ISU-ISU PELAKSANAAN PROGRAMj-QAF Bi l. 1. Isu Pengurusan dan Pentadbiran 1.

Pertukaran yang sering berlaku di kalangan pentadbir mengakibatkan kurangnya kefahaman di kalangan mereka. Hal ini berlaku terutamanya jika pentadbir datang daripada sekolah yang tidak terlibat dalam melaksanakan Program j-QAF. Perkara Penyelesaian 1.Pihak JPN/PPD perlu membuat lebih kerap pertemuan dan memberikan penjelasan kepada mereka.Cthnya dalam Mesy Refleksi Pelaksanaan Program j-QAF Pkt PPD atau Mesy J/K Program j-QAF Pkt PPD. 2.Ketua Panitia/Guru Pembimbing hendaklah sentiasa mendekati pihak pentadbir dan memberi penjelasan pelaksanaan program jQAF kepada pentadbir. 1. Pihak JPN atau PPD hendaklah mengadakan taklimat penjadualan kepada GPK 1 sebelum sesi persekolahan baru bermula. Sebaikbaiknya pertemuan dibuat beberapa kali pada bulan Oktober/November/Disember. 2. Pentadbir, GPI dan GPI j-QAF hendaklah duduk bersama bagi membincangkan jadual. 1. JPN hendaklah memanggil semua GPK Kokurikulum dan memberikan taklimat khas. 2. KBS adalah bersifak ko kurikulum dan dibawah bidangkuasa GPK KoKurikulum. GPK Kokurikulum adalah merupakan tunggak yang akan menerajui perlaksanaan KBS di sekolah masing-masing. 1. Pihak pentadbir perlu mewar-warkan Program j-QAF dalam mesyuarat/perjumpaan serta memberi cadangan penyelesaian jika ada sebarang salahfaham. Beri ruang kepada GPI atau GPI j-QAF memberi makluman 1. GPI dan guru j-QAF hendaklah sentiasa membuat rujukan kepada buku perlaksanaan yang dibekalkan oleh JAPIM dari masa ke semasa terutama bila timbul masalah. 2. Pada 6 bulan pertama, murid tidak akan diajar secara kelas malah diagihkan kepada kumpulan. Kaedah pengajaran dalam kumpulan adalah secara individu berdasarkan

2. Kurang kefahaman dari segi penjadualan jQAF di kalangan pentadbir.

3.

Kurang kefahaman Model KBS berada di bawah bidang GPK Kokurikulum.

4. Sebilangan pentadbir dan guru biasa kurang memahami konsep Program j-QAF 5. GPI dan guru j-QAF kurang jelas tentang perlaksanaan Program j-QAF bagi 6 bulan pertama Tahun 1. (Model Khatam al-Quran Tahun 1)

3. Program j-QAF adalah untuk memperkasa 1. adalah merupakan guru luar norma yang datang khusus bagi maksud tersebut. Membuat RPH pun bukanlah satu kesalahan. Perkembangan pencapaian bacaan murid hendaklah direkodkan di dalam buku rekod pencapaian al-Quran. Penilaian dibuat secara lisan sahaja. GPI yang telah menghadiri taklimat perlu sendiri. pemberatan jadual waktu. Sasarannya ialah bila tamat 6 bulan pertama yakni hujung Jun setiap murid akan berjaya tamat buku Iqra’6. 2. Pelaksana utama di peringkat sekolah ialah GPI dan GPi j-QAF.1. 9. Kurang kerjasama daripada GPI. membuat catatan ringkas tentang kelas dan ayat yang diajar pada hari itu. 1. Maklumat Program j-QAF telah dimasukkan dalam Kursus pemantapan KBSR yang dihadiri oleh GPI 6. Kekeliruan sama ada perlu atau tidak Guru tidak perlu membuat RPH lengkap tetapi penulisan RPH. Pengasingan taklimat antara GPI dengan Guru j-QAF 7. Perkara seumpama ini kurang digalakkan 8. Isu Perkara Penyelesaian kaedah talaqqi musyafahah. Pendedahan yang berterusan hendaklah QAF terdiri dari kalangan mereka yang kurang diadakan dari masa ke semasa oleh JPN/PPD. jelas tentang pelaksanaan Program j-QAF itu 2. Unsur pengorbanan dan tanggungjawab secara kolektif perlu diutamakan. Pendidikan Islam. Tiada keselarasan masa dan jumlah waktu Ia bergantung kepada kesesuaian sekolah dan mengajar tasmik di antara negeri. Guru j-QAF juga ditugaskan untuk mengajar Perkara ini tidak dibenarkan sama sekali. Perlaksanaan Waktu Tasmik Tenaga pengajar dan pembimbing guru j. QAF adalah guru luar norma. 2. JPN/PPD perlu mengadakan taklimat bersama mengikut keperluan dan kemampuan. . GPI j-QAF diberi tanggungjawab untuk kerana menyempurnakan pelaksanaan Program memikul tugas berat selepas dilantik seperti j-QAF adalah tugas utama.Bi l. GPI jmatapelajaran yang lain. 2. Guru j-QAF juga Ketua Guru Disiplin dan Guru Kelas. Pihak JPN/PPD dan pentadbir sekolah hendaklah memainkan peranan untuk mengarahkan GPI terlibat dengan pelaksanaan waktu tasmik. mengadakan kursus dalaman di sekolah.

2. 3. 2. Tekanan di kalangan guru pembimbing disebabkan oleh bebanan kerja yang semakin bertambah kerana guru j-QAF yang dilantik . Bahasa Arab 5. Selepas tamat tempoh tersebut setiap kesusahan dan 5. Beri tugasan khas di kelas berkenaan. Tidak mengikut skop pencapaian murid yang telah ditetapkan oleh JAPIM. Terdapat di kalangan ibu bapa murid bukan Islam yang enggan anak mereka belajar Bahasa Arab. Pelaksanaan KBS 1. Peruntukan yang diberikan juga tidak konsisten di antara tiaptiap kem. GPI seharusnya berasa bangga kerana diberi peluang dan diberi penghormatan untuk membantu melahirkan guru yang berwibawa. GPI dan GPI j-QAF kurang jelas sukatan Tasmik Al Quran Tahun 1 (Januari – November) 3. Rujuk pihak JAPIM 2. Pihak sekolah terpaksa mendahulukan modal. Mohon sumbangan PIBG. Perkara ini menyebabkan muridmurid ini tiada kawalan. 2. GPI j-QAF yang datang adalah diibaratkan kain putih yang bersih. Peruntukan yang diberikan oleh JAPIM lambat sampai. 2. Suburkan inisiatif mencari kewangan. Tahun 1 setelah tamat Iqra’ di sambung dengan SurahAl Baqarah dan pada hujung November semua murid secara minima telah membaca Surah Al Baqarah ayat 126 dengan baik dan lancer 1. Emosi 1. Wujud perasaan rendah diri dan jurang antara GPI dan guru j-QAF disebabkan oleh status pendidikan. contohnya Program “smart solat”.Ikut budi bicara Guru Besar. Perasaan seumpama ini seharusnya tidak wujud di kalangan GPI.Bi l. Penyelesaian Sepatutnya pencapaian murid mengikut seperti yang dirancangkan. Ikut surat pekeliling dan arahan pihak JPN. 2. Kurang kefahaman tentang penyusunan masa Bahasa Arab dalam jadual waktu. Perkara ini hanya berlaku semasa guru j-QAF menjalani LPBS dan praktikum sahaja. 1. 4. Rujuk buku panduan yang telah dibekalkan. Majlis Agama Islam dan sebagainya. Fasilitator yang dilantik dari kalangan guru akademik tidak berkeyakinan dan kurang diberi pendedahan untuk mengendalikan KBS. Isu Perkara 4. Peranan GPI dan guru j-QAF untuk memberikan taklimat awal atau pendedahan kepada guruguru akademik (fasilitator). 1. 1.

3. Masih ramai di kalangan GPI dan guru j-QAF yang tidak memahami bagaimana untuk memberikan pemarkahan matapelajaran Pendidikan Islam yang mengikuti Program jQAF Tahun 2 ( 6 bulan pertama ). Pengajaran dan Pembelajaran . Guru perlu mengurus masa dan murid dengan bijaksana dengan kerjasama pihak sekolah. Perasaan GPI j-QAF terhadap GPI 1. GPI dan guru j-QAF perlu meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosialisasi. Terdapat GPI dan guru j-QAF yang mengajar matapelajaran Ulum secara bergilir. Peruntukan masa untuk mengajar al-Quran tidak dioptimumkan sepenuhnya kerana sebahagian masa digunakan untuk murid berwudhuk. Lantik Guru ICT Pendidikan Islam 2. Untuk matapelajaran al-Quran markah adalah berdasarkan kepada pemarkahan model khatam al-Quran iaitu jumlah ayat (60 markah) dan kualiti bacaan (40 markah).Bi l. Ujian bulanan dan peperiksaan pertengahan tahun bagi matapelajaran al-Quran 6 bulan pertama tahun 1 hanya dijalankan secara lisan sahaja. Pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran ini sepatutnya dijalankan secara kolaboratif. Isu Perkara tidak berpengalaman sama sekali. Peruntukan untuk melengkapkan bilik j-QAF tiada / tiada bilik j-QAF. e-laporan sebenarnya lebih memudahkan aspek pelaporan. Guru hanya perlu menyediakan soalan jawi sahaja. Contoh bagi bagi Tahun 4 sila rujuk buku panduan 4. markah diambil hasil daripada campuran markah al-Quran. Serasi bersama dan bekerja secara kolektif. Jawi dan Ulum. Pengajaran yang dijalankan secara bergilir adalah salah dan tidak amanah serta tidak mengikuti kaedah pelaksanaan yang telah ditetapkan. Rujuk pihak JAPIM Perkara ini adalah bergantung kepada inisiatif dan kreativiti sekolah dan guru yang terlibat. 2. 2. Ada di antara sekolah yang mengarahkan GPI atau guru j-QAF untuk menyediakan soalan bagi ujian bulanan dan peperiksaan pertengahan Tahun 1 bagi 6 bulan pertama. 1. 7 Penilaian 4. 1. j-QAF hanya program untuk memperkasa Pendidikan Islam. Bekalan guru j-QAF tidak mencukupi. Untuk pemarkahan peperiksaan pertengahan tahun. 6 Peruntukan 7. tugas untuk Penyelesaian bebanan yang ditanggung oleh GPI akan memberikan impak yang menguntungkan. GPI j-QAF ialah Guru Pendidikan Islam. Guru dibebani dengan menyiapkan e-laporan. Fikir secara kreatif dan inovatif bagi menyelesaikan masalah.GPI/GPI j-QAF perlu menguruskan masa dengan baik. 3. 3.

Pekerjaan luar Guru j-QAF mengajar Kelas Agama Petang/KAFA 11 Guru Pelatih j-QAF 1.Bi l. Guru-guru perlu selalu mengadakan sesi perbin-cangan dan diskusi bersama. 2. ( 9 Ilmu 5. Jika keadaan kritikal. Tugas utama guru j-QAF ialah melaksanakan program j-QAF dengan sempurna. 3. Guru j-QAF / GPI ilmunya yang kurang mantap 10 . Guru Pelatih j-QAF dihantar ke sekolah tanpa kemahiran pedagogi dan persediaan yang mantap. Ketua panitia/Guru Pembimbing yang menghadiri taklimat sepatutnya memberi tumpuan dan benar-benar faham serta buat in house training yang mantap di peringkat sekolah. guru j-QAF diharuskan untuk membantu dengan kebenaran pihak JPN. 1. Pentadbir dan guru pembimbing berperanan menjadi pembimbing yang mantap kepada guru pelatih. Tidak sepatutnya berlaku. BIG diwujudkan untuk membantu murid lemah (jika ada) dan proses p&p nya hanya berlaku dalam sekitar 20 minit sahaja mengikut sukatan pada hari itu. Guru pelatih yang cemerlang akan lahir dari bimbingan yang cemerlang di sekolah. 12 Sukatan Pelajaran GPI masih menggunakan sukatan lama . Seharusnya bagi kelas KAFA Jab Agama Islam menyediakan gurunya sendiri seperti negeri Johor. 8 Model Khatam Al Quran 5. Masa yang selebihnya dimanfaatkan untuk membantu murid yang tercicir. 1. JPN/PPD seharusnya memberikan penjelasan yang mantap kepada pihak pelaksana program j-QAF di sekolah. Isu Perkara Penyelesaian pelaksanaan j-QAF tahun 4 muka surat 129. Baca Ikut Guru (BIG) dilaksanakan untuk sepanjang tempoh 60 minit p&p berlaku. (tafaqquh fid din) 1. Sepatutnya dengan adanya program jQAF tiada lagi murid yang tercicir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful