SULIT

3472/2
Matematik
Tingkatan:
Tambahan
Kertas 2
September
2011
2-j Jam
MAJLIS PENGETUASEKOLAH- SEKOLAH MALAYSIA( MPSM )
CAWANGANKELANTAN
PEPERIKSAANPERCUBAAN SPM
TINGKATAN LIMA
2011
MATEMATIKTAMBAHAN
KERTAS2
Masa: Duajam tigapuluhminit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini adalah dalam dwibahasa.
2. Soalandalam bahasa Inggehs mendahuhiisoalanyangsepadandalam bahasa
Malaysia.
3. Calon dikehendaki membaca maklumat di halaman belakang kertas soalan ini.
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak.
SULIT
3472/2 [Lihat halaman sebelah
ADD MATH (2) TING 5 SEPT 2011
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com
Dapatkan Skema di www.banksoalanspm.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful