteindre [atedr] a atinge arracher [ara/e] a smulge le poing [pwi] p u m n u l gémir t e r n i r ] a geme s'affaisser [safsse] a se p r ă b u ş i empoigner [àpwarie] a a p u c a . ) baracamentul le tournant [turna] c o t i t u r a le fugitif [fy3itif] fugarul à toute allure [ a ^ t u t ^ a l y r ] cu t o a t ă viteza le poteau [poto] s t î l p u l le buisson [bqisô] tufişul la borne [born] borna ensanglanter [àsàglàte] a însîngera tout droit [ t u ^ d r w a ] drept înainte LEXIQUE Synonymes le bond — le saut bondir — sauter mettre en joue — coucher en joue — viser Familles de mots — le fusil [m.) puşca fusiller (vb. a relata capturer [kaptyre] a p r i n d e .) [uragà] u r a g a n u l le camp [kà] lagărul le genou [3 nu] genunchiul menacer [mânase] a a m e n i n ţ a sinistre [sinistr] s i n i s t r u . -e [tordy] s t r î m b a t . aici: schimonosită le monocle [monokl] monoclul l'encadrement (m.) [àgrana3] angrenajul grincer [grêse] a scîrţîi basculer [baskyle] a se legăna le siège [SJE3] aici: j i l ţ u l le cuir [kiiir] pielea la guérite [gerit] ghereta rayé. -ă la tourbe [turb] t u r b a l'engrenage (m. ) [evazj5] evadarea le passage [pasaj] pasajul.ă .) a executa (prin î m p u ş ­ care) la fusillade (/. durerea relater [ralate] a povesti. a cap­ tura condamner [ko dane] a condamna le fusil [fyzi] puşca saisir [sszir] aici: a a p u c a à bras-le-corps [ a w b r a w l a w k o r ] la trîntă l'escorte (/.VOCABULAIRE l'évasion (/. . ) a m e n i n ţ ă t o r . suferin­ ţ a . -ă la sentinelle [sâtinsl] santinela mettre en joue [ m e t r ^ à w 3 u ] a ochi pan [pà] pac ! l'ouragan (m. -e [reje] v ă r g a t . -ă le carré [kare] p ă t r a t u l le baraquement [barakamà] (mil. .) [àkadramà] aici: pervazul la détonation [detonasjă] d e t u n ă t u r a manquer [mâke] aici : a nu nimeri la roue [ru] roata enraciné. -e (adj.) a a m e n i n ţ a la menace (/.) rafala de î m p u ş c ă t u r i le fusilier (m. -oare 332 . ) a m e n i n ţ a r e a menaçant. a pune m î n a pe le volant [vola] v o l a n u l appuyer [apuje] a a p ă s a la pédale [pedal] pedala le chauffeur [/ofcer] şoferul raser [raze] aici: a atinge în t r e a c ă t tordu. ) [eskort] escorta soulever [suive] a ridica le bond [bô] s ă r i t u r a . -e [àrosine] î n r ă d ă c i n a t . fragmen­ tul extraire [skstrsr] a extrage la trilogie [triloji] trilogia le tourment [turmă] c h i n u l .) puşcaşul — menacer [vb.

. un fusil entre les mains. éteindre (a stinge). teindre (a vopsi). joindre (a u n i ) .. J u k o v cu o puşcă în m î n ă . plaindre (a deplînge). 1. ca de e x e m p l u : craindre ( a s e t e m e ) .. rejoindre (a reuni) etc.. î n -aindre.. -e Observaţie.. 333 . peindre (a p i c t a ) . cu monoclu la ochi.. II sortit. La fel ca atteindre se conjugă t o a t e verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v . Le verbe atteindre (a atinge) Présent j'atteins tu atteins il atteint nous atteignons vous atteignez ils atteignent Indicatif Impar/ait j'atteignais tu atteignais il atteignait nous atteignions vous atteigniez ils atteignaient Passé simple j'atteignis tu atteignis il atteignit nous atteignîmes vous atteignîtes ils atteignirent Passé composé j'ai atteint tu as atteint il a atteint nous avons atteint vous avez atteint ils ont atteint Subjonctif Présent que j'atteigne que tu atteignes qu'il atteigne que nous atteignions que vous atteigniez qu'ils atteignent Futur j'atteindrai tu atteindras il atteindra nous atteindrons vous atteindrez ils atteindront Impératif atteins ! atteignons ! atteignez! Participe Présent atteignant Passé atteint. une cigarette au coin de la bouche. -eindre. E l ieşi cu o ţigară în colţul gurii. O faţă lungă. schimonosită. Une longue face tordue. monocle à l'œil. -oindre. .u n s u b s t a n t i v î n s o ţ i t de u n determinant: Joukov.GRAMMAIRE Omiterea prepoziţiei avec In l i m b a franceză se o m i t e adeseori p r e p o z i ţ i a avec (eu) care i n t r o d u c e u n c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l de m o d sau i n s t r u m e n t a l . e x p r i m a t p r i n t r .

din radical. les lunettes sur son nez. domnule generai etc. Indiquez ensuite lesquels sont adverbes et lesquels noms. le sourire aux lèvres. 3. Elle allait au bal.2. = domnule căpitan. H . il peignit etc. I V . Le fusil en bandoulière. Debout. Traduisez en roumain: Il lisait.m e n t . Automobilul atingea o viteză de 100 km pe oră (à l'heure). Copiez les mots du fragment „Une évasion" qui ont la terminai­ son . vă rog. EXERCICES I . il partit chasser le lièvre. Indiquez les mots du fragment „Une évasion" faisant partie du domaine militaire. . Stingeţi lampa. mon général etc. Il continuait à travailler. les doigts gar­ nis de bagues. Grades militaires sous-lieutenant lieutenant capitaine commandant lieutenant-colonel colonel general sublocotenent locotenent căpitan maior locotenent-colonel colonel general Notă. il restait immobile. în gn ori de cîte ori terminaţia începe cu o vocală: je craignais. Ele pictează o fabrică. les bras croisés. nous éteignons. Adresarea către un ofiţer se face cu ajutorul adjectivului posesiv mon: mon jcapitaine. Viitorul şi condiţionalul prezent al acestor verbe se formează î|n mod regulat: j'atteindrais. Noi nu ne temem de greutăţi. Verbele din această categorie schimbă consoana d. Traduisez en français: Aceşti şoferi vor atinge în curînd 100 000 km parcurşi fără reparaţii. nous peindrons etc. H I .

qui voyagent en France. Cependant j'étais en train de me divertir et je dis: Nous avons assez monté. une de quarante. bon Dieu. cette dame à qui je viens de parler et vous. elle veut faire la jeune. qui me dit: „Que dites-vous de cette femme qui a pour le moins soixante ans. j'allai à celle de soixante ans: „Il faut. lui dis-je." J'allai à cette malheureuse femme de soixante ans. j ' a i gagé que cette dame et vous (lui montrant la femme de quarante ans) étiez de même âge. je me trouvai auprès de sa tante. Madame. et il faut avoir vos charmes pour devoir y songer. qui a passé aujourd'hui plus d'une heure à sa toi­ lette? x — C'est du temps perdu. vous vous ressemblez si fort. Un certain instinct me fit approcher de cette dernière. ne sentirons-nous jamais que le ridicule des autres? C'est peut-être un bonheur. et la plaignais dans mon âme. 1 2 à sa toilette = à faire sa toilette — pentru a-şi face toaleta. et commençons par la vieille qui est au sommet. je tins = j'entretins — m-am întreţinut. et elle y réussit: car cela approche de l'enfance". l'autre devra avoir grand' peur: je ne crois pas qu'il y ait d'elle à moi deux jours de différence". Monsieur. disais-je ensuite. Un moment après. RICA À USBEK J'étais l'autre jour dans une société où je me divertis assez bien. échan­ gent entre eux leurs impressions sur la société française du XVIII-ème siècle. Quand je tins 2 cette femme décrépite. que nous trouvions de la consolation dans les faiblesses d'autrui. lui dis-je: c'est un dessein qui ne convient qu'à vous"'. Ah !. 335 . descendons à présent.48-ÈME LEÇON LES FEMMES ET LEUR ÂGE Le texte qui suit est extrait des „Lettres persanes" de Montesquieu (1721). et qui met des rubans couleur de feu. — Eh ! vraiment. me dit-elle. lorsque l'une mourra. qui à son âge veut avoir des amants et faire encore la jolie? — Elle a tort. une de soixante. Deux Persans. laquelle avait une nièce qui pouvait en avoir vingt ou vingt-deux. Il y avait là des femmes de tous les âges: une de quatre-vingts ans. „Madame. am stat de vorbă. Rica et Usbek. qu'il semble que vous soyez deux sœurs. dis-je en moi-même. que vous décidiez un pari que j ' a i fait. lorsqu'elle me dit à l'oreille: „Y a-t-il rien de si ridicule? Voyez cette femme qui a quatre-vingts ans. et elle me dit à l'oreille: „Que ditesvous de ma tante. et je ne crois pas que vous soyez plus âgées l'une que l'autre.

continuons. „Madame. je ne crois pas qu'il y ait six mois de différence". •—Attendez. faites-moi la grâce de me dire si c'est pour rire que vous appelez cette demoiselle. Bon. dit-elle. votre nièce? Vous êtes aussi jeune qu'elle. elle a même quelque chose dans le visage de passé. qui est à l'autre table. et ces couleurs vives qui paraissent sur votre teint.. me dit-elle. je suis sa tante. mais sa mère avait pour le moins vingt336 k-QJbOA^ .. Je descendis encore. m'y voilà.— Ma foi. que vous n'avez certainement pas. et j'allai à la femme de quarante ans.

et il faut avoir vos charmes. -â se divertir [sa w divertir] a se a m u z a . alinarea decrepit. .. răpo­ sat...c i n q a n s de p l u s q u e m o i : n o u s n ' é t i o n s p a s de m ê m e l i t .) [uir] a auzi étonner [etone] a mira LEXIQUE Homonymes le dessin le dessein desenul scopul.pour le moins p u r j a mwc] cel p u ţ i n plaindre [plsdr] a p l m g e . a compaA'_^ • le ridicule [ridikyl] ridicolul la consolation [kôsalasjô] mîngîierea. ţelul le feu feu. i u b i t u l avoir tort [avwar^tof] a nu avea dreptate le dessein Jdess] scopal•.) [ama] a m a n t u l . -ă. -ă ouïr [înv. -e [persan] persan. -ă j e pari [pari] p a r i u l r i a ét ia > IC 1IL [ xl\ J căsătoria (XLVI . defunct. VOCABULAIRE persan. ) [âfăs] copilăria feu.) [am] sufletul le ruban [ïybà] panglica l e feu [Î0] focul 'enfance (/. defunct. s'écria-t-il . C'est du temps perdu... e t j e n ' a v a i s p a s t o r t d ' ê t r e é t o n n é " . GRAMMAIRE Inversiunea subiectului în propoziţiile incidente (L'inversion sujet dans les propositions incises) du I n p r o p o z i ţ i i l e i n c i d e n t e se f a c e î n g e n e r a l i n v e r s i u n e a s u b i e c ­ tului: Ma foi. r a m o l i t .-ă Observaţie. î n celelalte cazuri r ă m î n e inva­ r i a b i l : feu ma sœur. lui dis-je. -e [f0] d e c e d a t . -e [dekrepi] decrepit. -e nu se acordă decît dacă este precedat de articolul h o t ă r î t : la feue grand-mère. -ă. en sautant de joie! 22 337 . dit-elle. — J e le d i s a i s b i e n .) focul decedat. -e (adj.. . -ă. M a d a m e . feu la grand-mère. la p a r t i c i p i u trecut şi la t i m p u r i l e compuse. Verbul defectiv ouïr nu este folosit decît la infinitiv. I d s d l U l Ici l ' â m e (/. ) . -ă. je ne crois pas. S u b s t a n t i v u l masculin inva­ r i a b i l ouï-dire este folosit în expresia par ouî-dire (din auzite). m a i ales în expresia j'ai oui dire que. a se distral'amant (m. Adjectivul feu. r ă p o s a t . Synonymes gager se divertir avoir tort — parier — s'amuser — se tromper songer entendre — penser — ouïr Observaţie. (am a u z i t spunîndu-se c ă . j ' a i o u ï d i r e à feu m a s œ u r q u e s a f i l l e e t m o i n a q u î m e s la m ê m e a n n é e . Quel bonheur. -ă.

aceste verbe sînt urmate de modul indicativ: Je crois que vous êtes plus âgée. D u p ă verbe care e x p r i m ă v o i n ţ a . p o r u n c a . 2 . Pensez-vous qu'elle soit malade? Observaţie. ) . nesigură. Elle désire que tu lui écrives. D u p ă u n v e r b i m p e r s o n a l (falloir.) şi d u p ă unele expresii impersonale (il est nécessaire. D u p ă u n v e r b de declaraţie (croire. affirmer. eventuală. penser. Je regrette que tu partes. d o r i n ţ a . La forma afirmativă.Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) î n general. il est bon. sembler etc. il est juste. folosit la forma n e g a t i v ă sau i n t e r o g a t i v ă : Je ne crois pas que vous soyez plus âgée. spre deosebire de m o d u l i n d i c a t i v care indică o acţiune sigură. regretul etc. Le verbe rire (a ride) m Présent je ris tu ris il rit nous rions vous riez ils rient Indicatif Imparfait je riais tu riaif il riait nous riions vous riiez ils riaient Passé simple je ris tu ris il rit nous rîmes voas rîtes ils rirent juger Passé composé j'ai ri tu as ri il a ri nous avons ri vous avez ri ils ont ri Futur je rirai tu riras il rira nous rirons vous rirez ils riront 338 . t e a m a . Il semble que vous soyez deux sœurs.: Je veux qu'il vienne plus vite. Il est temps que tu partes. ) : Il faut qne nous nous hâtions. m o d u l conjunctiv se foloseşte p e n t r u a indica o acţiune posibilă. î n propoziţiile c o m p l e t i v e conjunctivul se foloseşte: 1 . e t c . il est temps e t c . 3 .

Aş fi o b ţ i n u t un calificativ m a i b u n . Son dessein é t a i t d ' é t u d i e r la société française. 22* 339 .a p l u r a l ) . Verbul sourire (a surîde) se conjugă la fel ca rire. III. Sa défunte grand-mère est décédée à l'âge de 85 ans. Remplacez les mots en italique par des synonymes: Rica s'amusait fort bien à P a r i s . Il paraissait très amusé de la coquetterie des dames françaises. J e ne pense pas q u ' i l (pouvoir) commettre une pareille faute. De ce rîdeaţi cînd v-am î n t î l n i t ? î m i plac oamenii care rîd şi s î n t veseli. Traduisez en français (vb. d i n t r e care u n u l a p a r ţ i n e r a d i c a l u l u i şi celălalt t e r m i n a ţ i e i . Les cimes des Alpes sont toujours couvertes d|e neige. La i n d i c a t i v u l imperfect şi Ia conjunctivul prezent (per­ soana I şi a I i . am fi făcut o excursie. Il est possible que les guerres (être éliminé) de la société h u m a i n e . dacă n-aş fi făcut cîteva greşeli de ortografie. J e pense que les forces de la paix (être) assez puissantes pour empêcher la g u e r r e . Il a v a i t parié que les femmes des salons parisiens cachaient leur âge. nu te-aş mai ruga să mă însoţeşti. EXERCICES I . Il faut que t o u t le monde (soutenir) la cause de la paix. I V . regula lui si condiţional n-ar fi grea pen­ t r u r o m î n i . Mîine vom merge să vedem o comedie şi vom rîde cu hohote (rire a u x éclats). J ' a i entendu dire q u ' i l y a v a i t plusieurs vieillards centenaires dans notre ville. vom merge să-i facem o vizită. I I . rire): De ce rîzi? Am rîs ascultînd anecdotele sale. Vor pleca cu avionul (par avion) dacă vremea va fi favo­ r a b i l ă . 2.Subjonctif Présent que je rie que tu ries qu'il rie que nous riions que vous riiez qu'ils rient Impératif ris! rions ! riez ! Participe Présent riant Passé ri Observaţie. Dacă aş cunoaşte oraşul. Croyez-vous q u ' i l (venir)? Il est j u s t e que vous (partager) cette p o m m e fraternellement. Mihai se p r ă p ă d i de rîs (rire à se tordre). Dacă francezii n-ar folosi a l t e construcţii g r a m a t i c a l e . Il ne se trompait pas. Daca n-ar fi p l o u a t . verbul rire se ortografiază cu doi i. Mettez les verbes entre parenthèses au mode et au temps nécessaire: Il m ' o r d o n n e que je (partir). Traduisez en français: Dacă vom avea t i m p . 1.

combien de temps allais-je pouvoir tenir? J'avais immédiatement abandonné le coussin à son sort et m'étais mis à crawler de toutes mes forces. je m'aperçus que mon embarcation fuyait devant moi. j'avais nagé vingt et une heures. il flottait déjà à quelques centaines de mètres de moi. Quelle ne fut pas ma terreur lorsque. Un faux mouvement avait dû le faire tomber à la mer et lorsque je m'en aperçus. en voulant expérimenter les conditions d'un naufragé. à bord d'un canot pneumatique nommé „l'Hérétique". Lors de mon entraînement pour la traversée de la Manche. La fatigue allait certainement m'envahir avant que je puisse rattraper le fugitif.la traversée. sans que je puisse raccourcir la distance qui nous séparait. L'ancre flottante.. voulant revenir à bord. plongeant.. Les cordes de l'ancre flottante s'étaient dénouées. comme un parachute. Le changement de nourriture et l'humidité permanente avaient fait apparaître sur mon corps une éruption douloureuse de petits boutons. je l'atteignis en quelques minutes. Bon nageur. Alors. Affaibli maintenant par les privations et par une vie sans exercice. J'espérais éviter les escarres grâce à un petit coussin pneumatique. me jurai que ce serait le dernier bain de. je le rattrapai et m'y hissai péniblement. en bonne condition physique.49-ÈME LEÇON SEUL AU MILIEU DE L'OCÉAN Le docteur Alain Bombard a traversé seul Vocéan Atlantique en 1952. Je baissai la voile et jetai l'ancre flottante puis. je n'ai été si vite ! J'arrivai d'abord à diminuer la distance qui me séparait de mon embarcation. je vis soudain L'Hérétique ralentir. même pendant ma course à Las Palmas avec M. Je crois que jamais. seul exemplaire que je possédais. je partis à sa recherche. Boiteux père. Plus rien ne freinait la dérive. Depuis plusieurs jours ma santé était moins bonne. 340 . en 1951. comme par miracle. s'était mise en drapeau. Le texte qui suit est extrait de son livre „Naufragé volontaire". C'est à ce moment-là que l'Hérétique faillit continuer son voyage sans moi. mais ne parvins ensuite qu'à maintenir ma position. J'étais épuisé moralement et physiquement et.

VOCABULAIRE le canot [kano] barca pneumatique [pnœmatik] p n e u m a t i c . cu ocazia la traversée [traverse] traversarea affaiblir [afeblir] a slăbi la privation [privasjô] p r i v a ţ i u n e a . ) [àbarkasjô] a m barcaţiunea raccourcir [rakursir] a scurta le parachute [ p a r a / y t ] p a r a ş u t a freiner [frêne] a frîna la dérive [deriv] deriva envahir [«vair] a invada .) nutritif. ) le freinage (m.) freiner (vb. -ă frînarul GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Conjunctivul se foloseşte în diferite propoziţii circumstanţiale. -ve (adj.) escara. a cuprinde rattraper [ratrape] a ajunge din u r m ă lors de [lor w da] în t i m p u l .) le nourrisson (m. -euse [dulur^] dureros. b u b i ţ a le cousin vărul la sorte felul sens 1. borul (la o pălărie) le bord Familles de mots — nourrir (vb.) a hrăni hrana doica sugaciul h r ă n i t o r -oare — le frein (m. marginea 2.) la nourriture (f. î n t î m p l a r e a Mots à plusieurs le bouton 1. ) [erypsjô] erupţia douloureux. bordul (la u n vas) 3. -oasă le bouton [buto] aici: coşul. fausse [fo] aici: greşit. -e (adj. ) [sskar] (med. a se ridica péniblement [peniblsmà] cu greutate la corde [la w kord] frînghia se dénouer [denue] a se dezlega LEXIQUE Paronymes le coussin perna le sort soarta . frîul a frîna frînarea neînfrînat. ) [ymidite] u m i d i t a t e l'éruption (/. coaja le coussin [kusëj perna faux. ) [ôkr] ancora la recherche [ r a / e r / ] căutarea la terreur [tsrœr] groaza l'embarcation (/. lipsa crawler [krole] a înota în stil crawl diminuer [diminue] a micşora ralentir [ralàtir] a încetini se hisser [ise] a se înălţa.) effréné. după anumite locuţiuni conjuncţionale (locutions conjonctives): 341 . -ă la santé [sàte] s ă n ă t a t e a l'humidité (/. bobocul (la floare) 3. coşul. -ă expérimenter [eksperimôte] a expe­ rimenta le naufragé [ n o t e l e ] naufragiatul volontaire [volôter] v o l u n t a r . -ă flotter [flote] a p l u t i l'ancre (/. b u b i ţ a l'escarre (/.) la nourrice (f. nasturele 2.) le garde-frein (m ) frîna .

După locuţiunea sans que (fără ca) : Mon embarcation fuyait devant moi sans que je puisse raccourcir la dis­ tance. Vous pouvez fumer une cigarette en attendant que le déjeuner (être) prêt. Passez un moment chez moi avant que j'(aller) au Ministère. După locuţiunile conjuncţionale avant que (înainte ca). III. . en attendant que (aşteptînd s ă ) : La fatigue allait certainement m'envahit. EXERCICES I . Observaţie. entraînement. pînă ce). jusqu'à ce que (pînă să. On ne peut lui adresser la parole sans qu'elle (se mettre) en colère. Il réussit à atteindre le canot grâce à ses qualités exceptionnelles de nageur. 2 . on a balayé la salle. Il a quitté son canot pour rattraper son coussin.1 . Il avait perdu l'espoir de le rattraper. nager. Indiquez des mots de la même famille voyage. II. flotter. Formulez des questions pour que: les réponses suivantes: Le docteur Bombard a traversé l'océan Atlantique seul dans un canot pneumatique. Ii ne fit plus d'autre imprudence pendant son voyage. Il fut très effrayé en s'apercevant que l'embarcation fuyait devant lui.avant que je puisse rattraper le fugitif. După locuţiunea après que (după ce) se foloseşte indicativul: Après que tout le monde est parti. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: Attends-moi jusqu'à ce que je (finir) mon travail. Il avait traversé la Manche à la nage. Il faut attendre jusqu'à ce qu'elle finisse sa toilette.

les y e u x injectés de sang. Ce café a v a i t une arrière-chambre. -e [butone] încheiat. une bouche énorme et t e r r i b l e . u n gilet qui s e m b l a i t avoir été de s a t i n b l a n c . ) [arj er w /àbr ] camera din dos mince [mss] subţire. l ' u n une espèce de géant. une ride de colère entre les sourcils. -e [brose] periat. q u i . -ă brossé. brossé. trois hommes é t a i e n t réunie a u t o u r d ' u n e t a b l e d a n s cette arrière-chambre. Il a v a i t la p e t i t e vérole sur la face. Le premier de ces hommes s ' a p p e l a i t Robespierre. conducătorul le cabaret [kabars] circiuma le café [kafe] cafeneaua l'arrière-chambre (/. débraillé dans u n v a s t e h a b i t de d r a p é c a r l a t e . -e [pudre] pudrat. . q u o i q u ' o n y v î t un reste de coif­ fure et d ' a p p r ê t . et par-dessus ce gilet une rouppe dans les plis de laquelle une ligne dure et droite laisssait deviner un p o i g n a r d . u n poing de portefaix. des bas blancs. g r a v e . . il a v a i t la t ê t e ren­ versée en arrière. s e m b l a i t difforme. assis. Le g r a n d . Le premier de ces trois hommes é t a i t p â l e . -ă ganté. avec les lèvres minces et le regard froid. Il a v a i t d a n s la joue u n t i c n e r v e u x qui d e v a i t le gêner pour sourire. de larges souliers. le col nu dans une cravate dénouée t o m b a n t plus bas que le j a b o t . j e u n e . -e [gâte] înmânuşat. u n j a b o t plissé. le second D a n t o n .50-EME LEÇON LES CHEFS DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE D E 1789 Il y a v a i t rue du P a o n un cabaret q u ' o n a p p e l a i t café. Il a v a i t u n p a n t a l o n à pied. é t a i t b o t t é de bottes à revers et a v a i t les cheveux t o u t hérissés. Il a v a i t une c u l o t t e de n a n k i n . des souliers à boucles d ' a r g e n t . Les d e u x a u t r e s h o m m e s é t a i e n t . le pli de la bonté au coin de la bouche. a u j o u r d ' h u i h i s t o r i q u e . Quatrevingt-treize) VOCABULAIRE le chef [Jcï] şeful. les dents grandes. l ' a u t r e une espèce de n a i n . Son h a b i t bleu clair ne faisait pas un p l i . les lèvres épaisses. une h a u t e c r a v a t e . Le p e t i t é t a i t u n h o m m e j a u n e . des plaques livides sur le visage. pas de front. -ă (în nasturi) bleu clair [bhï w klsr] albastru-deschis le pli [pli] cuta 343 . -ă boutonné.-ă le tic [tik] ticul nervos la joue [3U] obrazul sourire [surir] a surîde poudré. ( V i c t o r H u g o .. Il é t a i t p o u d r é . b o u t o n n é . g a n t é . l'œil é c l a t a n t . plăpînd. la veste ouverte avec des boutons arrachés. Le 28 juin 1793. u n mouchoir noué sur ses cheveux gras et p l a t s .. le troisième M a r a t . il y a v a i t de la crinière d a n s sa p e r r u q u e .

bougie (luminare. ş l e a m p ă t . -ă. -ă cu cizme le revers [raver] reverul hérissé. 344 . 2. cognac (băutură). bordeaux. tulle (ţesătură). 3. sclipitor. canadienne etc. valenciennes (dantelă). LEXIQUE Mots à plusieurs sens le drap le café 1. trecătoarea. oraş în Algeria). sèvres (porţelan).-ă neglijent. roquefort. ) [apre] a p r e t u l Ia crinière [krinjer] coama la perruque [peryk] peruca la petite vérole [ p t i t ^ v e r a l ] v ă r s a t u l de v î n t la ride [rid] r i d u l Ia colère [ko 1er] m î n i a le sourcil [sursi] sprinceana épais. pasul 1. cearşaful le col le pli 1. staco­ jiu botté. oraş în Germania). cafeneaua cuta ridul plicul (fig-) obiceiul GRAMMAIRE Substantive proprii folosite ca substantive comune Un substantiv propriu poate deveni uneori substantiv comun. sourcil [sursi] — în acest cuvînt nu se pronunţă -l final. Este vorba de substantive care s-au format de la: a) nume geografice de oraşe sau regiuni şi care indică originea unor produse : nankin. -oare difforme [diform] diform. berline. de la Bougie. epss] gros. camembert (brînză). v î n ă t . cafeaua 2. -e [debraje] îmbrăcat.Ia culotte [kylot] p a n t a l o n u l scurt le jabot foabo] jaboul plisser [plise] a plisa Ia boucle [bukl] aici: c a t a r a m a le géant [3e<z] uriaşul le nain [ne] p i t i c u l débraillé. -ă le gilet foils] jiletca.) [abi] c o s t u m u l le drap [dra] postavul écarlate [ekarlat] roşu-aprins. -e [eklatà] strălucitor. -e [pla]. -ă l'apprêt (m. . groasă le portefaix [portfe] hamalul éclatant. vesta la rouppe [rup] bluza ciobănească le poignard [pwajiar] p u m n a l u l PRONUNŢARE Robespierre [robespjer] paon (păun) — se citeşte fără a se auzi sunetul o:pă. gulerul 2. landau (de la Landau. aici: lins. -oare. 1. -ă nouer [nue] a înnoda plat. 4. baïonnette (de la Bayonne). cachemire (de la Cachemire). -e [erise] z b î r l i t . -e [bote] î n c ă l ţ a t . -ă la plaque [plak] placa livide [livid] livid. bourgogne (vinuri). postavul 2.ă vaste [vast] foarte mare l'habit [m. épaisse [eps.

1 Ca u r m a r e a faimei de care s-a b u c u r a t „Le R o m a n de R e n a r t " . de o trăsătură fizică sau de caracter: napoléon (monedă). vechiul nume al v u l p i i (goupil). c) nume de personaje literare. soldat al lui Napoleon I). arhitect). bien que je sois très occupé. tartufe. soit que je le suive à la télévision. chauvin (de la Nicolas Chauvin.. à un spectacle palpitant. calepin (de la Calepino). Répondez aux questions suivantes: Quel é t a i t l'aspect extérieur de Robespierre? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Danton? Quel é t a i t l'aspect extérieur de Marat? Où se t r o u v a i e n t . mécène. adonis etc.i l s le 28 juin 1793? Que savez-vous sur le rôle de ces trois hommes pendant la Révolution française de 1789—1791? H. 345 . la poudre. Indiquez les différents sens des mots: le p l i . La cele menţionate pînă aici adăugăm locuţiunile concesive: quoique. opem literară din evul m e d i u . le front. legate de o invenţie. indicînd o trăsătură de caracter: renard 1. EXERCICES j'assisterai I. care se traduc prin „deşi". numele propriu Renart a înlocuit. harpagon. Spre deosebire de limba romînă. donjuan. î n limba romînă propoziţiile concesive se construiesc cu modul indicativ: Ţ ă r a n i i îşi continuă m u n c a . mansarde (de la Mansart. Observaţie. deşi plouă (indicativ) = Les paysans con­ tinuent leur travail bien qu'il pleure (conjunctiv). Je viendrai vous voir. Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) Aşa cum am mai arătat. în franceză se foloseşte conjunc­ tivul şi In propoziţiile care indică o alternativă şi care sînt intro­ duse prin locuţiunea conjuncţională soit que (fie că) sau uneori numai prin conjuncţia que: Soit que j'aille au match. praline (de la Praslin). conjunctivul este folosit în limba franceză după anumite locuţiuni conjuncţionale. guillotine (de la Guillotin)..b) nume de persoane. în limba franceză (cu o mică schimbare ortografică). bien que. la b o t t e . „cu toate că": Quoiqu'on y vît un reste de coiffure.

nous avons mangé du . Je suis persuadé que le renard rôde par ici bien que je ne l'(apercevoir) pas. son décor royal encore debout. l'ornementation. L'enchantement d'un passé que cette forte conception révèle. . il trouve le temps de s'occuper de l'activité culturelle de son usine. soit qu'elles (arriver) par avion.. bordeaux. et du . Elle portait une belle robe de . tartufe. mansarde. Soit qu'elles (venir) par le train. on devrait choisir pour cette visite. l'électricité les a remplacées... bougie. dans nos villages. . l'exalte et l'impose. alors que les parterres de Le Nôtre se rajeunissent par la profusion des fleurs nouvelles.. Quoiqu'il (travailler) sept heures par jour.. Tout s'y présente dans l'unité majestueuse d'une œvre d'art accomplie: la construction.. il a peur de le parler. les pas soulèvent avec les feuilles mortes une jonchée de souvenirs. Aujourd'hui les artistes de notre pays n'ont plus besoin d e ... ou plutôt vers la fin de l'automne.. camembert. Pour que l'impression soit complète et ineffaçable. Mettez les verbes entre parenthèses au mode nécessaire: Bien qu'il (connaître) le français. un jour de solitude. . et d u .. LECTURE SUPPLÉMENTAIRE L'ENCHANTEMENT DE VERSAILLES Avec ses souvenirs impérissables. ont été remplacées par les autos. .. quand. Remplacez les points par Vun des noms suivants: praline. roquefort. P i e r r e de N o l h a c (Les Jardins de Versailles) .. dans les allées désertes. Versailles n'est qu'une harmonie.. On n'emploie plus de . elles seront ici ce soir. Les enfants aiment les.III. mécène. au moment du printemps. ses marbres et ses fontaines. dans la littérature roumaine... Les . saisit l'imagination dès que les grilles des jardins sont franchies. . cachemire. Le déjeuner a été riche en fromages. . bourgogne.. Beaucoup de nos grands écrivains ont logé dans des . tout obéit à la même pensée. ont bien arrosé ce déjeuner. IV. l'État leur accorde les meilleures conditions de vie. . berline. Il y a plusieurs types d e . ses terrasses. Du. le détail le plus modeste et l'ensemble le plus grandiose. avec son château. la réalise.

Nous avions été envoyés ici en t a n t que m a n d a t a i r e s de la science et nous nous sommes efforcés de r e m p l i r notre m a n d a t .51-ÈME LEÇON Le grand savant roumain Emil Racoviţă a été le premier Roumain ayant atteint le pôle Sud. Nous nous sentions t e l l e m e n t seuls. De gros nuages gris assombrissaient le ciel. i m m o b i l i s é p a r la b a n q u i s e . où il relate les principaux événements de l'expédition. en qualité de naturaliste. t e l l e m e n t perdus que l'espoir même nous q u i t t a i t . n o t r e vaisseau était. de Vexpédition antarctique du vaisseau „Belgica" fl897 —1899^. Le v e n t soufflait sans i n t e r r u p t i o n . Au d é b u t du mois de m a r s 1898. Les t o u r m e n t e s de neige formaient comme u n rideau b l a n e q u i nous e m p ê c h a i t de voir à u n m è t r e de d i s t a n c e . Faisant partie. Emil Racoviţă a laissé un livre intitulé „Vers le pôle Sud". une seule chose nous s o u t e n a i t encore: c ' é t a i t le s e n t i m e n t du devoir. Voici un bref extrait de ce livre. quelque 347 .

) a acoperi. par un trou pratiqué dans la glace nous péchions des animaux marins. a îngropa le pingouin [pïgwë] pinguinul la pêche [pe/] pescuitul la félicité [felisite] fericirea le foyer [fwaje] aici: focarul Les points cardinaux Nord [nor] Ouest [west] Sud [syd] LEXIQUE E s t [sst] Homonymes le pêcheur le pécheur pescarul păcătosul Synonymes le monceau l'espoir la félicité le tas l'espérance le bonheur l'amas 348 .difficiles qu'aient été les moments que nous avons traversés. Il nous fallait dégager la „Belgica" des monceaux de neige qui l'ensevelissaient. il nous fallait confectionner des vêtements et des chaussures. nous devions nous procurer de la viande fraîche de phoque ou de pingouin et nous fabriquions même des instruments de pêche ou d'observation. -ă le yaisseau [vsso] vasul. nous avons fait à une heure d'intervalle. Chaque fois que cela était possible. -â immobiliser [imobilize] a imobiliza la banquise [bâkiz] banchiza l'interruption (/. des observations météorologiques sans avoir jamais manqué une heure. Chaque fois que le temps le permettait nous faisions les observations astronomiques et magnétiques nécessaires et pendant nos longues excursions nous observions les oiseaux et les phoques qui habitaient la banquise. Pendant 13 mois. brève [bref] scurt. parce que nous étions conscients que nous nous trouvions là pour ajouter une pierre à l'édifice de la science. En outre nous avons procédé à de milliers d'opérations diverses destinées à nous défendre contre le froid ou à préserver notre vaisseau du danger de l'écrasement. vaporul bref. VOCABULAIRE le pôle [pol] polul le naturaliste [natyralist] n a t u r a l i s tul antarctique [dtarktik] a n t a r c t i c . mais nous avons eu aussi des moments de félicité. ce foyer de lumière et de progrès.) [ekrazmà] strivirea le monceau [môso] grămada ensevelir [dsavlir] (/ig. ) [Êterypsjô] întreruperea assombrir [asâbrir] a întuneca la tourmente de neige [ t u r m < î t ^ d e w ne3] viscolul le devoir [davwar] datoria le mandataire [mâdatsr] m a n d a t a r u l s'efforcer [eforse] a' se s t r ă d u i pratiquer un trou [ p r a t i k e w œ ^ t r u ] a face o gaură pêcher [pe/e] a pescui le phoque [fok] foca l'écrasement (m. Nous avons beaucoup souffert.

. quelque difficiles qu'aient été les moments . Observaţie. que. . Aceeaşi idee p o a t e fi r e d a t ă cu a j u t o r u l c o n s t r u c ţ i i l o r de m a i sus în t r e i f e l u r i : a) Quelque dangereuse que soit cette entreprise. O r i c î t de p r i m e j d i o a s ă ar fi a c e a s t ă a c ţ i u n e . si. je ne reculerai pas. Orice Observaţie.. je ne reculerai pas.. quel: nous les surmonterons. je le tiens pour un homme honnête. b) Quelques dangers que présente cette entreprise. în acest caz.. N u t r e b u i e confundată locuţiunea conjuncţională quoique (deşi). s-ar spune despre el. Oricîte primejdii ar prezenta această acţiune... Oricîte dificultăţi a m î n t î m p i n a t .. c) Quels que soient les dangers de cette entreprise. . Si attentif qu'il fût il s'est quand même trompé de calcul.. que (oricît d e . nous avons rempli notre mandat. 3 .... scrisă într-un singur c u v î n t . adjectiv): quelques difficultés que nous ayons rencontrées. oricît de grele au fost momentele . ) : . După pronumele relativ Quelles que soient les difficultés. Nu trebuie confundat quelque (scris într-un quel que (scris în două c u v i n t e şi v a r i a b i l ) . Quelque r ă m î n e invariabil cînd este u r m a t de un adjectiv (fiind. dificultăţile. . 349 . nu v o i da î n a p o i . 2. adverb — v. îl consider drept un om cinstit.. D u p ă l o c u ţ i u n i l e quelque. je ne reculerai pas.. m a i sus) şi se acordă cînd este u r m a t de u n s u b s t a n t i v (fiind. cu Observaţie. O r i c a r e ar fi p r i m e j d i i l e acestei a c ţ i u n i . cu quoi que (orice) scris în două cuvinte.. în acest caz. le vom învinge.. Oricît de a t e n t a fost ..Noms d'animaux qui ont un autre genre en français qu'en roumain un chat une souris un phoque un zèbre un renard o pisică un şoarece o focă o zebră o vulpe un singe un mouton un rossignol une puce un moineau o maimuţă o oaie o privighetoare un purice o vrabie GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) C o n j u n c t i v u l se m a i foloseşte: 1 .... Oricare ar fi c u v î n t ) . D u p ă p r o n u m e l e r e l a t i v quoi: Quoi qu'on dise à son sujet.

Indicatif Présent j'envoie tu envoies il envoie nous envoyons vous envoyez ils envoient Passé composé j'ai envoyé tu as envoyé il a envoyé nous avons envoyé vous avez envoyé ils ont envoyé Subjonctif Présent que j'envoie que tu envoies qu'il envoie que nous envoyions que vous envoyiez qu'ils envoient Imparfait j'envoyais tu envoyais il envoyait nous envoyions vous envoyiez ils envoyaient Passé simple j'envoyai tu envoyas il envoya nous envoyâmes vous envoyâtes ils envoyèrent Futur j'enverrai tu enverras il enverra nous enverrons vous enverrez ils enverront Impératif envoie ! envoyons ! envoyez I Participe Présent envoyant Passé envoyé. en q u a l i t é de. -e Observaţie. 350 . sud. court. espoir. m o m e n t . v ê t e m e n t s . I I . Indiquez des mots de la même famille que: observer. opérer. écrasement. t e l l e m e n t . EXERCICES I. défendre.Le verbe envoyer (a. La viitor şi condiţional prezent verbul envoyer se conjugă ca verbul voir. trimite) Deşi are terminaţia verbelor din grupa I. commencement. Indiquez des synonymes pour les mots: vaisseau. divers. q u i t t e r . verbul envoyer prezintă la viitor şi condiţionalul prezent unele neregularităţi care fac ca el să fie clasat printre verbele grupei a IlI-a.

Hugo). Au moment où Cosette sortit. Cînd pisica nu-i acasă. Trimite-mi banii prin mandat poştal. Un seul liomme se déroba absolument à cette contagion. dar ne temem să nu se strice. Le guide: — De Grèce? Mais quelle sorte de table est-ce? Le touriste: — La table de multiplication. et. quelque pauvre que vous soyez. Peut-être de Grèjce. quoi que fît le père Madeleine. . Quelque vulgaire que soit cette comparaison le parc ressemblait à un immense poisson (Balzac). joacă A ANECDOTE DANS UN MUSÉE Le guide: — Regardez cette table. si isolés et opprimés qu'ils aient été. PROVERBE Le chat parti. Traduisez en roumain: Je me suis efforcé de lutter contre l'idée de divinité quelle qu'elle fût (Barbusse). elle ne put s'empêcher de lever les yeux sur cette prodigieuse poupée (V. Le guide: — Pas possible ! D'où vient-elle cette table? Le touriste: — Je ne sais pas. les souris dansent. y demeura rebelle (V. il n'est peut-être pas inutile (V. envoyer): îţi voi trimite o telegramă înainte de a pleca. elle est très vieille. J ' a i chez moi une table qui a au moins trois mille ans. les esclaves n'avaient pas accepté la situation qui leur était faite (J. que dans la maison paternelle (Balzac). Hugo). » Un touriste: — Cela n'est rien. Donc. V-am •trimis fructe.III. şoarecii pe m a s ă . Quoique ce détail ne touche en aucune manière au fond même de ce que nous avons à raconter. elle a au moins cinq cents ans. V-am trimis o carte poştală ilustrată. Logodnicul ei îi trimitea flori în fiecare zi. son seau à la main. Elle sera mieux chez vous. Bruhat). Traduisez en français (vb. IV. si morne et si accablée qu'elle fût. Hugo).

pi..\ [aplodisinàj a p l a u d a r e a . ayant terminé. elle était entrée. une femme venait de parler dans un amphithéâtre de la Sorbonne. ( D'après Yves I g o t) VOCABULAIRE l'amphithéâtre (m. quelques heures auparavant était seule. D'une voix assurée.52-ÈME LEÇON MARIE CURIE Marie Curie a refermé sur elle la porte par où tout à l'heure. que les applaudissements qui ont salué son entrée se soient éteints.. malgré la sécheresse de son exposé. le 5 Novembre 1906. Le murmure de la foule qui peuple la salle fait place soudain à un silence profond. de gens du monde. Marie salue d'un geste bref de la tête. les cheveux blonds relevés en casque.. Marie. mais surtout de respect. d'amis. Sans doute va-t-elle prononcer un discours au cours duquel elle parlera de l'oeuvre du savant qui l'a précédée. là où il l'avait laissé. Seule dans la petite pièce. immobile. Une foule curieuse et nombreuse d'étudiants. Vêtue de noir. Pour la première fois. Et. Peut-être va-t-elle remercier l'Université qui l'a nommée pour succéder à son mari. elle attend debout.. Pierre Curie. elle a tout simplement repris le cours de son mari. Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps de voir les larmes qui lui montent aux yeux. sur la tombe de son mari. est là. Pour la première fois en France. dans l'émotion grandissante. de journalistes. Et cette femme. aplauzele 352 . parce qu'elle désire l'entendre. elle laisse aller ses pensées.) [ăfitealra] teatrul confier [kOi'ijeJ a încredinţa amfi­ la tombe [tomb] niormîntul l'applaudissement ym. plein de curiosité. le visage très pâle. un poste de l'Enseignement supérieur était confié à une femme. dans le cimetière de la banlieue où il repose maintenant. Marie fait sa leçon jusqu'au bout. résolvant des problèmes si difficiles ! Puis.

-trice (adj. -e [grâdisă] crescînd. ) populairement (adv.m. şi i n d i c a t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt r e a l . ca să fiţi văzut.-ă le pacifisme (m.f.) le peuplement (m. înaintaţi.) dépeupler (vb.) la population (f.le respect [respe] respectul grandissant. Avancez. -e (adj. Munciţi în aşa fel încît să nu v i se p o a t ă reproşa n i m i c .) poporul — pacifique (adj.) în mod paşnic popular. -ă .pacifique copopularea existenţa paşnică a depopula suprapopulat. Se s p u n e : Travaillez de façon qu'on ne puisse rien vous reprocher. î m p l i n i t . şis. aşa fel încît nu i se poate reproşa n i m i c .) pacificator GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) ca).m. la coexisa popula tence .) pacificarea popularitatea pacificateur. şis.) a pacifica (înmod) popular fa pacification (f. 23 — învăţaţi limba franceză fără profesor E l munceşte în 353 .) pacifist populaţia pacifiquement (adv. . Se retrage p e n t r u ca a u d i t o r i i să n ' a i b ă t i m p u l . de façon que (în aşa fel încît) se foloseşte c o n j u n c t i v u l p e n t r u a a r ă t a u n fapt p o s i b i l .) [ekspoze] expunerea l'auditeur [oditœr] auditorul peupler [ p 0 p l e ] a popula LEXIQUE Familles de mots — le peuple (m. .. de sorte que.. afin qu'on vous voie.) populaire (adj. D u p ă locuţiunile conjuncţionale de manière que. -ă pacifier (vb.) peupler (vb.) la peuplade (f. afin que ( p e n t r u peur que ( d e t e a m ă c a ) se f o l o s e s c c u c o n j u n c t i v u l : Elle se retire pour que les auditeurs n'aient pas le temps. dar: Il travaille de façon qu'on ne peut rien lui reprocher.) paşnic. t r i b u l pacifiste (adj.) pacifismul s e m i n ţ i a .) surpeuplé.f.-ă la sécheresse [se/res] uscăciunea l'exposé (m.) la popularité (f. de L o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e pour que.

penser. déclarer. Je regarde les gens se p r o m e n e r . Doresc să văd acest film. sentir. voir. î n l o c u i n d i n d i c a t i v u l sa u c o n j u n c t i v u l . entendre. vouloir. laisser. regarder. i n f i n i t i v u l este folosit m a i des în l i m b a franceză decît în l i m b a r o m î n ă . D u p ă u n u l d i n t r e verbele sus-menţionate nu se m a i poate folosi infinitivul dacă subiectul propoziţiei completive este a l t u l decît cel al propoziţiei r e g e n t e : II pense aller à la montagne. şi nu II veut qu'il parte demain. prier. L e v e r b e résoudre Indicatif Imparfait je résolvais tu résolvais il résolvait nous résolvions vous résolviez ils résolvaient (a hotărî) Présent je résous tu résous il résout nous résolvons vous résolvez ils résolvent Passé simple je résolus tu résolus il résolut nous résolûmes vous résolûtes ils résolurent Futur je résoudrai tu résoudras il résoudra nous résoudrons vous résoudrez ils résoudront Passé composé j'ai résolu tu as résolu il a résolu nous avons résolu vous avez résolu ils ont résolu 354 . Je l'ai prié de finir plus vite son travail. Elle désire l ' e n t e n d r e . Chacun peut agir. défendre etc. construcţia infinitivală este preferată. aimer etc. pouvoir. b) C î n d s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i e s t e a l t u l d e c î t c e l a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e faire.) In acest caz. écouter. dar II pense que vous irez à la montagne. Cînd subiectul este acelaşi. savoir. croire. Fiecare poate să acţioneze. Infi­ n i t i v u l se p o a t e f o l o s i : a) C î n d s u b i e c t u l ( s u b î n ţ e l e s ) a l i n f i n i t i v u l u i e s t e a c e l a ş i ca a l p r o p o z i ţ i e i r e g e n t e ( d u p ă v e r b e l e désirer. Observaţie. Se va s p u n e : Il veut partir demain.) Je désire voir ce film. s u b i e c t u l i n f i n i t i v u l u i este c o m p l e m e n t direct în propoziţia regentă. ordonner.Propoziţiile i n f i n i ţ i v a ie ( L e s p r o p o s i t i o n s infinitives) In g r a m a t i c a f r a n c e z ă e x i s t ă c a t e g o r i a p r o p o z i ţ i i l o r i n f i n i t i v a l e . A c e s t m o d a r e o î n t r e b u i n ţ a r e f r e c v e n t ă în p r o ­ p o z i ţ i i l e c o m p l e t i v e . In general. demander.

. III. Este necesar m a i î n t î i să ecuaţia de gradul doi.. Je viens chez toi pour que tu me (prêter) ton d i c t i o n n a i r e . . Se conjugă la fel verbele absoudre (a absolvi) şi dissoudre (a dizolva). Sîntem să cîstigăm întrecerea socialistă. Donnez-moi votre adresse p o u r que je (pouvoir) vous écrire. Traduisez en français en utilisant l'infinitif: L-am r u g a t să-mi cumpere un caiet. .Subjonctif Présent que je résolve que tu résolves qu'il résolve que nous résolvions que vous résolviez 1 . La R o u m a n i e est un pays de d é m o c r a t i e . absoute. Voi aceste cuvinte încrucişate în cinci m i n u t e . qu ils résolvent Impératif résous! résolvons! résolvez! „ .. . Colegul meu crede că are d r e p t a t e . .. I I . Sperăm să o vizităm în curînd. Participe Présent Passé résolvant résolu. E a ar putea să ia p a r t e la un concurs de vioară. dissoute... P a r l e z de façon que t o u t le monde vous (comprendre). Remplacez les points par des mots de la famille du nom peuple: L e . dissous. Lăsaţi-i să plece la m u n t e . cu deosebirea că p a r t i c i p i u l lor trecut este absous. La grande majorité de la .. E i rezolvau o problemă de şah. Il élève la voix afin que les a u d i t e u r s (entendre) ce q u ' i l d i t . I V . de l'Afrique s'est libérée du joug colonial. . au mode nécessaire. . Spune-i să intre. . Grâce au développement de l ' i n d u s t r i e . A r h i t e c ţ i i pe care lucrînd (inf. certaines régions de notre pays sont p l u s . ) rezolvă problema modernizării oraşului. dacă vor. Traduisez en français en utilisant le verbe résoudre: rezolvi rezolva îi vezi hotărîţi T o ţ i elevii au rezolvat problema. m a i n t e n a n t . EXERCICES I . Ea ştie să cînte la p i a n . -e Observaţie.. . 23* 355 . Am dori să cunoaştem Bulgaria. iar la perfectul simplu nu se folosesc. Certaines régions de l'Indonésie sont t r è s . . Ils t r a v a i l l e n t de m a n i è r e que le p l a n (être! accompli a v a n t t e r m e . I-am cerut să ne cînte o b u c a t ă . r o u m a i n édifie le socialisme. Mettez le verbe à l'infinitif.

je sais une façon infaillible de vous donner un h o m m e qui a i t les m a i n s n e t t e s .53-E ME LEÇON L E C O R R I D O R D E LA TENTATION Le roi Nabussan confia sa peine an sage Z a d i g . ne sauriez-vous p o i n t 1 e moyen de me faire trouver un trésorier qui ne me vole p o i n t ? — Assurément. — Vous q u i savez t a n t de belles choses. répondit Zadig.i l . lui d i t . Le roi charmé lui de- 356 .

pour y entrer. Le jour m ê m e il fit p u b l i e r . VOCABULAIRE le corridor [koridor] coridorul la tentation [tâtasjô] tentaţia confier [kôfje] a încredinţa le sage [sa3] înţeleptul 1 Zadig) le trésorier [trezorje] vistiernicul voler [vole] a fura infaillible [ëfaijbla] infailibil. mais la porte de ce salon é t a i t fermée. mais je vous assure que ce sera i n d u b i t a b l e m e n t le plus honnête h o m m e . J a m a i s on ne dansa plus p e s a m m e n t et avec moins de g r â c e . d i t Zadig. a v a i t étalé tous ses trésors dans cette galerie. qui a v a i t le m o t 1 . comment il fallait s'y prendre. sa majesté ordonna q u ' o n les fît danser. le corps droit. . les bras é t e n d u s . l'un après l ' a u t r e . Un huissier v i n t chercher et i n t r o d u i r e chaque c a n d i d a t . perfect. -ă avait le mot — connaissait le stratagème — cunoştea stratagema. q u ' à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier. Lorsque tous les p r é t e n d a n t s furent arrivés dans le salon. fils de N u s s a n a b . -ă. passer par une p e t i t e galerie assez obscure. le déclara trésorier. . au nom du r o i . (Voltaire.m a n d a . Le roi. les mains collées à leurs côtés. — Quels fripons ! disait t o u t bas Zadig. eussent à se r e n d r e . On a v a i t fait venir des violons dans un salon v o i s i n . r e p a r t i t Z a d i g . t o u t é t a i t préparé pour le b a l . a v a i t r e m p l i ses poches et p o u v a i t à peine marcher. et tous les a u t r e s furent punis et t a x é s avec la plus grande justice du m o n d e : car chacun dans le t e m p s q u ' i l a v a i t été dans la galerie. par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques m i n u t e s . Un seul d ' e n t r e eux formait des pas avec agilité. dit Z a d i g . La galerie obscure fut appelée le Corridor de la tentation. la tète h a u t e . le regard assuré. en h a b i t s de soie légère. Le roi fut fâché pour la n a t u r e h u m a i n e que de ces soixante q u a t r e danseurs il y eût soixante trois filous. le premier de la lune du crocodile dans l ' a n t i c h a m b r e du r o i . les reins courbés. ils a v a i e n t tous la tête baissée. Le roi embrassa ce bon danseur. d i t le r o i : voilà une p l a i s a n t e façon de choisir u n receveur de mes finances ! Quoi ! vous prétendez que celui qui fera le m i e u x u n e n t r e c h a t sera le financier le plus intègre et le plus h a b i l e ! — J e ne vous réponds pas q u ' i l sera le plus h a b i l e .—Ah ! l'honnête homme ! le brave h o m m e ! disait Zadig. en l ' e m b r a s s a n t . que tous ceux q u i p r é t e n d a i e n t à l'emploi de haut-receveur des deniers de sa gracieuse majesté N a b u s s a n . et il fallait. Laissez-moi faire. et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus h o n n ê t e h o m m e . 357 . — Vous vous m o q u e z .— Il n ' y a. Ils s'y r e n d i r e n t au n o m b r e de soixante q u a t r e . le j a r r e t ferme. vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez.

) [a3ilite] sprinteneala assuré.) [uisje] uşierul introduire [ëtrodqir] a introduce étaler [étale] a e ţ p u n e pesamment [pazamà] cu g r e u t a t e . -e [kurbe] îndoit. nette [net] curat. cinstit.) în mod cinsiit déshonnête.) dansul a dansa dansatorul dansatoarea d a n s a n t . -ă coller [kole] a lipi le fripon [fripô] pungaşul l'agilité (/. -ă pe sine.) le danseur (m. -ă étendre [etàdr] a întinde le jarret [3are] porţiunea posterioară a genunchiului. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este u n c u v î n t cu sens nedeterminat: Je sais une façon infaillible de vous donner un homme qui ait les mains nettes. la malhonnêteté (f. -ă. ) 358 visitée. -e (adj. Cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un s u p e r l a t i v rela­ t i v sau u n c u v î n t e c h i v a l e n t (seul.): C'est la plus grande usine que j'aie grande.) cinstit. (Antecedentul este la plus . malhonnêtement (adv. hazliu. 2 . opusă rotulei fâcher [fa/e] a supăra le filou [filu] escrocul LEXIQUE Familles de m o t s — la danse (f. -ă. unique. ) danser (vb. (Antecedentul este un homme).) la danseuse (f.) [àtra/a] săritură cu b ă t a i a picioarelor în aer intègre [ëtEgr] integru.) necinstea déshonnêtement.) necinstit.) dansant. ) [àti/àbra] antica­ mera le violon [vjalo] vioara.) cinstea honnêtement (adv. plszàt] p l ă c u t . -ă la déshonnêteté. -ă Vhonnêteté (f. -ă comment s'y prendre [ k o m â ^ s i ^ p r à d r ] cum trebuie făcut (procedat) la dignité [dinite] d e m n i t a t e a la légèreté [le3crte] uşurinţa se moquer fmoke] a-şi bate joc plaisant.net. -e [asyre] stăpîn. hazlie le receveur des finances [rasavoer^de^ finàs] m i n i s t r u l de finanţe l'entrechat (m. c o n j u n c t i v u l se foloseşte: 1 . sigur. -ă repartir [rapartir] a răspunde p r o m p t indubitablement [ëdybitablamà] fără îndoială le denier [danje] d i n a r u l l'antichambre (/. greoi les reins [rë] şalele courbé. aici: violo­ nistul l'huissier (m. principal etc. malhonnête (adj.) în mod necinstit GRAMMAIRE Folosirea conjunctivului (L'emploi du subjonctif) In p r o p o z i ţ i i l e r e l a t i v e . -ă — honnête (adj. -e [plezà.

Republica P o p u l a r ă R o m î n ă se afirmă ca un factor activ în lupta pentru menţinerea şi întărirea păcii. II. III. Mettez les verbes à l'infinitif au mode et au temps nécessaire: Voilà le plus beau livre que nous (lire). Le roi lui demanda comment il fallait Je ne sais pas où elle est allée. J e ne connais personne q u i (savoir) m i e u x chanter q u ' e l l e . L-am r u g a t să ne spună ce t a b l o u r i pictează. EXERCICES I. c) în cazul în care este introdusă prin conjuncţia si. Propoziţia interogativă indirectă prezintă următoarele parti­ cularităţi : a) se construieşte fără o inversiune a subiectului . Realizările i m p o r t a n t e obţinute în d e z v o l t a r e a economiei n a ţ i o n a l e dus la creşterea necontenită a nivelului de t r a i în ţ a r a n o a s t r ă . b) nu este urmată de semnul întrebării . trésor. J'ignore si le déjeuner sera prêt. b) In domeniul relaţiilor i n t e r n a ţ i o n a l e . C'est le seul homme qui (pouvoir) accomp l i r cette tâche. Identifiez dans le texte tous les verbes au subjonctif et expliquezen l'emploi. s'y prendre. M-a î n t r e b a t cît a costat bicicleta mea.Propoziţiile interogative indirecte O întrebare poate fi exprimată şi indirect. p l a i s a n t . cît este ceasul. nu se aplică regula lui si condiţional. Fais-moi de sa personne un p o r t r a i t qui me la (rendre) s y m p a t h i q u e . Aş vrea să ştiu cum lucrează (el) şi dacă foloseşte a p a r a t e moderne. O asemenea propoziţie se numeşte propoziţie interogativă indirectă. te rog. IV. Exemplu de propoziţie interogativă directă: Comment allez-vous ? Exemplu de propoziţie interogativă indirectă: Dites-moi comment vous allez. Spune-mi. cu ajutorul unei pro­ poziţii subordonate depinzînd de un verb din regentă. au 359 . gagner. Indiquez la famille des mots: h a b i l e . ci regula corespondenţei timpurilor. Traduisez en français: a ) Mă întreb dacă el ştie că sîntem aici. L-am î n t r e b a t cînd va pleca şi unde se va duce.

n'aiment personne et en veulent surtout aux Français 1 . j'entends sur l'escalier quelqu'un 1 L ' a c t i o n se passe en 1807.54-ÈME LEÇON UNE AVENTURE EN CALABRE Un jour je voyageais en Calabre. faut-il les tuer tous les deux? A quoi la femme répondit: Oui. au contraire: il riait. Le souper fini. Enfin il parla de sa valise. 360 . il fit le riche et promit à ces gens de les payer richement. tant qu'il fit jour. p e n d a n t les guerres napoléoniennes. je crois. Ah ! jeunesse ! jeunesse ! On crut que nous portions les diamants de la couronne: ce qu'il y avait dans cette valise c'étaient les lettres de sa maîtresse. nos hôtes couchaient en bas. Nos hôtes avaient bien mines de charbonniers. déterminé à veiller. Les deux personnages du récit sont des officiers français. Nous cherchâmes. on nous laisse. non sans soupçon. nous trouvons toute une famille de charbonniers à table. Ce n'étaient que fusils. et il était nuii quand nous arrivâmes près d'une maison fort noire. et prêtant l'oreille je distinguai parfaitement ces mots du mari: Eh bien! enfin voyons. sabres. mais plus nous cherchions. et il pria fort qu'on en eût soin. nous. notre chemin à travers ces bois. qu'on la mît au chevet de son lit. Moi. vous l'eussiez prise pour un arsenal. mais la maison. Tout me déplut. mais comment faire? Là. pistolets. et je vis bien que je déplaisais aussi. La nuit s'était déjà passée presque entière assez tranquillement et je commençais à me rassurer. et m'assis auprès. il causait avec eux et par une imprudence que j'aurais dû prévoir. Mon camarade. finit par nous égarer. Nous y entrâmes. — dans la chambre haute où nous avions mangé. couteaux. Mon camarade y grimpa seul. Nous deux presque sans armes. Et je n'entendis plus rien. et se coucha tout endormi. coutelas. je fis bon feu. quand j'entendis au-dessous de moi notre hôte et sa femme parler et se disputer. qui fut long. Que vous dirài-je? je restai respirant à peine. contre eux douze ou quinze qui en avaient t a n t ! et mon camarade mort de sommeil et de fatigue ! Au bout d'un quart d'heure. où du premier mot on nous invita. qui. la tête sur la précieuse valise. J'avais pour compagnon un jeune homme qui allant devant. voulut prendre un sentier plus praticable et. C'est un pays de méchantes gens. plus nous nous perdions.

) [arsanal] arsenalul le pistolet [pistalE] pistolul le sabre [sabr] sabia le coutelas [kutlaj cuţit mare (le bucătărie déplaire [depler] a displace causer [coze] a sta de vorbă l'imprudence (/. -ă le chapon [/ap5] claponul LEXIQUE Mots à plusieurs sens l'hôte. rea en vouloir à quelqu'un [ à ^ v u l w a r ^ a^kelkéB] a purta pică cuiva le récit [resi] povestirea I officier (m. E n les v o y a n t . je compris enfin le sens de ces t e r r i b l e s m o t s : Faut-il les tuer tous les deux? (D'après Paul-Louis Courier) VOCABULAIRE méchant. sa l a m p e d a n s une m a i n . comme nous l ' a v i o n s r e c o m m a n d é .] felia. va d o u c e m e n t . et v e n u à la h a u t e u r du l i t . t o u t e la f a m i l l e . a lua pendre [pàdrj a a t î r n a la tranche [tràj . d a n s l ' a u t r e un de ses g r a n d s c o u t e a u x . son c o u t e a u e n t r e les d e n t s . et de l ' a u t r e . oaspetele I 361 . gazda 2. Dès q u e le j o u r p a r u t . . D e u x c h a p o n s en faisaient p a r t i e . bucata propre [propr] c u r a t . je v i s le p è r e . ) [ëprydâs] impru­ denţa faire le riche [ f s r w l a w r i / ] a face pe bogatul le chevet [/ave] c ă p ă t î i u l le diamant [diamà] d i a m a n t u l la couronne [kuran] coroana la maîtressefmetres] a m a n t a . l'hôtesse 1. à g r a n d b r u i t v i n t nous éveiller. -e [me/â] r ă u . moi derrière la p o r t e . p a r les fentes de la p o r t e . d ' u n e m a i n il p r e n d son c o u t e a u .) [ot] gazda la mine [min] înfăţişarea l'arsenal (m. sa femme après l u i .) [afisje] ofiţerul le compagnon [kôpapô] tovarăşul le sentier [sàtje] poteca praticable [pratikabl] pe care se poate umbla égarer [égare] a rătăci le soupçon [supsô] bănuiala le charbonnier [/arbanje] cărbunarul l'hôte (m. . masa de seară grimper [grèpe] a se c ă ţ ă r a veiller [veije] a veghea se rassurer [sa^rasyre] a se linişti se disputer [sa^dispyte] a se certa prêter l'oreille [prste^lorej] a trage cu urechea la fente [fàt] c r ă p ă t u r a le plancher [plà/e] aici: t a v a n u l recommander [rakomàde] a recoman­ da. il saisit u n j a m b o n q u i p e n d a i t au p l a n c h e r . On a p p o r t e à m a n g e r : on sert un déjeuner fort p r o p r e .e t . Il m o n t e . fort b o n . a sfătui saisir [sezir] a apuca. La femme lui d i t à v o i x b a s s e : D o u c e m e n t . iubita le souper [supe] cina. en coupe une t r a n c h e et se r e t i r e c o m m e il é t a i t v e n u . Il m o n t a i t .

diable — diablesse. Je voudrais qu'il vînt me voir. respectiv. 2. Conjunctivul imperfect şi mai-mult-ca-perfect neexistînd în limba romînâ. Observaţie.Sufixe Sufixul -esse formează: a) femininul unor substantive: hôte — hôtesse. să i-o pună la căpătîiul p a t u l u i . Doream ca el să reuşească. maître — maîtresse. tristesse. GRAMMAIRE Corespondenţa timpurilor la conjunctiv (Concordance des temps du subjonctif) 1. b) substantive care indică o calitate: jeunesse. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la unul dintre tim­ purile trecute ale indicativului sau la condiţional (prezent sau trecut). Aş vrea să vină să mă vadă. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) conjunctivul imperfect cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Il pria fort qu'on en eût grand soin. conjunctivul perfect. b) conjunctivul perfect. mollesse etc. Aş fi v r u t să fi venit să mă vadă. âne—ânesse. J'aurais voulu qu'il fût venu me voir. 362 . b) conjunctivul mai-mult-ca-perfect. À r u g a t stăruitor să aibă mare grijă de ea. cînd acţiunea din subordonată este anterioară: Nous désirons qu'ils aient réussi. Dorim ca ei să fi reuşit. cînd acţiunea din subordo­ nată este anterioară: Je désirais qu'il eût réussi. aceste t i m p u r i se t r a d u c prin conjunctivul prezent şi. vieillesse. Dorim ca ei să reuşească. cînd cele două acţiuni sînt simultane sau cînd acţiunea din subordonată este posterioară: Nous désirons qu'ils réussissent. Doream ca el să fi reuşit. qu'on la mît au chevet de son lit. în propoziţia subordonată se foloseşte: a) 'conjunctivul prezent. Cînd verbul propoziţiei regente se găseşte la indicativul prezent sau la viitor. Je désirais qu'il réussît. chasseur — chasseresse etc.

poli. 363 . EXERCICES I . fin. . După ce s-a t e r m i n a t cina . în limba vorbită (şi c h i a r î n limba literară) imperfectul conjunctiv este de obicei înlocuit cu p r e ­ zentul conjunctiv. bas.Corespondenţa timpurilor la conjunctiv Timpul din propoziţia regenta Indicativ prezent sau viitor Raportul temporal simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate sau posterioritate anterioritate Timpul folosit In Timpul folosit în pro­ poziţia subordonată limba romînă în pro­ poziţia subordonată conjunctiv prezent conjunctiv perfect conjunctiv prezent conjunctiv perfect sau conjunctiv prezent conjunctiv perfect Indicativ trecut sau condiţionai (prezent sau trecut) conjunctiv fect imper­ conjunctiv maimult-ca-perfect Observaţie. En utilisant le suffixe aux adjectifs suivants: -esse formez les noms qui correspondent souple. Un om care b) circumstanţială de timp: Le souper fini. h a r d i . beaucoup a"ouvriers sont privés de ce genre de spectacle. rude. faible.. gentil. gros. Conjunctivul imperfect nefiind u t i l i z a t decît la p e r s o a n a a I l I .. Fiindcă nu pot p l ă t i .. . français d) circumstanţială concesivă: Bien qu'ayant bu un verre d'eau. on nous laisse. j u s t e . large. c) circumstanţială de cauză: Ne pouvant se payer une place à l'Opéra. bleue entra dans la salle. étroit. il avait encore soij. la celelalte persoane.. Propoziţii participiale (Propositions participes) In limba franceză participiul (prezent sau trecut) poate înlocui o propoziţie: a) relativă: Un homme p o r t a n t une casquette purta. petit.. Deşi băuse un pahar cu apă ..a singular. noble.

dirent: Faut-il les tuer tous les deux? Le jour paru. l'un des jeunes gens avait peur. PROVERBE Si jeunesse savait. Mon premier est u n prénom masculin Mon deuxième sert à la double pesée Mon t o u t est un i n s t r u m e n t de musique (aaeiing) 364 . parlant bas. si vieillesse pouvait. l'autre jeune homme promit aux charbonniers une bonne récompense. Bien qu'étant armé. Voulant faire le riche. du moment qu'ils ne sont pas encore arrivés. III. toute la famille vint éveiller ies deux hôtes. Les hôtes. De-am avea puterea tînărului şi experienţa bătrînului. Mon premier est la 15-ème lettre de l ' a l p h a b e t Mon deuxième n ' a t t e i n t presque plus les chiens grâce à P a s t e u r Mon t o u t n ' a r r i v e que lorsque des nuages se m o n t r e n t dans le ciel (SSBJO) 3 . Mon premier est un légume Mon deuxième est un b r u i t Mon t o u t nage aisément (UOSSIOçf) 2 . La nuit tombée. Traduisez en roumain: Deux hommes voyageant une fois en Calabre s'égarèrent dans un bois. Mettez les verbes entre parenthèses au temps nécessaire: II faut que tu (venir) avec moi.I I . Il est arrivé avant que j'(recevoir) sa lettre. Il est possible qu'ils (s'égarer). J'aurais voulu qu'il (prendre) ce médicament. Le médecin ordonne qu'elle se (mettre) au lit tout de suite. vous avez réussi à bien apprendre le français. CHARADES 1 . Nous désirons que tu (obtenir) le premier prix. Bien que vous (avoir) des difficultés au début. ils arrivèrent près d'une maison de charbonniers.

4 . Mon premier est un adjectif possessif Mon second est un acteur de cinéma Mon t o u t est un v ê t e m e n t ( J »!iq«I) . Mon Mon Mon Mon premier est une lettre de l ' a l p h a b e t deuxième est une p l a n t e que cultivent les Chinois troisième est une lettre de l ' a l p h a b e t tout est s y n o n y m e de vrai (?i"?A) 5 . Mon Mon Mon Mon premier est très utile pour dormir second est le contraire de dur troisième est un demi-cousin t o u t est une province française (uisnouii'r) 6 .

. Le petit monsieur regarda son parapluie.. compassé. tueur de lions ! Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. — Est-ce que vous le connaissez? demanda le petit monsieur. sourit doucement. monsieur Tartarin? 366 .. un tout petit monsieur en redingote noisette. puis toujours avec son même flegme: — Alors. une figure grosse comme le poing. qui s'était assis en face... Le petit monsieur sourit. le tueur de panthères.. A la fin le Tarasconnais prit la mouche. monsieur. Ainsi ce pauvre monsieur Bombonnel. la diligence partit.. parut excessivement surpris et se mit à regarder Tartarin avec une insistance gênante. — Si j'en ai beaucoup tué. dans le parfum des orangers fleuris. — Ah! oui... une cravate en soie noire haute de cinq doigts. En apercevant le matériel de guerre du Tarasconnais. monsieur Tartarin!. la portière s'ouvrit.. répondit l'autre fort tranquillement. on attela.. monsieur Tartarin? demanda-t-il très tranquillement.. A son tour le photographe d'Orléansville prit la parole: — Terrible profession que la vôtre. On détela... On passe quelquefois de mauvais moments. vous êtes. Nous avons chassé plus de vingt fois ensemble. qui se hérissaient sur le crâne du petit monsieur. — Non ! Ça me gène. •—• Vous chassez donc la panthère aussi. vieux. — Vous imaginez-vous par hasard que je vais aller au lion avec votre parapluie? dit le grand homme fièrement. sec. monsieur!. Une bouffée d'air frais entra.. Si je le connais. — Ça vous étonne? fit-il en regardant à son tour le petit monsieur bien en face... un parapluie: le parfait notaire de village. ne se déconcerta pas. une serviette en cuir.. — Est-ce que vous avez déjà tué beaucoup de lions. Le petit monsieur regardait toujours Tartarin. ridé. Le petit monsieur. Et toute la diligence de rire en regardant les trois cheveux jaunes... apportant sur ses ailes.. Je vous souhaiterais d'avoir seulement autant de cheveux sur la tête.? — Tartarin de Tarascon.55-ÈME LEÇON TARTARIN CHEZ LES LIONS À ce moment. lui. — Té ! pardi. fit Tartarin assez dédaigneusement. le petit monsieur..

-ă..-ă compassé. -e [kôpase] tacticos. figura le bonhomme [bonom] aici: o m u l e ţ u l 367 . demanda Tartarin. lui dit-il d'un air très respec­ tueux.. Vous perdez votre temps ici. ) [el] aripa l'oranger (m.) [fi dok] la n a i b a ! Ie gibier foibje] v î n a t u l la moue [mu] m u t r a . Retournez vite à Tarascon. -ă.. j'aime mieux vous dire ce qu'il en est.. Il ajouta. puis avant de refermer la portière: — Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil. sèche [s ek] aici: uscăţiv. mais fi donc! c'est un trop petit gibier pour vous. Il reste bien en­ core quelques panthères dans la province. moisieur. et s'en alla en riant avec sa serviette et son parapluie. [pàtsr] p a n t e r a dédaigneusement [dedep^zmô] eu dispreţ enragé... f ] a se enerva. en relevant la tête d'un geste héroïque: — Ça ne vaut pas le lion ! Ici la diligence s'arrêta. qu'est-ce que c'est donc que ce bonhomme-là? — Comment ! vous ne le connaissez pas? mais c'est mon­ sieur Bombonnel.) [pardi] la dracu! le passe-temps [pastă] distracţia valoir [valwar] a valora refermer [raferme] a reînchide ma foi! [ma w fwa] z ă u . e [àra3e] t u r b a t . monsieur? — Ma foi ! écoutez. a se zăpăci souhaiter [şuete] a dori se hérisser [erise] a se zbîrli le photographe [fotograf] fotograful la panthère. Sur quoi le petit monsieur salua.. portiera la bouffée [bufe] v a l u l de aer l'aile (/. mon­ sieur Tartarin? — Lequel. ferma la portière.— Quelquefois. -oasă le parapluie [paraplrji] u m b r e l a le notaire [noter] n o t a r u l l'insistance (/. Quant aux lions. ) [ssistâsj insistenţă dételer [détale] a deshăma atteler [atale] a î n h ă m a la diligence [dilişâs] diligenta prendre la mouche [ p r à d r w l a w m u . slab. — Conducteur. furios. vous avez l'air d'un brave homme.... en faisant sa moue.. par passe-temps. descendit. mon­ sieur Tartarin. Tartarin de Tarascon) VOCABULAIRE la portière [portjsr] uşa (de vehicul). -oasă pardi! [interj. Le petit monsieur se leva.) [orà3e] portocalul la redingote [rsdëgot] redingota noisette [nwazet] de culoarea alunei sec. fit l'enragé Tarasconnais. mon ami Chassaing vient de tuer le dernier. a-i sări m u ş t a r u l fièrement [fjermà] eu m î n d r i e le flegme [flsgm] sîngele rece le tueur [tyœr] omorîtorul la stupeur [stypœr] stupoarea se déconcerter [sa^dekôssrte] a se încurca. Il n'en reste plus en Algérie. (D'après A l p h o n s e Daudet. c'est fini. p e legea mea fi donc! (interj.. le conducteur vint ouvrir la portière et s'adressant au petit vieux: — Vous voilà arrivé.

vers la forêt. după sensul cerut de celelalte verbe din context Et toute la diligence de rire . prin perfectul simplu sau prin prezent). şi t o a t e păsările zboară înspre p ă d u r e .. da. răsare GRAMMAIRE Infinitivul de naraţiune (L'infinitif de narration) Pentru a da mai multă vioiciune unei naraţiuni. Il approche.LEXIQUE Paronymes les cheveux les chevaux părul caii le poing le point point (il) point Homonymes pumnul punctul de loc. Si fiecare răspunse: da. etc. Et chacun de répondre: oui. et tous les oiseaux de s'eiiToIer. Acest infinitiv se numeşte infinitiv de naraţiune. Interjecţiile sînt adesea onomatopee: boum! cric-crac! pan ! patatras ! cocorico ! miaou ! 1 tic-tac! V. El nu are echivalent în limba romînă şi se traduce printr-unul dintre timpurile indicativului (de obicei. 368 . nu se iveşte.. oui. în limba franceză există numeroase inter­ jecţii care exprimă diferite sentimente sau manifestări de voinţă: ah ! oh ! — surpriza: fi! — dispreţul: — descurajarea: hélas ! — indiferenţa: bah ! euh ! — îndoiala: I — durerea: aie! — dezgustul: pouah! — ciuda: zut! — uşurarea : ouf ! — o chemare: pst! eh! hé! hep! — îndemnul la tăcere: chut! etc. Interjecţia (L'interjection) Ca şi în limba romînă. Se a p r o p i e . compendiul de gramatică. indicativul dintr-o propoziţie independentă sau principală 1 poate fi înlocuit prin infinitiv precedat de prepoziţia de. Şi întreaga diligentă rîse.

Traduisez les phrases suivantes et indiquez la nuance exprimée par les interjections: Oh! le beau coucher de soleil. gloussait. Noaptec. Cine nu stă pe locul lui şi-1 găseşte ocupat. adverbe) sînt folosite ca interjecţii: — substantive: silence! attention! crétin! — adjective: bon! parfait! admirable! formidable! — verbe: tiens! (ia te uită !) %are! (păzea !). allons! (hai ! haide !) — adverbe: bien! EXERCICES I. Bah! je m ' e n m o q u e . unele părţi de vorbire (substantive. Fi! que c'est v i l a i n . les oies étendaient leurs ailes et toute la volaille caquetait. este u n b u n sfătuitor. p a r a p l u i e et ombrelle. viens ici! Gare! u n camion. les canards accouraient. PROVERBES Qui va à la chasse perd sa place. E t l'enfant obéissait et chevauchait à grand bruit dans la maison. verbe. .Cîteodată. II. Pouah! quelle horreur. Remplacez les verbes à V indicatif par V infinitif de narration : E t les poules s'élançaient. Hé! l ' a m i . Formidable! Zut! je ne réussis pas à enfiler cette aiguille. Elle a b a t t u le record du m o n d e . cuir et peau. Ah! déjà de retour? Que vas-tu faire? Euh! je ne sais t r o p . Ouf! je respire enfin. adjective. E t le géant s'effraya. III. Indiquez la différence entre: porte et portière. criait. Aussitôt les ennemis s'enfuirent et jetèrent leurs a r m e s . Lu nuit porte conseil.

puis. 370 . il échappe à une mort certaine. car chacun sait ce que vaut ce jeune pilote. exécute divers travaux lourds. vole sur des appareils trop vieux. la joie au coeur. Le voyage sera long et difficile: il faudra d'abord aller à Saint Louis du Sénégal et. accepte des lignes que d'autres refusent. Pour satisfaire sa passion. comme s'il n'y avait la rien d'extraordinaire. personne ne doute que Mermoz fera tout ce qui est possible pour réaliser ce vol Europe-Amérique. ils quittent le Sénégal.. Lui et ses camarades s'étaient donnés corps et âme à la profession de pilote qu'ils considéraient comme la plus belle. S'il aime le danger. Aux Français heureusement ! Tout cela.. il est fait prisonnier par des Arabes. Mermoz.. son avion tombe. Dabry et Gimié qui l'accompagnent ont confiance en lui. un Latécoère de 5500 kilos. vient de battre le record du monde: 4308 kilomètres en 30 heures 25 minutes de vol en circuit fermé.érir un nouveau morceau de ciel. Dix fois.56-EME LEÇON MERMOZ Nous sommes en 1930. il transporte le courrier de France en Afrique. Jean Mermoz adore l'aventure. de là. Un jour cependant. Au moment de créer une ligne nouvelle joignant la France au Brésil c'est à lui tout naturellement que pensera le directeur de la Compagnie. Pouvait-il rêver aventure plus belle? Il part. vendu. le visage souriant. essayer de traverser l'Atlantique Sud. Le 12 Mai 1930. battu et laissé pour mort. Leur appareil.. glorieux représentant de l'aviation française. la plus noble. Sûr de lui. Mermoz le raconte d'une voix calme. transporte 2600 litres d'essence. C'est à lui qu'on pense d'habitude lorsqu'il faut conqu. Les premiers kilomètres sont sans histoire: un simple petit tour au dessus de la France.fois. Cette fois encore. Plus d'une. Mermoz n'hésite pas un instant. il faut qu'il supporte tout.

Les trois h o m m e s , q u i o n t l ' h a b i t u d e de voler la n u i t aussi bien que le j o u r , ne c r a i g n e n t pas de se t r o u v e r p e n d a n t des heures au dessus d ' u n e mer i m m e n s e . B i e n t ô t , N a t a l s ' é t e n d sous e u x . E n 24 heures e x a c t e m e n t , le courrier a v a i t été t r a n s p o r t é de Toulouse à S a i n t L o u i s ; et 21 heures p l u s t a r d c ' é t a i t l ' a r r i v é e en A m é r i q u e . (D'après Mermoz, Mes vols)

VOCABULAIRE le représentant [rsprezâtâ] reprezentantul glorieux, -euse [glori0] glorios l'aviation (/".) [aviasjô] aviaţia le circuit [sirkyi] circuitul corps et ame [korz^e^am] trup şi suflet la profession [profesjô] profesia le pilote [pilot] pilotul le danger [dăze] primejdia la passion [pasjô] pasiunea refuser [raiyze] a refuza exactement [egzaktamă] exact

LEXIQUE FAMILLES DE MOTS l'avion (f.) avionul l'aviateur (m.) aviatorul l'aviatrice (/".) aviatoarea l'aviation (f.) aviaţia l'hydravion (m.) hidroavionul le porte-avion (m.) portavionul le pilote (m.) pilotul piloter (vb.) a pilota, a călăuzi le pilotage (m.) pilotajul

Verbe care îndeplinesc funcţia de substantiv P o a t e îndeplini funcţia de s u b s t a n t i v : a) un verb la p a r t i c i p i u l p r e z e n t : le combattant, le représentant, l'habitant, le commandant etc.

b) un verb la p a r t i c i p i u l t r e c u t (masculin sau f e m i n i n ) : le fait, l'écrit, le reçu, le contenu, le fiancé, la fiancée, la vue, la revue, la tenue, l'armée, la sortie, l'entrée, l'arrivée etc. c) u n verb la i n f i n i t i v : le rire, le devoir, le pouvoir, le déjeuner, le dîner, le toucher, le souvenir, le baiser etc.
24*

371

GRAMMAIRE Acordul participiului trecut al verbelor reflexive (L'accord du par­ ticipe passé des verbes pronominaux) Deşi se conjugă cu a u x i l i a r u l être, p a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive urmează regula a c o r d u l u i cu a u x i l i a r u l avoir. P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu c o m p l e m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n comple­ m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Ils se sont distingués (complementul direct este se) Ils se sont écrit, (se este complement indirect, deci nu se face acordul). Ils s'étaient donnes corps et âme à la profession... (complementul direct este se). P e n t r u a ne da seama dacă p r o n u m e l e reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau indirect, t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a ­ rul avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont rencontrés = ils ont rencontré (qui?) — eux-mêmes. C o m p l e m e n t u l fiind direct,- se face a c o r d u l . Ils se sont parlé = ils ont parlé (à qui?) à —eux-mêmes. Complementul f i i n d indirect n u se face acordul. Se î n t î m p l ă t o t u ş i , u n e o r i , că, deşi p r o n u m e l e reflexiv este com­ p l e m e n t indirect, există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta se a c o r d ă : Les poignées de main qu'ils se sont données. Strîngerile de mîini pe care si le-au dat. A c o r d u l se face cu c o m p l e m e n t u l d i r e c t que, acesta r e p r e z e n t î n d c u v î n t u l les poignées, deşi p r o n u m e l e reflexiv se este c o m p l e m e n t indirect. Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu se pot folosi decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă întot­ deauna cu subiectul: La tour s'est écroulée. Elles se sont souvenues de cette représentation. Le verbe traduire (a traduce) Présent je traduis tu traduis il traduit nous traduisons vous traduisez ils traduisent Indicatif Imparfait je traduisais tu traduisais il traduisait nous traduisions vous traduisiez ils traduisaient Passé simple je traduisis tu traduisis il traduisit nous traduisîmes vous traduisîtes ils traduisirent

372

Passé composé j'ai traduit, tu as traduit il a traduit nous avons traduit vous avez traduit ils ont traduit Subjonctif Présent que je traduise que tu traduises qu'il traduise que nous traduisions que vous traduisiez qu'ils traduisent Observaţie. Se conjugă (a produce), introduire (a seduce) e t c . , precum căror p a r t i c i p i u trecut

Futur je traduirai tu traduiras il traduira nous traduirons vous traduirez ils traduiront Impératif traduis! traduisons ! traduisez! Participe ^n* traduisant
Pr Passé

traduit,

-e

la fel verbele: conduire (a conduce), produire (a introduce), reproduire (a reproduce), séduire şi-verbele nuire (a dăuna) şi luire (a luci), al este însă nui, lui. EXERCICES

I . Indiquez les noms verbes suivants:

provenant

du participe

ou de l'infinitif

des savoir, verbes:

surveiller, associer, aller, toucher, ignorer, passer, assister, ouïr, manger, raccourcir, boire, pencher, se repentir. I I . Indiquez les noms de la même famille correspondant aux

seller, sceller, retourner, valoir, distinguer, combattre, t r a d u i r e , saluer, séparer, fuir. III. Appliquez suivantes : la.règle de Vaccord du participe passé dans les phrases

Nous nous sommes (promener) dans le parc de culture et de repos. J e a n et Pierre se sont (disputer) violemment. Elles se sont (communiquer) des secrets. Les distractions que nous nous sommes (accorder) ne coûtent pas cher. Ils se sont (saluer) cérémonieusement. lie rendezvous que vous vous êtes (fixer) est pour 8 heures. Elle s'est (repentir) de son action. Vous vous êtes (lever) trop t a r d . Elle s'est (laver) le visage.

373

57-ÈME

LEÇON

GABRIEL P É R I 1
par PAUL E L U A R D

U n h o m m e est, m o r t qui n ' a v a i t pour défense Que ses bras ouverts à la vie Un h o m m e est m o r t qui n ' a v a i t d ' a u t r e route Que celle où l'on h a i t les fusils U n h o m m e est m o r t qui continue la l u t t e Contre la mort contre l'oubli Car t o u t ce q u ' i l v o u l a i t Nous le voulions aussi Nous le voulons a u j o u r d ' h u i Que le bonheur soit la lumière Au fond des y e u x au fond du cœur E t la justice sur la terre Il y a des mots qui font vivre E t ce sont des mots innocents Le m o t chaleur et le mot confiance Amour justice et le m o t liberté Le m o t enfant et le m o t gentillesse E t certains noms de fleurs et certains noms de fruits Le m o t courage et le m o t découvrir E t le m o t frère et le m o t c a m a r a d e E t certains noms de pays de villages E t certains noms de femmes et d ' a m i s Ajoutons-y Péri Péri est m o r t pour ce qui nous fait v i v r e Tutoyons-le sa p o i t r i n e est trouée Mais grâce à lui nous nous connaissons m i e u x " Tutoyons-nous son espoir est v i v a n t . 2
1 Gabriel Péri — erou al Rezistenţei franceze, membru al CC. al P.C. Francez, împuşcat de nazişti în 1941. 2 Paul Eluard obişnuia să-şi scrie poeziile fără a folosi nici un semn de punctuaţie.

374

VOCABULAIRE l e héros [Is w ero] eroul la Résistance [rezistăs] Rezistenţa le membre [màbr] m e m b r u l - ... rt •• i A fusiller iyzne a împuşca le nazi [nazi] n a z i s t u l ' la défense [defôs] apărarea haïr [air] a urî l'oubli [m.) [ubli] uitarea la justice fôystis] dreptatea innocent, -e [inasà] n e v i n o v a t , -ă , ,. , l ...» , . la confiance r încrederea l kotias , .„ ... r . . . . . . la gentillesse [ 3 atij E s] drăgălăşenia tutoyer [tytwaje] a t u t u i la poitrine [pwatrin] p i e p t u l trouer [true] a găuri

LEXIQUE Familles de mots -la liberté (f.) libertatea libérer (vb.) a elibera la libération (f.) eliberarea libre (adj.) liber, -ă -la justice (f.) dreptatea, j u s t i ţ i a juste (adj.) drept, d r e a p t ă , j u s t , -ă justement (adv.) 1. cu dreptate 2. tocmai la justesse (f.) justeţea justijicatij, — ive (adj.) justificativ, la justification (f.) justificarea justifier (vb.) a justifica

GRAMMAIRE Adjectivul certain

Aşezat î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v , a d j e c t i v u l certain, -e este ad­ j e c t i v n e h o t ă r î t şi se t r a d u c e la s i n g u l a r p r i n „oarecare", „ a n u m i t " , iar la p l u r a l p r i n „ u n e l e " : certains nom,'! de fleurs et certains noms de fruits de flori şi unele (anumite) nume de fructe un certain acteur u n oarecare actor Aşezat d u p ă un s u b s t a n t i v , certain traduce prin „sigur", „cert": unele (anumite) nume

este a d j e c t i v c a l i f i c a t i v şi se

Ce sera une victoire certaine. Va fi o victorie sigură. Observaţie. N u trebuie confundat adjectivul certain cu pronumele neho­ t ă r î t certains (folosit n u m a i la p l u r a l ) , care înseamnă „ u n i i " : Certains l'affirment. Unii o afirmă. Verbul haïr (a urî) V e r b u l haïr, deşi a p a r ţ i n e grupei a I i - a de conjugare, p r e z i n t ă o n e r e g u l a r i t a t e la s i n g u l a r u l i n d i c a t i v u l u i prezent şi al i m p e r a t i ­ v u l u i , la care i pierde t r e m a .

375

La indicativ:
je hais, [33we] tu hais, il hait nous haïssons, vous haïssez, ils haïssent (Pluralul este deci regulat.)

La imperativ:
hais I dar haïssons ! haïssez !

De asemenea, verbul haïr nu primeşte obişnuitul accent circum­ flex la perfectul simplu (persoana I şi a II-a plural) şi nici la con­ junctivul imperfect (persoana a IlI-a singular). Accentul circumflex este înlocuit cu trema: nous haïmes, vous haïtes; qu'il haït. La toate celelalte moduri şi timpuri, verbul haïr se conjugă regulat. EXERCICES I . Indiquez les verbes qui correspondent aux noms:
lutte, oubli, liberté, espoir, justification, fusil, courage. II. Indiquez les noms qui correspondent aux verbes:

haïr, courir, trouer, connaître, tutoyer, ouvrir, découvrir. III. Traduisez en roumain:

Il m'en a parlé comme d'une chose certaine. Il y avait une certaine animation dans la cour de l'usine. Certaines personnes prétendent que cette année-ci l'été sera torride.

IV. Traduisez

en

français:

Gabriel Péri a murit ca un erou. El a spus naziştilor: „Voi muri, dar nu-mi voi trăda patria". Poporul francez, alături de toate popoarele, urăşte războiul şi pe cei care aţîţă la război. Gabriel Péri ura pe ocu­ panţii nazişti. Urăsc şi voi urî pe toţi aţîţătorii la război. Partidul Comunist Francez cinsteşte memoria tuturor celor care au murit pentru patrie şi pentru libertate. SUPPLÉMENT

QUELQUES GRANDES FIGURES DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE (François) Villon (Clément) Marot (François) Rabelais (Pierre de) Ronsard (Michel de) Montaigne (Pierre) Corneille 376 (1431—1463 (?) (1496—1544) (1494 (?)—1553) (1524—1585) (1533—1592) (1606—1684)

(Biaise) Pascal (Jean) Racine Molière (Nicolas) Boileau ( J e a n de) La F o n t a i r e ( J e a n de) La Bruyère (Charles-Louis de) Montesquieu Voltaire (Alain-René) Lesage (Pierre de) M a r i v a u x (Denis) D i d e r o t (Jean-Jacques) Rousseau (l'Abbé) P r é v o s t (Pierre-Augustin de) Beaumarchais (François-René de) C h a t e a u b r i and (Victor) H u g o (Alphonse de) L a m a r t i n e (Alfred de) Musset (Alfred de) Vigny Stendhal (Prosper) Mérimée (Honoré de) Balzac George Sand (Gustave) F l a u b e r t (Alexandre) Dumas-père (Alexandre) Dumas-fils (Emile) Augier (Charles) B a u d e l a i r e (Paul) Verlaine (Alphonse) D a u d e t ( G u y de) M a u p a s s a n t (Emile) Zola (Anatole) F r a n c e (Edmond) Rostand ( H e n r i ) Barbusse (Romain) Rolland (Roger) M a r t i n d u Gard (Antoine) de S a i n t E x u p é r y (Paul) E l u a r d (Albert) C a m u s (André) M a u r o i s (Louis) A r a g o n (Jean-Paul) Sartre

(1623—1662) (1639—1699) (1622—1673) (1636—1711) (1621—1695) (1645—1696) (1689—1755) (1694—1778) (1668—1747) (1688—1763) (1713—1784) (1712—1778) (1697—1763) (1732—1799) (1768—1848) (1802—1885) (1790—1869) (1810—1857) (1797—1863) (1783—1842) (1803—1870) (1799—1850) (1804—1876) (1821—1880) (1802-1870) (1824—1895) (1820—1889) (1821—1867) (1844—1896) (1840—1897) (1850—1893) (1840—1902) (1844—1924) (1868—1918) (1873—1935) ('1866—1944) (1881—1958) (1900—1944) (1895—1952) (1913—1960) (n. 1885) (n. 1897) (n. 1905)

58-ÈME LÉNINE À

LEÇON PARIS

Lénine avait une grande admiration pour Paris, son peuple et ses traditions révolutionnaires ! Il disait que la Grande Révolution de 1789 est le point de départ „de tout le développement de toute l'humanité civilisée au cours de tout le XIX e siècle". Il s'intéressait tout autant à la Révolution de 1848 et surtout à la Commune. Peu après son arrivée à Paris il écrivit à sa mère: „A Paris, je ne fais encore que m'orienter: c'est une ville colossale et fort étendue. Les faubourgs (que nous fréquentons le plus souvent) ne donnent pas l'idée du centre. L'impression est très agréable: des rues larges, claires, très souvent des boulevards; beaucoup de verdure; le public Se tient avec une grande aisance d'allure". Lénine assiste aux réunions électorales, aux meetings populaires, il prend des contacts vivants avec les ouvriers. ,;I1 aimait, écrit Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa, se plonger dans cette masse ouvrière. Il voulait connaître la vie de l'ouvrier français, entendre ce qu'il disait non seulement dans les grandes assemblées, mais dans son petit cercle habituel, savoir ce qu'il pensait, quels rêves l'agitaient". Lénine et sa femme, à leur arrivée à Paris, s'installent d'abord dans un hôtel du boulevard Saint-Marcel. Au bout de quelques jours, ils trouvent un appartement rue Beaunier, dans un quartier qui était alors presque périphérique, à proximité de la Porte d'Orléans. Le logement est grand et clair, assez luxueux. Il ne correspond pas au mobilier que les Oulianov ont amené avec eux de Genève. Les concierges voient donc d'un mauvais oeil ces étrangers qu'ils traitent d'„anarchistes". Ils leur font mille chicanes donnent au propriétaire de l'immeuble des rapports malveillants sur ces locataires insolites. Six mois plus tard, les Oulianov changent d'appartement au grand soulagement du propriétaire et des concierges. Ils s'installent dans un logement plus modeste, rue Marie-Rose, aujourd'hui transformé en musée. Mais, là encore, le concierge se montre fort inquiet devant leur pauvreté. Au début, tout va mal et les relations sont tendues. Lénine commence à en avoir assez. Il s'ouvre de ses dificultés à un ouvrier de l'imprimerie du Parti, émigré, Vladimirov. Celui-ci s'arrange pour rencontrer le propriétaire de Lénine dans son escalier, engage la conversation avec lui, entend les plaintes qu'il émet à l'égard de son locataire, ses inquiétudes au sujet de sa sol-

378

vabilité. „Ne vous fiez pas aux apparences ! lui dit-il". „M. Oulianov est un gros propriétaire. Il a un compte en banque au Crédit Lyonnais". Le propriétaire se renseigne. Le fait était exact. Lénine avait effectivement un compte en banque. Mais l'argent déposé ne lui appartenait pas. C'était celui du Parti. (D'après P. Durand)

VOCABULAIRE le point [pwë] p u n c t u l étendu-e [etădy] întins le faubourg [fobur] c a r t i e r u l periferic la verdure [verdyr] v e r d e a ţ a l'aisance (/.) [ezàs] u ş u r i n ţ a , dezinvoltura l'allure (f.) [alyr] m e r s u l , p a s u l se plonger [sa pl33e] a se cufunda le mobilier [mobilje] mobilierul le concierge [kàsjsrz] p o r t a r u l la chicane [/ikan] şicana malveillant-e [malvsjà] r ă u v o i t o r insolite [esolit] neobişnuit le soulagement [sula3ni(îl uşurarea tendu -e [tàdy] încordat en avoir assez [ à w n w a v w a r w a s e ] a fi s ă t u l d e . . . la plainte [plst] plîngerea l'inquiétude [ëkjetyd] neliniştea au sujet de [o sy3e da] cu privire la la solvabilité [solvabilité] solvabilitatea le compte [kôt] contul se renseigner [sa ràserje] a se informa déposer [depoze] a depune

Famille de mots
la révolution (f.) r e v o l u ţ i a révolutionnaire (adj. şi s.) r e v o l u ţ i o n a r révolutionnairement (adv.) în mod r e v o l u ţ i o n a r révolutionner (vb.) a r e v o l u ţ i o n a la contre-révolution (f.) c o n t r a r e v o l u ţ i a contre-révolutionnaire (adj. şis.) contrarevoluţionar

SUFIXE

Sufixul -ance (-ence) acţiuni :

indică o acţiune sau rezultatul unei
ignorance, apparence, prudence, négli­

alliance, aisance, indépendance, gence, vengeance, exigence e t c .

Sufixul -tion (-ation, -ition, -ution) indică de asemenea o acţiune sau rezultatul unei acţiuni:
révolution, exécution, rénovation, orientation, tradition etc. administration, discussion. coalition, punition,

Notă. A t e n ţ i e la ortografia c u v î n t u l u i

379

GRAMMAIRE
Adjectivul verbal (L'adjectif verbal)

Adjectivul verbal este un participiu prezent folosit ca adjectiv. Spre deosebire de participiul prezent care este invariabil, adjec­ t i v u l verbal variază în gen şi număr, ca orice adjectiv: des contacts vivants contacte vii l'horloge parlante orologiul vorbitor des couleurs changeantes culori schimbătoare. In general, adjectivul verbal are aceeaşi ortografie ca şi parti­ cipiul prezent respectiv. In cîteva cazuri, ortografia adjectivului verbal este însă deosebită de cea a participiului prezent: Participiu prezent convainquant suffoquant fatiguant équivalant intriguant négligeant précédant Exemple : Adjectiv verbal convaincant, -e suffocant, -e fatigant, -e équivalent, -e intrigant, -e négligent, -e précédent, -e

Négligeant ses devoirs il s'est montré un homme négligent. C'est une personne fatigante. EXERCICES I . Ajoutez le suffixe -ance ou -ence aux radicaux suivants:

excell..., exist..., tempér..., véhém..., confi..., provid..., assist..., émin..., espér..., vigil..., naiss..., présid..., résist..., persévér... I I . Indiquez les noms formés à Vaide du suffixe famille que les verbes: -tion de la même

consoler, osciller, persécuter, définir, condamner, acclamer, accélérer, réparer, amputer, publier, aggraver, louer (a închiria). III. Indiquez par écrit les adjectifs suivants: verbaux provenant des verbes danser,

naître, plaire, provoquer, briller, souffrir, adhérer, naviguer, combattre, militer. I V . Traduisez en français:

captiver, payer,

In ce priveşte tăgăduirea meritelor sale literare, Eminescu rămînea rece, mulţumindu-se să înăbuşe în sine un dispreţ desăvîrşit

380

pentru scribii contemporani. Ceea ce stîrnea amărăciunea lui (ce qui l'attristait) era munca istovitoare de redacţie pentru un salariu neîndestulătoar şi nu la vreme plătit. Eminescu a luptat ani de zile aproape singur cu greutăţile redacţionale, scriind articole de fond (editoriaux), reportaje parlamentare, compilînd iniormaţiuni, corectînd şi paginînd (s'occupant de la correction et de la mise en Vaëe)G. C ă l i n e s c u

RÉVISION
EXERCICES I . Indiquez les prénoms des écrivains: Rabelais, Corneille, Rousseau, Musset, Mérimée, Balzac, Flaubert, Maupassant, Zola, Barbusse, Eluard, Aragon. I I . Indiquez le nom des habitants des pays suivants:

Danemark, Espagne, Hongrie, Autriche, Pologne, Chine, Japon, Argen­ tine, Brésil, Algérie. III. Indiquez le nom de 8 sports en français. qui conviennent

IV. Remplacez les infinitifs par les participes dans le texte suivant; ensuite traduisez-le:

Il y a quelques années, un navire français à (essuyer) une terrible tem­ pête sur la Méditerranée. Il a (dévier) de sa route et est (venir) s'échouer sur un banc de sable, près de l'embouchure du Rhône. Quelle terreur fut (ressentir) par les passagers quand le navire s'est (ariêter) brusquement! Le côte était déserte; cependant des pêcheurs l'ont (apercevoir) échouer et ont (tenter) de le secourir. Mais la barquequ'ils ont (lancer) à l'eau et qu'ils ont (gouverner) avec mille peines, n'a pas (réussir) à atteindre le navire en détresse et les lames en furie l'ont (rejeter) à la côte. Le lendemain de nouveaux efforts ont été (tenter): douze courageux pêcheurs se sont (efforcer) à maintes reprises de rejoindre les naufragés. Trois fois ils sont (parvenir) a leur jeter une corde qu'ils ont ensuite (attacher) à la côte, trois fois la tempête a (anéantir) leur ouvrage et a (rompre) l'amarre. Enfin après trois jours et quatre nuits d'angoisse, les eforts des héroïques sauveteurs ont (aboutir) ; ils ont (pouvoir) établir le contact entre le navire et la côte et sont (arriver) à délivrer les 80 passagers à demi(mourir) de froid et de faim. V. Traduisez en français:

Dacă aş fi fost informat la timp, aş fi putut evita această întîrziere. Aş pleca acum, dacă tu nu m-ai reţine. N-aţi risca să pierdeţi (man­ quer) trenul, dacă aţi pleca la timp. Dacă ne vom uni eforturile, vom putea realiza o lucrare importantă. Dacă te-ai fi născut la ţară, ai fi cunoscut mai bine muncile agricole. Dacă îl vei citi pe Balzac, vei fi uimit de bogăţia şi diversitatea caracterelor pe care le prezintă. Dacă ai fi mers ieri cu mine la teatrvi, ai fi văzut o piesă interesantă.

381

V I . Remplacez les verbes entre parenthèses exigé par la concordance des temps:

par le mode et le temps

Vous avez compris tout de suite que je n'(ètre) pas bon à grand-chose (A. France). Guillaume pensait qu'il n'(avoir) pas le temps de gagner sa maison (Al. Dumas-père). Il décida que sa fille (partir) (Musset). Pangloss lui demanda comment se (nommer) le muphti (Voltaire). Je lui rappelai tous les moments que nous (passer) ensemble (Méri­ mée). Il faut absolument que tu (venir) avec nous, reprit la cantinière (Stendhal). Il voulut qu'elle se (mettre) au lit tout de suite (Zola). Permettez-vous que j'(aller) rapporter cette montre à ma mère (V. Hugo). Mais, madame, il faudrait que j'(avoir) un visage (Voltaire). Quoique Napoléon (nommer) cet illustre sabreur, comte de l'Empire, Montcornet se savait issu d'un ébéniste (Balzac). V I I . Traduisez en roumain:

Nulle visite ne saurait plus émouvoir le touriste que celle du cime­ tière Père Lachaise. Lé Père Lachaise domine Paris étant situé sur une colline qui se nommait le Mont-Louis sous Louis XIV. Le confesseur du roi, le père jésuite La Chaise, en agrandissant le lieu de repos créé en 1626 sur la colline devait lui laisser le nom. Que de noms connus on trouve au Père Lachaise ! A l'ombre d'un saule — la tombe d'Alfred de Musset, un peu plus loin le buste funéraire d'Honoré de Balzac: ici la pierre noircie de Delacroix, là les tombes de Frédéric Chopin, d'Alphonse Daudet, de Bizet ou de Georges Enesco. Ils sont là, les poètes et les écrivains communistes: Henri Barbusse, Paul Vaillant-Couturier, Paul Eluard et tant d'autres. Voilà aussi le mur des Fédérés où le 28 mai 1871, 147 communards furent lâchement exécutés par les troupes versaillaises. Des milliers d'hommes viennent s'incliner auprès du Mur des Fédérés. VIII. Traduisez en français:

Panait Istrati a avut un destin neobişnuit, chiar paradoxal. Fiul spălătoresei din Brăila, vagabondul cu nenumărate meserii la activul său (zugrav, fotograf ambulant, purtător de reclame (homme-sandwich), ziarist, servitor, mecanic, hamal, etc.) împins de vicisitudinile vieţii la o tentativă de sinucidere, ajunge după vîrsta de patruzeci de ani „prozator francez", tradus în peste 25 de ţări. Cărţile sale, scrise în secolul XX, amintesc comentatorilor de poveştile din O mie si una de nopţi ori' din Odiseea. Împrejurările au aşezat figura lui Panait Istrati sub semnul miracolului, al aventurii şi totodată al poeziei.

donner du sérieux aux choses futiles. o curiozitate respectuoasă. ducele purta admira­ bil fracul. Nimeni nu ştia mai bine decît ducele să se înfăţişeze în lume. atîrnase cîteva din numeroasele-i decoraţii. d'une beauté faite d'élégance et de proportion où la grâce du dandy se raffermissait par quelque chose de militaire dans la taille et la fierté du visage. une curiosité respectueuse. l'argent mat des décorations. de son attitude dans la vie. deosebindu-se de îngrămădeala bru­ tală cu care fusese primit Na­ babul. une distinction paradoxale. mai cadaverică decît tot ce era cadaveric în seara aceea în saloanele irlande­ zului. qu'il n'arborait jamais qu'aux jours officiels. de o frumu­ seţe elegantă şi bine proporţionată. traverser gravement un salon. ale cravatei albe. arborate deobicei nu­ mai în zilele solemne. rangée sur deux haies. de la cravate blanche. distincţia sa para­ doxală era o sinteză a atitudi­ nii în faţa vieţii. linia plăcută a părului rar şi uşor cărunţit accentuau paloa­ rea feţei. argintul mat al decoraţiilor. Alphonse Daudet: (Nababul) Deodată uşa se deschise larg: — Excelenţa Sa domnul duce de Mora! Un freamăt lung îl întîmpină. monter en souriant à la tribune. sur lequel. il portait merveilleusement l'habit noir. să ia fleacurile în serios. să trateze cu uşurinţă lucrurile serioase . Le reflet du linge. în ciuda celor cinci­ zeci şi şase de ani. il avait mis quelquesunes de ses plaques. plus exsangue que tout ce qu'il y avait d'exsangue ce soir-là chez l'Irlandais.TEXTES P RALLÈLES Alphonse Daudet : (Le Nabab) Tout à coup la porte s'ouvrit à deux battants : „Son Excellence M. le duc de Mora" Un long frémissement l'accueillit. să traverseze grav un sa­ lon. traiter légèrement les choses graves. în care graţia filfizonu­ lui era compensată de cevamilităresc în statura şi figura-i mîndră. 383 . Encore beau malgré ses cinquantesix ans. c'était le résumé. Bărbat fru­ mos încă. pour faire honneur à Jenkins. de care pentru a-i face plăcere lui Jenkins. au lieu de la presse brutale qui s'était jetée sur les pas du Nabab. aşe­ zată pe două rînduri. să se urce surîzînd la tri­ bună. la douceur des cheveux rare et grisonnants ajoutaient à la pâleur de la tete. Nul mieux que lui ne savait se présenter dans le monde. Reflexe­ le cămăşii.

dar Excelenţa. du temps de l'Exposition jubilaire) s'est déclaré avec candeur incapable de tenir tête aux éléments déchaînés. cu plasstronul bombat. Regele. pe vremea Expoziţiei jubiliare. le gouvernement conservateur (à la barbe duquel le mouvement des masses paysannes s'était organisé à loisir dès l'été dernier [1906].. fireşte. şi aceas­ tă vizită princiară doctorul o datora inventării acelor pilule misterioase care dădeau stră­ lucire privirii şi întregii fi­ inţe a omului. Le roi." Monpavon. împins de acel curent electric care întrerupe monotonia mon­ denă. „Mon cher Duc. Da. precum şi re­ putaţia de crai pe care trebuia cu orice preţ să o susţină.ant et si extraordinaire. à tout son être cet enavant si vibr. I.OEUVRES (1907. guvernul conservator (sub barba căruia. lovituri de bursă şi la bacara.O P E R E (1907 din primăvară pînă-n toamnă) Cum au izbucnit primele flă­ cări. II Ducea o viaţă atît de zbuciu­ mată ! Politica. le jabot gonflé. n'entendait pas. încerca să în­ lesnească prezentarea atît de mult aşteptată. permite-mi să. essayait de faire la présentation si attendue. adînc îngrijat şi bănuind. ducele era unul dintre clienţii serioşi ai lui Jenkins. se organizase mişcarea maselor ţărăneşti) s-a declarat cu toată candoarea incapabil să ţină piept elementului deslănţuit. cu drept cuvînt. Caragiale . — Scumpul meu duce. le jeu sous toutes ses formes.. pe'ndelete. acea vigoare atît de vibrantă şi extraor­ dinară. Oh ! celui-là était un vrai client de Jenkins . coups de bourse et coups de baccara.L. distrată. évidemment très inquiet et soupçonnant à juste raison. Monpavon. încă din vara anului trecut (1906). du printemps à l'auto­ mne) Dès que les premières flammes eurent jailli. nu auzea.. toate jocurile de noroc cunoscute. solennel. 384 Caragiale . et cette visite princière. et cette réputation d'homme à bonnes fortunes qu'il fallait soutenir à tout prix. distraite. continuînduşi drumul spre salonul cel mare.. permettezmoi de vous. lui . mais l'Excellence. continuant sa route vers le grand salon.Il menait une vie si terrible ! La politique. il la devait bien à l'inventeur de ces mystérieuses perles qui donnaient à son regard cette flamme. solemn. emporté par un de ces courants électriques qui rompent la monotonie mondaine.

Au urmat în Cameră. foarte înclinată. sont tombés dans les bras l'un de l'autre et se sont embrassés solennellement. Les révoltes opéraient donc un miracle: le traître à la patrie. re­ portera şi tribune publice. cătră nota sen­ timentală. de telles exhibitions s'appellent „scènes émouvantes". ministres en titre. In publicitatea romînească.exibiţiuni se numesc „scene înălţătoare". avait besoin d'être lavé. ce-i drept. reporters et public. depu­ t a ţ i . il est vrai. s-au strîns în braţe cu efuziune şi s-au sărutat solemn. pri­ mul nu numea pe al doilea decît „trădător de neam". lavant de leurs larmes brûlantes tout le passé — ce passé qui. duioase scene teatrale. miniştri de azi. tandis que celui-ci nommait l'autre „fils de Belzébuth". très encline à la note sentimentale dans les grandes occasions. Il y eut par la suite à la Chambre d'attendrissantes scènes théâtrales. publicistes.. députés. a făcut apel la patrio­ tismul şefului lor. Dans le feu des luttes toutes récentes entre les deux factions. publicişti. miniştri de ieri. hier encore. senatori. un conservateur et un libéral. Tout le monde a pleuré. ministres sortants. deux grands parmi les plus grands chefs. Celui-ci accepta l'écrasante tâche du pouvoir à condition que la faction conservatrice et sa ma­ jorité lui promettent leur con­ cours sans réserve . tombèrent d'accord. iar acesta pe acela „fiul lui BeJzebut". Dans la 'presse roumaine. fit appel au patrio­ tisme de leur chef. doi mari între mari fruntaşi. Toată lumea a plîns.. honteux et épouvantés de l'héritage qu'ils laissaient.el care-şi cunoaşte bine oame­ nii. spălînd cu lacrimi fier­ binţi tot trecutul — care. iar conservatorii. Răscoalele făceau deci o minune: trădătorul de neam de pînă ieri se preschimba în sal- qui connaît bien ses gens. c^în avea nevoie de spă­ lat: în căldura luptelor de pînă ieri a celor două fracţiuni. sénateurs. Acesta a primit zdrobitoarea sarcină a puterii numai cu condiţia ca fracţiunea conservatoare şi ma­ jorităţile ei să-i promită con­ cursul fără nicio rezervă. s-au plecat învoielii. şi'n faţa lumii acesteia atît de emo­ ţionate. les conserva­ teurs. que les libéraux n'étaient pas si ignorants de la marche des événements. la ocaziuni mari. un conservator şi un liberal. Et devant cette foule si émue. astfel de. ruşinaţi şi în­ groziţi de moştenirea ce lăsau. se transformait en sau385 . le premier ne faisait qu'appeler le second „traître à la patrie". că liberalii nu erau atît de ignoranţi în privinţa eveni­ mentelor.

acţiunile de guvernămînt duşmane îşi dădeau mîna spre restabilirea ordinei. En face du danger également menaçant pour elles.vator al patriei. concursul — toc­ mai după principiul gramatical că două negaţiuni fac o afirmaţiune: două incapacităţi măr­ turisite dau o capacitate netă­ găduită. un guvern incapabil. fără nicio rezervă. dès le début. si l'incapable démis ne lui prête son concours sans réserve — conformément à la règle grammaticale selon laquelle deux négations valent une affirmation . veur de la patrie .. Voilà donc qu'un gouvernement in­ capable.. Care va să zică. deşi dispune de majorităţi for­ midabile. iar fiului lui Belzebut îi crescuseră peste noapte aripi de cheruvim. tom­ be. vine altul la putere declarîndu-se şi el din­ tru început incapabil dacă in­ capabilul căzut nu-i da. bien que disposant d'une majorité écrasante. în faţa primejdiei pentru amîndouă egal de ameninţă­ toare. deux incapacités avouées produisent une capacité incontestable. tandis que des ailes de chérubin avaient poussé en une nuit au fils de Belzébuth. . les deux factions gouvernementales en­ nemies se sont donné la main afin de rétablir l'ordre. incapable. cade. Un autre vient au pouvoir qui se déclare à son tour.

PARTEA A V-a LECTURES LITTÉRAIRES .

I 1 .

L'année suivante. L'Internationale Sera le genre humain. soyons tout ! Il n'est pas de sauveurs suprêmes. compositeur amateur. il fut écrit par E. faisons table rase ! Foule esclave. Producteurs. Cet hymne admirable est issu de l'élan révolutionnaire des masses qui ont institué la Commune de Paris. Battons le fer quand il est chaud ! 389 . Ni Dieu. a réussi à exprimer les aspirations des prolétaires de tous les pays. ni César. C'est l'éruption de la fin. Du passé. quelques jours après la répression sanglante de la révolution des prolétaires parisiens. un ouvrier de Lille. ni tribun. Mais VInternationale ne fut publiée qu'en 1887. En 1889 il fut chanté par les délégués français au premier congrès de la II-ème Internationale. dans VInternationale. debout ! debout ! Le monde va changer de base: Nous ne sommes rien. Pottier en juin 1871. L'hymne fut chanté pour la première fois à Lille en 1888. Groupons-nous. Debout ! les damnés de la terre ! Debout ! les forçats de la faim ! La raison tonne en son cratère. en composa la musique. h'Internationale devint par la suite l'hymne du prolétariat de tous les pays du monde. ayant pris une part active à la Commune. Soufflons nous-mêmes notre forge. et demain. sauvons-nous nous-mêmes! Décrétons le salut commun ! Pour que le voleur rende gorge.L'INTERNATIONALE EUGÈNE POTTIER (1816—1887) est un poète ouvrier qui. Pour tirer l'esprit du cachot. C'est la lutte finale. Pierre Degeyter.

pas de devoirs sans droits !" Hideux dans leur apothéose. „Pas de droits sans devoirs. Crosse en l'air. Combien de nos chairs se repaissent! Mais si les corbeaux. Nul devoir ne s'impose au riche. ces cannibales. À. Le peuple ne veut que son dû. Ce qu'il a créé s'est fondu. Les rois de la mine et du rail Ont-ils jamais fait autre chose Que dévaliser le travail? Dans les coffres-forts de la bande. L'égalité veut d'autres lois. Les rois nous soûlaient de fumées. L'Internationale Sera le genre humain. nous sommes Le grand parti des travailleurs. C'est assez languir en tutelle. dit-elle. et rompons les rangs ! S'ils s'obstinent. Paix entre nous. L'oisif ira loger ailleurs.faire de nous des héros. 390 . Le droit du pauvre est un mot creux. Égaux. et denjain. En décrétant qu'on le lui rende. paysans. C'est la lutte finale. Le soleil brillera toujours. La terre n'appartient qu'aux hommes. les vautours Un de ces matins disparaissent. Ils sauront bientôt que nos balles Sont pour nos propres généraux. guerre aux tyrans ! Appliquons la grève aux armées. Groupons-nous.L'État comprime et la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Ouvriers.

marchons.LA MARSEILLAISE La Marseillaise fut composée. Conduis. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! Amour sacré de la Patrie. marchons. Mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras. Voient ton triomphe et notre gloire ! Aux armes. en 1792 par un officier français en garnison à Strasbourg. il fut nommé par la suite la Marseillaise et devint l'hymne national français. Qu'un sang impur abreuve nos sillons! 391 . paroles et musique. Les fédérés marseillais l'ayant fait connaître les premiers à Paris. Que nos ennemis expirants. que la victoire Accoure à tes mâles accents . Combats avec tes défenseurs ! Sous nos drapeaux. de la tyrannie. citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons. enfants de la Patrie. Le jour de gloire est arrivé. soutiens nos bras vengeurs 1 Liberté. Egorger nos fils. liberté chérie. Entendez-vous dans nos campagnes. nos compagnes. Rouget de Lisle. Allons. citoyens! Formez vos bataillons ! Marchons. L'étendard sanglant est levé. (Refrain) Aux armes. L'hymne reçut d'abord le titre de Chant de guerre de l'armée du Rhin. Contre nous.

Nous aurons le sublime orgueil De les venger ou de les suivre ! Aux armes. Nous y trouverons leur poussière Et la trace de leurs vertus ! Bien moins jaloux de leur survivre Que de partager leur cercueil. marchons.Nous entrerons dans la carrière Quand nos aînés n'y seront plus. Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! . citoyens ! Formez vos bataillons ! Marchons.

et de la différente manière de les prononcer t o u t e s . Monsieur Jourdain. l'hypocrisie du clergé catholique. pour savoir q u a n d il y a de la lune et q u a n d il n ' y en a p o i n t . Cela est v r a i . Monsieur Jourdain: — A . (Acte II. E . fragment) Maître de philosophie. les Femmes savantes (1672). Pour bien suivre votre pensée et t r a i t e r cette m a t i è r e en p h i l o s o p h e . 11 y a cinq voyelles ou v o i x : A . leurs prétentions stupides d'imiter la noblesse. Monsieur Jourdain Maître de philosophie: — Que voulez-vous donc que je vous apprenne? Monsieur Jourdain: — Apprenez-moi l ' o r t h o g r a p h e . 0 . et en consonnes. I . ainsi appelées consonnes parce q u ' e l l e s sonn e n t avec les voyelles.1. Maître de philosophie: — Très v o l o n t i e r s . Don Juan (1665). Maître de philosophie: — La voix E se forme en r a p p r o c h a n t la mâchoire d'en bas de celle d'en h a u t : A . E . a été le plus grand auteur comique de la littérature française. E . A h ! que cela est beau.LE BOURGEOIS GENTILHOMME MOLIÈRE. 1. le Misanthrope (1666). Maître de philosophie: — La voix A se forme en o u v r a n t fort la b o u c h e : A. E . Maître de philosophie: .— Soit. l'avidité et l'avarice des riches bourgeois. ainsi dites voyelles parce qu'elles e x p r i m e n t les v o i x . A .1. le Malade imaginaire (1673) etc. et ne font que m a r q u e r les diverses a r t i c u l a t i o n s des v o i x . Ma f o i ! o u i . I . O u i . il faut commencer selon l'ordre des choses. Dans la scène qui suit. E . Tartuffe (1664). — sont dirigées contre la société féodale française. E .1. de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin (1622—1673). est un de ces bourgeois qui veulent imiter les manières de la noblesse féodale. U . et é c a r t a n t les deux coins de la bouche vers les oreilles: A . l'ignorance des médecins de l'époque. p a r une exacte connaissance de la n a t u r e des lettres. le Bourgeois gentilhomme (1670). étale sa stupidité et sa vanité ridicule de bourgeois parvenu. l'Avare (1668). Monsieur Jourdain: — Après vous m ' a p p r e n d r e z l ' a l m a n a c h . Monsieur Jourdain. La satire de Molière vise la corruption des grands seigneurs.A. E t là-dessus j ' a i à vous dire que les lettres sont divisées en voyelles. en présence de son maître de philosophie. Monsieur Jourdain: — J ' e n t e n d s t o u t cela. Maître de philosophie: —• E t la voix I en r a p p r o c h a n t encore d a v a n tage les mâchoires l'une de l ' a u t r e . le héros du Bourgeois gentilhomme. Monsieur Jourdain: — A. scène 4. Ses principales comédies — les Précieuses ridicules (1659). Vive la s c i e n c e ! 393 . Monsieur Jourdain: — A . l'École des femmes (1662).

que de savoir quelque chose ! Maître de philosophie: — La voix TJ se forme en rapprochant les dents sans les joindre entièrement.R.R. Monsieur Jourdain: — Je vous en prie.RA. Cela est vrai. Maître de philosophie: — Vos deux lèvres s'allongent comme si vous faisiez la moue: d'où vient que si vous la voulez faire à quelqu'un.Maître de philosophie: — La voix O se forme en rouvrant les mâchoires. faisant une manière de tremblement: RRA.FA. et vous moquer de lui. 0 . en portant le bout de la langue jusqu'au haut du palais. vous ne sauriez lui dire que : U. nous verrons les autres lettres. qui sont les consonnes. Ah ! que n'ai-je étudié plus tôt.RA. Monsieur Jourdain: — 0 .R.R. et allongeant les deux lèvres en dehors. 0 .DA. elle lui cède.R. Maître de philosophie: •— L'ouverture de la bouche fait justement comme un petit rond qui représente un 0 . Ah ! l'habile homme que vous êtes ! et que j ' a i perdu de temps ! R.0. Je suis amoureux d'une personne 394 .U. Il n'y a rien de plus juste A. 0 . Cela est vrai.I. par exemple. Monsieur Jourdain: —• U. Monsieur Jourdain: — FA. Monsieur Jourdain: — U. Monsieur Jourdain: — R.R.RA. se prononce en donnant du bout de la langue au-dessus des dents d'en haut: DA. Maître de philosophie: — Je vous expliquerai à fond toutes ces curiosités. Vous avez raison.Et l'R. il faut que je vous fasse une confidence.1.U. 0 . Cela est admirable! 1. La consonne D. le haut et le bas: 0 . Il n'y a rien de plus véritable: U. Ah ! les belles choses ! les belles choses ! Maître de philosophie: —• L'F en appuyant les dents d'en haut sur la lèvre de dessous: FA.R.E. Ah ! mon père et ma mère.R. C'est la vérité. Monsieur Jourdain: — 0 . 0 . de sorte qu'étant frôlée par l'air qui sort avec force. Monsieur Jourdain: •—• Est-ce qu'il y a des choses aussi curieuses qu'à celles-ci? Maître de philosophie: — Sans doute. 0 .0. pour savoir tout cela? Maître de philosophie: — Demain. et revient toujours au même endroit. que je vous veux de mal ! Maître de philosophie: —. Monsieur Jourdain: — DA. Ah! la belle chose. 0 . Au reste. les approchant aussi l'une de l'autre sans les joindre tout à fait: U.R. Oui. et rapprochant les lèvres par les deux coins.

(Acte V .. et je souhaiterais que vous m'aidassiez 1 à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. nul animal créé ne peut manquer à son instinct. sans que j ' e n susse rien. 395 . apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit". qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose. ou les vers. se t r a d u c e prin conjunctiv prez e n t : să mă ajutaţi. c'est de la prose? Maître de philosophie: — Oui. Monsieur Jourdain:—Quoi? quand je dis: „Nicole. Monsieur. le tien est-il donc de 1 aidassiez — imperfectul c o n j u n c t i v u l u i . Monsieur Jourdain: — Pourquoi? Maître de philosophie: — Par la raison. le Barbier de Sèville (1775) et le Mariage de Figaro (1784). Monsieur Jourdain: — Par ma foi ! il y a plus de quarante ans que je dis de la prose. est F i g a r o . Monsieur Jourdain: — Cela sera galant. Maître de philosophie: — Fort bien. à la veille de la R é v o l u t i o n bourgeoise de 1789. non. je ne veux ni prose ni vers. Monsieur Jourdain: •— Et comme l'on parle.de qualité. Sont-ce des vers que vous lui voulez écrire? Monsieur Jourdain: — Non.A U G U S T I N CARON D E B E A U M A R C H A I S ( 1 7 3 2 . seul.. Monsieur Jourdain: — Il n'y a que la prose ou les vers? Maître de philosophie: •—Non. qu'est-ce que c'est donc que cela? Maître de philosophie: — De la prose. Monsieur. Monsieur. dénonce les abus et la corruption de la société féodale. Le monologue de F i g a r o . Le personnage p r i n c i p a l de ses deux comédies. Maître de philosophie: — Vous ne voulez que de la prose? Monsieur Jourdain: — Non. dit du ton le plus sombre: 0 femme! femme! femme! créature faible et décevante!. se promenant dans Vobscurité. LE MARIAGE DE FIGARO P I E R R E . Maître de philosophie: •— Il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. point de vers.è m e siècle. r e p r o d u i t ci-dessous. q u i . représentant du Tiers é t a t . et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. scène 3) Figaro. Maître de philosophie: — Sans doute. tout ce qui n'est point prose est vers. est j u s t e m e n t u n violent réquisitoire contre le régime féodal.1 7 9 9 ) fut le plus illustre successeur de Molière au X V I I I . oui. et tout ce qui n'est point vers est prose.

vous ne l'aurez pas. et partout je suis repoussé! J'apprends la chimie.. j'écris sur la valeur de l'argent et sur son produit net. pour plaire aux princes mahométans. quoique je ne le sois qu'à moitié ! (Il s'assied sur un banc.. Noblesse. dont pas un.. qu'on n'en a mis depuis cent ans à gouverner toutes les Espagnes: et vous voulez jouter 1 . il m'a fallu déployer plus de science et de calculs pour subsister seulement. ce n'est personne.) Est-il rien de plus bizarre que ma destinée? Fils de je ne sais pas qui. a se măsura cu. au milieu même de la cérémonie. . des places: tout cela rend si fier ! Qu'avez-vous fait pour tant de biens? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. vous vous croyez un grand génie !. et me voilà faisant le sot métier de mari. toute l'Egypte. je lui dirais. Parce que vous êtes un grand Seigneur. vous ne l'aurez pas.. Après m'avoir obstinément refusé quand je l'en pressais devant sa maîtresse. je voyais de loin arriver l'affreux recors... de Tunis. et tout le crédit d'un grand Seigneur peut à peine me mettre à la main une lancette vétérinaire ! — Las d'attrister des bêtes malades et pour faire un métier contraire. la pharmacie. On vient. la plume fichée dans sa perruque: en frémissant. mon terme était échu.. -comme un benêt ! Non.. la chirurgie. (Il se levé. du reste. un envoyé. à l'entrée duquel je laissai l'espérance et la liberté.. je m'en dégoûte et veux courir une carrière honnête. de je ne sais où.. élevé dans leurs moeurs. je crois.. je me jette à corps perdu dans le théâtre: me fussé-je mis une pierre au cou ! Je broche une comédie dans les mœurs du sérail. homme assez ordinaire. —Mes joues creusaient. un rang.. Monsieur le Comte. volé par des bandits. que les sottises impri1 2 jouter — a se lupta. se plaint que j'offense dans mes vers la Sublime-Porte ... le perfide! et moi.) Que je voudrais bien tenir un de ces puissants de quatre jours. Il riait en lisant.tromper?. . tandis que moi. à l'instant qu'elle me donne sa parole. auteur espagnol. on se venge en le maltraitant.. les royaumes de Barca. 396 . Il s'élève une question sur la nature des richesses. — La nuit est noire en diable. ne sait lire. en nous disant: Chiens de chrétiens!— Ne pouvant avilir l'esprit. fortune.. la Perse. d'Alger et de Maroc: et voilà ma comédie flambée. tenir — a poseda.. sitôt je vois du fond d'un fiacre baisser pour moi le pont d'un château fort. si légers sur le mal qu'ils ordonnent ! quand une bonne disgrâce a cuvé son orgueil. et qui nous meurtrissent l'omoplate. je m'évertue. je crois pouvoir y fronder Mahomet sans scrupule: à l'instant. c'est elle. morbleu! perdu dans la foule obscure. n'ayant pas un sou. et comme il n'est pas nécessaire de tenir 2 les choses pour en raisonner. une partie de la presqu'île de l'Inde. de Tripoli.

je me fais banquier de pharaon 3 : alors. mes parents m'arrivent à la file.) O bizarre suite d'événements ! 1 aller sur les brisées de quelqu'un — a intra în concurenţă cu cineva. bonnes gens ! je soupe en ville. Mais comme chacun pillait autour de moi. et comme il faut dîner. et la honte au milieu du chemin. et que. j'énonce un écrit périodique. et. orage à ce sujet. sans la liberté de blâmer. (Il se lève en s'échauffant. ni des autres spectacles. Il ne me restait plus qu'à voler. il n'est point d'éloge flatteur. je commençais même à comprendre que. * mille pauvres diables à la feuille — o mie de bieţi scribi (plătiţi după n u m ă r u l cuvintelor). quoiqu'on ne soit plus en prison. Je reprends ma trousse et mon cuir anglais. et les personnes dites comme il faut m'ouvrent poliment leur maison en retenant pour elles les trois quarts du profit. je puis tout imprimer librement. croyant n'aller sur les brisées 1 d'aucun autre. au moment d'épouser ma mère. ni de la politique. c'est moi. Un grand seigneur passe à Séville. J'aurais bien pu me remonter. 397 . et me voilà derechef sans emploi ! — Le désespoir m'allait saisir. on pense à moi pour une place. mais par malheur j ' y étais propre: il fallait un calculateur. pour gagner du bien.) On se débat. comme trop lourde à un piéton. lorsqu'un Dieu bienfaisant m'appelle à mon premier état. il fallut bien périr encore. ni de personne qui tienne à quelque chose. c'est toi. sous l'inspection de deux ou trois censeurs. que. (Il se rassied. ni du culte. ni de l'Opéra. Pour le coup je quittais le monde. non. ni de la morale. pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité. ni des gens en place. je vais rasant de ville en ville. Pou-ou ! je vois s'élever contre moi mille pauvres diables à la feuille 2 . Pour profiter de cette douce liberté. il me reconnaît. on me supprime. et vingt brasses d'eau m'en allaient séparer. et je vis enfin sans souci. il veut intercepter la mienne ! Intrique.) Las de nourrir un obscure pensionnaire. qui s'étend même à celles de la presse. Prêt à tomber dans un abîme. et pour prix d'avoir eu par mes soins son épouse. eh! mais qui donc? (Il retombe assis.mées n'ont d'importance qu'aux lieux où l'on en gêne le cours . en exigeant que je fusse honnête. ce fut un danseur qui l'obtint. je le nomme Journal inutile. ni des corps en crédit. c'est lui. 3 pharaon — un joc de noroc. il s'est établi dans Madrid un système de liberté sur la vente des productions. je le marie. le savoir-faire vaut mieux que le savoir. et qu'il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. et demande à chacun de quoi il est question: on me dit que pendant ma retraite économique. ce n'est pas nous. je taille encore ma plume. on me met un jour dans la rue. c'est vous. puis laissant la fumée aux sots qui s'en nourrissent.

le flot des maisons toujours poussé du coeur de la ville en dehors. Hugo est l ' a u t e u r de plusieurs r o m a n s . au delà du Petit-Châtelet. P A R I S À VOL D'OISEAU1 Paris est né. et deux têtes de pont. ronge. la porte Baudets ou Baudoyer. s'accumulent et haussent leur niveau dans ce bassin comme l'eau dans 1 à vol d'oiseau — văzut de sus. il n'en reste que le souvenir. use et efface cette enceinte. a créé une oeuvre immense. déborde. la Seine son premier fossé. où V. Ruy-Blas (1838). Il y a dans chacune de ces pièces u n héros populaire q u i exprime les sentiments et les aspirations du peuple s'opposant à la d o m i n a t i o n des classes possédantes. 398 . Pendant plus d'un siècle. dont les plus connus sont Marion Delorme (1829). Alors. q u i se caractérise p a r son souffle démocratique et h u m a n i t a i r e . dès les rois de la première race. les Misérables (1862) ainsi que les Travailleurs de la mer (1866). Comme romancier. qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. trop à l'étroit dans son île. V. Les romans de V. avec deux ponts. roman historique (1831). V. Il emprisonne Paris dans une chaîne circulaire de grosses tours. Hugo respirent la s y m p a t h i e d e l ' a u t e u r envers les gens simples.NOTRE-DAME DE PARIS (Fragment) V I C T O R H U G O (1802 — 1885). La grève de cette île fut sa première enceinte. une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. au delà du Grand. comme on sait.Le Roi s'amuse (1832). Hernani (1830). Porta Bagauda. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île. Il a consacré u n volume de vers (les Orientales — 1829) à la l u t t e du peuple grec pour l'indépendance et u n autre (les Châtiments — 1853) à la dénonciation du régime réactionnaire de N a p o léon I I I . considéré à juste t i t r e comme chef de l'école r o m a n t i q u e . Dans Notre-Dame de Paris. Hugo évoque la vie rude du peuple de Paris au XV-ème siècle. hautes et solides. Peu à peu. Puis. Hugo a résidé d u r a n t t o u t le Second E m p i r e . Philippe-Auguste lui fait une nouvelle digue. Victor Hugo a écrit u n grand nombre de drames r o m a n t i q u e s . Le fragment qui suit est u n e belle description du Paris moyenâgeux. dans cette vieille île de la Cité qui a la forme d'un berceau. l'un au nord. exploités et humiliés par u n régime injuste. et çà et là une tradition. De cette ancienne clôture il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. aujourd'hui. le Petit-Châtelet sur la rive gauche. Paris passa l'eau. et ne pouvant plus s'y retourner. l'autre au midi. les maisons se pressent. le Grand-Châtelet sur la rive droite. Plusieurs poésies de l'Année terrible (1871) e x p r i m e n t la s y m p a thie du poète pour les victimes de la Commune de Paris. ont été écrits pendant son exil forcé dans l'île de Guernesey. dont le plus célèbre.

tout ce qui est sève. Paris avait déjà usé les trois cercles concentriques de murailles qui. Paris s'est encore transformé. industrie. et le faubourg court plus loin. Elles commencent à devenir profondes. il semble qu'elle recule à vue d'œil 3 et s'enfonce de plus en plus dans la vieille ville. dépassée. étaient. où commerce. quelques groupes de tours en ruine des anciennes enceintes. se carrer — a fi în largul său. surtout sur la rive droite. pour ainsi dire. comme des archipels du vieux Paris submergé sous le nouveau. 399 . Depuis lors. se rétrécit. politiques. Mais une ville comme Paris est dans une crue perpétuelle. du temps de Julien l'Apostat. digne du poète qui l'a chanté: Le mur murant Paris rend Paris 1 1 3 4 murmurant. elles montent les unes sur les autres. tant une ville neuve s'épaissit déjà au dehors. par places. intelligence. elles se carrent 1 . dès le quinzième siècle. vîrf. et c'est à qui passera la tête par-dessus ses voisines pour avoir un peu d'air. toutes les pentes naturelles d'un peuple . la ville se répand tellement dans le faubourg qu'il faut une nouvelle clôture. prennent leurs aises 2 . Ainsi. Ce sont des entonnoirs où viennent aboutir tous les versants géographiques. tout ce qui est âme dans une nation. siècle à siècle. L'enceinte de Charles V a donc le sort de l'enceinte de Philippe-Auguste. Charles V la bâtit. comme les pitons 4 des collines dans une inondation. elle est enjambée. percer. toute place se comble et disparaît. La rue de plus en plus se creuse e". et aussi des égouts. à vue d'œil — văzînd cu ochii. Là. filtre et s'amasse sans cesse goutte à goutte. elles jaillissent en hauteur comme toute sève comprimée. malheureusement pour nos yeux. comme un enfant qui grandit et qui crève ses vêtements de l'an passé. sans ordre et tout de travers. Sous Louis X I . ce misérable mur de boue et de crachat. digne du roi qui l'a bâti. moraux. des puits de civilisation. prennent leurs aises — se fac comode. celle de Louis XV. La puissante ville avait fait craquer successivement ses quatre ceintures de murs. elles mettent étages sur étages. intellectuels d'un pays. pour ainsi dire. mais il n'a franchi qu'une enceinte de plus. en germe dans le Grand-Châtelet et le Petit-Châtelet. dans cette mer de maisons. et s'éparpillent joyeusement dans la plaine. comme des échappées. piton — culme. Dès la fin du quinzième siècle. tout ce qui est vie. pour nous arrêter là. on voyait. population. Il n'y a que ces villes-là qui deviennent capitales. Au seizième. Les maisons enfin sautent par-dessus le mur de PhilippeAuguste. Dès 1367.un réservoir. se taillent des jardins dans les shamps.

Balzac eut une influence considérable sur le développement du roman aussi bien en France qu'à l'étranger. il a reflété dans ses romans. dont le mari a cinquante mille livres de rente. parce qu'il prend sans partager. 400 . et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. groupés sous le titre général de Comédie humaine. Dans le texte qui suit. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un pair de France. Il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon. Cultivant le réalisme critique. économistes et statisticiens de métier pris ensemble". ayant chacune leur physionomie. leur spécialité. l'Université. leura mœurs. extrait du Père Goriot. LE P È R E GORIOT (Fragment) HONORÉ DE BALZAC (1799 — 1850) est l'un des plus illustres écrivains de la littérature française et universelle. mais on plie s'il persiste. în total. „Savez-vous comment on fait son chemin ici? Par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption. Paris était encore divisé en trois villes tout à fait distinctes et séparées. César Birotieau (1837). Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. ou s'y glisser comme une peste. on tâche de le calomnier. Vautrin présente à Eugène de Rastignac un tableau des mœurs de la „haute société" de Paris. la Cousine Bette (1846). Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'appointements pour tout potage 1 . Nous citons parmi ses œuvres les plus célèbres: Eugénie Grandet (1833). Illusions perdues (1837). le Père Goriot (1834). Balzac a réussi à surprendre avec beaucoup d'exactitude les aspects les plus divers de la société capitaliste et a créé dans ses romans une galerie de types vivants et immortels. la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde. Je parierais ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guêpier chez la première femme qui vous plaira. et vous en sentirez partout la pointe.Au quinzième siècle. qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. la société capitaliste de la première moitié du XlX-ème siècle. Ainsi. le talent est rare. fût-elle riche. on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force. L'honnêteté ne sert à rien. le Cousin Pons (1847) etc. Engels déclarait avoir appris de l'œuvre de Balzac „plus que de tous les historiens. la Ville. les Paysans (1844). Vous avez vu le pauvre bèta de père Goriot obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille. On plie sous le pouvoir du génie. leurs coutumes. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. leur histoire: la Cité. 1 pour tout potage — cu totul. en un mot. on le hait. leurs privilèges.

soyez-en sûr. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. mais là est la misère. c o n t i e n n e n t une âpre critique de la société de son t e m p s . la confrérie des savates du bon Dieu — asociaţia prostănacilor d o m n u l u i . à côté de Balzac. il se rencontre dix hommes qui réussissent vite. qui se rend compte que dans la société c a p i t a l i s t e on ne p e u t parvenir que par des moyens peu honnêtes. pour des chiffons. il est invité à dîner chez Monsieur Valenod. en guerre avec leurs maris à propos de tout. de son vrai nom Henri Beyle. Voilà la vie telle qu'elle est. un riche bourgeois de la ville de Verrières. 1 2 3 4 bricolées — î n c ă t u ş a t e . ça pue tout autant.belle et jeune. Tirez vos conclusions. l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. directeur de la prison c o m m u n a l e . et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu 2 . là est la vertu dans toute sa fleur de sa bêtise. Ses d e u x chefs-d'œuvre. Dans le fragment qui suit. Ça n'est pas plus beau que la cuisine. qui le cherchait dans toute la ville. Valenod. En rentrant. le héros du Rouge et du Noir est le t y p e de l ' a r r i v i s t e . jouer de grands coups — a da lovituri m a r i . rarement par vertu. il faut être déjà riche ou le paraître. Certes. Précepteur des enfants de Monsieur de R é n a l . J u l i e n Sorel. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux. LE ROUGE ET LE NOIR (Fragment) S T E N D H A L (1783 — 1842). en grande livrée. Pour s'enrichir. Je n'en finirais pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants. sachez seulement vous bien débarbouiller: là est toute la morale de notre époque. J u l i e n Sorel. avec un billet d'invitation à dîner pour le même jour. pour le ménage ou pour la vanité. Aussi l'honnête homme est-il l'ennemi commun. pour des enfants. le Rouge et le Noir (1830) et la Chartreuse de Parme (1839). et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. carotter — a ciupi (fig-)- 26- 401 . est. il s'agit ici de jouer de grands coups 3 . se trouve au d é b u t de sa carrière. et votre serviteur ! Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser. Toutes sont bricolées 1 par les lois. il trouva un valet de M. le public les appelle des voleurs. Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme? A Paris. l'un des r e p r é s e n t a n t s les plus illustres du réalisme c r i t i q u e . Si donc vous voulez promptement la fortune. autrement. fils de p a y s a n s . on carotte 4 .

l'homme des impositions directes. il n'en pensait que plus aux coups de bâton qu'il lui devait. Julien pensait à madame de Rénal. Ils furent suivis de quelques libéraux riches. il ne songeait qu'aux moyens de lui donner une volée de coups de bâton sans se faire une affaire en police correctionnelle. mais alors il en était saisi jusqu'à l'attendrissement. et tout cet appareil d'un financier de province. son bonnet grec placé de travers sur le haut de la tête. quelques jours seulement auparavant. sa pipe immense. à laquelle elle avait mis du rouge pour cette grande cérémonie. déjà fort mal disposé. n'imposaient point à Julien. Jusqu'aux domestiques. son énorme quantité de cheveux. Cette dame. On passa ensuite chez madame Valenod. ses pantoufles brodées. il lui fut impossible de manger et presque de parler. on entendait de loin en loin 1 2 3 dépôt — arest. il eut l'avantage d'assister à celle de M. Par compensation. sur la portion de viande desquels on avait peut-être grjvelé pour acheter tout ce luxe de mauvais goût dont on voulait l'étourdir. Ce fut pis un quart d'heure après. tout le monde y avait l'air d'assurer sa contenance contre le mépris. 402 . Ses gros favoris noirs. se trouvaient de pauvres détenus. avait une grosse figure d'homme. homme à bonnes fortunes — om cu succes la femei.Jamais Julien n'était allé chez cet homme. Mais Julien y trouvait quelque chose d'ignoble et qui sentait l'argent volé. Sa méfiance ne le laissait guère susceptible que de ce genre de souvenirs qui sont appelés par les contrastes. elle était à sa toilette — se îmbrăca. Tout y était magnifique et neuf. le directeur du dépôt 1 . Il demanda l'honneur d'être présenté à madame Valenod. Ils ont faim peut-être en ce moment. elle était à sa toilette 3 et ne pouvait recevoir. On la lui fit visiter. Julien. Elle y déploya tout le pathos maternel. qui lui présenta ses enfants les larmes aux yeux. l'une des plus considérables de Verrières. se dit-il à lui-même. vint à penser que de l'autre côté du mur de la salle à manger. sa gorge se serra. et on lui disait le prix de chaque meuble. închisoare. le directeur du dépôt. Cette disposition fut augmentée par l'aspect de la maison du directeur du dépôt. Quoique le dîner ne fût indiqué que pour une heure. Il le trouva étalant son importance au milieu d'une foule de cartons. On annonça le dîner. Julien trouva plus respectueux de se présenter dès midi et demi dans le cabinet de travail de M. les grosses chaînes d'or croisées en tous sens sur sa poitrine. Le percepteur des contributions. l'officier de gendarmerie et deux ou trois autres fonctionnaires publics arrivèrent avec leurs femmes. qui se croit homme à bonnes fortunes 2 .

M. Monsieur Parent (1886). chanté en chœur: voilà donc. dont le meilleur est Bel-Ami (1885). Le personnage central du r o m a n . 26* 403 . Maupassant a laissé aussi des r o m a n s . il avait les manières. un valet offrait à Julien du vin du Rhin. L ' a u t e u r y c r i t i q u e avec véhémence les m i l i e u x d'affaires et la presse vénale de son époque. un peu ignoble. Valenod regarda un de ses gens en grande livrée. Ce mot fut trop fort pour Julien. Valenod: — On ne chante plus cette vilaine chanson. la petite Roque (1886). et il faut l'avouer. est un t y p e d ' a r r i v i s t e immoral et sans 1 2 se gorger — a se indopa. L'empêcher de chanter! se disait-il à lui-même. et bientôt on n'entendit plus chanter. ô mon Dieu! et. R e p r é s e n t a n t du réalisme c r i t i q u e . tu le souffres! Par bonheur. Dans ce moment. et n'en jouiras qu'à cette condition'et en pareille compagnie ! Tu auras peut-être une place de vingt mille francs. Le percepteur des contributions avait ordonné une chanson royaliste. tu empêches de chanter le pauvre prisonnier. et pendant ton dîner il sera encore plus malheureux! BEL-AMI (Fragment) G U Y DE M A U P A S S A N T (1850 — 1893) est le plus grand nouvelliste de la l i t t é r a t u r e française. qui disparut. le Uorla (1881) etc. Pendant le tapage du refrain. et madame Valenod avait soin de lui faire observer que ce vin coûtait neuf francs la bouteille pris sur place. personne ne remarqua son attendrissement de mauvais ton. Miss Harriel (1884). tenant son verre vert. — Parbleu ! je le crois bien. pitance — raţie zilnică. Malgré toute son hypocrisie si souvent exercée. dit à M. il a présenté dans ses environ 250 nouvelles un t a b l e a u presque complet des mœurs de la d e u x i è m e m o i t i é du X l X . É c r i v a i n antibourgeois. mais il lui fut absolument impossible de faire honneur au vin du Rhin. la sale fortune à laquelle tu parviendras. Georges D u r o y . Toine (1885). mais il faudra que. dans un verre vert. Il essaya de la cacher avec le verre vert. tu donneras à dîner avec l'argent que tu auras volé sur sa misérable pitance 2 . répondit le directeur triomphant. pendant que tu te gorges 1 de viandes. j ' a i fait imposer silence aux gueux. R a p p e l o n s p a r m i ses volumes de nouvelles Mademoiselle Fiji (1882). Julien. Contes de la Bécasse (1883). que chantait l'un des reclus. il sentit une grosse larme couler le long de sa joue. Bel-Ami dévoile également les dessous de la p o l i t i q u e coloniale des gouvernements français.è m e siècle. se disait la conscience de Julien. mais non pas encore le cœur de son état.quelques accents d'une chanson populaire.

•Puis il prononça tout haut: „Tas 1 d'hypocrites" et chercha de l'œil les cavaliers sur qui couraient les plus grosses histoires.. savait le chiffre de leur fortune et l'histoire secrète de leur vie. Il passa l'arc de triomphe de l'Etoile et s'engagea dans la grande avenue du côté opposé aux cavaliers. Les amazones passaient. ressource suspecte à coup sûr. b a n d ă . l'éternelle et profonde infamie de l'homme. trottant pu galopant. consolé.scrupules. excité. et c'est à pe. étaient la grande ressource. faisant des réflexions lucides sur la société parisienne de son t e m p s . buvant l'air léger.nom. louche — suspect. 404 . sans qu'on eût jamais deviné d'où leur était venu l'argent nécessaire (mystère bien louche 3 ). vivaient uniquement des rentes de leurs femmes. Le vent ayant changé. hommes et femmes. fort célèbres. Le voici. Il vit des hommes de finance dont l'immense fortune avait un vol pour origine.. comme on récite les litanies dans une église. D'autres. qui ne pense q u ' à parvenir le plus vite possible a u x plus h a u t s degrés de la hiérarchie sociale. Il en vit beaucoup soupçonnés de tricher au jeu. comme s'il eût constaté. et il faisait une tiédeur et un soleil d'avril. et qu'on recevait partout. dans l'avenue du Bois-de-Boulogne. titres et qualités des amants qu'elles avaient eus ou qu'on leur prêtait. mais dont les tripotages 4 1 2 3 4 tas — (aici) ceată. Il s'endormit dans l'ivresse et se leva de bonne heure pour faire un tour à pied. avant d'aller à son rendez-vous. Ce jeu l'amusait beaucoup. Tous les habitués du Bois étaient sortis ce matin-là. savoureux comme une friandise de printemps. pour qui les cercles 2 . minces et moulées dans le drap sombre de leur taille. cédant à l'appel du ciel clair et doux. Il les regardait. Duroy marchait lentement. c'était connu: d'autres des rentes de leurs maîtresses. ses fonctions ayant fait de lui une sorte d'almanach des célébrités et des scandales parisiens. sous les sévères apparences. et Duroy s'amusait à réciter à mi-voix. II les connaissait presque tous de. et que cela l'eût réjoui. les noms. dans les plus nobles maisons. on l'affirmait. tripotages — afaceri necinstite. les riches du monde. la seule ressource. cercle — (aici) c l u b . Beaucoup avaient payé leurs dettes (acte honorable). au d é b u t de sa carrière. le temps s'était adouci pendant la nuit. en tout cas. puis des hommes si respectés que les petits bourgeois se découvraient sur leur passage. avec ce quelque chose de hautain et d'inabordable qu'ont beaucoup de femmes à cheval.irie s'il les enviait maintenant.

les théories q u ' i l a soutenues. On y assiste. les dénombrait vivement. tas de crapules 1 . l'œil insolent. Et il s'interrompit. tâchaitde se rappeler leurs visages. la Débâcle (1892). préféraient se tenir debout. Enfin. portant à sa redingote le petit nœud correct de sa décoration. assis en face de lui. Duroy riait toujours répétant: „C'est du propre.. l'Argent (189-1). Hennebeau entra. M. la 'Curée (1872). qui avait roulé son fauteuil devant la cheminée. à ce qu'il paraît. Zola tait œuvre de réaliste critique et dresse un tableau puissant des vices de la société capitaliste. Son fameux manifeste „ J ' a c c u s e " lui a valu un exil forcé en Angleterre.. escarpes — t î l h a r i . Il venait de reconnaître Pierron. Au bonheur des dames (1883). Tous avaient l'air hautain. à une grève déclenchée par les mineurs. et il fut tellement surpris de voir Maheu s'avancer. — Ah! vous voilà!. Voici les grévistes en présence du représentant des p a t r o n s . je ne demande pas mieux que de causer. n ' a a p p l i q u é que p a r t i e l l e m e n t . tas d'escarpes 2 !" GERMINAL (F r a g m e n t) E M I L E ZOLA (1840 — 1902). cherchèrent des sièges du regard. pour ajouter avec une raideur polie: — Asseyez-vous. entre a u t r e s . M. théoricien du n a t u r a l i s m e . la lèvre fière. comme par exemple la Fortune des Rougon (1871). Les mineurs se tournèrent.. qu'avez-vous à me dire? Il s'attendait à entendre le jeune homme prendre la parole. tandis que les autres. dans ses r o m a n s . boutonné militairement. un bon ouvrier qui s'est toujours montré si raisonnable. et ses yeux s'étaient arrêtés sur Etienne. qu'il ne put s'empêcher d'ajouter encore: — Comment ! c'est vous. Zola a joué un rôle de premier plan dans l'ACfaire Dreyfus. caché au dernier rang. Hennebeau. ceux à favoris et ceux à moustaches. d é m a s q u a n t avec courage la justice bourgeoise et la diversion a n t i s é m i t e . demanda-t-il.effrontés. inquiétés par les soies brodées. n'étaient un mystère pour aucun de ceux qui savaient les dessous du monde.. Vous vous révoltez. Germinal est le premier roman de la l i t t é r a t u r e française consacré à la vie des m i n e u r s . Dans ses meilleurs romans du cycle les Rougon-Macquart. dans les grandes entreprises nationales. Il parla le premier. Son excellence Eugène Rougon (1876). 405 . Il y eut un silence. Quelques-uns se risquèrent sur les chaises. Germinal (1885). auquel ils présentent leurs revendications. un ancien de Montsou dont la famille travaille 1 1 crapules — secături. — Voyons.

comme pour interrompre. c'est la vérité. des choses qu'il ne savait même pas là. elle met simplement deux centimes par berline dans sa poche. que les camarades m'ont choisi. en voyant M.. Il disait leur misère à tous. voilà ! — Oui. voyez-vous! Vous baissez le prix de la berline. Payez-nous davantage. C'est vrai. Puis.. ce serait donc la fin de tout. Et qu'est-ce que vous avez inventé à la place? une chose qui ne peut pas nous entrer dans la tête. notre journée se trouverait réduite encore. coup de torchon — l o v i t u r ă de g r a ţ i e . le travail dur.. nous boiserons mieux. Nous voulons seulement la justice. Si cela était vrai. il s'écoutait avec surprise. — Monsieur le directeur. Maheu coupa la parole au directeur.au fond depuis le premier coup de pioche !. murmurèrent les autres délégués. 406 . Il cita les dernières payes 1 2 3 4 tapageurs — scandalagii. si nous le donnions. oui. Hennebeau faire un geste violent. Il n'y a pas d'autre arrangement possible.. et comme elle n'arrive déjà pas à nous nourrir. Par moments. Il leva les yeux. la vie de brute. la seule besogne productive. de mauvaises têtes 2 cherchant à faire du désordre. nous mettrons aux bois les heures voulues.. c'est justement parce que je suis un homme tranquille. car le boisage nous prendrait toujours plus de temps. mauvaises têtes — capete înfierbîntate. nous n'en serions pas moins volés.. le coup de torchon 4 qui nettoierait vos hommes. les yeux baissés. Ah ! c'est mal. et qui sortaient. C'étaient des choses amassées au fond de sa poitrine. boiser — a căptuşi cu lemn. puis vous prétendez compenser cette baisse en payant le boisage à part. nous sommes las de crever de faim. Mais. dans un gonflement de son cœur. au lieu de nous acharner à l'abatage. la femme et les petits criant la faim à la maison. et il nous semble qu'il serait temps de s'arranger. Maintenant. Du reste. il commença. comme si un étranger avait parlé en lui. nous ne donnons pas à ce travail le temps nécessaire. Sa voix se raffermissait. il continua en regardant le directeur: — Vous savez bien que nous ne pouvons accepter votre nouveau système. ça me chagrine que vous soyez à la tête des mécontents ! Maheu écoutait. la voix hésitante et sourde d'abord. les mots venaient tout seuls. pour que nous ayons au moins du pain tous les jours. il faut que le travail soit payé pour être fait. auquel on n'a rien à reprocher. Mais ce qui nous enrage. On nous accuse de mal boiser 3 . Cela doit vous prouver qu'il ne s'agit pas d'une révolte de tapageurs 1 . c'est que cela n'est pas même vrai: la Compagnie ne compense rien du tout. il était lancé.

c'est à vous de voir si vous êtes pour la justice et pour le t r a v a i l . A. et ce crever pour crever — dacă e vorba să crăpăm. M a i n t e n a n t . est un modèle du style ironique et pétillant qui caractérise la prose d'Anatole France. . fils d'un libraire parisien. l'Anneau d'améthyste (1899). . nous sommes donc venus vous dire q u e . . Quel courage ! quelle g r a n d e u r d ' â m e ! q u e l héroïsme ! Mais il choisissait son t e m p s p o u r être u n h é r o s . il c o n d u i s a i t à P h i l i p p e s les soldats de B r u t u s . . Ce sera de la fatigue de m o i n s . finit-il p a r conclure. où il a été le principal soutien de Zola. France a passé d'un scepticisme ironique à un humanisme militant. extrait du volume de nouvelles le Livre de mon ami. Nous ne d e m a n d o n s que la r a i s o n . L E L I V R E D E MON AMI 'Fragment) ANATOLE FRANCE (1844 — 1924). Histoire contemporaine (composée de 4 volumes. le Mannequin d'osier (1897). Thaïs (1890). Des v o i x . . . par son adhésion aux idées socialistes et plus tard au Parti Communiste Français. a débuté par des vers pour se consacrer ensuite aux romans et aux nouvelles. m o n s i e u r le d i r e c t e u r . France a réuni ses nombreux articles en 4 volumes publiés sous le titre La Vie littéraire (1888 —1892). son style atteignant la perfection.désastreuses. p a y e r le boisage à p a r t . 407 . t e x t e en m a i n . r a p p o r t é e s a u x familles en l a r m e s . A. „ Q u e l b e l l i q u e u x professeur de t r o i s i è m e nous a v i o n s là ! Il fallait le v o i r . A. . s ' é l e v è r e n t . Nous a u t r e s . M. le Livre de mon ami (1885). et nous voulons encore q u ' o n nous d o n n e cinq c e n t i m e s de plus p a r b e r l i n e . ïYance est l'un des maîtres de la prose française^ moderne. pseudonyme de François-Anatole Thibault. Est-ce q u ' o n a v a i t résolu de les d é t r u i r e ? — A l o r s . . nous ne redescendrons que si la C o m p a g n i e a c c e p t e nos c o n d i t i o n s . nous préférons crever à ne rien faire. lorsque. la Rôtisserie de la reine Pédauque (1893). crever p o u r crever 1 . à savoir: l'Orme du mail (1897). illustré par son rôle important dans l'Affaire Dreyfus. France a été l'un des premiers intellectuels français à saluer avec enthousiasme la Révolution d'Octobre et le nouvel État Soviétique. En tant que critique littéraire. —• C'est c e l a . Bergeret à Paris (1901)) l'Ile des pingouins (1908). les q u i n z a i n e s dérisoires. p a r m i les m i n e u r s . les Dieux ont soif (1912) etc. Nous avons q u i t t é les fosses. nous v o u l o n s que les choses r e s t e n t c o m m e elles é t a i e n t . Il a d i t n o t r e idée à t o u s . Le fragment suivant. À. E l l e v e u t baisser le p r i x de la b e r l i n e . Ses principales œuvres sont: le Crime de Sylvestre Bctnnard (1881). mangées p a r les amendes et les chômages.

des voitures et de tout ce qui peut. des sièges. et c'est en dictant le corrigé de ces narrations qu'il déployait toute son éloquence. il brandissait son glaive rompu sur le cadavre de Varus. près de PaulÉmile . est d'attirer l'armée ennemie dans un défilé et de l'y écraser sous des quartiers 1 de roc. aux stratagèmes les plus perfides. tant latines que françaises. C'était un fameux homme de guerre. pensums — pedepse scrise (date elevilor). en commentant un texte d'Elien. Il vivait. blocuri. plus tard. avec les rusés capitaines. mais le ton de sa voix restait héroïque jusque dans ces incidences. dans la mer de Salamine. du tonnerre. aux Thermopyles avec Léonidas . dans les champs de Cannes. „— Un des stratagèmes qu'il faut recommander. parlant tour à tour avec le même accent comme un consul qui exhorte ses troupes et comme un professeur de trois-ième qui distribue des pensums 3 . son âme était dans l'antiquité. sur la nef de Thémistocle . des cérémonies expiatoires et propitiatoires. endommager le cuir d'un honnête homme. „Il nous donnait pour sujet de compositions. de près ou de loin. César et les dieux. dans la forêt Hercynie. „Il est vrai de dire que son corps seul demeurait parmi nous. des combats. Il lui arrivait parfois d'interrompre le cours de son idée pour nous dispenser 2 des punitions méritées. Il bravait. où. On l'effrayait facilement. dispenser — a distribui. il tomhait tout sanglant dans le lac Trasimène. Mais j ' a i hâte d'en venir au point pour lequel Chotard s'illustra dans les esprits de tous ses élèves. 408 . „Résolu à vendre chèrement sa vie sur les bords de l'AEgos-Potamos et fier de vider la coupe libératrice dans Numance assiégée. Monsieur Chotard se montrait inquiet et craintif dans le cours de sa vie. Il lui arriva un jour de se surpasser dans ce genre. „Il avait peur des voleurs. nous dit un jour monsieur Chotard. cet excellent homme. des chiens enragés. en sorte que. un pêcheur trouvera son anneau de chevalier romain. par un 1 2 3 quartiers — bucăţi. monsieur Chotard ne dédaignait nullement de recourir. il jetait les esprits des élèves dans un trouble d'autant plus grand qu'il était impossible de savoir si c'était le consul ou le professeur qui parlait.temps n'était pas le temps présent. „Il ne nous dit point si l'armée ennemie avait souvent l'obligeance de se prêter à cette manœuvre. Son style et son débit exprimaient dans les deux langues la même ardeur martiale. à Pharsale.

E n v i e z . Ce d i s c o u r s . monsieur Chotard a j o u t a q u ' i l est inepte de rire sans motif. mais toujours malheureux. DERNIÈRES PAROLES DE DÉCIUS MUS Près de se d é v o u e r a u x d i e u x Mânes et pressant déjà de l'éperon les flancs de son coursier i m p é t u e u x . Dans sa meilleure pièce. Chantecler (1910). auxquels revient l'honneur d'être meilleurs et plus intelligents que leurs contemporains" (M. après nous avoir donné le plus p u i s s a n t motif de r i r e . pour la p a t r i e . peu nombreux. nous le sûmes t o u s p a r c œ u r .l à . Gorki). les vierges de la R é p u b l i q u e suspendre des g u i r l a n d e s de fleurs au pied d e mes images. „Le voici tel que je l ' e n t e n d i s . représentant tardif du romantisme. vous serez consigné j e u d i . J ' e n t r e . v o u s passez encore v o t r e devoir à m o n s i e u r F o n t a n e t pour q u ' i l le copie.m o i et ne me pleurez p a s . il exalte les sentiments nobles et généreux de l'humanité. Messieurs. La Princesse lointaine (1895). vos r i c a n e m e n t s sont d ' u n e inconvenance que je ne puis tolérer. l ' é t e r n e l g a r d i e n de la Ville é t e r n e l l e . Monsieur Nozière. je vous infligerai une retenue générale. j ' é c r i r a i à m o n s i e u r v o t r e p è r e . Il est j u s t e et nécessaire q u ' u n citoyen se dévoue pour le s a l u t c o m m u n . selon son h a b i t u d e . Mon exemple v i v r a p a r m i v o u s . e t . une prodigieuse faculté de r i r e . J ' i n f o r m e r a i m o n s i e u r le p r o v i s e u r de v o t r e c o n d u i t e : E t je v e r r a i . incarnés par Cyrano „l'un de ces hommes. J u p i t e r C a p i t o l i n u s . Cyrano de Bergerac. je me cachai la t ê t e dans u n d i c t i o n n a i r e et perdis le s e n t i m e n t . Monsieur F o n t a n e t . car il me semble que la v o i x grasse de m o n s i e u r C h o t a r d résonne encore à mes oreilles et les e m p l i t de sa solennité m o n o t o n e . j ' e u s soin de l'écrire sur m o n cahier sans en rien o m e t t r e . l'Aiglon (1900). comme il me s e m b l e . en ce t e m p s . Il est inepte de rire sans motif. „ J ' a v a i s . si. d a n s l ' i m m o r t a l i t é . CYRANO DE BERGERAC EDMOND ROSTAND (1868 — 1918). tel que je l ' e n t e n d s encore. J e l ' e x e r ç a i t o u t entière sur les dernières paroles de Décius Mus. q u a n d . Ceux q u i n ' o n t pas été secoués à quinze ans p a r u n fou rire sous une grêle de p e n s u m s ignorent une v o l u p t é . a écrit des pièces de théâtre en vers: Les Romanesques (1894). Le gouffre m ' a t t e n d . J e vais m o u r i r pour le s a l u t c o m m u n . du sein de l ' E l y s é e . Ainsi l'a d é c i d é . d a n s sa sagesse. o u v e r t a u x mânes des héros.discours i n c o m p a r a b l e . vous me copierez d i x pages de r u d i m e n t . Décius Mus se r e t o u r n a une dernière fois vers ses compagnons d ' a r m e s et leur d i t : — Si vous n'observez pas m i e u x le silence. Les 409 . Cyrano de Bergerac (1897). Monsieur Nozière.

C'est une péninsule!" Curieux: . folosit cu pedanterie ironică.. un nez. Dans la scène qui suit.. c'est un cap?.. raille avec une ironie fine et subtile la fatuité et la stupidité des aristocrates de son temps. En variant le ton. Ha! Cyrano. monsieur. c'est un c a p ! Que dis-je. (Acte I. C'est tout?. faites-vous fabriquer un hanap !" Descriptif: .. C'est un roc!. vous avez un nez. fragment) Le Vicomte: (Il s'avance vers Cyrano qui l'observe... si j'avais un tel nez.... gravement: Très. très grand. Cyrano: Ah ! non ! c'est un peu court.. Cyrano.. De quoi sert cette oblongue capsule? D'écritoire. et se campant devant lui d'un air fat) Vous. heu. C'est la fameuse „tirade du nez". Il faudrait sur-le-champ que je me l'amputasse! 1 " Amical: „Mais il droit tremper dans votre tasse! Pour boire. scène 4... Oh! Dieu!.vers étincelants de Rostand surnommé „le milliardaire de rimes" contribuent à mettre en valeur le contenu humanitaire de certaines de ses pièces... jeune homme ! On pouvait dire. Cyrano de Bergerac. monsieur... Le Vicomte.. Le Vicomte: Mais.. bien des choses en somme. qui n'est autre que le philosophe matérialiste et athée bien connu du XVII-ème siècle. — p a r exemple.. tenez: Agressif: „Moi. ou de boîte à ciseaux?" Gracieux: „Aimez-vous à ce point les oiseaux Que paternellement vous vous préoccupâtes De tendre ce perchoir à leur petites pattes?" r 1 riant: imperturbable: amputasse — imperfectul conjunctivului... 410 . c'est un pic!.....

Vous n'en eûtes jamais un atome.Truculent: „Ça. parodiant Pyrame en un sanglot: „Le voilà donc ce nez qui des traits de son maître A détruit l'harmonie ! Il en rougit. monsieur. ardé ! C'est-y un nez? Nanain ! C'est queuqu' 2 navet géant ou ben queuqu 2 'inelon nain !" Militaire: „Pointez contre cavalerie!" Pratique: „Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément. c'est vraiment très commode!" Emphatique: „Aucun vent ne peut. quelle enseigne !" Lyrique: „Est-ce une conque. quand le visite-t-on?" Respectueux: „Souffrez. l'invention qu'il faut Pour pouvoir là. 1 2 avoir pignon sur rue — a avea casă proprie . le traître !" — Voilà ce qu'à peu près. d'esprit: Mais d'esprit. et de lettres Vous n'avez que les trois qui forment le mot: sot! Eussiez-vous eu. l'ami. êtes-vous un triton?" Naïf: „Ce monument. devant ces nobles galeries Me servir toutes ces folles plaisanteries. avec assez de verve. d'ailleurs. queuque — p r o n u n ţ a r e p o p u l a r ă p e n t r u quelque (vreun). Mais je ne permets pas qu'un autre me les serve. excepté le mistral !" Dramatique: „C'est la Mer Rouge quand il saigne!" Admiratif : „Pour un parfumeur. Que vous n'en eussiez pas articulé le quart De la moitié du commencement d'une. car Je me les sers moi-même. qu'Aristophane Appelle Hippocampelephantocamélos Dut avoir sous le front tant de chair sur tant d'os !" Cavalier: „Quoi. T'enrhumer tout entier. qu'on vous salue. lorsque vous pétunez. votre tête entraînée Par ce poids. monsieur. mon cher. ce sera le gros lot !" Enfin. ce croc est à la mode? Pour pendre son chapeau.) Faites-lui faire un petit parasol De peur que sa couleur au soleil ne se fane !" Pédant: „L'animal seul. nez magistral. C'est là ce qui s'appelle avoir pignon sur rue l1" Campagnard : „Hé. monsieur. a fi om cu vază. 411 . La vapeur du tabac vous sort-elle du nez Sans qu'un voisin ne crie au feu de cheminée?" Prévenant: „Gardez-vous. monsieur. vous m'auriez dit Si vous aviez un peu de lettres et. de tomber en avant sur le sol!" Tendre: . ô le plus lamentable des êtres.

p u i s q u ' i l ne s a v a i t pas lire. ne t i r e z pas sur vos frères de l ' a r m é e r o u g e . et à essayer. Après une visite en Roumanie en 1925. u n ouvrier s'approcha de lui et lui r e m i t u n p a q u e t de feuilles v o l a n t e s en lui d e m a n d a n t de d i s t r i b u e r ces feuilles à ses camarades m a r i n s sur le n a v i r e . il d e v i n t soldat de la m a r i n e . E t depuis des temps i m m é m o r i a u x . Membre du Parti Communiste Français. Clarté (1919) est un nouvel acte d'accusation contre les fauteurs de guerre. et n ' a v a i t pas pris l ' h a b i t u d e d ' ê t r e c u r i e u x . type d'écrivain militant. Il fut. il m a n i a i t . de rău. C'est un témoignage de sympathie envers le peuple roumain dont Barbusse a été l'un des amis les plus sincères. C ' é t a i t en temps de guerre. il pensait q u ' i l faisait. Il ne s a v a i t rien des grands problèmes sociaux ni rien de ce qui dépassait le p e t i t coin de cette R o u m a n i e où il é t a i t courbé. si les b o y a r d s r o u m a i n s vous e n v o i e n t vous b a t t r e contre la Russie des soviets. t a n t bien que m a l 1 . comme ces terres. é t a i t u n a p p e l a u x soldats de la m a r i n e : „ F r è r e s . le promoteur de plusieurs congrès internationaux en faveur de la paix. Sur ces p a p i e r s . sur l'ordre des autres et pour des b u t s q u ' i l i g n o r a i t . il publia son livre les Bourreaux (1926) où il démasque le régime de terreur blanche qui régnait dans notre pays et d'autres États des Balkans.— de bine. à la lutte 'anti-fasciste sur le plan européen. à m a n œ u v r e r . soldats de la m a r i n e ! Frères ouvriers q u i êtes sous l ' u n i f o r m e . Barbusse a écrit aussi quatre récits inspirés des réalités roumaines qui ont paru dans le volume Faits divers (1928). comme il a v a i t naguère m a n i é la charrue et la h o u e . p a r t i e de la p r o p r i é t é des b o y a r d s . avec Romain Rolland. a v a i e n t toujours t r a v a i l l é sur les d o m a i n e s des b o y a r d s . un fusil.LA CONVERSION DE ION GRECEA HENRI BARBUSSE (1873 — 1935). il faisait ce q u ' o n lui d i s a i t de f a i r e . car cette Russie est l ' u n i q u e E t a t p r o l é t a r i e n qui existe dans le m o n d e entier !" 1 tant bien que mal. Ion Grecea é t a i t un p a y s a n sans i n s t r u c t i o n . Ses parents et les p a r e n t s de ses p a r e n t s . Barbusse se consacre entre les deux guerres. Il obéissait a u x ordres q u ' o n lui d o n n a i t . Il n ' e n connaissait que la t o u t e p e t i t e partie q u ' i l t o u c h a i t d i r e c t e m e n t . Son é d u c a t i o n ne se perfectionna guère p e n d a n t les sombres jours où on l'obligea avec ses congénères en uniforme. et à essayer de t u e r . 412 . depuis des t e m p s i m m é m o r i a u x . Grecea le fit sans savoir ce q u ' i l y a v a i t d ' é c r i t sur les feuilles. de n ' ê t r e pas t u é ! U n j o u r . Q u a n d Grecea eut l'âge d ' ê t r e enrôlé. Mais il ne s a v a i t pas ce q u ' é t a i t la guerre. La Conversion de Ion Grecea en fait partie. est devenu célèbre par son livre le Feu (1916) qui dénonçait violemment la guerre impérialiste.

il n'avait songé à s'étonner de cette grande nécessité. Pas plus que son père et sa mère ou ses frères et ses sœurs. et comme tous les siens le faisaient autour de lui ou l'avaient fait avant lui. qu'il y avait un commandement suprême d'après lequel il était désigné pour que sa sueur de paysan rapportât de l'or à ceux qui récoltent l'or ici-bas. mais il n'avait même pas. dit-il „que notre sueur se changeât en or". à la lumière. ensanglanté de coups. et selon la résignation épaisse qui avait toujours pesé sur lui. Ils lui avaient montré le sort des travailleurs. il fut battu. Grecea parla de son enfance et de sa jeunesse. „Je vous ai dit. apporta magnifiquement. selon la pente de son obéissance passive. contre lui-même. Le socialisme. Il expliqua qu'il avait travaillé jusque-là comme une bête de somme. cherché à le savoir. l'homme que je fus autrefois. Il parla ensuite aux jugés officiers de l'affaire des manifestes: il n'avait pas su alors ce qu'il faisait. une multitude d'esclaves obscurcis. Il subit un an et demi de prison préventive et de supplices. Non seulement il n'avait pu lire ce qui était imprimé sur les feuilles qu'il avait accepté de distribuer. Après quoi il fut traduit devant le Conseil de Guerre. à qui il eût été si facile de se tirer d'affaire vis-à-vis du tribunal en invoquant l'inconscience évidente ou il se trouvait lorsqu'il avait commis l'acte dont on l'inculpait. Ils lui avaient fait entrevoir que réaliser le communisme. Grecea expliqua ensuite qu'en prison il avait vu des gens „qu'on appelait communistes". c'était modifier cet état de choses barbare et amener à la liberté. s'écria le petit paysan Grecea.La distribution des tracts fut surprise par les autorités. messieurs les juges. totalement inconnue. torturé. le communisme. en plein tribunal militaire. Il dit quelle avait été sa vie jusqu'à ce qu'il eût revêtu l'uniforme. il avait cru que c'était une loi de la vie. un nouveau 413 . „afin". Il n'était même pas sûr qu'il les ait eu jusque-là entendus prononcer. Les choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Comme tous les inculpés politiques. à la vje. Ces camarades de chaînes lui avaient appris ce que c'était que la cause dont il avait été un agent inconscient. Il montra que cette besogne où sa vie s'était jusque-là concentrée. maintenant je les ai comprises dans la souffrance et je suis devenu enfin réellement un homme". Lui. Devant le tribunal militaire. l'injustice et l'absurdité monstrueuses d'un régime social qui change les masses productrices en une sorte de bétail possédé par quelques riches épars dans la foule. Grecea fut arrêté. Maintenant je ne suis plus le même homme. cela était alors pour lui comme des mots d'une langue étrangère.

on le jeta chargé de chaînes aux bras et aux pieds. Tl attira sur sa tête. Le directeur de la prison dut céder. d'autant plus cjue les faits s'étaient ébruités. il n'aurait pas voulu une autre règle que celle-là". chaque soldat et chaque manuel: tous ceux qui travaillent honnêtement. la grève de la faim. Mais ce n'est pas au hasard que j ' a i parlé tout à l'heure de „châtiment suprême". on dit ensuite qu'il a tenté de s'enfuir). réduit — colţişor. il leur faut entrer ensemble dans le Parti Communiste Roumain. dans ce réduit 2 humide et étroit qu'on appelle la gherla. il y a plusieurs moyens de la rétablir. En Roumanie. et si Dieu conduisait les choses du monde. Bratianu. chaque paysan et ouvrier. On chercha alors à empoisonner Grecea. 414 . Président du Conseil des Ministres. Naturellement on essaya de lui complaire en faisant disparaître Grecea par le moyen classique de la tentative de fuite (on sait combien de fois a réussi ce système qui consiste à faire sortir le détenu de prison et à le fusiller dans le dos en pleine campagne. Mais il se trouva que par un hasard surprenant. on n'y réussit non plus. Il y demeura pendant des mois accroupi. volontairement. Quand M. On le priva de nourriture. eut connaissance des paroles que Grecea avait prononcées devant le Conseil de Guerre. Il fit alors la grève de la faim. Mais les autres prisonniers se solidarisèrent tous avec Grecea et firent. cependant. dans les coulisses de la Justice officielle. sûr qu'elles passeraient par-dessus la tête des juges et qu'elles atteindraient le cœur de la foule de ses semblables: — Chaque fils du peuple roumain. en même temps que lui. l'essai de fuite échoua. Cette fois. abattre les vampires et annoncer le nouveau régime populaire ! Il fut condamné à cinq ans d'internement dans une maison de correction. les châtiments suprêmes. mais d'où l'on n'a jamais vu sortir 1 2 chef d'accusation — cap de acuzaţie. C'est justement ce que voulaient ses bourreaux qui ne cherchaient qu'une occasion de le laisser mourir. où la peine de mort est supprimée. lorsque ce simple paysan s'écria comme un apôtre: „Le communisme est une chose magnifique. il tomba dans un grand accès de fureur. Le petit bâtiment que l'on nomme infirmeria dans la prison de Doftana est une sorte de caveau de famille où l'on a vu de temps en temps entrer des hommes vivants. et que toute une masse d'ouvriers et même une partie du public étranger s'étaient émues. Recueillons pieusement les paroles mêmes que Ion Grecea osa jeter dans le prétoire. Restaient les tortures quotidiennes. Le directeur arrêta la grève des prisonniers par des promesses et envoya Grecea à l'infirmerie.chef d'accusation 1 .

1 au jugé — din ochi. Vol de nuit — 1930. il a expérimenté dès 1927 les lignes aériennes Toulouse-Casablanca. il naviguerait vers sept cents. corrigea. pilote de son métier. se résoudrait au demi-tour. Il pesa des paumes sur les commandes pour commencer à la réduire. et. A. Celui qui s'est dressé un jour pour crier aux juges sanglants la vérité qu'il avait trouvée dans sa belle conscience de paysan et d'homme.E X U P É R Y ( 1 9 0 0 . Mais il est devenu fou. VOL DE NUIT A N T O I N E DE S A I N T . Grecea n'est pas encore mort. Saint-Exupéry est l'un des maîtres du style dans la l i t t é r a t u r e de notre siècle. vérifia la hauteur des collines: cinq cents mètres. XII Cependant. Le médecin de la prison a.1 9 4 4 ) . Fabien. Il l'estimait trop étendu. l'angle de descente. inspirés de la vie des pilotes (Courrier-Sud — 1928.E x u péry décrit le combat livré par un pilote courageux contre la nature déchaînée dans le ciel de Patagonie. Dans l'allégorie le Petit prinee (1943) l'écrivain semble pressentir la conquête imminente du cosmos par les hommes. Saint-Exupéry est l'un des principaux romanciers français de la première moitié de notre siècle. À côté de J e a n Mermoz. et Fabien renonçait à le contourner. S a i n t . Dans le fragment s u i v a n t . Ses romans les plus i m p o r t a n t s . car la ligne d'éclairs s'enfonçait vers l'intérieur du pays et révélait des forteresses de nuages. n'est plus qu'un fantôme. du reste. extrait de son roman Vol de nuit. Il lut son altitude: mille sept cents mètres. 415 . de Saint-Exupéry est m o r t glorieusement au cours de la guerre a n t i n a z i e . le courage et l'esprit de sacrifice de ceux qui m e t t e n t toutes leurs qualités au service de la civilisation et du progrès. au jugé 1 . .que des morts. le 31 juillet 1944 il ne rentra plus d'une mission aérienne qui lui a v a i t été confiée.Casablanca-Dakar et a organisé les transports aérientis en Amérique du Sud. puis. Guillaumet e t c . traînant le cadavre de sa pensée. qui remue. l'avion trembla. Le moteur vibra très fort et. Pilote de guerre — 1942) exaltent l'énergie. Pour se conserver une marge. le courrier de Patagonie abordait l'orage. si l'affaire se présentait mal. coutume d'en avertir les prisonniers „avec un terrible sourire'. m'a dit un témoin. Il tenterait de passer par-dessous. sur la carte. a été l'un des pionniers de l'aviation civile dans le monde.

Un remous fit plonger l'avion. signalait un ciel trois quarts couvert.. et reprenait. Il doutait presque d'en être jamais délivré. par les nuits les plus épaisses. À peine des changements de densité. À moins que. La nuit. Il répondit." Si Trelew était trois quarts couvert. Et pourtant le pilote s'inquiétait. Mais ce n'était même plus des lueurs." Il se pencha encore. Il s'agissait de vivre vingt minutes à peine dans ce béton noir. qu'il avait déplié et lu mille fois. mais qui. „Où sommes-nous. circulent encore. le radio — radiotelegrafistul. le pilote éprouvait une sécurité trompeuse: celle de la cabine du navire sur laquelle passe le flot. La pâle clarté promise plus loin l'engageait à poursuivre . comme la flamme d'une torche. Il ne savait plus combien de temps. probablement. qui trembla plus fort. au milieu d'aiguilles et de chiffres. un orage. Fabien calculait ses chances: il s'agissait d'un orage local. absorbait le monde visible. combien d'efforts le délivreraient de ses liens sombres. Là. lui répétait l'opérateur?" Fabien émergeait de nouveau. Nous traversons. coulait aussi contre l'avion avec la même étonnante fatalité. Elle était tressée drue par le vent. on apercevrait ses lumières dans la déchirure des nuages. mais il ne vira pas d'un degré.Il sacrifiait son altitude comme on joue une fortune. à la boussole. puisque Trelew. vent Ouest faible. il essayait d'interpréter les lueurs confuses qui. pourtant. Fabien se sentit menacé par d'invisibles éboulements. qui l'éblouissaient pour longtemps. comme il doutait. niais tous les instruments aux chiffres de radium versaient une clarté pâle d'astres. il griffonna pour le radio: „J'ignore si je pourrai passer. Fabien plongeait sa tête dans la carlingue. appuyé à gauche. „Je ne sais pas. Il déplia un papier du radio 2 : „Où sommes-nous?" Fabien eût donné cher pour le savoir. dans ce néant. sale et chiffonné. Sachez-moi s'il fait toujours beau en arrière. Il était gêné par la flamme de l'échappement. Il la regarda. la prochaine escale. Penché à gauche contre la masse du vent. sa veille terrible. pour bien nourrir son espérance: „Trelew: ciel trois quarts couvert." 1 2 faire demi-tour — a se întoarce. d'épaves. dans l'épaisseur des ombres. et tout ce qu'elle portait de rocs.. accrochée au moteur comme un bouquet de feu. de collines. Il n'osait plus allumer les faibles lampes rouges. car il jouait sa vie sur ce petit papier. ou une fatigue des yeux. si pâle que le clair de lune l'eût éteinte. Il rêva qu'il faisait demitour 1 et retrouvait cent mille étoiles. pour vérifier le gyroscope et le compas. 416 . Chaque trente secondes.

directeur de l'hebdomadaire „Les Lettres françaises". le cyclone raflerait. A v a n t q u ' i l eût pu les a t t e i n d r e . membre du Conseil Mondial de la Paix. De cette vie es-tu las? Tu p e u x v i v r e . Après avoir écrit le cycle le Monde Réel. Membre du Parti Communiste Français. „ E t s'il é t a i t à refaire Je referais ce c h e m i n ' . il trouva la voie de la vraie poésie et fut l'un des principaux poètes de la Résistance (1940 — 1944). . Aragon est l'une des personnalités dominantes de la culture française actuelle. il donne le roman en six tomes les Communistes (1949—1951) et le roman historique la Semaine Sainte (1958). de la Cordillère des Andes. Deux h o m m e s . 2 7 — învăţaţi limba franceză fără profesor 417 .La réponse le consterna: „Comnïodoro signale: Retour ici impossible. comme nous ! Dis le m o t qui te délivre E t t u peux vivre à genoux. . Critique littéraire et critique d'art. T e m p ê t e . " La v o i x qui m o n t e des fers P a r l e pour les l e n d e m a i n s . Aragon est également un grand romancier. . les villes. t u peux v i v r e . „ E t s'il était à refaire J e referais ce c h e m i n . se r a b a t t a i t vers la mer. Après avoir débuté comme poète surréaliste. La poésie qui suit évoque l'héroïsme des patriotes français durant les années de l'occupation nazie. On dit que dans sa cellule. BALLADE DE CELUI QUI CHANTA DANS LES SUPPLICES LOUIS. ' ' I l c o m m e n ç a i t à deviner l'offensive insolite q u i . . Une voix m o n t e des fers Et parle des l e n d e m a i n s . ARAGON (né en 1897) est la figure la plus représentative de la littérature française contemporaine. cette nuit-là L u i m u r m u r a i e n t : „Capitule. Tu p e u x v i v r e .

. „Alors qu'ils partent ! Sur lui retombe son sang ! C'était son unique carte: Périsse cet innocent..J'ai dit tout ce qu'on peut dire: L'exemple du Roi Henri. Un cheval pour mon empire.. Je meurs et France demeure Mon amour.. La voix qui monte des fers Parle aux hommes de demain. Rien qu'un mot: Le bourreau se dépossède.Rien qu un mot: la porte cède. songe. Songe.. si je meurs. Une messe pour Paris. Rien à faire. Vous saurez pour quoi ce fut !" Us sont venus pour le prendre Ils parlent en allemand.. songe À la douceur des matins.." Et si c'était à refaire Referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers Dit: „Je le ferai demain.... rien qu'un mensonge Pour transformer ton destin. S'ouvre et tu sors. Sésame ! Finis tes maux ! Rien qu'un mot.... L'un traduit: „Veux-tu te rendre?" Il répète calmement: 418 . songe. . „Et si c'était à refaire Je referais ce chemin". et mon refus O mes amis.

celle même que cette brute d'Houdetot a levée devant moi: pourquoi fallait-il que l'Empe. Des mots: „. L'alliance de l'ar­ mée et du peuple. Il expose dans le fragment suivant ses doutes et ses opinions sur les événements dont il est le témoin. voilà l'important. Une autre chanson française À ses lèvres est montée Finissant la Marseillaise Pour toute l'humanité ! LA SEMAINE SAINTE (FRAGMENT) La Semaine Sainte este un roman historique dans lequel Louis Ara­ gon décrit les sept jours qui ont marqué la fuite de Louis XVIII et le retour de Napoléon de l'île d'Elbe (1815). c'était sa présence aux côtés de l'Empereur qui la signifiait..'' D'une seconde rafale Il a fallu l'achever. appelant Carnot au ministère l'affligeât 1 du titre de comte?" Le commandant fumait sa pipe. Sous vos coups chargé de fers. 419 27* .. jeté par hasard dans les rangs des troupes royalistes qui s'enfuient. sanglant est levé.„Et si c'était à refaire Je referais ce chemin.. sous les balles. „Si je n'avais à choisir. — dit encore le mousquetaire. en ce républicain qui ne s'était jamais déjugé. Que chantent les lendemains !" 11 chantait. si l'envie me prenait de le choisir. lui. Quelle importance cela avait-il? On avait.. et haussait les épaules. vous êtes incapable de me persuader que ceci ou cela peut favoriser ce troisième parti.. Mais je vois bien qu'il y a un troisième parti: et l'in­ sensé c'est que vous qui me l'avez montré. confiance en Carnot. — qu'entre Napoléon et Louis XVIII.reur. peut-être que le seul fait que l'un fuie. ou non.. Car il suffit que vous ne puis­ siez me répondre sur une question.. Le personnage principal du roman est le jeune peintre Théodore Géricault. et l'autre ait pour lui l'armée. pourrait influer sur ma décision. 1 affliger— (aici) a copleşi.

on l'a envoyée par toute l'Europe faire le gendarme. mais on a embrigadé la jeunesse. si on m'en laisse latitude.. et à la guerre civile on a préféré la guerre tout court... les choses ne changeront donc point? Comment y aider? Ou est-ce que ce sont les écuries d'Augias. de notre vivant. a eclipsa 420 . c'est dans la mesure où l'armée n'est pas l'armée du peuple. La Révolution. la guillotine a disparu des places. si elle est victorieuse.... Si elle est battue par l'étranger.. son teint s'obscurcir.. évidemment les choses ne vont point en ligne droite. voilà donc — s'exclama Théodore. qui veut qu'on le représente sans personne qui lui porte ombrage 2 .. voyons ! Oui.. elle entrera dans le camp de la misère. que si l'on donne les armes au peuple. un prétexte ou l'autre de répandre le sang.. et personne n'y peut rien. Un jour crier Vive le Roi! l'autre Vive l'Empereur ! et on recommence. Voilà tout le choix qui m'est donné.Houdetot dit que Napoléon a refusé. servira à l'intimider. L'armée. mais la force qui sert à soutenir le gouvernement et le moyen de gouvernement du général Bonaparte. ni forgeron.. se révulser ses yeux. sans doute. porter >mbrage — a lăsa în umbră... est-ce qu'il en sera toujours ainsi? Je ne puis regarder un homme sans me le représenter mort. Je vous ai fort bien compris sur ce point: la France ne peut résister aux nobles et aux Alliés. je ne suis ni boulanger.. tout ce que nous avons vu..... regardez sa bouche se tordre. voilà tout. sur les toiles dont le Baron Denon fait la censure. pas d'autre perspective ! Seigneur. d'être l'Empereur de la «inaille. Qu'il soit de l'une ou de l'autre fraction. Napoléon. Je me remettrai à peindre. Mais. c'est là pour moi le travail. sanglant. il l'appellera Constitution. et puis après? On continuera comme toujours la vie des hôtels 1 et des fêtes. Ah! je serai avec les victimes! 1 2 hôtel — (aici) palat.." Le commandant dit qu'il faut croire qu'on peut changer le monde. ou sous le Roi Louis qui couronne les bons devoirs à la gloire d'Henri IV ou les sujets religieux conformes aux intérêts de la royauté? Est-ce que. il y a des retours.. aux conspirateurs et aux armées étrangères. le fera-t-il? Ou ne voyez-vous point qu'il va donner à la France à son tour une autre Charte. chez Monsieur mon père. Qu'ai-je à faire la-dedans? Je vais rentrer. Mais moi... . ni charretier. — Cocarde tricolore ou cocarde blanche. 11 voit la chose avec les yeux de sa caste. Le peuple continuera à crever la faim. par là. même Hercule. blêmir. des chutes. — tout le choix que vous me donnez ! Si les couleurs impériales aujourd'hui signifient plus l'armée que la police. Le désordre ou la guerre. Est-ce que je préfère peindre sous l'Ejnpereur..

1951—1953) est consacré à la Résistance du peuple français. la Marseillaise éclata. barem au pas de course — în pas alergător. dans Paris occupé par les Allemands. lui frappait sur l'épaule et l'entraînait vers le parvis de la gare. Jean aperçut Christian et Mathieu. De petits groupes restaient immobiles dans la marée des voyageurs qui se jetaient vers les quais . Jean revint sur ses pas à toute vitesse. Il a publié également une biographie de la reine Cléopâtre (1960). Pierre Daix est aussi un critique littéraire distingué. extrait de Classe 42. il prit Claude à part. Ça^faisait bien longtemps qu'il n'avait pas rencontré Mathieu. 1 2 à tout le moins — cel puţin. il aperçut Loulou et put ordonner le transfert de la manifestation. Son premier roman. afin de le mettre au courant et repartit immédiatement. Il fallait retrouver Hubert ou Loulou à tou-t le moins 1 . devant les vitrines de la cour de Rome. Il traversa la rue de Rome pour aller leur dire bonjour. Claude et André avaient rejoint Christian et Mathieu. lancés au pas de course 2 . Dans la Rivière profonde (1959) Pierre Daix décrit les journées de la fin de la guerre et de la capitulation du monstre hitlérien. Son deuxième roman. Jean erra encore quelques minutes. Les gens sur les trottoirs refluaient incertains. la Dernière forteresse (1950). Rassemble tes gars et fais-les débarquer à Strasbourg-Saint-Denis sur le boulevard. Jean n'eut pas le temps de s'émouvoir. Il vit André et Mathieu brandir des drapeaux tricolores sur la chaussée. Il hésita. Il y avait deux ou trois cents garçons et filles sur la chaussée. de glace. se faisant sans cesse bousculer. organisée par le Parti Communiste Français contre l'occupant nazi. Enfin.CLASSE 42 (FRAGMENT) PIERRE DAIX (né en 1922) a combattu dans la Résistance française et a été arrêté par les nazis. surgie de la foule. passant 43 mois dans plusieurs camps de concentration. il collabore régulièrement à la revue „Les Lettres françaises". mais Hubert avait disparu. Le fragment suivant. Roberte. une foule jeune courir de tous les côtés afin de se joindre à eux.F. Christian fut aussi chaleureux que s'ils ne s'étaient pas revus depuis des mois. Classe 42 (4 volumes. Jean sortit du métro Strasbourg-Saint-Denis au moment où la manifestation démarrait. 11 était près de six heures à l'horloge de la gare Saint-Lazare. — C'est décommandé ici. présente une manifestation patriotique organisée par le P. Mathieu. décrit justement les réalités d'un camp de concentration nazi.C. 421 .

prêt à tirer. L'Allemand. Au même moment. * moto — motocicletă.. André s'envola par-dessus la grille. pris de peur. son grand imperméable clair volait à ses côtés. Il y eut quelques secondes d'attente muette. il décrétait que ce serait folie que de manifester en un endroit pareil. Un des Allemands de l'auto escalada la grille. on le vit s'engouffrer. dans un escalier. l'autre posa sa moto 5 . une pétarade 3 trancha le chant. déboucha des marches. Pour l'instant il fallait gagner. un autre tournoyait au milieu des manifestants. la liesse2 du Quatorze Juillet se momifiaient parmi les souvenirs anachroniques pour faire place à la lutte dans toute sa sauvagerie. se jeta à sa poursuite. On aperçut un policier à terre. Le premier moto­ cycliste le suivit. revolver au poing. quelques flics français s'efforçaient de faire un barrage. Après on verrait. déjà il était engagé dans le coupegorge1. s pétarade— şir de d e t u n ă t u r i . Le cortège les aborda de front. Jean se retrouva. s'enfuit salué de quolibets et de cris de joie. André et Mathieu émergèrent de l'autre côté du boulevard portant toujours des drapeaux. un des motocyclistes noirs. Jean attendait. liesse — bucurie. Toute faute tue ! Pas la peine d'épiloguer. juste devant André qui tenait toujours le dra­ peau au-dessus de sa tète. deux motocyclistes noirs et une voiture découverte de l'armée allemande arrivaient sur le boulevard. un instant surpris. de l'autre côté de la Porte SaintMartin. tenant toujours le drapeau à sa main. tendu à coupe-gorge — loc periculas. avec Mercosur et Saint. ayant abandonné sa machine. L'euphorie.Au croisement du boulevard Sébastopol. sur le trottoir. sur le trottoir. Le Boche* se trouvait à trois mètres d'André. l'Allemand. la Marseillaise repartit. D'autres flics couraient vers eux. l'un se saisit du revolver. il y eut une hésitation. * Boche — n e a m ţ (peiorativ). revolver au poing. A peine eut-il le temps de reconnaître cette plate-forme suspendue deux mètres au-dessus de la chaussée où quinze jours avant. l'autre motocycliste surgit monté sur sa machine. Trois gars s'avancèrent au mo­ ment où le soldat achevait de franchir l'obstacle et se jetèrent sur lui. lui aussi. La manifestation pénétrait tête baissée sur l'étroit sentier d'asphalte bordé de grilles qui surplombait le boulevard SaintMartin.. on sentait l'horreur sur le groupe. dans le groupe de tête du cortège. pris par la bousculade. La Marseillaise reprit. Brusquement. André s'en alla vers la droite. André se mit à courir évitant le soldat. Une troisième fois. déjà lancé à toute vitesse. Au loin. 2 1 422 . Mathieu avait soudain disparu. Tout d'un coup. éperdu.

ni drapeau. Jean reçut André dans ses bras. on discernait ses traits crispés. Plus que dix mètres entre eux. il lui semblait qu'allait partir. l'autre toute noire. d'une seconde à l'autre. Derrière eux. tendre la jambe devant le soldat noir. il ne parvenait pas à reprendre son souffle. le coup de revolver fatal. blême. André tenta un crochet 1 pour l'éviter. émacié. Jean vit un jeune gars brun s'élancer sur André. une claire: André. l'Allemand allait le rejoindre. puis ferma les yeux aussitôt. — Tu es blessé? demanda Jean anxieux. A son étonnement. sans se presser. L'Allemand l'aperçut et fit demi-tour. Il eut l'impression que le garçon brun s'affalait à son tour.l'extrême. A cet instant. crochet — ocol. un visage fou. devant un portail ouvert. Les copains firent une redoute de leur poitrine.. André continua de courir. Jean dut le porter sur son épaule. Jean voyait seulement deux silhouettes. Lorsqu'il fut capable de se tenir debout. il regarda Jean. une vieille femme toute cassée disait doucement: — Venez par ici. 423 . les yeux exorbités. Ils arrivèrent dans une cour intérieure. un frisson de joie parcourait le groupe. mettant la main sur son cœur. Jean se sentit agrippé par sa manche. André ne tenait plus sur ses jambes.. André fit non de la tête. La Jeune Garde continuait comme un défi: .. pour délivrer le genre h u m a i n T a n t pis si notre sang arrose Les pavés sur notre chemin Prenez garde. le croiser. le Boche tira . La manifestation s'avança à la rencontre d'André.. puis la tache claire se balança et tomba sur le sol. c'était André sans imperméable. plus longue. une jeune fille blonde l'entraînait. comme s'il allait s'évanouir.. le trait noir s'abattit. prenez garde Vous les sabreurs. retentit nerveuse et puissante : Nous sommes les gars de l'avenir Élevés dans la souffrance Oui nous saurons vaincre ou mourir.. Le groupe entier s'était refermé sur André. La Jeune Garde. sûr de tenir sa proie. tirant au hasard. Le cortège semblait cloué de stupeur. l'autre Allemand qui avait dû s"embusquer en contrebe^ réapparut dans l'escalier. cela prit peu à peu figure d'un homme courant vers eux. André rejaillit seul d'un autre escalier à une dizaine de mètres au-delà du deuxième motocycliste. l'Allemand s'abattit lourdement.

. t r o p b ê t e . J e a n fit cacher André et la jeune fille dans une remise ouverte et p a r t i t aux nouvelles. puis r e v i n t sur ses p a s . ils obliquèrent dans une rue. il mit le nez dehors. v e n a n t du boulev a r d . Il t r o u v a André et la jeune fille t r o t t i n a n t t o u t près de lui. . ce qu'ils venaient de v i v r e . 1 rame — tren. J e a n p a r t i t en éclaireur. Devant eux s'ouvrit la place des Arts-et-Métiers. André susurra. Ils courent. La s t a t i o n du m é t r o .. La jeune fille revenait essoufflée de la direction opposée. — Ce s e r a i t . Il a t t e n d i t une seconde. . Les regards des gens du wagon se fixaient sur eux et ça lui pesait. J e a n s'y faufila longeant les m u r s . garnitură. J e a n fit signe de se t a i r e . elle paraissait hallucinée p a r un p o i n t au n i v e a u de leurs genoux J e a n observa et demeura bouche bée. André devenait é c a r l a t e . J e a n secoua la t ê t e en signe d ' a s s e n t i m e n t et d ' i m p u i s s a n c e .. 424 . Elle c h u c h o t a apeurée: — Il y a des soldats noirs dans la rue derrière. rassuré. Sa voix s'éteignit. La jeune fille bafouilla: — Les Allemands sont entrés dans la maison. André reprenait des couleurs et m a r c h a i t de plus en plus v i t e . T o u t était calme. puis dans une a u t r e . s a u v é s ! La jeune fille s'éclipsa t o u t e rougissante. LIne porte donnait dans une deuxième cour qui aboutissait à un porche s ' o u v r a n t sur l'autre r u e . Il chercha v a i n e m e n t une blague idiote à dire afin d ' a m e n e r une d é t e n t e : mais rien ne v e n a i t . J e a n ne se trouva en sécurité que lorsqu'ils furent montés dans une r a m e 1 . à m o r t . Ils fouillent t o u t ! J e a n r a t t r a p a le bras d'André et l'entraîna vers la r u e . Les soldats disparaissaient a u x deux bouts de la r u e . Assourdie. Il dévisagea une jeune femme qui ne les q u i t t a i t pas des y e u x . grommela A n d r é . il lui sembla que ça devait se voir sur leurs visages. la chanson jaillit une fois encore.— J ' a i couru. La jeune fille rassérénée prit l'autre bras d'André et le m i t sur son épaule comme si c ' é t a i t la chose la plus n a t u r e l l e du m o n d e . Même alors. On n ' e n t e n d a i t plus aucun b r u i t . — Il y a mon nom dans l ' i m p e r m é a b l e . et lui se sentait les p o m m e t t e s en feu. obstinée et vengeresse: Nous sommes les enfants de Lénine Par la faucille et le m a r t e a u E t nous construirons sur vos ruines Le communisme..

425 . là. Jean entraîna son camarade au dehors. LES THIBAULT (FRAGMENT) Roger Martin du Gard (1881 — 1958) est l'un des plus illustres représentants du réalisme critique français de la première moitié du vingtième siècle. il lui prit le coude. il se tourne pour parler à Albert. Celui qui est à droite de Jaurès. prend position contre la guerre impérialiste de 1914 —1918. „Sur la banquette. une longue tablée. Le fragment qui suit relate le moment de l'assassinat de Jaurès. c'est Philippe Landrieu. Roger Martin du Gard embrasse les idées socialistes et. Son premier roman de valeur Jean Barois (1913) présente l'écho de l'affaire Dreyfus parmi les intellectuels français. Et. vous les connaissez?" — „Oui. le dos à la fenêtre. Jacques et Jenny s'installèrent sur la droite. sur un ton de surprise qui ravit Jacques. malgré certaines confusions. A sa gauche. — „Les autres aussi. a côté d'elle. c'est Renaudel. à côté de Dubreuihl. — Il était plus de neuf heures et demie. au milieu. Tenez. murmura Jenny.André tenait son bras ballant et l'on voyait des gouttes de sang tomber régulièrement de sa main. Le roman-fleuve Les Thibault (1922 — 1940) est le chef-d'oeuvre de Roger Martin du Gard. faite de plusieurs tables mises bout à bout. la femme du type qui est en face de Landrieu. le gros. et le serra doucement. La rame s'arrêtait dans une station." — . La plupart des habitués avaient quitté le restaurant. — „Le voyez-vous?" dit Jacques. à gauche de l'entrée. c'est Amédée Dunois. L'auteur a réussi à créer dans Les Thibault une galerie de types vivants dont se détachent particulièrement les figures d'Oscar Thibault et de ses deux fils Antoine et Jacques. — „Il n'a pas l'air tellement inquiet". le gérant". c'est Jean Longuet. En face de Renaudel. ) Et la femme?" — „Je crois que c'est Madame Poisson. parallèlement à la rue Montmartre. où il y avait peu de monde. Et. C'est une Véritable étude de la société française où le romancier dévoile les tares de la bourgeoisie et exprime sa sympathie envers les masses laborieuses. Jaurès et ses amis formaient. c'est Dubreuihl.

il hocha lentement la tête. un dîneur. qui se penchait.. La voix de M. dont les paupières battaient. Instinctivement. Sans changer de pose. Jacques le vit s'incliner lentement pour chercher quelque chose à terre. Il joua des coudes. s'était tournée vers la glace brisée: —-„On a tiré dans la glace!" — „Qui?" — „Où?" — „De la rue!" Deux garçons se ruèrent vers la porte et . sans regarder personne. une glace avait volé en éclats. et empêchait d'approcher. les yeux clos." souffla Jacques. presque aussitôt. et. Toute la salle. en.. 426 . Il était pâle. la bouche entr'ouverte. Renaudel se releva pour jeter sur la table une serviette rouge de sang. Jacques s'était dressé. Mme Albert." Les regards de tous étaient rivés à cet inconnu. la gérante. fit le tour de la table parvint à se glisser jusqu'à l'angle de la salle.. Et celui qui vient d'arriver. Il se précipita vers la table du Patron. Chut !. debout. Au mur du fond.. celui qui est debout près de la table. d'où partaient des cris. De la rue. ouvrit le col. gesticulant. — fendit le cercle. Il ne disait rien. J'ai oublié son. sans doute. la barbe. debout. était resté à sa place. il cherchait Jaurès des yeux. le bras tendu pour protéger Jenny. passa devant la table de Jacques. des curieux...Et en face d'elle. suivi.. 11 l'aperçut une seconde: autour du Patron. et la forçant à se rasseoir." Un claquement bref. Une seconde de stupeur. assis. vite!" — „La police!" Un cercle de gens. Jacques aperçut alors le visage de Jaurès. Il était courbé en deux. Albert retentit. Plusieurs voix dominèrent le vacarme: — „Silence !. d'une deuxième détonation. et d'un fracas de vitres. un éclatement de pneu. il arracha la cravate. un corps était allongé sur la banquette de moleskine. A ce moment. envahissaient le café. qui tenait le poignet de Jaurès. Un homme. Puis il cessa de le voir. entourait les amis de Jaurès. à flots. l'interrompit net.. un collaborateur du Bonnet Roage.s'élancèrent dehors. puis un brouhaha' assourdissant. Il devait s'être évanoui. d'où s'élevaient des voix haletantes: — „Un médecin. ce sont les deux frères Renoult. très calme. — un médecin. ses amis s'étaient levés lui seul. c'est un ami de Mighel Almereyda. le front. A demi caché par le dos de Renaudel. mais il levait vers la corniche un visage de voyant. en appuyant sa main sur l'épaule de Jenny. en courant. chercha le pouls. Avec autorité. saisit la main qui pendait. Elle criait: — „On a tiré sur Monsieur Jaurès !" — „Restez là.

IJ est mort. l'emportaient avec précaution. prête à bondir. allongé sur le marbre comme un cadavre de la Morgue. Une main timide fit un geste vers le fond de la salle.. pour le coucher sur deux tables. On chuchotait: j.. et procédait à l'évacuation de la salle. énormes." Une longue minute s'écoula... dont la masse élastique se referma derrière eux. se trouvèrent pris dans le remous. la lumière crue éclairait un paquet de vêtements noirs. rapprochées en hâte. autour du blessé. passèrent de bouche en bouche: — ). un ami de Jaurès. Elle était debout. sans un mot. Il est mort. Au moment où ils allaient la franchir. Henri Fabre." Les yeux pleins de larmes.— „Fermez la porte ! Fermez les fenêtres ! Mettez les volets". l'attroupement devenait de plus en plus compact. et Jacques vit ceux qui avaient conservé leur chapeau se découvrir. Mais. Des amis avaient soulevé le corps. sourdement répétés. Jacques cherchait à voir. un homme qui parlementait avec les agents réussit à pénétrer dans le café. Il ne distingua qu'un coin de marbre blanc et deux semelles dressées. n'attendant qu'un signal. entraînés vers la porte. Le d o c teur. —• „Laissez passer le docteur !" André Renoult avait réussi à ramener un médecin. Elle se faufila jusqu'à lui. Le docteur. Un refoulement contraignit Jacques à reculer jusqu'au milieu de la salle. Jacques reconnut un socialiste. bousculés.. Il était blême. s'accrocha à son bras. Fabre se retourna: au centre. poussés.d'un espace vide... Une escouade de sergents de ville venait de faire irruption dans le restaurant. Jacques se retourna pour chercher Jenny du regard. Alors. Les deux hommes foncèrent dans le rassemblement. Il balbutiait: — „Où est-il? L'a-t-on transporté dans une clinique?" Personne n'osa répondre. Un silence angoissé s'était fait Puis un frémissement parut courir sur toutes ces nuques ployées . Jacques et Jenny.. Trois mots. poussiéreuses. serrés l'un contre l'autre. .

> ..

PARTEA A V!-a COMPENDIU DE GRAMATICĂ FRANCEZĂ .

.

d i s p a r a î t r e en-. r1. prédire. sous-directeur. outre-mer vice-. en-. des-. a l ­ longer înainte antédiluvien. î n a p o i . correspondre centra-. al. projeter re-. scop . irréel. trépasser. bisco-. survoler trans-. n e g a t i v nemi inter-. bénéfice de două ori bicyclette. contra­ retourner. ré-. înainte poursuivre. contrecontra c o n t r a d i c t i o n . ra-. r a p a t r i e r . riul réagir subordonné. a t t i r e r . supra-. entrevoir mijumătate minuit nonnegativ non-sens par-. em-. apporter. tré-. perprin parcourir. antiantibien-. emmener. entreî n t r e .(ac-. viîn locul vice-président. separare défaire. separare enlever. prédisposé pour. af-. importer. supersonique. superior superstructure. biscuit cohabiter. repetiţie redire. collaboîmpreună rer. sur. con­ direcţie. r a p p o r t e r . tressaillir ultra-. col-. discontrariul. ir-.deasupra. sous-. bénébi-. în incarcérer. bipède. oulredincolo de ultra-royaliste. anti-impérialiste bine bienfaisant.etc. ii-. în mijlocul intercostal. sousub-. soudedesubt mettre super-. 1. illogique. perforer préînainte p r é a v i s . désarmer. rasseoir 2. en2. coexistence. vicomte a. exdepărtare. réarmement. enfermer.) ante-. com-. ad-. antichambre împotriva antifasciste. suprasensible. im-.. tresdincolo de t r a n s a l p i n . exporter in-.pro­ în faţă.FORMAREA CUVINTELOR PREFIXE Prefixul Sensul Exemple agrandir. contresigner dé-. ememmagasiner immobile.

-ade -age -asse Adjectivale Sufixul -able. français. technicien -ise calitate franchise -isme 1. agent danseur. -erie calitate perfidie. dessinateur 2. bavardage 2. soupière -esse stare. écolier 2. suédois caricatural. orangeade 1. r e z u l t a t u l tempérance. -eance. -ité calitate parenté. socialiste. m a l a d i e . profesie journalisme 1. p a r t i z a n u l unei communiste. rougeur -ie. vengeance. calitate politesse. ourson -té. profesie j o u r n a l i s t e . c u r e n t communisme.-elette d i m i n u t i v coffret. finesse -et . doctorat -at tate -eau. fillette -eur. dentiste -(e)ment acţiune. profesiune charpentier. -ateur 1. profesie Parisien. négliacţiunii gence i n s t i t u ţ i e . ruelle -êe conţinut bouchée. marseillais. obiect cendrier. sucrerie -ien origine. visiteur.-vlet . -ence a c ţ i u n e . stare esclavage -aille peiorativ ferraille. stare r e m a n i e m e n t . acţiune n e t t o y a g e . fourchette. r o y a l - 432 .-ette . poignée -ier. classement -on diminutiv aiglon. lorrain. professorat. calitate blancheur. lisible. italien anglais. Marocain -ais. -1ère 1. Chinois -aison. prêtraille_ -ain origine R o u m a i n . a d m i n i s t r a t i o n -ance. -elle diminutiv chevreau. -ible. -al -ois -uble Sensul capabil de origine origine referitor la Exemple a i m a b l e .SUFIXE Substantivale Sufixul Sensul Exemple populace. encrier. réaliste -iste doctrine 2. réalisme 2. ^ois origine F r a n ç a i s . humanité -ace. -ien -ais. -ation acţiune pendaison. valetaille. paperasse peiorativ produs citronnade. soluble r o u m a i n . parisien. doctrină. -ain. demni­ syndicat.

peiorativ 2. rougeâtre l o u r d a u d . m a quisard n o i r â t r e . coutumier inventif. caracter. barbu -ard -âtre -aud -et. noiraud p r o p r e t . -eux -ier -y -in -ique -iste -issime -u 28 — învăţaţi limba franceză fără piofesor . aigrelet menteur.Sufixul Sensul 1. scénique c o m m u n i s t e . alpin héroïque. bavard campagnard. rarissime p o i n t u . -elet -eur. communard. vaniteux saisonnier. socialiste richissime. calitate aproximaţie peiorativ diminutiv caracter calitate caracter caracter referitor la partizan superlativ calitate Exemple fuyard. pensif enfantin.

tables) les (élèves. Moscou. Articolul h o t ă r î t se foloseşte n u m a i dacă numele de per­ soane sînt precedate de un adjectiv calificativ: le grand Balzac. b) înaintea numelor de oraşe: Bucarest. Paris. Pékin 434 .MORFOLOGIE ARTICOLUL (L'ARTICLE) Articolul hotărît (L'article défini) Singular Masculin le (livre) V(élève) Feminin la (table) V(armoire) Plural Masculin şi /eminin les (livres. Observaţie. armoires) Articolul nehotărit (L'article indéfini) Singular Masculin un (livre) Feminin une (table) Plural Masculin şi feminin des (livres. tables) Articolul partitiv (L'article partitif) Singular Masculin du (vin) de V(argent) Feminin de la (viande) de ï'(eau) Plural — — Omisiunea articolului Articolul se omite: a) înaintea numelor de persoane: Roland et Madeleine v o n t à l'école.

rue de la Victoire. Le Caire e t c . e) î n a i n t e a u n u i v o c a t i v : Bonsoir. fondateur de „l'. enfants. Ce paysage est magnifique. docteur! f) î n exprimarea a d r e s e i : Il habite 56. 28* 435 . Dacă numele de oraşe sînt însoţite de un adjectiv califi­ cativ sau de un atribut. femmes. PrietenuJ său este simpatic. d) î n t r . ele primesc articolul hotărît: l'héroïque Leningrad le Paris d'autrefois 2. toute la foule était joyeuse. O b s e r v a ţ i e i .Humanitè". d u p ă care se p u n e a r t i c o l u l p a r t i t i v sau a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: Dites-lui bien des choses de ma part. fluvii şi munţi. de b) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n a d v e r b de c a n t i t a t e : Il a beaucoup de qualités. camarade ! Merci. la Corse. hommes. le Rhin.o e n u m e r a r e : Vieillards. Le Mans. Face excepţie a d v e r b u l de c a n t i t a t e bien. c) Cînd s u b s t a n t i v u l este precedat de u n adjectiv calificativ. Numele de ţări. les Alpes. g) î n a i n t e a unei a p o z i ţ i i : Jean Jaurès. c) î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v precedat de u n adjectiv posesiv sau demonstrativ: Son ami est sympathique. înlocuirea articolului partitiv şi a articolului nehotărît des prin prepoziţia de Articolul p a r t i t i v şi a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des sînt înlocuite prepoziţia de în u r m ă t o a r e l e c a z u r i : a) î n propoziţiile n e g a t i v e : Je n'entends pas de bruits. precum şi unele nume de insule primesc articol: l'Inde. n u m a i a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des este înlocuit de prepoziţia de: Il a acheté de belles pommes.F a c excepţie unele oraşe ca Le Havre.

SUBSTANTIVUL (LE NOM) Genul Numai substantivele care denumesc fiinţe pot avea două genuri. apoi primesc un-emut la veuve une louve schimbă consoanele -/ sau -p în v. masculin sau feminin. apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a primi un -e mut schimbă terminaţia -eur în -euse substantivele termina­ le veu/ te la masculin în -/ un loup sau -p majoritatea substanti­ un gardien velor terminate la masculin în -n sau -t le chat unele substantive ter­ le coiffeur minate la masculin în -eur majoritatea substanti­ un acteur velor terminate la masculin în -taur unele substantive ter­ nègre minate la masculin maître în -e (mut) sau în chasseur -eur 436 une gardienne la châtie la coiffeuse une actrice schimbă terminaţia -feur în -trice négresse maîtresse chasseresse formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esne sau -eresse . In limba franceză nu există substantive de gen neutru.formează femininul în -ère sau -ière gère l'ouvrière formează femininul l'épouse la curieuse schimbînd pe -x în s. Substantive al căror feminin Masculin derivă din forma \ masculină i Felul substantivului regula generală Feminin Regula formării femininului un marchand une marchande la fiancée le fiancé se adaugă un -e mut la masculin substantivele termina­ un boulan­ te la masculin în -er ger sau -ier l'ouvrier substantivele termina­ l'époua. Substantivele care variază după gen formează femininul conform următoarelor reguli: I . te la masculin în -x le curieux une boulan. care se recunoaşte după articolul care le precedă. Toate celelalte substantive au fiecare genul lor propriu.

care nu au mâle femelle n u l u i se a d a u g ă cu­ gen d e t e r m i n a t vintele mâle sau fe­ meile unele s u b s t a n t i v e caEe u n médecin indică profesiuni une femme médecin s u b s t a n t i v u l este pre­ cedat de c u v î n t u l femme III. cînd se aude z r ă m î n n e s c h i m b a t e la plural s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le bras t e la singular în -s.p e n t r u precizarea ge­ a n i m a l e . la noia. -x. Pluralul Felul substantivului regula generală Singular Ie chat la chaise Plural les chats les chaises Regula formării pluralului se a d a u g ă u n -s la for­ m a s i n g u l a r u l u i . les chapeau. le c h a p e a u -eau. -eu le jeu e x c e p ţ i e : cîteva stantive s u b ­ pneu l a n d a u etc. acest -s nu se p r o n u n ţ ă d e c î t u n e o r i .T dăugind les jeua. les pneus les landau» pluralul un -x a- formează p l u r a l u l d u ­ pa regula g e n e r a l ă . les bras les noia. La o serie de substantive există cuvinte diferite pentru cele două genuri: le père l'homme le garçon le cerf — — — — la la la la mère femme fille biche le le le le veau cheval jars singe — — — — la génisse la jument l'oie la guenon etc. les nez formează les noyaua.I I . Substantive cu aceeaşi formă pentru ambele genuri Felul substantivului substantivele termina­ un te în -e m u t la m a s ­ culin Masculin élève Feminin une élève Regula formării femininului se schimbă n u m a i ar­ ticolul ! s u b s t a n t i v e n u m e de la grenouille la grenouille. în le­ g ă t u r i . -z le nez s u b s t a n t i v e l e t e r m i n a ­ le n o y a u te la singular în -au. în -s 437 .

excepţie : cîteva substantive le bal le festival le chacal le récitai substantivele termina­ le détail te la singular în -aii le răii excepţie: cîteva substantive les bals formează pluralul du­ les festivals pă regula generală. în -s les travaux schimbă terminaţia le travaii le soupirai i les soupiraux -aii în -aua. etc. les yeux les eieux substantivelor compuse unele substantive for­ l'œil mează pluralul în mod neregulat le ciel Pluralul 1. gentilshommes. al căror plural este: bonshommes. Substantivele compuse care se scriu într-un singur cuvînt formează pluralul ca orice substantiv simplu: un portefeuille — des portefeuilles un portefaix — des portefaix un bonbon — des bonbons Fac excepţie substantivele: bonhomme. formează pluralul adă­ les cailloua. schimbă terminaţia -al substantivele termina­ le cheval les canaua: te la singular în -al le canal în -aux le tribunal les tribunaua. ugind un ~x les choua. gentilhomme.Felul substantivului Singular Plural les clous les sous Regula formarii pluralului formează pluralul du­ pă regula generală. l'émail le vitraii les émiiui les vitraua. 438 . în -s les chacals les récitals les détails les rails formează pluralul du­ pă regula generală. 1 les chevaua. în -s substantivele termina­ le clou te la singular în -ou le sou excepţie: 7 substan­ le le tive le le le le le bijou caillou chou genou hibou joujou pou les bijoua.

înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotărît Ies. semnul pluralului purimdu-se numai la substantive sau adjective: un tire-bouchon l'arrière-garde la plus-value — — — des les les tire-bouchons arrière-gardes plus-values b) dacă substantivul este compus din două substantive. Dacă substantivul este compus din două substantive. messieurs. numai primul sub­ stantiv primeşte semnul pluralului: un un un une mot d'ordre chef-d'œuvre timbre-poste pomme de terre — — — — des mots d'ordre des chefs-d'œuvre des timbres-poste des pommes de terre Exprimarea cazurilor In limba franceză substantivele nu se declină. acestea rămîn invariabile. Nu t r e b u i e confundat a r t i c o l u l c o n t r a c t a t des. cu a r t i c o l u l n e h o t ă r î t des: des arbres (nişte) copaci les feuilles des arbres frunzele copacilor 439 . mademoiselle.De asemenea. două adjective sau un substantiv şi un adjectiv. Les fenêtres de la chambre sont fermées. formînd articolele contrac­ tate du şi respectiv des: de + le = du: Les fruits du noyer s'appellent noix. Cazurile se expri­ mă cu ajutorul prepoziţiilor. mesdemoiselles. ambele elemente compo­ nente primesc semnul pluralului: un chou-fleur un cerf-volant le coffre-fort un sourd-muet — — — — des des les des choux-fleurs cerfs-volants coffres-forts sourds-muets Excepţie. de + les = des: Les feuilles des arbres sont vertes. substantivele: madame. 2. monsieur. Les livres de l'étudiant sont gros. adverbe. Observaţie. prepoziţia de se contractă cu acestea. dintre care unul este determinantul celuilalt. prepoziţii. al căror plural este: mesdames. Cazul genitiv se exprimă cu ajutorul prepoziţiei de: Le crayon de Jean est sur la table. Substantivele compuse care se scriu în două sau în mai multe cuvinte formează pluralul după următoarele reguli: a) cînd în compunerea substantivelor intră verbe.

l'étudiante les des aux les étudiantes étudiantes étudiantes étudiantes 440 . prepoziţia à se contractă cu acestea. à l'élève A. A. \ prepoziţiilor Les paysans l a b o u r e n t le Nous avons vu les ouvriers Exprimarea cazurilor la substantivele cu articolul hotărît Masculin articulate N. G. Adresse-toi à l'élève de service. de cette fabrique. l'élève G. G. J'écris à la soeur de mon ami. ami. Singular le professeur du professeur au professeur le professeur Plural les professeurs des professeurs aux professeurs les professeurs S u b s t a n t i v precedat de a r t i c o l u l elidat N. Nominativul şi a u a c e e a ş i şi acuzativul formă: se e x p r i m ă f ă r ă a j u t o r u l champ. formînd articolele contractate au şi respectiv aux: à + le = au: Il envoie une lettre au père de son à -f. l'étudiante G.les = aux: La directrice parle a u x élèves. D. à l'étudiante A.Cazul datif se e x p r i m ă cu a j u t o r u l prepoziţiei à: Il offre des fleurs à Françoise. Singuiar la femme de la femme à la femme la femme les des aux les Plural femmes femmes femmes femmes les élèves des élèves aux élèves les élèves S u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l e l i d a t N. l'élève Feminin N. de l'étudiante D. D. A. de Vélève D. înaintea unui substantiv masculin precedat de articolul hotărît le sau înaintea unui substantiv la plural precedat de articolul hotă­ rît Ies.

ADJECTIVUL (L'ADJECTIF) Adjectivul calificativ (L'adjectif qualificatif) Formarea femininului Felul adjectivului regula generală Masculin joli grand Feminin jolie grande large facile amère altière fameuse jalouse brève craintive réelle bonne épaisse sotte civile brune grise idiote travailleuse trompeuse majeure supérieure ! directrice Regula formării femininului se adaugă un -e mut la forma masculină rămîn neschimbate la feminin formează femininul în -ère sau -1ère schimbă pe-a. sau -oux adjectivele terminate bre/ la masculin în -/ 1 crainti/ i majoritatea adjective­ rect lor terminate la mas­ bon culin în -l. majoritatea adjectivelor terminate la mas-j culin în -eur excepţie: I cîteva adjective travailleur trompeur majeur supérieur schimbă terminaţia -eur în -euse formează femininul în mod regulat. directeur la masculin în -feur 1 unele adjective termi­ traître nate la masculin în pécheur -e (mut) sau în -eur traîtresse pécheresse 441 . -s. -f épais sot civii excepţie: brun cîteva adjective gris idiot etc. în s apoi primesc un -e mut | schimbă pe -/ în v apoi primesc un -e mut dublează consoana fi­ nală înainte de a pri­ mi un -e mut nu dublează consoana finală adjectivele terminate large la masculin în -e mut facile adjectivele terminate amer la masculin în -er alt ier sau -ier adjectivele terminate fameui la masculin în -eux jaloua. pri­ mind un -e mut schimbă terminaţia -teur în -trice formează femininul cu ajutorul terminaţiei -esse sau -eresse adjectivele terminate. -n.

Unele — — — — adjective formează franche blanche fraîche douce roux long public grec femininul în mod neregulat: franc blanc frais doux — rousse — longue — publique — grecque etc.formează la fel ca acela al substanti­ velor. nouvelles etc. fou-îol Observaţie. vieux-vieil. d u b l î n d această consoană şi p r i m i n d apoi u n -e mut adjectivele cu două beau-bel. conform regulii generale. 442 . prin adăugarea terminaţiei -s la forma singularului: vert — verts verte — vertes Această regulă prezintă unele excepţii şi anume: a) Adjectivele terminate la singular în -s sau -x rămîn neschim­ bate la masculin plural: épais — épais joyeux — joyeux b) Adjectivele terminate la singular în -al schimbă la masculin plural această terminaţie în -aux: amical — amicaux social — sociaux Fac excepţie unele adjective care urmează regula generală. prin adăugarea u n u i -s la forma de feminin singular: heureuses. Formarea pluralului Pluralul adjectivelor se. nouveauforme la masculin nouvel. F e m i n i n u l p l u r a l se formează. pentru t o a t e adjectivele. sociales.Felul adjectivului Masculin Feminin helle nouvelle vieille ïolle Regula lormâril femininului formează femininul de la forma mascu­ l i n u l u i t e r m i n a t ă în consoană. c) Adjectivele terminate la singular în -eau formează masculinul plural primind un -x: beau — beaux nouveau — nouveaux Observaţie. pri­ mind la plural un -s: fatal — fatals glacial — glacials natal — natals etc.

î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v feminin care începe cu o vocală sau cu un h m u t . 2 . ton. son habitude. sa se folosesc formele de m a s c u l i n mon. ton armoire. bien) joli Următoarele adjective au unele grade de comparaţie neregulate: Pozitiv : C o m p a r a t i v de superioritate: Superlativ r e l a t i v : le bon meilleur meilleur pire (sau plus mauvais) le pire (sau le plus mauvais) petit moindre (sau plus petit) le moindre (sau le plus petit) Celelalte grade de comparaţie se formează în mod regulat. F o r m a cet se foloseşte înaintea u n u i s u b s t a n t i v masculin care începe cu o vocală sau un h m u t : cet ami.Gradele (Les Pozitiv : degrés de comparaţie de-signification ale des adjectivelor adjectifs) Comparativ de superioritate : Comparativ de e g a l i t a t e : Comparativ de inferioritate: Superlativ r e l a t i v : Superlativ a b s o l u t : joii plus joii aussi joli moins joli le pins ( m o i n s ) joli très (fort. Adjectivul demonstrativ (L'adjectif démonstratif) Singular Masculin Feminin ce. 1 . ta. cet hiver. Adjectivul posesiv (L'adjectif possessif) Posesorul u n posesor Un obiect posedat masculin mon ton son feminin ma ta sa Mai multe obiecte posedate masculin şi feminin mes tes ses nos vos leurs mai mulţi posesori Observaţie. adjectivul posesiv este î n t o t d e a u n a aşezat înaintea s u b s t a n t i v u l u i . cet cette Plural Observaţie. m 443 . î n limba franceză. în locul formelor ma. son pentru a se evita h i a t u l : mon amie.

Numeralele cardinale sînt invariabile. unele numerale suferă următoarele modificări ortografice: a) numeralele cardinale terminate în -e mut pierd această terminaţie: quatre — quatrième onze — onzième treize — treizième b) numeralul cinq primeşte vocala u: cinquième c) numeralul neuf schimbă pe -/ în v: neuvième La numeralele compuse.de un alt numeral: quatre-vingts cinq cents . înainte de a primi terminaţia -ième. iar cel corespunzător lui deux are două forme: deuxième şi second. soixante-sixième N u m e r a l u l ordinal corespunzător lui un este premier. 1. 444 . soixante et onze F a c excepţie quatre-vingts. Numeralele ordinale se formează p r i n adăugarea t e r m i n a ţ i e i -ième la forma n u m e r a l u l u i c a r d i n a l : (le) troisième.Adjectivul interogativ (L'adjectif interrogatif) Singular quel quelle Plural quels quelles Masculin Feminin Adjectivul numeral (L'adjectif numéral) î n g r a m a t i c a franceză n u m e r a l u l este socotit adjectiv. cent şi mille după care et se s u p r i m ă : quatre-vingt-un. quatre-vingt-onze. n u m a i n u m e r a l u l care indică u n i t ă ţ i l e p r i m e ş t e t e r m i n a ţ i a -ième: quarante-deuxième. cu următoarele excep­ ţii: vingt şi cent iau semnul pluralului (-s) numai cînd nu sînt urmate . (la) huitième Observaţie. 2. cent un conjuncţia N u m e r a l u l mille se scrie şi mil. cînd e x p r i m ă o d a t ă istorică a erei n o a s t r e : l'an mil neuf cent dix sept. quatre-vingt-trois cinq cent huit La numeralele compuse se intercalează conjuncţia et î n a i n t e de un şi onze: trente et un.

Tabel recapitulativ al numeralelor cardinale yi ordinale Cardinale 1 un 2 deux 3 trois 4 quatre 5 cinq 6 six 7 sept 8 huit 9 nexif 10 dix 11 onze 12 douze 13 treize 14 quatorze 15 quinze 16 seize 17 dix-sept 18 d i x .h u i t 19 dix-neuf 20 v i n g t 21 v i n g t et un 22 vingt-deux 30 t r e n t e 31 trente et un 32 trente-deux 40 q u a r a n t e 41 q u a r a n t e et un 42 quarante-deux 50 c i n q u a n t e 51 cinquante et un 52 cinquante-deux 60 soixante 61 soixante et un 62 soixante-deux 70 soixante-dix 71 soixante et onze 72 soixante-douze 80 quatre-vingts 81 quatre-vingt-un 82 quatre-vingt-deux 90 quatre-vingt-dix 91 quatre-vingt-onze 92 quatre-vingt-douze 100 cent 101 cent un 102 cent deux 110 cent dix 120 cent v i n g t 130 cent t r e n t e 140 cent q u a r a n t e 150 cent c i n q u a n t e 160 cent soixante Ordinale premier deuxième (second) troisième quatrième cinquième sixième septième huitième neuvième dixième onzième douzième treizième quatorzième quinzième seizième dix-septième dix-huitième dix-neuvième vingtième v i n g t et unième vingt-deuxième trentième t r e n t e et unième trente-deuxième quarantième q u a r a n t e et unième quarante-deuxième cinquantième c i n q u a n t e et unième cinquante-deuxième soixantième soixante et unième soixante-deuxième soixante-dixième soixante et onzième soixante-douzième quatre-vingtième quatre-vingt-unième quatre-vingt-deuxième quatre-vingt-dixième quatre-vingt-onzième quatre-vingt-douzième centième cent (et) unième cent deuxième cent dixième cent vingtième cent t r e n t i è m e cent q u a r a n t i è m e cent c i n q u a n t i è m e cent soixantième 445 .

tout. à moi. elle ' -. certain. Adjectivul tout poate avea şi funcţie de pronume n e h o t ă r î t . quelque. telle. il. à elle ». Adjectivul nehotărît (L'adjectif indéfini) Principalele adjective nehotărîte din limba franceză sînt: aucun. spre deosebire de cazul cînd tous este adjectiv şi -s nu se p r o n u n ţ ă : Tous les fruits sont bons (-s nu se p r o n u n ţ ă ) . î n acest caz. vous.-e. à toi. vous. plusieurs. la forma tous consoana finală -s se p r o n u n ţ ă .170 cent soixante-dix 180 cent quatre-vingts 190 cent quatre-vingt-dix 200 deux cents 201 deux cent u n 202 deux cent deux 300 trois cents 400 q u a t r e cents 500 cinq cents 600 six cents 700 sept cents 800 h u i t cents 900 neuf cents 1 000 mille 1 000 000 u n m i l l i o n 1 000 000 000 u n m i l l i a r d cent soixante-dixième cent quatre-vingtième cent q u a t r e . même. lui Forma accentuată moi. tel. eux.v i n g t . . elles moi. Adjectivul nehotărît tout are următoarele forme: Masculin Feminin Singular tout toute Plural tous toutes Observaţie. à lui. tu. ils lies me. 446 . nous. te. Ils sont tous bons (-s se p r o n u n ţ ă ) .d i x i è m e d e u x centième d e u x cent unième deux cent deuxième trois centième q u a t r e centième cinq centième six centième sept centième h u i t centième neuf centième millième millionième milliardième şi milliard sînt socotite sub Observaţie. toi. nulle. autre.. elle. chaque. nul. lui. elle nous. f vtominativ < l Dativ lui. î n gramatica franceză million stantive. PRONUMELE (LE PRONOM) Pronumele personal (Le pronom personnel) Forma neaecentuatS te. toi. -e.

Formele accentuate se folosesc pe lîngă subiect sau c o m p l e m e n t . elles à elles Observaţie. vous. leur ' te' ie' ' a nous. " * '*"• *e* ' a ' '"*» elle nous. se exprimă întîi complementul direct şi apoi cel indirect (invers ca în limba romînă) : J'ai acheté un cadeau pour Michel. p e n t r u a le î n t ă r i sau p e n t r u a r ă s p u n d e la o î n t r e b a r e : Pierre et moi nous étudions le français. à vous. leur. il faut être persévérant. b) cînd pronumele sînt de persoane diferite. eux. Pronumele complemente (directe sau indirecte) sînt de obicei aşezate înaintea verbului: je Ini écris je m'appelle Pronumele care însoţeşte un verb la imperativ se aşază întot­ deauna după verb: Donne-moi une Attra pe-la. je le sais. Pronumele neutru le Acest pronume înlocuieşte: a) pronumele demonstrativ Crois-tu cela: pas. se exprimă întîi complementul indirect şi apoi cel direct (la fel ca în limba romînă) : Voici un de mes amis. À eïle. je le lui donnerai demain. les m( à nous. à eux.Acuzativ 1 me nous. Formele neaccentuate se folosesc n u m a i pe lîngă v e r b . Qui veut lire? Moi. Je le répète. cela? Je ne le crois b) o propoziţie care precedă sau care urmează: Il est honnête. ordinea lor este următoarea: a) cînd pronumele sînt de aceeaşi persoană. je vous le recommande chaleureusement. les. vous. je lui offre un bouquet de fleurs. vous. 447 . cigarette Cînd într-o propoziţie se află un pronume complement direct şi un pronume complement indirect.

p r o n u m e l e y înlocuieşte o p r o p o z i ţ i e î n t r e a g ă . 448 . fiind echi­ v a l e n t cu expresia à cela: Il vieillit et il s'y résigne (à cela). vous Pronumele personale en şi y 1 . u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a à : Avez-vous réfléchi à cette question? Oui. j'y réfléchis encore (à cette ques­ tion).P r o n u m e l e reflexive (Les p r o n o m s réfléchis) în limba franceză există n u m a i două p r o n u m e reflexive: se şi soi. 2 . te. P r o n u m e l e y înlocuieşte. fiind. mai mulţi posesori mai multe obiecte po­ sedate j i masculin feminin masculin şi feminin le nôtre la nôtre les nôtres te voire la. U n e o r i . vôtre les vôtres le leur la leur les leurs 1 Observaţie. U n e o r i . se folosesc formele p r o n u m e l o r personale comple­ mente : me. p r o n u m e l e en înlocuieşte o propoziţie î n t r e a g ă . P r o n u m e l e en înlocuieşte în mod o b i ş n u i t u n c o m p l e m e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a de: Il a lu un beau livre. nous. e c h i v a l e n t cu expresia de cela: Nous avons bien rempli nos taches. în afară de p r o n u m e l e se. de obicei. Pronumele posesiv ( L e p r o n o m Posesorul Obiectul posedat Genul masculin feminin masculin feminin possessif) Persoana I le mien la mienne les miens les miennes le la les les a Ii-a tien tienne tiens tiennes le la les les a in-a 1 sien sienne siens siennes u n obiect u n posesor p o s e d a t mai multe obiecte po­ sedate un obiect po­ sedat. nous en sommes très heureux (de cela). în acest caz. Pronumele posesive sînt întotdeauna precedate de articolul hotărît. care corespunde articolului posesiv din limba romînă. il m'en a parlé avec enthousiasme (de ce livre). P e n t r u conjugarea verbelor la d i a t e z a reflexivă.

. c'est. 29 — învăţaţi limba franceză fără profesor 449 . • \ cela (ça) Observaţie. r e s p e c t i v . b) înaintea prepoziţiei de: J'ai réparé mon vélo et celui de mon frère. d e p ă r t a r e a în r a p o r t cu cel care vorbeşte. qui. que se foloseşte la scoaterea în relief a comple­ mentului. C'est lui que je cherche... ce sera. Expresiile de prezentare c'est. qui se foloseşte la scoaterea în relief a subiec­ tului: C'est Elvire qui pleure. P a r t i c u l e l e a d v e r b i a l e ci şi là indică apropierea şi. Expresia c'est. este aşezat înaintea subiectului: C'est mon livre que je cherche... care... se foloseşte forma accentuată: C'est toi qui as peur. que Expresia c'est. etc. c) pronumele neutru ce se foloseşte mai ales în galicismele c'est.. Formele compuse Singular celui-ci celui-là celle-ci Plural ceux-ci ceux-là celles-ci Masculin Feminin Neutru { { celle-là celles-là \ . . în acest caz.Pronumele demonstrativ Formele Masculin Feminin Neutru (Le pronom démonstratif) simple Plural Singular celui celle ce ceux celles — Formele simple se folosesc în următoarele două cazuri: a) înaintea unui pronume relativ: Ceux qui travaillent bien sont récompensés. Dacă subiectul sau complementul sînt exprimate printr-un pronu­ me personal.

plusieurs.Pronumele relativ (Le pronom relatif) Formele simple qui que dont quoi oii care pe care de care.. certain. personne. laquelle etc.. destul de rar folosite. cu înţeles nedeterminat. quiconque. •D. al căror ce. -e. tout. A. a cărei. P r o n u m e l e n e h o t ă r î t on se foloseşte ca subiect şi se t r a d u c e de obicei prin „se". Nu pot fi decît pronume nehotărîte: on. lequel duquel auquel lequel Feminin laquelle de laquelle à laquelle laquelle Masculin lesquels desquels auxquels lesquels Plural Feminin lesquelles desquelles auxquelles lesquelles Pronumele interogativ (Le pronom interrogatif) în afară de dont şi où. Observaţie. tel.) sînt Pronumele nehotărît (Le pronom indéfini) Unele adjective nehotărîte pot avea şi funcţie de pronume nehotărîte: aucun. rien. 450 . quelqu'un. „cineva" sau prin persoana I p l u r a l . pot fi declinate după cum urmează: Singular Masculin N. nul. despre care. l'un. autre. compuse [lequel. care variază după număr şi gen. G. l'une. l'autre. -une. care (formă neutră) în care Formele compuse Aceste forme. care sînt invariabile chacun. toate celelalte pronume relative pot avea şi funcţia de pronume interogativ: qui? quef ? quoi? cine? pe cine ? ce? ce ce? Pronumele interogative rar folosite. al c ă r u i .

imperativul trecut. Grupa a Ii-a cuprinde verbele care se termină la infinitivul prezent în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -issant: finir (finissant). . Grupa a IlI-a cuprinde verbele terminate la infinitiv: a) în -ir şi care au la participiul prezent terminaţia -ant (fără -iss) : partir b) în -oir: recevoir c) în -re: prendre Verbele aparţinînd acestei grupe sînt neregulate. conjunctivul • imperfect. viitorul II. perfect şi mai-mult-ca-perfect. infinitivul trecut. Verbele auxiliare* (Les verbes auxiliaires) Modul şi timpul Indicativ prezent Avoir j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont j'avais tu avais il avait nous avions vous aviez ils avaient j'eus tu eus il eut nous eûmes vous eûtes ils eurent Être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont j'étais tu étais il était nous étions vous étiez ils étaient je fus tu fus il fut nous fûmes vous fûtes ils furent Indicativ imperfect Indicativ perfect simplu * In toate tabelele de conjugare prezentate aici nu figurează cîteva mo­ duri şi timpuri mai rar întrebuinţate şi anume: perfectul anterior.VERBUL (LE VERBE) Grupele de verbe Grupa I cuprinde verbele terminate la infinitiv prezent în -er: parler.

(continuare) Modul şi timpul Indicativ perfect compus Avoir j ' a i eu tu as eu il a eu nous avons eu vous avez eu ils ont eu j'avais eu tu avais eu il avait eu nous avions eu vous aviez eu ils avaient eu j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront j'aurais tu aurais il aurait nous aurions vous auriez ils auraient 1 1 tu Être j ' a i été tu as été il a été nous avons été vous avez été ils ont été j'avais été tu avais été il avait été nous avions été vous aviez été ils avaient été je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront je serais tu serais il serait nous serions vous seriez ils seraient j'aurais été tu aurais été il aurait été nous aurions été vous auriez été ils auraient été que je sois que tu sois qu'il soit que nous soyons que vous soyez qu'ils soient sois soyons soyez étant été Indicativ rnai-mult-ca-perfect Indicativ viilor Condiţional prezent Condiţional trecut j'aurais eu aurais eu il aurait eu nous aurions eu vous auriez eu ils auraient eu Conjunctiv prezent que j'aie que tu aies qu'il ait que nous ayons que vous ayez qu'ils aient aie ayons ayez ayant eu Imperativ (prezent) Participiu Participiu prezent trecut Observaţie. Se conjugă cu auxiliarul être unele verbe 452 . La timpurile compuse. marea majoritate a verbelor se conjugă cu ajutorul auxiliarului avoir.

-es. rester. tomber.i n t r a n z i t i v e c a : aller. o b ţ i n u t prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i -ant [chant-(ant). -asse -asses -ât -assions -assiez -assent -e -ons -ez -is -is -it sau -îmes -îies -irent -ons. -aient -us -us -ut -âmes -aies -urent I n d i c a t i v prezent Indicativ imperfect Indicativ simplu perfect -ătes -erenl Indicativ viitor Condiţional prezent Conjunctiv prezent -ai. -s. -iez. -e. finiss-(ant)]. care se obţine prin î n d e p ă r t a r e a t e r m i n a ţ i e i i n f i n i t i v u l u i [chant-(er). naître. -ont -aient -ent Conjunctiv imperfect -isse -isses -Jt sau -issions -issiez •issent -s -ons -ez *usse -usses -ût -ussions -ussiez -ussent Imperativ prezent Observaţie. -u. T e r m i n a ţ i i l e se adaugă la r a d i c a l u l v e r b u l u i . la r a d i c a l u l p a r t i c i p i u l u i pre­ zent. -ions. ] . entrer. -re -ant -i. -ions. Terminaţiile timpurilor simple Modul şi timpul I n f i n i t i v prezent P a r t i c i p i u prezent Participiu trecut -er -ant -é -e -es -e -ons -ez -ent -ais. -e. iar p e n t r u i n d i c a t i v u l imperfect. -ait. -ait. -ais. -iez. arriver. -ais. -a. sortir. mourir. venir etc. a Ill-a -ir -oir. p r e c u m şi t o a t e verbele conjugate la diateza reflexivă şi la diateza pasivă.-t -s -s -t -ons -ez -ent -iez. ţin-(ir) e t c . -ai -as -a -âmes Gr u P a I a Ii-a -ir -issant -is -is -ii -iss-ons -iss-ez -iss-enl -ais. 453 . partir. -is -is -it -imes -ites -irent -as. -ez. Nu­ m a i la v i i t o r şi la c o n d i ţ i o n a l u l prezent t e r m i n a ţ i i l e se a d a u g ă chiar la infinitiv. -isse -isses -it -issions -issiez -issent -is -issons -issez -ions.

Formarea timpurilor compuse Modul infinitiv indicativ indicativ indicativ indicativ condiţional conjunctiv conjunctiv Timpul trecut perfect compus Modul şi timpul auxiliarului + verbul de conjugat infinitiv prezent -jExemple indicativ prezent + p a r t i c i ­ avoir parlé p i u l t r e ­ être sorti cut j'ai parlé „ je suis sorti „ j'avais j'étais parlé sorti m a i . Conjugarea verbelor regulate (grupa I şi a Ii-a) Parler Indicativ Prezent je parle t u parles il p a r l e nous parlons vous parlez ils p a r l e n t Imperfect je p a r l a i s tu parlais ils p a r l a i t nous parlions vous parliez ils parlaient je finissais t u finissais il finissait nous finissions vous finissiez ils finissaient je finis t u finis il finit nous finissons vous finissez ils finissent Finir 454 . j'aurai parlé je serai sorti j'aurais parlé je serais sorti que j'aie parlé que je sois sorti que j'eusse parlé que je fusse sorti viitor I I (fu­ i n d i c a t i v v i i t o r -}tur anté­ rieur) trecut condiţional prezent -+perfect conjunctiv prezent -f- mai-mult-ca.m u l t . C o n d i ţ i o n a l u l t r e c u t forma a II-a este e c h i v a l e n t cu conjunc­ t i v u l mai-mult-ca-perfect (fără conjuncţia que).ca i n d i c a t i v imperfect + perfect perfect terior an­ i n d i c a t i v perfect sim­ plu + j'eus parlé je fus sorti „ „ „ .conjunctiv imperfect perfect Observaţie..

je p a r l a i tu parla* il p a r l a nous parlâmes vous parlâtes ils parlèrent Perfectul simplu je finis t u finis il finit nous finîmes vous finîtes ils finirent Perfectul compus j'ai parlé j ' a i fini t u as parlé t u as fini il a parlé il a fini nous avons parlé nous avons fini vous avez parlé vous avez fini ils ont parlé ils ont fini Mai-mult-ca-perfect j'avais parlé j ' a v a i s fini tu avais parlé t u avais fini il avait parlé il avait fini nous avions parlé nous avions fini vous aviez parlé vous aviez fini ils avaient parlé ils avaient fini Viitor je p a r l e r a i tu parleras ils parlera nous parlerons vous parlerez ils parleront je finirai t u finiras il finira nous finirons vous finirez ils finiront Condiţional Prezent je parlerais t u parlerais il parlerait nous parlerions vous parleriez ils parleraient Trecut j 'aurais parlé t u aurais parlé il aurait parlé nous aurions parlé vous auriez parlé ils auraient parlé j'aurais fini t u aurais fini il aurait fini nous aurions fini vous auriez fini ils auraient fini je finirais t u finirais il finirait nous finirions vous finiriez ils finiraient 455 .

Conjunctiv Prezent que je parle que t u parles q u ' i l parle que nous parlions que vous parliez qu'ils parlent que je finisse que t u finisses q u ' i l finisse que nous finissions que vous finissiez q u ' i l s finissent Imperativ prezent parle parlons parlez Participiu Prezent parlant Trecut finissant finis finissons finissez parlé fini Conjugarea verbelor Ia diateza reflexivă Se laver Prezent je me lave t u te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez ils se l a v e n t Indicativ Imperfect j e me lavais t u te lavais il se l a v a i t nous nous lavions vous vous laviez ils se l a v a i e n t . Perfectul simplu je me l a v a i t u t e lavas ils se lava nous nous l a v â m e s vous vous l a v â t e s ils se l a v è r e n t Perfectul compus je m e suis lavé(e) t u t ' e s lavé(e) il (elle) s'est lavé(e) nous nous sommes lavé (e) s vous vous êtes lavéfejs ils (elles) se sont lavé(e)s Condiţional prezent je me laverais t u t e laverais il se l a v e r a i t nous nous laverions vous vous laveriez ils se l a v e r a i e n t Viilor je m e laverai t u t e laveras il se lavera nous nous laverons vous vous laverez ils se laveront Conjunctiv prezent que je m e lave que t u t e laves q u ' i l se lave que nous nous lavions que vous vous laviez q u ' i l s se l a v e n t 456 .

n u d u b l e a z ă consoana l sau t. ils achèteront (dar vous achetez etc. Verbele t e r m i n a t e la infinitiv în -ger intercalează u n e î n t r e r a d i c a l şi t e r m i n a ţ i e cînd aceasta începe cu a sau o: songer — il songeait manger — nous mangeons 2 . Verbele care a u u n é (închis) sau u n e m u t în p e n u l t i m a silabă a i n f i n i t i v u l u i s c h i m b ă acest é sau e m u t în è (deschis) î n a i n tea u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : céder peser — il cède. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -oyer sau -uyer s c h i m b ă pe y în i î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : employer — j'emploie. appuyer — j'appuie. Verbele de tipul céder păstrează pe é (închis) la viitor şi condiţional prezent: nous céderons.Imperativ prezent lave-toi lavons-nous lavez-vous Participiu prezent se lavant Particularităţi în conjugarea unor verbe regulate 1 .) 5 . je céderais 4 . -eter.) il appuiera (dar nous appuyons etc. în acest caz. appeler — j'appelle. care a u aceeaşi t e r m i n a ţ i e la i n f i n i t i v . jeter — je jette. ) ils jetteront (dar nous jetons etc. u n accent g r a v pe e care precedă u n e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : modeler — je modèle. nous pèserons Observaţie. ils modèleront (dar vous modelez etc. ils appelleront (dar nous aţpelons etc.) dublează A l t e v e r b e . Unele verbe t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -eler. consoana l sau t î n a i n t e a u n u i e m u t d i n t e r m i n a ţ i e : .) acheter — j'achète. oue je cède — je pèse.) 457 . ci p r i m e s c . il emploiera (dar nous employons etc. Verbele t e r m i n a t e la i n f i n i t i v în -cer p r i m e s c o sedilă sub c cînd acesta este u r m a t de a sau o: prononcer — il prononça lancer — nous lançons 3 .

6. venir. venir la indicativul prezent. faire etc. 4 . ele se conjugă în franceză în mod obligatoriu cu pronumele personal ii: Il pleut. V e r b u l envoyer figurează p r i n t r e verbele neregulate. Voi pleca (în c u r î n d . Verbele terminate în yer se conjugă cu yi oridecîteori ter­ m i n a ţ i a începe cu u n i: nous employions (indicativ imperfect) que vous appuyiez (conjunctiv prezent) Notă. se mettre urmat de un infinitiv precedat de prepoziţia à arată începutul unei acţiuni: Il se mit à travailler. il hait (dar nous haïssons etc. pot juca rolul unui auxiliar pe lingă infinitivul unui verb: 1. urmat de infinitivul unui verb precedat de prepoziţia de. A î n c e p u t să lucreze. il neigera. Verbul haïr se conjugă fără tremă la singularul indicativului prezent : je hais. Spre deosebire de limba romînă. tu hais. Tocmai i n t r a s e . 3 . faire urmat de un infinitiv arată că acţiunea exprimată de acest infinitiv este făcută de altcineva decît subiectul verbului faire: Je l'ai fait appeler. î n d a t ă ) . exprimînd o acţiune petrecută recent: Il vient d'entrer. A m pus să-1 cheme. exprimînd o acţiune viitoare apropiată: Je vais partir. 2. il fallait etc. Verbele impersonale (Les verbes impersonnels) Verbele impersonale se folosesc numai la persoana a IlI-a sin­ gular. Tocmai a i n t r a t (A i n t r a t chiar a c u m .) Verbele semiauxiliare (Verbes semi-auxiliaires) Unele verbe ca aller.P e n t r u verbele t e r m i n a t e în -ayer această s c h i m b a r e este facul­ tativă : essayer — j'essaye sau j'essaie Observaţie. 458 . aller urmat de infinitivul unui verb formează viitorul apropiat (le futur immédiat). ) Verbul venir la indicativul imperfect urmat de un infinitiv ex­ primă o acţiune petrecută recent faţă de altă acţiune trecută: Il venait d'entrer. formează trecutul apropiat (le passé récent).

Sînt impersonale verbele care a r a t ă fenomene ale n a t u r i i (pleu­ voir. il fait etc. ca de e x e m p l u : il suffit. Observaţie. il paraît. neiger. Il s'est blessé en fendant du bois. Ces portraits sont parlants. gerunziul Participiul prezent. tonner. Unele d i n t r e aceste verbe (inclusiv v e r b u l être) p o t forma locuţ i u n i (sau expresii) i m p e r s o n a l e : il il il il fait beau est nécessaire s'agit est dix heures este este este este vreme frumoasă necesar vorba ora zece etc. Trouvant le film ennuyeux. de cauză. grêler e t c . La un număr redus de verbe. d a r se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b s t a n t i v u l pe care-1 d e t e r m i n ă : L'aube naissante éclairait faiblement le paysage. c) Gerunziul (le gérondif) este un p a r t i c i p i u p r e z e n t p r e c e d a t de p r e p o z i ţ i a en. In l i m b a franceză p o t fi folosite ca impersonale şi unele verbe p e r s o n a l e . il convient. ) : En lisant on s'instruit. de t i m p e t c . ^ şi a l t e verbe (falloir). b) Adjectivul verbal (l'adjectif verbal) e x p r i m ă o s t a r e . E l are rolul u n u i c o m p l e m e n t c i r c u m s t a n ţ i a l (de m o d . geler. nous sommes partis. adjectivul verbal şi a) Participiul prezent (le participe présent) e x p r i m ă o a c ţ i u n e şi este î n t o t d e a u n a i n v a r i a b i l : Il marchait rasant les murs. adjectivul verbal are o orto­ grafie deosebită de cea a participiului prezent: Infinitiv Participiu prezent Adjectiv verbal adhérer affluer convaincre diverger équivaloir exceller fatiguer intriguer négliger précéder suffoquer adhérant affluant convainquant divergeant équivalant excellant fatiguant intriguant négligeant précédant suffoquant adhérent affluent convaincant divergent équivalent excellent fatigant intrigant négligent précédent suffocant 459 . il arrive. E l are aceeaşi formă ca şi p a r t i c i p i u l p r e z e n t .

unde găsiţi verbe care I n d i c a tiv "Verbul Prezent Acquérir Imperfect . 460 . . . . . . care are întotdeauna acelaşi radical ca cipiul trecut al verbului.Conjugarea principalelor ( U r m ă r i ţ i a t e n t şi r u b r i c a O b s e r v a ţ i i .1 Perfectul simplu | Perfectul compus acquis j'acquiers j'acquérais j'acquis j'ai nous acquérons nous acquérions nous acquîmes ils a c q u i è r e n t je vais nous allons ils v o n t j'assieds nous asseyons j'allais nous allions j'allai nous allâmes je Aller suis allé Asseoir j'assis j'asseyais nous asseyions nous assîmes j ' a i assis Boire je bois nous b u v o n s ils b o i v e n t je b u v a i s nous buvions je bus nous bûmes j ' a i bu Bouillir je bouillais je bous je bouillis j'ai nous bouillons nous bouillions nous bouillîmes ils b o u i l l e n t bouilli Conduire je conduisais je conduis je conduisis j ' a i conduit nous conduisons nous conduisions nous conduisîmes je connaissais je connais nous connaissons nous connaissions je couds nous cousons je connus j ' a i connu nous connûmes Connaître Coudre je cousais je cousis j ' a i cousu nous cousions nous cousîmes Courir je cours nous courons je courais je courus j'ai nous courions nous courûmes couru Craindre je crains je craignais j ' a i craint je craignis nous craignons nous craignions nous craignîmes * Nu se indică condiţionalul prezent. .

teindre etc.verbe neregulate * se conjugă la fek cu cele a căror conjugare este Conjunctiv Imperativ indicată) Participiu Viitor Prezent j'acquerrai que Prezent Prezent acquérant Observaţii: se conjugă la tel conquérir requérir j ' a c q u i è r e acquiers ! . Se indici un singur timp compus (perfectul compus) la care apare parti- 461 . être) plaindre.bouillons lions bouillez je c o n d u i r a i que je conduisejeonduis nous conduirons que nous condui-!conduisons sions conduisez je c o n n a î t r a i nous connaîtrons que je connaisse connais que nous con­ connaissons naissions connaissez bouillant conduisant construire produire traduire etc.asseyons ions asseyez je boirai nous boirons que je boive que nous buvions bois buvons buvez asseyant (buvant je b o u i l l i r a i que je bouille bous nous bouillirons que nous bouil. peindre. atteindre. paraître disparaître reconnaître connaissant je c o u d r a i que je couse couds nous coudrons que nous cou­ cousons sions cousez je courrai nous courrons que je coure que nous courions cours courons courez cousant courant parcourir secourir etc. ! s enquérir j'irai nous irons que j ' a i l l e va que nous allions allons allez allant que j ' a s s e y e assieds j'assiérai nous assiérons que nous assey. je c r a i n d r a i que je craigne crains nous craindrons que nous crai­ craignons gnions craignez craignant şi viitorul. accourir (eu avoir.

I n d i c i t iv Perfectul simplu je crus nous crûmes Perfectul compus j'ai cru "Verbul Prezent Croire je crois nous croyons ils croient Imperfect je croyais nous croyions Cueillir je cueille je cueillis je cueillais j ' a i cueilli nous cueillons nous cueillions nous cueillîmes Devoir je dois nous devons je devais nous devions je dus nous dûmes j'ai dû Dire je dis nous disons vous dites je disais nous disions je dis nous dîmes j'ai dit Dormir je dors nous dormons je dormais j ' a i dormi je dormis nous dormions nous dormîmes Écrire j'écris nous écrivons j ' a i écrit j'écrivais j'écrivis nous écrivions nous écrivîmes Envoyer j'envoie j'envoyais j'envoyai j'ai nous envoyons nous envoyions nous envoyâmes envoyé Faire je fais nous faisons vous faites il faut je faisais nous faisions je fis nous fîmes j ' a i fait Falloir il fallait il fallut il a fallu Fuir je fuis nous fuyons ils fuient je fuyais nous fuyions je fuis nous fuîmes j'ai fui 462 .

Conjunctiv Viitor Prezent je croirai nous croirons Imperativ Prezent Participiu Prezent croyant Observaţii: se conjugă la tel crois que je croie quénouscroyions croyons croyez je cueillerai que je cueille cueille nous cueillerons que nous cueil­ cueillons lions cueillez je d e v r a i nous devrons que je doive nu se que nous de­ seşte vions dis que je dise que nous disions disons dites cueillant folo­ d e v a n t recevoir apercevoir concevoir redire. prédire contredire care fac la pers. partir 1 eu a u x . ind. j'enverrai que j ' e n v o i e envoie nous enverrons que nous envo­ envoyons envoyez yions je ferai nous ferons fais que je fasse que nous fas­ faisons faites sions qu'il faille n-are envoyant faisant défaire refaire satisfaire verb nal etc. sortir ) être décrire inscrire souscrire je dirai nous dirons disant je d o r m i r a i que je dorme dors nous dormirons que nous dor­ dormons mions dormez j'écrirai nous écrirons que j ' é c r i v e écris que nous écri­ écrivez vions écrivons dormant écrivant etc. a I l . il faudra n-are imperso- je fuirai nous fuirons que je fuie que nous fuy­ ions fuis fuyons fuyez fuyant 463 . şi imper.prez. mentir. servir. de aseme­ nea interdire.a p l . [vous) contredisez etc.

I n d i c i t iv | Perfectul simplu je lus nous lûmes Perfectul compus j ' a i lu Verbul Prezent Lire je lis nous lisons Imperfect je lisais nous lisions Mettre je m e t s nous m e t t o n s je mis je m e t t a i s nous m e t t i o n s nous m î m e s j ' a i mis Mourir je m e u r s nous m o u r o n s ils m e u r e n t je riais nous naissons je m o u r a i s je riiourus je suis mort nous m o u r i o n s nous m o u r û m e s Naître je n a q u i s j e naissais je suis né nous naissions nous n a q u î m e s Ouvrir j'ouvre nous ouvrons j'ai j'ouvrais j'ouvris nous ouvrions nous ouvrîmes ouvert Plaire je plais nous plaisons je plaisais je plus nous plaisions nous plûmes j ' a i plu Pleuvoir [il pleut il p l e u v a i t il p l u t il a plu 1 Pouvoir je pus je p e u x (puis) je pouvais nous p o u v o n s nous pouvions nous pûmes ils p e u v e n t je p r e n d s nous prenons je prenais je pris nous prenions nous prîmes j ' a i pu Prendre j ' a i pris Rendre je rends il rend nous rendons je rendais je rendis rendîmes j'ai rendu nous rendions nous Rire je ris nous rions ils r i e n t je riais nous riions je ris nous rîmes j'ai ri 464 .

entendre. per1 mettre etc. répondre. défendre. commettre. mettant mourant naissant j'ouvrirai que j ' o u v r e ouvre nous ouvrirons que nous ouvri­ ouvrons ons ouvrez je p l a i r a i nous plairons que je plaise plais que nous p l a i ­ plaisons sions plaisez qu il pleuve ouvrant couvrir offrir souffrir plaisant taire etc. pendre.. dépendre. tre.. combat. 1nu 1 .. attendre. vendre rendant je r i r a i nous rirons riant sourire 465 . .Conjunctiv Viitor Prezent je l i r a i nous lirons | Imperativ Prezent Participiu Prezen t lisant Observaţii: se conjugă la fel 1 relire élire battre. . il pleuvra . admettre.are pleuvant verb nal imperso­ que je puisse nu se je p o u r r a i nous pourrons que nous puis seşte sions je p r e n d r a i que je prenne prends nous prendrons que nous pre­ prenons prenez nions je r e n d r a i nous rendrons rends que je rende que nous ren­ rendons dions rendez que je rie ris que nous riions rions riez folo­ p o u v a n t prenant apprendre comprendre entreprendre etc. .. que je lise lis que nous lisions lisons lisez je m e t t r a i que je m e t t e mets nous m e t t r o n s que nous met­ m e t t o n s tions mettez je m o u r r a i que je meure meurs nous mourrons que nous mou­ mourons rions mourez je n a î t r a i nous n a î t r o n s que je naisse nais que nous nais­ naissons sions naissez . .

I n d i c a t i v Verbul Prezent Rompre je romps il r o m p t nous r o m p o n s je sais nous savons Imperfect Perfectul simplu Perfectul compus rompu j'ai je r o m p i s je r o m p a i s nous r o m p i o n s nous rompîmes Savoir je savais nous savions je sus nous sûmes j ' a i su Suivre je suis nous suivons ils s u i v e n t je suivais nous suivions je suivis j'ai nous suivîmes suivi Suffire je suffis je suffis je suffisais nous suffisons nous suffisions nous suffîmes ils suffisent j'ai suffi Vaincre j'ai je v a i n q u i s je vaincs je v a i n q u a i s il v a i n c nous v a i n q u i o n s nous v a i n q u î m e s nous v a i n q u o n s je v a u x nous v a l o n s je valais nous v a l i o n s je valus nous v a l û m e s j'ai vaincu Valoir valu Venu- je viens nous venons ils v i e n n e n t je vis nous v i v o n s je venais nous venions je vins nous vînmes je suis venu Vivre je v i v a i s nous v i v i o n s je vécus j ' a i vécu nous vécûmes Voir je vois nous voyons je voyais nous voyions je vis nous vîmes j ' a i vu Vouloir je v e u x nous voulons ils v e u l e n t je voulais nous voulions je voulus j ' a i voulu nous voulûmes .

je v i v r a i nous vivrons que je vive vis que nous vivions vivons vivez que je voie vois que nous voy­ voyons ions voyez vivant je v e r r a i nous verrons voyant je v o u d r a i que je veuille veuille nous voudrions que nous vouli­ veuillons veuillez ons voulant 30* 467 . suive que nous sui­ vions sache sachons sachez suis suivons suivez sachant je suivrai nous suivrons suivant poursuivre je suffirai nous suffirons que je suffise suffis que nous suf­ suffisons fisions suffisez suffisant je vaincrai que je v a i n q u e vaincs nous vaincrons que nous v a i n ­ vainquons quions vainquez je v a u d r a i que je vaille v a u x nous vaudrons que nous valions valons valez je v i e n d r a i que je vienne viens nous viendrons que nous venions venons venez vainquant convaincre valant venant eu aux. eu aux. intervenir. se souvenir. devenir. obtenir.être: revenir.Conjunctiv Viitor Prezent Impera Prezent tiv Participiu Prezent rompant : 1 Observaţii: se conjugă la fel corrompre ! je r o m p r a i que je rompe romps nous romprons que nous rom­ rompons pions rompez i interrompre je saurai nous saurons que je sache que nous sa­ chions que je. soutenir. avoir: tenir. appartenir etc.

fără inversiunea subiectului: Est-ce que tu pars? La persoana I singular a indicativului prezent. Iată un exemplu de verb conjugat la formele interogativă. point. forma interogativă cu est-ce que este singura formă folosită: Est-ce que je rêve? c) Prin folosirea simplei intonaţii. jamais.i l s pas? 468 . verbeje a căror terminaţie este o vocală intercalează un t eufonic: Parle-t-il français? A-t-elle réussi? b) Cu ajutorul expresiei întrebătoare est-ce que. Il ne veut plus avancer. rien. aşe­ zată înaintea verbului. Je ne le rencontre j a m a i s . aşezată după verb: II ne parle pas français. a doua negaţie se intercalează între auxiliar şi participiu: Nous n'avons pas fini notre déjeuner. nega­ tivă şi interogativ-negativă (la indicativul prezent şi la perfectul compus) : Chanter Forma Interogativă Forma negativă Indicativ prezent je ne chante pas t u ne chantes pas il ne chante pas nous ne c h a n t o n s pas vous ne chantez p a s ils ne c h a n t e n t pas Forma interogativ-negativă est-ce que je chante? chantes-tu? chante-t-il? chantons-nous? chantez-vous? chantent-ils? est-ce que je ne chante pas? ne chantes-tu pas? ne chante-t-il pas? ne chantons-nous pas? ne chantez-vous pas? ne c h a n t e n t . Negaţia pas poate fi înlocuită printr-o altă negaţie: plus. păstrîndu-se ordinea normală subiect — verb: Tu veux? Il est parti ? Forma negativă Forma negativă se exprimă cu ajutorul a două negaţii: ne. şi pas. personne. La timpurile compuse. care se aşază după verb şi se desparte de acesta prin liniuţă: Venez-vous? La persoana a IlI-a singular a indicativului prezent. pentru propoziţiile scurte.Forma interogativă Forma interogativă se poate exprima în trei feluri : a) Prin inversiunea pronumelui subiect. la verbele din grupa I. guère etc: Je ne vois rien.

toujours etc. Adverbe de cantitate: assez. ici. conformément Prin analogie cu acestea s-au format: énormément. davantage. jamais. Adverbe de timp: aujourd'hui. ainsi. précisément. beaucoup. Formarea adverbelor de mod (Formation des adverbes de manière) 1.. où. bientôt. Adverbe de negaţie: non. profondément etc. ne. Adverbe de afirmaţie: oui. la care se adaugă terminaţia -ment: aveuglément. (pas) Adverbe de îndoială: apparemment. soudain. Adverbe de loc: ailleurs. dessus.). demain. certes. Adverbele provenite de la adjectivele terminate în -ant şi -ent schimbă aceste terminaţii în -amment şi -emment: constant décent — constamment — décemment 3. confusément. E x i s t ă şi substantive care au această t e r m i n a ţ i e : le gouvernement. heureusement etc. gratis etc. trop etc. exprès. là. tant. longtemps.ai-je chanté? as-tu chanté? a-t-il chanté? avons-nous chanté? avez-vous chanté? ont-ils chanté? Verfeciul compus je n ' a i pas chanté tu n ' a s pas chanté il n ' a pas chanté nous n ' a v o n s pas chanté vous n'avez pas chanté ils n ' o n t pas chanté n'ai-je pas chanté? n'as-tu pas chanté? n'a-t-il pas chanté? n'avons-nous pas chanté? n'avez-vous pas chanté? n'ont-ils pas chanté? ADVERBUL (L'ADVERBE) Adverbele sînt de m a i m u l t e feluri: Adverbe de mod: vite.. Majoritatea adverbelor de mod se formează prin adăugarea terminaţiei -ment la forma feminină a adjectivului: franc — franche — franchement heureux — heureuse — heureusement réel — réelle — réellement 2. partout etc. assurément etc. tard. 469 . parfois. l'assortiment etc. Nu toate cuvintele terminate în -ment sînt adverbe. loin. ensuite. plutôt. bien. ensemble. hautement. hier. souvent. probablement Adverbe interogative: pourquoi ? comment? Categoria cea mai numeroasă este cea a adverbelor de mod. cele mai multe adverbe de mod sînt derivate din adjective. commodément. dessous. dehors. le bâtiment. peu. Unele adverbe se formează de la participiul trecut al verbelor. Observaţie. In afară de cîteva adverbe aşa-numite ereditare (bien.

P R E P O Z I Ţ I A (LA P R É P O S I T I O N ) P r i n c i p a l e l e p r e p o z i ţ i i din l i m b a franceză s î n t : à. jusqu'à. contre. derrière. entre. sans. parmi. Pozitiv: Comparativ de superioritate: Comparativ de egalitate: Comparativ de inferioritate: Superlativ relativ: Superlativ absolut: Pozitiv: Comparativ de superioritate: Superlativ relativ: bien mieux le mieux rapidement plus rapidement aussi rapidement moins rapidement le plus rapidement très (bien. Prepoziţia à exprimă: — — — — — — — locul. P r e p o z i ţ i a de e x p r i m ă : — locul de p l e c a r e : Je viens de — m a t e r i a : une porte de fer l'usine. pour. fort) rapidement mal pis (sau plus mal) beaucoup plus peu moins U r m ă t o a r e l e adverbe a u unele grade de c o m p a r a ţ i e neregulate . chez. malgré.devant. A d v e r b u l beaucoup n-are s u p e r l a t i v a b s o l u t . d e s t i n a ţ i a : une machine à écrire. quant à e t c . le pis (sau le plus le moins le plus mal) Celelalte grade de c o m p a r a ţ i e se formează în m o d r e g u l a t . sur. après. loin de. en. se formează la fel ca la a d j e c t i v e . depuis. sous. vers. de. pendant. m o d u l : aller à pied. t i m p u l : Le spectacle de ce soir commence à huit cazul d a t i v : J'écris une lettre à mon frère. pas. 470 . a p a r t e n e n ţ a : Ces marchandises sont à moi. avec. avant. d i r e c ţ i a : Nous allons à la mer. près de. à côté de. dès. courir à toute vitesse p r e ţ u l : des légumes à 5 francs le kilo heures. outre. dans. E x i s t ă de asemenea şi m u l t e l o c u ţ i u n i p r e p o z i ţ i o n a l e : à cause de. au milieu de.Compararea adverbelor Gradele de c o m p a r a ţ i e . la adverbele care se p o t c o m p a r a .

prepoziţia avec este omisă: se promener les mains derrière son dos a se plimba cu mîinile la spate Un petit monsieur. — r a p o r t u l : deux mètres de long sur trois mètres d'e large . — t i m p u l : Sur ses vieux jours. agir par a g e n t u l : Le champ a été labouré par les tracteurs. il s'établit à la campagne.— a p a r t e n e n ţ a : la maison de ma sœur •— cazul genitiv : la troisième année de la — o r i g i n e a : la Chartreuse de Parme — d e s t i n a ţ i a : une robe de soir — c a u z a : Il est brisé de fatigue. c a u z a : Il est content pour avoir bien accompli son d e s t i n a ţ i a : coiffeur pour dames s u b s t i t u i r e a : prendre le Pîrée pour un homme p r e ţ u l : acheter un chapeau pour 100 francs travail. ambition P r e p o z i ţ i a sous e x p r i m ă : — — — — l o c u l : Elle nage sous Veau. cauza sau i n s t r u m e n t u l : périr par l'épée. t i m p u l : Il a vécu sous la III-ème République. P r e p o z i ţ i a par e x p r i m ă : — — — — l o c u l : passer par un beau défilé t i m p u l : Nous sommes partis par un beau temps. Cînd substantivul care indică instrumentul sau modul este însoţit de un determinant. d e p e n d e n ţ a : tenir sous sa domination c a u z a : agir sous l'empire de la colère P r e p o z i ţ i a sur e x p r i m ă : -— l o c u l : Le panier est sur la table. un parapluie à la main. monta dans la diligence. 471 point . — p a r t i c u l a de n o b l e ţ e : Alfred de Musset P r e p o z i ţ i a pour e x p r i m a : — — — — — — République d i r e c ţ i a : partir pour Paris s c o p u l : / / faut manger pour vivre.— s u b i e c t u l : despre care se v o r b e ş t e : se tromper sur un P r e p o z i ţ i a avec e x p r i m ă : — m o d u l : parler avec douceur — însoţirea : ^e promener a v e c des amis — i n s t r u m e n t u l : écrire a v e c un stylo Observaţie.

ainsi. Il parle fort. en effet. enfin. en se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v n e a r t i c u l a t . donc je peux partir. qui expriment néanmoins: l'opposition) — mais. Je crie mais on ne m'entend pas.Prepoziţiile en şi dans In general. c'est-à-dire: pas sérieusement. ni: Il lit et commente le journal. Il échouera. la conséquence conséquent: ou la e) cauzale — car. Elle ne sait ni nager. Il est entré dans la maison. ainsi il est écoulé. toutefois il critique dans ses romans la monarchie et l'église. toutefois. b) adversative (conjonctions cependant. pourtant. car il ne travaille 472 . ou bien: qui expriment la disjonction ou l'al­ Vous partez ou vous restez? d) conclusive (conjonctions qui expriment conclusion) — donc. ni ramer. P r e p o z i ţ i a en e x p r i m a : — — — — l o c u l : monter e n auto t i m p u l : J'ai lu ce livre en un m o d u l : couper e n quatre m a t e r i a : une maison en brique jour. aussi. în t i m p ce dans se foloseşte î n a i n t e a u n u i s u b s t a n t i v p r e c e d a t de a r t i c o l u l h o t ă r î t : Nous sommes en classe. par J'ai fini. P r e p o z i ţ i a dans e x p r i m ă : — l o c u l : monter dans le train — t i m p u l : je reviens dans huit jours — s c o p u l : agir dans son seul intérêt C O N J U N C Ţ I A (LA C O N J O N C T I O N ) Conjuncţii coordonatoare (Conjonctions de coordination) a) copulative (conjonctions qui expriment l'addition) — et. c) disjunctive (conjonctions ternative) — ou. Balzac était royaliste et catholique.

sans que — c o n d i ţ i o n a l e : pourvu que. Tu me diras quand il faut î n afară de cele p a t r u conjuncţii s u b o r d o n a t o a r e . ainsi que. de manière que. à condition que — alternative: soit que INTERJECŢIA (L'INTERJECTION) Interjecţiile e x p r i m ă : : — s u r p r i z a : ah! oh! ouais! -— durerea : aïe ! fichtre! 473 . pendant que — cauzale: parce que. Nu trebuie confundată conjuncţia que cu: — pronumele relativ que: L'homme que vous voyez est un grand musicien. de façon que. à mesure que — concesive: quoique. au point que — c o m p a r a t i v e : de même que. vu que. que vous me semblez beau! b) comme (cauzală sau t e m p o r a l ă ) : Comme il n'est pas venu à temps. après que. (interogativ): Je ne sais pas si elle est venue. jusqu'à ce que.Conjuncţii subordonatoare (Conjonctions de subordination) a) que: Je crois que Roger sera un bon ingénieur. tu réussirais. je suis parti. — pronumele interogativ que: Que me conseillez-vous de faire? — adverbul de cantitate que: Que vous êtes joli. puisque. de peur que — consecutive: de sorte que. non que — finale: pour que. Observaţie. d) quand: partir. (comparativă) : Comme on fait son lit. bien que. afin que. pour peu que. on se couche. c) si ( c o n d i ţ i o n a l ) : Si tu étais plus énergique. e x i s t ă în l i m b a franceză m u l t e l o c u ţ i u n i conjuncţionale (locutions conjonctives): — de loc: où que — temporale: avant que.

Interjecţiile sînt adeseori onomatopee: cric! crac! boum! clan! paf! pan! patatras! miaou! cocorico! Unele părţi de vorbire (substantive. adjective. verbe.— dispreţul: fi! — descurajarea: hélas! — o chemare: eh! hé! pst! holà! hep! — indiferenţa: bah! — dezgustul: pouah! —aprobarea: bon! bravo! — îndoiala: hum ! euh! — îndemnul la tăcere: chut! — uşurarea: ouf! etc. adverbe) pot fi cîteodată folosite ca interjecţii: — substantive: attention! silence! courage! peste! idiot! — adjective: bon! parfait! — verbe : tiens ! allons ! gare ! — adverbe: bien! .

Propoziţia principală (proposition principale). Je m'habille et je viens tout de suite. Propoziţia independentă (proposition indépendante). Diferitele feluri de propoziţii ale frazei In g r a m a t i c a franceză propoziţiile sînt de m a i m u l t e feluri: 1 . R a p o r t u l de coordonare p o a t e fi e x p r i m a t în două feluri: a) p r i n juxtapunere. cînd propoziţiile sînt legate printr-o conjuncţie : Il est entré dans une librairie et a acheté un livre. b) prin joncţiune. care nu depinde de nici o propoziţie şi de care nu depinde nici o a l t ă pro­ poziţie: Les peuples luttent pour la paix. ele prin coordonare cînd sînt de acelaşi fel. 475 . depind unele de a l t e l e . R a p o r t u l de subordonare se e x p r i m ă de obicei prin sau p r o n u m e r e l a t i v e : conjuncţii Je crois qu'il vient. sau p r i n subordonare cînd. nefiind de acelaşi fel. 2 . cînd propoziţiile sînt separate (în scris) p r i n v i r g u l ă sau p u n c t şi v i r g u l ă : Michel est tourneur. m'a communiqué quelque chose d'important.SINTAXA F R A Z A (LA P H R A S E ) Propoziţiile dintr-o frază pot fi legate între. d a r de care d e p i n d a l t e p r o p o z i ţ i i : Nous sommes sûrs que le socialisme vaincra le capitalisme. La personne qui m'a téléphoné. care nu depinde de a l t ă propoziţie. Pierre est charpentier.

— concesiva (de concession): Quoique Zola ait élaboré les théories du naturalisme. on. •— de c o m p a r a ţ i e (de comparaison): J'ai agi comme il me l'a conseillé. — de scop sau finală (de but ou finale): J'apprends la grammaire pour que je puisse parler correctement le français. temps): le — de t i m p (de Le monde a été étonné quand les hommes de science ont créé premier spoutnik. Propoziţia subordonată a) s u b i e c t i v ă (proposition Quj vivra verra. il est un grand réaliste critique. c) r e l a t i v ă (relative): Nous faisons partie du camp qui désire la paix.3 . d'hôpitaux etc. —• de cauză (de cause): Il ne pouvait avancer parce que le brouillard était trop épais. -— c o n d i ţ i o n a l ă (conditionnelle) : Si tous les gouvernements acceptaient le désarmement. 476 . b) c o m p l e t i v ă (proposition sujet): subordonnée) : (complétive): J'espère qu'elle a réussi. — consecutivă (consécutive): Comportez-vous de manière que tout le monde vous approuve.pourrait construire plus d'écoles. d) c i r c u m s t a n ţ i a l ă — de loc (de J'irai lieu): (circonstancielle): où TOUS allez.

il n'y a que des champs de blé. 3 . ) : Il faut que tu écrives une lettre. p e n t r u a e x p r i m a u n o r d i n sau o dorinţă: Qu'il vierme! Qu'elle soit heureuse ! 2 . Il regrette que tu sois malade. c) d u p ă un verb de declaraţie folosit la forma n e g a t i v ă sau in­ terogativă: Pensez-vous qu'il soit arrivé? Je ne crois pas qu'il soit sincère. Je veux qu'ils partent. d o r i n ţ a . regretul e t c . principal e t c . In propoziţiile i n d e p e n d e n t e . In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) după verbele care e x p r i m ă v o i n ţ a .: 1 . t e a m a . sembler etc. Il est bon que nous apprenions le français. de côté que: Où que nous regardions. In propoziţiile r e l a t i v e : a) cînd a n t e c e d e n t u l p r o n u m e l u i r e l a t i v este un c u v î n t eu sens nedeterminat: Je ne connais personne qui puisse courir si vite. ï n propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p . unique. que. E l se foloseşte.) şi după unele expresii impersonale (il est bon. conjunctivul se î n t r e b u i n ţ e a z ă în limba franceză p e n t r u a e x p r i m a un fapt îndoielnic. quelque 477 . d u p ă locuţiunile conjuncţionale où que. il est nécessaire e t c . d u p ă locuţiunile ronjuncţionale avant ce que. b) cînd a n t e c e d e n t u l este un s u p e r l a t i v r e l a t i v sau un c u v î n t echivalent (seul. b) după un verb impersonal (falloir. jusqu'à b) de loc.ÎNTREBUINŢAREA CONJUNCTIVULUI (L'EMPLOI DU SUBJONCTIF) In general. 4 . en attendant que: Attendez jusqu'à ce qu'il vienne. ) : Voilà le plus beau jour que nous ayons vécu. il est juste. posibil.

on ne peut contenter tout le monde. afin que: Il cria fort pour qu'on l'entende. p r o n u m e l e r e l a t i v e quoi s a u quel: que. de. îu unele p r o ­ poziţii completive în care în franceză se foloseşte conjunctivul: Regret că ai plecat = Je regrette que tu sois parti. que şi d u p ă Quelque précaution qu'il prît. avant que. d) f i n a l e . Observaţie. bien que. 2 . que. î n limba romînă. il a de la force. Quelles que fussent les précautions de Bartholo... se foloseşte indicativul în limba romînă. se foloseşte indicativul [jusqu'à ce que. pour que.c) d e c a u z ă . g) c o n c e s i v e s a u r e s t r i c t i v e : — după locuţiunile conjuncţionale bien que. — d u p ă l o c u ţ i u n i l e : quelque. pas que: după locuţiunile conjuncţionale importun. façon que p e n t r u a e x p r i m a u n f a p t p o s i b i l : Ils travaillent de façon que la maison soit prête en trois mois. ce n'est pas que. elle est déjà décorée pour ses Il changea d'avis sans que l'on sût pourquoi. cen'est Ce n'est pas qu'il soit impoli... elles n'eurent aucun résultat. î m p l i n i t : Ils ont travaillé de façon que la maison a été prête en trois mois.. De asemenea. ) : Voi aştepta pină ce va termina = J'attendrai jusqu'à ce qu'il finisse. după unele locuţiuni conjuncţionale care cer în limba franceză conjunctivul. pour non que. d u p ă pour peu que. sans que: Bien qu'elle soit jeune. Bartholo ne put empêcher le mariage de Rosine avec Almaviva. si. d u p ă l o c u ţ i u n i l e c o n j u n c ţ i o n a l e de sorte que.. à condition Il réussira pourvu qu'il fasse un effort supplémentaire. pentru a exprima un fapt real. locuţiunile que: conjuncţionale pourvu que. f) c o n d i ţ i o n a l e . Aceleaşi locuţiuni se construiesc cu i n d i c a t i v u l . are putere — Bien qu'il soit maigre. ) : Approche que je te voie (que = pour que). Quoiqu'on fasse. de manière que. Crezi că minte? = Crois-tu qu'il mente? 478 . Unele dintre locuţiunile conjuncţionale pot fi înlocuite de conjuncţia que [pour que. Deşi este slab. quoique e t c . pour. după locuţiunile mais il est conjuncţionale que. sans que e t c . quoique. mérites. Observaţie. • e) c o n s e c u t i v e . 1.

In propoziţiile i n d e p e n d e n t e : a) p e n t r u a e x p r i m a o p o r u n c ă . manger tout cela! 2 . este c o m p l e m e n t în aceasta din u r m ă : Je l'ai entendu parler à la radio. propoziţiei 479 . o i n t e r d i c ţ i e : Ralentir.ÎNTREBUINŢAREA INFINITIVULUI (L'EMPLOI DE L'INFINITIF) In limba franceză i n f i n i t i v u l este m a i des folosit decît în limba r o m î n ă . b) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i . Şi iată că găinile se ţivîntă. Ne pas se pencher en dehors. In acest caz infinitivul este precedat de prepoziţia de: Et les poules de s'élancer. il faut se laver les mains. In propoziţiile c o m p l e t i v e : a) cînd subiectul i n f i n i t i v u l u i (subînţeles) este acelaşi cu cel al propoziţiei p r i n c i p a l e : Je pense partir demain. Après avoir passé un beau congé. les canards d'accourir. c) p e n t r u a marca o e x c l a m a ţ i e : Moi. b) de c a u z ă : Il a été puni pour ne pas avoir été discipliné. 3 . c) f i n a l e : Courons vite afin de ne pas manquer le train. cînd subiectul are o valoare n e d e t e r m i n a t ă : Il fallait y penser. raţele se reped. E l se î n t r e b u i n ţ e a z ă : 1 . a l t u l decît cel al p r i n c i p a l e . In propoziţiile c i r c u m s t a n ţ i a l e : a) de t i m p : Avant de s'asseoir à table. b) ca i n f i n i t i v de n a r a ţ i u n e în locul i n d i c a t i v u l u i . c) d u p ă verbul impersonal falloir sau d u p ă unele expresii imper­ sonale. j'ai repris mon travail.

2. d) condiţionale: J'attire ses mépris en ne me vengeant pas. Je'tondis de ce pré la largeur de ma langue. (Corneille) ACORDUL PARTICIPIULUI TRECUT (L'ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ) 1. 480 . e) c o n d i ţ i o n a l e : À le regarder de plus près. il travaille. Rîde de se prăpădeşte. ÎNTREBUINŢAREA PARTICIPIULUI (L'EMPLOI DU PARTICIPE) Participiul prezent sau trecut este folosit: 1. b) de c a u z ă : Quelque diable aussi me poussant.d) consecutive: II rit à se tordre. (La Fontaine) c) concesive: Bien qu'étant malade. la reconstruction commença. se consideră că un verb la un mod nepersonal (infinitiv sau participiu) poate forma o propoziţie. In propoziţiile circumstanţiale: o) de t i m p : La guerre finie. spre deosebire de gramatica roinînâ. on remarquait ses rides. f) concesive: Racontez-moi l'aventure sans oublier aucun détail. Participiul trecut folosit ca adjectiv se acordă în gen şi nu­ măr cu substantivul pe care îl determină: Les marchandises achetées sont de bonne qualité. In locul unei propoziţii relative: Une auto roulant à toute vitesse traversa le village. Observaţie. în gramatica franceză.

) Alte exemple: Nous nous sommes disputés (qui?) Vous vous êtes écrit (à qui?) S I — învăţaţi limba franceză fără profesor 481 . Elles étaient appréciées par leurs camarades. Observaţie. sau cînd c o m p l e m e n t u l direct este aşezat d u p ă p a r t i c i p i u : Nous avons mangé. 4 . Nu se face acordul dacă complementul care precedă participiul este indirect: Ils nous ont écrit. Ils ont lu la gazette. Elles se sont parlé. în limba franceză nu se mai exprimă pronumele personal după pronumele relativ în cazul acuzativ: Fructele pe care Ze-am mîncat = Les fruits que nous avons mangés. Elles se sont parlé = Elles ont parlé (à qui?) — à elles. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l avoir: a) r ă m î n e i n v a r i a b i l cînd n u este î n s o ţ i t de u n c o m p l e m e n t di­ r e c t . P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive (care se conjugă toate cu a u x i l i a r u l être) se a c o r d ă conform u n o r reguli speciale. deci nu se face acordul. P a r t i c i p i u l t r e c u t conjugat cu a u x i l i a r u l être se acordă în gen şi n u m ă r cu s u b i e c t u l : Madeleine est sortie en ville. 3 . (Complement direct. (Complement indirect. expuse m a i departe (punctul 4). P a r t i c i p i u l t r e c u t a l verbelor reflexive se acordă cu comple­ m e n t u l direct care îl precedă şi r ă m î n e i n v a r i a b i l dacă nu este însoţit de u n c o m p l e m e n t direct sau cînd acesta este aşezat d u p ă participiu : Ils se sont salués [complementul direct: se). Marie. t r e b u i e să înlocuim a u x i l i a r u l être p r i n a u x i l i a r u l avoir şi să p u n e m î n t r e b a r e a care se p o t r i v e ş t e : Ils se sont salués = Ils ont salué (qui?) — eux-mêmes.2 . P e n t r u a ne da seama dacă pronumele reflexiv este c o m p l e m e n t direct sau n u . deci acordul se face^. b) se acordă în gen şi n u m ă r cu c o m p l e m e n t u l direct care îl p r e ­ cedă: Les livres que nous avons lus (complementul direct: que = les livres). je l'ai rencontrée au cinéma (complementul direct: V = Marie).

în cazul în care p r o n u m e l e reflexiv este complement indirect. nu există u n a l t c o m p l e m e n t direct care precedă p a r t i c i p i u l şi cu care acesta t r e b u i e a c o r d a t .) Observaţie. Participiul trecut al verbelor care nu pot fi folosite decît la diateza reflexivă (verbes essentiellement pronominaux) se acordă în­ totdeauna cu subiectul: Les prisonniers se sont évadés. la celelalte persoane se foloseşte în mod curent conjunctivul prezent în locul conjunctivului imperfect. (Acordul se face cu complementul direct les lettres. 482 .m u l t ca-perfectul) trecut La conjunctiv Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit în propoziţia subordonată prezent perfect imperfect1 mai-multca-perfectul Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă în propoziţia subordonată simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect simultaneitate prezent sau p o s t e r i o r i t a t e anterioritate perfect trecut condiţional (prezent sau trecut) 1 în afară de persoana a IlI-a singular. deşi pronumele re­ flexiv se este complement indirect. Les lettres qu'ils se sont adressées étaient émouvantes.T r e b u i e t o t u ş i să fim a t e n ţ i d a c ă . CORESPONDENŢA TIMPURILOR (LA CONCORDANCE D E S T E M P S ) La Timpul din propoziţia regentă prezent sau viitor Timpul folosit !n propoziţia subordonată prezent viitor trecut imperfect condiţional prezent mai-multca-perfectul indicativ Raportul temporal Timpul folosit în limba romînă in propoziţia subordonată acelaşi t i m p acelaşi t i m p acelaşi t i m p simultaneitate posterioritate anterioritate simultaneitate posterioritate anterioritate prezent viitor perfectul compus (sau m a i .

(subiect — predicat — complement direct — complement circumstanţial) 31* 483 . E x e m p l u : Ils regardent la scène avec beaucoup d'intérêt. după si condiţional nu se foloseşte niciodată viitorul sau condiţionalul (afară de forma a I i . 3 . 2 . Ordi­ nea normală a cuvintelor este: subiect — predicat — complement de obiect (sau nume predi­ cativ) — complement circumstanţial (sau atribut).a a condiţionalului trecut).REGULA LUI SI CONDIŢIONAL (LA RÈGLE DE SI CONDITIONNEL) Timpul din propoziţia regentă Timpul din propoziţia condiţională Raportul temporal Timpul folosit In limba romtnă în propoziţia condiţională condiţional prezent viitor sau prezent condiţional indicativ trecut condiţional pre­ indicativ imper­ s i m u l t a n e i t a t e zent fect v i i t o r sau indi­ i n d i c a t i v pre­ cativ prezent zent posterioritate condiţional tre­ i n d i c a t i v m a i . î n schimb. I n limba romînă se folosesc alte t i m p u r i decît în limba franceză în propoziţia condiţională introdusă prin conjuncţia dacă. ordinea normală a cuvintelor nu este încălcată decît în cazuri anumite sau pentru nevoi stilistice.a n t e r i o r i t a t e mult-ca-perfect cut sau condiţional trecut forma a Ii-a Observaţie. 1 . în general. în propoziţia regentă se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca şi în limba franceză. î n limba franceză. Nu trebuie confundat si condiţional cu si interogativ care introduce o propoziţie interogativă indirectă şi după care se folosesc aceleaşi m o d u r i şi t i m p u r i ca si în limba r o m î n ă : Je ne sais pas si nous viendrons = Nu ştiu dacă vom veni. ORDINEA CUVINTELOR (L'ORDRE DES MOTS) Ordinea cuvintelor este mai strictă în limba franceză decît în limba romînă.

à peine. incidente: instants. Subsista în mine o mare t r i s t e ţ e . peut-être. ainsi. facultativă după sans doute. toujours: Il avait volé. a cessé depuis quelques c) c î n d o p r o p o z i ţ i e î n c e p e c u a d v e r b e l e s a u l o c u ţ i u n i l e b i a l e aussi. d) c î n d . dar este r e l u a t p r i n t r . Nu se face inversiunea subiectului în propoziţiile interogative in­ directe: Je me demande b) î n p r o p o z i ţ i i l e La pluie. 1 . Ce cri le lance Barbusse. Cînd subiectul este u n s u b s t a n t i v . .e l l e entrée qu'elle se mit à parler. dit-elle. aussi \'a-t-on condamné. adver­ comment il procédera. în care ordinea a m i n t i t ă n u este r e s p e c t a t ă . au Inversiunea este moins etc.u n pronume personal: Michel est-il parti pour l'usine? 2 . O r d i n e a s u b i e c t — p r e d i c a t p o a t e fi s c h i m b a t ă î n a n u m i t e c a ­ z u r i d e i n v e r s i u n e a s u b i e c t u l u i (l'inversion du sujet) şi a n u m e : o) î n p r o p o z i ţ i i l e i n t e r o g a t i v e ( d i r e c t e ) : Avez-yous lu „Eugénie Grandet / ' Pourquoi êtes-yavta venu si tard? Observaţie. Reste la question essentielle. À peine « ( . el este aşezat î n a i n t e a p r e d i c a t u l u i . v e r b u l e s t e s c o s î n e v i ­ d e n ţ ă p r i n a ş e z a r e a l u i la î n c e p u t u l p r o p o z i ţ i e i : Survint un deuxième personnage. en vain. Acest strigăt îl lansează Barbusse. encore.S î n t greşite în limba franceză construcţii de felul: Subsiste en moi Une grande tristesse. p e n t r u m o t i v e d e o r d i n s t i l i s t i c .

SUPLIMENT C U V I N T E P R E Z E N T Î N D D I F I C U L T Ă Ţ I DE O R T O G R A F I E R E PENTRU ROMÎNI (a) adera adeziune ansamblu apoteoză asistent asistenţă birocrat birocraţie bomboană calitate cantitate cartier cauciuc circumstanţial contabil contabilitate discuţie emisferă emoragie faleză filarmonic fular ghişeu independent. CUVINTE independenţă indépendance inerent inhérent metodă méthode ortografie orthographe paletot (manteau) palton paraffine parafină persévérance perseverenţă plafond plafon polyglotte poliglot portrait portret rhapsodie rapsodie rhétorique retoric rhombe (losange) romb système sistem suecinct succint chauffeur şofer chômeur şomer tendancieux tendenţios tympan timpan transfert transfer vigilant vigilent vigilance vigilenţă volant volan F I FORMATE SAU P R O N U N Ţ A T E SU S C E P T I B I L E DE G R E Ş I T DE V O R B I T O R I I R O M l N I adhérer adhésion ensemble apothéose assistant assistance bureaucrate bureaucratie bonbon qualité quantité quartier caoutchouc circonstanciel comptable comptabilité discussion hémisphère hémorragie falaise philharmonique foulard guichet indépendant abattoir acclimater agir agence aider allouer mettre en gage amerrir inorganique atterrir batteuse catastrofal cisternă comandament comportare comunitate (a) comuta concludent creditor damigeana (a) delapida delapidator catastrophique citerne commandemen t comportement communauté commuer concluant créancier dame-jeanne dilapider dilapidateur abator (a) aclimatiza (a) acţiona agenţie (a) ajuta (a) aloca (a) amaneta (a) ameriza anorganic (a) ateriza batoză .

dăm aici o listă de substantive al căror gen este diferit în limba franceză faţă de limba r o m î n ă : o o o o o Sînt masculine în franceza: caisă un abricot alveolă un alvéole peşteră un antre aromă un arôme toamnă un automne un un un un un Stnt feminine In francezi: dulap une armoire apostrof une apostrophe automobil une auto avans une avance compot une compote 486 . relais (sport) théorique théoricien pourparlers toux humble visiteur S U B S T A N T I V E LA AL C Ă R O R GEN V O R B I T O R I I R O M Î N I P O T FACE ERORI Pentru a evita confuziile pe care vorbitorii rbmîni le-ar putea face.) extemporal interrogation écrite faliment faillite fermitate fermeté galoşi caoutchoucs gargară gargarisme guvern gouvernement guvernator gouverneur import importation impresar imprésario a) insufla insuffler prin) intermediul (par) l'intermédiaire a) invada envahir invadator envahisseur inventorier a) inventaria juridiction jurisdicţie majorité majorat médecine medicină minimiser (a) m i n i m a l i z a naivitate naïveté ofertă offre orologiu horloge parlament parlement parlamentar parlemen taire parter (al rez-de-chaussée unei case) partitură partition peron quai dirijor distractiv plenar.-ière plus-value pollinisation portée peupler pratiquer (internationalisme) prolétarien promesse protestation pureté rabais fusée (cosmique) réfléchi metteur en scène répartir (j'ai) réparti thème rhinocéros (philologie) romane le sérieux (route) en lacet eau de Seltz. représentant (fig.chef d'orchestre distrayant (amusant) dosar dossier duritate dureté (a) elibera libérer eliberare libération eliberator libérateur etern éternel (a) excomunica excommunier (a) exercita exercer exploatator exploiteur (a) exploda exp loser exponent exposant (mat. -ă plus-valoare polenizare p o r t a t i v (muz. eau gazeuze spéculateur parjure stable stade saison stratège superstructure snow-boots estafette.) (a) popula (a) practica (internaţionalism] proletar promisiune protest puritate rabat rachetă (cosmică) reflexiv regizor (aj repartiza (am) r e p a r t i z a t retroversiune rinocer (filologie) ro­ manică seriozitate (drum în) ser­ pentină sifon (băutură) speculant sperjur stabil stadion stagiune strateg suprastructură şoşoni ştafetă teoretic teoretician tratative tuse umil vizitator plènier .) .

S!nt masculine In francezi: Sfnt feminine în francezi: o crizantemă o lămîie o crimă o dramă o emblemă o epidermă o globulă o vară o emisferă o iarnă o insectă o grădină o legumă o unghie o orchestră o paraşută o parafă o ţară o petală o pijama platina o focă o primăvară o problemă o telegramă o temă o unghie o uniformă o zebră un un un un un un un un un un un un un un un un un un un un le un un un un un un un un chrysanthème citron crime dranie emblème epiderme globule été hémisphère hiver insecte jardin légume ongle orchestre parachute paraphe pays pétale pyjama platine phoque printemps problème télégramme thème ongle uniforme zèbre un dinte un diftong un epitaf u n epitet un echivoc un orologiu u n ulei un idol un interviu un un un un mar meteorit ceas omoplat une dent une diphtongue une épitaphe une épithète une équivoque une horloge une huile une une une une une une idole interview pomme météorite montre omoplate un perete une paroi un pepene (verde) une pastèque un cuier u n radio \ i n rid un stal une patère une radio une ride une stalle .

.

VOCABULAR .

.

verb. locuţiune verbală m. administraţie adv. (mase. locuţiune conjuncţională loc. . învechit jur. personal pi. Verbele care nu sînt urmate de una dintre aceste in­ dicaţii aparţin grupei I de conjugare. literatură loc. impersonal ini. (gradul) comparativ conj. hotărît imper. matematică mii. indicativ inf. adverbial ant. relativ s. interogativ invar. pronume qn. figurat gram. marină mai. adjectiv adm. Asteriscul care precedă litera h arată că sunetul h este aspirat. numeral part. adv. conj. (fem. construcţii expr. verb tranzitiv zool. verb intranzitiv vt. istorie înv. trecut v. tipografie tr. 1. verb vi. 2.) masculin maj. conjuncţie constr. imperativ impers. quelqu'un qch. Verbele urmate de indicaţia II sau III aparţin grupei respective de conjugare. prezent pron. familiar fig. interjecţie interog. antichitate arhit. perfect pers. militar mitol.) feminin fam. infinitiv interj. participiu perf. botanică comp. locuţiune adverbială loc.LISTA PRESCURTĂRILOR adj. adverb. invariabil ist. articol aux. auxiliar bot. plural pop. locuţiune prepoziţională loc. tehnică ţipogr. expresie /. popular prep. quelque chose rel. vezi vb. arhitectură art. juridic Ut. substantiv iehn. prep. zoologie Observaţii. majusculă mar. muzică nehot. gramatică hot. mitologie muz. prepoziţie prez. nehotărît num.

.

a d a . a înghiţi absoudre vb.m. a accepta. m. Aceste vocabulare nu p o t . acuzare acharner vb. aşadar.) a acosta accoupler vb.m. -e adj. la. ţii ie loc de dicţionar. a efectua accords. preot abîme s. p r ă p a s t i e . d u p ă . desăvîrşit absolument adv. a copleşi. pe. abnegaţie abolir vb. acordeon accorder vb. p l ă c u t accueillir vb. a săvîrşi. a t e r m i n a . a lipsi. à mon avis după pă­ rerea mea abandonner vb. I I I a p r i m i . c u m p ă r ă t u r ă acheminer [»') vb.m. -trice s. negreşit absorber vb. a grăbi. a p ă r ă s i .f.f. acu­ zator accusation s. m ă n ă s t i r e abbé s. II a se aşeza pe vine accueil s. 493 . a b u n d e n ţ ă . p r i m i t o r . belşug abondant. a acosta.) a descuraja abbaye s.m. şi s. (pi. m. a a c o r d a . a b a t a j abattre vb. abuz acacia s. III a doborî. a lega accourir vb. m. a desăvîrşi 1 î n v o c a b u l a r u l francez-romîn cît şi în cel romîn-francez se dau în ge­ neral sensurile pe care le au cuvinte:lé respective în prezentul m a n u a l . [fig. cu. intrare accident s. c u m p ă r ă t o r achever vb. în . ro. a accelera accent s. a i n t r a în vorbă cu cineva aboutir vb. caisă abricotier s. î n v o i a l ă . adv. f. I I I [în expr. a c l a m a ţ i e acclamer vb. à pied pe jos . invar. III a sosi în grabă accrocher vb. II a suprima.m. m ă r i r e .m. n e a p ă r a t .f. a a c o m p a n i a accomplir vb. cais abriter vb. a b u n d e n t abord s. de. a î n t î m p i n a accumuler vb. a a g ă ţ a . a r e n u n ţ a abat-jour s. a înverşuna achat s. f. accent accepter vb.) d' ~ m a i î n t î i .m. a a c a p a r a accélération s. a t ă i a . a umili accaparer vb. a cumpăra acheteur.f. a a c u m u l a . ~ le téléphone a pune telefonul în furcă accroire vb. a ajunge (la) . a se împăca accoster vb. consim­ ţământ accordéon s. acces. peu à peu p u ţ i n cîte p u ţ i n . a aborda. [loc. abajur abattage s. m. -e adj. doborîre (a co­ pacilor. a b s e n ţ ă . a însoţi. a împerechea. a b a ţ i e .) faire ->qch. a b o r d a r e . adăpost abricot s. lipsă absenter (s') vb. a ierta absurdité s. şi adj. a adăposti absence s. m. ) a duce (la) abreuver vb. a sfîrşi. I I I a absolvi. a a d u n a .) împreju­ r i m i . cîte. (fig. a a d ă p a abri s. a îndîrji.m. p r i m i r e (făcută cuiva) accueillant. tăiere .f. I I I a m ă r i . accident acclamation s. cu t o t u l . a b a t e . absolut . acord. a strînge accusateur.m. [mar.m. -euse s. a spori accroupir (s') vb.VOCABULAR FRANCEZ-ROMÎN l A à prep. în p r i m u l rînd aborder vb. m. a se î n d r e p t a acheter vb. a a c l a m a accompagner vb.f. a b s u r d i t a t e abus s. a a t î r n a .m. a î m p o v ă r a . I I a î m p l i n i . sporire accroître vb.m. cumpărare . a nu fi de faţă absolu. abis abnégation s. a vitelor) . accelerare accélérer vb. a p r i m i accès s. à qn a spune cuiva gogoşi accroissement s. salcîm accabler vb. îmbelşugat.f. a aboli abondance s.m. a absorbi.f. II a atinge (ceva).-e adj. m. s' ~ a se p o t r i v i .

astfel. / . aulx.f. a f l u e n ţ ă . agent agglomération s.m. [despre vapoare) a se apropia prea m u l t de ţ ă r m . -e adj. adonis adorer vb. a ajuta aie ! interj. a d m i r a t i v admiration s. conj. dragoste.f. a a d u n a adhésion s.m. a g i l i t a t e . aerodinamică aéroports. cu dare de mînă 494 . agreabil. aerodinamic . a m a b i l aimer vb. p r e c u m şi air s.f.f.m. /. agricultură agripper vb.f.f. a d r e s ă . 2 . II a î n d u l c i .acier s.f. a î n h ă ţ a a h ! interj. dulce-acrişor aigu.f. a a p u c a .m. m. aerian aéronautique s. a a g i t a agneau s.m. il fait mon •«. strident a i g u i l l e s . conso­ lidare affirmer vb./. dibaci aérien. m a i în v î r s t ă . -ë adj. -es.) a se prăbuşi affection s. (fam. I I I a m ă r i agréable adj.m. o votre — • c u m d o r i ţ i . bot. (fotbal) (jucător) extre­ mă ailleurs adv. ~ que p e n t r u ca. î n t ă r i r e . s. a adora adoucir vb. miel agraire adj.f. aglomerare aggravations. şi adj. vîrstnic agence s. I I I a d o b î n d i .f. -e adj.) p i ţ i g ă i a t . afacere. p u i de v u l t u r aigre adj. î n r ă u t ă ţ i r e . agreabil agressif. -enne adj. adv. dibăcie. (pi. a afirma affluence s. a c o n s i m ţ i . aeronautică aérodynamique adj./. sprinteneală agir vb. adeziune admettre vb.f. aşa precum. a d m i r a b i l admirateur. -e adj. aflux affranchir (s'j vb. a d m i t e r e adonis s.f. ~ es) bun i c . vîrf (al t u r ­ n u l u i . aïeux strămoş) aigle s.m.f. oţel acquérir vb. -e adj. în mod p l ă c u t . (pi. m i n ă . aripă ailé. dezinvoltură aise s. a d m i r a ţ i e admirer vb. -é s. -s) usturoi aile s. a n d r e a . a e r . se tirer d' — a se descurca. a î n r ă u t ă ţ i . a agrava agilité s. a t a c agriculture s. a c t i v i t a t e actualité s. în scopul âge s. (în)aripat ailier s . arie (muzicală). a adresa adroit.. m.) ~ de pentru a .f. a s c u ţ i t . I I a slăbi.m. conj. a-i plăcea aîné. deci ainsi que loc. cum îi p l a c e . aglomeraţie .f. ajutor aide 2 s. a-şi face de lucru affaisser (s') vb. a g r a v a r e aggraver vb.m. f. a înfrunta afin conj. a micşora affaire s.f. II a se elibera affronter vb. (fig. a se prăbuşi affaler (s') vb. a cîştiga acquiescer vb. -ive adj.e omul care-mi trebuie . acru. a ieşi cu bine dintr-o î n c u r c ă t u r ă affairer (s') vb. I I I a a d m i t e admirable adj. (în loc. p l ă c u t agréablement adv. -~ s. vîrstă âgé. t î n ă r r e m a r c a b i l prin frumuseţea sa. -douce adj. a a d m i r a admission s.f. rn. sprijin. uşor. a se a g i t a . -trice s. actor action s. m. acţiune activité s. être à son ~ a fi m u l ţ u m i t .f. a d m i r a t o r admiratif. î n d e m î n a t i c . agenţie agent s. I I a a c ţ i o n a agiter vb. d'-~ de altfel aimable adj. cu a r i p i . p r o b l e m ă . al muntelui) ail s. a consolida affermissement s. conj. aeroport affaiblir vb. trea­ b ă . à l ' ~ sau à son ~~ d u p ă p l a c . înfăţişare aisance s.f. v u l t u r aiglon s. m. iscusinţă adresser vb. a îmblînzi adresses.) aglo­ meraţie afflux s. f. a h ! o h ! aide 1 s. a se învoi acteur. a g r a r agrandir vb. -trice s.m. -ive adj. afecţiune affermir vb. a i u b i . u ş u r i n ţ ă . ascuţime additionner vb. înăcrit aigre-doux. ajutor aider vb. în v î r s t ă . a c t u a l i t a t e acuité s. m . agresiv agression s. b u c u r i e . (pi.m. (fig. f.m. agresiune. în a l t l o c . aşa. ac. au ! v a i ! aïeul.f. p r i m u l născut ainsi 1 . II a î n t ă r i .f plăcere. a se s i m ţ i bine aisé.

prietenesc amicalement adv.m. a apreta 495 . -e adj. aluzie almanach s.f. bonne ~ ! la m u l ţ i a n i ! a n n o u fericit ! anniversaire s. prieten.f. m. a n u a r . m. . u n g h i . a merge.m.f. chemare appeler vb. a aduce ami. a a d ă u g a alarme s.) şi adj. după cit se pare apparent.f.pi. a o d u c e . m e r s . a n t a r c t i c antérieur.f.m. m. a m b i ţ i e âme s. a se d i s t r a . a g ă t i . a n t i c h i t a t e antisémite s. (fig. a a l a r m a . -e s.e s.pi.f. a m i c amical.) d o b i t o c anéantir vb. a aduce apprendre vb. a p r e g ă t i . odgon. colţ angoisser vb. a n i m a l animation s. (cu maj.m. a n t i s e m i t août s. m.-enne s. m . -enne adj. III a a p a r ţ i n e appel s. a afla apprêt s.f.m. / . a m p l u . iubire a m p h i t é â t r e s. alee allégorie s. à toute ~ în goana mare a l l u s i o n s .f. -e adj. a l t i t u d i n e amaigrissement s.f. august apercevoir vb. p u r t a r e .m. -e adj. p a r î m ă amas s. a m a n t .m. vechi ancre s.m. a l m a n a h alors adv. a a d e m e n i allée s.m. amazoane ambition s. a speria angoisse s. m ă g a r .m. a m ă ­ nunţit ampleur s. slăbire a m a n t . s'en ~ a pleca.a se l u n g i . a n e c d o t ă ange s. ancoră âne s. -e s.) şi adj.f.m. III a a p ă r e a appareil s. a d a a l a r m a alentours s.m. a n a t o m i e ancien. a l p e s t r u alphabet s. a chema. a prevesti annuaire s.f.f. (degetul) inelar anormal. d i s t r a c t i v amusement s. adv. a t u n c i alpestre adf. a m f i t e a t r u amplement adv. a p r e t apprêter vb.f. a m i c a l . .f. a n a c r o n i c anatomie s.) a strivi anecdote s. alsacian altérable adj. a p r e l u n g i . amploare amputation s. II a n i m i c i . a n o r m a l antarctique adj. I I I a zări apétale adj. a l i a n ţ ă .f. a p l a u d a r e . inel année s. a lungi. a n u m i applaudir vb.f.f. a l t e r a b i l altitude s.e s. însufleţire. -e adj. a p e t a l à peu près loc.) şi adj. englezesc a n g l e s . m.. (fig.f. prieteneşte amitié s. a se î n t i n d e allumer vb. nelinişte.f. b o g a t . dis­ tracţie amuser (s') vb. a a p r i n d e allumette s.f. a a n u n ţ a . a p l a u z e appétit s. c a m (aşa).aisément adv. a m e n d ă amener vb. aproape apparaître vb. II a a p l a u d a applaudissement s. aniversare annoncer vb. a se d u c e . a n t i p a t i c antiquité s. a m p u t a ţ i e amputer vb.9. c h i b r i t allure s. pi.m. m. salariu apporter vb. a l p i n i s t alsacien. suflet amende s. poftă de m î n e a r e appointements s.m.m. a însufleţi anneau s. (cu maj. III a î n v ă ţ a .f. a se amuza anachronique adj. alegorie allemand. grămadă amasser vb.f. a p a r e n t appartement s./. a p e l . * ' .m. a a m p u t a amusant. iubit a m a r r e . înger a n g l a i s .m.f. a m u z a m e n t . alfabet alpiniste s. a strînge amateur s.f. a m a t o r amazone s. m. a l a r m ă alarmer vb. s p a i m ă animal s. a a t r a g e .m. -e adj. a n t e r i o r antichambre s. (cu maj. ~ de téléphone carte de telefon annulaire s.m.m. a n . cu u ş u r i n ţ ă ajouter vb. a n t i c a m e r ă antipathique adj. a n i m a ţ i e animer vb. verighetă allier vb. a p a r a t apparemment adv.f. englez. a î m b i n a allonger vb.m. m. împrejurimi allécher vb. german aller vb. a î n g r ă m ă d i .f. a se duce alliance s.m.f. m . prietenie a m o u r s . a p a r t a m e n t appartenir vb.

f. a r g i n t .f.f. atenţie 496 .m. a i z b u t i . arsenal a r t s . (impers.f.f. aspru après prep. [fig. farfurie assistance s. a asigura astronautique s. [invar. sosire arriver vb. a v î n d în vedere attentat s.) aspi­ raţie assassinat s.f. a se asocia assombrir (s') vb.f. a r t i f i c i a l . en avoir ~ a fi s ă t u l . nefi­ resc artiste s. a t a ş a m e n t attacher vb. a fi de ajuns assiéger vb. a t e n t a t attente s.) si adj.m.f. măiestrie artère s. asalt assentiment s. a piciorului) attaché s.nl.m. a a t a c a attarder (s') vb. asistenţă association s. a u d a . interj.f.m.f. rîvnă arène s. arteră artichaut s. de ambasadă) attachement s.f. a t a ş a t (de legaţie. ariergardă arrière-grand-mère s. şi adj. c r u n t . arivist arrondir vb. (fig. -e adj. astronomie athée s. a asasina assaut s. \ ardoare. c u r e a .m. /. a smulge arrangement s. ascensor ascension s. cartier arroser vb. arhipelag architecte s. I I a rotunji arrondissement s. a înjuga attendre vb. [invar. p o m .) a se î n t î m p l a arriviste s.f. (fig.m. suficient. apropiere approcher (s') vb. m. (sport) fundaş.m. m . a s e n t i m e n t . aspect.) d u p ă . s t ă p î n pe sine.m.m.f. desi­ gur assurer vb. partea d i n a p o i . a aproîunda approuver vb. d u p ă . reazem. aromă arracher vb.-elle adj. a n g h i n a r e articulation s. şifonier arôme s. a a p r o b a .m. aşteptare attention s. I I I a a ş t e p t a attendrissant. a r a b araignée s.m. d u p ă aceea après-demain adv.f.m.a m i a z ă arabe s. groaznic attabler (s') vb. arc arc-en-ciel s. a face (un sunet) m a i surd assuré. a a j u n g e . a r t ă . (cu maj. păianjen arbre s.f. a stropi arsenal s. III a se aşeza assez adv. învoire asseoir (s') vb.f.m. a întîrzia. m .f.s. a asedia assiette s. sigur assurément adv.m. înfăţişare asperge s. s. piftie aspiration s.m. asociaţie associer (s') vb.m. a aresta arrière 1 .f. cu s i g u r a n ţ ă . înarmare armoire s.f.m. a opri . a zăbovi atteindre vb.m. m.) raion. a a r t i c u l a artificiel. şi adv. a s p i r a r e . a a p r o v i z i o n a appui. cu artă ascenseur s. a r a n j a m e n t arrêter vb. ateu athénée s. a r t i s t i c . a s t r o n a u t i c à astronomique adj.m. a s p i c . a r ş i ţ ă . sprijin appuyer vb. a s a s i n a t assassiner vb. arenă argent s.m.f.m.f. înapoi ! arrière-chambre s. a sprijini âpre adj. a r h i t e c t ardeur s. I I a se î n t u n e c a . a r t i s t artistiquement adv.f. ascensiune aspect s.m.f. încheie­ t u r ă (a m î i n i i . m. cameră din dos arrière-garde s. pe urină.) a se posomori assourdir vb. a î n h ă m a . şi s. s t r ă b u n i c ă arrivée s.m. d e s t u l . (adm. I I I a a s u r z i . m. a asfalta a s p i c s . a t o m atroce adj. 2 . a r t i c u l a ţ i e articuler vb. I I I a atinge atteler vb. a sosi.m. ateneu athlétisme s. înduioşare attendu prep. legătură. asfalt asphalter vb. a r m a m e n t .m. a a t a ş a . a lega attaquer vb. a r m a t ă armement s. I I a a d î n c i . a se a p r o p i a approfondir vb. -e adj.f. a a p ă s a .approche s. a se aşeza la masă a t t a c h e s . aprovizionare approvisionner vb. arbore arc s. / . d u l a p . m. curcubeu archipel s.m.m. a t l e t i s m atome s. sparanghel asphalte s. m.) poimîine après-midi s. b a n i armée s. a î n c u v i i n ţ a approvisionnements. înduioşător attendrissement s.

-euse adj. {loc.f. a l ă t u r a t . 2 . a v a r . vecin avouer vb. î n d a t ă . b a c a l a u r e a t badiner vb. în mod a u t o m a t autodétermination s.m. avion avis s.f. a l a l t ă i e r i avant-poste s.m.m.f.m. (impers. şi adj. a z ă r i . a î n t r i s t a . a bîlbîi bagage s. a d u n a r e în ceată zgomotoasă aube s.m. a v i d . m. a m ă r i . a v a n p o s t a v a r e * . a informa aveugle s.m. (precedat de art. î n d a t ă ce autant adv.f. şi pron. bagaj bague s. a l t a . 2 . a v e n t u r ă avenue s. pătlăgea v î n ă t ă aucun. loc. arin auparavant adv. deasupra auditeur. ochi de fereastră. adv.f.f. îndrăzneţ au-dessous adv. m i c golf.f.m. î n t î m p l a r e . există avoisinant.f.) ~ de în j u r u l .f. p ă r e r e .m. d' -»• plus que cu a t î t m a i m u l t cu cît auteur s. a m î h n i attroupement s. a l t u l .f. -e adj. prep. sărut(are) baisse s. aterizare atterrir vb. alt(ul). aş ! baie s.attentivement adv. a m ă t u r a balayeur. balcon 497 . t o t a t î t a .-trice s. înainte a v a n t a g e s. lacom. scădere baisser vb. a m ă r t u r i s i avril s. aviz aviser vb. a u x i l i a r avance s.m.s. orb din naştere aviation s. zgîrcit avec prep. a a v e a .f. r a d ă . s î n t . î n a i n t a r e avancer vb. a atrage attraper vb. conj. baionetă baiser s. a grăbi (plecarea e t c . m. î m p r e j u r .m. deget mic (de la mînă) aussi adv.f. cale averse s. m ă t u r ă t o r balcon s. m a i înainte auprès 1 . dedesubt au-dessus . a u d i t o r augmenter vb. lăcomie. t o a m n ă automobile s. ~ chose altceva autrement adv. îndrăzneală audacieux. a înjosi avion s. 11 a a v e r t i z a . de uşă baigner (se) vb. au­ tomobilistic autorité s. a se s c ă l d a . altfel. aux. nici un(ul) audace . a micşora' bal s. 2 . baie baïonnette s.m.f.) c e l ă l a l t . de asemenea. şi prep. a l t ă d a t ă . pron. prep. I I a ateriza attirrer vb.m.m. a u t o m o b i l . adj. a v i d i t a t e avilir vb. ~ faim a-i fi foame. m ă t u r ă balayer vb. hot. I I a deprecia (o marfă) . aşa de aussitôt 1 . aversă avertir vb. împrejurul autre I .m. a scădea.m. ) . / . m . a întinde (înainte) . a u t o d i d a c t automne s.f. a v a n s . a spori aujourd'hui adv.m.f.m. cu a t e n ţ i e atterrissage s.) il y a este. inel bah! interj. b a l balai s. adv. a se îmbăia 32* bain s. a glumi bafouiller vb.m. a î n ş t i i n ţ a avocat s. şi adj. a î n a i n t a avant adv.m. m. h r ă p ă r e ţ avidité s. a u t o d e t e r m i ­ nare autodidacte s. a v i a ţ i e avide adj.f.-euse s. viitor aventure s.m.f. a p r i n d e . a v a n t a j avant-hier adv.f. a pune mîna attrister vb. orb aveuglément adv. şi adj. autor auto s. şi pron. a bolborosi. /. aproapele auxiliaire adj. a u t o r i t a t e autour adv. adv. m. orbeşte aveugle-né (e) s. m. şi. a u t o m o b i l automatiquement adv. odinioară autrui pron. cu avenir s.f./. a p r i l i e B baccalauréat s. •*• soif a-i fi s e t e . lîngă. a l t m i n t e r i autrefois adv. zori aubergine s. -e adj. şi adj. avocat avoir vb. a-i f i . azi aune s. (pe) aproape auriculaire s.

m. j o ­ s u l . fîşie.m. care se leagănă b a l l e s . a n i m a l . t r e a b ă .m. a mîzgăli barque s. b i n e i n t e n ­ ţionat bientôt adv.f. socru beauté s. larg deschis. bizar blague s. . sfeclă beurre s. /. / . m. m. b a r b a r barbarie s. guraliv bazar s.m. -e adj. t r ă s u r ă besace s./. I I a a l b i blaser vb.m. sa­ lutar bien-intentionné. de peşti) bandes. n a v ă bâtiment s. s c u n d .m. banderolă bandit s. a unge cu u n t bibliothèque s.m. cărucior. c i u d a t .f.m. e m u l t de cînd . leagăn béret s. bancher banquise s. b a n d i t bandoulière s.f.m. inferior.m. m . a se legăna . noră belle-mère s. clădire bâtir vb. a construi bâton s. a î m p e s t r i ţ a bijou s.baleine s. v a s .m.m. -euse adj. beton betterave s. v o r b ă r e ţ . (în) curînd bienvenu.m.f. bilet biscuit s. . m grîu Wême adj. de plus belle şi m a i şi.e s. -e s. (fig. barbarie barbe s. tout ~ încetişor. fleac béton s. 2. m u l t beau -frère s. ciorap basalte s.f. m i n g e .f. banc (de n i s i p . conj. b a n d ă . căscat beau. il y a beau temps que .m. (mil. barcă barreau s. bărbier barbouiller vb.) franc. b ă t ă l i e . şotie blâmer vb. belle adj.m. bere bigarrer vb.f. ballet s. c u m n a t beau-père s.m. împrejurimi (ale oraşu­ lui) banquier s. -e adj. bijuterie billet s. s.f.f.f.f. sitar belle-fille s. cioc. -se 1. b e c a ţ ă . b a z a l t basculer vb. p a r t e a de j o s . . I I I a b a l e . foarte p a l i d blêmir vb. b a n a n ă bananier s. bandulieră banlieue s.m. beretă.f. s c ă z u t .f. balet balnéaire adj. . (pop. b a t a l i o n bateau s.m. soacră belle-sœur s. a blaza.) b a r a c a m e n t barbare s./. frumuseţe bébé s.m.f.f.f. a lega . banchiză baraquement s. beneficiu bénéficier vb. a dezaproba . b a n c ă . bine . c u m n a t ă belliqueux. m .f. plisc bécasse s. / . curte de păsări bastion s. bicicletă bien adv.f. ceată bander vb. -e adj. . biscuit bizarre adj. j o s .) a învinge b a v a r d . I I a p ă l i .f.m. bastion bataille s. bibliotecă bicyclette s. baladă ballant. desagă besogne s. bază bas-relief s. prune bec s. bască berline s. bel. a se îngălbeni blesser vb. n e v o i e . a l b blancheur s. în şoaptă bas 2 s.m.f. mai dihai beaucoup adv. — sûr desigur bien que loc. u n t beurrer vb. a r ă n i 498 . ~ de somme v i t ă de m u n c ă b ê t i s e s .f.m.m. m u n c ă b e s o i n s .m. be­ licos bénéfice s. p r o s t i e .m. adj. frumos . şi adj. bazar béant.f.m.f.m.f. batoză battre vb. g l o n ţ .m. a cădea base s. b i n e v e n i t bière s. balenă balise s. prost bête 2 s. cu t o a t e că bienfaisant.f. a b ă l ţ a .f. a l b e a ţ ă blanchir ' 6 . a b l a m a blanc. baliză ballade s.f. b a n a n b a n c s . a beneficia benêt s.f. şi adj. deşi. a b a n d a j a banderole s. foarte m u l t . î n d a t ă . d u n g ă .m. binefăcător. r ă z b o i n i c .f. -che adj. . balnear banane s. p r o s t ă n a c berceau s. sărăcie bétail s. baston batteuse s. basorelief basse-cour s. barbă barbier s.f. -e adj.f. I I a c l ă d i . vite bête 1 adj. a toci sensibili­ tatea blé s.m. şi adj. şi adj. b ă ţ . gratie bas 1 . l u p t ă bataillon s.m.m.

m.m. (în mod) s t r ă l u c i t briller vb. -e o. m a r g i n e . strălucitor brillamment adv. burghez bourreau s.f. val de aer bouger vb. bun bon 2 adv. salt. a l b a s t r u bloc s. -e adj.f. frag­ ment bricoler vb. a i n t r a în concurenţă cu cineva briser vb. bonetă bord s.f. t a r g a . b r a ţ . m.f. blond blouse s. a înfrunta. căptuşire. b o b i n a r e . vin de Bordeaux borne s.f. / .) a face lucru de m î n t u i a l ă broder vb. şi adj. şi adj. (tehn.f.m.m. cracă. pe p u n t e . a broşa (o carte) .f. -euse adj. bou boire vb. / .m.m. -euse adj. mesteacăn boulet s. broşa brocher vb. scurt. bras (fel de înot) brave s. m. bord (la un vas) . sticlă b o u t i q u e s . coş. bobinaj bœuf s. b u b i ţ ă boutonner vb. m. cărămidă briquet s. -e adj. a rupe broche s. a încheia (o cataramă) . a căptuşi cu lemn boîte s. b u l e v a r d bouleverser vb. sfîrşit bouteille s. b r ă ţ a r ă .m.~~ ceas de mînă brancard s.m.f. bomboană bond s. r a m u r ă . a sparge. om b u n şi c r e d u l . h o t a r . bornă borner (se) vb. busolă bout s.m. 1.f. albăstrea bobinage s. c a p ă t .f.m./. (fam. a nu sta lo­ cului bougie s. b l î n d . a îmbrînci boussole s. bonne adj. fărîmă . şchiop bombe s. I I I a bea bois s. bor (la o pălărie) bordeaux s. c r e s t ă t u r i p e n t r u u r m ă r i r e a vînat u l u i sau delimitarea t ă i e r i i pă­ d u r i i .m. prăvălie bouton s. a t u l b u r a .f. fericire.) bourse s. c a t a r a m ă . b r u t ă r i e bouleau s. ghiulea boulevard s. viteaz. blajin bonjour s. margine. m ă n u n c h i bourbeux. cutie boiteux.f. a se m ă r g i n i botte s.m. c i z m ă . succint bribe s.m.blessure s. b l o c .m.f.f.f. sul (umplut cu c î l ţ i . noroios bourdonner vb. s n o p . f ă r î m i t u r ă . a b r a v a bref. a bîzîi bourgeois. călău bourrelet s. boucles d'oreilles cercei boucler vb. v a t ă etc. stană blond. măcelărie b o u c h o n s . a închide.m. branşă bras s. g u r ă . măsură de lungime (cît două braţe întinse) 2. par ~ din fe­ ricire bonhomme s. a bucla p ă r u l boue s.f.m. m. a î m p ă d u r i . — .m. a încheia n a s t u r i i boxe s. legătură de legume botté.f. b r i c h e t ă . brav braver vb.f.m. bursă bousculer vb. n o r o i . boier bracelet s. a face salturi bonheur s.m. à — pe bord. bombă bon 1 . a broda 499 . boxer boyard s. -e adj.m. brav . (fig. b u c h e t . m.m.) a lucra n i m i c u r i . (fam. nămol bouffée s. d o p . brève adj. a zăpăci.f.f. a clocoti boulanger s. boboc (la floa­ re) . o m u l e ţ . brioşă. a se mişca. n a s t u r e . b r u t a r boulangerie s. bine bonbon s. î n c ă l ţ a t cu cizme bouche s.m. adj. a răscoli bouquet s. r a n ă bleu. suflare. a străluci brioche s. curajos. homme ~ om curajos.m. p ă d u r e boisage s.) aller sur les ~ de qn. a meremetisi briliant. l e m n .m.f. brancardă branches. săritură bondir vb. I I I a fierbe. a r m a r e cu lemn boiser vb. m . marcaj (crengi r u p t e . à ~ le corps la t r î n t ă brasse s. montre. l u m i n a r e bouillir vb.f. cozonac brique s. -e adj. box boxeur s. bluză bluet $. pi.m. II a sări.homme om cumsecade . ~ du métro intra­ rea în metro boucherie s.m. bună ziua bonnet «.) buşon b o u c l e s .f. a m n a r brisées s. pungă (de bani) . buclă (de p ă r ) .

a linişti calomnier vb.f. ascunzătoare cachot s.f. -te adj.-euse adj.f.m. barcă cantine s. z g o m o t . b r u n .f.f. ţărănesc campagne s. -e adj. tufiş bureau s. m. capitală capitalisme s. raţă candélabre s.m.f.m. a copia (şi fig.j. -ère s. bronz brosse s. cauciuc. s a t . cal­ c u l a t o r . cîmpie . ca«ao cacher vb. r ă ţ o i . comme ~ astfel.f. adu­ nătură canard s. a t r ă n c ă n i car 1 conj. carlingă 500 . galoş cap s. închisoare cadeau s. / . veste brûler vb. {fam. perie brosser vb. (persoană) calculat(ă) . laş. t o v a r ă ş . cabinet c a c a o s . de frunte. mărăciniş bru s. caiet caillou s. c'est ~ aşa este ça 2 adv. zarvă brouillard s. candelabru candeur s. a calomnia calorie s. b r u t ă bruyant.m. beţiv c ça pron. însuşire carafe s.f. capriciu •capsule s. circiumă cabine s. dem. bronşită bronze s.m. a locui t e m p o ­ rar . canalie. zgomotos bucarestois. (mii. ramă café s. mezin.m. calcar calcul s. şi adj. ţeava (de armă) canot s.f. cabină cabinet s. ceţos.m.f. bufet buisson s. cafeniu brutal. şi adj. colivie.f.m. {fig. -e adj. a cotcpdăci .f. sătean. scop.m. cafea.m. 2. r a ţ ă cannibale s. se ~ a se p r o ţ ă p i canadienne s. ladă.m.m. a poposi.m.f. « a p i t a l . casă (de bani). socoteală. calcul calculateur. noră bruit s.m.m. b ă u t o r . m. cutie calcaire s. "iens •*. adj. neguros brun. -<• de con­ centration lagăr de concentrare campagnard 1.m. cuşcă cahier s.m.m. canadiană c a n a i l l e s . z v o n .m. cantină cantinier. calorie calquer vb.f. ţ e l . c a m a r a d camée s. capitalism capitulard adj. n e m e r n i c .m.f.f. m . candoare candidat s. cadru. lagăr. candidat cane s. camionagiu camp s.m.f.f. s. tăietor de lemne buffet s. esenţial capitale s.m.f.m. a potoli. căpitan capital. promontoriu capable adj.m.m. {sport) gol buveur s.f.m.m.m.m. a p a r a t de filmat camionneur s.m. pietricică c a i s s e s . a ascunde cachette s. şi adj.m. caporal c a p r i c e s . ) asia . m . à la -~ la ţ a r ă . caracter. cafenea cage s. a calea.m. aici .) camarade s. m .m. b r u t a l brute s. cantinier c a n t o n s . autocar caractère s. t u n . m .) campanie 1 camper vb. capsulă capturer vb. (fam.m. capabil capitaine s.m. şi adj. carceră. cap. capitulare caporal s. -e adj. calm calmer vb. ceaţă broussaille s.) hărmălaie. m a i t î n ă r cadre s. a captura caqueter vb. -e s. t a b ă r ă .m. capitulard capitulation s.-trice s. căci car 2 s. -e adj.m. birou but s. canibal canon s.bronchite s.m. ) prevăzător c a l m e s .f. camee caméra s. carafă caresser vb.f. a peria brouhaha s. bucureştean bûcheron s.vino încoace cabaret s. canton (unitate a d m i n i s trativă) caoutchouc s.f. cadou cadet. / . a arde brumeux.m. ţ ă r a n . a mîngîia carlingue s.f.

(ceea) ce ce. catedrală cause*.f. şi adj.m. cavalerie c a v a l i e r * . în mod cere­ monios cerf-volant s. m o t i v : et pour ~ şi nu fără m o t i v causer vb. *. -.tn. campion chance s. (o) sută centimètre *. pivniţă caveau s. scrumieră censeur*.m. lănţişor chair s.f. dem. a sărbători célébrité s.m. dem.f. cerc cercueil *. a n u m i t . cireş certain. /. pulover. şi adj. dem.m. acea cellule s. a vorbi. critică./.m. a pricinui. oarecare. a sta de vorbă (cu) cavalerie *. m. centrală centralisateur s.m. cette adj. celibatar celle (pi.f. carne chaire s. -e s. c i m p . acest ceci pron. acel(a) celui. schimb changeant. ceux) pron. centură célèbre adj. capitol chaque adj.m. ţelină célibataire s.m. c a v a l e r i s t . noroc. a adeveri cerveau s.m. cauză. car de luptă 501 . -e adj.m. tricou chandelle s./. a se amari chaîne s. călduros chambre *. -e adj. celebru célébrer vb. cu toate aces­ tea cercle s. crap carré. centrali­ zator centralisation s. si­ gur. m. castă cathédrale*.f. m. căldură chaleureux. şi adj. dem. celulă celui (pi. şi adj.f. carieră carte s. î n t î m p l a r e .m.f. cet. fiecare. -euse adj. necăsătorit. şantier chapeau s. cîmpie Champagne s. încetare cesser vb. lanţ. creier cessation s. u n i i . aceasta. şansă chandail s. -e adj.à coucher dormitor champ s. de vizită etc. -e adj. cavou caviar s. a înceta chacal s. m. cireaşă cerisier*. celebritate celer vb. -ïère adj. a certifica. a se m î h n i . car. nehot.f.m. carnivor carotte *.f.m. şir chaînette s.m. -ci (pi. morcov carotter vb.m. a cauza causer vb. clapon chapitre s.f.f. pron.f. c e n t r a l . centru cependant conj. dem.m. cenzură. acesta celui-là (pi. cîntec chanter vb.f. en tout ~~ în t o t cazul casque s.f. a t ă i n u i céleri s. car­ nasier carnivore s. acest lucru céder vb. /. /.carnassier. cască casser vb.f. b l a m public censurer vb.) carton s. a ceda ceinture *. a ascunde. t a n c . î n l ă n ţ u i r e . a sparge cassé. ochi de geam carrière s. t o t u ş i . poş­ t a l ă . m . spart caste *. h a r t ă . mîhnire chagriner (se) vb. şampanie champignon s. centralizare centraliser vb.m. catedră chaise s.f. m. ceux-là) pron. m. ceux-ci) pron. carnivor. a n u m i ţ i certainement adv. luminare change s.m. p ă t r a t carreau s. schimbare changer vb. m. cameră ./. schimbător changement s.f. (jain.m.m. a schimba chanson s. a cînta chantier s./. cîirte (de joc. celles) pron./.f. c a z .f. dem. pi./. dem.m. icre negre ce pron.m. scaun chaleur *.m. ciupercă champion ş. călăreţ. carton cas s. c e n t i m e t r u central. desigur certifier vb. orice char s. a cenzura cent adj. pălărie chapon *. ca­ valer cave s. şacal chagrin s.) a ciupi ceva prin înşelătorie carpe s. acela cendrier s. cenzor censure s.f. a centraliza centre s. profesie.m. ceremonie cérémonieusement adv. m.m./. zmeu (de hîrtie) cerise s. sicriu cérémonie s.

m. -e adj. m.m.m.m. v. m. ) a supăra chiffre s . pi. fierbinte chaudière s. m. v a t r ă chemise s.s.f. şi adj. ţigară de foi.f.m. chinez. m î n c a r e . şef. lecţie classement s.m.m. şi adj. cu dragoste chercher vb. c i m i t i r cinéma . a cizela cité s.f. a cita citoyen. plug chartreuse s. a călări chevet s.m.f.f. încîntare charme 2 s. clasă. alegere chômage s. cifră.m. pisoi chatoyant. vîrf ciment s. ţigară cime s. petic chiffonner vb. circuitul circuler vb. fir de p ă r cheville s. I I a alege choix s. [bol. . pedeapsă chaton s. şomaj chômeur.f.f. lămîie citronnier s. şovin chaux s.f. -te s. (zool. -e adj.m. c l e f clef s./. a încînta charpentes. m.?. creştin chuchoter vb. aici ciel s. m . cor choisir vb. -e adj. şofer chaussée s.m. cler. chinezesc chiot s. foarfece ciseler vb. varză chou-fleur s. limpede. sumă chimère s.f.f. v î n ă t o r chat. mină. m. cinematograf cinémascope s. [despre culori) deschis clarté s.-ère 1 adj. himeră chimie s. c ă p ă t î i cheveu s. a circula cire s.) şi adj. a v ă x u i ciron s. var chef s. cercetător cheval s. (fig.m. a vîna chasseur s. greiere cigare s. h a v a n ă cigarette s. cămaşă chêne s. ceară cirer vb.f. m. m. m.f.) ş a r p a n t ă .f. a încărca charger (se) vb. căţeluş choeur s.s d'ac­ cusation capete de acuzare chef-d'oeuvre s. a şifona.m. a civiliza c l a i r . exploatarea unui zăcămînt de cărbuni charbonnier. a m o t o t o l i . căruţă charité s.f.m. a încălţa chauve-souris s.m. m ă n ă s t i r e chasser vb. chimie chinois.m./. lămîi civil.f. cal chevalerie s.f.f. (cu maj. gulie chrétien.m.f. lucru chou s.m.m.m. m u ş i ţ ă ciseaux s. cădere ci adv. ospăţ chèrement adv. m. căldare.m. cer cigale s. a şuşoti chut ! interj. a şopti.) carpen charmer vb. -euse s.f.f. clasifi­ care clé s. -e s.m. cazan mare chauffeur s.m. cîrpă. şomer chose s. cald. cărbunar charger vb. şicană chien. capodoperă chef-d'orchestre s. a-şi lua sarcina de a chariot s. m. -ière s. care face ape chaud. cheie clergé s. cîine./. d r u m . -enne s. î n c î n t ă t o r charme 1 s. c e t ă ţ e a n c i t r o n s . cinemascop circuit s. iubire de oameni charmant. s c u m p . lumină classe s.f. stejar cher. cetate citer vb.charbonnage s. ciment cimetière s. drag chère 2 ./.m. la chicane s.f. car.f. m. cămin. căţea chiffon s. /. căruţaş charrue s. farmec.m.f.m.f. c l a r .e adj.j.m. gleznă chèvre s. ~.f. -enne s.m. dirijor chemin s. -ne s. c o n d u c ă t o r .m. preoţime 502 . scump .f. m . ~ jort cetate châtiment s. conopida chou-rave s. cavalerie chevaucher vb.f. civil civiliser vb. a căuta chercheur s.m. che­ restea charretier s.m. m. -e s. capră chez prep. [constr.m. cale cheminée s.m. c l a s a m e n t . lucios.f.) liliac chauvin.f. -e adj.m. şosea chausser vb. şi adv. pisică château s. m. c a s t e l . sst ! linişte ! chute s.

m. colină colonel s.m. colier colline s. fleac.m. coniac coiffer vb. [pi. obştesc.m. climă. I I I a comite commode adj. t o v a r ă ş ă . compliment compliqué. compensaţie.m. deal.m. cucurigu ! code s. cîte combiner vb. costum complet 2 . c î t . a alcătui compositeur s.m. a colabora collectif.m. comerciant commerce s. p i e p t ă n ă t u r ă .f. închis clôture s.f. complet complètement adv. comedie comité s.f.m. împrejmuire clouer vb.m. coexistenţă. -e adj. clopotniţă cloison s.f. I I I a se prezenta. a n u m ă r a comte s. clopot clocher s. p u ­ blic communard. a compensa complaire (se) vb.m.m. a compara compas s. a concentra 503 .e s. pre­ c u m . (fig. cîtă. coloană colosse s.f. luptă combattant.m. conte concentrer vb. colectivitate collège s. a combina comble s. trecătoare.c l i e n t . cont compter vb. compas compassé. colonel colonial.f. fanteziuri collaborer vb. m.f.m. a p i e p t ă n a coiffeur.m.m. cod coeur s.-e adj.f.m. tout — la fel commencer vb. coafură. supărare colifichet s. a comprima compte s.m. m . clipire clinique adj. colectiv collection s.m.f. ardere comédie s.f. coaliţie cocarde s. -ète adj.m. cocardă. casă de b a n i cognac s.m. -e s.f.m. colonial colonne s.) podoabe. compoziţie.f. coafor coiffure s.m.f. clinic cloche s. compozitor composition s.f. salbă. I I I a c o m b a t e .f. par ~ (a ş t i ceva) pe dinafară coexistences. I I I a închide clos.m. a întregi. complicat compliquer vb. m. societate compagnon s.f.f. . pas colère s.f. tacticos compensation s. a socoti. a complica composer vb. a completa compliment s. guler. climat(er)ic clin (d'oeil) s. compa­ raţie comparaître vb. a compune. vîrf. c u m . -e adj. a copleşi combustion s. comandă (a unei m a ­ şini) comme adv. -e adj. şi adj.f. ca. ca (si). comitet commandant s.m.m. asociaţie. I I I a se complace complet 1 s. a se înfăţişa (la o autoritate) comparer vb. III a c u p r i n d e . (fig. comentariu commerçant s. a lupta combien adv. comod commun. l u p t ă t o r combattre vb. c o m a n d a n t . des­ păgubire compenser vb.f. şi adj. c î t . c o m u n . -euse s. colectivist collectivité s. m. perete d e s p ă r ţ i t o r clore vb.f.j. soţie compagnie s.m. cum? de ce? commentaire s.f. a prinde în cuie. m ./. client climat s. com­ punere comprendre vb.m. colţ c o l s . colegiu coller vb. club coalition s. şi adj.m. socoteală. a înţelege comprimer vb.m.m.f. t o t ce acoperă capul (pălărie. a umple (cu vîrf şi în­ desat) . a (a) lipi c o l l i e r s . uriaş combat s. colecţie collectiviste -s. şap­ că etc 1 coin s. comună communiquer vb.) a satisface (năzuin­ ţele.f. complet. tovarăş comparaison s. m î n i e . a ţ i n t u i club s. tovărăşie. -ive s. insignă cocorico ! interj. c l i m a t climatique adj. cu t o t u l compléter vb.f. comerţ commettre vb.) culme combler vb. a începe comment adv. ~ pacifi­ que coexistenţă paşnică coffre-fort s. c î ţ i . comu­ nard commune s. maior commande s. dorinţele cuiva) . comunist compagne s. a comunica communiste s. -e adj. asemănare.f. -e s. i n i m ă . colos. şi adj.

I I I a cuprinde. duhovnic confiance s. confuzie.m. p o r t a r concitoyen. concurs concret.f. c o n s i m ţ ă m î n t . a u n i consul s. sfătuitor consentement ». m. şi adj.f.f. faire bonne ~ a nu-şi pierde c u m p ă t u l contenir vb. I I I a încheia.f. a trage concluzia conclusion s.f. a c o n d a m n a condition s. în­ voire consentir vb.f. aer. contagiune conte s.m. a m u l ţ u m i (pe cineva) contenu.-euse s.f.f. a confirma confisquer vb. de acelaşi s o i . constrîngere contraire s. confuz. concediu congénère adj. c o n t i n u u . concret concurrent. clădire construire vb. -e adj. I I I a constrînge contrainte s.f. mhigîiere.f. a contracta contradictoire adj. contradictoriu contraindre vb. c u n o ş t i n ţ ă . au •*. consiliu conseiller vb. a confecţiona conférence s. congres conjonction s. I I I a concepe concierge s. conjugare conjuguer vb. a fi în l e g ă t u r ă c u . en ce qui concerne în ceea ce priveşte concevoir vb.m. a î n t ă r i consonne s. a conţine content. basm. a conserva considérer vb. I I I a cunoaşte conque s. I I I a consimţi conséquence s. a sfătui conseiller. conducător conduire vb. d e s t ă i n u i r e .f.m.f. molipsire. conjuncţie conjoncture s. contrariu contre-amiral s. s t i m a t consigner vb. a conjuga. sfat.f. conştiinţă conscient.f. asociaţie confus. a m ă r t u r i s i .) a preţui considéré. dulceaţă confondre vb. încurcat confusément adv. conferinţă confesseur s. a constitui construction s.f. a considera: [fijL. statornic constater vb. m u l ţ u m i t contenter vb.concentrique adj. condiţie conducteur fi. concurs de împreju­ rări conjugaison s. -e adj. a consemna. respectat. consolare consoler vb.c o n d a m n a r e condamner vb.m. a j u t o r .f.m.m. a consulta connaissance s. atingere. c o n t r a a m i r a l 504 . m. confuz confusion s.m. I I I a concura concours s. poveste.-enne s. potriv­ n i c . a t i ­ t u d i n e .m. concluzie.f. neînce­ tat continuer vb.m.m. castravete concourir vb. -e adj. a contempla contenance s. consoană constamment adv. -e s.m.f. I I I a construi consulter vb. III a cuceri conquête s.f.f.f. ghioc conquérir vb.f.m. încheiere concombre s. loc. concetăţean conclure vb. a consulta contact s. -le adj. -ète adj.f. nuvelă contempler vb. contrar. m.m. cu perseverenţă. de aceeaşi specie congrès s. /. -e s. constant. consilier. a confisca confiture s. confort confortable adj. -e adj. a încurca confort s. a c o n t i n u a . confecţie confectionner vb. încredere confidence s. I I I a confunda. povestitor continuel.f. adv. cucerire consacrer vb.. contact contagion s. a consolida.d i m p o t r i v ă . consul consulter vb. (mil. -e adj.) a da un consemn consolation s. confi­ denţă confier vb. cunoaş­ tere connaître vb. consecinţă conserver vb. a î n c r e d i n ţ a confirmer vb. înfăţişare. a constata consterner vb. în mod constant constant. a înconjura contracter vb. a consacra. concentric concerner vb. a consola consolider vb. concurent condamnation s.f. m. conţinut conteur. a consterna constituer vb.f. şi adj.f. I I I a conduce confection s. -ère s. confortabil confrérie s.m. conştient conseil s.f. a închina conscience s. construire. u r m a r e . m. î n c u r c ă t u r ă c o n g é s . a u r m a contourner vb.

donner . curaj.f. de ~* deoparte . a tăia cour s. a curge. a s p e c t ./. colină.f. regiune contre-offensive s. -ère adj./.f. s t r i c a r e . cuţit mare de b u c ă t ă r i e coûter vb. cortegiu. m. contravaloare contribution s. III a coase couler vb.m. /. p a r t e . a se cùlca coude s. v ă r .m. cost couteau s.un ~ de fil a telefona. la "•. corectare.f. alergător courir vb. contrabas contredire vb. b u m b a c cotonnier. coastă côté s. cotlet coton s. a se scurge. -ette adj.-ère s. curs course s. b i d i v i u . f.f. coral. a încorona courrier s.m.m.) couronne s.f.f. m.f. m. con­ vorbire c o n v e r s i o n s ./. a costa coutume s.m. (despre un vas) a se scufunda couleur s.f.m. corrections. III a convinge convenir vb. c o t . de b u m b a c . cocoş coque s.contrebasse s. I I I a corespunde. d r u m . après — . conver­ tire copain s.f. m. corb corbeille s. contraofensivă contre-valeur s.f. cochet cor s. -e adj.) corn corail s. I I I a r e c u n o a ş t e .m.prea tîrziu . a corecta corruptions. îndrăzneală courageux. ţ i n u t . cupă. m.f. -euse adj. coş corde s. cupă couper vb. acoperit couvrir vb. -le adj. m. l o v i t u r ă . a bumbacului cou s.f. f. jouer des^ s a da d i n coate coudre vb. vopsea coulisse s. tout à —.f. frînghie . de ouă) . costum côte s. croială coupe 2 s. s t r a t coucher 1 s. călduros cornée s.m. a controla convaincre vb. a aluneca de-a lungul .f. — de force puci coupe 1 s. m a c coquet.aux armements cursa î n a r m ă ­ rilor coursier s. c o r p . a se curba coureur. cursă. vară coussin s. cosmos costume s.f.m.m. d'un seul ~ dintr-o d a t ă . culisă couloir s. c o n t r i b u ţ i e . apusul soarelui couche s.lîngă coteau s. carcasa v a p o r u l u i coquelicot s. conversiune.de dinspre .} corec­ ţ i o n a l . sur le ~ îndată . à -~ sûr cu siguranţă . culcuş. à . (pop. III a contrazice contrée ş. scurt c o u s i n .f. m. culoar coups.m.m. a umbla după (şi fig.f.m. t e m ă corectată corriger vb. -. mărgean corbeau s. cosmonaut cosmos s. cornée corniche s. i z b i t u r ă . I I I a a c o p e r i .e s.) t r i b u n a l corec­ ţional correspondance s. gît couchant s. prieten.m. cunună couronner vb. coridor corrigé s. curte courage s. m. poştă cours s.m. găoace (de nucă. goană.f. I I I a alerga. {jur. -e adj.f.à ~ corp la corp. co­ rupţie cortège s. ~ d'oeil privire. corupere.m. ochire.f. a fi în corespondenţă corridor s. obicei couturier. telegar court. a copia coq s. îndreptare. conversaţie. corecţie correctionnel. -e adj. t a c î m couvert 2 . l a t u r ă . cuţit coutelas s.m.m. m.f. culoare. .ni.f. m. croitor couvert 1 s.m. culme côtelette s. curier. alai cosmonaute s.m. cordial. a se îndoi.m. a se învoi conversation s. [muz. coroană. a ascunde 505 .m.-euse s. impozit contrôler vb. în­ drăzneţ courber (se) vb. / . cornişă corps s. t r u p . pernă coût s.m. curajos. du •». corespondenţă correspondre vb. s. apus (de soare) coucher 2 (se) vb. amic copier vb.d e o d a t ă . coardă cordial.

şi adj.m. a afurisi danger s. a scobi creux 1 . a dansa danseur. crud. I I I a se teme craintif. primejdie dangereux. a debarca débarras s.m. prăbuşire débarbouiller (se) vb. I I I a d e z b a t e . ciclism cyclone s.f. cruzime ( / i g ) cru. cuillère s.f. crimă crinière s. -ïve adj. dansator date s.-e adj. III a creşte. crater cravate s. c u l t u r a l curatif. a sparge . dans danser vb. încrucişare croiser vb. s e m i l u n ă . du. cretin cretonne s. m. — fouettée friş­ ca. -euse s. cură cure. a fermenta cycle s. influenţă créer vb.f. s m i n t î n ă .f. a se debarasa. creştere (a unei ape) cruel.f. a crăpa. p r a d ă curiosité s. criză crisper vb. m ă r u n t a i e l e care se dau Ia c î i n i .f. craniu crapule s. creton creuser vb. fricos. s t r i g ă t crime .m. cruciadă croisement s. pe*te. c r u n t cuber vb. c u l t u r ă culturel.f. şi adv. cange . lingură cuir s. creatură crèche s.f. -euse adj. trecere.m. cîrlig.m. III a culege cuiller. goi crever vb. dalie dame s. se ~ a se z b a t e 506 .) culture s. creaţie créature s.f.f. a socoti croisades. m. m. a trosni cratère s.f. cult cultivé adj. a crispa critique s.f. a se rupe cri s. -e s. creion création s. -le adj. crud crue s. a săpa. i n s t r u i t cultiver vb. a m u r g crête s. -ive adj. creştere croissant s. m.f.critic. craquer vb. cîrlig. -e adj.f. bojocii.f.f. a crea crème s. t i m i d crâne s.f. c a v i t a t e . interj. «. în.m.f. scobitoare curée s. primejdios dans prep. I I I a crede.m.m.f.m. {sport) crosă cruauté s. ciclon D dahlia s. c r a v a t ă crawler vb. a face cubajul cueillir vb. m. cruce crosse s.şi adj. a pîrîi. a se m ă r i croix s. d a n s a n t danse s. m .f. de la. ocol. c r e d i t . croşetă croire vb. scobit. gol creux 2 s.m. scuipat craindre vb. des) prep. a cultiva (şi fig.m. cult. d o a m n ă .m. creşă crédits. m.f. /.f. să (se t r a d u c e prin genitiv) débâcle s.f. despre. c u r i o z i t a t e cuver vb. a se spăla pe faţă débarquer vb.dent s.critică croc s. m. chiloţi culte s. nemernic. scobitură. ~. colţ (la a n i ­ male) crochets. coamă crise s. a înota în stilul crawl crayon s. p a t (de puşcă) . corn (franzeluţă) croître vb. d a t ă datte s.m. fiinţă.f.s. p a n t a l o n i s c u r ţ i .f.un mois peste o lună dansant.m. pe. c u r m a l ă dattier s. creastă crétin.f. m. b u c ă t ă r i e culotte s. m. -elle adj. m a i m u l t de (<T.m. -euse ad]. a î n t î l n i croissance s. cremă crépuscule s. gău­ nos.m. debara débarrasser (se) vb. curmal davantage adv./.c r a c h a t s . de. / .f. făptură. a încrucişa. a scăpa débattre vb. piele cuisine s. ciclu cyclisme s. p r ă p ă d . pericol. c u r a t i v cure s.f. d i n . d e ! damner vb.

a refuza décommander vb. -euse adj. III a decepţiona déchaîner vb. mîine démailloter vb. a declama déclarer vb. j u m ă t a t e întoarcere démocratie s. a locui: a r ă m î n e demi 1 s. deltă demain adv. întrebare demander vb. -e adj. definitiv déformation s. cusur défendre vb. I I I a descoperi decrepit. peste. amăgitor décevoir vb. p e s t e . sfîşiere décidément adv. h o t ă r î r e . I I I a descrie décrocher vb. a decide décision s. a zăpăci décoration s. a declina. a dispreţui dédaigneusement adv. d«but . I I I a a p ă r a défense s.f. dantelă dentelure s. apărare défenseur s. a dezlega dent s. a scăpa défaut s. d i n t e . I I I a desface. delicios. m.m. a d e z l ă n ţ u i décharger vb. cerere.f. n u a n ţ ă slabă (cu­ loare) demi-tour s.f. cu dispreţ dedans adv.m. m. a demara.f. decrepit. a ridica receptorul din furcă dédaigner vb. h o t ă r î t . ferme­ cător délivrer vb. sfidare. a delega délicat. a (se) dezgheţa dégonfler vb.f. î n c e p u t . demaraj démarrer vb. delicat délicieux. mutare . a dezlega. afară déjà adv. a porni déménagement s. a prînzi déjuger vb.f.f. delegaţie déléguer vb. I I I a serînti demeurer vb. demograf démolir vb. d e z m ă ţ a t début s. au — de d u p ă . se ~ a se descotorosi. -e adj.f. a p ă r ă t o r défi s. a d e b u t a . r u p t u r ă . j u m ă t a t e . a dezumfla d é g o û t s . democraţie démographe s. a denunţa dénonciation s. şi adj. decizie déclamer vb. avoir une ~ contre quelqu'un a p u r t a cuiva sîmbetele dentelle s.débit s. j u m ă t a t e de oră demi 2 .f. a decreta décrire vb. dezgust dégoûter vb.m. a rupe coarnele décourager vb. deceniu décerner vb.f.m.f. a decomanda déconcerter vb. dinar. decor décorner vb. a dezgusta degré s. au ~ la început débuter vb. a declanşa décliner vb. a descuraja découvrir vb.m. a elibera delta s. denunţare dénouer vb. dejun déjeuner 2 vb. a decerna décevant. deja déjeuner 1 s. cu siguranţă décider vb. decembrie décennie s. grad.f.) dantelură 507 . a declara déclencher vb. a desfăşa (un copil) demande s. m. t r e a p t ă . {despre ape) a se vărsa debout adv. defect. a descărca déchet s. h a l b ă .f. a r u p e . c a n t i t a t e a de lichid sau gaz scursă într-un anumit timp déborder vb.m. ban dénombrer c i .f. -e adj. a cere . d e c o r a ţ i e . provocare défier vb.) au ~~ d u p ă . a face n u m ă r ă t o a r e a dénoncer vb.f. {sport) mijlocaş. a începe décéder vb. dehors adv. a ieşi (dintr-un defi­ leu) . ţîn) sus débraillé. defunct. demon denier s. r a m o l i t décréter vb. ră­ posat dégeler vb.m.m. j u m ă t a t e demi-teinte s. deşeu déchirer vb. a defila définir vb. a sfida défiler vb.pe dinafară déboucher vb. (arhit. a revoca o sentinţă printr-o nouă judecată delà prep. a răposa décembre s. a întreba démarrage s. m u t a t déménager vb.m. m.m.m. a deconcerta. a deceda. I I I a d ă r î m a démon s. în picioare. definiţie définitivement adv. a desfide.m. m . a da. m. s. deformare défunt. -e s. j u m ă t a t e . m a i departe de délégation s. a se revărsa.f.f. -e adj. î n ă u n t r u défaire vb. a deznoda. a sfîşia déchirure s. I I a defini définition s. -e adj. a (se) muta démettre vb.m. p r î n z . (numai în loc. débit (la lichide şi gaze).

dentifrice adj. de dinţi (pastă, apă) dentiste s.m. dentist départ s.m. plecare département s.m. departament dépasser vb. a depăşi, a întrece dépêcher (se) vb. a se grăbi dépendre vh. I I I a depinde dépens s.m.pi. cheltuieli; aux ~ de pe socoteala, în detrimentul dépenser vb. a cheltui dépeupler vb. a depopula dépit s.m. ciudă, necaz; en ~ de în ciuda déplacement s.m. deplasare déplaire vb. I I I a displace déplier vb. a dezdoi, a desface (o stofă, o hîrtie) déployer vb. a desfăşura, a întinde déporté s. m. deportat déposer vb. a depune déposséder vb. a deposeda dépôt s.m. închisoare dépouiller vb. a j u p u i ; a despuia dépourvu, -e adj. lipsit depuis adv. de atunci ; prep. de (la) ; ~ peu de curînd ; ~ longtemps de m u l t ; ~ que de cînd député s.m. d e p u t a t dérailler vb. a deraia déranger vb. a deranja derechef adv. iarăşi, din nou déréglé, -e adj. neregulat ; desîrînat dérisoire adj. derizoriu dérive s.f. derivă dernier, -ère s.m.f. şi adj. cel din u r m ă , ultim dérober(se) vb. a se ascunde, a se sustrage derrière adv. şi prep. în u r m ă , în spate dès prep. (chiar) de l a ; (încă) d i n ; — demain chiar de mîine ; ~ que îndată ce désagréable adj. neplăcut désapprouver vb. a dezaproba désarmement s.m. dezarmare désastreux, -euse adj. dezastruos désaveu s.m. t ă g ă d u i r e ; dezicere descendre vb: III a coborî, a descinde descente s.f. coborîre descriptif, -ive adj. descriptiv désert s.m. deşert désespéré, -e s.m.f. şi adj. desperat, deznădăjduit

désespérer vb. a despera désespoir s.m. desperare déshabiller (se) vb. a se dezbrăca déshonnête adj. necinstit déshonnêteté s.f. necinste déshonnêtement adv. în mod necinstit déshonneur s.m. dezonoare désigner vb. a desemna d é s i r s . m . dorinţă désirer vb. a dori désoler vb. a pustii, a d e v a s t a ; a dezola, a .îndurera désordres. m. neorînduială, dezordine désormais adv. de acum înainte dessein s.m. scop, ţ e l , intenţie dessert s. m. desert dessin s.m. desen; ~ animé desen animat dessous adv. dedesubt dessus adv. deasupra, s u s ; {loc. adv.) par — - pe deasupra, în afară de d e s t i n s . m . destin destinataire s.m. destinatar destinée s.f. soartă destiner vb. a destina, a hărăzi destruction s.f. distrugere détacher vb. a desprinde, a dezlega détail s.m. a m ă n u n t détailler vb. a spune, a descrie a m ă ­ nunţit dételer vb. a deshăma détendre vb. III a destinde détente s.f. destindere détenu, -e s.m.f. deţinut détester vb. a urî détonation s.f. d e t u n ă t u r ă détour s.m. cotitură, ocol détresse s.f. nenorocire, primejdie détruire vb. I I I a distruge dette s.f. datorie deux adj. doi deuxième adj. al doilea dévaler vb. a coborî dévaliser vb. a jefui, a prăda dévalorisation s.f. devalorizare dévaloriser vb. a devaloriza devancer vb. a o lua î n a i n t e , a în­ trece devant adv., prep şi s.m. înainte, (în) faţă devanture s.f. v i t r i n ă développer vb. a dezvolta : a desfă­ şura devenir vb. III a deveni dévêtir vb. III a dezbrăca

508

dévier vb. a devia deviner vb. a ghici devinette s.f. ghicitoare devoir 1 vb. I I I a t r e b u i ; a datora devoir 2 s.m. temă, exerciţiu (şcolar) ; datorie (morală) dévoué, -e adj. devotat dévouement s. m. devotament dévouer (se) vb. a se devota diable s.m. drac, d i a v o l ; pauvre ~ nenorocit; avoir le ~ au corps a fi argint v i u ; à la • — de m î n t u i a l ă diagnostic s. m. diagnostic diamant s. m. d i a m a n t dictionnaire s.m. dicţionar diététique adj. dietetic dieu s. m. zeu, Dumnezeu, idol différence s.f. deosebire, diferenţă différent, -e adj. deosebit, diferit difficile adj. greu, anevoios difficulté s.f. dificultate, greutate difforme adj. diform diffuser vb. a difuza digestion s.f. digestie dignité s.f. d e m n i t a t e digue s.f. dig dilater vb._ a dilata diligence s,f. diligentă dimanche s. m. duminică dimension s.f. dimensiune diminuer vb. a micşora, a reduce dinde s.f. curcă dîner 1 vb. a cina dîner 2 s.m. cină, dineu dîneur, euse s.m.f. comesean, invi­ t a t la cină, la un dineu diplôme s.m. diplomă dire vb. I I I a zice, a spune ; à vrai •* la drept vorbind ; cela va sans —• (asta) se înţelege de la sine ; cela veut ~ aceasta înseamnă direct, -e adj. drept, direct directeur s.m. director direction s.f. direcţie dirigeant s.m. conducător diriger vb. a îndrepta, a conduce, a dirija disciple s.m. discipol discontinuer vb. a întrerupe, a înceta discours s.m. diseurs discrédit s.m. discredit discussion s.f. discuţie discuter vb. a discuta disgrâce s.f. dizgraţie disjoindre vb. I I I a despărţi

disparaître vb. I I I a dispărea disperser vb. a împrăştia disposer vb. a dispune dispositif s.m. dispozitiv disposition s.f. dispoziţie, hotărîre disputer (se) vb. a se certa, a-şi dis­ p u t a ceva dissoudre vb. I I I a dizolva distance s.f. d i s t a n ţ ă , depărtare distingué, -e adj. distins distinguer vb. a desluşi distraction s.f. distracţie, petrecere distribuer vb. a distribui, a î m p ă r ţ i divers, -e adj. deosebit, divers d i v e r s i o n s . / , [mil., pol.) diversiune divertir (se) vb. II a se a m u z a , a se distra divinateur,-trice s.m.f. şiadj. ghicitor divinité s.f. d i v i n i t a t e diviser vb. a î m p ă r ţ i , a despărţi division s.f. împărţire, d i v i z a r e ; (fig.) vrajbă dix adj. zece dixième adj. al zecelea dizaine*. /. (un n u m ă r de) aproape zece docker s.m. docher doctoresse s.f. doctoriţă documentaire s.m. documentai' dogme s. m. dogmă doigt s. m. deget omaine s. m. domeniu ôme s. m. dom domestique adj. de casă, domestic domicile s. m. domiciliu dominant, -e adj. d o m i n a n t domination s.f. d o m i n a ţ i e , stăpînire dominer vb. a domina dommage s. m. pagubă, daună don s.m. cadou, dar donner vb. a da dont, pron. rel. al (a, a i , ale) cărui (cărei, căror) ; ce ~ fapt pentru care dorer vb. a auri dorénavant adv. de acum încolo dormir vb. I I I a dormi dortoir s.m. dormitor (comun) dorure s.f. poleială d o s s . m . s p a t e , dos, spinare dossier s. m. dosar dot s.f. zestre, dotă doter vb. a d o t a , a înzestra douane s.f. vamă doubler vb. a dubla ; a căptuşi doucement adv. încet, cu băgare de seamă

509

douceur s.f. d u l c e a ţ ă , blîndeţe douer vb. a înzestra, a dota douleur s.f. durere douloureux, -euse adj. dureros doute s.m. îndoială, b ă n u i a l ă ; sans — • fără îndoială douter vb. a se îndoi doux, douce adj. dulce, blînd douzaine s.f. duzină douze adj. doisprezece douzième adj. al doisprezecelea dramatique adj. d r a m a t i c drap s. m. postav ; cearşaf drapeau s. m. steag, drapel

dresser vb. a ridica ; a dresa : se •»a se ridica împotriva droit, -e adi. drept drôle od/.caragnios; e u h a z ; ciudat, bizar drôlement adv. caraghios ; ciudat dru, -e adj. şi adv. des, stufos duchesse s.f. ducesă durant prep. în t i m p u l dur, -e adj. şi adv. t a r e ; j/ig. ) as­ p r u , anevoios durée s.f. d u r a t ă durement adv. cu asprime durer vb. a dura, a ţine dynamite s.f. dinamită

E
eau s.f. apă eau-de-vie s.f. r a c h i u , ţ u i c ă ébauche s.f. schiţă ébaucher vb. a schiţa ébéniste «.m. ehenist éblouir vb. I I a lua ochii éblouissant, -e adj. sclipitor éboulement s. m. p r ă v ă l i r e , surpare s ébranler vb. a zgudui ; (s') — vb. ai se pune în mişcare, a porni ébullition s.f. fierbere, clocot ébruiter vb. a d i v u l g a ; a r ă s p î n d i (o ştire) écarlate adj. roşu-aprins, stacojiu écarter vb. a î n l ă t u r a , a depărta écervelé, -e adj. descreierat échange s.m. schimb échanger vb. a schimba échappée s.f. clipă, m o m e n t ; esca­ j p a d ă ; drum îngust, s p a ţ i u pentru trăsuri échapper (s') vb. a scăpa de, a fugi; (»') -»• a o şterge, a evada échappement s.m. s c ă p a r e ; eşapa­ ment écharpe s.f. eşarfă e échauffer (s') vb. a se încălzi, a se înfierbînta échec s.m, nereuşită, eşec écho s.m. ecou échoir vb. III a ajunge la s c a d e n ţ ă ; a a se î n t î m p l a |; échouer vb. a eşua, a se împotmoli éclair s.m. fulger éclairer vb. a lumina éclaireur s. m. cercetaş éclat s.m. zgomot p u t e r n i c ; strălu­ c i r e ; aşchie, schijă, ciob éclatant, -e adj. r ă s u n ă t o r , străluci­ tor . éclatement s.m. s p a r g e r e ; izbucnire éclater vi. a izbucni ; ~ de rire a izbucni în rîs école s.f. şcoală écolier, -ère s.m.f. şcolar économie s.f. economie économique adj. economic économiste s. m. economist écorcher vb. a j u p u i ; a zgîria écoulement s. m. scurgere écouler (s'j vb. a se scurge écouter vb. a asculta écrasant, -e adj. zdrobitor écrasement s.m. strivire, zdrobire écraser vb. a zdrobi écrire vb. III a scrie écritoire s.f. mapă cu rechizite pen­ t r u scris écriture s.f. scris, scriere écrouler (s') vb. a se p r ă b u ş i , a se prăvăli écurie s.f. gra jd édenté, -e adj. ştirb édification s.f. construire; ~ du so­ cialisme construirea socialismului édifices. m. clădire, edificiu édifier vb. a construi éducation *./. educaţie éduquer vb. a educa effacer vb. a şterge

510

effectivement adv. în mod efectiv, în adevăr. effet s.m. efect; en ~ în adevăr efficace adj. eficace efforcer (s') vb. a se sforţa, a se stră­ dui effort s. m. efort effrayer vb. a speria effréné, -e adj. neînfrînat, n e s t ă p î n i t effronté, -e s. m./, şi adj. n e r u ş i n a t également adv. de asemenea égaler vb. a egala égalité s.f. egalitate égarer (s') vb. a se r ă t ă c i égayer (s') vb. a se înveseli église s.f. biserică égoïste s.m.f. şi adj. egoist égorger vb. a înjunghia, a ucide égout s.m. canal de scurgere; (/sg.) cloacă, mocirlă eh ! interj, ei ! élancer (s'j vb. a se a v î n t a , a se arunca élasticité s.f. elasticitate électricité s.f. electricitate électrification s.f. electrificare électrique adj. electric élégamment adv. cu eleganţă elegant, -e adj. elegant élément s. m. element éléphant s. m. elefant élévation s.f. ridicare élève s.m.f. elev élever vb. a r i d i c a ; a creşte, a educa éliminer vb. a elimina élire vb. III a alege ellipse s.f. elipsă éloge s. m. elogiu éloigner (s') vb. a se î n d e p ă r t a éloquemment adv. cu elocvenţă éloquence s.f. elocinţă élu, -e s.m.f. şi adj. ales élyséen,-ne adj. p a r a d i s i a c émacié, -e adj. s l a b , s u p t émail s. m. email émancipation s.f. e m a n c i p a r e embarcation s.f. a m b a r c a ţ i e embarquer (s') vb. a se î m b a r c a embarras s.m. î n c u r c ă t u r ă ; n e h o t ă rîre ; avoir ~ du choix a-i fi greu să aleagă (din prea m u l t e lucruri bune) embarrasser vb. a încurca, a stînjeni embellir vb. I I a înfrumuseţa embouchure s.f. v ă r s a r e , gură embrasser vb. a î m b r ă ţ i ş a , a s ă r u t a

embrigader vb. a strînge sub acelaşi steag embrouiller (s') vb. a se încurca, a se zăpăci embusquer (s') vb. a se aşeza în a m ­ b u s c a d ă , la p î n d ă émerger vb. a ieşi din a p ă , a ieşi (pe) deasupra émerveiller (s') vb. a sa u i m i , a se minuna émetteur s.m. şi adj. e m i ţ ă t o r éminence s.f. r i d i c ă t u r ă (de teren) ; eminenţă (titlu) emmailloter vb. a înfăşa, a strînge emmener vb. a l u a , a duce cu sine émotion s.f. emoţie émouvant, -e adj. e m o ţ i o n a n t emparer (s') vb. a pune stăpîriire empêcher vb. a împiedica empereur s.m. î m p ă r a t emphatique adj. emfatic empire; s.m. imperiu emplette s.f. c u m p ă r ă t u r ă * emplir vb. I I a umple emploi s.m. post, s l u j b ă ; î n t r e b u i n ­ ţare e m p l o y é , - e s.m.f. funcţionar employer vb. a î n t r e b u i n ţ a empoigner vb. a pune mîna pe, a înhăţa empoisonner vb. a otrăvi emporter vb. a lua, a duce émulation s.f. întrecere, e m u l a ţ i e en 1 prep. în, d i n , ce, în c a l i t a t e de en 2 pron., adv. d i n , despre, de acolo encadrement s . m . î n c a d r a r e ; pervaz, cadru enceinte s.f. incintă enchaîner vb. a î n l ă n ţ u i enchantement s.m. farmec, î n e î n t a r e enchanter vb. a fermeca, a îneînta enchanteur, -eresse s.m.f. şi adj. înc î n t ă t o r , fermecător encombrant, -e adj. care încurcă, stînjeneşte encombre s.m. piedică, obstacol encore adv.încst, i a r ă ş i ; p a s ~ î n c ă n u encourager vb. a încuraja encre s.f. cerneală endive s.f. a n d i v ă endommager vb. a strica, a p ă g u b i , a deteriora endormir (s') vb. III a a d o r m i endosser vb. a pune în s p i n a r e , a î m b r ă c a ; (/sg.) a lua asupră-şi

511

endroit s.m. loc énergique adj. energic énervant, -e adj. e n e r v a n t , s u p ă r ă t o r enervement s.m. e n e r v a r e énerver (s') vb. a se enerva enfance s.f. copilărie enfant s. m. copil enfermer vb. a închide, a încuia enfin adv. în sfîrşit enfler ( s ' ) vb. a se umfla enfoncer vb. a înfunda, a cufunda enfouir vb. I I I a îngropa enfuir (s') vb. I I I a fugi engagement s. m. a n g a j a m e n t engloutir vb. I I a î n g h i ţ i engouffrer (s') vb. a fi î n g h i ţ i t de o prăpastie engrais s.m. î n g r ă ş ă m î n t engrenage «.m. angrenaj enjamber vb. a p ă ş i , a trece cu u n pas mare peste enlever vb. a ridica, a l u a ; (fig.) a răpi, a entuziasma ennemi, -e s.m.f. şi adj. d u ş m a n ennuyer (s') vb. a se plictisi énormément adv. enorm enquérir (s') vb. I I I a cerceta, a se interesa de enquête s.f. anchetă enraciné, -e adj. î n r ă d ă c i n a t enragé, -e adj. t u r b a t ; furios enrager vb. a t u r b a enregistrer vb. a înregistra enrhumer (s') vb. a c ă p ă t a g u t u r a i enrichir (s') vb. I I a se î m b o g ă ţ i enrôler vb. a înrola ensanglanter vb. a însîngera enseigne s.f. firmă, marcă enseignement s.m. î n y ă ţ ă m î n t ensemble adv. î m p r e u n ă ; s.m. a n ­ samblu ensevelir vb. I I à îngropa ensoleiller vb. a însori ensuite adv. a p o i , d u p ă entamer vb. a începe, a t ă i a prima b u c a t ă ; (fig.) a începe entendre vb. I I I a a u z i ; a înţelege enterrer vb. a î n m o r m î n t a enthousiasmer vb. a entuziasma enthousiaste «.m.-şi adj. e n t u z i a s t entier, -ère s. m. şi adj. întreg ; en . -cu t o t u l , în întregime entièrement adv. în întregime entonnoir s.m. pîlnie entourer vb. a înconjura

entraînement s.m. a n t r e n a m e n t ; în­ sufleţire entraîner vb. a t î r î , a atrage după sine, a avea ca u r m a r e entre prep. între entrechat s.m. săritură cu b ă t a i a p i ­ cioarelor î n aer entrée s.f. i n t r a r e , a n t r e u entrelacer vb. a î m p l e t i , a încolăci entreprendre vb. I I I a întreprinde entreprise s.f. întreprindere entrer vb. a intra ; a încăpea entretenir vb. I I I a î n t r e ţ i n e entretien s. m. întreţinere (subiect de conversaţie) entrevue s. f. întrevedere envahir vb. II a i n v a d a enveloppe s.f. plic envers prep. faţă de e n v i e s . / , i n v i d i e ; poftă envier vb. a invidia envieux, -euse s.m.f. şi adj. invidios environ adv. c a m , a p r o x i m a t i v environnant, -e adj. înconjurător envol s. m. zbor envoler (s') vb. a z b u r a , a-şi lua zborul envoyer vb. a t r i m i t e épais, -se adj. des, stufos, gros épancher (s') vb. a se v ă r s a ; a-şi des­ cărca sufletul épanouissement s.m. înflorire, des­ chidere (a florilor) épar(t) s.m. drug (de închis uşa) épargner vb. a economisi ; a cruţa éparpiller vb. a risipi épars, -e adj. î m p r ă ş t i a t , risipit épaisseur s.f. grosime, desime épaule s.f. u m ă r épauler vb. a sprijini pe u m ă r épave s.f. epavă épée s.f. sabie épicerie s.f. băcănie épiloguer vb. a dezaproba, a critica épinard s. m. spanac épine s.f. g h i m p e , spin épingle s.f. b o l d , ac cu g ă m ă l i e ; ~ à cheveux ac de p ă r ; être tiréà quatre -~ s să fi scos ca d i n cutie épisode s.m. episod éplucher vb. a curăţa (legume, fructe) épopée s.f. epopee é p o q u e s . / , epocă époux, -ouse s.m.f. soţ éprendre (s') vb. a se îndrăgosti

512

épreuve s. /. probă, încercare ; mettre à V ~ a pune la încercare épris, -e adj. îndrăgostit. éprouver vb. a încerca ; a pune la încercare épuiser vb. a epuiza; a slei de puteri équateur s.m. ecuator équatorial, -e adj. ecuatorial équipe s.f. echipă équipement s.m. echipament équitation *./. călărie équivalent, -e adj. echivalent ère s.j. eră éreinter vb. a speti, a istovi errer vb. a rătăci erreur s.f. greşeală, eroare éruption s.f. erupţie escalade s. /. escaladare, suire, căţărar e escalader vb. a escalada, a se c a ţ ă r ă escale s.f. escală, oprire escalier s. m. scară escarpe s.m. asasin, b a n d i t escarpé,-e adj. a b r u p t ; [fig.) greu, anevoios escarre s.f. escară, coajă esclavage s.m. sclavie e s c l a v e s . m . /. sclav escorte s. /. escortă escouade s.f. (mil.) escuadă, căprăr i e ; ceată (condusă de u n şef) escrime s.f. scrimă espace s. m. spaţiu espagnol,-e s.m.f. (eu ma/.) şi adj. spaniol, spaniol(esc) espèce s.f. specie, fel espérance s.f. speranţă espièglerie s.f. zburdălnicie espoir s. m. speranţă esprit s. m. spirit essai s. m. încercare essayage s.m. încercare; probă (la croitor) essayer vb. a încerca ; a proba (o haină) e s s e n c e s . / , esenţă; benzină essentiel, -elle s.m.f. şi adj. esenţial essor s. m. a v î n t essouffler vb. a face să gîfîie essuie-main s. m. prosop essuyer vb. a şterge ; a suferi, a îndura est s.m. r ă s ă r i t , est estimer vb. a stima, a p r e ţ u i ; a con­ sidera estomac s.m. stomac estomaquer vu. tjam.) a surprinde în mod dezagreabil
33 — învăţaţi l'mba franceză fără profesor

esturgeon .s.m. nisetru et conj. şi établir vb. I I a stabili établissement s.m. s t a b i l i m e n t ; în­ treprindere, instituţie étage s. m. etaj étalagé s.m. g a l a n t a r , etalaj étaler vb. a e x p u n e ; vr. a se î n t i n d e , a se desfăşura étang s. m. eleşteu étape s.f. etapă état s.m. s t a r e ; (cu maj.) s t a t été s. m. vară éteindre vb. III a stinge étendard s.m. s t i n d a r d étendre vb. III a întinde étendu,-e adj. întins éternel, -elle adj. etern étincelant, -e adj. • sclipitor étoile s.f. stea étonne ment s. m. m i r a r e , uimire étonner (s') vb. a se mira étourderie s.f. nesocotinţă étourdir vb. II a zăpăci, a a m e ţ i étrangement adv. c i u d a t , s t r a n i u étranger, -ère s. mf. şi adj. străin étrangler vb. a strînge de g î t , a su­ gruma être* vb. aux. a fi être 2 s. m. fiinţă étrenne s.f. dar (de a n u l nou) étroit, -e adj. s t r î m t , î n g u s t ; {loc. adv.) à V -"- s t r î m t o r a t , sărăcăcios, restrîns étude s.f. studiu étudiant,-e s.m.f. s t u d e n t étudier vb. a s t u d i a , a învăţa euphorie .5./. euforie, plăcere inexpri­ mabilă évader (s') vb. a evada évanouir (s'i vb. II a leşina évasion s.f. evadare éveiller (s') vb. a se trezi événement s.m. eveniment évertuer (s') vb. a se sili, a se s t r ă ­ dui évidemment adv. e v i d e n t évoluer vb. a evolua exact, -e adj. exact exactement adv. exact exactitude s.f. e x a c t i t a t e exalter vb. a exalta examen. s.m. e x a m e n ; e x a m i n a r e

513

examinateur, -trice ». m.f. şi adj. exa­ minator examiner vb. a examina excellence s.f. excelenţă excellent, -e adj. excelent excepté adj. şi prep. în afară de exceptionnel, -elle adj. excepţional excessivement adv. excesiv, grozav de exciter vb. a excita, a a ţ î ţ a exclamer vb. a exclama exclure c i . I I I a exclude excursion s.f. excursie exécrer vb. a urî exécutions./. îndeplinire, executare exemplaire s.m. şi adj. exemplar exemple s.m. e x e m p l u ; par ->- de exemplu exercice s.m. exerciţiu exhorter vb. a îndemna exigence s.f. exigenţă exiger vb. a pretinde, a cere exil s.m. exil, surghiun existence s.f. existenţă exister vb. a exista expédition»./, expediere; (mii., geogr.) expediţie expérimenter vb. a experimenta

expiatoire adj. e x p i a t o r i u , făcut în vederea unei ispăşiri expirant, -e adj. m u r i b u n d explication s.f. explicaţie, lămurire exploits, m. ispravă, faptă strălucită exploitable adj.exploatabil,cultivabil exploitation s.f. e x p l o a t a r e , gospo­ dărie exploiter vb. a exploata exploiteur, -euse s.m.f. şi adj. ex­ ploatator explosion s.f. explozie exportateur,-trice s.m.f. şi adj. ex­ portator exportation s.f. e x p o r t a r e , export exporter vb. a exporta exprimer vb. a exprima exquis, -e adj. delicios, delicat extension »./. extindere, extensiune extérieur, -e adj. exterior ; extern. extermination s.f. exterminare extra ». m.invar fapt, lucru neobişnuit extra-fin, -e adj. extrafin extraire "W6. I I I a extrage extrait s.m. extras extraordinaire adj. e x t r a o r d i n a r extrêmement adv. extrem de extrémité s. /. extremitate

F
fable s.f. fabulă f a b r i c a n t s . / » , fabricant fabricateur s.m. născocitor, inventa­ tor fabrique s.f. fabrică fabuliste ». m. fabulist face s.f. faţă fâcher (se) vb. a se supăra facile adj. lesne, uşor facilement adv. cu uşurinţă façon »./. fel, chip faculté »./. facultate fade adj. fad, searbăd faible s.m. şi adj. slăbiciune, (pen­ tru cineva, ceva) ; slab, debil faiblesse s.f. slăbiciune faillir vb. impers. I I I a fi cît pe-aci să faim»./, foame; avoir ~ a-i fi foame faire vb. I I I a face; vb. impers, a fi; (despre timp) il fait beau este fru­ m o s ; [pop.) s'en ~~ a-şi face sînge r ă u ; ne pas s'en •»- a nu-şi face sînge r ă u ; ~ jour a fi ziuă fait ». m. fapt falaise s.f. faleză falloir vb. impers. I I I a t r e b u i ; com­ me il faut cumsecade; tant s'en faut m a i lipseşte m u l t fameux, -euse adj. faimos, r e n u m i t familier, -ère adj. familiar, obişnuit famille »./. familie faner (se) vb. a se ofili fange s.f. noroi, mocirlă fangeux, -euse adj. noroios fantastique adj. fantastic fantôme s.m. fantomă fardeau ». m. greutate, povară farine s.f. făină farouche adj. sălbatic fat s.m. şi adj. înfumurat, nerod fatigant, -e adj. obositor fatigue s.f. oboseală fatigué, -e adj. obosit fatuité »./. f a t u i t a t e , înfumurare faubourg s.m. c a r t i e r periferic faucille s.f. seceră

514

faufiler (se) vb. a se strecura, a se fofila fausseté s.f. falsitate faute s.f. greşeala; ~ de din lipsă de ; sans — • negreşit fauteuil s.m. fotoliu fauteur, -trice s.rn.f. u n e l t i t o r , a ţ î ţator faux, fausse adj. fals faveurs./, favoare, b u n ă v o i n ţ ă ; e n ~ cu trecere favori, -ite s.m.f. şi adj. favorit fédération s.f. federaţie fédéré, -e adj. federat, u n i t félicité*./, m u l ţ u m i r e desăvîrşită féliciter vb. a felicita femme s.f. femeie, s o ţ i e ; prendre ~ a se însura fendre vb. I I I a despica; a sparge (lemne) fenêtre s.f. fereastră fenouil s,.m. m ă r a r fente s.f. crăpătură fer s.m. fier; {pi.] l a n ţ u r i , cătuşe; ~ à repasser fier de călcat ferme adj. t a r e , p u t e r n i c , energic fermer vb. a închide féroce adj. feroce ferroviaire s.m.f. şi adj. feroviar fertile adj. fertil, bogat fertiliser vb. a fertiliza ferveur s.f. fervoare f e s t i v a l s , m. fesl'val fête s.f. s ă r b ă t o a r e , onomastică fêter vb. a sărbători feu 1 s.m. foc, incendiu feu 2 , -e adj. răposat feuillage s.m. frunziş feuille s.f. frunză, foaie feuilletage s.m. foitaj feuilleter vb. a răsfoi feuilleton s.m. foileton février s.m. februarie f i ! interj, p t i u (exprimă d i s p r e ţ ) ; ~ donc la dracu ! la naiba ! fiacre s.m. birjă fiancé s.m. logodnic fiancer (se) vb. a se logodi ficher vb. a înfige ; je m'en fiche p u ţ i n îmi pasă fichu, -e adj. {pop.) u r î t , r ă u fiction s.f. ficţiune fier, -ère adj. m î n d r u , semeţ fièrement adv. cu mîndrie fièvre s.f. febră 33*

figue ,9./. smochină figuier s.m. smochin figure s.f. figură figurer (se) vb. a-şi închipui fii s.m. fir, a ţ ă ; au — de de-a lungul file s.f. r î n d , ş i r ; à la — unul după altul filer vb. a toarce, a u r m ă r i , a pleca r e p e d e ; -~ à l'anglaise a o şterge englezeşte; a fila (lampa) filet s.m. fileu, p l a s ă ; muşchi fille s.f. fată, fiică fillette s.f. fetiţă film s.m. film filou s.m. escroc, pungaş fils s. m. fiu filtrer vb. a filtra fin 1 s.f. sfîrşit fin 2 , -e adj. fin, d e l i c a t ; a b i l , şiret finance s.f. financiari; s.f. pi. m i j ­ loace financiare financier s.m. financiar finir vb. I I a termina flacon s. m. flacon flairer vb. a mirosi, a adulmeca flamber vb. a flamba flamme s.f. flacără flancs, m. partea corpului de la coas­ te pînă la ş o l d u r i ; l a t u r ă ; coastă (la un v a s , trupă) flâner vb. a hoinări flatter vb. a flata, a măguli flatteur, -euse s.m.f. şi adj. măguli­ t o r ; linguşitor fléau s.m. (fig.) flagel, plagă, neno­ rocire, catastrofă flèche s.f. săgeată flegme s. m. singe rece fleur s.f. floare fleurette s.f. floricică fleuri, -e adj. înflorit fleurir vb. II a înflori, a prospera fleuriste s.m.f. florar, florăreasă fleuve s. m. fluviu f l i c s . m . (pop.) agent de poliţie flocon s.m. fulg de zăpadă florissant, -e adj. înfloritor, prosper flot s.m. v a l flottant, -e adj. plutitor flotter vb. a pluti flûte s.f. flaut foi .s.f. credinţă, încredere; ma —-, par ma • — pe legea mea foie s.m,. ficat foin s. m. fîn

515

fois s.f. d a t ă , o a r ă ; pour une — • de fraîcheur s.f. r ă c o a r e ; prospeţime d a t a asta ; une •+• de plus încă o frais, fraîche adj. răcoros : proaspăt ; dată il fait ~ e răcoare folie s./, nebunie fraise .5./. fragă; c ă p ş u n ă foncé, -e adj. (despre culori) închis framboise s.f. z m e u r ă foncer (sur) vb. a se repezi la, spre franc 1 s. m. franc (monedă) fonction s.f. funcţie franc 3 , franche adj. deschis, sincer fonctionnaire s.m. funcţionar français, -e s.m.f. (cu mer/.) şi adj. fonctionnement s.m. funcţionare francez, franţuzesc f o n d s . m . fund; t e m e i ; fond franchement adv. sincer fondation»»./. întemeiere, înfiinţare franchir vb. I I a sări peste, a trece fondement s.m. f u n d a m e n t , temelie p e s t e ; (fig.) a învinge fondre vb. I I I a t o p i , a amesteca frapper vb. a b a t e , a lovi football s.m. fotbal fraternellement adv. frăţeşte forain, -e adj. de b î l c i ; s.m. vînzàtor fraternité s.f. fraternitate a m b u l a n t la iarmaroc ; comediant frein*, m. frînă ; frîu forçat s.m. ocnaş freinage s.m. frînare force s.f. putere, forţă; à ~ de de freiner vb. a frîna a t î t a , cu ajutorul frémir vb. I I a- se c u t r e m u r a forestier, -ère adj. forestier; garde -~ fréquemment adv. deseori, frecvent pădurar fréquenter vb. a frecventa forêt s.f. pădure frère .s. m. frate forge s.f. potcpvărie friandises./, (pi.) d u l c i u r i , zahari­ forgeron s.m. fierar cale formation s.f. formaţie fricoter vb. a realiza beneficii ilicite, former vb. a forma a specula formidable adj. formidabil friper vb. a m o t o t o l i f o r t , - e adj. tare, p u t e r n i c ; adv. m u l t , foarte fripon, -onne s.m.f. pungaş forteresse s.f. fortăreaţă frire vb. I I I a prăji fortifier vb. a î n t ă r i , a fortifica frisson. s.m. frison, fior; freamăt fortune s.f. soartă, h a z a r d , noroc; frit-e adj. fript, prăjit bonne -~ noroc în dragoste froid, -e adj. rece; s.m. frig, răceală fosse s.f. g r o a p ă ; carieră; mină frôler vb. a atinge uşor fossé ». m. şanţ fromage s. m. brlnză fou, fol, folle s.m.f. şi adj. nebun fronder vb. a critica, a face opoziţie fouet s. m. bici front s.m. frunte; front fouiller vb. a face s ă p ă t u r i ; a cer­ frontière s.f. g r a n i ţ ă , frontieră ceta, a scotoci frotter vb. a freca ; a fricţiona foulard s. m. fular fruit s. ni. fruct foule s.f. m u l ţ i m e fruitier, -ère adj. fructifer fouler vb. a călca ; a luxa fugitif, -ive s. m.f. şi adj. fugar fourberie s.f. şiretenie fuir vb. III a fugi; a évita fourchette s.f. furculiţă fuite s.f. fugă fourmi s.f. furnică fumant, -e adj. care fumegă fournir vb. I I a furniza, a a p r o v i ­ fumée s.f. fum ziona fumer vb. a fuma; a a f u m a ; a scoate fournisseur s m. furnizor fum fourniture s.f. furnitură fur s.m. (in expr.) au • — • et à me­ fourrure s.f. b l a n ă sure pe măsură ce, succesiv foyer s.m. c ă m i n ; focar; foaier fureur s.f. furie fracas s.m. m u g e t , b u b u i t ; zgomot furie s./, furie, mînie (fig.) t u m u l t , z a r v ă furieux, -euse adj. furios fragile adj. fragil furtif,-ive adj. h o ţ e s c , ascuns fragment s.m. fragment

516

fusée s.f. r a c h e t a ; ~ cosmique cheta cosmică fusil s. m. puşcă fusilier s.m. puşcaş

ra­

fusiller vb. a î m p u ş c a ; a executa (prin împuşcare) fusion s.f. t o p i r e ; amestec fuyard, -e s.m. şi adj. fugar

'l
gager vb. a face prinsoare, a paria gagner vb. a eîstiga ; a sosi, a ajunge e la gai, -e adj. -vesel gaiement adv. cu veselie gaieté s.f. veselie g a l a n t , - e adj. g a l a n t , c u r t e n i t o r ; s.m. t î n ă r î n d r ă g o s t i t galerie s.f. galerie galop s.m. galop galoper vb. a galopa gant s. m. m ă n u ş ă ganté, -e adj. i n m ă n u ş a t garage s.m. garaj garantir vb. I I a g a r a n t a garçon s. m. b ă i a t garde s.f. gardă, p a z ă ; s.m. paznic,, gardian garde-frein s.ni. frinar t garder vb. a p ă s t r a , a p ă z i ; ~ le lit a zăcea garderie s.f. g r ă d i n i ţ ă (de copii) ? gardien s. m. g a r d i a n ; [spori] ~ de but p o r t a r 1 gare s. /. gară gare 2 ! interj, păzea ! fereşte ! garnir vb. I I a împodobi garnison S.f. garnizoană gars s.m. b ă i a t , t î n ă r gaspillage s. m. risipă gastro-intestinal adj. (med.) gastrointestinal gâteau s.m. prăjitură gauche adj. s t i n g ; [fig.) neîndemâ­ natic gauchisme s. m. stîngism gaz s. m. gaz géant, -e s. m.f. şi adj. uriaş gel s.m. îngheţ, ger geler vb. a îngheţa gémir vb. I I a geme gênant, -e adj. j e n a n t , s u p ă r ă t o r gendarme s.m. j a n d a r m gendarmerie s.f. j a n d a r m e r i e gendre s. m. ginere gêner vb. a jena g é n é r a l , - e adj. general; v a g généreusement adv. cu generozitate généreux, -euse adj. generos génie s'm. ganiu genou s. m. genunchi g e n r e s . m . gen, n e a m gens s.m.f. pi. o a m e n i ; — - de lettres scriitori gentil, -iile adj. g e n t i l , d r ă g ă l a ş gentilhomme s.m. gentilom, nobil g e n t i l l e s s e s . / , gentileţe, drăgălăşenie géographie s.f. geografie gérant,-e s.m.f. g e r a n t , a d m i n i s t r a t o r germer vb. a încolţi gésir vb. III a zăcea, a se afla; ci-«i.t aici odihneşte gibier s.m. vînat gifler vb. a pâlmui gigot s. m., jigou gilet .9.m. j i l e t c ă , vestă gisement ». m. z ă c ă m î n t glace s.f. g h e a ţ ă ; î n g h e ţ a t ă ; oglindă glacier s.m. g h e ţ a r , sloi g l a ï e u l s / ) , , gladiolă, s ă b i u ţ ă glaive s. m. sabie, spadă glapissement s.m. ţ i p ă t glisser (ae) vb. a aluneca, a se stre­ cura globe s.m. glob gloire s.f. glorie glorieux.-euse adj. glorios gloser vb. a comenta critic glousser vb. a cotcodăci gloutonnerie s.f. lăcomie a n i m a l i c ă gomme s.f. gumă gonflable adj. care poate fi umflat gonflement s.m. umflare gonfler vb. a umfla gorge s.j. g î t , gîtlej ; rendre ~ a vomita gorger vb. a î n d o p a , a ghiftui gosse s.m. p u ş t i , copil gouffre s.m. p r ă p a s t i e goût s. m. gust goûter vb. a gusta goutte s.f. p i c ă t u r ă , strop

517

gouvernant, -e adj. care guvernează, g u v e r n a n t ; s.m.pi. cîrmuitori gouvernement s.m. guvern gouverner vb. a conduce, a cîrmui gouverneur s.m. guvernator grâce s.f. g r a ţ i e ; favoare; i e r t a r e ; ~ à datorită gracieux, -euse adj. graţios, drăgălaş graduel, -le adj. t r e p t a t graduellement adv. t r e p t a t grammaire s.f. gramatică grand, -e adj. mare, puternic grandeur s. f. mărime ; mărire grandiose adj. grandios, m ă r e ţ grandir vb. I I a creşte grand-maman s.f. bunică grand-mère s.f. bunică grand-papa s.m. bunic grand-père s.m. bunic grands-parents s. m.pi. bunici granitique adj. de granit gras, -se adj. gras, gros gravement adv. grav, serios gravure s.f. gravură gré s.m. voie, p l a c ; bon — • mal ~~ de voie de nevoie ; trouver qch. à son ~ a găsi ceva pe placul său grec,-que s.m./. (cu maj.) grec; adj. grecesc grêle s.f. grindină, p i a t r ă grêlé, -e adj. b ă t u t de grindină ; ciupit de vărsat grenade s.f. grenadă grenier s.m. pod grenouille s.f. broască grève s.f. p r u n d i ş ; grevă gréviste s.m.f. şi adj. grevist

griffer vb. a zgîria gril s.m. grătar grillade s.f. friptură la grătar grillage s.m. g r i l a j ; frigare grille s.f. grilaj griller vb. a frige la g r ă t a r ; a prăji grimace s.f. s t r î m b ă t u r ă grimper vb. a se c ă ţ ă r a grincer vb. a s c î r ţ î i ; a scrîşni griotte s.f. vişină griottier s.m. vişin gris, -e adj. cenuşiu griveler vb. a consuma într-un res­ t a u r a n t fără a putea p l ă t i ; a rea­ liza cîştiguri necinstite grommeler vb. a b o m b ă n i , a mormăi gros, -se adj. gros, mare grossier, -ère adj. grosolan grossir vb. I I a îngroşa grouper vb. a grupa g r u y è r e s . m . şvaiţer guêpiers. m. viespar guère adv. de loc guérir vb. I I a vindeca guérite s.f. gheretă guerre s.f. război gueux, -euse s.m.f. şi adj. s ă r m a n , calic, coate goale guide s.m. ghid, călăuză guillotine s.f. ghilotină guirlande s.f. ghirlandă guise s.f. fel, c h i p ; à sa ~ după bunul său p l a c ; en ~ de ca, drept, în chip de guitare s.f. chitară gymnastique s.f. gimnastică gyroscope s. m. giroscop

H
habile adj. î n d e m î n a t i ç , abil habiller vb. a îmbrăca habit s.m. costum ; frac habitant s.m. locuitor habiter vb. a locui habitué,-e s.m.f. v i z i t a t o r , client obişnuit habituer ( s ' ) vb. a se obişnui habitude s.f. obicei, deprindere *haie s.f. gard *haîr vb. II a urî haleine s.f. răsuflare, suflare 'haleter vb. a gîfîi *halle s.f. hală halluciné, -e adj. h a l u c i n a t haltérophile s.m. halterofil 'hamac s.m. h a m a c 'hameau s. m. cătun h a m e ç o n s . m . cîrligul undiţei *hanap s.m. cupă de b ă u t (în evul mediu) 'hanche s.f. şold 'hardiesse s.f. îndrăzneală 'hardiment adv. cu îndrăzneală 'haricot s. m. fasole harmonie s. t. armonie ; (/ig. (înţelegere

518

harpagon s.m. zgîrcit, avar homme s.m. om, b ă r b a t "harpe s.f. harpă honnête adj. cinstit 'hasard s.m. întSmplare; par -~ din honnêtement adv. în mod cinstit întîmplare honnêteté s.f. cinste 'hâte s.f. grabă honneur s.f. onoare, cinste *hâter (se) vb. a se grăbi honorable adj. onorabil, demn de 'hausse s.f. creştere, urcare cinste *hausser vb. a î n ă l ţ a , a ridica 'honte s.f. ruşine, dezonoare *haut, -e adj. î n a l t ; adv. s u s ; t a r e : 'honteux, -euse adj. ruşinos parter -*~ a vorbi tare hôpital s.m. spital 'hautain, -e adj. semeţ, arogant 'horde s.f. hoardă 'hautbois s.m. oboi horizon s.m. orizont 'hauteur s.f. înălţime horloge s.f. orologiu hebdomadaire s.m. şi adj. ziar, re­ 'hors prep. afară vistă s ă p t ă m î n a l ă ; s ă p t ă m î n a l *hors-d'oeuvre s.m. invar, a p e r i t i v , hectare s. m. hectar gustare hélas ! interj, v a i ! hospitalier, -ère adj. ospitalier, pri­ herbe s.f. iarbă mitor hostile adj. ostil, duşmănos hérissé, -e adj. zbîrlit, ţepos hôte, hôtesse s.m.f. gazdă; oaspete héroï-comique adj. eroicomic hôtesse de l'air s.f. însoţitoare de bord héroïne s.f. eroină (stewardesă) héroïque adj. eroic hôtel s.m. hotel héroïquement adv. eroic hôtelier, -ière s.m.f. hotelier, hangiu 'héron s.m. b î t l a n *houe s.f. cazma 'héros s.m. erou 'housse s.f. îmbrăcăminte protec­ hésitant, -e adj. şovăitor toare pentru mobilă hésiter vb. a ezita, a şovăi 'hublot s.m. (mar.) ferestruică la *heu ! interj, lie ! vase heure s.f. o r ă ; quelle ~ est-il? cît huissier s.m. uşier; aprod este ceasul? ; à tout à V -» pe curînd ; 'huit adj. opt de bonne -» d e v r e m e ; ~ de pointe 'huitième adj. al optulea oră de vîrf . . . huître s.f. stridie heureusement adv. din fericire humain, -e adj. u m a n , omenesc heureux, -euse adj. fericit humanitaire adj. u m a n i t a r 'heurter vb. a izbi, a lovi humanité s.f. u m a n i t a t e , o m e n i r e ; 'hideux, -euse adj. hidos omenie 'hiérarchies./, ierarhie humble adj. u m i l , modest 'hiérarchiser vb. a ierarhiza humblement adv. u m i l , smerit hippodrome s. m. hipodrom humide adj. umed hirondelle s.f. rîndunică humidité s.f. u m i d i t a t e 'hisser vb. a î n ă l ţ a , a ridica humiliant, -e adj. u m i l i t o r h i s t o i r e s . / , istorie, povestire humiliation s.f. umilire historien s. m. istoric humilier vb. a u m i l i hitlérien adj. hitlerist humilité sff. u m i l i n ţ ă hiver s. m. iarnă hydraulique adj. hidraulic •hocher vb. a s c u t u r a , a c l ă t i n a ; hymne s.m. imn ~ la tête a da d i n c a p hypocrisie s.f. ipocrizie hommage s.m. o m a g i u ; rendre — •a hypocrite s.m.f. şi adj. ipocrit cinsti, a slăvi

I
ici adv. a i c i ; par ~ pe a i c i ; d" ~ de a i c i ; d' — en huit jours de azi în opt zile idéal, -e s.m.f. şi adj. ideal

519

influenţă influencer vb. s t r ă v e c h i immense adj. -e s. n e c u v i i n ţ ă inconvénient s. identic idiot.m. m u r d a r . inaccesibil. infinit infirmerie s.e s.f. de neconceput inconnu. infailibil.f. violent impiété s. sclav image s. {fig. a i m p u n e . a informa infrarouge s. independent index s. impermeabil impersonnel. ne­ ajuns incroyable adj.f. idee identique adj. şi adj. impers. -e adj. (timpul) imperfect impatience s. (în mod) impro­ priu imprudence s. a indica indiscret. degetul ară­ tător indicatif s./?. a nu cunoaşte île s. nelegitim illusion s.f. i m e d i a t immédiatement adv. -e adj. i m a g i n a b i l imaginaire adj. a i m p r i m a .f.) nepăsare inexact.m. -e adj.idée s. -e s. nelegiuire impoli.m. imposibil(ul) impôt s. -elle adj.f. i m e d i a t immémorial. a aplica (o pedeapsă) influence s. infamie infernal. şi adj. a inaugura incarner vb. a imita immaculé. p e r m a n e n t (coafură) indépendamment udv. indiscret indubitablement adj. i n a c t i v . i n c u l p a t indéfrisable s. şi adj. ilegal illégitime adj. incidenţă incident s. impunere fiscală.m. i m i x t i u n e . -e adj.f. ignoranţă ignorer vb. a t i p ă r i improprement adv.f. a imagina imbécile adj. imens. [fig. imobil imminent. industrie ineffaçable ad}. -e adj. idiot ignoble adj. amestec immobiliser vb. inginer 520 . i n d i c e . m u r d a r inabordable adj. perfect infailliblement adv. inabor­ dabil inactif. insulă illégal. ticăloşie.) a p r i g . de neşters. i n a c t i v i t a t e inaugurer vb. a ignora. a obliga imposition s.f. imagine imaginable adj. nepoliteţe important. i m i n e n t immixtion s. -elle s.m.f.j.f. în m o d in­ dependent indépendance s. impresie impressionner vb. incomod incomplet. i m p o r t a n t importer vb.f.m..f. nesfîrşit immeuble s. de necrezut i n c u l p é .f. (fig. -e adj. şi adj. mîrşav ignorance s.-e adj. im­ pozit impossibles. -e s. -euse adj. a influenţa informer vb. -e adj. n e p i e r i t o r imperméable s. i m p e r t u r b a b i l impétueux. leneş inactivité s. nepoliticos impolitesse s. index. inconştient inconvenance s. m. imaginaţie imaginer vb.f. incident incommode adj. i m p u r . i m a c u l a t immédiat.f. a întrupa incidence s. şi adj. -e adj. -ête adj.f.m. -e adj.f.m.f.m. inexact infaillible adj. infirmerie infliger vb. nedemn indiquer vb. necunoscut inconscient.f. şi adj. şi adj. impozit impression s.f. ne­ m u r i t o r .f. -e adj. ne­ greşit infamie s. s. iluzie illustre adj. infernal infini. (modul) i n d i c a t i v indigne adj. inconvenient. -e adj. i m p e t u o s . a impresiona imprimer vb. imaginar imagination s. infailibil. a avea impor­ tanţă imposer vb. a incarna. i m p r u d e n ţ ă impur.f. ) dezgus­ tător immoral. . s t u p i d inerte adj. infinit infiniment adv. imoral immortel. -e adj. de n e u i t a t inepte adj.m. i n e r ţ i e . imbecil imiter vb. fără îndoială industrie s.f. -ète adj. a imobiliza immonde adj.m. inert inertie s. impersonal imperturbable adj. -e adj. infraroşu ingénieur s. imperfect.f. incomplet inconcevable adj. m. nerăbdare impérissable adj. veşnic imparfait. independenţă indépendant. prost. ilustru ilote s.m. -ive adj. m.m.

intrigă introduire vb. interes intéressant .f. v i u .m. intenţie intercepter vb. i n s t r u c t i v instruction s. i n v i t a ţ i e . invazie inventer vb. îndrăzneală intrigue s. instinct instituer vb. ironie ironiquement adv. integru. îngrijo­ rat inquiéter (o') vb. iresponsabil irriter vb. a instala instant s. nelinişte inscrire (s') vh. m. -e adj.m. n e l i n i ş t i t . italienesc italique s.m.f.m. a irita issu. a intercepta interdire vb.m. ingrat inimaginable adj.e * . i n t e r n a ţ i o n a l internationalisme s. curaj.m. r ă s t i m p intervenir vb. a inventa invention s. gelos. ieşire.f.5. / . ) ne­ p ă s ă t o r .f. n i c i o d a t ă . (cu maj. obraznic insolite adj. instaurare instaurer vb. beţiv J jabot s. cursiv ivoire s. a izvorî j a l o u s i e s . l ă u n t r i c internaţional. a insulta insurger (s') vb.m. n c uzitat inspection s. -e adj.f.f. -e adj.f. i n t e r v a l . invenţie inversement adv.m. a invita iris s. n e o b i ş n u i t . j a d jadis adv. invidios jamais adv.m.m.f.) şi adj. m . inovator inonder vb. i n t e r p l a n e t a r interroger vb.) caracter italic.f. I I I a întrerupe interruption s. insistenţă insolent. -e adj. stînjenel ironie . -ive adj. -elle s. a interpela interplanétaire adj. şi adj. -e s. activ intention s. [fig. a înfiinţa instituteur.m. jabou jade s. a se i n t i t u l a intraveineux.m.m.f. a se n e l i n i ş t i . -ète adj.) in­ travenos intrépidité s. odinioară jaillir vb. -e adj. a insensibiliza insensible adj. a i n s t i t u i . ieşit d i n issue s. a inunda inquiet. i n s t a l a ţ i e . de n e î n c h i p u i t injuste adj. I I a ţ î ş n i . -enne s. v r e o d a t ă . I I I a introduce inutile adj. i n s t r u c ţ i e . î n v ă ţ ă t o r instructif. sur V ~ la i n v i t a ţ i a inviter vb. inte­ lectual intelligence s./.f. fildeş ivre adj. . internare interpeller vb. insolit. [med. s m i n t i t . I I I a interveni intituler (s') vb. inspecţie i n s t a l l a t i o n s . i n u t i l inutilement adv. de neatins intègre adj.m. clipă. [tipogr. indiferent insistance s. întrerupere intervalle s. a se îngrijora inquiétude s.f. gelozie jaloux. provenit. -e adj. a întreba interrompre vb. şi adj. a se răscula. -trice s. -e adj./. i n t e r n . cinstit intellectuel.) entuziasm ivrogne s. o use adj. i n t e r n a ţ i o n a ­ lism internement s. I I I a interzice intérêt s.f. inteligenţă intense adj. à V — imediat instaurations. insectă insensé.. nedrept innocent. a i n s t a u r a instinct s.ingrat.m.m. instalare installer vb.m. italian . beat ivresse s. invers invitation s.f.f. -trice s. neîn­ destulător insulter vb. i n t a n g i b i l . a se răzvrăti intangible adj.m. I I I a se înscrie insecte s. iresponsabil irresponsable adj. i n s t r u m e n t insuccès s. ne­ bun insensibiliser vb. m .f. î n v ă ţ ă mînt instrument s. r e z u l t a t italien. n e v i n o v a t innovateur. interesant intérieur. insensibil . b e ţ i e . şi adj.m.f. intens. eşec insuffisant.j. tot­ deauna 521 . m o m e n t . / . zadarnic invasion s. -euse adj. insuficient.f. (jig.

m. grai langue s. limbă. j u s t e ţ e .m. g r ă m a d ă . ianuarie jaquette s.m.m. a se introduce (în lume) lancette s.f. je ~ vois o văd là 2 adv. a arunca jeu s. cu veselie joyeux. joi jeune s. I I I a î m p r e u n a . îndoitura g e n u n c h i u l u i jasmin s.m. a se lamenta.f. -e adj. a desface. pron. -ère adj. (fig. t i n e r e t joie s. limbă languir vb.m. z i a r i s t . lăptucă lame s. pe ea.m.m. landou langage s. m o r m a n j o u e s .m. lapte laitier. aruncare lancer vb.f.m. cu d r e p t a t e . suc. o b r a z .m. laic. z i . judecător jugement s. lumesc lait s. d'un — à Vautre de pe o zi pe a l t a Journal s. laborator laborieux. acolo l a b e u r s .m.) a rivaliza (cu cineva) joyeusement adv.m.m. m u n c i t o r . I I a lîncezi large adj. kilogramme s.f.m.f. j u s t . grădinar jarret s. I I a îngălbeni javelot s. d r ă g u ţ . joc jeudi s.f. şi adj.m. kilometru la 1 1 . 2 . -euse adj. a u n i joii. Vautre ~ d e u n ă z i . o . coucher en ~ a ochi (cu o armă) jouer vb. m .f. b u c u r i e joindre vb. galben jaunir vb.) a face cu­ n o s c u t . ) lansat lancement s. şuncă janvier s.f.f. -e adj.) a poseda jour s. n o s t i m jonchée s.f. I l a se folosi.f. referitor la lînă laïque s. a justifica justificatif. har­ nic labour s.m. muncă (grea) laboratoire s. lînă lainier. kilogram kilomètre s. e x a c t i t a t e justice s.m.f. j u g jouir vb. jachetă jardin s. tocmai justesse s. l a m ă . urît laine s. drept justement adv. -ive adj.f. picior jambon s. i e z u i t jeter vb. care dă lapte laitue s. larg 522 . grădină jardinier s. m. m. a se b u c u r a . iasomie jaune adj. voios juge s. m. justificare K kilo.f. f. a r u n c a t . a se l u p t a . gazetar journée s.m.f. zeamă juste adj. a lăsa să-i scape laid. t i n e r e ţ e .m. suliţă jésuite s.m. a se juca . laş. arătură lac s. (fig. jucărie joug s. lampă lancé. d r e p t a t e . ziar journaliste s. -e adj. a cînta (la u n instrument) jouet s.f.jambe s. m.m. / .f. j u s t i ţ i e justifier vb.m. a se tîngui laminage s. vesel. zi jouter vb.m. art. .m. şi adj. hol. v a l lamentable adj. a lansa. lanţetă landeau s.f. şi adj. -ère adj. (fig. iulie juin s. judecată juillet s. vrednic de plîns lamenter (se) vb. ~ chambre camera.m. laminare lampe s. fricos lâcher vb. -euse adj. fustă jurer vb. j u s t i f i c a t i v justification s. t î n ă r jeunesse s. a jura jus s. lac lâche adj. iunie jupe s.m. (fig.m.

î n c h i r i e r e . -e s. neînţelegere littérature s. liceu lynx s. greu louve s. ~ s jumeaux p a t d u b l u . p a r t e . a răscula lever 2 s. loc lieue s. m.f. livrea livrer vb.f. licărire lugubre adj. iederă lieu s. librar lie s. m. litigiu. î n c e t i n e a l ă . chirie louche adj.) şi adj. l u n e t ă . l u m i n ă s l a b ă .) p l i c t i s i t latin. lup lourd. obosit.f. rel.f. şi pron. a lăuda . m.f. m. lacrimă las. lenjerie. spălare le 1 . lesquels. legendă léger.m.f. (cu maj. pe el. l u g u b r u . a locui logique adj.f. . şi adj. a scula. m. m.) rîs lyrique adj. luminos lumière s. l u p t ă lutter vb. (fig.) echi­ voc. lege loin adv. saşiu.f. lecţie lecture s. uşuratic libraire s. suspect louer vb. uşor . lys s. l i t a n i e . l u n g i m e . a s t r ă l u c i luisant. a închiria loup s. i n s t r u i t leur adj. drojdie de bere liaison s. legal légume s.m.) greu­ t a t e (de înţelegere) lentille s.m.f.f. leghe lieutenant s. m. ziua de mîine lentement adv.f.m.f. m. m.m. a r i d i c a . cînd lot s.f.m.de a t u n c i .m. s p ă l a t . s p r i n t e n légèreté s. l i b e r t i n . a l b i t u r ă .f. a preda logement s. înşiruire de vorbe monotonă şi plictisitoare litige s.f. buză levure s. sprinten lettre s. (zool.f. locuinţă loger vb.f. eliberare libérer vb. (fig.f.m. sprinteneală légitime adj./. m. loz loterie s. -e adj. şi adj. leu lionne s. linte lequel. liric 523 . ~ chat pisica. pron.d i n acel m o m e n t lorsque conj. (pi.) le ~~ de de-a lungul longuement adv.f. l i t e r a t u r ă littoral s. le lever 1 vb. / . prep. (fig.m. l o t .m. v î n ă t livre s.m. loterie lotion s. je -~ vois îl v ă d leçon s. depuis ~. l u i . (al) l o r . pron.f. linie . legătură libération s. lupoaică louveteau s. luni lune s. î n d e p ă r t a t loisir s. dès •». ~ — même el însuşi luire vb. lesquel­ les) pron.m. (pi. .g u e adj. (loc.m. a m ă r g i n i limonades. p u i de leu liqueur s. o c h e a n . lucid. p a t .f. a t u n c i .f. leoaică lionceau s.f. lună lunette s. lasse adj. în a m ă ­ nunt longueur s. pîrghie lèvre s. 2.f. crin lit s. a lupta lycée s.. — de cu ocazia . cu m i n t e a limpede lueur s. d u r a t ă lors adv. l u n g . u n d i ţ ă lilas s. legitim. iepure ligne s. lectură légal. s u m b r u lui pron. rînd . pers.larme 5. rufă lion s. m.f. I I I a citi lis.) ochelari lutte s. a livra .m. (căsătorie . î l .f. el. legal légende s. -e adj. logic logis s.f. -e adj. uşor. m u l t t i m p . a l i m i t a .m. pos. p u i de lup lucide adj.f. lumină lundi s. m. r ă s ă r i t levier s. laquelle (pi. legumă lendemain s. t i m p liber l o n g . limonada linge s. m. răgaz.pi. départe lointain. care leste adj. m. scrisoare. loţiune louage s. s t r ă l u c i t o r lumineux. locuinţă loi s.m. carte livrée s. m. la­ t i n . -e s.) l i ­ teratură lettré. (fig. -ère adj.m. liliac limiter vb.m. litoral livide adj. [fig. l a t i t u d i n e lavage s.f. l i b e r t a t e libertins. -e adj. lichior lire vb.m. I I I a luci. art. u ş u r i n ţ ă . chiorîş . încet l e n t e u r s . ) albia u n u i r î u litanies s. latinesc latitude s.f.f. drojdie lierre s. livid. l i t e r ă ./. hol.-euse adj. locotenent lièvre s. a elibera liberté s.

m a r g a r e t ă mari s. m a n d a t mandataire s. p r i m a r mais conj. /. indiciu marquer vb. m a i m a r e . m.jn. p o r u m b maison s. acum.f. mărăciniş (în ţ ă ­ rile m e d i t e r a n e e n e ) . a n u i z b u t i . nenorocire. dascăl maîtresse s.m. casă. par ~ din nenorocire malheureusement adv. majorat mal s.f. şi adj. de z a r z a v a t u r i marais s.m.m. d a r . -e adj. şi adj. însă . manevră .f.f. a mînca manier vb. • — de a duce lipsă de./. .m.f. macaroană machine s. [ist.) a l i p s i . m a m ă manager s. (vt. ne­ norocit malhonnête s. -ère adj. m a r i n a r marine s. bolnav maladroit. :x m a l t r a t a malveillant. -e s. a marca marron adj. a manevra . a fi cît pe aci să .. în mod ne­ cinstit malhonnêteté s. scara (unui vehicul) marcher vb. f. m. ) in­ trigă .m. r ă u . a merge mardi s. s t ă p î n .m.f. locuinţă feudală manque? vb. stăpînă . m e r s . evident. manechin manoeuvre s.m. şi adj. m a n s a r d ă manteau s. -es. chip. a fi pe p u n c t u l de a. -e adj.f. a cîrmui manoir s. I I I a m e n ţ i n e maire s.m. căsătorie m a r i n s.m. (lunaj mai maigre adj.f. m a h o ­ medan mai s. m a r c a n t .f. m l a ş t i n ă marathon s. p a l t o n manuel s. (impers.f. maro mars s.f.f. m a e s t r u . manoeuvrer vb. a m î n u i m a n i è r e s .m. m a r a t o n marbre s. pi.f. d i n nefericire malheureux. / .m. şi adj. aut.f.m. (fig.m. -e s.. m a r t i e 524 .m. însemnat marque s. mînă de lucru maint. u m b r e l e morţilor manger vb. durere malade s.f. bărbătesc malgré prep.f.m. în prezent maintenir vb.f. n e î n d e m î n a t i c malaisément adv.m.f.f. m a r m u r ă marchand. m a n t o u . adj. vicleşug.) a scăpa.f. m a r ş . t r e a p t ă marché s.f. fel manifeste adj.f. şi adj. m. desiş. magnetic magnifique adj. în ciuda malheurs. magazin magistrat s. a nu ni­ meri mansarde s.. negustor marchandise s. maşină mâchoire s. m a n u a l maquis . m a j o r i t a t e . m. -e adj. cu greu. a u i t a .f. slab mail s.m.». domnişoară magasin s. -euse s. a p i e r d e . şi adj.f. m a i m u l ţ i maintenant adv.m. mînă main-d'œuvre s. a nu a v e a . alee main s. căsătorit mariage s. major (ca v î r s t ă . castel. invar. necinstit malhonnêtement adv. m a n d a t a r mânes s. p i a ţ ă . m i n u n a t magnifiquement adv. ) miş­ care de rezistenţă maquisard. manajer manche s. cafeniu. m. -es. a a r ă t a . manifest manigance s.marcă. scară d u b l ă .m. mascul. s.. -e s.m. intrigă mannequin s. marfă marche s.M macaroni s. ~ si ba da maïs s. cufăr maltraiter vb.m. soţ.f. m o d .f.m.) m a n i . margine marguerite s.m. l u p t ă t o r în miş­ carea de rezistenţă franceză maraîcher. b ă r b a t marié. ca importanţă) majorités. familie maître s. [fig. răutăcios malle s.m. r ă u v o i t o r maman s. mînecă mandat s. manifest.m. falcă madame s.9. m a r i n ă marquant. anevoie mâle s. cu m ă r e ţ i e mahométan. -e adj. a greşi.m. m. tîrg marchepied s. m.m. doamnă mademoiselle s.m. m a r ţ i marge s. a însemna.f.m. necinste malicieusement adv. m a g i s t r a t magnétique adj. m. a m a n t ă majeur. semn.

m. -e adj.) şi adj.m.f. . mobilier meurtrir vb. oraş m a r e ./. a duce mensonge s. chinuire. miezul zilei. m a m ă meringue s. răutăcios mécontent.m.f. excelent merveilleux. m ă s u r ă . r ă u t a t e m é c h a n t . bucate mettre vb. dire ~ a mulţumi mercredi s.m.m. minci­ nos mentionner vb. .m. ~ en joue a ochi meuble s. (în mod) meca­ nic mécanisme s.f.m. a mieuna midi s. comunicare messe s. m i l e n a r . . m a r ţ i a l . medie médecine s. . m a r e .m. şi adj. profesie mètre s. a bîrfi médius s. s. a îm­ brăca . lui el î n s u ş i . a amesteca.m. maxim mayonnaise s. a subestima message s. m u l ţ i m e massif. nu e nici o scofală merci 1 s.f. I I I a m i n ţ i mépris s. mobilă. acelaşi. .f.f.m. minciună m e n t e u r . m. l u p t ă t o r . m a t e r i e . milităreşte m i l i t a n t . m ê l a ! m é t a l l i q u e adj. m u l ţ u m i r e . r ă u m a x i m u m s. membru même adj.f.m. m i n u n ă ţ i e . fel de m î n e a r e . mediu militaire adj. m. ciocan m a r t i a l . m e n a j . m a s i v m a t c h s. m a x i m u m . protector ai arte loiméchanceté s. m i n u n e . m i l i t a n t .m.m.f.. mesaj.e s. a m e r i t a merveille s. se ~ bien a se îmbrăca b i n e .m. ~ d'eau pepene verde membre s.m.e u s e s. metru métro s. m a r t i r martyre s.f. însuşi. (locuitor) d i n Marsilia m a r t e a u s. căsnicie ménagère s. neîncredere meilleur -e adj. j u m ă t a t e miauler vb.. încetul cu încetul métal s.m. m a i b u n mêler vb.) au fur et à •».f. I I I a pune.f. slujbă mesure s.pe măsură ce. -e adj. dispreţ mépriser vb. g r ă m a d ă . m e d i c a m e n t médiocrité s. -e s. adv c h i a r .m. a m e n i n ţ a r e menacer vb. {loc.m. a u n i melon s.m. tor­ tură masse s.f.marseillais. mecena. mijloc. n e m u l ţ u m i r e médaille .f.f.f. adv. capitală mets s.f. m i n u n a t mésestimer vb. tout de ~ totuşi m e n a ç a n t . metalic métallurgie s.m. m i ­ leniu 525 .m. metro métropole S.f. activist millénaire adj. s u b s t a n ţ ă m a u v a i s . medicină medicament s. adv. ! ï a face v î n ă t ă i . m i l i t a r militairement adv.m. şi s.m. metalurgie métallurgique adj. a aşeza. -e adj. metalurgic météorite s. maioneza m é c a n i q u e adj. gospodină mener vb. miere mieux adv. metropolă. a menţiona mentir vb. pepene (galben). iertare merci 2 s. meci matière s. mecanic m é c a n i q u e m e n t adv.f. meteorit métier s.f.i v e adj. a dispreţul mer s.f. a m i a z ă . miercuri inwe s. n e m u l ţ u m i t înéconlenteanenl s.m. a conduce. r ă u . degetul mijlociu méfiance s. (fig. meserie.m. sud miel s. m a i bine milieu s. de — la fel. marsiliez..e curte m a r ţ i a l ă martyr s.m. medalie médecin s.m. (cu maj.m.) à ~ m i n u n a t . I I I a vorbi de r ă u . ce n'est pas la — -à boire n u i mare lucru . a m e n i n ţ ă t o r menacé s. mediocritate médire vb.m.m. r ă z b o i n i c . si adj. şi adj. m a r t i r i u . a a m e n i n ţ a ménage s. mecanism mécène s. (loc. cour ~.) a răni mi adj.f.f.e adj.m. prăjitură din albuş de ouă mériter vb. m i l ă . e adj. -euse adj.

moarte mort*. berbec moutonner vb.) slă­ biciune moment s. m u t r ă . m i n u t m i r a c l e s . m u n ­ t e a n .m. a-şi bate joc moralement adv. -euse adj.m.f. m i n ă . f./. m . m o r m a n . miracol. a t u r n a moulin s. -e adj. ~ cher m a i p u ţ i n s c u m p .) n u m ă r . b u c a t ă . m u ş a m a .miile adj. m i n e r a i mineur s. de moarte mosaïque s.f.f. s p u m ă . a a r ă t a . m o d e r a t . monopolist monseigneur s. {pi. moraliceşte.m. m u r i t o r . t i p ă r i t mouler vb. a spumega m o u v a n t .m.f.m. şi s. din p u n c t de vedere moral morbleu interj. m a i m i c moine s. can­ t i t a t e mare minaret s.f. aluşchi mousseline s.m. clipă.bon m a i p u ţ i n b u n .a se înfuria. mol.f.f. t u r n a t . înfăţişare minerai s. m.m. mişcare 526 .m. (fig.m. m u s c ă . muşchetar mousse s. m o n u m e n t moquer (se) vb. m . modestie. molle adj. de la m u n t e montagne s. lună moisir vb.f. groaznic mont s. m u n t e montée s. m u s t a ţ ă mouton s. a m i t r a l i a mode s. mistral (vînt) mitrailler vb.m. m i n i m u m . moale mouches.m. j u m ă t a t e moleskines.f. motor mou. b a r e m . ministru minute s. m u n t e montagnard. (loc.m.) à ~~ que afară de cazul cînd mois s.m. modă modéré.m. rezervă moeurs s. parte morne adj. la dracu ! la naiba ! morceau s. a culege recolta moitié s.m. prendre la •*. ceas montrer vb.f. m u ş t a r u l mouchoir s.m.m. a-i sări ţ a n d ă r a . m o l i c i u n e .f. c u v î n t .m.f.m.m. muselină moustache s. b a t i s t ă moue s. subţire . monopol monopoleur s. monsenior monsieur (pi.m. monolog monopole s.m. m i n e r . urcuş monter vb. a sui monteur. v o r b ă . du ~ cel p u ţ i n . a b ă t u t . {fig. m i n u n e misanthrope s. i m i t a ţ i e de piele mollesse s. moară mourir vb. m a i p u ţ i n . miriapod milliardaire s. monstruos. modest modestie s. m i l i a r d a r m i l l i e r s . mozaic mot s. î n t u n e c a t mort 1 s. ~ d'ordre lozincă. I I I a m u r i mousquetaire s.m. m . m o m e n t momifier vb.m. mizerie mission s.f. -elle adj. m. obiceiuri moindre adj. lume m o n d i a l . a secera. prep. mişcător mouvement s. m i n i a t u r ă minimum s. à'~ pe m a i p u ţ i n .f. -e adj.f. pi. a m u l a . şi adj. domn monstrueux. o m i e . a urca. minim ministère s. ) p l ă p î n d mine s. -e adj. montor montre s. şi adj. m. au •*• . conj. a mumifica monceau s. oaie. m i n a r e t mince adj. m o r t a l . a dovedi monument s. -e adj.m. m o r a v u r i . figură mouiller vb. adj. misiune mistral s.m. ~ à ~ c u v î n t cu cuvînt m o t e u r s .m. călugăr moins adv. pluş m o a r a t . -e adj. m i z a n t r o p misère s. •*. o mie mille-pattes s. c u m p ă t a t modeste adj./.m. messieurs) s.f. şi adj. m a l d ă r monde s. monoclu monologue s.f./.f. I I a mucegai moissonner vb.-euse s.f. m. mortel.f. mondial monocle s. fără.m. a muia moulé. -e s. minor miniature s. mort. minister ministre s.

II a coace.f. I I a înzestra cu cele nece­ sare . fel. soi naturel. zid gros mûrir vb. n o b l e ţ e . m u n i c i p a l munir vb. -e (pi. t i n d a bisericii négatif./.m. I I a m u g i . quoi de ••. stofă de b u m b a c de cu­ loare galbenă napoleon «.f.f. negru. cuşcă (pentru cîini) nickel s.) r ă u t a t e noircir vb. v a s . -e ddj. de culoarea alunei noix s. sumedenie municipal. I I I a înnegri noisetier s. -e s. nu né. n a t u r a l naufragé s. a nega niveau s.m. perete.m. -e adj. m. papuc. n a v a l navet s. neglijenţă négligent.m. nervos net. -ive adj. (fig.f. a naufragia naval. naos.f.m. mutu­ al mystères. nins nerf s. şi adj./. ~ d'eau pînză de apă narcisse s. narcisă narration s. origine naître vb.m. muşchi musée s.f. / .m. a ninge neigeux. zid muraille s. nivel noble adj.f. m. î n m u l ţ i r e multitude s.m. adj.f. clar nettoyage s. a prevedea muphti s.m. teolog m a h o m e ­ dan mur s. alun noisette s. a m u r m u r a muscle s. şi adj.m.-euse adj. f. naiv nain. negru neige s. n a i v i t a t e nankin s. neant nécessaire adj.m. n a t u r ă . şoaptă murmurer vb.f. m u r m u r . a curăţa neuf. nou. n a t u r a l . neuve adj.f. m. / . m. şi adj. firesc naturellement adv. m.m.-euse s. (în mod) necesar n e f s . cuib nièce s. nobil noblesses. muzică mutuel. născut néanmoins adv. lăcrimioară mule s. -elle adj.f. navă nazi. din evul mediu moyenne s. m u l ţ i m e .-euse adj. înot nager vb. négresse s.m. m.f. mijloc moyenâgeux. impers. -euse adj. întunecos.m.f.) îngrozitor noirceurs. curat. nepot nez s. navals) adj. muzeu musique s. n a ţ i u n e naturaliste s. nucă 527 . -e adj. n a p navire s. nazist nazisme s.f.f. necesar nécessairement adv.f. piesă de 20 franci aur nappe s. I I I a se n a ş t e .f.e adj. m. nazism ne adv. pantof d t casă (fe­ meiesc) multiplication s.m. pitic naissance s. negativ négligence s.f.? ce m a i nou? ce se m a i aude? neveu s. (fig. m. pol.m. înotător naif. naufragiat naufrager vb. -elle adj. nepoată nier vb. m. medieval.f. povestire natation s. mister.f. acoperit cu zăpa­ dă . neglijent nègre. -'ive adj. nichel nid s. medie mugir vb. zăpadă neiger vb. curăţenie nettoyer vb. t a i n ă N nage s. muftiu. nerv nerveux.f.m. totuşi néant s. .m.moyen s. nas ni conj. faţă de m a s ă . (fig. nu tal ie nation s. i n e d i t . a l u n ă . n a ş t e r e . a m a t u r i z a murmure s. a înota nageur. a începe naïveté s. a v u i muguet s. negreală. nobilime. m.) î n ă l ţ i m e morală n o i r .f. n a t u r a l i s t n a t u r e s . nette adj. nici niche s. reciproc. -e s. m.

m. -le adj. ocean octobre s.m. m. ~ dit se spune oncle s.f. invar.f. numeros nommer (se) vb. n u m e . î n c ă p ă ţ î n a t . î n d ă r ă t n i c .f. privire oeillet s. (fig. întunecat obscurantisme s. I I a întuneca obscurément adv.-trice s.m. o b s c u r a n t i s m obscurcir vb. a (se) n u m i non adv. oficial officiellement adj. -euse adj. a îneca nuage s. pasăre oisif. h r a n ă . gol. măslină olympique adj.f. blanc d' ~ albuş oeuvre s. m. -ongue adj. -e adj.. m u l t notaire s. desculţ nnque s. nuvelă nouvelliste s. operator opération s. n e i n t e r v e n ţ i e . obligaţie obligeamment adv. I I I a oferi ohé ! interj. lunguieţ obscur. a produce 528 . nuvelist novembre s. a ocupa océan s. -ive adj. nonsens.f. nici u n u l .f.i v e adj.f. îndatorire. u m b r e l u ţ ă de soare omettre vb. a strica nuisible adj. olimpic ombre s.f.nom s. n o t ă . v ă t ă m ă t o r nul. o c h i . întuneric observation s. miros (simţul) oeil [pi. I I a asculta.f. nou nouveau-né. miros odorat s. occiden­ tal occuper vb. lipsit de valoare nu-pieds adv. obţinere occasion s. a o b s e r v a . faire -~ de a da dovadă de officiel. supunere objectif. unchi onde s. neclar obscurité s. a se î n c ă p ă ţ î n a obtenir vb.m.m. bună­ voinţă obliger vb. -e adj. notar note s. ofiţer offrir vb.f.f. şi adj. I I I a omite omoplate s. a respecta obstacle*.f.f. mîncare nouveau. nouvel. m. ocazie occidental. nulle pron. -e adj. i m p a r ţ i a l objet s.f. v a l ondulation s. lucru obligation s.f. l u c r a r e . gîscă oignon s. . umbră ombrelle s.™. sugar nourriture s. octombrie odeur s. m.m.f./. cu b u n ă v o i n ţ ă obligeance s.f. însemnare nouer vb. m. m. m. în mod oficial officier s. o n d u l a ţ i e . o u . obiectiv. doică nourrir vb. m. (în mod) obscur. operaţie opérer vb. m. ceapă oiseau s. lumea. nor nucléaire adj.f. absur­ ditate non-valeur s. piedică obstiné. nuclear nu. yeux) s.) de neînvins obstinément adv. a merge oblic oblong. ascultare. u n d ă . nounâscut nouvelle s. muncă.m.f. a obliga' obliquer vb. observaţie observer vb.f. a înnoda. hei ! oie s.re. III a obţineobtention s.f. -elle adj.f. I I a h r ă n i .f. n o i e m b r i e noyer vb. a lega nourrice s. ondulare opérateur.f. neamestec non-sens s. n o u t a t e .f. I I I a v ă t ă m a . ştire.f. -e s. u n i i . nehot. (gram.-e s.m.m. cine­ va . leneş oisiveté s. o m o p l a t on pron. obiect. o b s c u r i t a t e . n u d nuire vb.f. jaune d' -». garoafă oeuf s. ceafă. a n u t r i nourrisson s. a opera . şi adj. m. m. lenevie olive s. grumaz 0 obéir vb. eu î n c ă p ă ţ î n a t e obstiner (s') vb. a p u s e a n .) s u b s t a n t i v nombreux. obscur. nu non-intervention s. lipsă de valoare nord s. n u l .g ă l b e n u ş .m. operă. şi adj. m. nord notablement adv. se. cu a m a b i l i t a t e . a se supune obéissance*.

m. p a i . paie pain s. ori où 1.f. r a m u r ă de palmier palpitant.f. utilaj outillé. u l m orner vb. adv.f. pacifist page s.f. t a t ă 529 . a auzi o u r a g a n s . vest.f. mîndrie oriental. 2 .f. p a l i d . p a n t a l o n panthère s. dincolo. pron. adv. (în mod) paşnic pacifisme s.m. ortografie o s s.m. oscilaţie osciller vb.m.f.m.f. coş panorama s. p a n o r a m ă . măcriş oser vb. m. paşnic.m. pacifism pacifiste s. producţie lite­ rară ouvrier.f.m.m.m. coexistence ~ coexistenţă paşnică pacifiquement adv.m. -e adj. ~ de sucre căpăţînă de za­ h ă r . -e adj. orbită orchestre s. unde. în care. sau. a înzestra outre prep. -trice s. de pre­ mier •"»• de p r i m ordin oreille s. păstîrnac panier s. origine. os oscillation s. original origine s.f. peste. a pacifica pacifique adj.f. palton pâlir vb.f. deschidere. lucru.) portocal orbite s.f. a împodobi. papuc paon. a uita ouest s. m. deget (de la picior) orthographe s. eu î n c ă p ă ţ î n a r e opinion s. pereche paisible adj. orz orgueil s. şi adj. pagină paille s. izvor orme s. orgoliu.f. chef d' • — dirijor ordinaire adj.m. poc ! panais s. o r d i n e .m. m u n c i t o r . a oscila.peste. -e adj. părere opposer (s') vb. f.m. apus ouf ! interj. a decora orteil s. pîine . a cuteza osier s. pernă organe s. r ă c h i t ă ôter vb. -e adj.m. a lua înapoi ou conj.f. a î m p i l a or s. p r i v e l i ­ şte pantalon s. -onne s. a ezita oseille s. m. (loc. (muz. şi adj. împilare opprimé.) en ~. a îngălbeni palme s. u t i l a t . oranjadă oranger s. opresiune. -ère s. păun papa s. portocală orangeade s. paşnic . orientare (în spaţiu) original.m. p a c e . (fig. liniştit paix s.m. a scoate.f. ~ d'épice turtă dulce . şi adj. u n e a l t ă . ureche .f.m.) uvertură ouvrage s. a organiza orge s. (bot.f. în plus ouverture s. m. linişte 34 — învăţaţi limba franceză fără profesor palais s. obişnuit ordonner vb.f. o p r i m a r e . uf ! oui adv. o r d i n .m. opinie. p a l a t . da ouïe s.opiniâtrement adv. organ organiser vb. instrument outillage s.m.m.m.m. la care oubli s. o r c h e s t r a . furtună orange s. a ordona ordre s.f. pacificare pacifier vb. a s u p r i t .f. oxigen P pacificateur.f. ~ bis pîine neagră paire s.) a şovăi. şters paletot s. a r î n d u i .m. cerul gurii pâle adj. adv. urs outil s. a îndrăzni. a u t i l a . a se opune oppression vb. înzestrat outiller vb. care p a l p i t ă pan ! interj. a asupri./.m. uragan ours s. î m p i l a t opprimer vb. la classe ouvrière clasa muncitoare ouvrir vb. I I a păli. ordinar. -e adj. oriental orientation s. m . panteră pantoufle s. auz ouïr vb.f. uitare oublier vb.m. pa­ cificator pacification s. auz oreiller s. m. I I I a deschide oxygène s.m. a u r orage s.m.

prendre la ~ a lua c u v î n t u l . -e adj. a l u a t pâté s.m. a vorbi parmi prep. ţ ă r a n paysannerie s. adept partout adv. p a r t i z a n . şi adj. I I I a pleca. părintesc paternellement adv. fiindcă pardessus s. a patina pâtisserie s. pas. trecător passé. a r ă s p l ă t i pays s. p a r a ş u t ă paraître vb.f. à ~ de loup t i p t i l . de c ă t r e .m. fabri­ cant de parfumuri pari s. m. a p l ă t i . .f. -e s.m. -e adj. d e . şi adj. participiu participer vb.f. a porni partiellement adv. şi adj. v o r b i t o r .m. şi adj.m. zău ! parc s.m. m. grăitor.f.f. păşune paume s.) p ă r i n ţ i parer vb. pour quoi^-de ce n u ? . p a r t e r . în parte partir vb.m. ~ conséquent prin u r m a r e parachtmique adj.f. -elle adj. p a t ă de cerneală paternei. paralel parapet s. -enne s. -ive adj. distracţie passif. pachet par prep.f.m.m. pavilion payer vb. patiserie patron s.f.m. c u v î n t . I I I a p a r v e n i . a împărţi parterre s. I I I a p ă r e a . a participa particulièrement adv. patinaj patiner vb. parte (dintr-un întreg). m . parapet parapluie s. umbrelă (de ploaie) parasol s. s t r a t de flori parti s. piele pêche * s. a parodia parole s. sărăcie pavé s. uneori parfums. şi adj. fără. n u ./.f.papier s .f. grădină parce que loc.m./.rh.m. r u d ă . p i a ţ ă în faţa unei bise­ rici pas 1 s.m.f. p a s t ă . ţ ă r ă n i m e peau s.încurcătură pas 2 adv. fluture paquets. ^•du tout nicidecum: ^ « n nici u n passage s. patos. parc. p r i n . -euse s. p a r v e n i t parvis s.»!. umbrelă (de soare) parbleu ! interj. -le adj.m. mauvais •>.m.e s . emfază patience s.m.m. pari­ zian parlant. perfect parfois adv. trecere .m. pasiune patatras ! interj.) documente. pescar 530 .m. în special.m.f. p a t e u . labă pâturage s. deopotrivă. piersică pêche 2 s. printre parodier vb. a paria. ~ ha­ sard d i n întîmplare ./. partid participe s. a apărea parallèlement adv. p a r i u .f. peisaj. la dracu ! pardonner vb'. păcătos pêcheur. răbdare patiemment adv. parachimic parachute s. so­ nor parler vb. rămăşag parier vb. con}. caldarîm.f. p a ş a p o r t .m. a ierta pareil.. pentru că.m. h i r t i e . a pescui pécheur. pardesiu ' par di ! pardieu ! interj.f. fragment passant. pavaj pavilion s. traversare . v o r b i r e .m. ~ buvard sugativă papillon s. palmă (a mîinii) paupérisation s.m. m.m. piersic pêcher 2 vb. perfect parfaitement adv. -e s. p r e t u t i n d e n i parvenir vb.f. à — a p a r t e . privelişte paysan . donner sa ~ a-şi da c u v î n t u l parts. r ă b d ă t o r patinage s.f. şi adj. a păcătui pêcher 1 s. a petrece passe-temps s. m a i ales parties. a para paresseux.f.-euse s.m.m. a ajunge parvenu.f. pescuit pécher vb. cu răbdare patient. şi adj. şi adj.m.m.m. ~ bonheur din fericire . parfum. trecut passe-montagne s. a trece . (pi.f. pasiv passion s.m. a î m p o d o b i . pauperizare pauvre s. -e adj. sărac pauvreté s. cu excepţia partager vb. căciulă îmblă­ n i t ă care se îndoaie peste urechi passer vb. {pi.f. m . partidă partiellement adv. regiune p a y s a g e s .m./. patron.-eresse s. m. a face prinsoare parisien. din . parte. stăpîn patte s.-ne s. -euse s. egal. îndeosebi. -e s. leneş parfait. buf ! pâte s.m. la fel parent s. în p a r t e partisan. mireasmă parfumeur. ţ a r ă . părinteşte pathos s. p e .

à ~ près a p r o a p e .m. periferie périr vb. călugăr perfide s.f.m.f. şi adj. (înv. a se p i e p t ă n a peignoir s. sans ~ uşor. m i t i ­ t e l .f. a-i fi frică pharaon s.) descriere.f.f.f. capot (de casa) peindre vb. -e adj. pron.s.f. pătrundere pénétré. m i c .f.a se s t r ă d u i .f. farmaceutic pharmacie s. se don­ ner de la ->. m i c u ţ . strălucitor. (în mod) p e n i b i l . nepot petits-enfants s./. m.p u ţ i n cîte p u ţ i n peuplade s. m. peluză. p i c t u r ă . pedant peigner (se) vb. gîndire. halat de b a i e .f. t r i b peuple s.) — que în t i m p u l pendre (se) vb. nimeni personnel. popor peuplement s. -elle adj. a se convinge . a p ă t r u n d e pénible adj. pensionar pente s. pi.f. p ă t r u n z ă t o r pénétration s. populare peupler vb. I I a pieri permettre vb. periodic périodiquement adv. persecuţie persévérance s. pedeapsă .f.m. greutate . (loc.f. m.f. şir de d e t u n ă t u r i pétillant. cela ne vaut pas la • — nu merită oste­ neala .m. performanţă péril s. stă­ ruitor persil s. zugrăvire pelouse s. uşor de p ă t r u n s pénétrant. pajişte pencher (se) vb. I I I a permite 34* permission s. m. (în mod) perio­ dic périphérie s. (cu maj. a se căţăra perchoir s. pătrunjel persister vb. greoi. şi adj. perceptor percer vb. perplex perroquet s. frică. şi 2. judecată penser vb.f.) à ~ de-abia. adv.f. pericol. m. şi /. papagal perruque s. stinghie pe care se urcă găinile perdre vb: I I I a pierde père s.m.) şi adj.o— încetul cu încetul petit-déjeuner s. şi adj. persan persécuter ^6. a se înclina. personal perspective s. conj.f.m. -e adj. perfid performance s. -e adj. perspectivă perspicace adj.f.m.à -«. m o ş . perpetuu. chiriaş (într-o pensiune) .pictor peintures.f. prăjină percher vb. a găuri perche s. nepoţi (de fiu.f.f. veşnic perplexe adj. -e s. greu pesée s. stăruinţă persévérant. ) ascuţit perce-neige s. c a m . primejdie périodique adj. a persecuta persécution s. pedală pédant. far pharmaceutique adj. -e adj. a (se) gîndi.f. permisie perpétuel. perseverent. mon — dragul m e u . m. personalitate personne l.f.-le s. (fig. persoană importantă personnalité s. sclipitor petit. (loc. penibil péniblement adv. a cîntări peste s.f. micul dejun petite-fille s. -e adj.f. p ă t r u n s pénétrer vb. perspicace persuader (se) vb. — .f. a reflecta pensionnaire s. t a t ă . a popula peur s. ~. de fiică) pétuner vb. perucă persan. personaj. p u ţ i n . s t r ă p u n g ă t o r .) a fuma peu adv.m. pasărea fenix 531 . I I I a p i c t a . avoir — • a se speria. fără greutate peintres. a persista personnage s. persoană. povîrniş perçant. m. nehot. b ă t r î n frelig. (fig. ciumă pétarade s. -e adj. p a n t ă .m.m.-e s. faraon phare s. fără graţie pesant. pă­ t r u n z ă t o r .m. s.) p ă r i n t e . c a n t i t a t e clntărită peser vb. farmacie phénix s. ghiocel percepteur s. seminţie. a-şi închipui perte s. nepoată petit-fils s.f. a străpunge. a zugrăvi peine s.m.pédale s.m. -e adj. în t i m p u l .m.f.m. cu greutate pensée s. a se spînzura penetraţie adj.f. a se apleca pendant prep. c î n t ă r i r e . m. pierdere pesamment adv.

fotografie photo-électrique adj.s m i z a n p l i .f. -e adj. penele unei păsări. greutate poignard s. distracţie plan s. pi. A se cufunda ployer vb.m. planetă plaque s. hazliu plaisanterie *. une — de main o strîngere de m î n ă poignet s. majoritate. f. a plisa plongeon s. cameră pied s. avoir ~ sur rue a avea casă proprie p i l e s . săritură plonger vb. fotograf photographier vb.philatélie s. fizionomie.f. pionier pipe s.f.m. hrana zilnică.m. coama u n u i z i d . n u . p u m n a l poignarder vb.m./.m.f. -e adj. plus plusieurs adj. m a i curînd. pană. glumă plaisir s.f. frază physiologique adj.f. piesă. încărcat pleura s. zbîrcitură . rocher à — stîncă prăpăstioasă pièce s. a înjunghia p o i g n é e s . I I I a plînge. cu pietate p i g n o n s . a plonja (în apă) plonger ( s e ) vb. le ~. fel de mîncare plate-bande s. din punct de v e ­ dere fizic piano s. p i l ă .m. a plasa. ~ atomique pilă atomică pillard. m. -euse s. c u l m e . poezie poétique adj. fosfor photo s. p u m n . r i d .m. t ă b l i ţ ă plastique adj. p l a n .m. pilot pinceau s. cea m a i mare parte . filozofie phoque s.f.m. / . plăcere. podiş plein. a jefui.f. pisc. p l i c .vîrf . a fotografia photographique adj. ) à ~~ perpendicular . m î n è r . Încheietura m î i n i i poing s. pinguin pioche s. serviciu placer vb. la mise en ->.m. p l a t o u . fizic physiquement adv.f. cîmpie plainte s. / . pour la ~ în mare parte plus adv.m./. de loc pointe s. p l ă c u t .f. plonjon. adv. m a i m u l ţ i plus-Value s. a ploua pli s. p l a s a t o r plafond s. fotografic phrase s. penaj plume s.m.m. farfurie . buzunar poché. picior. a î n d o i . a pune placeur. g r ă m a d ă .m. a prăda pilote s. c u t ă . focă phosphore s. prendre ~ a lua loc. şi adj. podea planete s. /.m. placă. à ~ pe jos piétiner vb. -e adj. învineţit . injecţie. m a i rău .cel m a i r ă u pis adv.m. m .f. [loc. ondulatul părului plier "b. pUngere plaire vb. platformă plateau s. pistol pitance s. m a i r ă u . bujor p l a c e s . pieton pieusement adv. lulea piqûre s. m a i degrabă pneumatique adj.m. oeufs ~ s (ouă) ochiuri poêle s. sobă poésie s. p o a l e . plusvaloare plutôt adv. l o c . fiziologic physionomie s. lacrimi pleuvoir vb. peniţă plupart s.f. filatelie philosophe s.m. piolet pionnier s. I a ~ d u jour zorii zilei 532 . impers.m.m. fizică physique 2 adj.f. p n e u m a t i c poche s. m a i . p i a ţ ă . pensulă pingouin s. b u c a t ă . de mal en ~ din lac în p u ţ pistolet s.m.f.f. p u n c t .f. fotoelectriu photographe s.f. î n ţ e p ă t u r ă pire adj. cazma. t î r n ă c o p . m a i m u l t . jefuitor pilier vb.f.f. planşeu. p u m n point 1 s.m. ~ de départ p u n c t de plecare point 2 adv. a compă­ timi plaine s. a fi agreabil plaisant. m. / .m.m. poetic poids s. filozof philosophie s. -»• de vue punct de vedere . t a v a n plaindre vb.m. plafon. p i p ă . înfăţi­ şare physique 1 s. -e s. a îndoi. ploaie plumage s.m.f.m.f. plastic plat s. proiect plancher s. hîrleţ piolet s.m. p l i n . şi adj. t a i n pivoine s. a strînge plisser vb.f. a se încovoia pluie s.m. I I I a plăcea. p i a n pic s. m. a călca în picioare piéton s.f.f. strat de flori plate-forme s.

(în mod) popu­ lar populariser vb. prăpastie précipiter (se) vb. -e adj. cu condiţia ca. a se năpusti précis.m. cu p u t i n ţ ă poste 1 s. -e adj. a o duce porteur. oală potage s. posibil. a puncta . degetul gros de la mînă p o u d r e s . pară pois s.m. portieră portier.f.m. plămîn poupée s.m. p u d r a t poule s.) pompeusement adv.m. a domina possesseur s. popular populairement adv. posesor possessif s.) pourrir vb. m. politicos police s. p u n c t u a l i t a t e ponctuel.cu t o t u l . p o r t o f e l . m ă r . a duce se ~ a se s i m ţ i . poliţie poliment adv. preţios. cu fast ponctualité s.m. -elle adj. precedent précéder vb. m. s p r e .)». plin de praf pouvoir vb./. de ce. pompă (şi fig. invar. păpuşă pour prep. posesiv possible adj. -onne s. post. d i n p u n c t de ve­ dere politic polyclinique s.f. poştă poste 2 s. a se înălţa poireau s. l u s t r u i t . -euse s. pentru. si­ gur . în mod precis. {bot. poziţie posséder vb. creion a u t o m a t porter vb. h a m a l portefeuille s. exact précisément adv. precauţie précédent. praz poirier s.f.m.f.f. urmărire poursuivre vb. I I I a prevedea. a pune. a p o p u l a r i / a population s.f. a se repezi. conj. p u n c t u a l .m. -e adj. c i o r b ă .f. precis. / « . politică politiquement adv. (poetic) roşu. p o a r t ă . / . m'. piper pole s. a însemna . v a s . n u m a i să poussée s. cuier porte-mine . portret poser vb. portaiportion s. a aşeza position s. portic. pol poli. p u i (de găină) poumon s.f.pointer vb. a fur­ niza pourvu que loc. praf. -euse adj. populaţie popu!eux. ni. în mod pompos. pentru ce pourri. -e adj.m. a împinge . m ă r u n t ca p r a f u l .-euse adj. practicabil .f.m.f. p u r t ă t o r .f.f. şi adj. pour tout *.f. -e adj. pe care se poate u m b l a pratiquer vb.f. p u r p u r ă . t i n d ă port s.«. a p u r t a . cu toate acestea pourvoir vb. prăfuit. p i e p t . portofoliu portemanteau s. I I I a u r m ă r i pourtant adv.f.m.) m ă r pompe s. p u d r ă poudré. foarte p o p u l a t porcelaine s. s. a profesa précaution s. portal porte s. tocmai 533 .f. praf poussiéreux. putred (şi fig. policlinică polygraphique adj.f.) poursuite s. porţelan porche s. în mod politicos polisson. sînge pourquoi conj. m. pralină praticable adj.m. a poseda . puseu pousser vb. mazăre poisson s. exact ponctuellement adv. I I a putrezi (şi fig. m. porţie portrait s. I I I a putea praline s.f.m.f. ~ de terre cartof pommette s. în t o t a l potasse s. peşte poitrines.m.m. poligrafic pomme s. partir ~~ Moscou a pleca la Moscova pourpre s. uşă portefaix s. pulbere . cu exactitate pont. f i n .f. m.f. a preceda précieux. cuse adj.m.m. ptiu ! pouce s. potasă potassium s.m. adu­ cător portière s. pod. port portail s.m.f. a practica. la. p u n c t u a l .) p ă r poire s. m.f.f.f. găină poulet s. şi adj. totuşi. stîlp pouah ! interj. scump précipices. politeţe politique s.m. punte populaire adj. potasiu poteau s. ştrengar politesse s. u m ă r u l obrazului pommier s. a îmbrînci poussière s. acces.f. p l ă m î n i poivre s.f. . {bot.f. serviciu pot s. -ère s.

apăsare prêt.m. director de liceu prudemment adv. a prefera prématuré. răsplată probablement adv.m.m.m. cu caracter împă­ ciuitor. a preconiza prédire vb. a î m p r u m u t a . înda­ toritor prévenir vb. -ière s. m i n u n e prodigieux.f.m.m. peninsulă presse s. d a r préserver vb.m. a lipsi (pe cineva de ceva) privilège s. curat proprement adv. premieră prendre vb. la -». c a m ./». presiune. -e adj.f. cu p r u d e n ţ ă prudent.m. p r o d u c t i v i t a t e produire vb.m. I I I a prevedea prier vb. I I I a produce. t i p a r . preşedinţie président. a d î n c profondément adv. se •+• a se grăbi pression s. progres proie s.f. p l i m b a r e promesse s.m.f. primăvară prison s. preventiv prévoir vb. preşedinte presque adv. profund. -e adj. a propune propre adj. -e adj.m. a crea produit s. produs professeur s. prizonier privation s. -ive adj. a trage cu urechea prétoir s. faire ses ~ * a-şi dovedi calităţile prévenant. -e adj. a pro­ mite promoteur s.f. aproape.m. . profesie profit s. d o v a d ă .m. îndată prononcer vb. p r e ţ . profesor profession s. prună 534 .f.m. a proporţiona propos s. pretoriu preuve s.f. s. I I I a î n ş t i i n ţ a . proces prochain.m. -trice s. a ruga primevère s. profit profond. pradă projet s. corect. pretenţios prétention s.f. pretenţie prêter vb. m. p r e m a t u r (şi fig. eiuboţica-cucului primitif. ziarele pressé. în mod profund.-ive adj.f. I I I a l u a . I I I a făgădui. u i m i t o r producteur. cadou. -e adj.f.m. ~ Voreille a a s c u l t a . c u v î n t proposer vb. a prepara près adv. p r i m i t i v . a protesta prouver vb. pro­ ducător productif. promisiune promettre vb. a apăsa . p r i v a ţ i u n e .f.f. a da cu î m p r u m u t . i n i ţ i a t o r promptement adv. a aver­ tiza préventif. p r o l e t a r promenade *. a p r o x i m a t i v prescrire vb. şi adj. proverb providence s. primordial prince s.m. a p r o p i a t . grăbit pressentir vb.f. a priva (de ceva). c u r a t protester vb. -e adj.f. -e adj. a p r o n u n ţ a propitiatoire adj.presa. comment s'y •»• cum să (se) facă . -e adj. t e a s c .m. a proceda procès s. cum să (se) pro­ cedeze prénom . a strînge . -le adj. -euse s. prezent présent s. de aproape prodige s. de împăcare cu d i v i n i t a t e a proportionnel. m. I I I a pretinde prétendu.f.f. a p r e z e r v a . proiect projeter vb. vecin proche adj.f. principal printemps s. -e adj. productiv production s.j. privilegiu prix s. I I I a presimţi presser vb. maşină de presat. aproape presqu'île s. p r i m u l première s. lipsă priver vb. III a prezice. a proiecta prolétaire s. deţi­ n u t . -ière adj. a prevesti préférer vb.) premier.m. gata prétendre vb. probă. şi adj. III a prescrie présent.f. -euse adj.v. şi adj.f.f. şi adj.f. p r u d e n t prune s. închisoare. gherlă prisonnier. -e adj.f. probabil problèmes.m. producţie productivité s. prevenitor. apropia! ./.m. m. p r i n ţ principal. a pregăti. -ive adj. pic­ tor sau sculptor anterior Renaşterii primordial.préconiser vb. prenume préparer vb. belşug progrès s. promotor. adînc profusion s.-e s. providenţă province s. vorbă. premiu. a dovedi proverbe s. problemă procéder vb. proporţional proportionner vb. a apăra présidence s. provincie proviseur s. -e adj. pretins prétentieux.

-e adj. s. -ique adj. ~ qn. a aprinde din nou ramage s.f. entre ~~ yeux între p a t r u ochi que 1 pron. (pi. şină railler vb. peron qualité s. rafală raffermir vb. cauză. (vreo) cincisprezece.f. r i g i d i t a t e .) a înjosi raccrocher vb. a răscumpăra raconter vb. rel. apoi. înţepenire raifort s.f.m.f. a scădea raccourcir vb. m. a povesti radieux. rel. r a d i u m rafale s. a ralia. m. gîlceavă questions.m. care. cu toate că quolibet s.prunier . a zeflemisi. oarecare quelque 1. v r e u n .m. -e adj. pseudonim pseudo-science . calitate quand adv. ) nişte. (abreviat) radio­ telegrafist sau radiotelefonist radiodiffusion s. psst. zilnic R rabattre vb. a reduce. cineva. a părăsi quoi pron. -euse adj.f. vesel radio s. nehot. orişicine quinzaine s. ce quoique conj. ce?. ~ veux-tu! ce vrei? que 2 conj. purice pucelle s.m. uneori.f. I I a î n t ă r i . m.f. a publica. oricine.f. a judeca rajeunir vb. pupitru p u r . a aşeza re­ ceptorul în furcă racheter vb. influent puits s.m. a întreba queue s. adj.) a ş t e r p e l i . adv. chei. care quiconque pron. glumă proastă quotidien. a râspîndi puce s. cine. fecioară puer vb. a ridi­ culiza pe cineva raisin s. 2. hrean rail s.f. pe care .m. a se a l ă t u r a rallumer vb. r a ţ i o n a l raisonner vb. a încuraja raffoler vb. a agăţa . ! public. u n i i . rel. quelle adj. de vreme ce puissamment adv. raţiune. ceartă. ciripit 535 .m. dreptate. v r e o . p u b l i c a r e .m. ~ même chiar dacă. publica­ ţie publicité s. ce quelconque adj. nehot.m.m. cîteodată quelqu'un.f. curat pyjama s. pijama quai s. sfert quartier s. pron. reclamă publier . ridiche radium s. p u ţ pull-over s. p u t e r n i c . forţă.s-. (fig.m. după aceea puisque conj. vreun querelle s. p a t r u . II a pedepsi punition s. III a coborî.f. strugure raisons. I I I a întineri ralentir vb. a-i plăcea la nebunie rafler vb. nehot. psst ! interj. prun pseudonyme s. puternic puissance s. să. p u b l i c i t a t e . cincisprezece quitter vb. chenzină quinze adj. -ne adj. p u r . ă juste ~ cu drept c u v î n t raisonnable adj. cînd . î n t r e b a r e . c o t i d i a n .j.m. oricît quelquefois adv. public publication s. şi interog. chestiune questionner vb.m. pseudoştiinţă psitt./. radio .s.f. cartier quasi adv. a jefui raideur s. l i m p e d e . pulover punir vb. II a scurta.m. interog. -e pron. aproape quatre adj. radiodifuziune radis s. putere puissant.fb. I I a încetini rallier vb. (fam. coadă qui pron. totuşi quart s. pedeapsă pupitre s././. a p u ţ i puis adv. şi conj. deşi. radios. c î ţ i v a . ca să quel. a r a ţ i o n a .f.

a aduce . şi adj. f. [loc. r e d u t ă réagir vb. trouver à ~ a găsi réaction s. re­ cordman recors s. reînarmare réduit s. a reclama. real. a mărturisi reconstruire vb. recepţionare réélire vb. I I I a se aşeza din nou rasséréner (se) vb. a cere cu insistenţă reclus s. a se alipi rattraper vb. r ă z v r ă t i t . a a d u n a . m. m. a strînge rasseoir (se) vb. se ^ a se referi rapprocher vb. a a m i n t i .) faire table rase a face t a b u l a rasa. -e adj. a aduna reculer vb. III a face din nou la ~ în c ă u t a r e a refermer vb.m. a relua récompenser vb. reducere réarmement s. călătorie . povestire réciter vb. a da înapoi redescendre vb. a rechema . I I I a recunoaşte.f. a aşeza. -e adj. -e adj. a recompensa.m. a se linişti rassurer (se) vb. s t r ă l u c i r e . rectificare.f. a culege ramener vb. rar. rang s. recunoscător reconnaître vb. a realiza redresser vb.m. raion rayonnement s. a reedita récepteur s. vărgat rayon s.m. a r e t r i m i t e recherche s. a se réaliste adj. m i n u n a t rayé. t î r c o a l ă .f. a re­ peta . a se linişti rat s. Ioc retras rebelle s. ajutor de portărel recouvrir vb. şir ranger vb. singuratic récolte s. căutare . a a d u n a .f. rassemblement s. a înveli récrire vb.m. a întoarce randonnée s. p u ţ i n comun réfléchir vb. a d e v ă r a t réception s. a strînge. III a reflecta. repede rappeler vb. p l i n . recoltă récolter vb. a recita réclamer vb. se ~ a-şi a m i n t i ceva rapport s. a reînchide recherché. -le adj. a prinde. efectiv réchauffer vb.f. în mod real. a recolta recommander vb. reflector n o u . I I I a realege recevoir vb. a ajunge din urmă ravir vb. f. a readuce.m.) a u r m ă r i reflet s. -e adj. a raporta . m .m.m.m. (fig. I I a reacţiona redouter vb. adv. a redresa réalisme s. {jur. afectat . rareori ras. III a reconstrui recopier vb. cercetare .f. a cerceta . m. à refaire vb.f. redingotă redire vb. a încălzi réexpédier vb. I I a r ă p i . [fig. I I I a reapărea réduction s. adunarè de oam e n i . realist ridica réapparaître vh. a răs­ plăti reconnaissant. m.m. rar rarement adv. realism redresser (se) vb.m. repede rapidement adv.f.m. r i n a . reflex 536 . a recomanda recommencer vb. . m receptor réel. a căpăta réellement adv. reacţionar redoute s.) a se înse­ nina . r a p o r t rapporter vb. a recopia r e c o r d s . I I I a scrie din nou. III a acoperi din nou. record recordman (pi. radiere récit s. a reîncepe. culegere recueillir vb. a căuta din réflecteur s.m. persoană care trăieşte de­ parte de lume.f. corec­ tare reçu s. a cugeta rechercher vb. I I I a culege. r a z ă . a se teme de ceva réaliser vb. a redacta redingote s. a re­ dacta din nou rectification s.ramasser vb. I I I a p r i m i .) à ~ a d m i r a b i l . a se lega. spiţă (de r o a t ă ) . a coborî din nou rédiger vb. c h i t a n ţ ă recueil s. a nu mai ţine cont de ce a fost. a apropia rare adj. p l i m b a r e . m. recordmen) s. a critica . r e c e p ţ i e . reflectare. a se îndrepta. rebel rééditer vb. a î n c î n t a . reacţiune ceva de obiectat réactionnaire s. I I I a spune din nou. m u l ţ i m e strînsă la un loc rassembler vb.m. a rîndui rapide adj. şobolan rattacher (se) vb.

reîncepere rentrer vb. m. regim régiment s. odihnă reposer (se) vb. m . a se informa rentabilité s.f.f. m./??. r a p o r t relèvement s. loc de întîlnire rendre vb. şopron remonter vb. -» chez soi a se întoarce acasă renverser vb. a reglementa. (fig. a î m p l i n i . regiune.f. a se uita régime s. a călca rufe repentir (se) vb./. a repartiza repas s. a repara. a (se) sui din novi . reînnoire renseignement s. répliquer vb.m. a arunca înapoi rejoindre vb.m. condică règle s. a reîncepe rénovation s.m. reglementare régler vb. a reda . în mod regulat rein s.f. vulpe rencontre s. observaţie remèdes. a t r i m i t e înapoi.f./. a p r i v i . a cuprinde renfort s. I I I a pune la Ioc.m. a relata relation s. se — . a se refugia refus s. c u t ă . a r e p u r t a remuer vb. regină rejeter vb. a înlocui remplir vb.f. r e p a r a r e . a inversa renvoyer vb. I l a u m p l e . refractar. a trece din nou prin . regulă règlement s. a povesti. m.f. a face rnari servicii cuiva .f.m. a m u l ţ u m i remettre vb. a ascunde. a urca. represiune reprise s. I I I a răspunde repos s.f.de grands services à qn. II a î m p ă r ţ i .m. r e g u l a m e n t . •«. renaştere renaître vb. I I I a răspunde p r o m p t . refren réfugier (se) vb. a se odihni repousser vb. întărire renommé. deschidere. I I I a p a ş t e . remitere . (loc. a reflecta refluer vb. a reînnoi . respingere.m. viitoare (produsă de mersul unei nave) . regret regretter vb.m. a înveseli relais s.m.m. a repeta . privire regarder vb. r e p r e z e n t a n t représenter vb. repertoriu répétition s. leac remédiable adj. a regreta régularité s. ni. riglă. regiment région s. a se revărsa înapoi (şi fig-) refoulement s. I I I a împreuna réjouir vb. remediu.) refulare réfractaire adj. relaţie. a replica. (med. I I I a renaşte renard s. [despre plante) a creşte reprendre vb. a pleca din nou répartir vb. linie. r e p a r a ţ i e réparer vb. registru. informaţie renseigner (se) vb.a se duce la renfermer vb. I I I a relua représentant s. a r e n u n ţ a renouveler vb. m.f. r i n i c h i . a î n t î l n i rendormir vb.ro. r e p r i z ă . r e n u m i t renoncer vb. a orîndui règne s. a întoarce un ceas remous s. I I I a î n a p o i a . remiza . adv. a răspunde répondre vb. ştafetă relater vb. ridicare relire vb.refléter vb. i n t î l n i r c .f. reni a b i l i t a t e rentrée s. I I I a reciti reluire vb.f. masă. -e adj. a mişca renaissance s./. se ~ a se hrăni réparations.9. a cîştiga. nesupus r e f r a i n s .. remarcabil remarque .m. p r e d a r e . mîncare repasser vb.) ascunziş. 1. domnie régner vb.f.] sale reine s. a arunca din nou. a domni regret s. a refuza regard s. refuz refuser vb. r e l u a r e . regularitate régulièrement adv. I I a bucura. a întregi remporter vb. vîrtej de apă rempart s. I I I a luci. [pi. a reprezenta répression s. repetiţie repli s. I I I a adormi din nou rendez-vous s.m. ţ i n u t registre s. a înmîna remises. m.m. a răsturna . remediabil remercier vb. a respinge . a amîna repaître vb. m.m. I I I a se căi répertoire s. meterez remplacer vb. a străluci remarquable adj. releu. 2 .) à plusieurs ~ s în m a i riiulte rînduri 537 . a se î n t o a r c e . a* reface repartir vb. m. întîlnire rencontrer vb. r e p e t a r e . a inspira r e p u l s i e .

se ~ a se însănătoşi rétablissement s.m. perdea ridicule s. .f. III a îmbrăca din n o u . m o d e r a ţ i e . întîrziere. a da tîrcoale roi s.m. a sta. a expune retraite s. a s t r i m t a (şi fig. resursă. ţ ă r m r i v i è r e s. m. a-şi întoarce capul retracer vb./. r e t r a g e r e .m. h o t ă r î r e . rezumat résurrection s.olvare résoudre vb. rezervă réserver vb. I I a r e u n i . revolver revue s.f. înapoiat retardement s. m. rest rester vb. rezervor résider vb.f.) încercare. a reproşa république s. a rezista résolu.m. m. r e z u l t a t résumé s.f. răsculat révolter (se) vb.f. din belşug richesse s. au ~ la revedere révolte s. rege rôle s. I I I a rezolva respectueux. a clăti riposter vb. a î n t r u n i réussir vb. (fig. a întîrzia . a opri retentir vb.f. a amîna retenir vb. -euse adj.m. -euse adj. rever. re/. însă­ nătoşi'«s retard s. revoluţie revolver s. ţeapăn r i m e s .) a Consta résistance s. 2.m. amînare retarder vb. a acoperi revoir vb.m. a simţi ressource s. être de -~ a se fi întors retourner (se) vb. republică requérir vb.f.m. şi adj.m. adv. revoltă r é v o l t é .m. / .m. faire le •«. respiraţie.m. a rezerva réservoir s. III a r e v e d e a . stîncă (înaltă şi ascuţită) rocheux. rechiziţie réquisitoire s. [loc.m. grupare réunir vb. revendicare revenir vb. nimic.m. / . cu hotărîre r é s o l u t i o n s . / . rimă rincer vb. II.f. pron.e s. întîrziere retardataire adj. a trasa din nou. felinar (de stradă) revers s. a l i p i r e . m.m. pensie rétrécir vb. r e v e n i r e .m. r e s t a u r a n t reste «.m.m. a semăna.f. a se întoarce.a face pe bogatul richement adv. a se revolta révolution s. r i d i c o l u l . rînjeală riche adj. a solicita réquisition s. rezistenţă résister vb. II a apuca iar ressembler vb. a visa cu ochii deschişi rêve s. r ă m ă ş i ţ ă . (fig. a regăsi r é u n i o n s .m. -e adj. a avea r e ş e d i n ţ a . orez robe s. I I I a răsuci retour «. bogat. rol roman s. I I I a chema. a m u t a din loc rez-de-chaussée s. s. ) retrousser vb. zbîrcitură rideau s. revistă révulser vb. a visa réverbère s. reunire. rîs risquer vb. rochie roc s. m. m a l . rechizitoriu.f. I I I a rîde rire s. pensionare. reţea réserve s. nehot. a deplasa. rîu riz s. a riposta rire vb.f. I I I a r e s i m ţ i . m. reve­ dere . I I a r e s t a b i l i . a se răscula.) pour — (pe) de­ geaba rigide adj. a se întoarce rêver vb. răsuflare respirer vb. vis revendication s.f. st încă rocher s. re­ ţinere retirer vb. parter (la casă) ricanement s. nenorocire revêtir vb. fleac.reprocher vb. I I I a s t r ă l u c i ressaisir vb. a respira resplendir vb. I I I a reveni. a risca rive s. [fig. s.f.m. stîncos rôder vb. a r ă m î n e résultat s. discreţie. întoarcere.m.m. mijloc de t r a i restaurant s. a se ase­ măna cu ressentir vb.m. respectuos respiration s. II a reuşi rêvasser vb.f. bogăţie ride s. înviere rétablir vb.f. roman 538 . întîrziat . h o t ă r î t résolument adv. a sufleca retrouver vb.f. restabilire. rid. IJ a răsuna retenue s. I I I a r e ţ i n e . a retrage retordre vb.f.) critică violentă réseau s.f. b o g a t . om ridicol rien 1.

roşcat.f. s a l u b r u saluer vb. sînge sanglant. -euse adj.f.f. rupture s. sîmbătă sang s. s a l ă .. adj. roşcovan r o y a l .m.f.m.f. zeamă 539 . .e adj. -euse s. (fig. (fig. panglică r u d e adj. a înţelege saison s. şi adj. mistuitor rose 1.m. satelit satin s. brad sardine s. roată rouge adj. a frige rôtisserie s.) hazliu saler vb.f. sănătos saint. concentraţia sării în apă salir vb.ni s a c . -e s. a curge şiroaie. a săra salinité s. I I I a redeschide roux.m.m. jertfă safran s. greu r u d i m e n t » . limba romînă rouppe s. m.m. -e adj. sardea satellite s.f. I I a prăji. înţelepciune saigner vb.f. salariu sale adj. m. sîngeros. local unde se servesc îndeosebi fripturi roue s. I I a (se) înroşi rouler vb. -e adj.f. nisip sablonneux. s ă n ă t a t e sapin s. m.f. (pop. ungere. înţelept sagement adv.m.f.m. a n o t i m p salade s. şi adj. satin satire s. şiretenie. r u d i m e n t .j. friptură (la tavă) rôtir vb. m .f. a rostogoli . ~ à manger sufragerie salon s. salvă s a m e d i s . sabie sabrer vb.romancier s. încoronare a unui suveran sacré -e adj. s. aspru.m.m. -euse adj. horă ronfler vb. salon salubre adj. a lua sînge . rousse adj.m. cu înţelepciune sagesse s. t r a n d a ­ firiu.m. privighetoare rotation s. a fi lac de. (fig. sf'înt.f. şofran s a g e s . rupere. roşu rougeur s. I I a a p u c a . ~ à main po­ şetă sacoche s. hohot de plîns. m. m u r d a r . sacru sacrifice s.f. regat r u b a n s. şi adj. a sesiza. a r o a d e . m. m.m.f. rotaţie rôti s . I I J a r u p e .. pîrîu ruiner vb.) a stoarce (de bani) sain. m . m. romantism rompre vb. r u p t u r ă ruse s.f. sos. g r ă t a r . 2 .f./. roşeaţă rougir vb. sacoşă sacre.j. s a l i n i t a t e . -e adj. » . rozător . romantic r o m a n t i s m e s. romancier r o m a n t i q u e adj. fără santé s.f. trandafir. (eu maj. {fig. sfînt saisir vb. adj.m. salată salaire s. şiretlic rythme s. a sforăi ronger vb. -e adj. satisfacţie satisfaire vb. ) chinuitor. sabotor sabre s. I I a m u r d ă r i salle s. d r u m . însîngerat sanglot s. a saluta salut s. spadasin sac s. a face sul r o u m a i n . regal royaliste s. m. a se n ă p u s t i asu­ pra ruisseler vb. a r u i n a . stradă ruisseau s. satiră satisfaction s. a sparge r o n d . regalist royaume ». m . sănătos. suspin sans prep. a distruge ruer ( s e ) vb. măsură r y t h m é .f.m. ». I I I a satisface sauce s f.m. r i t m a t S gable s. r i t m . bluză ciobănească route s. r o t u n d ronde s. a singera .m. roz roseau «.f.m. cale r o u v r i r vb. r a n i ţ ă . odaie. s a l v a r e . -e s. s ă r a t . -e adj. a lovi cu sabia sabreur s. nisipos saboteur. salut Salve s.) necorect s a l é . s. primele no­ ţiuni r u e s.) a măcina rongeur. sfinţit.f.) romîn . trestie rossignol s.m.j. romînesc.f.

«. sigiliu. s c r i b . a a p ă r a . în caz că. slugă. secundă secouer vb. m. afară de. a c u n o a ş t e . a sclipi. tăcere silhouette s.m. scenă scepticisme s. m.m. cu excepţia saule s. senzaţie sensationnel. m. a pune şaua selon prep.m.f. III a ajuta. după. ser­ vietă servir vb. semnal signalisation s. t a i n i c . senzaţional sensible adj. sculptor séance s. spălare a c a p u l u i . scriitor. a părea semelles. a scutura secourir vb. m. dibăcie.f. săritură sauter vb.m.m. scandai sceau s. brazdă 540 . cîrpaci (de încălţă­ minte) savoir vb.f./. scepticism science s.-ète adj. a însemna. a p a r e n ţ ă . III a şti. susan seul. a usca sécheresse s. septembrie séquence s.m. s c a u n . a avea sen­ sul de silence s. s i g u r a n ţ ă . veac siège s. secvenţă sequin s. a sări sauvage adj. shampooings. uscat sécher vb. salam. linişte. s ă p u n . linişte seigle s. sevă sèvres s.-euse adj. asediu siffler vb. servitor sésame s. a despărţi septembre s.f.»!. pricepere savon. sector section s. III a s i m ţ i . scenariu scène s. sălbatic sauvagerie s. sectarism secteur*. salvator sauveur s.f. şampon si 1. salvator savant s. m. 2.f.f. séjourner vb. s e d i u . -elle adj. pecete sceller vb. vas din porţelan de Sèvres sexe s. copist scrupule s.f. scuter scribe s. sare selle s. • * > . sentiment sentinelle s. om de ş t i i n ţ ă scintiller vb.f.f. sălbăticie sauvegarder vb. a separa. a şedea un t i m p undeva sel s. funcţie serviette s.nt. (loc. m. m.saucisse s. uscăciune seconde s.m.m.m. delicios scandale s. a scînteia scooter s. a m i r o s i . adv.f. m. a salva sauver vb.m. m.-euse adj. n u m a i . conj. judecată sensation s. -e adj. sensibil sentier. a sta. a sprijini secret.m.?. papuc savetier s. dacă. serai sérieux.f. şi adj.m.m.m. siluetă sillon s. săpl. şedinţă seau s.f. şa seller vb. faire — de a se preface că sembler vb.ăinînă semblable adj.f. potecă sentiment s.m.m. aseme­ nea semblant s. ş e r v e t . scrupul sculpteur s.f. secţie sécurité s. mezel sauf prep. secret sectarisme s. a t î t de siècle s.m.f. m.f. prosop.m.m. găleată sec. şarpe serrer vb. a apăsa service s. sens. potrivit cu semaine s. — à barbe săpun de bărbierit savoureux. III a servi serviteur s. sèche adj. ţechin (monedă de aur) sérail s. simţ. serviciu. m. a sigila scénario s. ) à — • anume savoir-faire s. m. real seringue s. conj.m. despărţire séparer vb. talpă semer vb. s. m. a pecetlui.m. ştiinţă scientifique s. serios.m. a strînge. a t î t . a semăna semi-circulaire adj. m. secol.f. ni.m. a s e m ă n ă t o r . seringa serpent s.m. sentinelă sentir vb.m. semnalizare signifier vb. cîrnat saucisson s. secară séjour s.f. a ocroti. şedere într-un loc. pantof uzat. a fluiera s i g n a i s .f.une rose a mirosi un trandafir séparation s. semicircular sens s. singur seulement adv. s a v a n t savate s.f. gustos. salcie s a u t s . salt. m. sex. a salva sauveteur s. m. doar sève s. sec.

a b ă n u i souper 1 s. situaţie situer vb. -e adj. grijă. a se solidariza solide adj.m. suflare. conj. nerozie souci s. soartă sortes.m. -e adj.m. 2.m.f.f. somn sommet s.f. a suferi . -e adj. subinginer sous-lieutenant s. privelişte sitôt 1. în caz contrar site s.m. I I I a susţine.m. a supa source s. şi adj. a sufla. a sublinia soumettre vb. a răscula soulier s. suveran. întunecos.j. a sprijini souterrain s. amintire souvenir 2 (se) vb. a gîndi. neghiob sottise s. -e adj. soră soie s. a situa. a subestima sous-ingénieur s.f.f. suflu. spaţios spatial. îndată.-euse adj. î n c î t . suferind souffrir vb.m.) de ~ que astfel. a sustrage souvenir 1 s. a ura soulagement s. societate soeur s. a îngriji soin s. m . şoarece sous prep. grijuliu . -trice s.) soutirer vb. a s u p o r t a .m.f. şoricel sourire 1 vb. conj.m.f. î n ă u n t r u souscrire vb.m. a dori .f.) en ~~ pe s c u r t .m. s o i .j. a răsufla souffratit. bănuială soupçonner vb. seară. solid. ii fait ~ e întuneric somme s. m . -e adj. -e adj. crainic (Ia r a d i o .m. adj. poziţie.m.m. s u b .m. sovhoz spacieux.) şi adj.m. mătase soif s. soldat soleil s.»!. surdomut souriceau s. a solicita solution s. îngrijire soir s. sprijin. soare solennel. subdirec­ tor sous entendu s. m. subprefect sous-sol s.m.f.m. speakerine s. pantof souligner vb. în. a cere. 2. la televiziune) 541 .m. ~. supeu souper 2 vb. en — que astfel că sortie s. solemn solennité s. cala­ mitate sinon conj.f. a a d m i t e souhaiter vb. faire du ~~ a schia snob s. s u b m a r i n sous-préfet s. solemnitate solidariser (se) vb.m.m. sinistru. fel. s u b c u t a n a t sous-directeur. III a îndura.m. sublocotenent sous-marin s. p ă m î n t solaire adj. (loc. surîs souris s.m. u ş u r a r e soûler vb.m. s u m ă . -e adj. proptea (şi fig.m. subsol sous-titre s.m. -le adj. III a supune soupçon s.m.m.' a aşeza s k i s . rezolvare solvabilité s. ieşire sortir vb.m. I I I a-şi a m i n t i souvent adv. s u m b r u . snob social. prostie. prost. III a ieşi sot. [loc.f. III a surîde sourire 2 s. vîrf. m a i m u ţ ă sinistre 1. subterană soutiens. răsuflare soufflé s. soluţie. adj. a sub­ scrie sous-cutané.m.f. socialism société s. n e a ş t e p t a t soudeur.f. ă suna sort s. surd sourd-muet s. sunet songer vb.f. a î m b ă t a soulever vb.f. adesea souverain. simplitate singe s.simple adj. adv. a s ă t u r a . s. social socialisme s. a ridica.m. grijă soucieux. sufleu souffler vb. a reflecta sonner vb. -euse s. m. culme son s.que î n d a t ă ce situation s.m. sursă. s o l v a b i l i t a t e sombre adj. sudor souffle s. suprem s o v i e t s . solar soldat s. -te adj.m. -euse adj. izvor sourcil s. so­ vietic sovkhoze s. sete soigner vb.m. dacă n u . serată sol s. puternic solliciter vb. ~ toute într-un c u v î n t sommeil s. sprinceană sourd./. s c h i . soviet soviétique s.f. preo­ cupat soudain. (cu maj. subînţeles sous-estimer vb.m. simplu simplicité s. s u b t i t l u soutenir vb.f.m. seară soirée s.m. spaţial speaker. III a s e m n a .

a împovăra surclasser vb. a fi sufi­ cient suggérer c i .m. s t a ţ i e . I I a se arăta (în depărtare) . zahăr sucreries s. I I I a urma s u j e t s . a m u r m u r a syllabe s. sudoare suffire vb. consecinţă.m. /. pour ~~. suedez suer vb. a depăşi. sport sportif. stratagemă structure s. statuie sténodactylo s. structură stupeur s. supliciu support s. delicat sub urbain. sigur sûreté s.f. subiect. a subzista subtil. u r m a r e . supersonic superstructure s. a suporta supprimer vb. a îneca . a subordona subsister vb. sprijin supporter vb. s u p r a p o p u l a t surplomber vb. s p o r t m a n . (loc. s u p l i m e n t a r s u p p l i c e s . sportiv sport uman s. a mira surprise s.) bien ~~ desigur .f.m.m. şi adj. suprafaţă surfin. succesor.m. / . dulciuri sud s. suspect susurrer vb. à coup ~.f. a sta pieziş.f. deasupra sur.f. stadion s t a t i o n s .-ive s.f. -e s.f.f. {arte. supliment supplémentaire adj. -e adj. a î n t r e c e . p e . superior superposer vb. simbol sympathique adj. extrem de fin surgir vb. / . a supraveghea survivre vb. spontaneitate sport s. a încărca peste măsu­ r ă . lit. a trece peste surnaturel. -e adj. stil stylo s. / . tout de ~ pe loc. statistician statue s. s u p r a n a t u r a l surnom s.f. adv.f.f. ) a se i v i .m. -e adj. a zbura deasupra sus prep. elve­ ţian s u i t e s . m o t i v superbe adj. a suscita. -e adj. m. suprastructură supplément s. a veni după successeur s.) şi adj. pe. a sucomba sucre s.f.f. a porecli surpasser vb.m. m . sugestiv suggestion s. -e s. urmaş succomber vb. sportiv spoutnik s. siguranţă surface s. stilou subir vb. fin. a tresări surtout adv. {sport} a depăşi sûrement adv. a stîrni suspect.) de -~ în şir. sputnic squelette s.m. peste.f.m. a atîrna peste surprenant. a suprima suprême adj. splendid s p o n t a n é i t é s . a isca. -e adj. sugestie Suisse s. a îndura s u b l i m e s .f. sud suédois.m. şi adj. surmenaj surmonter vb. m. supraproducţie surréaliste s. cu siguranţă. -trice s.-e s. I I I a supravieţui survoler vb. (cu maj. m .f. Elveţia suisse s. (/(g.m. succes succéder vb. a asuda useur s. chin.negre­ şit surabondant.f. schelet stade s. suprem sur prep. n u m a i decît suivant. II a suferi. u r m ă t o r suivre vb. superb supérieur. stenodactilografă stock s. se — a se întrece pe sine surpeuplé. a inunda . fără între­ r u p e r e . suport. m . a susura. spectacol spectateur. -e adj. subtil. {cu maj. spectator splendide adj. [loc.m. simpatic 542 . şi adj.m. I I I a ajunge. m . stupid style s. sublim submerger vb.spectacle s. m.m. suburban succès s. a scufunda subordonner vb. şi adj. staţiune statisticien s.m. sigur. a sugera suggestif. a succeda. m a i aies surveiller vb. stoc stratagème s. surprinzător surprendre vb. I I I a surprinde.m.m. -le adj.f.m. -ive adj. poreclă surnommer vb.f. asupra susciter vb. m. supraîncărcare surcharger vb. mai cu seamă. silabă s y m b o l e s .m. -e adj. stupoare stupide adj.m.)şi adj. a suprapune supersonique adj. s u i t ă .f. -e adj.m. surpriză surproduction s. pi.) suprarea­ list sursauter vb.m. a sta plecat. adv. s u p r a a b u n d e n t surcharge s. a se isca surmenage s.

a tenta . cocioabă taupe s. tehnică teindre vb. m. m. covor taquiner vb. povîrniş. nemaipo­ menit terrifier vh. a t î t t i m p . fraged. n u a n ţ ă . m.m. t e r m i n a ţ i e terminer vb. t e m p e r a t u r ă tempérer vb. I I I a î n t i n d e .f. a t i n d e tendre 2 adj. zgomot. teanc tasse s. curînd. cusur tarte s. m. t e n t a t i v ă tenter vb.m. a p i p ă i . încercare. tîrziu tarder vb. m.m. m. ) technicien s. sindicat synonime adj. aşa de. m. a t ă i a . m. cu dragoste tendu. a t î t . eu atît mai rău .f. culoare tel. p a t ă m o r a l ă . tablou t a b l é e s . -euse adj.f. talent talus s. a rezista tiens ! interj. furtună. m. ceaşcă tâter vb. t e n . a telefona téléphonique adj. a c r o i . tenis tentation s. m. m. sindical syndicat s. tact (şi fiş. m. tartă tartufe s. m. / .) sinonim synthétique adj.f.f. asemenea télégramme s.a îngrozi 543 . a gusta taudis s. t a r ă . g r ă m a d ă . teren terrasse s.f. a dovedi. zgomotos . ţ i ­ pător taper vb.sympathie s. / . m. f. întîrziat tardivement adv. a încerca tenue s'. sf îrsit terminaison s. -ve adj.-e adj. gălăgie tapageur. l i p s ă . a p ă l m u i tapis s. cumpătare température s. a nu mai ţine seama de ce a fost tableau s. terasă terre s.f. a t a x a (şi fig. t i m p . p â m î n t terreur s. m a s ă .f.f. t e n t a ţ i e tentative s. afectuos tendrement adv. eu întîrziere tare s. en ~ que în calitate de ca tante s. a întîrzia tardif. (gram. culoare t e i n t e s . a colora teint s. tehnician technique s. faire ~ rase a face t a b u l a r a s a .' sistem tabac s. taluz tambour s. a b a t e . televiziune tellement adv.m. m. vijelie temps s. v r e m e . I I I a tăcea talent s. teribil terriblement adv. mătuşă tantôt adv. croitor taire (se) vb.f. p a t ă tâche 2 s. groază terrible adj. telefonic télévision s. t e r i b i l . cîrtiţă taureau s. III a ţ i n e . m. încordat tenir vb. a t a c h i n a tard adv.f. / . şorţ tache 1 s. defect fizic m o ş t e n i t . a termina terrain s. m. sintetic système s.m. ~ mieux ~~ pis eu atît mai bine. taur taxer vb.f. (inv. a se strădui tact s. t u t u n table s. sarcină tacher 1 vb. a t î t de témoignage s. t e n t ă . adineaori tapage s.f. a p ă t a tâcher 2 vb. comportare terme s. simpatie symphonie s.en — din cînd în cînd tendre 1 vb. de haute ~ înalt tailler vb. martor tempérance s. m.f. a potoli tempête s. a depune mărturie témoin s. mărturie témoigner vb. telefon téléphoner vb.f. de ~. t a l i e . simfonie symphonique adj. simfonic syndical.f. termen .m. astfel. ipocrit tas s. astfel. ţ i n u t ă . telle adj.f. I I I a vopsi. à ~ la t i m p . -e adj. ia te uită ! nu mai spune ! tennis s.) comeseni tablier s. simţul p i p ă i t u l u i .f. telegramă téléphone s. m.f.m. a ascuţi (creion-'l) t a i l l e u r s .f. teroare.f.) t a i l l e s . a tempera. tobă tant adv.

tic (şi fig. a î n v î r t i . . adv. a se r o t i tousser vb. 544 . t i m i d . t o r t u r ă torturer vb. sfios timidement adv. încon­ jur . m. diffuser des ~~ s a r ă s p î n d i manifeste tracteur*. t r ă g ă t o r tisane s. v o c e . tonă tonner vb. a ţese tissu s. m. t o a l e t ă .f. totuşi tracasser vb. s t r î m b a t .f. n e d i s c i p l i n a t . rînd pe r î n d . t u r i s t touristique adj.m.. n e ­ ajuns . găteală toit s.rn. a trasa . à juste ->• pe drept c u v î n t . a t r a g e . cu t o t u l .) -»• en ridicule a ridicu­ liza. {Ut. pătlăgea roşie tombe s.rn./. (loc. a h ă r ţ u i trace s. teză tic s. t r a d i ţ i e traducteur. t i r tirade *. m. devreme. / . a ajunge l a . a revela t r a i n s . p u r t a r e . adv. ceai théâtre s. t i m p a n . nedreptate . t i g r u . volum ton s. termoelectric thèse s. vijelie tournant s. sucit . ~ de vie fel. (loc. cu t i t l u d e .f. m o r m î n t tomber vb.) tic-tac s. a î n t o a r c e . m. mod de v i a ţ ă . adv. jouer un mauvais ~ à qn.rn. u r m ă tracer vb. t o n . tragedian. tizană (ceai medicinal) tisser vb. phiză toilette*. à •*• et à travers fără socoteală.de a fi pe cale d e . p a g u b ă .f. a t u n a tonnerre s. t e a t r u théoricien s. tonic. rînd . t r a d u c ă t o r traduire vb. teoretician théorie s. . şi pron. floare de tei timbale s. t r e n ./. t i t l u . à la ~ în fruntea textile adj. a l a n d a l a torture s. a înduioşa toucher 2 s. a primi ./.f. m.rn.a nu avea d r e p t a t e . m. m . m. ocol. toile s. c a p . chacun à son — fiecare la r î n d u l l u i . a indica tract s. chin.) -~ à ~ pe r î n d ./. marcă poştală timide adj.} starea a treia tigre. î n t ă r i t o r tonne . -esse s.m. impers. être en — a fi bine d i s p u s .-e adj. a tuşi tout. ţesătură titre s. j u d e c a t ă . -e adj. -trice s. m. invar.f. il voit ~~ vede t o t . -ne*. a se preface tourneur s. şi adj. a c h i n u i tôt adv. tors tort s. être en -«.rn. teatru) t i r a d ă tirer vb. schi­ monosit torride adj.f.) indiferenţă tiers état {ist. m i ş c ă t o r .territoire s. à son ~ la r î n d u l său tour 3 s. teritoriu t ê t e s .m. [fig.) à ~~ pe n e d r e p t . -euse s. curînd touchant. à ~ de în c a l i t a t e de.f. încălzire u ş o a r ă . tigroaică tilleul s. I I a t r ă d a . t u r n tour 2 s. a se descurca tireur. chin.rn. mau­ vaise ~ uşuratic. a t o r t u r a .f.f.f. ~ à tout vent a fi nestatornic. actor de tragedie trahison s. a cădea tome s. t o r i d torse s. ca. cotitură tourner vb. verb. m. tractor tradition s.rn. m. se -»• a scăpa.m. afiş. m. termic thermo-électrique adj. t o t .f. dîră.f. avoir -».9. v î r t e j .m. teorie thermique adj.m. nehot. cîrpă tordre vb. p i p ă i t toujours adv. tragedie tragédien. acoperiş tomate s. î n v î r t i t u r ă . e m o ţ i o n a n t toucher 1 vb. volbură touriste s.f. în întregime toutefois adv. cu t i m i d i t a t e tir s. -e adj. suferinţă tourmente s.f.rn. -»• de force realizare iscusită . (loc. negoţ tragédie s. m a n i e r ă tonique adj. strung tourbe s. manifest. r ă u . ~ de main dibăcie .rn.rn. t e x t i l thé s. t u n e t torchon s. strungar tournoyer vb. t o b ă metalică timbre-poste s. m. tic-tac tiédeur s. orice.f. t u r i s t i c tourment s.rn. m i n t e . m. m. a juca o festă cuiva . trădare trahir vb. t o m .f. a răsuci tordu. .m. t u r b ă tourbillon s. se ~ a se schimba.f. I I I a traduce trafic s. m. a se î n v î r t i de m a i m u l t e ori.f. . trafic. I I I a suci. totdeauna tour 1 s. t e i . a a t i n g e .

m u n c ă .f. ardelean travail s. I I I a tresări tresser vb. a găuri troupe s. tricotare tricoter vb.) à ~ de-a curmezişul (prin mijloc) traversée s. -e adj.m. t r a p trotter vb. ~ de terre cutremur de p ă m î n t tremper vb. a t î r î .) şi adj. foarte trésor s. triumf.. potlogărie triste adj.e. m .m. u n i t . a u m b l a t o a t ă ziua trottiner vb. t r i p l u . prea . /am.f. a t ă i a .m. a lucra travailleur.) a fi. adj. t r a n s i l v ă n e a n . t r i b u n a l tricher vb. tranziţie transmettre vb. întreit tripotage s. de •»• de prisos trot s. t r o m p e t ă trompette 2 s.m. -e adj. neted uniforme s. -ette adf. adv.m. lu­ crător.f. I I I a transcrie transfert s. m. ceată trousse s. t u n e l tutelle s. ultraviolet uni.f. a traversa tremblement s.f. n u m a i unir (s') vb. (despre lucruri) a fi împrăştiate trait s. -e adj.m. uniformă 35 — învăţaţi limba franceză fără profesor union s. t u l tunnel s./.m. t i p .m.m. b a n d ă .f. ucigaş tuile s. a m u n c i . a se înşela trompette 1 s.) de — s t r î m b .--esse s. traversare traverser vb. a fi în urmărirea cuiva trouver vb. t r ă s ă t u r ă traiter vb.m.f. t r i u m f ă t o r triomphe s. trişor tricotage s. t r a n z i t transition s.m.f. cu tristeţe triton s.f. model. [pop. a u d a . comoară trésoriers. (cu maj.m. şi adj. r ă g a z .m.traîneau s.) t r i t o n tromper (se) vb. despot tsigane s. t r u s ă .f.pi. ţ a r tuer vb.f. t r o t u a r trouble s. vistiernic tressaillir vb. dezbinare troubler vb. (loc. ţigănesc U ultérieur..m. şi adj. m. p ă s t r ă v tsar s. trădă­ tor tram s.m. a merge la t r a p .f. a zăpăci trouer vb.ţiglă.(/ig. a tricota trilogie s.f. să încetăm cu tribun s. (mitol. m.m. om al muncii travers s.». a t r a n s p o r t a transylvain.m. (loc. t i r a n .m. a împleti trêve s. t r i s t . bucată trancher vb. s. sanic traîner vb.m. a merge repede şi cu paşi mici trottoirs.m. unic uniquement adv. a t u l b u r a .-euse s. t r i c o t a j . (impers.-e adj. a se afla truculent. -euse s. a muri très adv.m. curmeziş. t r u p ă . ulterior ultraviolet. l ă ţ i m e . a t r a t a traître. figură t y r a n s . liniştit tranquillement adv.m.) t r a m v a i tramway s. a transforma transit s.f. a ucide tueur.m. a găsi.m. t u l b u r a r e .. être aux ~~ s de qn.f. lucru travailler vb.olan . b r u t a l truite s. a t u t u i type s. t r a m v a i tranche s. t r a m b u l i n ă trépasser vb. ~ tard prea tîrziu . izbîndă triple adj. II a se u n i 545 .m.m. s.f. t r e m u r ă t u r ă . t r i b u n tribunal s. a omorî. în linişte transcrire vb.m. t u t e l ă tutoyer y5. felie. penibil tristement adv.m. a r m i s t i ţ i u .m. t r î m b i ţ a ş tronc s. a înmuia tremplin s.m. muncitor. uniune unique adj. lalea tulle s. t r u n c h i trop adv.Jpacoste tulipe s. trilogie triomphant.m. a reteza tranquille adj. ţ i g a n .f. transfer transformer vb. prep. se ~ a se a f l a . ~ de destul cu. a trişa tricheur s. I I I a t r a n s m i t e transporter vb.

uzină utile adj. -e adj. veridic vérifier vb. de c u r î n d . folositor utiliser vb. verdeaţă vendTique adj. în mod vag vaillance s.f. valoare valeureux. sticlă.f.f. -e adj.m.m. în­ fumurat vaincre vb. pahar verrerie s. vers vers 2 prep.f. a birui vaisseau s. răzbunare vengeur.) en ~ într-adevăr vermeil.f. (pop.f.m.f. ~ cosmique navă cosmică valable adj. răz­ bunător venir vb.f. (loc. -e adj.f. a utiliza va ! interj. cam la ora cinci verser vb. III a vinde vendredi s./. şi adj.f. ça ne vaut pas.m. este mai bine . zadarnic .m. vermut vernis s.f. seară (între cină şi cul­ care) . sticlărie versant s.. vienne verdir vb. povîrniş vers 1 s.) spoială. a uza de usine s. care se cumpără eu bani vendeur.m. m. vărsat. iluzoriu . v i t e a z .m.m.m.m. -e adj. a t u r n a 546 . servitor. v a n i t a t e vantard. -e adj. a (se) schimba . urgent u s a g e s . vi­ teaz valise s. a ajunge. m. abur. ajun veillée s.-euse s.m. paznic.) noroc. vale vallon s. vînzare ventru.f. -e adj. veneraţie vengeance s. -eresse s. a varia vase 1 s. vacanţă vache s. cela ne vaut pas la peine nici nu merită osteneală. talaz vaguement adv. il fait ~ este vînt vente s. du-te-vino vague s. vehicul v e i l l e s . v i n ă .f.f. invar. venal. către. şi adj. rumen . vehemenţă véhicule s. burtos ver s. a sosi. m.m. avoir de la ~~ a avea noroc v é l o s . universal université s.m.m. lăudăros vanter vb. valiză vallée s.f.m. m .m.f. (fig. vineri vénération s. a supraveghea veilleur s.f.f. (fam. a verifica véritable adj. vacă va-et-vient s./. a vărsa..-e s. -le adj. -le adj. vast vautour s. • — cinq heures a p r o x i m a t i v . vază (de flori) vaste adj. vitejie. mîl vase 2 s.) il vaut mieux este preferabil. ~ de (urmat de un infinitiv) a fi făcut ceva recent. III a valora. vas.f. m . î n t i n s .m. vampir vanité s. nu se compară cu vampire s. v î n t . valabil valenciennes s. v a l o r o s .f. / . a d e v ă r . II a înverzi verdoyant.-euse adj.) bicicletă vénal.m. versant. v a l . viţel véhémence s. u n i t a t e universel. adv.m.f. vapor vapeur 2 s. a m e r i t a .f.m.m. v a s . lacheu valeur s. I I I a veni. a se folosi. curaj vaillant. v u l t u r pleşuv veau s. a veghea.f. haide ! vacances s. pîntecos. uz. persoană care veghează veine s. argint aurit vermouth s. (impers. înverzit verdure s. u n i v e r s i t a t e uranium s. uraniu urgent. nămol.f. vîlcea valoir vb. veghere.f. a d e v ă r a t vérité s. curajos vain. l a c .pi. folosinţă user vb. vapor varier vb. III a învinge. verre s. s. v a p o r . vînzător vendre vb. veghe. clacă veiller vb. il vient de sortir chiar adineaori a ieşit vent s. lustru véroles. dantelă lucrată în oraşul Valenciennes valet s.unité s. spre. a lăuda vapeur 1 s.

iute vigilance s.m. voluntar volontiers adv.f. vigilenţă vigne s.f. în faţă . r ă u villa s. feuille ^e foaie volantă volée s. u r m ă . bucuros. m. veterinar vêtir vb. -e < dj. violenţă violent. a ochi.) drag.m. b ă t r î n .m.f.m. vocală vrai. iu­ b i t .f. vieille s. v i c i u . zbor voi 2 s.f.m. haină vétérinaire s. colivie mare volontaire adj.m. glas.) v ă d u v i t de viande s.m.m.m.f.f. a făgădui prin legămînt . adj. vilă village s.f. cu adevă­ rat vue s.f. vitraliu vitré.f. gol vie s. a vizita vite adj. viu.m. neîntinat(ă) vieux. carne vice s.f. I I I a trăi vocation s. sacpu vêtement s. -e adj. a v o i . n e c i n s t i t . volum. v i u . a ţinti visite s. t r ă s u r ă . d r u m (şi fig. [fam. -e adj. în adevăr. v ă d u v .m. furt volaille s. oblon voleur. m u r d a r .m.m.m.) voilà prep. viteză vitrail s. b ă t r î n . à ~ basse pe şoptite .m.m. violent violette s. va­ gon voix s. viţă de vie vilain. m.f. volan volant 2 .f. vizită visiter vb. -e adj. verde vertèbre s. iată voie s. defect vice-président s. vicepreşedinte vicomte s.f. a d e v ă r a t . în v i a ţ ă vivement adv. veşmînt. bătaie zdravănă voler 1 vb. vieil. repede vitesse s.f.m. necaz pe cineva voyager vb. z b u r ă t o r . a se învîrti virgule s.f. a fura volet s.m. m. vestigiu veston *. a zbura voler 2 vb. vioară virer vb. cale.m. cu geamuri vitrine s. vitrină vivant. oraş vin s. cu vioiciune vivre vb. veuve s.f.f./. viconte victoire s. pasăre de curte volant 1 s. şi adj. -euse s. mon ~ dragul meu vif. a avea pică. prep. m. călător voyelle s. v i r g i n ă . de bună voie volume s. vocaţie voici prep. moş vierge s.vert. -e s. m.f. virgulă visa s. ameţeală verve -s\/. a pune (ceva) în slujba (cuiva) vouloir vb. veston. (fig. a vira . victorie vide s. a u t o m o b i l .f./. verva vestes. voce. I I I a îmbrăca veuf.f. haină (pînă în talie).) a închina. veritabil vraiment adv. virgin (a). şi adj. en ~ ă qn. şi adj. a călători voyageur. r ă m ă ş i ţ ă .f. vecin. oţet violemment adv. în comparaţie cu viser vb.f. -euse s.m. m. (fig.f. violetă. I I I a vrea. vin vinaigres. iată voile s. fecioară'. vertebră vertige s. viaţă vieillard s. scump.f. apro­ piat voiture s. -e adj. si adv. iute.m.f. -e adj. tom vouer vb. în mod violent violence s. viorea violon s. velă voir vb.f.f. vive adj. vestibul vestige s. vestă vestibule s.) diateză voi 1 s. s i m ţ u l văzului 547 . à haute -~ cu glas tare . (gram. hoţ volière s. peste d r u m . -e adj. viză vis-à-vis loc. vedere. I I I a vedea voisin. sat ville s.f.

m. acolo. rant vagon-restauweek-end s.m. pron.m. t i m p liber la si'îrşitul săptămînii y adv. zebră zéro s. m.m.w wagon s. zero (şi fig. iaht zèbre s. vagon wagon-restaurant g.m. la aceasta yacht s.) d r a c e ! la n a i b a ! .) zut! inierj. {pop.

-ve aproape adv. vb. a r t m. hier soir alerga vb. adresser apartament s.m. agresiv adj. s'affirmer aplica vb. . anniversaire m. couvrir III amuzant adj. aide / . année /. adv. a p p a r t e m e n t m. -e adresa vb. -elle anatomie s. a r r i v e r . actif. avril m. afectat adj. -e acela. artist s.affection/. anecdote /. eau / . artă s. ac s. à peine aliment s. a p p l a u d i r II afirma (a se) vb. a p p l i q u e r afla vb. arhitect s. près agricol adj. aici adv. apprendre III apoi adv. a n i m é . autre acasă adv. -e adînc 1. arăta vb. veille /. près. adv. actual adj. l a n c e m e n t m. agréable aprilie s. surtout asigura vb.VOCABULAR ROM ÎN-FRANCEZ A abia adv. suffire I I I . a m b u l a n t . ambulant adj. apăra vb. b l a n c . écouter. épingle / . rappeler acolo adv. -e. alliance / . -che aruncare s. cet. armată s. aider articol s. aiguille / . obéir II alege vb. celle-là american adj. a p p a r e i l m. choisir II aseară adv. défendre I I I aeroport s. a c t u e l .. an m. vertige m. adresă s-. -ve an s. adresse /. ici ajun s. aer s. arranger agricultură s. pro­ aniversare s. animat adj.. aspirateur m. celui-là. architecte m. adevăr s. assurer alianţă s. air m. a t t a c h e m e n t m. fondément anotimp s. agressif. profond. a m u s a n t . a p p a r a î t r e III afecţiune s. p a r a î t r e I I I . adj. alt adj. -e activ adj. certain. courir I I I asemenea (dej loc. aparat s. -e asculta vb. aspirator s. acoperi vb. alături prep. vérité /. aplauda vb. a d m i r e r antagonist adj. bleu. a m é r i c a i n . albastru adj. là-bas ameţeală s. devenir I I I ajuta vb. agricole aranja vb. a l i m e n t m . aéroport apărare s. saison / . . puis agreabil adj. cette aminti vb. montrer arbore s. anumit adj. m a i n t e n a n t anecdotă s. p r e s q u e . -e acest. apporter apă s. vivres m. adv. a n a t o m i e / .pi. admira vb. à la maison aluneca . après. ajunge vb. affecté. article m. 549 . aduce vb. à côté arunca vb. glisser accident s. ajutor s. enrsuite. armée /. défense /. arbre m. jeter alb adj. -e apărea vb. ce. 2. acum adv. agriculture / . această adj. aceea pron. accident m. également aies (mai) loc. a n t a g o n i s t e admirator s. a d m i r a t e u r m. artiste m..

bucura (a se) vb. capitaliste capitol v. aşa adj. -e bluză s. chair / . adj. b a t t r e I I I batistă s. ouïe / . a t t e n d r e I I I ataca vb. bicyclette / . capitalism s. pomme de terre / . t e l l e m e n t aşeza vb. băiat s. a t t a q u e r ataşat s. attentif. qui c a r n e s . care pron. entendre I I I avea vb. aţiţa vb. vie Llie bea vb. comme cadou s. caractère ni. bibliotecă s. azi adv. bătrîn adj. cald adj. bicicletă s. a u t o automobile / . pour ca 2 adv. auz s. t a n t atletism s. cadeau ni. bolnav s.pi. août m. bibliothèque / . -ve atenţie s. atît adv. vieux. atent adj. bani s. blouse / . avion m. cas m. bucătărie ». carte (postale) /. voie / . că conj. fil m. jouir jouir II bulevard s. salle de bains / . capitale / . 2. fauteur august s. chambre / . avion s. a v e n t u r e f. balcon m. viande / . boire I I I beretă s. bogat adj. campion s..9. capitalisme m. broche /. garçon m. a u t e u r m. grand-mère /. cameră n. bărbat s. â p r e .. atinge vb. maladie / . auzi vb. automobil s. auxiliar s. bate vb. douce blond adj. âprement aţă s. capitală . aur s. cap s. cause / . adv. a u j o u r d ' h u i baie s. a t t e n t i o n / . a t t e i n d r e I I I atitudine s. morceau ni. inciter aţîţător s. blond. balcon s. blazat adj. champion m. cauză s. que 550 . bunică s. bureau m. qualificatif m. vieil. caz s. ca 1 conj. maison /. buchet s. a t t a c h é m. -e cale s. boală s. billet m. bon. livre m. doux. richesse /. o r . capitalist adj. cahier m. homme m. carte s. cartof s. -e blînd adj. caiet s. bun adj. mouchoir m. argent m. tète /. boulevard m. . avoir aventură s.aspru 1. bien birou s. cuisine /. bouquet m. malade m. asseoir I I I aştepta vb.-s. chaud. m . abricot ni. athlétisme m. bine adv. blasé. calificativ s. chapitre m. riche bogăţie s. bilet s. bucată s. caisă s. béret m. auxiliaire m. casă s. broşa s. grand-père m. a t t i t u d e / . autor s. caracter . bonne bunic s.

célibataire m.f. celibatar s. boucle d'oreille / . communisme m. quoi ceas s. colier s. concours m. vt. creaţie s. coleg s. fidèle' creier s. conditionnel m.s'. comercial adj. correctement corespunde vb. cercle m. comedie s. şi adj. loyal. . coin m. cămin s. clair. adv. conduire III conferinţă s. cineva pron. condiţie s. penser. cîmpie s. accrois­ sement m. heure / . compiler compune vb. arbre m. cetăţean s. condition / . comunism s. commis. confondre III congres s. adj. clipă s. -e compila vb. cohésion /. cyclisme m. combien cîtva num. copac s. demander cereală s. -e. considérer consideraţie s. coastă s. quelque chose chema vb. communard m. crea vb. (la un instrument) jouer cîştiga vb. créer creastă s.s'. croire III credincios adj. conjuguer consacra vb. cerc . citoyen m. şi adj. cărbune s. côte / . quelque clădire s. création / . . a u g m e n t a t i o n /. bas m. q u a n d cïnta vb. foyer m. cercel s. c o n t r i b u t i o n / . chien m. circuler circulaţie s. circulation / . que. adv. conférence /. céréale /. coeziune s. cime / . corect 1. b â t i m e n t m. qui cinematograf s. composer comunard s. -e contribuţie s. instant m. contempler contemporan adj. craniu s. ciorbă s. comentator s. enfant m copilărie s. consentir I I I construi vb. cer s. voyageur m. -e. primevère / . corbeille / . élever creştere s. cere vb. consacrer considera vb. crâne m. vi. condiţional s. gagner cît adv. confirmat adj. cămaşă s. clique /. considération / . clairement elasament s. -e comic adj. lire III ciuboţica-cucului s. pousser. cînd adv. correct. concert m. conduce vb. recherche / . cerveau m. côtelette / . cireaşă s. classique clică s. montre / . citi vb. comique comis adj. l ' a u t r e ceaşcă s. 2. communiste concert s. charbon m. 2. ciel m. classe / . croitoreasă s. collier m. c o m m e n t a t e u r m. honorer cinstit adj. confirmé. adj. enfance f. correspondre I I I cosmic adj. classement m. conjuga vb. cosmique costa vb. copil s. collègue m. celălalt pron. cravate /.. ceva pron. căuta vb. cine pron. cîine «. couturière /. cercetare s. creşte vb. sommet' m. potage m. consimţi vb. bâtir I I . cotlet s. crede vb. congrès m. comédie / . cinéma m.cădea vb. champ m. cerise /. q u e l q u ' u n cinsti vb. -e confunda vb. ciclism s. 551 . dîner m. chimiste m. c h a n t e r . appeler chiar adv. circula vb. construire I I I . clasă s. clar 1. comunist s. c o n t e m p o r a i n . clasic s. édifier contempla vb. commercial. colaborare s. coafor s. tasse / . chemise / . cravată s. cină s. collaboration / . coiffeur m. concurs s. coûter coş . chercher ce pron. -e ciorap s. même chimist s. tomber călător s. colţ s. grandir I I .

redevable datora vb. délégation / . acheter cumsecade adj. 552 . sage cumpăra vb. dreptate s. dénouement m. dormir I I I dormitor s. couteau m. delicios adj. que definitiv adj. loin depăşi vb. souvent desăvîrşit adj. cultură s. 2. donner a-şi da seama se rendre compte daca conj. ouvrir III deschis adj. couleur /. cruauté / . dirzenie s. diseară adv. cuvînt s. raison / . deosebit 1. drapeau m. -euse cura S. couramment curge vb. -ère drapel s. assez detaliu s. cu prep. destina vb. mais dator adj. -e dimineaţa s. désirer dormi vb. -e deschide vb. connaître III cuprinde vb. mot m. -se deltă s. dentist s. dărîma vb. curajos adj. m a d a m e / . domaine m. déjeuner m. cuvîntare s. -e destinatar s. disparaître I I I dispreţ s. cure /. déjeuner delegaţie s. comment cuminte adj. cum 1 cônj. détail m. contenir I I I . -e deseori adv. au contraire din prep. devoir III datorie s. discussion / . -ve deget *•.cruzime s. preuve / . disque m. deveni vb. parfait. couloir m. sommet m. dévoué. diferit adj. devenir 111 devotat adj. destiner destinat adj. discours m. culture / . si dar conj. domeniu s. destin m. doigt m. différent. de dirijor . distraire III diversitate s. dentiste m. domn s. cours m. destul adv. adj. différent. destinaţie s. d a m e . coucher culme s. ouvert. déroulement m. adv particulièrement departe adv. de de la prep. destinée f. dezvoltare s. définitif. cuţit s. chambre à cou­ cher / . diversité / . destination / . débarras m.. brave cunoaşte vb. dezordine s. comme cum 2 adv. cher. delta m. -e devreme adv. ce soir dispărea vb. -e. souvent desfăşurare s. drag adj. démolir II de prep. courage m. discuter discuţie s. dejuna vb. distra vb. decît adv. décembre m. devoir m. mépris m. discuta vb. chef d'orchestre m. désordre m. dovadă •«. dejun . D da 1 adv. culoar s. doamnă s. compren dre I I I curaj s. tôt deznodămînt s. destinataire m. curent adv. destin s. boîte /. a c h a r n e m e n t m. m a t i n m. bientôt curs s. de deasupra prep. développement m. cutie s. couler curînd adv. courageux. decembrie s. délicieux. dicţionar s.«. dictionnaire m. dimpotrivă adv. oui da2 vb. dori vb. destiné. dépasser des adv. au-dessus debara s. culoare s. dise s. monsieur m. avec culca vb.v.

extern adj. femme /. économique economie s. fasole s. fille /. adv. filer film s. -se fetiţă s. excursie s. ediţie s. libération /. -e fiu s. éclipse / . fin adj. fiică s. -elle fix adj. -e excepţie . adj. foaie *•. an­ glais. d i m a n c h e m. fenêtre /. fauteuil m. éviter examen . -e energic adj. entuziast adj. fi vb. fotoliu s. juste fixat adj.duce (a se) vb. emoţionat adj. chacun fier (de călcat) ». facultate s. excellent. forme /. Anglais. exception /. héroïque. étage m. enthousiaste' eroic 1. émotion /. étaler evita vb. forma vb. floricică s. nappe /. fată s. adv. heureux. édition /. n a t u r e l . feuille /.«. firesc adj. excursion /. héroïsme m. tendre dulap s. effort m. esenţial adj. fel (la) loc. féliciter femeie s. E echipă s. -elle eşarfă s. s'en aller III duios adj. faţă de masă s. fidèle fiecare pron. şi adj. adv. sans. faire I I I factor s. héroïquement F fabrică s. figure f. 2. fotograf s. etaj s. fillette /. fericit adj. fils m. de même felie s. figură s. fabrique /. extrême. haricot m. utiliser folositor adj. ennemi m. exister explica vb. fleuve m. film m.5. héros m. après-midi duşman s. externe extrem 1. armoire /. vous după prep. şi s. emoţie s. duminică s. exemple m. familie s. bruissement m. examen m. façade /. fiindcă conj.pi. fixé. moins februarie s. faţadă s. adj. fixe. fluture s. être fidel adj. exista vb. felicita vb. énergique englez s. écluse / . extrêmement m. eclipsă s. papillon m. assiette /. écharpe /. ecluză s. favorable fără prep. fin. 553 . faculté /. egoist adj. farfurie s. former fotbal s. exemplu s. 1er à repasser eroism s. équipe / . février m.s-. essentiel. fleurette /. ciseaux m. dumneavoastră pron. excelent adj. fereastră s. -e fîşîit . 2. -e . égoïste eliberare s. facteur m. -e adj. famille /. faptă s. erou s. ecuaţie s. extérieur. équation /. tranche /. face vb. foarte adv. economic adj. utile formă s. filie /. etala vb. très folosi vb. fait m. parce que fila vb. -e s. p h o t o g r a p h e m. . fluviu s. explication /. expliquer explicaţie s. football m. ému. foarfece s. après după-amiază adv. floare *\ fleur /. efort s. économie /. favorabil adj.

-e adj. faute /. . décider hofărîre s. frige vb. b e l l e . orage m. tempête /. gata adv. voilà ideologic adj. grijă s. garde /. gril m. -e s. sortir I I I ilustrat adj. voleur m. -se guvern s. gîndi vb. illustré.. gomme /. grătar s. em­ ployé m. frică s. tas m. iarnă s. iarbă s. hotărî vb. şi adj. plaisanterie /. fourchette /. jardin m. hier ieşi vb. impression / . impérialiste m. soin m. brigand hrăni vb. glumă . impossible impresie s. peur /. carte /. tendre frate s. nourrir II m. grindină s. frunză s. gimnastică s. . geamantan s. jupe /. impressionner. fardeau m. furtună s. frère m. e x p l o i t a t i o n / .e . implica vb. immeuble m. fustă A'. greutate 2 s. difficulté /. grămadă s. frunziş s. portefaix m. funcţionar s. hohot (de ris) s. furculiţă s. gustos adj. imperialist s. gouvernement m. frig s. trouver geam s. feuillage m. grammaire /. (jig. -^agri­ colă colectivă exploitation agricole collective grad s. -e imposibil adj. beau. . fonction /. lourd. fonctionnaire m. greşeală s. ir agă s. fraise /.francez s. hartă ş. funcţie s. fenêtre /. phrase /. . éclat (de rire) m. immédiatement imobil s. rôti m. généralement ghid s. frază s. vo"ici. general (în) loc. prêt găsi vb. herbe / .9. gospodărie s. valise /. gardă s. blague /. frumos adj. idéologique ieri adv. savoureux. feuille /. greu adj. gloire /. janvier m. bel. gymnastique /.5. imperméable m. grădină s. guide m. Français. galben adj. griller friptură s. fruit m. . gust s. . -e imediat adv.' impliquer important o '. goût m. hoţ s. ghiocel s. impresiona vb.. é m o u ­ voir I I I 554 . gumă s. j o l i . impermeabil s. front m. fran­ çais. perce-neige /. adv. degré m. fruct . penser glorie s.) difficile greutate 1 s. . foule /. ianuarie s. iată prep. gare /. décision / . jaune gară s. H hamal s. froid m. jolie frunte s. i m p o r t a n t . gramatică s. hiver m. grêle /. fraged adj.. poids m.

«. embrasser împărat s. apprendre I I I înverzi vb. retour­ ner. aimer iulie s. interesant adj. j u i n m. rencontrer întîlnire s. verdir II învingător s. indestructibil adj. inévitable. industrie s. întrebuinţa vb. commencement m. r e t a r d a t a i r e m. empereur m. histoire / . geler îngriji vb. émulation / . encore începe vb. juillet m. întîlni vb. diriger în faţă loc. embellir II înfrunta vb. demande / . revenir. ensemble împrumuta l'A. rencontre / . (vi. réaliser îndrăzni vb. doucement înceta vb. pousser împotriva prep. affermissement m . dissipé. contre împrăştiat adj. institution / . instructiv adj. intéressant. entier. -e inginer s. inevitabil 1. remonter (une montre) între prep. enchanté. istoric adj. fermer încïntat. conj. dans înainta vb. circonstance f. commencer început s. signifier însoţi vb. -ve intens adj. allier îmbrăca vb. inévitablement informat adj. împreună adv. croisé. obscurité / . entourer încrucişat adj. utiliser întrecere s. arriver întîrzia vb.adj. intérêt m. îndeplini vb. inondation / . h a b i l l e r . -ère întreprindere s. împărţi vb. introduire III inundaţie . -e înconjura vb. -e împrejurare s. intîrziere s. i n t e r n a t i o n a l . écarter însă conj. demander întrebare . . -e înfrumuseţa vb. indiqué. éloigner îndepărtare s. avant înaintea prep. -e internaţional adj. entre întreba vb. vaincu. . întoarce 1 vb. industrie / . retard m. v a i n q u e u r m. avancer înainte adv. fleuri. 2. adj. habillé. -e îmbina vb. entreprise / . devant înăbuşi vb. instaura vb. iunie s. longuement îndcmînatic adj. velir I I I îmbrăcat adj. indépendance / . -e intra vb. élever încă adv. instaurer instituţie s. braver îngheţa vb. con­ solidation /. -e îmbrăţişa vb. -e individ ». tourner întoarce 2 (a se) vb. mais însemna vb. inimă s. instructif. en. dès que îndelung adv. cesser închide vb. intense interes s. fourré. soigner înlătura vb. adv. écartement ni. ingénieur m. întuneric s. essayer încet adv. învinge vb. întîmpla (a se) vb. înţelege vb. prêter: e m p r u n t e " în prep. renforcement m. încerca vb. devant înflorit adj.) rentrer întoarce 3 vb. -e îndată adv.independenţă s. informe. historique istorie s. iubi vb. comprendre I I I învăţa vb. 1 îmblănit adj. individu m. întreg adj.«. retarder întîrziat s. oser îndrepta vb. accompagner întărire s. accomplir I I . immédiatement îndată ce loc. . entrer introduce vb. indestructible indicat adj. vaincre III învins adj. étouffer înălţa vb. habile îndepărta vb. prep. écart m. coeur m. partager împinge vb. -e 555 .

dépourvu. latin. attacher legătură . lance s. -e listă s. large latin adj. marchandise / . pe jos par t jucărie s. c a m p m. mai 2 adv. lune f. éclairé. -gue lungime . fiancé m. lieu m. littéraire literatură s. loc 2 s.. liber adj. locui vb. lecţie . jeu m. liberté /. libre libertate s. mai 1 . masă 1 v. cuiller. loi /. mardi ni. -e lună 1 A'. limbă s. jeudi m. lampe /. limonade / . leçon f. lingă prep. chose /. martie s. legătură s. monde ru. mandat s. clair. verger m. lege *'. M magazin s. silence m. kilo L la prep. legumă s. mai m. luminos adj. lieu m. lance /. lună 2 s. laine /. mer /. demie K kilogram s. lingură s. attache /. magasin m. cuillère linişte s. mare 2 adj.5. à lagăr s. mère. jouet m. table /. hindi m.s*. jos adj. tranquille Iipgit adj. lupta vb. légume m. mandat m. maman /. lettre /. bas. mars m. limonada s.5. liniştit adj. grand. lier. lua vb. larg adj. literar adj. luni s. plus mamă 4. combat m. travailler lucrare s. lucru s. mois m. livadă s. près loc 1 s. luminat adj. -e marfă s. marţi s. lină 8. masacra vb. kilogramme. lumière /. joi s. liste /. literă s. -e lat adj. laisser lega vb. langue /. lăsa vb. lampă s. massacrer mare 1 s. lung adj. long. muguet m. -e lumină s. large lăcrimioară s. littérature / . lutter luptă s. lume s. travail m. longueur / . prendre I I I lucra vb. 556 . demi.J acheta s. lutte /. habiter logodnic s. jumătate s. -se. jaquette /. joc s.s. place /.

in­ justement nefolositor adj. maşină s. navigation / . milieu m. -été nemulţumire s. mécanique / . -e neîndestulător adj. contenter muncă s. mină s. mémoire /. adj. molle montor s.masă 2 s. modern adj. milice /. médecine /. n a t u r e /. petite-fille / . manger mîneare s. milion nuni. fenouil m. rien ninge vb. balayer mătuşă s. injuste. bouton ni. 2. navigaţie s. misiune s. i\ naiv adj. mult adj.-e nedrept 1. menţinere s. médecin m. mécani­ cien m. s. miracle m. petit-fils m. mercredi in.. inutile negru adj. nerf m. mic adj. nepoată (după frate sau soră) s. million m.. mine /. mesure /. nepoată (după fiu sau fiică) s. non-officiel. monument s. moderne modernizare s. medicină s. naviguer navigare s. masse /. médicament m. -euse muncitor 2 . mişcare s. 55? . musique j . montagne /. jamais nimeni pron. măr s. avouer măslină s.. necesar adj. muzică s. mondial adj. remercier. membre m. membru s. incessant. nièce /. nerăbdare s. mission /. a ~ înainte avancer merit s. muta vb. -oare s. mătura vb. odeur /. adv. auto f. . impatience /. mecanic adj. i n q u i e t . modernisation / . nevoie s. -ère mod s. măsură s. t r a v a i l l e u r . meserie s. t a n t e / . mină s. mărturisi vb. mou. machine /. nécessaire necinstit adj. plat m. déloyal. motif m. minut s.. niciodată adv. mărar s. pomme /. naïve nasture s. métier metro s. -e necontenit adj. sable m. t e n d r e . neveu m. mouvement m. mode m. main /. musée m. besoin m. miracol s.-e neliniştit adj. carotte / .. memorie s. mourir III muşchi s. morcov s. naşte la se) i'b. (simţul) odorat m. motiv s. m o u v a n t . . beaucoup mulţumesc merci m u l ţ u m i vb. mètre m. mets m. manière / . minge s. minute / . mîndru adj. miliţie s. mérite m. m o n u m e n t m. noir. aller I I I . -e moale adj. navigation /. mécanique. metru s. fier. -ère munte s.e natură s. nerv s. personne nimic adv.. -e miercuri s. t r a v a i l m. ouvrier. balle / . naïf. medicament s. muscle m. m o n t e u r m. muri vb. n a t i o n a l . petit. maintien m. neiger nisip s. -elle nepot. nenumărat adi. i n n o m ­ brable neoficial adj. insuffisant. déménager muzeu s. mereu adv. toujours merge vb. travailler muncitor 1 adj. ballon m. métro m. mijloc s. olive / . mecanică s. nepot. demain mînea vb. m é c o n t e n t e m e n t m. m a i n t . mişcător adj. moyen m. miros s. munci vb. . naître 111 naţional adj. medic s. -e. naviga vb. . mondial. -e mîine adv.

paquet m. t o u t .pi. odinioară adv. partizan s. număra vb. hommage m. patriotism ». oraş s. aveuglément orbit adj. parter s. p a r t i m. sembler părinţi ». oranjadă s. -e oricare pron. pardessus m. partisan m.) yeux m. se faner olimpic adj. orbeşte adv. paisible pat s. p a r a d o x a l . -elle nu adv. noter nou adj. ou s. obiect s. nuage m. forêt / . niveau m. octobre m. observa vb. objet m. offrir III ofili (a se) vb. verre m. participer participiu s. autrefois. parizian adj. œuf m. pace s. aveugle m. noapte s. -ve oboseală ». -e pardesiu ».pi. operă ». régime m. partid s. p&mînt ». parc s. obtenir I I I ochi s. patriotisme m. pahar s. parc m. părea vb. numai adv. patrie / . des nivel . passionner paşnic adj. novembre m. soulier m. . păr s. nom m. orthographe / . p a t h é t i q u e patinaj ». patetic adj. pasăre s. n o m b r e u x . ortografie s. părintesc adj. paix /. opéra m. p a r l e m e n t a i r e parte s. occuper ocupant s. obicei s. p a t e r n e l . observer obţine vb. pătrunjel s. h u m a n i t é / . -elle pătrunde vb. numeros adj. parents m. aveuglé. occupant m. pasiona vb. -e pară s. honneur m. rez-de-chaussée m. parcurs adj. patrie s. octombrie s. omoplat s. pasaj s. orb s. os s. obiectiv adj. passage m. obosit adj. participe m. -e obraz s. non nucă s. [pi. poire / . appeler O oară s. 558 . oiseau m. compter nume s. terre / . ocupa vb. palid adj. joue /. paraître I I I . page / . lit m. nombre m. naguère oferi vb. fatigué. nor s. pădure ». pachet ». n o u v e a u . os m. cheveux m. noix / . pantof ». fois / . fatigant. onoare s. pénétration / . omagiu ». pénétrer pătrundere s. m a n t e a u m. pâle palton s. participa vb. -e orice pron. persil m. noiembrie s. oeuvre /. olympique om s. numéro m. parcouru. partie / . orangeade / . pacifique. -e orinduire s. parisien. . objectif. nota vb. oeil. -enne p a r l a m e n t a r adj. nuit /. pagină s. bois m. t o u t . -e obositor adj. patinage m. paradoxal adj. habitude / .. omoplate / . -euse numi vb. omenire s.s.nişte art. homme m. ville / . fatigue / . seulement număr s.

poussière /. arbre m.s-. permanent adv. conte m. -e s. adj. . p é n é t r a n t . profund 1. periferie*. petrece vb. procurer produpe vb. -e pătrunzător adj. place / . -ère primi vb. perdre I I I . parce que pericol s. poireau m. pleuvoir I I I plăcere s. permettre III perseverent adj. p a r t i r . pod (la case) s. peindre III pierde vb. production / . profond. p r i n t e m p s m. prim num. à travers principal adj. histoire /. toucher m. -e povestire s. plein. poftă 1 s. poftă 2 (de mîncare) s. perte / . 2. pain m. prăjină s. promener plimbare s. pîine s. grillé. . poète m. presse / . şi adj.«. pyramide / . . pipăit s. polonais. picta vb. plimba vb. promettre I I I promovat adj. plăcut adj. perie s. p l a n t a t i o n / . trop prefera vb. -e prăjitură s. printre prep. p r o b a b l e . cave /. accueillant. planter plantaţie s. profondément proiecta vb. pour pentru că conj. agréable pleca vb. pieton s. professeur m. plaindre I I I poartă s. postal. première / . déjeuner m. popor s. pom s. politique / . recevoir 111 primitor adj. plan s. a m i . a p p é t i t m. pénétré. préférer pregăti vb. sur pedepsi vb. raconter practica vb. gâteau m. Polonais. poet s. produire I I I producţie s.pătruns adj. pleurer. popular adj. piéton m. prea adv. danger m. piersică s. principe m. şi prep. perche / . chat m. regarder prînz s. -e adj. -e pe prep. pièce / . envie / . plin adj'. présenter prieten s. amitié / . p r a t i q u e r praf s. pretutindeni adv. . amicalement prietenie s. politic adj. faubourg m. p a r t o u t prevedea vb. 2. problème m. pisică s. plaisir m. prăjit adj. prononcer 559 . adv. départ m. povesti vb. poumon m. p a r . probabil l. prévoir I I I prezenta vb. polonez s. grille / . prescrire III preţ s. I I I plecare . planta vb. prolétaire m. possible poştal adj. aimer plâinîn s. m a n q u e r pierdere s. sans cesse permite vb. prescrie vb. pină conj. pyjama m.. poésie / . adv. périphérie / . portret s. piesă s. p r i x m. plăcea vb. poezie s. premier. posibil adj. ploua vb. magasin m. promite vb. -e prin prep. prăvălie . portefeuille m. -e. personne / . promenade / . passer piaţă s. probablement problemă s. piramidă s. politique politică s. peuple m. pèche / . plafond m. -e principiu s. p o r t r a i t m. plan m. projeter proletar s. pivniţă s. punir II pentru prep.adj. préparer premieră s. presă s.1. -e plînge vb. populaire portofel s. procura vb. à t r a v e r s privi vb. brosse / . praz A". marché m. -e prieteneşte adv. grenier m. persévérant. bau lieue / . p r o m u . jusque plafon s. -e pronunţa vb. -e persoană s. p r i n c i p a l . primăvară s. profesor . pijama s.

serviette /.s. adv. redacţional adj. rustic adj. risquer rîde vb. răbdare s. résoudre I I I ridica vb. rouge ruga vb. régulièrement regulă s. revedea vb. pouvoir I I I puternic 1. roşu adj. romîn 1 adj. patience /. réalité j . adv prudemment prună s. frais. -e romîn 2 . demeurer răpi vb. rédactionnel. retenir I I I reuni la se1 vb. renouveler relaţie . fort. prost adj. réflecteur m. se réunir II reuşi vb. proposer propunere s. plaie / . rustique 560 . réciproquement recoltă s. -e prostie . public m. révolution / . rîu s. purta vh. froid. t o m a t e / . pune vb. retentir II rău 1 adj. for­ tement puţin adv. realiza vb. -e. -e.. republică s. refléter reflector s. provoca vh.s'. rivière / . public s. république / . reţine vb. a ~ masa m e t t r e le couvert pupitru s. -e roman 2 s. r a v i r II răsfoi vb. mal război s. réglementation /. pupitre m. réduire III reflecta vb. bêtise / . réparation / . représentant m. réussir I I reuşită . proposition / . R o u m a i n . răbdător 1. mauvais. p a t i e n t . écouteur m. adj. règle / . peu R rachetă s.. réalisation / . branche / . rire III rînd . -e rostit adj. risca vb. realitate . adj. m a u v a i s . résister rezolva vb.. guerre /. fusée /.9. soulever rinichi s. robe / . r e m a r q u a b l e renaşte vb. rece adj. 2. romain. renaître III repara vh. répondre III răsuna vb. adj. récepteur. rester. reciproc 1. ramură s. prosop s. -le rus s. porter putea vb. 2 . réaliser realizare s. romîncă s. adv. rochie s. rein m. rédaction f.propune vh. feuilleter răspunde vb. tour m. rafraîchir II răcoros adj. regularitate (cu) loc. provoquer prozator s. recunoaşte vb. 2. vermeil. p r o s a t e u r m e prudent 1. reportage m. blessure /. adv. rană s. repede adv. prononcé. restaurant s. réparer reparaţie s. -e receptor s. p r u d e n t .-elle reduce vb. russe adj. reglementare s. -e rău 2 adv. fraîche ranime vb. m e t t r e I I I . reprezenta vb.s. réussite / . roman m. şi adj. r o u m a i n . r e s t a u r a n t m. reînnoi vb. adj.s*. patiemment răcori vb. 2. prier rumen adj. essuie-main m. prune / . réciproque. -e roşie s. réconnaître I I I redacţie s. remarquer remarcabil adj. récolte /. représenter reprezentant s. roman 1 adj. adv. vite reportaj s. relation /. revoir III revoluţie s. remarca vb. rezista vb. Russe s.

excuse /. -e. maître m. seul. stade m. sentir I I I sindical adj. simple simţi vb. -ve spre prep. serbare s. spera vb. q u a r t m. servietă s. stylo m. maigrir II soare s. schi s. sardines / . dire I I I stadion s. -e sigur adj. şi adj. étoffe / . fêter săritură s.s gabie s. sénat m. échapper scenă s. signe m. pi. état m. sobă s. sel m. lever stofă s. sabre m . esclave m. sûr. court. s a i n t . écrire I I I scriitor s. tête / . scribe m. scăpa vb. salaire salată s. éteindre I I I stîrni vb. -e socialist adj. cher. briller strălucit adv. slăbi vb. stăpîn s. social. -e scuză s. saut m. bouteille f. scrimă s. schimba vb. -e sindicat s. ski m. sphère / . soi singur adj. casser spartan s. scrisoare s. traîneau ni. que. b r i l l a m m e n t strecura ( a se) vb. écrivain m. sticlă 1 s. servir I I I serviciu s. sardele s. sat s. servitor s. să conj. septembre m. septembrie s. cendrier m. strica (a se) vb. épouse / . serviette / . sfînt adj. străin s. stare s. sauver sanie s. -euse servi vb. étranger. soir m. (s')écouler scurt adj. rue /. E t a t m. système m. spécial. scène /. sportiv s. securitate s. lever scump adj. fête / . -e spectacol s. sécurité / . sortir I I I . Spartiate m. poêle m. spectacle m. de săptămînă s. străluci vb. . savant m. salariu s. staţie o. se glisser I. chaise / . soleil m. scula vb. scrumieră s. syndical. samedi m. estomac m. escrime / . secol s. sare s. -e sport s. sfătui vb. special adj. şi adj. stilou s. vers spune vb. sportif. sacré. semn s. salva vb. stat s. s u i c i d e m. station /. carafe / . salle /. changer schimbare s. sérieux. tâche / . conseil m. laver spălătoreasă s. stomac s. domestique m. -e sinucidere s. siècle m. silhouette / . sală s. serios adj. accru. sclav s. syndicat m. étranger m. scaun s. -e 36 siluetă s. savant s. sovietic adj.. senat s. splendide sporire s. se gâter 561 . sfert s. socialiste solid adj. social adj. sărbători vb. salade /. sine pron. sang m. sfat s. changement m. simbătă s. stinge vb. stradă s. spăla vb. sporit adj. conseiller sferă s. -ère străinătate s. enlever scrib s. service m. village m. scoate vb. semaine /. sărbătoare s. femme. lettre /. sarcină s. soviétique sparge vb. sport m. simplu adj. blanchisseuse f. scrie vb. verre m. espérer splendid adj. sistem s. augmentation /. -ère scurge (a se) vb. seară s. singe s. solide sosi vb. arriver soţie s. sticlă 2 (de apâ) s.

passer tren s. sus adv. jeune tîrziu adv. craindre I I I . (en) h a u t şterge (a o) vb. donner un coup de téléphone (de fil) . suggestion / . -e Ş şah s. t r a i n m. t e n t a t i v e f. fâché. finir II text s. supărat adj. terme m. vivre I I I trebui vb. t r a h i r I I trăi vb. tard toaletă s. -e. sugera vb. terrain m. transforma vb. papa m. tractor s. scientifique T tablou s. réveiller trimite vb. tout. échecs m. terasă s. ştiinţific adj. toilette /. strungăriţă s. t e n t a t i o n / . toarce vb. sugestiv adj. şold s. automne m. base /. théâtre m. é t u d i a n t m. sumă s. surveiller surpriză s. passant m.strîns adj. et. transformer tratament s. camarade m. filer şti vb. avoir peur temelie s. -e trai s. suggestif. aussi şofer s. strungar . succès m. téléphone m. trece vb. monter suliţă s. teatru s. toujours totodată adv. tată s. teme (a se) vb. trăda vb. timp s. şervet s. terrasse / . j a v e l o t m. traduce vb. durable tramvai s. salle à manger / . tenis s. télé­ phoner telegramă s. p o u r t a n t . t r a m w a y m. étudier studiu s. tennis m. tracteur m. hanche /. télégramme m. tăgăduire s. peur /. studia vb. termen s. tărîm s. -ve $ui vb. tînăr adj. trezi_ vb. savoir I I I ştiinţă s. teren s.pi. texte m. tir s. tu pron. imprimé. tourneur m. en même t e m p s totuşi conj. tipări vb. subi. tentaţie s. souffrir I I I . souterrain. entier. tableau m. t r a d u i t . terrain m. devoir I I I . tradus adj. tehnician s. raisin m. trainic adj. serviette / . tir m. telefona. tennis m. falloir I I I trecător s. -e succes s. ton m. imprimerie / . étude /. triompher troleibuz s. suggérer sugestie s. t o i ' 562 . şi conj. -e strugure s. vie f. . somme / . tot adj. a da telefon vb. subir I I suferit adj. toutefois tovarăş s. surprise /. t r a i t e m e n t m. filer ton s. toamnă s. (femme) tourneur student s. supérieur. technicien m. science / . chauffeur m. -e superior adj. termina vb.sufragerie s. imprimer tipărit adj. père. t u . traduire I I I traducere s. tentativă s. sub prep. négation f.s. -e supraveghea vb. tenis s. serré. terminer. t r a d u c t i o n / . envoyer triumfa vb.-e tipografie s. -ère totdeauna adv. trolleybus m. sous subteran adj. temps m. telefon s. teamă s. suferi vb.

varză s. aubergine / . volume m. -e văz s. tuer uimit adj. viteaz arlj. vertebră s. zări ^6.. contrée /. la •*. dernier. éternellement viaţă s.s1. mur m. vitrină s. usine / . cousin. ziar s. verb ». victoire / . vioară s. -ère um&r . -e uita 1 vb. facile uşura vb. uneori adv. apercevoir III zdrobi vb. vesel adj. vouloir I I I vreme s. -c vedea vb. vas s. navire m. vase m. voisin. brave viteză . vacances /. céleri m. ţărănime s. université / . -e zădărnicire ». vioi adj. violette / . vert. jour m. stupéfait. pays m. visiter vizită s. union / . veillée / . a — . vitesse /. vitrine / . violon m. -le universitate s. faciliter utilaj s. certains unire s. victorie s. vinătă s. vină s. universel. vindeca vb. cigarette / . vapor s. outillage m.. zice vb. volum s. umed adj. bateau m. prochain. région / . uşor adj. gai. vicisitudine s. vain. écraser viitor adj. arrivée / . viguros adj.ţară ». vendredi m. văr. parfois. vue /. -e vers s. gne ţigară s. 563 . vicissitude f. paysan m. universal adj. oublier uita 2 (a se) vb. humide umezi vb. zi s..seama tenir compte ţinut s. -e. oncle m. pays m.à la cam ţăran s.. ţelină s.. tenir I I I . dire I I I zid s. . véhicule in. venir 111 venire s. parole /. vigoureux. unde adv. journal ni. vîrstă . vin ni. vertèbre /. vivement vizita vb. vară s. anéantissement m. uniune s. où unealtă s. épaule / .. urî vb. parler vrea vb. regarder ultim adj. haïr II urma vb. veine / . vînt s. paysannerie / . vive violetă s. chou m. vie /. vers m. quelquefois unii pron. guérir II vineri s. vent m. viu adv. voir I I I veghe s. ţine vb. viţel s. vară s. şi adj. journée / . vacanţa s. veau m. vorbă s. surpris. vorbi vb. -e vçsnie adv. mouiller unchi s. âge m. uzină s.«. outil m. été m. visite / . valeur / . vif. vehicul s. -e vin s.9. verde adj. mot m. -euse Z zadarnic adj. verbe m. porte / . vecin s. U ucide vb. valoare s. temps ni. /)/. veni vb. suivre I I I uşă s. union / .

.

CHEIA EXERCITHLOR .

> .

Où est la lampe? La lampe est sur la table. Un. III. des crayons. Où est le chien? Le chien est dans la cour. Nous sommes dans la rue. Une. J e suis grand. Voici une porte et une fenêtre. rondes. Les livres sont dans la bibliothèque. Qu'est-ce que c'est? C'est un jardin. Voilà un p o r t r a i t . les chaises. J ' o u v r e la porte. Voilà şi voici pol fi folosite aici unul în locul celuilalt. Voici un stylo et un crayon sur u n livre. table. livre. un j a r d i n . les magasins. La blouse est rouge. Voici une fenêtre. la fenêtre. les chiens. II. lampe. des chats. Le livre est bleu. PARAGRAFUL I. Vous êtes amis. II. chaise. grises. I une porte. Les livres sont sur la table. Une. les fauteuils. l ' h o m m e . le chat. Les hommes et les femmes sont dans le magasin et dans la rue.PARTEA I PARAGRAFUL I. un stylo. Un. 567 . PARAGRAFUL II. III'. Ouvrez la porte. Ils sont amis. Le livre est sur la table. b l e u s . Les enfants sont dans le jardin. Une. des livres. II. II le lit. u n crayon. Voilà une chaise. fenêtre. le chien. La serviette est bleue. une chaise. des p o r t r a i t s . Je ferme la fenêtre. g r a n d e . une c h a m b r e . V o i l à 1 une lampe sur une t a b l e . un fauteuil. Voici une lampe. Le veston est court. un livre. Fermez la fenêtre. IV Elle est petite. III des lits. une l a m p e . l'armoire. PARAGRAFUL I. une t a b l e . III. u n a r b r e . Un. La jupe est courte. Où est le chat? Le chat est dans le j a r d i n . larges. les enfants. P e t i t e .

PARAGRAFUL II. III.PARAGRAFUL II. î n curte sînt şase pomi. î n bibliotecă se află zece cărţi. Iată cinci ţigări. Le chat est sous la table. La maison a dix étages. J e a n et Georges comptent les maisons. In grădină se află zece oameni. le livre est sur le bureau. V une é t u d i a n t e . Le vase est sur la table. Voici des boutons. Il y a huit cigarettes dans le paquet. l ' é l è v e . Vous regardez les papillons. IV. Nous avons quatre stylos. Tu ai şapte bluze. dix-neuf. Us (elles) aiment les fleurs. treize. Les passants admirent les magasins. dix-sept. je regarde tu regardes il (elle) regarde VII nous regardons vous regardez ils (elles) regardent II. Les passants e n t r e n t dans un cinéma. La chambre a deux portes et trois fenêtres. deux. Le crayon est sur le livre. Oui. J e compte de dix à vingt. d i x . Les ouvriers et les fonctionnaires vont à la maison. Voici des é t u d i a n t s . douze. Eu am cinci creioane. h u i t . Tu aimes les poires. seize. PARAGRAFUL I. quinze. Elle a une serviette noire. Voici un cendrier.h u i t . Nous comptons les arbres. I m o b i l u l are nouă etaje. v i n g t . Es-tu jeune? A-t-il des souliers marron? Êtes-vous à la maison? Aiment-ils les papillons? Préfère-t-elle les pommes? 568 . III. PARAGRAFUL !• est-ce que je regarde? regardes-tu? regarde-t-il (elle)? VIII regardons-nous? regardez-vous? regardent-ils (elles)? II. Michel regarde un p o r t r a i t . la f e m m e . Iată o cutie de chibrituri. Ils v o n t au t h é â t r e . Nicolas aime beaucoup les pommes. six. Nous avons sept chaises et vous avez quatre fauteuils. dix. J ' a i m e le raisin. III. î n odaie sînt trei p a t u r i . Elle a une gomme. Voici des ouvriers. Les garçons regardent les autos. VI Voi sînteţi opt copii. les filles.

C'est u n magasin universel. Noi a d m i r ă m statuile oraşului. a) je ne désire pas t u ne désires pas il (elle) ne désire pas IX nous ne désirons pas vous ne désirez pas ils (elles) ne désirent pas b) est-ce que je ne désire pas? ne désirons-nous pas? ne désires-tu pas? ne désirez-vous pas? ne désire-t-il (elle) pas? ne désirent-ils (elles) pas? III. Où êtes-vous? Aimes-tu le raisin? Oui. XI Capitala Republicii Populare Romîne este frumoasă. PARAGRAFUL I. Ferestrele camerei sînt m a r i . Petre dă o pară Margaretei. Georges n ' a i m e pas les fleurs. X cette. des chemises. Ei doresc să dejuneze. Vă place să v o r b i ţ i . Dans ce magasin on trouve des robes. ces. Ces magasins sont grands. Tu n'aimes pas les fruits. Les peuples l u t t e n t contre la guerre. j ' a i m e le raisin. C'est une armoire. IV. cet.III. Ils sont p a y s a n s . Vrem să l u p t ă m pentru pace. cette. mais j ' a i m e aussi !es pommes. Nu se i n t r ă pe f e r e a s t r ă . cette. PARAGRAFUL II. PARAGRAFUL II. cette. Dans l'assiette il y a neuf pommes. Il y a six fleurs. des cravates et des jouets. N ' a s . cet. Ce garçon a dix-huit ans. Ne préférez-vous pas les pommes? Elle n ' e s t pas à la maison. ce. Ne désirez-vous pas une cigarette? Ils ne sont pas amis.t u pas une cigarette? N'avez-vous pas une boîte d'allumettes? Nicolas n ' a i m e pas les chats. Ils ne regardent pas la v i t r i n e . I m i place să muncesc. Se p o a r t ă c r a v a t e g r i . cet. HI. La m a i n a cinq doigts. Uzinele Bucureştiului sînt m a r i . Que regardes-tu? Pourquoi portes-tu des cravates bleues? Parce que j ' a i m e la couleur bleue. ce. Le chat est sur la chaise. IV. La guerre d é t r u i t les villes et les villages. Il est ouvrier. C'est un jeune ouvrier. Quels fruits préférez-vous? Nous préférons les poires. Vitrinele m a g a z i n u l u i sînt splendide. cet. Marie a une serviette verte. IV. cet. 569 . L ' a r b r e que je regarde a des fruits rouges. ce. Ea preferă să privească gravurile. Il y a sept fenêtres. Vasile a r a t ă turiştilor cărţi. Qui préfère la couleur rouge? Que dem a n d e Alain? De quoi parlent-ils? Il a des souliers noirs.

— A u revoir. bleues. m a d a m e . a) j ' h a b i t e tu habites il (elle) habite b) je finis tu finis il (elle) finit III. J e montre a u x garçons la carte du pays. Noi sîntem acasă. m a d a m e . Voilà deux enfants. Celles-ci sont Marie et Hélène. blanches. Il donne un jouet à l'enfant. je regarde les vitrines. monsieur. ea este artistă. Le j a r d i n de l'usine est vert.II. Les murs de l ' i m m e u b l e sont. bien. IV. Il parle a u x touristes. 570 . Bucarest est la capitale de la R é p u b l i q u e Populaire R o u m a i n e . Cine admiră acest film? Voi. de m ê m e . IV. celui qui a des souliers noirs est mon frère. — Mes hommages. je choisis t u choisis il (elle) choisit nous choisissons vous choisissez ils (elles) choisissent H. Aimez-vous les bleues. Les villes et les villages de la R é p u b l i q u e P o p u l a i r e Roumaine se transforment. La couleur des raisins est verte ou noire. Le voisin d'Alexandre est ouvrier. PARAGRAFUL I. cel­ les-là sont Marguerite et A n t o i n e t t e . Quelles Le m o t ouvrier désirons pas la souliers marron? Moi. j e u n e . comment allez-vous? — Merci. J e m o n t r e un livre a u x é t u d i a n t s . m a d a m e Leblanc. blancs. V. rien. des cinémas et des stades modernes. À Bucarest il y a des musées intéressants. Ceux-ci sont Michel et Pierre. nous h a b i t o n s vous habitez ils (elles) h a b i t e n t nous finissons vous finissez ils (elles) finissent splendides. La maison où Pierre h a b i t e a six étages. a sept lettres. Les souliers de Basile sont noirs. Qui est ce monsieur? Que con­ templez-vous? Eu sînt muncitor. noirs. celui-là est bleu. celui de Basile est professeur. HI. Le frère de Marie est ouvrier. Voici deux p o m m e s . Danielle est l'amie d ' H é l è n e . Les fruits des arbres sont encore verts. Tu eşti funcţionar. je n ' a i m e pas les chemises cigarettes préfères-tu? Cet h o m m e est un ouvrier. celle-là est verte. celle-ci est rouge. ceux-là sont J e a n et P a u l . EXERCIŢII RECAPITULATIVE II. Basile donne une pomme à Antoine. des t h é â t r e s . j a u n e s . Nous l u t t o n s pour la p a i x . Les fruits de ces arbres sont rouges. XII —Bonjour. celui-ci est j a u n e . La robe d ' u n e fillette est p e t i t e . — Vous choisissez quelque chose? — N o n . Voici la Salle du Palais de la R é p u b l i q u e Popu­ laire Pioumaine. Nous ne guerre. grandes. ei sînt la cinematograf. La fille du voisin a sept ans. roumaines. Il donne un mouchoir à Nicolas. Voici deux papil­ lons. et vous monsieur Lefèvre? — Merci. el este tehnician.

trouvé. D e s . j'ai j'ai j'ai j'ai inventé. Des. La grand-mère d'Alain est une femme énergique. Bijoux. Les grandsparents attendent' avec impatience la visite de leurs petites-filles et petits-fils. Leurs livres sont instructifs. L a . Sa famille est assez nombreuse. des. Gérard est. Ma grand-mère a élevé cinq enfants. Nous avons chanté cette dix pommes. Il a été J ' a i déjeuné en faet Pauline ont renchanson. é t u d i a n t e . Des . Ils sont les filles et les fils de mes t a n t e s et oncles.PARTEA A II-a LECŢIA II. P a u l contré Georges et Irène. Nouveaux. nous nous nous nous avoris ' avons avons avons inventé trouvé fini mangé II. Le. Tu as eu IV. III. Des. achetant s u r g i . Grand-papa a parlé avec ses petits-fils. L e s . V i t a u x . été. son. é t a n t eu. Les petits-enfants aiment leur grands-parents. célibataire. Nous avons visité nos parents. surgissant accepté. Festivals Mondiaux. fini. Une. Cette année il va à la mer. Us ont fait des projets pour d i m a n c h e prochain. progressistes. La. mon. Ils ont préparé des surprises pour les petits-enfants. J ' a i m e beaucoup mes cousines et mes cousins. La mère d ' A l a i n est chimiste. mangé. Joujoux. mille. a 2-a Le grand-père d ' A l a i n a été monteur. Ton. Uni'. 1 III. Des. Oncle. une. Gâteaux. N a t i o n a u x . 571 . leurs vacances à la montagne. Ma soeur est sténodactylo. allant fini. a y a n t allé. Des. Un. des. 11 a travaillé dans une usine d'avions. Des. Ils ont travaillé dans une fabrique. acceptant LECŢIA I. mon. dormant travaillé. Un. V. Mon amie a été ouvrier. Exceptionnelles. Egaux. Tes frères passent. Chevaux. travaillant acheté. L e . La. Coloniaux. Je compte mes cigarettes. Des. finissant dormi. Mon père est ingénieur.

cent quatre-vingts. aime. instaurant blanchi. blanchissant aboli. Dormons bien. J'ai lu cinquante-neuf pages. Il est encore jeune. quatre-vingt-quatre. Ce vieillard a dépassé soixante ans. Balzac est né en dixsept cent quatre-vingt-dix-neuf. Tolstoï est mort en dix neuf cent dix. Donne une boîte d'allumettes à ton frère. Mihail Sadoveanu est né en dix-huit. les bras. choisis. beaux. glorieux. cent deux. ^ o n S r a n d-pére est vieux. quatre-vingtonze. deux cent un. vingt-neuf. IV. tire. Ma cousine a vingt-deux ans. V. les cous. II. Maupassant est né en dix-huit cent cinquante. cinquante-sept. Restez demain à la maison. soixante-dix-huit. Dans ma bibliothèque il y a huit cent quatrevingt-dix-neuf livres. a 3-o Quel âge avez-vous? J'ai trente et un ans. Ce livre a vingt-cinq chapitres. IV. il a quatre-vingt-un ans. La maison a quatorze fenêtres. Regarde ce portrait. quatre-vingt-un. aimons. dix-huit cent quarante. III. soixante-dix.LECŢIA I. dix-sept cent quatre-vingt-dixneuf. LECŢIA II. les bateaux. douze cent soixante et onze. amicaux. les genoux. La Loire est de deux-cent quarante-quatre kilomètres plus longue que la Seine. cent onze. quarante-neuf. soixante et onze. dix-neuf cent quatre-vingts. choisissons. les cheveux. a 4-a Soixante et un. cinquantetrois. choisissez. nous avons grandi ramassé . 572 . abolissant vingt-cinq. nous avons travaillé j ' a i soigné. La Seine a sept cent soixante-seize kilomètres. sept cents. Ce livre a neuf cent quatre-vingt sept pages. Choisis une cravate rouge. soixante-quatorze. aimez. tirons. ramassant inspecté. La Volga a trois mille six cent quatre-vingthuit kilomètres. V. J'ai travaillé. quatre-vingt-quatorze. trente-huit. Combien de frères a ton ami? Il a quatre frères. La Tour Eiffel a été construite en dix-huit cent quatre-vingt-neuf. Entrez! N'entrez pas! Aimez les livres! Va à l'école! Luttons pour la paix! Chantons „l'Internationale"! III. dix-neuf cent soixante-dix. Nous avons acheté vingt huit livres et vingt et un cahiers. treize cent vingt. tirez. inspectant instauré . nous avons soigné j'ai grandi. Mon père a cinquante et un ans. Il a quarante-deux ans. trente.

m. je chanterai tu chanteras il chantera nous chanterons vous chanterez ils chanteront j écouterai t u écouteras il écoutera nous écouterons vous écouterez ils écouteront H. Premier. II. du goût et du toucher. Il sera médecin. Elle choisira. Y v o n n e est b l o n d e . Cinquième. Ils p r e n d r o n t . soixante-douzième. du rein et du cœur. Il sera é t u d i a n t à la F a c u l t é de Médecine.c i n q u i è m e . Il aime déjà soigner les m a l a des. a n i m a u x . IV. D é t a i l s . S e p t i è m e . Il étudiera les organes de la v u e . V i n g t et u n i è m e . des os. une omoplate. minéraux. d e l ' e s t o m a c . Coraux. Aïeux. des muscles. Il guérit les blessures de ses a m i s . elle a des y e u x bleus et des joues vermeilles. A l a i n lui m o n t r e des os :une c l a v i c u l e . Tu seras. Aïeuls. j ' a i mangé tu as mangé il (elle) a mangé nous avons mangé vous avez mangé ils (elles) ont mangé le gâteau „ „ „ „ „ n „ „ „ „ je mangerai t u mangeras il (elle) mangera nous mangerons vous mangerez ils (elles) m a n g e r o n t j'entrerai tu entreras il (elle) entrera nous entrerons vous entrerez ils (elles) e n t r e r o n t je l a v e r a i tu laveras il (elle) lavera nous laverons vous laverez ils (elles) l a v e r o n t dans la chambre je suis entre tu es entré il (elle) est entré(e) nous sommes entrés vous êtes entrés ils (elles) sont entré(e)s j ' a i lavé une chemise t u as lavé il (elle) a lavé nous avons lavé „ vous avez lavé ils (elles) ont lavé „ LECŢIA a 6-c Y v o n n e a aperçu sur le bureau de son cousin. Il p r e n d r a . Ils danseront. J ' a t t e n d r a i . de l ' o d o r a t . un crâne et des os. A l a i n a p p r e n d r a le nom des nerfs. Il t r a v a i l l e r a beaucoup et il guérira les m a l a d e s . Il pensera. Y e u x . La première. E m a u x et Camées. Il a p p r e n d r a les fonctions du c e r v e a u . a 5-a Nous serons. T r e n t e . Vous visiterez. Tu r e p o n d r a s . Ils m a n g e r o n t . A l a i n l i t avec a t t e n t i o n u n livre d ' a n a t o m i e . Elle finira. soixantième. des veines. v i n g t q u a t r i è m e . Vous r e g r e t t e r e z .LECŢIA I. végétaux. 573 . de l'ouïe. des poumons. V.

Vers. Vezi compendiul de gramatică. Leurs amis n ' o n t pas trouvé une maison avec jardin. deux chambres à coucher. la cuisine et und é b a r r a s . deux 574 t . un fauteuil. Mes. Une ouvrière française. N o t r e . À . Mes camarades n ' o n t pas passé les vacances à la mer. À. Elle n'est pas neuve mais elle est en bon état. Dans sa chambre il y a un lit. une salle de bains. É t a i s . De. H a b i t a i e n t . Leur maison a plusieurs chambres: au rez-dechaussée. J e n ' a i pas reçu votre cadeau. Pour. De. Y a-t-il des t a b l e a u x dans sa chambre? Oui. un couloir. Les enfants avaient besoin de trois chambres. à l'étage. nous porterons une valise J ' a i porté une v a l i s e . Il n ' a pas écrit cette lettre. III. la salle à manger. Leur nou­ velle maison est entourée d ' u n beau jardin. trois chaises. finissez le livre LECŢIA I. nous finirons le livre J ' a i fini le l i v r e . les tiens. Dans. nous avons porté une valise Porte "une valise . deux balcons.III. IV. Dîniez. La mienne a trois fenêtres. le sien. Par. Dans la chambre de ses frères il y a deux lits. finissons le l i v r e . une armoire et. Yves n ' a pas rencontré Mireille. a 7-a La famille Maquet a déménagé parce que leur a p p a r t e m e n t était trop petit. nous avons fini le livre Finis le l i v r e . Ma cousine n ' a pas mangé tous les gâteaux. a 8-« La chambre de Jacques est claire. Avait. la chambre de Jacques. La maison a une belle terrasse. Lucien n ' a pas été mon a m i . P r o m e n a i t . nous portons une valise J e porterai une valise . Tu n'as pas vu ce film. Dansaient. La sienne. Une bonne épouse. il y a deux t a b l e a u x . D i s c u t a i e n t . Tu n'es pas m a l a d e . une t a b l e . Sous. Combien de fenêtres a sa chambre? Sa chambre a deux fenêtres. s'amusaient. La maison n'est pas grande. un bureau. Des paysannes roumaines. un grenier et une cave. A t t e n d a i s . portez une valise J e finis le l i v r e . II. Les petites chattes. la vôtre. IV. V. nous finissons le livre J e finirai le l i v r e . portons une valise . LECŢIA II. La fenêtre n'est pas trop large. V. T o n . J e porte une valise.

J ' i r a i . N o u s . J ' . N é g a t i v e m e n t . V. de p y j a m a s .p u p i t r e s . Ils vont. Alain n ' a pas besoin de paletot. C'est moi qui remarque cette actrice. deux chaises. ils. A l l a n t . Hier j ' a i été chez le coiffeur. III. III. I n d i g n e m e n t . P a u l d i t à sa mère de donner à Alain un fer à repasser. Dans le j a r d i n il y a des fleurs de toutes les couleurs: blanches. des boutons. F e r m e m e n t . rouges. Légalement. Toi. Son frère lui d i t de prendre son complet à la montagne. toi et ton a m i . Alain a besoin de bas. L e n t e m e n t . Jean te montre sa m a i son. Claire se souvient de vous. V. Sévèrement. Hugo que j ' a i m e . V o u s : vous. N i . 1'. Va. Ce sont les poésies de V. Il endosse une j a q u e t t e doublée de fourrure. eux. Allons. J e suis allé. J a c q u e l i n e aime les robes simples. R a p i d e m e n t . C'est mon oncle qui est là. IV. C'est cette actrice que je r e m a r q u e . Sa chambre est sens dessus dessous. ment. ("est là q u ' e s t mon oncle. LECŢIA I. La mère d'Alain est inquiète. Rien. Familière- P a s . ni. Moi. bleues. Sa chambre est grande et b e l l e . Jacqueline lui donne des aiguilles. Curieusement. Alain ne trouve plus son béret. une petite bibliothèque. Pas. Tu. Personne. Nous sommes allés. a 9-a Mon amie change souvent de t o i l e t t e . Dis-lui de partir. Gracieusement. J a m a i s . vous. allé. Vous. de fleurs ou de colliers. Hugo. quelques blouses. Parle-lui de notre enfance. Accidentellem e n t . de chemi­ ses. Je vous félicite. des ciseaux et du fil à coudre. a 10-a Alain va souvent à la montagne avec ses amis. J e lui parle de toi. LECŢIA II. un pardessus. 575 . de mouchoirs. lui. Sa mère est une bonne couturière. E u x . J a m a i s . Aucun. j e . IV. V o u s . u n m a n t e a u . eux. L a . C'est Alain qui est allé à la m o n t a g n e . mais elle les embellit d'écharpes ou de broches. m ' . J ' i r a i à Bucarest par le t r a i n ou par avion. Joyeusement. H é r o ï q u e m e n t . la tienne est petite. J ' a l l a i s . C o q u e t t e m e n t . Elle lui donne un livre. de brosses et d'essuie-mains (serviet­ tes). Nous. C'est à la m o n t a g n e q u ' A l a i n est. 11 est en retard. je te le raconterai demain. Nous irons. Le film a été intéressant. j a u n e s . Plus. lui. Elle a quelques robes élégantes. Il va à la fabrique à bicyclette. Demain j ' i r a i chez le dentiste. C'est moi qui aime les poésies de V. Ne l'oubliez p a s ! Ne l'oubliez p a s ! J ' a i acheté des p o m m e s : je les mangerai aujourd' h u i même. I l . deux jupes. Dans leur chambre on peut voir encore des balles et des jeux mécaniques. III.

La. Rentrâmes. du. J'aime les gâteaux et les fruits. Nouvel. Vieille. du. au déjeuner et au dîner. essuyai. Les enfants n'ont pas bu de vin. de la. Bel. Ce sont les peuples qui luttent pour la paix. instituteur. Vezi compendiul de gramatică. du. Trouvâmes. La table est recouverte d'une nappe blanche. les. du. des couteaux. C'est un grand dictionnaire que le libraire nous a montré. Jacqueline aime mettre le couvert. Garda. des fourchet­ tes. intelligents. C'est toi qui préfères le jaune. Fou. Tante Madeleine remarqua l'appétit de sa nièce. Mon