P. 1
Doa Doa Mustajab

Doa Doa Mustajab

|Views: 43|Likes:
Published by Endri Dores
doa
doa

More info:

Published by: Endri Dores on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2013

pdf

text

original

Doa-Doa Mustajab

Dari Al-Qur’an
dan
Sunnah Nabi Saw

Penyusun:
Ust. H. Ackman. Lc. MSi
Hak  cipta  dilindungi  Oleh  Allah  Swt  dan  Rasul‐Nya. 
Boleh  memperbanyak  isi  buku  ini  untuk  dakwah  atau 
jalan kebaikan lainya. 
Terlarang  untuk  diperbanyak  jika  dilakukan  untuk 
bisnis kecuali izin dari penulis

1

Bagian I: Doa‐Doa Dari Al‐Qur’an 
 
1. Doa Mohon Kesolehan  
 
  ْ ﻴَ ﻤِ ﻠْ ﺴُﻣ ﺎَ ﻨﹾ ﻠَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ُﻢﻴِﻠَﻌﹾﻟﺍ ُ ﻊﻴِ ﻤﱠ ﺴﻟﺍ َ ﺖﻧﹶ ﺃ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ﺎﱠﻨِﻣ ﹾ ﻞﱠ ﺒﹶ ﻘَ ﺗ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ َ ﻚﱠﻟ ﹰ ﺔَ ﻤِ ﻠْ ﺴﱡ ﻣ ﹰ ﺔﱠﻣﹸﺃ ﺎَ ﻨِ ﺘﱠ ﻳﱢ ﺭﹸ ﺫ ﻦِ ﻣَ ﻭ َ ﻚﹶ ﻟ ﹺ ﻦ
ُ ﻢﻴِ ﺣﱠ ﺮﻟﺍ ُ ﺏﺍﱠ ﻮﱠ ﺘﻟﺍ َ ﺖﻧﹶ ﺃ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ﺂَ ﻨْ ﻴﹶ ﻠَ ﻋ ْ ﺐُ ﺗَ ﻭ ﺎَ ﻨﹶ ﻜِ ﺳﺎَ ﻨَ ﻣ ﺎَ ﻧﹺ ﺭﹶ ﺃَ ﻭ
Robbanaa  taqqobal  minnaa  innaka  antas  sami’ul  ‘aliim.  Robbannaa  waj’alna  muslimaini  laka 
wa min dzuriyyatinaa umatan muslimatan laka wa arinaa manasikanaa wa tub ‘alainaa innaka 
antat tawwabur rohiim  
“Ya Allah, terimalah bakti kami. Sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  Ya 
Allah,  jadikan  kami  berdua  orang  yang  taat  pada‐Mu,  dan  jadikanlah  keturunan  kami  umat 
yang patuh pada‐Mu. Tunjukkan tata cara dan tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat 
kami. Sungguh Kau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al‐Baqarah: 127‐128).  
 
Penjelasan  
Doa  ini  dibaca  Nabi  Ibrahim  ketika  selesai  membangun  Kabah,  yang  waktu  itu  ditimpa  banjir 
besar (zaman Nabi Nuh). Kemudian Nabi Ibrahim dibantu puteranya Ismail membangun kembali 
Ka'bah. 
 
2. Doa Mohon Kebaikan Dunia Akhirat  
 
ﹺ ﺭﺎﱠ ﻨﻟﺍ َﺏﺍﹶﺬَﻋ ﺎَﻨِﻗَﻭ ﹰ ﺔَ ﻨَ ﺴَ ﺣ ِ ﺓَ ﺮِ ﺧﻵﺍ ﻲِ ﻓَ ﻭ ﹰ ﺔَ ﻨَ ﺴَ ﺣ ﺎَ ﻴْ ﻧﱡ ﺪﻟﺍ ﻲِ ﻓ ﺎَ ﻨِ ﺗﺁ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa atinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhiroti hasanah waqinaa azabannaar
“Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari 
siksa neraka.” (QS. Al‐Baqarah: 201).  
 
Penjelasan  
Dalam  Al‐Quran  dijelaskan  bahwa  doa  ini  dibaca  oleh  orang‐orang  muslim  yang  ikhlas  selesai 
melaksanakan  haji.  Ibnu  Katsir  menjelaskan  bahwa  doa  ini  mengandung  seluruh  kebaikan  di 
dunia  akhirat  serta  bisa  menghindarkan  dari  segala  kejelekan.  Baik  sekali  doa  ini  dibaca  pada 
setiap kesempatan.  
 
3. Doa Tabah Menghadapi Lawan  

َ ﻦﻳﹺ ﺮِ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻡْ ﻮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠَ ﻋ ﺎَ ﻧْ ﺮُ ﺼﻧﺍَ ﻭ ﺎَ ﻨَ ﻣﺍَ ﺪﹾ ﻗﹶ ﺃ ْ ﺖﱢ ﺒﹶ ﺛَ ﻭ ﺍً ﺮْ ﺒَ ﺻ ﺎَ ﻨْ ﻴﹶ ﻠَ ﻋ ﹾ ﻍﹺ ﺮﹾ ﻓﹶ ﺃ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa afrigh ‘alainaa Sobron wa tsabit aqdaamanaa wansurnaa ‘alal qoumil kaafiriin 
“Ya  Allah,  limpahkanlah  kesabaran  pada  kami,  kokohkan  pendirian  kami,  serta  tolonglah  kami 
untuk mengalahkan orang‐orang kafir.” (QS. Al‐Baqarah: 250).  

2
 
 
Penjelasan  
Dijelaskan  dalam  Al‐Quran,  bahwa  doa  ini  dibaca  oleh  sekelompok  mukmin  yang  bergabung 
dengan  pasukan  Thalut  melawan  jalut.  Dengan  doa  ini  dan  atas  izin  Allah  Swt.  pasukan  Thalut 
dapat mengalahkan Jalut, dan Nabi Daud membunuh Jalut.  
 
4. Doa Keselamatan  
 
ﻦِ ﻣ َ ﻦﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠَ ﻋ ُﻪَ ﺘﹾﻠَ ﻤَ ﺣ ﺎَ ﻤﹶ ﻛ ﺍً ﺮْﺻﹺ ﺇ ﺎَ ﻨْ ﻴﹶ ﻠَ ﻋ ﹾ ﻞِ ﻤْ ﺤَ ﺗ ﹶ ﻻَ ﻭ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﺎَ ﻧﹾ ﺄﹶ ﻄْ ﺧﹶ ﺃ ْ ﻭﹶ ﺃ ﺎَﻨﻴِﺴﱠﻧ ﻥﹺ ﺇ ﺎَﻧﹾﺬِﺧﺍَﺆُﺗ ﹶ ﻻ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
ﹶ ﻻْ ﻮَ ﻣ َ ﺖﻧﹶ ﺃ ﺂَﻨْﻤَﺣْﺭﺍَﻭ ﺎَﻨﹶﻟ ْ ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍَ ﻭ ﺎﱠﻨَﻋ ُ ﻒْ ﻋﺍَ ﻭ ِ ﻪﹺ ﺑ ﺎَﻨﹶﻟ ﹶ ﺔﹶ ﻗﺎﹶ ﻃ ﹶ ﻻ ﺎَﻣ ﺎَ ﻨﹾ ﻠﱢ ﻤَ ﺤُ ﺗ ﹶ ﻻَ ﻭ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﺎَ ﻨِ ﻠْ ﺒﹶ ﻗ ﺎَ ﻧْ ﺮُ ﺼﻧﺎﹶ ﻓ ﺎَﻧ
َ ﻦﻳﹺ ﺮِ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻡْ ﻮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﻰﹶ ﻠَ ﻋ
Robbanaa  laa  tuakzidnaa  in  nasiinaa  wa  akhto’naa  robbanaa  wa  laa  tahmil  ‘alainaa  isron 
kama hamaltahu ‘alal ladzIina min qoblinaa. 
Robbanaa  wa  laa  tuahamilnaa  maa  laa  thooqoto  lanaa  bihi  wa’fua  ’anna  waghfir  lanaa 
warhamnaa anta maulaanaa fanshurnaa ‘alal qoumil kaafiriin 
“Ya  Allah,  jangan  siksa  kami  karena  lupa  atau  bersalah.  Ya  Allah,  jangan  bebankan  pada  kami 
beban  berat  seperti  Kau  bebankan  pada  orang‐orang  sebelum  kami.  Ya  Allah,  jangan  Kau 
pikulkan  pada  kami  apa  yang  tidak  sanggup  kami  pikul.  Ampunilah  dan  maafkan  kami,  serta 
rahmatilah kami. Kaulah Penolong kami, maka tolonglah kami untuk mengalahkan orang‐orang 
kafir.” (QS. Al‐Baqoroh: 286).  
 
Penjelasan: 
Ibnu  Katsir  merangkum  sepuluh  hadist  tentang  keutamaan  membaca  doa  diatas.  Diantaranya 
hadist:  “Barangsiapa  yang  membaca  dua  ayat    akhir  surah  Al‐Baqarah  (ayat  285‐286)  setiap 
malam, maka dia akan mendapatkan keselamatan.”  
 
5. Doa Menghindari Kesesatan  
 
َ ﺪَ ﻫ ﹾ ﺫﹺ ﺇ َ ﺪْ ﻌَ ﺑ ﺎَ ﻨَ ﺑﻮﹸﻠﹸﻗ ﹾ ﻍﹺ ﺰُ ﺗ ﹶ ﻻ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ُ ﺏﺎﱠ ﻫَ ﻮﹾ ﻟﺍ َ ﺖﻧﹶ ﺃ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ﹰ ﺔَ ﻤْ ﺣَ ﺭ َ ﻚﻧُ ﺪﱠ ﻟ ﻦِ ﻣ ﺎَﻨﹶﻟ ْ ﺐَ ﻫَ ﻭ ﺎَ ﻨَ ﺘْ ﻳ
Robbanaa  laa  tuzigh  quluubanaa  ba’da  idz  hadaitanaa  wa  hab  lanaa  min  ladunka  rohmatan 
innaka antal wahhab 
“Ya  Allah,  jangan  Kau  jadikan  hati  kami  condong  pada  kesesatan  sesudah  Kau  beri  petunjuk 
pada kami, dan rahmatilah kami. Sungguh Kau Maha Pemberi karunia.” (QS. Ali 'Imrôn: 8).  
 
Penjelasan:  
Doa  ini  dibaca  oleh  ahli  ilmu  yang  beriman  kepada  keagungan  Al‐Quran.  Dan  mereka  berdoa 
kepada  Allah  Swt.  agar  tetap  dalam  jalan  kebenaran,  tidak  condong  kepada  kesesatan  setelah 
mendapatkan petunjuk, serta memohon curahan rahmat‐Nya.  
 

3
6. Doa Husnul Khôtimah (akhir yang baik)  
 
ﺎﱠﻨَﻋ ْ ﺮﱢ ﻔﹶ ﻛَ ﻭ ﺎَ ﻨَ ﺑﻮُ ﻧﹸ ﺫ ﺎَﻨﹶﻟ ْ ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺎﹶ ﻓ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﺎﱠﻨَ ﻣﺂﹶ ﻓ ْ ﻢﹸﻜﱢ ﺑَ ﺮﹺ ﺑ ﹾ ﺍﻮُ ﻨِ ﻣﺁ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ِ ﻥﺎَ ﳝِ ﻺِ ﻟ ﻱِ ﺩﺎَ ﻨُ ﻳ ﺎً ﻳِ ﺩﺎَ ﻨُ ﻣ ﺎَ ﻨْ ﻌِ ﻤَ ﺳ ﺎَ ﻨﱠ ﻧﹺ ﺇ ﺎَ ﻨﱠ ﺑﱠ ﺭ
ﹺ ﺭﺍَ ﺮْ ﺑﻷﺍ َ ﻊَ ﻣ ﺎَ ﻨﱠ ﻓَ ﻮَ ﺗَ ﻭ ﺎَﻨِﺗﺎﹶﺌﱢﻴَﺳ َ ﻧﹺ ﺰْ ﺨُﺗ ﹶ ﻻَ ﻭ َ ﻚِ ﻠُﺳُﺭ ﻰﹶ ﻠَ ﻋ ﺎَ ﻨﱠ ﺗﺪَ ﻋَ ﻭ ﺎَﻣ ﺎَ ﻨِ ﺗﺁَ ﻭ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﹶ ﻻ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ِ ﺔَ ﻣﺎَ ﻴِ ﻘﹾ ﻟﺍ َ ﻡْ ﻮَ ﻳ ﺎ
َ ﺩﺎَ ﻌﻴِ ﻤﹾ ﻟﺍ ُﻒِ ﻠْ ﺨُﺗ
Robbanaa  innanna  sami’naa  munadiyan  yunaadi  lil  iiman  an  aamanu  birobikun  fa  amannaa. 
Robbanaa faghfir lanaa dzunubaana wa kafir sayyiatinaa wa taffannaa ma’al abror. Robbanaa 
wa aatinaa ma wa’attanaa ‘ala rusulika wa laa tukhzinaa yaumal qiyamah innaka laa tukhliful 
mi’aad 
“Ya Allah sungguh kami telah mendengar seruan yang menyeru pada iman: “Berimanlah kamu 
kepada  Allah,  maka  kami  pun  beriman.  Ya  Allah,  ampunilah  dosa  dan  hapuskan  kesalahan‐
kesalahan  kami,  serta  matikan  kami  beserta  orang‐orang  yang  banyak  berbuat  kebajikan.  Ya 
Allah, berilah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul‐rasul‐Mu, 
dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat nanti. Sungguh Engkau sama sekali tidak 
akan pernah menyalahi janji.” (QS. Ali Imrôn: 193‐294).  
 
Penjelasan:  
Baik  sekali  doa  di  atas  dibaca  pada  setiap  kesempatan,  tapi  lebih  utama  pada  waktu  tengah 
malam (sepertiga malam) sampai menjelang shubuh. Karena ayat ini pula yang dibaca Nabi Saw. 
ketika bangun dari tidurnya sambil memandang langit. (HR. Bukhari)  
 
 
7. Doa Taubat 
 
َ ﻦﻳﹺ ﺮِ ﺳﺎَ ﺨﹾ ﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ ﱠ ﻦَ ﻧﻮﹸ ﻜَ ﻨﹶ ﻟ ﺎَ ﻨْ ﻤَ ﺣْ ﺮَ ﺗَ ﻭ ﺎَﻨﹶﻟ ْ ﺮِ ﻔْ ﻐَ ﺗ ْ ﻢﱠ ﻟ ﻥﹺ ﺇَ ﻭ ﺎَ ﻨَ ﺴﹸﻔﻧﹶ ﺃ ﺎَ ﻨْ ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa  dzolamnaa  anfusanaa  wa  inlam  taghfir  lanaa  wa  tarhamnaa  lanakunnaa  minal 
khoosiriin 
“Ya  Allah,  kami  telah  menganiaya diri  kami  sendiri,  dan  jika  Kau  tidak mengampuni  kami  serta 
memberi rahmat pada kami, niscaya kami termasuk orang‐orang yang rugi.” (QS. Al‐A'rôf 23).  
 
Penjelasan: 
Doa ini doa Nabi Adam dan isterinya Hawa, ketika keduanya dikeluarkan dari surga.  
 
8. Doa Tolak ke Zoliman   
 
َ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﲔِ ﻤِ ﻟﺎﱠﻈﻟﺍ ﹺ ﻡْ ﻮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ َ ﻊَ ﻣ ﺎَﻨﹾﻠَﻌْﺠَﺗ ﹶ ﻻ ﺎ
Robbanaa laa taj’alnaa ma’al qoumil dzoolimin 
“Ya  Allah,  jangan  Kau  tempatkan  kami  bersama‐sama  dengan  orang‐orang  zhalim.”  (Al‐A'rôf 
47).  

4
 
Penjelasan: 
Doa  dia  atas  dibaca  oleh  Ahlul  A'rof,  yakni  orang‐orang  yang  amal  kebajikan  dan  kejahatannya 
seimbang.  Ketika  mereka  melihat  ahli  surga  dengan  berbagai  kenikmatanya,  mereka  berkata: 
“Kesejahteraan semoga tercurah bagi kalian, wahai ahli surga.” Dan ketika mereka melihat ahli 
neraka  dengan  berbagai  siksanya,  mereka  berkata:  “Kami  berlindung  kepada  Allah  dari  apa 
yang  sedang  kalian  alami,  Wahai  ahli  neraka.”  Lalu  mereka  berdoa  dengan  doa  diatas,  yaitu 
memohon agar tidak disatukan dengan orang‐orang zholim.  
 
9. Doa Mohon Keadilan  
 
َ ﲔِ ﺤِ ﺗﺎﹶ ﻔﹾ ﻟﺍ ُﺮْﻴَ ﺧ َ ﺖﻧﹶ ﺃَ ﻭ ﱢ ﻖَ ﺤﹾ ﻟﺎﹺ ﺑ ﺎَﻨِﻣْﻮﹶﻗ َ ﻦْ ﻴَ ﺑَ ﻭ ﺎَ ﻨَ ﻨْ ﻴَ ﺑ ْ ﺢَ ﺘﹾ ﻓﺍ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaf tah bainanaa wa baina qouminaa bil haqqi wa anta khoirul faatihiin 
“Ya Allah, berilah putusan antara kami dan kaum kami dengan adil. Kaulah Pemberi keputusan 
yang sebaik‐baiknya.” (QS. Al‐A'rôf 89).  
 
Penjelasan:  
Doa  ini  dibaca  oleh  Nabi  Syu'aib    ketika  beliau  diusir  oleh  kaumnya  sebab  ingkar  terhadap 
agama  yang  dibawanya  dan  menolak  ajakan  kaumnya  untuk  kembali  kepada  ajaran  agama 
mereka.  
 
10. Doa Mohon Keselamatan  
 
َ ﻦﻳﹺ ﺮِ ﻓﺎﹶ ﻜﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻡْ ﻮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚِ ﺘَ ﻤْ ﺣَ ﺮﹺ ﺑ ﺎَ ﻨﱢ ﺠَ ﻧَ ﻭ َ ﲔِ ﻤِ ﻟﺎﱠ ﻈﻟﺍ ﹺ ﻡْ ﻮﹶ ﻘﹾ ﻠﱢ ﻟ ﹰ ﺔَ ﻨْ ﺘِ ﻓ ﺎَﻨﹾﻠَﻌْﺠَﺗ ﹶ ﻻ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa  laa  taj’alnaa  fitnatan  lil  qoumil  dzoolimin  wa  najjinaa  bi  rohmatika  minal  qoumil 
kaafiriin 
“Ya  Allah,  janganlah  Engkau  jadikan  kami  sasaran  fitnah  bagi  kaum  yang  zholim,  dan 
selamatkanlah  kami  dengan  curahan  rahmat‐Mu  dari  tipu  daya  orang‐  orang  yang  kafir.”  (Qs. 
Yûnus: 85‐86).  
 
Penjelasan: 
Doa  ini  dibaca  oleh  kelompok  minoritas  yang  beriman  kepada  Nabi  Musa,  setelah  mereka 
menyaksikan mukjizat Nabi Musa dihadapan Fir'aun. Ketika itu, kaum Nabi Musa merasa takut, 
bahwa Fir'aun dan pemuka‐pemukanya akan menyiksa mereka. Maka pada waktu itu pula Nabi 
Musa  memerintahkan kepada kaumnya agar tidak takut dan menyerahkan sepenuhnya kepada 
Allah Swt 
 
11. Doa Mohon Perlindungan  
 
َ ﻦﻳﹺ ﺮِ ﺳﺎَ ﺨﹾ ﻟﺍ َ ﻦﱢ ﻣ ْ ﻦﹸ ﻛﹶ ﺃ ﻲﹺ ﻨْﻤَ ﺣْﺮَ ﺗَ ﻭ ﻲِ ﻟ ْ ﺮِ ﻔْ ﻐَ ﺗ ﱠﻻﹺ ﺇَ ﻭ ٌ ﻢﹾ ﻠِ ﻋ ِ ﻪﹺ ﺑ ﻲِ ﻟ َ ﺲْ ﻴﹶ ﻟ ﺎَﻣ َ ﻚﹶ ﻟﹶ ﺄْ ﺳﹶ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸ ﺫﻮُ ﻋﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱢ ﺏَ ﺭ
Robbii inni auudzubika an asalaka ma laisa lii bihi ‘ilmun wa illa taghfir lii wa tarhamnii akun 

5
minal khoosiriin 
“Ya  Allah,  sungguh  aku  berlindung  pada‐Mu  dari  sesuatu  yang  aku  tidak  tahu  hakikatnya.  Dan 
sekiranya Engkau tidak memberi ampun serta tidak menaruh belas kasihan padaku, niscaya aku 
termasuk orang‐orang yang merugi.” (QS. Hûd: 47).  
 
Penjelasan:  
Doa  ini  merupakan  doanya  Nabi  Nuh,  yaitu  ketika  kaumnya  termasuk  anaknya  (kan'an)  ikut 
dihancurkan  oleh  Allah  Swt.  melalui  banjir  besar.  Nabi  Nuh  protes  kepada  Allah  Swt.,  “Kenapa 
anaknya  (kan'an)  ikut  dihancurkan  padahal  dia  adalah  bagian  dari  keluargaku,  dan  Engkau 
sendiri berjanji akan menyelamatkan keluargaku dan menenggelamkan kaumku.” (QS. Hûd: 45).  
Allah  menjawab:  “Bahwa  dia  (Kan'an)  bukan  termasuk  keluargamu  yang  dijanjikan  akan 
diselamatkan,  karena  dia  tidak  soleh  dan  tidak  beriman  kepada  Allah.  Padahal  yang  akan 
diselamatkan  dari  banjir  besar  adalah  mereka‐mereka  yang  beriman  kepada  Allah  (QS.  Hûd: 
46).  Setelah  diperingatkan  Allah,  Nabi  Nuh  berdoa  dengan  doa  ini    dan  Allah  mengabulkan 
doanya (QS. Hûd: 48).  
 
12. Doa Keluarga Sakinah  
 
ﺀﺎَ ﻋُﺩ ﹾ ﻞﱠ ﺒﹶ ﻘَ ﺗَ ﻭ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﻲِﺘﱠﻳﱢﺭﹸﺫ ﻦِﻣَﻭ ِ ﺓﹶ ﻼﱠ ﺼﻟﺍ َ ﻢﻴِ ﻘُ ﻣ ﻲﹺ ﻨﹾ ﻠَ ﻌْ ﺟﺍ ﱢ ﺏَ ﺭ َ ﲔﹺ ﻨِ ﻣْﺆُﻤﹾﻠِ ﻟَ ﻭ ﱠ ﻱَ ﺪِ ﻟﺍَ ﻮِ ﻟَ ﻭ ﻲِ ﻟ ْ ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
ﺏﺎَ ﺴِ ﺤﹾ ﻟﺍ ُ ﻡﻮﹸ ﻘَ ﻳ َ ﻡْ ﻮَ ﻳ
 
Robbij  ‘alnii  muqiimash  solaati  wa  min  dzuriyyatii  Robbanaa  wa  taqobbal  du’a‐i  Robbanagfir 
lii wa liwaalidayya wa lil mu’miniina yauma yaqumul hisaab 
“Ya Allah, jadikanlah aku dan anak cucuku orang‐orang yang teguh mendirikan shalat, ya Allah 
kabulkan doaku. Ya Allah ampunanilah diriku dan kepada kedua orang tuaku serta orang‐orang 
mukmin pada hari  kiamat.” (QS. Ibrôhîm: 41‐42).  
 
Penjelasan:  
Doa diatas baik sekali dibaca dalam berbagai kesempatan, agar diri kita dan keluarga kita serta 
turunan  kita  senantiasa  taat  dan  rajin  beribadah  kepada  Allah  Swt,  khususnya  ibadah  shalat 
yang telah diwajibkan.  
Dalam  Al‐Quran  dikisahkan,  bahwa  doa  tersebut  dibaca  oleh  Nabi  Ibrahim,  ketika  ia  baru  saja 
memohon agar kota Mekkah dijadikan kota aman, tentram dan anak turunannya diselamatkan 
dari kemusyrikan.  
 
13. Doa Mohon Tempat yang Baik  
 
ﹾ ﻠِ ﺧْ ﺩﹶ ﺃ ﱢ ﺏﱠ ﺭ ﺍً ﲑِ ﺼﱠ ﻧ ﺎً ﻧﺎﹶ ﻄﹾ ﻠُ ﺳ َ ﻚْ ﻧُﺪﱠﻟ ْ ﻦِ ﻣ ﻲﱢ ﻟ ﻞَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﹴ ﻕْ ﺪِ ﺻ َ ﺝَ ﺮْ ﺨُﻣ ﻲﹺ ﻨْ ﺟﹺ ﺮْ ﺧﹶ ﺃَ ﻭ ﹴ ﻕْ ﺪِ ﺻ ﹶ ﻞَ ﺧْ ﺪُﻣ ﻲﹺ ﻨ
Robbii  adkhilnii  mudkhola  sidqin  wa  akhrijnii  mukhroja  sidqin  waj’al  lii  min  ladunka 
sulthoonan nashiiron 
“Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara 
yang benar. Dan berikan padaku kekuasaan (pemimpin) sebagai penolong.” (Al‐Isrô': 80).  

6
 
Penjelasan:  
Doa di atas dibaca bukan hanya dikhususkan ketika kita akan pergi. Baik juga doa di atas dibaca 
ketika kita akan meninggalkan tempat yang kita huni (dunia), memohon agar ditempatkan pada 
tempat yang layak setelah meninggal (Tafsir Al‐Qurthubi).  
 
14. Doa Mohon diberi Kemudahan  
 
ﺍً ﺪَ ﺷَ ﺭ ﺎَ ﻧﹺ ﺮْ ﻣﹶ ﺃ ْ ﻦِ ﻣ ﺎَﻨﹶﻟ ﹾ ﺊﱢ ﻴَ ﻫَ ﻭ ﹰ ﺔَ ﻤْ ﺣَ ﺭ َ ﻚﻧُ ﺪﱠ ﻟ ﻦِ ﻣ ﺎَ ﻨِ ﺗﺁ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa aatinaa min ladunka rohmatan wa hayyi lanaa min amrinaa rosyadaa 
“Ya  Allah,  berilah  rahmat  pada  kami  &  beri  kami  petunjuk  yang  lurus  serta  sempurna.”(QS.  Al‐
Kahfi: 10).  
 
Penjelasan:  
Doa  ini  dibaca  oleh  pemuda  Ashhabul  kahfi,  yakni  sekelompok  pemuda  yang  beriman  kepada 
Allah  Swt.  hingga  mendapatkan  petunjuk  dari  Allah.  Doa  ini  dibaca  mereka  ketika  akan  masuk 
gua  sebagai  persembunyiannya  untuk  menyelamatkan  agama  yang  hak,  agama  yang  mereka 
pegangi  dari  fitnah‐fitnah  dan  orang‐orang  zhalim,  dan  Allah  Swt  mengabulkan  doa  mereka. 
Kisah Ashhabul kahfi dapat dibaca dalam Surah Al‐Kahfi.  
 
15. Doa Kelapangan hati  
 
 
ﻲِ ﻟْ ﻮﹶ ﻗ ﺍﻮُﻬﹶ ﻘﹾ ﻔَ ﻳ ﻲﹺ ﻧﺎَ ﺴﱢﻟ ﻦﱢ ﻣ ﹰ ﺓَ ﺪﹾ ﻘُﻋ ﹾ ﻞﹸ ﻠْ ﺣﺍَ ﻭ ﻱﹺ ﺮْ ﻣﹶ ﺃ ﻲِ ﻟ ْ ﺮﱢ ﺴَ ﻳَ ﻭ ﻱﹺﺭْﺪَﺻ ﻲِ ﻟ ْ ﺡَ ﺮْ ﺷﺍ ﱢ ﺏَ ﺭ
Robbisyroh lii sodhrii wa yasir lii amri wahlul ‘uqdatan min lisaanii yafqohu qoulii 
“Ya  Allah,  lapangkan  dadaku,  mudahkan  urusanku,  dan  lepaskan  kekakuan  lidahku,  agar 
mereka mengerti perkataanku.” (QS. Thôha: 27)  
 
Penjelasan:  
Doa  di  atas  balk  sekali  dibaca  ketika  menghadapi  kezholiman  seseorang,  kelompok,  dan 
penguasa.  Juga  dibaca  agar  mendapatkan  kelancaran,  kemudahan  dalam  berdakwah.  Doa  ini 
pula  yang  sering  dibaca  oleh  para  mubaligh,  para  pelajar  atau  siapa  saja  yang  meminta  diberi 
kemudahan  dalam  berbicara.  Al‐Quran  mengisahkan,  bahwa  doa  tersebut  dibaca  oleh  Nabi 
Musa ketika mendapat perintah dari Allah Swt. agar menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Dan 
akhirnya Allah Swt. mengabulkan permintaan Nabi Musa. 
 
16. Doa Mohon Jodoh Keturunan yang Baik  
 
 
ﹶ ﻻ ﱢ ﺏَ ﺭ ﻲِ ﺛﹺ ﺭﺍَ ﻮﹾ ﻟﺍ ُﺮْﻴَ ﺧ َ ﺖﻧﹶ ﺃَ ﻭ ﺍًﺩْﺮﹶﻓ ﻲﹺ ﻧْ ﺭﹶ ﺬَ ﺗ
Robbi laa tadzar nii fardan wa anta khoirul waaritsiin 

7
“Ya Allah, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah pewaris yang paling 
baik.” (QS. Al‐Anbiyaa': 89).  
 
17. Doa Agar keturunan Soleh 
 
 
ﺀﺎَ ﻋﱡ ﺪﻟﺍ ُ ﻊﻴِ ﻤَ ﺳ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ﹰ ﺔَ ﺒﱢ ﻴﹶ ﻃ ﹰ ﺔﱠﻳﱢﺭﹸ ﺫ َ ﻚْ ﻧُﺪﱠﻟ ﻦِ ﻣ ﻲِ ﻟ ْ ﺐَ ﻫ ﱢ ﺏَ ﺭ
Robbi Hab lii min ladunka zuriyattan toyyibatan innaka sami’ud du’aa 
“Ya Allah, berilah aku seorang anak yang baik. Sungguh Engkau Maha Mendegara semua  doa.” 
(QS. Ali 'Imron: 38).  
 
Penjelasan:  
Doa  di  atas  baik  sekali  dibaca  oleh  orang‐orang  yang  belum  mempunyai  keturunan,  juga  baik 
sekali dibaca oleh setiap muslim agar diberi keturunan yang soleh.  
Kedua ayat diatas adalah doa Nabi Zakariya agar diberi keturunan untuk menjadi pejuang yang 
menegakkan agama Allah.  
 
18. Doa Mohon Terlepas dari Musibah  
 
ِﻥﻭُﺮُﻀْ ﺤَ ﻳ ﻥﹶ ﺃ ﱢ ﺏَ ﺭ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫﻮُﻋﹶﺃَﻭ ﲔِ ﻃﺎَ ﻴﱠﺸﻟﺍ ِ ﺕﺍَ ﺰَ ﻤَ ﻫ ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸ ﺫﻮُ ﻋﹶ ﺃ ﱢ ﺏﱠ ﺭ
Robbii a’uudzubika min hamazatisy syayauthiin wa ‘auuzubika robbi an yahdhuruun 
“Ya Allah, aku berlindung pada‐Mu dari bisikan‐bisikan setan. Dan aku berlindung pada‐Mu, dari 
kedatangan mereka padaku.” (OS. Al‐Mukminûn: 97‐98).  
 
Penjelasan:  
Doa  di  atas  dibaca  dalam  berbagai  keadaan  agar  selamat  dari  tipu  daya  syaitan,  baik  dalam 
beramal  maupun  dalam  pergaulan.  Dan  doa  diatas  merupakan  perintah  Allah  agar  kita 
memperbanyak membacanya ketika terjadi musibah. (QS. Al‐Mukminûn: 93‐94).  
 
19. Doa Mohon Keturunan Bagus 
 
ﺎً ﻣﺎَ ﻣﹺ ﺇ َ ﲔِ ﻘﱠﺘُﻤﹾﻠِ ﻟ ﺎَ ﻨﹾ ﻠَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﹴ ﻦُﻴْ ﻋﹶ ﺃ ﹶ ﺓﱠﺮﹸﻗ ﺎَﻨِﺗﺎﱠﻳﱢﺭﹸﺫَﻭ ﺎَ ﻨﹺ ﺟﺍَ ﻭْ ﺯﹶ ﺃ ْ ﻦِ ﻣ ﺎَﻨﹶﻟ ْ ﺐَ ﻫ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
Robbanaa hab lanaa min azwaajinaa wa zuriyyatinaa qurrota a’yunin waj ‘alnaa lil muttaqinna 
imaaman 
“Ya  Allah,  anugerahkanlah  kepada  istri  dan  keturunan  kami  sebagai  penyejuk  hati,  dan 
jadikanlah kami imam (pemimpin) bagi orang‐orang yang bertakwa.” (QS. Al‐Furqôn: 74).  
 
Penjelasan:  
Dalam  Al‐Quran  dikisahkan,  bahwa  doa  tersebut  dibaca  oleh  orang‐orang  yang  taat  beribadah. 
Mereka senantiasa berpegang teguh pada etika Islam, beramal soleh, memperbanyak dzikir dan 
doa di setiap waktu.  

8
20. Doa Mensyukuri Nikmat  
 
ُ ﻩﺎَ ﺿْ ﺮَ ﺗ ﺎًﺤِﻟﺎَﺻ ﹶ ﻞَ ﻤْ ﻋﹶ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃَ ﻭ ﱠ ﻱَ ﺪِ ﻟﺍَ ﻭ ﻰﹶ ﻠَ ﻋَ ﻭ ﱠ ﻲﹶ ﻠَ ﻋ َ ﺖْ ﻤَ ﻌْ ﻧﹶ ﺃ ﻲِ ﺘﱠ ﻟﺍ َ ﻚَ ﺘَ ﻤْ ﻌﹺ ﻧ َ ﺮﹸﻜْ ﺷﹶ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ﻲﹺ ﻨْ ﻋﹺ ﺯْ ﻭﹶ ﺃ ﱢ ﺏَ ﺭ
َ ﲔِ ﺤِ ﻟﺎﱠ ﺼﻟﺍ َ ﻙِ ﺩﺎَ ﺒِ ﻋ ﻲِ ﻓ َ ﻚِ ﺘَ ﻤْ ﺣَ ﺮﹺ ﺑ ﻲﹺ ﻨﹾ ﻠِ ﺧْ ﺩﹶ ﺃَ ﻭ
Robbi  auzi’nii  an  asykuro  ni’matakalattii  an’amta  ‘alayya  wa  ‘alaa  waalidayya  wa  an  a’mala 
soolihan tardhoohu wa adkhilnii birohmatika fii ‘ibadikash soolihiin 
“Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat‐Mu yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku  dan  kepada  kedua  orangtuaku  dan  untuk  (selalu)  mengerjakan  amal  soleh  yang 
Engkau  ridhai,  serta  masukkan  aku  dengan  rahmat‐Mu  ke  dalam  golongan  hamba‐hamba‐Mu 
yang soleh.” (QS. Al‐Naml: 19).  
 
Penjelasan:  
Doa di atas baik sekali dibaca sebagai rasa syukur atas semua nikmat serta dimasukkan ke dalam 
golongan  orang‐orang  yang  beramal  soleh.  Doa  tersebut  pula  yang  dibaca  Nabi  Sulaiman  yang 
kaya raya tidak ada bandingannya.  
 
21. Doa Agar Hati Tidak Dengki  
 
ْ ِ ﻻَ ﻭ ﺎَ ﻨﹶ ﻟ ْ ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺍ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﹺ ﻧﺍَ ﻭ ِ ﻷﺎﹺ ﺑ ﺎَ ﻧﻮﹸﻘَ ﺒَ ﺳ َ ﻦﻳِ ﺬﱠ ﻟﺍ ﺎَﻨ َ ﻭ ِ ﻥﺎَ ﳝ ّﻼِ ﻏ ﺎَ ﻨﹺ ﺑﻮﹸﻠﹸﻗ ﻲِ ﻓ ﹾ ﻞَ ﻌْ ﺠَ ﺗ ﹶ ﻻ َ ﻦﻳِ ﺬﱠ ﻠﱢ ﻟ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﺍﻮُﻨَ ﻣﺁ
ٌ ﻢﻴِ ﺣﱠ ﺭ ٌﻑﻭُﺅَ ﺭ
Robbanagh firlanaa wa li ikhwaninaladziinaa sabaquuna bil iimaan wa laa taj’al fii qulubiinaa 
ghillan lil ladzinaa aamanu robbanaa rouufur roohiim 
“Ya Allah, ampunilah dosa‐dosa kami dan dosa‐dosa saudara kami yang telah mendahului kami 
dengan  membawa  iman,  dan  janganlah  Engkau  membiarkan  kedengkian  dalam  hati  kami 
terhadap  orang‐orang  yang  beriman.  Ya  Allah,  sungguh  Engkau  Maha  Penyantun  lagi  Maha 
Penyayang.” (QS. Al‐Hasyr: 10).  
 
Penjelasan:  
Dalam Al‐Quran dikisahkan, bahwa doa di atas dibaca oleh orang‐orang beriman yang mengikuti 
perjuangan  kalangan  Muhajirin  dan  Anshar.  Mereka  memohon  agar  tetap  melanjutkan  serta 
meneladani kesolehan, semangat jihad dan kesucian hati mereka.  
 
22. Doa Agar Lingkungan Aman Tentram  
 
 
َ ﻚْ ﻧُﺪﱠﻟ ﻦِ ﻣ ﺎَ ﻨﱠ ﻟ ﹾ ﻞَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﺎﻴِﻟَﻭ َ ﻚﻧُ ﺪﱠ ﻟ ﻦِ ﻣ ﺎَﻨﱠﻟ ﹾ ﻞَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﺎَﻬﹸﻠْﻫﹶﺃ ﹺ ﻢِ ﻟﺎﱠ ﻈﻟﺍ ِ ﺔَ ﻳْ ﺮﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ِ ﻩِ ﺬـَ ﻫ ْ ﻦِ ﻣ ﺎَ ﻨْ ﺟﹺ ﺮْ ﺧﹶ ﺃ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ
ﺍً ﺮْﻴِ ﺼَ ﻧ
Robbanaa  akhrijnaa  min  haadzihil  qoryatidz  dzoolimi  ahluhaa  waj’al  lanaa  min  ladunka 

9
waliyyan waj’al lanaa min ladunka nashiiroo 
“Ya  Allah,  keluarkanlah  kami  dari  tempat  ini  yang  zholim  penduduknya  ini,  dan  berilah  kami 
pelindung dari sisi‐Mu serta berilah kami penolong dari Mu.” (QS. an‐Nisa: 75).  
 
Penjelasan:  
Agar selamat dari kezaliman suatu kelompok atau golongan, maka baca doa di atas setiap saat. 
Baik juga dibaca agar diberi ketentraman dan disatukan dengan orang‐orang yang beriman. 
 
 
23. Doa Minta Rezeki   
 
ﱠ ﺴﻟﺍ َ ﻦﱢ ﻣ ﹰ ﺓَ ﺪِ ﺋﺂَ ﻣ ﺎَ ﻨْ ﻴﹶ ﻠَ ﻋ ﹾ ﻝْ ﺰﻧﹶ ﺃ ﺎَ ﻨﱠ ﺑَ ﺭ ﻷ ﹰ ﺍﺪﻴِ ﻋ ﺎَﻨﹶﻟ ﹸ ﻥﻮﹸ ﻜَ ﺗ ِ ﺀﺎَ ﻤ ُﺮْﻴَ ﺧ َ ﺖْ ﻧﹶ ﺃَ ﻭ ﺎَ ﻨﹾ ﻗُ ﺯْ ﺭﺍَ ﻭ َ ﻚْ ﻨﱢ ﻣ ﹰ ﺔَ ﻳﺁَ ﻭ ﺎَ ﻧﹺ ﺮِ ﺧﺁَ ﻭ ﺎَ ﻨِ ﻟﱠ ﻭ
ﻲِ ﻗﹺ ﺯﺍﱠ ﺮﻟﺍ
Robbanaa  anzil  ‘alainaa  ma‐idatan  minas  samaa‐i  takunu  lanaa  ‘idan  lii  awwalinaa  wa 
akhirinaa wa aayatan minka warzuqnaa wa anta khoirur rooziqin 
“Ya  Allah,  turunkan  pada  kami  hidangan  dari  langit  yang  hari  turunnya  itu  akan  menjadi  hari 
raya  bagi  kami,  bagi  orang‐orang  yang  bersama  kami  dan  yang  datang  sesudah  kami,  serta 
menjadi  tanda  bagi  kekuasaan‐Mu.  Berilah  kami  rezeki,  dan  Engkaulah  Pemberi  rizki  yang 
paling utama.” (QS. Al‐Ma'idah: 114).  
 
Penjelasan:  
Doa  diatas  merupakan  doanya  Nabi  Isa  ketika  ditantang  oleh  para  pengikutnya  yang 
menginginkan bukti konkrit atas kemukjizatan yang dimiliki oleh seorang rasul.  
Bagi  setiap  muslim  yang  mendambakan  limpahan  rezeki,  sudah  selayaknya  memperbanyak 
membaca doa ini dalam setiap kesempatan.  
 
24. Doa Agar Diberi Kedudukan yang Mulia  
 
َ ﺰﻨُ ﻣ ﻲﹺﻨﹾﻟﹺﺰﻧﹶﺃ ﱢ ﺏﱠ ﺭ ﹰ ﻻ َ ﲔِ ﻟﹺ ﺰﻨُ ﻤﹾ ﻟﺍ ُﺮْﻴَ ﺧ َ ﺖﻧﹶ ﺃَ ﻭ ﺎﹰ ﻛَ ﺭﺎَ ﺒﱡ ﻣ
Robbii anzilnii munzalan mubaarokan wa anta khoirul munziliin 
“Ya  Allah,  tempatkan  aku  di  tempat  yang  berkah,  dan  Engkau  adalah  sebaik‐baik  pemberi 
tempat.” (QS. Al‐Mukminûn: 29).  
 
Penjelasan:  
Baik  sekali  doa  diatas  dibaca  bagi  setiap  orang  yang  menginginkan  kedudukan,  baik  pangkat, 
jabatan,  atau  kedudukan  lainnya.  Karena  doa  tersebut  merupakan  doanya  Nabi  Nuh  ketika 
berada  dalam  perahu.  Ia  memohon  kepada  Allah  Swt.  agar  diberi  kedudukan  yang  lebih  mulia 
daripada  kedudukan  sebelumnya.  Kemudian  Allah  Swt.  mengabulkan  doanya,  dan 
menjadikannya ummat yang taat kepada Allah Swt.  
 
 

10
25. Doa Agar Terlepas dari Kesulitan  
 
ﹶ ﻻ ﱠﻻﹺ ﺇ َ ﻪﹶ ﻟﹺ ﺇ َ ﲔِ ﻤِ ﻟﺎﱠ ﻈﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ ُ ﺖﻨﹸ ﻛ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ َ ﻚَ ﻧﺎَ ﺤْ ﺒُ ﺳ َ ﺖﻧﹶ ﺃ
Laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzolimin 
“Tidak  ada  Allah  selain  Kau.  Maha  Suci  Engkau,  sungguh  aku  termasuk  orang‐orang  yang 
zholim.” (QS. Al‐Anbiya': 87).  
 
Penjelasan:  
Doa diatas hendaknya dibaca pada setiap kesempatan, agar dihindarkan dari rasa frustasi, stres 
dalam  menghadapi  perjuangan.  Karena  doa  tersebut  merupakan  doa  Nabi  Yunus    sebagai 
penyesalan atas kelancangannya meninggalkan dakwah. Ia merasa berat menghadapi kaumnya 
yang membangkang, hingga kemudian ia tinggalkan.  
 
 
 
 
Bagian II: Doa‐Doa Dari Hadist Nabi Saw 
 
1. Doa Tobat (Dibaca Sebelum Salam) 
 
ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ َ ﻙِ ﺪْ ﻨِ ﻋ ْ ﻦِ ﻣ ﹰ ﺓَ ﺮِ ﻔْ ﻐَ ﻣ ْ ﻲِ ﻟ ْ ﺮِ ﻔﹾ ﻏﺎﹶ ﻓ ،َﺖْﻧﹶﺃ ﱠﻻﹺ ﺇ َ ﺏْﻮُﻧﱡﺬﻟﺍ ُﺮِ ﻔْ ﻐَ ﻳ ﹶ ﻻَ ﻭ ،ﺍً ﺮْ ﻴِ ﺜﹶ ﻛ ﺎًﻤﹾﻠﹸﻇ ْ ﻲِ ﺴﹾ ﻔَ ﻧ ُﺖْ ﻤﹶ ﻠﹶ ﻇ ْ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ
ُ ﻢْ ﻴِ ﺣﱠﺮﻟﺍ ُﺭْ ﻮﹸﻔَ ﻐﹾ ﻟﺍ َ ﺖْ ﻧﹶ ﺃ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ْ ﻲﹺ ﻨْ ﻤَ ﺣْ ﺭﺍَ ﻭ
Allohumma inni zolamtu nafsii dzulman katsiiron wa laa yaghfirudz dzunuub illa anta faghfir lii 
maghfirotan min ‘indika warhamnii innaka antal ghofurur rohiim
“Ya  Allah!  Sungguh  aku  banyak  menganiaya  diriku,  dan  tidak  ada  yang  mampu  mengampuni 
dosa‐dosa  kecuali  Engkau.  Karena  itu,  ampunilah  dosa‐dosaku  dan  berilah  rahmat  kepadaku. 
Sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang.” (HR. Bukhori Muslim) 
 
2. Doa Agar Diberi Ketetapan Hati, Selalu Bersyukur & Baik Dalam Ibadah 
 
ﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﹶ ﻻﺍ ﻲِ ﻓ َ ﺕﺎَ ﺒﱠ ﺜﻟﺍ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃ ﻲ ﹾ ﻜُ ﺷ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃَ ﻭ ، ِ ﺪْ ﺷﱡ ﺮﻟﺍ ﹶ ﺔَ ﳝﹺ ﺰَ ﻋ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃَ ﻭ ، ﹺ ﺮْ ﻣ َ ﻦْ ﺴُﺣَ ﻭ ، َ ﻚِ ﺘَ ﻤْ ﻌﹺ ﻧ َ ﺮ
ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃَ ﻭ ، ُﻢﹶ ﻠْ ﻌَ ﺗ ﺎَﻣ ﱢ ﺮَ ﺷ ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫﻮُﻋﹶﺃَﻭ ، ﺎً ﻤﻴِ ﻠَ ﺳ ﺎً ﺒﹾ ﻠﹶ ﻗَ ﻭ ، ﺎﹰ ﻗِ ﺩﺎَ ﺻ ﺎً ﻧﺎَ ﺴِ ﻟ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃَ ﻭ ، َ ﻚِ ﺗَ ﺩﺎَ ﺒِ ﻋ
ﱠ ﻤِ ﻣ َ ﻙُﺮِ ﻔْﻐَ ﺘْﺳﹶ ﺃَ ﻭ ، ُﻢﹶ ﻠْ ﻌَ ﺗ ﺎَﻣ ﹺ ﺮْ ﻴَ ﺧ ﱠﻼَ ﻋ َ ﺖْ ﻧﹶ ﺃ َ ﻚﱠ ﻧﹺ ﺇ ُﻢﹶ ﻠْ ﻌَ ﺗ ﺎ ﹺ ﺏﻮُ ﻴُ ﻐﹾ ﻟﺍ ُ ﻡ
Allohummaa  inni  asalukats  tsabaat  fil  amri  wa  as‐aluka  aziimatarusydi  wa  as‐aluka  syukro 
ni’matika  wa    husna  ‘ibaadatika  wa  as‐aluka  lisaanan  shoodiqon  wa  qolban  saaliman  wa 
a’uudzubika  min  syarri  maa  ta’lamu  wa  as‐aluka  min  khoiri  maa  ta’lamu  wa  astaghfiruka 
mima ta’lamu innaka anta ‘allaamul ghuyyuub
“Ya  Alloh,  Aku  mohon  ketetapan  dalam  urusan,  tetap  di  jalan  petunjuk,  aku  mohon  (selalu) 

11
bersyukur atas semua nikmat‐Mu dan baik dalam beribadah. Aku mohon selalu jujur, hati yang 
bersih, dan Aku berlindung dari semua keburukan yang Kau ketahui dan aku mohon pula semua 
kebaikan yang Kau ketahui. Aku mohon ampun dari semua (dosa‐dosa) yang Kau ketahui karena 
Kau Maha Mengetahui Semuanya.” 
 
3. Doa Mohon Kebaikan Dunia, Penghidupan dan Akhirat 
 
ﹺ ﻨﻳِﺩ ﻰِ ﻟ ْ ﺢِ ﻠْ ﺻﹶ ﺃ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ﻰِ ﻟ ْ ﺢِ ﻠْ ﺻﹶ ﺃَ ﻭ ﻰِ ﺷﺎَ ﻌَ ﻣ ﺎَ ﻬﻴِ ﻓ ﻰِ ﺘﱠ ﻟﺍ َ ﻯﺎَ ﻴْ ﻧُ ﺩ ﻰِ ﻟ ْ ﺢِ ﻠْ ﺻﹶ ﺃَ ﻭ ﻯﹺ ﺮْ ﻣﹶ ﺃ ﹸﺔَ ﻤْ ﺼِ ﻋ َ ﻮُﻫ ﻯِﺬﱠﻟﺍ َ ﻰ
ْ ﻦِ ﻣ ﻰِ ﻟ ﹰ ﺔَ ﺣﺍَ ﺭ َ ﺕْ ﻮَ ﻤﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻞَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﹴ ﺮْ ﻴَ ﺧ ﱢﻞﹸ ﻛ ﻰِ ﻓ ﻰِ ﻟ ﹰ ﺓَ ﺩﺎَ ﻳﹺ ﺯ ﹶ ﺓﺎَ ﻴَ ﺤﹾ ﻟﺍ ﹺ ﻞَ ﻌْ ﺟﺍَ ﻭ ﻯِ ﺩﺎَ ﻌَ ﻣ ﺎَ ﻬﻴِ ﻓ ﻰِ ﺘﱠ ﻟﺍ ﻰِ ﺗَ ﺮِ ﺧﺁ
ﱟ ﺮَ ﺷ ﱢﻞﹸ ﻛ
Allohumma aslih lii diiniil ladzii huwa ‘ishmatu amrii wa ashlih lii dunyayal latii fihaa ma’asyii 
wa  aslih  akhirotiil  latti  fihaa  ma’adii  waj’alil  hayat  ziyadatan  lii  fi  kulli  khoirin  waj’alil  mauta 
rohatan lii min kulli syarrin 
“Ya  Alloh,  baguskan  agamaku  karena  ia  menjadi  peganganku  dalam  semua  urusan,  baguskan 
duniaku karena disanalah aku hidup, baguskan akhiratku karena disitulah tempat aku kembali. 
Jadikan  hidupku  ini  sebagai  ladang  amal  kebaikan  dan  jadikan  kematianku  (kelak)  sebagai 
tempat istirahat dari semua keburukan.” (HR. Muslim) 
 
4. Doa Agar Jadi Orang Soleh & Selalu Taat 
 
َ ﻚِ ﺗَ ﺩﺎَ ﺒِ ﻋ ﹺ ﻦْ ﺴُﺣَ ﻭ ،َ ﻙﹺ ﺮﹾ ﻜُ ﺷَ ﻭ ،َﻙﹺﺮﹾﻛِﺫ ﻰﹶ ﻠَ ﻋ ْ ﻲﱢ ﻨِ ﻋﹶ ﺃ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ
Allohuma a’innii ‘allaa dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatika
“Ya  Allah!  Beri  kekuatan  padaku  untuk  selalui  mengingat‐Mu,  selalu  bersyukur  dan  selalu 
beribadah dengan baik.” (HR. Abu Daud & Nasai. Albani mensahihkannya) 
 
5. Doa terhindar Dari Pelit, Takut, Siksa Kubur  dan Mohon Agar Umur Berkah 
 
،ﹺ ﻦْﺒُﺠﹾﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫْﻮُﻋﹶ ﺃَ ﻭ ،ﹺ ﻞْ ﺨُ ﺒﹾ ﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫْ ﻮُﻋﹶ ﺃ ْ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ ﹺ ﻝﹶ ﺫْ ﺭﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ﱠﺩَ ﺭﹸ ﺃ ﹾ ﻥﹶ ﺃ ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫْﻮُﻋﹶ ﺃَ ﻭ
ﹺ ﺮْ ﺒﹶ ﻘﹾ ﻟﺍ ﹺﺏﺍﹶﺬَﻋَﻭ ﺎَ ﻴْ ﻧﱡ ﺪﻟﺍ ِ ﺔَ ﻨْ ﺘِ ﻓ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫْﻮُﻋﹶ ﺃَ ﻭ ،ﹺﺮْﻤُﻌﹾﻟﺍ
Allohumma  inni  a’uudzubika  minal  bukhli  wa  a’uudzubika  minal  jubni  wa  a’uudzubika  min  an 
urodda illa ardalil ‘umri wa a’uudzubika min fitnatid dunya wa adzaabil qobri
 “Ya Allah! sungguh aku berlindung pada‐Mu dari pelit, penakut, dan aku berlindung pada‐Mu dari 
usia  yang  yang  tidak  manfaat,    dan  aku  berlindung  dari  fitnah  dunia  dan  siksa  kubur.”(HR. 
Bukhori) 
 
 
 
 

12
6. Doa Setelah Solat Wajib  
 
َ ﷲﺍ ُﺮِ ﻔْﻐَ ﺘْﺳﹶ ﺃ ) x 3 ( ﹺ ﻡﺍَ ﺮﹾ ﻛِ ﻹﹾ ﺍَ ﻭ ﹺ ﻝﹶ ﻼَ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺍﹶﺫ ﺎـَ ﻳ َ ﺖﹾ ﻛَ ﺭﺎَ ﺒَ ﺗ ،ُ ﻡﹶ ﻼﱠ ﺴﻟﺍ َ ﻚْ ﻨِ ﻣَ ﻭ ،ُ ﻡﹶ ﻼﱠ ﺴﻟﺍ َ ﺖْ ﻧﹶ ﺃ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
 Astghfirullaoh al‐aziim 
“Ya  Allah,  Engkau  pemberi  keselamatan,  dan  dari‐Mu  keselamatan,  Maha  Suci  Engkau,  wahai 
Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Mulia.”(HR. Muslim) 
7. Doa Agar Hajat Dikabulkan Allah 
 
ﱡ ﺪَ ﺠﹾ ﻟﺍ َ ﻚْ ﻨِ ﻣ ﱢ ﺪَ ﺠﹾ ﻟﺍ ﺍﹶﺫ ُﻊﹶ ﻔْ ﻨَ ﻳ ﹶ ﻻ ،َﺖْﻌَﻨَﻣ ﺎَ ﻤِ ﻟ َ ﻲِ ﻄْ ﻌُﻣ ﹶ ﻻَ ﻭ ،َﺖْﻴﹶﻄْﻋﹶﺃ ﺎَ ﻤِ ﻟ َ ﻊﹺ ﻧﺎَ ﻣ ﹶ ﻻ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
 Allôhumma laa mani’a limaa a’thoithanaa wa laa mu’thiya limaa mana’ta wa laa yanfa’u dzal 
jaddi minkal jaddu 
“Ya Allah tidak ada bisa mencegah jika Kau akan memberi dan tidak ada yang mampu memberi 
jika  Kau  mencegahnya.  Tidaklah  bermanfaat  nasib  baik  itu  untuk  menyelamatkan  dari  siksa‐
Mu.” (HR. Bukhori Muslim)

8. Doa Agar Ilmu Manfaat & Banyak Rezeki
 
ﹰ ﻼﱠﺒﹶ ﻘَ ﺘُﻣ ﹰ ﻼَ ﻤَ ﻋَ ﻭ ،ﹰ ﺎﺒﱢ ﻴﹶ ﻃ ﹰ ﺎﻗْ ﺯﹺ ﺭَ ﻭ ،ﹰ ﺎﻌِ ﻓﺎَ ﻧ ﹰ ﺎﻤﹾ ﻠِ ﻋ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
Allôhumma inni as‐aluka ‘ilman naafi’an wa rizqon thoyyiban wa ‘amalan mutaqqoobilan
“Ya Allah aku mohon ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima.”
9. Doa Mudah Rezeki & Terhindar Dari Kekufuran
 
ﹺ ﺮْ ﺒﹶ ﻘﻟﺍ ﹺﺏﺍﹶﺬَﻋَﻭ ﹺ ﺮﹾ ﻘﹶ ﻔﻟﺍَ ﻭ ﹺ ﺮﹾﻔﹸﻜﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸ ﺫﻮُ ﻋﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ
Allôhumma inni a’uudzubika minal kufri wal faqri wa adzaabil qobri
“Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran, kemiskinan dan siksa kubur.” (HR. Ahmad, Nasai, dan 
Abi Syaibah)
10. Doa Agar Hidup Penuh Manfaat  
 
ِ ﺔَ ﻨْ ﺘِ ﻓ ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫﻮُﻋﹶﺃَﻭ ،ﹺ ﺮْ ﻤُ ﻌﻟﺍ ﹺ ﻝﹶ ﺫْ ﺭﹶ ﺃ ﻰﹶ ﻟﺇ ﱠﺩَ ﺭﹸ ﺃ ﹾ ﻥﺃ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫﻮُﻋﺃَﻭ ،ﹺ ﻦْ ﺒﹸ ﳉﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸ ﺫﻮُ ﻋﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ
ﹶ ﺃَ ﻭ ،ﺎَ ﻴْ ﻧﱡ ﺪﻟﺍ ﹺ ﺮْ ﺒﹶ ﻘﻟﺍ ﹺﺏﺍﹶﺬَﻋ ْ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸ ﺫﻮُ ﻋ
Allôhumma  innî  a’ûdzubika  minal  jubni  wa  a’ûdzubika  an  urodda  ila  ardalil  ‘umri,  wa 
a’ûdzubika min fitnatid dunya, wa a’ûdzubika min adzabil qobri 
“Ya Allah aku berlindung dari sifat penakut, usia yang tidak bermanfaat (buruk), aku berlindung 
dari kejinya dunia dan siksa kubur.” (HR. Bukhari)

13
 
11. Doa Penghilang Kesedihan & Doa Menghadapi Orang Zolim 
 
ْ ﻳﱠ ﺪﻟﺍ ﹺ ﻊﹶ ﻠَ ﺿَ ﻭ ،ﹺ ﻦْ ﺒُ ﺠﹾ ﻟﺍَ ﻭ ﹺ ﻞْ ﺨُ ﺒﹾ ﻟﺍَ ﻭ ،ﹺﻞَﺴﹶﻜﹾﻟﺍَﻭ ﹺ ﺰْ ﺠَ ﻌﹾ ﻟﺍَ ﻭ ،ِﻥَﺰَﺤﹾﻟﺍَﻭ ﱢ ﻢَ ﻬﹾ ﻟﺍ َ ﻦِ ﻣ َ ﻚﹺ ﺑ ﹸﺫْ ﻮُﻋﹶ ﺃ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﹼﻠﻟﹶ ﺍ ﹺ ﻦ
ﹺ ﻝﺎَ ﺟﱢ ﺮﻟﺍ ِ ﺔَ ﺒﹶ ﻠﹶ ﻏَ ﻭ
Allôhumma  innî  a’ûdzubika  minal  hammi  wal  hazani,  wa  ‘ajzi  wal  kasal  wal  bukhli  wal  jubni 
wa dhala’ad dayn wa ghalabatir rijal 
“Ya  Allah,  aku  berlindung  padaMu  dari  kebingungan,  kesedihan,  kelemahan  jiwa,  kemalasan, 
kikir, tamak, piutang dan kejahatan seseorang.”
12. Dimudahkan Membayar Hutang 
 
َ ﻙﺍَ ﻮِ ﺳ ْ ﻦﱠ ﻤَ ﻋ َ ﻚِ ﻠْ ﻀﹶ ﻔﹺ ﺑ ﻲﹺ ﻨﹺ ﻨﹾ ﻏﺃَ ﻭ ،َ ﻚِ ﻣﺍَ ﺮَ ﺣ ْ ﻦَ ﻋ َ ﻚِ ﻟﻼَ ﺤﹺ ﺑ ﻲﹺﻨِﻔﹾﻛﺍ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ
Allôhummak finî bijalalika ‘an harômika waghninî bi fadlika ‘amman siwaka 
“Ya Allah, cukupkan bagiku yang halal dari yang diharamkan olehMu, dan cukupkan bagiku atas 
pemberianMu dari selain Engkau.”
13. Doa Menghadapi Urusan Pelik 
 
ﹰ ﻼْ ﻬَ ﺳ َ ﺖﹾ ﺌِ ﺷ ﺍﹶ ﺫﺇ ﹶ ﻥْ ﺰﹶ ﳊﺍ ﹸﻞَ ﻌْ ﺠَ ﺗ َ ﺖْ ﻧﹶ ﺃَ ﻭ ،ﹰﻼْﻬَﺳ ُﻪَ ﺘﹾﻠَ ﻌَ ﺟ ﺎَﻣ ﱠﻻﹺ ﺇ ﹶ ﻞْ ﻬَ ﺳ ﹶ ﻻ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ
Allôhumma lâ sahla illa mâ ja’altahu sahlan wa anta taj’alul hazna idza si’ta sahlan 
“Ya  Allah,  tidak  ada  (urusan)  yang  mudah  kecuali  Engkau  memudahkannya,  dan  Engkau  yang 
merubah  (urusan)  yang  menyedihkan  menjadi  mudah  bila  Engkau  berkehendak.”  (HR.  Ibnu 
Sunnî)
14. Doa Menghadapi Kesulitan 
 
ﹸﺚﻴِ ﻐَ ﺘْﺳﺃ َ ﻚِ ﺘَ ﻤْ ﺣَ ﺮﹺ ﺑ ،ُﻡﻮﱡﻴﹶﻗ ﺎَﻳ ﱡ ﻲَ ﺣ ﺎَﻳ
Ya hayyu Ya Qayyûm birohmatika astaghîtsu 
“Wahai  Zat  Yang  Maha  Hidup  dan  Yang  Menguasai  Alam,  aku  minta  pertolongan  dengan 
rahmatMu.” (HR. Tirmidzi)
15. Doa Menghadapi kesulitan 2 
 
ُ ﻬﱠ ﻠﻟﹶ ﺍ ﱠﻻﹺ ﺇ َ ﻪﹶ ﻟﹺ ﺇ ﹶ ﻻ ،ُﻪﱠﻠﹸﻛ ﻲﹺ ﻧﹾ ﺄَ ﺷ ﻲِ ﻟ ْ ﺢِ ﻠْ ﺻﹶ ﺃَ ﻭ ،ﹴ ﻦْ ﻴَ ﻋ ﹶ ﺔﹶ ﻓْ ﺮﹶ ﻃ ﻲِ ﺴﹾ ﻔَ ﻧ ﻰﹶ ﻟﹺ ﺇ ﻲﹺ ﻨﹾ ﻠِ ﻜَ ﺗ ﹶ ﻼﹶ ﻓ ْ ﻮُ ﺟْ ﺭﺃ َ ﻚَ ﺘَ ﻤْ ﺣَ ﺭ ﱠ ﻢ
َ ﺖْ ﻧﺃ
Allôhumma rahmataka arjû fala takilnii ila nafsii thorfata ‘ainin wa ashlih lii sya’nii kullahu, laa 

14
ilaaha illa anta 
“Ya  Allah,  aku  mengharap  rahmatMu,  maka  janganlah  kau  palingkan  aku  sekejap  mata,  dan 
baguskan keadaanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau.” (HR. Abu Daud & Ahmad)
16. Doa Keselamatan Diri, Keluarga Dan Harta 
 
َ ﻭ ﺎَ ﻴْ ﻧﱡ ﺪﻟﺍ ﹺ ﰲ ﹶ ﺔﻴِ ﻓﺎَ ﻌﹾ ﻟﺍ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃ ْ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ِ ﺓﺮﺧﻵﺍ , َ ﻱﺎَ ﻴْ ﻧُ ﺩَ ﻭ ﹺ ﲏْ ﻳِ ﺩ ﹺ ﰲ ﹶ ﺔَ ﻴِ ﻓﺎَ ﻌﹾ ﻟﺍَ ﻭ َ ﻮﹾ ﻔَ ﻌﹾ ﻟﺍ َ ﻚﹸﻟﹶ ﺄْﺳﹶ ﺃ ْ ﻲﱢ ﻧﹺ ﺇ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ
ﹺ ﰐﺎَ ﻋْ ﻭَ ﺭ ْ ﻦِ ﻣﺁَ ﻭ ﹺ ﰐﺍَ ﺭْ ﻮَ ﻋ ْ ﺮُ ﺘْ ﺳﺍ ﱠﻢُ ﻬﱠ ﻠﻟﺍ ،ﻲِ ﻟﺎَ ﻣَ ﻭ ﻲِ ﻠْ ﻫﹶ ﺃَ ﻭ
Allohumma  inni  asalukal  ‘aafiyah  fid  dunya  wal  akhiroh.  Allahumma  inni  as‐alukal  ‘afwa  wal 
‘afiyah fii diini wa dunyaya wa maaliia. Allohummastur ‘auroti wa amin rou’ati. 
“Ya Allah, aku mohon kebaikan dunia akhirat, Ya Allah, aku mohon ampun dan kebaikan dalam 
agama, dunia, keluarga, dan, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah aibku dan berilah aku rasa aman 
semua ketakutan.”(HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah. Hakim men sahihkannya) 
 
 
Wallohu A’lam Bishawwab 
Semoga bermanfaat 
Romadhon 2011
Ust. H. A. M. Ackman. Lc. M.Si 
 

15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->