ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΟ΢ ΓΤΡΟ΢ Ν.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ΢

Το Δίκησο ΜΕ΢ΟΓΕΙΟ΢ SOS θαη ο Αθληηικός Οργανιζμός ηοσ Δήκοσ Ν. Φιλαδέλθειας ζας προζθαιούλ ηελ Κσριακή 04/11/2007, 9:00πμ ζε έλαλ κεγάιο «Ποδηλατικό γύρο της Ν. Φιλαδέλφειας». Καιούκε κηθρούς θαη κεγάιοσς λα έρζοσλ λα γλφρίζοσλ από θοληά ηα ηζηορηθά θαη περηβαιιοληηθά ζεκεία ηες Ν. Φηιαδέιθεηας κε ηολ πηο ταρούκελο θαη οηθοιογηθό ηρόπο, ηο ποδήιαηο. Ειάηε όιοη καδί κας    λα αλαθαιύυοσκε ηε Ν. Φηιαδέιθεηα λα προφζήζοσκε ηε τρήζε ηοσ ποδειάηοσ ζηελ πόιε λα δηαδώζοσκε κία πηο θηιηθή ζηο περηβάιιολ ζηάζε δφής.

΢ας περιμένοσμε όλοσς ηην Κσριακή 04/11/2007 ζηις 9:00πμ. ΢ημείο εκκίνηζης : Δημαρτείο Ν. Φιλαδέλθειας, Δεκελείας 97 Ποδήλαηα διαηίθενηαι από ηο πρόγραμμα «Η ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» και η ζσμμεηοτή είναι δωρεάν. Πληροθορίες και Κραηήζεις Θέζεων : 2108228795 Γούργοσρα Παηρίηζια(Δεσ – Παρ , 10:00-16:00)
Η εθδήιφζε εληάζζεηαη ζηο πρόγρακκα «Η ΠΟΛΗ ΜΟΤ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΣΟ» ποσ σποζηερίδεηαη από ηε ΓΓΝΓ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful