You are on page 1of 1

NAMA:_________________________________

TINGKATAN:_____________________________Tarikh:___________________
LATIHTUBI: KOMSAS (CEMPAKA PUTIH UNTUKMU)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Berdasarkan novel di atas, jelaskan tiga persoalan yang diketengahkan oleh pengarang?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nyatakan 3 konflik yang dihadapi oleh watak utama dalam novel di atas?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
( kasih sayang – ketabahan-keberanian) adalah ilai kemanusiaan yang terdapat dalam novel di atas. Berikan satu contoh setiap nilai yang
dinyatakan?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Nyatakan 3 pengajaran yang dapat dijadikan iktibar dalam novel di atas?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
Nyatakan 3 latar tempat dan contoh peristiwa berdasarkan novel di atas?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Nyatakan 3 perbandingan yang ketara antara watak utama Hartini Ayu dengan watak Pak Morit dalam novel di atas?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Jelaskan 3 keistimewaan yang terdapat dalam novel di atas ?
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________