ISI KANDUNGAN

PERKARA
Isi kandungan Pengenalan

MUKA SURAT
I 1

1.0

Mendapatkan dan menghuraikan maklumat daripada pelbagai sumber berkaitan konsep ayat dasar dan ayat terbitan

3

2.0 2.1 2.2

Menerangkan proses penerbitan ayat dalam bahasa Melayu. Proses pengguguran Proses Penyusunan Semula

11 12 32

3.0

Menghuraikan binaan subjek dan binaan predikat dalam ayat tunggal bahasa Melayu.

37

3.1

Ayat Tunggal

4.0

Mendapatkan sebuah artikel dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka serta menganalisis binaan frasa nama dan binaan frasa sendi nama dalam teks tersebut.

39

4.1 4.2

Frasa Nama Frasa Sendi Nama 49

5.0

Rujukan

52

6.0

Refleksi

53

7.0

Borang Rekod Kolaborasi

55

i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful