‫שי' הראשונים בשהחזיק בדרך והחזירו עירובין נב‬

‫בס"ד‬

‫רש"י לשנא קמא‬
‫לומר = לין פה‬

‫ר' יהודה‬

‫לכ"ע זה רק עירוב אם חבירו מחזירו ע"י לין פה‬
‫אבל אם חזר מעצמו אין לו עירוב‬

‫להחזיק = להחזיק בדרך‬

‫רק אם החזיק בדרך‬

‫כמאן אזלא‬
‫הא דאמר עולא‬

‫ה"ה לרבה אליבא דר'‬
‫יהודה אלא חד מינייהו‬
‫נקט‬

‫כמאן אזלא‬
‫רב יהודה בר אישתתא‬

‫מסקנא זה גם רבה‬
‫אליבא דר' יהודה‬

‫שיטת ר' מאיר‬
‫בעיות בשיטה זו‬

‫רש"י לשנא בתרא‬

‫רבה‬

‫ר' יוסי בר' יהודה‬

‫אפי' לא החזיק בדרך‬

‫ר' יהודה‬

‫רב יוסף‬
‫ר' יוסי בר' יהודה‬

‫זה עירוב בין אם מחזירו‬
‫חבירו ע"י לין פה בין אם‬
‫חזר מעצמו‬

‫לכ"ע זה רק עירוב אם החזיק בדרך‬
‫כרב יוסף ואליבא דר' יוסי‬
‫ברבי יהודה‬
‫)מוחזק בדרך‬
‫וגם מוחזר ע"י חבירו(‬
‫הו"א כרב יוסף ואליבא‬
‫דר' יוסי ברבי יהודה‬
‫)הוחזק בדרך‪ :‬נחית דרגא‬
‫והחזירו חבירו‪ :‬א"ל בית הכא(‬

‫החזיק בדרך וגם החזירו חבירו‬
‫הו"א‪ :‬שגם צ" ל שביתתי במקום פלוני או שהיה לו לערב בפת ולפיכך רק קנה שביתתו עם בני עירו‬
‫למסקנא אפי' אם לא אמר שביתתי במקום פלוני או לא עירב בפת ספק קנה עירובו ספק קנה עם בני עירו‬
‫מאי לשון "יתר על כן" לרי‬
‫למה הגמ' רק מזכיר רב‬
‫יוסי שמחמיר יותר מר'‬
‫יוסף ולא רבה במימרא‬
‫יהודה‬
‫של עולא‬

‫לומר = שביתתי במקום‬
‫פלוני‬

‫לכ" ע זה רק עירוב אם אמר שביתתי במקום פלוני‬

‫להחזיק = להחזיק בדרך‬

‫אפי' לא החזיק בדרך‬

‫רק אם החזיק בדרך‬

‫זה רק עירוב אם אמר‬
‫שביתתי במקום פלוני‬

‫שיטת ר' מאיר‬

‫בעיות בשיטה זו‬

‫ר"ת‬
‫לומר = עת חמה עת צנה‬

‫כרב יוסף ואליבא דר' יוסי‬
‫ברבי יהודה‬
‫)מוחזק בדרך ולא אמר‬
‫שביתתי במקום פלוני(‬
‫הו"א כרב יוסף ואליבא‬
‫דר' יוסי ברבי יהודה‬
‫)מוחזק בדרך ולא אמר‬
‫שביתתי במקום פלוני(‬

‫ה"ה למסקנא שיכול‬
‫למסקנא באמר שביתתי‬
‫להיות רב יוסף אליבא‬
‫במקום פלוני עסקינן‬
‫דר"י אלא שהגמ' מעדיפה‬
‫)מוחזק בדרך וגם אמר‬
‫רבה שההלכה כמותו‬
‫שביתתי במקום פלוני(‬
‫אע" פ שהחזיק בדרך ואמר שביתתי במקום פלוני‬
‫נגדר כעשיר ואין עירובו עירוב אלא א"כ הוא בא בדרך ממש‬
‫הו"א אם אין עירובו עירוב והרי הוא כבני עירו‬
‫למסקנא‪ :‬אע" פ שאין עירובו עירוב משהחזיק בדרך ואמר שביתתי במקום פלוני עדיין סילק עצמו מאלפים אמה‬
‫שבצד שני של ביתו‬
‫אע"פ שבמשנה הקודמת‬
‫עיקר חסר מן הספר אצל‬
‫ר"מ מסכים לר' יהודה‬
‫מסקנת הגמ' בכמאן‬
‫ע"פ ר"נ שמי שבא בדרך‬
‫אזלא רב יהודה בר‬
‫)עני( ואמר שביתתי‬
‫אישתתא )"דמשני באמר‬
‫במקום פלוני עירובו עירוב‬
‫שביתתי עסקינן"(‬
‫במשנתינו חולק על ר"י‬

‫עירובו עירוב רק אם חבירו מחזירו מפני החמה או‬
‫מפני הצנה כיון דדעתו לילך כשתעבור חמה וצנה‬
‫אבל אם החזירו בלי טעם א"כ לגמרי נתייאש‬

‫להחזיק = להחזיק בדרך‬
‫כמאן אזלא‬
‫הא דאמר עולא‬
‫בעיות בשיטה זו‬

‫עירובו עירוב אפי' אם לא‬
‫אמר שביתתי במקום‬
‫פלוני‬

‫לכ"ע זה רק עירוב אם החזיק בדרך‬

‫כמאן אזלא‬
‫הא דאמר עולא‬
‫כמאן אזלא‬
‫רב יהודה בר אישתתא‬

‫זה רק עירוב אם חבירו‬
‫מחזירו ע"י לין פה‬
‫אבל אם חזר מעצמו אין‬
‫לו עירוב‬

‫רק אם החזיק בדרך‬

‫אפי' לא החזיק בדרך‬

‫אם חבירו מחזירו מפני‬
‫החמה או מפני הצנה‬
‫נתייאש לגמרי ואין עירובו‬
‫עירוב‬
‫אבל החזירו בלי טעם‬
‫עירובו עירוב‬
‫רק אם החזיק בדרך‬

‫וכרבה לא אתיא דלכו"ע בעי רבה שיאמר עת צינה הוא‬
‫ואי דאמר עת צינה לא שייך לשון אע"פ‬
‫ופי' זה דחוק ופי' אחרון דרש"י נראה לר"י עיקר‬
‫‪1‬‬

‫בין אם חבירו מחזירו‬
‫מפני החמה ומפני הצנה‬
‫ובין אם מחזירו מטעם‬
‫אחר עירובו עירוב‬
‫רק אם החזיק בדרך‬
‫כרב יוסף ואליבא דר' יוסי‬
‫ברבי יהודה‬
‫)מלשון אע"פ דייק דחזר‬
‫מחמת חמה וצינה(‬

‫‪www.swdaf.com‬‬