Persepsi Pelajar Bukan Islam Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab: Satu Kajian Di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa

, Universiti Malaysia Sabah

Dr. Haji Saini Bin Ag. Damit Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Malaysia Sabah

Dr. Haji Mohammad Bin Seman Fakulti Bahasa dan Linguistik Universiti Malaya

ABSTRAK

Kertas kerja ini disediakan untuk melihat dan meneliti persepsi pelajar bukan Islam terhadap pembelajaran bahasa Arab di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB), Universiti Malaysia Sabah (UMS) yang tidak mempunyai asas bahasa Arab serta terdiri dari pelbagai aliran dan etnik. Mereka dikira sebagai pelajar minoriti dalam mempelajari bahasa Arab, kerana majoriti pelajar yang mempelajari bahasa Arab adalah pelajar muslim. Dalam kajian ini, penyelidik menggunakan satu set soal selidik yang diedarkan kepada pelajar-pelajar untuk mendapatkan maklum balas dan maklumat berkaitan pembelajaran bahasa Arab. Di samping itu, pengalaman serta pemerhatian proses pembelajaran di kelas juga diambil kira bagi memantapkan lagi kajian ini. Semua data yang diperolehi, dianalisis untuk mendapatkan hasil kajian. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, adalah diharapkan agar pihak-pihak yang berkenaan prihatin dan mengambil berat terhadap pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam kalangan pelajar-pelajar bukan Islam.

1

Di Universiti Malaysia Sabah. india. Sudah sewajarnya masyarakat umum yang terdiri dari pelbagai bidang dan aliran. murut. kadazandusun. Mereka terdiri dari pelbagai aliran dan suku kaum. seperti pelajar-pelajar cina. etnik dan agama. Ketika menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dalam kelas. bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang diajar di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa (PPIB). sebutan. KEPENTINGAN KAJIAN Kajian ini amat penting kerana bahasa Arab adalah antara bahasa yang diguna pakai di peringkat antarabangsa. Pelajar-pelajar diwajibkan lulus bagi melengkapkan kursus yang diambil di peringkat sekolah. kerana majoriti pelajar yang mengambil bahasa Arab adalah pelajar-pelajar muslim yang sudah mempunya asas pengetahuan sedikit dalam bahasa Arab seperti boleh membaca al-Quran. Semua mereka yang mengambil kursus bahasa Arab adalah diwajibkan lulus dalam kursus tersebut. Kursus Bahasa Arab peringkat asas ditawarkan secara elektif. Ia adalah bahasa yang jarang didengar dan dituturkan mahupun digunakan di media-media cetak atau elektronik. sino kadazan dan sebagainya. maka kajian ini perlu dilajankan untuk melihat dan meneliti tentang persepsi mereka terhadap pembelajaran bahasa Arab dengan tujuan untuk mengenal pasti cara terbaik untuk membantu mereka mempelajari bahasa Arab dengan lebih berkesan. sungai. Bahasa Arab mula diperkenalkan di Universiti ini pada tahun 1997. melainkan bagi mereka yang mengambil pengkhususan bahasa Arab atau mengikuti kelas bahasa Arab di peringkat menengah dan institusi pengajian tinggi. Ia dipelajari oleh pelajar-pelajar yang terdiri dari pelbagai lapisan masyarakat tidak mengira etnik dan agama. bacaan dan sebagainya. PERNYATAAN MASALAH Universiti Malaysia Sabah adalah antara institusi pengajian tinggi yang menawarkan kursus bahasa Arab sebagai kursus elektif kepada semua pelajar yang ingin mempelajari bahasa Arab. Ada di antara mereka bukan beragama Islam. termasuk mereka yang bukan beragama Islam mempelajari bahasa 2 . di mana pelajar-pelajar yang tidak mempunyai asas dalam bahasa Arab atau mempunyai asas sedikit di sekolah rendah dan menengah rendah dibolehkan mengambil kursus tersebut tanpa mengira bangsa. Mereka adalah pelajar minoriti dalam mempelajari bahasa Arab. Memandangkan keadaan pelajar bukan Islam yang tidak mempunyai asas dalam bahasa Arab malah tidak mengenal huruf dan tulisan Arab serta masalah-masalah yang dihadapi oleh mereka dalam mempelajari bahasa Arab. iban.PENGENALAN Bahasa Arab merupakan sebahagian dari bahasa asing bagi rakyat Malaysia. pengkaji mendapati pelajar-pelajar bukan Islam menghadapi berbagai-bagai kesukaran dan masalah dalam mempelajari bahasa Arab sama ada dari segi penulisan. kerana mereka tidak mempunyai asas bahasa Arab malah tidak mengenal huruf Arab apatah lagi bacaan dan tulisannya.

3. Mengenal pasti sikap pelajar dapat mempengaruhi peningkatan mereka dalam pembelajaran bahasa Arab. 2. dengan tujuan untuk membantu mereka agar lebih berpeluang menguasai asas kemahiran bahasa Arab dengan lebih baik dan berkesan serta memperkembangkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Penulis membuat pemerhatian mengenai proses pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di kelas. 3. 1. Universiti Malaysia Sabah. 2. HASIL KAJIAN 3 . kajian ini dilakukan berdasarkan kaedah berikut. untuk mengetahui persepsi sebenar pelajar-pelajar bukan beragama Islam terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai pelajar minoriti serta masalahmasalah yang dihadapi. Soal selidik ini terdiri daripada 21 soalan untuk dijawab oleh responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar bukan Islam. Kaedah Temubual. pembelajaran serta pengajaran guru dapat mempengaruhi minat dan sikap pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab. Keduanya. termasuk dalam kalangan mereka yang bukan beragama Islam. METODOLOGI KAJIAN Berdasarkan tajuk yang dipilih. Satu set soal selidik. BATASAN KAJIAN Kajian ini terbatas kepada pelajar-pelajar bukan Islam yang mengambil kursus bahasa Arab sebagai kursus elektif di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Aspek yang menjadi tumpuan kajian ini ialah perkara-perkara yang berkaitan dengan persepsi pelajar bukan Islam terhadap pembelajaran bahasa Arab. sama ada dalam keadaan terpaksa ataupun kerana minat mempelajari bahasa tersebut untuk menambahkan pengetahuan kepelbagaian bahasa. Mereka terdiri dari pelbagai etnik dan agama serta pelbagai jurusan pengajian yang tidak ada asas langsung dalam bahasa Arab. pelajar-pelajar yang mengambil bahasa Arab sebagai elektif terdiri daripada mereka yang tidak mempunyai asas bahasa Arab. Kaedah Pemerhatian. Meninjau faktor-faktor latar belakang. OBJEKTIF KAJIAN Kajian ini bertujuan untuk: 1. Di Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Universiti Malaysia Sabah. Penyelidik menemubual pelajar-pelajar di kelas tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam mempelajari bahasa Arab.Arab untuk mengetahui dan memahami bahasa tersebut. Melihat secara lebih dekat mengenai persepsi pelajar bukan Islam terhadap pembelajaran bahasa Arab.

0% Bangsa/Kaum Cina India Sino Kadazan Kadazan Iban Dusun Melanau Kadazandusun Kayan Rungus Saban Jumlah Jadual 3 menerangkan tentang bilangan responden berdasarkan bangsa atau kaum. responden yang berumur 19 tahun hingga 20 tahun adalah sebanyak 13 orang (26%). Kemudian diikuti oleh bangsa India dan Sino Kadazan 4 . Jadual 3: Bilangan Responden Mengikut Bangsa/Kaum Bilangan 20 8 8 5 3 1 1 1 1 1 1 50 Peratusan 40% 16% 16% 10% 6% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 100. tahap umur bagi responden adalah dari 19 tahun sehingga 23 tahun.0% Tahap Umur 19 – 20 Tahun 21 – 23 Tahun Jumlah Berdasarkan Jadual 2 di atas. Manakala responden yang berumur 21 tahun hingga 23 tahun adalah sebanyak 37 orang (74%). hasil daripada kajian yang dijalankan terhadap 50 orang responden. Bangsa Cina adalah paling ramai iaitu sebanyak 20 orang (40%) daripada 50 orang responden yang dikaji. Daripada lingkungan umur tersebut. sebanyak 12 orang responden (24%) merupakan responden lelaki dan 38 orang responden 76% merupakan responden perempuan. daripada 50 orang responden yang terlibat dalam kajian ini.0% Jantina Lelaki Perempuan Jumlah Berdasarkan Jadual 1 di atas. Latar Belakang Responden Jadual 1: Bilangan Responden Mengikut Jantina Bilangan 12 38 50 Peratusan 24% 76% 100.Berdasarkan jawapan responden terhadap soal selidik yang dikemukakan. maka hasil daripada jawapan tersebut ditunjukkan melalui kekerapan dan peratusan yang diperolehi. Jadual 2: Bilangan Responden Mengikut Umur Bilangan 13 37 50 Peratusan 26% 74% 100.

Kayan. Kemudian diikuti oleh Pulau Pinang empat orang.masing-masing sebanyak lapan orang (16%). 5 .P. Perak. Seterusnya diikuti oleh Kadazan lima orang (10%). Rungus. Jadual 4 di atas menjelaskan tentang bilangan responden berdasarkan agama. Iban tiga orang (6%).P. Hindu lapan orang (16%). Manakala Kedah. Melanau. manakala yang kedua tertinggi ialah dari Sarawak sebanyak 13 orang (26%). Negeri Sembilan.0% Negeri Kelahiran Sabah Sarawak Pulau Pinang Perak Selangor Melaka Kedah Negeri Sembilan W. Bilangan responden yang paling ramai bagi kategori negeri kelahiran ialah dari Sabah iaitu 23 orang (46%). Kadazandusun. Jadual 5: Bilangan Responden Mengikut Negeri Kelahiran Bilangan 23 13 4 2 2 2 1 1 1 1 50 Peratusan 46% 26% 8% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2% 100. Manakala Tiada Agama sebanyak dua orang (4%). Selangor dan Melaka masing dua orang responden (4%).0% Responden yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri dari pelbagai penganut agama. Labuan dan Pahang. masing-masing seorang responden (2%). Responden yang beragama Kristian adalah responden yang paling ramai iaitu sebanyak 26 orang (52%). Labuan Pahang Jumlah Jadual 5 di atas menunjukkan Bilangan Responden Mengikut Negeri Kelahiran. dan Saban masing-masing seorang responden (2%) Jadual 4: Bilangan Responden Mengikut Agama Agama Kristian Buddha Hindu Tiada Agama Jumlah Bilangan 26 14 8 2 50 Peratusan 52% 28% 16% 4% 100. W. Manakala Dusun. Daripada 50 orang responden yang terlibat dalam kajian ini yang terdiri dari bukan Islam adalah mewakili dari negeri-negeri yang terdapat di Malaysia walaupun tidak semua negeri yang terlibat. Kemudian diikuti oleh Buddha 14 orang (28%).

Responden yang paling ramai adalah terdiri dari pelajar-pelajar Sekolah Sains dan Teknologi (SST) iaitu sebanyak 13 orang responden (26%). Sekolah Sains Sosial (SSS) tiga orang (6%). 6 . Jadual 8: Bil. Ia diikuti Sekolah Pendidikan dan Pembangunan Sosial (SPPS) sebanyak 10 orang (20%). manakala tahun dua pengajian sebanyak 15 orang (30%). bilangan responden yang belajar di tahun satu pengajian dalam kajian ini adalah sebanyak 35 orang (70%). Sekolah Pertanian Lestari dan Sekolah Sains Makanan dan Pemakanan (SSMP) masing-masing dua orang (4%) dan Sekolah Perhutanan Tropika Antarabangsa (SPTA) seorang responden (2%). Sekolah Perubatan (SPU) lima orang (10%). 1.0% Sekolah SST SPPS SPE SPU SPKS SSS SKTM SPL SSMP SPTA Jumlah Jadual 6 di atas menyatakan tentang bilangan responden berdasarkan sekolah.Jadual 6: Bilangan Responden Mengikut Sekolah Bilangan 13 10 7 5 4 3 2 2 2 1 50 Peratusan 26% 20% 14% 10% 8% 6% 4% 4% 4% 2% 100. Jadual 7: Bilangan Responden Berdasarkan Tahun Pengajian Bilangan 35 15 50 Peratusan 70% 30% 100. Manakala Sekolah Kejuruteraan dan Teknologi Maklumat (SKTM). Pernah Belajar Bahasa Arab Sebelum Masuk UMS Item Pernah belajar bahasa Arab. Ya 0 (0%) Tidak 50 (100%) Jadual 8 di atas menunjukkan 100% responden tidak pernah belajar bahasa Arab sebelum masuk Universiti Malaysia Sabah.0% Tahun Pengajian Tahun 1 Tahun 2 Jumlah Berdasarkan Jadual 7 di atas. Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial (SPKS) empat orang (8%). Sekolah Perniagaan dan Ekonomi (SPE) tujuh orang (14%).

Ikut kawan yang mengambil bahasa Arab. terdapat 24 orang responden (48%) menyatakan bahawa bahasa Arab tidak diperkenalkan sebelum ini. Manakala seorang responden (2%) menyatakan ikut kawan yang mengambil bahasa Arab. 3. Bahasa Arab tidak sesuai untuk dipelajari. Daripada 50 orang responden yang tidak pernah mempelajari bahasa Arab sebelum ini. dan dua orang responden (4%) menyatakan bahawa bahasa Arab tidak sesuai untuk dipelajari. Item 1. Ia merupakan yang paling banyak jika dibandingkan dengan sebab-sebab yang lain. sebanyak 43 orang responden (86%) menyatakan terpaksa kerana tidak ada pilihan bahasa-bahasa asing lain. Sebab Memilih Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing Bilangan 43 6 1 50 Peratusan 86% 12% 2% 100% Item Terpaksa kerana tidak ada pilihan bahasabahasa asing lain. Jadual 10: Bil. 1. adakah anda rasa berminat mempelajarinya? Berdasarkan Jadual 11 di atas. Jumlah Jadual 9 di atas menjelaskan tentang sebab-sebab responden tidak pernah mempelajari bahasa Arab sebelum memasuki UMS. sebanyak 27 orang responden (54%) menyatakan berminat mempelajari bahasa Arab setelah mengikuti pembelajaran bahasa tersebut di UMS.Jadual 9: Bil. Manakala seorang responden (2%) menyatakan disebabkan belajar di sekolah Inggeris dan sekolah Cina. Sebab Tidak Pernah Belajar Bahasa Arab Bilangan 24 23 2 1 50 Peratusan 48% 46% 4% 2% 100% Item Bahasa Arab tidak diperkenalkan sebelum ini. Tidak berpeluang mempelajarinya. Sebanyak enam orang responden (12%) menyatakan berminat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing. 2. Manakala sebanyak 23 orang responden (46%) tidak berminat 7 . Rajah 11: Minat Mempelajari Bahasa Arab Ya 27 (54%) Tidak 23 (46%) Bil. 4. 3. Setelah anda mengikuti pembelajaran bahasa Arab di Universiti ini. 1. Jumlah Jadual 10 di atas menerangkan sebab-sebab memilih bahasa Arab sebagai bahasa asing. Daripada 50 orang responden yang terlibat dalam kajian ini. 23 orang responden (46%) menyatakan bahawa tidak berpeluang mempelajari bahasa Arab. 2. Belajar di sekolah Inggeris dan Cina. Berminat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing.

Tujuan Mempelajari Bahasa Arab Bilangan 24 11 7 5 3 50 Peratusan 48% 22% 14% 10% 6% 100% Item Dapat menguasai pelbagai bahasa. 5. Dapat bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab. Memenuhi syarat pengambilan bahasa asing yang wajib. Dapat mengenal budaya dan bangsa Arab. Jumlah 5 4 3 2 23 10% 8% 6% 4% 46% Jadual 12 di atas menjelaskan tentang sebab-sebab tidak minat mempelajari bahasa Arab. 3. Manakala 3 orang responden (6%) menyatakan untuk mengenal budaya dan bangsa Arab. Buku bahasa Arab yang digunakan sekarang adalah susah.mempelajari bahasa Arab walaupun telah mengikuti pembelajaran bahasa tersebut di kelas. Tidak dapat mengingat dengan baik. Jadual 12: Bil. 8 . 1. 5. 11 orang responden (22%) menyatakan untuk memenuhi syarat pengambilan bahasa asing yang wajib. tujuh orang responden (14%) menyatakan untuk bertutur dan berkomunikasi dalam bahasa Arab dan lima orang responden (10%) menyatakan untuk dapat belajar bahasa baru. sebanyak 24 orang responden (48%) menyatakan tujuan mempelajari bahasa Arab adalah untuk dapat menguasai pelbagai bahasa. 2. Belajar bahasa baru. 3. Manakala dua orang responden (4%) menyatakan buku bahasa Arab yang digunakan sekarang adalah susah. Jadual 13: Bil. Bahasa Arab adalah bahasa yang susah. Tidak dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Item Tidak ada modul asas bahasa Arab khusus untuk pelajar-pelajar yang tidak mempunyai asas bahasa Arab yang lebih mudah dan senang diikuti. Sebanyak lima orang responden (10%) menyatakan bahasa Arab adalah bahasa yang susah. Sebab-Sebab Tidak Minat Mempelajari Bahasa Arab Bilangan 9 Peratusan 18% 2. 1. 4. Kajian mendapati sebanyak 9 orang responden (18%) menyatakan sebab mereka tidak berminat mempelajari bahasa Arab adalah kerana tidak ada modul asas bahasa Arab khusus untuk pelajar-pelajar yang tidak mempunyai asas bahasa Arab yang lebih mudah dan senang diikuti. empat orang responden (8%) menyatakan tidak dapat mengingat dengan baik dan tiga orang responden (6%) menyatakan tidak dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab. 4. Jumlah Berdasarkan Jadual 13 di atas.

Hasil kajian mendapati sebanyak 22 orang responden (44%) menyatakan bahawa untuk mempertingkatkan bahasa Arab hendaklah dengan meningkatkan motivasi diri mempelajari bahasa Arab. 3. Jadual 15: Cara-Cara Mempertingkatkan Bahasa Arab Bilangan 22 7 7 2 2 40 Peratusan (44%) (14%) (14%) (4%) (4%) 100% Bil. Meningkatkan motivasi diri mempelajari bahasa Arab. Hanya 10 orang responden (20%) menyatakan tidak dapat mempertingkatkan lagi bahasa Arab. 3. Tidak mampu berusaha lebih daripada sepatutnya. 2. Memperbanyakkan bertutur dalam bahasa Arab bersama rakan-rakan. Memperbanyakkan menghafal dan menulis. Manakala dua orang responden (4%) menyatakan dengan memperbanyakkan latihan dan aktiviti luar kelas dan dua orang responden (4%) menyatakan dengan memperbanyakkan menghafal dan menulis. Adakah dengan tahap yang anda berada sekarang dalam menguasai bahasa Arab dapat dipertingkatkan lagi? Jadual 14 di atas menjelaskan tentang keinginan pelajar mempertingkatkan bahasa Arab. Memperbanyakkan latihan dan aktiviti luar kelas. Item 1. 4. Item 1. 4. Jumlah 9 . Tertinggal jauh dari rakan-rakan yang lain yang lebih arif dalam bahasa Arab. Hasil kajian mendapati sebanyak 40 orang responden (80%) menyatakan dapat mempertingkatkan lagi bahasa Arab. Motivasi diri mempelajari bahasa Arab rendah. Jumlah Jadual 15 memperihalkan tentang cara-cara mempertingkatkan bahasa Arab. tujuh orang responden (14%) menyatakan dengan memperbanyakkan bertutur dalam bahasa Arab bersama rakanrakan. Susah mengingat semua pelajaran. 5. Memperbanyakkan perbendaharaan kata Arab.Jadual 14: Keinginan Mempertingkatkan Bahasa Arab Ya 40 (80%) Tidak 10 (20%) Bil. 2. tujuh orang responden (14%) menyatakan dengan memperbanyakkan perbendaharaan kata Arab. Item 1. Jadual 16: Sebab-Sebab Tidak Dapat Mempertingkatkan Bahasa Arab Bilangan 3 3 2 2 10 Peratusan (6%) (6%) (4%) (4%) 20% Bil.

10 orang responden (20%) menyatakan pengajaran dilakukan secara perlahan dan lapan orang responden (16%) menyatakan guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran. Manakala empat orang responden (8%) menyatakan guru memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar dalam pelajaran. 3. Manakala hanya 15 orang responden (30%) menyatakan sebaliknya. Jadual 17: Dapat Mengikuti Pengajaran Bahasa Arab Yang Disampaikan Oleh Guru Ya 35 (70%) Tidak 15 (30%) Bil.Jadual 16 di atas menjelaskan tentang sebab-sebab pelajar tidak dapat meningkatkan bahasa Arab. terdapat sebanyak tiga orang responden (6%) menyatakan tertinggal jauh dari rakanrakan yang lain yang lebih arif dalam bahasa Arab. Manakala dua orang responden (4%) menyatakan tidak mampu berusaha lebih daripada sepatutnya. 4. 10 . Guru memberi perhatian sepenuhnya dalam pelajaran. Pengajaran dilakukan secara perlahan. 2. Adakah anda dapat mengikuti dengan baik pengajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh guru? Berdasarkan Jadual 17 di atas. majoriti responden iaitu 35 orang (70%) menyatakan dapat mengikuti dengan baik pengajaran bahasa Arab yang disampaikan oleh guru. Guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran. Hasil kajian mendapati kebanyakkan responden menyatakan guru menggunakan dwibahasa dalam pengajaran iaitu sebanyak 13 orang (26%). tiga orang responden (6%) menyatakan motivasi diri mempelajari bahasa Arab rendah dan dua orang responden (4%) menyatakan susah mengingat semua pelajaran. Guru menggunakan dwibahasa dalam pengajaran. Item 1. Jadual 18: Sebab-Sebab Dapat Mengikuti Pembelajaran Yang Disampaikan Bilangan 13 10 8 4 35 Peratusan 26% 20% 16% 8% 70% Bil. Jumlah Jadual 18 di atas menerangkan tentang sebab-sebab pelajar dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Ini adalah disebabkan guru telah berusaha sedaya upaya memberikan pengajaran yang terbaik kepada pelajar supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Daripada 10 orang responden yang tidak dapat mempertingkatkan bahasa Arab dalam kalangan 50 orang responden yang dikaji. Item 1.

Ia merupakan peratusan yang paling tinggi dalam kajian ini berkaitan dengan isi kandungan yang sukar difahami. sebanyak 15 orang responden (30%) tidak dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 2. Jadual 19 di atas menjelaskan tentang isi kandungan yang sukar difahami. sebanyak lima orang (10%) memberikan sebab bahawa masa yang diperuntukkan tidak mencukupi dalam mempelajari bahasa Arab. Item 1. empat orang responden (8%) menyatakan kurangnya latih tubi dalam pembelajaran dan empat orang responden (8%) menyatakan pengajaran yang dijalankan terlalu laju kerana untuk menghabiskan silibus. Manakala 10 orang responden (20%) menyatakan sebutan dan bacaan Arab sukar difahami. 3. 4. Kemudian diikuti kosa kata Arab iaitu sebanyak 32 orang responden (64%) menyatakan kosa kata Arab sukar difahami dan sebanyak 25 orang responden (50%) menyatakan perbualan bahasa Arab sukar difahami. 3. 1. Kurangnya latih tubi dalam pembelajaran. Masa yang diperuntukkan tidak mencukupi dalam mempelajari bahasa Arab. Jadual 19: Bil.Jadual 19: Sebab-Sebab Tidak Dapat Mengikuti Pembelajaran Yang Disampaikan Bilangan 5 4 4 2 15 Peratusan 10% 8% 8% 4% 30% Bil. Daripada 15 orang responden tersebut. 11 . Isi Kandungan Bahasa Arab Yang Sukar Difahami 36 32 25 10 Ya (72%) (64%) (50%) (20%) Tidak 14 (28%) 18 (36%) 25 (50%) 40 (80%) Item Tatabahasa/nahu Arab Kosa kata Arab Perbualan bahasa Arab Sebutan dan bacaan perkataan Arab Isi kandungan merupakan di antara beberapa perkara yang penting dalam menentukan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Jumlah Jadual 19 di atas menunjukkan beberapa sebab yang diberikan oleh responden tentang kenapa mereka tidak dapat mengikuti pembelajaran yang disampaikan. Pengajaran dijalankan terlalu laju kerana untuk menghabiskan silibus. 4. Kaedah penyampaian kurang menarik. Terdapat sebanyak 36 orang responden (72%) daripada 50 orang responden yang dikaji menyatakan tatabahasa atau nahu Arab merupakan isi kandungan yang sukar difahami. 2. Manakala dua orang responden (4%) memberikan sebab kerana kaedah penyampaian kurang menarik. Daripada 50 orang responden yang dikaji.

menghafal adalah cara terbaik untuk lulus dalam peperiksaan. 12 . Membuat perbincangan berkumpulan dengan rakan-rakan. Berdasarkan Jadual 21 di atas. Item 1. 20 orang responden (40%) menyatakan dengan cara selalu bertanya kepada guru yang mengajar. Menghafal pelajaran yang dipelajari. Jadual 20 di atas menunjukkan usaha pelajar-pelajar untuk meningkatkan bahasa Arab. Membiasakan diri menggunakan asas-asas perkataan Arab dalam pertuturan. 4. Manakala dua orang responden (4%) menyatakan dengan cara membaca buku-buku rujukan Arab yang lain. tujuh orang responden (14%) menyatakan dengan cara menggunakan kamus perbualan Arab harian. Hasil kajian mendapati sebanyak 40 orang responden (80%) menyatakan bahawa cara meningkatkan bahasa Arab adalah dengan bertanya kepada rakan-rakan yang lebih arif dalam bahasa Arab. 10 orang responden (20%) menyatakan dengan cara membiasakan diri menggunakan asas-asas perkataan Arab dalam pertuturan. 2. menghafal pelajaran merupakan cara yang majoriti dilakukan oleh pelajar untuk lulus dalam peperiksaan iaitu sebanyak 40 orang responden (80%) menyatakan demikian. Oleh itu. Item 1.Jadual 20: Usaha Untuk Mempertingkatkan Bahasa Arab Ya 40 (80%) 20 (40%) 10 (20%) 7 (14%) 2 (4%) Tidak 10 (20%) 30 (60%) 40 (80%) 43 (86%) 48 (96%) Bil. Ini adalah disebabkan oleh pelajar-pelajar tidak mempunyai asas dalam bahasa Arab. Kemudian diikuti dengan cara melakukan latih tubi terhadap latihan-latihan yang diberikan iaitu sebanyak 26 orang responden (52%) menyatakan demikian. kerana mereka diwajibkan lulus dalam ujian. 5. Bertanya kepada rakan-rakan yang lebih arif dalam bahasa Arab. Melakukan latih tubi terhadap latihan-latihan yang diberikan. 3. Membaca buku-buku rujukan Arab yang lain. Menggunakan kamus perbualan Arab harian. Jadual 21: Usaha Untuk Lulus Dalam Peperiksaan Ya 40 (80%) 26 (52%) 2 (4%) Tidak 10 (20%) 24 (48%) 48 (96%) Bil. Manakala hanya dua orang responden (4%) menyatakan dengan cara membuat perbincangan berkumpulan dengan rakan-rakan. 2. Selalu bertanya kepada guru yang mengajar. 3.

8. Mereka tidak mempunyai asas langsung dalam bahasa Arab. dapatlah dirumuskan beberapa perkara penting seperti berikut: 1. tidak ada modul asas bahasa Arab khusus untuk pelajarpelajar yang tidak mempunyai asas bahasa Arab yang lebih mudah dan senang diikuti. tidak dapat mengikuti pembelajaran bahasa Arab dan buku bahasa Arab yang digunakan sekarang adalah susah. maka mereka dikehendaki mengambil kursus yang masih ditawarkan walaupun dalam keadaan terpaksa. Ini menunjukkan mereka ada usaha untuk mempelajari bahasa Arab walaupun dalam keadaan tidak mempunyai asas langsung dalam bahasa tersebut. tertinggal jauh dari rakan-rakan yang lain yang lebih arif dalam bahasa Arab. 6. tidak dapat mengingat dengan baik. Agama dan kaum bukanlah faktor penghalang untuk mempelajari bahasa Arab. 7. berkomunikasi bersama rakan-rakan dan memperbanyakkan latih tubi serta hafalan. mereka memberikan beberapa alasan. Majoriti pelajar bukan Islam yang mengambil kursus bahasa Arab di PPIB. Bagi pelajar yang tidak dapat mempertingkatkan lagi bahasa Arab. Peratusan pelajar yang berminat mempelajari bahasa Arab tidak begitu jauh bezanya jika dibandingkan dengan pelajar yang tidak berminat iaitu hanya dibezakan 8% sahaja. etnik dan agama. bahasa Arab adalah bahasa yang susah. susah mengingat semua pelajaran dan tidak mampu berusaha lebih daripada sepatutnya. Kebanyakkan pelajar meningkatkan usaha mempelajari bahasa Arab dengan meningkatkan motivasi diri mempelajari bahasa tersebut di samping memperbanyakkan kosa kata Arab. antaranya ialah. Secara keseluruhannya pelajar-pelajar bukan Islam yang mengambil kursus bahasa Arab di PPIB. Mereka yang tidak berminat mempelajari bahasa Arab memberikan beberapa alasan antaranya ialah. Ini menunjukkan masih ramai lagi pelajar bukan Islam tidak berminat mempelajari bahasa Arab. 13 . 2. 4. Oleh kerana bahasa asing merupakan kursus wajib. Semua pelajar yang terlibat dalam kajian ini adalah terdiri dari kalangan mereka yang bukan beragama Islam serta berlainan etnik dan budaya.RUMUSAN Daripada hasil kajian yang disebutkan di atas. Mereka mempelajari bahasa Arab untuk pelbagai tujuan antaranya ialah untuk menguasai pelbagai bahasa. Hanya 10 orang (20%) sahaja yang menyatakan tidak dapat mempertingkatkan lagi bahasa Arab. kerana mereka tidak pernah mempelajari bahasa tersebut di peringkat sekolah rendah dan menengah. 3. UMS adalah terdiri dari pelbagai bidang aliran. UMS dalam keadaan terpaksa disebabkan tidak ada pilihan lain kerana kursus bahasabahasa asing yang lain sudah penuh. Majoriti pelajar dapat mempertingkatkan bahasa Arab. 5. motivasi diri mempelajari bahasa Arab rendah.

Universiti Malaysia Sabah. cara menyambung huruf dan asas kosa kata Arab untuk membolehkan mereka dapat mengikuti seterusnya pembelajaran bahasa Arab. pengajaran yang dijalankan terlalu laju kerana untuk menghabiskan silibus serta kaedah penyampaian kurang menarik. pelajar yang tidak dapat mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru hanya berjumlah 30% sahaja (15 orang). Adapun pelajar yang tidak dapat mengikuti pengajaran yang disampaikan oleh guru. Di samping itu. Walaubagaimanapun.9. Cadangan tersebut adalah seperti berikut. cara penulisan. Manakala sebahagian pelajar iaitu 50% menyatakan perbualan bahasa Arab sukar difahami. mereka memberikan alasan bahawa masa yang diperuntukkan tidak mencukupi dalam mempelajari bahasa Arab dan Kurangnya latih tubi dalam pembelajaran. Menghafal merupakan satu cara yang paling banyak dilakukan oleh pelajar untuk mempelajari bahasa Arab dan seterusnya untuk lulus dalam ujian di samping melakukan latih tubi terhadap latihan-latihan yang diberikan. Hanya sedikit sahaja pelajar iaitu 20% (10 orang) menyatakan sebutan dan bacaan Arab sukar difahami. Guru memainkan peranan utama untuk memastikan berjaya atau tidak proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Tenaga pengajar bahasa Arab hendaklah menyediakan dan menghasilkan modul asas bahasa Arab yang lebih sesuai untuk pelajar-pelajar bukan Islam dalam pembelajaran. dikemukakan beberapa cadangan dan saranan untuk dijadikan panduan oleh pihak tertentu untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam kalangan pelajar bukan Islam yang dikira sebagai pelajar minoriti dalam mempelajari bahasa Arab di Malaysia terutamanya di Pusat Penataran Ilmu dan bahasa. walaupun pada awalnya mereka terpaksa dan tidak berminat mempelajari bahasa Arab. 14 . Mereka berpendapat bahawa guru menggunakan dwibahasa dalam pengajaran dan begitu juga pengajaran tersebut dilakukan secara perlahan. sistem baris. Majoriti pelajar menyatakan isi kandungan yang sukar dipelajari ialah tatabahasa Arab iaitu sebanyak 72% (36 orang). 13. guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran serta memberi perhatian sepenuhnya dalam pelajaran. Di samping itu juga. Penggunaan kaedah pengajaran yang baik dapat mejadikan suasana pembelajaraan lebih ceria dan menarik. sebutan. 11. 10. 1. 12. Pada peringkat awal. mereka terpaksa menghafal huruf-huruf Arab. kemudian diikuti oleh kosa kata Arab iaitu sebanyak 64% (32 orang). di samping menggunakan pendekatan yang menarik seperti penggunaan transliterasi dan terjemahan yang dapat membantu memudahkan mereka mempelajari bahasa Arab serta penggunaan kaedah pengajaran yang menarik. Guru boleh menarik minat pelajar meminati dan mempelajari bahasa Arab dengan berkesan. Majoriti pelajar dapat mengikuti dengan baik pengajaran yang disampaikan oleh guru iaitu sebanyak 70% (35 orang). CADANGAN Berdasarkan dapatan yang diperolehi dari kajian ini.

3. 6. 7. 15 . bacaan puisi. 8. pidato dan sebagainya untuk meningkatkan motivasi mereka mempelajari bahasa Arab.2. berdasarkan kemampuan pelajar bagi memudahkan mereka mengingat kosa kata tersebut seterusnya mengaplikasikannya dalam perbualan. Menyediakan kelas pengukuhan bahasa Arab untuk mereka supaya mereka lebih menguasai kemahiran bahasa Arab. Menyediakan kosa kata Arab yang sesuai untuk perbualan harian secara berperingkat. kuiz dan seumpamanya yang boleh menarik minat pelajar mempelajari bahasa Arab serta menggalakkan pelajar melibatkan diri dalam semua aktiviti yang dijalankan. Memperbanyakkan bahan-bahan pembelajaran asas bahasa Arab yang lebih mudah untuk dijadikan rujukan kepada pelajar-pelajar. 10. Memberikan lebih banyak peluang kepada pelajar-pelajar untuk berbincang dan berkomunikasi dengan guru berkaitan dengan pelajaran. Mengaktifkan Kelab Bahasa Arab dengan menganjurkan berbagai aktiviti bahasa Arab yang menarik di luar kelas. 4. silang kata Arab. Menyediakan kelas khusus untuk mereka bagi membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan baik dan berkesan di samping mengelakkan mereka rasa tertekan dan tertinggal dari rakan-rakan lain. kerana masa tiga jam pembelajaran seminggu yang diperuntukkan tidak mencukupi untuk mempelajari bahasa Arab. 5. Mendapatkan video dan kaset pembelajaran asas bahasa Arab untuk digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi menghidupkan lagi suasana pembelajaran di kelas. 9. Mempelbagaikan aktiviti dalam kelas seperti permainan bahasa. Mengadakan aktiviti luar kelas seperti menganjurkan pertandingan seni kaligrafi Arab.

Tesis Doktor Falsafah. Muhammad Azhar Zailani. Rushdī Aḥmad. 2006. ‘Ali al-Qāsimī. Rushdī Aḥmad. ła‘īmah. ła‘īmah. Ta‘līm al-‘Arabiyyah li Ghayr al-Nāṭiqīn Bihā Manāhijuh wa Asālībuh. Fakulti Bahasa dan Linguistik. Mohammad Bin Seman (Ph. Sainei @Saini Bin Andamit @Ag. (ed) Pendidikan Islam dan Bahasa Arab: Perspektif Pengajian Tinggi. 2005. Saini Ag. UMS.D). - - - 16 . Beberapa Panduan Penilaian Bahasa Arab di Malaysia. Muḥammad ‘Ali al-Sayyid. 2010. Damit. 1984.ISESCO. UM. 2003. Dalīl ‘Amal fī I‘dād al-Mawād al-Ta‘līmiyyah li Barāmij Ta‘līm al-‘Arabiyyah. al-Ribāt: Manshūrāt al-Munaẓẓamah al-Islāmiyyah li al-Tarbiyyah wa al-Thaqāfah wa al-‘Ulūm (ISESCO). Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. Zawawi Ismail. 1985. Makkah al-Mukarramah: Jāmi‘ah Ummu al-Qurā. 1989. Kertas Kerja Bengkel Pengajaran Bahasa.Rujukan Hassan Basri Awang Mat Dahan. al-Tiqniyyāt al-Tarbawiyyah fī Ta‘līm al-Lughah al-‘Arabiyyah li al-Nāṭiqīn bi Lughāt Ukhrā. - - Prospektus Prasiswazah 2008/2009. Kota Kinabalu: Penerbit UMS. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya. Penyediaan dan Penilaian Modul Asas Bahasa Arab Untuk Pelajar Universiti. Damit. Universiti Malaysia Sabah. Bahasa Arab 1. al-Ribāt: alMunaẓẓamah al-Islāmiyyah li al-Tarbiyyah wa al-‘Ulūm wa al-Thaqāfah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful