P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ב ד"ס הליל תוסכ זכו הכ תבש

www.swdaf.com 1
הליל תוסכ

ב דומע חי ףד םיחבז תכסמ י"שר
הליל תוסכל טרפ - הליל תוסכל היושעה תילט .תיציצה ןמ הרוטפ

ב דומע זכ ףד תבש תכסמ י"שר
הליל תוסכל - תולילל דחוימה תוסכ .בייחינ אלד ,

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ י"שר
הליל תוסכ םושמ הריזג רמא אריז 'ר ג"ה - לב וב הסכתי אמש הלי םתרכזו ותוא םתיארו רמאנש תיציצמ רוטפד
.הוצמ תעשב אלש םיאלכמ הנהנ אצמנו הליל תוסכל טרפ

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ הריזג - ערקי אמש אמעט טקנ אלו אמעט יאה ס"שד אמתס טקנדמ ןועמש יברכ ל"יקד עמשמ
כו (.גמ 'ד תוחנמ) תלכתה 'פב הליל תוסכ רטופד םירמוא ויה אל אברעמב רמאד (:די 'ד) תוכרבד ב"פב עמשמ ן
הלילב תיציצ תשרפ ןנילחתמד ןויכו ןנילחתמ ימנ ןנא ןיליחתמ והניאד ןויכ ייבא רמא לארשי ינב לא רבד ןיליחתמ אלא
הלילב תיציצ תוצמ ןיאד והלוכ ודומד עמשמ ןנימייסמ הד םרמע ברו הדוהי ברו תיציצה ןמ תורוטפ םישנ ךכלו ימר וו
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת (םשו .אי 'ד) הכוסד אמק קרפבו (.גמ 'ד) תלכתהב השע תוצמ איוהד ירבסד םושמ
והייתווכ ןל אמייק אל אמרג ןמזה אלש (:גל 'ד) ןישודקד אמק קרפבו םירחאה אלו ןישוע ויה אקווד םהש עמשמ אהד
ציצו הכוס בלולו רפוש אמרג ןמזהש השע תוצמ ןנבר ונת .תי

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ - הליל תוסכ םושמ רובס והניאו (:הכ ףד תבש) ןיקילדמ המב 'פ אתיאדכ רקיע ןכד 'יפ ת"ר
איה תיציצ ןמז ואל הלילד ןועמש 'רכ הכלהד ןאכמ חיכוהל שי ךכ ךותמ רשא (.זכ ףד) ןיקילדמ המב 'פ ןנירמא דועו
ייותאל יל המל הב הסכת שמח תלעב תוברל היל ימקומ ןועמש יברד ןנברלד ש"רכ ונייהו אמוס תוסכ ס"שה םתס אמלא
ש"רכ ןנירמא (:די ףד) תוכרבד 'ב 'פב דועו אתא הלילב תיציצ תשרפ אברעמב םירמוא ויה אלש [הלע רמא ףסוי ברו]
אתעמש יאה אילעמ המכ יקומ ןועמש 'רכ (:חי ףד) םיחבזד ק"פ ימנ אתיירב םתסו ברו אמוזרפל אתלכת ימרד הדוהי
ןב עשוהי 'ר רמא (.גי ףד) תוכרבד ק"פבו ןכ השוע היה דבל י"ר (.אי ףד) הכוסד ק"פבו (.גמ ףד) ןמקל היתיב ישניאד
םויב אלא תגהונ הניא וזו הלילב ןיב םויב ןיב תגהונ וזש רמול 'וכו השרפ הכמסנ המל החרק םוי תוסכד ג"עא ת"רואו
סכו הלילב 'יפא בייח שובלמה בייחל םרוג םויהש אמרג ןמז ריפש ירקימ םוקמ לכמ םויב 'יפא רוטפ הליל תו והימ
אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איה וזיא ןניסרג אתפסותבו ןישודקד ימלשוריב הקעמו ןקה חולישו הדיבא ןוגכ תיציצו
תיציצה ןמ םישנה תא רטופ ןועמש יברו מ איהש יל םידומ םתא יא ןועמש יבר םהל רמא אמרג ןמזהש השע תוצ ירהש
רוטפ הליל תוסכ יפנכ לע אינת ימנ ירפסבו תבייח הליללו םויל תדחוימה תילט התיה םאש ןנברד אמעט אליא 'ר רמא
תילט התיה םאו הלילב אלו םויב ותוא םתיארו ל"ת עמשמב הליל תוסכ ףא ינא עמוש 'וכו 'ג תלעב ףא ינא עמוש םהידגב
ב תבייח הלילו םויל תדחוימ .ע"צו תיציצ

ג קרפ תיציצ תוכלה ם"במר
ז הכלה
זנטעשה ינפמ תיחדנ תיציצהש ינפמ אל ,ןתשפ יטוח לש דבלב ןבלה ןישוע אלא תלכת הב ןיליטמ ןיא ןתשפ לש תוסכ
םהירבדמ הריזג אלא תיציצ בויח ןמז הניאש הלילב הב הסכתי אמש תוצמ םש ןיאש תעב השעת אל לע רבוע אצמנו
,השע יצה תבוחש הייאר תעשב ותוא םתיארו רמאנש הלילב אלו םויב ז תיצ האור וניאש פ"עא תיציצב בייח אמוסו ,
.ותוא ןיאור םירחא

ז הכלה ג קרפ תיציצ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ז] הטישכו ףא בייח םוי תוסכ לבא םויב ףא רוטפ אוהש הלילל דחוימש הליל תוסכ שריפש י"שרכ אלדו י"רפ וז
הלילב ר ןכו א"בציר שריפ ןכו ם"א שי בייח םויב הליל תוסכ לבא הלילב םוי תוסכ הליל תוסכ ונשריפש רחאו ל"זו בתכו
ןהל השוע היה ש"ירפמ והילא וניברש יתעמשו תיציצב ןיבייח ןכל רקבב ןהב ןיסכתמו תופנכ 'ד ןהל שיש םינידסל שוחל
:ש"ארה תעד ח"י ןמיס רוטב ןייעו כ"ע תיציצ

ל תונטק תוכלה א ןמיס תיציצ תוכלה (תוחנמ) ש"אר
... םושמ וב ןיא םויל דחוימה תוסכ לבא הלילל דחוימה תוסכ ונייה הליל תוסכל טרפ אכה רמאקד אה ת"רוא היה
[הלילב ושבול םא וליפא] םיאלכ לאומש רמא הנתמ בר רמא אריז ר"א (ב מ ףד) תלכתה קרפב רמאדמ הז קדקדו
וליפאו םיאלכ םושמ וב ןיא תלכת אהמ ל"ז ת"ר קדקדו תלטומל ליטהב יריימ הרוטפ תילט יאהד קיסמו .הרוטפ תילטב
םושמ הב ןיא תלכתד ןניעומשאל ךירטציא הרוטפ תילט אלבד עמשמ ו"יו אלב 'יפא רמאק אלו וליפאו רמאקד
.םיאלכ ... גלד יאוה תיציצ ןמז ואלד ג"עאו הלילב 'יפא םיאלכ םושמ הב ןיאד ןניעומשאל אתא ימנ אכהו ריתה ירמ
ב ד"ס הליל תוסכ זכו הכ תבש
www.swdaf.com 2
הלילב ושבולל 'יפאו ללכ םיאלכ םושמ וב ןיאו תיציצב םיאלכ בותכה יבג (א מ ףד תוחנמ) רמאקד אהמ עמשמ ןכו
הלילב וב הסכתי אמש הריזג רמאק אלו הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצב ןידס (ב דמ ףד) תלכתה קרפב רמא ןכו
שכ תיארנד םושמ ךליאו םישלשמ תיציצב תבייח הלואש תילטד ןויכ ולצא אתיירואדמ הרוטפד ג"עא םיאלכ הב ירתשמו ול
.תיציצב תבייח הלילו םויל תדחוימ התיה םא אינת ירפסבו .תילטה לעב לצא הרתוהד ןב הדוהי יבר םתה אינת דועו
םיאלכד הארנ ךכליה .הלעב הב הסכתמש םימעפ אלא תיציצה ןמ השא תוסכ םימכח ולטב דוחיב רמוא אבב
ילטב ירש תיציצב ןויכ אמרג ןמזהש השע תוצמ בישח ה"פאו הלילב ןיב םויב ןיב השאל ןיב שיאל ןיב שיא לש ת
רוטפ הליל תוסכד . םויב דע בייחימ אלו ירש הלילב קספנ םא ימנ םוי לש תילטד דועו .(םויה דע א"ס) ינהד יל הארנ
ךרבל בייח םוי תוסכ הלילב ףטעתמ אמק איונשלד ידדהא ירתס ייוניש ירת אלדמ ןמזהש השע תוצמ יוהד חכשמ
הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה עמשמ רוטפ הליל תוסכד םושמ אלא אמרג ןיכרבמ ןיא םוי תוסכד עמשמ איוניש ךדיאלו
םויה דע הנקתל בייחימ אלד הלילב קספנ םאש רמאקדמ הלילב וילע ןימיכשמשכ םירופכה םוי ינפל זנכשאב יתיארו .
רחא לש תילטב ףטעתמ רוביצ חילש ולש וניאש .תילטב והל אקפסמד םושמ .הלואש תילט םושמ הכרבהמ רטפהל ידכ
.אל וא ךרבל ךירצ םא [ולש אוהש ל"צ] םוי תוסכ ימנ יכה םויב 'יפא רוטפ הליל תוסכד יכיה יכ אמק איונישכ יל הארנו
ילטב ףטעתמ היהשכ םירופכה םוי לילב ךרבמ היה א"בצירש תוצמה רפסב כ"כו הלילב 'יפא בייח ות . עמשמ ןכו
תוסכ ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יל םידומ םתא יא ש"ר םהל רמא רמאקד ןישודיקד ק"פב ימלשוריב
זהד אמעט ילת אמלא תיציצה ןמ רוטפ הליל " (עמשמ א"ס) אמלא הליל תוסכב ג הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה :

א תוא :מ ףד תוחנמ תצבוקמ הטיש
... [א תוסכו דחוימה םויב יא שיבל היל ב הליל ימנ ךרבמ וילע ןכו עמשמ ימלשוריב רמאו י״ררה ןוניקמ ךכש היה
וגהנמ לש א״בירה היהשכ םיכשמ וק ד ם דומע רחשה דומלל הרות היה ךרבמ לע תילט םושמו איהה ד ימלשורי לבא
אל היה הארנ יניעב ש״ר רב ןושמש ךרבל הלילב לע תיציצה ןויכ הלילד ואל ןמז ) ןיליפת ] ( תיציצ [ איה היהו גהונ
תוחילסב םדוק דומע רחשה תיברעבו היה חקול תילט הלואש הל ת ףטע וב אלש יה ה ךרבמ וילע :

חי ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... ם"אר ןכו םת וניברכ שריפ ןושמש וניברו ם"במרה ירבדכ שריפ י"שרש (ז תוא ג"פ) תוינומיימ תוהגהב בתכ
קנ הכלה ןינעלו .(את 'יס םלשה םיארי) דועו היתוכ היל אריבס י"שרד ןכש לכו אוה קהבומ ברד ם"במרהכ ןניט
לקהל תוכרב קפסד :

חי ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
אוה תיציצ ןמז ואל הליל <א> (א) (טל ,וט רבדמב) ותוא םתיארומ טיעמאד , ם"במרהל , רוטפ הלילב שבולש המ לכ
ייח םויב שבולש המו ,םויל דחוימ אוה וליפא הלילל דחוימ וליפא ,ב <ב> א . ,רוטפ ,הלילל דחוימה תוסכ ,ש"ארהלו
הלילב ושבול וליפא ,בייח ,הלילו םויל דחוימה תוסכו ,םויב ושבול וליפא . :הגה וילע ךרבל ןיא כ"ע .לקהל (ב) תוכרב קפסו
םויל כ"ג (ג) דחוימ <ג> אוהו םויב שבולשכ אלא ברע תלפת [ג] (ד) רחאו .(ינומיימ תוהגה) יקספ) וילע ךרבל ןיא ,אוה םוי ןיידעש פ"עא ,תי
.(ץ"בשת) וילע ךרביו םוי דועב (ז) ףטעתי (ו) םירופכ םוי לילבו [ד] ב (ה) .(א"כק 'יס י"ארהמ

א ק"ס חי ןמיס הרורב הנשמ
(א) 'וכו ם"במרהל - ו דגבה יונ םהש יושמ יוה אלו תיציצה םע תילטב תבש לילב ה"רל תאצל [א] רתומ מ"מו :היטישכת
(ב) לקהל - הלילב םוי לש תוסכ ןכו תיציצ אלב םויב הליל לש תוסכ שובלל רוסא לבא [ב] הכרב ןינעל אקוד ונייה
קפס םושמ :רבכמש ןתקזח לע ךומסל לכונ יאדוב הז ןוגכבד תיציצה קודבל צ"א הלילב תילט שבולה ץ"שהד הארנ מ"מו .
(ג) םויל כ"ג - םג [ג] וליפאו םויל םג 'יפ הלילל דחוימ :דבל םויל ש"כו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->