P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ

www.swdaf.com 1
א דומע חפ ףד םיחספ תכסמ ילבב דומלת - ב דומע
לכאי אל ןיפתוש ינש לש דבע :ןנת ,ןמחנ ברל אבס אניע בר היל ימר .'וכו ןיפתוש ינש לש דבע הזמ הצר :אינתהו .ןהינש לשמ
!לכוא הזמ הצר לכוא - ןיתינתמ .אתתעמש םייתסת ךנימו ינימ ,אמכוא איתפ :הל ירמאו ,אבס אניע :היל רמא - ידפקדב
אתיירב ,ידדהא - לשמ לבא ,לכאי אלד אוה ובר לשמ .'וכו ובר לשמ לכאי אל ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ .ידדהא ידפק אלד
ומצע - לכאי !ובר לשמ אלו ולשמ אל לכאי אל :אינת אהו . - ןאכ :אישק אל - .הנורחא הנשמכ ןאכ ,הנושאר הנשמכ ימ :ןנתד
ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש - ללה תיב ירבד ,דחא םוי ומצע תאו דחא םוי ובר תא דבוע , :םירמוא יאמש תיב תא םתנקת
מצע תאו ,ובר ןירוח תב אשיל .ןירוח ןב ויצח רבכש ,לוכי וניא החפש אשיל ,םתנקת אל ו - .דבע ויצח ןיידעש ,לוכי וניא
לטבי - ינפמ :אלא !הרצי תבשל (אלא) הארב והת אל +המ והיעשי+ רמאנש ,היברו הירפל אלא םלועה ארבנ אל אלהו
לע רטש בתוכו ,ןירוח ןב ותוא השועו ובר תא ןיפוכ םלועה ןוקית יאמש תיבכ תורוהל לליה תיב ורזחו .וימד יצח .

א דומע חפ ףד םיחספ תכסמ תופסות - ב דומע
וניא החפש אשיל לוכי - וברו ורפד השע יתילו רמאת םאו (ט תישארב) שדק היהי אלד ואל החדיו (גכ םירבד) ל"יו
ת"או ערז תאצוהב אלא השע םייקימ אלו ואל רקעימ האיב תלחתבד דועו דבעב הל רשפאד השע אכילד הדיד םושמ
ימנ זאד גהונ לבויה ןיאש ןמזב ל"יו החפשב רתומ היהיו ירבע דבעב ומצע רוכמיו י"ר רמוא דועו ירבע דבע גהונ וניא
ירבע דבעב ומצע רוכמל רוסאד ) ןישודקד ק"פב 'ירמאדכ (:בכ דצ יתאד ל"יו ןירוח תב היצחו החפש היצח אשי ת"או
תוריח דצב שמתשמו תודבע תרזממ אשיו רמאת םאו ממד החפשב רתומ רז םש) רמואה קרפבד ןופרט יבר רמא (.טס
כ רהטיל םירזממ םילוכי הזב הז אבל םירתומ יריזממו ירורחד תוריח דצב ימנ רתומו החפש אשונ רזממ דצי ויצח יא ל"יו
תונז תליעב ותליעב ןכ םא יספת אל יאו שיא תשא דצב שמתשמו תודבע דצ יתא ןיספות ןישודק דבע ןיטיג) חלושהבו
אל יא יספת יא היל אקפסמ (.גמ את םאו ןירזממ תוברהל הנקת ןיאד ת"רוא דועו הניתנ אשיו רמ םירתומ יניתנו ירורחד
הזב הז אבל רוסיאמ רצונש רזממה אוה דמועו שדקד הב רוסאד רשפא ןיתנ החפשב רתומ רזממד בג לע ףאד ל"יו
שדק היהי אלד ואלב רתומ ךכלו ןישודק יספת אלד תומבי) תורתומ שיב ןנירמאד אהו היל אלגרמ הניתנו תרזממד (:הפ
רז רישכהל לוכיש יפל או החפש ונב אשיש וע ע " ג .הניתנ ביסנ אק אהד רוסיאב היל תפכא אל ארבג יאה החפשב רוסא ןיתנד

ובר תא ןיפוכ - אל אמש הררחשישכד םושמ ונייה רקפה גהנמ הב וגהנד אכיה אלא הבר תא ןיפוכ ןיא החפש היצחב
חימ אלד ןויכ םייקת השעב רבוע ודבע ררחשמהד וריבח הכזיש ליבשב אטח םדאל ול רמוא יכו ןיפוכ יאמא ת"או הביי
הרצי תבשל הארב והת אלד ינאש הבר הוצמ ל"יו .ינאש םיברד הוצמ ודבע ררחישש א"ר יבג (:זמ ףד תוכרב) ינשמדכ

א דומע זכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
השא אשילו ,הרות דומלל אלא הרות רפס ןירכומ ןיא :ריאמ יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד עמש את הרות :הנימ עמש ,
.ימד ריפש הרותב - יבמ דומלתהש ,דומלת ינאש אמלד .השעמ ידיל א ימנ השא - תבשל הארב והת אל +ה"מ והיעשי+
הרצי הרותב הרות לבא , - .אל

א דומע בס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
.. . רייגתנו םיבכוכ דבוע ותויהב םינב ול ויה :רמתיא הירפ םייק אל :רמא שיקל שירו ,היברו הירפ םייק :רמא ןנחוי 'ר ,
.היברו רו ;היל ווה אהד ,היברו הירפ םייק רמא ןנחוי יבר רייגתנש רג ,היברו הירפ םייק אל רמא שיקל שי - דלונש ןטקכ
ימד ,והיימעטל ודזאו . רייגתנו םיבכוכ דבוע ותויהב םינב ול ויה :רמתיאד , הוה אהד ,הלחנל רוכב ול ןיא :רמא ןנחוי יבר
רייגתנש רג ,הלחנל רוכב ול שי :רמא שיקל שירו ;ונוא תישאר היל - ימד דלונש ןטקכ .
.. . ותמו םינב ול ויה :רמתיא .םייק אל :רמא ןנחוי יבר ,היברו הירפ םייק :רמא אנוה בר , ברד םושמ ,םייק רמא אנוה בר
אב דוד ןב ןיא :יסא בר רמאד ,יסא - יברו ;'וגו ףוטעי ינפלמ חור יכ +ז"נ והיעשי+ :רמאנש ,ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע
י אכיל אהו ,ןניעב הרצי תבשל ,היברו הירפ םייק אל רמא ןנחו .

ב דומע הס ףד תומבי תכסמ ילבב דומלת
.'ינתמ השאה אל לבא ,היברו הירפ לע הווצמ שיאה ; רמוא אוה םהינש לע ,רמוא הקורב ןב ןנחוי יבר +'א תישארב+ :
רמאיו םיהלא םתוא ךרביו .וברו ורפ [םיהלא] םהל

.'מג שיא ,הושבכו ץראה תא ואלמו +'א תישארב+ :ארק רמא ,ןועמש 'רב רזעלא 'ר םושמ אעליא 'ר רמא ?ילימ ינה אנמ
ףסוי בר .ביתכ השבכו :קחצי רב ןמחנ בר רמא !עמשמ יתרת הושבכו ,הברדא .שבכל הכרד השא ןיאו ,שבכל וכרד
לא ינא +ה"ל תישארב+ :אכהמ ,רמא וברו ורפ רמאק אלו ,הברו הרפ ידש .

א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ ילבב דומלת - ב דומע
.'ינתמ ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחש ימ - תא םתנקת :םירמוא ש"ב ;ה"ב ירבד ,דחא םוי ומצע תאו דחא םוי ובר תא דבוע
רשפא יא החפש אשיל !םתנקת אל ומצע תאו ובר - ןב ויצח רבכש ,ןירוח רשפא יא ןירוח תב - ?לטבי ,דבע ויצח רבכש
,םלועה ןוקית ינפמ אלא !הרצי תבשל הארב והות אל +ה"מ והיעשי+ :רמאנש ,היברו הירפל אלא םלועה ארבנ אל אלהו
.וימד יצח לע רטש בתוכו ,ןירוח ןב ותוא השועו ובר תא ןיפוכ ש"ב ירבדכ תורוהל ה"ב ורזחו .


ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 2
א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ תופסות - ב דומע
לוכי וניא החפש אשיל - היברו הירפ ךכב םייקמ וניא אה החפש אשיל לוכי 'יפא ת"או ותמבי לע אבה 'פב חכומדכ
םדוק םינב ול ויה יבג (.בס תומבי) סייח ול ןיאש דבעב ןידומ לכה רמאד רייגתנו רייגתנש לכ תבש םייקל לוכי היה םאד ל"יו
אוה סונאד ןויכ הב בייחימ אלד וברל ןניפכ הוה אל הידוחל וברו ורפ תוצמ םושמ והד יחדילו וברו ורפד השע יתילו ת"או
שדק היהי אלד ואל (גכ םירבד) ייפכ ידי לע םהינש םייקל רשפא אכהד ל"יו אלא השע םייקמ אל ואל ארקעימ יכד דועו ה
דבעב ומצע רוכמיו ת"או הב אצויכב הל רשפא אדקפימ 'יפאד השע אכיל הדידבד דועו רבעתהל איזחד האיב רמגב
ירבע תינענכ החפש ול רסומ וברד ד"מל אכיא אה םינבו השא ול ןיא 'יפאו החפשב ירש ע"עד ךשנ והזיאב רמאד ל"יו מ"ב)
(ש"ע .אע ו רג ותחפשמ לא בשו ןניעבד םושמ ע"עב ןירכמנ ןיא ררחושמ ןירוח תב היצחו החפש היצח אשיו ת"או
הנימ אלא הילע ןיעיברמ ןיא העבתש הדרפד (.טע ףד ןילוח) ונב תאו ותוא 'פב ןנירמאדכ ירת אלא רסא אל םיאלכ יבגד ל"יו
ו תוריח דצב שמתשמו תודבע דצ יתא אכה לבא אנימ דח ווה והנהו ינימ תרזממ אשיו ת"א ןנתדכ הב ירש תודבע דצד
םש) ןיסחוי 'י קרפ ןנתדכ הב ירש ימנ תוריח דצו החפש אשונ רזממ דציכ רהטיל םירזממ ןילוכי (.טס ןישודיק) רמואה קרפב
הזב הז אבל ןירתומ ירזממו ירורח (.טס רזממש ומכ ןישודק אלב רוסיאב הנאשי א"אב שמתשמו תודבע דצ יתאד ת"כו
פש אשונ הניתנ אשיו ת"או לארשיב םירזממ תוברהל הנקת וז ןיאד ת"ר רמואו לוכי וניא החפש אשיל ומכו הח ירורחד
הניתנו תרזממ (:הפ תומבי) תורתומ שי 'פב 'ירמאד הב רתומ ימנ דבעו (םש) ןיסחוי 'י קרפב הזב הז אבל ןירתומ יניתנו
גרמ איה וזו הליגרמ אוהש ינפמ ד"מל והייניב אכיא לארשיל ג"עאד ל"יו החפש אשיש ידי לע רהטיל הנב לכויש 'יפ ותלי
ול שיש קר תששוח הניא החפשב הנב רוסאד אבסנימ אהד תששוח הניא איהש ומכ רוסיא בשחי אלש הרובסד הרהט
לארשיל ת"רוא ןתחתת אלד ואל היב תיא ןיתנד להק ילוספ םהינשד בג לע ףא רזמממ יפט החפשב ןיתנ רוסאד אהו
ת אלד רוסיאמ יתאק תושדקמ ילוכד שדק היהי אל ךייש אל רזממבד םושמ רכזב רוסאד בג לע ףאו ןישודק יספ
שדק היהי אלמ ימנ יקפנד המהבבו ירורח ירשד אהו הינימ יתאד תושדק אלא ןנירש אל (:דנ ףד ןירדהנס) תותימ 'ד קרפבו
ואל אכיא והייוורתבד בג לע ףא החפשב יריסאו יניתנב ירצמו יבאומו ינומע ןוגכ להק ילוספ ראשמ ןניפלי יניתנד ת"רוא
שד ימודאו והיינימ ןניפלי אל והנינ ןישודק ינב ואלד תודבע לבא להק ירקא אלד םירג להקב ור .
הרצי תבשל הארב והות אל - ורפ תוצמ םושמ והד לכ תבש םייקל לוכי הוה יאד םושמ וברו ורפד ארק טקנ אלד אה
מד אחכומד םושמ ארק יאה טקנ ימנ יא ונשריפדכ היל ןניפכ אכהו היל ןניפכ הוה אל וברו איה הבר הוצ ארתב 'פב ןכו
הליגמד יבג הל יתיימ (.זכ ףד) השא אשילו הרות דומלל הרות רפס רכומ לודג רמ רמאד הרות דומלת ינאש רמאקד
'וכ הרות דומלת הארב והות אל ימנ השא דצב ףא ךיישד םושמ הרצי תבשל טקנד שרפמ יכדרמ יברב קחצי ר"הו
יח דצב אלא ךייש אל וברו ורפ לבא תודבע תור 'לשוריב תצק עמשמ ןכו ןיקרפד ןיאשונ ןיא ןנת ןמת רמאד ק"מד ק"פדו
ןמז אוהש דעומה דע אשילמ ןיתמי אלש שוריפ היברו הירפ לוטיב ינפמ רמוא ןנחוי 'ר םשב אבא רב ןועמש דעומב םישנ
הו לטבי אדה ןמ הנעמשנ ןוהל רמא דעומב אשיש והמ דבעה יסא יבר ימוק ןועב םולכמ יונפו החמש אלא םלועה ארבנ אל אל
דעומב אשיל ול רוסא היברו הירפ לע הווצמ אוהש לכ ןנחוי יבר םשב אבא רב ןועמש רמאו היברו הירפל אוהש לכ שוריפ
בייחימ אל יאדו וברו ורפא לבא דבע ןוגכ הרצי תבשל םושמ היברו הירפ לע הווצמ תבש הב ךייש ימנ החפשב הז יפלו
חו החפש היצחב ןניפכ אלד אהו ורפא אדקפימ אלד ןויכ םושמ ונייה רקפה גהנמ הב וגהנד אכיה אלא ןירוח תב היצ
םייקת אל ררחתשתש רחאל םג אמש וברו .

ןירוח ןב ותוא השועו ובר תא ןיפוכ - ךריבח הכזיש ידכ אטח םדאל םירמוא יכו ת"או (.ד ףד) תבשד ק"פב רמא יכהד
רונתב תפ קיבדה יבג יכה ןנירמא םתה אקודד ל"יו אל עשפ אלד אכה לבא הכישחל ךומס קיבדהש עשפד םושמ 'פב ןכו
שירב ןכו הדובעב ורבח הכזיש ידכ תובש דיבעקד וינישב ול הכתוח ורבח תלבי ול התלעש ןהכ רמא (:גק ףד) ןיבורעד ארתב
השעד םיברעה ןיב לש דימת רחא ותרפכ איבמש םיחספ יברעב הרפכ רסוחמ רמא (.טנ ףד םיחספ) טחשנ דימת שיש חספד
המלשהד השע יחד תרכ וב ןירוח תב היצחו החפש היצחו חספב הז הכזיש ידכ המלשהד השעב ינהכ ירבע אק אמלא
הבר תא ופכד (:חל ליעל) ןתלדשמו םהירחא תרזחמ התיהש ןויכ םיעשופ םהד בג לע ףא רקפה גהנמ הב וגהנד םושמ
ינאש םיברד הוצמד דועו םיסנואכ יבישח תונזל .

ב דומע ב ףד הגיגח תכסמ תופסות
לוכי וניא החפש אשיל - ו ןניעבד ירבע דבעב רכמנ וניא רג אהד החפש אשיל ידכ יצמ אל ומצע רוכמלו לא בש
ותחפשמ (.אע ףד מ"ב) ךשנ והזיאב אתיאדכ אכילו (הכ ארקיו) היל ןניבסנ אל תודהיב היברו הירפ םייק אלד רחאמ דועו
ובש תוריח דצל תינענכ תינענכ החפש ול רסומ ובר ןיא םינבו השא ול ןיא (.כ ףד) ןישודקד ק"פב וניצמ היתווכדו אשי ת"או
צב שימתשילו תוריח דצ יתיל ונימ תב תודבע דצב תודבע דצו תוריח ד סוס אל הילע ןיעיברמ ןיא העבתש הדירפד אימוד
(.טע ףד ןילוח) ונב תאו ותוא קרפב הנימ אלא רומח אלו אכיל אהו םינימ ירתד םיאלכב אלא ארק דיפק אל םתהד ל"יו
אתיא אהו תודבעב תוריח דצ שימתשיל אלד תוריח דצא ארק דיפק ןאמא אכה לבא ה ירשד םעטמו בוכרל םג ירש העבר
ו"קמ הדירפה לע בוכרל רוסא הדוהי ןב יסיא יבר רמא אינת (ח"פ ימלשוריבו ה"פ) םיאלכ תכסמד אתפסותבו הדירפה לע
היל ורמא ותבורעתב רוסאש ןיד וניא םינימ ינש גוהנל רוסאש םוקמ ותבורעתב רוסא ןיקולח יתש שובלל רתומש םוקמב המו
נב המלש תא םתבכרהו ביתכ אהו שעיו ביתכ אהו ל"א העוקתה ןמ הרות םידמל ןיא םהל רמא (א א םיכלמ) הדרפה לע י
.'ה יניעב רשיה

לוכי וניא החפש אשיל - דמועו שדקש יפל תרזממב רתומ דבעד בג לע ףא אשי אל תרזממו רמואה קרפ ןנתדכ
כ הב ירש תוריח דצו החפש אשונ רזממ דציכ רהטיל םירזממ ןילוכי (.טס ףד ןישודק) ירורחש (םש) ןיסחוי הרשע קרפ ןנתד
אהד הזב הז אבל ורש ירזממו תודבע דצ יתא ןישודק הב יספתד ןויכ דועו םלועב םירזממ תוברהל ידכ ןקתל ונל ןיאד ל"י
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 3
אשי אל ימנ הניתנו שיא תשאב שמתשמו הזב הז אבל ןירתומ ירורחשו הניתנו תרזממד ג"עאד ןישודק תספתה הוה אהד
ו תודבע דצ יתאו שיא תשאב שמתשמ תרזממב רתומד בג לע ףא אוה דמועו שדק ואלד תודבע דצב רוסא הניתנ ימנ יא
שדק היהי אלד ואלב רהזומ להק ירקמ אלד םושמ (גכ םירבד) היהי אלד ואל יחדילו [הרצי תבשלד] השע יתילו ת"או
אל יחדו השע יתא אלד ימנ יא הייפכ ידי לע םהינש םייקל רשפא אכהד ל"יו שדק תערצב הלימ ןוגכ אלא השעת
האיב רמג דע אכיל השעו ואלב היל רבוע הארעה תעשמ אכה לבא השע םייקמ ואל רקעמד אנדיעבד .
הארב והת אל - וברו ורפמ יפט םילא השע יאה הליגמב רמאדכ השא אשיל ת"ס םדא רכומ (.זכ ףד) ארתב קרפב
הארב והת אל יתיימו הרות דומללו אל דבעד םושמ מ"י לבא ררחתשנו ותודבעב םינב ול ויה רמאד היברו הירפא דיקפימ
איה אתלימ ואלו היברו הירפ םייק אל ק"ומד ימלשוריב רמאד ןמ ןניעמשנ ןוהל רמא דעומב השא אשיש והמ דבע (א"פ)
היברו הירפ ליבשב אלא םלועה ארבנ אל אלהו לטבי ןיתינתמ ןידה צמ אוהש לכ ןנחוי יבר םושמ אבא רב ןועמש רמאו הוו
דעומב השא אשי אל היברו הירפ לע עמשמ היברו הירפ ליבשב אלא םלועה ארבנ אל אלהו אכה טקנד אנשיל דועו
יאק והייורתאד ןמ ןב ול שיש לארשי וליפאו וירחא סחוימ וערז ןניעבד םעטמ ונייה היברו הירפ םייק אל ןנירמאד אהו
וירחא יורק וניא החפשה חנ ינב והלוכא וברו ורפ דועו ןענכל ףא ביתכ .

ובר תא ןיפוכ - היל ודבע היל אבטד אכה רורחש טג צ"או תוריחל אצוי ודבע ריקפמה (.חל ףד ןיטיג) רמאד לאומשל וליפא
רומג רורחש תושעל ןנירמאד בג לע ףאו (:זמ ףד תוכרב) אטוז ארוסיא ברה דבעילד ןל אחינ השעב רבוע ודבע ררחשמה
הבר ארוסיא דבעה דבעיל אלו מאדכ יכו (םשו .ד ףד) תבש שירד איההל ימד אלו (םשו :בל ףד) ןיברעמ לכב 'פב ןיבוריעב ר
דימת שיר ןנירשד עדת תפה תופאל ול היה אלש יוה רבדב עשופ םתהד ךריבח הכזיש ליבשב אטחו דומע םדאל ול ןנירמא
ש ידכ וריבח תרפכ םיברעה ןיב לש דימת רחא ןהכל בירקהל (םשו .טנ ףד םיחספ) טחשנ בג לע ףא ברעל חספ ןברק לכאי
.המלשהד השע אכיאד

וט קרפ תושיא תוכלה ם"במר
א הכלה
םייק רבכש םינב ול ויהשב םירומא םירבד המב ,רתומ א הז ירה התנוע ענמיש ןיאושינה רחא הלעב תא תשרהש השאה
הש ינפמ םינב ול ויהיש דע הנוע לכב לועבל בייח םייק אל םא לבא היברו הירפ תוצמ תישארב+ 'נש הרות לש השע תוצמ אי
+'ז 'ט חנ ,א 'ט חנ ,ח"כ 'א ורפ וברו .
ב הכלה
השאה אל לבא היברו הירפ לע הווצמ שיאה הנש םירשע * ורבעש ןויכו ,הרשע עבש ןבמ וז הוצמב בייחתנ שיאה יתמיאמו ,
היהו הב דורטו הרותב קסוע היה םאו ,השע תוצמ לטבמו רבוע הז ירה השא אשנ אלו חרטי אלש ידכ השא אשילמ אריתמ
.הרות דומלתב ןכש לכו הוצמה ןמ רוטפ הוצמב קסועהש ,רחאתהל רתומ הז ירה הרותה ןמ לטביו תונוזמב

ו הכלה
תוצמ םייק אל םהו אוה ררחתשנו דבע אוהו םינב ול ויה ,וז הוצמ םייק הז ירה םהו אוה רייגתנו ג ותויגב םינב ול ויה
סוחי ול ןיא דבעהש ,ררחתשנש רחא דילויש דע היברו הירפ .

א הוצמ ךוניחה רפס היברו הירפ תוצמ
,תחא השע תוצמ הב שי תישארב היברו הירפ תוצמ איהו םהל רמאיו םיהלא םתוא ךרביו [ח"כ ,'א תישארב] רמאנש ,
.וברו ורפ םיהלא

ח אוה ךורב םשהש ,בשוימ םלועה היהיש ידכ ,וז הוצמ ישרשמ הארב והת אל [ח"י ,ה"מ 'יעשי] ביתכדכ ,ובושיב ץפ
תרשה יכאלמל אלו ונתינ םדא ינבל יכ ,םלועב תוצמה לכ תומייקתמ התביסבש הלודג הוצמ איהו .הרצי תבשל .

היטרפ רתיו ,וזב וקסעב רוטפ אוה תווצמ הז יאמו ,רטפיו ול ויהי םינב המכו (ב) ,הב קוסעל םדא בייח יתמ ,הוצמה יניד (א) ,
.[א"ע ז"ט ףד] תוכרבבו [ךליאו ב"ע א"ס ףד] ישש קרפב תומביב םיראובמ
.השא אשיל הכרבל םנורכז םימכח ונתנש ןמזה אוהו ,הל יואר אוהשמ הב לדתשהל םדא בייחו .ןמז לכבו םוקמ לכב תגהונו
ומצעב הארמש דואמ לודג ושנעו ,השע לטיב הלטבמהו .םישנה לע תלטומ הניא וז הוצמו (ג) םשה ץפח םילשהל הצור וניאש
.ומלוע בשייל

קרפ םיכלמ תוכלה ךלמל הנשמ ז הכלה י
.. . ש"מו לארשיל הראשנו נ"במ הלטינ ךליאו יניסמו ו"פ לע נ"ב ורהזוה יניס דע ע"כד אבילאד ש"ממ הלועה ללכה
למש דבעב 'סותה וריימד הז דבעד איה אטישפד אתלמד איה םתנווכ ןענכל ףא ביתכ נ"ב והלוכא וברו ורפ דועו 'סותה
ש רחאל ףאו רומג לארשי אוה ירהש תודבע םשל לבטו לארשי ןידכ הילע םירהזומ םה םידבעה נ"במ הלטינש יניסל ואב
תודבע םשל ולבטו ולמש םידבעה םירוטפ ויהי נ"במ הלטינש ליבשבד תעדה לע הלעי ךיאד ואב אל 'סות לש םמצע לכו
הראשנד יהנ ימנ יניסב כ"או סייח םהל ןיאד םושמ ו"פב םידבעה ווטצנ אל הלחתמד תעדה לע הלוע היהד רמול אלא
אתיל אהד 'סותה ובתכ הזל הב ווטצנ אל םידבעה אתלמד ארקיעאד םושמ םירוטפ םידבעה מ"מ לארשיל וז הוצמ
כ"או וז הוצמ לע ווטצנ םידבעה םג ו"פ לע נ"בל 'ה הוצשכ הלחתמש אצמנ ןענכל ףא ביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפד
תודבע םשל ולבטו ולמד םידבעמד אטישפ נ"במ הלטינד יהנ יניסב קפס ילב 'סותה ירבד תנווכ איה וז םהמ הלטינ אל
רשב תעיגי אוה הזב תוכיראהו . הב תבייח השאהש הוצמ לכד ל"יק אהד ו"פב םיבייח םידבעד 'סותה ובתכ יכיה ת"או
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 4
תבייח השאה ןיאד ל"יק ו"פו השאהמ הל הל ןנירמגד הב בייח דבעה ןיא תבייח השאה ןיאש הוצמ לכו הב בייח דבע
"ה כ"או הב דבעל ה המב ובייחל ונייה השאמ הל הל דבעב ןנירמג יכד ובתכש (א ח"פ ףד) לבוחה קרפ 'סותב ןייע ה"א)
(ב ו"ע ףד) הגיגח ישודחב הביש בהז 'סב השקהש המ ןייעו ןנירמג אל השאכ ותושעלו שיאמ וערוגל לבא תבייח השאהש
ארקו הל הלד ש"גמ היארמ רוטפ דבעד הארי הגיגחד איגוסב ןייעמהו ויצחו דבע ויצח יטועמל ךירטציא ןודאה ינפ תאד
ןירוח ןב .'וכ ןודאה ינפ תא ביתכד רוטפ רומג דבע לבא בתכ ('ב ףד) ןיכרעד ק"פב י"שר וליאו ןויכד י"שרל ל"סד הארנהו
רומג דבע יטועמל ךירטציא ןודאה ינפ תאד ארק כ"ע היארב בייח ןירוח ןב ויצח הנורחא הנשמלד ל ןנירטפ הוה אלד הי
אנקסמה יפל רכזנה 'סותה ירבדל אתעיס אכיא וז איגוסמד אצמנו ארמוחל אלא הרמאנ אלד הל הלד ש"גמ ש"מב ןייעו
.(ד"ע 'ח ףד העורת םוי רפסב ז"מרה ךהל תורוטפ םישנהש אמרג ןמזהש השע תוצמב אלא הז ללכ רמאנ אלד ק"ל אה
מרג ןמזה אלש ע"מב לבא הל הלד ש"גמ השאל דבע שיקתא אתלמ תרזגש אלא תובייח םישנה ויה אנידמד ו"פ ןוגכ א
אמעט יאה ךייש אלד םידבע יבג שובכל השאה ךרד ןיאו שובכל שיאה ךרד הושבכו ביתכד םושמ םטעמש אוה בותכה
הל הלד ש"ג םושמ ןניפלי אל . לבמ ץוח תובייח םישנה השעת אל תוצמ לכ ל"יקד אהמ הז קולחל ונירבדל היארו
ףיקת לבו תיחשת טו ופיקת אל ביתכדמ ףיקת לבו ךתשא ןקז אלו ןנישרדו ךנקז תאפ ביתכ התחשהבד םושמ אתלמד אמע
הפקהב והנתיל התחשהב והנתילו ליאוה ישנ ינהו הפקהב ונשי התחשהב ונשיש לכ ךנקז תאפ תא תיחשת אלו םכשאר תאפ
ןישודקד ק"פב הז לכ ראובמכו התחשהבו הפקהב םידבעד ל"יקו יקומנה ברה ש"מכו וניבר קספ ןכו תוכמ ףוס ה"מרה םשב
.א"פק ןמיס ה"בירה כ"כו 'ב הכלה ז"ע 'להמ א"יפב אל יאד ו"פ ןוגכ תובייח ויה םישנה אנידמד תוצמ לכד אתלמד אללכ
םישנה ויה ארק אל יאד ףיקת לבו תיחשת לב ןכו אמרג ןמזה אלש ע"מ איהד םושמ תובייח םישנה ויה בותכה ןטעמד
מ ןהש םושמ תובייח אלו םיבייח םידבעה וטעמתנ םישנהד יהנ הרותבש ןישנוע לכל שיאל השא בותכה הושהו ת"ל תוצ
הז ןינעל םישנמ ירמג . ונבתכש הז ללכ םירתוס םה םש וניבר ירבדש תמא ןה יפל תיחשת לבב הניא השאו ל"זו בתכש
"ע הפקהב םירוסא ןקז םהל שיו ליאוה םידבעה ךכיפל ףיקת לבב הניא ןקז הל ןיאש לכד ג"עאד רמולכ ל"זו ןרמ םש בתכו כ
ךנקז תאפ תא תיחשת אלמ אלא אטיעמיא אל השאד םושמ השאמ ףידע אהב ןהב בייח דבע םהב תבייח השאהש הוצמ
בותכה תרזג התיהש אלא אמעט יאה םושמ ואל יאד עמשמ כ"ע הז שקיה ללכב והנתיל ןקז והל תיאד ןויכ םידבע ךכלה
בעה םג הפקהב והנתיל םישנד :ונבתכש המ ךפה והזו םירוטפ ויה םיד
'פב איההמ םישנל םידבעה ושקוה אל בותכה תרזגמ םישנה וטעמתנד אכיה לכד ונבתכש הז ללכב קדקדל יתיאר דוע
תודמ יתש (ג"צ ףד) ינב ביתכד םושמ אוה הכימסמ םישנה רוטפ הנהו השאהו חילשהו דבעה ו"שחמ ץוח ןיכמוס לכה
י ינב ןנישרדו ךמסו לארשי בותכה תריזגמ ףאד ירה יתכוד המכב אתיאדכו תוכמוס לארשי תונב ןיאו ןיכמוס לארש
הל הלד אשקיהמ םידבע ימנ ןניטעממ הכימסמ םישנ ןניטעממ די אלו ודי ודבע די אלו ודי ןנירמא ארמגבד בג לע ףאו
טעמל ואל םתה חילש השאו דבע טעמל וכירטציא ודי אתלתד עמשמו ותשא די אלו ודי וחולש ןברקד הכימסמ השאו דבע
ןברקמ השא תכימס טעמל אתא ודיד יאה אלא ךמסו לארשי ינבד ארקמ םהלש ןברקד הכימסמ וטעמתנ רבכ םישנד םהלש
השעמ 'להמ ג"פב וניבר ירבד יקייד יכהו םש 'סותה ירבדבו איגוסב ראובמ אוה הז לכו וינודא ןברקמ דבע תכימסו הלעב
מוס לכה ל"זו 'ח הכלה תונברקה רמאנש םילעבב אלא הכימס ןיאש ךמוס חילשה ןיאו ירכנו אמוסו השאו דבעו ו"שחמ ץוח ןיכ
םהלש ןברקמ השאו דבע טעמ הלחתבו תוקולח ינש םהש ראובמ ירה כ"ע וחולש די אלו ודבע די אלו ותשא די אלו ודי ךמסו
מסו לארשי ינבד אשרדמ אוה םהלש ןברקמ וטעמתנש המו םירחא ןברקמ םטעמ כ"חאו ןיאו ןיכמוס לארשי ינב ןנישרדו ך
תוכמוס לארשי תונב הלד אשקיה םושמ םהלש ןברקב הכימסמ םידבע ןניטעממ יאמאד ונבתכש ללכה יפל השק הז יפלו
בשייל שי הזל והימו .בותכה תרזגמ אלא םהלש ןברקמ הכימסמ וטעמתנ אל םישנד רחאמ הל 'סותה ובתכש המ םע
ישודקד ק"פבו תודמ יתש קרפב םש ן (ו"ל ףד) ע"מד יל קופית הכימסמ םישנ יטועמל ארק יל המלד תולבקה ה"ד
םויב אלא תגהונ הניא ירהש איה אמרג ןמזהש םהינברק בירקהל ותווצ םויב ביתכדכ יטועימל ארק ךירטציאד וצריתו
הטיחשל הכימס שקתיא טחשו ךמסו ביתכד םושמ א"דסד הל םישנב הרשכ הכימס ףא םישנב הרשכ הטיחש המ יכ
כ"ע יטועמל ךירטציא תגהונ הניאש אמרג ןמזהש ע"מ יוהד םושמ אוה תוכמוס םניא םישנד םעטה רקיעד םלועל כ"או
ל"מק טחשו ךמסוד אשקיה םושמ אמרג ןמזהש ע"מד הז םעט החדנ אלש לארשי ינבד ארק ךירטציאד אלא םויב אלא
יהש ףא הכימסב םישנ בייחל הז שקיה שורדנ אלד לארשי ינבד ארק םישנ םלועלד אלא אלד ל"מק אמרג ןמזהש ע"מ א
הל הלד אשקיהמ םידבעה כ"ג וטעמתנ ןכש ןויכו אמרג ןמזהש ע"מ יוהד םושמ הכימסמ תורוטפ :

ב דומע ב ףד הגיגח תכסמ ןבא ירוט
אל דומלל ת"ס םדא רכומ (ב"ע זכ ףד) ארתב קרפ הליגמב רמאדכ יפט םילא השע יאהד ןיתליכמב 'סותה 'יפ .הארב והותל
א דקפמ אל דבעד םישרפמ שי לבא ,'ארב והותל אלמ יתיימו השא אשילו הרות ותודבעב םינב ול ויה רמאד היברו הירפ
וניא החפשה ןמ ןב ול שיש לארשי וליפאו וירחא סחוימ וערז ןניעבד ו"פ םייק אלד ט"הד 'סותה יחדו ,ו"פ םייק אל ררחתשנו
.ןענכל ףא ביתכ חנ ינב והלוכא ו"פ דועו ,וירחא יורק מ"ד 'פב הכורע 'רמג םהמ םלענ ביתכ חנ ינבא ו"פד ובתכד אה
הנס) (ב"ע טנ ףד ןירד חנ ינבל אלו רמאנ לארשילו 'וכ יניסב תינשינו וברו ורפ םתאו חנ ינבל רמאנש ו"פ ירהו ירמאקד .
ק"מד ימלשוריהמ היאר ואיבה 'סותה והימ אל אלה לטביל 'ינתמ ןידה ןמ ןניעמשנ דעומב השא אשיש והמ דבע רמאקד
לכ י"ר םושמ א"ב ןועמש 'מאו ו"פ ליבשב אלא םלועה ארבנ .דעומב השא אשי אל ו"פ לע הווצמ אוהש ל"ק אפוג אה והימ
(בכ)

הס ףד) תומביד ו"פס רמאדכ ו"פ רמוא אוה םהינש לע רמאד ב"בירכ אלדו השאה אל לבא ו"פ לע הווצמ שיאה ל"יקד ןויכ
(ב"ע השאמ הל הל ןנירמגד בייח דבעה ןיא וב תבייח השאה ןיאש הוצמ לכ אהו ('ד ףד) ןמקל רמאדכ כ"או דבעה ט"מ
תבייח השאה ןיאש ןויכ ו"פב בייח . שיא הושבכו רמאנש םושמ ו"פ לע הווצמ השא ןיאד ט"הד םתה 'רפמד ןויכ ל"ל אהו
שבכל וכרדו שיא אוהש דבע ה"שמ שבכל הכרד ןיאד םושמ אנמחר הלת השאד ארוטפד ןויכו השא אל לבא שבכל וכרד
שובכבד ןויכ השאמ הל הל אהב רמגמל ןל תילו בייח השאב כ"אשמ אוה שובכ רב דבעו 'ילת ב"יפ) ם"במרה בתכ ג"הכו .
לכ ךנקז תאפ תיחשת אלו ךשאר תאפ ופיקת אל רמאנש הרוטפ החלגתנש וא שיאה שאר תאפ החלגש השא (ז"ע 'להמ
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 5
אוה םידבעה ךכיפל ןקז הל ןיאש יפל ףיקת לבב הניא ךכיפל תיחשת לבב הניא השאו ףיקת לבב ונשי תיחשת לבב ונשיש לי
הפקהב םירוסא ןקז םהל שיו םידבע לבא והנינ שוביכ ינב ואלד םושמ אלא היברו הירפמ םישנ טעמיא אלד ןויכ ימנ יכה
ןיבייח ןה שוביכ ינבד . הברו הרפ ידש לא ינאו ביתכדמ ו"פ לע הווצמ השא ןיאד אה םתה היל אקפנ י"רד בג לע ףאו
דבעל השא ןיב קלחל ןיא ט"הלו וברו ורפ ביתכ אלו ל"י .השאמ הל הלד ש"זגמ רוטפ ימנ דבע הרוטפ השאד ןויכד
בייח אוה שוביכ רבד דבע ה"שמ השבכו םושמ ו"פמ הרוטפ השאד ט"הד ד"מכ ל"ס ימלשוריה . יתבתכ רבכ אהד אתיל
בג לע ףא בייח דבע ןיא תבייח השא ןיאשו בייח דבע הב תבייח השאש 'וצמד השאמ הל הל ש"זג הל רמגד אהא םינפב
אהד 'יפ וז אישוק חכמו הב תבייח השא ןיאד תוצמב רוטפ רכז דבעד ןלנמ כ"א ביתכ ח"ב 'יצחו החפש 'יצח יבג הל י
ןיב ירמגל ןירטופ ונייה וז ש"זג ואל יא אלא ןהב תובייח םישנה ןיאש תוצממ דבע רוטפל ללכ ןל אקפנ אל ש"זג אהמד
ללכלד ןהב תובייח םישנהש 'יפא תוצמה לכמ החפש ןיב דבע חנ ינבכ אלא םניד ןיאו ואב אל לארשי . איתא ש"זגד אלא
הוצמב דבעל בייחל לבא ,החפשמ ערג אלד דבעל ימנ היל אקפנ יכהמו תבייח 'שאהש הוצמב תבייח החפשד ןל ילגו
ףא השבכומ ו"פמ השא רוטפל ףיליד ןאמל 'יפא ןכש ןויכו .וילע רימחהל ןל יתית יכיהמד ונל ןיא הב תבייח השאה ןיאש
ע השא אהד השאמ הל הלד ש"זג אהמ ובייחל א"אד ןויכ ובייחל יתית אכיהמ ה"פא השאל ימד אל דבע ט"המד בג ל
ו"פמ ןירוטפד חנ ינב לכ ומכ רוטפ דבעה אליממ הרוטפ . התחשהאו הפקהא דבע בייחמד ם"במרה תעד לע ל"ק נ"הו
אה ךכב המ .ןקז ול שי אהד השאל ימד אלד םושמ הרוטפ השאד בג לע ףא הלד ש"זג אהב אבויחל יתימל ןל א"אד ןויכ
ומוקמ הז ןיאו ובייחל ל"נמו חנ ינב לכ ומכ הרוטפ תקזחב יאק אליממ השאמ הל . ינהכ ל"ס ימלשוריהד ל"י אהב אהימ
הלד ש"זג יאהמ ןיבייח ימנ החפשו דבע כ"א ו"פ לע הווצמ השאד ב"ב י"רכ אתכליה ירמאד ןדיד ארמגב םש יארומא
השאמ הל . "יע תחא איה ו"פו חנ ינבל אלו רמאנ לארשיל יניסב תינשנ אלו חנ ינבל הרמאנש הוצמ לכ ל"ייקד אהד ל
אלא ןיבייח ןיאו התעמ חנ ינבמ הלוטנד ךליאו יניסמ ונייה חנ ינבל תינשנ אלד אה םתה 'מאדכ יניסב תינשנ אלש
אתשהמ ,ךליאו יניסמ חנ ינב תשודק עקפד םושמ םתה י"שרפדכ דבלב לארשיל ינבב הוצמה תשודק עקפד מ"הד ל"י
אלא יניס י"ע תמדוקה ותשודק עקפ אלד איעבמ אל דבעמ לבא .כ"חאמ רתוי השודק םהל היה יניס םדוקש םירומג חנ
ןהמ עקפ אלד ש"כ תובייח םישנהש ןלוכ תוצמה לכב ךליאו יניסמ ובייחתנ אהד רתוי השודק ןהל הפסותינ הברדא
ע ףאו ,'רקיעמד חנ ינב תשודק תוצמב ובייחתנו לארשיד דבע תשודקל וסנכנשכ מ"מ ןהמ עקפ ןתויגב םדועבד בג ל
חנ ינב תוצמ לש אתיימק אתלימב ורדהד ש"כ ןהב תבייח השאש . ו"פ לע הווצמ ןיא השאד ל"סד ןנבר 'יפא אתשהו
יבייח חנ ינב ןיאש תוצמב ובייחל ונייה השאמ הל הל רמגד ג"עאד השאל ימד אלו הווצמ דבע ה"פא לארשי ישנו םהב ן
ו"פ תוצממ חנ ינב ורטפנ ךליאו יניסמד םושמ יאו ,ןיבייחד ארק צ"ל ןהילע הווטצנ נ"בש תוצמב םבייחל לבא ןהב ןיבייח
עקפ אלד ש"כ תוצמ ןינעל הרומח השודק ידיל אב הברדא ךליאו יניסמ דבע לבא ןתשודק תולק ינפמ ונייה רמימל אכילו ,
שודק ידיל ואבד וחיכוי םישנ ןנברל ו"פ לע ןיווצמ 'ניא ה"פאו ךליאו יניסמ הרומח ה הוצמ לע ווטצנ אל םלועמד םישנל המד .
רתוי םתוא שדיק יניס אהד יניס י"ע ןתשודק עקפתש ןידב וניא יניס םדוק ווטצנש םידבעב כ"אשמ יניס םדוק 'יפא וז .
ןיאו סייח ול ןיא דבע אה ו"פ לע הוצמ דבעד רמול א"אד ל"ק יתכא והימ וז הוצמ םייקל ול א"או וירחא סחייתמ וערז
ללכ . כ"עבו החפש אלא השא אשיל ול א"א דבע אהו ו"פ לע הווצמ השאד ב"ב י"רכ 'כלהד ל"ס ימלשוריהד ל"צ כ"עבו
הווצמ ימנ החפש ב"ב י"רל החפש אשונ רזממ דציכ רהטל םירזממ ןילוכי רמוא ןופרט יבר (א"ע טס ףד ןישודיק) ןנתדכו
כ דבע דלוה .ןירוח ןב אצמנ וררחיש רזממ וניאו והומ ב"ב י"רל שיאה ןמ הרומח השא החפשו דבע יבג ו"פ ןינעל אצמנ
תבייח הירחא סחייתמ הערזד ןויכ החפש וליאו וירחא סחייתמ וערז ןיאד ןויכ רקיע לכ וז הוצמב בייח ןיא דבע וליאד ,
רדמ הל טשפו דעומב השא אשיל והמ דבעד ימלשוריהד איהה אתשהו אמעטו דעומב אשונ וניא ו"פ לע הווצמש לכ רמאד י"
איהש הדיד אתל םושמ אלא ו"פ בויח היבג ךייש אל אה דעומב אשונ וניאד אוה הידיד אתל םושמ ואל ,ו"פ לוטיב םושמ
רו ת"ר םשב 'סותה 'יפד אה לע ל"ק 'יפד אהמו .דעומה דע ההשת אמש ו"פ לוטיב םושמ הבג רזגימל אכיאו ו"פ לע הווצמ י"
הב רתומ תוריח דצו החפש אשונ רזממ ןרמאדכ הב רתומ תודבע דצד תרזממ אשיל ושקהו לוכי וניא החפש אשיל רמאקד
דבע ויצחש ימ ןל 'יעבימ (א"ע גמ ףד) ןיטיגד ד"פב אהו .לארשיב 'ירזממ 'וברהל הנקת וז ןיאד 'יתו להק ירקיא אל םירג להקד
ישודק יא ןירוח תב שדיקש ןירוח ןב ויצחו רפוכ יצחו וברל סנק יצח ןתונ ח"ב ויצחו דבע ויצחש ימ ש"ת רמאו אל וא ןישודק ו
ףא ושרוי הורעה ןמ ונבד אילת ןישודיקב ואל השוריד בג לע ףא 'סותה 'יפו .ל"נמ וישרוי ןישודק ואל וישודק תרמא יאו 'ישרויל
ודיק רב ואלד אתיא םאד 'מגהל היל עמשמ .הב ןיספות ןישודק ןיאד בג לע תוירעל ימד אלו וירחא סחייתמ ונב ןיא אוה ןיש
.ירקימ וערז ואלד וירחא סחייתמ ןבה ןיא םוקמ םושב אוה ןישודק רב ואל יא יאה לבא אמלעל ןישודק הב יספתד אהמ מ"ש
,הז ןינעל רומג דבעכ אוה ירהו וערז ירקימ אלו וירחא סחייתמ ןבה ןיא אוה ןישודק רב ואל דבע ויצחש ימ תרמא יאד
הדלוו הרומג החפשכ ןישודק הישודק ןיא השדקתנ םאש םתה ד"מל ח"ב היצחו החפש היצח אכפיא נ"הה ז"פל
התומכ
(גכ)
הרומג החפשכ םירזממ תא רהטמו םא החפש יצחל ה"הד דבע דלוה החפש אשונ רזממ רמאד ט"ר ירבדכו
רזממ ןיאו דבע דלוה ןישודק הב ןיספות ןיא ד"מל רזממל תאשנ קת ןכש ןויכו 'יצחו החפש היצחב ןיטיגד ד"פד איהה הש
יאמל ןיב היברו הירפ לע תווצמ ימנ םישנד היל אריבס ב"בירכד ד"סד יאמל ןיב ח"ב 'תושעל הבר תא ואפכש ח"ב
ואפכ יאמאו המצע תרמשמ התיה אלו ח"בל אלו דבעל אל אשנהל הל א"אד ןויכ 'יפ הב וגהנ רקפה גהנמ םתה קיסמד
הל רשפאד ןויכ הבר תא הרהט הוקמ החפשד ןתוא תטעממ הברדא םירזממ יוביר םושמ ןאכ ןיאו רזממל אשנהל
י"ע ןירהטמו םירזממל יתכא כ"א ח"ב היצחב ש"כ הרומג החפשב 'יפא רזממ דבע ז"ה רמאו ט"רדא גילפ א"רד בג לע ףאו ,
ד אדבועמ ל"ק הזמ רתויו ,םתה 'מאדכ ט"רכ ל"יק אה השקת מ"מ ,םירזממ יוביר םושמ אכיא ףד) ןיטיגד ד"פד אתמא איהה
הל בתכו הרמל אנפייכ הוה השעב רבוע ודבע ררחשמה לכ י"ר רמאד ואל יא ייבא רמאו ארוסיא ישניא הב ידבע יוהד (ח"ל
אשנהל הל רשפא אה יאה ילוכ יל המל אתשהו ,'רוסאד אתלימ םושמ י"ר הדומ אה יכ םתה רמא אניברו אתוריחד אטיג
וביר םושמ וב ןיאו רזממל .'יפדכו ןתרהטמו ןתוא טעממ הברדא םירזממ י אלא ל"מק אניד ואל םתהד ןויכ רמול קחודו
יקסופ אה דועו התוא אשיל םירזממ םהל יוצמ היה אלד רמול שי .החפש היצחב השעמ רמאקד הוה אמלעב אדבוע
תורודל הכלה יכה ועבקו ןכ וקספ תוכלה (םיאולימ ינבא) :
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 6
א דומע אמ ףד ןיטיג תכסמ עשוהי ינפ - ב דומע
תופסות .ל"כע 'וכ היברו הירפ ךכב םייקל לוכי וניא אה 'וכ ת"או .לוכי וניא החפש אשיל ה"דב ןירוח ןב דצאד הארנ הרואכל
ןמקל םהירבדמ עמשמ אה תודבע דצא יאד יאק ודקפימ אל םישנ ל"יקד םושמ םעטהו דיקפימ אלד והות אל ה"דב
אכה יאק תוריח דצא כ"ע ןכ םאו בייח דבעה ןיא הב תבייח השאה ןיאש לכו היברו הירפא והל אטישפד הארנ ז"יפל והימ .
רייא הל ןתינ אל השפוח ואמ ןניפליד השאמ הל הל רקיעד בג לע ףא תוצמה לכב בייח תוריח דצד תופסותהל החפש היצחב י
ןירוח תב היצחו הגיגחד ק"פ שירב הזב 'סות ושיגרה רבכ [הכרצנ אל ה"ד א"ע 'ד] יאק תודבע דצאד וצריתו . ד"נעלו
ראשבד אמלא היארמ ןירוח ןב יצחו דבע יצח טעמל 'ה ןודאה ינפ לא ביתכדמ הגיגחמ רוטפל ארק ךירטציאדמ םעטה
בייח תוצמ ןכ םאד היארמ ףלינד רמימל אכילו , ,תוצמה לכב בייחש דמלל אבד כ"ע אלא השאמ הל הל ףלינו הינימ קותשיל
הגיגח תוכלהב ל"ז ם"במרה ןושלמ לבא [א"ה ב"פ] םישנש תוצמה לכמ רוטפ ןירוח ןב ויצחו דבע ויצחד אידהל הארנ
ךומסב ש"מכ בייח ימנ רומג דבעד ונייה היברו הירפב בייחד אה כ"ע ז"יפל ןכ םאו תורוטפ ןמקל והימ המ שרפא םש
:ךומסב ןייעו היברו הירפא דיקפימ ימנ תודבע דצד ד"נעל הארנש

תופסות .רובידה ףוס דע 'וכ שרפמ יכדרמ 'רב י"רהו 'וכ והות אל ה"דב ןיא החפשו דבעד והל אטישפד ושוריפמ הארנו
ל"ייקד ןויכ היברו הירפ לע ןיווצמ השאמ הל הל ןנירמגד בייח דבעה ןיא תבייח השא ןיאש הוצמ לכו ודקפימ אל םישנד
הרצי תבשל ונייה ודקפימ םידבע רמאד ימלשוריה שרפל וכרצוה ךכלו תבשלא אדקפימ ימנ החפשד והל אטישפ ה"שמו
רצי תבשלא אדקפימ לארשי תב השאד אטישפ כ"ע ז"יפלד אליממו ,תוצמל ןיווש החפשו דבעד הרצי ה . ףא ד"נעלו
תבשל םושמ היברו הירפא ודקפימ םישנד רמול אדומלת אלוכב טימתשיא אלד ןכ רמול יניעב השק בישהל יאדכ יניאש
הרצי רמאד ןאמא תוטישפב ס"שה השקמ [א"ע ו"ס תומבי] ותמבי לע אבה קרפ ףוסבו [ב"ע ג"מ] ןיקריפב ןמקל אברדאו
תב היצחו החפש היצחד איההמ ודקפימ אל םישנ יוה אל ודקפימד ודומ ע"וכ הרצי תבשלאד ד"ס יאו הבר תא ופכש ןירוח
תוטישפב ס"שה השקמ קחוד הארנ ןאכ בשייל 'סותה ובתכש המו . אל םישנ ל"יקד יאמלד יל הארנ היה םהירבד אלולו
ברו הירפא דקפימד ודומ ע"וכד ל"י דבע לבא ,ללכ אדקפימ אלד אטישפ החפשד אליממו ירמגל ונייה ודקפימ הי אלו
ףלימל ךייש אל ארבסב אילתד ידימ לבא בותכה תריזגמ אוהש רבדב אלא השאמ הל הלד הוש הריזגב ףלימל ךייש
השאמ , ןחכשא ה"פא השאמ הל הלד הוש הריזגמ אלא ןניפלי אל רורחש רקיעד ג"עאד ןחכשאדכ [ב"ע א"י ליעל] דבעש
השאב כ"אשמ םירחא י"ע רורחש רטש תלבק י"ע ררחתשהל לוכי ארבס רתב ןנילזאד םושמ ונייהו אוה בוח השאבד
אוה תוכז דבעב כ"אשמ הל ,ג"הכ ןחכשא אבוטו ,השאב ךייש אלד בג לע ףא לומל בייח דבעד ןחכשא תוצמ ןינעל ןכו
השא לע רוזחל שיאה ךרדו שבכל הכרד ןיא השאו שבכל וכרד שיאד םושמ ונייה אדקפימ אל אתתיאד אה נ"ה כ"או
אמעט יאהמ כ"או בייחמד אליממ השא לע רוזחל וכרדו אוה שוביכ רבד דבעד הארנ ןקז תתחשה ןינעל ימנ ןחכשאדכו
הילע רהזומ דבע ה"פא הווצמ הניא השאד ג"עאד .['ז 'עס א"פק 'יס] (ע"ק ןמיס) ד"ויב אתיאדכ ובתכ םמצע 'סותהש דועו
ןירדהנסב (ב"ע ט"נ ףד) בג ךייש וברו ורפד השע לע הווצמ אוהש ימ לכד ש"ע ערז תתחשהד השעת אל הי . אצמנ
הרותבש ןישנוע לכל שיאל השא הוושוה השעת אל ןינעלד ערז תתחשה לע הווצמ דבעהש איה אטישפד אתלימ ז"יפלד
ימנ ךייש ךחרכ לע כ"או ערז תתחשהד השעת אלב ךיישד אטישפ דבעב לבא םישנ ןינעל ערז תתחשה ךייש אלד אלא
כ אילת אהב אהד וברו ורפד השעב יל הארנ ןכ ,םש 'סותה ש"מ :ק"ודו ע"צו

א הוצמ ךוניח תחנמ
(ג) וז הוצמו א"המ ו"טפ מ"רו ה"ס תומביב ראובמ . ) וניא נ"בד ( ] הניא השאד [ וניא הווצמ יא ינענכ דבעו ו"פב הווצמ
ראובמ מ"רב הגיגח 'סות ןייעו ה"ד ב"ע ב"ד םינב ול ויה תומבימ 'יארו ו"פ לע הווצמ וניא דבעד מ"י םשב ובתכ והת אל
'וכו ררחתשנו ו"פב בייח דבעד ימלשוריה ןמ 'יאר םיאיבמו םהירבד וחד 'סותהו סחוימ ןניעבד םושמ ונייה תומביד אהו
וירחא סחוימ יורק וניא החפשה ןמ ןב ול שיש לארשי 'יפאו וירחא סחוימ א"זו וירחא ד דועו ןענכל 'יפא ביתכ נ"ב והלוכא ו"פ
ןיטיגב ש"מל םירתוס םהירבדו ר"ופב בייח דבעד םתעד כ"א ימלשוריה ןמ 'יאר םיאיבמ םש והת אל ה"ד (ב"ע א"מ ףד)
י"פסב הזב שיגרה רבכו תבש לע קר 'יברו 'ירפ לע הווצמ וניא דבעד ףא ר"ופב בייח דבע הגיגח 'סותה תטישלד אה הנהו
אובמו הרוטפ השאד רוטפ דבע ףא תבייח השאה ןיאש לכו בייח דבעה תבייח השאהש הוצמ לכד ארמגב ןמקל ר
השאמ הל הל ןניפליד בתכ ל"מהו םש א"וטבו ןיטיג י"פסבו רובידה עצמאב ד"ה םיכלמ 'המ י"פ ךלמל הנשמ 'ע הז ללכד
אד קר םיבייח םישנהד ת"לב וא ג"זהאש ע"מב לבא םישנכ םידבעד ג"זהש ע"מב אלא וניא ומכ כ"הזג תמחמ וטיעמ
םידבע אלו םישנ קר וטיעמא אל ןקז תתחשהבו ןאכ םכרד ןיאד קר וטיעמא אל םישנד ןויכד כ"ג ובתכ א"וטו י"פבו
ןקזב ןכו םיבייח שובכל םכרדש םידבע כ"ע שובכל ךל ינא םוקמ הארמו םהירבדב 'ע הז החד א"וטהו הלד ש"גה ואל יאד
כל אב אלד תוצממ רוטפ דבע 'יה הל וא כ"הזגמ ןיב תובייח םישנה ןיאש תוצמב כ"א דבעה בייחל אוה ש"גהו לארשי לל
םידבע בייחל ןלנמ פ"כע ןאכ ומכ ארבסמ הלטינו תינשנ אלד אלא םיביוחמ םיוגה םג ת"מ דעד ןויכ בתכש א"טב ןייעו
סותאד דבע לבא םתשודק העקפד ם"וכעמ הלטינש יהנ כ"א םיבייח ויה יניס דע לבא יניסב םהמ הברהל השודק וילע ף
לבא וז הוצמב םעפ םושב ןיבייח םניא םהש םירוטפ םישנהש יפ לע ףא הלחתמ הוטצנש הוצמה ונממ העקפ אל תוצמ
אלא ןניפלי אל השאמו ארקיעמד הוצמה ונממ העקפ אל השודק וילע ףסותנ תעכו הרות ןתמ םדוק הב בייח 'יהש דבע
רמג ןיבייח םישנו רוטפ נ"בש תוצמב םבייחל דבעו ונממ הלטינש קר הלחתמ בייח 'יה נ"בש הוצמ לבא ןבייחל ל"ל ןני
ש"גה אלב הב בייחו ונממ עקפנ אל השודק וילע ףסותנד א"שרהמ המתו ןענכל ףא רמאנ והלוכל ר"ופד 'סותה תנווכ הזו .
םיווצמ נ"ב לכ ויה ת"מ דעד םתנווכ תמאבו הווצמ נ"ב ןיאד ןירדהנסב ל"יקו תינשנו הרמאנ אל אה דבע לבא םהמ לטינד יהנו
ד"ל כ"עד א"טה ומכ אישוקה ץרתלו קוליחל תיחנ אל ךא ל"מה םהירבד פ"כו ונממ הלטינ אל לארשי תשודק ול שיו לבטו למש
תמאבו הווצמ נ"ב ןיאד ןירדהנסד ס"ש והייטימתשאד בתכו והלוכל ובתכש 'סותה ירבד החד וירבד תלחתב א"טה םגו השאל
והז ףוסב קלחל ש"מפל 'סותה תנווכ אפוג ל"נה 'סב ךא םש ךלמל הנשמבו א"י 'יס מ"חח ת"ודהמ הדוהיב עדונב ןייעו
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 7
רחא ךרדב ימלשוריה שריפ כ"ע ללכ וירחא םיסחייתמ םינבה ןיאו סייח ול ןיאד ןויכ ר"ופב בייח דבעה ךיאה ע"צב חינה
ול שי לארשי םאד הזל םדוק ובתכ םמצעב 'סותה אהד ע"צ הרואכל איה תמאבו ןיאד ר"ופ םייקמ וניא החפשה ןמ ןב
םיבשחנ םה םא מ"מ וירחא סחייתמ ןיאד ףאד ל"שמפל ךא סייח ול ןיא אה בייח דבעה ךיא כ"א וירחא סחוימ וערז
וירחא סחייתנ אל םא ןל תפכא אל וינבכ ררחתשנ דלווה םא ןינעל ללכ ונב וניאד החפשה ןמ ןב ול שיד לארשי אמלשב כ"א
יבא תובורקב רתומ הברוק םהל ןיאד וררחתשנ כ"חאו החפשה ןמ ותודבע תעב םינב ול 'יהש דבע ןכו ותשאב רתומ ויבא ןכו ו
ויהש רשב ראש לכו דלונש ןטקכ םה ירה ררחתשנש דבעו רייגתנש ם"וכע א"י הכלה ב"אהמ ו"טפ מ"רב ראובמכו ללכ ראשד
מ תחא לע בייח וניאו 'וכו ב"ש וניא דבע אוהש וא ם"וכע ודועב ול תומביו ןירדהנס ס"שהמ אוהו הורע םעטמ םה רשפא כ"א
ראשד הברוק םהל שיד רשפא םינב םהל שי םאש ותודבע ז"כ לבא ימד דלונש ןטקכד ב"ש םהל ןיא וררחתשנב אקוד
ו"פ םייקמ מ"מ סייח םהל ןיאד בג לע ףאו וינב םינבה כ"או ומאב רתומ דבעה ז"יה םש מ"רב ראובמד א"ז תמאב ךא
'וכו ותבבו וילע ורסאיש ידכ לארשי ללכל אב אלו ול תורוסא ם"וכעה לע תורוסאה תוירעה ןיאו נ"ב ללכמ אצי רבכש
ל"כע םירגה לע תורוסאה תוירעה תוגשהב ש"עו 'וכו וגרהי המהבה לע וא רכזה לע דבעה אב םאש יל הארי בתכ ח"יהבו
המהבו רכז ןכו הברוק תמחמ הניא אוהד וילע הרוסא א"א םגד מ"מבו ש"ע רהזומ דבעה 'יהיש מ"רהל הל תחכשמ אלדמו
הל תחכשמ ה"לאד ותודבע תעשב דילוהש המ 'יפא דבעב ש"ל הברוק םושד אידהל ראובמ המהבו רכזב קר תוירע לע
תישוק ל"דהו וינב ללכ ןיבשחנ םינבה ןיאד וירבדמ אידהב ראובמ כ"א המודכו תוחאו םאו תב לארשיב ומכ תוירע
א"וטה .
.. . 'סותהו החפשה לע אבש לארשיל ד"לו אוה ונבד ןויכ ר"ופב בייח דבעד ריפש ובתכ כ"ע ל"נה ן"רו י"שרכ ל"סד ל"י
ללכ ונב וניאד ימד דלונש ןטקכ ררחתשנד ןויכ ונייה ר"ופ םייק אל ררחתשנ םאו ובתכ 'וכו םידומ לכה ה"ד םש תומבי 'סות 'ע
ול היה אלש ןויכ םגו ותודבעב סייח בייח ה"שמו ר"ופ םייק כ"ע ד"כל אוה ונב ונממ סייח ול ןיאש יהנ ררחתשנ אלב לבא
ר"ופב רייגתנש רג ןכו ומא לע אלו ויבא לע אל ח"א החפש וא ם"וכע ןמ אבה ונב לבא בתכ ט"ה םירמממ ה"פ מ"רהל יתיארו .
וניאד וניבר ש"מו בתכש מ"כ ןייעו ש"ע האכהו הללק ןינעל 'וכו הניד ןיא הררחתשנ אל ןיידע םאש יפל אוה ומא לע בייח
נ"א 'וכו רג יבג ומכ רוטפו דלונש ןטקכ ל"ה הררחתשנ אל איהו ררחתשנ ןבה וא ררחתשנ אל ןבהו הררחתשנ םאו תילארשיכ
וניבר ירבדל םעט שפחל ל"ל יתוניבה אלו ומא לע בייח וניא ויבא לע בייח וניאש לכד ךומסב ש"ממ וניבר ףיליד אל ןיידעבד
ךייש וניאד תוירע יבג ןאכ רבוסד ןויכ וללמ רורב מ"רה יתפש ה"אלב ירה 'וכו ףיליד נ"א 'וכו תילארשיכ וניד ןיא הררחתשנ
ח"א יאדו ןכ םא התוא אשיל רתומו ללכ הנב יוה אל מ"מ תוצמה לכב תבייחד תילארשיכ הנידד ףא כ"א ללכ ראש םוש ולצא
ו התללק לע אלו התאכה לע אל :ךיראהל מ"כאו ה"יא ומוקמב ראובי 'וכו דבעה לבא ז"חא מ"רה ש"מ

א ןמיס היברו הירפ תוכלה רזעה ןבא ןחלושה ךורע
א ףיעס
ביתכ הבקנו רכז םדאה תא ארבו ומלוע תא אוה ךורב שודקה ארבשכ [חכ ,א תישארב] םהל רמאיו םיקלא םתוא ךרביו
ךריב לובמה רחא ןכו הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ כ"שמכ וינבו חנ תא [א ,ט םש] וינב תאו חנ תא םיקלא ךרביו
איבנה רמאש ומכ םלוע לש ובושיל ישונאה ןימ תוברהב אוה ךורב שודקה ןוצר יכ ץראה תא ואלמו וברו ורפ םהל רמאיו
הרצי תבשל הארב והת אל [ה"מ 'יעשי] הימרי איבנה םהל חלש לבבל לארשי ולגש תעבו [ט"כ] דילוהו םישנ וחק םינב ו
'ד ונוצ רשא לככ הוצמה תושעל םיבייוחמ םתא אלא ערז תוברהל ונל המל תולגב ונחנאש ןויכ ורמאת לא רמולכ תונבו
הנש ןכלו היברו הירפ תוצמ םייקלו השא אשיל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תוצמו ונוצרכ ונב השעי 'דו וניקלא
ב תאו ותוא והוצו וברו ורפד הכרבה רחא חנל בותכה קוספהו הב וברו ץראב וצרש וברו ורפ םתאו הרותה תדוקפב וינ
הכרבל ןושארהו הוצמל אוה הזה [י"שר] ימ וליפא ןכלו םלועה בושיו םויק יולת הבש ינפמ דאמל דע אוה הבר הוצמו
תבשל םושמ איה הוצמהש ינפמ םעטהו ראבתיש ומכ םעפה דוע דילוהלו השא אשיל בייח וינב ותמו הוצמה םייקש
צי תבשה תא םייק אל ירה ותמש ןויכו הר [א ב"ס תומבי] ינפמ םינב דילוהלו השא אשיל הצר אלשכ והיקזח ךכיפלו
ל"א ךכו ב"הועל היחי אלו ז"הועב תומי יכ 'ד םשב איבנה ול דיגה ילעמ אלד ינב הינימ יקפנד שדוקה חורב הארש
ו דבעימל ךל יעביא תידקפימד יאמ תא ךל המל אנמחרד ישבכ ידהב דיבעיל ה"בקד ימק אחינד יאמ הזו [א 'י תוכרב]
לע והזו [םיתבה תקזח קרפ ףוס] םינב דילוהל אלו םישנ אשיל אלש יוארהמ היה תוריזגה וברש םוימד ורמאש ל"זרל וניצמש
ד"יס] 'ושתב י"בה וניבר כ"כו ונבתכש םעטהמ הז ואיבה אל םיקסופה לכו םינונחתו הלפתב תוברהל ידכ תוננואתהה ךרד [
['סות] היברו הירפ הוצמ םייקש ימל קר אוה הז םג ףאו םש ראובמכ תד לע ריבעהל תוריזגה ויה םשבד דועו ל"זח ורמא ךכו
[ג"ס תומבי] םימד ךפוש ולאכ ר"ופב קסוע וניאש ימ לכד ורפ םתאו היל ךימסו ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש רמאנש
םלצב יכ רמאנש תומדה טעממ ולאכ יוה ןכו וברו וברו ורפ םתאו הירתב ביתכו םדאה תא השע םיקלא הניכשל םרוגו
לארשימ קלתסתש ימ לע ךירחא ךערז ןיא הרוש הניכש ךירחא ךערזש ןמזב ךירחא ךערזלו םיקלאל ךל תויהל רמאנש
םולש אלב הבוט אלב הכרב אלב החמש אלב יורש השא אלב יורשה לכו [א ד"ס םש] הימתב םינבאה לעו םיצעה לע הרשת
ןויכו ףוג גלפ אוה השא אלב שיאד םדא םמש תא ארקיו םארב הבקנו רכז רמאנש ללכ םדא ארקנ אלו המוח אלבו הרות אלבו
ירוהרהמ זא קחרתמש ינפמ [ח"י ילשמ] 'דמ ןוצר קפיו בוט אצמ השא אצמ רמאנש ןימתסנו ןיקקפתמ ויתונוע השא אשנש
בקהו 'דמ ןוצר קיפמ ךכיפל ותיבל רושק אוהו הריבע ודבל םדאה תויה בוט אל [חי ,ב םש] ביתכדכ רזע השאהל הארק ה"
:ודגנכ רזע ול השעא
ב ףיעס
רכזה לע קר לטוה הוצמהמ בויחהד היברו הירפ לע הווצמ הניא השאה ואלמו וברו ורפ ביתכ ןושארה םדא תכרבבד ןויכד
לטומ בויחהש רמול יתאד אוה אשרדל הושבכו ביתכ אל חנבו הושבכו ץראה תא רכזה אוהו ץראה תא שובכל וכרדש ימ לע
אלו הברו הרפ ידש לא ינא [אי ,הל םש] וניבא בקעיל רמא ה"בקהד דועו שובכלו המחלמל תאצל הכרד ןיאש הביקנה אלו
הכרבל והז םיבר ןושל וברו ורפ םדאב רמאנש הזו [ב ה"ס םש] בויחה לטומ ודבל וילע קרד מ"ש וברו ורפ םיבר ןושל רמא
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 8
וצמל אלו רמולכ וברו ורפ םתאו רמול קדקד ןכלו ארקב שרופמכ יאק וינבו חנאד םושמ םיבר ןושלב בותכש חנבו ['סות] ה
םישנה טעמלו וינב תאו חנ תא םיקלא ךרביו אניינעד אשירב ביתכדכ וינבו חנ לע אוה בויחהד םגש אוה חרכהבד בג לע ףא
שנה לע םג היה הבתה ןמ תאצל יוויצהד הכרבהב וללכוי ןה הביתה ןמ אצויה לכ תאו השרפה שארב םש ביתכדכ םי
תתשוה םהמש ןויכ הכרבהב וללכוי תוביקנה םגש חרכהב ויה םינושארה םיאורבהד ותשאו םדאל ךריבש ומכ ךריב
תורודל הנממ ןידימל ןיא הברתו הרפתש יוויצ היה הנושארה השאה לע םא ףאו תוברלו תורפל א"א ןהידעלבו םלועה
פאב היה אל זאד ףא כ"חא לבא םמלועב םידיחי ויהש ןויכ ןהיתושנ אלב וינבו חנ ןכו הדעלב הוצמה םייקל םדאל ירש
וגוז תב ול אצמי רכז לכ מ"מ תוביקנה לע לטומ בויחה ןיאש הצור שיאהש הממ רתויד ןהב אוה ךורב שודקה עיבטה ךכד
אשנהל הצור השאה אשיל תא ואלמו וברו ורפ יכה ארקד אשוריפ שרפל שיו הוצמ ינא התע רמולכ הושבכו ץראה
םהל רמא חנב ןכו שובכל וכרדש ימ לע בויחה היהי זאו ישונאה ןימב ץראה תא ואלמתש דע תוברלו תורפל םכינשל
רמולכ וברו ורפ םתאו כ"חאו ץראה תא ואלמתש דע תוביקנה לע םג בויחה התעש ץראה תא ואלמו וברו ורפ הכרבהב
עיב ןכלו תוביקנה אלו םתא קר ינבל חלששכ איבנה הימרי ןכו הברו הרפ דיחי ןושלב ל"א אלמ םלועה היה רבכש בק
תוביקנה לע אלו לטומ בויחה םהילע קר יכ םישנ וחקיש םירכזהל חלש הלוגה :
ג ףיעס
אתפסותבו ל"כע אדשח םושמ שיא אלב דומעת אלש א"י מ"מ ר"ופ לע הווצמ השאה ןיאש ףאד ג"י 'יעסב א"מרה וניבר בתכ
בי םלועל אשנת אלש השאל תושר שיש האיב ירוסיאמ א"כפב ם"במרה כ"כו שיא אלב בשיל תרתומ השאד ראובמ ח"פ תומ
לכה םנמא ש"ע דשחת אמש שיא אלב השא בשת אלש איה םימכח תוצמש בתכ תושיאמ ו"טפב םנמא ש"ע סירסל אשנת וא
ד דועו [ח"נלר] הזל ןנישייח אל אדשח ךייש אלד םוקמבד ןינעה יפל אלש איה הבוט הצע ךא התוא ןיפוכ ןיאד יאדו אנידמ
:[ט"האב] דשחה ןמ ע"א קיחרהל שיא אלב בשת
ד ףיעס
רקיע לכד וללה םירבדל רקיע ןיאו הרצי תבשלב תבייח מ"מ ר"ופ לע הווצמ הניאש ףא השאהש ובתכש םילודגהמ שי
לע ווטצנ אלש ןויכ םישנהו 'א 'יעסב ש"מכ תבש םעטמ אוה ר"ופ תוצמ הרצי תבשל לע ווטצנ אלד אליממ ר"ופ ןכו
השאה לע לטומ בויח םוש ןיאש םיקסופה לכמו 'ג 'יעסב ונאבהש ם"במרה ירבדמ חכומ ורמאש הממ הזל הרורב היארו .
תדקפימ איהד רמאנ םאו ד"נק 'יסב ש"מכ הנשרגיש ופוכל הלוכי השאה ןיא דילוהל לוכי וניאש שיאהמ העינמה םאד ל"זח
אל המל תבשא ופוכל לכות תבשב ימנ ךייש השאד ובתכ 'סותה ילעב וניתוברש תמא ןהו [א ג"י ב"בו :א"מ ןיטיג] ןיא לבא
וניא הרצי תבשלד ארקו םלוע לש ובושיב םיברמ ןה םגש אוה ןכ יאדובו תבשב תוכיישד אלא תבשב תובייוחמש םתנווכ
םדא ינב הב ובשייתישל ומלוע ארב ה"בקהד םירבד רופיס אלא יווצ ללכב םישנ םגו היצח ןינעל םש וניתובר ורמאש והזו
הבר תא ןיפוכ ונייה שיאל אשנתש םיחוטב ונייה ילמלאד ןירוח ןבל אלו דבעל אל אשנהל הלוכי הניאש ןירוח תב היצחו החפש
הברל ןניפכ אל ךכיפל הווצמ הניאש ןויכ אשנתש םיחוטב ונא ןיאד םושמ אלא םלוע לש ובושי בכעי אלו הררחשיש ש"ע הזמו
שי ודי לעש ימ יאדוד ש"מכ רקיעה אלא אשנתש םיחוטב ונא ןיאש ובתכ ךיא כ"לאד םולכ לע הווצמ הניאש היאר הפוג
תוברהל םתלוכיב אהתש תוארל ןנירדהמד ןירוח ןב יצח החפש וא דבע ול שיש ברה הז ומכ םלוע לש ובושיב בוכיע
ומ ןיאש ףא ז"סר 'יס ד"ויב ש"מכ םלוע לש ובושיב ןיא אוה הבר הוצמ הרצי תבשלד םש ובתכש הזו ןהילע בויח לט
םושמ אוה ר"ופ םעטד םושמ אלא הילע הוטצנש ימו היברו הירפ איה הוצמהד הז םדא לע תלטומה הוצמ אוהד הנווכה
הזה לודגה רבדב בוכיע היהי אלש תוארל ד"ב םיבייוחמ ןכל ומלוע בושי תוברהל אוה ךורב שודקה ןוצרו ש"מכ תבש
ר"ופ לע הוטצנ אלש ימ ףא :
ה ףיעס
היברו הירפב קסעימו ינב ידולואו ישנ בסנימל לארשי תיבד ןיבייחמד ל"זו הכרב 'פ ןואג יאחא ברד תותליאשב בתכ
ורפ םתאו ביתכד היברו הירפא ידקפימ םיבכוכ ידבוע וליפא אלא לארשי איעבימ אלו תונבו םינב ודילוהו םישנ וחק ביתכד
ל"כע וברו בו םש בתכ אלו ל"כע 'וכו היברו הירפ ימויקו ןינב ידולואו ישנ בסנימל לארשי תיבד ןיבייחימד כ"ג בתכ חנ 'פ
ךכו חנ ינב תוצמ ןיב ר"ופ תוצמ ןיאו ר"ופא ידקפימ םיבכוכ ידבועד ל"נו םיקסופה לכ כ"כו [ב ט"נ 'הנס] שרופמ ל"זח ורמא
ירייא אל ןאכבד רומג בויחל ותנווכ ןיא ןואגה םגד בתכ ןאכבו ר"ופ ימויקל םש בתכ ןכלו חנ 'פב הבתכ רבכש הוצמה םויקב
ןוצר לעו םלוע לש וגהנמא ותנווכ אלא הרותד יארק אלו הימריד ארק איבה המל הוצמה םויקל ותנווכ םאד דועו ר"ופב קסעימו
יאדו והזד םינב תב השא אשי ר"ופ םייקש ימ ףאד םש קיסמדכו ומלוע בושיב אוה ךורב שודקה הרות לש השע תוצמ וניא
םלוע לש ובושיב תוברהל אלא לע לבא יטרפה שיאה לע לטומ הוצמה ןיאד ףאו הזב הוש ישונאה ןימ לכד יאדו הזבו
ר"ופ תכרבב וינבו חנ תאו םדא תא ךריבש אוה ךורב שודקה ןוצרכ םלוע לש ובושיב תוברהל לייח ישונאה ןימ תויללכ
ברו ורפ םתאו רמול םריהזה כ"חאו ומכ וז הוצמ םייקל לארשימ דחא לכ לע וז הוצמ העבקנ לארשי לעו ינוצר הז רמולכ ו
םהמ דחא לכ לע בויחה אהיש הזב םג ווטצנ אל םלוכ תווצמה לכב ווטצנ אלש םיבכוכ ידבוע לבא תוצמה לכ לע ווטצנש
מכו ומלוע תבשב וקסעתיש ךרבתי ונוצרו ובריו ורפיש 'ד תכרב התיה המואה ללכ לע אלא םישנ ןינעל 'ד 'יעסב ש" ןכלו
וחקישו םלועה םויקמ ופרי אלש םהל רמא תולגהב םהידי ופרש םושמ אלא תוצמ לע םריהזה אל איבנהש הימריד ארק איבה
בס תומבי] ל"זח ורמא ןכו [ש"ע הזב וקחדנ תותליאשה ישרפמו] ישונאה ןימ לכל רמול יואר ןכ ומכו תונבו םינב ודילויו םישנ
ב חנ ינב [ב אוה ךורב שודקה ןוצר והזש םלועה םויקב ר"ופב םיכיישש רמולכ אלא ווטצנש רמאק אלו והנינ היברו הירפ ינ
:'ה 'יסב ש"מכ יח לעב לכ סרסל הרותה הרסאש ומכ והזו [םש י"שר תנווכ והזו]
ו ףיעס
םיווצמד ל"סד וניתוברמ שיו ר"ופ לע םיווצמ םניא םידבע עטה ובתכו [ב 'ב הגיגח 'סות] ביתכ חנ ינב והלוכא וברו ורפד ם
ל"כע ןענכל ףא השאכ תוצמב םיבייחש םידבע מ"מ לארשי לע קר בויחה ראשנ אל ךליאו יניסמד ג"עאד םהירבד רואיבו
דבעה בייחש הלימ תוצמכ והזו שוביכ תב הניאש ינפמ והז הרוטפ השאד ףאו בויחה ראשנ םהילע [םיכלממ ב"יפ מ"למ]
מ ןענכל ףא ובתכש והזו .ויחאל היהי םידבע דבע [הע ,ט תישארב] רמאנ וילעש ינפ םתוא וליפאד הזב שי לודג ללכד עדו
ד"סב פ םיחספ ח הרצי תבשלו וברו ורפ
www.swdaf.com 9
הל ירק תושר הבוח יבגל הוצמו ידבעק הוצמ ר"ופ םימייקמשכ מ"מ וז הוצמ םייקל הבוח םהילע ןיאש הזל היארו
נ הבד אמלא השאה ןמ רתוי היברו הירפ לע הווצמ שיאהד בתכש חנ 'פ אמוחנת שרדממ בוח הילע ןיאש אלא הוצמ שי ימ
םייקל אלש ףא ח"י אצי הזב םגש ינפמ ראבתיש ומכ ר"ופ לע דוע הווצמ וניא םיבכוכ דבוע ותויהב םינב ול ויהב ןכלו
אבויחל הב הוטצנ :['ב 'יעס ו"ל 'יסב ש"מעו םש ישנא תישוק ץרותמו ןישודקד ב"פר ן"ר 'יעו]

טי ףיעס
והנינ היברו הירפ ינב םה םגד ןויכ מ"מ ימד דלונש ןטקכד בג לע ףאו ר"ופ םייק ז"ה רייגתנו יתוכ ותויהב םינב ול ויה
['מג] חנלו םדאל ותכרבב 'ד ןוצר והזש םלועה בשייל הבוח ומכ םהילע שי םתויללכב ירה מ"מ ווטצנ אלש יפ לע ףא
ש"מכ הזו וז הוצמב בייחתנ אל בוש םלועב תבש השעש ןויכו הרצי תבשל םושמ אוה היברו הירפה רקיעו 'ה 'יעסב
ר"ופ תוצמ וילע תלטומ הניא התעש ר"ופ םייקש רמולכ אלא וז השע תוצמ םייקש הנווכה ןיא ר"ופ םייקש ונבתכש לבא
אל םהו אוה וררחתשנ וליפא ררחתשנו דבע ותויהב םינב ול ויה םא ןיסחייתמ םינבה ןיא דבעבד םושמ ר"ופ תוצמ םייק
וירחא םיסחייתמ וינב יתוכב כ"אשמ וירחא :
כ ףיעס
תוצמ םייקל ול םילוע םניא םהד יאדוו כ"לאד םישרפמה ובתכו םינבהו באה ורייגתנשכ יריימד רוטהו ם"במרה ובתכו
ר"ופ [י"בו מ"הה] ר"ופ םייק ודבל רייגתנב םגד א"יו רהמ םשב ש"ב] [ל"י ןויכ תמאבו םינושאר ילודג המכמ עמשמ ןכו
לכב כ"או םדוקמ םג ר"ופ ידי אציד יאדו אלא ורייגתנ םינבה םא ףא רוטהו ם"במרה ירבדל ליעומ המ דלונש ןטקכ יוהד
אצי ןינע [א"רגה] ז"לז סחי םהל ןיא ורייגתנשכ אברדאד אידהל ראובמ [ב ז"מ תורוכב] ס"שבד דועו ולחמ ןאכ ןיאד ל"נו תק
ווטצנ אלש ףא והנינ ר"ופ ינב ארקיעמד ןויכ ר"ופ לע דוע הווצמ וניא ודבל רייגתנב םגד םידומ רוטהו ם"במרה םגו
התיהש אטישפ וז הוצמ לע לארשי ווטצנשכ יניסב יאדובד ונראבש ומכ השע תוצמה םייק אל ירה מ"מש אלא ש"מכו
ג םא לבא הניכשה יפנכ תחת םיסנכנה םתוא ודילויש הוצמה ןיאש ףא םעטהו וז ע"מ םייקד וקספ ורייגתנ םינבה ם
וסנכנ התעו םלוע לש ובושיב קסעו והנינ ר"ופ ינב םתויללכבו וירחא וסחייתה ירה םדוקמ מ"מ וירחא התע ןיסחייתמ
םייק אל הוצמה םג מ"מ התע הווצמ וניאד יהנ הז אלב לבא הוצמה םייק שממ ירה הניכשה יפנכ תחת לכ ריפש יתאו]
ש המ :[ושקה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->