Κ.Ο.

ΜΑΧΗΤΗΣ
1 9 7 0

- 1 9 7 5

απο τον
μικροαστικο
ριζοσπαστισμό
στο λενινιστικο ρευμο

Γ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΠΕΡΙΟΑΟ
ΤΗΣ ΑΗΤΙΑΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ
ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΟΗΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ]

έκδοση « Τ ηΎ ης

περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ..........................................
Α. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ.........................
1. θέσεις γιά τήν ’Αντίσταση, τό Λαϊχό ’Απελευθερωτικό
Β. ΤΟ 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ.................
2. Οίκονομικοκοινωνική άνάλυση τής 'Ελλάδας.......
3.
4.
Γ. ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΤΟΤ ΝΟΕΜΒΡΗ....................................... Σελ.21
5. Τδ Φοιτητικό Κίνημα σέ άποφασιστική καμπή......
6.
7.
8.
9. Φοιτητικό Κίνημα: προβλήματα καί στόχοι........
10. Προβλήματα 'Ενότητας...........................
Δ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΙ Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΙΑ­
ΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ............................. Σελ.36
11. Τά συμπεράσματα άπ’ τή μάχη τοΰ Πολυτεχνείου....
12. *Η σημερινή κατάσταση καί τά καθήκοντά μας.....
13. ’Οργάνωση καί άναγκαιότητα των Πολιτικών ’Επιτροπών^,^ ^
Ε. ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ. ΙΟΥΛΗΣ ’74. ...Σελ.46
14.
ΣΤ. ΤΟ 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Κ.Ο.ΜΑΧΗπΗΣ. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ’74...
15. 'Η πολιτική κατάσταση στήν Ελλάδα .............
ζ. Η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ *75 ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ Κ.
16.
ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΑΣΤΙΚΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
'Εκδόσεις "ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΣ ΜΑΧΗΤΗΣ"
'Υπεύθυνος σύμφωνα μέ τδ νόμο: Τάσος Κατιντσάρος
Κολοκυνθοϋς 45
Μεταξουργείο - ’Αθήνα
'Υπεύθυνος τυπογραφείου: Β. ’Αντωναχούδης
Δαβάκη 8
Λαχαναγορά Ρέντη
2

εισαγωγή

Ή έκδοση αύτή στοχεύει,μέσα άπδ μιά σειρά Αντιπροσωπευτι­
κά κείμενα της άντιδιχτατορικής περιόδου καί τοΰ πρώτου χρό­
νου της μεταπολίτευσης, νά κάνει γνωστή σέ 8σό τό δυνατόν με­
γαλύτερο φάσμα άγων ιστών τήν πορεία καί τούς πολιτικούς προ­
βληματισμούς της Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ στά χρόνια 1972^75 καί νά συμ7
βάλλει στδ ζεκαθάρισμα της ιδεολογικοπολιτικής σύγχισης που
βασιλεύει στδ κίνημά αας.
^
Στήν Ικδοση αυτή περιλαμβάνονται 16 πολιτικά κείμενα (άποφάσεις τής δργάνωσης, άρθρα, διακηρύξεις κλπ.), πού καλύπτουν
μιά χρονική περίοδο 3 χρδνων καί Αντικατοπτρίζουν μέ τδν κα­
λύτερο τρδπο τήν πάλη των γραμμών στούς κδλπους της δργάνωσης
καί τούς σταθμούς άπδ τούς δποίους'πέρασε ή Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ), γιά
νά μετεξελιχτεϊ απδ μιά άντκρατική άντιστασιακή συσπείρωση σέ
ένα Μαρξιστικδ-Λενινιστικό φορέα.
'Η δημοσίευση κειμένων τής περιόδου 1970-71
&έν θεωρήθηκε
σκδπιμη, δεδομένου ότι ή δργάνωση αύτδ τδ χρονικδ διάστημα
βρί-σκονταν σέ μιά πρώτη εμβρυακή περίοδο,καί κατά συνέπεια τά
γραφτά αύτής τής περιδδου δέν έχουν καμμιά Ιδιαίτερη σημασία
γιά τδ κίνημά μας.
'Η παράθεση των πολίτικων ντοκουμέντων φτάνει μέχρι καί
τδν Φλεβάρη τοϋ
όπου καί δλοκληρώθηκε ή ρήξη Ανάμεσα
στίς δυδ γραμμές. Απδ κεϊ καί πέρα πιστεύουμε, δτι ή ιδια ή
δράση τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ άποτελεΐ τδ Ασφαλέστερο μέτρο γιά νά
κρίνει κανείς τίς πολιτικές Αρχές καί θέσεις τής δργάνωσης
καθώς καί τή συμβολή της στούς αγώνες τοΰ μαζίκοΰ κινήματος»

Γιά νά διευκολυνθεί ή άξιολδγηση των πολιτικών ντοκουμέ­
ντων καί άρθρων.θεωρήθηκε Απαραίτητο νά προτάσσεται κάθε φορά
ένα εισαγωγικό Ιστορικο σημείωμα.
Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α. ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ Κ. Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ

Ή Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ γεννήθηκε τό φθινόπωρο τοϋ 1970, μέσα
ά π ’τήν πρωτοβουλία πρώην μελών καί στελεχών τής ΗΔΑ καί
τής Δ.Ν.Λαμπράκη,πού συνειδητοποιώντας τή χρεωκοπία του
ΚΚΕ καί σπάζοντας όργανωτικά καί πολιτικά μαζί του,προ­
χώρησαν στήν οικοδόμηση ένδς αυτόνομου πολίτικου φορέα.
Δυστυχώς,δπως άπόδειζε ή ίδια ή ζωντανή πραγματικότητα,
ή ρήξη με τδν ρεβιζιονισμό καί τόν οππορτουνισμο δεν εγινε από θέση άρχών, μ'άποτέλεσμα ή νέα αυτή συσπείρωση
νά φέρνει πάνω της τά σημάδια τοϋ παρελθόντος καί νά
διαπνέεται άπδ μικροαστικό ριζοσπαστικό πνεϋμα.

*Η πραγματική παντοδυναμία τής χούντας έκείνη την
περίοδο (1968-1970), δέν έξηγήθηκε σάν αποτέλεσμα των
εύνοϊκών συγκυριών τήο έποχής, αλλά θεωρήθηκε μιά γιά
πάντα δοσμένη. Ετσι ή οργάνωση,ύποτιμώντας τις άνεξάντλητες δυνάμεις τϊ)ς εργατιάς, μήν. μπορώντας νά δει τήν
προοπτική τών μεγάλων μαζικών άγώνων. όδηγηθηκε σ άδιέζοδες καταστάσεις κι έπεσε σέ δεξιά όππορτουνιστικά λά­
θη.
Υΐοθέτησε μορωές όργάνωσης (πολιτικό καί στρατιωτικό
τμήμα) καί μορφές πάλης (Ενοπλη προπαγάνδα, άντάρτικο
πόληο),ποΰ τήν ξέκοψαν, στά πρώτα της βήματα,άπό τίς ζω
ντανες δυνάμεις τοϋ κινήματος.
Μέ μιά πολιτική πλατφόρμα διάσπαρτη άπό μικροαστικές
κι άντιμαρξιστικές θέσεις, χωρίς τδ άναγκαϊο ίδεολογικο
ξεκαθάρισμα,ηταν επόμενο η όργάνωση νά καταλήζει σέ μιά
αντιφατική συσπείρωση, που ειχε τό χαραχτήρα οργάνωσηςόμπρελλα καί πού μέσα σ’αύτήν ύπήρχαν μιά Μαρξιστικολενινιστική πτέρυγα καί μιά δεξιά οππορτουνιστική χαοτική
τάσιρ.
Αντιπροσωπευτικό πολιτικό κείμενο αυτής τής περιό­
δου είναι τό παρακάτω ντοκουμέντο μέ τίτλο "θέσεις γιά
τήν άντίσταση—τδ λαϊκό απελευθερωτικό άγώνα",πού άπετε—
λει ούσιαστικά καί τήν πολιτική πλατφόρμα τής δργάνωσηο
μέχρι τδ 1ο Συνέδριο.

1.

© ε σ ε ί ς για

το Λ α ϊκ ό

1

την

Α ν τ ίσ τ α σ η ,

Α π ε λ ε υ θ ε ρ ω τ ικ ό

J2ί!2Π_I3£_2Iβ“Σ±.ί!ίIi.ϊΐi£_&i?ίI2I2£I-£

Τά αίτια έγκαθΙδρυσης τής
στρατιωτικής δικτατορίας βασι,κα
ηταν:
α) ή ΑνΑπτυξη τοϋ δημοκρατικοί),
προοδευτικοϋ μαζικοϋ κινήμα­
τος (παρά τήν κρίση τής αρι­
στερές) πού £βαζε σέ κίνδυνο
καί Αμφισβητούσε τδσο τΑ οι­
κονομικά, πολιτικά καί στρα­
τιωτικά συμφέροντα της μονο­
πωλ ιακής αστικης_τάξης καί
τοϋ ίμπεριαλισμοϋ-ίδιαίτερα
τοϋ Αμερικάνιάου-δσο καί τήν
οίκονομικοπολιτική
έξέλιξη
πού ήθελαν νά έπιβάλλουν.
β) ή δξυνση τής κατάστασης στδ
χώρο τΑς Ν.Α. Μεσογείου καί
Μ.Α.καί ή επικείμενη έπίθεση
τοΰ 'Ισραήλ κατά των Αραβι­
κών χωρων.Κατάσταση πού £βά­
ζε σέ κίνδυνο τά οικονομικά
καί στρατιωτικοπολιτικά συμ­
φέροντα
τοϋ Ιμπεριαλισμού
γενικά, του Αμερικάνικου είδικώτερα, (συμπεριλαμβανομέ­
νων καί των συμφερόντων των
έλλήνων έφοπλιστών).
γ) ή επιδίωξη έπιβολής λύσης
στδ κυπριακδ στά πλαίσια των
στρατιωτικοπολιτικών έπιδιώξεων τοϋ Αμερικάνικου ίμπεΡ LCxXlO(iOU·
Ετσι, Λ
έγκαθ ίδρυση Ττής
στρατιωτικής δικτατορίας ηταν
τελικά Αποτέλεσμα της οξυνσης
τζς ταξική πάλης, που έθετε σε
κίνδυνο τα συμφέροντα, τίς θέ­
σεις,καί προοπτικές τοϋ ίμπεριαλισμοϋ-Ιδιαίτερα τοϋ Αμερικάνικου-καί της στενά συνδεδεμένης καί έξαρτημένης άπδ αύτδν
μονοπωλιακής Αστικής τάξης. Καί
σάν μορφή εξουσίας τά συμφέρο­
ντα των δυνΑμεων αίιτων εκφρά­
ζει ,περιφρουρεϊ καί διευρύνει ή
στρατιωτική δικτατορία.

Αγώνα

'Η παρέλευση 5ετίας άπδ τήν
έγκαθ ίδρυση
τής στρατιωτικής
δικτατορίας,οΰτε έξαφάνισε,οΰτε
άμβλυνε τίς αΐτίες πού τήν έπέβαλαν. 'Απεναντίας συνέβη τδ Α­
ντίθετο. 'Ετσι έχουμε:
-μιΑ σαφή άρνηση τοϋ λαοϋ ν’
Αποδεχτεί τή δικτατορία καί
τήν πολιτική της,πού μάλιστα
δποτε τοϋ δίνεται ή ευκαιρία
τήν έκδηλώνει κι Ανοιχτά,πα­
ρά τήν κρίση τής Αντίστασης
καί των όργανωμενων φορέων
Χ]]ς,Ιδιαίτερα των παραδοσια­
κών.
-ένα Αδυνάτισμα των θέσεων
τοϋ Αμερικάνικου ίμπεριαλισμοϋ, τδσο παγκόσμια δσο καί
στό χώρο τής Ν.Α. Ιίεσογείου
καί Μ.Α. Μή λύση της κρίσης
στή Μ.Α.,καθώς καί έπιδύνωση
τοϋ κυπριακοϋ.
2. Χα^ακτ^ας__ καί_κινΐ}τ^£ΐε£
δυνάμεις_τοϋ_άχώνα_έυάντι^α
ϊί3£_£ΐ*Ι2:Ι2Εΐΐ£
*0 χαρακτήρας τοϋ Αγώνα εί­
ναι: Αντιδικτατορικδς,Αντιιμπε­
ριαλιστικός, Αντιμονοπωλιακδς.
είναι Αγώνας γιά τήν Ανατροπή
τοϋ καθεστώτος καί τήν έγκαθί­
δρυση τής Λαϊκής 'Εξουσίας Από
τίς οργανωμένες Αντιστασιακές,
Απελευθερωτικές λαϊκές
δυνά­
μεις,πού θ’Ανοίξει τδ δρόμο δη­
μιουργίας των κατΑλληλων οίκο νομικών, κοινωνικών καί πολίτι­
κων συνθηκων-στή βΛση των σοσι­
αλιστικών
μετασχηματισμων-γιά
ν’Αποφασίζει κυριαρχικά ό λαός
γιΛ τίς τύχες του.
Ό Αγώνας δηλ. ένάντια στή
στρατιωτική δικτατορία είναι άνειρήνευτος Αγώνας κατά των οι­
κονομικών, κοινωνικών,πολιτικών
καί στρατιωτικών δυνάμεων, ντδ-

πιων καϋ ξένων, πού συνέβαλαν
καί έπέβαλαν τή στρατιωτική δι­
κτατορία καί συμβάλουν στή δια­
τήρησή της.Συνεπώς,είναι αγώνας
γιά την εθνική Ανεξαρτησία και
τήν κοινωνική Απελευθέρωση.
Σ’£να τέτοιο Αγώνα οΐ βασι­
κές κινητήριες δυνάμεις της Α­
ντίστασης. τοϋ Απελευθερωτικοϋ
λαϊκού Αγώνα είναι: ή έργατική
τάξη, ot έργαζόμενοι, ή Αγροτιά
(φτωχή βασικά), ot φοιτητές, ot
διανοούμενοι Hat τά άλλα μεσοστρώ|ΐατα της πόλης καί τοϋ χω­
ρίου (έλεύθεροι επαγγελματίες,
μαγαζάτορες, μικρέμποροι,βιοτεχνες).μέ ήγετική δύναμη τήν έργατικη τάξη.
Ot βασικές Αντιδραστικές δυ­
νάμεις είναι:ot φορείς των ντό­
πιων nat ξένων μονοπωλίων,ή μο­
νοπωλιακή άστικη τάξη γενικώτερα
καί έκεϊνα τά κοινωνικά
στρώματα πού τούς ύπηρετοϋν.

Σέ μιά χώρα σάν καί τή δική
μας:
α) βιομηχανική-άγροτική καπιτα­
λιστική χώρα, μέ διογκωμένο
τδν τομέα των υπηρεσιών (ι­
διαίτερα τοϋ έμπορίου καί
τοϋ τουρισμοϋ) καί της ναυ­
τιλίας, μέ στενή σύνδεση καί
έξάρτηση άπδ το ξένο κεφά­
λαιο καί μέ Αναπτυσσόμενες
δλο καί περισσότερο τίς κρατικο-μονοπωλιακές
σχέσεις
πού συνυπάρχουν μέ τίς βαθ­
μιαία
έξαωανιζδμενες, Αλλά
σημαντικές Ακόμα, καθυστερη­
μένες έμπορευματοπαραγωγικες
σχέσεις*
β) μέ τδ μισό τοϋ πληθυσμοϋ καί
πΑνω συγκεντρωμένο στά Αστι­
κά κέντρα,Ιδιαίτερα στήν πε­
ριοχή της πρωτεύουσας δπου
ζεΐ πάνω άπδ τδ 1/4· τοϋ πλη­
θυσμοϋ καί διεξάγεται τό με­
γαλύτερο μέρος της οικονομι­
κής,πολίτικης καί πολιτιστι­
κής δραστηριότητας καθώς καί
σε 4 - 5 αλλα μεγάλα άστικά
κέντρα*
γ) μέ τή γνωστή κατάσταση πού
επικρατεί στην Οπαιθρο μετά
τδν έμφύλιο πόλεμο*
τδ κέντρο βάρους της πάλης βρί­
σκεται περισσότερο στά Αστικά
6

κέντρα καί κυρίως τά μεγάλα.
Γιάττήν έπιτυχία δμως τοϋ Α­
γώνα είναι Αναγκαία καί ή κινη­
τοποίηση της Αγροτιάς^ πού μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί σέ πλα­
τιά κλίμακα καί μέ λίγο - πολύ
μόνιμο τρόπο,μονάχα μετά άπδ 6ρισμένη Ανάπτυξη της πάλης στά
άστικά κέντρα.
Σημαντικό ρδλο. έπίσης, στήν
κατεύθυνση της Ανάπτυξης της
πάλης, γενικά στήν ’Ελλάδα καί
είδικωτερα στήν ύπαιθρο.μποροϋν
νά παίξουν καί οΐ μετανάστες.

4. Σΐ£ΐΙΠχικ^_-_τακτικ^Α_^0£2έ£
πάλΐ]£
Στρατηγικός στόχος τοϋ Αγώνα
είναι ή συντριβή τοϋ καθεστώτος
της στρατιωτικής
δικτατορίας
καί ή έγκαθίδρυση τΤ)ς λαϊκής έξουσίας.
'0 στρατηγικός αυτός στόχος
μπορεϊ νά γίνει πράξη μονΑχα
στή βάση μιας στρατηγικης πού
Αποβλέπει στη δημιουργία ένδς
ίσχυροΰ μαζικού αντιστασιακού,
άπελευθερωτικοϋ λαΐ'κοϋ κινήμα­
τος, Ικανοϋ νά συγκρουστεΐ Απο­
φασιστικά μέ τδ καθεστώς.
*Η στρατηγική αύτή χΤ)ς κινη­
τοποίησης των μαζών μπορεϊ νά
πραγματοποιηθεί μονάχα μέ τή
χρησιμοποίηση δλων των δυνατών
μορφών πάλης: τ?|ς Ιδεολογικοπολιτικης,δυναμικής - ένοπλης καί
συνδικαλιστικής. Καί μέ τον δρο
δτ ι:
α) θά διεξάγονται καί Απευθύνο­
νται τοσο στδ σύνολο των κι­
νητήριων δυνάμεων της Αντί­
στασης, δσο καί σέ τμήματά
τους μέ δουλειά μέσα σε τδπους έργασίας,έκεϊ δπου ζοϋν
καί κινούνται ot δυνάμεις
της Αντίστασης,
β) θα διεξάγονται παράλληλα καί
συνδυασμένα,
γ) κάθε ωορά τδ βάρος θά πέφτει
σ'αύτη f) έκεϊνες τίς μορφές
πάλης πού προωθοϋν καλύτερα
τήν προοπτική ττ^ς δημιουργί­
ας δυναμικοϋ μαζικοϋ κινήμα­
τος.
δ)πέρα Από τήν παράνομη καί ήμιπαράνομη δράση θά αξιοποιοϋνται, στό βαθμδ πού θά εί­
ναι δυνατδν, καί δλες ot δυ­
νατότητες γιά νόμιμη δρΑση.

Στή σημερινή κατάσταση οί ι­
δεολογικοπολιτικές μορφές πάλης
σέ συνδυασμό μέ τίς δυναμικές
καί τή συνδιακλιστικη δραστηρι­
ότητα, μπορούν νά προετοιμάσουν
τό έδαφος, διαμορφώνοντας τίς
κατάλληλες Αντικειμενικές καί
ύποκειμενικές συνθήκες, γιά τδ
πέρασμα σέ ολο καί πλατύτερους
καί πιδ προωθημένους οίκονομικούς καί πολίτικους αγώνες. Γιά
τή δημιουργία έτσι σε μιά πο­
ρεία ένδς ισχυροΰ μαζικού Αντι­
στασιακού, άπελευθερωτικοϋ λαΐ'κσϋ κινήματος, πού ή Οπαρξή του
Αποτελεϊ βασικό δρο σέ συνάρτη­
ση καί μέ τούς άλλους Αναγκαί­
ους παράγοντες (Οπαρξη έπαναστατικης κατάστασης-πολιτικά δριμου. καλά δργανωμένου καί δργανικα δεμένου μέ τίς μάζες έπαυαστατικοϋ
φορέα - ευνοϊκών
συνθηκών), πού Απαιτοϋνται γιά
μιά τελική Αναμέτρηση μέ τδ κα­
θεστώς, στήν Αποφασιστική στιγ­
μή.
5. Στάδιο_π£οετοι^ασlag
Α:_Γενικά
Παίρνοντας ύπδψη:τή διασπορά
των δυνάμεων της επαναστατικής
Αριστεραο καί της Αντίστασης,τη
διαφορά εκτιμήσεων καί πολίτι­
κων θέσεων πού ύπάρχει, τδ πάρα
πολύ χαμηλδ έπίπεδο της Αντι­
στασιακής πάλης,τδ χαμηλδ δργανωτικδ καί τεχνικδ έπίπεδο των
όργανωμένων δυνάμεων χΤής Αντί­
στασης, θεωρούμε δτι είναι Ανα­
γκαίο τδ πέρασμα Απδ 2να στάδιο
ιδεολογικης,πολιτικης,δργανωτιK ? jc
καί τεχνικής προετοιμασίας
που ΘΑ πρέπει νά δημιουργήσουμε
τούς Απαραίτητους ελάχιστους ό­
ρους γιά μια διεξαγωγή της πά­
λης μέ προοπτική.
Τδ στάδιο προετοιμασίας πρέ­
πει νά έξασφαλίσει τούς παρακά­
τω δρους, πού Αποτελοϋν ταυτό­
χρονα καί κριτήριο γιά τδ ποϋ
τελειώνει:
α") ουσιαστική έμφάνιση:πολιτική
-πρακτική.
β) συνέχεια στήν πάλτ) καί μάλι­
στα τή κλιμακωτή Ανάπτυξή
της,στδ βαθμδ φυσικά πού αυτδ έξαρτδται Απδ τδ στάδιο
προετοιμασίας,
γ) Ικανότητα
προσανατολισμού

καί συνέπεια στδ τελικδ σκοπδ.

α) μέ διεξοδικές έπαφές Ανάμεσα
σέ έκπροσώπους Ομάδων καί
δργανώσεων που συμφωνοϋν σέ
βασικά ζητήματα καί δέχονται
νά δουλέψουν Απδ κοινοϋ μέ
προοπτική τή συνεργασία fi τή
συγχώνευση σέ Αντιστασιακδ
έπίπεδο.
01 έπαφές αυτές θά πρέπει
νά γίνονται, βαθμιαία καί μέ
προσοχή,δλο καί πιδ Αντιπρο­
σωπευτικές καί συλλογικές.
Τελικά θα πρέπει νά καταληξουν,μετά Από κατάλληλη προ­
ετοιμασία, σέ μιά συνάντηση
έκπροσώπων δλων των δργανώ­
σεων καί δμάδων πού συμφω­
νοϋν νά παλέψουν Απδ κοινοϋ
καί ή όποία θ’Αποκρυσταλλώ­
σει καί έπικυρώσει τήν προη­
γούμενη δούλειΑ καί θά προ­
χωρήσει στή συγχώνευση f) τή
συνεργασία γιά δσες δέν τήν
δεχτούν ή τουλάχτιστόν στή
δημιουργία των βάσεων για
μιά ουσιαστική καί λίγο-πολύ
μόνιμη συνεργασία σέ Αντι­
στασιακό έπίπεδο.
β) στδ βαθμδ πού διαπιστώνεται
συμφωνία καί διάθεση γιά ου­
σιαστική κοινή δράση -έστω
καί περιορισμένη-νά προχωρδμε }3<ιθμιαΐα σ αΰτήν, καθώς
καί στή- διαμόρφωση μεταβατι­
κών δργανωτικων καί τεχνικών
ύποδομων, πού νά έντάσσονται
καί έξυπηρετοϋν τήν κοινή Α­
ντιστασιακή προοπτική
καί
πού πολλές άπ’αύτές θά ένταχθοϋν,ένδεχδμενα.αργότερα
καί μετά άπδ σχετική Αναπρο­
σαρμογή στίς δργανωτικές καί
τεχνικές διαρθρώσεις τοϋ ύπδ
διαμόρφωση, ένιαίου Αντιστα­
σιακού φορέα.

6. 1θ£χανωτ^κέ£_Α££έ£__καί_λειΙ°ΗΕΐ1“

Α. 'Εδδ δέν θά Λναφερθοϋμε στά
δργανωτικά προβλήματα πού μπαί­
νουν στίς δυνάμεις τΤ^ς έπαναστατικης άριστερδς σχετικά μέ
τή διαμόρφωση τοϋ φορέα ή φορέ­
7

ων πού θά έκφράζουν, ούσιαστικά:
Hat δχι "έν δυνάμει", τά συμφέ­
ροντα της ίργατικης τάξης καί
των έργαζδμενων, άλλά στα δργανωτικά προβλήματα πού τοποθε­
τούνται στδ επίπεδο της άντίστασης.
Πριν δαως προχωρήσουμε σ ’αύτά θά θέλαμε να παρατηρήσουμε
δτι τή λύση καί τοϋ δργανωτικοϋ
προβλήματος τής έπαναστατικης
άριστεράς δέν πρέπει νά τήν
βλέπουμε παρά σάν μιά σύνθετη
καί μακρόχρονη διαδικασία πού
θά περνάει άναγκαστικά μέσα ά π ’
τά συγκεκριμένα προβλήματα πο­
λιτικά καί πρακτικά πού βάζει ή
άνάπτυξη της άντιστασιακής πά­
λης, τοΰ λαϊκοΰ άπελευθερωτικοϋ
άγώνα.
"Αλλωστε τδσο τά προβλήματα
έκεΐνα πού τοποθετούνται στδ έπίπεδο της μαρξιστικής συσπεί­
ρωσης δσο καί εκείνα πού τοπο­
θετούνται στδ έπίπεδο της Αντι­
στασιακής συσπείρωσης βρίσκο­
νται σέ στενή σύνδεση καί Αλλη­
λεξάρτηση μεταξύ τους.

Προσπάθεια τεχνίτου διαχωρι­
σμού τους θά δδηγοϋσε, άργά ή
γρήγορα σέ Αδιέξοδο.
Β. Βασική προϋπόθεση γιά τήν ά­
νάπτυξη της Αντίστασης είναι ή
συγκρότηση μέσα άπδ φυσιολογι­
κές διαδικασίες πού θά Απορρέ­
ουν άκριβδς Απ τήν Ανάπτυξη τής
πάλης ένιαιας Αντιστασιακής δργάνωσης.
Μια τέτοια δργάνωση:
-θ’άποτελεϊ τήν Οργανωμένη

έκφραση τής ενδτητας δλων
των κοινωνικών δυνάμεων τής
Αντίστασης, τοϋ λαϊκού Απε­
λευθερωτικού Αγώνα.
-θά είναι αύτδνομη σέ σχέση
έ άλλους φορείς (κδμματα,
ργανώσεις κ.α) καί θά έπεξεργάζεται
αυτοδύναμα τήν
πολιτική της γραμμή.

-σάν μέλη της θά γίνονται
δεκτά δσοι θ Αποδέχονται τδ
πρδγραμμα, τήν πολιτική καί
τίς Αρχές της καί θά συμμε­
τέχουν καί παλεύουν συντονι­

σμέ να-δργανωμένα γιά τή δια
μδρφωση καί υλοποίησή τους.
-θά λειτουργεί μέ βάση τί
Αρχή δτι ή γραμμή καί ή δρά
ση της διαμορφώνεται Από τί
πλειοφηφία καί μέ παράλληλ
κατοχύρωση τής δυνατδτητο
έκφρασης καί κυκλοφορίας ττ
γνώμης τής μειοψηφίας.
-θά εχει τδσο πολιτικές δο
καί μαχητικές δργανώσεις βό
σης.
01 πολιτικές της δργανά
σεις βάσης θά πρέπει νά I
χουν τή μορφφ έπιτροπών κο
νά οίκοδομουνται στούς τί
πους δουλειάς καί σπουδών,!
κεϊ δπου ζουν καί κινούντο
οΐ Αντιστασιακές κοινωνικέ
δυνάμεις.
Τδσο ot έπιτροπές, δσο >
οΐ μαχητικές δμάδες λειτουρ
γοϋν, Αποφασίζουν καί δροΐ
πρωτοβουλιακά αύτοδύνα^α κο
αύτδνομα στά πλαίσια της γ£
νικώτερης γραμμής καί κί
τεύθυνσης πού διαμορφώνετο
συλλογικά.
-θά συντονίζεται άπδ ένιαΐ
πολιτικοστρατιωτικδ κέντρο,
-ή δουλειά των δργανώσει
καί των άγων ιστών θά γίνετο
μέ βάση τδ τετράπτυχο: πρί
γραμμα-δράση-άπολογισμδς- i
λεγχος.Καί στή βάση αύτη χο
ράζονται ot κατευθύνσεις, I
λέγχονται καί έκλέγονται (
ύπεύθυνοι Απδ τά κάτω μέχ(
τά πάνω σέ τακτά χρονικά δι
αστήματα.
-ot οργανώσεις καί τά μέ?
τους δουλεύουν στ^ βάση τΐ
αύστηρής τήρησης των κανδνι
τής: συνωμοτικοτητας,Αποκέ'
τρώσης,στεγανδτητας καί έπ(
γρύπνησης.
-στίς συνθήκες Ιδιαίτερα τί
παρανομίας, τά μέλη καί ι
δργανώσεις θά πρέπει ν’Ανί
πτύσσουν τίς Απαιτούμενες
κανδτητες,δστε νά μπορούν ’
παλεύουν πρωτοβουλιακά,αύτι
δύναμα καί αύτδνομα.
Γενάρης 72

Β. Τ Ο ί ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ

Τδ 1ο Συνέδριο της δργάνωσης. πού έγινε στήυ 'Αθήνα
τδν Γενάρη τοΟ 1973»αποτέλεσε και Tfv Αφετηρία του έπαναστατικοΰ προσανατολισμοϋ της όργανωσηο. Στή διάρκεια
τοϋ Συνέδριου οΐ μικροαστικές τουπαμαρίστικες άπδψεις
τΚς πλειοφηφίας της Ιδρυτικής όμάδας ήττήθηκαν όριστικα.
'Η πάλη, πού Ενα δλδκληρο χρδνο έδιναν οΐ συνεπείς
λ!αρξιστές-Λενινιστές βοηθούμενη καί άπδ τά πρώτα δειλά
σκιρτήματα τοϋ φοιτητικού κινήματος,στέφθηκε άπδ έπιτυχία.
Τδ Συνέδριο ψήφισε σχεδόν δμδφωνα tIc προγραμματικές
θέσεις τή<£ δργάνωσης,υΙοθετώντας άνεπιφυλαχτα τήν Σοσι­
αλιστική Επανάσταση καί τή Διχτατορία τοϋ Προλεταριά­
του.
’Επίσης μέ μεγάλη πλειοψηωία έγκρίθηκε τδ καταστατικδ της δργάνωσης, πού άποκατεστησε μιά πραγματικά μπολ­
σεβίκικη λειτουργία στδ έσωτερικδ της. Χαραχτηριστική
τής ύπεροχής των Μαρζιστικολενινιστικών δυνάμεων ήταν
και ή σύνθεση τοϋ Κεντρικού ^Οργάνου,στδ όποιο γιά πρώ­
τη φορά έκλέχτηκαν συνεπείς Μαρζιστές-Λενινιστές καί
μάλιστα σέ ιση αναλογία μέ τούς εκπρόσωπους τής οππορτο«νιστιχής όμάδας.
Ot άποφάσειο τοϋ 1ου Συνέδριου δώσανε μεγάλη ώθηση
στή δράστ) της οργάνωσης καί άποτέλεσαν σπουδαίο μπούσουλα γιά τή μαζική δουλειά των μελών καί στελεχών.Ταυ­
τόχρονα κάνανε την όργάνωση Ικανή νά πάρει ένωτικές
πρωτοβουλίες στά πλαίσια τής έπαναστατικής άριστερδς.
Παρ’δλα αύτά ή παλιά άντίληψη συνέχισε νά έπιβιώνει,
διαφοροποιημένη,εϊναι άλήθεια, καί στδ δργανωτικδ σχήμα
(χωρισμός σέ πολιτικό καί στρατιωτικό τμήμα) καί στδ
ζήτημα τοϋ ένοπλου άγώνα,γιά τδν όποιο τδ Συνέδριο πήρε
μιά οχι καθαρή άπδφαση.
"Επρεπε νά περάσουν μερικοί μήνεο άκδμη καί νά μεσο­
λαβήσουν τά γεγονότα τής Νομικής,για νά συντριβοϋν όριστικά ot μικροαστικές τουπαμαρίστικες άντιλήψεις καί νά
άποκατασταθει ή δργανωτική ένδτητα (διάλυση τοϋ στρατιωτικοϋ τμήματος) τδν ’ΐούνη τοϋ 1973·
Τά ντοκουμέντα πού δημοσιεύονται παρακάτω είναι Απο­
φάσεις τοϋ 1ου Συνέδριου τής δργάνωσης καί δημοσιεύο­
νται γιά πρώτη φορά.

2.

Ο ικ ο ν ο μ ικ ο κο ινω ν ικ η

αναλυση

Α.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ

της

Ελλαδας

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Άπ'τή λήξη τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοϋ Αγώνα τοϋ 1821 καί μέχρι σή­
μερα, βνα βασικό χαραχτηριστιχό της ’Ελλάδας ήταν ή έξάρτηση της Α π ’
τίς χ&θε φορά Μεγάλες Δυνάμεις.

Τήν έθνιχή της Ανεξαρτησία ή Ελλάδα τήν Απόχτησε σέ μία έποχή πού
6 καταχτητής της,ή ’Οθωμανική αύτοκρατορία.βρίσκονταν σέ κατάσταση Α­
ποσύνθεσης. Τό γεγονός ομως δτι τελικά ή ανεξαρτησία Αποχτήθηκε δχι
μετά Απδ συντριβή των Τούρκων καί νίκη των 'Ελλήνων ουτε μετά Από
συνδιαλλαγή μεταξύ Τους Αλλά μετά άπδ μεσολάβηση ’Αγγλίας-Γαλλίας-Ρω­
σίας,καί επιβολή στήν υπδ διάλυση ’Οθωμανική αύτοκρατορία των δρων Α­
νεξαρτησίας τής έξαντλημένης 'Ελλάδας,άποτέλεσε τήν πρώτη βάση γιά τή
μετέπειτα εξάρτηση.
Ή έξάρτηση αύτή ξεκίνησε (μέ βάση τά ληστρικά "δάνεια Ανεξαρτησί­
ας^ πού ^ορηγηθηκαν τδ 1824 καί τό 1825 Λπ'τούς Άγγλους καί τδ1832
άπ’τούς Άγγλογάλλους καί Ρώσους καί μέ τδν μεσολαβητικό ρόλο των πα­
ραπάνω στήν άνεξαρτησία τής Ελλάδας) σάν ύποχρέωση έξδφλησης των
κρατικών δανείων καί ύπακοής στίς Αποφάσεις καί θελήσεις των "προστάτιδων δυνάμεων".Σιγά-σιγά μέ τήν Αδυναμία τοϋ νεοσύστατου καί καταστραμμένου έλληνικοϋ κράτους νά έκπληρώσει τίς ύποχρεώσεις του, μέ τήν
χορήγηση κι άλλων δανείων,μέ τήν ίδρυση προνομιούχων τραπεζιτικών όργανισμων (’ίονικής τδ 1839 καί 'Εθνικής τδ 1841) μέ βασικά ξένα κεφά­
λαια, ή έξάρτηση αύτή μεγάλωνε καί παγιωνδτανε.
. *Η ντδπια Αστική τάξη (δμποροι-βιοτέχνες-καραβοκυραΐοι), ή όποία
είχε Αναπτυχθεί μέσα στις πολύ Ανασταλτικές φεουδαρχικές παραγωγικές
σχέσεις πού έπέβαλε ή ’οθωμανική κατοχή, ήταν έξαιρετικά όλιγάριθμη
καί Αδύναμη ποσοτικά καί ποιοτικά. Βγαίνοντας μάλ'ιστα έξαντλημένη άπ
τδν έφτάχρονο Αγώνα -τοϋ όποίου σήκωσε σημαντικά ‘οικονομικά βάρη- δέν
ηταν σέ θέση ναποτελέσει σημαντικό παράγοντα κι αύτοδύναμο τής οίκονομικής ΑνΑπτυξης καί τοϋ Αστικοϋ μετασχηματισμοϋ τής φεουδαρχικής
έλληνικής κοινωνίας. Παράλληλα τδ έλληνικδ έμπορικδ-τραπεζιτικδ κεφά­
λαιο τοΤ5 έξωτερικοϋ, έχοντας Αναπτυχθεί δίπλα στδ βιομηχανικό κεφά­
λαιο.έχοντας Αποχτήσει Απ'τον τρδπο Ανάπτυξής του σημαντικούς δεσμούς
μέ το ξένο κεφάλαιο καί Αντιμετωπίζοντας τούς περιορισμούς πού τοϋ έπέβαλαν οΐ φεουδαρχικές παραγωγικές σχέσεις,η κυριαρχία των ξένων καί
ή στενότητα τής έσωτερικής Αγοράς,έμπαινε στήν Ελλάδα προσανατολιζδμενο καί έπενδυόμενο δχι σέ βιομηχανικές μονάδες,Αλλά σέ τομείς παρο­
χής ύπηρεσιων πρδς τδ ξένο κεφάλαιο (εμπόριο-τράπεζες-ναυτιλια). Τό
10

γεγονός μάλιστα δτι τδ έμπδριο, ή τρ&πεζα καί ή ναυτιλία ήταν δευτερεύοντες Αλλά Απαραίτητοι τομείς της παγκόσμιας καπιταλιστικής παρα­
γωγικής διαδικασίας καί τδ 'ότι η ϋπαρξη τοΰ πρωτεύοντος (βιομηχανία)
ειχε σάν άναγκαία προϋπόθεση τήν ϋπαρξη τοΰ δευτερεύοντος, έδινε στίς
σχέσεις ξένου καί ντόπιου κεφάλαιου περιεχόμενο δχι μονο έξάρτησης
ΑλλΑ καί συνάρτησης συμφερόντων.
Κάτω Ίπ’αύτές τις συνθήκες καί μέσα στά πλαίσια της άνισδμετρης Ανάπτυξης εοϋ καπιταλισμού σέ παγκόσμιο έπίπεδο,ή ’Ελλάδα έμεινε καθη­
λωμένη γιά μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου μέχρι τδν πρώτο παγκόσμιο
πόλεμο) στά έπίπεδα μιδς ύπανάπτυχτης -βασικά αγροτικής,μέ άλυτο δμως
τδ άγροτικδ της πρόβλημα- χώρας,στήν όποία κυριαρχοϋσε τδ φεουδαρχικο
στοιχείο. Χώρα ή όποία χρησίμευε στίς έπικυρίαρχες δυνάμεις σάν πηγή
διάφορων ύλων <κυρίως Αγροτικών προϊόντων), σάν πηγή έσόδων άπ'τά δο­
σμένα δάνεια καί -τό κυριώτερο- σάν στρατηγικής (στρατιωτικά καί οίκονομικά) σημασίας χώρος γιά τήν ύπεράσπιση καί προώθηση των συμφερό­
ντων τους στήν περιοχή -κυρίως- τής Μ . ’Ανατολής (βλ.Μικρασιατική έκστρατεία).
Στό ^αθμδ τώρα που ό καπιταλισμός σέ παγκόσμιο έπίπεδο άποχτοϋσε
Ιμπεριαλιστικό περιεχδμενο,μ*£να βασικό χαραχτηριστικδ του τήν εξαγω­
γή κεφαλαίων άντί έμπορευματων,ή 'Ελλάδα (σπουδαίος γεωγραφικά χωροςσημεΐο συνάντησης τριών ήπείρων) άρχισε ν ’άποχτα ενδιαφέρον καί σαν
χωρα τοποθέτησης κεφαλαίων. Κεφαλαίων,τά όποια στηριζδμενα στή στυγνή
εκμετάλλευση τοΰ φτηνοϋ ντόπιου έργατικοϋ δυναμικοϋ καί των πλουτοπα­
ραγωγ ικων πηγών τής χώρας,κάτω ά π ’τούς συμφερτικούς δρους πού θά έπέβαλαν μέσω των δεσμών κυριαρχίας τους, θά μπορούσαν νά πετύχουν ύπερκέρδη,τά δποΐα ό κορεσμός τοΰ δικοϋ τους έθνικοϋ χώρου σέ τοποθετημέ­
να κεφάλαια δέν τούς έπέτρεπε νά πραγματοποιήσουν έκεϊ.

01 πρώτες σοβαρές προσπάθειες τοποθέτησης ξένων κεφαλαίων γιά πα­
ραγωγικούς σκοπούς εγιναν μετά τδν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, Αλλά ή συ­
στηματική κι έπιταχυνόμενη τοποθέτησή τους άρχισε μετά τδν δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο κι ίδιαίτερα μετά τδ 1950 (βλ.νόμο 2687/1953 "περί
διευκολύνσεων στά ξένα κεφάλαια"),γιά νά φτάσει σέ μεγάλα ΰφη στή δε­
καετία 1960-1970.
. Μέχρι τδν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή Ελλάδα βρισκόταν στή σφαίρα
ο ίκονομ^,κής-πολ ιτ ικής-στρατ ιωτ ικής κυριαρχίας τοΰ τδτε παντοδύναμου
έγγλέζικου Ιμπεριαλισμού. Μέ τίς ανακατατάξεις δμως πού έγιναν μετά
τδν δεύτερο παγκ.πόλεμο καί σάν άποτέλεσμα αύτοΰ,δ Αμερικάνικος ίμπεριαλισμδς κυριάρχησε τόσο σέ παγκόσμια κλίμακα δσο καί στήν Ελλάδα
σέ βάρος τοΰ έγγλέζικου ιμπεριαλισμού.
Παρ’δλη τήν οικονομική καθυστέρηση πού τής έπέβαλε. ή άνισόμετρη Α­
νάπτυξη τοΰ καπιταλισμού μέσω τής ξένης κυριαρχίας καί έπειδή, όντας
ένταγμένη στό παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα,δέν ηταν Αποικιακή άλλα
έξαρτημένη χώρα, ή. Ελλάδα,δταυ γύρω στά 1930 δλοκλήρωσε τήν άγροτική
της μεταρρύθμιση, στίς βασικές της γραμμές ηταν μιά Αγροτική χώρα πού
δμως χαραχτηρίζονταν άπ’τήν κυριαρχία καπιταλιστικών σχέσεων παραγω­
γής τόσο στδν πρωτογενή (Αγροτικό) οσο καί στόν δευτερογενή τομέα πα­
ραγωγής. Μετά τδ 1950, μέ τήν έπένόυση βασικά ξένου καί έλληνικοΰ κο­
σμοπολίτικου κεφάλαιου καί τήν σχετική ΑνΑπτυξη τοΰ ντδπιου έμπορομεσιτικοϋ-τραπεζιτικοϋ-έφοπλιστικοϋ κεφάλαιου, ή Ελλάδα μπήκε σέ μιά
φάση βιομηχανικής ΑνΑπτυξης, μέ Αποτέλεσμα ν’Αλλάξει ή δομή τής έλληνικής οίκονομίας καί νά περασει ή χώρα μετά τδ 1964 σέ κατάσταση βιομηχανικής-Αγροτικής χώρας,δταν τδ βιομηχανικό είσδδημα ξεπέρασε τδ Α­
γροτικό σέ ποσοστιαία.συμμετοχή στδ συνολικό έθνικδ είσδδημα (26,1%
καί 24,3% τδ 1964, 31,4% καί 18,9% τδ 1971 τά Αντίστοιχα ποσοστά).
Τδ γεγονός δτι ή παραπάνω μετεξέλιξη τής έλληνικής οίκονομίας 2γιυε μέσα στά πλαίσια ισχυρής έξάρτησης καί στήρίχτηκε βασικά στήν έπένδυση ξένων κεφαλαίων,Αποτέλεσε παράγοντα Ισχυροποίησης της οικονο­
μικής καί πολιτικής έξΑρτησης τής ΈλλΑδας Απ’τόν διεθνή και Ιδιαίτε­
ρα τδν ΑμερικΑνικο ιμπεριαλισμό.

11

Β. ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στδν τομέα της πρωτογενούς παραγωγής,ή διανομή τής γης στούς άγρί
τες πραγματοποιήθηκε, κατά τδ μεγαλύτερο μέρος της, γύρω στά 1930,γι
νά όλοκληρωθεΐ γύρω στά 1952. Σύμφωνα μέ τήν στατιστική τοϋ 1961 <
γεωργικές έκμεταλλεύσεις καί έκτάσεις, κατά τάξεις μεγέθους, είναι c
παρακάτω:
_Τάξεΐ 2 _(ΐεχέθου£____________ Ιΐΐ’ίΐϋ'ΐ^λλεύσεΐζ______ ^Εκτάσεΐ£_

^Αριθ^δς____ %
Χωρίς γή
1-19
στρέμματα
20-49
"
50-99
"
100-199
"
200 καί πάνω
"

Σ ύ ν ο λ ο

16.793
504.362
415.841
172.746
38.912
7-518

1.156.172

1,5
43,6
35,9
14,9
3,4
0,7

100,0

Σ τ ρ έ ^ α τ α _____ %__
4.723.015
13.180.Ρ62
11.432.086
4.981.308
2.416.085

36,732.756

12,8
35,9
31,1
13,6
6,6

100,0

Δηλαδή ή άγροτική μας οίκονομία χαραχτηρίζεται άπ’τδν κατατεμαχι
σμδ της σέ μικρούς κλήρους. 'Αν δέ, πάρουμε ύπ’δψη μας τδ γεγονός,οτ
κάθε κλήρος άποτελείται Απδ δυδ κομμάτια κι άπάνω συνήθως, Απομακρυ
σμένα το ένα Απ’τ ’Αλλο, θά δοϋμε δτι αύτδς ό κατατεμαχισμός άποτελε
τροχοπέδη τής Ανάπτυξης τής Αγροτικής μας οικονομίας, γιατί δέν έπι
τρέπει τήν εκμετάλλευση τής γης μέ σύγχρονα τεχνικά μέσα σέ μεγάλ
πλάτος. *0 μικροαγρδτης μέ τΑ λίγα στρέμματα κατακομματιασμένης γης
είναι Αναγκασμένος είτε νά καλλιεργεί τή γή του μέ πρωτόγονα μέσα πε
σμένης παραγωγικδτητας είτε νά νοικιάζει μηχανήματα Ανεβάζοντας σημ
ντικά τδ κόστος παραγωγής. ’Ακδμα, ot μικροπαραγωγοί βρίσκονται κάτ
άπ’τή στυγνή έκμετάλλευση τής ΑΤΕ καί των μεγαλέμπορων. Τδ κράτος, μ
τούς μεγάλους τόκους των βραχυπρόθεσμων δανείων, μέ τήν καθήλωση τω
τιμών, μέ τίς έζευτελιστικά χαμηλές τιμές Ασφάλειας, όλοκληρώνει τή
καταληστεψη των μικροπαραγωγων, φέρνοντάς τούς πολλές φορές σέ κατά
στάση πού μόλις νά βγάζουν τά έξοδα παραγωγής τους. Κάτω Απ’αύτή τή'
κατάσταση, οΐ μικροαγρδτες Αναγκάζονται νά πουλήσουν ή νά νοικιάσου'
τά χωράφια τους καί νά στραφοϋν στά μεγάλα Αστικά κέντρα τοϋ έσωτερι
κοϋ η τοϋ έξωτερικοϋ. "Ηδη ό Αγροτικός πληθυσμός, μέσα στή δεκαετίι
1961-1971, μειώθηκε κατά 604.209 άτομα, κι Απ’τδ 43,8% τοϋ συνολικοί
πληθυσμοϋ έπεσε στό 35,1%. "Ετσι καταστρέφεται ένα μεγάλο ποσοστδ άπ
τούς Αγρδτες.'Ένα μέρος (τδ μεγαλύτερο) Απ’τούς καταστραμμένους Αγρό­
τες γίνονται προλετάριοι στά άστικά κέντρα τοϋ έσωτερικοϋ (πράγ^ια πο(
διευκολύνεται άπ’τήν τελευταία έκβιομηχάνιση) καί τοϋ έξωτερικοϋ, έν<
Αλλο μέρος παραμένει στδ χωριό καί άποτελεΐ τδ Αγ-οτικο προλεταριάτι
δουλεύοντας σάν έργάτες στίς καπιταλιστικές καί μέ σύγχρονη τεχνικί
δργανωμένες μεγάλες ίδιοχτησίες γής καί,τέλος,ένα μικρό μέρος άπορρο·
φώνται άπ’τδν ύπερτροφικό κρατικό μηχανισμό.

*0 αύξημένος παρεμβατικός ρδλος τοϋ κράτους, πού χαραχτηρίζει τδ\
σύγχρονο καπιταλισμό, κι ή σχεδδν δλοκληρωτική συγχώνευση μονοπωλίων·
κρΑτους.φαίνονται ξεκάθαρα άπ’τήν πολιτική τοϋ έλληνικοϋ κράτους στή\
άγροτική οίκονομία.01 βασικοί στόχοι τής πολιτικής αύτής είναι τρεις:
α.-Νά προμηθεύσει τήν άναπτυσσδμενη βιομηχανία μέ τδ Αναγκαίο φτην<
προλεταριάτο,προλεταριάτο πού θά προκύψει Απ’τούς καταστραμμένους μικροχωρικούς. β.-Νά δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες γιά τήν είσβολη τοί
μεγάλου κεφάλαιου στήν άγροτική οίκονομία,καί γ.-Νά συμπιέσει τδν τι­
μάριθμο σέ βάρος τής διασκορπισμένης καί χαλαρής Αγροτικής μάζας καί
σέ -πολύ μικρδ βαθμδ βέβαια- δφελος των έργαζδμενων τής πόλης.Γι’αύτί
12

καί τδ κράτος, δχι μδνο δέν σπρώχνει τούς άγρδτες στήν κατεύθυνση τής
έπιδοτούμενης συνεταιριστικής δργάνωσής τους,άλλά Αντίθετα,μέ τήν κα­
θήλωση των τιμΰν, τούς μεγάλους τδκους των δανείων πού δίνει μέσω τής
ΑΤΕ, τίς χαμηλές τιμές τής Ασφάλειας, τήν έλευθερία δράσης πού Αφήνει
στους κερδοσκδπους μεγαλεμπορες καί μεσάζοντες, σπρώχνει τδν Ιστορικά
οικονομικά ξεπερασμένο Ατομικδ κλήρο στδν Αφανισμδ καί έξυπηρετεΐ τδ
αεγάλο κεφάλαιο.
Συνοψίζοντας μπορούμε νά ποΰμε, 'ότι ή στατική είκδνα τής Αγροτικής
μας οικονομίας χαραχτηρίζεται Απ’τό κατακομμάτιασμα τής γης σέ μι­
κρούς Αντιπαραγωγικούς κλήρους καί ή δυναμική της είκδνα Απ τδ φάσμα
καταστροφής καί τό ξεκλήρισμα των μικροπαραγωγων,τή μετατροπή τους σέ
προλεταριάτο πάνω στά έρείπια τής καταστραμένης μικροϊδιοχτησίας. Μιά
ένδειξη τής τάσης συγκεντροποίησης -τής γής καί τής μέ σύγχρονη τεχνι­
κή έντατικής καπιταλιστικής έκμετάλλευσής της,Αποτελεϊ τό γεγονός,οτι
Ανάμεσα στά 1968 καί 1969 η Αγροτική παραγωγή αύξήθηκε κατά 2,5% παρά
τό γεγονός δτι μειώθηκε καί δ Αγροτικός πληθυσμός κατά 120.000 καί ή
καλλιεργήσιμη γή κατά 200.000 στρέμματα.
Στδν δευτερογενή τομέα τής παραγωγής, ή*'Ελλάδα χαραχτηρίζεται Απ|
τήν. παράλληλη ϋπαρξη ένδς πολύ μεγάλου Αριθμού μικροεπιχειρήσεων (Απ’
τίς 124·.651 βιοτεχνικές-βιομηχανικές έπιχειρήσεις τδ 1969 ot 118.437
Απασχολούσαν μέχρι 10 ατομα,ακδμα ύπήρχαν 161.658 έμπορικά καταστήμα­
τα τά όποια Απασχολούσαν κατά μέσο δρο 2 Ατομα τδ καθένα) καί ένδς
μικροΰ Αριθμού μονοπωλίων τά δποΐα κυριαρχοΰν οίκονομικά καί πολιτι­
κά.
*Η ^υγκεντροποίηση στδν τομέα τής δευτερογενούς παραγωγής είναι
πολύ μεγάλη. Τδ 1969 ά π ’τίς 835 βιομηχανικές έταιρεΐες ot 100 μεγαλύ­
τερες (12%) πραγματοποίησαν τό 73,6% τοϋ συνολι'κοϋ πάγιου ένεργητικοϋ, ένω τδ 1968 ά π ’τίς 100 μεγαλύτερες βιομηχανίες ot 10 μεγαλύτερες
(10%) κατείχαν τδ 44,6% των συνολικών παγίων κεφαλαίων.Στίς τράπεζες,
τά δύο συγκροτήματα τής ’Εθνικής καί τής ’Εμπορικής έλέγχανε τδ 1972
τδ 85# τοϋ συνόλου των τραπεζιτικών έργασιων, τδ 84,8% των καταθέσεων
καί τδ 83,4% των χορηγήσεων. ’Αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων
χρόνων είναι ή είσβολή των ξένων καί ιδιαίτερα ’Αμερικάνικων τραπεζών
στδν έλληνικδ οικονομικό χώρο.Πρίν τδ 1967 ύπήρχαν ύποκαταστήματα δύο
ξένων τραπεζών,ένω σήμερα ύπάρχουν 7. ’Α π ’τά 7 ύποκαταστήματα των Εέ~
νων τραπεζών τά 6 είναι Αμερικάνικα. Τδ 1969 ot ξένες τράπεζες έλεγχουν τδ 6% των καταθέσεων καί τδ 6,9% των χορηγήσεων, ένω τδ 1972 ε­
λέγχουν τδ 7,7% των καταθέσεων καί τδ 8,9% των χορηγήσεων. Στδν τομέα
τής ναυτιλίας, τδ 1 9 7 1 τά 3 2 % τής χωρητικότητας τοϋ έλληνικοϋ έμπορικοϋ στδλου με έλληνική καί ξένη σημαία βρισκότανε στά χέρια των 10
μεγαλύτερων έφοπλιστών.

*Η Αλληλοδιείσδυση χρηματικοϋ-βιομηχανικοϋ-έφπλιστικοϋ-έμπορικοϋ
κεφάλαιου, πού Αποτελεϊ· χαραχτηριστικδ τοϋ σημερινοϋ καπιταλισμού σέ
παγκόσμιο έπίπεδο,έμφανίζεται Αρκετά έντονα καί στήν 'Ελλάδα καί i6uαίτερα στδ έπίπεδο των μονοπωλιακών οικονομικών συγκροτημάτων. Τά
συγκροτήιαατα τής ’Εμπορικής Τράπεζας.τής ’Εθνικής,τοϋ Νιάρχου,τοϋ ’Ω­
νάση καί ώρισμ,ένα αλλα, έχουν άπλωμενες τίς δραστηριδτητδς τους σέ.
τράπεζες, σέ πλοία, σέ βιοαηχανίες.
Στήν οίκονομική Ανάπτυξη καί ιδιαίτερα τή βιομηχανική τής χώρας,
αύξανδμενο Βασικό ρόλο έπαιξε καί παίζει τό ξένο κεφάλαιο. "Αν εξετά­
σουμε τίς συνολικές έπενδύσεις κεφαλαίων πού έγιναν στδν τομέα τής
μεταποίησης Απ,’τδ 1958 μέχρι το 1964, θά δοΰμε δτι ή ποσοστιαία συμμε­
τοχή τοϋ ξένου κεφάλαιου πού μπήκε στήν ’Ελλάδα μέ βάση τδ νόμο 2687/
1953 "περί διευκολύνσεων των ξένων κεφαλαίων",Αρχίζει Απδ 12% τδ 1958
καί φτάνει στά 54·% τδ 1964. Σήμερα,μέ τίς πρόσθετες διευκολύνσεις τής
χούντας, ή εΙσροή τοϋ ξένου κεφάλαιου είναι κατά πολύ μεγαλύτερη.
"Ενα βασικό χαραχτηριστικδ γιά τδ ξένο κεφάλαιο πού μπαίνει καί έπενδύεται στήν Ελλάδα είναι τδ δτι ερχεται συγκεντροποιημένο καί μέ
σύγχρονη τεχνική σύνθεση. ’Α π ’τά 8.070 έκατ. δρχ. πού έπενδύθηκαν γιά
παραγωγικούς σκοπούς στά 1964-1965,τά 2.370 έκατ.δρχ.Ανήκαν στδ συγκ­
ρότημα "Πεσινέ" καί τά 2.220 έκατ. δρχ. στό συγκρδττιιια ""Εσσο-Πάπας".

13

'Ο συγκεντροποιημένος χαραχτήρας καί ή ύπερσύγχρονη σύνθεση τοΰ
πενδυδμενου κεφάλαιου ισχύει κυρίως γ ιά τδ ξένο κεφάλαιο καί τδ έλλ
νικό κοσμοπολίτικο κεφάλαιο,άλλά ώς ένα βαθμδ καί γιά τδ ντόπιο."Εχ
μάλιστα σάν Αποτέλεσμα τή δημιουργία μεγάλων προλεταριακών κέντρω
τήν άνοδο τοϋ βαθμοϋ έκμετάλλευσης τής έργατικής τάξης καί τήν αΰξη
τοϋ λδγου "πάγιο κεφάλαιο/άπασχόληση".
"Ενα άκδμα ^αραχτηριστικδ τοϋ κεφάλαιου πού μπαίνει καί έπενδύετ
στήν 'Ελλάδα είναι δ πολυεθνικής προέλευσης χαραχτήρας του,είτε άμε
σάν κοινοπραξία διαφδρων έθνικοτήτων κεφαλαιούχων, εΐτε έμμεσα μέ
πολυεθνικών ξένων οικονομικών συγκροτημάτων.
Σχετικά μέ τδ ρδλο τοϋ κράτους, βλέπουμε δτι ή συμμετοχή του στ
οικονομική δραστηριότητα αυξάνει ποιοτικά καί ποσοτικά. "Εχοντας στ
κατοχή του,έλέγχοντας ή συμμετέχοντας σέ μιά σειρά έπιχειρήσεις (κρι
τικά έργοστάσια^ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΛΤΑ,ναυπηγεία,σιδηροδρόμους κ.ά.) καί άπομ
ζωντας τδν Ιδρωτα, τοϋ λαοϋ, μέ τήν έμμεσε κυρίως φορολογία, γιά
φτιάξει έργα ύποδομής πού έξυπηρετοϋν τό μεγάλο κεφάλαιο, έχει φτάσ
σήμερα στή θέση νά περνάει άπ’τά χέρια του, μέσω τοΰ προϋπολογισμο
κοντά στδ 1/3 τοϋ συνολικού έθνικοϋ εισοδήματος, Ανακατανέμοντας έτ
.τά εισοδήματα καί προσανατολίζοντας τήν οικονομία σέ δφελος των μον
πωλίων. Σήμερα τδ κράτος καί τά μονοπώλια Αποτελοϋν ένα Αξεδιάλυ·
σύμπλεγμα, μέσω τοϋ όποιου,ή Αστική τάξη καί δ διεθνής ίμπεριαλισμόι
τά ντδπια καί ξένα μονοπώλια, έπιβάλσυν τήν έκμεταλλευτική τους θέι
καί κατοχυρώνουν τήν κυρ.ιαρχια τους.
'Η ταυτόχρονη ΰπαρξη κρατικομονοπωλιακοϋ καπιταλισμοϋ Απ’τή μ
καί ένδς πολύ μεγάλου άριθμοϋ άπδ μικροεπιχειρήσεις (τδ 60% τοϋ ενει
γοϋ πληθυσμοϋ αποτελοΰνταν τδ 1961 Απδ έργαζόμενους γιά δικδ τους λ<
γαριασμδ καί Από συμβοηθοϋντα καί μή άμειβόμενα μέλη των οίκογενειί
τους) είναι Αποτέλεσμα μαζί καί ένδειξη τής ύπό ξένη έξάρτηση οίκονι
μικής πορείας τής 'Ελλάδας.
__Τέλος,ένα βασικό χαραχτηριστικδ,πού δείχνει τή δυσανάλογα,γ ιά χώ|
τοΰ δικοϋ μας έπίπεδου οικονομικής Ανάπτυξης, μεγάλη Ανάπτυξη των m
ρασιστικών στρωμάτων, είναι τό οτι τδ 48% τοϋ ένεργοϋ πληθυσμοϋ άπ(
σχολεϊται στίς ύπηρεσίες καί τδ δτι ot ύπηρεσίες συμμετέχουν κατά 4-ί
στό έθνικό είσδδημα.
Τελικά,μπορούμε νά ποϋμε δτι ή 'Ελλάδα είναι μιά άναπτυσσδμενη,kc
θαρά καπιταλιστική, βιομηχανική-άγροτική χώρα, μέ μεγάλη έξάρτηση άι
τδ ξένο κεφάλαιο καί τδν διεθνή ιμπεριαλισμό.Χώρα δπου συνυπάρχουν <
ύπεραναπτυγμένες μονοπωλιακές καί κρατικομονοπωλιακές σχέσεις, μέ κι
ρίαρχο στρώμα τής Αστικής τάξης τδ χρηματιστικδ-έφοπλιστικό. Αναπτυ(
σδμενη ή χώρα μέσα σέ συνθήκες Ιμπεριαλιστικής έξάρτησης καί σέ περί
οδο γενικής κρίσης τοϋ παγκόσμιου καπιταλιστικοϋ συστήματος, είναι <!
ναπόφευχτο νά φρενάρει πολύ ή άναπτυξιακή της προσπάθεια άπ τά · πι
ριοριστικά έμπόδια πού τής ορθώνουν τά ξένα συμφέροντα (μονόπλευρη I
νάπτυξη ώρισμένων κλάδων - καθήλωση άλλων) καί Απ’τήν καπιταλιστι>
σκοπιμότητα.‘Η μόνη δυνατή καί αναγκαία διέξοδος νιά τήν άπελευθέρωε
των παραγωγικών δυνάμεων πρδς δφελος τοϋ Λαοϋ, είναι ή Αποτίναξη ττ
ξένης έξάρτησης καί ή ταυτδχρονη Ανατροπή των καπιταλιστικών σχέσεο
παραγωγής, είναι ή πραγματοποίηση τής Σοσιαλιστικ5ζ_^Επανάστασΐ}£.

Γ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛ Λ Α Δ Α ΚΙ

Ο

ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥΣ

ΣΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

έλληνική κοινωνία, μέ βάση τήν κατοχή ή δχι ίδιοχτησίας καί τ
"έαη στήν παραγωγή, είναι χωρισμένη στά παρακάτω τρία στρώματα:
α.-’Αστική τάξη, ίδιοχτήτες πού ζοϋν έκμεταλλευδμενοι έργάτες κο
14

ύπάλληλους (3,2%).
β.-’Ιδιοχτήτες έργαζδμευοι γιά δικό τους λογαριασμό καί συμβοηθοϋντα μέλη της ο ΙκοΎΡνείας τους πού δέν Αμείβονται (60,4%).
γ.-Η ισθωτοί.
Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο
της ά ν τ ί δ ρ α σ η ς
'Η μονοπωλιακή άστική τάξη (χρηματιστές,έφοπλιστές,βιομήχανοι) εί­
ναι έκείνη, πού μέ συνεργασία κι έξάρτηση Απ τδν διεθνή Ιμπεριαλισμό,
έχει κάτω Απ’τδν Απόλυτο £λεγχδ της τήν έλληνική οίκονομία καί τήν
πολιτική έξουσία στήν 'Ελλάδα.Ειναι τδ τμήμα της Αστικής τάξης,πού ύπερασπίζοντας τή δίκιά του κυριαρχία, Αποτελεΐ ταυτόχρονα καί τδν έγγυητΑ της'συνέχισης της ϋπ:αρξης της καπιταλιστικής κοινωνίας στήν
'Ελλάδα. Αποτελεΐ.μαζί μέ τδν σύμμαχο καί προστάτη της διεθνή ιμπερι­
αλισμό τήν ήγετικη δύναμη, τήν κυρίαρχη δύναμη, τον αξονα συσπείρωσης
δλων των δυνάμεων τής Αντεπανάστασης, γι'αύτδ καί είναι ό κύριος έχθρδς τής έργατικης τάξης . καί δλων των έκμεταλλευδμενων στρωμάτων τής
έλληνικής κοινωνίας.
Απ’τήν ύτίόλοιπη Αστική τάξη,τή μή μονοπωλιακή, άλλα στρώματα βρί­
σκονται σέ στενή σχέση μέ τά μονοπώλια, άποτελώντας έξαρτημένους κλά­
δους. δπδτε ή ϋπαρξή τους έξαρτιέται Απ’τήν Οπαρξη μονοπωλίων καί τά
συμφέροντά τους ταυτίζονται μέ τά συμφέροντα των μονοπωλίων, καί άλλα
Ιχουν μιά σχετική Αντίθεση μέ τά μονοπώλια."Ομως,ούτε τήν οικονομική,
ουτε τήν πολιτική δύναμη έχουν,, γιά νά τ’άυτιμετωπίσουν. Σήμερα μάλι­
στα,πού ή ταξική Αντίθεση σέ παγκόσμιο έπίπεδο έχει φτάσει σέ κρίσιμη
φάση, που ό παγκόσμιος καπιταλισμός,χάνοντας συνέχεια έδαφος, βαδίζει
μέ γρήγορα βήματα πρδς' τήν καταστροφή του, πού ή εξασθένιση τής δύνα­
μης των μονοπωλίων άκολουθιέται άπ’τήν καταστροφή ολόκληρου τοϋ καπι­
ταλιστικού οικοδομήματος, δλα αύτά τά μή μονοπωλιακά στρώματα συσπει­
ρώνονται γύρω Απ’τά μονοπώλια στδ άπλδ καί μόνο προανάκρουσμα ένδς
λαΐ'κοϋ Αγώνα,γιά νά ύπερασπίσουν τήν ύπαρξή τους.Δηλ.σήμερα δέν ύπάρχει τμήμα τής Αστικής τάξης πού νά μπορεϊ νά παίξει προοδευτικό ρδλο.
Τά Ανώτερα διοικητικά-διευθυντικά-τεχνικά στελέχη,τά όποια βοηθούν
τούς καπιταλιστές στήν έκμετάλλευση των έργαζόμενων καί πού καρπώνο­
νται £να μέρος τής κλεμμένης ύπεραξίας, ot διανοούμενοι κι ot πολιτι­
κοί της Αστικής τάξης μαζί μέ τούς ύπάλληλους τοϋ μηχανισμού καταπίε­
σης άστυνομία-στρατός-χωροφυλακή κ.τ.λ.. Αποτελοϋν τά δορυφδρα στοι­
χεία τής Αστικής τάξης καί συνθέτουν μαζι της τδ στρατόπεδο τής Αντί­
δρασης .
Σ τ ρ α τ ό π ε δ ο
τής
'Επανάστασης '
'Η έργατική τάξη είναι ή μδνη πραγματικά καί μέχρι τδ τέλος συνε­
πής δύναμη τής έπανάστασης.0t άλλες τάξεις φθείρονται καί χάνονται>μέ
τή βιομηχανική Ανάπτυξη, ενω τδ προλεταριάτο Απεναντίας είναι τδ πιδ
χαραχτηριστικό γέννημά της.
Ot μικροαγρδτες-μικροπαραγωγοί-μικροαστοί δέν ’
έχουν άντίθετα οίκονομικά συμφέροντα μέ τδ προλεταριάτο, άλλά διαφορετική νοοτροπία, πού
προέρχεται άπ’τήν διαφορετική θέση τους στήν παραγωγή.Γι’αυτό κα£ εί­
ναι φυσικοί σύμμαχοι τοϋ προλεταριάτου,μέ ώρισμένες προϋποθέσεις.Προσκολημμένοι στδ καθεστώς τής Ατομικής ιδιοχτησίας, είναι κατ’Αρχήν Α­
ντίθετοι σέ κάθε έπαναστατική άλλαγή, άλλά,σήμερα προπαντός,μέ τήν με
γάλη συγκεντροποίηση τοϋ κεφάλαιου καί τήν αντίστοιχη καταπίεση πού
ύφίστανται έξ αΙτίας του, 'όλο καί κοντύτερα βλέπουν τδ φάσμα τής κα­
ταστροφής, γι’αύτδ καί στή διάρκεια τοϋ Αγώνα θά πυκνώνουν τίς γραμ­
μές τής επανάστασης.
’Ανάμεσα στά δυδ αυτά στρατόπεδα ύπάρχει τδ στρώμα των βιοτεχνων,
των μεσαίων έμπδρων, των μεσαίων Αγροτών,των μεσαίων γενικά έπιχειρηματιων, ot όποιοι Κλκονται άπ’τήν άστική τάξη, £χοντας·σάν όνειρο τήν
ένταξή τους σ’αύτήν. *Η θέση τους, σάν ιδιοχτητών καί έκμεταλλευτών,
τούς κάνει Αντιδραστικούς. Πάνω τους δμως έξασκεΐται Αρκετά έντονη η
πίεση άπ’τίς νενικώτερες οικονομικές, τοπικές καί διεθνείς^ άναστατώσεις, άπ'τήν άνάγκη συμπίεσης των κερδών τους έξ αίτίας^ου συναγωνι15

σμοϋ. ‘Η Αντίθεσή τους μ£ τη χούντα (,έξ αί,τίας ώρισμένων μέτρων φορ
λογικών κ.ά. πού τούς πλήττουν) μπορεΐ νά τούς σπρώξει,μέχρι £να βα
μδ.σέ άντιδιχτατορικη πάλη.Στδ βαθμό δμως,πού ό Αγώνας Αποχτδ δλο κι
πιο βαθύ κοινωνικό περιεχόμενο, σπρώχνονται πρός τή μεριά τής Αστικ
τάξηο; Καθήκον τοϋ κινήματος είναι, Απ’τή μιά μεριά νά έκμεταλλζυτ
τήν αντίθεσή τους πρός ,τή διχτατορια,κι Απ’τήν άλλη νά τούς ούδετερ
ποιήσει στήν κρίσιμη περίοδο τοϋ Αγώνα πού ή Αστική τάξη θΑ προσπαθ'
σει νά τούς στρέώει έναντίον του.
Στή σημερινή έποχή, πού ό διεθνικά συνασπισμένος Ιμπεριαλισμός ι
ντιμετωπίζει ένωμένος τδ παγκόσμιο έπαναστατικδ κίνημα,είναι όλοφάνι
ρο ποιά πρέπει νά είναι ή θέση τοϋ έλληνικοϋ έπαναστατικοϋ κινήματοι
θεωρούμε τδ έλληνικδ έπαναστατικδ κίνημα σάν Αναπόσπαστο καί όργανι;
κομμάτι, τοϋ παγκόσμιου έπαναστατικοϋ κινήματος.στά πλαίσια τοϋ οποί*
Εντάσσουμε καί τήν Σοσιαλιστική ’Επανάσταση, στην 'Ελλάδα.Δηλ.θεωροϋ|
Άτ ι ή έπαναστατική Αλλαγή στήν 'Ελλάδα δέν είναι &£γο μονάχα τοϋ έ;
ληυικοΰ έπαναστατικοϋ κινήματος Αλλά καί των Αδελφών κινημάτων, 8π<
nitt Αντίστροφα.
Γενάρης ’73

’Απόφαση τοϋ 1ου Συνέδριου
τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ

3.

Θ εσ εις

Στρατηγικπ

για
και

τη
Τα χτική

'Η έχτίμηση τής οικονομικής ^αί κοινωνικής κατάστασης τής 'Ελ
λάδας δείχνει πώς ή χώρα μας είναι σταθερά υποταγμένη στό διεθυ
Ιμπεριαλισμό καί πως ή Αποτίναξη τής Ιμπεριαλιστικής έξάρτηση
καί ή Ανατροπή τοϋ καπιταλισμοϋ μπορεΐ νΑ γίνει μόνο Από τδ 6ργα
νωμένο Αγωνιστικό μέτωπο των δυνΑμεων τής ’Επανάστασης κάτω απ
τήν ήγεσία τής έργατικής τάξης.
*Η θεωρητική Ανάλυση καί ή μέχρι τώρα πείρα τοϋ ντόπιου κα
παγκόσμιου έπαναστατικοϋ κινήματος, δείχνουν πώς ή έργατική τάξτ
δέν μπορεΐ νά παίξει τδν πρωτοπόρο,τόν ήγετικδ της ρόλο στην Ιτ
ναστατική διαδικασία,Αν δέν βασίζει τή δράση της πάνω σέ μιΑ έι
ναστατικη στρατηγική καί ταχτική πού νά έκερράζεται,νά ύλοποιεΐτ.
καί νά συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά Απο μιά όργανωμένη έπανα·
στατική πρωτοπορία, πρωτοπορία πού -μέ τή μορφή οργάνωσης Αρχικί
καί κόμματος στή συνέχεια- Αποτελεϊται Από επαχ^ελ^ατίες έπανα·
στΑτες -Αγωνιστές πού σΑν έπΑγγελμΑ τους έχουν" νΑ~πρόετοΐμΑσοΰ'
κάΓ-να κάνουν τήν έπανάσταση.
16

'Η στρατηγική μας κατεύθυνση καί ή ταχτική^μας βασίζονται πάνω
στίς παρακάτω θέσεις άρχής: α.- Τό πέρασμα άπ’τδν καπιταλισμό στδ
σοσιαλισμό,δέν θά γίνει με είρηνικδ (κοινοβουλευτικό ή άλλο) τρδπο. άλλά ένοπλα.β.- Ή έπανάσταση δέν θά γίνει άπδ μερικές εκατο­
ντάδες
χιλιάδες Αποφασισμένων οργανωμένων, έκπαιδευμένων άγωνιστων αλλά άπδ δλες τίς δργανωμένες καί δπλισμένες δυνάμεις τής έπανάστασης, μέ τήν καθοδήγηση ένος έπαναστατικοΰ κομμουνιστικοί;
κόμματος.
01 άγώνες των μαζών, αύθδρμητα ποτέ δέν ξεπερνούν τδν τρεϊντγιουνισμδ,ποτέ δέν μπορούν νά περάσουν άπ’τήν πάλη |ΐέσα στά πλαί­
σια τοϋ καθεστώτος στήν πάλη ένάντια στδ καθεστώς.’"'Ίκδμα κι ot
διεκδικητικοί άγωνες γιά νά μπορέσδΰν-δργανωμένα καί μέ δύναμη νά
έκφραστοϋν καί νά προχωρήσουν πρδς τή σωστή κατεύθυνση, πρέπει νά
έμπνέονται,νά προσανατολίζονται καί νά καθοδηγούνται άπδ μιά μαρξιστικολενινιστική Αντίληψη τής κατάστασης,πού έκφραζόμενη καί ύλοποιούμενη άπδ μιά έπαναστατική πρωτοπορία,θά φορτίζει μέ τήν έ­
παναστατ ική διάσταση κάθε Αγώνα σέ κάθε έπίπεδο Ανάπτυξής του.Γι
αύτδ καί πρέπει σέ κάθε τάση κινητοποίησής τους, νά μπαίνουμε
μπροστά καί νά προσπαθούμε σύμφωνα μέ τί^ Αντιλήψεις μας, νά προ­
σανατολίζουμε τούς άγωνες στή σωστή κατευθυνση. "Ομως περα άπ τήν
έκμετάλλευση των άνθρώπινων κινητοποιήσεων -κι έδω βρί σκέτα,ι ό
πρωτοποριακός έπαναστατικδς ρδλος μιας όργάνωσης- πρέπει μέσω ο[κονομικων καί κοινωνικων Αποκαλύψεων νά δργανώνουμε άγωνες οικο­
νομικών καί κοινωνικων διεκδικήσεων κατευθύνοντάς τους σέ ολο καί
πιδ κεντρικά καί γενικά αιτήματα.
"Ομως μιά έπαναστατική οργάνωση καθοοηγεϊ τδν άγώνα τής έργατικής τάξης καί των άλλων δυνάμεων τής έπανάστασης δχι μονο γιά
νά πετύχουν καλύτερους δρους δουλειάς καί ζωής άλλα,κυρίως καί μέ
βασικέ στδχο, γιά νά Αλλάξουν βάση δουλειάς καί ζωής συντρίβοντας
τίς καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγές.Γι’αύτδ καί βασικδ της καθή­
κον άπ'τήυ
τ?}£ δ£άσΐ]£_ττ2ςτ είναι ή πολιτική διαπαιδαγώγησ
των δυνάμεων~της_έπανάστάσης, είναι τδ άνέβασμα τή£ πολιτικής-ταζικής τους συνείδησης, είναι 6 πολιτ ικδς_ά][ώνα£, είναι,παραπέρα.ή
κινητοποίηση των δυνάμεων τής έπανάστασης- πάνω σέ δλο καί πιδ άνεβασμέυη πολιτική βάση. έτσι πού νά φτάσουν στδ μαζικό πολιτικδταξικδ άγώνα.Γι’αΰτδ και σάν έπαναστατική πολιτική οργάνωση.όφείλουμε,ξεκαθαρίζοντας τήν πολιτική μας γραμμή,έχοντας ένα πρόγραμ­
μα βγαλμένο μέσα άπ’ τήν πολύπλευρη μελέτη τής έλληνικής καί πα­
γκόσμιας πραγματικότητας, καί διαλέγοντας τίς κατάλληλες μορφές
καί τίς κατάλληλες στιγμές δράσης, νά βγοϋμε πολιτικά σάν δργάνωση,νά προπαγανδίζουμε καί νά διαφωτίζουμε πολιτικά,νά ξεσκεπάζου­
με τίς πραγματικές αιτίες των δεινών των έργαζδμενων,νά δείχνουμε
καί ν Αποδείχνουμε τδ Ασυμβίβαστο των συμφερόντων εκμεταλλευτών
καί Εκμεταλλευόμενων.Νά έπιδιώκουμε δηλ. τήν άνάπτυξη τής πολιτι­
κής συνείδησης τής έργατικής τάξης καί των άλλων δυνάμεων τής έ­
πανάστασης καί νά δείχνουμε τδ δρομο πρός τή ριζική λύση των προ­
βλημάτων τους. Καί νά δίνουμε.τέλος,τή δυνατότητα στούς άγωνιστές
μας πού δουλεύουν μέσα στίς μάζες εκμεταλλευόμενοι τά άποτελέσματα τής άνοιχτής αύτής πολιτικής δράσης,νά ζυμώνουν τίς Αντιλήψεις
μας, νά προπαγανδίζουν,νά στρατολογούν,νά οργανώνουν,νά άνεβάζου\
-με λίγα λδγια- τδ έπίπεδο πολιτικής συνείδησης,δργάνωσης καί κι­
νητοποίησης των μαζών.
Ποιές Συγκεκριμένες μορφές μπορεΐ καί πρέπει νά πάρει ή πολι­
τική δράση τής έπαναστατικής δργάνωσης στίς σημερινές συνθήκες;
Ή άπαγδρευση κάθε νόμιμης πολιτικής έκφρασης δίνει στήν πολι­
τική δράση άποκλειστικά παράνομη μορφή.Γι’αύτό καί δλες ot πιστω-

μένες Ιστορικά παράνομες μορφές πολίτικου άγώνα,δπως π.χ.ή προκή­
ρυξη,ή παράνομη έφημερίδα,τδ σύνθημα στδν τοίχο,ή μαγνητοφωνημένη
έκπομπή κ.λ.π., μπορούν καί πρέπει
νά χρησιμοποιηθούν σε δλο τδ
δυνατδ πλάτος καί ένταση. "Ομως ή Απροκάλυπτη βία καί καταπίεση
της διχτατοριας καί ή μικρή έμβέλεια των παραπάνω μορφών πάλης
μ&ς άναγκάζει νά χρησιμοποιήσουμε κι άλλες μορφές καί μέσα πού θα
μας δίνουν τή δυνατότητα νά έκπληρώσουμε τδ καθήκον πλατείας πο­
λιτικές δούλειδς, παρά ένάντια σέ κάθε έμπδδιο πού ή άντεπαναστατική βία βάζει μπροστά ^.ας. θεωρούμε λοιπδν δτ ι μιά βασική μορφή
πολίτικης πάλης μέσα στίς συνθήκες τής διχτατορίας είναι ή |νοπλτ]
’Ομάδες έκπαιδευμένων καί Αποφασισμένων αγωνΐστων ποϋ_5^_γνωρϋζουν_>coc.A.&_Trr[v πολιτ,ική [ίας γ ρ α ^ ή , π ο ΰ θά προε­
τοιμάζουν πολ^τ^κα καΓ_τε^ν^,κά τήν'κάΒε τους Ινεργεια, θά προβαί­
νουν σέ ένδπΧες Ενέργειες ~που σά στδχο τους θά έχουν τδ ξεσκέπα-

τήν παντοδυναμία τής Αντίδρασης καί τήν άδυναμία έπιβίωσης των
δργανώσεων, τήν τιμωρία των χαφιέδων καί των βασανιστών, τήν προ­
στασία καί διευκόλυνση τής διεξαγωγής καί των άλλων μορφών παρά­
νομης πολιτικής δουλειάς κ.ά..
Γιά νά μπορέσει ή ένοπλη προπαγάνδα νά έκπληρώσει πραγματικά
τδ ρδλο της καί νά μήν μετατραπεϊ σέ μιά άναρχική τρομοκρατική
δράση,θά πρέπει νά έχει πάντα σάν γνώμονα γιά τή δράση της τδ κα­
τά ποσο ot ένέργειές της συμβάλουν στήν ανάπτυξη τής πολιτικής
συνείδησης.δργάνωσης καί κινητοποίησης των δυνάμεων τής έπανάστασης.Γι αϋτο καί ή ένοπλη προπαγάνδα θα πρέπει νά δικαιώσει τήν ϋπαρξή της πλάι στδ μαζικδ άγώνα,μέ τήν Ανάπτυξη καί δυνάμωμά του.
Μέ βάση τήν πείρα τοΰ ντδπιου καί τοϋ παγκόσμιου έπαναστατικοϋ
.κινήματος πιστεύουμε δτι γιά νά ξεκινήσει ή ένοπλη ,δράση,άπαιτοϋ*νται ώρισμένες προϋποθέσεις.Χρειάζεται.ή όργ&νωση νά έχει άποχτήσει 6να ρίζωμα μέσα στίς μάζες των δυνάμεων τής επανάστασης μέ'τή
δημιουργία πυρήνων μέσα στους χώρους δπου ζοϋν καί κινούνται αύτες, ίόστε νά μπορούμε νά γνωρίζουμε σέ κάθε στιγμή τήν Αγωνιστική
διάθεση, τδ έπίπεδο συνείδησης καί τή δεκτικδτητά τους σέ ένοπλες
ένέργειες. Χρειάζεται άκόμα νά έχει έξασφαλίσει τή συνέπεια στη
δράση τδσο άπδ άποψη άριθμοϋ Αγωνιστων δσο καί άπδ ύΧΓκοτεχνικές
προϋποθέσεις.
'Ως πρδς τήν ταχτική πού θά πρέπει νά χαραχτηρίζει τήν πραχτική μας, θεωρούμε δτ ι τδ τρίπτυχο άποκαλύψεις-ζύμωση-κινητοποίηση
π ρέπει νά ά π ο τελ ει τ"ή βάθη της

δούλ ε icxc μ & ς .

AkohcxAOktovtcxq τ δ σ ο

πολιτικά δσο'καί οίκονομικοκοινωνικά τη σαπίλα της καπιταλιστικής
κοινωνίας,τή διαφθορά τής κυρίαρχης τάξης καί των λακέδων της καί
τήν νομοτελειακά άναπδφευγη διατήρηση τής αθλιότητας τοϋ λαοϋ μέ­
σα σ’αύτή:ζεσκεπάζουμε τδ ξεπούλημα των συμ<ρες>δντων των έργαζδμενων στά ντόπια καί ξένα μονοπώλια,στδ διεθνή ίμπεριαλισμδ,προβάλ­
λοντας τή σαφή εικόνα τής άστικής τάξης καί τοϋ Ιμπεριαλισμοϋ,
συμβάλόυμε Αποφασιστικά στην κοινωνική πόλωση άνάμεσα σέ καταπιεστές καί καταπιεζδμενους, στή φθορά τοϋ έποικοδομήματος τής καπι­
ταλιστικής κοινωνίας στα μάτια τοΰ λαοϋ, στό Ανέβασμα τοϋ πολίτι­
κου του επίπεδου καί τοϋ έπίπεδου κινητοποίησής του. Δημιουργοϋμε
τΑ βάση γιά ν,ά μή θέλει ό λαδς νά ζεΐ δπως ζοϋσε μέχρι τώρα καί
νά ριχτεί στδν άγωνα γιά τή συντριβή τής αστικής κυριαρχίας καί
τδ πάρσιμο τής έξουσίας στά χέρια. του.
Τδ κατακομμάτ ιασμα των πρωτοπόρων έλληνικών έπαναστατικων δυ18

νάμεων -Αποτέλεσμα μιας σειράς ήττων καί λαθών- είναι, 6να σοβαρό­
τατο έμπδδιο γιά τήν Ανάπτυξη τοΰ έπαναστατικοϋ κινήματος, θεωρώ­
ντας σάν βασική προϋπόθεση,γιά τήν Ανάπτυξη τοΰ έπαναστατ ικοϋ κι­
νήματος, τήν ένδτητα δλων των πρωτοπόρων δυνάμεων της Αριστερδς,
βάζουμε σάν άμεσο -Αλλά καί μδνιμο- στόχο μας τήν έπαφή μέ τίς ε­
παναστατικές δργανώσεις της άριστερας καί τή συνεργασία μαζί τους
Απδ συγχώνευση -μέ δσους έχουν παρόμοιες μέ μάς θέσεις και χωρίς
Αρχών- μέχρι τδ συντονισμό δράσης σε είδικα ζη­
τήματα.
Τέλος, καί σάν ύλοποίηση τηε διεθνιστικής μας θέσης, θεωρόΰμε
σάν βασικό μας καθήκον τήν έπαφή,σύνδεση καί συνεργασία μέ το δι­
εθνές έπαναστατικδ κίνημα καί πρώτα-πρώτα,μέ τά κινήματα των γει­
τονικών μέ μδς χωρών Μ. ’Ανατολή, Τουρκία κ.λ.π..Γενάρης ’73
'Απόφαση τοϋ 1ου Συνέδριου
τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ

4. Οργάνωση πυρήνων
και μαζική επεμβαση

Στηριζδμενοι στή θέση δτι α.ή μάζα τών δυνάμεων τής έπανάστασης είναι αύτή πού πρέπει νά κινητοποιηθεί όργανωμένα καί νά διε­
ξάγει τδν Αγώνα καί δτι β.οΐ μάζες γιά νά δργανωθοϋν καί κίνητοποιηθοΰν στή σωστή κατεύθυνση πρέπει νά καθοδηγηθούν άπδ εναν ε­
παναστατικό φορέα, γ ι ’αύτδ πρωταρχικής σημασίας πρδβλημα είναι ή
Απόχτηση δργανικων δεσμών ανάμεσα στόν έπαναστατικδ φορέα 'καί
στίς μάζες. Γ ι ’αύτδ καί σάν μόνιμο καί βασικδ καθήκον τής οργάνω­
σής μας (πού στή σημερινή φάση Ανάπτυξής της,έχει καθοριστική ση­
μασία) θεωρούμε τή δημιουργία κομμουνιστικών πυρήνων σ£ κάθε έργοστάσιο,σέ κάθε επιχείρηση,σέ κάθε χώρο δουλειάς καί_σπουδών,γε­
νικά σέ κάθε χώρο δπου ζουν καί κινοϋνται δυνάμεις τής έπανάστασης ^έ πρώτο στδχο τά έρ^οστάσια. Παράνομων πυρήνων έπαναστατικών
άγων ιστών π ο ύ ’έχοντας σάν κατευθυντήρια γραμμή τήν πολιτική γραμ­
μή τής δργάνωσης μας, δπλισμένοι με τη μαρξιστική ιδεολογία καί
μεθοδολογία καί έχοντας πάντα μπροστά τους τδν τελικδ στοχο της
σοσιαλιστικής έπανάστασης7^ά”συνδέονται μέ τίς δυνάμεις τοϋ χώρου
τους, θά γνωρίζουν καί θα μελετούν τδ χώρο τους καί τά προβλήματά
του,θά ζυμώνουν καί θά προπαγανδίζουν τίς Αντιλήώειο μας καί προ­
γραμματισμένα θά δουλεύουν στήν κατεύθυνση τής οργάνωσης καί κι­
νητοποίησης τών δυνάμεών του.
19

Ot διάφοροι δμως χωροιτ δπου πρέπει, να δράσουν οΐ κομμουνιστι­
κοί πυρήνες σήμερα δέν είναι "παρθένο Ιδαφος" άπό διαφόρων είδών
Ιδεολογικοπολιτικές έπιδράσεις καί έπιρροές. ’Αγωνιστές διάφορων
ίδεολογικων καί πολίτικων τάσεων βρίσκονται καί δρουν μεσα σε κά­
θε χωρο καί προσπαθούν νά όργανώσουν καί νά κινητοποιήσουν τίς
δυνάμεις του βασιζόμενοι σέ διαφορετικές άπό μας στρατηγικές κα τευθύνσεις. "Ομως ή κοινότητα των στόχων στδ σημερινό χαυ,ηλδ έπίπεδο άγων'α καί ή μικρή έπιρροή πού ό κάθε φορέας f) αγωνιστής
ξεχωριστά £χουν μέσα σέ κάθε χωρο κάνουν δυνατή καί έπιβάλουν τή
δημιουργία Πολιτικων_^Επιτ£οπων_Χ&£ου. στίς όποιες θά συμμετέχουν
άγωνιστές δΐαφδρών άρϊστέρων κυρΓως-τασεων καί οι όποιες θά μπο­
ρέσουν νά κινητοποιήσουν τίς δυνάμεις της έπανάστασης πάνω στά
συγκεκριμένα προβλήματά τους καί νά πετΰχουν τήν ένδτητα τους στή
βάση πραγματοποιώντας ετσι τό μέτωπο βάσης.Μέσα δέ σ ’αύτές τις έπιτροπές καί μέσω αυτών θά μπορούμε νά ζυμώνουμε καί νά περν&με
τήν άντίληψ^ μας (στδ βαθμό βέβαια πού είναι πραγματικά σωστή κι
έπαναστατικη) , νά όργανώνουμε καί νά προσανατολίζουμε τούς άγωνες
στή σωστή κατεύθυνση καί νά κερδίζουμε σέ έπιρροη κι άνθρώπινο ύλικό (στρατολογίες).Στό βαθμό τώρα πού έχουν δημιουργηθεΐ έπιτροπές άνεζάρτητα κι εζω άπό μας,άμεσο καθήκον μπαίνει στούς πυρήνες
ή τούς μεμονωμένους άγωνιστές μας πού ύπάρνουν στδ χ&ρο αΰτδ να
συνδεθοΰν καί νά βάλλουν άγωνιστη μας στήν επιτροπή, έπιδιώκοντας
νά έκπληρώσουν τά καθήκοντα πού παραπάνω άναφέρθηκαν.
Γιά νά μπο£οΟν ot πυρήνες μας νά έκπληρώνουν σωστά τό έπαναστα
τικδ τους καθήκον -τό καθήκον της έξειδίκευσης καί έωαρμογήςτής
γενικές μας ταχτικές . στο χωρο τους- θά πρέπει: α.- νά κατέχουν,
νά έχουν άφομοιώσει καλά τίς γενικές Ιδεολογικές-πολιτικές- οργα­
νωτικές κατευθύνσεις τής όργάνωσής μας, β.- νά δχουν διαρκή καί
στενή επαφή μέ τό χωρο τους, νά γνωρίζουν καλά τά προβλήματά του
καί τό άνθρώπινο ύλικό του καί μέ βάση αύτά νά μπορούν κάθε φορά
νά Εχουν τίς πιδ έπαναστατικές λύσεις στδ κάθε πρόβλημα,γ.-νά πα­
ρουσιάζουν τήν πιδ έντονη δραστηριοποίηση μέσα στίς επιτςοπές Iτσι βστε χάρη στήν δρθότητα των προτάσεών τους νά αποχτουν δικαι­
ωματικά τή θέση πρωτοπόρων άγων ιστών, δ.-νά συμμετέχουν δραστήρια
στίς μαζικές κινητοποιήσεις στδ βαθμό πού καί ^ μάζα τοϋ χώρου
τοϋ χώρου τους συμμετέχει.
Μιά βασική άρχή πού πρέπει νά τηροϋν τά μέλη των πυρήνων προκειμένου νά εξασφαλίζουν τδν μή έντοπισμδ τους άπ'τήν άσφάλεια
είναι τδ νά ^ δείχνουν_ποτέ_(ΐαζικά τδ δργανωμένο τους πρδσωπο
είτε σάν άτομα εΓτε-σάν-πΰρ?ίν.ας.~
Γενάρης '73
’Απόφαση τοϋ 1ου Συνέδριου
τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ

20

Γ. ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΑΪΚΗ
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

Τά παρακάτω κείμενα καλύπτουν χρονικά τήν περίοδο
άπδ τά γεγονότα τής Κομικής μέχρι καί τή Μεγάλη Λαϊκή
’Εξέγερση τοϋ Νοέμβρη κι αποτελοϋν Ανέκδοτες άποφάσεις
καθοδηγητικδν δργάνων τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ κι άρθρα πού δη­
μοσιεύτηκαν στδ 1ο φύλλο τής έφημερίδας "ΜΑΧΗΤΗΣ" ("0-

χτώβρης 1973).

5.

Το φοιτητικο κίνημα
θ€ αποφασιστική καμπή
'Απόφαση τοϋ Φοιττιτικοΰ Τοιιεακοϋ τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.

Τά τελευταία φοιτητικά γεγονότα έγκαινίασαν μιά νέα φάση στήν πο­
ρεία τοϋ άντιδιχτατορικοϋ - άντιαπεριαλιστικδϋ κινήματος.'Η μαζικδτητα,ή μαχητικότητα κι ή διάρκεια ηταν τά κύρια χαραχτηριστικά της,^πού
τήν τοποθετούν πάνω άπό κάθε άλλη προηγούμενη μαχητική εκδήλωση. Ηδη
βρισκόμαστε στδ κατώφλι νέων φοιτητικών έζορμήσεων, πού άπειλοϋν νά
συμπαρασύρουν σ ’ένεργδ συμμετοχή κι εύρύτερα λαϊκά στρώματα._Ειναι
λοιπόν άπαραίτητος 6νας άπολογισμδς γιά τήν ώς τά τώρα πορεία τής πά­
λης, γιά νά μπορέσουμε νά έπενδύσουμε τήν πλούσια τωρινή πείρα στούς
έπικειμενους άγωνες.
*Η φοιτητική άναταραχή, άν ^αί ,μόλις πρόσφατα £χει μπει σέ περίοδο
δξύτητας,στήν πραγματικότητα είχε άρχίσει νά έκδηλώνεται άπδ πέρσι,μέ
κεντρικό τδτε αξονα ,τό αίτημα γιά έκλογές στους φοιτητικούς συλλό­
γους. *Η κίνηση αύτή πού στηριζόταν καί στις δραστηριότητες τής "'Ελληνοευρωπαϊκης κινήσεως Νέων",πέρασε μιά περίοδο "αίχμής" μέ τίς δια­
δηλώσεις πού έγιναν στδ διάστημα άπό 21 τ"Απρίλη ώς τήν Πρωτομαγιά.
Τδ χτύπημα τής προβοκατδρικης Πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης κι ή διάλυση
τής "'Ελληνοευρωπαϊκής" άνέκοψαν τίς δυναμικές έκδηλώσεις, οχι δμως
21

καί τήν ζύμωση γύρω άπδ τίς έκλογές. Τδ σύνθημα αύτδ προβαλλδταν τδσο
έντονα πού γιά νά έμποδιστεϊ ή κάθοδός του στούς δρόμους Λ Χούντα Α­
ποφάσισε νά υποχωρήσει. Ή διενέργεια δμως μιας παρωδίας εκλογών δέν
έφερε, παρά μιά μερική μόνο "έκτδνωση".’Απδ τήν αλλη μεριά όλοκληρωνδταν ένα τεράστιο δίχτυ άπδ καταπιεστικούς θεσμούς πού μετάτρεπε τά Α­
νώτερα Ιδρύματα σέ άπλά έξαρτήματα τοϋ μονοπωλιακού κεφάλαιου, πρδγμα
πού δέν μπορούσε παρά νά γέννα καινούργιες συγκρούσεις.
Στήν καθαυτδ φοιτητική δυσαρέσκεια θά πρέπει βέβαια νά προσθέσουμε
κα·ί μιά γενικώτερη λανκή δυσφορία πού ή έπίδρασή της ηταν φυσικδ νά
έκδηλωθεϊ πρώτα στή φοιτητική νεολαία. 'Η διπλή λοιπδν καταπίεση πού
δέχονταν ot φοιτητές, σάν σπουδαστές καί σάν πολίτες ένδς αύταρχικοϋ
κράτους καί μιας έκμεταλλευτικής κοινωνίας,είχε σάν Αποτέλεσμα νά ξε­
σπάσει τελικά ή μεγαλύτερη κρίση της διχτατορίας. 'Ο "Καταστατικός
Χάρτης" κι ή Αναγγελία για τήν ίδρυση ξένων πανεπιστημίων ηταν ot
σταγόνες πού έκαναν τδ ποτήρι νά ξεχειλίσει. Πιδ πρίν ot ύπομηχανικοί
είχαν δείξει κιδλας τδ δρδμο. ’Αγνοώντας τά Χουντικά "συμβούλια" ot
φοιτητές τοϋ Πολυτεχνείου πρώτοι, κατέβηκαν σ'"Αποχή" ένώ δλες ot Άλ­
λες σχολές έδειξαν διατεθειμένες νά τούς Ακολουθήσουν.
01 Αντιδράσεις της Χούντας στήν Αρχή ηταν έπιφυλακτικές. Προτίμησε
νά μήν Αναμιχτεΐ Αμεσα κι Αφησε στίς συγκλήτους τήν εύθύνη τών χειρι­
σμών. ’Ενεργώντας άπδ τά παρασκήνια, ήθελε νά περιορίσει τδ θέμα στά
πλαίσια μιάς "έσωτερικής",άνάμεσα σέ φοιτητές καί καθηγητές.διαμάχης,
έχοντας σάν σκοπδ,Αφοϋ σφυγμομετρήσει πρώτα τήν κατάσταση,νά έπέμβει,
Αν χρειαζδταν,μέ διαιτητικό,συμβιβαστικό ρδλο. Ot καθηγητές'-ύπακούοντας φυσικά στή φωνή των κυρίων τους- στήν άρχή άκολούθησαν μιά πολύ
σκληρή γραμμή,ξεσηκώνοντας έτσι μεγαλύτερο σάλο.’Αμέσως μετά ύποχώρησαν, χωρίς όμως νά πέτύχουν κατευνασμδ. "Αλλωστε,ύποχωρώντας ίσαμε τδ
σημείο νά "συνταχθοϋν"· σέ μερικά ζητήματα μέ τούς φοιτητές, άφησαν Α­
κάλυπτη πίσω τους τήν κυβέρνηση, πού Αναγκάστηκε τδτε νά ρίξει άμεσα
δλο τό βάρος της."Ετσι φθάσαμε στήν πρώτη άνοιχτή σύγκρουση φοιτητώνάστυνομίας στδ Πολυτεχνείο καί στδ πέρασμα τοϋ περιβόητου μέτρου δια­
κοπής τής στρατιωτικής Αναβολής. Τά γεγονότα πηοαν τδ δρδμο τουΓ καί.
είναι σ ολους μας πολύ γνωστά.
Ή Χούντα σέ γενικέςγραμμές άκολούθησε τή γνωστή ταχτική "ζαχαρδψωμο" καί "βούρδουλας".’Ανυποχώρητη στά ζητήματα τών έλευθεριών,"γεν­
ναιόδωρη" καί πατερναλιστική στά "καθαρά" φοιτητικΑ ζητήματα. Μέ τήν
ταχτική αύτή έπιχείρησε νά Αποσυνδέσει καί ν’άντιστρέψει τή λογική
σχέση πού ε^ουν ο^παλιτικές έλευθερίες μέ τήν "ύλική" βελτίωση καί
παράλληλα ν Απομονώσει τήν πρωτοπορεία άπδ τήν πλατειά φοιτητική μά­
ζα. θά πρέπει νά σημειώσουμε δμως δτι τά δρια αύτής τής ταχτικής καί
τά περιθώρια έλιγμών τής διχτατορίας είναι πολύ στενΑ. Δέν της είναι
εύκολο νά έπιτρέπει στδν έαυτδ της νά κάνει ύποχωρήσεις κάτω Απδ πίε­
ση, Ακριβώς γιατί μέσα σ ’ώρισμένα πλαίσια είναι πολύ έπιδεκτική,σ’αύτήν. "Οταν πρέπει νά γίνουν παραχωρήσεις,γιά νΑ παίξουν τδ ρδλο Ασφα­
λιστικής δικλείδας τοϋ συστήματος,ή Χούντα φροντίζει νΑ τίς πραγματο­
ποιεί σ "Ανύποπτο χρόνο",έτσι ώστε νά μή φανοϋν σάν άμεσα αποτελέσμα­
τα μιας κινητοποίησης. Στδ βαθμδ δμως πού ή πίεση είναι διαρκής κι έ­
ντονη,Οπως συνέβει μέ τά τελευταία φοιτητικά γεγονότα, ή ταχτική αύτή
δέν εχει εφαρμογή. Ετσι είδαμε τή Χούντα νά παραπαίει "μιά στδ καρωί
καί μιά στό πέταλο",Απειλώντας κι ύποσχδμενη, ύποχωρώντας κι έπιτιθέμενη κι δλα αύτά χωρίς σπουδαία Αποτελέσματα. Τδ κίνημα πήρε τδσο βά­
θος καί πλάτος πού ή καταστολή τδ διέγειρε καί τά κατεύναστικά μέτρα
τδ ένθάρρυναν.’Ακολουθώντας βασικά τήν ταχτική τής "άποχής" πού αγκά­
λιαζε τδ σύνολο σχεδδν των φοιτητών, κλιμακωνόταν σέ δυναμικές άναμετρήσεις μ’Αποκορύφωμα τίς καταλήψεις τής Νομικής, μιά πρωτοποριακή ένέργεια στήν Ιστορία τοϋ 'Ελληνικού φοιτητικού κινήματος πού Αποδεί­
χνει πώς ξέρει νά διδάσκεται Απδ τή διεθνή έμπειρία. Κι δλα αύτά έγιναν στήν ’Αθήνα κυρίως, μέ τδ στρατιωτικό νόμο νΑ ρίχνει βαρειά τή
"σκιά" του! Ot φοιτητές τήν άψήφισαν: "Καλύτερα, θά πολεμήσουμε ύπδ
σκιά"ί
Παρόλα αύτά δμως ένέργησαν κι Ανασταλτικοί παράγοντες πού όδήγησαν
22

τδ κίνημα σέ μιά φάση ϋφεσης. Ό κυριώτερος λδγος είναι δτι τδ φοιτη­
τικό κίνημα δέν κατάφερε να πετύχει μιά,πέρα άπδ τήν παθητική ύποστήριξη,συμμετοχή εύρύτερων λανκών στρωμάτων στήν πάλη του". "Εξω άπ’αύτδ
ύπαρχουν τρεις άκδμα λδγου
"Κ-'Η κατευναστική,"πυροσβεστική" ταχτική άπδ μέρους των παραδοσι­
ακών πολίτικων δυνάμεων τής άριστερας'
2 ί - Ή άπειρία. καί ή έλλειψη καλής δργάνωσηε τοϋ κινήματος καί
3ί-*Η "συνωμοσία σιωπής" πού έ^απολύθηκε από τδν όπωσδήποτε έλεγχδμενο μέ χίλι'ους δυδ τοοπους τύπο.
Βρισκόμαστε τώρα σέ μιά Αποφασιστική καμπή.Τδ φοιτητικό κίνημα δέν
έχει άκδμα έζαντλήσει δλες τίς δυνατδτητές του. Πάνω απ’δλα πρέπει ν ’
άπαλλαγεΐ άπδ τήν ρεφορμιστική του διεύθυνση. Γ-ιά ν.ά γίνει αύϊδ δέν
άρκεϊ μιά άπλή κριτική των "λαθών" της. Ot επαναστατικές όμάδες πού
δροΟν στδ Φοιτητικό. χωρο πρέπει δχι μόνον νά έπεξεργαστοϋν μιά σωστή
γραμμή.άλλά καί νά είναι σέ θέση νά τήν έπιβάλλουνί Γιά μ&ς αύτδ μπορεΐ καί πρέπει νά πραγματοποιηθεί μέ τήν συνένωση καί συνεργασία των
έπαναστατικων δυνάμεων,πού θά προτείνουν μιά κοινή ταχτική.'Η ταχτική
αύτή- θά πρέπει νά έχει σάν κεντρικό άξονα τδ σύνθημα για δημιουργία
φοιτητικών έπιτρΟπων.'Η άνάγκη γιά τή δημιουργία τους ύπάρχει ήδη απδ
τά πράγματα! Τδ κίνημα μή μπορώντας νά έκφραστεΐ μέσα άπδ τούς νόμι­
μους συλλδγουξ γεννάει μδνο του τούς δργανωτικούς μηχανισμούς του. άπαραίτητους γι& τήν άνάπτυξή του. Οι ρεφορμιστικές ομως δυνάμεις,αντί,
νά ύποβοηθησουν αύτή τήν αυθόρμητη τάση, έχαναν τά πάντα γιά να τήν
καταπνίξουν,νά τήν περιορίσουν σέ επίπεδο κορυφής''Επιτροπές βάσης,νά
τι χρειάζεται! "Οσο τδ δυνατδν περισσότερες έπιτροπές! ’Επιτροπές πού
δέν θάχουν σά μοναδική τους Αποστολή τή διεξαγωγή διαπραγματεύσεων,
άλλά καί τήν καλύτερη Οργάνωση των άπεργιων,των διαδηλώσεων.των κατα­
λήψεων! 'Επιτροπές πού θά έπεξεργάζονται τά φοιτητικά προβλήματα, άπδ
τήν πρακτική άλλά καί άπ’τήν γενικωτερη θεωρητική τουα σκοπιά καί θά
τα προβάλλουν καί συζητουν διαρκως! 'Επιτροπές αΙρετες καί Ανακλητές
πού θά λογοδοτούν μπροστά σέ μιά μηνιαία Γενική Συνέλευση! "Ετσι τδ
φοιτητικό κίνημα θά γίνει άκατανίκητο. Καί θά μπορέσει να έκπληρώσει
τήν μεγάλη άποστολή του: νά βάλει μπρός τις διαδικασίες πού θά όδηγήσουν στδ τελικό σαρωμα τής Χούντας κι δλων μαζί των αίτιων πού την
γέννησαν !
Απρίλης '73

6.
Η σημερινη κατασταση
και τα καθήκοντα μας

Άχδφαση τοΰ Κεντρικού Όργανου τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ.
Ή σημερινή φάση άνάπτυξης τοϋ κινήματος βγαίνει άπδ μιά ωάση τοϋ
κινήματος δπου τδ Φ.Κ. πέτυχε νίκες καί γνώρισε ήττες. Αύτδ είναι πο­
λύτιμο καί άπ’τήν άποψη τής θετικής κι άρνητικής πείρας, τδσο των μα­
ζών δσο καί των έπαναστατων. ’Επίσης θά είναι πιθανότατα ή τελευταία
μεγάλη μάχη τοϋ Φ.Κ.καί γι'αύτδ πιθανδν καί τοϋ Λ.Κ. μέχρι τδν 'Οχτώβρη. *Η φάση αύτή περιέχει καί δυδ δρδσημα γιά τδ κίνημα μέ βάση τήν
παράδοση που οίκοδδμησε £νας χρδνος άγώνων: τήν 21/4 καί τήν Πρωτομαγ ιά.
*0 παγκόσμιος Ιμπεριαλισμός δέχεται συντριπτικά πλήγματα στδ πρό­
σωπο τοϋ άρχιληστή άμερικάνικΟυ ίμπεριαλισμοϋ άπδ τά επαναστατικά κι­
νήματα των λαων τής 'Ινδοκίνας. Ή δύναμη κρούσης τοϋ έπαναστατικοϋ
κινήματος στίς ιμπεριαλιστικές μητροπδλεις,Ιδιαίτερα ot έπαναστατικές
μάζες τής Γαλλίας,βρίσκονται πάλι στούς προμαχώνες τοϋ άγώνα.'Η μόνι­
μη κρίση στήν ’Ιταλία κι ό έθνικοαπελευθερωτικδς αγώνας ταϋ ’Ιρλανδέ­
ζικου λαοϋ συνεχίζονται. Στή Δανία άπειλεΐται γενική άπεργία.Στήν ’Ι­
σπανία τά σαθρά θεμέλια τοϋ φρανκισμοϋ άρχίζουν νά πέφτουν. '0 πληθω­
ρισμός κι ή νομισματική άναταραχή όξύνουν τις ταξικές καί τίς ένδοϊμπεριαλιστικές άντιθέσεις.*Η γενική κρίση τοϋ Ιμπεριαλισμού βαθαίνει.
Στήν ’Ανατ.Μεσδγειό ή κατάσταση γίνεται έκρηχτική:δξυνση τής κατά­
στασης στήν Κύπρο, έπιδείνωση τής κρίσης στίς κυρίαρχες τάξεις στήν
Τουρκία, άπειλή νέας. άνάφλεξης στη Μ. 'Ανατολή.
Στήν ‘Ελλάδα σημειώνονται νέες άλλαγές: ή ληστρική συμπεριφορά τόδν
μονοπωλίων άρχίζει καί γίνεται εμπόδιο στή διαδικασία τής μονοπωλ,
συσσώρευσης, πιέζοντας άσφυχτικά τίς έργαζδμενες μάζες πού καλοϋνται
νά βαστάξουν τά βάρη τοϋ πληθωρισμοϋ καί ν ’άνεχτουν το Εεκλήρισμα τής
άγροτιδς. Ot άντιφάσεις άνάμεσα στό προλεταριάτο καί την άστική τάζη
ειδικά,καί γενικώτερα άνάμεσα στδ λαδ (μισθωτοί, άγρδτες, μικροαστοί)
•καί στούς έχθρούς του (διχτατορία καί μονοπώλια) δξύνονται καθημερινά
άπδ τήν προσπάθεια των μονοπ. νά ρίξουν στ&ύς έργαζδμενους και στούς
μικροαστούς τά βάρη τής μονοπωλ, συσσώρευσης, τά πρώτα ξεσπάσματα τής
οργής άρχισαν: στάση των λιμενεργατών καί βάρβαρη έπίθεση της άστυνομίας στδν Πειραιά, εξεγέρσεις των άγροτοεργατων στδ Καματερό καί στά
Μέγαρα, προετοιμασία άπεργίας άπδ τούς οίκοδδμους. άπειλές άπδ πλήθος
έγκάθετα συνδικάτα γιά άπεργία,δλα δείχνουν,8τι οι ταξικές άντιθέσεις
στό οικονομικό πεδίο δξύνονται σοβαρά. 'Η στάση των κυρίαρχων τάξεων
δυναμώνει τδν άντιδιχτατορικδ χαραχτΑοα τοϋ Λ.Κ.

Τδ Λ.Κ.βρίσκεται άκδμά στίς Αρχικές φάσεις τ?ΐς Ανό^οο του^αί Ανα­
πτύσσεται ανισα. Τδ Φ.Κ. είναι τδ πιδ άναπτυγμένο τμήμα κι ούσιαστικά
τδ,μδνο πού έχει έξάσφαλίσει τήν δπαρξή του καί βρίσκεται στή φάση
της άνάπτυξής του,σε. καποιες σταθερές βάσει,ς (ιδεολογική,πολιτική,δργανωτική ααζικδτητα,μαχητικότητα κι αγωνιστικότητα,πείρα, ύψηλές μορ­
φές πάλης;. "Αν καί σήμερα βρίσκεται σέ ΰφεση ύπάρχουν καλές προοπτι­
κές γιά μιά άκδμα σύντομη άνοδό του.Μιά δύναμη τοϋ Φ.Κ. πού δυνάμωσε,
είναι ή Ενωσή του μέ τδ λαό (γεγονότα Νομικής κ.λ.-π.). Μιά άδυναμία
του πού ένισχύθηκε είναι ή έλλειψη ένημέρωσης τοϋ λαοϋ γιά τήν πορεία
του. *Η άμεση καί χωρίς προσχήματα βάρβαρη έπέμβαση τ?|ς χούντας σ ’δλα
τά ζητήματα καί ή δλο κι αύξανδμενη δυσκολία νά βρεθούν "καθαρά φοι­
τητικά ζητήματα" πού νά κινητοποιούν τίς μάζες,φέρνουν σέ πρώτο πλάνο
την προβολή πολιτικών διεκδικήσεων μέ έξονδμιμες μορφές πάλης. Αύτά
σημαίνουν οτι ίσως φτάνει ή στιγμή πού τδ Φ.Κ.μέ τήν άνάπτυξή του 6-ξω
άπ’τίς σχολές (διαδηλώσεις στούς δρόμους κ.λ.π.) θα μπορέσει νά, παί­
ξει το ρόλο τοϋ πυροδδτη σέ μιά έκρηξη τοΰ Λ.Κ.
'Η κατάσταση λοιπδν στδ Λ.Κ. συνοψίζεται στά έξης: Τδ Λ.Κ. σήμερα
βρίσκεται στίς άρχικές φάσεις της Ανόδου του καί αναπτύσσεται άνισα.
"Εχει χαραχτήρα Αντιφασιστικό μέ μιά χροιά άντιΙμπεριαλιστική, Ιδιαί­
τερα Αντιαμερικάνικη.’Επίσης έχει τήν έλλειψη μιας ένιαίας κομ. καθο­
δήγησης, ένω τά φιλελεύθερα αστικά καί μικροαστικά ρεύματα έχουν άρκετή επιρροή.’Επίσης ot στόχοι του'ειναι κύρια διεκδικητικοί. *Η δύναμη
πού δυναμώνει είναι ή κοινότητα καί τδ ξεκαθάρισμα τοϋ κοινοϋ στδχου
των διαφόρων τμημάτων τοϋ Λ.Κ.λύτή είναι καί ή Αντικειμενική βάση γιά
τήν συγκρότηση κι Ανάπτυξη τοϋ μετώπου στή βάση. 'Η άδυναμία πού βρί­
σκεται σέ χτυπητή Αντίθεση μέ τήν κοινότητα του στδχου καί πού γίνε­
ται δλο καί πιεστικότερη,είναι ή έλλειψη ένιαίας έπαν. καθοδήγησης.01
άντιφ. άνάμεσα στδ προλετ. καί τήν Αστ.τΑξη κι ανάμεσα στδ'λαό καί τά
μονοπώλια (στδ οίκον.πεδίο) είναι σήμερα οξυμένες καί όξύνόυται καθη­
μερινά περισσότερο. Τδ άντιδιχτατορικδ πνεϋμα μέσα στδ λαδ δυναμώνει.
'Η ΐαχτική πρωτοπορεία τοϋ Λ.Κ., τδ Φ.Κ..ένώνεται μέ τδ λαδ κι Αγωνί­
ζεται μέσα στδ λαδ.Ή Ανισδμετρη λοιπδν ανάπτυξη τοϋ Λ.Κ.είναι ισόμε­
τρη σ ’ενα έπίπεδό: στδ έπίπεδο της έχθρδτητας στή διχτατορία.
Καί ot προοπτικές του:δλα αύτά μποροϋν νά όδηγήσουν σ ’ένα ξέσπασμα
λανκδ κι αύθδρμητο μέ στδχους τδσο οίκον.(Ακριβέια,μισθοί καί μεροκά­
ματα) δσο καί πολιτ. (έλευθερία).Τδ ξέσπασμα αύτδ σΑν λαΐ'κδ θά χτυπη­
θεί αγρια καί σάν αύθδρμητο-Ακαθοδήγητο κι Ανοργάνωτο είναι πρόβλημα
άν θά κρατήσει πολύ.
'Η κυριαρχία της άστ. τάξης μέ τίς πλάτες τοϋ παγκ. ίμπ. ^καί των Α­
ντιδραστικών είναι Ακόμα Αναμφισβήτητη σ ’δλα τά έπίπεδα. "Ομως ot άντιφ.μέσα στούς έχθρούς μας δξύνονται τδσο στδ διεθνές πεδίο (Κυπρια­
κό .Μ.’Ανατ.,ένταξη στήν ΕΟΚ,οίκον.πόλεμος ΕΟΚ-ΕΠΑ-’Ιαπ.,Ανακατατάξεις
στην ίμπ.Ιεραρχία) δσο καί στδ έσωτ.πεδίο (σύλληψη Τσάτσου κ.ά.) απο­
τέλεσμα της δξυνσης των Αντί®, προλετ.-Αστ,τ..μονοπ.-λαοϋ,τ^ς Αντίφα­
σης Ανάμεσα στήν ανάγκη για ύπερεθνική συσσώρευση (δηλ. ένταξη στήν
ΕΟΚ πού έχει άκδμα σαν δρο τήν έπάνοδο της κοινοβουλευτικές διχτατορίας) καί στήν Αναγκαιότητα της διχτατορίας τδσο γιά τδν παγκόσμιο Ι­
μπεριαλισμό δσο καί γιά τή ληστρική συσσώρευση σέ βάρος τοϋ έλλην.λα­
οϋ.Τδ Αποτέλεσμα είναι ή δεσπόζουσα Αντίφ. σήμερα μέσα στήν άντίδραση
νά είναι αύτή πού γεννά ή έπιταχτική Ανάγκη νά βρεθεί τδ κατάλληλο δ - '
πλο ένάντια στδ κίνημα .τώρα πού τά διαθέσιμα μέσα έξαπάτησης χρεωκδπησαν καί τά μέσα καταπίεσης δέ φαίνεται νά άποδίδουν καί τδσο.
Αύτή ή κατάσταση είναι μέσα στδ στρατόπεδο τών έχθρών μας: δχι μιά
χρόνια κατάσταση πού κατάληξε σέ κρίση, άλλά μιά κρίση που κατάληξε
χρόνια κατάσταση.*Η μέσα στίς Αντιφάσεις αύτές ένδτητα τών ιμπεριαλι­
στών δίνει μιά εύκαιρία στδ κίνημα νά έκμεταλλεύεται τίς Αντιφ.αύτές,
μέ πολλή δμως προσοχή.Τδ κύριο δπλο μας σήμερα πού τδ κίνημα είναι α­
κόμα Αδύνατο, περισσότερο Απειλή παρΑ πραγματικότητα τρομερή καί ot
συμβιβασμοί ωφελοϋν κατά κύριο λδγο^τούς έχθρούς μας, πρέπει νά είναι
ή πίεση άπδ τη μεριά τοϋ κινημ. κι δχι ot συμφωνίες στήν κορυφή.
25

Ot Αντιφ.πΑλι μέσα στδ κιν.δέν έχουν Ακδμα λυθεί:ή ούσία τής πάλης
τοΰ έλλην.λαοϋ πού είναι, ή πάλη ένάντια στδν μονοπωλ.καπιταλ. καί που
συνεπάγεται καί προϋποθέτει γιά τή νίκη της τήν ήγεμονία τοΰ προλετ.
δέν έχει έρθει στήν Οπαρξη-ot ταζ. σχέσεις μέσα. στδ στρατόπεδο τής έπαν.δέν έχουν ξεκαθαριστεί καί καθοριστεί σωστά.Αύτδ μαζί μέ τήν επι­
βίωση τδν παλιών πολιτ. διαιρέσεων, τήν έλλειψη έπαν. καθοδήγησης καί
τήν τρομαχτική Ιδεολογική πίεση τής άστ. τάζης δημιουργοΰν πολλαπλές
ενότητες αντιθέτων, γεννοΰν πολλά προβλήματα πού εμποδίζουν τή σωστή
καί γρήγορη Ανάπτυξη τοϋ κινήματος των μαζδν.Αύτδ είναι τό Αποτέλεσμα
δλης της πορείας του κινήματος Απδ τριάντα τόσα χρόνια τώρα καί ό κύ­
ριος ύπεύθυνος είναι ή ρεβιζιονιστική καθοδήγηση τοϋ ΚΚΕ.Συνέπεια αύτοΰ είναι ή^έλλειψη ένδτητας μέσα στήν έπαν.πρωτοπορεία.Τδ καθήκον νά
δείχνουμε σ δλο τδ λαδ τήν. Αληθινή φύση καί τήν πραγματική λύση τδν
προβλημάτων του. νά δείχνουμε τδν ένιαϊο σΐδχο στήν πολλαπλότητα του
(χούντα-μονοπ.-ιμπεριαλ.-καπιταλ.) καί τούς πολλαπλούς στόχους στήν
ένδτητά τους (ή καπιταλιστική διάρθρωση τής έλλην.κοιυωνίας;,ό Αγώνας
γιά τήν έπαν. ενότητα τδν μαζών είναι τδ Ενα σκέλος τής δουλειάς για
τήν οικοδδ|ϊηση τοϋ έπαν. ΚΚ καί τό ίδιο σοβαρό μέ την ιδεολογική έπικράτηση τής έπαναστατικής πρωτοπορείας καί τήν ενοποίησή της στή βάση
τής συντριβής τοϋ ρεβιζιονισμοΰ καί τοϋ έπαν.Αγώνα για τή διχτατ. του
προλεταριΑτου.
Αύτή εΐναι_ή γενική κατάσταση:τδ έπαν.στρατδπ. Αδύνατο,ό έχθρδς Ι­
σχυρός.'Απδ δδ προκύπτει καί 6 παρατεταμένος χαραχτήρας τοΰ Αγώνα πού
πρέπει νά δώσουν οI μάζες καί οΐ έπαναστάτες γιά τήν Αδιάκοπη Ανάπτυ­
ξη τοΰ έπαν.κινήμ.Από διεκδικητικό κι Αντιδιχτατορ'ικδ σέ Αντικυβερνητικδ-Αντιϊμπεριαλιστικδ γενικά καί τέλος σ ’αντιμονοπωλιακδ-Αντικαπι»
ταλιστικδ, σέ Αγώνα γιά τδ σοσιαλισμό. Στή στρατηγική αύτή προοπτική
τοϋ μακρόχρονου καί σκληρού Αγώνα πρέπει νά τοποθετούμε δλες τίς έ­
παν, ένέργειες τδν μαζδν καί τδν κομμουνιστδν.
*Η χάραξη τής ταχτικής μας σήμερα βασίζεται στίς έξής διαπιστώσεις:
— *Ο λαδς είναι έχθρικδς στή διχτατορία καί ή έχθρδτητα αύτή έχει
μιΑ δυνατή χροιά άντιαμερικανισμοϋ.'Ετσι καί στή σημερινή ωάση ^toO Α­
γώνα μας δλες οΐ ένέργειές μας πρέπει νΑ βασίζονται καί ν ’Αναπτύσσουν
αύτδ το πολιτικό ύπόστρωμα. Τό γεγονός δτι υπάρχει πλατειΑ πολιτική
κάλυψη άπδ τή μεριά τδν μαζδν κάνει δλες τίς έπαν. ένέργειες νΑ έξαρτιδνται κύρια Απδ τδ έπίπ. τής μαχητικής κινητοποίησης τδν μαζδν καί
τδν βαθμό προετοιμασίας τους. Αυτή είναι μιά σπουδαία Ιδιομορφία τής
πάλης μας σήμερα.
-Τδ κύριο δπλο τοϋ έχθροϋ μας είναι ή καταπίεση καί τδ δέυτερεϋον
ό Αποπροσανατολισμός στή βάση τοΰ "διαΙρει .καί βασίλευε".
-Πλησιάζει ή στιγμή πού τδ Φ.Κ. θΑ γίνει 6 πυροδδτης σέ μιά ίκρηξη
τοϋ Λ.Κ. Αύτή ή έκρηζη θά χτυπηθεί σκληρά καί θά σβήσει σύντομα σαν
τέτοια, δμως f σημασία της είναι μεγάλη.
-Τδ κύριο οπλο μας,πού χτυπά τήν Αντίδραση.στδ Αδύνατο σημείο της,
είναι ή μαζική παράνομη πολιτική πάλη.
καί στή στρατηγική μας σ'αύτή τή φάση πού συνοψίζεται στά έξής:
τδ δυνάμωμα τής ένδτητας των μαζδν καί ή δξυνση τδν
Αντΐφασεων-μεσά στούς έχθρούς μας στή βΑση τοϋ Αγώνα γιΑ ψωμί κι 'Ε­
λευθερία στδ Λαδ.
φοιτητές καί τδ ξέσπασμα τοΰ Α.Κ.
fϋ£Ϊδ£~σύϋ^α^ο2 : τδ πλατύ Αντιφασιστικό κίνημα στήν 'Ελλάδα καί
στόν~κδσμό7_ “
SiiEi2_2£li”EIlfci2: ένάντια στή διχτατορία.
"Ετσι βγαίνει ή ταχτική μας:
-Πρέπει νά βασίζεται στή δουλειά γιά ένιαία πάλη των μαζών γιά ψο' ·
μί κι 'Ελευθερία στδ Λαό.
-Μέχρι νά κυριαρχήσει ή πολιτική δψη των διεκδικήσεων, ό ταχτικός
2Ι§&2£ είναι ή μαζική κινητοποίηση των εργαζόμενων γιά τις-3Τκονδμϊ26

κ£ς τους διεκδικήσεις.Αύτδς ό άγώνας πρέπει νά δυνδυάζεται,νά πλουτί­
ζεται καί υά φορτίζεται με τήν συστηματική μας δουλειά μέ τήν κοινωνικοπολιτική δψη τοϋ ζητήματος. 'Η πολιτικοποίηση θά βοηθηθεΐ πολύ κι
άπδ τδ χωροφύλακα.
-^Η_α£χή_στί[ν τα^τικφμαε; είναι:"νά κινητοποιήσουμε τίς πρωτοπόρες
δυνάμεις,να τραβήξουμε“στη μάχη τούς δισταχτικούς,νά πιέσουμε τίς ένδιάμεσες δυνάμεις καί ν ’Απομονώσουμε τούς αντιδραστικούς".Ή άρχή αύ­
τή σημαίνειίπρέπει νά κάνουμε, πλατειά ζύμωση σ ’ολα τά λαϊκά στρώματα,
πρέπει υά κινητοποιήσουμε τούς φοιτητές καί τούς πρωτοπόρους έργάτες
στόν κοινό έζωνδμιμο άγώνα γιά τή συνδυασμένη διεκδίκηση Ψωμί κι ’Ε­
λευθερία,τονίζοντας στή φάση τής προετοιμασίας των μαχών τήν οί>ίον.δΦη τοϋ ζητήματος στούς δισταχτικούς καί στή διάρκεια τής μάχης τήν
κοινώνικοπολιτική του οψη (στή διαδήλωση,άπεργία κ.λ.π.) ν ’άναγκάσουμε τούς ένδιάμεσους νά πάρουν θέση. Καντιπαραθέσουμε σ ’όποιαδήποτε
αλλη γραμμή τήν έπαν. γραμμή τής μαζικής έζωνδμιμης πάλής.
"^2_it^£i2_lia®n5i2i'_tta£ ε 1ναι ή κατάδειξη τής Αλληλεξάρτησης τδν διεκδικήτΓκων-στδχων καΓ τό θεμέλιωμα τής επαν. ένδτητας των μαζών στή
δράση,μέσα άπδ τή δράση.γιά τή δράση,δηλ.τδ θε^ιέλιω^α τοϋ μετώπου στί[
βάση γιΑ τή )ΐαζικ$_έζωνθ[ΐι^ΐ2 πάλτ}.^0 άπο^σΐστικδς“κ§Γκος”γϊ5-τήν-£κπΧήρωσή-άδτδυ”τδυ καθήκδντο^ ειναι“σήμερα''ή μέ δλα τά-μεσα πολιτικής
δούλειδς_ καί στή βάση τής ίδιας τής πάλης των μαζών ένοποίτ]στ}Ι_των_άχώνων_τοϋ_ΦΚ καί_των^α·^ωυων_τοϋ Λ.Κ.Τό κύριο 8πλο μας-γϊ’’άυτ5,μϊδ~καί
τδ-κϋρΓδ~πρδ^ήμά_τδΰ_κινημ7-Γστή''σημερινή φάση του) είναι ή, έλλειψη
ένημέρωσης τοϋ λαοϋ γιά τίς ενέργειες τής ταχτικής πρωτοπορείας τοϋ
κινήματος κα£ μιά καί τδ Αδύνατο σημείο της Αντίδρασης είναι ή εξωνδμιμη δράση,είναι οΙ_£άχε£_τοϋ Φ.Κ.[ΐέσα_στό_λαδ,δηλ.στούς δρδμους,στήν_
ταράτσα κι.8.(ύπο5ειγματικες Ενέργειες,σωστά-συνθήματα,συνθήματα λαϊ­
κά). Τδ κλειδί πάλι στή ζύμωσή μας είναι: ή ζύμωση μέσα στούς φοιτητές
γιά νά πδνε στά έργοστάσια,στδ λαδ,γιά ένημερωση καί κάλεσμα τοϋ .λαοϋ
κι ή ζύμωση στούς εργάτες καί στδ λαδ γύρω Από τδν άξονα:"εργάτες,ρωτδτε τούς φοιτητές,Αγωνιστείτε μαζί τουςί","Λαέ ρώτα τούς φοιτητές,Ανωνίσου μαζί τους".’Επίσης πρέπει υά Εντείνουμε τδν άγώνα μας γιά τήν
οργάνωση των_[ΐαζων. Πρέπει ν ’άγωνιστοϋμε σκληρά γιά τήν Ιδεολογικοπο­
λιτική προετοιμασία τής δημιουργίας πυρήνων καί πολιτικων_έπιτ£οπωυ
πάλτ}ς. Γι’αύτδ έπιβάλλεται όσοι μπορούν νδ'δουλέφρϋϋ σ*Εργδστδσΐο7δΐκδδομή,μαγαζί κ.8. νά τδ κάνουν άπ’αύτή τή στιγμή.
Σπουδαία είναι ή πιθανή συμπαράσταση των ξένων άνταποκριτων.
Νά προσέξουμε τδ-στοιχείο τής πρωτοβουλίας, είναι άποφασιστικό. Νά
κάνουμε οίκονομία .στίς δυνάμεις μας καί υά προστατέψουμε τίς μάζες,υά
δργανώσουμε παντοϋ και μέ κάθε δυνατή μορφή τίς μάζες.Νά συμμετέχουμε
καί υά δργανώνουμε τούς άγωνες τους. Νά τις διαπαιδαγωγοϋμε σ ’δλα τά
παραπάνω ζητήματα (στόχοι,-μορφές πάλης) μέ τήν προοπτική τής έπικράτησης τής πολιτικής δψης των ζητημάτων.Νά ύποστηρίζουμε τούς ρεβιζιονιστές όταν κάνουν ένέργειες πού βοηθούν τήν είσοδο των μαζών στήν
πάλη,νά τούς ξεσκεπάζουμε 8ταν κάνουν συχκεκριμένε^ ένέργειες πού βά­
ζουν χαλινάρι κι άποπροσανατολίζουν τίς-μδζες7Νδ-κερδίσουμε ιδεολογι­
κά τήν πρωτοπορεία.ΝΑ ΔΟΥΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΜΑΖΕΣ,αυτά είναι τά
καθήκοντά μας.’Ιούυης *73

27

7.

Διακήρυξή
Διακήρυξη τής Συνταχτικής ’Επιτροπής της έφημερίδας
"ΜΑΧΗΤΗΣ", μέ τήν όποια Αναγγέλλεται ή Ικδοσή της.

Τδν τελευταίο καιρδ βρισκόμαστε μάρτυρες μιβς πραγματικής μασκαρά­
τας.Τδ στρατιωτικό άμπέχωνο μετασχηματίζεται σέ φράκο,το κράνος σέ ήμίψηλο. Σέ τούτη τήν Αναταραχή τά πιο έλαφριά στοιχεΐα ανεβαίνουν στδ ζε­
νίθ τής δόξας τους. Είσαγωγεΐς λαθραίων ρολογιδν Ανεβαίνου./ στδν πρωθυπουργικδ θώκο. Ot πολιτικοί κρατούμενοι Απολύονται.’Αναγγέλλονται έκλογές, δημιουργοϋνται συνταγματικά δικαστήρια. Ή Χούντα μάς προσφέρει Α­
πλόχερα Δημοκρατία.01 παραπεταμένοι πολιτικάντηδες,φρεσκάρουν τις ξεθω­
ριασμένες τους βελάδες ποζάροντας σάν γνήσιοι Δημοκράτες, πατέρες τοϋ
λαοϋ. Αύτά τά δημοκρατικά καλλιστεία πού ζητοΟν νά έλκύσουν τήν προσοχή
μας μέ Αθλια δολώματα, είναι 8τι Αηδέστερο ύπάρχει στδν τομέα τής πολι­
τικής βρωμιΑς.
Η Χούντα μή μπορδντας νά σνγκρατήσει τδ οίκονομικδ χάλι τής χώρας
προσπαθεί νά μπουκώσει τ Άδεια στομάχια μας μέ τήν Ανοστη Δημοκρατία
της.Τδ τσανάκι τδν 'ΑμερικΑνων προσπαθεί δείχνοντας καλή διαγωγή νά γί­
νει δεκτή καί στδ τραπέζι τής Εύρωπαϊκής κεφαλαιοκρατίας.
‘Η παλιά ΚεντροδεξιΛ,οίΑποστάτες,δλες ot παλιές Αντιλαϊκές δυνάμεις
σηκώνουν τδ λάβαρο τής Δημοκρατίας ζητώντας νά τούς Ακολουθήσουμε. Οι
καρακΛξες τοΰ Κοινοβουλίου πού μάς χτύπησαν,Βσο μποροϋσαν, έξαγνισμένοι
καί Ασπιλοι προβάλλουν σάν σωτήρες μας.
Κοιυδς στδχος,διαφορετικά μέσα: η χαλιναγώγηση τοϋ μαζικοϋ κινήματος
πού Αρχίζει να προβάλλει ΑπειλητικΑ.
Τδ μαζικδ κίνημα βγαίνει τώρα Απδ έξη χρδνων Αδράνεια.
Προδωμένο Απ'τούς φίλους του,Αφημένο χωρίς μετόπισθεν στδν Αγώνα πού
κορυφωνδτανε,χτυπήθηκε δολοφονικά τδν 'Απρίλη τοϋ *67,αίφνιδιασμένο Απ’
τδν πρδτο στρατοκράτη."Ολες ot έργατικές καταχτήσεις,οt συνδικαλιστικές
έλευθερίες έξαφανίστηκαν. "Ετσι φάνηκε όλοκάθαρα οτι καμμιΑ κατάχτηση
δέν είναι σίγουρη 8ταν δέν μπορεΐς νά παλαίφεις ένάντια σ αύτδν πού θά
τήν Αμφισβητηθεί.*Η παρουσία μερικών φωνακλάδων στή Βουλή σέ τίποτε δέν
μπορει ν ’Αντικρούσει τδν έχθρδ πού έμφανίζεται πάνοπλος κι Αποφασισμέ­
νος νΑ χτυπήσει τδν έργαζδμενο λαδ.
"Όμως τδ πΑγωμα πέρασε κι ot πρδτοι Αγδνεε των φοιτητών καί τδν έργατων μαρτυροΟν μιΑ μαχητική διΑθεση πολύ μεγάλη.Αύτή τη διΑθεση θέλουν
νΑ σβήσουν,νΑ τήν Αποπροσανατολίσουν μέ κΑθε μέσο ot δφιμοι ΔημοκρΑτες.
Τώρα περισσότερο παρΑ ποτέ πρέπει νΑ φυλαχτουμε Απ’τίς παγίδες των έχθρων κι Απ'τΑ λάθη τδν «ρίλων. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ πρέπει νά προ­
χωρήσουμε μέ συσπειρωμενες δλες τίς δυνάμεις στδν όργανωμένο μαζικό Α­

γώνα.
Στήν ύπηρεσία αύτοΟ τοΟ Αγώνα δ Μαχητής βΑζει δλες τίς δυνάμεις του.
Δέν φιλοδοξεί νά σηκώσει μιά σημαία Ανάμεσα στίς τόσες Αλλες.Στόχος του
είναι: ΝΑ βοηθήσει στή διαμόρφωση μιδς έπαναστατικής γραμμής πού γύρω
της θΑ συσπειρώνονται δλες ot πρωτοπόρες κοινωνικές δυνΑμεις.
ΘΑ ΕεσκεπΑζει κΑθε μανούβρα τής Αντίδρασης
πΛει νΑ χτυπήσει τδ κίνημα πισώπλατα.

καί κΑθε προσπΑθεια

πού

θά δίνει στά γεγονότα τής πολιτικής κι έπαγγελματικής ζωής τήν πραγ­
ματική τους διάσταση.
θά καταγγείλει την ξένη έξάρτηση, στρατιωτική, οίκονομική, πολιτική.
Δέν θά δώσει τή χαρά στήν Αντίδραση γιΑ μιΑ Ακόμα διάσπαση στδ χδρο
τής έπαναστατικής Αριστερδς. 'Αντίθετα θά προσπαθήσει νά παίξει τδν πιδ
ένωτικό ρδλο στά πλαίσια μιδς γραμμής πού ΘΑ βγαίνει Απ'τήν επιστημονι­
κή ΑνΑλυση τδν συνθηκδν καί πού ΘΑ δικαιώνεται κΑθε φορΑ μέσα στήν πραχτική τοΟ Αγώνα.

*0 Μαχητής ΘΑ παλεύει στήν πρώτη γρααμή τοϋ Αγώνα γιΑ τή νικηφδρα Α­
ναμέτρηση μέ τίς Αντιλαϊκές δυνΑμεις σ δλα τΛ μέτωπα μέχρι τήν τελική
νίκη.

8.
H onepcTTa του
εκδημοκρατισμού

Κύριο άρθρο τοϋ 1ου φύλλου τής έφημερίδας "ΜΑΧΗΤΗΣ".
Τδ δημοψήφισμα-φάρσα κι ot έξελίξεις πού άκολούθησαν άποκάλυψαν όλοκάθαρα τδ βρώμι,κο παιχνίδι, πού παίζεται σέ βάρος τοϋ λαοϋ. Μδνο ot
τυφλοί κι αύτοί πού δέν θέλουν,δέν μπορούν νά δοϋν τδ τί κρύβεται πί­
σω άπ’τήν πολυδιαφημιζδμενη "Αποκατάσταση της δημοκρατίας".
Ή Χούντα ?|ταν -καί είναι- μπλεγμένη μέσα στήν άσχημη οΙκονομική
κατάσταση πού δημιούργησαν ή παρατεταμένη κρίση τοϋ παγκόσμιου καπιταλιστικοϋ συστήματος κι ή δίκιά της τυχοδιωχτική πολιτική._0 καθολι­
κός άναβρασμδς των έργαζδμενων γιά τήν καθήλωση των Αποδοχών καί τή
συνεχή άνοδο των τιμών καί τά σποραδικά διεκδικητικά ξεσπάσματά τους,
προμηνοϋσαν ένα μαζικότερο καί δυναμικότερο άγώνα. 'Η προοπτική τών
μαζικών κινητοποιήσεων τών έργαζδμενων καταθορύβησε τή Χούντα ^καί τ'
αφεντικά της. Γιατί άν ot περσινές φοιτητικές κινητοποιήσεις έσπασαν
άπλως τδ φράγμα τοϋ φδβου κι έδειξαν 8να δρδμο άγώνα, τδ ξάπλωμα δμως
τοϋ αγώνα στά στρώματα της έργατικης τάξης καί τών εργαζόμενων γενικώτερα,έγκυμονοϋσε τδν κίνδυνο άνατροπης της Χούντας -κι ίσως κάτι ά­
κδμα χειρότερο: τδ σάρωμα τών άφεντικών της. 'Ικανοποίηση τών άναγκών
τών έργαζδμενων ή Χούντα δέν μποροϋσε ούτε καί ί)θελε νά δώσει, γιατί
αύτό έχει σάν προϋπόθεση περιορισμό τών κερδών τών μονοπωλίων, άρνηση
δηλαδή τοϋ ρδλου της σάν ύπηρέτη αυτών πού τήν άνέβασαν, τή στήριξαν
καί τη στηρίζουν στήν έξουσία. Μπροστά λοιπδν στήν άντιφατική ανάγκη,
νά διατηρήσει,άπ’τή μιά,τά ύπερκέρδη τών μονοπωλίων κι άπ’τήν άλλη ν
άδρανοποιήσει τούς έξοργισμένους έργαζδμενους πού πλήρωναν τά σπασμέ­
να της οικονομικής κρίσης, ή Χούντα γύρεψε έπιταχτικά διέξοδο.
y
*Η συνέχιση ή Ενταση της άνοιχτής τρομοκρατίας καί καταπίεσης ηταν
άπρδσφορη γιά τήν έξυπηρέτηση των σκοπών της Χούντας. Γιατί μέσα στίς
πιεστικότατες γιά τούς έργαζδμενους οικονομικές συνθήκες μποροϋσε να
τούς σπρώξει σε παράνομες μορφές δργάνωσης καί δράσης,ναζούς σπρώξει
δηλ. σ'£να πεδίο άγώνα πού δέν ηταν εΰκολο νά έλέγξει.Γι’αύτο άναγκάστηκε νά διαλέξει τδ δρδμο τών αποπροσανατολιστικών ψευτοκοινοβουλευτικών διαδικασιών έλπίζοντας νά τραβήξει τούς έργαζδμενους σέ κατευθυ
νδμενες διαδικασίες αναμονής καί νά εύνουχίσει τήν άγωνιστικότητά
τους. Κι £βαλε σ ’έφαρμογή τδ Οπουλο παιχνίδι τοϋ "έκδημοκρατισμοϋ".
Απαραίτητη προϋπόθεση γιά νά δχει πιθανδτητε£ έπιτυχίας τδ παι­
χνίδι τοϋ έκδημοκρατισμοϋ ηταν ή άληθοφάνειά του. Αν ή άλλαγή πολίτι­
κης σκηνης δέν συνοδεύονταν άπδ άλλαγή προσώπων τδτε θ&ταν στερημένη
άπ τδ βασικό της δπλο^τδ νά φαίνεται δηλ. πραγματική. Κι αύτδ^έπιδιώχτη^ε νά έξαοφαλιστει μέ τή συμμετοχή "παλιών πολιτικών". Αύτοί πού
παραμερίστηκαν μέ τδ πραξικόπημα της 21 τ ’’Απρίλη καί πού__έπί έξήαισυ
χρδυια δημαγωγοϋσαν πάνω στήν άντ ιδιχτατορική διάθεση τοϋ λαοϋ. ήταν
ot καταλληλότεροι γιά ν’άποτελέσουν, στίς δύσκολες αύτές στιγμές, τδ
δημοκρατικό μανδύα της διχτατορίας."Εχοντας τοποθετηθεί άπ’τδ ίδιο τδ
πραξικόπημα στήν άντιδιχτατορική πλευοά. διατηρώντας δεσμούς μέ τίς
μάζες καί κατέχοντας μέσα (τύπο κ.λ.π.) έπηρεασμοϋ τους, μποροϋσαν να
23

προσφάρουν στή Χούντα πολιτική κάλυψη.’Εκτός δμως άπ’τήν πολιτική κά­
λυψη Λ συμμετοχή τών "παλιών πολίτικων" δδινε τη δυνατότητα στή Χού­
ντα να μεταθέσει στούς ώμους τους Κνα μέρος τών πολλών εύθυνών καί
των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών προβλημάτων πού δημιούργησε ή
εύκαιριακή πολιτική της.Κρατώντας'άνέπαφη στά χέρια της την πραγματι­
κή εξουσία (κρατικδ μηχανισμό,στρατό καί σώματα άσφαλείας, ύποστηριξη
τών Αμερικάνων, ΝΑΤΟ, ντόπιων καί ξένων μονοπωλίων, ύπερεξουσίας τοϋ
Παπαδδπουλου κ.λ.π.) καί μπορώντας νά σταματήσει αύτδ τδ πολιτικδ
παιχνίδι δποτε τδ θεωρήσει άχρηστο ή έπικίνδυνο,ή Χούντα προσπαθεί νά
βάλει τούς παλιούς πολιτικούς "νά βγάλουν τδ φίδι άπ’τήν τρύπα", νά
λύσουν τή σημερινή άντίφάση.
’Απ’τή μεριά τους ot παλιοί πολιτικοί προσπαθούν νά πάρουν μέμος
στδ παιχνίδι γιά δικό τους δφελος.θέλουν κι αύτοί νά έξυπηρετήσουν τά
ίδια συμφέροντα: τδ μεγάλο κεφάλαιο καί τήν ξένη έξάρτηση. Κι αύτων 6
βασικός εχθρός είναι ot έργαζδμενοι καί τδ μαζικδ τους κίνημα. "Αν
προσπάθησαν μέχρι τώρα,στά χρόνια τής διχτατορίας, νά ποζάρουν "φίλοι
τοϋ λαοϋ" καί "προστάτες τών συμφερόντων του", ηταν ή Αντίθεσή τους
μέ τή Χούντα πού τούς άνάγκασε. Τδ πραγματικό τους πρόσωπο τδ δείχνει
τδ παρελθδν τους, δταν μακέλευαν τους έργαζδμενους καί δολοφονούσαν
τδν Λαμπράκη έπί Καραμανλή,δταν ματοκυλοϋσαν τούς εργάτες τοϋ Λαύριου
έπί Παπανδρέου, δταν σκότωναν τδν Πέτρουλα έπί άποστατών κι έβαφαν μέ
αίμα τούς δρόμους τϊ)ς ’Αθήνας.Τδ πραγματικό τους πρόσωπο δείχνει κι ή
τωρινή στάση τους. Ενώ άποδέχνονται έξ όλοκλήρου τδ ένισχυμένο πλέγμα
τών βασικών νομοθετικών καί συνταγματικών διατάξεων, πού προστατεύει
τήν κυριαρχία τοϋ μεγάλου κεφάλαιου καί τών ξένων, άπ’τίς κινητοποιή­
σεις τών έργαζδμενων,πουλάνε δημοκρατιλίκι πάνω σε έπουσιώδεις διατά­
ξεις. ’Αμφισβητοϋν καί ζητοϋν τήν κατάργηση αύτων τών διατάξεων πού,
κατά τή γνώμη τους, έξαγριώνουν άδιακιολδγητα καί έπικίνδυνα τίς μά­
ζες. Καί τδ κυριδτερο,έπιζητοϋν νά σπάσουν τδν συνταγματικό καί νομο­
θετικό κλοιδ πού περιορίζει αυτούς τούς ίδιους,πού δέν τούς δίνει πε­
ριθώρια νά συμμετάσχουν ισότιμα στδ τραπέζι τής έξουσίας.Χρησιμοποιώ­
ντας σάν δπλο τήν άπειλητική προοπτική τών μαζικών άγώνων καί ποντά­
ροντας πάνω^στήν πραγματική άνάγκη πού τούς έχει ή Χούντα γιά ν ’άντιμετωπίσει τήν οξυμένη κατάσταση, πιέζουν τη Χούντα γιά καλύτερους 'ό­
ρους συμμετοχής τους στδ πολιτικό παιχνίδι.’Απ’τήν άλλη πλευρά θέλουν
νά καλυφθοϋν κι άπέναντι στίς μάζες. Ζητοϋν ώρισμένες γενικώτερες πο­
λιτικές κι άτομικές έλευθερίες γιά νά έξασφαλίσουν ενα άλλοθι γιά τή
συμμετοχή τους,ζητοϋν παράσημα "καταχτήσεων" πού θά τούς έξασφαλίσουν
συνέχιση τής έπιρροής πάνω στίς μάζες.Γιατί ξέρουν καλά πώς ή δυνατό­
τητά τους νά έπηρεάζουν ένα τμήμα τοϋ λαοϋ είναι τό μέτρο τής χρησιμδτητάς τους κι άκδμα ξέρουν -καί σ ’αύτδ προσπαθούν νά πείσουν καί τή
Χούντα- δτι χωρίς αύτή τή δυνατδτητα έπιρροής είναι καταδικασμένο σ
άποτυχία τδ παιχνίδι τοϋ "έκδημοκρατισμοϋ".
Τδ μαγείρεμα συνεχίζεται στά παρασκήνια: στήν ’Αθήνα καί τήν ’Αμε­
ρική, στά χρηματιστήρια καί τίς πρεσβείες,στίς έπαφές καί τίς συνομι­
λίες. Τδ άποτέλεσμα είναι γνωστδ: Μιά έλεγχδμενη "πολιτική" κυβέρνηση
μέ τή συμμετοχή ώρισμένων πολιτικών, έξαγγελίες γιά "άδιάβλητη δημο­
κρατική" πορεία καί έκλογές,διατήρηση στίς έφεδρεΐες μιας άλλης μερί­
δας γιά νά παίξει τδ ρδλο τής "συνεπούς δημοκρατικής" άντιπολίτευσης.
Συνέχιση τής διχτατορίας μέ αλλο πρόσωπο. Τδ παιχνίδι δηλαδή τοϋ Απο­
προσανατολισμού σέ πλήρη άνάπτυζη.'Η βρώμικη συμπαιγνία σέ πλήρη άποθέωση.
Μπροστά σ ’αυτή τή μανούβρα δ έλληνικός λαός στέκεται κουμπωμένος.
'Η μακρόχρονη πείρα του τδν δίδαξε πολλά.Ξέρει δτι κανένας αύτδκλητος
λαοσωτήρας, είτε Παπαδδπουλος λέγεται είτε Καραμανλής είτε Μαϋρος,δέν
ένδιαφερεται γιά τά λαϊκά συμφέροντα.Ξέρει δτι κανένας ψευτοκοινοβουλευτισμδς δέν πρόκειται νά τοϋ λύσει κανένα πρόβλημα. Ξέρει δτι μδνο
δπλο του είναι δ δικδς του μαζικός άγώνας. 'Όμως άπ’τήν άλλη πλευρά
νοιώθει άδύνα^ος. "Εχοντας χτυπηθεί άπ’τδ πραξικόπημα τοϋ '67 κι έχο­
ντας καθηλωθεί σέ άκινησία τόσα χρόνια, χωρίς καθοδήγηση πού νά τοϋ
30

έμπνέει έμπιστοσύνη καί νά τδν όδηγεϊ στδ σωστδ δρδμο.στέκεται δισταχτικδς μπροστά σέ ριζοσπαστικές λύσεις.Καί πάνω σ ’αύτη τή δισταχτικδτητα καί τήν πρόσκαιρη άδυναμία τοϋ λαοϋ ποντάρουν ot έκμεταλλευτές
του καί τά πολιτικά τους όργανα γιά νά περάσουν τδ παιχνίδι τους.
"Ομως &ν αύτή ή πρόσκαιρη άδυναμία μπαίνει έμπδδιο στήν Ανάπτυξη
τοϋ μαζικού άγώνα, ot δυνάμεις τοϋ λαοϋ είναι Ανεξάντλητες κι άπεριόριστες.Χαλυβδωμένος άπ’τήν πείρα τοϋ παρελθόντος θά συντρίψει κάθε τί
πού θά τοϋ φράζει τδ δρδμο γιά τήν πραγματική λύση των προβλημάτων

του.
Σ ’αύτή τήν καινούργια πολιτική άπάτη,ή μόνη άπάντηση πού πρέπει νά
δοθεί είναι ό δργανωμένος,δυναμικός,Ανυποχώρητος μαζικός άγώυας.Μαζι­
κός άγώνας σ ’δλα τά μέτωπα, στδ έργοστάσιο καί στδ Πανεπιστήμιο, στδ
δρόμο καί στή συνοικία,στήν πδλη καί στό χωριδ. Μαζικδς άγώνας πού θά
σαρώσει τούς σημερινούς καί μελλοντικούς δυνάστες τοϋ λαοϋ γιά νά πά­
ρουν ot έργαζδμενοι τίς τύχες τους στά χέρια τους.

’Οχτώβρης ’?3

9. Το φοιτητικο κίνημα
προβλήματα και στοχοι
'Αρθρο

πού δημοσιεύτηκε στδ 1ο φύλλο ττ]ς έφημερίδας

"ΜΑΧΗΤΗΣ".
Ή τελευταία προσπάθεια
τής
χούντας νά παίξει τδ παιχνίδι τής
"φιλελευθεροποίησης" καί τοϋ "έκδημοκρατισμοϋ" εφερε ώρισμένες Αλ­
λαγές στίς γενικώτερες πολιτικές
συνθήκες.'Αλλαγές ποΰ επιδρούν πά­
νω στδ φοιτητικό χωρο καί πού δη­
μιουργούν μιά εύνοΐκώτερη,σέ σχέση
μέ πέρισυ,κατάσταση.Ή σωστή έκμετάλλευση τδν καινούργιων, ευνοϊ'κώτερωυ συνθηκών, μπορεΐ να μΚς προ­
σφέρει πολλά οφέλη. "Αν δμως δρά­
σουμε εύκαιρίστικα, &ν δέν έκτιμήσουμε σωστά τήν έκταση καί τήν α­
ξία αύτων τδν Αλλαγων.κι Αν δεν άναπτύξουμε, δργανωτικα καί πραχτικά, τον Αγώνα μας, σύμφωνα μ’αύτά
που Απαιτούν ot πραγματικές συνθή­
κες,τδτε ό κίνδυνος πού παραμονεύ­
ει είναι μεγάλος.
’Η Ανάγκη ν’Αντιμετωπισθεΐ ή ά­
σχημη σημερινή οΙκονομικοκοινωνική

κατάσταση κι δ άναβρασμδς πού αύτή
προκαλεϊ στούς έργαζδμενους.έσπρω­
ξε τή χούντα στδ νά προσπαθήσει νά
καλύψει τή διχτατορική της έζουσία
πίσω άπδ μιά δημοκρατική μάσκα.Πα­
ραχώρησε ώρισμένες Ατομικές καί
πολιτικές έλευθερίες,δτσι πού,έπιτρέποντας 8να είδος κομματικής καί
πολιτικής δραστηριότητας νά δίνει
τή δυνατότητα πολιτικής κάλυψης
τοΰ παιχνιδιού της μέ τή συμμέτοχη
'6αο γίνεται περισσότερων "παλιών
πολίτικων".
"Ομως ξέρουμε καλά δτι βασικδς
στόχος τοϋ καινούργιου "πολίτικου
έκδημοκρατισμοϋ" είναι ζ> Αποπροσα­
νατολισμός κι ή καθήλωση τοϋ μαζι­
κού κινήματος, δτι ή έκμετάλλευση
των περιθωρίων πού άφήνει ή "πολι­
τικοποίηση" γιά Ανάπτυξη τοϋ μαζικοϋ κινήματος θά τδ φέρει κατευ­
θείαν Αντιμέτωπο μέ τη χούντα καί

τούς καινούργιους συνεργάτες της,
ot οποίοι Απερίφραστα δποστηρίζουν
δτι πρέπει "... at άκαδημαΐκαι έλευθερίαι νά προστατευθοϋν 6ιά της
καταργήσεως Αψυχολογήτων νόμων και
διατάξεων ... διά να έχωμεν καί ήμεΐς, 4>ς έπαλξις συντηρητική της
δημοσίας γνώμης, Ικανδν επιχείρημα
να Αντιταχθωμεν είς κάθε πανεπιστημιακήν Αναταραχήν, έκτδς τής
κοίτης των καλώς έννοουμένων σπου­
δαστικών συμφερόντων.11!,(Βραδυνή 20
Αύγούστου 73). Ξέρουμε καλά καί τδ
διαπιστώνουμε καθημερινά μέ τίς
καινούργιες προληπτικές συλλήψεις
καί στρατεύσεις φοιτητών, δτι ή
χούντα διατηρεί Ακέραιη τη θέληση
καί τή δυνατδτητα νά χτυπήσει το
μαζικό κίνημα καί Ιδιαίτερα τδ
φοιτητικό, πού σήμερα άποτελεϊ τήν
πιδ έντονη καί Ανοιχτή έκφρασή
του.
Ή χούντα μπορεϊ νά κατάργησε
τυπικά τδν Στρατιωτικό νδμο. δμως
διατήρησε .Ανέπαφη τήν ούσια του
μέσα άπδ Ενα πλέγμα νομών καί δια­
ταγμάτων, μέσα άπ’τδ φασιστικό Σύ­
νταγμά της. Μπορεϊ να έπέτρεψε τή

συμμετοχή τδν παλιών πολιτικάντη­
δων στδ πολιτικδ της παιχνίδι,δμως
διατηρεί άκέραιη τήν έξουσία στά
χέρια της. Μπορεϊ νά έβγαλε τούς
πολίτικους κρατούμενους άπ’τίς φυ­
λακές, δμως μπορεϊ -καί θά τδ κά­
νει- νά ξαναβάλει μέσα κι αΰτούς
κι δλλους πολλούς δταν τδ κρίνει
σκδπιμο.Διατηρώντας σ’δλη τους τήν
έκταση Ανέπαφους τούς μηχανισμούς
καταπίεσης καί καταστολής θά τούς
χρησιμοποιεί σέ κάθε στιγμή πού οι
Ανάγκες της θά τδ Απαιτούν.
'Ισους τώρα. πού τδ παιχνίδι της
βρίσκεται Ακδμα στήν Αρχή νά μή
χτυπήσει,άπδ λδγους πολιτικής σκο­
πιμότητας,μέ τδν περσινό Απροκάλυ­
πτο καί βίαιο τρδπο. "Ομως δέν ύπάρχει καμμιά Αμφιβολία δτι στδ
βαθμδ πού τδ παιχνίδι της δέν πιά­
νει, στδ βαθμδ δηλ. πού τδ μαζικό
κίνημα Αναπτύσσεται,θά χρησιμοποι­
ήσει Απεριόριστα τδ δπλο τής κατα­
στολής, τής μαζικής καί Ανοιχτής
τρομοκρατίας.
Τά διχτατορικά-φασιστικά χαραχτηριστικά τοΰ καθεστώτος είναι ή
μδνιμη καί κυρίαρχη φύση του,είναι
ή ούσια του.Οΐ όποιεσδήποτε "φιλε­
λευθεροποιήσεις" καί "δημοκρατικο­
ποιήσεις" του είναι παροδικές καί
έπισφαλεϊς, Αποτελοΰν ταχτικούς έλιγμούς τής χούντας.είναι ή έπιφάνειά του.Πρέπει νά εκμεταλλευτούμε

έχρι τά τελευταία τους περιθώρια
λες τίς νόμιμες δυνατότητες πού
δημιουργοΰν ot ελιγμοί τής χού­
ντας, δπως δ τωρινός. "Αν δμως.βλέ­
ποντας το δέντρο, πού είναι οι τω­
ρινές νδμιμες δυνατότητες καί πού
Απαιτούν έμφάνιση φανερών έκπροσώπων των φοιτητών στίς έκλογές, χά­
νουμε άπ τά μάτια μας τδ δάσος,πού
είναι 6 συνολικά καταπιεστικός καί
Ανελεύθερος χαραχτήρας τοΰ καθε­
στώτος καί πού :έπιβάλει τή μδνιμη
στήριξη τοΰ φοιτητικοΰ κινήματος
στήν παράνομη δργάνωσή του,τότε Α­
πλώς θά έπαναλάβουμε τά τραγικά
λάθη τοΰ παρελθόντος, θά παρασυρθοΰμε σέ μιά τέτοια εΰκαιρίστικη
έκθεση δυνάμεων, πού θά δώσει τη
δυνατδτητα στή χούντα χτυπώντας
τούς φανερούς έκπροσώπους μας,νά
μας χτυπήσει σέ βάθος, θά αφήσουμε
Ακάλυπτες τίς πλάτες τοΰ κινήμα­
τος,έκθέτοντάς το συνολικά στίς 4ρέξεις τοΰ έχθροΰ,τής χούντας. "Αν
ή κατάχτηση καί δραστηριοποίηση
τών Συμβουλίων, πού βρίσκονται κα­
θημερινά μπροστά στδν κίνδυνο καί
τή δυνατδτητα νά χτυπηθοΰν άπ’τή
χούντα, δέν στηρίζεται πάνω σ'ένα
γερό δίχτυ πα£άνομων_^Επιτροπων ot
οποίες σ^δπο^,εσδ^ποτε^υνθ^κες νά
μποροΰν ~νά~κρατήσουϋ~ τή συνέχεια
καί τή δυναμική Ανάπτυξη τοΰ φοιτητικοΰ κινήματος, τότε θά Αποδεί­
ξουμε δτι τίποτα δέν διδαχτήκαμε
Απ’τήν πείρα τοΰ παρελθόντος. Ή
πείρα τών περσινών κινητοποιήσεων
μ&ς έδειξε ξεκάθαρα δτι ή στήριξη
τής καθοδηγητικής δούλε ιδίς, βασικά
στίς έκλεγμενες Επιτροπές, μ®ς έ­
φερνε συχνά στην κατάσταση ώστε Α­
πό κάθε χτύπημα των ’Επιτροπών νά
σπάει ή συνέχεια των Αγώνων καί νά
χάνουμε τά νερά μας, νά τελματωνό­
μαστε καί νά στηριζόμαστε στίς δι­
άφορες αύθδρμητες καί πρωτοβουλιακές προσπάθειες.ΚΙ
σημειωθεί δτι τά χτυπήματα δέν ηταν έξοντωτικά.
"Αν ή άπδρριψη τής Αναγκαιότη­
τας για έκμετάλλευση των νόμιμων
δυνατοτήτων άποτελεϊ σοβαρδ κίνδυ­
νο,δμως ή ύποκατάσταση τής παράνοης δουλει’Κς άπ’τή νόμιμη,άποτελεϊ
γκλημα έναντίον τοΰ κινήματος.
Δυνάμωμα καί Κπλωμα τοΰ διχτυοΰ
παράνομων 'Επιτροπών καί μέ βάση
αύτές, έκμετάλλευση δλων των νδμιμων δυνατοτήτων -νά ποιδ είναι τδ
μδνιμο καθήκον μας^ νά ποιδ είναι
καί τδ σημερινό καθήκον μας.

'Οχτώβρης '73
32

ΙΟ.

Προβλήματα Ενότητας

Τδ κείμενο αύτδ, που γράφτηκε τδν Οχτώβρη του 1973
άπδ μέλος τοϋ Κεντρικού Οργάνου, άποτέλεσε τή βαση για
μιά μεγάλη συζήτηση στά πλαίσια της δργάνωσης, at^ μι&
προσπάθεια νά χαραχτεί μιά πολιτική άρχων στδ ζητημα
τής ένδτητας, £να ζήτημα πού τά προμηυύματα της άνδδου
τοϋ μαζικοϋ λαϊκού κινήματος έφερναν στήν πρώτη γραμμή
των καθηκόντων.
_
Ύ
,
*Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ απδ τδ καλοκαίρι του 1973 ειχε άποκαταστήσει πολιτικές έπαφές καί ένδτητα δράσης μέ μιά
σειρά πολιτικούς φορείς (ΕΚΚΕ, ΟΣΕ, ΟΚΟΝ, Μπολσεβίκοι
κλπ.).
,
Ot έπαφές αύτές, παρά τή διάθεση συνεργασίας που εκ­
δηλώνονταν τουλάχιστον στά λδγια ά π ’δλες τίς πλευρές,
δεν έγινε δυνατδν νά καρποφορήσουν καί να δώσουν σάρκοί
καί δστά στήν πολυπδθητη ένδτητα τής έπαναστατ ικής άριστερας. Ot διαφορετικές στρατηγικές καί ταχτικές κατευ­
θύνσεις πού ύπήρχαν, σε συνδυασμό μέ τήν οργανωτική άπειρία καί τήν πολιτική άνωριμδτητα των δργανώσεων,ηταν
ot αίτίες πού ot ένωτικές καί ένοποιητικές διαδικασίες
δδηγήθηκαν σέ άδιέξοδο.

Τελευταία 8λο καί περισσότερο καί σέ δλους τούς τόνους,άκούγεται τδ σύνθημα "ένιδτητα, 6χι στή διάσπαση".
'Επειδή ομως γιά τήν έπιτυχία ένδς στδχου δέν άρκεΐ ή καλή
πρόθεση -αν υπάρχει- πρέπει νά δοϋμε πως αύτή ή ένότητα ύλοποιεΐται καί σέ ποιά βάση πραγματώνεται. Ταυτόχρονα όφείλουμε νά δια­
κρίνουμε τί κρύβεται πίσω ά π ’αύτό τό σύνθημα καί τί έπιδιώκουν ot
εύαγγελιστές τής ένδτητας.
*Η Χούντα μέσα άπδ τήν πολιτική της έξυπηρετεϊ τά πιδ άντιδραστικά μονοπωλιακά συμφέροντα, κάθε δημαγωγικό μέτρο πού πήρε,πνί­
γηκε μέσα στή θάλασσα τής γενικώτερης άντιδραστικής πολιτικής

της.
Τά στενά πλαίσια των συμφερόντων πού μέσα τους είναι άναγκασμένη νά κινηθεί,τήν άπομονώνουν καί στρέφουν ένάντιά της τά πλατειά λαϊκά στρώματα.

Γ ι ’αύτδ πολιτική της ηταν, είναι καί θά είναι Λ χρησιμοποίηση
κάθε άντιλανκοϋ μέτρου, ή κατάπνιξη μέ τή στυγνή αστυνομική βία,
κάθε ούσιαστικης διεκδίκησης.
*0 τρόπος έπιβολής τή£ διχτατορίας, ή άπροκάλυπτη καί χωρίς
προσχήματα εξυπηρέτηση των ξένων καί ντόπιων μονοπωλιακών συμφε­
ρόντων ,διαμόρφωσε στίς πλατειές λαϊκές μάζες, μιά βαθειά άντίθεση
άπέναντι στή διχτατορια καί τους φορείς της.
Κάθε διεκδικητική προσπάθεια είναι στή βάση της άντ ιδιχτατορική-πολιτική. Καί είναι πολιτική, δχι μδνο ώς προς τούς μακρυνούς
στόχους πού βάζει ή όργανωμένη πρωτοπορία, άλλά ώς πρός τούς στό­
χους πού έχει η ίδια ή μάζα.'Ο συγκεκριμένος στόχος της διεκδίκη­
σης στέκεται σάν πρόφαση γιά τήν πολιτική κινητοποίηση. "Ολοι ot
αγώνες άφοϋ περάσουν -αν περάσουν- Ενα μικρό διάστημα μέ έπί μέ­
ρους διεκδικήσεις καί συνθήματα, γενικεύουνε τούς στόχους καί τά
συνθήματα, πολιτικοποιούνται (νομοσχέδιο γιά τους Υπομηχανικούς,
ξενόγλωσσα πανεπιστήμια στήν πρώτη καί δλιγόχρονη φάση στδ Πολυ­
τεχνείο,κι άμέσως μετά,κατάργηση τοϋ 180/69 καί 93/69,κάτω ή Χού­
ντα κ.λ.π.).
Ot άγώνες μέχρι σήμερα καταξιώνονταν στδ μέτρο πού συσπείρωναν
γύρω τους πλατειά ι^άζα άνθρώπων κι δχι άπδ τδ πόσο πετύχαιναν
τούς στόχους πού είχαν βάλλει. Δηλαδή τδ πρόβλημα ηταν ή μαζικοποίτιση των αγώνων, ή_συμμετοχή σ ’αΰτούς δλο καί πλατύτερων μαζωυ.
_*Η ένδτητα δλων των δυνάμεων πού συμμετείχαν στούς μέχρι τώρα
άγωνες,βασιζόταν στό γενικό άντιδιχτατορικδ πλαίσιο κι οχι σέ μιά
ξεκαθαρισμένη πολιτική κατεύθυνση.
*0 γενικός άντιδιχτατορικδς προσανατολισμός είχε καί σ'6να με­
γάλο βαθμδ έξακολουθεΐ νά £χει αυθόρμητο χαραχτήρα. Καί δέν μπο­
ρούσε νά γίνει διαφορετικά μέτά τήν χρεωκοπία όλων των παραδοσια­
κών^ πολίτικων φορέων.
’Αποδείχτηκε δμως,γιά μιά άκδμα φορά,πώς μόνο μέ γενικούς στό­
χους,χωρίς μιά ξεκάθαρη πολιτική κατεύθυνση, ό μαζικός άγώνας εί­
ναι καταδικασμένος νά μαραζώνει,νά γυρίζει σέ κύκλο,έπαναλαμβάνοντας τδν έαυτδ του, μέχρι νά βρει τή διέξοδό του, ή νά σβήσει.
Είναι φυσικό σ'αύτή τή φάση, ν ’άναπτύσσονται δλες ot τάσεις καί
νά προσπαθοΟν νά δώσουν τδ δικό προσανατολισμό, νά περάσουν τούς
δικούς στόχους μέσα στή γραμμή τοϋ Κινήματος.
Ot διαφορετικοί προσανατολισμοί προκαλοϋν έζ άντικειμένου τή
διάσπαση,γι’αύτδ τδ πρόβλημα τής ένδτητας έμφανιζεται καί μπαίνει
στήν πρώτη γραμμή."Ομως ή ένδτητα δέν είναι πανάκεια.ΕΪναι, κούφιο
σύνθημα.άν δέν ϊχει κάθε φορά 6να συγκεκριμένο περιεχόμενο,άν δέν
συσπειρώνει τίς μάζες στήν έπιδίωξη συγκεκριμένων στόχων καί μέσα
άπδ συγκεκριμένες μορφές πάλης.
*0 φοιτητικός χώρος είναι άνομοιογενής.Μέσα του έκπροσωποϋνται
διαφορετικές τάξεις καί στρώματα. "Ετσι η βπαρξη διαφορ,ετικωυ κα­
τευθύνσεων είναι άναπόωευχτη καί κατά συνέπεια ή διάσπαση."Οποιος
νομίζει δτι συμπαγής η φοιτητική μάζα θά κινηθεί σέ άποφασιστικούς άγωνες ένάντια στη διχτατορία, κλείνει τά μάτια του στήν
πραγματικότητα καί άνοίγει τό δρδμο στδν δππορτουνισμδ. Προβάλλο­
ντας μιά ένδτητα πού παραγνωρίζει τήν άνομοιογενή συγκρότηση τοϋ
φοιτητικοϋ χώρου, άδυνατεϊ νά βρει βαση καί £κ®ραση στήν ένοτητα
καί όδηγεΧται άπο ύποχώρηση σέ ύποχώρηση στήν εγκατάλειψη κάθε έ­
παναστατ ικής θέσης* στδν όλοκληρωτικδ δππορτουν ισμδ.
*Η ένδτητα γιά τούς δππορτουνιστές είναι αυτοσκοπός.*Η έπιδίωξη τής ένδτητας καθορίζει τή στρατηγική τους καί τήν ταχτική τους
κι δχι τδ άντίστροφο.Δεν £χουν μιά διαμορφωμένη ταχτική,βασισμένη
σέ μιά έπιστημονικη άνάλυση πού νά προσδιορίζει τδ έτιίπεδο καί τη

μορφή της ένδτητας. ‘Η βάση της είναι, ή δικι,ά τους εύκαιρίστικη
γραμμή πού διαμορφώνεται άπδ τή στιγμιαία διάθεση της μάζας.
Παράλληλα καθένας πού προβάλλει μιά διαφορετική γραμμή,στιγμα­
τίζεται σάυ[διασπαστής.*Η πολιτική καί 6 άγώνας τους γιά τήν απο­
μόνωση καί τδ σαμποτάρισμα κάθε διαφορετικής κατεύθυνσης διεξάγε­
ται με κεντρικό σύνθημα τήν ένδτητα.
'Η πάλη ένάντια σέ κάθε όππορτουνιστική παρεκτροπή μέσα στδ
κίνημα,ένάντια σέ κάθε φορέα πού προσπαθεί νά πατρονάρει τδ μαζι­
κό κίνημα άδιαφορωντας ή παραγνωρίζοντας τήν έπαναστατ ική προο­
πτική, είναι άπαραίτητη γιά νά μπορέσει τό κίνημα νά ξεφύγει άπδ
τήν κρίσιμη σημερινή φάση του.
Μιά ξεκαθαρισμένη γραμμή πού στή βάση της θά κινηθεί τδ μαζικδ
κίνημα, μιά γραμμή πού θά δείχνει ποιούς δρόμους όφείλει καί μπορεϊ νά άκολουθήσει τδ μαζικό φοιτητικό κίνημα, είναι μιά άποφασιστική άπάντηση σέ κάθε όππορτουνιστικδ χειροτεχνισμό.
'Η προβολή καί ζύμωση της συγκεκριμένης γραμμής πού έκφράζει
τίς άνάγκες καί τίς δυνατότητες στή δοσμένη φάση καί ή πάλη στήν
πρώτη γραμμή τοΰ άγώνα,των εκπροσώπων της επαναστατικής κατεύθυν­
σης θά ένώσει δλες τίς πραγματικά έπαναστατικές δυνάμεις κάτω άπ'
τή σημαία του καί θά πείσει μέσα ά π ’τήν ΐδια της τήν πείρα τή μά­
ζα γιά τήν όρθδτητά της.'Οχτώβρης *73

Δ.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ

ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΚΑΙ Η
ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ Κ. Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ

'Η Μεγάλη ’Εξέγερση τοϋ Νοέμβρη δέν ηταν μόνο μιά
λαμπρή νίκη τοϋ λαϊκοϋ μας κινήματος,άλλά καί μιά πολι­
τική νίκη της γραμμής μας.
Εχτιμωντας σωστά πολυ καιρό πρίν, πώς ή άνέλιξη των
μαζικών άγώνων θά φέρει νομοτελειακά τδ λαΐ'κδ κίνημα σέ
όλομέτωπη σύγκρουση μέ τή διχτατορία.ή Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ βρέ­
θηκε πανέτοιμη στά μεγαλειώδη γεγονοτα τοϋ Πολυτεχνεί­
ου. Μέλη καί στελέχη της οργάνωσης παλέψανε
στήν πρώ­
τη γραμμή τοϋ άγώνα καί συμμετείχανε ένεργητικά σ ’δλα τά
έπίπεδα (όδομαχίες,δργάνωση της κατάληψης,Γενικές Συνε­
λεύσεις σχολών.έργατική συνέλευση κλπ.). Η πιδ σπουδαία
δμως νίκη τής οργάνωσης ηταν ή πρωτοπόρα συμμετοχή της
στίς Ιστορικές έργατ ικες συνελεύσεις^ πού πραγματοποιήθιικαν στή διάρκεια τής κατάληψης του Πολυτεχνείου καί
δώσανε Κνα πραγματικά επαναστατικό χαραχτήρα στήν κατά­
ληψη.
'Η έκλογή 2 στελεχών τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ στήν 5μελή ’Ερ­
γατική ’Επιτροπή τοϋ Πολυτεχνείου, δείχνει μέ τδν άσφαλέστερο τρδπο τδ κϋρος καί τήν ουσιαστική παρέμβαση τής
όργάνωσης στά γεγονδτα τοϋ Πολυτεχνείου.
Στίς 24 Δεκέμβρη τοϋ ’73. 6να μόλις μήνα μετά τή Με­
γάλη Λα),'κή ’Εξέγερση,μέσα σε συνθήκες βαρείας παρανομί­
ας κι ένώ πολλά στελέχη της δργάνωσης καταζητούνται,
πραγματοποιήθηκε στήν ’Αθήνα έκτακτη συνδιάσκεψη στελε­
χών ,προκε ιμένου νά εξετάσει τίς πολιτικές έξελίξεις καί
νά χαράξει τήν παραπέρα πορεία τής όργάνωσης.
'Η συνδιάσκεψη,έχτιμώντας τά γεγονότα,διαπίστωσε σω­
στά τδν αυθόρμητο χαραχτήρα τής εξέγερσης καί τήν άδυ­
ναμία των έπαναστατικων οργανώσεων νά καθοδηγήσουν συ­
νολικά καί σταθερά τδ κίνημα.
'Η έξέγερση τοϋ Νοέμβρη χαραχτηρίστηκε μεγάλη πολι­
τική νίκη τής έπαναστατικής γραμμής,άλλά ταυτόχρονα καί
ταχτική στρατιωτική ?)ττα τοΰ κινήματος. Στή βάση αύτής
τής άνάλυσης,ή δργάνωση καθώρισε σωστά τή γραμμή πού ε-

πρεπε νά Ακολουθήσει ^τδ μαζικό κίνημα (παρενόχληση τής
χούντας.πλευρικά καί οχι μετωπικά χτυπήματα),σέ αντίθε­
ση μέ την τυχοδιωχτική γραμμή διάφορων ψευτοεπαναστατικων σχημάτων, πού προσπαθούσαν νά σύρουν τδ φοιτητικό
καί λαϊκό κίνημα σέ μιά νέα σύγκρουση μέ τή διχτατορία.
'Η συνδιάσκεψη ένέκρινε δμδφωνα δυό πολιτικά ντοκου­
μέντα (συμπεράσματα . άπδ τή μάχη τοϋ Πολυτεχνείου - Λ
σημερινή κατάσταση καί τά καθήκοντά μας), τά όποια καί
δημοσιεύτηκαν στό 2ο φύλλο τής έφημερίδας "ΜΑΧΗΤΗΣ" τδν
Φλεβάρη 1974.

11.
Τα συμπεράσματα
απ τη μαχη του Πολυτεχνείου
Ή
αιματηρή καταστολή
της ήρωί'κης εξέγερσης^ τοΰ
Πολυτεχνείου Αποτελεΐ Α­
ναμφίβολα
μιά προσωρινή
νίκη της Αντίδρασης.
Στηριγμένη στδ συντρι­
πτικά εύνοϊκδ γι’αύτήν συ­
σχετισμό στρατιωτικής δύ­
ναμης, μπδρεσε γιά μια Ακό­
μα φορΑ νΑ έπιβΑλει "τήν
τΑξιν nat τδ κρΑτος τοϋ
νδμου". Βαρύ τδ τίμημα πού
πλήρωσε ό λαδς γι’αυτή του
τήν έξέγερση. 'ΕκατοντΑδες
ot νεκροί κι ot τραυματί­
ες,χιλιΑδες αύτοί πού πιΑστηκαν, που βασανίστηκαν,
πού φυλακίστηκαν, ίί τρΑβηξαν τδ δρδμο της εξορίας.
Ot μαζικές κινητοποιήσεις,
πού το ΑποκορΰφωμΑ τους ή­
ταν ή έξέγερση του Πολυτε­
χνείου, κδπηκαν βίαια. Ot
νδμιμες μορφές δργΑνωσης.
δπως ot τοπικοί φοιτητικοί
σύλλογοι, πού είχαν κατα­

κτηθεί ,Απαγορεύτηκαν.‘Η Α­
νοιχτή τρομοκρατ (α. καί κα­
ταπίεση πού γιΑ 6να διΑστημα είχαν καλλωπιστεί μέ
τή μΑσκα τοΰ "έκδημοκρατισμοΰ" ξαναγύρισαν στΑ παλιΑ τους μεγαλεία. 'Η διχτατορία ξαναβρηκε όλδκληρο τδν έαυτδ της.
"Ολ’αύτΑ είναι ot Αρνη­
τικές πλευρές της έξέγερσηα τοΰ Πολυτεχνείου. ΓιΑ
τ ο υςεδκ α ιρ ισ τ ές, πού
βλέ­
πουν τδν Αγώνα τοΰ λαοΰ
στατικΑ κι όχι στή δυναμι­
κή του έξέλιξη,που βλέπουν
τον Αγώνα τοΰ λαοΰ σΑ μέσο
πίεσης γιΑ πολιτικΑ δφέλη
κι οχι σΑ μέσο ριζικές λύ­
σης των προβλημΑτων του.
γι αύτούς τδ κίνημα μετά
τδ χτύπημα τοΰ Πολυτεχνεί­
ου γύρισε πολλά χρδνια πί­
σω. "Ομως αύτή·ή Αντίληψη
είναι σοβαρώτατο πολιτικό
λΑθος.

‘Ο άγώνας τοΰ λαοϋ γιά
τή ριζική λύση τών προβλη­
μάτων του- για μιά πραγμα­
τική λαΐκη κυριαρχία είναι
μακρόχρονος καί σκληρδς,
είναι άγώνας προοπτικής κι
δχι ευκαιρίας.δπως κά6ε έ­
παναστατ ικδς αγώνας.Τ’άποτελέσματα κάθε μάχης δέ
μετριούνται άπ’τούς νόμι­
μους συλλδγους πού κλεί­
στηκαν ή α π ’τδ πρδσκαιρο
σταμάτημα τών μαζικών κι­
νητοποιήσεων. Δέ μετριού­
νται λογιστικά, άλλά άπ’τδ
κατά πδσο ot λαϊκέο μάζες
καταχτάνε, μέσα άπ τή συ­
γκεκριμένη μάχη £να άνώτερο έπίπεδο συνείδησης, 8να
άνώτερο έπίπεδο σύνδεσής
τους μέ τίς όργανωμένες
προωτοπορεΐες. ’Απ’τδ κατά
πδσο σπάνε ot αυταπάτες κι
ή θολούρα, γύρω άπ’τήν ά­
ντ ικειμεν ική πραγματικότη­
τα καί τίς άναγκαιδτητες
πού βάζει 6 στόχος της ρι­
ζικής αλλαγής, άπ τδ κατά
πδσο,τέλος, αρχίζει νά γί­
νεται κατανοητή η άναγκαιδτητα κι ή δυνατδτητα τής
ριζικής άλλαγής.
Κι απ’αύτή τή μακροπρό­
θεσμη. τήν
έπαναστατική
σκοπιά άν έξεταστοΰν τά
γεγονδτα του Πολυτεχνείου,
φαίνεται όλοκάθαρα δτ^ τα
κέρδη του κινήματος είναι
τεράστια κι οτι η "νίκη"
τής άντίδρασης ηταν στήν
πραγματικότητα 'μιά ήττα
της.
Ξεκινώντας σά μιά πολι­
τική ένέργεια τών φοιτητών
ένάντια στά μέτρα τής κυ­
βέρνησης, ή κατάληψη του
Πολυτεχνείου μεταζελίχτηκε
σέ μιά πραγματικά παλαΐ’κή
άντιδιχτατορ ική κινητοποί­
ηση. Ot χιλιάδες ήρωϊκοί
φοιτητές πού τήν Τετάρτη

στίς 14 του περασμένου Νο­
έμβρη σήκωσαν τή σημαία
τοΰ αγώνα φηλά, είδαν τδ
λαδ τής ’Αθήνας νά πυκνώ­
νει κατά δεκάδες χιλιάδες
τίς γραμμές τοΰ αγώνα,τούς
φοιτητές στή Θεσσαλονίκη,
στήν Πάτρα,στά Γιάννενα να
άκολουθουν τδ παράδειγμά
τους,τδ λαδ τής Δράμας,τών
Μεγάρων νά ξεσηκώνονται,τδ
λαδ όλδκληρης τής ‘Ελλάδας
νά στέκεται
στδ πλευρδ
τους. Τδ φοιτητικδ κίνημα
συσπείρωσε γύρω του δλα τά
στρώματα τοΰ λαοΰ τραβώ­
ντας τα στή δράση,μετάδωσε
τή σπίθα τοΰ άγώνα μέσα σ*
δλους^τούς χώρους τής έλληνικής κοινώνίας,έκπληρώνοντας 'έτσι μέ μεγάλη έπιτυχία τδ ρδλο του σαν πυροδδτη τοΰ γενικώτερου λα­
ϊκού κινήματος.’Εργάτες,ύπάλληλοι, μαθητές,επαγγελματίες,διανοούμενοι, αγρό­
τες, άνταποκρίθηκαν μέ αύθδρμητο ένθουσιασμδ
στδ
κάλεσμα τών φοιτητών κι έ­
καναν τδν ςροιτητικδ άγώνα
άγώνα λαϊκό, αγώνα δικδ.
τους.
σ τε£α__ &πό_7_Χ£§νια άκινί]5_2ϊΗ£Π™ΙΙ12Ι1 IDS

του^_ϋ^σοί_§ΐ5_

__DI“V ’

y.i3c__ κατάχττ^στ]____________ του

Αύτοί
πού
κατέβηκαν
στούς δρόμους κι αύτοί πού
γαντζωμένοι στά ραδιόφωνά
τους άκουγαν τδ σταθμδ τοΰ
Πολυτεχνείου, ήταν μιά ζω­
ντανή άπδδειξη τής λαχτά­
ρας τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ ν ’
άπαλλαγεΐ άπ’τήν έκμετάλ­
λευση καί τήν τυρανία καί
τής έντονης διάθεσής του
ν ’άγωνιστεΐ
γ ι ’αύτδ
τδ

σκοπό. τΗταν μιά περίτρανη
διάψευση γι'αύτούς πού άμφισβητοΰσαν
τδσα χρδνια
τήν ώριμδτητα τοΰ λαοΰ γιά
άγώνα
καί καλλιεργούσαν
τήν ήττοπάθεια.
’0 άγώνας τοϋ Πολυτε­
χνείου, μέ τή μαζικδτητα
καί τδ δυναμισμό του έβαλε
τέρμα στά δνειρα τής άντίδρασησ νΑποπροσανατολίσει
τδ λαδ μέ τίς κομπίνες τοΰ
"έκδημοκρατισμοϋ". Τσάκισε
τίς προσπάθειες νομιμοποί­
ησης τής διχτατορίας κι έ­
δειξε πως καμμιά νδθα λύση
δέν μπορεϊ νά περάσει. 'Η
άντIδράση άναγκάστηκε ν ’άποκαλύψει ξανά τδ πραγμα­
τικό της πρδσωπο καί μαζί
μ*αύτδ
άποκαλύφτηκε πώς
δέν έχει περιθώρια έλιγμών. ’Αποδείχτηκε δτι πίσω
άπδ κάθε πολιτική βιτρίνα
ύπάρχουν τά πραγματικά καί
μδνιμα στηρίγματα τής άντίδράσης,
υπάρχουν
τά
τάνκς, δ στρατιωτικός καί
άστυνομικδς μηχανισμός της
βίας πού επεμβαίνει · άδίσταχτα μπροστά στήν παρα­
μικρή άπειλή άπ’τή μεριά
τοΰ λαΐ’κοΰ κινήματος. *Η
αίματηρή κατάπνιξη τής ά­
ντ ιδ ιχτατορ ικής αύτής κι­
νητοποίησης έδωσε ένα γερδ
χτύπημα στίς ούτοπίες τοϋ
είρηνικοϋ περάσματος τής
έξουσίας στά χέρια του λα­
οϋ. *Η απροκάλυπτη βία τής
άντίδρασης νομιμοποίησε τη
χρήση
τής έπαναστατικής
βίας κι απδδειξε πώς ή έ­
παναστατ ική βία είναι τδ
άποτέλεσμα κι δχι τδ αίτιο
τής άντεπαναστατικής βίας.
Κι άκδμα, έκανε τή χρήση
δυναμικών μορφών πάλης άπ
τΛ μεριά τοϋ κινήματος δχι
μονο άναγκαία άλλά καί ε­

πιταχτική.
Μέσα στήν πορεία Ανά­
πτυξης τοϋ άντιδιχτατορι­
κοϋ αγώνα τοϋ Πολυτεχνείου
έγινε κατορθωτδ τδ πλάταιμα τοϋ περιεχδμενου τοϋ ά<έτιδιχτατορικου άγώνα. Τδ
ρίξιμο άντιΐ'μπεριαλιστικών
συνθημάτων (εξω ot ’Αμερικάνοι,έξω άπ'τδ ΝΑΤΟ «.&>.)
κι ή μεγάλη άπήχηση πού
είχαν στίς πλατείες μάζες
έδωσαν έντονο άντίιμπερια­
λιστικό χαραχτήρα στδν ά­
ντ ιδ ιχτατορ ικδ άγώνα.
Παραπέρα τδ κατέβασμα
πρωτοπδρων έργατών εδωσε
στήν κινητοποίηση έπανα­
στατ ική διάσταση. Στήν έρ­
γατ ική συνέλευση τήν πρώτη
μετά 7 χρδνια παγώματος,οI
έργάτες
κατάδειξαν
καί
στιγμάτισαν τή Χούντα καί
τά στηρίγματά της , Τοποθέ­
τησαν τον άγώνά ένάντια
στή διχτατορία, στή σωστή
του βάση."Εδειξαν οτι δ ά­
γώνας ένάντια στή διχτατορία είναι άγώνας 'Αντιδιχτατορικδς-’Αντιιμπεριαλιστικδς- ’Αντιμονοπωλιακδς.
"Οτι μδνο μέ τή συντριβή
τής Χούντας,του ίμπεριαλισμοΰ καί τών μονοπωλίων ή
λύση τών προβλημάτων μας
θαναι πραγματική.
Κατορθώθηκε
έτσι
νά
σπάσει δ μονόπλευρος στενά
άντιδιχτατορικδς χαραχτήρας τοΰ άγώνα, πού μέ τδση
έπιμονή καλλιεργούσαν καί
καλλιεργ'οΰν. διάφοροι "ά­
ντ ιστασιακοι"
καί
πού
σπέρνει τδση θολούρα μέσα
στδ λαδ.
"Αν δ πολύπλευρος άγώ­
νας πού άναπτύχθηκε μέσα
ι έξω άπ’τδ Πολυτεχνείο
ταν μιά φορά πολύτιμρ έμπειρία γιά τίς μάζες,ηταν

δυό φορές πολύτιμη έμπειρία γιά τίς έπαναστατικές
δργανώσεις. Εδωσε τή δυνα­
τότητα νά δοκιμαστούν μέσα
στδ καμίνι τής δράσης οΐ
διάφορες πολιτικές γραμμές
καί ταχτικές, οΐ διάφορες
μορφές πάλης καί δργάνωης. Κάθε δργάνωση πού δέν
ταν
μπλοκαρισμένη
στά
γρανάζια του δογματισμού
ειχε τήν εύκαιρία νΑνακα­
λύψει τδν πραγματικδ της
έαυτδ στδν καθρέφτη τής
πραχτικης, νά δει τά λάθη,
τίς Αδυναμίες καί τά προτερήματά της, νά συνδέσει
τή θεωρία της μέ τήν πρά­
ξη. ν Αντλήσει
πολύτιμη
πείρα.'Ακδμα,έγινε μπορετο
νά ρθούν σέ ζωντανή έπαφή
διάφορες δργανώσεις,Αγωνιζδμενες δίπλα - δίπλα μέσα
στή φωτιά του Αγώνα.*Η δι­
αδικασία γιά την ένδτητα
βρήκε ένα πραγματικά πρό­
σφορο έδαφος γιά νά κάνει
τά πρώτα ούσιαστικά Βήματά
της,ξεφεύγοντας Απ'τδ Αδι­
έξοδο τδν γενικδλογων θεω­
ρητικολογιών.
*0 Ανοργάνωτος χαραχτήρας της κινητοποίησης του
Πολυτεχνείου καθόρισε καί
τήν κατάληξή της.Οΐ διαδη­
λώσεις,
ot
συγκρούσεις
στούς δρδμους, οι καταλή­
ψεις κτιρίων κι δλες ot
άλλες ήρωί'κές ΑλλΛ αυθόρ­
μητες έκδηλώσεις, δέν μπό­
ρεσαν νά δδηγήσουν σέ νι­
κηφόρο Αποτέλεσμα,γιατί Α­
κριβώς, έλειπε τδ στοιχείο
τής δργάνωσης.’Αποδείχτηκε
καθαρά πώς Απέναντι στήν
δργανωμένη δράση τής Αντί­
δρασης μονάχα ή συνολικά
δργανωμένη δράση του Χαού
θά [αποζούσε ν'αντιπαραταχτει μ'έπιτυχία. ‘Η εύκολη
καί γρήγορη επικράτηση τής
40

Αντίδρασης Αποτελεΐ τδ μέ­
τρο τής Ανεπάρκειας τοΰ
αύθορμητισμου.
"Αν δμως ή έλλειψη δργανωμένου χαραχτήρα
ττίς
κινητοποίησης δδήγησε την
έξέγερση του Πολυτεχνείου
σέ ηττα,ή έλλειψη ένδς ξε­
κάθαρου καί συνολικού έπα­
ναστατ ικοΰ πολιτικού προ­
γράμματος καί στδχων δέν
επέτρεψε νά προχωρήσει ά­
κδμα πιδ πολύ ή πολιτική
συνειδητοποίηση των μαζόδν
καί νΛ πάρει μιά πιδ όλοκληρωμένη μορφή. 'Απέναντι
στον
Αποπροσανατολιστικό
στόχο
τής "Οίκουμενικής
Κυβέρνησης" ή τής "Κυβέρ­
νησης 'Εθνικής 'Ενότητας"
ot έπαναστατ ικέ<£ δργανωσεις δέν είχαν ν Αντιπαρατείνουν παρά μιά άφηρημένη
"λαΐ'κή κυριαρχία".Μιά λαϊ­
κή κυριαρχία χωρίς συγκε­
κριμένη πολιτική μορα>ή,χω­
ρίς συγκεκριμένους οικονομικούς-κοινωνικούς-πολιτικούς στόχους. "Ετσι Αφήνο­
νταν έλεύθερο
τό πεδίο
στούς Αστούς πολιτικάντη­
δες καί στούς ρεφορμιστές
νά ψαρεύουν σέ θολά νερά.
*Η Ανυπαρξία μι&ς δργά­
νωσης πλατει&ς καί δυναμι­
κής πού 8ντας πιστωμένη
στή συνείδηση των μαζών να
μπορεΐ νά καθοδηγεί τήν
αΰθόρμ,ητη διάθεσή τους καί
νά τίς όδηγεΐ οργανωμένα
στή διεξαγωγή των μαχών,έινε όλοφάνερη.Οί διάφορες
ργανώσεις καί όμάδες που
έδρασαν κατά τή διάρκεια
των γεγονδτων,καθορισμένες
Απ'τήν ποιοτική καί ποσο­
τική Ανεπάρκειά τους, Απ'
τήν ϊδια τή φύση τους,Αποδείχτηκαν Αδύναμες να παί­
ξουν, ή κάθε μιά ξεχωριστά,
τδ ρδλο του συνολικού κα-

Ϊ

θοΟηγητη τοϋ κινήματος. *Η
άνάγκη γιά συντονισμό καί
ένδτητα τών διασπαρμένων
έπαναστατικών
δυνάμεων
πρδβαλε πιδ έπιταχτική άπδ
κάθε άλλη φορά.
‘Η έξέγερση τοΰ Πολυτε­
χνείου άποτέλεσε τδ σημα­
ντικότερο σταθμδ τοΰ έλληνικοΰ λαΐ'κοΰ κινήματος με­
τά τδν έμφύλιο πόλεμο. Γιά
πρώτη φορά μετά τήν ήττα
τοΰ 4-9 δ έλληνικος λαδς
άμφισβήτησε άμεσα, μαζικά
καί δυναμικά τήν πολιτική
κυριαρχία των έκμεταλλευ

των καί καταπιεστών του.
Αύτή ή άμεση παρουσία
των μαζών στήν πολιτική
σκηνή καί τδ χτύπημα πού ή
έζεγερσή τους προκάλεσε.ά­
νοιξαν μιά καινούργια φάση
τοΰ λαΐκοΰ κινήματος.Δημι­
ούργησαν τίς βάσεις γιά gνα ποιοτικό καί ποσοστικί
άνέβασμα της λαϊκής πάλης,
γιά μιά πλατύτερη καί βα­
θύτερη άνάπτυζη τοΰ άντιδιχτατορικοΰ-άντιμονοπωλιακοΰ - άντιιμπεριαλιστικού
άγώνα.
Δεκέμβρης ’73

’Απόφαση τϊ^ς έκτακτης συνδιάσκεψης
της Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ

12.

Η σπμερινπ καταστασπ

και τα καθήκοντα μας
Στίς σημερινές συνθήκες
πού ή πολιτική κι ή οίκονομική κρίσΐ] δλοένα βαθαίνει,
ή θέση τηο Χούντας γίνεται
ολο καί πιο δύσκολη. Η λαϊ­
κή άγανάχτηση είναι έτοιμη
νά ξεσπάσει σέ κινητοποίηση
μέ τήν πρώτη εύκαιρία. Ση­
μαίνουν δμως δλα αύτά δτι ή
χούντα κι αύτοί πού στέκο­
νται πίσω της είναι καταδι­
κασμένοι;
ΕΪναι καταδικασμένοι άν
έιιεΐς κινηθοΰμε σωστά. Δέν

είναι καταδικασμένοι άν δέν
κινηθούμε σωστά.
Μδνο άν καταχτήσουμε κά­
θε καίρια στρατηγική θέση
καί κατορθώσουμε ot δυνά­
μεις μας νάναι άνώτερες άπ’
τή χούντα θά νικήσουμε κι ή
χούντα θά χαθεί μαζί μ’αύτούς πού την στηρίζουν.
Ποιδς είναι δ συσχετι­
σμός των δυνάμεων σήμερα;
Η χούντα διαθέτει δπλα.
στρατδ, τήν ύποστήριξη και
τήν συμπαράσταση των ξένων

καί ντδπιων μεγάλων συμφε­
ρόντων.
'Εμείς βασιζόμαστε στά
χέρια μας, στή διάθεσή μας
γιά άγώνα,στήν άκλδνητη πί­
στη ότι θά νικήσουμε καί
στη γνώση δτι γιά νά νική­
σουμε πρέπει να παλαίψουμε
συνέχεια καί σταθερά.
Φαίνεται καθαρά '6τ ι άπδ
πολιτική άποψη τά πράγματα
πδνε άσχημα γιά τή χούντα.
Μπλεγμένη μέσα στίς Αντιθέ­
σεις της έφαρμδζει τήν τα­
χτική της Αναμονής. Χωρίς
νάχει ξεκαθαρίσει τή νέα
της κομπίνα,σπέρνει τή σύγχιση μέ ψεύτικες διαδόσεις.
Προσπαθεί Απ'τή μιΑ ν'Απο­
κτήσει συμπΑθειες Ακυρώνο­
ντας Απαλλοτριώσεις, ξεπου­
λώντας Απ’τήν άλλη τους έλληνικούς πδρους μέ ληστρι­
κές συμβάσεις οπως της θΑσου.Ψάχνει γιά &να νέο Μαρκεζίνη ή Καραμανλή γιά νά
μ&ς "σώσει", χτυπώντας Απ’
τήν άλλη Ακόμα κι Αντιδρα­
στικές έφημερίδες όπως ή
Εστία κι ή Βραδυνή.
Μέσα στδ κίνημα μόλις
τώρα Αρχίζει νΑ πιΑνει Ί;ο
μπδλι της έξέγερσης τοΰ Πο­
λυτεχνείου.Μδλις τώρα ot Α­
γωνιστές πού πάλαιψαν καί
χαλυβδώθηκαν μέσα στή μΑχη,
ot πολιτικές κατευθύνσεις
πού σφυρηλατήθηκαν πΑνω στο
Αμδν* τοΰ Αγώνα*Αρχίζουν νΑ
δένουν καί νΑ ενώνονται μ*
όλο τδ λαδ. "Ολο τδ βΑρος
πέφτει τώρα στδ νά μπορέ­
σουμε νά ξεκαθαρίσουμε τούς
πολιτικούς μας στδχους, τίς
κατευθύνσεις τοϋ μακρόπνοου
καί νικηφόρου Αγώνα μας.
Μέσα σ’όλη αυτή τή ζύμω­
ση οΐ Αστοί δημοκρΑτες καί
ρεφορμιστές άβγαταίνουν τή
σύγχιση ζητώντας έπιστροφή
στο σύνταγμα τοΰ '52 καί
δημιουργία
"οίκουμενικής
κυΒέονησης" ή "κυβέρνησης
42

έθνικής ένδτητας". "Ομως έμεΐς είμαστε βέβαιοι ότι
καμμιΑ πραγματική Αλλαγή δέ
ίνεται μ όλα αυτά. "Οτι ό
γώνας ένάντια στή διχτατορία είναι Αγώνας ένΑντια
στίς δυνΑμεις που τήν γέν­
νησαν καί τήν στηρίζουν.Εί­
ναι Αγώνας ένΑντια στόν ι­
μπεριαλισμό καί στΑ μονοπώ­
λια, "Οτι ΘΑ τσακίσουμε τήν
δ ιχτατορία,τδν Ιμπεριαλισμό
καί τΑ μονοπώλια,έθνικοποιώντας τίς ξένες καί μεγΑλες
ντδπιες επιχειρήσεις- συντρίβοντας /τήν Αστυνομία καί
τούς
στρατ,οκρατ ικούς κύ­
κλους, διαλύοντας τίς ξένες
βΑσεις των ’Αμερικανών και
τοΰ ΝΑΤΟ, δημιουργώντας μιά
έπαναστατική κυβέρνηση πού
θά στηρίζεται καί θά εκφρά­
ζει δλες τίς έπαναστατικές
δυνάμεις τοϋ λαοΰ,
'Απδ στρατιωτική άποψη
τά πράγματα πανε καλά γιά
τή χούντα κι άσκημα γιά
μάς. Τώρα ή χούντα θέλει νά
διατηρηθοϋν τά πράγματα 'ό­
πως έχουν.Ξέρει ότι σέ κάθε
κινητοποίηση μπορεΐ νά μΚς
τσακίσει μέ τά όπλα της.Ξέ­
ρει όμως ότι άργά ή γρήγορα
θά πάρουμε καί μεΐς όπλα.
Γι’αύτδ ζητά νά συγκρουστοϋμε πρόωρα, προκαλώντας
τή_ βιαστική
κινητοποίηση
τοϋ λαοϋ έ’ τσι πού νά μπορεΐ
νά χτυπήσει θανΑσιμα τίς Α­
νοργάνωτες λαί’κές δυνΑμεις.
Γιά τδ κίνημα η κατάσταση
είναι όλοκάθαρτ}. Δέν θά δώ­
σουμε μάχη έκει πού σίγουρα
θά ήττηθοΰμε, έκεΐ πού οί
δυνάμεις μας είναι ΑνοργΑνωτες καί άοπλες. Δέν ΘΑ έπιτρέψουμε στήν Αντίδραση
νά μδς παρασύρει σέ μετω­
πικές συγκρούσεις μέ τίς
κεντρικές δυνάμεις της. Σή­
μερα ΘΑ δώσουμε μάχες έκεΐ
πούμαστε καλύτεροι. ©’Ανα­
πτύξουμε τδν Αγώνα μας σ’ό­

λους τούς χώρους, χτίζοντας
παντού έπιτροπές, στά έργοστάσια καί στά γιαπιά, στά
έμπορικά καί στίς δημοσίες
ύπτιρεσί-ες, στίς
γειτονιές
και στά πανεπιστήμια, στά
χωριά καί στίς πδλεις: γιά
νά σπάσει
ή τρομοκρατία
μέσ*στούς χώρους, γιά τδ
χτύπημα των σπιούνων.γιά νά
μήν περάσει πάνω στις πλά­
τες μας ή οίκονομική κρίση,
για τήν αύτοάμυνά μας.

νάμεις πάνω στδν ΑΝΤΙΔΙΧΤΑΤΟΡΙΚΟ- ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΛΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ."Ετσι
δυναμώνοντας έσωτερικά μέ
τήν γερή πολιτική κι όργανωτική συγκρδτιση, σπείροντας τή σύγχιση μέσ’ στδ
στρατδ τοΰ εχθροΰ θ’άλλάξουμε τδ συσχετισμό των δυ­
νάμεων καί θά συντρίψουμε
όλομέτωπα τδν έχθρδ.

Μά κυρίως πρέπει νά συ­
σπειρώσουμε
τίς δυνάμεις
μας σφιχτοδεμένα πάνω στο
μακρόπνοο καί νικηφόρο άγώνα μας,γιά τήν ένοπλη συντ­
ριβή τοϋ έχθροΰ. Πρέπει νά
δέσουμε δλες τίς λαϊκές δυ­

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ, ΦΤΑ­
ΝΕΙ ^ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ Μ'ΑΤΣΑΛΕ­
ΝΙΑ ΘΕΛΗΣΗ,ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ,ΜΕ ΣΥ­
ΝΕΣΗ ΚΙ ΕΞΥΠΝΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ Α­
ΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΣΤΟΥ ΛΑΟΎ ΜΑΣ.

Δεκέμβρης ’73
’Απόφαση ττ^ς έκτακτης συνδιάσκεψης
της Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ

13. Οργάνωση και αναγκαιότητα
των πολίτικων επίτροπων
’Απόφαση τοΰ Κεντρικοί "Οργάνου τϊ^ς όργάνωσης, πού
δημοσιεύτηκε στδ 2ο φύλλο τ^ς έφημερίδας "ΜΑΧΗΤΗΣ".
Στδ ζετύλιγμα τοϋ έπαναστατικοϋ προτσές έρχεται μιά στιγμή δ­
που ot ανοργάνωτες μάζες,πού ποτέ μέχρι τότε δέν έχουν περάσει ά ­
πδ τό κομματικό σχολειό,χρειάζεται νά δργανωθοϋν γ;ά νά παλαίψουν
μέ έπιτυχια ένάντια στδν ταξικό έχθρδ.
Μετά τά έπαναστατικά γεγονότα τοϋ Νοέμβρη ή άνάγκη όργάνωσης
τοϋ αόθδρμητου πού έδειξε ολη του τή δύναμη άλλά καί τήν προσωρινδτητά του,έγινε έπείγουσα.θεωρούμε δτι ή ^γανω^ική μορφή πού άντιστοιχεΐ στδ έπίπεδο συνείδησης των μαζών είναι ot παβάνο^ες

Σύντροφοι.,πρέπει ν ’άρχίσουμε νά σφιχτοδένουμε τίς έπιρροές μας
καί τδυ περίγυρό μας πάνω στήν πολιτική πλατφόρμα της όργάνωσης.
Πρέπει κάθε σχολή, κάθε έργοστάσιο, κάθε μαγαζί, κάθε συνοικία νά
γίνει προπύργιο τοϋ 'Αντιδιχτατορικοϋ-’Αντιιμπεριαλιστικοϋ-'Αντιμονοπωλιακου άγώνα.
Νά χτίζουμε παντοϋ τίς πολιτικές έπιτροπές, πού είναι ατοιχεΐο
τοϋ ένιαίου μετώπου της αριστερδς.
Κόκκινες επιτροπές γύρω άπδ τήν όργάνωση, μαχητικά δργανα των
μαζών.
Ot πολιτικές έπιτροπές δουλεύουν σέ τρία έπίπεδα: πολιτικδΑοίΗθνθ|ΐικδ-διεκδικητ ικδΑαύτοάμυνα.
Τ.Στδ~πδ£ϊτΓκο-|πΓπεδδ75ι £πιτροπές δντας πολιτικά δργανα καί
άπδ τδν“τρδπδ_5ήμΐδϋργΤάς τους καί από τδ περιεχόμενο δουλειάς
τους κάνουν κυρίαρχα πολιτική δουλειά.Προπαγανδίζουν καί ζυμώνουν
καθημερινά στούς χώρους πού βρίσκονται τδν χαραχτήρα καί τούς
στόχους τοϋ *Αντιδιχτατορικοϋ-’Αντιιμπεριαλιστικοϋ-’Αντιμονοπωλιακοϋ άγώνα. *Η κάθε έπιτροπή έξειδικεύει τήν πολιτική γραμμή στδ
χωρο της καί βρίσκει τίς μορφές πάλης πού θά άκολουθήσει στην κα­
θημερινή πραχτική της.
2.Στδ_οίκουο^ικδ-διεκδικτ]τικδ έπίπεδο:01 έπιτροπές έξ άντικειμένου 5φδΰ ΡρΓσκοντάΐ“μΕσά σΕ“χώρδΰς~δδυλειας κάνουν οίκονομικδ
αγώνα, δινοντάς του δμως τδ δικό τους περιεχόμενό, δείχνοντας τή
σοσιαλιστική προοπτική. Σήμερα πού ή παγκόσμια κρίση όξύνεται, ot
έργαζδμενες μάζες πρέπει νά άντιμετωπίσουν ενωμένες τά ντόπια καί
ξένα μονοπώλια πού θέλουν νά ρίζουν στήν πλάτη των έργαζδμενων τά
βάρη της κρίσης,βοηθούμενα άπδ τή διχτατορία πού τά ιδια ανέβασαν
καί συντηροϋν. 01 πολιτικές έπιτροπές κάνοντας άγώνα γιά νά περιφρουρήσουν τά καταχτημένα δικαιώματα των έργαζδμενων, γιά νά άναγκάσουν τούς καπιταλιστές νά σηκώσουν ot ίδιοι τά βάρη τής κρί­
σης, δείχνουν ξεκάθαρα στδν κόσμο τοϋ μόχθου τδν άντιμονοπωλιακό
χαραχτήρα τοϋ αγώνα.Πείθουν τίς μάζες μέσα άπδ τήν πείρα τους πώς
ή αΙτία τής φτώχειας καί τής άμάθειας,ή αιτία τής ύποδούλωσης καί
τής βαρβαρότητας είναι ή Ιμπεριαλιστική έξάρτηση της χώρας καί ot
καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής πού σε τελευταία ανάλυση γεννάνε
τίς διχτατορίες καί τις οίκονομικές κρίσεις.
5 .Στδ_έπίπεδο αύτσάουνας:Ειυαι ξεκάθαρο πιά στίς άγωνιζδμενες
μάζες“μετά“τδ~εΓ5άγμά_τδΰ Νοέμβρη, πώς ή διχτατορία τοϋ κεωάλαιου
είναι αποφασισμένη νά δώσει αίματηρή λύση στδ πολιτικδ πρόβλημα.
*Απδ τούτη τή διαπίστωση πηγάζουν μιά σειρά ύποχρεώσεις γιά τίς
πολιτικές έπιτροπές. Πρέπει νά περιφρουρήσουν τήν ΰπαρξη τους και
τίς κινητοποιήσεις τοϋ χώρου τους.Πρέπει νά ξεκαθαρίσουν τούς χώ­
ρους δουλειάς καί τά πανεπιστήμια άπδ τούς χαφιέδες.Πρέπει άπέναντι στή μαύρη τρομοκρατία τών ιμπεριαλιστών ν άντιτάξουν τήν έπα­
ναστατ ική τρομοκρατία.
Ot πολιτικές έπιτροπές γιά νά πραγματώσουν τή δράση τους δημι­
ουργούν πλατύτερες έπιτροπές άγώνα γιά συγκεκριμένο κάθε φορά
σκοπό (άποχή.άπεργία,φρούρησης κ.λ.π.).Ή μέχρι τ^ρα πείρα άπδ τδ
κίνημα μιδς δίδαξε πώς ot έπιτροπές άγώνα δέν έχουν συνέχεια, μετά
άπδ τήν πραγματοποίηση τοϋ σκοποϋ γιά τόν όποιο φτιάχτηκαν, ατονοϋν καί τελικά διαλύονται. Πέρα δμως άπδ τή χρησιμδτητά τους σέ
συγκεκριμένες περιπτώσεις,γιατί μαζικοποιοϋν τήν έκδήλωση,μποροϋμε νά άποκαλύπτουμε τους δραστήριους άγωνιστες και νά τούς συ­
σπειρώνουμε στίς μόνιμες πολιτικές έπιτροπές.Ταυτόχρονα μέσα στίς
έπιτροπές άγώνα συνεργαζόμαστε έξ άντικειμένου μέ τούς άλλους Ορ­
γανωμένους φορείς, άποχτοϋμε άρχικά μιά πρώτη μορφή ένδτητας δρά­
σης.
*Η δλλειώη έπαναστατικοϋ φορέα,πού θά όδηγήσει σέ νίκη τίς δυ­
νάμεις τής έπανάστασης, είναι όλοφάνερη.'
44

Αύτή τή διαπίστωση τή διατυμπανίζουν δλες οΐ σκδρπιες δργανωμένες δυναμει-ς τοΰ κινήματος,άλλά πολλοί λίγοι κάνουν προσπάθειες
στήν κατεύθυνση τής ένδτητας. Τή διαδικασία γιά τήν πολτική ένδ τητα των κομμουνιστών πού έκφρασή της θά είναι ή δημιουργία τοϋ
νέου Κ.Κ.Ε. τή βλέπουμε νά συγκεκριμενοποιείται σε τρεις οάσεις:
α)Συνεργασία καί άλληλογνωριμία μέσα στίς έπιτροπές αγώνα γιά
βραχυπρόθεσμους στδχους. 'Εκεΐ αποκαλύπτεται ή μαχητική παρουσία
των όργανωμένων φορέων καί ή συνέπειά της μέ τίς πολιτικές θέσεις
πού προπαγανδίζουν.
β)Συντονισμος δράσης πολίτικων έπιτροπών πού έπιρρεάζονται άπδ
διάφορους δργανωμένους φορείς καί συνεργασία πάνω σέ μακροπρόθε­
σμους στδχους.Ξεκαθαρίζουμε ποϋ συμφώνουμε καί που διαφωνούμε καί
σφυρηλατοϋμε τούς συντροφικούς δεσμούς μας.
γ)Δημιουργία κοινών πολίτικων έπιτροπών.άποκατάσταση πλήρης έ­
νδτητας δράσης,άπαραίτητου στοιχείου γιά την πολιτική ένδτητα. Ot
πολιτικές γραμμές των οργανώσεων δοκιμάζονται μέσα στίς έπιτρο­
πές .δικαιώνονται ή δχι.Παράλληλα βέβαια μέ τήν ένωτική διαδικασία
σέ επίπεδο βάσης πρέπει νά ύπάρχει μδνιμη έπαφή καί έ^έταση των
προβλημάτων του κινήματος σέ έπίπεδο καθοδήγησης των διάφορων δργανωμενων φορέων. *Η συγχώνευση λοιπόν τών οργανωμένων φορέων πού
ανήκουν στδν ίδιο πολιτικδ χώρο θά είναι Αποτέλεσμα ταυτόχρονης
δουλειάς καί άπδ τήν κορυφή καί άπό τή βάση.Είναι φυσικό πώς μέσα
οτόν άγωνα θά βρεθούν δργανώσεις καί δμάδες μέ συγγενικές πολιτι­
κές άποψεις καί έτσι δέν θά χρειαστεί ή ένωτική διαδικασία υά ξε­
κινήσει άπδ τήν πρώτη φάση.
Τελειώνοντας τδ Κ.Ο. θέλει νά άναφερθεΐ σέ ένα πολύ σπουδαίο
πρόβλημα πού είναι άξεκαθάριστο γιά Ενα μεγάλο άριθμδ συντρόφων.
Πολλοί άναρωτιοϋνται ποιά είναι ή σχέση τοΰ πυρήνα μέ τήν πολιτι­
κή έπιτροπή καί ποιά είναι ή προοπτική τής έπιτροπής. *0 πυρήνας
τής δργάνωσης άποτελεΐται άπδ άνεβασμένα πολιτικά στοιχεία,που έ­
χουν άποδεχτεΐ τίς προγραμματικές άρχές τής δργάνωσης, έχουν άφομοιώσει τήν πολιτική γραμμή τής οργάνωσης καί μπορούν να τή διο­
χετεύουν στίς μάζες. 0 πυρήνας μέσα στην καθημερινή πραχτική του
μέ τήν κομμουνιστική άγκιτάτσια καί προπαγάνδα πού κάνει πλησιά­
ζει καί συσπειρώνει στίς γραμμές τής δργάνωσης τά πιδ συνειδητά
καί δραστήρια στοιχεία τοϋ χώρου του. ’Οργανώνει αύτά τά στοιχεία
σέ πολιτικές έπιτροπές μέ βάση τή συγκεκριμένη πλατφόρμα τής δρ­
γάνωσης πού άναλύει τούς στδχους τοΰ άντιδιχτατορικοΰ-αντιιμπεριαλιστικοΰ-άντιμονοπωλιακοϋ άγώνα. Συνεχίζει υά δουλεύει στδ χώρο
του άποτελώντας τήν καρδιά τής έπιτροπής, τδ πιδ ζωντανό της κομ­
μάτι.
'Η μδνιμη καί δραστήρια συμμετοχή τοϋ πυρήνα μέσα στήν έπιτρο­
πή είναι Απαραίτητος δρος γιά τή συνέχεια καί τδ δυνάμωμά της.Αυ­
τό δέν σημαίνει οτι ή δουλειά τοΰ πυρήνα περιορίζεται στά πλαίσια
τής έπιτροπής.Τά μέλη τοϋ πυρήνα άσχολοϋνται μέ μιά τεράστια γκά­
μα προβλημάτων πού είτε δέν τά άγγίζει ή έπιτροπή, είτε λίγο τήν
απασχολοϋν.

Τά γενικά πολιτικά προβλήματα, δ σχεδιασμός τής δουλειδς,ή δη­
μιουργία τοϋ πολιτικοϋ προγράμματος.οI έπαφές μέ οργανωμένους φο­
ρείς. ή στρατολογία είναι μερικά μδνιμα καθήκοντα τοϋ πυρήνα πού
δέν απασχολοϋν τήν έπιτροπή. ’Από τήν άλλη μεριά δ δημοκρατικός
συγκεντρωτισμός, σάν βασική δργανωτική άρχή πού ύπάρχει στά πλαί­
σια τής δργάνωσης δέν είναι δυνατδν νά ύπάρχει στά πλαίσια τής έ­
πιτροπής.
Ή έπιτροπή έχει μιά σχετική αύτονομία μέ τήν έννοια πώς δέν
ύποχρεώνεται νά πειθαρχεί στίς άποφάσεις τής δργάνωσης δπως συμ­
βαίνει μέ τδν πυρήνα,τά μέλη τής έπιτροπής ύπακούουν μόνο στίς άποφάσεις τής έπιτροπής ή στίς Αποφάσεις τοϋ συντονιστικοϋ δργάνου

άν ύπάρχουν πολλές έπιτροπές, συνδεδεμένες μεταξύ τους.
*0 κομμουνιστικός πυρήνας λοιπόν είναι δημιουργός καί ό καθο­
δηγητής της πολίτικης έπιτροπής πού δέν είναι συνέχεια τ?ίς δργά­
νωσης. άλλα μέ μιά έννοια περιφέρειά της.
Στο βαθμό πού ot πολιτικές έπιτροπές (καί έπιτροπές άγώνα)
πληθαίνουν καί άγκαλιάζουν δλους τούς χώρους πού ζοϋν και κινού­
νται ot δυνάμεις της επανάστασης, το μαζικό κίνημα κλιμακώνει τή
δράση του καί ή πολιτική ένδτητα τοΰ κατακερματισμένου κινήματος'
παίρνει σάρκα καί δστά.
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ, ΓΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΖΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑ,ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΚΚ3.

Φλεβάρης *74

Ε. ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΤΗΣ Κ. Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ
ΙΟΥΛΗΣ 74
Τδ χουντικό πραξικόπημα στήν Κύπρο καί ή 'Αμερικανοκίνητη Τουρκική εισβολή τδν ’Ιούλη τοΰ ’74,δέν αίφνιδίασαν τήν δργάνω^η.
Πολύ σωστά είχε προβλεφτεΐ δτι ή 'Αμερικανοτουρκική
διαμάχη γιά τδ οπιο καί ή άποχώρηση τοϋ 'Αμερικάνου
πρεσβευτή άπδ τήν "Αγκυρα δέν ηταν παρά προπέτασμα, καπνοϋ.γιά νά καλυφθοΰν τά Ιμπεριαλιστικά σχέδια στήν πε­
ριοχή."Ετσι ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ βρέθηκε πανέτοιμη ιδεολογικο­
πολιτικά γιά νά άντ ιμετωπίσει τίς νέες συνθήκες (έπιστράτευση, πτώση της χούντας, έπάνοδος Καραμανλή).
Παρ ολο πού σχεδόν τά μισά μέλη της δργάνωσης έπιστρατεύτηκαν,ή Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ κατόρθωσε νά κυκλοφορήσει στίς
22 'Ιούλη προκήρυξη μέ άντιπολεμικδ καί άντιιμπεριαλι­
στικό περιεχόμενο καί μέσα στδ λαδ καί σέ πολλά στρατό­
πεδα της 'Αττικής.
Στίς 22 'Ιούλη ’74 συνήλθε στήν 'Αθήνα Ικτακτη συν­
διάσκεψη στελεχών της Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ, προκειμένου νά καθο­
ρίσει τή στάση της δργάνωσης έν δψει τών ραγδαίων πολι­
τικών έξελίξεων πού διαφαίνονταν πιδ καθαρά.
Ή Συνδιάσκεψη, πού διάρκεσε άπδ τίς 22-26 'ΐούλη^άνάλυσε λεπτομερειακά τήν πολιτική κατάσταση καί πηρε
μιά σειρά άποφάσεις πόύ άκδμη καί σήμερα δέν χάνουν σέ
επικαιρδτητα καί δρθδτητα.
Τδ πιδ σημαντικό ντοκουμέντο της συνδιάσκεψης ^ταν
ot 11 θέσεις γιά τήν κατάσταση, πού έγκρίθηκαν δμδφωνα
καί δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά.
46

14. Θ εοεις
πανω στη καταστασπ

Ό ' Η δυναμική έπέμβαση τοϋ ’Αμερικανονατοΐ'κοΰ ίμπεριαλισμοΰ στήν
Κύπρο μέ όργανα τήν ‘Ελληνική καί Τουρκική κυβέρνηση,άποσκοπεϊ
στδν δλοκληρωτικδ έλεγχο του χώρου τής Ανατολικής Μεσογείου
πού περνάει μέσα άπδ τήν κατάπνιζη τών ΛαΙ'κών Κινημάτων τοϋ
χώρου αίιτοΰ.
2)'Η κατάπνιξη τοϋ Κυπριακοϋ Κινήματος, καί δ άποπροσανατολισμδς
καί τδ χτύπημα τοϋ 'Ελληνικοϋ καί Τουρκικοϋ Κινήματος καί το
έλεγχδμενο πέρασμα στίς πλάτες τών δύο λαών τής οικονομικής
κρίσης, συνιστοϋν σοβαρούς παράγοντες τής πρδθυμης συμμέτοχης
στδ βρώμικο παιχνίδι τοϋ ’ΐμπεριαλισμοϋ τών δύο Κυβερνήσεων
Ανδρεικέλων.
3 ) Ή διχτατορία χρησιμοποιώντας τδν πδλεμο προσπαθεί νά μετατο­
πίσει τδ πρόβλημα άπό κοινωνικδ-πολιτικδ σέ έθνικδ, γιά νά συ­
νενώσει τίς άστικές πολιτικές δυνάμεις γύρω της καί νά άποπροσανατολίσει τδ λαΐ'κδ κίνημα.
4 ) 'Η λύση τής Οικουμενικής Κυβέρνησης πού μαγειρεύουν ot άντιδραστικέα δυνάμεις κα£ ύποστηρίζεται άπδ τούς ρεβιζιονιστές 'ό­
λων τών αποχρώσεων, είναι διέξοδος άπδ τήν πολιτική κρίση μέσα
σέ Ιμπεριαλιστικά πλαίσια, είναι λύση πού χαλκεύει καινούργια
δεσμά στδ Λαδ.
5)’Απέναντι στήν ένδτητα τής άστικής τάξης νά άντιπαρατάξουμε
τήν ένδτητα τοΰ Λαοΰ. Νά φτιάξουμε τδ μέτωπο τής έπαναστατικής
άριστερ&ς μέ στδχο τήν άνατροπή τής κυριαρχίας τοϋ ’ΐμπεριαλισμοϋ καί τών μονοπωλίων στδν τδπο μας.
6)'Η προοπτική άνάπτυξης τοϋ λαΐκοΰ κινήματος μέσα σέ συνθήκες
οικονομικής καί πολιτικής κρίσης, άνάγκασε τήν ντόπια καί ξένη
πλουτοκρατία νά φέρει τή "λύση" Καραμανλή.
7)'Η Κυβέρνηση Καραμανλή ηρθε^γιά νά σώσει τήν κλονιζόμενη έξουσία τών μονοπωλίων, νά άποφύγει τήν έπικίνδυνη πόλωση των κοι­
νών ικων δυνάμεων πού δδηγοΰσε στην δξυνση τών άντιθεσεων καί
άπειλοϋσε έπαναστατική λύση. Νά σώσει τδν κρατικό καταπιεστικό
μηχανισμδ, νά Αποπροσανατολίσει τδ λαΐ'κδ κίνημα.
8)’Η συμμετοχή όποιουδήποτε έκπρδσωπου της 'Αριστερδς σέ μιά τέ­
τοια Κυβέρνηση^ πού ελέγχεται άπδ τδν Ιμπεριαλισμό, τά ντόπια
καί ξένα μονοπώλια,δέν σημαίνει παρά βοήθεια γιά νά περάσει τό
βρώμικο παιχνίδι τους, σημαίνει νεροκουβάλημα στδ μύλο τής άντίδρασης.
9)*Η πραγματική λαΐ’κή κυριαρχία προϋποθέτει άπαραίτητα:
α)τήν συντριβή τοϋ στρατοκρατικοϋ μηχανισμού.
47

β)Συντριβή-διάλυση των καταπιεστικών μηχανισμών (Παρακρατικέςφασιστικές δργανώσεις-δυνάμεις 'Ασφαλείας-Κ.Υ.Π.).
γ)Ξήλωμα δλων των ξένων βάσεων. ’Αποχώρηση ά π ’τδ ΝΑΤΟ.
δ)’Απαλλοτρίωση και πέρασμα στά χέρια τοΰ Λαοΰ δλων των ντόπι­
ων καί ξένων μονοπωλίων καί δλων των ζωτικων τομέων τής Οίκονομίας.
*Η λαϊκή εξουσία καταχτιέται μέ τή στήριξη στίς δικές μας δυ­
νάμεις, μέ τήν κλιμάκωση των μαζικών μας αγώνων, μέ το χτίσιμο
τοΰ έπαναστατικοΰ μετώπου τοΰ άγωνιζόμενου λαοΰ,με τήν κατάλη­
ψη τής έξουσίας άπδ τίς δργανωμένες έπαναστατικες δυνάμεις.
10)'Η πολιτική τοΰ "έφικτοϋ" ειναι^πολιτική πού όδηγεϊ τδ κίνημα
στήν ούρά τής άστικης τάξης, είναι ό "ρεαλισμός" τής 20ής Α­
πρίλη πού όδηγησε στην 21η. Μδνο ή πάλη γιά τήν έξουσία όδηγεϊ
σέ ουσιαστικές καί μδνιμες παραχωρήσεις άπ’τήν άντίδραση.
Στήν προσπάθεια τής κυβέρνησης καί τής πλουτοκρατίας νά περά­
σουν ΐ£_δικ5_του£ κρίση στις πλάτες μας,ν’άπαντήσουμε μέ μαζι­
κούς, "μάχητικδϋς, Οργανωμένους διεκδικητικούς άγωνες.
Στήν προσπάθειά τους νά διατηρήσουν τδν έλεγχο των Συνδικάτων
μέ τούς έγκάθετους διορισμένους καί τούς διαδόχους τους νά άπαντήσουμε μέ τή δυναμική έπέμβαση καί κατάχτησή τους ; γιά νά
τά κάνουμε όργανα τοΰ δικοϋ μας άγωνα.
Στήν προσπάθειά τους νά καλύψουν τούς φασίστες-δολοφδνους-χαφιεδες-τρομοκράτες ν'άπαντήσουμε μέ την παραδειγματική τιμωρία
τους.
Στήν προσπάθειά τους νά μδς άφήσουν άκέφαλους ν'άπαντήσουμε μέ
τδ άγκάλιασμα των έπαναστατικων δργανώσεων πού άποτελοΰν εμπό­
διο στά σχέδια τής άντίδρασης καί μοναδική έλπιδοφδρα προοπτι­
κή.
11)Πρωτοπ£ρα δύναμη στδν άγώνα γιά τήν έθνική-κοινωνική άπελευθέρωση είναι ή έργατική τάξη.
Τδν ήγετικδ ρδλο της τδν έξασφαλίζει τδ έπαναστατικδ της κδμμα. 'Η έλλειψη τοΰ κόμματος αύτοϋ αδυνατίζει τδν άγώνα μας. *Η
κάλυψη τοΰ κενοΰ μέσα στην έπαναστατική πάλη άποτελεϊ άμεσο
καί βασικό καθήκον τών κομμουνιστών-έπαναστατών.
22-26 ’Ιούλη *7^
’Απόφαση τής έκτακτης συνδιάσκεψης
τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ

ΣΤ.
ΤΗΣ

TO 20 ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 74
Ot συνθήκες πού διαμορφώθηκαν μετά τήν πτώση τής
χούντας, δώσανε τήν εύκαι,ρια νά έκδηλωθοΟν οΐ άντιθετικές συσπειρώσεις τής διχτατορικής_περιδδου καί νά συ­
γκεκριμενοποιηθεί ή πάλη των γραμμών.
_
γ
'Ενισχυμένη άπδ τδ τμήμα τοΰ εζωτερικοϋ,το όποιο εί­
χε μείνει σταθερά προσηλωμένο στις λαΐκίστικες άντιλήψεις τοΰ 1970-72, ή όππορτουνιστικη όμάδα προσπάθησε νά
ύπονομεύσει τ/ίν πολιτική αύτονομία τής όργάνωσης.
Μέ πρόσχημα τήν μαζικδτητα καί τίς "σοσιαλιστικές
άρχές" τοΟ ΠΑΣΟΚ. οΐ τυχοδιώχτες ζήτησαν τήν ουσιαστική
διάλυση τής-όργανωσης καί τήν ένταξή της στδ άστικδ
κόμμα τοΰ Παπαντοέου.
Παρ’δλο πού τό Συνέδριο καταδίκασε άποφασιστικά τά
διασπαστικά σχέδια τής μικροαστικής όμάδας, δέν μπόρεσε
νά άποκρούσει ταυτόχρονα καί τίς άντεπαναστατικές πολι­
τικές τους θέσεις.
01 άποφάσεις τοΰ 2ου Συνέδριου,κυρίως στδ ζήτημα τής
στρατηγικής, άποτελοϋν όλοκληρωτικά δεξιά άπδκλιση καί
ζανακυλισμα στήν άντεπαναστατική πλατφόρμα τοΰ ‘70.
'Ετσι,ένω το Συνέδριο δγινε γιά νά χαραχτεί ή πορεία
τής δργάνωσης μέσα στίς νέες συνθήκες, ή Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ
βγήκε άοπλη καί βαθειά διαιρεμένη μέσα α π ’αύτδ,άνήμπορη
νά μεταωράσει σέ οργανωτικά καί πολιτικά όφέλη τήν πρω­
τοπόρα άντιδιχτατορική πάλη της.

15. Η πολίτικη κατασταση
στην Ελλαδα

’Απδ τή λήξη τής έπανάστασης τοϋ 1821 καί μέχρι σήμερα ή 'Ελλάδα
άναπτυσσδταν στή περιφέρεια τοϋ παγκόσμιου καπιταλιστικού συστή­
ματος καί σέ στευή εξάρτηση άπ’τίς κάθε φορά κυρίαρχες Ιμπεριαλιστι­
κές δυνάμεις.’Αποτέλεσμα αυτής τής περιφερειακής καί έξαρτημένης λει­
τουργίας της ήταν ή μή όλδπλευρη καπιταλιστική άνάπτυξή της κι ό μο­
νομερής προσανατολισμός τής οίκονομίας της στήν κατεύθυνση εξυπηρέτη­
σης τών συμφερόντων τών Ιμπεριαλιστικών δυνάμεων πού τήν εξαρτοϋσαν.
Μετά τδ δεύτερο παγκόσμιο πδλεμο ή ‘Ελλάδα πέρασε στή σφαίρα έ­
πιρροής των Η.Π.Α.Κάτω άπ’τήν Ισχυρή έξάρτηση τφνΉ.Π.Α.-πού ξε­
κίνησε μέ την ’Αμερικάνικη έπέμβαση τδ 1947 γιά τή διάσωση τοϋ άστικοϋ καθεστώτος- διαμορφώθηκε τδ κυρίαρχο οίκονομικο-στρατιωτικδ-πολιτικδ ΣΎΜΠΛΕΓΜΑ “’Αμερικανονατοΐκός ’Ιμπεριαλισμδς-ντδπια καί ξένα μο­
νοπώλια1.'.Τδ κυρίαρχο αύτδ σύμπλεγμα δέν εχει τδ χαραχτήρα μιας συμβα­
τικής συμμαχικής σχέσης,ούτε μιδς "Αποικιακής" σχέσης επιβολής τοϋ άμερικανονατοϊκοϋ ίμπεριαλισμοΰ στή ντδπια μονοπωλιακή άστική τάξη,Αλ­
λά άποτελεϊ Ενα όργανικά δεμένο, αλληλεξερτημένο.άλληλουποστηριζομενο
σύμπλεγμα συμφερόντων μέσα στο όποιο ό Αμερικάνικος Ιμπεριαλισμός
παίζει τδν πρώτο ρδλο.
'Η σημασία της 'Ελλάδας γιά τδν ’Ιμπεριαλισμό, Ιδιαίτερα τδν ’Α­
μερικάνικο, είναι διπλή:στρατηγική καί οίκονομική.Στρατηγική για­
τί ή γεωγραφική θέση τής 'Ελλάδας είναι ζωτικής σημασίας τδσο γιά τδν
δλεγχο τής πετρελαιοπαραγωγικής περιοχής τής Μ.’Ανατολής, δσο καί γιά
τδ περικυκλωμα τών Σοσιαλιστικών χωρών.Οικονομική σάν τοπος έπένδυσης
κεφαλαίων, έκμετάλλευσης τών πλουτοπαραγωγικών πηγών, έκμετάλλευσης
φτηνής έργατικής δύναμης καί σάν "Δούρειος ίππος" γιά οίκονομική δι­
είσδυση στίς χώρες τής Μ.’Ανατολής καί τής ’Αφρικής.
'Η^κυριαρχία τοϋ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ μετά τή στρατιωτική ήττα τοϋ λαΐκοϋ^κινήματος στδν έμφύλιο πόλεμο.άρχίζει τώρα νά δέχεται Ισχυρή
πίεση άπ’τδ συνεχώς Αναπτυσσόμενο λαϊκέ κίνημα.*Η παραδοσιακή πολιτι­
κή δεξιά -Ε.Ρ.Ε.- μέσα άπδ τήν όποία κυβερνοϋσε μέχρι», τδ ’63 τδ ΣΥΜ­
ΠΛΕΓΜΑ, φθείρονταν Ανεπανόρθωτα. 'Η έναλλαχτική λύση τοϋ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
(ή Ε.Κ.) έξ αΙτίας τοϋ άντΐΦατικοϋ χαραχτήρα της -άστικδ κόμμα άναγκασμένο δμως νά στηριχθεΐ έκλογικά στά^ λαϊκά στρώματα- δέν ήταν εύ­
κολο νά έξασφαλίζει σταθερά τδν άπδλυτο έλεγχο τοϋ κινήματος πού ήταν
άπαραίτητος ορος γιά νά προωθιιθοϋν: α)'Η κατάπνιξη τοϋ λαϊκοϋ μαζικού
κινήματος πού παρά τήν κρίση Ολων τών φορέων τής αριστερδς άναπτυσσδταν καί εβαζε σέ κίνδυνο καί άμφισβητοϋσε τόσο τά οικονομικά,πολιτικά
καί στρατιωτικά συμφέροντα τίς μονοπωλιακής-άστικής τάξης και τοϋ ι­
μπεριαλισμού -Ιδιαίτερα τοϋ άμερικάνικου- οσο καί τήν οικονομικοπολιτική έξέλιξη πού ήθελαν νά έπιβάλλουν πρδς“τήν κατεύθυνση της κρατικομονοπωλιακής άνάπτυξης τής χώρας καί στα πλαίσια φυσικά τής Ιμπε­
ριαλιστικής εξάρτησης.'Η έξέλιξη αύτή άπαιτοϋσε τήν έφαρμογή μιδς πο­
λιτικής θεσμικών άλλαγών σ ’δλους τούς τομείς καί παράλληλα τή λήψη
καταπιεστικών-κατασταλτικών μέτρων που θά Απόκλειαν τή δυνατότητα έκ50

φράσης καί_κινητοποίησης των μαζών καί πού ot τελευταίες μέ κανένα
τρδπο δέν ήταν διατεθειμένες νά ύποστοΰν τίς σοβαρότατες συνέπειες
μιδς τέτοιας πολίτικης κι έξελιξης. β)Τά στρατηγικά συμφέροντα στή Μ.
’Ανατολή (πόλεμός ’Ιούνη ’67).γ)*Η έπιβολή ΝΑΤΟΪΚΗΣ λύσης στδ Κυπρια­
κό .Μέσα <S αύτή την κατάσταση ή στρατιωτική διχτατορία τοΰ ’Απρίλη '67
ηταν ή μόνη λύση πού σύμφερε στδ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ.
*Η διχτατορία πέτυχε νά έπιβληθεΈ σταθερά γιατί: α ) Ή στρατοκρα­
τία βγαλμένη μέσα άπ’τήν κατάπνιξη της άντίστασης καί τδν έμφύλιο πόλεμο, έκπαιδευμένη άπδ τούς ’Αμερικάνους καί διαβρωμένη άπδ τίς
'Αμερικάνικες μυστικές ύπηρεσίες, ηταν ό μδνος παραδεχτός πολιτικός
έκπρόσωπος.β)Τδ λαϊκό κίνημα,παρ ολο τδ δυναμισμό του.ηταν αύθδρμητο,
άνοργάνωτο καί άποπροσανατολισμένο σέ μεγάλο βαθμδ, μέ βασικούς ύπαίτιους τούς παραδοσιακούς φορείς της άριστερδς μέ τή συγκεκριμένη
στρατηγική καί ταχτική τους (έθνική δημοκρατική άλλαγή,είρνητικδ πέρα
σμα, διάλυση παράνομων δμάδων κλπ.).
Τδ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ καί Ιδιαίτερα δ ’Αμερικάνικος ’Ιμπεριαλισμός, μέ τή
διχτατορία προώθησε τά συμωέροντά του:α)Με τήν πολιτική καταπίε­
ση καί τρομοκρατία των μαζών, τδ χτύπημα των νέων έπαναστατικων δργανώσεων καί δμάδων καθώς καί άντιπολιτευδμενων άντιστασιακών στοιχεί­
ων. β) Tj§v άνεξέλεγχτη οίκονομική πολιτική σέ βάρος τοΰ λαοϋ καί πρδς
δφελος των μονοπωλίων, γ) Τή μετατροπή της χώρας σε μιά άπέραντη βάση
των Αμερικάνων καί τοΰ ΝΑΤΟ.
*Η άντίθεση τοΰ λαοϋ άπέναντι στή διχτατορία ?|ταν καθολική. "0μως:α)ή εύνοΐ'κή διεθνής καί ντόπια οίκονομική συγκυρία,β)ή πολι­
τική καταπίεση, ή τρομοκρατία κι ό χαφιεδισμός πού μόνιμα έξασκοϋσε ή
διχτατορία, γ) ή έλλειψη μιας έπαναστατικής πρωτοπορίας πού δφείλεται
στήν χρεοκοπία των παραδοσιακών φορέων καί τή δυσκολία άνάδειξης νέων
δυνάμεων μέσα στίς συνθήκες διχτατορίας πού νά καθοδηγοϋν, όργανώνουν
σωστά τίς μάζες καί νά διδάσκωνται άπ αύτές, ηταν παράγοντες πού δέν
έπέτρεψαν τή μετατροπή τής παθητικής άντίθέσης σ ’ένεργητική μαζική άντίστάση.
*Η χειροτέρευση τής οικονομικής κατάστασης,βοηθούμενη άπ’τή δρά­
ση διάφορων άντιδιχτατορικων επαναστατικών δργανώσεων,δμάδων καί
μεμονωμένων άγων ιστών, μέσα στούς διάφορους χώρους, έφεραν τις πρώτες
μαζικές κινητοποιήσεις.’Απ’τδ ’72 άρχίζουμε νά μπαίνουμε σέ μιά περί­
οδο σχετικής άνάπτυζης των μαζικών άγώνων μέ άφετηρία τδ φοιτητικό
κίνημα.
'Η συνέχιση καί ένταση τής άνοιχτής τρομοκρατίας καί καταπίεσης
δέν έξυπηρετεΐ πιά τούς σκοπούς και τά συμφέροντα πού έφεραν τη
διχτατορία.Γιατί μέσα στίς πιεστικότατες γιά τούς έργαζδμενους κοινω­
νικές, πολιτικές καί Ιδιαίτερα οικονομικές συνθήκες, πδλωνε Οριστικά
τίς πολιτικές δυνάμεις,άπομόνωνε τά παραδοσιακά κδμματα καί έσπρωχναν
τίς μάζες στις πιδ έπαναστατικές κατευθύνσεις,σέ παράνομες μορφές δργάνωσης καί δράσης,δηλαδή σ ’2να πεδΊο άγώνα πού δέν ηταν εδκολο νά έλέγξει. 'Η κατάσταση αύτή καί ίδιαίτερα ot έπαναστατικές προοπτικές
στά πλαίσια των μαζών δξυναν πιδ πολύ τίς άντιθέσεις στά πλαίσια τής
άντίδρασης καί στένευαν τήν πολιτική βάση τής διχτατορίας. Γι’αύτδ άναγκάστηκε νά διαλέξει τδ δρδμο των άποπροσανατολιστικων ψευτο-κοινοβουλευτικων διαδικασιών στά πλαίσια μιας Ισχυρότατης έκτελεστικής έξουσίας, έλπίζοντας νά τραβήξει τούς έργαζδμενους σέ κατευθυνδμενες
διαδικασίες άναμονής καί νά ευνουχίσει τήν άγωνιστικδτητά τους.

Σ’αύτδ τδ παιχνίδι καλείται νά παίξει τδ ρδλο του καί ύ άστικδς
κδσμος (παλιοί πολιτικοί) πού ένώ άποδέχονται έζ δλοκλήρου τδ ένισχυμένο πλέγμα των βασικών συνταγματικών καί νομοθετικών διατάξεων
πού προστατεύει τήν κυριαρχία τοΰ μεγάλου κεφάλαιου καί των ξένων μο­
νοπωλίων, άπ'τίς κινητοποιήσεις τών έργαζδμενων,δείχνουν τή "δη^οκρατικδτητά" τους συζητώντας έπουσιώδεις διατάξεις καί προσπαθούν νά
χρησιμοποιήσουν τις μαζικές κινητοποιήσεις τοΰ λαοϋ σάν μέσο πίεσης
πάνω στή διχτατορία γιά δικά τους πολιτικά δφέλη,γιά τή διεύρυνση των
51

πλαισίων τοϋ παραχωρούμενου "κοινοβουλευτισμοί!" μέ σχετικές μόνο Επι­
φυλάξεις γιά νά μήν έκτεθοϋν Απέναντι στδ λαδ σάν συνεργάτες τής διχτατορίας. Απ'τήν πλευρά τδν φορέων τής άριστερδς,τδ Γραφ.'Εσωτερικοϋ
δείχνει γιά μιά άκδμα ®ορά τδ μέγεθος τοϋ ρεφορμισμοί του ζητδντας νά
μπει καί νά παίξει σ’αύτδ τδ παιχνίδι τής Αντίδρασης σέ βάρος τοϋ λα­
οϋ.
*Η προσπάθεια αύτή τοϋ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ προσέκρουσε πάνω στήν Ενερ­
γητική λαϊκή άντίθεση καί τελικά έπεσε στδ κενδ χάρις στή λαϊκή
έξέγερση τοϋ Νοέμβρη.
*0 άγώνας του Πολυτεχνείου, μέ τή μαζικδτητα καί τδ δυναμισμδ
του, έβαλε τέρμα στά δνειρα τής αντίδρασης ν'άποπροσανατολίσει τδ λαδ
μέ τήν κομπίνα τοϋ "Εκδημοκρατισμοϋ". Τσάκισε τίς προσπάθειες νομιμο­
ποίησης τής διχτατορίας κι έδειξε πώς καμμιά νδθα λύση δέν μπορεΐ νά
περάσει. Η Αντίδραση αναγκάστηκε ν ’Αποκαλύφει ξανά τδ πραγματικό της
πρόσωπο καί μαζί μ’αύτδ Αποκαλύφτηκε πώς δέν έχει περιθώρια Ελιγμών.
'Αποκαλύφτηκε δτι πίσω άπδ κάθε πολίτικη βιτρίνα ύπάρχουν τά πραγμα­
τικά καί μδνιμα στηρίγματα τής άντίδρασης, ό στρατιωτικός καί Αστυνο­
μικός μηχανισμός της βίας που Επεμβαίνουν Αδίσταχτα μπροστά στήν πα­
ραμικρή απειλή Απ’τη μεριά τοϋ λαϊκοϋ κινήματος.*Η αίματηρή καταπνιΕη
τής άντιδιχτατορικής αύτής κινητοποίησης έδωσε ένα γερό χτύπημα στις
ουτοπίες τοϋ είρηνικοϋ περάσματος τής Εξουσίας στά χέρια τοϋ λαοϋ. *Η
Απροκάλυπτη βία τής άντίδρασης νομιμοποίησε, στά μάτια τοϋ λαοϋ. τή
χρήση τής Επαναστατικής βίας,κι άπδδειξε πώς η Επαναστατική βία είναι
τδ Αποτέλεσμα κι δχι το αίτιο τής Αντεπαναστατικής βίας. Κι Ακδμα,έκα­
νε τή χρήση δυναμικδν μορφδν πάλης άπ’τή μεριά τοΰ άινήματος δχι μδνο'
Αναγκαία Αλλά καί έπιταχτική.
Μέσα στήν πορεία Ανάπτυξης τοϋ άντιδιχτατορικοϋ Αγώνα τοϋ Πολυ­
τεχνείου έγινε κατορθωτδ τδ πλάταιμα τοϋ περιεχδμενου τοϋ άντιδιχτατορικοΰ Αγώνα. Τδ ρίξιμο Αντιϊμπεριαλιστικδν συνθημάτων (έξω ot *Αμερικάνοι.έξω άπδ τδ ΝΛΪΟ κ.Α.) κι ή μεγάλη Απήχηση πού είχαν στίς πλατειές μάζες, έδωσαν έντονο Αντιϊμπεριαλιστικό χαραχτήρα στδν Αντιδιχτατορικδ Αγώνα,σπάζοντας έτσι τδν στενδ χαραχτήρα του.Τέλος.τδ κατέ­
βασμα πρωτοπδρων έργατδν έδωσε στήν κινητοποίηση Επαναστατική διάστα­
ση.
"Ετσι έπεσε στδ κενδ τδ συγκεκριμένο σχέδιο "δμαλοποίησης", Αλλά

κι δλη αύτή ή δομή πολιτικής έκφρασης τοϋ κρατικομονοπωλιακοϋ
καπιταλισμοΰ. "Αλλες μορφές,περισσότερο "δημοκρατικές" έπρεπε νά λει­
τουργήσουν γιά νά άποπροσανατολίσουν τδ Λαϊκό Κίνημα, κύριο Εχθρό τδν
σχεδίων τους καί νά μπορέσει τδ σύστημα νά βγεΧ άπ το Αδιέξοδο του.
ϊήν περίοδο αύτή,πού τδ ΣΎΜΠΛΕΓΜΑ γυρεύει νά βγει Απ’τδ Αδιέξοδό
του δημιουργοϋνται οΐ πρδτες όξύνσεις τδν σχέσεων μέ τήν Τουρκία
καί Επιδεινώνεται, καί τδ Κυπριακό.
*Η δυναμική Επέμβαση τοϋ ’Αμερικάνικου 'ΐμπεριαλισμοϋ καί τοϋ
ΝΑΤΟ στήν Κύπρο, μέ δργανα τήν ‘Ελληνική καί τήν Τούρκικη κυβέρ­
νηση, άποσκοποϋσε στδν όλοκληρωτικδ έλεγχο τής 'Ανατολικής Μεσογείου
πού περνάει μέσα άπ’τήν κατάπνιξη τδν λαϊκών κινημάτων τοϋ χώρου αύτοϋ.
'0 σχηματισμός τής κυβέρνησης Καραμανλή Αποτελεϊ Αλλαγή ταχτικής
τής άντίδρασης Απέναντι στδ λαϊκό κίνημα, Αποτελεϊ έλιγμό τοϋ Α­
μερικάνικου Ιμπεριαλισμοϋ,πού έλέγχονταν άπ αυτδν,άλλά πού τοΰ τδν έπέβαλε ή κρίση τοϋ συστήματος Ιμπεριαλιστικής και μονοπωλιακής κυρι­
αρχίας. 'Η προοπτική Ανάπτυξης τοϋ λαϊκοϋ κινήματος μέσα σέ συνθήκες
οίκονομ ικής καί πολιτικής κρίσης καί ή έκρηχτικά όξυμένη κατάσταση
πού δημιουργήθηκε έξ αίτιας τοϋ Κυπριακοϋ, ανάγκασαν τήν ντόπια καί
ξένη_πλ^υτοκρατία υά φέρουν τή "λύση Καραμανλή ".Δηλ.ι*| κυβέρνηση Καρα­
μανλή ηρθε γιά νά σώσει τήν κλονιζόμενη Εξουσία των μονοπωλίων καί
τοΰ ιμπεριαλισμοϋ,νΆποφύγει τήν Επικίνδυνη πόλωση των κοινωνικων δυ­
νάμεων πού όδηγοϋσε στήν δξυνση των άντιθέσεων καί Απειλούσε Επανα­
στατική λύση.

Τδ πέρασμα άπδ μιά, άπδλυτα έλεγχδμενη άπ’τούς 'Αμερικάνους, διχτατορία σέ άστικοδημοκρατικές διαδικασίες, παρέχει μεγαλύτερες
άνταγωνιστικές δυνατότητες στδν δυτικοευρωπαϊκό Ιμπεριαλισμό, καί μ
αύτή τήν έννοια άποτελεΐ κέρδισμα θέσεων τοϋ δυτικοευρωπαϊκοϋ Ιμπεριαλισμοϋ άπέναντι στδν άμερικάνικο.
*Η καινούργια ταχτική της άντίδρασης συνίσταται στδ πέρασμα τίς
Ιμπεριαλιστικής καί μονοπωλιακής κυριαρχίας μέσα άπδ,περιωρισμενης,έκτασης,άστικοδημοκρατικές διαδικασίες. Μέσα στά πλαίσια της και­
νούργιας της ταχτικής ή άντίδραση είναι ύποχρεωμένη νά παραχωρήσει όρισμένες πολιτικές καί συνδικαλιστικές έλευθερίες καί νά χρησιμοποιή­
σει τήν ρεφορμιστική άριστερά γιά ν ’άποπροσανατολίσει καί καθηλώσει
τδ λαϊκό κίνημα. 'Η παροχή των σχετικών πολίτικων καί συνδικαλιστικών
έλευθεριων, ή συμμετοχή στήν κυβέρνηση προσώπων πού άντιτάχτηκαν στή
διχτατορία, ή χρησιμοποίηση της ρεφορμιστικής άριστερας κι ή εύνοϊκη
στάση τής τελευταίας άπέναντι στήν κυβέρνηση, ή καλλιέργεια τοϋ φόβου
έπαναφορ&ς της διχτατορίας καί. κυρίως, ή χρησιμοποίηση τοϋ "έθνικοϋ
προβλήματος",αποσκοποϋν στδ νά άποπροσανατολίσουν τδ λαδ,νά έξασφαλί­
σουν τουλάχιστον τήν άνοχή του καί νά τόν συγκρατήσουν άπ’τήν μαζικήμαχητική διεκδίκηση τών πραγματικών προβλημάτων του, οίκονοιμικων,κοι
νωνικων, πολίτικων.
Μέσα σ ’αύτή τήν κατάσταση μπαίνουν μπροστά στδ λαΐκδ κίνημα δύο
βασικά καθήκοντα: Πρώτο νά έκμεταλλευτεΐ σωστά τίς καινούργιες
δυνατότητες νόμιμης πάλης καί δεύτερο νά ζεφύγει άπ’τδ αποπροσανατο­
λιστικό σφιχταγκάλιασμα τοϋ ρεφορμισμοΰ.

§5®_ πα58_^2_ ς υ ς χ ε τ ι μ ο _δυναμε ^
"‘0 έλιγμδς τοϋ ιμπεριαλισμοϋ στή χώρα μας πού έχει σάν έκφρασή
του τήν κυβέρνηση Καραμανλή, διαμορφώνει εύνοϊκδ συσχετισμό των δυνά­
μεων γιά τήν άντίδραση.
Βγαίνει μ ’άνέπαφους βασικά τούς καταπιεστικούς μηχανισμούς καί
τούς μηχανισμούς έλέγχου της έξουσίας.
Δημαγωγεί καί άποπροσανατολίζει τίς πλατειές μάζες,προτάσσοντας τδ
"έθνικδ Κυπριακό πρόβλημα" καί τήν άπειλή έπαναφορας της χούντας.
Τδ όργανωμένο κίνημα βρίσκεται ένισχυμένο στδν πολιτικό τομέα για­
τί κράτησε στίς πλάτες του τήν άντίδραση ένάντια στή διχτατορία καί
διαμορφώνεται ένα τεράστιο ρεϋμα άρ ιστεροποίησης πού καλύπτει δλο τό
πεδίο των κοινωνικων δυνάμεων.
’Απδ τήν άλλη μεριΛ δ κατακερματισμός τών δυνάμεων, ή έλλειψη σωστοϋ προσανατολισμού δέν έπιτρέπει τήν ενεργοποίηση των μαζών γιά τή
μαχητική διεκδίκηση τών αΐτημάτων τους κι άφήνει εκτεθειμένο τδ μαζικό
κίνημα στόν έκβιασμδ έπαναφοράς χούντας."
ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
"Στρατηγικός στόχος τοΰ άγώνα είναι ή πραγματοποίηση της έθνικής
άνεξαρτησίας-κοινωνικής άπελευθέρωσης-λαΐκης εξουσίας,στόχος πού μπο­
ρεΐ νά πραγματωθεΐ μέ τήν σοσιαλιστική δργάνωση της Ελληνικής κοινώ­
ν ίας." θ ε ^ _ γ ι α _τ η _ς τ α ^ _ ^ μ ^ τ ι _ςτ ^ _ ^ β ε μ η ^ _ ^ ραμ αν ;λ η
"*Η διαδικασία της προώθησης στδ ζεσκέπασμα της κυβέρνησης Καρα­
μανλή άπδ τό δανεισμένο δημοκρατικό μανδύα της, μέ τήν παράθεση μιδς
σειρδς άποκαλύψεων,συγκεκριμένων συνθημάτων καί πολιτικών διεκδικήσε­
ων τά όποια θά όδηγοϋν τελικά στδ όλοκληρωτικδ ξεσκέπασμα άπδ τδν δή­
θεν δημοκρατικό μανδύα της.Δηλαδή νά άποκαλύψουμε μέσα απδ τις συγκε­
κριμένες ενέργειές της τη στενή σύνδεσή της μέ τή διχτατορία καί τδ
'6τι άποτελεΐ ούσιαστικά τή συνέχειά της."

Αύγουστος *74

’Απόφαση τοϋ 2ου Συνέδριου
τής Κ.0.ΜΑΧΗΤΗΣ
53

Ζ. Η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ
ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ
ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ 75
ΤΗΣ Κ.Ο. ΜΑΧΗΤΗΣ
Τόν Φλεβάρη τοΰ 1975 ή κρίση,^πού μαίνονταν στούς
κόλπους τής Οργάνωσης τόσο καιρό, έφτασε στδ τέλος της.
Λίγες μέρες πρίν άπο τό 3ο Συνέδοιο της οργάνωσης, πού
ειχε προκηρυχτεί γιά τόν Μάρτη, η όππορτουνιστικη καί
μικροαστική ομάδα,αδυνατώντας νά εκπαραθυρώσε ι τά πραγ­
ματικά Μαρξιστικολενινιστικά στοιχεία καί νά άνατρέψει
τίς άποφάσεις τοΰ 2ου Συνέδριου, προχώρησε πραξικοπημα­
τικά στή σύγκληση δκτακτης συνδιάσκεψης τής όργάνωσης,
μέ μοναδικό θέμα τή διάλυση τής Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ.I
'Η έπιχείρηση αύτή δέν στάθηκε δυνατό νά πετύχει
τούς στόχους της. 'Η Κ.Ο.ΜΑΧΗΤΗΣ συνέχισε άταλάντευτα
τήν πάλη της στο πλευρό της έργατιάς. Ot λικβινταριστές
άπομονώθηκαν καί στιγματίστηκαν από τά προλεταριακά
στοιχεία τής όργάνωσης.
Το παρακάτω κείμενο άποτελεϊ άπδφαση τής Κ.Ο.ΜΑΧΗ­
ΤΗΣ, μέ τήν όποία κοινολογήθηκε στδ κίνημα ή διάσπαση
τής όργάνωσης καί τά γεγονότα πού μεσολάβησαν.

Ανακοίνωση της Κ.Ο . Μ Α Χ Η ΤΗ Σ
"...‘Ενωθήκαμε ΰστερα άπδ έλεύθερα παρμένη Λπδ^αση γιά νά πο­
λεμήσουμε τούς έχθρούς καί δχι γιά νά πέσουμε στο γειτονικό βάλ­
το, πού οΐ κάτοικοί του άπδ τήν άρχή μάς κατέκριναν,γιατί ξεχωρί­
σαμε σέ Ιδιαίτερη όμάδα καί διαλέξαμε τδ δρδμο τοΰ άγώνα άντί τδ
δρόμο της συμφιλίωσης. Καί τώρα μερικοί άπδ μάς άρχίζουν νά φωνά­
ζουν: πάμε σ ’αύτδ το βάλτο.Κι δταν άρχίζουμε νά τούς μαλώνουμε άπαντοϋν: τί καθυστερημένοι πού είστε.Καί πώς^δέν ντρέπεστε νά μάς
άρνιέστε τήν έλευθερία νά σάς καλοϋ^ε σέ καλύτερο δρδμο.
-"Ω, ναί κύριοι, είστε έλεύθεροι δχι μδνο νά μάς καλείτε, άλλά
καί νά πάτε δπου θέλετε, άκδμα καί στδ βάλτο* έχουμε μάλιστα τή
γνώμη δτι ή πραγματική θέση σας βρίσκεται ΐσα-ΐσα στδ βάλτο καί
είμαστε Ετοιμοι νά σάς προσφέρουμε κάθε βοήθεια γιά νά κουβαλη­
θείτε έκεΐ. Μδνο άστε τά χέρια μας τδτε, μήν πιάνεστε άπδ μάς καί
μή λερώνετε τή μεγάλη λέξη έλευθερία γιατί καί μεϊς είμαστε "έλεύθεροι" νά πάμε δπου μάς άρέσει, έλεύθεροι νά πολεμήσουμε δχι
μονάχα τδ βάλτο, άλλά καί κείνους πού τραβάνε γιά τδ βάλτο." ("Τί
νά κάνουμε?", Β.Ι.Λένιν).
*Η όργάνωση "ΜΑΧΗΤΗΣ" ξεκίνησε τήν Ιστορία της μέσα στίς συν­
θήκες της φασιστικής διχτατορίας. συσπειρώνοντας Εναν άριθμο κομ­
μουνιστών άποφασισμένων νά παλαίψουν γιά τήν άνατροπή τής όιχτατορίας τοϋ κεφάλαιου, γιά τή σοσιαλιστική έπανάσταση. Μεσα στίς
συνθήκες τής βαθειάς παρανομίας ηταν φυσικδ ot συσπειρώσεις που
γίνανε και στδν "ΜΑΧΗΤΗ" καί στίς περισσότερες έπαναστατικές Αργανώσεις νά είναι εύκαιριακές καί άντιθετικές.
54

Στίς 23 ’ΐούλη ή φασιστική διχτατορία έπεσε στά μαλακά καί τή
θέση της π?)ρε το πιδ χανδεμένο παιδί της ντόπιας καί ξένης πλου­
τοκρατίας.'Η άλλαγή φρουράς πού συντελέστηκε στδ δνομα της κυβέρ­
νησης "έθνικης ένδτητας” εκφράζε μιά μεταβολή στδ συσχετισμδ των
κοινωνικών δυνάμεων και δξυνε παραπέρα τίς ταξικές άντιθέσεις.
Τά καθήκοντα πού μπαίνανε μπροστά στδ δργανωμένο έπαναστατ ικδ
κίνημα ηταν καί πολυάριθμα καί βαριά."Επρεπε νά χαράζουμε τήν πο­
ρεία μας μέσα στίς νέες συνθήκες,νά έκμεταλλευθοΰμε σωστά τίς νό­
μιμες δυνατδτητες πού ξανοίγονταν, νά σταθούμε έμπόδιο στήν προ­
σπάθεια της κυβέρνησης Καραμανλή να Αποπροσανατολίσει καί καθηλώ­
σει τδ λανκό κίνημα.
Μέσα σ ’σύτή τήν κρίσιμη γιά τήν κομμουνιστική πρωτοπορία έποχή, ot λαθεμένες συσπειρώσεις τοΰ καιροΰ της διχτατορίας βρήκαν
τήν ευκαιρία νά έκφραστοΰν.νΕτσι έμφανίστηκε μέσα στά πλαίσια της
όργάνωσης μιά τάση,πού κάνοντας λαθεμένη εχτίμηση ττ^ς κατάστασης,
κατέληξε σέ^άντιμαρξιστικά συμπεράσματα, τά δποια θέλησε νά κάνει
άποφάσεις της οργάνωσης.
Ξεκινώντας ot σύντροφοι αύτοί άπδ τήν πραγματική άνάγκη σύνδε­
σης της κομμουνιστικής πρωτοπορίας μέ τδ μαζικό κίνημα, θυσίασαν
τίς Μαρξιστικολενινιστικές Αρχές καί άρχισαν νά προπαγανδίζουν
στα σοβαρά ένταξη τής όργάνωσης στδ μικροαστικό ΠΑΣΟΚ. Μπροστά
στήν έμμονή τής συντριπτικής πλειοψηφίας της δργάνωσης πάνω στδ
πρόγραμμα καί στίς Αρχές τοΰ "ΜΑΧΗΤΗ", η τάση αυτή αναδιπλώ&ήκε
γιά νά έμφανιστεΐ μετά άπδ λίγο άνανεωμένη, βλέποντας νέες "έλπιδοφδρες" προοπτικές δχι πιά στδ ΠΑΣΟΚ άλλα στή χαοτική κίνηση των
άδεσμευτων (άπδ τίι) κομμουν ιστών.Τούτη τή φορά προσπάθησαν ot ήγέτες τ^ς διαλυτικης τάσης,έκμεταλλευδμενοι τήν καθοδηγητική θέση
πού κατείχαν στήν οργάνωση,νά δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα.
Πήρανε πρωτοβουλίες καταπατώντας τίς άρχές τοΰ Δημοκρατικοΰ
Συγκεντρωτισμόν, πού εκθέσανε τδ δνομα καί τήυ Ιστορία τοΰ "ΜΑΧΗ­
ΤΗ".
Στήν προσπάθεϊά τους νά περάσουν τίς βρώμικες ιδέες τους μετα­
χειρίστηκαν βρώμικα μέσα,ριχτήκανε σ ’ένα χωρίς προηγούμενο φραξι­
ονιστικό άγώνα γιά νά συντρίψουν τούς πολιτικούς τους αντίπαλους.
Ρήν άνοιχτή ιδεολογικοπολιτική πάλη τήν άντικαταστήσανε μέ πα­
ρασυναγωγές καί κουτσομπολιά,γιά νά δικαιολογήσουν τίς διασπαστι­
κές μικροαστικές άπδψεις τους μεταχειρίστηκαν τή μέθοδο τ?5ς λά­
σπης ένάντια σέ συντρόφους, πού πατώντας στέρεα στδ έδαφος τοΰ
Μαρξισ^οΰ-Λενινισμοΰ τούς ξεσκέπασαν καί τούς κατήγγειλαν στο σύ­
νολο της δργάνωσης.
Μπροστά σ ’αύτήν τήν άπαράδεχτη καί άντικομμουνιστική ταχτική
της φράξιας, δλα τά τίμια μέλη τοΰ "ΜΑΧΗΤΗ" ζήτησαν συνέδριο, πού
καθωρίσθηκε γιά τά τέλη Φλεβάρη.
’Ενώ στήν άρχή ot λάτρεις των μαζών (μάζες-ΠΑΣΟΚ,κινήσεις θεά­
τρων) δέχτηκαν τή σύγκληση τοΰ συνέδριου, στήν πράξη έκαναν δτι
πέρναγε άπδ τδ χέρι τους γιά νά μήν πραγματοποιηθεί.
’Επί 1 1/2 μήνα άπουσίαζαν σκδπιμα άπδ τδ Κ.Ο. , γιά νά άδρανοποιήσουν τήν προσυνεδριακή δουλειά της όργάνωσης.
Προσπάθησαν νά διαγράψουν σύντροφο (μέλος τοΰ Κ.Ο.) μέ τήν κα­
τηγορία δτι ύπέπεσε σέ βαρύτατο πειθαρχικό παράπτωμα, άλλά άποτύχανε.
"Ετσι περάσανε σέ δλομέτωπη έπίθεση συγκαλωντας έκτακτη δλομέ-

55

λεία τής όργάνωσης στίς 2 Φλεβάρη. ’Εκεί δδει,ξαν δτι. δχι μδνον ίχνός προλεταριακής ήθικής δέν διαθέτουν, άλλά ούτε κάν "Αστική ήθική". Γυμνοί άπδ άρχές καί πολιτικές Αντιλήψεις, έχοντας έγκατώλείψει τδ ίδεολογικοπολιτικδ δπλοστάσιο τοϋ Μαρξισμοϋ-Λενινισμοϋ,
χρησιμοποίησαν, γιά νά έπιβάλλουν τίς διαλυτικές Αντιλήψεις τους,
μέθοδες κο^πίνας ξένες στδ κομμουνιστικό κίνημα, κατρακυλώντας έ­
τσι στο βούρκο τοϋ χειρότερου δππορτουνισμοΰ.
Παρουσιάσανε στήν όλομέλεια άγνωστους Ανθρώπους σάν μέλη τής
δργάνωσης, γιά νά σχηματίσουν πλειοψηφ.ία καί νά περάσουν τά δια­
σπαστικά τους σχέδια.
"Ετσι, νοιώθοντας παντοδύναμοι, όμολδγησαν άνοιχτά χωρίς νά
ντρέπονται, δτι "δεν δεσμεύονται άπδ τδ καταστατικό τής Οργάνω­
σης", "μέλη θεωροϋνται δλοι δσοι βοηθάνε τήν δργάνωση με όποιοδή—
ποτε τρδπο", "δέχονται τίς Λενινιστικές άρχές άλλά $χι τδ Μπολσε­
βίκικο κδμμα", "ot όργανώσεις τής έπαναστατικής Αριστερδς είναι
βούρκος καί γκρουπούσκουλα", "μδς χαρίζουν τίς ά^χές, θέσεις καί
καταστατικό τής οργάνωσης" κλπ.
’Ενω τδ κυςιδτερο θέμα τής Η.Δ.ηταν άπολογισμδς τοϋ Κ.Ο.γιά τό
διάστημα 73- 75, κατάφεραν νά ξεπεράσουν αυτόν τον σκόπελο,πολώ­
νοντας τή συζήτηση πάνω στδ ψευτοπρδβλημα (άνοιχτές ή κλειστές
διαδικασίες).
"Η πίστη τοϋ "ΜΑΧΗΤΗ" στήν αύτδνομη πολιτική του δράση καί
στίς ένωτικές διαδικασίες στα πλαίσια τής έπαναστατικής Αριστερδς.βαφτίστηκε άπδ τούς φιλελεύθερους μικροαστούς σεχταρισμός,ένω
ή θέση ή δίκιά τους για διάλυση τοϋ "ΜΑΧΗΤΗ" καί προσχώρηση στούς
θεατράνθρωπους τοϋ χάους, βαφτίστηκε πολιτικδς ρεαλισμός.
Τέλος ot όπαδοί των "Ανοιχτών διαδικασιών" άποφάσισαν τήν αύτοδιάλυση τοϋ "ΜΑΧΗΤΗ" (δικδς τους είναι,τδν κάνουν δτι θέλουν).
Στά 1904 ό Λένιν έδωσε τήν άπάντηση πού έπρεπε στούς μενσεβί­
κους κήρυκες τής πλέριας δημοκρατίας στδ κδμμα καί λατρεις τοϋ
αύθδρμητου.
Τήν ίδια Απάντηση δίνει σήμερα ό "ΜΑΧΗΤΗΣ" στούς νέους μενσε­
βίκους.
"Κύριοι εισάστε έλεύθεροι νά πδτε στδ ^άος^ έχουμε μάλιστα τή
γνώμη πώς ή πραγματική σας θέση βρίσκεται ισα-^ισα έκεΐ. Μδνο άφηστε τδν "ΜΑΧΗΤΗ",μήν τδν λερώνετε μέ τίς μικροαστικές σας άνοησίες.Γιατί δπως έσεΐς είσαστε έλεύθεροι να πδτε δπου σδς άρέσει γιά
να βρήτε τίς μάζες σας, έτσι καί ό "ΜΑΧΗΤΗΣ" είναι έλεύθερος νά
μείνει στδ χ§ρο πού πάντα βρίσκονταν, στδ χωρο τής έπαναστατικής
αριστερδς."
Ή ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ "ΜΑΧΗΤΗΣ", πιστή στίς βασικές άρχές
τοϋ Μαρξισμοϋ-Λενινισμοϋ καί τοϋ Προλεταριακού Διεθνισμοϋ, πιστή
στίς προγραμματικές της διακηρύξεις καί στδ καταστατικό της (ot
σύντροφοι πού έφυγαν μδς τά χάρισαν),στηριγμένη στήν πολιτική συ­
νέπεια των μελών της, συνεχίζει τή δράση της. αποφασισμένη νά έκφράσει μέ σταθερότητα τήν προλεταριακή γραμμή,νά συμβάλλει άποφασιστικά στήν ένδτητα τής έπαναστατικήα Αριστερδς καί νά πολεμήσει
άδιάλλαχτα τούς συνειδητούς ή Ασυνείδητους πλαστογράφους της Ι­
στορίας.
14 Φλεβάρη 1975

56

■nun·. 3 5 δοχ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful