You are on page 1of 32

phng php dy hc tch cc trng tiu hc

http://baigiang.violet.vn/present/show?entry_id=6086282 1

2
6

3
5 4

Mt s vn chung v phng php dy hc

KHI NIM CHUNG V PPDH


- Phng php dy hc l cch thc t chc hot ng nhn thc ca hc sinh v iu khin hot ng ny - Phng php dy hc l nhng th thut logic c s dng gip hc sinh nm kin thc, k nng, k xo mt cch t gic - Phng php dy hc l s vn ng ca ni dung dy hc Phng php dy hc l cch thc, con ng t hp hot ng dy ca gio vin v hot ng hc ca hc sinh nhm thc hin mc tiu dy hc ra.

KHI NIM CHUNG V PPDH


- PPDH cp n c hot ng dy ca gio vin v hot ng hc ca hc sinh - PP dy chi phi PP hc. PP hc ph thuc vo PP dy. - PPDH phn nh s vn ng ca qu trnh nhn thc ca hc sinh nhm t c mc ch dy hc ra. - Phn nh cch thc trao i thng tin gia thy v tr, trong thy l ngi ch o, tr l ngi ch ng.

c im ca phng php dy hc tiu hc


- Ph thuc vo ni dung dy hc tiu hc. Ni dung dy hc thay i ko theo s thay i ca PPDH. Do phi s dng kt hp cc PPDH truyn thng v hin i. - Ph thuc vo c im tm sinh l la tui hc sinh tiu hc. - Ph thuc vo cc yu t khc nh: phng tin trc quan, hnh thc t chc dy hc. - Ph thuc vo nng lc ca gio vin

VN PHN LOI PHNG PHP DY HC

Nhm dy hc dng li v ch

Nhm dy hc trc quan

Nhm dy hc thc hnh

Thuyt trnh

Vn p

Nghin cu ti liu

2. Phn loi theo cc nhim v c bn


ca l lun dy hc (M.A.Danilop; B.P.Exipov)
Phng php hnh thnh k nng, k xo
Phng php truyn th thng tin

Phn loi theo cc nhim v c bn ca l lun dy hc


Phng php hnh thnh hot ng sng to

Phng php kim tra

Gii thch minh ha Phn loi theo c im hot ng nhn thc ca ngi hc
Tm kim tng phn

Ti hin

Nghin cu ti liu

Trnh by nu vn

Phn loi theo hot ng dy hc

Thng bo thu nhn

Gii thch- Ti hin

Thit k Thc hnh

Kch thch tm kim

Tng cng kh nng

c lp lp nhn thc ca ngi hc

Thuyt trnh

Vn p

Cng tc c lp ca ngi hc

H THNG CC PHNG PHP DY HC TIU HC HIN NAY


Cc phng php dy hc ny hin ang c p dng trong cc nh trng. Tuy nhin cn c vo thc tin dy hc nc ta c th a ra h thng phng php dy hc tiu hc sau y:
- Nhm phng php dy hc dng li v ch: thuyt trnh, vn p, lm vic vi SGK v cc ti liu hc tp - Nhm phng php dy hc thc hnh nh th nghim, luyn tp, tr chi sm vai - Nhm cc phng php dy hc tch cc nh: ng no, dy hc nu vn - Kim tra nh gi vi t cch l phng php dy hc.

(Active teaching and learning methods)

Phng php dy hc tch cc

1.KhI nim v PPDH tch cc


Phng php dy hc tch cc l t hp cc cch thc hot ng tng h ca ngi dy v ngi hc trong qu trnh dy hc pht huy tnh tch cc, ch ng, sng to ca ngi hc nhm thc hin tt cc nhim v dy hc.
- Phng php dy hc tch cc l mt thut ng dng ch nhng phng php dy hc theo hng pht huy tnh tch cc, ch ng, sng to ca ngi hc. - PPDHTC hng ti vic hot ng ho, tch cc ho hot ng nhn thc ca ngi hc, tp trung vo pht huy tnh tch cc ca ngi hc

Cu hi
Theo anh ch, phng php dy hc tch cc c nhng du hiu c trng no?

2. c trng, bn cht ca phng php dy hc tch cc

c trng ca dy v hc tch cc
1. Dy v hc thng qua t chc cc hot ng hc tp ca ngi hc 2. Dy v hc ch trng rn luyn phng php t hc . 3. Tng cng hc tp c th phi hp vi hc tp hp tc 4. Kt hp nh gi ca ngi dy vi t nh gi ca ngi hc.

c trng chung nht ca dy v hc tch cc


- Tnh hot ng cao ca ch th gio dc - Tnh nhn vn cao ca ch th gio dc

Bn cht
- Khai thc ng lc hc tp trong bn thn ngi hc pht trin chnh h - Coi trng li ch nhu cu ca c nhn ngi hc, m bo cho h thch ng vi i sng x hi

So snh phng php dy hc truyn thng v

phng php tch cc


Cc vn so snh PPDH truyn thng (Traditional methods) Mc ch gi hc Ni dung bi hc Mi quan h ca GV v HS Mc ch ca PTDH
Thng bo thu nhn Minh ho TT, KN,KX do GV cung cp GV Cung cp TT, KN,KX, hnh thnh CMHV SGK, GV

PPDH tch cc (Active teaching and learning methods Cung cp TT, KN,KX, HST, hnh thnh CMHV SGK, GV, vn sng, lin h thc tin
Ch o ch ng Khm ph ND bi hc TT, KN, KX, HST v con ng chim lnh GV, HS

TT

1 2 3 4

5
6

Kt qa ca gi hc
Ngi tham gia nh gi

mt s PPDH tch cc trong ging dy

1. Dy hc pht hin v gii quyt vn


Cch thc tin hnh t vn v xy dng bi ton nhn thc
- To tnh hung c vn - Pht hin v nhn dng vn ny sinh - Pht biu vn cn gii quyt

Gii quyt vn t ra

- xut cc gi thuyt
- Lp k hoch gii quyt vn

- Thc hin k hoch GQV

Kt lun
- Tho lun kt qu v nh gi - Khng nh hay bc b gi thuyt nu - Pht biu kt lun

- xut vn mi

Cc mc ca tnh hung c vn trong dy hc


Cc mc
1

t vn
GV GV GV& HS HS

Nu gi thuyt
GV GV GV& HS HS

Lp k hoch
GV

GQV

Kt lun
GV

GV

GV&HS GV&HS GV&HS HS HS HS HS GV& HS


GV& HS

2. Tho lun nhm


Cch tin hnh
Lm vic chung c lp a. Nu vn , xc nh nhim v nhn thc b. T chc cc nhm, giao nhim v

c. Hng dn cch lm vic ca cc nhm

Lm vic theo nhm


a. Trao i, tho lun trong nhm

b. Phn cng trong nhm, c nhn lm vic c lp r trao

c. C i din ln trnh by kt qu lm vic ca nh

Tho lun tng kt trc lp


3a. Cc nhm ln lt bo co kt qu
b. Tho lun chung

c. Gio vin tng kt, t vn cho bi hc hoc vn tip theo

3.Tr chi hc tp
Cch tin hnh
- Gii thiu tn tr chi, hng dn cch chi, thi gian chi v ph bin lut chi.

- Cho ngi hc chi th.


- T chc chi.

- Nhn xt kt qu ca tr chi
- Kt lun: Bi hc thu c qua tr chi.

4. ng no
Cch tin hnh
- Bc 1: Gio vin nu cu hi a ra vn (c nhiu cch tr li) cn c tm hiu trc c lp hoc trc nhm. m bo tt c cc thnh vin u hiu r vn c khm ph. - Bc 2: Tt c hc sinh suy ngh v tnh hung c vn . C gng tm ti trong tr c v trong kinh nghim cc tng, cc gii php gii quyt vn . Vit cc tng, cc gii php ra giy hoc bng khng loi tr mt kin no tr kin trng lp.

4. ng no
- Bc

3: Chn cc tng theo tiu ch xt tip, bao gm: + Tm xem c cc cu tr li b trng lp hoc tng t khng. + Xo nhng cu tr li khng ph hp, nhm cn a ra l - Bc 4: Tng hp cc kin, li nhn xt ca hc sinh. do ngh b kin . + Nhm cc khi nim tng ng vi nhau. + ngh cc thnh vin trong nhm t tn cho mi nhm tng .

- Bc 5: nh gi cc tng, kin. * T nh gi ca hc sinh * nh gi ca gio vin

Lm vic theo nhm


Nhm trnh by 1. DH pht hin v Nhim v:
gii quyt vn - Khi nim PP - Bn cht PP 2. Tho lun - Mi quan h nhm gia ngi dy v ngi hc 3. PP ng no - Cch tin hnh - VD minh ho

Tn PP

Nhm phn hi Nhim v:


- Nhn xt chung - Nu cu hi thc mc - Tranh lun

La chn v s dng hiu qu PPDHTC


C s la chn
-Ni dung kin thc - Mc tiu ca bi hc - c im ca hc sinh - Nng lc ca gio vin

S dng hiu qu
- Xc nh ng phng php dy hc - Xc nh phng php dy hc chnh - ph - S dng phi hp cc phng php dy hc - S dng ng k thut

- C s vt cht

Kt lun
- Phng php dy hc tch cc l t hp cc cch thc hot ng tng h ca ngi dy v ngi hc trong qu trnh dy hc pht huy tnh tch cc, ch ng, sng to ca ngi hc nhm thc hin tt cc nhim v dy hc. - c trng chung nht ca PPDHTC + Tnh hot ng cao ca ch th gio dc +Tnh nhn vn cao ca ch th gio dc - Bn cht ca PPDHTC + Khai thc ng lc hc tp trong bn thn ngi hc pht trin chnh h +Coi trng li ch nhu cu ca c nhn ngi hc, m bo cho h thch ng vi i sng x hi