ΓΖΜΟ΢ ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ΢

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣ΢ΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ
΢.Α.Σ.Μ.- ΣΟΜΔΑ΢ ΓΔΧΓΡΑΦΗΑ΢ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΢ΥΔΓΗΑ΢ΜΟΤ

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
ΓΗΔΡΔΤΝΖ΢Ζ ΣΖ΢ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ΢ ΔΦΑΡΜΟΓΖ΢
΢ΤΝΓYΑ΢ΜΔΝΩΝ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΩΝ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ
Ζ ΠΔΡΗΠΣΧ΢Ζ ΣΖ΢ ΔΛΔΤ΢ΗΝΑ΢

ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ΢ ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢
ΘΑΝΟ΢ ΒΛΑ΢ΣΟ΢
ΚΑΘΖΓΖΣΖ΢ Δ.Μ.Π.
΢ΤΝΔΡΓΑΣΔ΢
Δ. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ΢
ΣΟΠΟΓΡ. ΜΖΥ.- ΠΟΛΔΟΓ.,
ΤΠ. ΓΗΓΑΚΣΩΡ. Δ.Μ.Π.
Σ. ΚΑΛΤΦΧ
ΣΟΠΟΓΡ. ΜΖΥ., Δ.Μ.Π.

Α. Σα Πξνβιήκαηα
• ΥΑΜΖΛΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ΢
• ΑΠΧΛΔΗΑ ΔΠΗ΢ΚΔΠΣΧΝ  ΑΠΧΛΔΗΑ ΠΟΡΧΝ

Β. Οη θίλδπλνη
Γξακαηηθέο απμήζεηο κεγεζώλ θαη επεθηάζεηο
δόκεζεο :
α. - απηνθηλήηωλ
- θαηνίθωλ ζην Θξηάζην
- θαηνίθωλ ζηα Μεζόγεηα
β. δξαζηεξηνηήηωλ θαη δόκεζεο ζηελ
Διεπζίλα
γ. δξαζηεξηνηήηωλ ζην ιεθαλνπέδην

H ππνβάζκηζε ζα είλαη δξακαηηθή αλ
δελ παξζνύλ γελλαίεο απνθάζεηο,
όζν είλαη θαηξόο :
• ζηελ Ζξώωλ Πνιπηερλείνπ
• ζηελ Δι. Βεληδέινπ
• ζηελ παξαιηαθή
• ζηηο γεηηνληέο

Γ. ΢ηόρνη γηα ην θπθινθνξηαθό
• Αλαβάζκηζε ηνπ εζωηεξηθνύ
κηθξνπεξηβάιινληνο ηεο πόιεο
• πξνζηαζία ηνπ θέληξνπ θαη ηωλ πεξηνρώλ
θαηνηθίαο από ηελ θίλεζε ηωλ θνξηεγώλ.
• αμηνπνίεζε ηνπ θξπκκέλνπ πινύηνπ ηεο
Διεπζίλαο.

Οη αμίεο ηεο Διεπζίλαο

• Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη

• Ζ παξαιηαθή δώλε

• ν ζηδεξνδξνκηθόο δηάδξνκνο

΢ΣΟΥΟΗ ΔΡΔΤΝΑ΢
•ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΘΑΛΑ΢΢ΗΟΤ ΜΔΣΧΠΟΤ

•ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΠΑΛΑΗΑ΢ ΔΘΝΗΚΖ΢ ΟΓΟΤ

•ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΓΗΑΓΡΟΜΖ΢ ΠΑΛΑΗΟΤ
΢ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ
•ΑΞΗΟΠΟΗΖ΢Ζ ΟΓΟΤ ΔΘΝΗΚΖ΢
ΑΝΣΗ΢ΣΑ΢ΔΧ΢

•ΚΔΝΣΡΟ
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΑΠΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ
• ΖΠΗΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΢ΣΗ΢ ΓΔΗΣΟΝΗΔ΢

Σα Πιενλεθηήκαηα ηεο πόιεο
1. Ζ ειάρηζηε απόζηαζε από ηελ Αζήλα θαη ε πξνζηαζία
από ην Πνηθίιν Όξνο.
2. Σα θπζηθά εκπόδηα : ν θόιπνο θαη ε Πάξλεζα.
3. Σα ηερλεηά εκπόδηα: ην αεξνδξόκην θαη νη βηνκεραληθέο
εθηάζεηο.
4. ν κεγάινο αξηζκόο ζέζεωλ εξγαζίαο
5. ε αξραία Διεπζίλα
6. ε επαξθήο ζπγθνηλωληαθή ζύλδεζε κε ην ιεθαλνπέδην
- Αηηηθή νδόο
- Νέα εζληθή νδόο
- Πξναζηεηαθό ηξέλν
7. νη ήπηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο γεηηνληέο

Οη επζύλεο ηεο Διεπζίλαο
1. ηο ιζτσρόηερο οτσρό ηοσ Θριάζιοσ.
2. Η Ελεσζίνα είναι ο δσηικός πνεύμονας ηης Αθήνας.
3. Ο αρταιολογικός τώρος - εσρωπαϊκή κληρονομιά

Σα ζηνηρεία θιεηδηά γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο
Διεπζίλαο θαη νη θπθινθνξηαθέο πξνϋπνζέζεηο

Αλάδεημε ηνπ θέληξν

Αλαβάζκηζε ηεο παξαιηαθήο δώλεο

ν αξραηνινγηθόο ρώξνο – από αλεμάξηεην απόζπαζκα ζε πξνζηαηεπόκελν
ζηνηρείν ηνπ ηζηνύ

κεηαηξνπή ηωλ γεηηνληώλ ζε ήπηαο θπθινθνξίαο

ελίζρπζε ηεο δεκόζηαο ζπγθνηλωλίαο

γηα εζωηεξηθέο κεηαθηλήζεηο
γηα ηε ζύλδεζε ηεο Διεπζίλαο κε ην ιεθαλνπέδην

πνδήιαην θαη πεξπάηεκα

Οη επθαηξίεο
• Ο πεξηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηεο Παιαηάο Δζληθήο,
ράξε ζηελ θαηαζθεπή ηεο Αηηηθήο Οδνύ.

• Ζ απνκάθξπλζε ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο
θαη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ηξακ ζηνλ
αλελεξγό ζηδεξνδξνκηθό δηάδξνκν.

ΤΦΗ΢ΣΑΜΔΝΟ ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ
ΠΟΛΟΗ ΔΛΞΖ΢

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΗΔΡΑΡΥΖ΢Ζ
ΟΓΗΚΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ

ΣΟ ΝΔΟ ΓΗΚΣΤΟ ΓΗΑ ΣΟ
ΠΟΓΖΛΑΣΟ

ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟ΢
ΣΖ΢ ΟΓΟΤ ΑΛΚΗΒΗΑΓΟΤ
ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ ΚΟΜΒΟΤ ΜΔ
ΟΓΟ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ

ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ
ΚΟΜΒΟΤ ΓΔΛΑ΢
(ΑΔΡΟΓΡΟΜΗΟΤ)
2 ΛΤ΢ΔΗ΢

ΓΗΑΜΟΡΦΩ΢Ζ
ΠΑΡΑΛΗΑΚΟΤ ΓΡΟΜΟΤ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful