1

Pengenalan
Di dalam penulisan saya ini, saya mengupas mengenai kata majmuk dan kata singkatan. Menurut Ahmad Khair Mohd Nor (2012),proses pemajmukan merupakan proses merangkaikan dua akta dasar atau lebih dan bentuk kata yang terhasil membawa makna tertentu. Misalnya papan hitam mengandungi dua kata dasar, iaitu papan dan hitam dan bentuk ini membawa makan tertentu. Perkataan tanggungjawab walaupun ditulis sebagai satu perkataan, tetapi ia merupakan kata majmuk kerana mengandungi dua kata dasar iaitu tanggung dan jawab serta mengandungi makna tertentu. Kebanyakan kata majmuk terdiri daripada dua kata dasar seperti hari bulan, kerani kanan dan matahari. Namun begitu, ada juga kata majmuk yang terbina daripada tiga dan empat kata dasar, seperti alat pandang dengar, kereta api ekspres malam. Menurut Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor (2006), singkatan digunakan untuk mengenal bentuk yang disingkatkan yang seabenarnya boleh digunakan saebagai perkataan dalam setengah-setengah konteks. Singkatan perlu digunakan bagi bentuk yang sama dan digunakan berulang-ulang dalam teks dengan tujuan unutk menjimatkan ruangan.

kata majmuk yang merupakan istilah khusus. Contohnya : Rangkai kata bebas umum Rangkai kata bebas gelaran Guru besar Menteri Besar tengah hari Raja Muda terima kasih Setiausaha Politik . dan kata majmuk yang membawa maksud kiasan. iaitu : kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas. Ada dua jenis kata majmuk jenis ini. 1) Kata majmuk yang terdiri daripada rangkai kata bebas Kata majmuk jenis ini ialah percantuman kata-kata dasar daripada mana-mana golongan kata. dan rangkai kata bebas gelaran. iaitu rangkai kata bebas umum.2 KATA MAJMUK Jenis Kata Majmuk Berdasarkan Tatabahasa Dewan (2008). kata majmuk terdiri daripada tiga jenis.

Binaan tersebut ialah frasa dan maknanya sama sahaja dengan makna kata asalnya. Contohnya. Contohnya : Kaki bangku gulung tikar anak emas Cara Mengenal Kata Majmuk Kata majumuk dapat dikenal pasti melalui beberapa cara. Kata majmuk tidak dapat menerima sebarang penyisipan antara perkataan yang membentuknya. tandatangan tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk tanda yang tangan. Contohnya : Garis pusat cari gali lut sinar 3) Kata majmuk yang membawa maksud kiasan Semua peribahasa merupakan kata majmuk kerana terdiri daripada dua perkataan atau lebih. pinggan mangkuk dan lelaki tampan bukan kata majmuk kerana dapat disissipkan denagn kata hubung dan (pinggan dan mangkuk). dan mengandungi makna yang khusus. Kata majmuk urus setia tidak dapat disisipkan dengan kata yang untuk membentuk urus yang setia. Sebaliknya.3 2) Kata majmuk sebagai istilah khusus Kata majmuk jenis ini merupakan istilah dalam sesuatu bidang ilmu. . dan kata hubung yang (lelaki yang tampan).

Makna ini berlainan dengan makna biasa sapu yang bermaksud “membersih. bagi kata majmuk kakitangan. unsur air tidak menjadi keterangan kepada unsur tanah. Begitu juga bumiputera ialah kata majmuk kerana membawa makna tertentu yang berbeza daripada makna kata dasarnya. Begitu juga dengan kata majmuk tanah air. sapu tangan merupakan kata majmuk kerana merujuk kepada kain segi empat untuk mengesat muka atau peluh. Unsur yang membina kata majmuk tidak mempunyai hubungan makna : dengan membawa maksud bahawa satu kata menerangkan kata yang lain. Kata tunggal dengan kata terbitan . Contohnya : rumah pangsa hati batu kenal pasti dinihari Kadangkala haribulan suruhanjaya II. bumi dan putera. pada dasarnay semua kata majmuk ditulis secara terpisah. mengesat. terdapat juga kata amjmuk yang ditulis secara seraangkai kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan. yang berbeza daripada kata-kata asal yang membentuk kata majmuk tersebut. Misalnya. Misalnya. Penulisan Kata Majmuk Menurut Ahmad Khair Mohd Nor(2012). Namun begitu. Berikut adalah contoh kata majmuk yang dituk\lis bercantum mengikut Tatabahasa Dewan (2008) : Jawatankuasa Pesuruhjaya Binaan Kata Majmuk Kata majmuk boleh dibina daripada bentuk kata seperti berikut : I. Kata tunggal dengan kata tunggal. hubungan tidak ada yang menunjukkan bahawa tangan menerangkan kaki. atau kaki menerangkan tangan. menghpuskan” dan tangan yang bermaksud “anggota badan dari pergelangan tangan hingga hujung jari”.4 Kata majmuk mempunyai makna tertentu.

Contohnya : Pembuka kata Pilihan raya Bercampur aduk III. tandatangan. barangkali. lipat ganda Merah jambu. Contohnya : batu loncatan surat pekeliling mata pelajaran b) kata terbitan sebagai unsur pertama an kata tunggal sebagai unsur yang kedua. terang hati. walhal KATA SINGKATAN DAN AKRONIM Pengenalan .5 a) Kata tunggal sebagai unsur pertama dan kata terbitan sebagai unsur yang kedua. setiausaha Ambil alih. Contohnya : Penyiasat persendirian Pengawal peribadi Penyata tahunan Penggolongan Kata Majmuk Kata majmuk dapat digolongkan kepada golongan yang berikut : Golongan Kata Majmuk Kata Nama Majmuk Kata Kerja Majmuk Kata Adjektif Majmuk Kata Tugas Majmuk Contoh Perkataan Balai raya. muda remaja Apabila. kata terbitan dengan kata terbitan. bersatu padu.

akr. Biasanya huruf yang digugurkan ialah huruf vokal. Terdapat kekecualian bagi perkataan yang disingkatkan dan digunakan.akt. folio – f. dengan sebagai – dgn. Contoh : teks – t. Singkatan perlu digunakan bagi bentuk yang sama dan digunakan berulang-ulang dalam teks dengan tujuan unutk menjimatkan ruangan. 3) Perkataan tidak boleh disingkatkan hinnga satu huruf sahaja kecuali singkatan itu lazim digunakan dalanm bahasa Melayu. 4) Perkataan yang mengandungi lima huruf atau kurang tidak disingkaatkan. Contoh : dan lain-lain – dll. . Peraturan Singkatan 1) Penyingkatan digunakan untuk perkataan yang mengandungi enam huruf dan lebih. Contoh : aktiviti . akronim . bilangan -bil. singkatan digunakan untuk mengenal bentuk yang disingkatkan yang seabenarnya boleh digunakan saebagai perkataan dalam setengah-setengah konteks.6 Menurut Sulaiman Masri dan Ahmad Khair Mohd Nor (2006). – sbg. 2) Singkatan secara penyusutan dibentuk denagn menggugurkan huruf yang ada di dalam perkataan. jurnal – j.

2. Singkatan perkataaan penggunaan antarabangsa 1. Klasifikasi – klasif. terdapat kekecualian. singkatan perkataan itu perlu mengandungi tidak lebih empat huru. – yg. universiti – univ. Contoh: institut volume -inst. Contoh : sentimeter – cm. Singkatan perkataan dalam sesuatu bidang khusu yang dipakai pada peringkat anarabangsa boleh digunakan sebagai singkatan bahasa Melayu bagi maksud yang sama. Contoh : biografi agronomi – biogr. – vol. Walau bagaimanapun. Singkatan perkataan bahasa Melayu ang berasal daripada penggunaan antarabangsa perlu mengikut singkatan yang digunakan. Contoh : Ilustrasi depan– il.(centimeter) . binti yang – bt. 5) Kekecualian lain ialah apabila perkataan yang mengandungi lima huruf atau kurang digunakan dsengan perkataan yang lain.7 Contoh : perkara – per. Dpn 6) Untuk setiap satu perkataan. – agron.

. Awalan pe. Awalan perJika per. awalan di.disingkatkan kepada “pr”.digugurkan dan awalan per. Contoh : Diperbaiki diperluas – prbk. sesungguhnya – sgh.8 Penambah awalan dan akhiran 1. Awalan se Singkatan awalan se perlu digunakan mengikut konteks kegunaanya sama ada singkatan itu menunjukkan “bilangan” atau erti lain.atau me-. – wrn. maka huruf konsonan ini dipertahankan juga dalam singkatan. – str. Sekiranya konsonan pertama kata dasar dipertahankan dalam kata tersebut. 2. berContoh: bertajuk berwarna 3. 5. Untuk perkataan yang mempunyai awalan se yang membawa erti yang lain. memperbaiki – prbk. Awalan di. – tjk. Semua awalan kata kerja digugurkan dan awalan kata nama dipertahankan dalam singkatan. awalan se disingkatkan menjadi huruf “s” sahaja.dan me.dan kelainannya disingkatkan menjadi huruf “p” sahaja. – prls. me. Mengarang – krg. Contoh : sebagai seterusnya 4. – sbg.didahului oleh di.

6. akhiran –an tidak dipertimbangkan dalam singkatan dan awalan ke. makanan – mkn. kebanyakan peperiksaan 7. Akhiran –i dan –kan Akhiran ini digugurkan dalam singkatan. Imbuhan ke…-an. Contoh : harapan – hrp. pe-…-an. 8. dan “pe” kepada “p” dan “per” kepada “pr”. penterjemahan . Penyusun – pny. – pprk. per-…-an. pengarang – pngr. . per-…-an Untuk perkataan yang mempunyai imbuhan ke…-an.ptrj. – pjil.9 Contoh : pembaca penjilid – pbc. Contoh : Penulis – pnl.disingkatkan kepada “k”. Contoh : kemasyarakatan – kmsyrk. sebaran – sbr. – kbnyk. pe-…-an. Akhiran –an Akhiran –an digugurkan dalam singkatan. Jika konsonan pertama kata dasaar digugurkan dalam kata tersebut dan digantikan dengan bunyi sengau maka lambing tersebut untuk konsonan sengau itu diperlihatkan dalam singkatan.

ku dan nya Kata ganti ini digugurkan dalam singkatan. -tah. 9.B . Singkatan menurut suku kata yang menghasilkan akronim. Partikel –lah. Contoh : Bachelor art Yang Berbahagia – B. Contoh : Universiti Pendidikan Sultan Idris Universiti Kebangsaan Malaysia . -kah Partikel ini digugurkan dalam singkatan. Kata ganti mu.10 Contoh : diperbaiki – prbk. maka huruf pertama digabungkan tanpa titik dengan menggunakan huruf besar. Singkatan mengikut huruf pertama setiap perkataan.UPSI – UKM United Malay National Organization – UMNO 2.A – Y.A. Singkatan nama khas untuk gelaran dan jawatan ditulis dengan huruf besar dan dibubuh titik selepas setiap huruf. Contoh : Perbadanan Nasional Ministry of Defence – Pernas – Mindef Kementerian Pertahanan – Kementah 3. ditunjukkan – tjk. Yang Amat Berhormat – Y. Nama khas 1. 10.Bhg.

Peraturan khusus singkatan dan akronim 1. Sekiranya singkatan terdiri daripada huruf.p. Tanda titik pula diberi di hujung singkatan tersebut. Contoh : halaman-halaman – hh. Contoh : bagi pihak – b. 3.p. – dll. terdapat dalam prinsip yang berikut : a) Bidang Akademik Contoh : . dan dihurufkecilkan. untuk perhatian – u. nama samaran – nsm. Contoh : sambungan dan lain-lain – samb.k. Singkatan untuk gabungan kata. diberi satu titik jika singkatan itu terdiri daaripada tiga huruf atau lebih. Singkatan bagi gabunagn kata yang menunjukkan bilangan berganda dan kata ganda perlu berdasarkan pada huruf pertama kata dasar dan diulang.11 Nama am 1. panduan dan cara menulis singkatan dan akronim yang khusus. 2. salinan kepada – s. tanda titik diberi pada tiap-tiap huruf.

M. Contoh : Tabika (Taman Bimbingan Kanak-kanak). DBP (Dewan Bahasa dan Pustaka). .B. kugiran (Kumpulan Gitar Rancak). Contoh : AMN (Ahli Mangku Negara). Doktor Kehormat). Bernama (Berita Nasional Malaysia).C (Timbalan Naib Canselor ) c) Nama Institusi Besarkan huruf pertama untuk singkatan yang dimaksudkan kerana singkatan tersebut terdiri daripada huruf pertama pada setiap kata daripada nama tersebut. Doktor Perubatan. T. d) Berdasarkan huruf-hirif pertama pada akronim yang terdiri daripada gabungan suku kata atau huruf pertama dan menjadi nama khas. M. SPM (Seri Paduka Mahkota).A/S. b) Nama Jawatan Besarkan kesemua huruf pertama dan bubuh titik di antara huruf-huruf bagi singkatan yang dimaksudkan. Dr.N.S (Sarjana Sastera). f) Huruf-huruf singkatan dibesarkan apabila menulis gelaran atau bintang kebesaran. pawagam )Panggung Wayang Gambar).12 Prof. (Perdana Menteri). Contoh : KDN (Kementerian Dalam Negeri ).M. JBA (Jabatan Bekalan Air ). (Doktor Falsafah. DK(Darjah Kerabat). (Menteri Besar). Petronas (Petroleum Nasional) e) Huruf pertama akronim dikecilkan yang terdiri daripada suku kata dan menjadi nama am. Contoh : Suhakam (Suruhanjaya Hak Asasi Manusia).(Profesor). Contoh : P.

Contoh : KPN (Ketua Polis Negara) TKPN( Timbalan Ketua Polis Negara) PP (Pesuruhjaya Polis) Singkatan bagi nama negeri Untuk singkatan nama-nama negeri atau tempat. PTL (Panglima Tentera Laut). (Jeneral). Contoh : Sjn. PTD (Panglima Tentera Darat). Let. (Leftenan Jeneral) Singkatan bagi polis Untuk nama jawatan dan pangkat dalam pasukan polis. Jen.S. TUDM (Tentera Udara Diraja Malaysia) b) Untuk nama jawatan dalam angkatan tentera. Jen. Contoh : PAT (Panglima Angkatan Tentera).I.13 Singkatan bagi angkatan tentera a) Untuk nama atau bahagian daripada angkatan tentera. (Republik Indonesia) A.(Sarjan). TLDM(Tentera Laut Diraja Malaysia). Contoh : ATM(Angkatan Tentera Malaysia). gunakan semua huruf besar dan bubuh titik di antara huruf-huruf itu : Contoh : R. c) Untuk nama pangkat dalam angkatan tentera yang diikuti oleh nama pegawai yang menyandang pangkat tersebut. (Amerika Syarikat) .

Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah saya yang telah memberi saya peluang melakukan tugasan ini. Sekian terima kasih. (Kuala Lumpur) Kesimpulan Kata majmuk dan kata singkatan mengandungi konsep yang berbeza. Hasil daripada rujukan saya.14 K. . jenis dan golongan tertentu.L. kata majmuk dan kata singkatan dianalisis dari segi bentuk. Tidak lupa juga kepada ahli keluarga dan rakan-rakan yang menyokong saya selama ini. Melalui penulisan saya ini juga. barulah saya memahami kata majmuk dan kata singkatan dengan lebih mendalam.