P. 1
Proceduri Privind Atestarea-reatestarea Statiilor de Betoane

Proceduri Privind Atestarea-reatestarea Statiilor de Betoane

|Views: 12|Likes:
Published by Ciprian
Proceduri Privind Atestarea-reatestarea Statiilor de Betoane
Proceduri Privind Atestarea-reatestarea Statiilor de Betoane

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Ciprian on Sep 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2014

pdf

text

original

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII

PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE
Cod : PA – 005, act.1 Data intrării în vigoare: ............................

F-01/PG-001, act.0

Ultima imprimare 02.09.2006 09:46:00

1/29

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act. 1

PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE

1. 1.1. 1.2.

SCOP Prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind atestarea respectiv reatestarea staŃiilor de betoane. Aplicarea prezentei proceduri are drept scop realizarea, în mod unitar, a activităŃii de atestare/reatestare a staŃilor de producere a betoanelor, stabilind cerinŃele minime rezultate din actele normative în vigoare, pe care staŃiile de betoane trebuie să le îndeplinească, pentru a fi atestate. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplică de către toŃi deŃinătorii de staŃii de producere a betoanelor utilizate în lucrările de construcŃii. Atestarea staŃiilor de betoane se va face de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii prin comisiile de atestare constituite la nivelul Inspectoratelor JudeŃene în ConstrucŃii respectiv Inspectoratului în ConstrucŃii al Municipiului Bucureşti, la punerea în funcŃiune a acestora pe un amplasament. Atestarea este valabilă pe durata funcŃionării pe amplasament, dar nu mai mult de 2 an. Reatestarea staŃiei se face in condiŃiile prevăzute de prezenta procedură, pentru o durată de 2 ani, în condiŃiile menŃinerii amplasamentului. În perioada de valabilitate a atestării respectiv reatestării staŃiei, deŃinătorul acesteia trebuie să efectueze cel puŃin trimestrial autoevaluarea staŃiei, astfel încât staŃia de betoane să corespundă în permanenŃă exigenŃelor funcŃionale şi de calitate tehnică impuse la atestare. În cazul "limitării" sau a "opririi” staŃiei reluarea activităŃii se va face pe baza reconfirmării certificatului de atestare de către comisia de atestare. Reconfirmarea certificatului de atestare se va face de către comisia de atestare ori de câte ori se constată modificări importante ale condiŃiilor iniŃiale de funcŃionare. Urmărirea aplicării şi controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se face de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii – ISC, prin inspectoratele judeŃene în construcŃii respectiv Inspectoratul în ConstrucŃii al Municipiului Bucureşti. CADRUL LEGAL

2. 2.1. 2.2.

2.3. 2.4.

2.5. 2.6. 2.7.

3.

La baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative: • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, cu modificările şi completările ulterioare; • Legea nr. 90/1996 privind ProtecŃia Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; • OUG 195/2005 privind ProtecŃia Mediului înconjurător; • Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată în 2004 cu modificările şi completările ulterioare; • HG 272/1994 - Regulament privind controlul de stat al calităŃii in construcŃii;
F-02/PG-001, act.0

2/29

397/2005.persoană. absolventă a unui institut de învăŃământ superior tehnic. (2) Pe durata de aplicare a prezentei proceduri se va avea în vedere aplicarea ultimei modificări sau completări ale actelor normative şi reglementărilor tehnice la care se face referire în procedură sau în anexe. NE-012-99 . aprobat prin Decizia Primului – Ministru nr.2.atestarea staŃiilor de betoane – procedura prin care comisia de atestare IJC/ICMB.Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton şi beton armat. indicativ PCC 021/2000”. act. sau a unei şcoli tehnice de specialitate.Dispozitive de măsurare şi monitorizare 3/29 . termenii referitori la activitatea procedurală sunt definiŃi după cum urmează: . DEFINIłII ŞI PRESCURTĂRI 4. DefiniŃii În contextul prezentei proceduri. Prescurtări ISC IJC ICMB DMM F-02/PG-001.orice unitate care produce şi livrează beton în stare proaspătă. . producŃie şi conformitate.1.INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act. 4.0 . 4. autorizată de ISC care îndeplineşte atribuŃii specifice conducerii activităŃii unei staŃii de betoane.şef staŃie de betoane .Inspectoratul in ConstrucŃii al Municipiului Bucureşti . Ordinul MLPTL nr 337/N/2000 privind aprobarea reglementării tehnice „Procedura de inspecŃie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcŃii aflate în exploatare. la un nivel minim acceptat în condiŃiile asigurării securităŃii şi sănătăŃii personalului şi a protecŃiei mediului. Această listă va fi reactualizată periodic cu toate documentele normative referitoare la domeniul abordat care urmează să intre în vigoare. performanŃă. Ordinul 1558/2004 al MTCT pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformităŃii produselor pentru construcŃii.staŃie de betoane .Regulament privind conducerea şi asigurarea calităŃii in construcŃii Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – ISC. 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE • HG766/1997-Hotărâre de guvern pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in construcŃii: . . • • • • • • Notă: (1) Lista documentelor normative menŃionate mai sus nu este limitativă.Inspectoratul de Stat in ConstrucŃii . confirmă ca staŃia care solicita atestarea are capabilitatea de a producere betoane în conformitate cu prevederile tehnice şi de calitate în vigoare.Inspectoratul JudeŃean in ConstrucŃii . HG 622/2004 privind stabilirea condiŃiilor de introducere pe piaŃă a produselor pentru construcŃii. fiind dotată cu una sau mai multe instalaŃii de preparare beton. SR EN 206/1:2000 – Beton – Partea 1: SpecificaŃie.Regulament privind activitatea de metrologie in construcŃii .

să analizeze dovezile şi să întocmească Raportul de evaluare în vederea atestării staŃiilor. .Sistemul de management al calităŃii . AgenŃi economici deŃinători de staŃii de betoane ResponsabilităŃile care revin societăŃilor comerciale deŃinătoare de staŃii de betoane sunt următoarele: . respectând cerinŃele prezentei proceduri.1.să comunice IJC/ICMB orice modificare constructivă. Comisia de atestare Comisia de atestare are următoarele responsabilităŃi: . Inspectorii IJC/ICMB .sa dispună măsurile de suspendare pe durata determinată/anulare a certificatului de atestare.3. tehnologică sau de altă natură adusă staŃiei după atestare şi care conduce la modificarea parametrilor funcŃionali şi/sau de calitate atestaŃi în termen de 15 (cincisprezece) de zile de la modificare.să elibereze „Certificatul de atestare a staŃiei de betoane”. . . .să efectueze verificările. . in conformitate cu prevederile prezentei proceduri.să efectueze verificări în vederea evaluării menŃinerii condiŃiilor avute la atestare trimestrial şi ori de câte ori este nevoie. 5. 5.să completeze chestionarul de evaluare pe baza verificării documentelor şi constatărilor în teren.să stabilească măsuri corective pentru neconformităŃile constatate şi să urmărească realizarea acestora.să permită accesul şi să asigure condiŃiile de desfăşurare a verificărilor efectuate de inspectorii IJC/ICMB. verificări şi încercări . .să menŃină toate documentele şi înregistrările referitoare la staŃia respectivă pe toată durata de funcŃionare începând cu dosarul de atestare. .să efectueze verificările conform prezentei proceduri în vederea atestării staŃiei de betoane sau ori de câte ori este necesar a se constata îndeplinirea cerinŃelor avute la atestare.Sistemul de management integrat (calitate/mediu/sănătatea şi securitatea muncii) . . act.Responsabilul cu controlul tehnic de calitate 5. .Plan control calitate.INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act.0 4/29 . 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE SMC SMI PCCVI CQ . F-02/PG-001.să numească prin decizie Responsabilul CQ (autorizat de ISC în domeniul „Produse pentru construcŃii”) ca persoană de contact între producător şi ISC.să solicite in scris atestarea staŃiei si sa transmită dosarul staŃiei în vederea atestării la IJC/ICMB pe teritoriul căruia se află aceasta.să realizeze masurile corective rezultate în urma verificărilor interne şi a controalelor inspectorilor IJC/ICMB.2. . dacă staŃia îndeplineşte condiŃiile de atestare cerute de reglementările în vigoare. RESPONSABILITĂłI 5.

. O staŃie de betoane poate fi atestată dacă îndeplineşte următoarele cerinŃe minime de atestare: . sau funcŃionează în cadrul unui agent economic cu un sistem de management al calităŃii care cuprinde şi activitatea staŃiei de betoane. . 6.1. .dispune de infrastructura (spatii. 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE 5. . stare dovedită prin Rapoarte de inspecŃie tehnică la punerea în funcŃiune privind atingerea parametrilor calitativi.0 5/29 .are implementat şi eventual certificat propriul sistem de management al calităŃii având ca standard de referinŃă SR EN ISO 9001/2001. .echipamentele de măsură şi control se încadrează în clasa de precizie prescrisă şi sunt monitorizate din punct de vedere metrologic. 5. care asigura atât condiŃiile de capacitate de depozitare cat si cele prevăzute de reglementările tehnice specifice.are dotări care să permită încălzirea sau răcire a apei şi a agregatelor.Ńine evidenŃa certificatelor emise în „Registrul de evidenŃă al certificatelor de atestare a staŃiilor de betoane”. Inspectoratul Teritorial în ConstrucŃii . CerinŃe de atestare 6. are experienŃa şi cunoştinŃele necesare pentru acest gen de activităŃi.dispune de spatii de depozitare pentru materialele utilizate in procesul de producŃie..1. .personalul angajat este dimensionat corespunzător necesarului deservirii staŃiei. in conformitate cu Ordinul MLPTL nr 337/N/2000 privind aprobarea reglementării tehnice „Procedura de inspecŃie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcŃii aflate în exploatare.5. . cai de acces.posedă autorizaŃie de construire. în stare de bună funcŃionare. dacă se prevede funcŃionarea staŃiei pe timp friguros respectiv călduros. .eliberează certificatele de atestare pe baza raportului de evaluare transmis de către comisia de atestare.1. Inspectoratul JudeŃean în ConstrucŃii/Inspectoratul în ConstrucŃii al Municipiului Bucureşti . de ISC F-02/PG-001.INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act.4.verifică la termenele scadente ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor.Ńine evidenŃa staŃiilor în „Registrul de evidenŃă a staŃiilor de betoane” şi actualizează în permanenŃă baza de date privind staŃiile. . indicativ PCC 021/2000”.este dotată cu echipamentele şi utilajele necesare realizării fluxului tehnologic pentru prepararea unor betoane de calitate. . PROCEDURA ATESTĂRII 6.stabilesc acŃiunile corective ce se impun la constatarea neconformităŃilor şi aplică sancŃiuni conform prevederilor legale (după caz).arhivează un exemplar original al certificatului de atestare. act. .planifică şi efectuează controalele privind funcŃionarea staŃiilor de betoane. şeful staŃiei de betoane şi responsabilul cu controlul tehnic al calităŃii sunt autorizaŃi in conformitate cu reglementările legale in vigoare. . utilităŃi) necesara desfăşurării activităŃii si respectării reglementarilor specifice.

în termen de 5 zile lucrătoare. se întocmeşte „Sinteza trimestriala a rezultatelor pentru staŃiile de betoane” în conformitate cu prevederile NE 012-99. . 6.3. a dosarului de atestare alcătuit din : . .pentru dosarele admise. Comisia de atestare. .INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act. staŃiile de betoane vor prezenta. analizează dosarele de atestare.4. Procesul de atestare se declanşează prin depunerea de către Reprezentantul staŃiei de betoane la secretariatul IJC/ICMB in jurisdicŃia căruia se situează sediul staŃiei de betoane.3.dacă în urma analizei rezultă că dosarul este complet şi corect întocmit. comisia de atestare stabileşte data evaluării la faŃa locului. pe baza chestionarului de evaluare (Anexa 3) şi întocmesc procesul – verbal de evaluare care este anexă la chestionar (Anexa 4). Certificatul de atestare se eliberează pe o perioadă de 2 ani de comisia de atestare. F-02/PG-001. Inspectorii desemnaŃi de preşedintele comisiei de atestare. act. 6.0 6/29 . prin secretarul comisiei. Notă: Rezistenta la compresiune la 28 de zile – determinata pe un număr de 3 cuburi/cilindri (1 serie) din fiecare clasă de beton din nomenclator. 6. Comisiile de atestare se constituie şi îşi desfăşoară activitatea conform „Regulamentului de organizarea şi funcŃionare a comisiilor de autorizare şi atestare” aprobat prin ordinul Inspectorului General de Stat. se asigură realizarea controlului intern al materialelor componente şi al producŃiei de beton. la secretariatul comisiei de atestare. în vigoare.3.3. 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE dispune de un laborator propriu de încercări autorizat în conformitate cu prevederile legale sau are un contract cu un laborator de încercări autorizat /acreditat. efectuează evaluarea staŃiei de betoane la faŃa locului.2. dosarul în vederea completării acestuia. în conformitate cu cerinŃele reglementarilor tehnice specifice.1.3. Atestarea staŃiilor de betoane se va face de către Inspectoratul de Stat în ConstrucŃii prin comisiile de atestare constituite la nivelul Inspectoratelor JudeŃene în ConstrucŃii respectiv Inspectoratului în ConstrucŃii al Municipiului Bucureşti.rapoarte de încercări de conformitate pentru rezistenta la compresiune la 28 de zile pentru toate clasele de beton din nomenclator.2.cererea de atestare (Anexa 1) .2.fişa de identificare a staŃiei de betoane (Anexa 2) . la punerea în funcŃiune a acestora pe un amplasament. - 6. 6. 6.3. Anexa VI. Etapele de desfăşurare a procesului de atestare/reatestare 6.2. chitanŃa de achitare a cheltuielilor de atestare cu cel puŃin 3 (trei) zile înainte de data de desfăşurare a evaluării la faŃa locului stabilită de comun acord.1. . se informează în scris staŃia şi i se restituie.cheltuielile de atestare sunt în valoare de 1000 EURO.in cazul în care dosarul de atestare nu corespunde prevederilor impuse de prezenta procedură. pentru staŃia de betoane care îşi desfăşoară activitatea pe acelaşi amplasament în aceleaşi condiŃii tehnico-organizatorice avute la atestare.2.2. Comisia de atestare 6.

6. beton armat şi beton precomprimat” indicativ NE 012-99 art. După eliminarea tuturor neconformităŃilor consemnate în procesul – verbal de evaluare. tehnologică sau de altă natură adusă staŃiei după atestare care conduce la schimbarea parametrilor funcŃionali şi / sau de calitate atestaŃi.0 7/29 . La propunerea comisiei de atestare.3. în termen de 48 ore. Cheltuielile privind reconfirmarea certificatului de atestare sunt de 300 EURO.3.9.12. 6.3.StaŃia de betoane se va reatesta pentru orice modificare constructivă.4. Orice modificare constructivă. Eliberarea certificatului de atestare (Anexa 5) se efectuează de ITC pe baza dosarului de atestare întocmit de comisia de atestare pentru fiecare staŃie de betoane care îndeplineşte criteriile de atestare. aviz rezultat în urma analizei dosarului gestionat de IJC/ICMB care conŃine toate documentele întocmite pe toată perioada de valabilitate a atestării. de personal autorizat sau de altă natură adusă staŃiei după atestare şi care conduce la modificarea parametrilor funcŃionali şi/sau de calitate atestaŃi trebuie comunicată IJC/ICMB în termen de 15 (cincisprezece) zile de la modificare.10. inspectorii IJC/ICMB.3. 6. Certificatul de atestare se înregistrează în Registrul de evidenŃă al certificatelor de atestare al staŃiilor de betoane (Anexa 8).: modificări importante ale criteriilor de atestare.2. s-a dispus limitarea producŃiei de betoane sau oprirea funcŃionării staŃiei de betoane. F-02/PG-001. 6.3. 6.Reatestarea se face în baza cererii de reatestare (Anexa 1 a).INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act.7. 6. acŃiunile corective stabilite etc.13. in condiŃiile stipulate de „Codul de practică pentru lucrări din beton. 6. efectuează inspecŃii de control privind menŃinerea condiŃiilor avute în vedere la atestare.004 „Procedură de control la staŃiile de betoane”) în care se consemnează stadiul rezolvării acŃiunilor corective consemnate la inspecŃia anterioară.8.3. se completează Raportul de evaluare de către Comisia de atestare. 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE 6. organismul care a emis certificatul. InspecŃiile de control se efectuează anual (controale programate prima inspecŃie nu mai târziu de un an de la data atestării) şi ori de câte ori este cazul (ex. Procesul – verbal de inspecŃie şi orice alte documente referitoare la activitatea staŃiei de betoane se arhivează împreună cu dosarul de atestare a acestuia. Pe durata valabilităŃii certificatului de atestare a staŃiei de betoane. ca urmare a concluziilor inspecŃiilor anterioare şi alte situaŃii prin care se constată abateri de la criteriile de atestare).3.3. ITC poate să suspende pe o perioada de timp certificatul de atestare în cazul în care. 6.7.11. Fiecare ITC va deschide un Registru de evidenŃă a staŃiilor de betoane din IJC/ICMB coordonate de acesta. 6. 6. În cazul în care ITC a suspendat atestarea unei staŃii de betoane care are certificat controlul producŃiei/certificarea produsului se înştiinŃează. neconformităŃile depistate în cursul inspecŃiei. Concluzia comisiei de atestare se consemnează în „Raportul de evaluare”. reclamaŃii documentate.Anularea suspendarii atestarii se va face de către comisia de atestare în baza verificarilor efectuate de inspectorii IJC/ICMB.3.5. act. InspecŃiile de control se finalizează prin întocmirea proceselor – verbale de inspecŃie (conform PC . 9.3. tehnologică. avizului favorabil dat de comisia de atestare.

analizarea rezultatelor încercărilor efectuate pe probele prelevate la staŃie arată că pentru betoanele de clasă > C8/10 la un volum mai mare de 15% din totalul cantităŃii produse s-a înregistrat gradul III de omogenitate sau nu s-a realizat clasa betonului. obŃinerea de rezultate în afara limitelor admise în ceea ce priveşte caracteristicile betonului proaspăt. act. lipsa tipului de ciment corespunzător clasei betonului sau prevederilor proiectului. Evaluările se efectuează trimestrial (supraveghere programată) şi ori de câte ori este cazul (ex. 6. beton armat şi beton precomprimat” indicativ NE 012-99 art.2.0 8/29 . b. lipsa personalului calificat ce deserveşte staŃia.7 : 6.1. deteriorarea platformei de depozitare a agregatelor sau a pantei şi rigolelor de evacuare a apelor. Rezultatele verificărilor periodice efectuate vor fi înscrise în “Registrul de evidenŃă al evaluărilor / verificărilor efectuate” (Anexa 6). c. reclamaŃii documentate.3. Limitarea producŃiei de betoane dacă se constată cel puŃin una din următoarele deficienŃe: a. e. 9. nefuncŃionarea sistemului de management al calităŃii.2. decizii de limitare a producŃiei de betoane s-au de oprire a funcŃionării staŃiei de betoane etc. d.INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act. nerespectarea instrucŃiunilor de întreŃinere a utilajelor.4. Cheltuielile de reatestare sunt în valoare de 500 EURO.15 Pe durata de valabilitate a atestatului staŃia de betoane efectuează verificări privind menŃinerea condiŃiilor avute în vedere la atestare. Oprirea funcŃionării staŃiei de producere a betoanelor în baza uneia din următoarele constatări: a.: modificări importante ale criteriilor de atestare. dereglarea mijloacelor de dozare a componentelor betonului şi neasigurarea preciziei de măsurare din documentaŃia tehnică a acestora. opriri livrare de agregate sau oprirea staŃiei şi alte situaŃii prin care se constată abateri de la criteriile de atestare). 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE (inclusiv eventualele reclamaŃii. deteriorarea pereŃilor padocurilor de depozitare a agregatelor. 6.3. b. alte deficienŃe ce pot afecta nefavorabil calitatea betoanelor. d.)si rezultatele inspecŃiei IJC/ICMB efectuate în urma solicitări de reatestare. IJC/ICMB poate dispune următoarele măsuri conform „Codul de practică pentru lucrări din beton. F-02/PG-001. f. c. 6.4. Limitarea/oprirea funcŃionării staŃiei În baza inspectiilor efectuate la staŃia de betoane.14. 6.Reluarea activităŃii după perioada de iarnă sau după o oprire mai lungă de 3 (trei) luni impusă de lipsa comenzilor nu necesită reatestarea staŃiei dar se va efectua o inspecŃie care va constata dacă s-au menŃinut condiŃiile iniŃiale de atestare.4.

cod formular F-02/PA-005. 7. ÎNREGISTRĂRI Fişa staŃiei de betoane. 1 PROCEDURA PRIVIND ATESTAREA / REATESTAREA STAłIILOR DE BETOANE 7.0. într-un exemplar.0. cod formular F-04/PA-005.0.0 9/29 .1 Anexa nr. Procesului verbal de evaluare. 1 – Cererea de atestare a staŃiei de betoane. un exemplar din procesul verbal se reŃine de comisia de atestare şi un exemplar se distribuie staŃiei evaluate. 6 – Model de certificat de atestare a staŃiilor de betoane. cod formular F-09/PA-005.INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCłII Procedură de autorizare Cod : PA – 005 Act. 4 – Proces verbal de evaluare. se completează în timpul evaluării staŃiei. act. 7 – Registrul de evidenŃă al verificărilor interne şi externe efectuate la staŃia de betoane. Chestionarul de evaluare în vederea atestării staŃiilor de betoane.5.1.0.1. Anexa nr. 2 – Fişa de identificare a staŃiei de betoane. Registrul de evidenŃă al certificatelor de atestare al staŃiilor de betoane. cod formular F-08/PA-005. Anexa nr. de către inspectorii IJC/ICMB. 8 –. cod formular F-01/PA-005. 3 – Chestionarul de evaluare în vederea atestării staŃiilor de betoane. cod formular F-07/PA005. cod formular F-03/PA-005. act. 7. Raportul de evaluare se întocmeşte in 2 exemplare de către comisia de atestare. un exemplar se transmite la IJC/ICMB. de către inspectorii IJC/ICMB.0.0. 7. act. act. act. Anexa nr.1. Anexa nr. Anexa nr. 5 – Raport de evaluare a staŃiei de betoane. 8. ANEXE Anexa nr.2. act. 7. Certificatul de atestare a staŃiei de betoane se editeaza in 2exemplare si se semneaza de catre Inspectorul Teritorial Sef si de catre conducătorul agentului economic deŃinător al staŃiei evaluate. 7. act. 1a – Cererea de reatestare a staŃiei de betoane. un exemplar se arhivează la dosarul staŃiei şi un exemplar se transmite la ITC. Anexa nr. se completează in 2 exemplare. cod formular F-06/PA-005. act. cod formular F-05/PA-005. F-02/PG-001. act. se completează în două exemplare de către agentul economic deŃinător al staŃiei.3.4. act. Anexa nr.

(denumire instituŃie)……………………. 1 la PA-005 MODEL CERERE DE ATESTARE STAłIE DE BETOANE Doamnei / Domnului Inspector JudeŃean Şef Prin prezenta. 4. autorizaŃia Sefului de staŃie (copie).……………. prenume Semnătura L. în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau anularea atestării. dovada asigurării efectuării încercărilor de către un laborator autorizat de ISC. F-01/PA-005.. compus din : 1.………….. Conducătorul unităŃii. Nume.. decizia de numire a Responsabilului CQ ca persoana de contact.. autorizaŃia Responsabilului CQ (copie).Anexa nr. act.……. fişa de identificare a staŃiei de betoane.0 10/29 . rapoartele de inspecŃie ale echipamentelor emise de un organism acreditat conform reglementărilor în vigoare.. 6.……………. 2.………………………………. reprezentată prin …………………………………………………………….. …. vă solicităm declanşarea procedurii de atestare a staŃiei de betoane ……………………. Declarăm prin prezenta că am luat cunoştinŃă de prevederile reglementărilor legislative şi tehnice în vigoare aplicabile activităŃii staŃiei de betoane pentru care solicităm atestarea şi ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a atestatului. în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de autorizare anexat. cu sediul în ……………………………………………………………….……………. 3.S.. 5....

…………….……...Anexa nr. certificatul de atestare nr……/…………. F-02/PA-005. Conducătorul unităŃii. decizia de numire a Responsabilului CQ ca persoana de contact (dacă au intervenit schimbări faŃă de atestare).. …. în acest sens vă supunem spre analiză dosarul de reautorizare anexat.……………. Declarăm prin prezenta că am luat cunoştinŃă de prevederile reglementărilor legislative şi tehnice în vigoare aplicabile activităŃii staŃiei de betoane pentru care solicităm atestarea şi ne angajăm să respectăm prevederile acestor reglementări pe toată perioada de valabilitate a atestatului.…………. prenume Semnătura L. reprezentată prin …………………………………………………………….0 11/29 . dovada asigurării efectuării încercărilor de către un laborator autorizat de ISC (dacă au intervenit schimbări faŃă de atestare).. 5. rapoartele de inspecŃie ale echipamentelor emise de un organism acreditat conform reglementărilor în vigoare. 1a la PA-005 MODEL CERERE DE REATESTARE STAłIE DE BETOANE Doamnei / Domnului Inspector JudeŃean Şef Prin prezenta. . Nume.S. fişa de identificare a staŃiei de betoane reactualizată (dacă este cazul).(denumire instituŃie)…………………….……………. cu sediul în ……………………………………………………………….……………………………….. compus din : 1.. 3. 2. vă solicităm declanşarea procedurii de reatestare a staŃiei de betoane …………………. 4... act.... în caz contrar suntem de acord cu suspendarea sau anularea atestării..

.tip (volumetric / gravimetric) .0 5....tip (volumetric / gravimetric).capacitate..DATE DE IDENTIFICARE AGENT ECONOMIC Anexa nr....capacitate utilă c) betonieră cu amestecare combinată : .....capacitate utilă 5.3 6....1 7.2 4... b) ciment (eventual adaosuri) caracterizate prin: ......2 5...0 Statut juridic 2........ 1............. în varianta: a) betonieră cu cădere liberă : .0 7........ act.....4 Adresa Telefon fax Nume si prenume Autorizatie ISC – nr.semiautomata .... anul de fabricaŃie Capacitate de producŃie InstalaŃie de comanda manuala ....capacitate.......capacitate...tip (volumetric / gravimetric) ......capacitate...1.2 7......0 ...tip (volumetric / gravimetric) .......0 3..../data Nume si prenume AutorizaŃie ISC – nr......... d) aditivi: .1 5. 2 la PA-005 FISA DE IDENTIFICARE / STAłIA DE BETOANE ../data Sef staŃie Responsabil CQ InstalaŃiile de producŃie: Tip staŃie Producător..automata Instalatii de dozare: a) agregate: ...........3 F-03/PA-005. 4.... c) apă: ..0 4...3 4......0 4.....0 7......3 5... Instalatii de incalzire sau racire a apei sau agregatelor InstalaŃia de malaxare.. ..capacitate utilă b) betonieră cu amestecare forŃată : .

Şef staŃie F-03/PA-005. InstalaŃie de recuperare a apelor rezultate din : .2 ECHIPAMENTE SPECIALE a) traducător de umiditate.Implementat/in curs de implementare .Număr silozuri /Capacitate totala Depozit aditivi . sorturi Silozuri ciment .9 8.spălarea centralelor de beton.6 8.0 10.0 Întocmit.0 12. . /capacitate Apa utilizata la prepararea betonului . act.transportoare cu bandă (posibilităŃi de acces). Sisteme de vibrare pentru : . încălzire agregate. . InstalaŃie de avertizare acustică şi luminoasă InstalaŃie de producere a aerului comprimat Centrală termică Elemente de acces şi protecŃie pentru : . . Mijloacelor de transport beton .Capacitate /nr.7 8..Nr. b) echipamente pentru livrarea betonului la temperatură controlată.0 16.Tip Nomenclatorul claselor de betoane produse Depozite agregate .3 8. .Sursa de apa potabila /alta sursa Laborator de analize si încercări .5 8.depuneri de agregate.11 9. .centrale de beton (balustrade.certificat 8.0 13.1 8.depozitul de agregate (sort 0.dozatorul de ciment.silozul de ciment.Laborator propriu/contract cu laborator Sistem de management al calităŃii .0 8.4 8. InstalaŃie de filtrare la silozurile de ciment.0 11.0 15.10 8.ape reziduale.8. încălzire beton). . trepte antiderapante).0 .4).0 14.8 8.funcŃionare pe timp călduros c) centralizată. .funcŃionare pe timp friguros (încălzire apă.ploi. Sistem de evacuare şi recuperare pentru : .

2. 1. La rubrica „ObservaŃii” se pot nota şi alte informaŃii considerate relevante pentru controlul ce se efectuează sau se precizează că întrebarea nu este aplicabila staŃiei controlate. Chestionarul se completează prin bifare la rubrica 2 sau 3 funcŃie de rezultatul controlului. pentru situaŃia în care este „neconform” se precizează în rubrica 4 în ce constă neconformitatea. telefon : ………………………Fax : ………………………e-mail :…………………. Nr. 3. 1/10 F-04/PA-005.2. Date privind staŃia de betoane 2.1. Persoana de conducere delegată pentru reprezentare ……………………………………………………… 2. act. telefon : ………………………Fax : ………………………e-mail :…………………. 1. Denumirea : ………………………………………………………………………….…………………… InstrucŃiuni de completare a chestionarului 1.………….1...3.0 . 3 la PA-005 CHESTIONAR DE EVALUARE LA STAłII DE BETOANE 1.4.………………………… 2.…………….2. Nr.. chestionarul se poate completa în întregime sau parŃial în funcŃie de scopul controlului. Chestionarul trebuie completat de către inspectori la fata locului.…………………… 1. 2.. Denumirea …………………………………………………………………………………………..Aexa nr. Adresa …………………………………………………………………………………...3. Adresa: …………………………………………………………………………………………………………….. Date privind instituŃia tutelară 1.……………….

........... Documentele privind organizarea si funcŃionarea staŃiei de betoane StaŃia/staŃiile de betoane este/sunt de tipul : 1............./data.................... AutorizaŃie şef staŃie Nr.......Nr................./data...... 1............... act... cerinŃă 0 Verificarea 1 Rezultatele controlului conform neconform 2 3 ObservaŃii 4 1......../data........ Certificat de atestare a staŃiei de betoane (la reatestare) Nr..... 1.1.......8........ 1...................... 1...2... Decizia de numire a şefului de staŃie Nr............5.......... AutorizaŃie de construire Nr........ 1.. F-04/PA-005......................3..... 1... Responsabil control tehnic de calitate AutorizaŃia Nr.................../data........0 2/10 ..... 1........7..................../data............../data..6.... Certificat control producŃie (dacă este cazul) Nr................4...../data.............. Certificat sistem de management al calităŃii (daca este cazul) Nr..

...adaptarea prevederilor la procesul de producŃie de beton F-04/PA-005......11..10....9.valabilitatea ediŃiei/reviziei 2. Verificarea Decizie numire metrolog Nr.. ..13.. act..... 2... 2. cerinŃă 1. Nomenclatorul claselor de betoane Înregistrări privind efectuarea verificărilor trimestriale a menŃinerii cerinŃelor de atestare Sistemul de management al calităŃii .......disponibilitatea la staŃie .12.responsabil cu metrologia 1.. 1.sef statie . Regulament de organizare şi funcŃionare Fişe post pentru: . 1......responsabil CQ ...disponibilitatea procedurilor impuse prin Manual.2.1.....existenta si functionarea dovedita prin inregistrari Manual management calitate se verifica: ./data.. Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 1.Nr..0 3/10 . Proceduri de sistem .....

act.0 4/10 . Înregistrări privind acŃiunile corective şi preventive 3. Echipamente. 2.Controlul materialelor componente .6. F-04/PA-005.2. 3.1.Controlul productiei de beton .4. integral în limba română) disponibilă în camera operatorului Rapoarte de inspecŃie tehnice a echipamentelor emise de organisme acreditate conform reglementărilor în vigoare Prin care se dovedeşte ca: InstalaŃiile de producere a betonului corespund realizării fluxului tehnologic pentru prepararea betonului si se înscriu in tolerantele reglementate. 3. Înregistrări privind planificarea şi efectuarea instruirii personalului deservent Înregistrarea neconformităŃior şi reclamaŃiilor 2.5. cerinŃă 2. Verificarea Proceduri de lucru pentru controlul procesului de producere a betoanelor: .Controlul de conformitate Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 2.3. utilaje şi DMM Carte tehnică (parametrii tehnici şi instrucŃiuni de exploatare şi întreŃinere.Nr.

4. 4. Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii Verificarea depozitării materialelor componente ale betonului agregate Depozitarea separată a sorturilor de agregate se face pe platforme betonate care au pante şi rigole de evacuare a apelor din precipitaŃii PereŃii despărŃitori între padocuri sunt suficient de înalŃi.0 .8. act. F-04/PA-005.3.2.1. 4.1.1.9.6. 3.1. buncărelor şi mijloacelor de transport ExistenŃa şi starea de funcŃionare a instalaŃiilor de încălzire sau răcire a apei sau a agregatelor (dacă este cazul) Program etalonări şi verificări metrologice pe anul………… Înregistrări privind efectuarea etalonărilor / verificărilor metrologice a DMM Identificarea şi depozitarea separată DMM care nu au verificările metrologice efectuate s-au sunt defecte ExistenŃa greutăŃilor etalon Verificarea periodică a mijloacelor de dozare săptămânală sau la cel mult 50 ore funcŃionare pentru fiecare betonieră. în bună stare astfel încât să nu permită amestecarea sorturilor 5/10 4. 4.7.5. Verificarea ExistenŃa şi starea de funcŃionare a instalaŃiilor de spălare a betonierelor. cerinŃă 3. 3.Nr. 3. 3. 3. 3.

pe scânduri. agrementele tehnice). cerinŃă 4.3. Adaosuri Se depozitează astfel încât să se asigure menŃinerea proprietăŃilor fizico-chimice . 4. 4.1. Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 4.sunt asigurate condiŃii corespunzătoare de depozitare (încăperi închise.5. cu interspaŃii pentru asigurarea circulaŃiei aerului la partea interioară) Apa sursa de apă : reŃea publică /altă sursă (corespunde cerinŃelor SR EN 1008: 2003). 4.1.2.2.1. 4.1. în stive-cel mult 10 saci suprapuşi. Aditivi Se asigura depozitarea aditivilor in conformitate cu cerinŃele specifice produsului (stabilite prin standardele de produs. 4.3.4.0 6/10 .3.2. 4. Verificarea Compartimentele sunt marcate cu tipul de agregat şi de sort ciment Cimentul în vrac – depozitarea în spaŃii care să asigure menŃinerea caracteristicilor fizico-mecanice ale cimentului Cimentul în sac .2. 4.5.1. act. 4. F-04/PA-005.4.Nr.

... Controlul calităŃii materialelor componente Plan de control a materialelor componente La aprovizionare Înainte de utilizare 6... Se efectuează controlul calităŃii agregatelor la : Aprovizionare Înainte de utilizare F-04/PA-005.. cerinŃă 5........ Laborator Verificarea Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii Laboratorul de încercări este autorizat AutorizaŃia Nr.........3...../data.........2... 5...2..1.0 7/10 ......./data.1. 5........ Se efectuează controlul calităŃii cimentului la: Aprovizionare Înainte de utilizare 6. Contract cu laborator autorizat (dacă e cazul) Nr. Înregistrări privind rezultatele încercărilor 6.............. 5............ AutorizaŃia Nr.... act.. 6......Nr..../data......3..

Se efectuează controlul calităŃii aditivilor la: Aprovizionare Înainte de utilizare Se efectuează controlul calităŃii adaosurilor Aprovizionare Înainte de utilizare Înregistrări privind rezultatele încercărilor Verificarea compoziŃiei betonului Sunt întocmite studii preliminare pentru clasele de betoane cuprinse în nomenclator de către un laborator autorizat.5. 7. Se respectă sursele de materiale existente la data controlului cu cele avute în vedere la efectuarea studiilor preliminare Adaptarea reŃetelor de preparare la caracteristicele reale ale materialelor aprovizionate Adaptarea reŃetelor de preparare la caracteristicele instalaŃiei Respectarea cantităŃilor prevăzute în reŃetă la dozare. 7.3.6.5. 7. 7. cerinŃă 6. 6.4.4. Verificarea Se efectuează controlul calităŃii apei sursa de apă : reŃea publică /altă sursă (corespunde cerinŃelor SR EN 1008: 2003).7. 7. F-04/PA-005. Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 6. 6.0 8/10 .2.Nr. 7.1. act.

1. 8.Nr. cerinŃă 8.eşantionările şi încercările sunt realizate cu frecvenŃa stabilită prin PCCVI.0 9/10 .sunt proceduri pentru efectuarea eşantionărilor.2.când se utilizează o compoziŃie de beton nouă.3. verificări si incercari pe betoane. 8.4. act. . F-04/PA-005. 8.există un plan control calitate.înregistrate rezultatele verificărilor şi încercărilor efectuate .încadrarea valorile realizate în limitele impuse prin standardele / specificaŃiile de referinŃă Control curent : . corecŃiile şi/sau acŃiunilor corective întreprinse Se emite declaraŃie de conformitate la livrarea betonului . Verificarea Controlul conformităŃii betonului Se verifică efectuarea încercărilor iniŃiale de tip: .rezultatele înregistrate se încadrează în limitele standardelor / specificaŃiilor de referinŃă Sunt înregistrări privind controlul produselor neconforme. este corect completată Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 8.când a intervenit o schimbare majoră susceptibilă de a avea repercusiuni asupra caracteristicilor betonului (se schimbă semnificativ materialele componente sau procesul de producŃie) . . . încercărilor şi verificărilor .

1. detalii privind compoziŃia.in conformitate cu prevederile reglementarilor tehnice specifice in vigoare . 9. ora şi ritmul de livrare) Livrarea betonului este însoŃită de bonul de livrare Este asigurata curăŃirea mijlocului de transpot Mijloacele de transport beton sunt etanşe şi corespund tipului de beton transportat Rezultatele controlului conform neconform ObservaŃii 8. 10. Evaluarea conformitatii betonului produs cu cerintele specificate . 9. act.4. 10. reînceperea producŃiei s-a efectuat pe baza reconfirmării respectării condiŃiilor de atestare? F-04/PA-005. Anexa VI.Nr.0 10/10 .conform NE 012-99.1. Verificarea În cazul rezultatelor necorespunzătoare obŃinute pe probele de beton se verifică dacă s-a anunŃat utilizatorul. Limitarea producŃiei sau interzicerea producerii betoanelor (reatestare) După remedierea neconformităŃilor care au dus la limitarea/oprirea staŃiei.3. 9. 9. cerinŃă 8.5. 9. în termen de 30 zile de la livrarea betonului. tipul de beton. programul (data.2.6.4 Sinteza trimestriala a rezultatelor Livrarea betoanelor Livrarea betoanelor din staŃia de producere se face în baza unor comenzi scrise ale clientului care cuprind obiectivul (partea de structură la care se utilizează betonul).

Anexa nr. În urma evaluării efectuate la staŃia de betoane de către Inspectoratul JudeŃean în ConstrucŃii ……………………… pe baza chestionarului de evaluare s-au constat un număr de …….1 . NECONFORMITATEA ACłIUNII CORECTIVE ACłIUNEA CORECTIVĂ PROPUS PENTRU OBS. Semnătura 1. 3.neconformităŃi pentru care s-au stabilit acŃiuni corective conform tabelului de mai jos: CONSTATAREA REALIZĂRII TERMEN NR. Numele şi prenumele reprezentanŃilor staŃiei de betoane Semnătura F-05/PA-005.. 3. 2. act. 4a la PA-005 MODEL PROCES – VERBAL DE EVALUARE A STAłIEI DE BETOANE………………………………… încheiat azi ………………. 2. CERINłĂ CONSTATATĂ SOLUłIONARE REALIZATĂ REPROGRAMATĂ Notă : AcŃiunile corective şi termenele pentru soluŃionarea neconformităŃilor sunt stabilite de comun acord cu reprezentanŃii staŃiei de beton Numele şi prenumele inspectorilor de specialitate 1.

) Nr. cod PA-002 ►Reglementări tehnice (regulamente. 526/25. fax staŃie de betoane: Comisia de atestare compusă din : Nume şi prenume Preşedinte Membru Membru Secretar comisie În urma analizării Dosarului de atestare de către comisia de atestare s-au constatat următoarele : Nr. cu modificările şi completările ulterioare.2004 ►SR EN ISO 17025:2005 . republicată în 13 octombrie 2004. Rapoartele de inspecŃie ale echipamentelor sunt emise de un organism de terŃă parte acreditate conform reglementarilor in vigoare? 4. Rapoartele de încercare şi interpretările statistice prezentate sunt emise de un laborator autorizat de ISC? 6.CerinŃe generale pentru competenŃa laboratoarelor de încercări şi etalonări ►Procedura privind evaluarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcŃii în vederea autorizării.10/1995 privind calitatea în construcŃii.63/2001 privind înfiinŃarea Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii – ISC. 707/03. S-a constatat realizarea tuturor acŃiunilor corective stabilite în Procesul verbal rezultat în urma verificărilor efectuate în baza Chestionarului de evaluare? DA NU F-06/PA-005.ISC. specificaŃii. Baza legală a atestării: ►Legea nr. 180/11. proceduri. 1. instrucŃiuni.1 .11.Anexa nr. aprobat prin HGR nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor. aprobat prin Decizia nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii. modificată şi completată prin Legea nr. fax : Nr. telefon staŃie de betoane: Nr. Date de identificare staŃie de betoane InstituŃia tutelară: Adresă instituŃie tutelară: Adresă staŃie de betoane : 1. metodologii. telefon: Nr. Fişa de identificare este completată cu toate datele de identificare necesare în faza de atestare/reatestare? 2. ►OGR nr.04.2001 ►Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Inspectoratului de Stat în ConstrucŃii . etc. ghiduri. cu modificările şi completările ulterioare ►Legea nr. 5 la PA-005 ANTETUL INSPECTORATULUI JUDEłEAN ÎN CONSTRUCłII sau INSPECTORATULUI ÎN CONSTRUCłII AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI care efectuează evaluarea RAPORT DE EVALUARE STAłIE DE BETOANE ÎN VEDEREA ATESTĂRII înheiat azi……………………….2002.272/1994 ►Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor de analize şi încercări în activitatea de construcŃii – aprobat prin HG 808/2005. cod PA-003 ►Procedura de autorizare a personalului de specialitate în construcŃii. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Lista documentelor sistemului de management al calităŃii conŃine documentele necesare funcŃionării sistemului? 3. Chestionarul de evaluare s-a completat conform cerinŃelor etapei de atestare / reatestare? 7. Rapoartele de încercare şi interpretările statistice sunt corespunzătoare etapei de atestare/reatestare? 5. manuale. normative. ►OGR nr. aprobată prin Legea nr. 397/01 august 2005 a Primului Ministru ►Regulament privind controlul de stat al calităŃii în construcŃii.12. Criteriul analizat crt. act. Registrul comerŃului: CUI societate : Nr.

... Comisia de atestare Nume şi prenume Semnătură Preşedinte Membru Membru Secretar comisie Prezentul raport de evaluare a fost întocmit în .Alte constatări rezultate în urma analizei Paginile anexate. ÎNDEPLINEŞTE / NU ÎNDEPLINEŞTE cerinŃele de atestare..........................exemplare..... . în număr de ............1 .......... F-06/PA-005.... CONCLUZIA COMISIEI DE ATESTARE În urma analizei documentelor staŃia de betoane …………………………………………………… cu sediul……………………………………………………………………………………………………... fac parte integrantă din prezentul Raport de evaluare.. act..

. act................1 . pentru staŃia de betoane atestată şi 1 ex....... Certificatul de atestare s-a emis în 2 (două) exemplare : 1 ex... ...Anexa nr.... Se atesta ca: Statia de betoane Denumire Adresa a fost inspectată de către reprezentanŃii autorizaŃi ai IJC /ICMB privind indeplinirea cerinŃelor din Chestionarul de evaluare staŃii de betoane in vederea atestarii... parte integranta din Procedura de atestare/ reatestare a statiilor de betoane aprobata prin...... Inspector teritorial sef.. pentru Inspectoratul Teritorial in Constructii …………........ staŃia indeplineşte integral condiŃiile de atestare....... Sef statie /Director General (societate care detine statia) Nume si prenume semnatura Nota: Chestionarul de verificare are in vedere faptul ca statia dispune de echipamentul de productie si de facilitatile necesare producerii betoanelor in conditii care respecta reglementarile specifice in vigoare../Data emiterii:... 6 la PA-005 ANTETUL INSPECTORATULUI TERITORIAL IN CONSTRUCTII Certificat de Atestare nr... F-07/PA-005.......... Nume si prenume semnatura Statia de betoane va menŃine toate condiŃiile avute în vedere la atestare în conformitate cu Chestionarul de evaluare şi va corecta prompt orice deficienŃă va apare..... Valabil pana la data de........... Atestarea conformitatii betoanelor nu face obiectul atestarii staŃiei şi se va face în conformitate cu prevederile legale in vigoare. Urmare constatarilor finale...

crt. NeconformităŃi constatate Măsura dispusă* Nr/data document Numele şi prenumele Semnătura *) .. Anexa nr.Măsura care se dispune este: continuarea funcŃionării sau limitarea producŃiei sau oprirea funcŃionării staŃiei F-08/PA-005. act.SC………………………………. StaŃia de betoane………………………….1 . 7 la PA-005 REGISTRU DE EVIDENłĂ al verificărilor interne şi externe efectuate la staŃia de betoane A. Măsuri dispuse cu ocazia evaluării interne şi a controalelor organelor de control abilitate: Nr.

8 la PA-005 Registrul de evidenŃă al certificatelor de atestare al staŃiilor de betoane Suspendări Certificat de atestare Data Dată anulare suspendare suspendare Date privind CERTIFICATUL DE ATESTARE Număr Data eliberare Data expirare Date de identificare STAłIE DE BETOANE Denumire Semnătură de primire Adresă Telefon Denumire Adresă Telefon Denumire Adresă Telefon F-09/PA-005.0 . act.Anexa nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->