KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

TAHUN 4

BAHASA MELAYU
PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 2003

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

ii

Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Empat menggariskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh pelajar. kajian masa depan. dan individu yang mewakili badan-badan tertentu. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia iii . nilai murni dan semangat patriotik dan kewarganegaraan tetap diutamakan. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. iaitu Aras 1 (aras asas). dan pembelajaran secara konstruktivisme. dan Aras 3 (aras cemerlang). Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih. Aras 2 (aras sederhana).Kata Pengantar Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokuman yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Hasil pembelajaran tersebut dinyatakan secara eksplisit mengikut tahap kesukaran isi kandungan dan tahap keupayaan murid. ( Dr. Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Kepada semua pihak yang telah memberi sumbangan kepakaran. Pernyataan dalam Huraian Hasil Pembelajaran memberikan cabaran yang sesuai dengan pelajar pada tahap tertinggi dalam pendidikan sekolah rendah. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru. pembelajaran secara kontekstual. Huraian ini seharusnya dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. SHARIFAH MAIMUNAH BT. pegawai Kementerian Pendidikan. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini. guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada usur bernilai tambah. menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Di samping itu. kecerdasan pelbagai. pensyarah maktab dan universiti. Hasil pembeljaaran diperingkatkan kepada tiga aras. Huraian Sukatan Pelajaran ini menjelaskan hasil pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid berasaskan pendekatan masteri. kemahiran belajar cara belajar. iaitu kemahiran berfikir.

Huraian Sukatan Pelajaran ini juga mengandung Organisasi Kandungan yang merangkumi Kemahiran Bahasa. Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu mengandungi 3 lajur. Kurikulum Bahasa Melayu menyediakan murid menguasai kecekapan berbahasa dan berkomunikasi dengan menggunakan peraturan tatabahasa secara betul dan tepat. Setelah murid menguasai Aras 1 murid akan mempelajari kemahiran berbahasa Aras 2 dan Aras 3 yang lebih mencabar. Pendidikan Bahasa Melayu di peringkat rendah juga bertujuan mewujudkan asas semangat kewarganegaraan. Guru perlulah memilih dan menyesuaikan cadangan aktiviti dengan profil murid dan keadaan setempat. Aktiviti yang disenaraikan hanyalah cadangan bagi aras-aras tertentu yang terdapat dalam huraian sukatan pelajaran ini. Selain itu. Guru juga disarankan menggunakan pelbagai teknik atau aktiviti yang bersesuaian dengan tahap kemampuan murid. Huraian Sukatan Pelajaran disediakan bagi setiap tahun pembelajaran. Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa perpaduan rakyat di Malaysia. Lajur huraian hasil pembelajaran memperincikan kemahiran berbahasa kepada tiga aras pembelajaran. lajur huraian hasil pembelajaran dan lajur cadangan aktiviti.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 PENDAHULUAN Selaras dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang termaktub dalam Akta Pendidikan 1996. iaitu Aras 1 bagi tahap pencapaian manimum yang perlu dikuasai oleh semua murid. Lajur cadangan aktiviti menyediakan contoh aktiviti / nota pengajaran dan pembelajaran sebagai panduan kepada guru. Hasil Pembelajaran. Bahasa Melayu ialah sebagai mata pelajaran teras di semua sekolah rendah dan menengah. 1 . dan Pengisian Kurikulum. dan jasmani. emosi. Lajur hasil pembelajaran menyenaraikan hasil pembelajaran dan kemahiran yang perlu dicapai oleh murid Tahun Empat. iaitu lajur hasil pembelajaran dan kemahiran. rohani. Cadangan aktiviti yang disenaraikan tidak mampu mencakupi keperluan bagi setiap situasi pengajaran dan pembelajaran. Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran yang berkesan. Huraian Sukatan Pelajaran bagi setiap tahun mengandung objektif khusus bagi setiap tahun pembelajaran sebagai rujukan guru untuk menentukan tahap pencapaian penguasaan murid. juga berperanan sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan tanah air yang dikongsi bersama oleh semua rakyat dalam satu wawasan. Sistem Bahasa. Pendidikan Bahasa Melayu berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat. Murid mampu mengungkapkan ilmu pengetahuan daripada mata-mata pelajaran di samping mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Kurikulum Bahasa Melayu digubal bertujuan untuk memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

vii. dan sebutan yang betul dalam aktiviti mendengar. memupuk minat membaca sebagai satu amalan ke arah membina budaya pembelajaran berterusan. memperkembang kekuatan imaginasi. membaca pelbagai bahan sastera dan bahan berunsur pengetahuan dengan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh ilmu dan memproses maklumat secara kritis. mencapai persetujuan. semangat patriotisme. dan x. berbincang dan berkongsi pendapat untuk menyelesaikan masalah. vi. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara. kosa kata.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 MATLAMAT Matlamat kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah adalah untuk melengkapkan murid dengan keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri. menghayati dan mengamalkan nilai murni. perhubungan sosial dan urusan harian. ix. tatabahasa. sikap positif. mendengar pengucapan dengan teliti dan memahami serta menghayati pengucapan dalam konteks perbualan harian dan formal. viii. iv. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dalam pelbagai situasi. dan menulis. dan perasaan cinta akan negara. v. pemikiran kritis dan penghayatan nilai murni melalui aktiviti bertutur. iii. bertutur. kreativiti. membaca. membaca dan menulis. memperoleh ilmu. OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah murid dapat: i. 2 . mengenali dan menghasilkan pelbagai jenis penulisan bentuk kreatif dan berunsur pengetahuan dengan kemahiran menulis serta proses penulisan yang sesuai dan betul. menghargai dan menghayati keindahan bahasa melalui karya sastera dan karya berunsur ilmu. ii.

dan Kemahiran Menulis. vi. v. berbincang dan berkongsi pendapat tentang sesuatu perkara. menggunakan bahasa baku yang meliputi ejaan. ii. iaitu Kemahiran Mendengar dan Bertutur. kosa kata. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni. membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang berunsur ilmu. vii. ix.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 OBJEKTIF Pada akhir pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu Tahun Empat murid dapat: i. Hasil Pembelajaran ini berteraskan kemahiran bahasa. mengamalkan budaya membaca dalam kehidupan seharian. semangat patriotisme. iv. bertutur dengan petah menggunakan sebutan dan intonasi yang betul secara bertatasusila. Hasil Pembelajaran juga menggabungkan peraturan dalam Sistem Bahasa dan disokong oleh elemen Pengisian Kurikulum. Kemahiran Membaca. ORGANISASI KURIKULUM Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus pada Hasil Pembelajaran yang perlu dikuasai oleh murid. sikap positif. x. 3 . mendengar dengan teliti serta memahami pengucapan dalam konteks perbualan harian dan situasi formal. tatabahasa dan sebutan yang betul. menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. menghasilkan karangan dengan menggunakan tidak kurang daripada 80 perkataan. iii. menghasilkan pelbagai jenis penulisan dengan menggunakan proses penulisan yang sesuai. viii.

4 . Penekanan perlu diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. memahami perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan. pendapat. Kemahiran Mendengar Kemahiran Mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti. intonasi. dan grafik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Kemahiran Bahasa Kemahiran Bahasa meliputi kemahiran mendengar. Penekanan diberikan kepada penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang sesuai. Kemahiran Bertutur Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan murid berbual untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat. serta tulisan yang jelas dan cantik. serta dapat memberikan maklum balas. bertutur. tanda baca dan ejaan yang betul. membaca. Kemahiran Membaca Kemahiran Membaca merupakan keupayaan murid membaca ayat dengan lancar serta sebutan. serta idea yang kritis dab kreatif dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan. Penguasaan kemahiran bahasa memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bentuk prosa. jeda yang betul. Kemahiran Bahasa ini merupakan teras kepada penguasaan bahasa baku. puisi. perasaan. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsurkan pengetahuan dan penulisan imaginatif. dan menulis. Kemahiran Menulis Kemahiran Menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis.

Oleh itu.. sebutan dan intonasi. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pernyataan hasil pembelajaran merupakan petunjuk yang jelas tentang kemahiran yang perlu dicapai oleh murid. Pendekatan yang berfokus pada gaya pembelajaran yang pelbagai juga dapat membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Justeru. dan kemahiran bernilai tambah. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. hasil pembelajaran dapat dicapai dengan menggabungjalinkan keempat-empat kemahiran bahasa. dan patriotisme diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani. dan konstekstual. kosa kata dan peribahasa. dan prosedur pengajaran yang relevan dan berkesan. kewarganegaraan. pendidikan nilai. sistem bahasa dan pengisian kurikulum. peraturan sosiobudaya. kecerdasan pelbagai. Selain itu. sumber. kajian masa depan. Sistem Bahasa Sistem Bahasa dalam pengajaran dan pembelajaran merujuk kepada bahasa Melayu baku yang terdiri daripada tatabahasa. hasil pembelajaran juga dapat membantu dalam membuat pengukuran dan penilaian pencapaian murid. 5 . hasil pembelajaran dapat membantu guru memilih kandungan. Di samping itu. murid perlu menguasai kemahiran bahasa yang terdapat dalam setiap hasil pembelajaran. Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. kaedah. ejaan. kemahiran belajar cara belajar. nilai. kewarganegaraan. iaitu kemahiran berfikir. Aspek tatabahasa merangkumi morfologi dan sintaksis manakala aspek kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah yang terdapat dalam mata pelajaran yang lain pada di peringkat rendah.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Hasil Pembelajaran ialah pernyataan yang ditafsirkan daripada objektif kurikulum bahasa. Pengisian Kurikulum Pengisian Kurikulum terdiri daripada elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu. pembeljaaran konstruktivisme.

Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi i. kata ganda x Proses pembentukan kata bahasa Melayu ialah: i.1 Morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. yang amat kompleks ialah sistem imbuhan bahasa Melayu. kata asli bahasa Melayu ii. kosa kata. kata pinjaman bahasa Melayu b. sebutan dan intonasi. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. ejaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 SISTEM BAHASA Sistem bahasa berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa. pemajmukan dan penggandaan. 1. penggandaan iii.0 Tatabahasa Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan berbahasa. bentuk kata. 6 . Bentuk kara pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. kata terbitan iii. Oleh itu. Aspek morfologi yang diberi tumpuan aalah seperti yang berikut: a. kata tunggal ii. 1. pemajmukan Antara ketiga-tiga proses pembentukan kata. pengimbuhan ii. kata majmuk iv. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Bentuk kata i. dan penggolongan kata. dan peribahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. penekanan hendaklah diberi pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari segi bentuk dan makna.

ayat tanya. Binaan dan proses penerbitan ayat: i. d. pola keselarasan huruf vokal ii. Susunan ayat. iaitu susunan biasa dan songsang. frasa. dan f.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 c.0 Sistem Ejaan Perkara yang ditekankan ialah: i.2 Sintaksis Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk. ayat dasar ii. kata adjektif iv. struktur. dan ayat seruan. b. c. Golongan kata terdiri daripada: i. ayat perintah. kata tugas 1. kata nama ii. klausa. e. ejaan kata dasar dan kata terbitan 7 . dan aspek pembinaannya serta pembahagian subjek dan predikat. iaitu ayat aktif dan ayat pasif. kata kerja iii. Ini bermakna. iaitu ayat penyata. Jenis ayat. bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat. ayat tunggal iii. dan binaan atau konstruksi ayat. ejaan kata pinjaman iii. Aspek sintaksis yang diberikan tumpuan adalah seperti yang berikut: a. Unsur utama yang terdiri daripada kata. Ragam ayat. Aspek tanda baca 2. ayat terbitan atau ayat majmuk.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 3. ayat tanya iii. Ragam ayat i. ayat songsang c.0 Sebutan dan Intonasi Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. ½ Buku Daftar Ejaan Rumi dan Jawi Edisi 2001 ialah buku panduan ejaan yang menjadi rujukan dalam pembelajaran dan pengajaran. Kemahiran yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat. ayat seruan iv. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. 8 . ii. Intonasi Intonasi ayat bahasa Melayu hendaklah diajarkan mengikut pola ayat yang berikut: a. Sebutan Sebutan diajarkan supaya murid dapat menyebut sesuatu kata dengan betul. ayat perintah b. i. ayat biasa ii. ayat pasif Nota ½ Buku Tatabahasa Dewan Edisi Baharu 1993 ialah buku tatabahasa pegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran dan pembelajaran. Jenis ayat i. ayat aktif ii. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan bahasa Melayu baku. Susunan ayat i. ayat penyata ii.

kewarganegaraan.0 Nilai Penyerapan nilai murni dalam pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia. 9 . Contohnya bidang sains. iaitu kemahiran berfikir. peraturan sosiobudaya. perumpamaan. serta pembelajaran secara konstruktivisme. Selain itu.0 Peribahasa Peribahasa yang merangkumi simpulan bahasa. Pemilihan peribahasa. bidalan dan perbilangan serta kata-kata hikmat dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. nilai. iaitu pengetahuan daripada pelbagai bidang ilmu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 4. penghayatan dan amalan nilai murni bertujuan untuk membentuk generasi muda yang berhemah tinggi dan berperibadi mulia. 5.0 Pengetahuan Pengetahuan merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin. dan kemahiran bernilai tambah. keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia. geografi dan lain-lain yang boleh digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. kecerdasan pelbagai. pepatah. kemahiran belajar cara belajar. kajian masa depan. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi. 2. kata-kata hikmat dan bahasa kiasan hendaklah mengutamakan falsafah. dan kontekstual. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi.0 Kosa kata Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkat dan diperkembang selaras dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah rendah. Keperihatinan dan pemahaman bahawa Malaysia adalah negara pelbagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. 1. PENGISIAN KURIKULUM Terdapat beberapa elemen dalam pengisian kurikulum.

Kemahiran berfikir sama ada dari segi mengkonsepsikan idea.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 3. 5. bertutur. kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran.0 Peraturan Sosiobudaya Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa. dan menulis.0 Kemahiran Bernilai Tambah Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global. 4. Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah kemahiran berfikir. pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsa dan negara. kajian masa depan. 5. Sehubungan dengan itu. Penjelasan tentang kemahiran bernilai tambah dinyatakan di bawah.1 Kemahiran Berfikir Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti mendengar. dan kontekstual.0 Kewarganegaraan Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air. 10 . kecerdasan pelbagai serta pembelajaran konstruktivisme. membaca. kemahiran belajar cara belajar. Di samping itu. kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. laras bahasa dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia. meyelesaikan masalah atau membuat keputusan adalah penting dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada masa depan.

3 Kemahiran Belajar Cara Belajar Kemahiran belajar cara belajar perlu diajarkan kepada murid supaya mereka peka terhadap teknik pembelajaran yang berkesan. guru perlu mengembangkan potensi kecerdasan murid dengan menyediakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan minat dan kecenderungan mereka kerana setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan yang berbeza. serta mengendalikan perubahan supaya murid dapat manfaat yang maksimum. 5. cekap bertindak untuk menghadapi dunia yang sering berubah. dan naturalis. kinestetik. intrapersonal.4 Kajian Masa Depan Kajian masa depan ialah satu pendekatan pembelajaran bagi membolehkan murid menyedari sesuatu isu atau permasalahan yang berlaku pada masa lampau. ruang. 5. murid dapat membuat ramalan. muzik. masa kini. 5. dan lebih seronok untuk terus belajar sepanjang hayat. yakin. dan masa depan.2 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima mel elektronik. logik-matematik. menjangka akibat. 5. dan mengamalkan pembelajaran seumur hidup. interpersonal. 11 . dan mengakses maklumat yang terdapat dalam Internet. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham. menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan tugasan harian. Penguasaan kemahiran ini membolehkan murid meningkatkan pengetahuan. Oleh itu. Ini bermakna.6 Pembelajaran Konstruktivisme Pembelajaran secara konstruktivisme dalam pendidikan dapat melahirkan murid yang boleh membina pemahaman dan pengetahuan baru mereka sendiri berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada.5 Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan pelbagai merangkumi linguistik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 5.

Guru boleh memilih pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kebolehan murid. dalan alam pekerjaan. Oleh itu. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung pada pengolahan teknik dan penggunaan bahan bantu belajar serta teknologi yang dapat merangsang dan menggalakkan murid berfikir secara kritis dan kreatif. Kepelbagaian Teknik Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menggalakkan penggunaan pelbagai kaedah mengajar. berkomunikasi. STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan Berpusatkan Murid Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan Bahasa Melayu haruslah berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.7 Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu. Internet. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya menghubungkaitkan pengetahuan baru secara bermakna.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 5. secara konkrit yang melibatkan latih amal dan berfikir. Bahan-bahan sumber seperti akhbar. 12 . masyarakat. Pembelajaran kontekstual disampaikan dalam persekitaran yang pelbagai. serta bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklah digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran dan juga untuk bacaan ekstensif. dan berinteraksi. Kepelbagaian Sumber Bahan Penggunaan pusat sumber dan komputer sangatlah digalakkan dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. buku rujukan. kamus. murid dapat membina keyakinan berbahasa. dan menghayati kerelevanan pembelajaran dengan kehidupan mereka. majalah.

sama ada kemahiran yang terdapat dalam hasil pembelajaran atau kemahiran daripada mata pelajaran lain. guru perlu merancang dan memilih aspek tatabahasa yang hendak diajarkan berserta contoh penggunaannya dalam pelbagai konteks dan kegiatan bahasa yang bermakna sama ada di dalam atau di luar bilik darjah. Penggabungjalinan Penggabungjalinan memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penyerapan Dalam pengajaran Bahasa Melayu. unsur ilmu. Bacaan Luas Bacaan luas memberikan peluang kepada murid menimba pengetahuan dan membentuk sahsiah yang baik bagi meningkatkan gaya berfikir dan minat ingin terus membaca. Cara ini juga dapat mengelakkan kebosanan dalam proses pembelajaran. Ini selaras dengan usaha memenuhi konsep bersepadu dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. beberapa kemahiran dapat dikuasai serentak. a. 13 . nilai dan kemahiran bernilai tambah seperti kemahiran berfikir. kajian masa depan boleh diserapkan. Penyerapan ini mengandungi pelbagai ilmu dan disiplin dalam pelbagai mata pelajaran. pemulihan dan penilaian. PENEKANAN KONSEP 5P Strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu menekankan konsep penggabungjalinan. pengayaan. Melalui proses ini. Untuk mencapai tujuan tersebut. kemahiran belajar cara belajar. penyerapan. Bacaan luas boleh dijalankan dalam pendidikan Bahasa Melayu dengan menggunakan bahan-bahan ilmiah dan sastera.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Penggunaan Tatabahasa yang tepat Pendidikan Bahasa Melayu sekolah rendah menekankan penggunaan tatabahasa mengikut kemampuan murid. b. Kemahiran dapat digabungjalinkan. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan melalui penyerapan.

Pengayaan Program pengayaan perlu diberikan penekanan dalam Kurikulum Sekolah Rendah kerana keadaan murid yang berbeza dari segi kebolehan. alat permainan. Pemulihan Program pemulihan disediakan untuk membantu murid menguasai kemahiran asas yang belum dapat dikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan untuk program ini terdiri daripada kad. 14 . Penilaian merupakan sesuatu aktiviti untuk mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajaran. bakat. penilaian perlulah dijalankan berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Murid hendaklah diberikan bahan yang berbeza untuk digunakan secara bersendirian atau dengan bimbingan guru. Penilaian Penilaian dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. sama ada untuk menjalankan pemulihan atau pengayaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 c. Pelaksanaan program ini adalah mengikut kadar kemampuan murid menguasai sesuatu kemahiran. d. dan setelah itu barulah dapat dipastikan jenis aktiviti pemulihan atau aktiviti pengayaan yang sesuai bagi murid. keupayaan. e. Hanya melalui proses penilaian berterusan dapat dipastikan jenis tindakan susulan yang perlu diambil ke atas seseorang murid. carta. permainan dan bahan aktiviti boleh diberikan kepada murid yang telah menguasai kemahiran dalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awal daripada jangka masa yang ditentukan. Oleh itu. dan minat. kad. dan lain-lain yang boleh digunakan secara berperingkat-peringkat daripada yang mudah kepada yang sukar. Bahan seperti bahan bacaan tambahan. bahan maujud.

sebutan. x Main peranan untuk menunjukkan cara menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. Menerima teguran secara terbuka dalam perbualan. Menggunakan kata panggilan dan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan. dan hati. rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal dan tidak formal 1.0 Berbual dengan keluarga. ayat. Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. x Bersoal jawab berdasarkan sesuatu situasi bagi tujuan menceritakan perkara yang dialami. x Contoh : Situasi bapa memberikan teguran kepada anak x Nota : Maksud teguran secara terbuka ialah fikiran. perasaan. yang dilihat atau dibaca. intonasi. Aras 2 i.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. 15 . dan nada yang sesuai. x Berlakon dengan menggunakan kata panggilan kata ganti nama diri yang sesuai mengikut situasi dalam perbualan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 1. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. ungkapan. x Contoh : Situasi bergotong-royong di taman perumahan Aras 3 i.

Mendengar dan mengecam intonasi soalan tanpa kata tanya. x Membuat simulasi dengan mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 1. Mengemukakan soalan dengan kata tanya dan tanpa kata tanya untuk mendapatkan maklumat.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. iii. Cadangan Aktiviti/Nota x Murid mendengar dan mengecam intonasi dalam soalan tanpa kata tanya. ii. x Mengemukakan jawapan yang sesuai dalam sesi temu bual. x Nota : Perdengarkan rakaman x Bersoal jawab menggunakan kata tanya dan tanpa kata tanya. Mengemukakan soalan bertumpu dan bercapah serta menjawabnya secara logik dan tepat. Bagaimanakah anda meningkatkan prestasi permainan? (bercapah) 16 . Contoh : a. Memberikan respons yang sesuai terhadap soalan yang dikemukakan. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Berapa kalikah anda telah mewakili sekolah dalam permainan bola sepak? (bertumpu) b. Aras 2 i.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. x Contoh : Topik .beg sekolah yang berat 17 . Cadangan Aktiviti/Nota x Simulasi sesi wawancara berdasarkan sesuatu topik. Bersoal jawab untuk membuat rumusan dan keputusan.

x Melakonkan sesi melaksanakan arahan dan pesanan dengan betul.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. cepat. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. menerima. Mendengar. Cadangan Aktiviti/Nota ii. (pesanan) Aras 2 i. dan tersusun. ii. 18 . x Nota : menyatakan ayat arahan dan ayat pesanan x Contoh : x a. x Permainan Bahasa (menyampaikan pesanan) bagi tujuan menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Mendengar serta memahami arahan dan pesanan. Tolong sampaikan surat ini kepada ibu bapa kamu. Menyatakan panduan tunjuk arah kepada orang lain. (arahan) x b. tepat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 1. x Simulasi – tunjuk arah kepada orang lain. dan melaksanakan arahan serta pesanan dengan betul. dan tersusun. Tolong hantar buku ke bilik guru. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. x Contoh : memberikan panduan kepada pelancong 19 . Cadangan Aktiviti/Nota x Main peranan untuk membuat tindakan wajar berdasarkan arahan serta pesanan yang diberikan. x Lakonan spontan bagi menyalurkan arahan serta pesanan dengan jelas dan tepat. Menyalurkan arahan serta pesanan yang diterima kepada orang lain dengan jelas dan tepat.

Cadangan Aktiviti/Nota x Berlakon berdasarkan kad arahan dengan kata serta ayat yang sesuai untuk memohon pertimbangan bagi memenuhi permintaan. Aras 2 i. x Contoh : Memujuk ibu bapa pergi berkelah/melancong. dah lama kita tidak pergi berkelah. along nak ikut lawatan ke Melaka.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. x x Anak : Ibu. 20 . Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. ya? iii. Menggunakan mimik muka yang sesuai semasa mengemukakan permintaan. x ii. Ramai kawan along yang ikut serta.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 1. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan. Bolehlah emak. x Contoh : Persatuan Bahasa Melayu akan mengadakan lawatan ke Melaka. x Anak : Emak. Tentu seronok jika kita pergi beramai-ramai. Mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. x Membuat simulasi untuk mengajukan hasrat dengan ungkapan yang sesuai. Memilih serta menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan.

Menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. 21 . tentu along tidak dapat menjawab soalan kuiz mingguan di sekolah. Cadangan Aktiviti/Nota x Berbincang bagi tujuan menyatakan sebab dan akibat untuk menyokong sesuatu permintaan. x Anak : Kalau along tidak mengikuti lawatan itu.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4

Hasil Pembelajaran
1.5 Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara yang tersurat dan tersirat

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1
i. Menyatakan fakta yang terdapat dalam bahan. Mengecam mesej yang terdapat dalam bahan.

Cadangan Aktiviti/Nota

ii.

x Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk mengecam dan menyatakan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan yang dilihat atau yang dibaca. x Membuat laporan untuk menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan. x Membaca secara luncuran untuk mendapatkan maklumat keseluruhan.

iii. Menerangkan fakta dan mesej yang terdapat dalam bahan.

Aras 2
i. Menerangkan maklumat yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. x Berbincang untuk menerangkan sebab yang tersurat dan tersirat tentang sesuatu peristiwa. x Contoh : rumah terbakar disebabkan litar pintas (tersurat) kesilapan pendawaian elektrik (tersirat)

22

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4

Hasil Pembelajaran

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3
i. Mengusul periksa andaian untuk menjelaskan perkara yang tersurat dan yang tersirat.

Cadangan Aktiviti/Nota

x Berbincang untuk melengkapkan borang PG bagi tujuan mengusul periksa andaian untuk menjalankan perkara yang tersurat dan yang tersirat. x PG – Pengurusan Grafik Grafik borang PG mengusul periksa andaian

23

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4

Hasil Pembelajaran
1.6 Menyatakan sesuatu kemahuan semasa menjalankan transaksi dalam urusan harian untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1
i. Mengenal pasti keperluan dan menyatakannya dengan jelas.

Cadangan Aktiviti/Nota

x Berbincang untuk mengenal pasti keperluan dan menyatakan kuantitinya dengan jelas. x Contoh : lima batang pensel, empat helai kertas warna merah

ii. Menggunakan ayat yang sesuai untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan.

x Berlakon mengemukakan soalan dan mendapatkan penjelasan tentang sesuatu perkhidmatan dan barangan yang diperlukan. x Contoh : Situasi di kedai buku. x Murid : Bolehkah abang terangkan cara hendak memasang alat ini?

Aras 2
i. Menggunakan kata dan istilah yang betul semasa berurusan. x Berbincang untuk memilih dan menggunakan istilah yang betul semasa berurusan. x Contoh : pengguna, jual beli, diskaun, harga modal, keuntungan

24

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Main peranan untuk berunding dengan sopan bagi mendapatkan persetujuan semasa berurusan. x Contoh : memulangkan barang yang rosak semasa dibeli 25 . Berunding dengan sopan untuk mendapatkan persetujuan semasa berurusan.

menyayat hati. frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. x Mengadakan pertandingan bercerita di dalam bilik darjah. ditonton. dibaca atau dialami Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 2. x Contoh : Si Tanggang. berdagang. Aras 1 i. 26 . ii.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 2. Menyatakan ramalan kesudahan sesuatu peristiwa dengan bahasa yang betul. Menyampaikan rentetan peristiwa yang berlaku di luar lingkungan persekolahan. Bercerita berdasarkan bahan yang telah dibaca dan peristiwa yang dialami menggunakan pelbagai jenis ayat. Aras 2 i.0 Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. Memilih diksi yang sesuai untuk menyampaikan sesuatu cerita. x Ceritakan kepada rakan bahan yang telah dibaca. x Diksi : derhaka.1 Bercerita menggunakan kata. nakhoda ii.

27 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. ii. x Menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. x Memberikan ulasan tentang pengajaran yang terdapat dalam cerita yang disampaikan. Menghuraikan sesuatu perkara yang didengar dengan bahasa yang betul. Mempersembahkan cerita dengan sebutan. dan penghayatan yang sesuai. intonasi. Cadangan Aktiviti/Nota x Murid mengambil bahagian dalam pertandingan bercerita peringkat sekolah.

x Menceritakan kejadian yang dilihat atau didengar atau dibaca.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 2. Aras 3 i. x Melaporkan hasil perbincangan. Cadangan Aktiviti/Nota x Membuat pengumuman sesuatu berita secara ringkas. x Contoh : kemenangan dalam pertandingan bola jaring/jaringan terbanyak dilakukan oleh Rohana Aras 2 i. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Menyampaikan sesuatu berita secara ringkas dengan bahasa yang betul. x Memaklumkan cadangan penyelesaian masalah tentang sesuatu perkara. Mengemukakan cadangan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan sesuatu perkara dengan ayat yang jelas. x Contoh : kurangnya budaya membaca di kalangan murid 28 . Menyampaikan maklumat penting tentang sesuatu perkara.

1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menyampaikan isi penting sesuatu topik secara tersusun dengan bahasa yang mudah. Mengumpulkan dan menyusun isi penting daripada sesuatu topik yang dibincangkan. Istilah. betul. Contoh : murid menyediakan catatan ringkas Isi Teks Isi Tidak Penting ii. x Menyampaikan isi penting mengikut urutan. menarik. x Mengemukakan isi penting yang terdapat di dalam lembaran pengurusan grafik. Aras 2 i. Menyusun isi penting sesuatu topik. frasa. Isi Penting 29 . x Menyatakan isi penting berdasarkan tajuk. ii. Mengemukakan isi penting dengan jelas. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. dan berkesan 3.0 Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 3. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. x Menyediakan pengurusan grafik untuk menyusun isi penting.

30 . empangan. Contoh topik : banjir Contoh istilah : hakisan. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. Menentukan fakta yang sesuai tentang sesuatu topik yang dibincangkan. sistem saliran x Menyampaikan maklumat dengan tepat. Membentangkan maklumat yang diperoleh dengan ayat yang tepat. Cadangan Aktiviti/Nota x Memilih dan melaporkan fakta yang sesuai. kawasan tadahan air.

Contoh : aktiviti syarahan 31 . Cadangan Aktiviti/Nota x Memberikan penjelasan yang kukuh sebagai bukti.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang meyakinkan. Membentangkan fakta tentang sesuatu topik dengan ulasan yang wajar. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Contoh : melengkapkan borang pengurusan grafik sebab akibat Menjaga Pemakanan Tindakan Sebab makanan terdedah makanan berlebihan dihinggapi lalat kolesterol tinggi Akibat sakit perut lemah jantung Aras 2 i. x Menjelaskan fakta dengan ulasan yang lengkap. Menjelaskan pendapat tentang sesuatu topik dengan mengemukakan bukti yang wajar. Mengembangkan idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan alasan yang sesuai. Contoh :murid memberikan penerangan berdasarkan catatan yang dibuat pada peta minda Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 3. x Menghuraikan idea tentang sesuatu perkara dengan alasan yang munasabah.

percakapan Aras 3 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Mengadakan aktiviti perbincangan berpandukan topik yang diberikan. dan gaya yang sesuai. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 3. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Mempersembahkan idea tentang sesuatu persoalan dengan diksi. dan gaya yang sesuai. Contoh : kegiatan kokurikulum meningkatkan prestasi pelajaran 32 . x Membahaskan sesuatu topik yang diberikan. Nota : maksud wacana • keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. ayat. ucapan. Mengemukakan idea tentang sesuatu tema dengan wacana yang sesuai. x Mempersembahkan hasil perbincangan dengan diksi. pertuturan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. x Situasi pertandingan syarahan di dalam bilik darjah. Membentangkan pendapat tentang sesuatu persoalan dengan bahasa yang bertatasusila. ayat.

33 . Memberikan respons tentang sesuatu isu yang dibincangkan dengan mengemukakan alasan yang sesuai.00 petang Aras 3 i. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Contoh situasi : masa belajar di dalam bilik darjah . Contoh : masa belajar dilanjutkan hingga pukul 3. Mengemukakan pendapat bagi menjelaskan idea tentang isu perbincangan. Tajuk : Keluarga Bahagia. tepat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 4. dan tersusun. Mengamati topik perbincangan untuk memberikan pandangan yang relevan. x Bincangkan isi tentang topik yang dikemukakan.Anda sedang mengikuti mata pelajaran yang sangat anda minati tetapi anda diminta menghadiri perjumpaan pengawas. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. Nota : membandingkan dan membezakan dua situasi keluarga Aras 2 i.0 Berbincang tentang tajuk-tajuk yang relevan secara bertatasusila 4. pandangan. x Menyatakan pandangan dengan alasan yang kukuh. x Memberikan pendapat untuk menjelaskan idea dalam perbincangan.1 Mengemukakan idea.

Mengemukakan teguran yang positif berdasarkan maklumat yang diperoleh. Cadangan Aktiviti/Nota x Menyatakan pendapat yang membina tentang sesuatu isu. Contoh isu : menceriakan kawasan sekolah Aras 2 i. Memberikan komen yang membina tentang sesuatu perkara. Contoh : Maafkan saya.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. x Mengasingkan dan memberikan komen terhadap sesuatu pernyataan. Mengelaskan penyataan dan memberikan kritikan yang membina. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. izinkan saya mengemukakan cadangan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 4. x Berbincang dan memilih perkataan yang sesuai untuk menegur orang lain. pengalaman. Contoh : memberikan pendapat yang rasional dalam sesuatu perbincangan Tajuk : Kerja Rumah membebankan murid Aras 3 i.pengawas menahan murid yang lewat dan memberikan teguran yang positif 34 . x Main peranan untuk menyampaikan teguran yang positif. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Situasi : pintu pagar utama .

x Mengemukakan hujah yang kukuh berdasarkan topik. x Murid membahaskan sesuatu isu yang dikemukakan. 35 . Cadangan Aktiviti/Nota x Memberikan pendapat sendiri dalam sesuatu perbincangan.3 Mengemukakan hujah untuk menyokong atau menentang sesuatu pendirian dengan memberikan alasan yang sesuai secara sopan dalam aktiviti yang terancang. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Memberikan pendapat dengan alasan tentang sesuatu topik. Menyokong sesuatu tajuk dengan mengemukakan hujah yang bernas. Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 4. x Menyediakan set perbahasan. Menyatakan pendirian tentang sesuatu tajuk perbincangan. Contoh : hujah berserta bukti Aras 3 i.

Aras 2 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 4. 36 . Situasi : kampung pertanian Isu : membina taman perumahan di tanah pertanian Aras 3 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Memilih sama ada menerima atau menolak pendapat yang diberi. Meneliti tawaran untuk membuat pilihan.4 Menyatakan pilihan untuk menerima atau menolak pandangan dan pendapat dalam perundingan bagi mencapai kata sepakat. x Memberikan alasan tentang sesuatu pendapat. x Menyenaraikan alasan yang sesuai sama ada menyokong atau menolak sesuatu pendapat. x Membuat keputusan dengan menyatakan alasan. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Menyatakan sebab dan akibat untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Mengemukakan alasan yang sesuai untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat. Contoh : mengisi borang pengurusan grafik membuat keputusan ii. Mengemukakan alasan untuk menerima atau menolak sesuatu pendapat.

ii. Menerangkan makna perkataan. frasa dan ayat. x Mendengar rakan membaca. intonasi dan gaya pembacaan yang sesuai 5.0 Membaca kuat dengan kelancaran sebutan. 37 . Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i.Seniman Agung Tan Sri P.Pegawai Kanan Syarikat Minda Bestari itu anak penoreh getah Kampung Tualang Tujuh Contoh ayat majmuk : . x Membandingkan bacaan yang didengar dari segi kelancaran. frasa dan ayat yang mengandung ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 5. Ramlee dan Biduanita Negara Puan Sri Saloma merupakan insan yang mempunyai bakat seni yang luar biasa. dan intonasi Contoh ayat tunggal : .1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. kefasihan. Membaca perkataan.

ii. Amboi. membaca teks ucapan. Tolong kemaskan meja kamu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 i. Menjelaskan makna perkataan mengikut konteks. bijak sungguh anaknya! (ayat seruan) 4. dan membaca ramalan cuaca x Mencari makna perkataan dalam kamus. x Mengadakan pertandingan membaca di sekolah. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Cadangan Aktiviti/Nota Contoh : 1. (ayat penyata) 2. (ayat perintah) Aras 3 i. Permintaan terhadap kereta nasional semakin meningkat. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Contoh: membaca berita. Berapakah jumlah pengguna kolam renang itu setiap hari? (ayat tanya) 3. 38 .

intonasi.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 5. ii. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Mengadakan teknik teater pembaca bagi tujuan melatih kelancaran. sebutan. Menyatakan isi penting berdasarkan bahan yang dibaca. Aras 2 i. Membaca lancar bahan sastera dan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cadangan Aktiviti/Nota x Menjalankan aktiviti simulasi untuk tujuan membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar bahan sastera dengan gaya dan penyampaian yang menarik. ii. x Contoh : membaca perutusan x Bercerita. x 39 .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Menceritakan bahan sastera yang dibaca dengan perkataan sendiri. dan jeda yang betul berdasarkan skrip yang disediakan. Menceritakan isi bahan yang dibaca.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. laras iklan x Menggunakan Majalah Dalam Darjah (MDD) atau Akhbar Dalam Darjah (ADD) bagi tujuan membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai ii. Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca. x Membaca dan memilih jawapan yang betul berdasarkan soalan pemahaman yang diberikan 40 . x Contoh : laras sains. Cadangan Aktiviti/Nota x Memilih teks pelbagai laras. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul serta gaya yang sesuai.

Meneliti halaman kandungan dan sinopsis prakata untuk mendapatkan maklumat. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Meneliti glosari dan bibliografi untuk mendapatkan maklumat. x Membaca secara imbasan dengan meneliti prakata. Merujuk kepada kamus untuk mencari makna dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Contoh bahan: buku rujukan ensiklopedia Aras 3 i.0 Membaca dan memahami maklumat yang terdapat dalam pelbagai teks 6. x Pertandingan secara makna perkataan menggunakan kamus.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6. x Contoh bahan : ensiklopedia x Membaca pantas secara imbasan glosari. dan sinopsis pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan tajuk. x Berlatih menggunakan kamus untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan dengan cepat. 41 . bibliografi. kandungan. Aras 2 i. dan kata pengantar untuk mendapatkan maklumat tentang sesebuah buku.

Mengecam dan mengenal pasti format pelbagai genre. x Nota : karangan perbincangan. Menjelaskan ciri penulisan yang baik berdasarkan sesuatu genre.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6. dan ayat yang biasa digunakan dalam sesuatu genre. dan perenggan. x Membaca contoh beberapa genre untuk menyatakan ciri penulisan yang baik dari segi kata. x Contoh : dialog. peribahasa. laporan. ayat.2 Mengenal pasti pelbagai genre penulisan. surat kiriman. frasa. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. catatan Aras 2 i. Mengenal pasti kata. syarahan Aras 3 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Mencari persamaan dan perbezaan sesuatu genre. x Membezakan pendahuluan sesuatu genre. frasa. 42 .

x Berbincang untuk mengenal pasti mesej yang terdapat dalam teks yang dibaca. Review. Recite. Cadangan Aktiviti/Nota x Menentukan isi penting berdasarkan teknik SQ4R.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan daripada pelbagai bahan bacaan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6. Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam teks. Mengenal pasti dan menyatakan mesej penulis berdasarkan teks yang dibaca. (Nyatakan S = Q = 4R = x Nota : S = Survey (Tinjau) Q = Question (Soalan) x x 4R = Read. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Menyenaraikan fakta daripada teks. Reflect Aras 2 i. Aras 3 i. 43 .

x Membaca pantas secara luncuran setiap teks yang disediakan untuk mendapatkan gambaran umum. Menyatakan gambaran umum tentang sesuatu teks yang dibaca.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menyatakan gambaran umum pelbagai teks yang dibaca. 44 . Cadangan Aktiviti/Nota x Membaca tajuk kecil daripada teks untuk mendapatkan gambaran umum. Aras 3 i. x Membaca bahagian pengenalan sesebuah teks untuk mendapatkan maklumat menyeluruh tentang teks yang dibaca. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Aras 2 i. x Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks. Menyatakan maklumat menyeluruh tentang sesuatu teks yang dibaca.

x Menjalankan aktiviti bacaan ekstensif (bacaan luas) untuk mencari fakta yang relevan bagi mengukuhkan maklumat. Aras 2 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Membaca ayat pertama dalam perenggan bagi sesuatu teks. Menyatakan fakta yang relevan dengan perkara yang dikehendaki dalam teks. Mengimbas fakta yang relevan daripada pelbagai bahan untuk mengukuhkan maklumat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6. Mengumpul maklumat secara imbasan untuk membuat keputusan. internet 45 . Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Membaca pantas daripada pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi membuat keputusan. Aras 3 i. x Membaca pantas sesuatu teks untuk mencari fakta yang relevan berdasarkan soalan yang disediakan.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. x Nota : Penggunaan pusat sumber sekolah.

x Contoh : surat khabar. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Berbahas untuk menyokong atau membangkang ramalan tentang isu yang diberikan dengan mengemukakan hujah yang bernas. Membuat ramalan berdasarkan tajuk tentang isu yang diberikan. ii. Aras 2 i. Membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu yang diberikan. x Contoh : LPG membuat ramalan x Menjalankan teknik sumbang saran untuk mendapatkan maklumat yang menyokong ramalan. x Berbincang untuk membuat ramalan berdasarkan idea yang berkaitan dengan cerita dan isu dalam teks yang diberikan dengan merujuk pelbagai sumber. Cadangan Aktiviti/Nota x Perbincangan berkumpulan untuk membuat ramalan berdasarkan bahan yang dibaca dengan melengkapkan Lembaran Pengurusan Grafik (LPG). Mengumpulkan maklumat daripada bahan yang dibaca untuk membuat ramalan. Menentukan kesesuaian maklumat yang terdapat dalam teks untuk membuat ramalan.6 Membuat ramalan berdasarkan sesuatu cerita atau maklumat yang diberi dalam bahan ilmu.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 6. x Nota : isu semasa berunsur KMD (Kajian Masa Depan) 46 . internet Aras 3 i.

x Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. x Contoh soalan : Pada pendapat kamu. menaakul dan menghayati kandungan teks yang dibaca 7.0 Membaca. x Contoh : Cerita Si Tanggang x Soalan tersurat : Mengapakah Si Tanggang meninggalkan kampung halamannya? x Soalan tersirat : Mengapakah dikatakan Si Tanggang mementingkan diri sendiri? 47 .Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. Membuat dan menyatakan andaian tentang sesuatu perkara yang tersirat berdasarkan maklumat yang tersurat. x Bersoal jawab menggunakan soalan bercapah berdasarkan sesuatu maklumat bagi tujuan membuat andaian yang tersurat. Menjelaskan maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan yang dibaca. apakah kesudahan cerita ini? Aras 2 i.

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. 48 . Membuat kesimpulan tentang maksud tersurat dan tersirat berdasarkan bahan grafik dan bukan grafik. Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan LPG untuk membuat rumusan.

pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. x Menyenaraikan ayat dalam teks yang memberikan kesan kepada pembaca dengan menyatakan sebab. Aras 3 i. x Mengecam isi utama dan pengajaran dalam teks yang disediakan. Memilih ayat yang memberikan kesan dalam teks prosa dan puisi dengan menyatakan alasan. istilah. Aras 2 i. Mengecam diksi. 49 . dan ayat yang memberikan kesan dengan menyatakan sebab.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 7. Cadangan Aktiviti/Nota x Mengenal pasti diksi dan ayat yang menarik serta istilah yang terdapat dalam sesuatu petikan. Mengklasifikasikan pelbagai jenis ayat yang memberikan kesan dengan mengemukakan alasan. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i.

0 Menggunakan pelbagai jenis ayat dan wacana dalam penulisan 8. Ramai orang mandi dan bersantai di pantai. Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. x Melaksanakan teknik permata untuk menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8. x Contoh ayat : 1. Kami berkelah di Pantai Cahaya Bulan. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. x x Contoh: pantai mandi angin panas Laut bot ikan 50 . dan ayat majmuk. ayat tunggal. 2.

Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Membina ayat majmuk daripada dua atau lebih ayat tunggal yang diberikan. Dia merenung wajah temannya. x Contoh : Kata hubung gabungan – dan. x Menggunakan teknik kloz untuk membina ayat majmuk dengan kata hubung. Dia berkata-kata sambil merenung wajah temannya.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 2 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Membina ayat majmuk dengan kata hubung. Aras 3 i. 51 . lalu. b. c. x Contoh ayat : Tetamu itu bangun lalu turun ke serambi. tetapi dan sambil x Contoh ayat : a. Dia berkata-kata.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk. x Membina ayat topik.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8. dan ayat contoh untuk membentuk perenggan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina perenggan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk.L Surat Kepada Kawan KLCC-Suria tempat lawatan – Putra Jaya rasa seronok Aras 2 i. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. semoga sihat waktu balik bertanya khabar bercuti di K. ayat huraian. 52 . Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik peta minda bagi tujuan membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.

Menulis karangan prosa. mencari jalan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. cengkerik 53 . Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik karangan berpandu (rangsangan kata) bagi menghasilkan karangan naratif berdasarkan sesuatu tajuk. bunyi unggas. Tajuk : Sesat di Hutan x Contoh rangsangan kata : menggerunkan. panik.

Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis perenggan dengan menggunakan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. x Contoh perkataan : Aras 2 i. x Menyalin ayat dengan tulisan berangkai Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8. Cadangan Aktiviti/Nota x Latih tubi menulis perkataan yang diberi dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. x Latih tubi menulis perenggan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Menulis perkataan dengan tulisan berangkai yang kemas dan cantik. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. 54 .

Perkhemahan Pengakap peserta pengakap mendirikan khemah. Membina ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang dikenal pasti tentang sesuatu tajuk.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8.4 Membina dan menulis ayat topik dan ayat huraian berdasarkan sesuatu perkara. x Ayat huraian : mereka bekerjasama mendirikan khemah dalam kumpulan masing-masing. x Membuat sumbang saran bagi tujuan mencatatkan hujah dan alasan yang sesuai untuk membina perenggan. x Ayat Topik : Aras 2 i. Mengemukakan hujah dan alasan yang sesuai dalam perenggan. ii. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. 55 . Cadangan Aktiviti/Nota x Berbincang dan mencatat isi yang sesuai dengan tajuk berdasarkan pelbagai sumber. x Menggunakan teknik peta minda (rajah tulang ikan) bagi mengkonstruk ayat topik dan ayat huraian berdasarkan isi yang telah dikenal pasti tentang sesuatu tajuk. Mengenal pasti isi yang sesuai dengan tajuk.

56 . Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik penyoalan kendiri untuk menulis isi sesuatu tajuk bagi tujuan membina perenggan yang kohesif. Membina perenggan yang kohesif dengan ayat topik dan ayat huraian.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i.

Menghubungkaitkan idea antara perenggan dengan menggunakan penanda wacana. x Menggunakan teknik kloz bagi tujuan menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. Aras 3 i. x Contoh penanda wacana : justeru.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8. walau bagaimanapun.5 Mengenal pasti dan menggunakan penanda wacana yang sesuai dalam satu perenggan bagi sesebuah karangan. Menyambung ayat dalam perenggan dengan penanda wacana yang sesuai. x Membuat perenggan bagi tujuan menghubung kait idea antara perenggan dengan penanda wacana. sehubungan dengan itu Aras 2 i. 57 . Memilih dan mengenal pasti penanda wacana yang terdapat dalam teks yang dibaca. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik imbasan bagi tujuan mengenal pasti dan mencatat penanda wacana yang terdapat dalam teks.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Menggunakan pendekatan proses untuk membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. Aras 2 i.6 Membina wacana yang sempurna bagi keseluruhan karangan. x Mengklasifikasikan ayat yang telah dibina bagi perenggan pengenalan. dan perenggan penutup bagi menghasilkan sebuah karangan yang baik. dan penutup. x Mengaplikasikan teknik peta minda dan pendekatan proses bagi tujuan menulis sebuah karangan yang lengkap berdasarkan tajuk. ii. perenggan isi. Cadangan Aktiviti/Nota x Membuat peta minda bagi mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan. Menulis sebuah karangan yang lengkap bersesuaian dengan format. Mengenal pasti ayat yang sesuai bagi menghasilkan perenggan pengenalan. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. isi. Aras 3 i. Mengenal pasti isi yang sesuai sebagai kerangka penulisan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 8. 58 .

59 . Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. x Murid menulis ayat yang disebut.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 9.1 Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. Mengambil imlak teks yang diperdengarkan dengan ejaan dan tanda baca yang betul. x Menulis ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Aras 2 i. x Mengambil imlak perkataan dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul.0 Mencatat dan menyusun maklumat Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota 9. Aras 3 i. Menulis pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan. Aras 1 i.

x Cadangan Aktiviti/Nota Menggunakan teknik penyoalan (5W + 1H) untuk memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. x Membuat carta aliran bagi tujuan mencatatkan nota. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Contoh Carta Aliran : makanan seimbang waktu makan jenis makanan zat makanan 60 .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 9. Memilih dan menulis idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. Mencatat nota dalam bentuk grafik.

x Contoh kerangka : x Tajuk : makanan seimbang jenis makanan kandungan zat kuantiti kalori dan lain-lain 61 . Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik kerangka (Skeleton Outline) untuk menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan. Mendengar dan menyenaraikan idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i.

Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Menyusun maklumat penting daripada bahan grafik yang disediakan untuk tujuan membuat laporan.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Cadangan Aktiviti/Nota x Membuat jadual untuk menulis maklumat mengikut prosedur. Contoh : Jadual Perjalanan Bas 62 . Menulis maklumat mengikut prosedur yang betul.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 9. Menyusun maklumat penting yang terdapat dalam bahan grafik. Aziz Kelas : 6 Bijak Subjek Bahasa Melayu Pemahaman Bahasa Melayu Penulisan Matematik Sains Bahasa Inggeris Markah 90 Gred A 95 98 86 84 A A A A Aras 2 i. x Contoh jadual : Pencapaian prestasi murid Nama : Saiful Azri Abd.

x Contoh: bola sepak pengadil pemain (11) pengadil penjaga garisan penjagapenyerang masa pertahanan 63 . Cadangan Aktiviti/Nota x Mencerakinkan maklumat.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran Huraian Hasil Pembelajaran Aras 3 i. Mengolah maklumat secara koheren untuk tujuan tertentu.

ii. Mengecam ayat informatif dalam teks. x Menganalisis ayat. Mengenal pasti isi daripada pelbagai sumber berdasarkan tajuk. Aras 3 i. Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. ii. 64 . Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. Membina ayat topik dan ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif dengan ayat informatif. menarik dan bermakna. Menyusun isi mengikut perenggan bagi menghasilkan karangan yang lengkap. x Menulis karangan yang lengkap.0 Menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif 10. x Contoh ayat informatif : x Malaysia telah mencatat sejarah dalam Sukan Sea XXI apabila menjadi johan keseluruhan.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah. x Menemu bual pelbagai pihak untuk mendapatkan maklumat bagi menghasilkan serta menyusunnya mengikut perenggan karangan yang lengkap berdasarkan tajuk.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 10. bagi mengecam ayat informatif dalam teks serta membina ayat huraian untuk menghasilkan perenggan yang kohesif.

Aras 2 i.2 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. Cadangan Aktiviti/Nota x Mengesan kesilapan ejaan dan tanda baca dalam hasil kerja rakan. perkataan. x Menganalisis ayat untuk mengesan kesilapan pada struktur ayat dalam hasil kerja rakan. Aras 3 i.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 10. 65 . Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan struktur ayat. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan ejaan. dan tanda baca dalam teks. Mengenal pasti dan membetulkan kesilapan aspek pertautan idea dalam penulisan yang dihasilkan. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Menggunakan teknik konferensi (persidangan) untuk mengenal pasti dan membetulkan kesilapan penulisan.

3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. x Contoh : memulihara flora dan fauna  tanam semula  tebus guna tanah  pembaikan ikan  penetasan telur penyu Aras 3 i. x Menggunakan teknik pengurusan grafik untuk menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 10. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. x Menggunakan bahan rangsangan bagi tujuan mencatatkan isi utama dan idea sokongan dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. Aras 2 i. Mencatat idea utama dan idea sokongan yang terdapat dalam petikan yang didengar dan dibaca dalam bentuk linear. x Contoh : menyenaraikan ayat topik untuk membuat ringkasan teks 66 . Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar. Cadangan Aktiviti/Nota x Menggunakan teknik gambaran cerita (rangsangan kata) bagi tujuan mencatatkan idea yang terdapat dalam petikan yang dibaca atau didengar.

Huraian Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti/Nota Aras 1 i. x Menyebut perkara yang menarik dalam karya. ditonton atau dibaca 11. x Memberikan komen tentang perkara yang menarik. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik dalam karya. Aras 3 i. MMeneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 2 i.0 Membuat ulasan tentang bahan yang didengar.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. x Membuat ulasan tentang perkara yang menarik. x Contoh : membuat sinopsis 67 .

Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 11. Menjelaskan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. x Contoh : menyenaraikan mesej dan nilai ii. Menyaring maklumat untuk mendapatkan mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. Menyatakan pandangan tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. ii. dan pengajaran. ayat. idea. x Memberikan pendapat mengenai mesej dan nilai teks yang dibaca. x Contoh : menggariskan maklumat x Memberikan pendapat mengenai teks yang dibaca. x Contoh : membandingkan budaya Timur dengan budaya Barat  memakai kasut dalam rumah  cara makan 68 . Mengecam maklumat yang terdapat dalam teks. nilai. Mengemukakan pendapat tentang mesej dan nilai yang terdapat dalam teks. x Memilih dan menjelaskan mesej dan nilai daripada teks yang dibaca.2 Mengulas karya bukan sastera dari segi penggunaan perkataan. Aras 2 i. Aras 3 i. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. wacana. Cadangan Aktiviti/Nota x Mengenal pasti maklumat yang terdapat dalam teks.

iii. iii. Menghubungkaitkan tema dengan persoalan yang terdapat dalam teks. Huraian Hasil Pembelajaran Aras 1 i. dan gaya bahasa. x Mengecam isi utama dan menghubungkaitkan dengan tema daripada teks. Memberikan komen tentang peristiwa dan latar yang terdapat dalam teks.3 Mengulas karya sastera yang mudah secara umum dari segi tema dan persoalan. Cadangan Aktiviti/Nota x Menyenaraikan watak dan perwatakan dalam teks. iii. x Contoh : watak wira. x Mencatatkan pendapat tentang peristiwa dan latar daripada teks. Mengenal pasti persoalan. Mengulas watak dan perwatakan dalam teks. nilai dan pengajaran. x Menghuraikan tema dan persoalan utama daripada teks. Menyusun peristiwa yang terdapat dalam teks. watak dan perwatakan. x Menulis urutan peristiwa berserta latar daripada teks. Aras 3 i. Aras 2 i. Mengulas tema dan persoalan yang terdapat dalam teks. x Contoh : latar tempat – kampung x latar masa – zaman Jepun ii. 69 . Menjelaskan latar yang terdapat dalam teks. watak pengecut ii. x Memberikan pendapat mengenai watak dan perwatakan dalam teks. ii.Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu SK Tahun 4 Hasil Pembelajaran 11. Mengenal pasti perwatakan watak dalam teks. Mengecam watak yang terdapat dalam teks.