Vekerdy Tamás Gyerekek, óvodák, iskolák

1

Sorozatszerkesztő: Popper Péter Borítóterv: Malom Stúdió 5. kiadás Vekerdy Tamás, 2001 ISBN 963 7168 15 X
ISSN 1585-4000

Saxum Bt.
Felelős kiadó: a Saxum Bt. vezetője Sz ak le kt or : F eu er M ár ia Felelős szerkesztő: Debreczeni Ágnes Tipográfia és műszaki szerkesztés: FeZo Bt. Nyomdai előkészítés: Stúdió 23. Bt. Felelős vezető: Jäckl Norbertné Készítette a Kaposvári Nyomda Kft. - 241454 Felelős vezető: Pogány Zoltán igazgató

„Mindenek felett játszodjon és nőjön a gyermek, a szüntelen való tanítás elnyomja a növés erejét, s az eszet mint az országút olyan meddővé teszi." Bolyai Farkas: Az arithmetika eleje (Marosvásárhely, 1830.)

2

Bevezető Bevezető helyett egy költőt szeretnék idézni, Ady Endrét. Ki látott engem? című kötetében, 1914-ben jelent meg A gyermekség elégiája című verse (Az elveszett családok ciklusban). Azóta közel egy évszázad telt el. És - én így látom - gyerek és iskola ügyében semmi sem változott. Inkább csak romlott, az utóbbi másfél évtizedben bekövetkezett új meg új nekirugaszkodással próbálkozó javító fáradozások ellenére, melyek azonban persze mégsem maradtak teljesen hatástalanok. (Mégis vannak ma már olyan iskolák, amelyeket szülők és mást akaró szakemberek hoztak létre, jóllehet, ezek időnként puszta létükért küzdenek. De így soká nem maradhat, ezek az első tavaszi virágok vagy el fognak

hervadni, fagyni, vagy megkaphatják a valódi táptalajt és az éltető esőt.) De hallgassuk most már a költőt:

3

Ady Endre A GYERMEKSÉG ELÉGIÁJA Szép Ernőnek, az édes, jó poétának Ráfogott vigasságú, Szegény Krisztus, te, gyermek, Kit, jaj, keresztre húznak Vén, papi fejedelmek. Korai templom-járás, Ravasz, bús erkölcs-vermek, Hajnali diák-biflák, Iskolás ijedelmek. Könyörtelen tudása Sok tannak, rajznak, szernek, Éktelen szögek kínja, Miket a fejbe vernek. Gyönyörös, ízes álmok, Kik mukkanni se mernek, Csak kínnal lent a szívben Fonnyadnak és hevernek. Ifjú bánatok s vágyak, Akik hiába kelnek S kiket fölnőtt irigység Őrségei tepernek. Téged búval és jókor Minden csapással ver meg, Te: legszomorúbb ember, Ezerszer ember: gyermek. S vallató kamrájában E nagy, iszonyu pernek Izzó vas-szüzek állnak: Korán-jövő szerelmek.

4

Mire van szüksége a gyerekemnek - hogy boldoguljon?
Mielőtt fejest ugranánk a praxisba, a mindennapok gyakorlatába, két vizsgálatsorozatról
szeretnék beszélni. Mindkettő eredményei a kilencvenes élvek első felében láttak napvilágot.

EQ Az egyikben - persze én nagyon tömörítve mesélem el - azt kérdezték a kutatók, hogy vajon min múlik az, hogy boldogulunk-e az életben, hogy gyerekeink beválnak-e, boldogulnak-e majd a felnőtt világban. Kiderült, hogy amit az iskolában szavakban megtanulunk és tudunk - az iskolai eredmények maximálisan 20 százalékban befolyásolják az életben való boldogulásunkat. (Nem is beszélve arról, hogy régebbi vizsgálatokból tudjuk, hogy a megtanult anyagnak a 75 százalékát öt év alatt az eminensek is garantáltan elfelejtik, ha csak nem használják rendszeresen. - Ebben az értelemben: iskoláinkban nagyon nagy mennyiségű anyagot a felejtésnek tanítunk.) De mit is értünk ezen a boldoguláson? Ezen a beváláson? Valami olyasmit, hogy: kibírom-e önmagamat, tudok-e többé-kevésbé jó kompromisszumokat
kötni, el tudom-e viselni férjemet, feleségemet, gyerekeimet, főnökömet, beosztottjaimat, munkatársaimat...

És kiderült, hogy ez még csak nem is a velünk született értő képességen, az értelmi intelligencián múlik, melyet az IQ-val (az intelligencia quotienssel, hányadossal) mérünk, hanem az EQ-n az emocionális quotiensen, az érzelmi intelligencián! Mennyire tudom beleélni magam a másik ember helyzetébe, mennyire vagyok empatikus, mennyire vagyok rugalmas a különböző álláspontok mérlegelésében és a saját álláspontjaim szükséges változtatásában, mindezt az érzelmi intelligencia fogja eldönteni, amelyik ráadásul úgyszólván korlátok nélkül fejleszthető a vizsgálatok szerint (ellentétben az értelmi intelligenciával). Daniel Goleman néhány éve magyarul is megjelent, éveken át világranglista-vezető könyvében Érzelmi intelligencia - részletesen ír az idevonatkozó vizsgálatokról.
De hogy is tehetünk szert érzelmi intelligenciára, hogyan juttathatjuk hozzá gyermekeinket?

Azt hiszem, ennek legelső feltétele, hogy a kezdet kezdetétől - úgyszólván már magzati kortól, majd az újszülött és csecsemőkortól kezdve megadjuk gyerekünknek testi és lelki értelemben azt az érzelmi biztonságot, amit csak az emberi kapcsolatok - a testi érintésben, a lelki odafordulásban és kommunikációban kifejeződő kapcsolatok - tudnak megadni. Érzelmet adni és kapni Az emberi történelem öt-tíz-harminc és még ki tudja hány ezer évében (egyre távolabbra tudunk visszatekinteni olyan korokba, ahol már embert feltételezhetünk) mintha értettek volna az anyák, nagymamák, dédikék, nagynénik és majd az apák, keresztapák, nagybácsik, nagypapák ahhoz, hogy melyik életkorban mit is kell megadni a gyereknek, hogy megfelelően fejlődjön. Indiától Angliáig és Angliától Magyarországig az egész földkerekségen mindenütt megtaláljuk még a 19. század végén is azokat a játékos mozdulatokat, érintéseket - dögönyözőket, csiklandozókat, höcögtetőket, lovagoltatókat melyeket a gyerekkel játszó felnőttek mondókákkal, dúdolókkal kísértek, ezzel egyben az anyanyelv rejtelmeibe is bevezetve (az anyanyelv ritmusaiba, dallamába is bevezetve) a még beszélni sem tudó kicsiket is. Az indiai anyák úgyszólván mindmáig sajátos varázsigékkel kísérve masszírozzák gyermekeiket. Nálunk Kiss Áron még az utolsó pillanatban összegyűjtötte a 19. század végén ezeket a gyermekkel játszott játékokat is, őt Bartók és Kodály követték, Angliában pedig a The Oxford Nursery Rhyme Book szerkesztői végezték el ezt a gyűjtést.
Mára ezek a tudások feledésbe merültek, bár próbáljuk mindig újra feleleveníteni. De ha a kisgyerek fülébe víz megy fürdetés közben, szaladunk a vattás végű Johnson-pálcikáért, míg a régi mama vagy nagymama kisujját dugta lágyan rázogatva a gyerek fülébe és ezt énekelte a gyerek mulattatására:

Kék kő, veres kő, Bújj ki kígyó fülembő'!
5

(Ezt a feldolgozó munkát zavarják meg a különböző képernyők külső képei.azt kérdezhetjük a kormányoktól.és: Cupp! . Talán ez volt a világ első sikeres iskolareformja. (Ez fogja majd megőrizni kamaszkorában a személytelen kapcsolatoktól! Néha kínlódva fogja átélni „gátlásosságát". Egyszóval tehát elit iskolák let tek. ami voltaképpen érzelmi igényességéből fakad. tehát a relatív tökéletes hallásúakkal is beérik. és az ének-zenei általános iskola nem művészképző. Nincs botfülű gyerek! .. és mindig újra tagolja. 6 . néhányszor megismételte. mert mindig csalódást okozó szexuális kapcsolatokon keresztül próbálnak érzelemhez jutni. hogy érzelmi biztonsághoz jusson. hogy ének-zenei általános iskolákat kellene létrehozni. és akik azért két és félezer éven át egész jól elvezették a kínai birodalmat. hogy a gyerekek művészet-közelben nőjenek fel. alkoholtól a kábítószerig. s egyben a nagyon kevés sikeres iskolareform egyike. Művészeteket tanítottak. az országos versenyekre. azért. látva az akkori Kína szétesett állapotát. táncot. Érzelmi nevelést folytattak. keresik a lehetőleg abszolút hallású gyerekeket és mivel ezekből persze sosincs elég. színházig). hogy mit is gondolnak akkor. amelyekben a gyerek érzelmileg átfűtött belső képekkel vesz részt. hogy az óvónő.mondta Kodály -. a nagy mester. a városi. tánctól kezdve festészeten és szobrászaton át a. amikor az iskolai tananyagot felejtésre ítélt szóbeli ismeretekkel tömik meg. Hadd mondjak még egy régi példát. A játékon. Vajon mit tanítottak elsősorban a leendő államférfiaknak? Éneket. messze eltávolodva Kodály eredeti intencióitól. hogy feldolgozza a világról és saját belső világából nyert tagolatlan benyomá sait. És megcsinálták ezeket az iskolákat. ennek a fordítottja is igaz: az érzelmileg kiéhezetten kamaszkorba lépő gyerekek gyorsan váltogatott. mese – művészetek A kisgyerekkori érzelmi biztonság megadásával kezdődik tehát az érzelmi intelligencia kibontakoztatása. Howard Gardner.hanem érdeklődve figyelt a versikére és mulatott a cuppogtatáson. Hogyan lehet nagy államférfiakhoz jutni? Olyan iskolákat kell csinálni. melyek a mindenki iskolái lennének. a tanítónő vagy tanító személyisége barátságos hellyé tegye számára az óvodát és az iskolát. mire volna szükség a nagy birodalom újjáépítéséhez. De a gyerek nem esett kétségbe. hogy „nem hallok! nem hallok!" . hogy ezek az iskolák lejárnak az óvodába. a Harvard egyetem professzora nyomán -aki az intelligenciák sokféleségéről ír . Sajnos Kodály zseniális ötlete a magyar közoktatás állóvizébe hullott és mára az lett belőle..) Játék. Ha kellett. Az iskolában azután ez az érzelmi nevelés a művészetekben folytatódik. megtapasztalta. hogy a gyereket az életre valójában a művészetekben megvalósuló érzelmi nevelés készítené fel megfelelően? Nekünk nem kellene Howard Gardnerre hivatkoznunk. akiket mi már csak a dekadencia korszakából ismerünk. és rajta! . S azt válaszolta: nagy államférfiakra volna szükség. idézhetnénk Kodály Zoltánt. Ha szeretne sem tud személytelen kapcsolatokba sodrócini. a biztonságra vágyó gyerek és az őt gondozó felnőtt között. Több. mert ez segíti személyiségük kibontakoztatását. netán zenészképzők. persze lehetőleg jó ritmusérzéke is legyen. nem sikongatott. mert tudja. Ezek a belső képek segítik hozzá ahhoz. kielégíteni csillapíthatatlan érzelmi éhségüket.) Az óvodában és az iskola első osztályaiban is a legfontosabb a gyerek számára. melyek felnevelik őket. vagy a bódulat útjait keresik. zenétől. hogy növeljék az iskola presztízsét.megkezdik felkészítésüket a kerületi. Az itt nevelt államférfiak váltak később a mandarinokká. holott tudjuk. azt kérdezte. A gyerek így tanul meg érzelmet kapni és adni s ez érzelmileg igényessé teszi őt a későbbiekben. mint 2500 évvel ezelőtt Kung-Fu-Ce. Sajnos. a játékos helyzeteken keresztül áramlanak szabadon az érzelmek. aki a negyvenes évek második felében azt mondta. a megyei. de erről a későbbiekben még beszélni fogunk. úgyszólván teljesen kiszorítva az iskolákból a művészeteket (költészettől. és legyen felmérhetően „értelmes"! Ezeket a gyerekeket aztán beviszik az iskolába. hogy mit jelent személyes érzelmet kapni és adni. zenét! Hogy össze tudják hangolni belső harmóniájukat a világegyetem harmóniáival. a járási. és folytatódik a szabad játékban és a mesehallgatásban.kirántotta az ujját.

Boldogsághormonnak is szokták őket nevezni. hogy magunkkal hozott képességeink kibontakoztatása a kisgyermekkori szinaptikus kapcsolatok sűrűségén és gyorsaságán múlik.Nézd. . mert a kisebb kockát teszed alulra és arra rakod a nagyot. mikor időben ér haza.azaz átmittálók. az úgynevezett neurotranszmittelek. hogy szétterpesztik a lábukat és úgy lökdösik egymásnak. hogy azon keresztül nézze közben a tévét. mert elmulasztották a születés és hároméves kor közötti beszédtanulási lehetőséget. a gyerek majd kezd vele valamit. amelybe különböző lukakon különböző alakú figurákat lehet bedobni. Híressé váltak . hanem legyen ott tényleg a gyereke számára. Ferike ragyog. látod itt a kezemben ezt az ötágú fekete csillagot? Ferike bólogat. fejleszteni fogom ezt a gyereket. az tanácsolható. A világon többfelé előkerült Mauglik történetéből tudjuk. mert ha szintjük megfelelő. jóllehet. kedvezőtlen. nem tudtak megtanulni intelligencia szintjüknek megfelelően beszélni.ha testileg és lelkileg rendben van . Befutnak ide az idegrostok. Azaz: „az endorfin termelés" . . azaz idegrostok közötti transz . hogy szikrázik a fejünk.) És ledönti a tornyot. ez nem azt jelenti.Nézd. a környezeti okokon túlmenően a kutatók azt a választ adták. az egyszerűség kedvéért -. de időben nem kaptak lehetőséget a kibontakoztatásra. (Ha nem is ragyog már úgy. ha bemenne hozzá. az ál-gyengeelméjűség tüneteivel. ideges. neked azért dől le mindig a toronyépítő. Aztán ő is építeni kezd. Apa belép. Ferikém. Ferike mondjuk. Ha egy apa elhiszi a pszic hológusnak. vajon min múlik az. megfelelő szintű. tapasztalni fogja. hogy a gyerek felcsillanó örömmel fogadja és hamarosan játszani kezd vele. neuronok. (Tudjuk. Kerülhetnek elénk hét-nyolc éves gyerekek a pszeudodebilitás. jól érzi magát a bőrében.) A fenti kérdésre. A gyermekorvosi nagykönyvek mindig is leírták. és megint a kis kockát teszi alulra. Ferikém. hogy a nagy kockát tesszük alulra. ez csak egy sántító hasonlat). Na már most. ne vigye be a Népsportot. kisfiam: elemi statikai elv. ismeretter jesztő előadások révén .az endorfinok. hogy ezek a gyerekek. De a két idegrost nem ér össze! Ezen a hézagon az ingerületnek át kell ugrania és át is ugrik. aminek az ingerületet majd tovább kell vezetnie. Persze. hogy a kisgyerek alaphangulata . 1996) A szinapszis: átkapcsoló központ az idegrendszerben. a neuronok. ingerszegény környezetből. hogy nagyon sok minden ben nünk marad. és velük szemben belép a másik idegrost. Ugyanis az ingerületet hormonális eredetű vegyi anyagok viszik át az egyik idegvégződésről a másikra. gyakran villás elágazással. ha mégoly intelligensek voltak is. „Az endorfintermelés" magas. hogy ha már itt töltöm az időmet. De mi. hogy egy ember kihozza-e magából veleszületett képességeit. ha ő is töltene naponta tíz húsz percet gyermekével. visszalöki. megvannak a gyerekben. az ember derűs. két és fél éves. hogy ne hagyja résnyire nyitva az ajtót. hogy a labda ne tudjon oldalra elgurulni. amelyik következik! Látod!?! Apának milyen szép magasra sikerült! Ferike még mosolyog. Apa zseniális. Egy idő után eszünkbe jut. üljön csak le a szőnyegre. Esetleg még az is eszükbe jut. és hogy a körülmények kedvező vagy kedvezőtlen volta ezt a kibontakozást nagymértékben befolyásolja. apák. amikor bizonyos képességek kifejlesztésén már nem tudunk munkálkodni. Ezekből vagy huszonhatot az ezzel foglalkozó egyetemistának is meg kell tanulnia. Apa kissé feszült.Szinaptikus kapcsolatok – endorfin Még egy vizsgálatot szeretnék idézni. vagyis közvetítők. nevet. hogy jó lenne. mint a m agyarázat előtt. mint valami szikra (persze. Hát nem akar fejlődni ez a gyerek? Előveszi a mérhetetlenül ronda műanyag gömböt. ezek a képességek meg lettek volna. és arra a kisebbet.derűs. 7 . és nem kell ehhez játékmatadornak lennie. Neurobiológusok a kilencvenes évek elején azt a kérdést tették fel. Mindig. Ferike boldogan sikongat. (Roger Salbreux. ambiciózus emberek vagyunk. Odalöki a labdát.magazinok.mondjuk így.

mit mondott már az 1971-es magyar óvodai program az oly fontos anyanyelvi fejlesztésről. ha ujjunkat odanyújtva felállásra buzdítjuk. hogy a gyerek jól érezze magát. amiről az óvó néninek is eszébe jutott valami. üveges tekintet. Nem megy. hanem egy újabb gondolathoz. mondja a Waldorf-pedagógia megalapítója. Az tud jól egyedül játszani. speciális fejlesztésre szorul. akik már az iskolára készülnek .Nézd. és nagyszerű utánzó . de ne önmagában.) Apa diadalmasan megmutatja.„endorfintermelésével" együtt . gondolkodása nem volna konkrét.vigyázzunk! nem a gyerek gyors.sehol nem lát ugyanolyat a gömbön! Ugyanis számára a luk nem azonos az apa kezében tartott testtel és a kontúr a test formájával. szemében megjelenik az a speciális. Nagy egyéni különbséggel. Tanulságos meghallgatni. érdektelen.mondja kissé felháborodottan. úgy egész fejlődése. hogy a gyerekkel életkorának megfe lelően bánjunk. ha tízszer mondja ugyanazt. iskolás tanítgatás. a türelmetlenség. És akkor ezt itt így be tudom dobni. . És végül: ne javítgassuk! Ezt annyira fontosnak tartja a program. Ha valamit rosszul mond. Megérik. mind-mind csökkentik az endorfinszintet. akkor a kisgyerek magától feláll. nem fejlődik biztatóbban a két éven belül 8 .) Legelőször is: oldott és derűs légkörben hallgassuk meg a gyereket! Oldott és derűs légkörben . úgy látszik. Ha a csontvégek porcos részei kellően megkeményedtek és megtörtént az idegrostok elszigetelődése.arra van szükség. mint az alma a fán Tudnunk kellene: ahogy a kisgyerek magától áll fel és indul el. és elindul. Mire idáig érünk. Ferike arcáról lehervad a mosoly. ha halandzsázik. és nem tudna megtanulni beszélni. a spontán utánzás lehetővé tétele helyett. ahogy magától tanul meg beszélni. (Amire a gyereket először a felnőtt vagy nagyobb testvér játszótársnak kell rávezetnie. és akkor is. ismételjük el helyesen.kiszolgáltatott utánzó.kisgyerekkorban és akinek a gondolkodása erős. . és tovább fűzte a gondolatát. (Ha az lenne. az nem válik sodródóvá a későbbiekben.Apa megkérdezi: . A sűrű és gyors szinaptikus kapcsolatokhoz . Rudolf Steiner . itt van.hála istennek .akkor még nem voltak vegyes életkorú csoportok -. Ezenkívül: adjunk jó mintát! . megkeresi azt a pontot. nem tud nem utánozni. És: hallgassuk meg! . akivel előzőleg játszottak és aki testi és lelki értelemben biztonságban érzi magát.leáll.akkor is. oktatás. Látod? Ferike bólogat. Apa kétségbeesik. A fejlesztett gyerek fejlődése .mintha már tudtak volna az endorfinról. A szabadon játszó gyerek „endorfintermelése" magas. Amiből a gyerek azt érzi: jót mondott. és ezzel visszafogják a fejlődést. mondathoz kapcsolva. az oldott és derűs légkör hiánya. ezzel ortopédiai és lelki szempontból egyaránt rongáljuk a járás biztonságát. de ennek nincs jelentősége! Nem „tehetségesebb". jóllehet már iskolába készül. Eddig nem is vette ész re. mielőtt magától felegyenesedne.Hol látsz te itt a gömbön ugyanilyet? Ferike .fogja tehát a rózsaszín tojást. (Hiszen aki jól beszél.melyet spontán utánzással követhet.) Ha járni tanítgatjuk a kisgyereket. a leintés. megismétli: most se javítgassuk a gyerek beszédét. . hanem a szinaptikus kapcsolat .De Ferikém! . mert az javítgatás. az jól gondolkodik . hogy az úgynevezett nagycsoportosoknál. és. ahol apa a csillagot bedobta és megpróbálja a tojást is ott beerőltetni. „Az endorfintermelés" leáll. hiába forgatta el apa a gömböt. A javítgatás. érlelődése spontán és szabad folyamatokhoz kötött -melyekben a legfejlesztőbb tevékenység a szabad játék. hogy a fia.És akkor ezt hol fogod bedobni? Ferike kitűnő megfigyelő. fejlődése töretlen. Apa most kezébe veszi a rózsaszínű tojást.

megfelelő testi és lelki biztonságot adó. amelyekből a legtöbb deviáns (beteg és aszociális vagy éppen antiszociális viselkedésű) fiatal kerül ki (slummokban élő feketék. De van a játékhoz mérőszalag. tartós siker azonban nem született. hogy az oroszok lőtték fel az első embert a világűrbe. csak éppen „rendesen beszélni nem hajlandó". de ez a gyereken valójában nem segít (sőt a későbbiekben inkább kárára van). Az iskolaérettség fogalma jó szó. A kisgyerekek idegrendszere ugyanis rendkívül plasztikus. És ugyanez a helyzet a beszédfejlődéssel is. És a napi sütés-főzés közben természetesen az óvónők és a velük tartó gyerekek mérnek és számolnak is és ugyanígy. de nem tanított gyerekek 9 . bab. mi baj lehet az ő közoktatási rendszerükkel. Hiába „húzták föl" a kedvezőtlen környezetből érkezett gyerekeket iskolás fejlesztéssel. aki nem járt óvodába. mint amit addig.ha látjuk. A beszélni tanítgatott . hogy vállalják-e.siettetéssel.) korai fejlesztéssel. „korai" tanítási program indult. például két-hároméves kora óta járt a mamájával bevásárolni a boltba. 1962. Mire a gyerek iskolába lép. A Waldorf-óvodában például nincs semmiféle matematikai foglalkozás. jól beidomítani.ben az úgynevezett szputnyiksokk után (az amerikaiak rémülten kérdezték maguktól: Hogy lehet az. ha dadogni nem fog. Korai tanítás? Az Amerikai Egyesült Államokban. „Egy kezem van. hogy mindabban amit tanultak természetesen meghaladták a kedvezőbb környezetből érkező. időnként lemérték. Három éven belül nyugodtan megvárhatjuk. mérőrúd. netán nagyobb testvérei is voltak. ingerdús környezetre van szüksége kisgyerek korában ahhoz.ez a kisgyerek négy-négy és féléves kora körül biztos. hogy kedvezően fejlődjön. hogy számolni kezd. hogy a gyerekeket felkészítik. Gagarint.vagy netán előbb megszólalók egy-két szót mondanak csak.valahogy így vagy más hasonló felfedezésekkel. mint a fiúk . Magától! Nem az óvodai „kötelező" vagy „előkészítő" foglalkozások következtében és eredményeképpen. amíg a gyerek magától megszólal . Nixon kormányzata már sok százmillió dollárt áldozott ezekre a programokra s közel húsz évnek kellett eltelnie ahhoz. míg végül 1979-ben maguk a programok indítói kellett. A hároméves koruk körül beszélni kezdők úgyszólván rögtön mondatokban beszélnek. Aki ismert olyan kisgyereket. felesleges . minden matematikai foglalkozás nélkül is biztosan mozog az ötös . és a boltos játék egyéb felszerelései. „fejlesztő". A Waldorf-óvodák áttanulmányozták a vizsgálatok anyagát. hogy ha egyébként megfelelő környezetben nőtt fel. A gyerekeknek ezek az érlelődési folyamatai belső törvényszerűségeket követnek. ha valamiféle játékszert készítenek vagy javítanak. hogy a populációnak azokat a rétegeit. hogy mennyit nőtt. nagyon sok mindenre lehet korán.korábban felálló gyerek. és hogy fejlődése egyébként spontánul folyik a kedvező környezetben. mama két kezem van?" . hogy a gyerek egyre többet megért és reagál is rá a maga módján.tudják megmenteni. hogy belássák.számkörben is. megkérdezték a Waldorf-óvodákat. A korán. húszas . képzéssel az iskolakezdés idejére (oly-annyira. csoportjait. tudhatja. És a gyerekek természetesen elérték az iskolaérettségi szintet!) Mindezt azért mondom el. Valóban: a gyerek megérik az iskolára. stb. milyen magas . korai tanítással amelyik bepótolja a kedvezőtlen környezet okozta lemaradást . de nem csináltak semmi mást. Azt is gondolták. Puerto Ricó-iak. bevándorolt olaszok. Magától! Illetve a környezetében tapasztaltakból indulva.a beszédjében „fejlesztett" gyerek általában később fog beszélni és rosszabbul és még szerencse. beilleszteni a társadalomba. fejlesztő metódusaikkal?) számtalan „gyorsító". hogy felkészítik a gyerekeket ezekre a vizsgálatokra. és többnyire azt is csak az anyjuk érti. (Amikor a hetvenes évek elején a Német Szövetségi Köztársaságban bevezették az iskolaérettségi vizsgálatokat. és vállalták. hogy megvilágítsam: a gyereknek jó.és ebben is nagyok az egyéni eltérések. jóllehet kezdetben nagyszerű eredményeket értek el. mint az alma a fán. vadgesztenye. a maga egy-két szavával.de gyakran tízes.és gyakran káros . és a lányok általában előbb beszélnek. mérleg. Ezeket nem szabad megzavarni. egyéves koruk körül . tanítással. meg egy kezem van.

együtt kell énekelniük. s ezzel az értelmi fejlődést is kedvezően befolyásoló szerepét. mozgásaival. hogy a kedvezőtlen körülmények közül érkező gyerekeket abban kell részesíteni. ti fogtok közelíteni! Sokszor az iskolaigazgató volt az óvoda főnöke is és az iskolák gyakorta abban a meggyőződésben élnek. amely ugyancsak az érzelmi biztonságot adja meg elsősorban . váltakozó hangvételű sírásaival.óvodák – szülők Régebben .színvonalát). Számon tartjuk.. tekintetével. azokban a lehetőségekben.és a fenti lehetőségeket valósítja meg. Az „erős" iskolák ugyanis azt mondták a „gyenge" óvodáknak: ha közelíteni kell. nagyon eredményesnek bizonyult. mintegy szociális anyaölbe fogadja . már magzat-újszülött korától. és sokféle más anyaggal. abból már következik is a válasz a kérdésünkre. mondhatnánk. hanem a gyerek is szocializál minket.és így tovább. a háromujjas ceruzafogástól (netán az írás-olvasás elemeitől) a „fegyelmezett" magatartásig (netán a vigyázzállásig). Három-négy éves korától pedig olyan óvodára. Iskolák . míg a demokráciák iskolája is sokkal óvodaszerűbb a szó jó értelmében és gyakran nem is csak a legelső osztályokban.. mondókákra.. amely azt mondta.. de viszonylag teljes értékű kisgyerekkort kell. beszédben és cselekvésben (és érzelmekben. képzetáramlásban) jó mintákra. vízzel. Ez a próbálkozás.és részben talán még most is. hogy az újszülöttel. mosolyával. fejlődésük . versikékre. Ingerdús környezetben a szabad játék lehetőségeit kell például megteremteni számukra. a tevékenységek (homokkal. festékkel. testi és lelki értelemben vett érzelmi biztonságra . hogy mire is akar szocializálni engem. mesére. amelyikben önkéntes vállalkozók hazakísérték az ezt vállaló hátrányos helyzetű anyát és arra vezették rá. A vizsgálódók . odaomlásával vagy magát elfeszítésével. de kiskorukban. Milyen óvodát válasszak? Amit az előbb elmondtunk. mindennapos mesét kell hallgatniuk. hogyan lehet felfogni. és egy idő után a kedvező körülmények közül érkező. melyeket utánozhat. elégedettsége és elégedetlensége kifejezésével. dúdolókra. érzelmi biztonságot adó. Mire van hát szüksége? Mire van hát szüksége a gyerekemnek. utánozni való cselekvésekben kell részt venniük (akkor. hogy azért nem 10 . érzelmi intimitásra. most már gyerektársaságban. hogy az óvodáknak megparancsolja: készítsék elő alaposan a gyereket az iskolára.például McVicker Hunt -kimondták. dúdolniuk. Úgyszólván visszaállt az eredeti különbség. mert bizony nemcsak mi szocializáljuk a gyereket. hogy a legkülönbözőbb színezetű diktatúrák óvodája nagyon is iskolaszerű. mire elérték a 9-10-11-ik évet. felnőttet a kisgyerek. a fentiekkel ellentétben.a további támogatás ellenére megtorpant. ha csak kéthárom éves koruktól kezdve is. amikor ők akarnak) . hogy az iskolák első két osztályát egységnek kell tekinteni és az óvodához kell közelíteni.) lehetőségére. hogy boldoguljon? Válasz: magzatkorától kezdődő személyes kapcsolatra. Volt olyan próbálkozás is. Mégis. hogyan lehet örömet is találni. korai iskolás tanítással gyötri és rongálja a gyerekeket. ismét csak bebizonyítva a korai személyes kapcsolat erősítő.majd szabad játékra. a csecsemővel töltött mindennapokban. hogyan lehet érzelmeket adni és kapni. Tehát: ha kicsit késve is. kellene köréjük varázsolni. járjuk egy kicsit körül ezt a kérdést. bár sokkal enyhébb formában . intenzív személyes kapcsolatban. Magyarországon az akkori művelődésügyi minisztérium 1975-ben kiadta kettes számú módszertani levelét. az iskola előtt nem tanított gyerekek fejlődése keresztezte az ő fejlődési görbéiket és hamarosan messzi lehagyták őket. Ez a nagyon helyes intézkedés azonban ugyancsak a magyar közoktatás állóvizébe hullott és tudjuk.az iskolákban élt a törekvés. melyekből kimaradtak.a gyereket. hogy ez volt a magyar óvodák iskolásítási kísérlete második nagy hullámának a kezdete.

hogy ő megtanuljon játszani. nagy egyéni eltéréssel. karate. leírt szavakat látott. feliratokkal és ugyanilyen kis cédulák kerültek a falra.mondja a mama a vezető óvónőnek -. Még azt is idézzük ide a jelenleg érvényes óvodai alapprogramból. hogy mit tart az óvo dás tanulás helyes formáinak. dalocskákat. Ekkor teszik a legtöbbet a gyerekek valódi fejlődéséért. ha akar. hogy a program nem tartja a kötelező foglalkozásokat az óvodáskori fejlesztés megfelelő eszközeinek. de nem azért. amit már sokat emlegettünk. úszás.) A szülők valamiféle top-menedzserképzést keresnek már az óvodában is! Volt hasonló roham a hatvanas években a német óvodák ellen. nem adhatom ide. És aztán jönnek a további szülői kérdések: van-e számítógép? Van-e számítógépes szoba? Van-e dzsudó. Az első.Ágikám . Az óvónő pedig felmegy a gyerekekkel.hiába töltötte be a hatodik életévét! -. tudod. szükségleteket. És így tovább. hogy az általuk felismert kisgyermekkori . nem viccelek. írni-olvasni minél előbb megtanítani a gyerekeket. az ajtóra. annál tehetségesebb lesz minden téren. És ez is csak azért áll ott. Mert az iskolába nem iskolás gyerek megy . Így teremtik meg a szükséges. hogy ha nem lesz nálatok is angol. egy-két éven át még kísérve őket az iskolába..nem törődhetnek -azzal. hat. sem a szülőknek „visszakérdezniük" a meséket. szervezhet foglalkozásokat is". A könyv ugyanis azt állította. nem szabadna ezekkel „szerepeltetni" a gyerekeket -.vagy nem tudják elég gyorsan . A második: válaszolni a gyerek kérdéseire. hogy jövőre japán is lesz. gyors és szorgal mas munkára fogni. Glenn Doman amerikai neurológus 1964-ben megírta kis könyvét: Hogyan tanítsam kisbabámat olvasni? Ezt egy Lückert nevű úr tüstént németre fordította s hamarosan megindult a szülői roham. de eléggé kifejezésre jut ebben a felsorolásban -és a program egészében -. (Az óvoda-iskola próbálkozásban például a tanítónő lemegy az óvodába és ott tölt el a gyerekekkel egy-két évet. Amerre a gyerek nézett. mindennap kell mesélniük . lehetőséget teremteni a spontán utánzásra. és jó mintát kell adniuk. de a férjem azt mondja. Glenn Doman persze már az óvodáskor előtti időszakra is javasolta az olvasástanítást.„betörni".és nem szabad „feleltetni" a meséből. aki majd. lovaglás különóra? (Sajnos. Ha az óvodák szakmailag jól működnek. bár persze. mindegyik magyar óvodákból vett valóságos példa. a valódi átmenetet óvoda és iskola között.óvodáskori . hogy mit vár el tőlük az iskola! Az ő feladatuk kizárólag az. azaz ismerik az óvodás gyerek testi-lelki fejlődésének törvényszerűségeit és az ezekből fakadó igényeket. akkor nem törődnek . verseket.) Az iskolák tehát változnak. hanem. A gyerekek kezére. szóban és tettben az utánzásra. „láb"..szükségleteket kielégítsék. mint ezt már emlegettük. az ablakra is. mert az óvodák erre nem készítik fel őket eléggé. amelyik az óvodákra nehezedik! Top-menedzserképzés? . hogy minél korábban tanul egy gyerek olvasni. Mostanában mintha enyhült volna az iskolák nyomása. hanem óvodás. még mindig nem fogadták el sokan. hogy Dani mennyire szeretett ide járni és én most szeretném Zsuzsit is hozzátok adni. lábára cédulákat ragasztottak „kéz". A kék óvodában már angol és német is van. hogy ne korlátozzuk az óvónők módszertani szabadságát. Viszont: megnőtt a szülői nyomás. hogy „az óvónő. mint a fiúk). hogy a gyerekeket tanítsa. A ma érvényes óvodai alapprogram ki is mondja: ha az iskola jól készült fel az óvodás gyerek fogadására.és nyolcéves kora között lassan válik iskola éretté (a lányok általában előbb. Meg kell tehát teremteniük a szabad játék lehetőségét. nem szabadna sem nekik. akkor annak iskolai beilleszkedésével nem lesz probléma. és azt mondják. Nem telt bele néhány hónap és a gyermekgyógyászati szaklapokban megjelentek az első közlemények az olvasást tanító óvodákban 11 .tudják . hogy nekik óvodásokat kellene fogadniuk és csak egy-két év alatt az iskolai életbe bevezetniük. nem szabad. Csak a hatodik vagy hetedik helyen szerepel.

ha lehetséges. Megdöbbentő gondolkodás. iskolaérett legyen. 1978. hanem hagyják. úgy találták.társaik. Mert ez bizony tévút. De a kilencvenes évek elején Svédországban „fedezték fel" (újra). amelyek az értelmi képességek fejlettségét és a kreatív gondolkodást úgy vizsgálták. Jelentkezni ugyan kell. paragrafusait!) Magyar vizsgálatok is igazolták. treníroztak. a nevelőnek kell a különböző életkorú gyerekekhez különbözőképpen viszonyulnia. És az óvodák megint óvodák lehettek. hogy az óvodásokat olvasni kell tanítani. ahol nincs kötelező foglalkozás. legyen utánozni valója szóban és tettben és vegye körül oldott.és szeretni tudó .) És akkor valakiknek az jutott eszébe. hogy „viszonyuljon" valamiféle felnőttes követelményrendszerhez. hallgasson mesét. szeretni való .az óvodások sok mozgásos. választanék gyerekemnek . hanem az. mely szerint a gyereket kell a törvényhez szabni és nem a törvényt a gyerekhez! Hála Istennek. S akkor onnan indult el egy kisebb. rutinja a feladatok megoldásában. ez a top-menedzserképzés. hogy egyik gyerekcsoportnak se lehetett tapasztalata. ez ma már nem így van. hogy ha ez így van. fejlesztés. érettebbnek bizonyultak. A gyereknek nem az a feladata.Karácsony Sándor -. (Az sem igaz ebben a formában. Magyarországon már jó hetven éve is megfogalmazta valaki . hogy jó környezetből az anya mellől érkező gyerekek olyan vizsgálatokban. (Kardos . a vezető óvónő felmentést adhat és ad az óvodába járás alól. érzelmi biztonságot adó légkör. a teljesítmény kényszere. Egyrészt az augusztus 31-ei határidőt . Palkó és Petrován már a hatvanas években egy nagyobb vizsgálatban. ha megfelelő az otthoni környezete.óvó nénit keresnék a játszótéren. Szóval: milyen óvodát? Én tehát olyan óvodát keresnék.az óvónők teremtette környezetben és segítő közreműködésükkel . mint a mi évtizedeinké. derűs. nincs iskolai értelemben vett tanítás. hogy neveltek). hogy hatéves korára.Lásd a közoktatási törvény egymást kiegészítő 24. de „mindent" meg akarnak adni nekik mindez tévutakra sodorja őket. hogy a rohanásban nem tudnak gyerekeikre elég időt fordítani. és 69. hogy hol tart. Ahogy már többször is elmondtuk: az óvodás játsszon. jobbnak. hogy autonóm.ha tehetném -.az eddig hatodik életévüket betöltő gyerekeket be 12 . hogy ötéves kortól már „kötelező" az óvoda. hiszen ennek az eötvösi hagyományú iskolának az első osztályai még nem voltak olyan hajszásak. törik-szakad. hiszen a törvény szerint a hatéves gyerek iskolaköteles! Ergo: meg kell vizsgálni a három-négy-öt éves gyereket. hogy a gyereknek nem kell feltétlenül óvodába járnia. hogy nem az lesz többé-kevésbé épkézláb és felnőtti teljesítményekre is képes felnőtt. a szülők lelkiismeret-furdalása. és ugyanígy kisiskolásként. és fejleszteni kell mintegy felpumpálni -.neurotizált gyerekekről.általában az egész napot az óvodában töltő . hogy élje . Három-négy év alatt lefutott ez a hullám. már szerencsére nem olyan hatékony hullám. akkor bizony valamit tenni kell. hanem az. ahol nem az iskolára készítik fel és elő a gyerekeket. mint óvodás . aktív életét. . aki kisgyerekként teljes értékű kisgyerekkort élhetett meg.Málik. hogy a magyarországi gyerekek hatéves korukban még nem iskolaérettek. öntörvényű módon élje a maga gyermeki életét. Mindig a felnőttnek. idomítottak (mert azt nem mondhatom. de ha a családi környezet és abban a gyerek fejlődése megfelelő. a boltban. És persze. majd kamaszként és ifjúként is ezeknek az életkoroknak teljesen eltérő követelményei és szükségletei szerint élhetett. Gazdasági változások. ha jó.) Mikor iskolaérett? Lőrincz. (A boldog emlékezetű régi elemiben ez nem volt baj. legalábbis az újabb követelmény-rendszer szerint. akit már kisgyerekkorában is ezekre a felnőtt-követelményekre edzettek. Jó otthon is! Azt is tudni kell. a szomszédoktól hallott szóbeszédek és kérdezősködés alapján.

Rábeszéli a szülőt. amely ugyancsak róluk szól. Ügy gondolkodtak akkoriban. ha akár csak október 31-én tölti be a hatodik életévét. Továbbá: be akar iratkozni a szegedi egyetem levelező pedagógia szakára. orientáló felnőtt . felszabadulnak. a másik pedig a matematikát.esetleg „rosszul" . hogy a későbbiekben akár hatodikig is kísérhesse az osztályát. (Ezt nevezzük rugalmas iskolakezdésnek. hogy nem vállalja az akkor divatos „kisfelmenő" rendszert.tanítónak és „nagyobb szakmai elmélyülést tesz lehetővé".gyereket visszatartja. Iskolapélda című és az osztályairól készült filmeket és biztosan akadt. A nyári gyerekeket beíratni sem kell. Nem egészen így van. mondván: „az csak jót tehet neki". Winkler Mártáról. aki méltó e rajongás elfogadására. kinek fészek című könyvecskét. jól érzik magukat és jó . Van az iskolába lépésnek egy ideális időpontja.a róla készült. bukás. Visszakerültek a saját életkori csoportjukba. akkor. tanítani. Csak arra 13 .tanulók lesznek. Másrészt: a beíratott gyermek felmentését is kérheti a szülő. egyszer csak kivirulnak. az úgynevezett tantárgycsoportos oktatást sem. megfelelő szakvélemény alapján. Többek között a budapesti Móricz Zsigmond körtér melletti Váli utcai általános iskola is tanítót keresett. Talán sokan látták . Ennek az volt a lényege. néha az ellenkező végletet is tapasztaljuk. moziban . Azzal érvelt. ha valamelyik gyerek nagyon értelmesnek mutatkozik. holott mindig újra kiderült. Kisfelmenő.tanuló gyerekek hirtelen „megtáltosodnak". hogy rajongásával egy családon kívüli felnőtt . vagy akár hetedikes. a harmadikos vagy ötödikes. hogy az iskolától iskolalátogatási igazolást kérjen és ne bizonyítványt. együtt maradhasson velük. és örültek Winkler Márta jelentkezésének.) Tudnunk kell róla.felé forduljon. akkor is be lehet íratni az első osztályba. Felismerve.május 31-ére módosították. abban az időben éppen tanítóhiány volt.televízióban. (Ugyancsak nem vállalta természetesen a másik divathullámban való részvételt. vagyis. A szülő . és jó volna megtalálni azt a tanító nénit vagy tanító bácsit. buktatás nélkül. Jó volna eltalálni ezt az időpontot.rosszul fizetett . mesélni szeretnék. És szavának döntő súlya van (kell. hogy vagy egy első-második. hogy ez az első négy év a gyerekek életében döntő fontosságú alapozó szakasz. amelytől jelentős mértékben függ a gyerekek későbbi tanulási kedve. hogy a nyári gyerekek még nem bírják az iskolát . visszatartja. hogy ez kevesebb munka a . gyengén . aki olvasta a Kinek kaloda. ameddig csak iskolába jár. És milyen iskolát? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék. és a következő évben a gyerek ugyanazt az osztályt kezdje még egyszer.a tanító személyisége Winkler Márta a hatvanas években végezte el a tanítóképzőt.netán középiskolás! . Ilyenkor ezek a vergődő. Ha jól emlékszem. hogy legyen). Mesélni egy zseniális tanítónőről. hogy a mai magyar iskolarendszerben „korán". éretlenül menni iskolába nagyon nagy hátrányt jelent! A gyerek nemcsak két-három évig fog a saját színvonala alatt teljesíteni. hanem úgyszólván mindvégig. majd csak a következő évben. Viszont.hallva. Feltétlenül elsőtől negyedikig akarja az osztályát vinni. lehiggad és készen áll arra. hogy két párhuzamos osztály esetében az egyik tanítónő mondjuk az anyanyelvet és egyéb „humán" tárgyakat tanította mindkét osztályban.vagy legalábbis sokkal jobb . tudva a fentiekről -érett gyerekét sem engedi iskolába. azonban tüstént közölte.) Igaz. hogy a gyerek korán ment iskolába. (Ilyenkor tehet „csodát" a pszichológus -aki egyébként csodatételre általában nincs képesítve. nagyfelmenő . vagy egy harmadik-negyedik osztályt tanítson.őt rendszeresen tanító. és a többit. amikor a gyerekben valódi kíváncsiság ébred újra a világ és az ember dolgai iránt. környezetismeretet. nyolcadikos .kellett íratni és mentek az iskolába.

Ha Winkler Márta gyerekei a szünetben odakint összevesztek. a személyes kapcsolat nyújtotta érzelmi biztonság a döntő. hátul a szőnyegen. hogy ha a gyerekek közül valaki óra közben kifáradt. és nem kellett külön engedélyt kérnie annak sem. utána esetleg másfél órán át a csengőt meg sem hallva . ezen keresztül képes tájékozódni a világban. aki ezért „rendetlen"-nek.) A látogatóba érkező.őt követő kollégája mindig csak második osztályt. az eredmények beérleléséhez nem elég egy-két év. hanem minimum négy évre . netán „piszkos"-nak nevezte .az egyébként mindig tiszta . pihent egy kicsit. Ugyanígy. hogy mindennapi munkája szervezési szempontjait csak az ott lévő gyerekek szükségletei szabályozták.van szüksége. Mindenre volt idő! Mindjárt az első évtől kezdve sok baj volt Winkler Mártával. Mindenre volt idő! Óra közben a megbeszélt. Nagy baj volt. és azt. Voltak olyan bemutató. hanem a tanító néni kedvéért tanul. és így tovább . hajszolja önmagát és a 14 . és ki hogyan ítéli meg az eseményeket -anélkül. és ez példaként szolgált! Holott: Az iskolába lépő kisgyerek nem a tantárgyak kedvéért. hogy mi is történt. évtizedeken át mindig csak első osztályt . A szakfelügyelő rémülten kérdezte: . írtak.talán harmadikban éppen a János vitézre -. az apró konfliktusokat. fejüket sűrűn csóváló szakfelügyelőket esetleg lábuk alatt mászkáló ékszerteknőcök idegesítették. „önállóan" lehetett vizet inni. mielőtt megkezdődött a nap. Ezzel minduntalan eltért az iskola előírásaitól.ha lehet hat évre .és nagyfelmenők problémájára: itt is a tanító munkájának megkönnyítését. és a nagyobb szakszerűséget hangsúlyozták. jelmezeket szabtak.nem gondoltak. vagy éppen „borzasztó"-nak.tanított. agyagoztak. gyakorló mintaiskolák.talán még csak ösztönösen -Winkler Márta. mi történt otthon és az iskolában? Mit álmodtak? Ki miről hallott? Mit látott? Esetleg a televízióban vagy az utcán? Időnként mindenféle színdarabokra készültek .Kolléganő! A szomszéd párhuzamos osztályban a kollegina hajtja. Az együtt kialakított szokások azt is természetessé tették. hogy ebben az esetben egy tanítónőnek nem huszonöt-harminc gyerekre kell figyelnie. az ott felhalmozott párnák közé. tanultak. aki ki akart menni pisilni. oda leült vagy leheveredett. hogy neki a munkájához. a párnákon. Egyetlen gyerek sem élt vissza soha ebbéli szabadságával. egyezményes jelek . és ugyanakkor csak fele annyi időt tölt velük! Egy kis érzelmi számtan: kétszer annyi gyerek. ahol a tanítónő éveken. állítottak és ilyenkor hetekig főleg ezekkel foglalkoztak. zebrapintyeket tenyésztettek. szerepeket osztottak.) Visszatérve még egy pillanatra a kis. ezeken a kívánságain fe lül is. feleannyi időben . (Volt iskolavezető vagy szakfelügyelő. a gyerekek körbeültek és Márta nénivel beszélgettek.beszélgettek az osztályban arról.szavak nélkül is folyamatosan helyre terelték a sokféle új ötletet. varrtak.osztálytermet. „titkos". csakis ebben az érzelmi biztonságban tud igazán megnyílni érdeklődésében és figyelmében is. hogy Winkler Márta igazságot tett volna közöttük. kívánságot. Mi volt tegnap. hátra mehetett az osztályban. díszleteket terveztek. hanem ötven-hatvanra. Ezt tudta .gyerekek és tanítónő között . Reggelente.negyedannyi személyes kapcsolat és érzelmi törődés. A gyerekek az osztályban babot futtattak. esetleg képeskönyveket nézegetett.

pláne a jegyre feleltetés! . hogy rengeteg idejük volt és sokkal több kedvük . tizennyolc-szemközti beszélgetésre hívták Winkler Mártát. A magyar iskolarendszer nem ilyen. szerettek oda járni. Ezek a gyerekek megszokták. hogy ezek a gyerekek ilyen jó eredményeket értek el? (A későbbi évek ezt újra meg újra igazolták.) Mert rengeteg idejük volt! Ugyanis: nem volt feleltetés a szó hagyományos értelmében. hogy a gyerekek viszonylag magas érdeklődési szinttel lépnek be az iskolába. A másik: vegye tudomásul. a nagyszünetben. ahogy azt a dolog.Szegeden végzik ezeket a vizsgálatokat Csapó Benő és munkatársai -. de aztán a tanulás első hetei után ez a szint süllyedni kezd. mint a kutyák. Nem a jegy érdekelte őket. teljes sikerrel. hogy terjessze a módszerét.és ez lehet a magyarázata annak. hanem a dolog. És látszólag négy éven át „nem csináltak mást". El kell azt is mondanunk.szorongás – teljesítmény Winkler Márta osztályában együttes munkálkodás folyt. csak jól mulattak az iskolában. időközben védelmezői is akadtak Winkler Mártának. Mai tanítási módszereinkkel kiöljük a gyerekek meglevő érdeklődését. mint a négy éven át hajszolt párhuzamos osztályok gyerekei. mint a párhuzamos osztályok. amivel foglalkoztak. Hogy lehet az. és elkülönített csoportokban önállóan dolgoztak. A probléma.) A szorongás pedig . Mikor a második négy év végén is kide rült. mert ez a maga személyiségéhez kötött.Tanárnő! Most már látjuk. hogy maga így is súlyosan árt ezeknek a gyerekeknek. miközben dolgoznak és tanulnak. ez azt is jelentette. holott ez nehéz gyerekekkel is megterhelt osztály volt. hogy a gyerekek eredménye ilyen jó. hogy a gyerekek tudták a kötelező anyagot! (Sőt: jobban tudták. ha a maga védőszárnyai alól kikerülnek! Tényleg: az ötödikesek . majd az érdeklődés meredeken zuhan. mint a párhuzamos osztályok. És ezt mondták neki: . hogy a feleltetés . életkorukból fakadó kíváncsiságukat és tevékenységvágyukat szabadon. fenyegetettség nélkül. A jelenség. aki a Varga Tamás meghonosította új matematikát alkalmazni tudta és merte. hogy bár annyiféle nem iskolába való dolgot csináltak. 15 . hogy közben ugyanezt a teljesítményt visszafogjuk. És mégis: már az első félévben szignifikánsan jobban teljesítettek. majd évtizedeket. Hogy nem volt mindennapos rettegtető felelés. Tehát iskoláinkban úgy akarunk egyre jobb teljesítményt elérni. A gyerekek kiélhették természetes. vagyis Márta néni állt a táblánál és tanított. Legnagyobb meglepetésükre kiderült. de erre a későbbiekben még visszatérünk. Mivel a mindig „nyitott" ajtón át sokan bejöttek hozzá megnézni mit is csinál .jól szórakoztak .ott. Feleltetés . így tudta végigcsinálni ezeket az éveket. vizsgáztattak. minden támadás és fegyelmi vizsgálat ellenére. és mindig úgy. mert az élet nem ilyen. annyit „marháskodtak" -. Hadd tegyem hozzá mindehhez: mai vizsgálatokból tudjuk .akik egy emelet tel feljebb kerültek a Váll utcában . Ne felejtsük el: az iskolai élet egyik paradoxona. a gyerekek pedig füzeteikben dolgoztak . a középiskolában. mert jól éltek . vizsgáltak. mérés igazolta. megkívánta. és ezek el fognak pusztulni.időnként pedig kis kupacokba tolták össze a padokat. És aztán így ment ez mindvégig.mert híre ment ennek az osztálynak és ennek a tanítónőnek -. és a főiskolákra. Ez Winkler Márta osztályában nem így volt. Márta nénihez. A felső tagozaton. a kötelező tananyagot is sokkal nagyobb mennyiségben és jobb minőségben végezték el. amit vizsgáltak. illetve kezdik tanulni a különböző tantárgyakat.mint ezt ugyancsak vizsgálatokból tudjuk . Szenvedtek.gyerekeket is. Az egyik: eszébe ne jusson. mert aki máshonnan kihullott.visszafogja a teljesítményt. Időnként „frontálisan". hogy Winkler Márta az elsők egyike volt .szorongást kelt.ha ugyan nem a legelső -. magyarázott. hogy maga tud valamit. amiről hallottak. hogy jól mulatnak. amivel foglalkoztak.rendszeresen lejártak sírni. De két dolgot jegyezzen meg. azt Márta néni felvette. és még így se bírnak végezni az anyaggal! Maguk meg itt marháskodnak? Hogy meri játékokkal tolni el az időt? Mi lesz ebből? Az első négy év végén aztán kiszálltak a különböző hatóságok és mértek. (Méghozzá: nagyot! Mint ezt sok vizsgálat.

ifjú. sokan igyekeznek ebből a megvalósult praxisból erőt meríteni. Milyen sokat követel. Ismét kiderült: minél tovább tartunk egy gyereket gyerek-mivoltának és életkorának megfelelő körülmények között. Nem egy helyen szülők és tanárok hoztak létre új.akit manapság szokás a 20. amit személyiségének fejlődése és tájékozódásának módja . és a felnőtt világ viszonyult hozzá. hogy egy nekik tetsző pedagógia . hogy a világ és az ember érdekes. hogy nem tudnak elég időt és jelenlétet áldozni gyerekeikre „kemény". Ahol tehát testi és lelki biztonságot . akik hasonló úton járnak. Ma már szerencsére többfelé is találunk ilyen iskolákat. belebetegszik! -. továbbképzett pedagógusokkal dolgozhat együtt. Azóta több mint harminc év telt el. megismerésre érdemes. ahol játszanak vele. minél szorosabban és minél hosszabb időre egy tanítóhoz kötve őt. a kölyöknek. Meg szeretném említeni a japán iskolarendszer példáját. alapítványi. hogy minél teljesebben élje meg gyerek-. de Winkler Márta pedagógiai módszereiben teljes szabadságot élvez. ez készíti fel őt az életre". hogy sokan látogatják ezt az iskolát. ahol mesélnek neki. ahol tudják. kamasz.esetleg saját be nem vallott lelkiismeretfurdalásuktól űzve. nem törik le a kíváncsiságát. öntörvényű személyiségének és életkorának megfelel.szerint nevelhessék. ahol tudják. Sokat hallhattunk arról.esetleg reform.) Mindebben sok 16 . ahol nem veszik el a kedvét a világ megismerésétől.egyetemekre kerülve is. tanítókat az országban. kölyök-. (Nem egyszer az öngyilkosságba.saját hatosztályos iskolája van a Fogócska utcában.és ifjúkorát úgy.adnak a gyereknek. akit már kora ifjúságától a felnőtt életre treníroztak . ahol az általa kiképzett. Hadd idézzem újra. hogy az iskolába lépő még óvodás.vagy alternatív pedagógia . kicsit bővebben: Karácsony Sándor . hogy mikor van pihenésre szüksége. minél tovább tápláljuk benne az élő hitet. az ezekből fakadó szükségleteket és mindezt tekintetbe véve alakítják az iskolai élet mindennapjait. az öngyilkossági kísérletbe hajszolja a kamaszkorú gyerekeket. mint már utaltam rá.topmenedzser-képzés már az óvodában! -. ahol igyekeznek megismerni a gyerek testi és lelki fejlődésének törvényszerűségeit. hanem az. hogy a felnőtt világhoz igazodjon és alkalmazkodjon .és nyolcéves kora között. akik . a két világháború között rávilágított arra. ott vannak olyan tanítónők és tanítók. Én tehát olyan iskolát keresnék iskolába lépő gyerekemnek. nem utasítják vissza.minisztériumi kísérleti engedélyek és a folytonos támadásokkal szemben való egyéb védelmi apparátusok bevetése után . azzal vigasztalva magukat. És ahol ilyen iskolák nincsenek. Olyan iskolát keresnék. vagy legalábbis ilyen tanító néniket. Persze. hiszen a világ ma ilyen. akkor erről „az óvoda tehet" -. a kamasznak és az ifjúnak nem az a feladata. fojtják el a kérdéseit. iskoláztathassák gyerekeiket. kamasz. annál jobban fog helytállni kedvezőtlenebb körülmények között is. hat. ahol mindennap beszélgetnek a gyerekemmel. „szigorú". fokozatosan lesz. „teljesítményelvű". Milyen gyerekkínzóan teljesítményelvű.. és csak lassan. mindig lesznek olyan szülők. „elit" iskolát keres nek a gyereküknek. ahol nem gondolják. Az iskolát az önkormányzat tartja fenn és egy anyaiskola része. kérdező kedvét. lehetővé téve számára ennek megvalósítását. Olyan iskolát keresnék.amelyik mindig személyes . aki lehetett kisgyerek. Winkler Mártának ma már . hogy a japán iskolarendszer milyen kegyetlen. élhette különböző életkorok egymástól nagyon eltérő életét. „követelő".. század talán legnagyobb magyar pedagógiai gondolkodójának nevezni -. hogy nem az lesz többé-kevésbé egészséges és alkotóképes felnőtt. hanem az.ebben a kisiskolás korban megkövetel. egyszóval.látni fogjuk: ha ezt teszi. és a nyomon követéses vizsgálatok egyértelműen igazolják az eredményt. egyesületi iskolákat. Biztató. kölyök (így nevezi Karácsony a kisiskolást).és ha nem teszi. ahogy ez autonóm. iskolaéretté (a fiúk mindig egy kicsit később. hogy egy kis elsősnek 45 percet nyugodtan kellene végigülnie . hogy „így teszek jót neki is.érzelmi biztonságot . ami abból fakad. mint a lányok). Mert a kisgyereknek.

központi idegrendszere van. gyönyörű környezetismeret-tankönyvük kinyitott két oldalán három dologról van szó. énekelnek. Aztán olyan pamutfonalat tesz a vízbe. hogy tényleg működőképes legyen. akár úgy.igazság van. Hatodikban aztán.és még az első osztályba lépő kisiskolásnak is .jó magaviselettel"..az iskolába oda és vissza. Vannak. sem lelkileg nem a gyerekhez szabott. amelyik ráadásul még fejlődik is! Ezt csak akkor tudja megtenni. hogy az órákat megfelelően tagolni kell. és a kisgyermek agya ráadásul még fejlődőben is van. ahol is a kipipálás jelenti a munkáltatást. Most olyan vizet visz ki. táncolnak. És ezt vajon ki tudja-e húzni a következő napon? Harmadikban a japán gyerekek esetleg bodzapuskát készítenek. A gyerekek sokat rajzolnak. évi kongresszusán azt a megállapítást tette. Ki találta ezt ki? A nagy tapasztalatú tanító nénik persze tudják. figyelmét koncentrálva..) A figyelem terjedelme Az iskolába lépő kisgyerek figyelmének terjedelme 6-8-12 perc között ingadozik. (A magyar környezetismereti munkáltató tankönyv egyetlen oldalán több tucat kipipálandó feladat lehet. akik időnként helyükről felállítva kicsit tornáztatják vagy lélegeztetik a gyerekeket. (Ezzel szemben iskolásaink nem egyszer napi húsz-harminc percet töltenek a szabadban. hogy az iskola jelenlegi formájában sem testileg. Iskolai ártalmak. melyet előzőleg bezsírozott. Az első osztály A kisgyereknek . és ezt se mind mozogva. A gyerek ismeretéből kiinduló . hogy csakis erre lehet a későbbiekben jól építeni. vannak. De ritkábban szoktuk elmondani. lassú megalapozás folyik. hogy az első hat osztály a japán iskolákban milyen álomian nyugodt. hogy a gyerekek testi értelemben vett iskolai ártalmait napi egyórás gyógytornával lehetne csak ellensúlyozni (lehetőleg a szabad levegőn). abból a tapasztalatból kiindulva. hogy hogyan is kellett azt megcsinálni. Ugyanakkor az iskolába lépő gyerek tüdőlebenyeinek felszíne egyötöde a felnőttének! Egyötödnyi tüdőről kell oxigénnel ellátnia egy „felnőtt" agyat. Lassan. Másnap megnézi: ki tudja-e húzni. ami a középiskolákat illeti. De akár így. már a fentiekből is látjuk. funkcióját tekintve. Az érzéki megtapasztalás és a saját cselekvéssel létrehozott munka kitűnő előiskolázása a későbbi intellektuális fejlődésnek. már csak visszagondolnak a bodzapuskára és arra. milyen elnyújtott. és ehhez képest neki 45 perces órákat kellene kibírnia„. mert már úgyszólván kifejlett felnőtti agyveleje.s ezért gyermekközpontú . amikor a szivattyúelvről tanulnak. Agy és tüdő Az agy a legoxigénigényesebb szerv. lassan nő 15-17 percig. napközi A Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság egy 1972.) A japán kisgyerek fagyos téli napon ecsetes tálkában vizet visz ki az udvarra. sokszor elkezdve. pontosan. hanem időnként járműveken . ha naponta legalább négy-öt órát rohangál . Másnap megnézi. amibe egy pamutfonalat is beáztatott. Hogy tényleg jól lője ki a kis dugónyi lövedéket.azért olyan nagy a feje a testéhez képest.és ordít -a szabad levegőn. akik énekeltetik és mindenképpen: váltogatják a tevékenységeket. melynek két vége kilóg. A víz belefagyott a tálkába. melyből kettőt a gyerek már jól ismer.pedagógiák művelői hangsúlyozni 17 . ráérősen.

nagyon fontos volna egy biztos családi háttér még kisiskolás korban is. És . Régebben nem volt tragikus. (Deákpályám. Olyan napközire például . hogy a kisgyereknek mindenképpen az volna a jó.szokták. szerencsés. De ha ez nem lehetséges. ha a fény balról. ahol . esetleg elölről jön. És még azt is mondja a vers.és itt egy budai iskola példáját idézem -. hogy a kis elsősnek voltaképpen nem szabadna napi két-három óránál többet az iskolában töltenie. szekundába helyezett (megbuktatott!) mégis.tisztelet a kivételnek . ahonnan a gyerekek kimennek ebéd után a közeli kiserdőre. dolga kell. sok szamár tanárom. ahová a nap első. osztályismétlésre bukott diákok is gyakorta kerültek be végül is az egyetemekre. ezért rossz pontot vagy a későbbiekben tantárgyi egyest kap). Azaz: Szorgalmasan látogattam iskoláim egykoron. hogy legyen és a szülőt ebbe nem lenne szabad belevonni. de akkor csak a gyerekek kilenc ezreléke volt napközis. Magyarországon 1949 előtt is volt napkö zi. Kellene persze ehhez egy megfelelően nyugodt sarok. hogy Ennek kelljen állnia. ha van a közelében valaki. hogy könyökben derékszögben megtört karját éppen rá tudja helyezni. biciklizne stb.ne felejtsük el Petőfi iskolai kalandozásait: Diligenter frequentáltam Iskoláim egykoron. Absurdum pedig. játszana. megfelelő magasságú asztal. Házi feladat Egy kis elsősnek semmiképpen nem volna szabad húsz percnél többet tanulnia. Secundába ponált mégis Sok szamár professorom. ha délben hazamehetne és netán már otthon is ebédelne. bukás? De azt kezdettől meg kellene szoknia. és a napközi a nyomorenyhítő akció része volt. vagy otthon felejt. És akkor még nem beszéltünk a napköziről. Ilyenkor. Önállóság. hogy: A poesisból is ebbe Estem inter alia. illetve házi feladataival foglalkoznia otthon. fárasztó része után haza lehet menni. hogy az iskola az ő dolga (és ezért sem helyes. ha valaki gyengébb tanuló volt. és netán valódi jelentőségét mérlegeljük a későbbi életpálya szempontjából . hogy a két talpa a földön nyugodjon. aztán pihenne. akkor másfajta napközire volna szükség. Jobbkezes gyereknél jó. Igen. Egy jó és normális iskolarendszerben a gyerek tanulása az iskola és a gyerek ügye. majd futkározna odakint.ha már bukásról beszélünk. hogyha valamit elfelejt. amikor a gyerek a leckével foglalkozik. 1844) „Tízpercben szaladgált!" 18 . amikor aztán félóra alatt megcsinálják a leckét. akihez odafordulhat kérdéseivel. játszanak. jó magasságú szék. kunyhót építenek és csak úgy fél négy körül mennek vissza. Tudnunk kell róla.a gyerek megint csak ül és tanul. de nagy.

inkább betegséget színlel. így aztán . így aztán sok iskolában párosával kellett sétálni a folyosón. megütődéseket is. (De lehet. meséltem az órán és a mesét még el is játszottuk.mondhatnánk . és nem egyszer még betegen is el szeretnének menni. de olyan is előfordult az elmúlt időkben. mérték a pécsi iskolákban a hiányzások számát. s így biztosítják ketten együtt a valódi és személyre szabott átmenetet óvoda és iskola között. mert ott valódi. Igen. hogy ha a gyerekek futkároznak az udvaron. olvas!" 19 . míg viszont az óvónő felkíséri a gyerekeket az első két-három évre az iskolába. leendő osztálya gyerekei közé. A mi újonnan épült iskoláinkban a folyosók szélességéből spóroltak le a tervezők. Ezért az óvoda-iskolai osztályok igyekeznek olyan épületbe költözni. ha a gyerekek felkabátolnak és kiszaladnak egy kicsit futkározni.„jól mulatnak". de nem azért. hogy ott tanítsa őket.például. mert a gondnok panaszkodott az iskolaigazgatónak. ha mondjuk. Nemcsak szélesek a folyosók és a lépcsőházak. A gyerekek ezekben az iskolákban jól érzik magukat. hogy megtanuljon velük játszani. Mintha éppen csak a gyerekekről feledkeztünk volna meg már az iskolák tervezésénél.a tantervek. hogy az iskolaudvart lezárták a gyerekek elől . mint ez a későbbiekben majd kiderül.) Felejtés? Mintha mindent elfelejtettünk volna a gyerekekről. Ügy látszik. Majd visszatértek hozzánk. óratervek. tanmenetek kialakításáról nem is beszélve. nagy valószínűséggel betörhesse a fejét?). amikor már az első órán tíz-húsz perc után a legjobb. lépcsőélek lekerekítettek. terveztetésénél is . „Karácsonyra mindenki ír. hogy lehet olyan nap. hogy a tanítónő lemegy az óvodába. beírták az ellenőrzőjébe. hogy már 75 perc telt el és még csak pisilni se ment ki senki. Mert az iskolában érdekes. Ezekben az óvoda-iskolai osztályokban. beszáll hozzá a por. Máskor viszont előfordulhat. és ha valaki futkosásra vetemedett. és belekalkulálták az eleséseket. keményebb intézményekben vassal erősítik meg őket (hogy ha a gyerek elesik. Az óvoda-iskola azt jelenti. hogy a gyerekeknek szaladgálni kell. csoportokban igyekeztünk Winkler Márta módszereit is elsajátíttatni. és Waldorf-módszereket is alkalmazni. mint Pécs egyéb iskoláiban. menni is csak lökdösődve lehet rajtuk a tízpercben. A pécsi Apáczai Csere János Művelődési Központból indult ez a kezdeményezés. a régi tervezők tudtak arról. hanem a sarkok. életkori szükségleteiket elégítik ki. élek bizony hamar letöredeznek. Az első festéskor aztán kíméletesebb helyen fával. oszt szaladgáljatok! Óvoda – iskola Az újabb óvoda-iskola kezdeményezésekben pontosan tudják.A gyerekek nem hogy nem szaladgálnak eleget a szabadban. netán hógolyózni. nem hogy szaladgálni és a sarkok. megkérdezni. mert ezekben a gyerekközpontú osztályokban szignifikánsan kisebb a hiányzók száma. és a gondnok az iskolaigazgató számára sok szempontból nagyon fontos ember volt. hanem azért. Néhány év múlva a tanárképzőről szakdolgozatokat író hallgatók jöttek vizsgálódni. amit azelőtt tudtunk róluk! Nézzük meg a régi iskolaépületeket. hogy óra végén így kell felkiáltania: . ahol a 45 percenkénti értelmetlen csöngetés nem zavarja őket. hogy mi itt a specifikum.Ki az udvarra. hogy tényleg bele is betegszik. hogy: „Tízpercben szaladgált!" Míg viszont régebben minden tanyasi tanító tudta. Míg más iskolákba időnként az egészséges gyerek se akar elmenni.

akik között lehet olyan. és lehet olyan. hogy is van ez? Előbb gáz. ha nem gyakoroltam már előbb apám kocsiján a mezei utakon. nem. olvasni. olvasnak! Ugyan mire való ez a verseny? És: meg lehet ezt csinálni? Sajnos.nem egyszer drágán fizetnek!) És: ülhet az osztályomban olyan gyerek. olvasott. automatizálódnak. aki majd a második év végére fog megbízhatóan írni és olvasni (ami nem jelenti azt.Mi olyan kitűnő módszerrel tanítunk. (Méghozzá úgy tűnik.De vissza az első osztályba! Ott ül előttünk. ekkor csak az évenkénti fejlődés regisztrálható megbízhatóan). aztán sebváltó. és akkor diadalmasan mondhatjuk: . aki csak idén május 31-én volt hatéves. mégse tanultak meg tisztességesen írni. Honnan veszem azt a gondolatot. nem az álomtalan alvásban. a fele lány. gáz. hogy megtanuljak autót vezetni (szerintem.százalék! És a gyerekek . hogy mit csinálok.mégse tudnak. sőt ezekkel a siettető módszerekkel csak szaporítottuk az írás. érettség szempontjából .Karácsonyra mindenki ír. aztán kuplung. A lányok ebben a korban érettebbek. meg. És: jobban alkalmazkodnak az iskola elvárása ihoz. előbb kuplung. kuplung fel. egyszerre fog megtanulni írni. figyelem az utat. Az előttem ülő gyerekek tehát életkori szempontból . beszélgetek a mellettem ülővel. követelményeihez. „süllyednek a feledésbe".vagy akár 87 . mint a korán író-olvasó gyereké). Miről van szó? Ha azt mondják nekem. amikor „nem tudom".az életkori fejlettség. Most ez még nagyon nagy különbség! Azt is mondhatnám. Miért gondolom én. A kisgyerekek idegrendszere olyan plasztikus.) Amíg töprengek azon. olvasni? Hova sietek velük? A készségek kialakulása Kulturális alapkészségekről beszélünk. mondjuk 25-30 kis elsős. és olyan is. hallgatom az autórádiót. hogy a mi gyerekeink már októberre írnak. olvas! És aztán jön a harmadik iskola. Nemcsak azért nem tehetem ezt. túl kevés az alvás közben. Akkor tudok vezetni.mint ez néhány év múlva majd egyértelműen kiderül . hogy írt. nem tudok vezetni. és mi azt mondjuk: . aki tavaly június 1-jén töltötte be a hatodik életévét. hogy a kivitelezés részmozzanatai feledésbe merültek és automatizálódtak. és közben teszem. Nem sajátították el ezeket a fontos kulturális alapkészségeket. több kell). hogy ennek a sokféle gyereknek egyszerre kell megtanulnia írni. amit kell. hogy elmondja: . Az osztályom gyerekei életkorilag e két pólus között helyezkednek el. mint régebben hittük. hogy 2530 egymástól nagyon különböző gyerek. hogy egy pillanat. A 20 . hanem mert túl kevés a megszakítás.is akár négy lépcsőfokban is különbözhetnek egymástól (tizenkét hónapon belül négyszer van meg a három hónapos periódus). olvasni? Azonkívül: az előttem ülő gyerekeknek körülbelül a fele fiú. Ez csak hosszú idő alatt következik be. annyira idomítható.és olvasás-zavaros gyerekek számát.mint ezt majd mindjárt látni fogjuk . A napközben tanult részmozzanatok ugyanis alvás közben „kerülnek a helyükre" bennünk. A készségnek az az egyik ismertetőjele.Lám! 83 . (Bár ezért . eljövök hétfőn-kedden-szerdán. aki már úgy jött az iskolába. hogy rendben. olvas! És akkor jön egy másik iskola és azt mondja: . hogy be lehet velük trenírozni a feladatlapok igen jó kitöltését. hogy mintegy három havonta úgyszólván mérhető a fejlődés ebben az életkorban (míg például már 12 éves korban nem.Nálunk viszont már novemberre mindenki ír. veszek tíz-tíz órát és csütörtökön vizsgázom. akkor nem mondhatom. hanem éppen álmodás közben. hogy bármilyen képessége rosszabb lenne. addig hiába tudom helyesen végül is a megoldást. mert túlzottan fárasztó volna. hogy 30 óra kell ahhoz.

A tanító néni nagyon sok jót. Ez a normális szülői korrepetálás lefutási görbéje. növelték érdeklődését) . azt fogom fel.és ezért Misi 21 . ha „nem tudom". amit tett. esetleg a harmadik műszakba. Igen.Figyelsz?! Még hazudsz is?! Hiszen ott gyurbikálod a kenyérgalacsint! A harmadik három percben arra jövök rá. iskolai gyakorlást. hogy legyen. esetleg naponta többször visszatérő gyakorlási periódusokat. hogy a kulturális alapkészségek megtanulása elnyújtott folyamat kell. és most ez itt előttem olyan. A külvilággal szemben .Zsuzsikám. folyton kérdező.Anyuka.kellene. Tessék vele otthon sokat gyakorolni. hogy csak kérdezzen bátran. hogy: . Amíg úgy olvasok. És nem sok gyakorlást egyszerre. hogy magyarázzak neked? . amit az első szülői értekezleten az első osztályról és a szülők feladatairól mondott. Az első három percben a szülő azt éli át. Ehhez elnyújtott gyakorlási idő kell. a délelőtt óráiban. hogy baloldalt van a szára és felém bök. a gyerekével -aki egész nap az iskolában volt és „tanult" -. rövid ideig tartó gyakorlást. csak az olvasott szöveg értelmére figyelek. mint ebben az esetben is. az egyiknek baloldalt van a szára. de naponta visszatérő.Semmit.részmozzanatok automatizálódtak.) Mit tehetünk? Misi. amikor a gyerek vércukorszintje a legmagasabb. a másiké felém bök. és az egész oldalt ki fogom tépni! Tudnunk kellene: minden szülő saját gyerekének a legrosszabb . amikor még nem fáradt. a tanító néni is szerette Misit.A fekete pont napja otthon gyásznap legyen! Misi szerette a tanító nénit. értelmes fiatal szülei mindent elhittek a rokonszenves. ha bekerül az első osztályba? Biztos érzelmi hátteret kell számára teremtenünk! Tudnia kell: mi a külvilággal szemben mindig megvédjük őt. Egyszerre kevés. hogy ez a gyerek engem nem szeret! Ezt eddig nem vettem észre! Elkeseredésemben ordítok. a gyerek sír.mint házitanító Nagyon rossz. jó gyerek és jó kapcsolat esetén. hogy „Úristen! Ez a gyerek tényleg butább. Mit tehetünk hát a gyerekünkért. .. amikor a szülőket bízzuk meg a gyakoroltatással. hogy milyen betűket olvasok. de ezt majd másként érzékeltetjük vele. mit csinálsz ott az asztal alatt. a másiknak jobb oldalt. mint gondoltam!" A második három percben esetleg arra jön rá. Ferinek nagyon nehezen megy az m betű. Itt is az derül ki: a gyakorlás. míg én a lelkemet teszem ki. akkor ez egy p betű addig a megoldás ugyan helyes lehet. és nem arra. hogy a gyermeke jellemtelen. az egyik tőlem elfelé irányul. Misi rokonszenves. Amíg levélírás közben arra figyelek. . értelmes tanítónőnek. (Na igen! Ha nem volna megterhelve annyi teljesen felesleges és rövid időbe szorított tenni. gyakorolta tás az iskola dolga . De Misi izgő-mozgó. Írás és olvasás sok gyakorlást . jó szülő.mi a szövetségesei vagyunk. vásárlás után. hurkolok". Ezért mondjuk. Szegény anya.mert legtürelmetlenebb korrepetitora. ha esetleg magunk is elítéljük.és itt az iskola is külvilág .Ferikém! Még két ilyen em betű. és miközben egyik kezével a vacsorát kavargatja. apa! Én figyelek! . hogy mit írok és kinek. hogy „kerekítek.és tanulnivalóval. ápolták. addig nem tudok írni.. akkor is. másik kezével a szennyest dobálja a mosógépbe. harmadik fejével hátranéz Ferikére és ezt sziszegi: . hogy végigfuttatom magamban: van ez a sok kerek betű. a maga egészében. hazamegy. A szülő . ellenkező leg. Soha nem felejtem el Misi esetét. De sajnos. nagyon sok megszívlelendő dolgot mondott a szülőknek. hogy legyen. tevékeny kisgyerek volt (akit egyébként jó óvodájában rá is szoktattak arra. de nem tudok olvasni! Akkor tudok olvasni.sok iskolai gyakorlást kíván. azt is mondta.

hogy a füzetlap nedves. hogy ezt így kell. se fekete pontok. a kis kampókat. a gyerek kezébe tűhegyes. Talán víz ömlött rá? Nem. csak nem tudjuk. amikor egyedül az lenne a normális. Csak lassan zsugorodtak. akik némi kérdezősködés után hazavitték. kérjetek édesanyátoktól. Tudatosan még nem tudjuk. A kisfiú könnyei folytak. November végén. Ez volt a gyakorlás kezdete. „hogy ne piszkoljon". A mamája egyszer csak arra lett figyelmes. aki akkor ott a kéz beidegzésének problémáival foglalkozott. miközben küz dött a feladat tökéletes megoldásáért. Szerette a tanító nénijét. egy szerdai napon. hogy meg ne nőjenek a sor vége felé! Már miért ne nőnének meg. és mindent a lehető legpontosabban akart megcsinálni. Így került azután gyermekpszichológiai szakrendelésre. a kezdetben porcos kézközépcsontok elcsontosodásáról. (Ez a nap is „fekete pont napja" volt. Ezzel szemben ma az a helyzet.időnként (az ő számára nyilván túl gyakran. ahol barátságos rendőrökbe botlott. vagy netán festették rajzpapírra.akár ökölbe fogva a ceruzát -. újságpapírra. hogy a dolgot hogyan kell csinálni. és világgá ment. hogyan kell kerekíteni. terítsétek ki a konyhakőre vagy a konyhaasztalra. melyik tanítási módszer a helyes? Hámori Józseftől kaptam választ. A régi tanító néni. Misi a késő délutáni órán lejött a lakótelepi ház ötödik emeletéről. A régi tanító néni tehát ösztönösen tudta. de három hónap alatt körülbelül csak öt-hatszor) fekete pontot kapott „közbekotyogásáért". Csak arra vigyázz. Nem. aki anyja jelenlétében gyakorolta a kis kampócskák behelyezését a gyorsírói sorok közé nagy türelemmel. a sparherd alól újságpapírt. Hiszen pontos ismereteink a kéz fejlődéséről.a szélesen vonalkázott.) Útja a már kihalt piacon át vezetett. sokszor-sokszor egymás után elvégezve a lendületes kerekítő mozdulatot.Ide tedd be fiacskám. kisétált a belülről nyitható kapun. és így szólunk a gyerekhez: . úgy látszik elveszett. 22 . mint a gyorsírófüzetben. Ma már a tudományból is tudhatnánk. kezdetben akár három-négy vonalnyi területet is betöltve. az Újságpapír oda volt készítve a begyújtáshoz.Gyerekek! Menjetek haza. És a fekete pont napját otthon a szülők tényleg „gyásznappá" tették. akárhogyan fogva . És még nagyon sokáig ilyen nagyban rajzolták a formákat. ösztönösen pedig már nem. Persze. vegyétek a kezetekbe a legvastagabb kék vagy piros postairónt. HBs ceruzát adunk.) Meg is mutatta. levegőbe. óriásiban. hogy a régi tanító néni zseniális volt. az lenne az igazán jó. ha nem is lennének se piros. nagyban. hogy a régi elemi iskolai füzet sorközeit szűkebbre húztuk és a két vonal közé behúztunk még két vonalat. Felejthetetlen emlékem az a kisfiú. Ez az ösztönös tudás. az írástanulás kezdetekor azt mondta a gyerekeknek: . honnan tudta. az egykori magyar elemiben. és kerekítsetek rajta! (A sparherd: takaréktűzhely. 1983-ban elküldtem a kétféle módszert az Üllői úti Szentágothai-féle anatómiai intézetbe. esetleg ki is járták és csak azután kerültek be ezek a formák . Hámori József azt írta. és az ezzel kapcsolatos finom koordináció beidegződéséről csak egy-két évtizede vannak. azzal a kéréssel. A fekete pont napja ne legyen otthon gyásznap. a kézfej viszonylag letapadt inainak f elszabadulásáról. „összenövéséről". elemista füzetbe. míg a sok egymáson futó vastag vonal egész tűrhető kört adott ki.először mindig nagyban . hogy nagyban gyakoroljanak. Példa: az írás tanulása Nézzük meg egy kicsit közelebbről az írás tanulását. hogy adjanak szakvéleményt: a hat-hét éves gyerek kézfejének funkcionális anatómiája felől tekintve. de ez az ismeret még nem járta be az öt és fél kilométeres utat a képző helyek és az anatómiai intézet között.

mennyire nem értünk vele egyet. gyomorfájás. okosak. míg a 6-8. lányok egyformán -betegebbek. mint lány.12 százalék. hogy szorgalmasan és gyorsan pótolnia kell. amit már úgyis sejtünk: az iskola követelményeihez való túl tökéletes alkalmazkodásba betegedtek bele. hányás. hasmenés. Ezt így persze nem kell a gyereknek mondani. 23 . amit gondolunk és érzünk. szemkáprázás . betegebbek.Miért? Hát mit kéne a tízpercben csinálni? Szerintem is szaladgálni kell. hogy mindig egészségesebbek.fiúk. Külföldön és belföldön is úgy találták. így kerülnek a pszichológushoz. szorulás. Ha meghallgatjuk a tanító néniket. Már születéskor kicsit több fiú hal meg. hogy aztán férjünknek vagy feleségünknek suttogva elmondjuk. öröm velük dolgozni. Ne féljünk attól. Egy pszichológiai rendelőben (pszichoterápiás poliklinikán). orvoshoz.megkérdezhetjük: .5 évesek 24-et! Magyarországon: 4-6 évesek .5-6 év közöttiek 16 százalékot adnak az összforgalomból. jobban szót értenek velük. bezzeg a fiúk lusták. a tünet sokféle lehet. hogy: iskolába lépve . agresszívek. Gyerekeinknek is tudniuk kell. ha viszonylag pontosan tudja. nappali szorongás. aláírom.A betegítő iskola Emlegettük a lányokat. hogy az iskolakezdés jelentős pszichikus megterhelést jelent a gyerekek számára általában. pszichológushoz kerülő fiú. mint azt megelőzőleg. hogy mi hogyan vélekedünk az iskolai eseményekről.20 százalék.az orvos nem talál semmi bajt. azok fontosságáról. és jobban is alkalmazkodnak az iskolához (mint egyébként általában is a külső körülményekhez). A lányokról tudjuk.a gyerekek . Betegségük fő formája a pszichoszomatikus tünetképződés. buták. jó magaviseletűek.6 és 8 éves koruk között . hányinger. kimerültségtől. hogy gyerekünk már zöld a fáradtságtól. akik nem vetik alá magukat ilyen mértékben az iskolai követelményeknek. hogy a lányok érettebbek már ebben az életkorban. milyen hülyeségnek tartjuk ezt a beírást. szenvedés velük az élet. most egészségesebbnek bizonyulnak.vagyis az önmagunkkal azonos.mivel nem a gyerekekre szabottan működik . feltétlenül engedélyezzünk neki két-három nap pihenést. Betegségeik hátterében az iskolai szorongás áll. Míg a fiúk. akik a fiúkat kedvelik jobban. 6-8 évesek . És ebben mintha a lányok járnának az élen. A jól teljesítő iskolásoknál azonban megfordul a helyzet. elég. Orvoshoz küldik őket . külföldön (az egykori Nyugat-Berlinben) a 3. Pszichés tünetek is felléphetnek. Általában mint mindig. (Nemes Lívia: Pszichogén tünetképződés kisiskolás korban. hasfájás. most is a kongruens .) „Gonosz" kutatók megvizsgálták a fiúk és a lányok egészségének alakulását iskolába lépés után. 1974. Fejfájás. gyakran hallhatjuk. mint kislány és attól kezdve is mindig több a beteg. magunkat vállaló magatartás tesz jót a gyerekünknek is. Például a korábban idézett beírás esetében .betegít! A szülői kongruencia Ha azt látjuk. hogy „lemarad a tananyagban"! Azt se higgyük el. majd később esetleg öngyilkossági gondolatok a meg nem feleléstől való félelem miatt. A lányok szignifikánsan. Nem szidjuk meg egy üzenő-füzetbeli beírásért. Éjszakai félelemteli felriadás. Nemes Lívia és munkatársainak vizsgála tai szerint a kisiskolás kor tipikus konfliktusa a túlalkalmazkodás lehet. 2001) Világos tehát.hogy csak néhányat említsünk. Na. szédülés. Úgy tűnik. Kiderül. (Persze: vannak fiús tanító nénik is. hogy nálunk mire számíthat és hogy mi tényleg azt mondjuk és tesszük. hogy a lányok értelmesek. Elsős-másodikos tananyagban ezek a kiesések még könnyen behozhatóak.„Tízpercben szaladgált" . ha finomabban fejezzük ki. mondtuk. mintha valami testi bajuk volna. Az iskola tehát mai formájában . add ide. Budapest. aztán majd megbeszélem a tanító nénivel.

dallamosabban mondom a szöveget (és természetesen: ráérősen). düheinket. szerzetesek ". 24 . netán önbizalmamat és ezzel képességemet a mindennapokban való helytállásra. A kisgyereknek nagyon nagy a képéhsé ge. Ha . emlékezések. és minél inkább én is képzelek a szöveghez egy többé-kevésbé kimunkált képet. töprengések képei ugyanúgy. de már álinaimra is egyre kevésbé emlékszem). belső..Goethe szavaival . hanem azt a belső képet. Természetesen a Buddha-beszéd valódi.Egyszer volt. hogy akkor átvillant rajtam: most tisztázom vele azt az egykori. átlépi az Óperenciást. Ha egy nehéz nap után hazamegyek.vagy mondjuk inkább. . (Tegyük hozzá. és nemcsak a mondott szöveg értelmében. ha le nem szoktatnánk róla.. de szinte lefékezik kidolgozottságukkal a belső képvilág kiáramlását. de aztán mégsem tettem meg és esetleg e töprengés nyomán nekiülök levelet fogalmazni . De ugyanígy belső képeket készít. akik egymással beszélgetnek és különböző kalandokon esnek át.„mindenből mindenné lehet". mert belső képeit önti ki a játékába. talán idő és papírspórolásból.de legalábbis nagyon nagy mértékben .) Belső kép . amelyek gyakran csak a birtoklás vá gyát keltik fel jól megválasztott színeikkel és formáikkal. ha „szerencsém" van. Vigyázat! Nehogy eszünkbe jusson tömöríteni. és kibámulok az ablakon. mint a jól kidolgozott. szavakon túli közlendője . azaz sok szóval mond el olyat. ha Buddha nyolcszor egymás után mondta el. növeli énazonosság-érzésemet. hosszú ideig játszani.nos. A kisgyerek zseniális képkészítő . hosszú-. készül. modern játékszerek.. Ha már szinte teljesen. . hogy a gyerek tekintetét rámfüggeszti. biztos vásárolt valamit.lehetőleg . de legalábbis a szokásosnál „idegesebb" leszek. ahol ellazított. hogy: volt. szorongásainkat. négy és fél éves jó állapotban lévő kisgyerek azért tud két kődarabbal vagy két fadarabbal. Mintha ébren álmodna. mint a jó regényolvasóban megképződő fantáziaképek. erről a feldolgozó munkáról (ami persze azért álmomban még folyik.fejből mondom a mesét. Belső képek az álomképek is. nem engem lát. zenei ismétlésben fejeződik ki.Képek és képernyők Figyeljük meg a mesét hallgató kisgyereket.) A belső képkészítést a pszichológia elaborációnak nevezi. miközben játszik. sokkal alkalmasabb erre..) A gyerek tehát belső képeket készít mesehallgatás közben. volt egyszer egy.de mondhatnám azt is: értelme -a nyolcszoros. Feldolgozásnak.és még mindig csak azt mondtam. bekerülök a klinikára.leszoktam a belső kép készítéséről. ami a gyerekben mintegy magától előáll. átlépi az arany hegyet. vagy leveleket vitt benne? . (Fényképen és videón is rögzítették már a mesehallgató gyereknek ezt a kettős tekintetét. annál tagoltabb. akkor többé-kevésbé neurotizált állapotba kerülhetek. A négy-. Minél ritmikusabban. dallamos. de belső képek a nappali ábrándozások.és felrémlik bennem. ilyenkor feldolgozás folyik. átlépi az ezüst hegyet. és belső moziként pörög lelki szemei előtt. ami mesehallgatás közben képeződik benne. kimunkáltabb és a gyerek számára élvezetesebb lesz az a belső kép. köztünk feszültséget teremtő félreértést. az olyan ‚játékszer". A jó mese szövege természetesen redundáns. mert rengeteg feldolgoznivalója van. amelyik . hogy hogyan találkoztam egy régi ismerősömmel a mozi előtt a sarkon -hóna alatt cipődoboz volt. régebbi. Belső képekben dolgozzuk fel feszültségeinket. amelyik újra és újra rendbe tesz engem belülről.Felhúzza a hétmérföldes sárga csizmát. akkor ez a könyvben csak egyszer szerepelt. miközben pereg előttem. rágyújtok. hogy „A világ lángban áll.. de közben valahogy mögém vagy „fölém" néz.. vágyainkat. Ilyenkor. Civilizációnk szüntelen külső ingerekkel csökkenti belső képteremtő tevékenységünket. amit ő készít el . relaxált állapotban újra megtanítanak belső képeket készíteni. „értelmesebbé tenni" a mese szövegét! (Ahogy ezt tette például egy nyugati könyvkiadó Buddha beszédeivel. hol nem volt.lenne. amit kevés szóval is el lehetne mondani. azt fogom látni.

Jerry kilapul.De a kisgyerek nem tud különbséget tenni belső és külső kép között. a beszéd pedig a gondolkodás fejlődését. mint amit ő úgy szeret. az utánzási lehetőség tehát szinte elvész.nem tesz különbséget . Tom ráugrik Jerryre. (Jó állapotú gyereknek. nem valóságos helyzetben . de az agressziós szintje nem nő jelentősen (többek között a valóságos agresszió kiváltotta szorongás is visszafogja). amitől a legagresszívebb lesz. a beépítés. Külső képek Ha odalököm őt az elektromos bébiszitter karjaiba . hogy ez ugyanaz. Azt is tudjuk. hogy ez az „amit ő úgy szeret". gyógyító fürdője. tulajdonképpen azt mondjuk: csak azt nézi.a televízió. és építi be ezeket személyiségébe.ahogy nálunk tévézni. mint ami megkönnyebbülést hoz számára . (A mozgás hozza magával a beszéd. Éppen az a tragikus a dologban. mert a rajzfilmek dramatur giája tisztességtelen módon lenyeli a fontos fordulatokat. de máris fut tovább. fejlődéséhez. Úgy érzi. Csakhogy a képernyők képei olyanok a kisgyerek képéhsége számára. fókuszáló tekintet 25 . vigasztaló. hogy a mozgás emeli az endorfinszintet . aki keveset televíziózik-videózik és csak kiválasztott műsorokat néz meg és azt is valamelyik szülővel együtt. aki mindennap. a végére egy tucat ember meghalhat. miközben ő is „jól szórakozik". hogy a kisgyerek testi mozgás közben dolgozza fel élményeit. aki érzelmi biztonságban nő fel.az ilyen gyereknek még az agresszív jelenetek sem ártanak igazán.tudniillik a belső képek áramlása. de amikor holnap elölről kezdem. nem robban ki dühe érthetetlen módon otthon vagy az óvodában-iskolában. viszont az agressziós szint felszökken! Amikor tehát azzal vigasztaljuk magun kat.) A képernyők testileg is lecövekelik.a gyerek. Átverés. nincs a dolgoknak igazi következményük. De ezenkívül a megjelenő külső kép blokkolja a belső képkészítést. mint ami olyan jólesik neki. a következő folyamatok játszódnak le: Először is: mivel nem tud különbséget ten ni . hiszen „imád" televíziót nézni. Így az indulatok duzzadnak. semmiféle levet-velőt nem tud kiszürcsölni belőle.) Nagyon drága amerikai vizsgálat derítette fel. videózni szoktak. akivel már közben is beszélhet a látottakról és utána is .vagyis hozzájárul a gyerek képességeinek kibontakoztatásához. Boldogan kap utána. Többek között azért. Illúzió. a feszültségek nőnek és adott esetben kirobbannak. és nem tudja kiereszteni a foga közül. Hogyan történhetik ez? Nos. Mert lebénította a készülék a testi mozgást. de végül is semmi rágnivalót. képéhsége odaköti őt a képernyő elé. hogy egy kis nyugalmam legyen. de az agressziós szint jelentősen megemelkedik (hiszen a film úgyis csak virtuális világ.lejátszani és így levezetni. hogy a gyerek a valóságban látott agressziót elég pontosan tudja utánozni.belső és külső kép között. játszik. Agresszió Ha egy kisgyerek csak a legjobb és legszelídebb angol természetfilmeket nézi . megint csak él mindenki). a video vagy a számítógép képernyője elé -. és aki eleget mozog. Hullámszerkezet. már a testi szinten leáll. nem lesz tőlük kezelhetetlenül agresszív. mint kutyának a gumicsont. A feldolgozás. akkor is agresszívebb lesz. amelyikben „mindent szabad". a fejlesztő elsajátítás. hogy az érzelmileg amúgy is nélkülöző gyerekek tapadnak rá az akcióban valamilyen kárpótlást nyújtó filmekre s ezeknek a virtuális világa könnyen elsodorja őket. semmi táplálót nem talál rajta. melyben feldolgozó erőként jelenik meg az aktivitás és leállította a lelki feldolgozást is. De a feldolgozás nem történik meg. órákon át -. mozdulatlanságra kényszerítik a gyereket. A sorjázó képek felszabadító. Ezért a kisgyerek örökmozgó. ma beteszem a videokazettát. hogy a gyerek egy szombati délelőttön csak a „neki való" Cartoon Network-öt vagy Minimax-műsort. minden este mesét hallgat. A filmen látott agressziót kicsit kevésbé pontosan utánozza a gyerek. Aztán: már Henry Wallontól is tudjuk. A rajzfilmen látott agressziót tudja a legkevésbé utánozni . vagy bármelyik másik rajzfilm-adást nézi. A kisgyerek azt hiszi.

útközben újra elaludtál. mert senki sem mondta neki -és mert vagy százötven éve nem élünk már olyan közösségekben. amilyeneket egyébként a másfél-kétéves kisgyereknek szoktunk mesélni.Andersent! Nem tudta. hogy a tudatosan figyelő ember tekintete fókuszál. ötéves kor körül telnek csak meg igazán értelemmel a kisgyerek számára. addig a képernyő előtt ülve tőlünk idegen. Talán még visszavezethető a gyerek a mesehallgatás világába. az új helyen való első lefekvéskor elmesélhetem. mama fölkapott. amelyik testi és lelki értelemben tétlenségre szoktatja őket. arra kényszerítik a tekintetet. érzelmi azonosulást és kibontakozást elősegítő belső képek világába is. Az elektromos hullámok hasonlóvá lesznek a mély álom. de a két szem kissé összetart a megfigyelt pontra. kicsit meg is ijedtél. az önbizalommal szorosan összefügg). nemcsak testi de lelki értelemben is az alvás és a meditáció). Életkorok – mesék Mert arról is tudnunk kellene. visszalapozhatatlan tartalmak áradnak be a védtelen központi idegrendszerbe. És ezzel a feldolgozást. négy és fél. elindultunk. válnak énazonossá (és ezért pihentet. hogy nekem semmit ne kelljen tennem. dallamával és ritmusával az érzékeket és érzelmeket is átható képáramlására. Ott álltak a nagy bőröndök az előszobában. Persze. „nem tudnak mesét hallgatni".Emlékszel.A vizsgálatok azt mutatják. ettől fogva válnak . hogy kétéves okos kislánya unta a minden este olvasott hosszú tündérmesét. mama 26 . A képernyők viszont. hogy ne fókuszáljon. rendeződnek be személyiségünkbe. (Ez a figyelem tulajdonképpen a nem figyelés figyelme. visszamesélhetem neki a napját: . Testi és lelki tétlenség Amikor óvodáinkba olyan gyerekek kerül nek be. különböző mesék valók. amit a mese képvilága és cselekményei a gyerek számára nyújtanak. hogy különböző életkorú gyerekeknek különböző módon elmondott. (mely utóbbi kettő az öntudattal. hogy engem ragadjanak meg.az egyszerűbbtől és rövidebbtől a bonyolultabb és hosszabb felé lassan haladva . mi már fel voltunk öltözve. Azaz. Ha például elutazunk nyaralni. Valójában nekik is nagyon nagy szükségük volna azokra a hatásokra és arra az orientációra. amikor reggel felébredtél és pizsamában kijöttél a konyhába kakaózni. hogy teljes szélességükben be tudjuk őket fogni. személyes kapcsolatban olyan rövid. amelyik a reklámok és más műsorok videoklipp technikájával egy teljesen másfajta „figyelmet" és igényt alakított ki. Most itt fogunk aludni. az az igény.és ezzel a tudatos. és belső tartalmak dolgozódnak fel. Mikor ideértünk felébredtél. és mindennek következtében nem tudják befogadni és mélyre engedni magukban a mesét. hogy mesélhetek már az oly sokat értő. biztosak lehetünk benne.a fókuszáláshoz képest .) Ezek a gyerekek nem tudnak ráhagyat kozni a mese nyugodt. összeszedettségét. A képernyő. és el a folyton és gyorsan változó képekkel úgy. de még esetleg egyáltalán nem is beszélő másfél éves kisfiúnak is. Csakhogy míg a mély álomban vagy a meditációban le vagyunk zárva a külvilág felé. öntudatos figyelmet egy kiszolgáltatott. kezdetben kéthárom mondatos történetekkel. gyengítve annak figyelmét. a saját életéből vett mozzanatokat visszamesélő. hogy a háttérben a károsító hatások között ott van a képernyő is. a képernyő. Kakaóztál. vagy a meditáció elektromoshullám-szerkezetéhez. Arról se feledkezzünk meg. megismerést. Nem tudják hozzátenni a belső képteremtő aktivitást. hanem inkább kissé széttartson . hogy ezek a nagy mesék a négy-. Emlékszem a szorgos és gondos édesanyára. prozódiájával. Ilyenkor meg kell próbálkoznunk szoros. aztán lementünk az autóhoz. Itt alszik melletted Marci. jelenségre irányul. gá-gá. hogy a televízió zó ember és gyerek agyának elektromoshullámstruktúrája átalakul. népmesét . felöltöztél. kevésbé éber figyelemre cserélik fel.felfoghatóvá és élvezhetővé. aztán ide bejöttünk. megnéztük a libákat. ahol az ösztönös tudás nemzedékről nemzedékre száll a szoros együttélésben -. a kacsákat háp-háp. mint amelyet a játék vagy a mesehallgatás megkívánnak. beültél az ülésedbe. akik „nem tudnak játszani". az önazonosság érzéséből fakadó önbizalmát és ezzel kommunikációs és kooperációs készségét. akit egészen kétségbe ejtett az. ha nem is bandzsít.

És a gyerekek lenyűgözve követik nyomon Patrick történe teit tízszer.Ilyenkor kipukkasztottuk a mese erkölcsi tartalmát. harc és megbékélés. hanem regényeket.a mese rohanó cselekményébe. Ha például egy jól leírt futásról olvas. A kamasz „leselkedő" lény. ahogyan ezt a gyerek jól fel tudja fogni. Később kis állatokról mesélhetünk.teljes világképet ad abban a képi formában. és nagyon megszereti ezeket a napot röviden felelevenítő esti meséket. kisfiam.ma már nincsenek is női napozók -. A szenvedélyes olvasók . használati utasításokat és egyéb szükséges tudnivalókat. szorongás és feloldása testi és lelki valóságaiba. hanem bevezeti jó és rossz. a pizsamától a kakaón át az autóig és az ágyakig.. igazságban és hazugságban . hogy ezt nem tesszük tönkre a mese tanulságának levonásával. akikben még mindig önmagára ismer. A mese orientál.belekerül . most már jobban szereti így követni az eseményeket. hogy: . hogy majd rajtad is segítsenek. mindabba.. A tanulság ugyanis képi és érzelmi formában ott marad a gyerekben a mese után. amit a felnőtt világ . hogy hogyan vesz a mamája Patricknak a boltban kabátot. mert az olvasottakhoz . de ha értelmezzük. elmagyarázzuk. ez az érzelmi varázs.Látod. netán verseket. vagy nem elég rendszeresen hallgató kortársait az anyanyelvi . Aki ilyet már próbált tudja. és nagymértékben járul hozzá későbbi életünk során ahhoz. tájékoztat . Olyan dolgokkal beszél a gyerekről. Ezeken az utakon keresztül jut el végül a gyerek a nagy meséig. hogy jobban el tudjuk viselni . Különösen nagy jelentősége lehet az olvasásnak kamaszkorban. hússzor. kirajzolják számára a történetet. élet és halál. fel is tudjuk dolgozni . . (Írójuk: Geoffrey Hayes. amelyik a maga csodálatos világával nem eltávolítja őt a valóságtól. amelyeket a gyerek amúgy is átél. A másik arról mesél. a megértett szavak. fehérrépát. . a kis királyfi kihúzta a medve talpából a tüskét. minden oldalon egy képecskével és egy-két mondattal. Te is segíts másokon. aki be akar pillantani az életbe.. míg viszont a fokozódó érzelmek újabb testi változásokat eredményeznek. Nemcsak a női napozók palánkját fúrja meg a kamasz.és netán meg is tudjuk érteni. az élet rejtélyeibe. ötvenötször vagy még többször is. sodró erejű nagy képei közé.tovább mélyíti az érzelmi részvételt. aki teljesen azonosítja magát a kis mackóval. a lábikrájában mérhetően több vér gyűlik össze. szeretet és gyűlölet. a hőssel vagy a szereplőkkel való érzelmi azonosulást. Vizsgálatok szerint a minden nap mesét hallgató gyerek az iskolába lépés idejére egy-másfél évvel előzheti meg mesét nem. szétfoszlik ez a képi emlékezet. Ez a fiziológiás elváltozás -amelyet ő persze tudatosan nem érzékel . Azért tudják az olvasást élvezni. életben és halálban.akik tehát nemcsak újságokat. esetleg drámákat is olvasnak .és ezzel együtt a gondolkodásbeli . mélységeiben mindig ellentmondásos lényét.) Patrick egy kis mackó.. én pedig ezen az ágyon.bennük belső kép keletkezik. feltéve. És tegyük ehhez hozzá: a sok mesét hallgató gyerek a későbbiekben feltehetőleg jó -értő és élvező .szerelemben. . abban testi változások is lezajlanak. és ezért aztán a medve is segített rajta. Ha elmondjuk. de más módon nem lehetne számára megfogalmazni. mint amikor egy léggömböt gombostűvel szúrunk meg. így tehát az olvasás testi-lelki örömöt okoz.önmagunk. Vagy: Patrick megeszi a vacsoráját. és környezetünket.olvasóvá is lesz. Aztán: Patrick fürdik. hogy Patrick a mese után hogyan megy el lefeküdni.Két paradicsomot! .természetesen anélkül..Medve mama lement a kis mackóval a piacra.fejlődésben.. mintha egyenesen róla mesélnénk. hanem komolyabb és mélyebb értelemben is be akar tekinteni a 27 .természetesen élvezik az olvasást. de mégis. eposzokat. Még ha nem is ért minden szót a gyerek. és az egyik könyv arról szól pici oldalakon. például: a Patrick sorozat.szól közbe a gyerek.ott. hogy leskelődhessen . Mesétől az olvasásig Amikor a kisgyerek involválódik . és a zöldséges néni adott a kis mackónak egy paradicsomot. hogy a gyerek ámultan figyel. akkor egyben morális iskolázáson is átesik. Mindenesetre: a valóságnak megfelelően korrigál. hogy ezt „észrevennék" . Aki így olvas. szexben. Kitűnő angol gyerekk önyvek íródtak erre a témára. vettek sárgarépát.eddig eltakart előle.

akik addig könyvet se vettek a kezükbe. és ha nem siettetjük az olvasás megtanulását. hogy néhány hónapra lemondjanak a televíziózásról. hogy mindezt nem csinálták! Tétlenül rosszkedvűen tébláboltak a házban és a ház körül. Egyszóval: megvonási tünetek léptek fel. mint mindent. méghozzá könyvet olvasó szülőket . és ez nem válik ártalmára. Az derült ki azonban.) Az olvasóvá váláshoz persze még arra is szükség van. természetesnek kell tartanunk. Láttam már kilenc-tíz-tizenegy éves gyerekeket. ott a kis két-három éves gyerek is gyakorta „olvas". vagy a mesét hallgatni nem tudás hátterében úgyszólván mindig megtaláljuk a képernyők hatását. mint a nagy regények . Erre pedig aligha van jobb út ilyenkor. mindennap mondunk valamiféle történetet. vagy hanyatt fekve bámulták a mennyezetet. Ne vegyük el tehát. Hamarosan nagyon ügyes lesz ebben. hogy tízéves korukig nem hagyná a gyerekeket televíziózni.a nagy írók. könyvet húz maga elé és nézegeti benne a képeket. Dickenstől Mikszáthig. A családok és a családtagok zöme ezt örömmel vállalta. de szorgalmasan. amit a televízió beköltözése és uralomra jutása óta többé-kevésbé abbahagytak. Ha otthon számítógéppel (szövegszerkesztővel) dolgozunk. ha sokat mesélünk. ami felcsigázta érdeklődésüket. hogy a kisgyerek. ahonnan az olvasó általában el fog indulni kalandozásaiban. amelynek további izgalmas fordulatai megnézhetők az osztály könyvespolcán álló könyvben is. ha tényleg jót akarunk gyerekünknek. Így szokik bele az olvasásba külsődlegesen -a belső igényt pedig a mesehallgatás tá masztja fel. vagy a pötyögtetéssel. Napjainkban lehetünk tanúi a hasonlóan zseniális Joanne K.olvasó szülőket. Rowling Harry Potter-je sikerének. esetleg folytatólagosat. hogy a gyerek kiskorában olvasó embereket . Családoknak nem is jelentéktelen összeget fizettek annak idején azért. Függőség Ahogy a játszani nem tudás. És ne felejtsük el a hetvenes évek első felében végzett nyugat-németországi vizsgálat megállapításait se. nagyobbacska gyerek esetében tíz-húsz perc betartjuk. mely rabul ejtette az őt élvezőket. ezek egyik lehetséges összetevőjeként. Utánozza a szüleit. Howard) jelenet vagy könyvkezdet elmesélése után. hogy aztán óráit megint csak egy képernyő előtt töltse a virtuális agresszió válogatott izgalmai között. (Talán igaza volt Hegedüs Gézának. aki azt mondta. A mélyinterjúk tanúsága szerint nemcsak a fizetségért. ezt is utánozni akarja. Hasra fekszik a padlón vagy az ágyán. bizonyítva. A könyv gyerekek tízmillióit tette olvasóvá világszerte. újra többet fényképeznek.és ezer más hobbinak hódolnak. olvasóvá válni egy-egy Rejtő Jenő (P. ha az időkorlátokat .felnőttek világába. hogy a huszadik század nagyjait. elolvassák az éjjeliszekrényeken felhalmozódott könyveket . hanem adjuk meg a kisgyerekkor belső képteremtési lehetőségét a szabad játék és a mindennapos mesehallgatás biztosításával és a képernyők hatásának visszaszorításával. hogy munkánk végeztével az ölünkbe másszon és ő is próbálkozzon az egér húzogatásával. ugyanígy gyakorta bukkan fel az iskolai figyelemzavarok hátterében is. horgászni. elnyújtottan gyakoroltatjuk az iskola délelőtti óráiban. akik mindaddig semmit nem olvastak.lásson maga körül. Nem kell eltiltanunk attól. ne is említsem. 28 . vagy csak úgy lapozgatja. és akkor biztos benne. A számítógép – otthon Szóljunk még néhány szót a számítógép ről is. fejfájós állapotban. hanem. Ahol a szülők könyveket olvasnak (ahol a családnak könyvtára van). hogy a résztvevők a televíziótól függőségi állapotba kerültek. Bánjunk hát csínján a képernyővel. Arról azonban erőteljesen lebeszélném a hozzám fordulókat. Még az iskolában is sokat tehetünk az olvasásba való bevezetésért. kis adagokban. biciklizni. a televízió úgyszólván kábítószerként hatott. Jókaitól vagy Balzactól Dosztojevszkijig. vagy akár a kamaszkorúnál fiatalabb gyereknek.olvasása. hogy számítógépes játékokat vegyenek a kisgyereknek. mert arra gondoltak. hogy ezentúl majd megint mennek kirándulni. hogy olvasóvá lennének.kezdetben néhány perc. Tolsztojig. a nagy írói életművek .

hogy hol tanulhat tovább. a róka. (Tudomásom szerint egyik család sem tartozott a zöldséges „maffiába".sógorságban . 29 .aki azóta is csak fél műszakban dolgozik – nincsenek gondok. aztán egy lány.évtizedenként változik. hogy ők tájékozódni tudjanak gyerekük eredményeiről. mint rendrakatás. A déli óráktól már otthon volt. a zöld. Megbocsátanak nekünk és másként fogják fel a mi kényszereinket. hogy majd a megfelelő hely re bekerülhessen. napközibe adjuk. mint szabad választásunkat. és amikor iskolába léptek. aki már úgyszólván az óvodából megcélozza az orvosi vagy közgazdasági vagy jogi . mint egyéni vállalkozási formát. egész napra óvodába. hogy ők maguk is tudnának róla. akiknek van választási lehetőségük. amikor megtudják. de nem volt benne se szauna. kábítószerezőt -.egyetemet és számítgatja. és titokzatos utakon megérzik. hogy melyik a divatosabb . gyerekeit korán elhozta az óvodából. itt váltak el egymástól. ahol semmi nem fenyegette a gyereket. Ez a család is felépítette a maga házát. és akkor sem hajnaltól. mert mire a gyerek hazaért . amikor gyereküket óvodába. és ezeken fog múlni. Minden egyszerre nem megy. a mindennapos személyes kapcsolat . A lemondó anya gyerekeivel . látástól vakulásig.egy-két évig -. Mind a két helyen először egy fiú. hogy a csillag. (A sógorékéban igen. ahová jó volt hazamenni. Unokatestvérek. ha az élet arra kényszerít. hogy mi is a helyzet. Természetesen. Az osztályzásról Érthető szülői szorongások A szülők sokszor már az első osztály első szülői értekezletén. majd iskolába adják. számonkérés. az elcsavargásig. pihenni. hogy a jelenlegi iskolarendszerben a különböző osztályzatok minősítik a gyereket. faggatni kezdik a tanító nénit. és aztán bébiszittereket és öreg néniket alkalmazva. és a délutánt . Nem viccelek.állottak. Mind a két család a zöldségességet választotta a rendszerváltás körüli (előtti) években. a boszorkány. öreg kocsiijaikat újabbakra cserélték le.lehetőleg délben -. hogy azokat elgondolkoztassa. két párhuzamos életpályát befutott családét. de kisebb és olcsóbb és ritkábban cserélt. A másik családban az anya már első gyerekével is kitöltötte a három évet.nagy részét a szabadban -anyjukkal töltötték. Hazajártak ebédelni. mint a sógoré nagyobb vállalkozásában. és utána csak fél időre volt hajlandó visszamenni. napközben haza-haza futva visszament a vállalkozásba és csinálta tovább.lopós gyereket. anélkül.ami többre terjed ki. a sodródó.) Aztán jöttek a gyerekek.Két család A kallódó. Itt tehát egy választási lehetőség előtt állt mind a két család és a gyerekek szempontjából egyértelműen a gazdagság egy részéről tudatosan lemondó anya választását kell jónak tartanunk. hogy az elsőben még nincs osztályzás. Azóta a gyerekek a kamaszkorba léptek. akik egymással rokonságban . ha választási lehetőségünk nincs. hogy gyerekünket bölcsődébe. se fedett medence. hogy akkor mondja meg. csak reggeltől. a törpe.) Ennek a családnak is megvolt a két autója. nem lettek napközisek. már volt otthon valaki. A jóval gazdagabb másik családban jelentős problémák léptek fel a gyenge tanulmányi eredményektől az otthoni pénzlopásokon át a diszkózó „anyagozás"-ig. mert tudják. Az egyik családban az anya viszonylag rövid ideig maradt otthon a gyerekekkel . házépítésbe fogtak. Két család példáját szeretném elmesélni. vagy a piros. szipuzót. A stand után boltot nyitottak. Van szülő. s aminek megvolt a maga bélelt melegsége. ahol biztos és stabil otthon lett volna a háttérben. a veszélyeknek kitett gyerekek hátteréből általában hiányzik a családi otthon. Ez a kis példamese csak azért áll itt. ügyintézés. ez egészen más helyzet! A gyerekek rendkívül nagylelkűek és megértőek. a kék és a fekete pont hányast jelent. A családok életútjai itt kezdtek szétágazni. A szülők azért ilyen szorongóak és kétségbeesettek. ahogy addig is. Nem láttam még olyan rossz helyzetbe sodródott gyereket . hogy mit is kell gyerekéből kihoznia ahhoz. Férj és feleség mindkét családban látástól vakulásig dolgoztak és ennek hamarosan meglett az eredménye is.

A tíz faktor közül osztályzatainkkal lényegében csak kettőt mérünk és minősítünk. amikor eddig értelmesnek tartott gyerekét. de Európára és Magyarországra is standardizált úgynevezett Wechsler-féle teszttel.a velünk született értőképességet. vagyis az előzőekben elért osztályzatokon alapul. aki az előző iskolai fokozatot akár szín elégséges eredménnyel. a hetvenes évek második felében vizsgálta. de mérni többé-kevésbé tudjuk. melyről tulajdonképpen elég keveset tudunk. Igaza van-e a szülőnek. a zeneakadémia és társai persze kivételek. idővel nálunk is kialakul az a helyzet. egészen más képességek kellenek. ahová jelentkezik. hogy ezeket a képességeket időnként bizonyos főiskolákon-egyetemeken a bizottságok esetleg tévesen ítélik meg). legfeljebb egy négyesük lehetett . minden további nélkül fel kell . de befejezte. akik az orvosi egyetem öt éve alatt minden vizsgájukat jelesre tették le. itt többé-kevésbé helyénvaló a felvételi (más kérdés. De vizsgáljuk most már meg. vizsgálattal mérjük.fel kellene . Ebből öt az úgynevezett szóbeli (verbális) tartományba tartozik.melyet alkotmányunk 70. Értelmiségi körből érkező gyerekeknél megfigyelhető. a következő iskolafokozatba.azt. hogy fogadják az előző iskolafokozat elvégzéséről szóló bizonyítványt és nem tarthatnak külön válogatást. paragrafusa biztosít . Minden nagy könyv elmondja. hogy az életben való beválás nem korrelál az iskolai osztályzatokkal! Vagyis: hogy az életben az eminensek sokszor eltűnnek. Tulajdonképpen ez viszi magával a szóbeli rész fejlődését is. ide speciális képességek kellenek. De hát ez tulajdonképpen természetes is.ma az Amerikában kidolgozott.venni.Ugyanakkor: vizsgálatokból úgy tudjuk. a szóbeliség bizonyos túlsúlya (és ezzel gyakorta együtt járó kis fokú neurotizálódás). hogy az értelmi intelligencia mennyiben tükröződik az osztályzatokban. és a „rossz tanulók" érvényesülnek.) Egy normálisan működő iskolarendszerben. mint az iskolában megtanult szóbeli ismeretek (melyeket ráadásul jelentős mértékben felejtünk). (Radnót Magda szemész professzor. folyamatosan jelesre vizsgázzon.) Mit mér az osztályzat? Mert nézzük csak most már egy kicsit közelebbről ezeket az osztályzatokat.mint ezt mindjárt látni fogjuk . hogy mindenből egyformán. amikor az iskolák el kell. hogy az életben való beváláshoz tulajdonképpen sokkal fontosabb az érzelmi intelligencia kibontakoztatása. A mai iskola azonban . hirtelen rosszabb színben kezdi látni. hogy az egészséges gyermeki intelligenciastruktú rában általában a cselekvéses rész az erősebb. hogy az úgynevezett vörös diplomások . (Ahol a pontszámok egy része úgynevezett hozott pont. Röviden: semmilyen arányban! Az eminensek úgyszólván eltűnnek. A balettintézet. Reméljük. Egyfajta lexikális tudást (emlékezetet) és egy matematikai készséget. öt pedig a cselekvésesbe (performációsba). felvételit. Arról már beszéltünk. egy kultúrán belül . ahol tanszabadság van . hogy valaki jó gyakorló orvos vagy kiemelkedő kutató legyen. mert rossz jegyeket hoz az iskolából? Vajon szülői elfogultsága áldozatául esett és az iskolai jegyek mutatják objektíven a gyerek képességeit? Erről szó sincs! Az értelmi intelligenciát . Mind a kettő a szóbeli tartományba esik! A tíz intelligenciafaktorból nyolccal tehát nem törődünk. Ahhoz. ha jól emlékszem.vajon milyen arányban vannak képviselve a későbbiekben a kiemelkedő praktizáló orvosok illetve a jeles eredményeket elért kutatók között. Ez az eljárás az intelligencia tíz tényezőjét méri külön-külön.tehát azok. és a fontosabb ötöt osztályza30 . mint ahhoz.egyedül ezt díjazza.

jól indul az iskolában . Az osztályzat . megáll. amihez fejlett .. és ilyenkor a gyerek háttérbe szorul. és ő viszontszerethet -. (Még a feladatlapok pontozási technikáiba is nem egyszer csusszannak erőteljesen szubjektív elemek. Ez a tanárok.osztályzása milyen mértékben veszi el a gyerekek kedvét ezektől a tevékenységektől. hogy milyen alkalmatlan. emberekkel foglalkozó pályákig.ének. aki kitűnően tájékozódik az emberi viszonylatokban. és esetleg nem jut be olyan iskolákba.lehetne választani a szöveges értékelést is. a tanári kar elhatározásán múlik. hogy az iskolai osztályzatok nem korrelálnak az életben való beválással.) Kisfiam. és bejut helyette a „hideg fej". Az első megbicsaklás a harmadik.a matematika terén „leromlik". . nem kellene osztályozni .hangzik el esetleg a jóakaratú osztály-tanító vagy netán az iskolavezetőség valamelyik tagja részéről.a legtel jesebb mértékben ki van szolgáltatva a tanári beállítódásnak. többet vártunk tőled! Küldd be édesapádat. mikor a gyerekeknek felelniük kell a zeneszerzők.Kisfiam. Nálunk jó néhány évtizeden át Einstein nem került volna be a gimnáziumokba. aki „viszi a pontszámot". nem lévén elég gyerek. és elegánsan.különösen. fantáziadús személyiség. amikor hirtelen aránytalan túlsúlyba kerül mindaz. . „nem hozza a formáját". mint a borotva. hogy iskoláink jelentős részében a gyerekeket nem megtanítják hallani és énekelni. hogy milyen különbség van egy. sem az értelmi intelligenciát. hogy tudnak-e. Ennek nagy jelentősége volna. visszahúzódik. De csak a felszínt érinti. vagy éppen rajzolni és festeni. megvizsgálja mi lehet az és újra dönt. renitenciába fogja kergetni.illetve túlfejlett . Hasonló dolog történhet azzal az érzelmileg intelligens kislánnyal. amikor a készségtárgyak vannak túlsúlyban. vagy megkerüli. újra próbálkozik. Az aztán már további rongálása a művészetekhez és kultúrához fűződő élményszerű viszonynak. hanem csak „ellenőrzik". Az első egy-két év. többet vártunk tőled! Gondoljuk el: egy kiemelkedően jó képességű kisfiú bekerül az iskolába. Ez a kreatív észjárás. aki nagyon okosnak számított már az óvodában is. csak majd ha gyerekek vagy paciensek közé kerül. és ma már előfordul. derül ki. és ettől szenvedni fog ő is és a környezete is. (Külön kérdés. „tévedések". Ma iskoláinkban övé minden érdem. mint egy ötöst megtartani. ha nem tudja átvágni. hanem csak valami nagyon szűk értelemben vett verbális készséget és az ahhoz tartozó családi hátteret. ha valami elébe kerül. a második az ötödik osztályban várható. ezt a mai iskola bünteti. szobrászok. hogy a szigorú felvételiztetők is minden jelentkezőt felvesznek. Ebben az értelemben folyamatos kontraszelekció folyik iskoláinkban. én nem is értem. ha szeretik.. igazságos osztályzat 31 .hiába mutatkozik objektív mérést tükrözni látszó számokban . hogy az úgynevezett készségtárgyak . a gyerek a következőkben feltehetőleg a saját színvonala alatt fog teljesíteni.) Megpróbálom érzékeltetni. festők. hogy mi lehet veled . aztán egyszerre csak valahol a nyelvtan vagy a gazdasági földrajz vagy a fizika vagy . vagy az elméleti megközelítésmódok adataiból. stb. ahonnan nyitva az út előtte a különböző. hogy hármasról négyesre javítani összehasonlíthatatlanul nehezebb az esetek jelentős részében. mondjuk. De az apa hiába megy be. netán önkénynek. Az egyik a felületen siklik.) A szöveges értékelés lehetősége Ma már Magyarországon az első hat osztályban nem kell.esetleg egy tanárváltás következtében . Tudjuk. elfogultságnak. képességeinek megfelelően jól megy neki. (Aztán a gyerekszám fogyni kezdett. miközben érzi saját képességeit és a feszültség esetleg dacba. Karácsony Sándor a két világháború kö zött arról beszélt. rajz. A másik mélyen szánt. hogy megint csak nekilendül vagy kiemeli.tainkkal meg sem érintjük! (Nyilván ez is ott van a hátterében annak a ténynek.verbalitás kell.) Az osztályzat tehát nem minősíti sem az érzelmi. Tehát a lehető legnagyobb mértékben szubjektív. könnyedén. melyekben ő jól helytállna. színes. mint az eke. hogy kétféle észjárás van. Nem is beszélve arról.

a velünk egyetértő pedagógusokkal összefogva. hogy miről van szó és talán ezért is csináltad meg rosszul a feladatokat. A gyerekünknek tudnia és éreznie kell. A legjobbakból a gyenge közepesek közé csúszott.ő úgyis tudja és a negyedik osztály félévére már nem igazán tud bekapcsolódni. mert megvan hozzá a jó alapod. sokat fecsegtünk Eszterrel. aki rajta tartja a szemét valamennyi tantárgyon. hogy ezen ő nem tud segíteni. hogy neki angolból tanulnia is kell. Én most szeretnék neked ebben segíteni. és nem az osztályzatokat tartjuk a legfontosabbnak. amíg szülőkként.ahogy erről már beszéltünk. továbbra is ott imbolyog a hármas körül. vele cinkosságot vállaló családi háttér.) Éva azt mondhatja magában: „Emlékszik rá. Évának ez kedvét szegi. hogy nekem nem kell. át kéne nézned az olvasmányt és egy kicsit a nyelvtant. Hanem például tudomásul kellene vennünk. De ezt nem a gyerek valamiféle szorongatásával. Hetenként mondjuk kétszer jön el egy-másfél órára és rávezeti a gyereket azokra a stiklikre .aláhúzásokra. hogy a mai magyar iskolarendszerben nem egyszer az értelmes gyereknek lehet szüksége korrepetitorra. hogy mikor találkozunk három-négy egymást követő alkalommal. Az iskolai értelemben vett intellektuális fejlődés is a család által nyújtott érzelmi biztonságba mélyeszti a gyökereit. bélelt otthon . A szöveges értékelés viszont szólhat a következőképpen: „Éva! Emlékszel. De itt most nem is ez a legfontosabb. mindenesetre a legjobbak között van. aki szüleivel két évig élt Angliában és ott járt óvodába. 32 . jól látják. szerepet játszanak az osztályzatok is. Keress meg. milyen sok szót tudtam már az elején is.és ezzel felőrlésével -. hogy a képességeinek megfelelő iskolába kerülhessen és azt elvégezhesse. hogy én újra a legjobbak közt lehetek. majd az első osztályba. mint például ez a három-négy találkozás. a felelés folyamatosságának fontosságára („mindegy.melyek a mai iskolai érvényesüléshez nélkülözhetetlenek. addig is. neked volt a legjobb kiejtésed. a szöveges értékelés még további terheket is róhat a tanárra. Viszont azt is tudnia kell. érzelmi biztonságot adó. Nem szokta meg. Mert amire az iskolás gyereknek a legnagyobb szüksége van. Tudja. Dühös a tanárra. a gyerek szempontjából. a pillanatnyi gyengébb eredmények mögött. kellene elérnünk. A ku darc letöri. de most ő segít nekem. hogy mit csak folyamatosan beszélj") és így tovább . hogy néha még neked is tanulnod kellene otthon szavakat. és beszéljük meg együtt.és egy ugyanazt elmondó szöveges értékelés között. hogy abban a küzdelemben. milyen jól indultál angolból? Te tudtad a legtöbb szót. Igen. harmadikos korában. és otthon nem nagyon tanultam. Ezért együttes erővel újra és újra keresnünk kell azokat a lehetőségeket. talán osztályelső. két malomkő közé szorításával . És mentesíti a családi légkört attól a mérgező hatástól. hogy mi nem az osztályzatok alapján ítéljük meg őt. Éva. hogy milyen jó volt a kiejtésem. Eredmény: 3-as. amit azért folytatunk. lényegkiemelésekre. vagy esetleg éppen én voltam a legjobb. feleletei gyengék. a házi feladatokat hibásan készíti el. Most is így néz rám. hogy a legjobbak között voltam. hogy hamarosan újra ott leszel a legjobb angolosok között. kiküzdjük gyerekeink iskoláiban a szöveges értékelést? Cinkos magatartást kell tanúsítanunk." A szöveges értékelés ugyanis módot ad arra. nagyon sok szót nem ismer. időnként már nem is értetted. Cinkosságok És milyen magatartást tanúsítsunk otthon az osztályzatokkal kapcsolatban. amelyekben elismerés fejeződik ki és amelyek a gyerek jobb képességeire. hogy a múltból és a jelenből olyan mozzanatokat is megemlítsünk. amit egyébként az iskola terjesztene a szorongó szülő és az iskolától és a szülőtől is szorongó gyerek párharcának felidézésével. és most is úgy tart számon. Aztán annyit fecsegtetek Eszterrel. Igaz. az a jó légkörű. De aztán az új szavakat nem tanulja. padtársával fecseg . hogy mire eljutottunk karácsonyig." (Igen. Nem szoktad meg. hogy bevezesselek a szótanulás titkaiba. a leckét. hogy a viszonylag tűrhető osztályzatokat kiharcoljuk. és úgy érzi. Tulajdonképpen már egy ideje szorongat a dolog. így lesz. nem jöttél rá. Biztos vagyok benne. valódi énjére apellálnak. amikor az osztály angolt kezd tanulni. Azt hittem.

és hátul kijön a kész kolbász. de közben a gyerekem.a következőképpen járok el: . hogy a házi feladatok különösen ha sok van belőlük.de ez titok! . vagy hogy a lehető legnagyobb mértékben központosított. mire ő azt válaszolja. csak elundorítanak az iskolától és a megismerendő világtól. a Magyar Tudományos Akadémián meg akarták szüntetni a nyelvi tagozatot.Na. hogy központilag irányított. kétségbeesett. mondta. G y e r m e k k ö z p o n t ú vagy intézményközpontú Mérei Ferenc a 20. de őneki nem jut eszébe semmi (mert fáradt. századi magyar pszichológia fenegyereke .házi feladatok mellett görnyedezzen. első gyerek). vagy intézményközpontú." És így tovább. hanem magam elé kell képzelnem egy valódi reggelemet. és kizárólag természettudományos-technikai tagozatot akartak működtetni. mezőgazdára. szorongó. A későbbiekben én még bizonyára többször el fogom nyerni a hármas .A nyelvi és más humán stúdiumok az 33 . hogy nem tudja megírni a házi feladatot. hogy a redőny rései között már besüt a nap. hogy milyen tananyagot kell átpréselni a gyerekanyagon.) Azonkívül: mintát adtam a gyereknek arra. ez így volt . hivatalnokra. Ez nemcsak a 20. akkor most írd.jó esetben a négyes érdemjegyet a fogalmazványaimra. mezőgazdász. hogy egy közoktatási rendszer vagy gyermekközpontú. van szüksége és. aki jobban ismeri a tanító néni. században volt megfigyelhető. hogy hány − és milyen . Helytelenül jártam el? így a gyerek soha nem fog tudni megtanulni fogalmazni? Nem hiszem.katonára. A diktatúrákban mindig sokkal nagyobb a tananyag. mint ahogy az ébresztő szólt. központi tantervvel. Az állam megmondja. A demokráciák iskolarendszere viszont sokszínű. hivatalnok. és akkor a dolog megy magától. ahelyett. Öt perc múlva már csengett volna. Ugyanakkor. Alternatívák . és megkérdezem.hogy magyar példánál maradjunk -. hogy táplálnák a megismerés és a begyakorlás vágyát. intézményközpontú. minthogy még hülye . a többi miniszter mind változott) teljesítményelvű iskolát akart. Tertium non datur .) . hogy „Egy reggelem". a pártközpontban. (Széchenyi híressé vált levélben tiltakozott ez ellen. (Mély meggyőződésem. hogy fél kilenc. alulról építkező. és mindig erős az arányeltolódás a természettudományok felé. hogyan lehet elkezdeni gondolkozni egy ilyen feladat esetén. mint a demokratikus társadalmakban. ahol kétségbeesetten gyúrja a homlokát.Például a Waldorf A kemény vagy puha diktatúrák iskolarendszere mindig egységes. Egységes és felülről irányított mondhatnám azt is. az iskolában is és itthon is. mint egy kolbászgyárban.majd nagy öregje -.harmadik eset nincs. Hogy nem kitalálni kell értelmi eszközökkel valamit. Bach kultuszminisztere gróf Thun Leó (ők ketten csinálták végig az egész Bach-rendszert. az akadémián. Az intézményközpontú közoktatási rendszerben valakik odafent. hogy mit csinál. A modern kontinentális iskolarendszer − akár a Nagy Frigyes-i. hogy így civilizálhassa ezt a barbár Magyarországot és az egész új osztrák birodalmat. vagyis a méretre szabott katona. Mégis fel keltem. kilenc körül már lefeküdjön.vagy kevésbé hülye . A diktatúráknak nagyon is jól jött ez az iskolamodell. már a Bach-rendszerben is. benyomtam az ébresztőórát. elkezd ötös fogalmazásokat írni. majd később az adott tanár igényeit. Még csend volt. Döblingből. Sokkal fontosabb. akkor .Ha a gyerekemet még este fél kilenckor is ott találom az asztal előtt. aminek az lenne a címe.. a gyerekeket (mint mondani szeretik: „a gyerekanyagot") ezen elképzelés szerint elöl betöltik az iskolába.. diktálom! „Reggel előbb ébredtem fel. ez az első ilyen feladata és különben is egy tökéletességre törekvő. Láttam. plurális. az egyetemi tanszékeken vagy éppenséggel a minisztérium háttérintézményeiben megszabják. stb. a minisztériumban. akár a napóleoni időkig vezeti vissza eredetét -.

vagyis azt. jóllehet az ilyen ember intelligenciájának súlya csak mázsákkal volna mérhető.eszközei. s ezért van. mintha már ismerte volna 20. Mert: „Ki igen szaporán tud gondolkozni. mondja Széchenyi. Csak alattvalókra.ismereteink szerint . A valódi értelem a közéletben és a szabad vitában.a következő gondolatokkal közelíti meg: Lehetséges. mennyi válik azonossá velünk.kitűnően és eredményesen nevelő apa (s egyben matematikus!) tömören fogalmazott óhaja még a 19. akik rendelkeznek megfelelő tudományos-technikai tudással. századi méréseinket -." És e két klasszikussal már meg is közelítettük a gyermekközpontú iskolát. vagy rosszul teljesít az iskolában. a szüntelen való tanítás elnyomja a növés erejét.fejé ben fordulhatnak csak meg.. És hogy ezek nem is csak afféle „döblingi" − azaz tébolydából származó . (Az annak idején híres szovjet pedagógiai tankönyvszerző . pedig rendszerint a mélységben rejlik a való.az öntudatos állampolgárrá nevelés . hanem. A legszigorúbb és legigazságosabb vizsgák sem mérhetik valódilag valakinek igazi tudását. a marosvásárhelyi református kollégiumból: „Mindenek felett játszódjon és nőjön a gyermek. Az azonban kinek fő lelki tulajdona a higgadt ítélőtehetség és. az csak pótlék. század közepe tájáról. szeptember 24-e és 28-a között írott döblingi feljegyzéseiben ahol Thun Leóék központosító célkitűzéseit elemzi .„minél többet és sokfélébbet kényszerítenek.netán éppen megbukik. „Ismerd meg. melyféle fajta kivált a németek között vajmi szép számban található!!!" A bölcsőtől kezdve kielégíthetetlen tudásszomj jellemzi az emberi lelket. nagy tapasztalatú tanár és . „A pedantice beparancsolt. a mindennapi elmesúrlódásban világlik ki." Láthatjuk. hogy a szabad népeknek valódi zsenijeik. mennyi lesz vérünkké belőle. jó beszélőke. egyfajta állandó lelki hányingert okoz. ha jól emlékszem. De gondoljuk meg: a táplálkozás haszna sem azon múlik.. mert megtörik és . hanem ezt követőleg." (Emlékezzünk Karácsony Sándor borotva és eke hasonlatára!) Azért idéztem ilyen hosszan „a legnagyobb magyart" a 19. de amit ebben az iskolában kaphat. hogy egy ilyen nagy tananyagot központi parancs szerint hömpölyögtető iskolarendszerben a népek sokkal tudósabbak lesznek. míg végre a tudós szamarak piedestáljára emeltetik. hogy mennyit pakolunk a gyomrunkba. annál zavarosabb lesz veleje. még kevésbé hasznavehetőségét. Öntudatos állampolgárokra a centralizált államokban nincs szükség. míg a remekül vizsgázóé esetleg csak fél kilóra-kilóra rúg. míg a rab népeknek csak tudósaik vannak.ts és Staatsprüfungok vagyis az érettségi vizsgák és az államvizsgák rendszere. ne hogy azt higgyük. Ezek közül talán a 8. század első feléből. az egészséges ember védekezik ellene. hogy mennyit asszimilálunk a felvett táplálékból. Sok ember számára biztosan nehéz felfogni ezt a különbségtételt. 16 pontban írja le a szocialista ember jellemvonásait. de lassan gondolkozik. az le fog maradni mindezekben a vizsgákban .és az ilyen növendék biztos.mondja a nagy gróf -. kelepcéznek fejébe.. olyan meddővé teszi. A gyengébb viszont sikeres lesz. hogy az efféle gondolatok csak mai (vagy 20.Ivan Andrejevics Kairov. sőt inkább határtalanul ostobábbak". szurrogátum. egy kis lélekjelenlét és magamutogató szemtelenség . Az erős szervezet végül is kiveti magából . hogy milyenné kell faragni az óvodábaiskolába beöntött gyerekeket. s az eszet mint az országút. századi) „alternatívok" − netán afféle iskolaügyi anarchisták . Így szól hozzánk Bolyai Farkas Erdélyből. és látszanak. a szerző figyelme a részletekre is kiterjed. pont ebben adja meg a szocialista ember egyik fontos jellemvonását: „Rendszeresen olvassa a faliújságot. És aztán: a vizsgák! MaturiU. hogy .gondolatok.mondja tovább Széchenyi .állampolgárrá nevelés . de: „semmivel sem okosabbak.folytatja szerzőnk -. de nem „akadékoskodnak". bevert tudomány" (a fejbe bevert tudomány) . Jó emlékezet. az általában véve nem gondolkozik legmélyebben. annak tanúsítására álljon itt egy nagy hírű tudós.jósolja a zseniális gróf. vagy csak mélyen is. szerethesd!" 34 . Nem a huszadik életév előtt kell sokat tanulni .. mellyel a centralizált államot működtetik.a szovjet neveléstudományi akadémia elnöke! ..) Hallgassuk Széchenyit! Ezt a problémakört Széchenyi 1857.hogy kitűnően fog vizsgázni. aki ugyan mélyen..

amikor mindent vitatni lehet. a felnőtt. fuvola. A görög. hogy „Haec scholae non me capit" .mely ről a 20. körtánc. de minden lehetséges . hogy amikor a régi magyar iskolák . és mintha ennek az életkori igénynek akartak volna eleget tenni! Ekkor terjednek el az ilyen mondások: „Amiről ma Oxfordban vitatkoznak. ember és föld. netán rosszakaratú megközelítések. Először csak a 20. és itt várták őket a peripatetikusok. (A vitanapok végén aztán jönnek a doktorok. ember és tárgy. A gyermekközpontúság azt jelenti. A gyermekközpontúság tehát szakszerűséget jelent . élettani.és az akkor 15-16 év körüli diákok a régi egyetemek falára felírják.a felolvasás mellé. Bologna. századot véve szemügyre: ott van mindjárt a század elején induló pedológiai mozgalom . mintha ez jelentené az igazi értéket a világ megismerésében. akkor sokkal gyermekközpontúbb módon gondolkoztak. antropológiai. Szókratész tanításának magva az volt. ember és ember viszonyát kifejező mozgásformában . a vitatkozást! Mintha a gyermektanulmányozásból vagy a fejlődéslélektanból rájöttek volna arra. az athéni iskolarendszer . hogy enélkül nem volna modern európai gondolkodás a következőképpen épült fel: A (fiú)gyerekek először az alapfokú iskolába mentek. „Ismerd meg a gyermeket. hogy ő nem tud semmit. téves. Itt arról van szó. Barcelona . a sétálva tanító filozófusok. bevezetik a disputát.képességfejlesztés. szociológiai . világra hozza a saját véleményét. személyiségkibontakoztatás .és még ki tudja hányféle. Tulajdonképpen azt kell mondanunk. hogy az ifjú örök vitázó és kételkedő. hogy megszülje. század nagy fizikusai. a Sorbonne. De menjünk még messzebbre vissza az időben. „a gyerekek azt csinál nak. hogy azután szakszerűen tudjunk viszonyulni hozzá. melyet Nagy László neve fémjelez. ismereteim segítségével mintegy „belülről" igyekszem megtapasztalni.vagy legalábbis folytonos törekvést erre a szakszerűségre. gerelyhajítás. az egyház alapvető tételeit is. melyet egy Akadémosz nevű hősnek szenteltek (mellszobra itt állt). Amikor az 1200-as években Európában az új. „minden a gyerekek körül forog". Platón. neki csak anyjától örökölt bábaművészete van. a gyakorlótérre. Jelentős magyar hagyománya van ennek az igénynek. holnap attól ég lázban egész Anglia!" A Sorbonne-on olyan kijelölt vitanapok is vannak . Ismerjük meg a gyermeket orvosi. Szókratész.) Görögök.lehetőségét. ami a demokráciák iskoláját többé-kevésbé jellemzi? „Szeretjük a gyerekeket". és mindent helyre tesznek. hogy jobban szerethesd!"-. ezek jellemzőit és az ezekből fakadó szükségleteket. többnyire húsvét előtt -. középkor És még egy ugrás visszafele az időben. rómaiak. hogy bárkit bántódás ért volna „hitetlen" merészségéért. lélektani. Éppen ez volt Szókratész bűne. Arisztotelész. csak abban tud kinek-kinek segíteni. ahol az anyanyelven és a matematikán kívül a következő fő tárgyak voltak: ének.oly nagy fontosságot tulajdonítottak például az iskoladrámáknak és az iskolai színjátszásnak. érzelmi intelligenciával. hogy átmeneti időre fel adom önmagamat .rituális. lelki és szellemi állapotait. mint például Heisenberg és baráti köre úgy tartják. hogy saját téves vélekedéseiket akarta előcsalogatni belőlük.) Láthatjuk 35 .a gyermek-tanulmá nyozás -.a reformáció iskolái. (Vélemény és tévedés a régi görögben közel azonos fogalmak. hogy e szükségletek megfelelő módszerrel való kielégítése adja meg az igazi fejlesztés . Futás.ez az iskola itt nem tart engem! -akkor az történik. mint mai iskoláink. hogy ezek az új egyetemek az eddigi lectio . birkózás. hogy ismerjük a gyerekek életkoronként gyorsan változó testi.szempontból. És tegyük hozzá: ez a szeretetfogalom meg van fosztva a szentimentális érzelgősségtől. vagy a jezsuiták . diszkoszvetés. mondja Nagy László.Mit jelenthet ez a gyermekközpontúság. a nevelő .helytelen. hogy erre igen sok időt voltak hajlandók „pazarolni" a stúdiumok „rovására".és empátiával. és tudjuk. iskolázása. Az ifjúkorba érve átsétáltak a gümnaszion melletti ligetbe.gyakorolták magukat. ennek a gondolkodásmódnak. De arról nincs tudomásunk. (Tehát: az érzelmek nevelése. hogy mikor mit élhet át a gyermek a maga fejlődése során. Ahol elsősorban az öt alapvető mozgásformában . az érzelmi intelligencia megerősítése és kibontakoztatása folyt!) Tízéves koruk után a fiúk átmentek a gümnaszionra. amit akarnak" .én. máig híres egyetemek szerveződnek -Oxford. ugrás.a mindennapi dispután kívül. hogy a tisztes hagyományok tanítása helyett megrontotta az ifjúságot azzal.

és az iskolák egyenlő támogatottságot kell. Kimunkált pluralizmus Amikor 1984-ben Spanyolország és Portugália az Európai Közösségbe való belépés küszöbén állt. Jóslata részben bevált.a gyerekkort. majd tanítványai. az arc mimikája. netán pótolja az elmulasztottakat. az Európa Parlament március 14-én elfogadta egyik legélesebb hangvételű határozatát. A középkor iskolájában azután már a fej iskoláját találjuk meg. a felolvasást. Voltak.diktatúrákra 36 . gyermek. részben azt is mondhatnánk. ahol a szónoklás művészetét tanítva már úgyszólván csak deréktól felfelé iskolázták az embert. Ellen Key. és hallgatják a lectiót. centralizált (központosított) . hogy nem történt semmi.. mint az ember későbbi életútjára döntő hatást gyakorló korszakot a figyelem középpontjába állította.az óvodáknak.mondja Rudolf Steiner -. eljutott a disputáig is! Felülről vagy alulról? Az intézményközpontú iskolarendszerben az egyetemek megmondják a középiskoláknak. Reformpedagógiai mozgalmak indultak az új.tehát. s a középiskola nem az egyetem elvárásaihoz igazítja magát. a nyelvi fordulatok. de nem volnánk igazságosak. hogy ott aztán ki-ki megismerve a lehetőségeket döntsön. majd mint láttuk..mondhatnám: gyerek nélkül kigondolt . A római iskola ehhez képest már csak rétori iskola volt. esetleg megváltoztassa előző döntését. svéd tanítónő híressé vált könyvében a 20. a kezek gesztusa. Ezért kell az egyetemeknek két orientáló évet maguk alá bocsátaniuk. századot a gyermek évszázadának jósolta . mert Spanyolország és Portugália egy monolitikus (egységes). hogy mit vár el tőle az iskola! Az iskolát nem érdekli. a gyermekközpontú iskola kialakításának szándékával. Testtartás. és tulajdonképpen már az összes fontos kérdést felvetette.rossz esetben . Mint ahogy erről már beszéltünk. Az óvoda az óvodásgyerek szükségletei szerint alakul és ez érvényes az összes további intézményre is. Anna Freud . az állampolgárok adójából. században jelentős kutatók mutattak rá arra.s ezek között például a zenét -. A gyermek évszázada? A 19.elsősorban kontinentális formájában . hogy az iskola . Azzal is foglalkozik a határozat. század vége óta .a modern iskola. Jelentős irodalmi művek születtek. A gyermekközpontú iskolarendszerben erre nincs lehetőség. lelkét. ezek pedig . Tizenhárom megelőző nemzetközi megállapodásban rögzített törvényi helyre hivatkozva ez a határozat kifejti. részletességgel és mélységben ábrázolták.hogyan oltja ki a gyerekek természetes érdeklődését. a megtanulni való. hogyan veszi el alkotókedvüket és rongálja magukkal hozott képességeiket. nem szabad törődnie azzal. A gyermekközpontú közoktatási rendszer alulról építkezik. hogy ennek kimondására azért van szükség.nem törődhet. hogy miért olyan gyermekellenes . a középiskolák az általános iskoláknak. hogy iskolátlanítani kellene a társadalmat az egészséges fejlődés érdekében. A mélylélektan . Bárki alapíthat iskolákat. hogy a görög kultúra még az egész embert iskolázta. hogy a középiskola mit szeretne. hogy kapjanak az államoktól. a szavakkal való hatás titkai és eszközei. köztük lánya.jeles kutatók és iskolaalapítók foglalkoztak azzal a kérdéssel. szellemét. A hallgatók ülnek.és végig az egész 20. és milyennek is kellene lennie ahhoz. melyek a gyerekkor belső világát eddig nem látott színességgel. . De a középkor iskolája még művelte a hét szabad művészetet . hogy jobb. amelyből lesz a lecke. A 20.és életközelibb legyen. hogy mit várnak el tőlük. századon . hogy Európa közoktatási szempontból a kimunkált pluralizmus (sokféleség) hazája. ideális esetben.elsősorban zseniális megalapozója Siegmund Freud. testét. akik azt vetették fel. az óvoda nem törődik .ez könyvének címe is -.

Horn György és kollégái egy fizetett évet kaptak Gazsótól előzetes programjuk és munkálataik után.. gyerekközpontú. Természetesen nem kísérletek a szó tudományos . amelyik kitűnő minőségű nyelvi anyagával. lehetnek a központi irányzattól eltérő próbálkozások. s működése éppen olyan tökéletes. Először az Alternatív Közgazdasági Gimnázium szerveződött meg. majd az értékközve títő program..egy ebihal elégséges önmagának. középiskola alapelveit. nem lehet a gyermekeket megalázni. Ezzel együtt jár a szabad iskolaalapítás joga. tantervét. tanmenetét. de ezen belül a tanszabadság. a gyerekről való tudásával és a hozzávaló sikeres viszonyulással az elsőként megvalósuló alternatívák egyike volt. amelyet meg kell változtatnia. mint amilyen például Winkler Mártáé. mert eltérő tantervét.. (Szerintem elvileg is engedélyezhetetlen egy „kísérlet" gyerekekkel.ez a reformfolyamat Gazsó Ferenchez és munkatársaihoz kötődött -és alulról. amelyet a szülők szabadon választhatnak gyermekük számára. melyeknek léte először repesztette meg a centralizált állami iskolarendszer falait. a NYIK. a gyakorló pedagógusok felől.jellemző -. a minisztérium felől . mint a bolsevik közoktatási rendszerben . nem sérülhetnek a gyermekek jogai személyiségük kibontakoztatására. hogy legfelülről. Claparéde erre vonatkozó hasonlata: „. „Kísérlet"-ek A diktatúrákban. irodalmi-kommunikációs kísérlet.nem lehet például gyűlöletre nevelni. nem elégtelenül működő béka tehát!" 37 . amely a teljes iskolai tananyagot átfogta). Claparéde szerint a gyermek nem tökéletlen felnőtt. nem ütközhet akadályba. míg viszont egy alapelveit és működési rendjét felfedő pedagógiai próbálkozás. testileg fenyíteni. hogy kidolgozzák egy újfajta. mint a békáé. nem tökéletlen. teljes.értelmében. (A középkáder réteg helyenként igen makacsul és keményen ellenállt.ez mindenkép pen a tanszabadság egyik jellemzője.„kísérlet"-eknek nevezik őket. amelyek valamiféle haszonnal kecsegtetik a központi iskolarendszer működtetőjét.két jelszót az AKG (az óbudai. alternatívák A rendszerváltást követő években szinte robbanásszerűen jelentek meg a magyar közoktatás rendszerében a különböző alternatívák.. Az egyik: Mi az ebihalak pártján vagyunk! Ez a jelmondat a 20. legalábbis elvileg és elméletileg. „Kimunkált pluralizmus" .. -.természettudományos . Az iskolák tevékenysége természetesen nem állhat ellentétben a világ nemzetei által elfogadott emberjogi vagy gyermekjogi határozatokkal .) Reformok. Azt megelőzőleg csak nagy erőfeszítéssel „kísérleti" státust kiküzdő próbálkozások működhettek (a folytonos veszélyeztetettség állapotában). tanmenetét. demokratikus iskola. közoktatási rendszerből érkezik. felhasználható. Szeretnék idézni .a nemzeti szocializmusban ugyanúgy. Talán úgy mondhatnánk.) A Gazsó-féle miniszteriális tevékenység hívta életre azt a két „alapítványi " iskolát. hanem burkoltan alternatív (a központi irányzattól eltérő. más) próbálkozások. működési struktúráját.jellemzésül . Az ebihalak pártján. 1985-től Magyarországon jelentős reformtörekvések indultak el a közoktatásban. a centralizált iskolarendszerekben is vannak. hanem a civilszerveződésű alapítvány.. majd később Zsolnai Józsefé és munkatársaié volt (először a nyelvi. Ezeket külön engedélyeztetni kell és . akiknek innovatív kedvét a gazsói bíztatások és pályázati lehetőségek keltették fel. pedagógiai alapelveit más fenntartó érvényesítette. nem az állam. melyek szerint élnie kell. Raktár utcai Alternatív Közgazdasági Gimnázium) pedagógiai alapelvei közül. gyermeki létének megvannak a maga törvényszerűségei. hasznosítható eredményeket ígérve. század első felének egyik nagy francia-svájci pszichológusára Edouard Claparéde-re utal (a már emlegetett gyermektanulmányozás-pedológia és a reformpedagógiai törekvések egyik megalapozójára).

kevesebbet árt neki a sok fölösleges tanulnivaló.(Én még ehhez azt is hozzáfűzném: . hogy teljes értékű legyen a középiskolájuk. Ezt igyekszünk megteremteni körülöttük.jelszót szándékosan két részletben idézem. a tizenkét éves iskolai végzettség teljes értékű végzettségnek számít.) Na. megállapítjuk. főiskolán akar továbbtanulni. A másik . amelyben spontán fejlődésük akadálytalanul mehet végbe. a tanulás másfajta beosztása. törvénytelen és alkotmányellenes listájában mely az egyetemre bejutók arányszámával méri az középiskolák „minőségét". nem beszélve az egyetemi vizsgákról. és tudjuk. mintegy másfél-két évre van szükségünk . a számukra kedvező életkörülményeket. a műveltségblokkok kialakítása. Íme az első fele: Mi nem az életre készülünk! A második fele pedig így szól: Hanem élünk! Azaz éljük a tizennégy-tizenöt-tizenhat évesek többé-kevésbé normális életét. az iskolaszervezésnek egészen eltérő módja. ahol három nap alatt benyeljük az aktuális anyagot . Igyekszünk nem törődni a szerintünk sok esetben abnormális és káros „középiskolai" követelményekkel.Hölgyeim és uraim! Ha önöknek netán ebihaltenyészetük van és tudják. De persze a mi gyerekeink is ebben a világban élnek.megfelelő alakváltás után -kimásznak a szárazföldre. helyet csinálva a következő vizsgatantárgy szó. Jósolható.bőven számítva. (Hogy a felvételi vizsgák milyen törvénytelenek és még az érettséginél is mennyivel értelmetlenebbek és rosszabbul szervezettek.) Mi az ebihalak pártján vagyunk! Ismerjük életkoruknak megfelelő szükségleteiket. amibe még belefér a játék.és adattömegének. És mire eljön a felkészülés ideje. nekik is le kell tenniük a szerintünk esetleg felesleges vagy rosszul összeállított érettségi vizsgát. hogy nekünk ahhoz. a barátság. mint például Svájcban. számítógépbe való beavatódás . a mozgás. eszükbe ne jusson. el fognak pusztulni! De ne is tartsák őket magas falú bádogedényben.szintén Claparéde-i gondolatokra utaló . s ilyenkor majd . Érettségire csak akkor van szükség. hogy ezek a kopoltyúval lélegző halacskák fejlődésük során idővel tüdővel is fognak lélegezni. hogy minél felháborítóbbnak érezzük. a sokféle tanulás . együtt a gyerekekkel. és nagyon sokféle életpályára tesz alkalmassá. és a középiskolák esztelen listájában -mondhatnánk: a középiskolák esztelen.) Vessük fel magunknak a kérdést: mennyi idő alatt tudjuk felkészíteni a hozzánk járó gyerekeket ezekre a vizsgákra? Összeülünk mi tanárok. és mondjuk.és még a végtelenségig sorolhatnám. Sok minden tartozik még egy alternatív középiskolához természetesen. érettségi nélkül is. a gyerek már tizenhét éves. Így aztán még az eredményeink is jók lesznek. hogy a gyerekeket minderre alaposan felkészítsük. melyben a gyerekek szabadon alakítják csoportjaikat és választják meg tutor-tanáraikat. 38 . az értékelés szöveges volta . ahol a lassan.hogy aztán öt nap alatt esetleg elfelejtsük. akkor viszont az érettségi belépő ezekbe a felső fokú tanintézményekbe. ha valaki egyetemen. netán hosszabb időre kiemelni őket fejlesztés címén. de a mi gyerekeinknek tehát le kell tenni ezt az érettségit és utána még általában felvételizniük is kell. akkor nyertünk négy évet! Hogy többé-kevésbé úgy éljünk. akikhez tartoznak. hogy ezek a túl korán szárazföldre kerülő halacskák. Teremtsenek köréjük olyan kedvező környezetet. hogy az érettségire néhány hét alatt is nagyon jól fel lehet készülni. és jobban meg tudja érteni cinkos szempontjainkat. hogy boldogabb és kevésbé feudálisan tekintélyelvű államokban. magától békává átalakuló ebihal idővel szépen kimászhat egykellemes lejtőcskén a hívogató fűre.igazán hatékony nyelvtanulás. (Miközben tudjuk. a különböző diák-önkormányzati formák működése. ha már ennek eljött az ideje. hogy mi az a kedvező környezet.mellé. a szerelem. hogy a jelenlegi rendszerben miért is van erre szükség. a művészkedés. emlékszünk rá biztos mindnyájan. mondjuk naponta egy-két percre majd. (Hiszen tudjuk. előkelő helyre fogunk kerülni. arra most itt nem akarok szót vesztegetni.) Ha mi egy hatosztályos iskola vagyunk. mintha normálisak volnánk.

céljuk a tanulói individualitás kibontakoztatása abban a hitben. a solymári Waldorf-iskola törte meg először. az úgynevezett létező szocializmus rendszerében (mert azért a középiskolákban megmaradhatott legalábbis nálunk egykét egyházi iskola is. akik a központi tantervek bornírtsága és túlzsúfoltsága ellenére igyekeznek elviselhetővé. aki megsúgta az óvodát alapító és iskolaalapításra készülő Waldorfalapítványnak. mindmáig kitűnő pedagógusok is működnek. az általános iskola totális állami monopóliumát. Ha össze szeretnénk szedni az alternatív iskolák néhány közös jellemzőjét. Mert az alapjául szolgáló alter szó latinul mást. hogy mi az. akár nagyobb gyerekeivel szenvedve meg az állami önkormányzati iskolák kálváriáit (ahol.másfajta iskolát akar. másikat. hogy mit nem tud egy gyerek.) A húszegynehány lelkes szülő és a Török Sándor Waldorfpedagógiai Alapítvány össze fogásával az iskola létrejött. (A solymári tanács bátor elnök-asszonya. két lehetőség között választást kínáló. mert szülők és pedagógusok közül sokan úgy látják.melynek elsődleges eszközei a művészetek . hogy a mai . mondjuk Hegyeshalom és Vlagyivosztok. a jelenben átélt és megismert dolgokra helyezik a hangsúlyt.de szerintem jogos . de az általános iskolai szinten még erre sem volt lehetőség). ahol egy-egy osztály vagy más közösség ugyanúgy áll össze különböző és különböző képességű . Ilyen értelemben az alternatív iskola tehát más.és fogyatékosságú . cselekvéses készségek kibontakoztatásának. másfajtát jelent (esetleg a túlsó partot. hogy „szedd össze magad fiam. tanítványai számára az egyesületi.az élményre. Ezek az iskolák többnyire integrálnak. hanem arra. alapítványi vagy másfajta . amiért aztán súlyos szemrehányásokat kapott a Pest megyei illetékesektől. hanem nagy fontosságot tulajdonítanak az érzelmi nevelésnek.valamint a praktikus. az vállalja ezeket a nehézségeket. nem „kimenet-orientáltak".élve az emberi jogokkal foglalkozó dokumentumokban kapott felhatalmazással . mert mi lesz így veled majd az érettségin". mutatóban. gyerekei. iskolákat alapítanak gyerekeik. vagyis nem azzal fenyegetik a kis elsőst. hogy ez hozhatja a gyerek számára is és a társadalom számára is a későbbiekben a legtöbb. Nemcsak a szóbeli memóriára hagyatkoznak az iskolai nevelés során. választást kínál a szülőknek és a tanároknak.és gyerekellenes. fejlesztésnek . Bogdán Mariann vállalta ezt az elhatározó lépést. hanem a folyamatra . sokszor felháborodást kiváltott kemény . a jelenre. azt mondhatnánk. Személyközpontúak. testi értelemben is legalábbis betegítő). vagy akár Hegyeshalom és Saigon között. mint a társadalom. 39 .megfogalmazás szerint lélekgyilkos (és mint fentebb láttuk. a solymári tanács képviselőjét az alapítvány kuratóriumába.Az állami monopólium megtörése Az alapfokú. egyszóval. hogy az alternatív iskolák nem tananyag. és '89 szeptemberében egy első osztállyal megkezdte működését a solymári Apáczai Csere János Művelődési Központ erre a célra a szülők által átalakított szobájában. a szó nemes értelmében vett hasznot. és ő ki fogja adni az iskolaalapítási engedélyt. a tapasztalatra.és a közelmúltbeli iskolarendszer ember. a meglévő képességek fejlesztésének.nem profitra dolgozó -magániskolákat. Nem arra kíváncsiak elsősorban. vagyis a heterogén osztályok hívei. Ennek az iskolának a létrejöttében is jelentős szerepet játszott Gazsó Ferenc. hogy ha be tudják léptetni mondjuk. amiben valamiféle teljesítményre képes. beleszólását a tananyag összeállításába és elosztásába is. amit tud. akkor „az állam" már képviselve van. hanem gyerekközpontúak (a szó korábban kifejtett értelmében). akik vállalva a szervezés nehézségeit és az anyagi hátrányokat. (Ma Pesthidegkúti Waldorf Iskolaként működik.emberekből. akik továbbra is igyekeztek minden módon megakadályozni az iskola létrejöttét. de már hiába. Aki egyszer erre a felismerésre jut. Biztosítják a tanári személyiség módszertani szabadságát. hangsúlyozandó. hanem ezrével Magyarországon is és persze pedagógusok. Alter Alternatív: vagylagos. akár a maga kárán és emlékeiből. tanítványaik számára? Azért. és létrehozza. netán „élvezhetővé" tenni ezeket a helyeket). akinek megvannak a nyomasztó élményei és gyerekének . vagy a szemben levő oldalt).) Miért kell? Miért van szükség alternatív iskolákra? Miért akadnak szülők – most már nem is csak százával.

Tudjuk. Hanem azzal. hogy vajon mi magyarázza a múlt század . valami új. hogy „korlátozatlanul" működhessenek az alternatívák. ha csak egy pillantásra is. két gyerekem Waldorfiskolába jár. irodalom. ahol 170 éve úgyszólván csak alternatív iskolák vannak. és a tanulni való közismereti (inkább azt mondanám. működés közben. Mivel én az alternatív iskolák közül legjobban a Waldorfot ismerem. a tanárok és az iskolarendszer működése szempontjából az a fontos. Amilyenné vált az évek során és amilyenné folyton megújuló munkával teszi magát. hogy személyiségét ki tudja bontakoztatni.) Rudolf Steiner szerint a modern embernek tizenkét éves egységes alapképzésre van szüksége ahhoz. Ha hatékony iskolát akarunk. akár egyetemi tanár. akár fizikai munkás lesz a későbbiekben. Finnországtól Új-Zélandig. (Mint mondani szokták. hogy a háborús vereséget elszenvedett. magam a Waldorf-tanárképzésben tanítok. rajz.bármilyen formában . 40 . mint a szülői személyiség -> ha kongruens. mindegyikben benne lesznek annak a tantárgynak. Úgy gondolom. Csak így biztosítható. hogy ha száz szaktanár teljesen szabadon tantervet készít saját tantárgyából. a kézzel végzett gyakorlati tevékenységet: kézimunkától a kézművességen át a könyvkötészetig. aztán egyszer csak az iskolák elkezdtek növekedni és szaporodni.) Én ezt egyrészt annak tulajdonítom. És a tanár. amilyet szán neki. amit elmond. szétesett Németországban valami jó. az úgynevezett népi demokrácia betiltotta a kelet-német területen -. amit gyakoroltat. szobrászat.Az alternatív iskolákat általában a módszertani igényesség. Vagyis három egyenlő fontosságú sávban jelennek meg benne a művészetek: zene. hogy a Waldorf-pedagógia már indulásának pillanatában olyan alapelvekre épült. az USA-tól Japánig. színház.és világ-megismerési) tárgyak. egységes iskola. a szív és a fej egységes iskolája. hogy a gyerekek. a később kialakult komprehenzív iskola vagy a német Gesammtschule őse. amit . (mint ezt a dán példán. valami jövőbe mutató is történjen. Korlátozatlan alternatívák A magam részéről minden alternatívának egyformán fontos jelentőséget tulajdonítok. ami és ahogy legbelső meggyőződésének érzelmi állapotainak és értelmi felismeréseinek megfelel. mint szakember ezt tanulmányoztam.a 20. (Mára meghaladta a 160-at a németországi iskolák száma. legjobb szakmai meggyőződését tudja szabadon követni. akkor a korlátozatlan alternatívák lehetőségét kell megadnunk.„megtanít". ember. jól láthatjuk). a szakmai szempontok érvényesítése jellemzi és a küzdelem az iskola szakszerű értelemben vett demokratikus működtetéséért. annak a műveltségterületnek a sarkalatos pontjai. ének. Nem azzal hat elsősorban.ugyanúgy. Meggyőződésem. az óvodákból. Vegyünk most már szemügyre egy alternatív iskolát. földmérésig. amilyen ő. A Waldorf-alapelvekből Először is azt kérdezem meg. Ru dolf Steiner ma a monográfiák és kézikönyvek tanúsága szerint a pedagógia klasszikusai közé számít. felkérve Rudolf Steinert a pedagógiai alapelvek kidolgozására. anélkül. Felsorolok ezek közül néhányat: A Waldorf-iskola tizenkét évfolyamos. iskolákból és pedagógusképző intézményekből földkerekségszerte pedig több mint 2000 működik.Pestalozzi szavával élve . A Waldorf-iskola . ha önmagával azonos. és amelyeknek egy része később bekerült a nyugati és észak-európai államok hivatalos közoktatási célkitűzései közé. Ez a személyiség pedig csak akkor tud hatni . körülbelül 25 iskola működött Németországban . festés. ami egyáltalán nem vezet anarchiához. Mintegy negyven éven át.a kéz. ezért innen veszem a példát. hogy minden szülő valóban olyan nevelést tudjon adni az iskolák útján is gyerekének. mozgás. hogy ezt odafentről valaki elrendelné. amelyeket a tudomány csak a következő évtizedekben igazolt.a nácizmus betiltotta. hogy a tanár legfőbb munkaeszköze saját személyisége. ha azt és úgy teszi. munkája során. A Waldorf-pedagógia és kidolgozója. század! hatvanas-hetvenes éveiben bekövetkezett Waldorf-robbanást? A Waldorf-iskolát 1919-ben alapította a Waldorf Astoria cigarettagyár igazgatója.

hogy a steineri fejlődés(lélek)tan milyen sok megfelelést mutat a későbbi kutatási eredményekkel. Aztán jöjjön ki a táblához. hogy amikor a vércukorszint a legmagasabb. tájékozódási lehetőséget nyújt az ipar. életkorhoz szabott metódusait (és az ott folyó tevékenység preventív. de ez nem az egész évre van széthúzva. képességfejlesztési folyamatot . és a gyerekkel való kommunikáció módjában. Ez azt jelenti. még egyszer Szeretnék kicsit részletesebben leírni egy tanulási. és hogy elsősorban antropológiailag megalapozott megismerésre van szüksége a pedagógusnak ahhoz. . míg a Waldorf-pedagógián belül ez a célkitűzés teljes mértékben sikeresnek mondható. Hogy nem háromszáz egynehány szakmára kell felkészíteni a tizennégy-tizenhat éves ifjakat. azok törvényszerűségeit át tudja tekinteni. Sok könyvet használnak. És most térjünk rá talán a legfontosabb szempontok egyikére. mint egy más iskolába járónak. hozzáírva a magyarázó szövegeket. a gyermekközpontú szemléletmódra.vagy földrajzórája van. hogy e fejlődés szakaszait. két-három hetes .esetleg kétszer két-három hetes -„korszakokba".vagy legalább is nagy részének -középiskolai végzettséget kell adni. és azt követő oldalakon! A Waldorf-iskolás az első osztályban először fest széles. (Legalábbis alapelvszerűen. hogy a gyermek fejlődő lény . énekkel. ez az ami orientálja a gyereket a világban. az 59. hanem a gyerekben. és ő is húzzon a 41 . századon végighúzódó. melyekről az adott tantárgy szól. a gyerek a legfrissebb. Írás . és vázolja fel az egyes életkori szakaszok törvényszerűségeit. s ugyanígy a más oldalról közelítő többi kutató is. mozgással. Persze. de általában sikertelen törekvése volt a közoktatásnak. Nem waldorfiánus vizsgálódók csodálkozva állapítják meg. nyolcvanas évek felismerése. De a tankönyveket nagy epochális füzeteik pótolják. hogy a két első óra . A gyakorlati tevékenységek beiktatása az egész 20. hanem nagy szakmai irányokra és a szakmai képzést a munkahelyekre kell bízni. hogy érzékeljük. de persze nagyon is sokféle tagolás van. Korán megtanulják a kézikönyvek használatát (mert előadásokra készülnek belőlük). amely azt hangsúlyozza. majd ezt otthon. A gyerek életkorilag megalapozott szükségleteiből fakad néhány további jellegzetesség. hogy lehetőleg az egész populációnak .mondhatnám. hígan oldott festékkel. amely megelőzi az írás elsajátítását. hanem tömörítve van.„keletkezőben levő ember" -. a legjobban tud figyelni . ritmikus tevékenységgel. mintha csak tanulna róla egy könyvből. mindig az adott tantárgyhoz kötődve. hogy a tizennégy-tizenhat éves kori pályaválasztás korainak minősíthető.Az írástanulásról már beszéltünk egyszer. és a tananyagot és közvetítésének módját ezekhez az ismereteihez tudja szabni. és megkéri valamelyik gyereket. legpihentebb. Gondoljuk el: ha valaki az órán felvázolja a vesét.az írás-olvasás mint kulturális alapkészség elsajátittatását. ahogy felfelé haladnak az életkorok lépcsőin. a tanár táblarajza alapján. másrészt egy olyan még könnyű és nagyvonalú kézzel végzett tevékenység. hogy helyén felállva. egyre több szaktanár kapcsolódik be a munkájába. Ez egyrészt foglalkozás a színekkel. A fejlett államok a hetvenes évektől kezdve tűzték ki célul. Az epocha korszakot jelent.Nem készít fel egyes szakmákra (ezt a mindig elavult tanműhelyek helyett a korszerű munkahelyekre hagyja ) de felkészít nagy szakmai irányokra.az úgynevezett főoktatás ideje. ha erre lehetőség van. A Waldorf-iskolásoknak nincsenek tankönyveik. megelőző jellegét). minden kis részletecskéjével. Nincs is szünet ezen a két órán belül. ha csak egy egészen aprócska részletben is. a Waldorf-iskola speciális. ez szintén a hetvenes. Piaget csak a következő évtizedekben végzi el nagy hírű vizsgálatait. Ezzel függ össze. a mezőgazdaság és az emberrel végzett tevékenységek világában. művészi igényű ábrában epochális füzetébe másolja. Azután formarajzot gyakorol. benedvesített papírra. A nap úgy oszlik meg a Waldorf-iskolában. A Waldorf-osztálytanár nyolc évig viszi az osztályát. A tanár egy egyenest húz a táblára. a levegőben karját lengetve ábrázolja ezt az egyenest. jobban elmélyed a jelenségben és részleteiben. hogy a Waldorf-iskolában úgynevezett epochális oktatás van. nagy ecsettel. a legkülönbözőbb oldalról megközelítve. amely a Waldorf-iskolában már az indulás évében jelen van. hogy neki valójában nem valamely szaktárgyban vagy szaktárgyakban kell szakembernek lennie. hogy egy Waldorf-iskolásnak nagyjából ugyanannyi történelem. amikor is a gyerek napi két órában foglalkozik azokkal a jelenségekkel. epochákba.olvasás. Erről az osztálytanárról azt mondja Rudolf Steiner.) Ebben az életkorban ugyanis a személyes autoritáshoz való kapcsolódás az igazán jelentős.

telített színű.Látjátok gyerekek. hogy majd unatkozni fog a betűtanulás idején. esetleg különböző színekkel oda-vissza.. Csak miután így saját testükben is átélték. ezt a jelet? Amit itt láttok. oda-vissza. élénk. és enyhe formáit a nagy térben való testi tájékozódás megerősítésével. azt a felnőttek arra használják. Netán az áttetsző kvarckristály keveredik vitába az alapjául 42 .) A sokféle forma között azután megjelenhet egy olyan hurok. uszonyt rajzolunk rá. hogy a Waldorf-iskolában ne bukkanhatna elő diszgráfiás vagy diszlexiás gyerek. előrelép és küzd keményen. és szkeptikusan szól arról. kerül be a hullámvonal a nagy alakú. De most inkább egy másik területről mutatnék fel egy villanásnyit. és figyelmeztetik a veszélyekre. hanem egy kis téglácskát.és olvasászavarok meglehetősen eredményes prevenciójánaktűnik. ahol ha egyszer tudjuk.nagy mozgás! felszabadult lesz. Természetesen ez csak egyetlen példa a Waldorf-iskola metodikai tudásanyagából . Netán járja ki a tábla síkjából a padló síkjába áthelyezve. és mamája aggódott. sima füzetbe.találkozik. És: nem is rudacskát tartanak a kezükben. így fogása biztos és mozgása . amit ki. hogy a képírásból . Nem mondom el persze az összes folyamatot. a surranó kígyó netán az S kanyarulatában áll meg a lába előtt. hogy a tudományos ismeretekből milyen konklúziók volnának levonhatók a pedagógiában. sokszorosan kihúzva. hogy tudott írni. szájat. Az írás epocha csak ezután következik. aki úgy jött az iskolába.létrehozza a mai latin betűs írást. hogy ez az alkalmazás általában nem történik meg. ragyogva állít haza délután: .felé. hanem tégla alakú. aki adott esetben szakszerű kezelésre szorul. A levegőben vándor-madarak húznak el felette. kihúzza kardját. A hét év körüli gyerekkel is beszélgethetünk a kőzetek és a növények világáról. A saját testük élményéből és a nagy térből haladnak a füzet kisebb tere .azaz saját mozgásából kiindulva . hogy a kisgyerek elsősorban azt teszi magáévá.és lemozoghat.. Egy bástyaszerűen kiképzett toronyból királyfi indul útnak. a szárnyaló vándormadarak a V-betűt. ha csőrrel látjuk el. vagy fecskének. hogy a kisgyerek még nem képes a háromujjas ceruzafogás megkívánta finom koordinációra. ami nem azt jelenti. amit halacskának is láthatunk. de akkor ez a beszélgetés még mesei jelleget ölt. Esetleg az egész osztály kikígyózik az előcsarnokba.. A kisfiú. amelyen saját testüket tapasztalják meg különböző téri viszonylatokban és együttes mozgásokban. De ez még mind csak festés és formarajz epocha volt. és azt mondja: .Anya! Ma megtudtam. A tanár meghosszabbítja ennek a huroknak az egyik szárát.a szigorúan vett metodikai segédkönyvek mintegy 780 kötetet tesznek ki -.táblára egyet. amit ide rajzoltunk. Mindez együtt az írás. és ott lehullámozzák a nagy táblára sokszor áthúzottan felrajzolt. Még ide a derekára kötnek egy kis övet.tanul meg írni! (Hűen ahhoz a Henry Wallon-i elvhez. de mindenesetre maga az iskola nem hoz létre ilyen tüneteket. olvasni. melyet hüvelykujjával a másik négy ujjának szoríthat. lendületes hullámvonalat. meleg tapintású méhviasz krétát. (A modern pszichológia zürichi kiadású 16 kötetes enciklopédiája két kötetben ismerteti.. netán mind a két oldalán áthullámozva.a fönícialak és a rómaiak közvetítésével . És jó tanácsokkal látja el. Így a gyerek saját írásán .. F-f-f-f-f-f.) Miért is indulna el a hat-hétéves képi látású gyerek az absztrakt betűformák tanulásából és utánzásából? Az emberiségnek néhány tízezer évre volt szüksége ahhoz. akkor nem rudacskát adnak a kezébe. és ezek a példák még hosszan sorolhatók. amit a fa szó elején hallunk. Az osztálytanító mesét vázol fel a kiterjesztett szárnyú táblára. Kövek. ha szemet.de még mindig nem sorköz! . De példaként hozza a Waldorf-intézményeket. Aztán egy görbe következik. A fűben surrogva kis kígyó csusszan a lába elé.a sárkánnyal .. hogy megkeresse az elrabolt tündér királykisasszonyt. A torony formája majd a nagy T-t fogja kiadni. hogy honnan van a K-betű! Mindeközben a gyerekeknek feltehetőleg euritmia órájuk is van. növények. még az írás vagy olvasás bevezetése előtt jelentős mértékben korrigálja. kimozogták. hogy azt a hangot jelöljék vele. majd amikor az ellenféllel . Eljutnak mondjuk a hullámvonalhoz.

a népmesék szimbólum. S igen sok ponton egyezik.. vagy törpékről mesélünk.lélek – szellem E felfogás szerint az embernek van teste. de Karácsony Sándor jóváhagyta ezt a tömör összefoglalást. hogy a gránit és a kvarc feloldott ásványi sókat az ozmótikus nyomás és a a növényben. és tündérekről.. autonóm mivoltában megismerhetetlen: Vagyok. a fű. csalogatják elő a leveleket. nyomon követi a rügyek kifakadását (észreveszi. hová megyek problémái és az autoritás .szénhidrát . Hiszen a gyerek még csak most van kinövőben abból a világból. ásványi anyagokból épül fel. gyakorló pedagógusok vagy kutató pszichológusok megállapításaival. az Atya autoritásának kinyilatkoztatásával (és az ezzel való szembefordulás eseményeivel). Indiától Görögországig. vizsgálja a növények gyökérzetét. a fa és nyüzsögnek az elemi lények. a tündéreket mindig a fénnyel átjárt levegőhöz társítják. tapintja. az ifjúkor élménye lesz. és animisztikus szemléletűnek ír le. elámul a szirmok finomságán. melyet a szerző az intuitív praxisból kiindulva a két világháború között dolgozott ki. Parsífal. Test .a szeretett tekintély . Követjük a nagy mesék. vagy mint Rudolf Steiner. és a maga individuális. mely a természeti világból vétetik. A tíz-tizenegy éves gyerek azután kezébe veszi. az eredet történeteivel.van. A harmadik osztályban. tehát konkrét megfigyeléseket tesz. a gránitot. A negyedik osztály a mondák.is szolgáló matt gránittal. Ugyanígy szemlélődhetnénk a matematika területén is. a honnan jöttem. amely a transzcendenciából származik. De vessünk egy pillantást valamiféle összefoglalásban arra. akik a növények gyökere körül az ásványi sók világában tevékenyek. mint látni fogjuk. És van szelleme. az Ótestamentum történetei következnek.képző kémiájában (mondhatnám: Az elbeszélések változása A kis első osztályosnak még mindennapi mesét mondunk. ahol a gondolkodás az egyből. Erre most Karácsony Sándor fejlődés-lélektani rendszerét fogom használni.. Rudolf Steiner fejlődés-lélektani rendszerével. hogy hogyan is változik a gyerek a különböző életkori szakaszokban. embertani alapokból kiinduló szemléletmódnak. vagyis ahol mindennek lelke . A kamaszkor azonos kémiai képletű. A forradalmakról a kamaszkorban tanítunk. hogy a fény hatására milyen rejtélyes Idorofill . a kilencedik életév körül. a másik virágrügy). hogy a hajszáleresség hogyan utaztatja folyamatok játszódnak le a levél alkémiájában). annak érzékeltetésére. Egy kis fejlődés(lélek)tan Karácsony Sándor az embert hármas tagoltságú lényként látja és láttatja . amikor a származás. mitologémák világa. amelyet Piaget mágikusnak. Mindezek csak jelzései egy részleteiben is kidolgozott. és verseng vele. ízleli a kvarcot. mint minden ember: fenség. Az emberi természet két „szélső" lehetőségének szemrevétele: a szentek élettörténetei és az állatmesék emberi jellemvonásokat karikatúrizáló világa. A tanítványok foglalták táblázatba ezt a „rendszert". Mindezek persze csak felvillantott epizódok. hogy az egyik levél. majd virágszirmokat.animája . a kereső ifjú.. 43 . mint az evangéliumok szóhasználata. szagolja. hogy az életkorokból valami sajátosan következik. fordulója után aztán megtudhatja. beszél és megszólal a kő. folytatva az óvodai hagyo mányt és eleget téve életkorából fakadó képi szükségleteinek. tudományos munkálkodás eredményeként. de amelyik számos pontjában egyezik más jeles. melyet itt természetesen nincs módom ismertetni. melyek a törpéket mindig az ásványvilághoz. Az ötödik osztállyal belépünk az ókori művelődéstörténetbe. az egészből és ennek felosztásából indul ki. a patak. melyek csak később születtek meg a szorgos. A másodikban már váltogatják egymást a napi történetekben a legendák és a fabulák.rendszerét.ugyanúgy. (melyeket a növény majd vízben oldva felszív magába mint földből eredő táplálékot). a tavaszi levegőben lengik körül a bomladozó rügyeket. a hatodikban Róma s a latin nyelv máig élő elemei bukkannak elő. akik a fényben.problémái merülnek fel a pszichikus fejlődésben.

(A karácsonyi társaslélektan . hogy rendben van-e a kisgyerek életérzése. (Az evangéliumi szóhasználat a testet szarksznak.fából vaskarika. Lidérces.akkor életérzésem rendben lesz. jelenségvilága. sajátosságaiban többé-kevésbé megismerhető. a lelket pszűchének. messze fény. Épp a játék értelmét veszi el. a szellemet pneumának. titok.Észak-fok. idegenség. mely az életkorral is változó jelenségeiben. azt a lehetőségét. Netán azt mondanunk. A társaslélektanban. aztán szemügyre veszi firkáját -és ez vizuális öröm. jellemezhető. a testbe ágyazott funkciója. zöld labda". Vajon mi jellemzi a kisgyerek érzelemvilágát .) Életérzés – játék Karácsony leírásában van a léleknek egy testtel érintkező. Melanie Klein figyelmeztet. Ehess. sem boldog őse). Ezzel a gyereket sablonra tanítjuk. hogy a gyermekor vosi nagykönyvek megállapításai szerint -mint már idéztük . messze fény. Olyasmi. Irányított játék .ha nem szenvedek semmiféle korlátozó jogsérelmet . ihass. hogy a kisgyerek szabadon öntse ki magából a külvilágról és saját belső világából szerzett tagolatlan benyomásait és játékában mindig újra tagolja. de karácsonyi formájában tulajdonképpen a wundti néplélektanból eredeztethető. hogy éppen az a barna fatörzs. Ez: a játék! Méghozzá: szabad játék. nem beszélve arról.a szót talán Gombocz Zoltán javasolta Karácsonynak -neve ma bizonyára szociálpszichológia volna. melyet 44 .mi jellemzi „művészetét"? Karácsony válasza: a spontán derű! Egybecseng ez azzal. nyomorító hatalmakat. s amely egyben a kisgyerek létéből fakadó elemi joga. Az egyik az egyéni. amelynek megvalósításától függ. hogy a kisgyerek művészetében soha nem az eredmény a fontos! Az a fontos. melyet a szerző az egyéni lélektan szempontjából életérzésnek nevez. És arra is gondolnunk kell. ölelhess. megragadható. – mint Ady Endre mondja (Sem utódja.) Karácsony két lélektani kategóriarendszer felől közelít a különböző életkorok jellemző vonásaihoz. Vajon mi az a testi mozgásba ágyazott lelki funkció. e két pólus között izzik fel a lélek tartománya. mert a fa „barna bot. alhass! A mindenséggel mérd magad! Sziszegve se szolgálok aljas. a másik a társaslélek-tan Karácsony által használt fogalmi rendszere.és ez mozgásos öröm.a testileg és lelkileg jó állapotban lévő gyerek alaphangulata a derű. Ha jogaim rendezettek . hogy kék törzsű fa nincs. – mondja József Attila (Ars poetica).spontán derű A következő egyéni lélektani kategória (Karácsony többnyire a klasszikus lélektan kategóriáit használja) az érzelem. mint az irányított álom. Lidérces. és ha egyet kitűzünk az óvoda falára. hogy firkál . hogy a kisgyerek játéktevékenysége csak a felnőtt álmodásához vagy más módon megvalósított szabad asszociálásához hasonlítható. Érzelem . Helytelen a kisgyerek rajzait „okosan" korrigálnunk. valamennyit ki kell tűznünk. a társadalomban az életérzés kategóriájának a jog felel meg. húsnak nevezi görögül. Az érzelem társas viszonylatban a művészetekben kommunikálódik. Minden gyerekrajz egyformán jó. E két végpont.

és barnászöldek.oldott és derűs légkörben. aki érzelmi szintről közelít a gyerek életérzésekben megfogalmazódó igényeihez. nem azért van kilenc ujja az embernek. aztán a szomszéd néni. ez a vallásosság. óvó nénijéhez. mert az embereknek még mindig mind a két kezükön kilenc-kilenc ujjuk van! Reméljük. ma Zsuzsi. A kisgyereket nem kell „tanítani"! A kisgyerek rendkívüli szellemi teljesítményét . testvéreihez. A táblázat szerint Mindez most már így festene táblázatba foglalva: Egyéni lélektan Társas lélektan Kisgyerek 45 . sárga. A kisgyerek társasága most a kiscica. nincs. amivel azonosulni tud . Vizsgálatokból tudjuk. amit emlékeiben tud a dologról és nem pedig azt. vallása. és egyébként is azt rajzolja és festi.) Netán valamiféle hittan-tanulásban? Ájtatos cselekményekben? Szó sincs róla! A kisgyerek számára a hit világa . Vajon miben realizálódik ez a hitvilág. Jó mintát kell adnunk. Akarat . amely most megint egy határterületen helyezkedik el? (Ahogy az életérzés test és lélek határán. esetleg sötét bíborszínűek (mint a meggyfa törzse) vagy fehérek .alkalmi. úgy a hit a lélek és a szellem határán.ad hoc A kisgyerek akarati világa. a pej. vagy más egyebekkel foglalkozni. Értelem – utánzás A következő kategória az értelem. építeni. Színezésében érzelmi preferenciákkal dolgozik. csak rontjuk a teljesítményét. hanem azért.. pillanatnyi . miben áll a kisgyerek tudománya? Erre egyetlen szóval lehet válaszolni: utánzás.a „vallás". Még hozzátehetném itt is: spontán utánzás. hogy a kisgyerek számára a piros. mert Ágika apja nagy tenyerével gyakorta rácsap.Apuka. nagyszüleihez. gyorsan változnak. és meg kell hallgatnunk őt . mert a fatörzsek szürkék. és e két szint találkozási pontjában mint technikai lehetőség jön létre a játék. holnap Palkó. A kisgyerek kiszolgáltatott utánzó ..spontán utánzással éri el! Ha tanítjuk.és így tovább. (Egészen más a számára fontos felnőttekhez fűződő kapcsolata. szürkés. Kortársi kapcsolatai nem stabilak. aminek a társadalomban a tudomány felel meg. ha javítgatjuk . úgyszólván nem tud nem utánozni. Helytelen az óvodás gyerek apját bíztatni: . az értelmi tevékenység kategóriája Karácsony egyéni lélektanában.a mesében realizálódik.) Hitvilág – mese És végül. illetve társas lelki értelemben. netán a zöld vagy éppen a kék ló lovabb ló. csodáiban. A mese világképében.jelzőt kapja Karácsonytól. az ad hoc . átváltozásaiban. szüleihez. a kisgyerek hite.mint ahogy erről szó volt -. mert sokat szoktak együtt barkácsolni.két-három év alatt nem-nyelvről indulva megtanul egy teljes nyelvi struktúrát „anyanyelvi szinten” . képzetáramlását is.krétánkkal a táblára rajzoltunk. mely a társadalomban a társas szerveződésben nyilvánul meg. Ezekben a viszonylatokban a felnőtt játszótárs. hanem a körülötte élő felnőttek érzelmeit. mint az almásderes. a fekete vagy a fehér vagy egyéb lószínű. Vajon mi a kisgyerek értelmi tevékenységének legfőbb jellemzője. és nem is csak a látható és hallható külvilágot utánozza. amit maga előtt lát.mondja Rudolf Steiner -. gyakorolja otthon Ágikával hét végén az emberrajzot.

SZELLEM hit akarat értelem érzelem életérzés vallás mese társadalom ad hoc tudomány utánzás művészet jog spontán öröm játék TEST LÉLEK 46 .

Ebben az életkorban ez a természetes! A gyerek nem csal. tollat..illeti.terveket fogalmaznia. hogy abba ő olyanokat fog írni.a tudományt . spontán utánzás mellé. A társasjáték vagy kártyajáték egyszerűen nem a kisgyerek életkorához szabott. A gyerek nemcsak matchboxot. Mondókák. régi könyvtáblát.. egyelőre még rendezés nélkül. matricát.de még nem kivitelezhető . vagy viszont. A kölyök (a kisiskolás) és a verseny Nézzük csak! Átlépve és beljebb haladva az iskoláskorba. amelyből az egykori könyv kiszakadt. A tíz-tizenegy éves gyereket nagyon fogja érdekelni. „nincs kitartása". és ő annak szabályait egyre fokozódó mértékben be is tartsa. de azzal vigasztalja magát. Most kell próbálgat nia. nem hagyja magát korlátozni attól. Három kötet. hogy társasjátékot játsszunk vele . bélyeget. amikor még nem ült mindig a képernyő előtt. A Waldorf-iskolában két idegen nyelvet is egyszerre kezdenek tanulni a gyerekek. A gyerek másokhoz és önmaga előző teljesítményeihez méri magát. bár minden pénzét gondosan hazaküldi nyomorgó családjának. hogy még mi mindent gyűjt. (Teljes tévedés óvodásgyereknek társasjátékot venni. a versengés. kagylót. mert most a kisiskolás kategóriarendszere következik. amikor Nyilas Misi (Légy jó mindhalálig!). és akkor ő akar beérni. hogy neki kell elsőnek beérni a célba. Bár lelkiismeret-furdalása van. direkt módszerrel.. struktúrákat . kavicsot. És a három füzet egyelőre felkerült a könyvespolcra. egyszer mégis megengedi magának.. hanem ahogyan az anyanyelvüket tanulták kisgyerekkorukban. írta V. mindent bele fog írni abba a könyvbe. Ez az az életkor. tehát nem lefordítva az anyanyelvre. a szabályozott játék lép. amikor esetleg egy kisfiú.a szabad játék . hogy erre költötte ezt a pénzt. lelkiismeret-furdalása súlyosbodik.Karácsony a munkakedv kifejezéssel jellemzi. Ez az az életkor. Tulajdonképpen hiba ilyenkor törvényszerűségeket. régebben. az utánzás. amikor hetek-hónapok múlva a könyv még mindig érintetlenül fekszik a fiókja mélyén. nem írásban. radírgumit és ki tudja. vagy aggódva kérdezni. versenyezhet.! Az életet.. a játék . holnap kajakozni akar menni a barátjával. Életérzése akkor van rendben. és nem nyelvtani alapon. Ez a memoriterek klasszikus korszaka. kisgyerekkel társasjátékot játszani. Ez az az időszak. hallás után. és ez így van jól. vadgesztenyét. és a „magyarok történetét" Nyilas Misi . a nagymamájával három vastag sárga füzetet vetetett magának karácsonyra. mutogatással. s aztán még két krajcárért a könyvkereskedésben egy szép. ha versenghet. és lassan-lassan az esetleges vereséget is megtanulja elviselni. amikor a gyerek érdeklődése kapkodó. hogy ez a gyerek miért nem tud veszíteni.úgy a kilenc-tizenegyedik életév felé haladva -. Karácsony szavával szólva a gyűjtés lép. majd helyébe. hanem szabadon játszik. hogy milyen cipőt hordtak Julius Caesar 47 . ma karatézni jár. hogy a gyerek csal. Megértette. amit a Pósalaki úrnál való felolvasásból vagy Dorogi Sanyika tanításából szerez. hogy esetleg kevesebbet dobott.helyébe a verseny. ha nem érti egészen a gyerek. hogy vegyen száz ív gyönyörű papírt. Az se baj. körjátékok.helyesírást.) Gyűjtés Ami az értelmi tevékenységet . Aztán. Az elsőbe beleírta: Regény. A szorzótábla megtanulásának ideje. akit Karácsony kölyöknek (néha növő gyereknek) nevez.) Munkakedv A kölyök érzésvilágát . a papírt a könyvtáblába köttesse.. hanem nagy mennyiségű konkrétumot képes felhalmozni memóriájában. és utána felháborodottan kijelenteni.És ez a táblázat persze folytatható. a magyarok történetét -mindent. (Amiről viszont az óvodáskorban szó sincs!) Most majd lassan például alkalmas lesz arra is. és további két krajcárért. dúdolók.művészetét . (Hiszen aztán mégis csak megírta az életet. Máté. nyelvtant! tanítani. most kell nagy .Móricz Zsigmond.

(Vagy legalábbis volt régen. hogy arra lesz képes. strukturálja az eddig felvett anyagot. hogy az ötéves kisfiú bizalmasan így szól az apjához: − Apa! Délután idejön Oszi. Összemeséli a valóságot és fantáziáját. pontosan látta az egész eseményt. már éppen nem lesz nagy mennyiségű anyag felvételére képes. Az osztályfőnök belép az osztályterembe. és én azt mond tam neki. mellyel elterelték. amikor a gyerekek még nem ültek folyton a képernyők előtt. Megáll szemben az osztállyal és megkérdezi: Ki volt az? Senki nem jelentkezik. időnként egyenesen megoldásnak tekinti. a képben is megragadható jelenetek.) Mit tegyünk? Mondjuk: kis grimasszal bólintunk. még ha tényleg el is tudnánk magyarázni. hogyan volt felkötözve oldalukra a fegyverzeten kívül az ásó.és így tovább. És a barátságokkal kialakul a betyárbecsület.a barátságról és a becsületről. a banda.a Rhőne-folyót. és nem is küzd ellene. a kortárs-csoportok fontosságáról szólva -.) Ebben a kis kitérőben azt szerettem volna érzékeltetni . lehet. tanár úr kérem! Az osztályfőnök megrendül. hogy semmilyen körülmények között nem szabad nem szabadna . Csapat – barátságok Akarati életével kialakított társadalmi formája a csapat. Ezeket mind be tudja gyűjteni.katonái. mire a gallok odaértek. az indián törzs. erre az időre azonban többnyire úgy megokosodik. hogy nem láttunk! Jó? Helytelen volna ilyenkor azt mondani. 48 . bár valami rossz érzés azért mindig megmarad. a felnőttnek. a Rhodanus .. mert ez saját személyiségünket is roncsolja. hogy az egyik sarokból Laci éppen eldobott egy kislabdát.a barátságok klasszikus ideje. az lop is! Az ilyen emberek kerülnek a kék − fénybe! Holott: Tivadar morális fejlődésének életkorilag tökéletesen megfelelő szakaszát éli. a legegyszerűbb kérdésekben sem. Tivadar. Azt. Tivadar hazudik? . Míg viszont a kamasz . De vissza a. Most elsősorban egymás között nem szabad hazudni . amelyik kiverve az ablakot. csak a felnőttnek kell. Ez ötéves korban még természetes. hogy ilyen érzelmi belátást is igénylő megértésre nem lesz többé képes. élettani lustaságban szenved. A konkrétumok. ugyanúgy.vagy legalább is ez volt . a kalandok.az indián mindig igazat mond. kisiskoláshoz. hogy milyen volt az. ha muszáj. törvényszerűségeket keressen. De előfordulhat. Felszólítja kedvencét..Tivikém! Csalódtam benned! Aki hazu dik. hiszen gyors növekedése és hormonális idegrendszeri változásai következtében fiziológiás. lehajtja a fejét. és látja. De nem fogja érdekelni a rabszolgatartó társadalom struktúrája. ismereteket.. mint a sánta kutyát! .) Ez . ki volt az? Tivi feláll. Te ne mondd. hogy kedvence. hogy mi a hazugság. (Sajnos.. hogy elsősorban a felnőttnek nem szabad hazudni. hogy „ez az élettel vele jár". (A hetedik életév után neurotikus jegy lehet. mint a konfabuláló ötéves gyerek a magáét. és a sorozatos hazugság idővel szétmarja a kapcsolatokat és a személyiséget. hogy 47 kilométert tudtak menetelni egy nap alatt. hogy milyen félreértésekbe keveredhetünk. Egy példa: A gyerekek úgy ötéves koruk körül értik meg. milyen volt a sátruk. Azt is látja. hogy hány kiló volt az egész menetfelszerelésük. Ilyenkor még úgy fogják föl.. Tivadart: − Tivikém. Azután elkövetkezik a kölyökkor. nyakától a feje búbjáig elvörösödik. kirepül az utcára. ha nem vesszük tekintetbe az életkori sajátosságokat. kellene megértenie. Fogja érdekelni Mátyás király vagy Julius Caesar vagy Winnetou élettörténete is.ugorjunk most előre egyet -.hazudni. A kisgyerek ugyanis konfabulál. a kölyök-gyerekhez. hogy: − De kisfiam! Könnyebb a hazug embert utolérni. és úgy mormogja: − Nem tudom.. hogy megélesedett ítélőerejével (Rudolf Steiner) rendbe rakja. egymás védelmében. hogy mi láttunk egy ufót itt le szállni a kapu előtt. hogy és mit főztek maguknak. hanem úgy gondolja. Ő éppen.

Egészséges volt. naplók. festmények. az egész úttörőcsapathoz. (Az a régi pedagógiai jelszó.) És végül. aki a Himaláján át megy Magyarországról Franciaországba. Művészete. érzelmi élete rituális.) 49 . kitéve azt az ifjú marcangoló kételkedésének. hogy csak a képernyőn vagy a pódiumon léteznek a rajongó számára. amibe éppen a hozzá legközelebb állóknak nem adhat bepillantást. Társas élete liturgikus. aki a végtelenített disputákban mindig újra megvallja saját hitét. Fekete-fehéren lát. tán eposzok. Életérzése akkor van rendben.. Zárszó „. nemi különbség nélkül. hanem az. személyes hitünket. a mondai hős. tanárnőért a kamaszok. Érzelmi élete . miközben egykét csillagot is leakaszt az égről. a felnőtt világ megváltoztatásáért. mindig ugyanazokkal. az egész iskolához. értelmi élete: dogmatikus. hogy a klikkeket robbantani kell.Monda A kölyök hitvilága.lépnek a személyesen is megélt ideál helyébe. maga által megteremtett. mindig ugyanazt fogyasztva . és nem személyes kapcsolatban. De azt is mondhatnánk. És végül hite: a kétely! Karácsony felfogása szerint csak a kéte lyen áthaladva küzdhetjük ki valódi. Az ő hőse most már nem János vitéz. mindig ugyanannál az asztalnál. partnere a vitapartner. szakítja ki magát -szerencsés esetben átmenetileg . És akkor vessünk még egy pillantást a kamasz.a család érzelmi burkából. A kételkedő ifjú felnőtt társa. Ez az érzelemvilág „mindent egy lapra" . hogy régen szerelmesen rajongtak egy-egy tanárért. és a benne születő önálló személyiséget hordozza és őrzi valamiféle titokként. a rajongás. szentesített hagyományokat követ. a törvényhozó szervek minden. aki a majdnem belátható történelemben él. hanem Toldi Miklós. Az ifjú életeleme: a harc. Mindig ugyanabban a sörözőben. Ma pótideálok . hanem a mondában. Az ifjú És végül: az ifjú. vagy mindenestől ki-és elveti őt.. vallása most már nem a mesében.és így tovább. Joga van harcolni a felnőtt világba való bejutásért. Társas formája . akkor ezekben. testestül-lelkestül. A felismert egyetlen igazsághoz vagy egyetlen rendszerhez ragaszkodik. A kamasznak ideálra volna szüksége. a mítoszban talál otthonra. Vagy felesküszik valakire. a kamasz is tartozzon az egész osztályhoz. A segédsorból mesterré előlépő legény vizsgadarabja a remek. amibe minden tudását belesűríti.mint ahogy 40-50 évvel ezelőtt még voltak -. hogy zenekarok. Nem az a baj.hangulatban él. Tudománya." Egyezmény a gyermek jogairól (Magyarország képviselője aláírta: 1990. és földrajzilag is pontosan követhető úton kíséri Magyarországról Olaszországba Lajos királyt.Karácsony szavával . Vagyis titok és külön világ. legyenek regények.a szerzet.művészete . az egész világ benne van. mély pszichológiai tudatlanságból és a belátás teljes hiányából fakad. az ideálképzés hangulatában. március 14-én. majd az ifjú korra is. Ha vannak még kamaszkori művek .a középkori céhvilágból eredő „remek" szóval jellemezhető. ha harcolhat. A kamasz A kamasz életérzését Karácsony ezzel a két szóval jellemzi: totem-tabu.például zenekarok . a gyermeket érintő döntésükben a gyermek mindenek felett álló érdekét veszik figyelembe elsősorban. a kamasz hitformája: eskü-átok. hogy a má sokat kizáró kellemetlen. sokszor önmagának és környezetének is fájdalmas módon küzd önállóságáért. exkluzív klikk. drámák. A kamasz elkülönül.

mint amennyit szerzője. és mint ilyen. valamint érdekei szerint . A diktatúra és a demokrácia abban különböznek. Az állam a közben eltelt időszak alatti legmagasabb banki kamat kamatos kamatával fizette vissza a büntetéspénzt.Gyerekek . szülőkkel. tapasztalataiban. kezdeményezze a törvények módosítását (ahogy ez megtörtént például a kötelező beiskolázás. Ha ez a kis könyvecske csak egy-két szülőben. és kívánságai. hogy állam apuka. se időm. gondolataiban. illetve a rugalmas iskolakezdés esetében). akkor ezt a szakfelügyeletek persze engedélyezték. tudnunk kell: a működő demokráciákban is csak folytonos jog-védelemmel és jogérvényesítéssel tudják az állampolgárok a demokratikus játékszabályokat valóban fenntartani.a szabad. De ha mondjuk. és hozza létre.de úgyszólván kötelessége is . Nem szeretek veszekedni. akkor a szakfelügyelet rögtön lecsapott. akkor a perek egész sora zajlott. arra hivatkozva. mindengyereknek . hogy a szülők továbbra is a nem engedélyezett iskolába járatták gyerekeiket.jogaival élni.igazságokat vagy tévedéseket . Ha nemzetközileg elismert rendszerek alapítottak iskolát . Itt most csak egy pillantást vethettünk azokra a főbb kérdésekre..vagy megerősítette . de büntetést fizettettek a szülőkkel. fogjon össze másokkal. Biztos vagyok benne. mert még folyt a per. vagy ha nem találja. belefogva. hogy nagyon nagy mértékben.) Mégis. szakemberekkel. Se pénzem. A szülők ezt a pert is . inkább a rosszra hajlik. konok pereskedőt). Bátorságot és erőt ahhoz. aki a diktatúrában buta és gonosz volt. remélhetett. hogy nem tesznek eleget a gyerek iskoláztatási kötelezettségének.mindenkinek magának kellene továbbgörgetnie életében. minden családnak. Tudnunk kell: a demokrácia és a diktatúra nem abban különböznek egymástól. igen előkelő helyen. sokszor döntő módon befolyásolhatják gyerekeink életét. melyet az állampolgár igénybe vesz.alakít. A diktatúrákban az iskola valamiféle hatóság.iskolák. Előfordult olyan eset . a demokráciában egyszerre csak okos és jó lesz. „zöld".lobbi-csoportok közreműködésével . szuverén alakítás vágyát. ehhez kellene bátorságot és erőt merítenie. az államnak a családokba benyújtott csápja. amelyeket én a jelenlegi óvodák és iskolák szempontjából a legfontosabbnak tartok. Ha törvényi akadályokba ütközik. Kimeríthetetlen téma.amit ő tart annak! -.) A demokráciában a közoktatás: szolgáltatás. negyven szülő akart „szabad". az iskolaügyben is.például az Észak-rajnavesztfáliai Bochumban -. sorra megnyerték. Nem szeretek pereskedni. (Nem is szoktam. vagy „tolsztojánus" iskolát alapítani. se kedvem hozzá. alapítsa meg. úgyhogy ez egész jó befektetésnek bizonyult. hogy a demokráciának kimunkált jogrendje van. (Nem egyszer már az óvoda vagy a vezető óvónő is hatóságként viselkedik és rendelkezik. Erről szó sincs! Az állam mindig többé-kevésbé személytelen moloch. szakemberben netán felkeltette . és az állampolgárnak lehetősége . máris többet ért el.a német alkotmány hetedik paragrafusa teszi. 50 . Ilyenkor a szülők pereltek. hogy a megfelelő óvodát és iskolát keresse meg gyerekének . Amikor a német szülők és szakemberek a német iskolarendszert megkezdték többé-kevésbé demokratikussá átépíteni a hatvanas és hetvenes években. Különösen szülőknek. amelyet bezáratni nem lehetett.óvodák . szabaddá az iskolaalapítást -.mint ezeket a pereket általában.a maga megoldásához kellene idővel eljutnia.. érzelmeiben. Nem vagyok querulans (ahogy a szakszó jelöli a folyton zsörtölődő. hogy mindenkinek -minden szülőnek. hogy a dolog nem elég szakszerű és nem adta ki az indítási engedélyt. A felvillantott összefüggéseket . és amelyekről azt gondolom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful