กายวิภาคศาสตร 1/10

UPPER LIMB I, II
Upper limb สามารถ move ไดมากกวาสวนอื่นของรางกาย ยึดไวกับ trunk ดวยกลามเนื้อตาง ๆ ที่มี
origin จาก rib และ vertebra โดยที่กระดูกของ upper limb จะ articulate กับขอตอเล็ก ๆ บริเวณ sternoclavicular joint เทานั้น
Upper limb ประกอบดวย 4 สวน ไดแก shoulder (หรือ pectoral) girdle, arm (brachium), forearm
(antebrachium) และ hand (manus)
Bones and Joint of Upper Limb
Shoulder (pectoral) girdle กระดูกโอบไหลหรือกระดูกโอบอกประกอบดวยกระดูก scapula และ
clavicle เปนสวนที่เคลื่อนไดมากที่สุด articulate กับ axial skeleton ดวย sternoclavicular joint และกับ
กระดูก humerus ของ upper limb ดวย glenohumeral (หรือ shoulder) joint ขอตอเหลานี้ทําให upper limb
สามารถทํา abduction ไดกวางถึง 180 องศา นอกจากนี้ ระหวางกระดูก scapula และ clavicle ยัง articulate
กันดวย acromioclavicular joint
Arm แขนทอนบนอยูระหวางไหล (shoulder) กับศอก (elbow) มีกระดูก 1 ชิ้น คือ humerus สวน
head ของกระดูก humerus รวมกับ glenoid fossa ของกระดูก scapula ประกอบเปน glenohumeral (หรือ
shoulder) joint เปนขอตอชนิด ball and socket joint สามารถ move ไดทั้ง 3 planes จึงทําให upper limb
สามารถทําไดทั้ง flexion, extension, abduction, adduction, medial rotation, lateral rotation และ
circumduction สวน distal end ของกระดูก humerus ประกอบกับ proximal part ของกระดูก radius และ
ulna เปน elbow joint เปนขอตอชนิด hinge joint สามารถทํา flexion และ extension
Forearm แขนทอนปลายอยูระหวางศอก (elbow) กับขอมือ (wrist) มีกระดูก 2 ชิ้น คือ radius กับ
ulna ระหวางกระดูกทั้งสองมี 3 ขอตอ ไดแก proximal, intermediate และ distal radio-ulnar joints เปนขอตอ
ชนิด pivot joint ทําให forearm สามารถทํา supination และ pronation ได ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของ primate
upper limb สวน distal end ของกระดูก radius รวมกับ proximal row of carpal bone ประกอบเปน wrist
joint หรือ radiocarpal joint เปนขอตอชนิด ellipsoidal joint สามารถทํา flexion, extension, abduction
(radial deviation) และ adduction (ulnar deviation)
ขอตอบริเวณขอมือ นอกจาก radiocarpal joint ยังมีขอตอระหวาง carpal bone ไดแก
- Intercarpal joint เปนขอตอเล็ก ๆ ระหวางกระดูกขอมือแตละชิ้น
- Midcarpal joint เปนขอตอระหวางแถว (distal และ proximal rows) ของกระดูกขอมือ
ขอตอระหวาง distal row ของ carpal bone กับกระดูก metacarpals เรียก carpometacarpal joint
เปน plane joint สามารถทํา gliding ได ยกเวนของ thumb เปนชนิด saddle joint ซึ่งเปนลักษณะของขอตอที่
พบเฉพาะใน primate ทําให thumb นอกจากทํา flexion, extension, abduction, adduction และ
circumduction ยังสามารถทํา opposition ได
Hand ประกอบดวย carpal bones 8 ชิ้น metacarpal bones 5 ชิ้น และ phalanges 14 ชิ้น ไดแก
proximal, middle และ distal phalanges ของนิ้วชี้ นิ้วกลาง นิ้วนางและนิ้วกอย สวนหัวแมมือ (thumb) มีแค
Upper limb I & II

C7-8 รับความรูสึกจากนิ้วมืออีก 4 นิ้ว จากดาน medial ของ hand และ forearm .C3-4 รับความรูสึกจากบริเวณ base of neck และ shoulder .กายวิภาคศาสตร 2/10 2 ชิ้น คือ proximal และ distal phalanges ขอตอระหวางกระดูก metacarpals และ phalanges เหลานี้ทําให มือสามารถกํา (grasp) ได . extension.Interphalangeal joints เปนขอตอชนิด hinge joint ระหวางกระดูก phalange สามารถทํา flexion และ extension Fascia of Upper Limb Superficial Fascia ลักษณะเปนชั้นไขมัน ซึ่งไขมันบริเวณดานหลัง upper arm ใชวัดเปน indicator ของ obesity ในชั้นนี้พบ cutaneous nerve และ superficial vein Cutaneous nerve ของ upper limb ไดจาก ventral rami ของ C3 .T2 .T1-2 รับความรูสึกจากบริเวณ axilla Superficial vein คอนขางแปรผัน แตที่คอนขางจะคงที่มีอยู 3 เสน คือ 1.C5 รับความรูสึกจากดาน lateral ของ arm .Metacarpophalangeal joint เปนขอตอชนิด ellipsoidal joint ระหวาง metacarpal bone และ phalange สามารถทํา flexion. Median cubital vein อยูบริเวณ cubital fossa เชื่อมระหวาง cephalic และ basilic veins อาจพบ median antebrachial vein อีกเสน เริ่มตนจากดานหนาของ forearm ไปเทเขา basilar หรือ median cubital vein Deep Fascia บริเวณ arm เปนปลอกหุมกลามเนื้อและมี septum ยื่นไปที่ดานขางของกระดูก humerus ทาง medial เปน medial intermuscular septum และทาง lateral เปน lateral intermuscular septum จึงแบง arm ออกเปน anterior (หรือ flexor) compartment และ posterior (หรือ extensor) compartment Deep fascia บริเวณ forearm ที่ยึดระหวางกระดูก radius กับกระดูก ulna เรียก interosseous membrane จะแบง forearm เปน anterior (หรือ flexor) compartment และ posterior (หรือ extensor) compartment Upper limb I & II . Basilic vein จากดาน ulnar ของมือ ทอดผานไปตาม medial side ของ forearm และทอดลึกลงไปรวมกับ venae comitantes ของ brachial artery เปน axillary vein 3. abduction และ adduction . Cephalic vein จาก radial side ของมือ ทอดผานดาน lateral ของ cubital fossa ขึ้นไปที่ upper arm จากนั้นเขาไปในรองระหวางกลามเนื้อ deltoid กับ pectoralis major (dectopectoral groove) ไปเทเขา axillary vein 2.C6 รับความรูสึกจากดาน lateral ของ forearm ถึง thumb .

Thoracoappendicular muscles กลามเนื้อเกาะระหวาง appendicular และ axial skeletons a. subclavius และ serratus anterior Pectoralis major กลามเนื้อรูปพัด ขนาดใหญ Origin: จาก medial half ของ clavicle. sternum และ costal cartilage 6 อันบน Insertion: ที่ lateral lib of bicipital groove ของกระดูก humerus Action: Adduct และ medial rotate แขน ดึงลําตัวขึ้นขณะโหนตนไม และชวยยก rib ขณะหายใจเขา Pectoralis minor อยูลึกตอ pectoralis major Origin: จาก rib ชิ้นที่ 2-5 Insertion: ที่ coracoid process ของกระดูก scapula Action: ชวย serratus anterior muscle ดึง scapula มาทางขางหนา Subclavius กลามเนื้อมัดเล็ก ๆ บริเวณกระดูก clavicle Origin: จากรอยตอของ first rib กับ cartilage ของมัน Insertion: ที่ groove บริเวณดานลางของกระดูก clavicle Action: ชวยกด lateral part ของ clavicle Serratus anterior กลามเนื้อลักษณะเปนริ้ว ๆ Origin: จาก external surface ของ rib 8 อันบน Insertion: ที่บริเวณ medial border ของ scapula ตั้งแต superior ถึง inferior angles Action: abduct แขน ทําใหกางแขนขึ้นไปเหนือระดับไหลได และดึง scapula ไปขางหนา เพื่อการขวางหรือดัน (throwing and pushing) ถาเกิดอัมพาตของกลามเนื้อมัดนี้เกิดอาการ winging of scapula และไมสามารถกางแขนขึ้นสูง Upper limb I & II . latissimus dorsi. levator scapulae และ rhomboids b. Anterior thoracoappendicular muscle ประกอบดวยกลามเนื้อบริเวณหนาอก ไดแก pectoralis major. Posterior thoracoappendicular muscle ประกอบดวยกลามเนื้อ trapezius.กายวิภาคศาสตร 3/10 Deep fascia ที่บริเวณ wrist หนาตัวขึ้นทั้งทาง anterior และ posterior เปน flexor (หรือ anterior) retinaculum และ extensor (หรือ posterior) retinaculum เพื่อยึด tendons ตาง ๆ ที่ผานจาก forearm ไป hand ใหคงที่ ปองกันการเกิด bow-stringing นอกจากนี้ ดาน palmar surface ของ hand ยังหนาตัวขึ้นเปน palmar aponeurosis เพื่อชวยปองกัน structure ตาง ๆ ในฝามือ Muscles of Upper Limb Muscles of Shoulder บริเวณไหลประกอบดวยกลามเนื้อ 2 กลุม 1. pectoralis minor.

teres major. teres minor และ subscapularis (SITS) เรียก rotator cuff muscle ทําหนาที่ยึด head ของ humerus ใหอยูใน glenoid cavity เพื่อ stabilize glenohumeral joint ขณะทํา movement ของ elbow. infraspinatus. wrist และ hand Muscles of Arm กลามเนื้อใน arm มี 4 มัด ใน anterior compartment เปนพวก flexor muscle มี 3 มัด ไดแก biceps brachii. fiber สวนหลังจะ extend และ lateral rotate Teres major muscle Origin: จาก dorsal surface ของ scapula (ใกล ๆ inferior angle) Insertion: ที่ crest ของ lesser tubercle ระดับต่ํากวา insertion ของ subscapularis Action: รวมกับกลามเนื้อ latissimus dorsi ในการ adduct และ medial rotate แขน Supraspinatus muscle Origin: จาก supraspinous fossa ของกระดูก scapula Insertion: ที่ greater tubercle ของกระดูก humerus Action: ชวย deltoid ในการทํา abduction ของแขน Infraspinatus muscle Origin: จาก infraspinous fossa ของกระดูก scapula Insertion: ที่ greater tubercle ของกระดูก humerus Teres minor muscle (อาจแยกจาก infraspinatus ไมได) Origin: จาก infraspinous fossa ของกระดูก scapula Insertion: ที่ greater tubercle ของกระดูก humerus Action: ทั้ง infraspinatus และ teres minor muscle ชวย lateral rotate แขน Subscapularis muscle Origin: จาก subscapular fossa ของกระดูก scapula Insertion: ที่ lesser tubercle ของกระดูก humerus Action: เปน strong medial rotator ของแขน กลามเนื้อ 4 มัดหลัง ไดแก supraspinatus. Scapulohumeral muscle เปนกลามเนื้อบริเวณไหลเกาะระหวางกระดูกของ shoulder girdle กับ humerus มี action ที่ glenohumeral (หรือ shoulder) joint ประกอบดวยกลามเนื้อ 6 มัด ไดแก deltoid.กายวิภาคศาสตร 4/10 2. acromion และ spine ของ scapula Insertion: ที่ deltoid tuberosity ของกระดูก humerus Action: มีหนาที่ abduct แขน และ stabilize ไหล Fiber สวนหนา flex และ medial rotate แขน. coracobrachilis และ brachilis ทั้งสามมัดไดรับ nerve supply จาก Upper limb I & II . infraspinatus. supraspinatus. teres minor และ subscapularis Deltoid muscle เปนกลามเนื้อที่ทําใหไหลมีลักษณะกลม Origin: จาก lateral third ของ clavicle.

Bicep brachii muscle Origin: Short head เปน tendon ตั้งตนจาก coracoid process ของ scapula Long head จาก supraglenoid tuberosity ของ scapula Insertion: เกาะที่บริเวณ tuberosity ของกระดูก radius Action: Flex arm ที่ shoulder joint และ flex forearm ที่ elbow joint และสามารถหงาย (supinate) forearm ได ถา forearm อยูในทา pronate (คว่ํา) B.กายวิภาคศาสตร 5/10 musculocutaneous nerve สวนใน posterior compartment เปน extensor muscle ไดแก triceps brachii เลี้ยงโดย radial nerve A. Brachialis muscle อยูลึกสุด Origin: จาก distal 2/3 บริเวณ anterior surface ของกระดูก humerus Insertion: ที่ coronoid process และ tuberosity ของกระดูก ulna Action: Flex forearm ที่ elbow joint 2. Coraco-brachialis muscle Origin: จาก coracoid process ของ scapula Insertion: ที่ middle third บริเวณ medial border ของกระดูก humerus Action: Flex และ adduct arm ที่ shoulder joint 3. Anterior Compartment มีกลามเนื้อ 3 มัด คือ 1. supinator และ brachioradialis) มี tendon ยาวทอดขามขอมือไปเกาะที่กระดูกของขอมือ ฝามือ และนิ้วมือ Upper limb I & II . Posterior Compartment มีกลามเนื้อมัดเดียว คือ Tricep brachii muscle Origin: Long head จาก infraglenoid tuberosity ของกระดูก scapula Lateral head จากดาน posterolateral ของกระดูก humerus Medial head จากดาน lower posterior ของกระดูก humerus Insertion: ทั้ง 3 heads รวมกันไปเกาะที่ olecranon process ของกระดูก ulna Action: ทําหนาที่ extend forearm ที่ elbow joint Long head ทอดขาม shoulder joint จึงสามารถ extend และ adduct แขน Muscles of Forearm คลาย arm กลามเนื้อใน anterior compartment เปนพวก flexors และ pronator ประกอบดวยกลามเนื้อ 2 กลุม คือ superficial และ deep groups ไดรับ nerve supply จาก median nerve ยกเวนหนึ่งมัดครึ่งดาน ulnar ไดรับ nerve supply จาก ulnar nerve สําหรับกลามเนื้อใน posterior compartment เปนพวก extensors และ supinator แบงเปน superficial และ deep groups เชนกัน ไดรับ nerve supply จาก radial nerve พวก flexor muscle ของ forearm มี origin จาก medial epicondyle และ medial supracondylar ridge ของกระดูก humerus สวนพวก extensor muscle มี origin จาก lateral epicondyle และ lateral supracondylar ridge ของกระดูก humerus กลามเนื้อพวกนี้สวนใหญ (ยกเวน pronator.

flexor carpi ulnaris และ flexor digitorum superficialis กลามเนื้อกลุมนี้ยังทอดขาม elbow joint ดวย .กลุมที่ 1 ทําหนาที่ extend และ abduct / adduct มือ ไดแก extensor carpi radialis longus and brevis. extensor pollicis longus and brevis Tendon ของกลามเนื้อ extensors ของมือที่กลาวขางตนสามารถคลํา tendon ของมันไดที่บริเวณหลัง มือ และชวงที่ tendon ทอดผานบริเวณดานหลังของขอมือมี extensor retinaculum ทําหนาที่ปองกันไมใหเกิด bow-stringing ของ tendons นอกจากนี้ดานลึกของ retinaculum มี septum แทรกผานลงไประหวางแตละ tendon ของกลามเนื้อไปยึดติดกับกระดูก radius ทําใหเกิดเปนชองที่เปนทางผานของ tendons ประมาณ 6 ชอง ซึ่ง tendon ที่ผานแตละชองเหลานี้ยังถูกดาดไวดวย synovial sheath เพื่อปองกันการเสียดสีขณะ กลามเนื้อหดตัว ดานหนาของขอมือเชนกัน มี flexor retinaculum ยึดโยงระหวางกระดูกของขอมือ นอกจากปองกัน bow-stringing ของ flexor tendons แลว ยังทําใหเกิดเปนอุโมงค เรียก carpal tunnel และสิ่งที่ลอดผานอุโมงค นี้นอกจาก tendon ที่มี synovial sheath หุมแลว ยังมี median nerve ผานไปเลี้ยงกลามเนื้อที่มือดวย ถามีการ อักเสบเรื้อรังบริเวณนี้ อาจทําใหเกิดอาการ carpal tunnel syndrome ได ทําใหไมสามารถทํา fine movement ของ thumb เชน ติดกระดุมเสื้อ กําสิ่งของ เนื่องจาก thumb ไมสามารถทํา opposition Muscles of Hand รอยนูนทาง palmar surface ของฝามือบริเวณ thumb เรียก thenar eminence และรอยนูนบริเวณ little finger เรียก hypothenar eminence ใตรอยนูนมีกลามเนื้อพวก abductor. extensor carpi ulnaris . extensor digiti minim. extensor carpi ulnaris . abductor pollicis longus.กลุมที่ 2 ทําหนาที่ extend นิ้วชี้ถึงนิ้วกอย ไดแก extensor digitorum communis.Superficial group มี 5 มัด ไดแก pronator teres.Superficial layer มี 6 มัด ไดแก brachioradialis. flexor digitorum profundus และ flexor pollicis longus สองมัดนี้ไปเกาะที่ distal phalange ของนิ้วมือ Extensor muscle ของ forearm ประกอบดวย .Deep group มี 3 มัด กลุมนี้ไมทอดขาม elbow joint ไดแก pronator quadratus เกาะ ระหวาง distal third ของกระดูก radius และ ulna. extensor digiti minimi. flexor และ opponens สําหรับบริเวณ thenar มีมากกวา hypothenar หนึ่งมัด คือ adductor pollicis นอกจากนี้ยังมี กลามเนื้อมัดเล็ก ๆ ใน hand อีกประมาณ 10-12 มัด ที่ตั้งตนและสิ้นสุดภายใน hand เชนกัน ไดแก Upper limb I & II . extensor indicis . flexor carpi radialis. extensor carpi radialis longus and brevis. extensor indicis สามารถแบงกลามเนื้อตามหนาที่ได 3 กลุม ดังนี้ . palmaris longus.กายวิภาคศาสตร 6/10 Flexor muscle ของ forearm ประกอบดวย .Deep layer มี 5 มัด ไดแก supinator. extensor digitorum communis.กลุมที่ 3 ทําหนาที่ extend หรือ abduct นิ้วหัวแมมือ (thumb) ไดแก abductor pollicis longus. extensor pollicis longus and brevis.

dorsal interossei และ palmar interossei กลามเนื้อเหลานี้สวนใหญไดรับ nerve supply จาก ulnar nerve และถาทําหนาที่พรอมกันจะทําใหเกิด Z-movement คือ flex ที่ metacarpophalangeal joint และ extend ที่ interphalangeal joint การ movement ของนิ้วมือมี axial line อยูที่นิ้วกลาง (middle finger) หากแยกหรือกางนิ้วมือออกไป จาก line นี้ (โดยกลามเนื้อ dorsal interossei) เปนการทํา abduction ของนิ้วมือ สวนการเคลื่อนนิ้วมือเขาหา line นี้ (โดยกลามเนื้อ palmar interossei) เปนการทํา adduction ของนิ้วมือ สําหรับ thumb ถากางออกไปทาง ดานขางเปนการทํา extension ถาในทางตรงกันขามเปน flexion ถาเคลื่อนไปทาง anterior เปน abduction และไปทาง posterior เปน adduction มีอีก movement หนึ่งของ thumb เรียก opposition คือการเอา palmar aspect ของ thumb ไปแตะ palmar aspect หรือทางดานหนาของนิ้วมืออื่น ๆ ในมือเดียวกัน Vascular Supply of Upper Limb Subclavian artery เปน arterial supply ของ upper limb เมื่อ subclavian artery ผานมาถึง outer border ของ first rib เปลี่ยนชื่อเปน axillary artery ใหแขนงไปเลี้ยง shoulder และ thoracic wall พอผานไป ถึง lower border ของ teres major muscle ก็เปลี่ยนชื่อเปน brachial artery ทอดตาม medial side ของ arm ใน flexor compartment ลงไปจนถึงบริเวณ cubital fossa จากนั้นแยกให terminal branches 2 แขนง คือ radial กับ ulnar arteries Ulnar artery ใหแขนงเปน anterior และ posterior interosseous arteries ผานไปหนาและหลังตอ interosseous membrane ตามลําดับ สําหรับ radial artery ผานไปทาง radial side ของ forearm แขนงจาก ทั้ง 2 เสนประสานกันที่บริเวณฝามือเปน superficial และ deep palmar arch และบริเวณหลังมือเปน dorsal carpal arch จาก arch เหลานี้ใหแขนงเปนไปเลี้ยงนิ้วมือ Venous drainage มี superficial vein 3 เสน คือ basilica.กายวิภาคศาสตร 7/10 lumbricals. cephalic และ median cubital veins อยูใน ชั้น subcutaneous สําหรับ deep vein ทอดรวมกับ artery เปน venae comitantes ของ radial. ulnar และ brachial arteries จนเปน axillary และ subclavian vein ตอไป Lymphatic Drainage of Upper Limb Superificial lymphatic vessel ของ upper limb จากบริเวณนิ้วมือและมือทอดรวมไปกับ superficial vein ไปเทเขา lateral axillary lymph node บางสวนอาจเทเขา cubital lymph node บริเวณศอก หรือเขา deltopecctoral node บริเวณไหลกอนเขา axillary lymph node สําหรับ deep lymphatic vessel มีไมมากเทา พวก superficial vessel รับ lymph จากบริเวณขอตอ ประสาท หลอดเลือดและกลามเนื้อ ทอดรวมไปกับพวก radial. interosseous และ brachial arteries จะเทเขา lateral กอนเขาสู central และ apical axillary lymph nodes จนรวมเปน subclavian lymph trunk Lymph node บริเวณ axilla มี 5 กลุม ไดแก .Lateral node อยูหลัง axillary vein รับจาก upper limb Upper limb I & II . ulnar.

Pectoral node อยูตาม lateral thoracic vein บริเวณขอบลางของ pectoralis minor สวน ใหญ drain จาก breast . 8 และ T1 ซึ่งจาก 5 nerve roots นี้จะรวมกันเปน 3 trunks โดย C5 รวมกับ C6 เปน upper trunk. C7 เปน middle trunk และ C8 รวมกับ T1 เปน lower trunks จากนั้นแตละ trunk จะแยกให anterior และ posterior divisions โดย anterior division ของ upper และ middle trunks รวมกันเปน lateral cord สวนของ lower trunk จะเปน medial cord สําหรับ posterior division ของทั้งสาม trunks จะรวมกัน posterior cord จาก lateral และ medial cords แยกใหแขนงประกอบเปนรูปตัว M ซึ่งแยกใหประสาท 3 เสน เรียง ตามลําดับจาก medial ไป lateral ดังนี้คือ ulnar.Apical node อยู medial ตอ axillary vein เหนือตอ pectoralis minor รับจาก node อื่น ๆ ไป เขา subclavian trunk และรับจาก breast Nerve Supply of Upper Limb Nerve supply ของ upper limb ไดจากแขนงของ brachial plexus Brachial plexus ประกอบดวย ventral ramus ของ C5. 6.Posterior หรือ subscapular node อยูตาม subscapular vein บริเวณ lateral border ของ scapula สวนใหญ drain จากสวนหลังของไหล .กายวิภาคศาสตร 8/10 . teres minor และผิวหนังบริเวณ deltoid region Radial nerve (C5-8. T1) เปนสวนตอจาก posterior cord ทอดตาม spiral groove ของกระดูก humerus รวมกับ profunda brachial artery & vena comitantes ของมัน เขาไปใน posterior compartment ของ arm เลี้ยงกลามเนื้อ triceps brachii จากนั้นทะลุผาน lateral intermuscular septum ไปอยูหนาตอ lateral epicondyle แยกใหแขนงเปน posterior interosseous nerve ซึ่งจะทอดไประหวาง 2 heads ของกลามเนื้อ supinator ไปเลี้ยงพวก extensors ของ forearm จากนั้น radial nerve ทอดตอไปที่มือเลี้ยงผิวหนังบริเวณ ดานหลังของนิ้วมือสามนิ้วครึ่งใกลดาน radial ถามี lesion ของ radial nerve เกิดอาการขอมือตก (wrist drop) Musculocutaneous nerve (C5-7) ตอเนื่องจาก lateral cord ทอดเขาไปในกลามเนื้อ brachioradialis เลี้ยงกลามเนื้อมัดนี้ รวมทั้ง biceps brachii และ brachilis แลวเขาไปใน forearm เปน lateral cutaneous nerve of forearm Median nerve (C6-8. T1) เปน terminal branch ของ lateral และ medial cords ไมมีแขนงใน arm เขาไปใน forearm ทอดแทรกระหวาง 2 heads ของ pronator teres ใหแขนงเปน anterior interosseous nerve เลี้ยงกลามเนื้อ flexors ของ forearm ยกเวน flexor carpi ulnaris และ ulnar half ของ flexor digitorum Upper limb I & II .Central node อยูบริเวณ base ของ axilla รับจาก 3 กลุมที่กลาวขางตน มีขนาดใหญที่ สามารถคลําได . median และ musculocutaneous nerves สําหรับ posterior cord แยกใหประสาท 2 เสน คือ radial และ axillary nerves Axillary nerve (C5-6) เปนแขนงของ posterior cord ทอดไปหลังตอ neck ของกระดูก humerus รวมกับ circumflex humeral vessels เลี้ยงกลามเนื้อ deltoid. 7.

C8. 6.แขนงที่ออกจาก posterior cord ไดแก 1. T1) Axilla (armpit) Upper limb I & II . T1) . T1) 4. 6) เลี้ยง subscapularis 2. 8) เลี้ยง latissimus dorsi 3. Suprascapular nerve (C5. 6) เลี้ยง supraspinatus และ infraspinatus Infraclavicular branches เปนแขนงที่แยกต่ํากวา clavicle แบงออกเปนกลุม ๆ ดังนี้ . 7) 3.แขนงที่ออกจาก root ของ plexus ไดแก 1. Dorsal scapular nerve (C5) เลี้ยง levator scapulae และ rhomboids 2. 6) 2. 7) เลี้ยง serratus anterior . T1) 5. Lateral root of median nerve (C 5.แขนงที่ออกจาก lateral cord ไดแก 1. 7) เลี้ยง pectoralis major และ minor บางสวน 2. T1) เลี้ยง pectoralis minor และ major บางสวน 2. Radial nerve (C5. Medial cutaneous nerve of arm (C8. 7. Upper subscapular nerve (C5.แขนงแยกจาก trunk ของ plexus 1. Medial pectoral nerve (C8. Lateral pectoral nerve (C5. Axillary nerve (C5.กายวิภาคศาสตร 9/10 profundus จากนั้นทอดไปใตตอ flexor retinaculum บริเวณขอมือเขาไปในฝามือ ใหแขนงเลี้ยง thenar muscles และ lumbricals ดาน radical 2 มัด และเลี้ยงผิวหนังบริเวณฝามือ 3 นิ้วครึ่งใกลดาน radial หากมี lesion ของ median nerve ทําให thumb ไมสามารถทํา opposition ได เกิดอาการ ape hand Ulnar nerve (C7-8. 6. Medial cutaneous nerve of forearm (C8. 6) เลี้ยง subscapularis และ teres major 4. 7) . Long thoracic nerve (C5. Lower subscapular nerve (C5. T1) ตอเนื่องกับ medial cord คลาย median nerve ไมมีแขนงใน arm ผานไป หลังตอ medial epicondyle ของกระดูก humerus เขาไปใน forearm จนถึงขอมือใหแขนงเลี้ยงกลามเนื้อมัด ครึ่งที่ไมไดรับ nerve supply จาก median nerve และใหแขนงเลี้ยงผิวหนังของนิ้วมือหนึ่งนิ้วครึ่งใกลดาน ulnar จากนั้นทอดผานเขาไปในฝามือเลี้ยงกลามเนื้อ hypothenar และ intrinsic muscle ของฝามือ ยกเวน lumbricals 2 มัด ถาเกิด lesion ของ ulnar nerve เกิดอาการมือหงิก (claw hand) จาก brachial plexus ใหแขนงตาง ๆ ดังตอไปนี้ Supraclavicular branches เปนแขนงที่แยกเหนือตอ clavicle แบงออกเปนกลุม ๆ ดังนี้ . T1) 3. Nerve to subclavius (C5.แขนงที่ออกจาก medial cord ไดแก 1. Ulnar nerve (C7. 6. 8. 6. 6) 5. Thoracodorsal nerve (C6. Musculocutaneous nerve (C5. Medial root of median nerve (C8. 6. 7.

subscapularis.กายวิภาคศาสตร 10/10 เปน space รูป pyramid อยูใตตอ glenohumeral joint และเหนือตอ axillary fascia บริเวณ ระหวาง arm กับ thorax บริเวณนี้เปนทางผานของหลอดเลือดและประสาทที่ไปเลี้ยง upper limb ประกอบดวย Apex: ยอดของปรามิดอยูบริเวณระหวาง clavicle กับขอบบนของ scapula และ first rib Base: ฐานของปรามิดคือ skin และ fascia บริเวณรักแร ซึ่งอยูระหวางแขนกับลําตัว Anterior wall: กลามเนื้อ pectoralis major และ pectoralis minor Postorior wall: กระดูก scapula. median nerve และ radial nerve Floor คือกลามเนื้อ brachialis และ supinator Anatomical Snuff Box เปนแองที่เกิดขึ้นบริเวณ base ของ thumb ดาน dorsal เมื่อหัวแมมือทํา extension เต็มที่ ขอบเขตทาง medial เปน tendon ของกลามเนื้อ extensor pollicis longus ขอบเขตทาง lateral เปน tendon ของกลามเนื้อ abductor pollicis longus และ extensor pollicis brevis ในแองนี้สามารถคลํา pulse ของ radial artery ที่ทอดผานบริเวณ floor ของ snuff box ได Floor ของแองนี้คือกระดูกของขอมือชิ้น scaphoid และ trapezium ………………………………………. Upper limb I & II . axillary vein และ brachial plexus ที่ทอดผานบริเวณ axilla ไปยังแขน รวมทั้ง lymph nodes บริเวณรักแร ดวย นอกจากนี้ มี tendon ของกลามเนื้อ bicep brachii และ coracobrachialis ที่ทอดผานระหวางผนัง ดานหนาและดานหลังของ axilla Cubital Fossa เปนแองรูปตัว V หรือสามเหลี่ยม อยูดานหนาของ elbow Base: อยูดานบน โดยเสนสมมติลากผาน epicondyle ทั้ง 2 ของกระดูก humerus Medial border: pronator teres มี origin จาก medial supracondylar ridge ของ humerus Lateral border: brachioradialis มี origin จาก lateral supracondylar ridge ของ humerus Apex: ชี้ลงลาง เปนบริเวณที่พบกันของกลามเนื้อ pronator teres และ brachioradialis Fossa นี้มีปกคลุมดวย deep fascia และเสริมดวย bicipital aponeurosis ของกลามเนื้อ biceps muscle มี cutaneous nerve และ superficial vein (คือ median cubital vein) ทอดผานบริเวณนี้ Contents ของ fossa นี้ ไดแก tendon ของ กลามเนื้อ biceps brachii. brachial artery (แตกแขนง เปน radial และ ulnar arteries) รวมทั้ง venae comitantes ของมัน. latissimus dorsi และ teres major muscle Medial wall: rib 4-6 อันบนของ thoracic wall. intercostals muscles และ serratus anterior Lateral wall: bicipital groove หรือ intertubercular groove ของกระดูก humerus Content of axilla ที่สําคัญ คือ great vessel และ nerve ของ upper limb ไดแก axillary artery.

กายวิภาคศาสตร 11/10 Objective and Outline of Contents นักศึกษาปที่ 2 รหัสวิชา ทพกย 251 (มหกายวิภาคศาสตร 2) ภาควิชา กายวิภาคศาสตร ชื่อเรื่อง Upper limb I. Fascia และกลามเนื้อของแขน รวมทั้งหนาที่และ nerve supply 3. Upper limb I & II . Vascular และ nerve supply ของแขน รวมทั้ง brachial plexus 4. cubital fossa และ anatomical snuff box เนื้อหาการสอน Bone and joint of upper limb Fascia of upper limb Muscle of upper limb Muscle of shoulder Muscle of arm Muscle of forearm Muscle of hand Vascular supply of upper limb Lymphatic drainage of upper limb Nerve supply of upper limb Brachial plexus Axilla Cubital Fossa Anatomical Snuff-Box …………………………………. II ผูสอน รองศาสตราจารยวนิดา ศรีไพโรจนธิกูล เวลาสอน บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 คาบ วัตถุประสงค นักศึกษาสามารถอธิบาย 1. การแบงสวนของแขน รวมทั้งกระดูก ขอตอ และ movement ของสวนตาง ๆ 2. ตําแหนง ขอบเขตและ content ของ axilla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful