P. 1
MedSOS EPPER Thessaloniki Doukakis

MedSOS EPPER Thessaloniki Doukakis

|Views: 16|Likes:

More info:

Published by: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS on Jul 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2009

pdf

text

original

Κλιματικές αλλαγές και τρωτότητα

τοσ Δστικού Θερμαϊκού
΢ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΔΜΠ
Ε. ΔΟΥΚΑΚΗΣ
Αν. Καθηγητής ΕΜΠ
ΜΔ΢ΟΓΔΙΟ΢ SOS: «ΓΡΑ΢Η ΓΙΑ ΣΟ ΚΛΙΜΑ», ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΙΚΗ 23.02.2008
΢θνπόο
εθηηκήζεηο γηα ηηο
θιηκαηηθέο αιιαγέο
ζηνλ 21
ν
αη.
Πξόβιεςε επηπηώζεσλ
(κνληέια)
επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ
…ε αλάδεημε ηεο ηξσηόηεηαο κηαο από ηηο
πην επαίζζεηεο ζηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο
πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ηης παράκηιας
Πεδιάδας ηης Θεζζαλονίκης (Δ. Θερμαϊκός)
Αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη επηπηώζεηο
ζηε ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο
Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο θαηά ηνλ 20
ν
αη. έρνπλ
πξνθαιέζεη αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ (CO
2
, CH
4
, νμείδηα αδώηνπ, CFCs θιπ)
Αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία
Φαινόμενο ηοσ Θερμοκηπίοσ
Η θερμοκραζία ζηο διάζηημα 1860-1999
Η θερμοκραζία έτει ανέβει ~ 0.8
ν
C ηον 20
ο
αι.
Η δεκαεηία ηοσ 1990 ήηαν η θερμόηερη ηης τιλιεηίας
Το 1998, 2002 και 2003 ήηαν ηα θερμόηερα έηη ηης τιλιεηίας
1979
1951
1964
1957
1993
-18%
Δπηπηώζεηο ηεο αλόδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο
Θηώζημμ ηωκ πάγωκ
(Β.Πόλος, Γροιλαμδία, ηπειρωηικοί πάγοι,
παγεηώμες, θαλάζζιοι πάγοι)
ζηάζκε ζάιαζζαο &επηθαλ.ζεξκνθξ.σθεαλώλ
Άκμδμξ ηεξ ζηάζμεξ
ηεξ ζάιαζζαξ
 Η ζάιαζζα έρεη αλέβεη 120 m από ηελ ηειεπηαία
πεξίνδν παγεηώλσλ (πξηλ 18.000 ρξόληα)
 Σνλ ηειεπηαίν αηώλα ε ζάιαζζα αλέβεθε πεξίπνπ 10-25
cm(κέζε ηηκή 18 cm).
Θενμηθή δηαζημιή
ηωκ ωθεακώκ
+
=
Δθηηκήζεηο γηα ηνλ 21
ν
αηώλα
Παραηηρήζεις & Προβλέυεις
για ηη θερμοκραζία ζηο
διάζηημα 1000-2100
1860-2000: 0.8
o
C
2000-2100: 1.4-5.8
o
C
Δθηηκήζεηο γηα ηνλ 21
ν
αηώλα
Προβλέυεις ανόδοσ
ηης ζηάθμης ηης
θάλαζζας
΢ην ηέινο ηνπ επόκελνπ αηώλα, ε ζάιαζζα
αλακέλεηαη λα βξίζθεηαη 9 – 88 cm (κε κηα κέζε
ηηκή 48 cm) πάλσ από ηα ζεκεξηλά επίπεδά ηεο.
!
Επιπηώζεις ηης ανόδοσ ηης θάλαζζας – ΠΛΗΜΜΤΡΑ
Η πιεκκύξα ζα εληαζεί
ζε πεξηνρέο πνπ θαηά-
βπζίδνληαη (ζρεηηθή
άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο)
Οη παξάθηηεο πεξηνρέο ρακεινύ πςνκέηξνπ
θαη κηθξήο θιίζεο ζα είλαη νη πην
επαίζζεηεο ζηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο.
Καηά ην 2080:
 94 εθαη. άλζξσπνη (ζήκεξα 13) εθηηκάηαη όηη ζα θηλδπλεύνπλ εηεζίσο
από πιεκκύξα. (Μπαγθιαληέο, Ιλδνλεζία, Κίλα, Αίγππηνο, Κάησ
ρώξεο θιπ).
 25% ησλ πγξόηνπσλ αλά ηνλ θόζκν ζα ραζνύλ κόληκα.
Επιπηώζεις ηης ανόδοσ ηης θάλαζζας - ΓΙΑΒΡΩ΢Η
Η δηάβξσζε είλαη ην θπζηθό
θαηλόκελν ηεο επίδξαζεο (θύκαηα,
ξεύκαηα) ηεο ζάιαζζαο ζηελ αθηή.
Τπνινγίδεηαη όηη ην 70%ησλ αθηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ
βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο δηάβξσζεο. Οη πην επαίζζεηεο αθηέο
είλαη νη παξαιίεο θαη ηδηαίηεξα νη ακκώδεηο.
Η εθηεηακέλε δηάβξσζε θαηά ηνλ 20
ν
αηώλα νθείιεηαη:
΢ηελ άλνδν 10-25 cm ηεο ζάιαζζαο ζηε δηάξθεηα ηνπ αηώλα
΢ηελ απμεκέλε ζπρλόηεηα θαη έληαζε ησλ αθξαίσλ
θπκαηηθώλ θαηαηγίδσλ
΢ηηο αλζξώπηλεο επεκβάζεηο ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο
Αξρηθή δηαηνκή
είλαη έλα απιό, γξακκηθό κνληέιν
πνπ ππνινγίδεη ηελ νπηζζνρώξεζε
ηεο αθηήο ιόγσ ηεο αλόδνπ ηεο
ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.
To κνληέιν Bruun
Σειηθή δηαηνκή
S
R
H
b
L
S
H b
L
R
Δθηηκήζεηο γηα ηε Μεζόγεην
 Οη πην επαίζζεηεο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ ζηελ άλνδν ηεο
ζάιαζζαο εθηηκάηαη όηη ζα είλαη:
 ηα δέιηα θαη νη εθβνιέο ησλ πνηακώλ
 νη παξάθηηεο πεδηάδεο
 νη παξάθηηνη πγξόηνπνη
 νη παξαιίεο
΢πγθεθξηκέλα, νη πεξηνρέο «πςεινύ θηλδύλνπ» ηεο Μεζνγείνπ
είλαη:
Σν δέιηα ηνπ Νείινπ
 Η Βελεηία
 Ο Θεξκατθόο Κόιπνο
θαηαβπζίδνληαη
Οι πιο εσαίζθηηες περιοτές ζε
απώλεια σγροηοπφν
Η πεξηνρή κειέηεο
1.ΘΓΞΙΑΪΗΜΟ
ΗΜΘΝΜΟ
2.ΝΓΔΖΑΔΑ
3.ΝΜΠΑΙΖΑ
4.ΘΓΟΟΑΘΜΚΖΗΕ
παξάθηηεο πεξηνρέο
ηεο Πεδηάδαο ηεο
Θεζζαινλίθεο
παιαηό Δέιηα
Αλημύ
Οη παξάθηηεο πεξηνρέο ηεο Πεδηάδαο
παιαηό Δέιηα
Αλημύ
αληηπιεκκπξηθό αλάρσκα
Μήθνο = 6 km
Πιάηνο = 7 m
Ύςνο = 1,50 –2,50 m
Μήκος ακηογραμμής
ηης περιοτής μελέηης
99 km
αληηπιεκκπξηθό αλάρσκα
Μήθνο = 24,5 km
Πιάηνο = 7 m
Ύςνο = 1,00 –2,50 m
 ε πεξηνρή θαηαβπζίδεηαη κε έλα
ξπζκό 2-3 mm/ρξ.
 ηνπηθά, ξπζκνί θαζίδεζεο κέρξη 50
mm/ρξ. (Καινρώξη) θαη 100 mm/ρξ.
(παιαηό δέιηα Αμηνύ)
[Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα 2853/ΑΠΘ]
Σν κνληέιν πξόβιεςεο
 Άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο
ζάιαζζαο
 «Γπλακηθή» άλνδνο ηεο
ζάιαζζαο + θιηκαηηθέο
αιιαγέο
 Παξάγνληεο δηακόξθσζεο
κηαο αθηήο
 Αλζξώπηλεο επεκβάζεηο
(θξάγκαηα, ακκνιεςία,
ηξνθνδόηεζε κε άκκν)
ΝΘΕΙΙΡΞΑ (Ν)
ΖΟΠΜΞΖΗΕ
ΓΛΓΘΖΛΕ (Γ)
ΔΖΑΒΞΩΟΕ (Δ)
ΗΡΙΑΠΖΗΓΟ
ΗΑΠΑΖΓΖΔΓΟ (Η)
ΖΟΜΔΡΓΖΜ
ΖΔΕΙΑΠΩΚ (Ζ)
+
+
+
+
ΙΓΠΑΒΜΘΕ
ΑΗΠΜΓΞΑΙΙΕΟ (Ι)
Ι = Ν + Δ + Η + Γ + Ζ
νπηζζνρώξεζε
αθηνγξακκήο
Σν κνληέιν πξόβιεςεο γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο
Ι = Ν + Δ + Γ + Η + Ζ
Ι = Ν + Δ + Γ
Ν
Δ
Γ
Ι
 Ννμζδημνηζμόξ ηωκ παναγόκηωκ ημο μμκηέιμο γηα ηεκ
πενημπή μειέηεξ:
 Νιεμμύνα
 Δηάβνωζε
 Ζζημνηθή Γλέιηλε
? Ηομαηηθέξ Ηαηαηγίδεξ
? Ζζμδύγημ ηδεμάηωκ
 2 ζεκάνηα ακόδμο ηεξ ΙΟΘ:
0,50 θαη 1,00 m
1. Υαξηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
Π Λ Η Μ Μ Τ Ρ Α
1. Σάρφζη & Γεφγραθική
Προζαρμογή 4 ταρηών
1:50.000 ηης ΓΥΣ
4. Αναπαράζηαζη μονηέλοσ
εδάθοσς
3. Δημιοσργία ΨΜΕ
2. Ψηθιοποίηζη
συομεηρικών ζηοιτείφν
και γεφγραθικών
ονηοηήηφν
5. Κάιπςε «επαίζζεησλ»
παξάθηησλ πεξηνρώλ κε
δηαγξάκκαηα 1:5.000
Κάλυψη με διαγράμματα 1:5.000
Διαγράμμαηα 1:5.000
2. Υαξηνγξαθηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε
Γ Ι Α Β Ρ Ω ΢ Η
1. Γενίκεσζη ακηογραμμής
2. ΢ρεδίαζε δηαηνκώλ
412 διαηομές κάθεηες ζηη
γεμικεσμέμη ακηογραμμή
αμά 100 μ.
1
9
4
5
1
9
5
0
1
9
5
5
1
9
6
0
1
9
6
5
1
9
7
0
1
9
7
5
1
9
8
0
1
9
8
5
1
9
9
0
1
9
9
5
Διάγραμμα μεηαβολής ηης
ακηογραμμής
Τπνινγηζκόο ξπζκνύ κεηαβνιήο:
με ηη χρήζη διαηομών και ηη μέθοδο ηης γραμμικής
παλινδρόμηζης
ξ
Ε θιίζε ηεξ βέιηηζηεξ
εοζείαξ είκαη μ νοζμόξ
μεηαβμιήξ ηεξ
αθημγναμμήξ
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
15,8 km
2
0,50 m
 πιεκκύξα
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
22,2 km
2
0,8 km
2
0,50 m
 πιεκκύξα
 δηάβξσζε
 ηζηνξηθή εμέιημε
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
0,50 m
 πιεκκύξα
 δηάβξσζε
 ηζηνξηθή εμέιημε
 θαηαζηξνθή αλαρώκαηνο
46,3 km
2
0,8 km
2
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
1,00 m
 πιεκκύξα
25,2 km
2
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
1,00 m
 πιεκκύξα
 δηάβξσζε
 ηζηνξηθή εμέιημε
37,1 km
2
0,4 km
2
Σα ζελάξηα πξόβιεςεο γηα ην 2100
1,00 m
 πιεκκύξα
 δηάβξσζε
 ηζηνξηθή εμέιημε
 θαηαζηξνθή αλαρώκαηνο
97,7 km
2
0,4 km
2
Πξνηάζεηο
i. Δλεκέξσζε πνιηηείαο θαη θνξέσλ γηα ηηο
επεξρόκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο
ii. Παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ ηεο ζηάζκεο
ηεο ζάιαζζαο, ησλ θαζηδήζεσλ θαη ηεο
παξάθηηαο δπλακηθήο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο
iii. ΢ρέδην πξνζηαζίαο ησλ ηξσηώλ πεξηνρώλ ηεο
πεδηάδαο (Καινρώξη, βηνκεραληθή δώλε
Θεζ/θεο)
iv. Απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο γηα ηε
ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ επαίζζεησλ
πεξηνρώλ.
Δπραξηζηώ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->