P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד

www.swdaf.com 1
דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד
(ברעה דע החנמה תלפת) ןנבר תטישכ
• "הגה) ח"ר (ג,ד הלפת 'לה מ ברעה דע החנמ ללפתהל ןנברכ לארשי לכ וגהנ וישכעו לאננח וניבר בתכ
• (גצר ח"וא רוט) תואג ץ"יר תבשב ש"צומ לש אלו ש"עב תבש לש ללפתהל ןיא הכשחשמ אלא תיברע ןיללפתמ ןיאש ןנברכ לארשי לכ וגהנש ןויכ
• ב :חי) י"רת (א,גלר ח"וא ע"ושו ף"יר הנמש ןויכ וישכעו ללפתהל ונג גלפ רחא החנמ החנמה ללפתהל ונל ןיא ןנברכ עיקש םדוק תיברע ןנברכ לכה תושעל אלא י"רכ ה
• (א,הלר ל"הב ה"ס תוא בר השעמ) א"רג אקוד הנמזב ללפתיש ותעד תבשב ףאו ש"ק ןמזב הרשע ףוסאל ול א"א םא דיחיב הנמזב תיברע ללפתהל בטומד
גלפ) הדוהי 'ר תטישכ (החנמה
• (א"ס ש"קה א"ח) ז"וא תיברע ןמז עיגהו החנמה ןמז הלכ זאש ש"ק ןירוק ונא העש עיברו העש דועבש הדוהי 'רכ וניגהנמו
• (א,גלר ח"וא) א"מר ךכ רחא החנמ ללפתהל ול ןיא ,החנמה גלפמ תיברע ללפתהל ןיגהונש ולא תונידמב ןדידלו :הגה
'ר תטיש ןיב רוחבל ןתינ םהיניב ףילחהל אל לבא םימכחו הדוהי
• ר ה " ג ר) תוכרב ש"א ד , ו ג ש דעומ להא " ת (ב"נ ב"ד אתיל הדוהי יברד אתיא םאד רדל אתיל ןנברד אתיא םאו ןנברדל " ...י ןנברכ םעפו י"רכ םעפ תושעל ול א"א
• (הכ דומע הלדבה 'לה) תואג ץ"יר חואו השועש ימ םלועלו וילע שפתו גהנש ימ יפל אלא רמכ םימעפו רמכ םימעפ תושעל ול ןיאו וימי לכ השוע ותומכ הז ירבדכ ז
ורבח ירבדל ונממ רוזחל ול ןיאו גהנמה
• (ף"ירה יפדב :חי) י"רת הדוהי 'ר ומכ וא...ןנבר ומכ העש לכ השעי אלא
• (בכש 'יס רוגאבו ה"קס םש לקשה תיצחמו א"ס םש ע"ושו גלר ח"וא) רוט ו והיינימ דחכ םלועל השעיש אוה
םינוש םימיב דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד
הלחתכל רתומ
• (םש מ"כה פ"ע ז,ג הליפת) ם"במר הלעמלו החנמה גלפמ החנמ ללפתי אל םא ונייהו ןכ תושעל ול רשפא רבכ רמולכ
• (טפ זמר ד"פ תוכרב) ה"יבאר םשב יכדרמ החנמה תלפת ןיללפתמ ונא םימעפלד ןניכמס אהא דימ תיברע תלפת ןיללפתמ ונא םימעפלו ןנברכ החנמה גלפ רחא
ש"עב תבש לש ילצד ברדא ןניכמסד ה"יבאר בתכו ...הדוהי יברכ החנמה גלפ רחא
• (ב"נ ב"ד הלפת רעש דעומ להא רפס) ה"אר רתומ ןנברדמ איוהד 'יפתב דחא תבב אלש לבא םהינשכ דחא תיבב גהונ וניאשב אקוד
• (:וכ תוכרב) יריאמ לא 'ישייח אל ןנברדבד ידדהא ןרתסד יתרת םושמ ןאכ ןיאו ללכ שוחל ןיא םויל םוימ לבא תיברעו החנמ וב ללפתהל ול יואר ןיא דחא םויב א
• (גפק ת"וש) באז ןימינב רחא החנמה תלפת ןיללפתמ ונא 'ימעפלד ןניכמס אהא י"רכ החנמה גלפ רחא דימ תיברע תליפת ןיללפתמ ונא 'ימעפלו...ןנברכ החנמה גלפ
תבש ברעב רתומ
• (ומ דומע ד"פ תוכרב) א 'יס תולודג תוכלה רפס שדקה לע לוחמ ןיפיסומ ,רמולכ ,ילצמ תבש ברעב תבש לש ייולצל יאעב יא רבס יכה ברו
• (ב,זסר ח"וא י"ב פ"ע) ש"ארו ם"במר ןויכ הכלה ןינעלו תאיג 'ן ץ"ירכ אלדו ןניטקנ יכה תחא תעדל םימיכסמ ש"ארהו ם"במרהש
• (א,זסר א"מ פ"ע) ם"במרו ג"הב יפ לע ףא ש"עב םידקהל יאשר 'וכו רמכ דיבע יעב יאד אנקסמהל לבא י"רכ הכלהד ברמ טשפימל יעב יוה ארקיעמד הידידל ל"צו
מ"כב ש"מכ אלד םש ןייעמל ם"במרה ד"כו ןנברכ השוע לוחבש
• "מ (ג,זסר ש"הורעו א,זסר) א תבשב לוח תלוע אלו ןנירמאד ןנתיל רוסא תבשבו הלילב ןילכעתמש םירדפו םירביא דגנכ הנקתנ תיברע אהד םעט בוט תתל ל"נו
• (ד,ז"סר) ש"הורע עבמ ללפתהל ריעבש םיאיריהו ברה לע שודק בוחו...י"ועבמ תיברע תלפת םידקהל ונל ווצ םינומדקה וניתוברד ןניזח פ"כע ק"ש לוליח עונמל ןעמל י"ו
• (טס,ב תוגהנהו תובושת) קחדה תעשב גלפ רחאל בירעמו גלפ ינפל החנמ ללפתהל םילוכי ,םדקומ רומגל םיקחוד רוביצהשכ ונייהו קחדה תעשב והימו
קחדה תעשב רתומ
• (ף"ירה יפדב :חי) י"רת לו אצי ךליאו החנמה גלפמ תאצל הנוכב תיברע תלפת ללפתה םא דבעידב והימ ללפתהלו רוזחל היל ןיבייחמ א
• (א"ס א"פ תוכרב) ש"אר ךומסיו דיחיב ללפתיש הממ י"רכ הלעמלו החנמה גלפמ רובצה םע ותלפת ללפתהל בוט רתויש ול הארנש םושמ .ל"ז ןואג יאה בר בישה ךכ...
כ .הלעמלו החנמה גלפמ החנמה תלפת ללפתי אלש רהזיש ךירצ ךכ גהונהד הארנ והימ...הלפתל הלואג .ברעה תלפת ןינעל הליל היל בישחד ןוי
• (ב"נ ב"ד הלפת רעש דעומ להא רפס) המלשהה לעב ימד ריפש ןנברכ םימעפו י"רכ םימעפ ןישועש קחדה י"ע וגהנש וישכעש
• ש) דיחי תוא ב"נשמ פ"ע גלר ח"וא א"מרו ע"ו (די,הלר ב"נשמו אי מ"מו הלעמלו החנמה גלפמ תיברע תלפת ללפתהל לוכי ,קחדה תעשבו הזב לקהל ןיא
גלפ םדוק החנמ ללפתה םויה ותואב פ"כע םא קר
רוסא
• (י,ולרו זט,הלר) ןויצה רעש הלילה םדוק תיברע ללפתהל ול ןיא בוש ,החנמה גלפ רחא החנמ ללפתהל וכרד םאד
• (טמ 'יס ו"ח) תוכלה הנשמ ת"וש הכרב וילע אבת רימחמהו הזב ןידיפקמ ןיא המודמכ רשא רבד אמע יאמ יזח קופו
• (טס,ב) תוגהנהו תובושת העיקשה ירחא פ"כע בירעמ ללפתהל ולדתשיש ,הנמזכ ש"עב בירעמ ןיללפתמ אלש ולאל ףא ונלש רוביצב יתקדקד ךכיפל
דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד דחא םויב – ירתסד יתרת
הלחתכל רתומ
• (.ב תוכרב יתמיאמ ה"דות) ת"ר יו .םוי דועבמ ךכ לכ ןירוק ונא ךאיה ת"או... גלפ רחאל וליפאו הכשחל ךומס החנמ תלפת ןיללפתמ ונא ךאיה ת"או...י"רכ ל"ייקד ל"
...ברעה דע החנמה תלפת ןמז ירמאד ןנברכ ל"ייקד ל"י .החנמה
• א"ס ש"ק 'לה א"ח עורז רוא) ת"ר ןיב החנמה גלפמ דבע הדוהי 'רכ דבעדו הלפתב ןיב ש"קב ןיב ןנברכ גוהני םלועלש דבע ןנברכ דבעד פ"הו ( הלפתב ןיב ש"קב
• תוכרב ש"אר) ת"ר א , א הלפת ןינעלד ל"יו...ידדהא ירתסד ילוק ירת יוהו י"ר ומכ הליל היל 'יבשח ש"ק ןינעלו...ןנברכ ןנידבע החנמה תלפת ןינעלד ק"ק והימו...( ולקה
• (גלר ח"וא) י"ב רחא החנמ תלפת םיללפתמש יפ לע ףאו ךכב לקהל םלועה וגהנ וישכעו ירת ווהד בג לע ףאו העש התואב ןכ םג תיברע ללפתהלמ וענמנ אל החנמה גלפ
םת וניבר תעדל (א 'יס) תוכרב שירב ש"ארה בתכש המ לע םיכמוסש רשפא ידדהא ןרתסד ילוק
קחדה תעשב רתומ
• (ב"ח ג"נ ו"את םחורי 'ר) ןואג יאה בר כ"הצ םדוק תיברע ןיללפתמ רובצהשכ יכ הבושתב ייאה 'יבר בתכו אוהש רחאמ ח"י םהמע ללפתיש ודי לע בכעל לוכי ןיאו
ש"ק ארקי ותיבב ךכ רחאו רובצה םע ללפתהל ידכ הלעמלו החנמה גלפמ
• (:וכ תוכרב) יריאמ אצי תיברעו החנמ וב ללפתה םאו דבעידבו הלפת ןינעל הלילו םויל שמשמ הז עיברו העשש םירמוא שיו
• "נשמ פ"ע גלר ח"וא א"מרו ע"וש) רובצב (אי תוא ב ברע תלפתל תינש םצבקל חרוט היהי םתיבל וכלישכו החנמ וללפתהש רובצ לבא ידיחיב ללפתמ םא ז"כו
החנמל ךומס תיברע ללפתהל רתומש םינורחאה וליקה ירמגל רובצה תלפת לטבתיו
רוסא
• (זט,הלר) ןויצה רעשו (םש ל"הבבו ג,זסרו די,ה"לר) ב"נשמ מע ללפתהל הלילב הרשע ול ןיא םאו םוי דועבמ הלחתכל םג רובצה םע ללפתהל ןוכנ ,םה
תושמשה ןיבב פ"כע בירעמ ללפתמ אוהשכ קר הז לע ךומסל ןיאש ל"נו ,החנמה גלפ רחא החנמ ללפתה אל םויה הזב םא אקוד הארנו ,[םייחה ךרד] אל לבא קחדה תעשבו
נורחאה לכד םושמ אוה 'וכו ךומסל ןיאש ונבתכש המו ,םוי יאדו ןיידע אוהשכ םושמ ןידכ הנמזב ללפתהל לוחה תומי ראשב ןיגיהנ ןנאד ןויכ אוה םמעטו וז אלוק וריכזה אל םי
תבשב וז אלוק לע ךומסנ ךיא ס"שה ןמ רוקמ וז אלוקל ןיאש
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 2
א דומע זכ ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
אתריחבב ןנתו ליאוה הדוהי יברכ הכלה אנהכ בר רמא םתה :קחצי ברל אדסח בר היל רמא .'וכו ברעה דע החנמה תלפת
םוי דועבמ תבש ברעב תבש לש ילצמ ברדמ ,ןנא יזחנ :אדסח בר רמא .ידימ אלו היל רמא אלו קיתשיא ?יאמ אכה ,היתווכ -
לה הנימ עמש !הדוהי יברכ הכלה ןיא הנימ עמש ,אתרוא דע ולצמ ווה אל ןנברו אנוה ברדמ ,הברדא .הדוהי יברכ הכ אתשה
רמכ דבעד ,רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתא אלד - רמכ דבעדו ,דבע - .דבע

א ןמיס תולודג תוכלה רפס - ומ דומע יעיבר קרפ תוכרב תוכלה
דוהי יבר ,ברעה דע החנמה תלפת (א זכ םש) הכלה אנהכ בר רמא םתה קחצי 'רל אדסח בר ל"א .החנמה גלפ דע רמוא ה
לש ילצ ברדמ ןנא יזחנ אדסח בר רמא ,ידימ אלו היל רמא אלו קיתשיא ,יאמ אכה היתווכ אתריחבב ןנתו ליאוה הדוהי יברכ
אל ןנברו אנוה ברדמ הברדא ,הדוהי יברכ הכלהו החנמ ירקתמד החנמה גלפ דע מ"ש תבש ברעב תבש דע אתרואד ולצמ
רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתיא אלו ליאוהו ,ןנברכ הכלה מ"ש אתרואל דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע . עלקיא ברד ש"ת
הלפת הירוחא אבא רב הימרי בר ילצו תבש ברעב תבש לש ילצ אבינג יבל לוח לש רב הימרי ברל היקספ אלו בר םייס
אבא , ןנילצמד אוה החנמה גלפ דע אלד מ"ש בר רמאק תיברע תלפת ךליאו ןאכמ החנמ תלפת ברל הקספ אל אהד ,
,החנמד ילצד אבא רב הימרי שדקה לע לוחמ ןיפיסומ ,רמולכ ,ילצמ תבש ברעב תבש לש ייולצל יאעב יא רבס יכה ברו .
.ןיללפתמה דגנכ רובעל רוסא מ"שו .ובר ירוחא דימלת ללפתמ מ"שו

הכ דומע הלדבה תוכלה תאיג ץ"יר תוכלה
הדוהי יברכ ל"קו החנמה גלפב תיברעד ילצמ םוי לכב וליפא אלא דוחלב תבש יאצומו תבש אקוד אלו ב ארמגו אידה
אדסח בר רמא
(ופ
והלוכו אנוה בר רמ הברדא היל רמאקדו הדוהי 'רכ אתכלה מ"ש תבש ברעב תבש לש ילצ ברדמ ןנא יזחנ
לכב אלא תבש ברעבו תבש יאצומב אתלמ אה ןנילת אלד םירורב םירבד ירהו .ןנברכ אתכלה מ"ש אתרואל דע ולצמ אל ןנבר
הלפת ןמז קיפנד ןדע ןמ םוי
(זפ
ומ תלפת תיברע ןירסחמ ךאיהו התנוע איה וזד המצעב בוט םוי תלפתו הלדבהב תבש יאצ
ירבס אתרואל דע ולצמ אלד ןנבר והלוכו אנוה ברו ,התנועב םימכח ועבטש הלפת עבטמ ןיערוג םולכ רחא רבד וא הלדבה
אתעמש אקלסו ןנברכ דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע . לכ השוע ותומכ הז ירבדכ זחואו השועש ימ םלועלו וימי
(חפ
ול ןיאו
ורבח ירבדל ונממ רוזחל ול ןיאו גהנמה וילע שפתו גהנש ימ יפל אלא רמכ םימעפו רמכ םימעפ תושעל השועה ךכלה .
לע לוחמ ןיפיסומ אקד העש התואמ הכאלמה ןמ לדובו אבה םוי ירמוח ומצע לע לבקמו ללפתמש העשמ הדוהי 'ר ירבדכ
ללפתמשכו הייולע אבש הלבק ילובקו שדקה ולובג אוה ברע דעו ברעמד דמוע ומוקמב תבשהד רוסא תבשב תבש יאצומ לש
.רובעל ןיאו

א דומע ב ףד תוכרב תכסמ תופסות
... םוי דועבמ ךכ לכ ןירוק ונא ךאיה רמאת םאו . הדוהי יברכ ןל אמייקד רמול שיו ןמזד (.וכ ףד) רחשה תלפת קרפב רמאד
מו עיבר תוחפ תועש רשע דחא ונייהד החנמה גלפ דע החנמ תלפת .תיברע ןמז ליחתמ החנמה ןמז הלכישכ די רמאת םאו
תלפת ןמז ירמאד ןנברכ ןל אמייקד רמול שי .החנמה גלפ רחאל וליפאו הכשחל ךומס החנמ תלפת ןיללפתמ ונא ךאיה
ברעה דע החנמה רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתא אלד אתשה (.זכ ףד) ןמקל ןנירמאו דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע .
שק םוקמ לכמ ידדהא ןרתסד ילוק ירתכ יוהד אי םושמ החנמה גלפ רחאל דימ תיברע ןיללפתמ ונא םעט הזיאמ ירהש
ייק אל המצע הלפתה ןמזבו תיברע ןמז יוה דימו הדוהי יבר ירבדכ הלכ החנמה תעשד ןל אמייקד " ל ...ןנברכ אלא הדוהי יברכ

א קלח עורז רוא רפס - א ןמיס עמש תאירק תוכלה
... י"עבמ ןירוק ונאש המו רקיע איה נ"כהיבבש ש"קד ת"ר שרפמ ןכ לע רחשה תלפת 'פ רמאד אהא 'יכמסד םושמ דבעד
רמכ דבע דבעדו רמכ דבע דבעד 'יפ תועש א"י דע החנמה תלפתש הדוהי 'רכ דבעדו דבע ברעה דע החנמה תלפתש ןנברכ
דבע עיבר רסח תיברע ןמז עיגהו החנמה ןמז הלכ זאש ש"ק ןירוק ונא העש עיברו העש דועבש הדוהי 'רכ וניגהנמו כ"עו
'ירפדכ ןנחוי 'רכ הכלהד ללפתמו ש"ק ארוק ןיב ןנברכ גוהני םלועלש דבע ןנברכ דבעד פ"הו 'רכ דבעדו הלפתב ןיב ש"קב
הלפתב ןיב ש"קב ןיב החנמה גלפמ דבע הדוהי םאו תופירט ולא 'פד ה"בו ש"ב יגילפד תלוגלגו הרדשל המוד הז ןיאו
םה םוי דועבמ םינהכ אלה םילבוט םינהכהש העשמ ארמגב רמאד ריאמ יברל הדוהי 'ר ןיקרפב ןמקל ךירפד יאה יאמ רמאת
ק ירה ימנ 'ידידלו םילבוט קרפ ילע יגילפד ןנברכ תרבסד ךדידל רמאק יכהד ץירת לודג םוי אוהש החנמה גלפמ התוא ןירו
:עמש תאירק ןינעל העש התואב םוי אוה ןכ םא ברעה דע החנמה תלפתד רחשה תלפת

[זפ זמר] רחשה תליפת קרפ תוכרב תכסמ יכדרמ
[טפ זמר] [םש] (דבע רמכ דבעד דבע רמכ דבעד*) רמתיא אלד אתשהו רמכ אלו רמכ אל אתכלה ['וכ דבעד*] ןניכמס אהא
גלפ רחא דימ תיברע תלפת ןיללפתמ ונא םימעפלו ןנברכ החנמה גלפ רחא החנמה תלפת ןיללפתמ ונא םימעפלד
אוה הליל ךליאו החנמה גלפמ רמאד הדוהי יברכ החנמה יתשכ הארנד םושמ רבדב ןיזדנהמ שיו (ירמוח) ידדהא ירתסד
ה"יבאר בתכו זמר] [צ ש"עב תבש לש ילצד ברדא ןניכמסד :

י ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר ב דומע ח
דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד 'רלד ךליאו החנמה גלפמ תיברע ללפתהל לוכי הצרי םאש ןאכמ הארנש יפ לע ףא
ברעה דע החנמ ללפתהל לוכי ןנבר ירבדלו החנמ תלפת ןמז וניא ךליאו םשמ הדוהי והיש ןינעב תושעל םדאל ול ןיא ה"פא
הז תא הז ןירתוס ויתוגהנמ מעפל החנמ ללפתי םאש םדוק ןמז ותואב תיברע ללפתי םימעפלו ןנברכ ךליאו החנמה גלפמ םי
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 3
הדוהי 'רכ המחה תעיקש הליל ותוא ןד םימעפו םוי ותוא ןד םימעפש הז תא הז ןירתוס וירבד ואצמנ העש לכ השעי אלא
ןנבר ומכ כ"חא תיברע תלפתו המחה תעיקש דע החנמ ללפתיש הדוהי 'ר ומכ וא םלועל החנמה תלפת ללפתיש דע
המחה תעיקש םדוק וליפאו הצריש ןמז לכ כ"חא תיברע ללפתיו דבלב החנמה גלפ ללפתהל ונגהנמש ןויכ וישכעו
ןנברכ החנמה גלפ רחא החנמ תלפת לכה תושעל אלא הדוהי יברכ המחה תעיקש םדוק תיברע תלפת ללפתהל ונל ןיא
ןנברכ החנמה גלפמ תאצל הנוכב תיברע תלפת ללפתה םא דבעידב והימ ללפתהלו רוזחל היל ןיבייחמ אלו אצי ךליאו .
:ו"רנ ברה ירומ יפמ

א קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
... נמה תלפת ןינעלד השק תצק והימו ש"ק ןינעלו החנמה גלפ רחא החנמה תלפת םימעפ ןיללפתמו ןנברכ ןנידבע הח
ידדהא ירתסד ילוק ירת תלוגלגו הרדש ומכ יוהו הדוהי 'ר ומכ הליל היל 'יבשח ןמקל 'ירמאד אהו (א ז ףד ןיבורע) דבעד
רמכ דבע דבעדו רמכ דבע [תושעל] הצריש ימ ןנברכ אלו הדוהי יברכ אל אתכלה קיספא אל פ"ה וא הדוהי יברכ לכה (השעי)
םהינש לש אלוק סופתיש אלו ןנברכ לכה ולקה הלפת ןינעלד ל"יו תלפתמ היאר ל"ז םת וניבר איבהש המ יל אריהנ אלו
ןמז ואל ש"ק ןינעל לבא החנמה גלפ דע ךלוהו ברק היה דימתו םונקת םידימת דגנכ תולפתד .החנמה גלפ דע איהש החנמה
אוה הביכש לש ילצד ברמו היה עמשו םונקת עצמאב תולפת רמאד ל"ס ל"בירכ אמלד היאר הניא תבש ברעב תבש
םיבכוכה תאצ רחא ארוק ... יתשריפדכ יאנת ינה לע וכמסו םיבכוכה תאצ םדוק ללפתהלו עמש תורקל םעה וגהנ ךכיפל
בכוכה תאצ דע ש"ק תורקל ןיא הלחתכלד בג לע ףא םי .אתיירבב רזעילא 'רדא גילפד עשוהי 'רכו 'ינתמד אמתסכ ולאשו
והניבכעל שניא יצמ אלו םיבכוכה תאצ םדוק עמש ןירוקו תיברע ןיללפתמש רובצ ןינעל ל"ז יאה ברמ ףידע והזיא .
אג ךומסל דיחיב ייולצלו םיבכוכה תאצ דע יבוכעל וא .םיבכוכה תאצ דע עמש תאירק קובשלו והיידהב ייולצאל .הלפתל הלו
הלואג ךמסימל והל תפכיא אלו הנמזב עמש תא ןירוק ךכ רחאו תיברע לש ןיללפתמ ןכ ןישוע לארשי ץראב בישהו
רשפא אלד אכיה הלפתל הלואג ךמסממ ףידע םיבכוכה תאצב ונייהד התנועב עמש תאירקד ןניזחו תיברע תלפתל
ייולצל יפש הבוח הינשו תושר ארובצ ידהבד הנושאר ילצ יאו . .ימד ר רתויש ול הארנש םושמ .ל"ז ןואג יאה בר בישה ךכ
הלפתל הלואג ךומסיו דיחיב ללפתיש הממ י"רכ הלעמלו החנמה גלפמ רובצה םע ותלפת ללפתהל בוט ןדידל ןכש לכו
שידקו וניניע ואריו םיקוספב ןיקיספמ ונאש תיברע לש הלפתל הלואג ןיכמוס ונא ןיאש זיש ךירצ ךכ גהונהד הארנ והימ רה
ברעה תלפת ןינעל הליל היל בישחד ןויכ .הלעמלו החנמה גלפמ החנמה תלפת ללפתי אלש :

ג ןמיס ד קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
הדוהי יברכ הכלה אנהכ בר רמאק םתה קחצי יברל אדסח בר ל"א החנמה גלפ דע רמוא הדוהי יבר ברעה דע החנמה תלפת
היתווכ אתריחבב אנתו ליאוה רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתיא אלד אתשהד ןניקסאו ידימ אלו ל"א אלו קיתשיא יאמ אכה
.דיבע רמכ דיבעד ןאמו דיבע רמכ דיבעד ןאמ ןואגה בתכ דע אלא החנמ ייולצל יצמ אל ות תיברע ילצמו םידקמד ןאמד
רדל אתיל ןנברד אתיא םאו ןנברדל אתיל הדוהי יברד אתיא םאד הדוהי יברכ החנמה גלפ תלפת ילצ יא ןכל הדוהי יב
החנמה גלפב ברעה תלפתל ימודקאל יצמ אל ות ברעה דע החנמה ןנברכ םעפו הדוהי יברכ םעפ תושעל ול רשפא יאד :

ב דומע וכ ףד תוכרב תכסמ יריאמל הריחבה תיב
המ אצי ךכ תמאב אצי תיברע וב ללפתהש ימו אצי החנמ וב ללפתהש ימ המחה תעיקש דע עיבר תוחפ א"י ףוסמש ונבתכש
תלפת וב ללפתהל הדוהי 'רכ דבעד רמולכ דבע ןנברכ דבעד דבע הדוהי 'רכ דבעד ורמאש הממ ונל ןנברכ דבעד דבע ברעה
דבע החנמ תלפת וב ללפתהל םוי םא ךשפנ המ הז ןמזב תיברעו החנמ ללפתהל רחא םדאל ןיאש םינואגה ובתכ מ"מו
[םוי] ןיא הליל םא הליל ןיא החנמ וב ללפתה םאו דבעידבו הלפת ןינעל הלילו םויל שמשמ הז עיברו העשש םירמוא שיו
אצי תיברעו מ"מו ןושאר תעדכ הארנו תיברע הב ללפתי אל בוש החנמ תחא םעפ וב ללפתה םאש רמול םיפיסומ ירה
תיברע תלפת ללפתהל ונל ןיא ברעב החנמ ללפתהל םיגהונ ונאש רחאמש ןאכמ ודמלו ךפהב ןכו םויב וילע ולבק רבכש
החנמה גלפב הז ןמז דע םלועל החנמ ןירחאמ ויה אל תבש ברעב תבש לש םיללפתמ ויהש םתואו כסנ יניאו הז תעדל ם
ללכ ןרתסד יתרת םושמ ןאכ ןיאו ללכ שוחל ןיא םויל םוימ לבא תיברעו החנמ וב ללפתהל ול יואר ןיא דחא םויב אלא
'ישייח אל ןנברדבד ידדהא תרחאב הזו תחאב הז םדא ינב ינש וכלהש רוהט דחאו אמט דחא םיליבש ינשכ הז ירהו
הז רחא הזבו םיאמט םהינש תחא תבב לאשיל ואב םאש ארקי אל ש"קל לבא הלפתל אקוד מ"מו םירוהט םהינש
םלועל המח םוחתב :ןושאר קרפב ונראיבש ומכ

םחורי וניבר - ג רוט גכ ףד ב קלח ג ביתנ הוחו םדא תודלות
תאצ םדוק ותוא ןירוק ונאש המו רקע ה"ב לש ש"קד בתכו האירק התואב הבוח ידי אצוי ןיאד םהילע קלוח ת"רו
הליל יוה ךליאו החנמה גלפמד הדוהי יברכ ל"יקד םיבככה החנמה תלפת ןינעל 'ותכא רשאכ הלילה םדוק עיברו העש אוהו
ש"קל ןכו תיברע תלפת ןינעל הליל בישח ןכ םאו הלפתב גלפ רחא ןיללפתמו ןנברכ ןנידבע החנמה ןינעלד בג לע ףאו
החנמה דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע הלפתב ילואו םהינש לש אלוקה סופתיש אלו ןנברכ יא הדוהי יברכ יא 'מולכ
כש ומכ תושעל ולקה 'יצבקתמש ןכ ןישוע קחדה ךותמ יכ םגו ת"ר ירבדל םיכסה שא"רהו תיברעבו החנמב יתבת
םדוק ש"ק ארקל ןיא הלחתכלד בג לע ףא תרחא םעפ ץבקתהל וכרטצי םיבככה תאצ דע וניתמי םאו החנמ ללפתהל
.םיבככה תאצ לוכי ןיאו םיבככה תאצ םדוק תיברע ןיללפתמ רובצהשכ יכ הבושתב ייאה 'יבר בתכו ודי לע בכעל
רובצה םע ללפתהל ידכ הלעמלו החנמה גלפמ אוהש רחאמ ח"י םהמע ללפתיש בוט רתוי יכ ש"ק ארקי ותיבב ךכ רחאו
הבוח ותיבב היינשו תושר רובצב הנושאר ללפתה םאו רובצה םע ללפתיו הלפתל הלואג ךומסלמ התנועב ש"ק תארקל
הלואג ןיכמוס ונא ןיאש ונל ןכש לכו כ"ע ימד ריפש שידקבו וניניע ואריב ןיקיספמ ונאש הלפתל .
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 4
ג קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
ד הכלה
,הצחמו תועש עשת דע הצחמו תועש ששמ הלודג החנמ ןמזש תדמל אה דע הצחמו תועש עשתמ הנטק החנמ ןמזו
םויה ןמ ראשיש ב עקשתש דע התוא ללפתהל ול שיו ,עיברו העש ג המחה .
הכלה ז
רחא קחדה תעשב תירחש תלפת ללפתה םאו ,הנמזב התוא ללפתמו רזוחו ותבוח ידי אצי אל הנמז םדוק הלפת ללפתמה
,אצי רחשה דומע ו הלעש תבש יליל לש תיברע תלפת ללפתהל ול שיו ז ללפתי ןכו ,המחה עקשתש םדוק תבש ברעב
ןיקדקדמ ןיא תושר תיברע תלפתש יפל תבשב תבש יאצומ לש תיברע ח תאצ רחא הנמזב ש"ק ארקיש דבלבו ,הנמזב
םיבכוכה . /א"א/ ל"ז ד"בארה בתכ .'וכו ללפתהל ול שיו /ד"בארה תגשה/+ הלפתל הלואג ךומסל ךירצ אלהו העש ךרוצל אלא ןכ תושעל יואר ןיא +.

ג קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה הנשמ ףסכ
.. . .'וכו תיברע תלפת ללפתהל ול שיו לכ הלעמלו החנמה גלפמ החנמ ללפתי אל םא ונייהו ןכ תושעל ול רשפא רבכ רמו
,הז קרפב ליעל יתבתכש ומכו םוי לכב ה"הד תבשב תבש יאצומ לש וא תבש ברעב תבש לש אקוד ואלו וניברש אלא
שאי יברו ש"עב תבש לש ילצ בר ןיבא רב ח"ר רמא (ב"ע ז"כ ףד) רחשה תלפתב ןניסרגד ארמגה ןושל קיתעה לש ילצ הי
:תבשב ש"מ

ג קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
ד הכלה
מגב ןניקסמו ברעה דע ירמאד ןנברכ [ג] רמכ אלו רמכ אל אתכלה רמתיא אלד אתשה אר דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע .
ברעה דע החנמ ללפתהל ןנברכ לארשי לכ וגהנ וישכעו לאננח וניבר בתכ תלפת השקוה אל ימלשוריב רמאד יסוי 'רכו
ךינפל תרוטק יתלפת ןוכת רמאנש תרוטקל אלא םיברעה ןיב לש דימתל החנמ תלפת השועה יבר רמאד ותו ןיא עבק ו
ןנחוי ר"א אבא רב אייח 'ר רמאד המח ימודמד םע ללפתמ ןיאש לכ ןיבא רב אנינח ברו ןיבא רב ייבא המקואו םינונחת ותלפת
םדוק לבא יפט רחאמד ןאמ מ"ה אברעמב הלע יטיילד בג לע ףאו שמש םע ךואריי רמאנש המח ימודמד םע ללפתהל הוצמ
'ר ימלשורי .ימד ריפש טעמכ שמש תאיב תעל אוצמ תעל ךילא דיסח לכ ללפתי תאז לע 'אנש המח ימודמד םע ילצמ יוה יסוי
םוי לש אוצמ הנטק החנמ גלפמ ילצמד ןאמ ברעה דע הלעמלו הצחמו תועש ששמ החנמ תלפת תעשד בג לע ףאו
ל"כע העשה החדי אלש דבלבו ףידע יפט הלעמלו . לוחל ןכו ש"עב תבש לש ילצד ברכ ל"ייקד בתכ ת"רו 'ע . ההגהב
:הכלהבש ךינפל

ב ביתנ ב ךרד הליפתה רעש דעומ להא רפס
ב ביתנ
דגנכ 'יפתש י"פעאו הצחמו תועש 'ט ףוס דע הלודג החנמ ןמז ארקנו הצחמו תועש שש רחא ליחתמ החנמ 'יפת בויח ןמז
ילצ ירהש הצחמו תועש ששב דימתה תא ןיטחושו ןימידקמ ש"עב תויהל לחש פ"עבש יפל םונקת ןידימת החוד הניא חספה תי
הנטק החנמ ןמז ,הלודג החנמ ןירוק הז ןמזו החנמה תליפת ח"י אצי הצחמו תועש שש רחאמ ללפתמהש ורמא 'יפל תבש
עיברו העש הנמז הדוהי יבר תעדלו ברעה דע הנמז םימכח תעדלו םוי לכב דימתה ןמז הזש יפל הצחמו תועש עשתמ ליחתמ
ןאכמ עיבר רסח תועש א"י דע ונייהו תיברע ןמז סנכנו הנטק החנמ ןמז רבע רבכ ךליאו ברד איה וזו אצי הדוהי 'רכ השע ימו
ששוח וניאו ללפתמ דבלב תיברע תליפת והימו אצי י"רכ השוע םא ךכליה תיברע תליפת 'יפ ש"עב תבש לש ללפתהש
דע החנמ ללפתהו םימכחכ תושעל הצורהו ןכ השוע אוה הוצמ ךרוצל םא הליפתל הלואג ךומסל אצי המחה עקשתש
רתוי רחאי אל לבא המחה עקשתש דע ללפתהל שיו מ"רה ןושלמו ללפתמו הדוהי 'רכ השוע םעפ אהיש אל ג"הר רמואו
ליסכהו רמוא בותכה וילע כ"אש ברעה דע החנמ ללפתהל ןיתממו ןנברכ השוע םעפו החנמ לש ןורחא גלפב תיברע לש
ךלוה ךשחב ה י"ע וגהנש וישכעש רמא המלשה לעבו ערג אלד ימד ריפש ןנברכ םימעפו י"רכ םימעפ ןישועש קחד
ארוקו םידקמש ךרדל תאצל םיכשהמ תיבב גהונ וניאשב אקוד דבע רמכ דבעד ארמגב ןנירמאד יאמ יבג רמוא ה"ארהו
רתומ ןנברדמ איוהד 'יפתב דחא תבב אלש לבא םהינשכ דחא יתרתב רוסא הז רחא הזב 'יפא ןילוחבד איההבד יפ לע ףאו
סד .אתיירואדב םתה ירדהא ןירת

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא רוט
רסח תועש א"י ףוס דע אוהש החנמה גלפ דע רמוא הדוהי יבר םימכח ירבד הלילה דע הלעמלו הצחמו תועש ששמ הנמזו
הלילה םדוק עיברו העש אוהו עיבר אנקיסאו והיינימ דחכ אידהב אתכלה קספנ אלו דבעד רמכ דבע ו דבעד רמכ דבע
והיינימ דחכ םלועל השעיש אוהו החנמה גלפמ תיברע ללפתהל לוכי וניא בוש הלילה דע החנמ ללפתמו ןנברכ השע םאש
י"רכ השוע אוה םא ןכו תיברע תלפת ןינעל הליל ותושעל לוכי וניא החנמה תלפת ןינעל םוי ותוא בישחמד ןויכד הלעמלו
ךירצ הלעמלו החנמה גלפמ תיברע ללפתמו לטונש םרמע בר בתכ ללפתהל אבישכו .העש התואב החנמ ללפתי אלש רהזיל
לבא הלפתה ןמז רובעי םא וליפא םימה םוקמ דע ןיתמי ךרדב אוהו ןילימ 'ד דע וינפל ויהיש עדוי םא םלטיל םימ ול ןיא וידי
וח ליממ תוחפ וירחאל לבא וינפל מ"הו הלפתה ןמז רובעי לאו דימ ללפתי ןילימ 'דמ רתוי תופסותהו רזוח וניא לימ לבא רז
ללכ רוזחל צ"א וירחאל ןכו רורצב וא רפעב םחנקי תויקנ וידי ןיא םאו םימב וידי לוטיל ידכ הלפתה ןמז ריבעהל ול ןיאש ובתכ
ךירצ זא ףשפשו םינטק וא חנקו ויכרצ השעש אל םא ךרבל ול ןיא הליטנה לע הכרב ןינעלו ןמז ול שי םא וליפא םלטיל ידכ
ךרבל
א
:

ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 5
בכש ןמיס החנמה תליפת תוכלה רוגאה רפס
העש 'א אוהש עיבר תוחפ תועש א"י אוהש החנמה גלפ דע י"רו .םימכח ירבדל הלילה דע יצחו תועש 'ומ החנמה תלפת ןמז
אנקיסאו והיינמ דחכ אתכלה קוספא אלו .הלילה םדוק עיברו דבעד רמכ דבע בעדו ד רמכ דבע . דחכ םלועל השעיש אוהו
והיינמ בישחאד ןויכ הלילה דע החנמה גלפמ תיברע ללפתהל לוכי וניא בוש הלילה דע החנמ ללפתמו ןנברכ השוע םאש ,
גלפמ תיברע ללפתהו הדוהי 'רכ השוע היה םא ןכו תיברע ןינעל הליל ותושעל לוכי וניא בוש החנמה תלפת ןינעל םוי ותוא
הלעמלו החנמה העש התואב החנמ ללפתי אלש רהזיל ךירצ םירוטה ל"כע .

גלר ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
דעומ להוא רפסב בותכ ןכו (ג 'יס) ש"ארהו (דבעד ה"ד :חי) הנוי ר"ה םש ובתכ ןכ .'וכו והיינימ דחכ םלועל השעיש אוהו ש"מו
ש) םישועש קחדה ידי לע וגהנש וישכעש המלשהה לעב םשב בתכ ךכ רחאו ייאה וניבר םשב (ב ביתנ ב ךרד הלפתה רע
ל"כע ארוקו םידקמש ךרדל תאצל םיכשהמ ערג אלד ימד ריפש ןנברכ םימעפו הדוהי יברכ םימעפ
ב
(םש) בתכ הנוי ר"הו .
נברכ החנמה גלפ רחא החנמה תלפת ללפתהל ונגהנמש ןויכ וישכעו המחה תעיקש םדוק תיברע תלפת ללפתהל ונל ןיא ן
אלו אצי ךליאו החנמה גלפמ תאצל הנווכב תיברע תלפת ללפתה םא דבעידב והימ ןנברכ לכה תושעל אלא הדוהי יברכ
.ל"כע ללפתהלו רוזחל היל ןניבייחמ החנמה גלפ רחא החנמ תלפת םיללפתמש יפ לע ףאו ךכב לקהל םלועה וגהנ וישכעו
וענמנ אל בתכש המ לע םיכמוסש רשפא ידדהא ןרתסד ילוק ירת ווהד בג לע ףאו העש התואב ןכ םג תיברע ללפתהלמ
םת וניבר תעדל (א 'יס) תוכרב שירב ש"ארה םימעפ םיללפתמו ןנברכ ןנידבע החנמה תלפת ןינעלד השק תצק והימו ל"זו
ומכ הליל היל ןניבשח עמש תאירק ןינעלו החנמה גלפ רחא החנמה תלפת אהו ידדהא ןרתסד ילוק ירת יוהו הדוהי יבר
הדוהי יברכ לכה השעי הצריש ימ ןנברכ אלו הדוהי יברכ אל אתכלה אקיספיא אל ושוריפ יכה דבע רמכ דבעד ןמקל ןנירמאד
(ןינעלו ה"ד .ב) א"בשרה ןכ םג בתכ ןכו וליקה הלפת ןינעלד רמול שיו םהינש לש אלוק סופתיש אלו ןנברכ לכה וא לע ףאו יפ
ש"ארהל םת וניבר ירבד וארנ אלש תיברע תלפת רוביצה םע ללפתהל בוטש ייאה וניבר בתכש המ לע וירבד ףוסבו
אלש רהזיל ךירצ ךכ גהונהד הארנ והימ בתכ הלפתל הלואג ךומסיו דיחיב ללפתיש הממ הדוהי יברכ החנמה גלפמ
יל בישחד ןויכ הלעמלו החנמה גלפמ החנמה תלפת ללפתי ' ינעל הליל ן ברעה תלפת מ " מ ר תעד לע םיכמוס םלועה " ת :

גלר ןמיס החנמה תלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
ב .אצי [א] ,הלעמלו א הצחמו (ב) תועש 'ו רחאל החנמה תלפת ללפתהש (א) ימ <א> הצחמו תועש 'טמ הנמז רקיעו
החנמה גלפ דע הדוהי יברלו ,ןנברל הלילה דע הלעמלו ג) .עיבר רסח תועש א"י ףוס דע אוהש ( ןינע יפל ולא תועש 'ירעשמו ג :הגה
במר) ולא תועשל ןנירעשמ (ד) ,תועשב םימכח ורעישש םוקמ לכ ןכו ,תוינמז תועש ד םיארקנ םהו תועש ב"יל ןנירעשמ ךורא םויה םא ףאו ,םויה ק"פב הנשמה 'יפב ם"
,(תוכרבד אנקיסאו (ה) , רמכ דבעדו ;דבע ,רמכ דבעד דבע , השעיש אוהו ; ה (ו) ןנברכ השוע םאש ,והיינימ דחכ םלועל
תיברע ללפתמו הדוהי 'רכ השוע םאו ;הלעמלו החנמה גלפמ תיברע ללפתהל לוכי וניא בוש ,הלילה דע החנמ ללפתמו
החנמ ללפתי אלש רהזיל ךירצ ,הלעמלו החנמה גלפמ (ז) העש התואב ; החנמ תלפת ללפתהל וגהנש וישכעו (ח) דע
ה תיברע תלפת ללפתהל ןיא ,הליל (ט) החנמה גלפמ תיברע תלפת ללפתה דבעידב םאו ;המחה תעיקש םדוק ו (י)
אצי ,הלעמלו (אי) . קחדה תעשבו , הלעמלו החנמה גלפמ תיברע תלפת ללפתהל לוכי . ללפתהל ןיגהונש ולא תונידמב ןדידלו :הגה
ללפתהל ול ןיא ,החנמה גלפמ תיברע (בי) ו ;ךכ רחא החנמ דבעידב (גי) הלילה דע החנמ ללפתמ םא אצי ,קחדה תעשב וא תיב) םיבכוכה תאצ דע ונייהד ז (די) *
.(א"בשרו דעומ להא םשב ףסוי

ה ק"ס גלר ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(ה) 'וכ םעפ גוהני אלש .'וכ םלועל . םימי ינשב וליפא רעמ ללפתי רחמלו ,החנמה גלפ רחא החנמ 'א םויב ללפתיש , בי
:החנמה גלפ רחא םיבכוכה תאצ םדוק

גלר ןמיס הרורב הנשמ
(ה) 'וכו רמכ דבעד - ארמוחו אלוק םהינשמ דחא לכל שיו ןיאד ארמוחל אלא הניא הדוהי 'ר תעד החנמ ןינעלד ונייה
לפתהל לכויש ןינעל הלילכ בשחנ ךליאו םשמד בירעמ ןינעל אלוק שי אליממ לבא החנמה גלפ דע קר החנמ ללפתהל תלפת ל
] בירעמ אוה םיבכוכה תאצב ע"וכל תיברע לש ש"ק ןמז ולאד המצע הלפתה קר ונייה יוה ןנברלו [ה"לר ןמיסב ןמקלדכו
:הכישח םדוק ללפתהל ןיאד ברעה תלפת ןינעל ארמוח אליממו ברעה דע ןיללפתמד החנמה תלפת ןינעל אלוק
(ו) דחכ םלועל - הוהד םושמ ךכ םעפו ךכ םעפ גוהני אלש 'פ ירתסד יתרת [אי] םויב ללפתי אלש ש"כמו רחמל וליפא
תיברעו ןנברכ גלפ רחא החנמ דחא [בי] כ"הצ םדוק :
(אי) 'וכו קחדה תעשבו - כ"ג תיברע תלפת ללפתהל לוכי מ"מ גלפ רחא החנמ ללפתהל דימת וכרד םא ףאד ל"ר
הזה ןמזב [וט] וק החנמ ללפתה םויה ותואב פ"כע םא קר הזב לקהל ןיא מ"מו אפוג םויה ותואב םא לבא גלפ םד
אפוג םוי ותואב ירתסד יתרת יוהד הלילה םדוק תיברע ללפתהל ול רוסא בוש גלפ רחא החנמ ללפתה [זט] םא ז"כו
רובצה תלפת לטבתיו ברע תלפתל תינש םצבקל חרוט היהי םתיבל וכלישכו החנמ וללפתהש רובצ לבא ידיחיב ללפתמ
הל רתומש םינורחאה וליקה ירמגל החנמל ךומס תיברע ללפת :א"ס ה"לר ןמיסב ןמקל ןייעו
(בי) ךכ רחא החנמ - ברעה תלפת ןמזל ןמז ותוא קיזחמ דימתד ןויכ גלפ רחא החנמ ללפתי אל רחא םויב וליפא ל"ר
םיבכוכה תאצ רחא בירעמ ללפתהל םויה ותואב ותעדב םא וליפא :
(גי) 'וכו קחדה תעשב וא - מ קחדה תעש אוהש ןויכד ל"ר םויה דע גהנש העשב החנמ ללפתהל הלחתכל ול רתו
בירעמ ללפתהל חרוט היהיו רובצב אוהש אל םא כ"הצ רחא קר בירעמ זא ללפתהל אלש רהזיל ול שיד א"יקסב יתבתכ רבכו
:ותיבל א"כ וכלישכ תינש םצבקל
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 6
הלר ןמיס תיברע לש הלפתו ש"ק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
) עמש תאירק ןמז קפסה אציש דע ןיתמי (ג) ןנועמ םוי אוה םאו ,םינטק [א] א םיבכוכ השלש <א> (ב) תאיצי תעשמ הלילב (א
<ב> (ח) * ;תוכרב אלב [ב] (ז) התוא ארוקו ב רזוח (ו) ,ןכל םדוק (ה) הארק םאו ;ובלמ (ד) תורקל םימידקמ רובצה םאו
םוי דועבמ ש"ק (ט) , עמש תאירק םהמע ארקי (י) יו היתוכרבו םהמע ללפת (אי) , ארוק ,ןמז עיגישכו (בי) עמש תאירק
תוכרב אלב . (גי) * :הגה רובצהש יפ לע ףא הלילב ללפתיו רוזחי אל והימו ג (די) תודיסחו תושירפ ראשב ליגר אוה כ"א אלא ,הלילה ינפל הברה םימידקמ
(וט) ללפתיו רוזחיש המ ארהויכ יזחתמ אל זאד ומיימ תוהגהו תוכרב שיר יכדרמ) .(א"ס ןשדה תמורתו הלפת תוכלהמ ג"פ ינ

רובצה םאו * ה"ד א ףיעס הלר ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו םימידקמ רובצה םאו - .םהמע ללפתיו םא דיחיב הנמזב תיברע ללפתהל בטומד בתכ ה"ס תוא בר השעמבו
אקוד הנמזב ללפתיש םש ותעד תבשב ףאו ש"ק ןמזב הרשע ףוסאל ול א"א :

הכלה רואיב אל והימו * ה"ד א ףיעס הלר ןמיס
* 'וכו ללפתיו רוזחי אל והימו - תעמשנ םדא לש ותלפת ןיאד םושמ הלחתכל םהמע ללפתמ אוהש ןויכד םגמוגמ ןושלה
ללפתהלו רוזחל היל ירש יכיה תושירפב ליגרד ןאמד דועו הלטבל הכרב םושמ ללפתיו רוזחי אלש אטישפ רובצה םע אלא
תכש ומכ ותנוכ רשפאו תלפת דוע ללפתמ הנמזה כ"חאו הבדנ תלפת רובצה םע ללפתהל םיגהונ שיש י"בב אבומו יאה בר ב
ןכש כ"חא יתאצמו ה"גהב אכה ןווכ רשפא הזלו ש"יע הנוכב זירזו ריהז אהיש ומצע ריכמ אהיש ךירצ הזבד י"ב בתכו הבוח
ש"יע ורובחב קיתעה ןכו שובלה שרפמ היה מב ןייעמהו קחוד ז"כ תמאב לבא ינומיימ תהגהבו יכדרמב םירבדה רוק
גלפ רחאל ללפתהלו אורקל ת"ר תעדכ גוהנל ךירצד םלוכ ובתכ אלא ללפתהלו רוזחל ללכ רכזנ אלש הארי ד"התבו
םיללפתמו םיארוקש רובצה ןמ שרופד םושמ םתנוכו ארהויכ יזחמ כ"הצ דע הלפתבו ש"קב רחאל םיגהונהו החנמה
ןינעלד י"בה בתכו החנמה גלפ רחא ש"קב לבא הושב םהמע ללפתהלו רובצה ןמ שורפל אלש םהילע ךומסל שי הלפת
אוה ס"ט הארנה יפכו מ"דב קיתעה ןכו כ"הצ דע ותאירקב רחאל ול רתומ יאדוב כ"הצ םדוק ואצי אל םיקסופה בורלש
'וכו הלילב ללפתהל רחאי אל והימו ל"צו ןאכב רבחמה ירבדאו םש ןייע ד"התב ןושלה תמאב אוה ןכו יאק ג"עאד ותנוכו
פ"כע לבא ונינמזב תמאב גהנמהש ומכו דיבע ריפש יאדוב כ"הצ דע היתוכרבו ש"קב ןיתמהל הצרי םא ש"ק ןינעלד
ארהויכ יזחמ הלפתב ןיתמי םג םאו רובצה םע ללפתי ע"מש יבגד םושמו אוה אנשילד אפטש רוזחי ןושלהד דוע רשפאו .
רזוח בתכ רובצה םע ןירוקש גהנמה יפל ש"ק :קחודו ללפתהל רחאי תושירפב ליגר אוהשכ הנוכהו רזוח אכה םג טקנ

די ק"ס הלר ןמיס הרורב הנשמ
(די) ןימידקמ - [די] ש"קב אל אצי אל םידקה םאו החנמה גלפמ רתוי המידקהל ול ןיא פ"כעד אוה םיקסופה [גי] תמכסה
הלו היתוכרבו ש"ק אורקלו רוזחל ךירצו ע"וכל הלפתב אלו היתוכרבו .ע"מש ללפת אלא וניא הלעמלו החנמה גלפמ וליפאו
ידדהא ירתסד יתרת יוה גלפ רחא בירעמו החנמ ללפתהל לבא גלפ םדוק החנמ ללפתהש ימל :

הלר ןמיס ןויצה רעש
(זט) ,[םייחה ךרד] םוי דועבמ הלחתכל םג רובצה םע ללפתהל ןוכנ ,םהמע ללפתהל הלילב הרשע ול ןיא םאו הארנו
הזב םא אקוד החנמה גלפ רחא החנמ ללפתה אל םויה :

ולר ןמיס תיברע לש הלפתו ש"ק תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ג ףיעס
.היתוכרב םע ש"ק ארקי ךכ רחאו םהמע ללפתי ג (בי) ,הלפתב דומעל םיצורו (אי) ש"ק וארקש רובצ אצמ <ד>

ד ק"ס ולר ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ג"מפ) (ד) .'וכ וארקש רובצ אצמ - תיברע לש הליפתל הלואג ךומסיש הממ רובצה םע ללפתהל ףידע יפטד םעטה
הז ןידמ דומלל ןיאד השעי המ ןייעל שי תיברע להקה וליחתישכ םייסיו החנמ ללפתהל לכויו וכרב רחא כ"הבל אב םאו
אלא וינפל ןיאד ןאכ ינאשד ש"ק ארקי כ"חאו להקה םע ףכת תינש ללפתי כ"חאו החנמ םייסי הזב םגד הזב 'א הלפת
הנושאר םעפ ללפתי כ"עו וינפל תולפת 'ב שי אהד הזב כ"אשמ ש"ק כ"חאו להקה םע התוא ללפתי בטומ ןנירמא
חיוריו תיברע ללפתיו ש"ק ארקי ךכ רחאו םהמע ללפתיו תיברע תלפתל להקה ועיגיש דע ןיתמיד אמינ כ"א תודיחיב
הלפתל הלואג תכימס הזב מסב 'יחגשמ אל הזב םגד ל"נו ונייהד ז"חא הז תולפתה 'ב ללפתי אלא הליפתל הלואג תכי
הליל ןמז ותוא םיספות םהש תופתוש ול היהי אל אלהו להקה םע ולש החנמ ללפתיש אמינ ךאיהד להקה םע 'ינשה
החנמ ללפתמ אוהש םויל ןיידע וספות אוהו תיברע םיללפתמ ירהש רחא ףכת תיברע להקה 'יללפתמש המב 'יפאו
ד 'ירמא החנמ וליקה הלפתבד אלא הלילל 'יקזחמ ףכיתו םויל 'יקזחמ וישכע אהד ידדהא ירתסד ילוק ירת יוה ש"מכ
'א םעפב אלש ונייהו תוכרב שיר ש"ארה ולאכ הוהו תופתוש םהל ןיא תמאבו םהמע ףתתשהל הצור 'א םעפבד ןאכ לבא
ירמגל תרחא 'לפת ונא 'יללפתמ ימל 'ד ןמיס ה"ת ש"ממ הז קוליח דומלל שיו דע החנמ ש"עב ללפתהל ההשש
תיברע ללפתיו החנמ םש ללפתי אל שדוק ואשע אליממ וכרב םהמע הנע רבכ םאב םש קספד וכרב םינוע להקהש
ותנוכ תיברע תלפת לע ןיתממ אוהש ןויכ אוה ןכ נ"ה אציש אלא החנמ ללפתהל לכוי םהמע הנע אל אוה םא לבא םיתש
וש ןאכ ןיא תמאבו םהמע תופתוש ול תויהל תופת י"רל לבא 'וכו והייורת אמינו ה"ד ה"ק 'ד פ"ע 'פ 'סותב וניצמ הזל אמגודו
םיקולח םינמזהד תופתוש ןאכ ןיא הזב נ"ה 'וכ ךירפ אל ןויכ תלעות שי מ"מ תווש תולפתה ןיאש פ"עאד רמול ךשפנ םאו
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 7
להקהש דועב החנמה תלפת ףכת רמאיש תלעות שי רמאנ ונא ףא םיללפתמ רוביצה םג פ"כעש ש"ק תכרבב ןיקסעתמ
איהה העשב יפט תלבקתמ דיחיה הז לש 'לפתהו ךרבתי וינפל ןוצר תע פ"כע איה זאש כ"הבל אב םא ל"זו נ"מגהב שי ןכו
ןושלמ קדקדל ןיאו ל"כע 'וכ רוביצה םע תיברעד ח"י ללפתיש בטומ תיברע תלפת םיליחתמ להקהו החנמ ליחתהו וכרב רחא
בעידב אקוד יריימד החנמ ליחתהו אלד יאדו אלא בירעמ רובצה וללפתיש דע החנמ ליחתי אל הלחתכל בותכל ול היה כ"אד ד
תיברעד ח"י תינש ללפתי ולש החנמ תלפת הז םייס רובצה לש בירעמ תלפת תעשבש רבדה עריא םאד ותנוכ אלא הזל תיחנ
:רורב ד"עלנכ םהמע

ד ק"ס ולר ןמיס בהז תוצבשמ םייח חרוא םידגמ ירפ
(ד) אצמ ע . הלואג תוכימס תירחשב ןכ ןיאש המ ,ףידע רוביצה םע ללפתהל החדנ הלפתל הלואג תוכימס תיברעבד .ז"ט ןיי
ןייע ,'וכ החנמ תלפת ןינעל בתכש המו .הזב ה"יא דוע ראובי 'ג תוא א"מבו .'ח ףיעס ו"ס ןמיסב ליעלו ןאכ שובל ןייעו ,ףידע
יצהש דועב דימ החנמ ללפתהל כ"ג ןכ בתכ 'ג תוא א"מ .רוביצה םע בירעמ תלפתו היתוכרבו עמש תאירק ןירוק רוב היהי םאו
רוביצה תלפת הוה םוקמ לכמד ,רוביצה םע ללפתיו החנמ תלפתב ןיתמי הלילב ןינמ תיברע תלפתל ול , לע ףא .ש"עי
החנמ הזו בירעמ הזש בג נעלו .החנמ תלפתב ןיתמי ,החנמ רומגישכ להקה םע בירעמ ללפתהל רשפא יא םא ןכו . גוליד ןי
ה"יא בותכאש המ ןייע .הזב ע"צו ש"עי םוי ןיידעו ליאוה ,כ"חא ןונחת רמאיו בירעמ תלפת החנמ רחא ליחתהל גלדי ,ןונחת
:הזמ [םהרבא לשאב] ז"לר ןמיסב

ג ק"ס ולר ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ג 'המע ללפתי - סיממ אפידע רובצה תלפת מ"מ י"עבמ םיללפתמ םהד יפ לע ףא תלפתל 'לואג ךמ
תיברע אלא הניאד רוביצה םע ללפתהל ידכ וניניע וארי םגו 'וגו םלועל 'ה ךורב גלדיו היתוכרבו ש"ק ארקי תוהש שי םאד ל"נו
,ב"נ 'יסע רוטב ש"מכ ורמואל ןיאד םירבוס םילודג המכו גהנמ 'חנמ ללפתה אל אוהו וכרב ןיליחתמש העשב ה"בל אב םאו
וק םהש דועב החנמ ללפתי לבא הלילב היתוכרבו ש"ק ארקי כ"חאו רובצה םע תיברע ללפתי כ"חאו היתוכרבו ש"ק ןיר
ןיללפתמ 'ובצהש העשב ירקמ אל הזד 'לילב תיברע ךכ רחא ללפתהלו תיברע ללפתיש העשב החנמ ללפתהל ןיתמי אל
ו"טס ג"סר 'יסעו ידדהא ירתסד בירעמו החנמב ש"כו ףסומו תירחשב ט"ס 'צ 'יס ש"מכ דועו הבישח רובצה םע הלפתד
ןיללפתמ רובצהש העשבמ יפט ט"ק 'יססעו :

ג ק"ס ולר ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ
(ג) ללפתי [ד ק"ס] [ז"טה] (א"מה) בתכ ןכו .א"מ ןייע . רוביצהש העשב פ"כע ירקמ הזש אמית וליפאד אדח ,תצק ףיסוהו
םוקמ לכמ ,בירעמ הזו החנמ הזש בג לע ףא ןיללפתמ הלפתל הלואג תוכימסל כ"ג החודו ףידע רוביצה םע הלפת
ךכ לכ הבוח ןיאש תיברעד :

ג ק"ס ולר ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(ג) םוי דועבמ םיללפתמ םהש יפ לע ףא .םהמע ללפתי הלואג ךימסמ אהי אלו רוביצה םע ללפתי םאש דבלמ ל"ר .
,םוי דועבמ ללפתמ רוביצה םע םגש הזל ףסונ ,הלפתל .הלילב ללפתי דבל ללפתי םאו ראובמ ה"לר ןמיס שירד בג לע ףא
םיללפתמש יתרת אתיא אכהד [בג לע ףא ל"מק] םוקמ לכמ ,םוי דועבמ םיללפתמ וליפא רוביצב ללפתהל ףידעד
רוביצה םע הלפת ףידע יכה וליפא ,הלפתל הלואג ךומסי אל םגו םוי דועבמ :

אי ק"ס ולר ןמיס הרורב הנשמ
(אי) ורו הלפתב דומעל םיצ - רמול לכוי ע"משל רובצה ועיגיש דעש רעשמ אוהו ש"ק תוכרבב ןיידע םיקסוע םה םאו
םיקוספה ןתואד רובצה םע ע"מש ללפתיו 'וכו םלועל 'ה ךורב גלדיו ןכ השעי דעל לארשי ומע רמוש דע היתוכרבו ש"ק
כ גלדל בטומ ןכלו ורמואל ןיאש םירבוסש םילודג שיו גהנמ אלא ןניא הלפתל הלואג תכימס םע רובצב הלפת םייקל יד ןכ
קיתעה ןכו הלפתה רחא רמאי וניניע וארי םגו 'וכו םלועל 'ה ךורבד אידהב ראובמ ר"או ז"טה ירבדב הנהו] םינורחא המכ ובתכ
ב"קס א"מב תצק עמשמ ןכו א"חה ורבד םיקוספה רמאי אל הלפתה רחאד בתכ בר השעמב ןכא עמשמו 'וכו םלועל 'ה ך
וניניע וארי תכרב םותחי אלש בוטד הארנ כ"עו תיברע ללפתה רבכש רחא אלו ומוקמב ורמואל אלא ןקתנ אלד הימעטד
ןויכ מ"מ ללכ הכרב הבושח הניא אמלעב המיתח אלב הכרבד בג לע ףאו התא אלא ךלמ ונל ןיא יכ דע רמאי אלא
בה אמלעב אגהנמ קר אוה ח"י םדוק וליפאד הלע ףיסוהל אלד ו [ י"עבמ תיברע ללפתהל ןימידקמש תומוקמב ובתכ דוע
ללפתי כ"חאו היתוכרבו ש"ק ןירוק םהש דועב החנמ ללפתי החנמ ללפתה אל אוהו וכרב ןיליחתמש העשב נ"כהבל אבו
הלילב היתוכרבו ש"ק ארקי כ"חאו רובצה םע תיברע לפתב ןיתמי הלילב ןינמ תיברע תלפתל ול היהי םא ןכא החנמ ת
הלילב רובצ םע הנידכ כ"חא ללפתי תיברע תלפתו תיברע ןיללפתמ רובצהש העשב ללפתהל :[ג"מפ]
(בי) םהמע ללפתי - הלפתל הלואג ךמסממ אפידע רובצה תלפתד [ח] תיברעד ] י"עבמ ןיללפתמ רובצה םא וליפאו
לר 'יסב ליעל ןייעו הנמז עיגישכ היתוכרבו ש"ק ארקיו םהמע [ט] ללפתי ה"פא תיברעד [י] ע"מש ללפתהל לכוי יתמ א"ס ג"
[םוי דועבמ תכימס תוצמ לטבל ול ןיא ה"לאד םהמע ללפתהל ןינמ כ"חא גישהל לכוי אלש רעשמ אוהשכ אקוד ז"כ לבא
הלפתל הלואג :

י ק"ס ולר ןמיס ןויצה רעש
(י) םדוק תיברע ללפתהל ול ןיא בוש ,החנמה גלפ רחא החנמ ללפתהל וכרד םאד ,ונייה הלילה :

ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 8
גצר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא רוט
. . . ש"עב תבש לש ללפתהל ןיא הכשחשמ אלא תיברע ןיללפתמ ןיאש ןנברכ לארשי לכ וגהנש ןויכ תואיג ץ"ירה בתכו
תבשב ש"צומ לש אלו הלדבהו תפב רשפא שודיקד יוצמ וניא ןיב יוצמ ןיי ןיב ותאיציבו םוי תסינכב אלא לידבהלו שדקל ןיאו
:רחמל רשפא

זסר ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ןנירמא (.זכ תוכרב) ארמגב םש .התנוע דע עמש תורקל ןיתמיש קר ש"מו ש ילצ ברד תבש ברעב תבש ל ש"ארה בתכו
(םש) הלעמלו החנמה גלפמ תבש ברעב תבש לש ילצ הז לע ףאו התנועב עמש תאירק ארוק היה םיבכוכה תאיצי רחאלו
,ל"כע הכימסל שייח אל שדוקה לע לוחמ ףיסוהל הוצמל ןיוכמ היהש ןויכ הלפתל הלואג ךמוס היה אלש יפ לע ם"במרה כ"כו
הלפת תוכלהמ ג"פב ו (ז"ה) ללפתי ןכו המחה עקשתש םדוק תבש ברעב תבש יליל לש תיברע תלפת ללפתהל ול שיו ל"ז
הנמזב עמש תאירק ארקיש דבלבו הנמזב ןיקדקדמ ןיא תושר תיברע תלפתש יפל תבשב תבש יאצומ לש תיברע .. . בתכ
תאיג 'ן י"ר םשב וניבר ללפתהל ןיא הכשחשמ אלא תיברע ןיללפתמ ןיאש ןנברכ לארשי לכ וגהנש ןויכש (.טי הלדבה 'לה)
ברעב תבש לש רשפא אהד יוצמ וניא ןיב יוצמ ןיי ןיב םויה תסינכב אלא לידבהלו שדקל ןיאו תבשב תבש יאצומ לש אלו תבש
ל"כע תפב תאיג 'ן ץ"ירכ אלדו ןניטקנ יכה תחא תעדל םימיכסמ ש"ארהו ם"במרהש ןויכ הכלה ןינעלו להא רפס ל"זו :
תבש לש םדא ללפתמ (םש ןייע ,'ה ביתנ ב ךרד הליפתה רעש) דעומ לש ללפתמו ,סוכה לע שדקמ הצרי םאו תבש ברעב
וניבר ןואגה תעד ןכו סוכה לע הלדבה רמוא הצרי םאו עיבר תוחפ העש א"י רחאל םירומא םירבד המב ,תבשב תבש יאצומ
:ונושל כ"ע ברעה דע לידבמ אלו שדקמ וניאש ורמאש םינואגהמ שיש יפ לע ףא רקיע ןכו ודימלת ם"רהו

זסר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ב ףיעס
א (ב) לוחה תומיבמ רתוי תיברע ללפתהל ןימידקמ (ה) תיברע תלפתב תבש לבקלו קילדהל לוכי החנמה (ד) גלפבו (ג) * ,
דימ (ו) לוכאלו [א] ב .(החנמה גלפ רועיש ןירעשמ דציכ ג"לר 'יס ל"עו)

א ק"ס זסר ןמיס םהרבא ןגמ
א (ש"החמ) (ג"מפ) ןימידקמ - אלא תיברע ללפתמ ןיאש ןנברכ וגהנש םוקמב תואג ץ"ירה םשב ג"צר 'יס רוטה 'כ
תבשב ש"מ לש אלו ש"עב תבש לש ללפתהל ןיא הכישחשמ וניא וא יוצמ ןיי ןיב םויה תסינכב אלא לידבהלו שדקל ןיאו
כ"ע תפב רשפא אהד יוצמ א תעדל ןימיכסמ ש"ארהו ם"במרהש ןויכו תואיג ץ"ירכ אלד 'יטקנ והייתווכ ' י"ב ל"כע ע"צו
רוסא ןנברלד עמשמ י"רכ הכלהד מ"ש ש"עב תבש לש בר ילצדמ 'ירמא ארמגבד כ"כו ל"ס י"רכ םלכד םש ש"ארה כ"כו
ידדהא ןירתוס וירבד כ"או ןיוש לוחו תבשד ם"במרה תעדד הלפתמ ג"פ מ"כה כ"כו ג"שה יאשר ש"עבד עמשמ י"רתב ךא
דד םידקהל ש"ע הוצמ רבדל ןניעב ש"מ יבג אקו :'רמגה דגנ אוהד ע"צו קודו ג"הב בתכש יתאצמ כ"חא לש ילצ ברד ל"זו
החנמ ןנילצמד אוה דוחלב החנמה גלפ דע ואלד מ"ש הימרי 'רל היקספ אלו לוח לש הלפת 'ירוחא 'ימרי 'ר ילצו ש"עב תבש
ילצד הימרי 'רל 'יקספ אל אהד בר רמאק תיברע ךליאו ןאכמו 'ולכ ילצמ ש"עב תבש לש ייולצל יעב יא רבס יכה ברו החנמ
ל"כע שדוקה לע לוחמ ןיפיסומ דיבע יעב יאד אנקסמהל לבא י"רכ הכלהד ברמ טשפימל יעב יוה ארקיעמד הידידל ל"צו
מ"כב ש"מכ אלד םש ןייעמל ם"במרה ד"כו ןנברכ השוע לוחבש יפ לע ףא ש"עב םידקהל יאשר 'וכו רמכ : בוט תתל ל"נו
לוח תלוע אלו ןנירמאד ןנתיל רוסא תבשבו הלילב ןילכעתמש םירדפו םירביא דגנכ הנקתנ תיברע תלפת אהד םעט
תבשב וב לכה םשב ו"לר 'יס י"בב הזב אצויכו ד"ק ףד תבשב 'יאדכ ןכ םעפו ןכ םעפ תושעל יאשרד בתכ יכדרמהד דועו
וילע ךומסל שי ש"עב מ"מ יכה ל"יק אלד ףאו כ ק"מ ףוסב והימ ןכלו ידדהא ירתסד ילוק ינש תושעל ןיא 'א םויבד בת
הלילב תיברע ללפתהל ןיגהונהל הז לכו החנמה גלפ םדוק החנמ ללפתהל ש"עב רהזיל ךירצ םיבתכבו ג"לר 'יס ש"מעו
ןנברו י"ר יגילפד ש"מ םג ארמגב ןייע אלו ש"עב םידומ ןנברד בתכ ש"עהו ש"עב ףא הלילב תיברע ללפתמ היה י"ראהש 'יא
ש"מ םג וירבדל זמר םוש ןיאו החנמה גלפ ללכ וריכזה אל ןנבר אהד ללכ קד אל ג"לר 'יס ש"מכ שובלהו ה"תד אתגולפב
ישמוח 'ב לימ יוה העיקשה דע המחה ץנהמ םויה ןיבשחמ םאד קד אל ה"צ םדוק הצחמו תועש 'ב החנמה גלפ יוה שובלהלד
ע ירישע קלחו העש תיעיבר 'גו תועש 'ב יוה כ"או העש ל"נ 'וכו העטש דיחי ןינעל מ"נ שיד ש"מ םג ט"נת 'יס ש"מו א"סר 'יס
לע ףא מ"מה 'כ ,תיברע תלפת םדוק תבש לבקל לוכיד ח"בה בתכו ש"ע י"רכ ל"סד ברד אבילא יאק ארמגב אהד ללכב אוהד
עד הזו וז הלדבהב הכאלמ תושעלו לוכאלו הז שודיקב לוכאל ברעל ול רתומ לידבה וא שדיק י"עבמש יפ םינואגה ןמ תצק ת
תבש 'ופסות ד"מד בתכ הליגמד ב"פ יכדרמבו א"בשר םשב א"רע 'יס י"ב כ"כו ל"כע רקיע ןכו וניבר ירבדכו םינורחאה ןמ כ"כו
וניא ןטק אהד ע"צו :ךיראהש ש"ע אתיירואד בויחל כ"חא אובי שדקמש העשבד ןויכ הז שודיקב הכישחשמ אצוי ה"פא ןנברד
ק 'יס ש"מכ לודגה איצומ או ו"פ ף ,ב"ס א"סר 'יס ש"מעו ש"ע אתיירואד בויח ידיל כ"חא אביש בג לע ח"ס םשב ה"לשב בותכ
קל ידכ הלילב תיזכ לוכאל ךירצ מ"מד 'יס ח"בה כ"כו תבשב תודועס 'ג םיי ש"ארו 'סותב לבא גארפמ ל"ר םשב ב"עת
ל לוכיד עמשמ 'יס ה"תה כ"כו י"עבמ הדועסה רומג 'א ד אמעטו א"ח ו"ירב מ"כו מ"מו הליל ןניבשח החנמה גלפ רחא
רימחהל בוט :

א ק"ס זסר ןמיס םהרבא לשא םייח חרוא םידגמ ירפ
(א) ןימידקמ ,הימרי [י]ברד היתולצל היקספ אלד שריפ תולודג תוכלה לעבו .'א ז"כ תוכרב .א"מ ןייע . הימרי יבר יאדווב
םידקה יכה םושמו ,תוכרב ן"ייז ברו ,תוכרב י"ח ,לוח לש ללפתמ 'וכ ותלפת םייסו תוכלהמ ישילש קרפ הנשמ ףסכבו .
.ן"ייז הכלה ,הליפת יאשר תבש ברעב ,ןנברכ גהונד ןאמל ףא בתכ י"בבד ,הנשמ ףסכה םע י"ב ירבד השקה א"מהו
לוח ןידה אוה ,תבש אקוד ואלד בתכ הנשמ ףסכבו ,אדוהי יברכ תושעל בתכש ומכו ,תבש יאצומ רמאנ [ם"במרב] םשו .
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 9
ה תעשב מ"רה הקוחד העש םא אנווג יאהכ לוחב ןידה אוה ,אקוד ואל רמא ריפש כ"א ,יאשר תבש תפסות ,תבש ברעו ,קחד
.[א ףיעס ףוס] ג"לר ןמיס ןייעו ,ןנברכ דיבעד ןאמל ףא םידקהל לוכי אלד ,גלפ םדוק החנמ ללפתהל רהזיל שי תבשב והימו
ידדהא ירתסד יתרתכ יוהל נרנ וכל םירמואו תבש ןילבקמ ונאו . .השמ דמח ןייעו .ןכ תויהל לוכי ,םהיניב קספה ,ידוד הכלו הנ
ה"ד 'ב ו"כ תוכרב י"שרב עמשמ ןכו .ןנילזא חבזמה יבג לע הניתנ תלחת רתבד רבוס ,םירדפו םירביא בתכש המו
ש"עי םיבירק תלמו ,ש"עי ,םירדפו ה"דו םירביא [בהז תוצבשמב] םש יתבתכש המו 'ב [ק"ס] ז"טב ד"לר ןמיס ןייעו . ןייעו .
המ ןייע ,םוי דועבמ הדועסה רומגל בתכש המו .'ה תוא תבש תפסות ןייעו ,ד"ויו 'ט תוא א"סר ןמיסו 'ג תוא [א"מ] ג"לר ןמיס
:הזמ ה"יא 'א [תוא] ח"סר [ןמיס] ז"ט ןייע .הזמ 'א תוא ז"טב יתבתכש

א ק"ס זסר ןמיס םייח חרוא לקשה תיצחמ
(א) 'וכ רוטה בתכ .ןימידקמ ושל הז . ןנברד ,החנמ תלפת ןמזב [א ,וכ תוכרב] יגילפ ןנברו הדוהי יברד ,עדו .י"ב ברה ן
םדוק עיברו העש ונייהד ,החנמה גלפ דע הנמז היל אריבס הדוהי יברו ,םיבכוכה תאצ דע ונייה ,ברעה דע הנמז והל אריבס
.םיבכוכה תאצ מ ןנברל ןכ םא ,תיברע תליפת ןמז ליחתמ החנמה ןמז םליששכ אליממו תאצב תיברע תלפת ןמז ליחת
םיבכוכה תאצ םדוק עיברו העש ליחתמ הדוהי יברלו ,םיבכוכה ןנירמאו ,יאמ אתכלה א"ע ז"כ ףד תוכרבב ארמגב ולאשו .
,ןנירמאו .הדוהי יברכ ןל אמייקד ללכמ ,ךליאו החנמה גלפמ ללפתה תבש לש תיברע ונייהד ,תבש ברעב תבש לש בר ילצדמ
ןנברו אנוה ברדמ אברדא אלו רמכ אל אתכלה רמתא אלד אתשה ,ןניקסמו .והל אריבס ןנברכד ללכמ ,אתרוא דע ילצמ יוה אל
.דיבע רמכ דיבעדו דיבע רמכ דיבעד ,רמכ םיגהונה וליפא ,ל"ר .לוחה תומיבמ רתוי 'וכ םימידקמ הפ ע"ושב בתכ ןכלו
דקי תבש ברעב םוקמ לכמ ,אקוד םיבכוכה תאצב תיברע םיללפתמו ןנברכ לוחב הז לעו .תבש תפסות תוצמ םושמ ,םי
גילפד תואיג ץ"ירה םשב בתכש רוטה םשב י"ב ברה איבה :

זסר ןמיס הרורב הנשמ
(ב) ןימידקמ - ד"ס א"סר ןמיסב ליעלדכו וכרב ץ"שה חתפ יכמ תבש םהילע לבקל אמלע יגיהנ יוהד [א] םושמ ןוכנהמ ךכל
תבש תלבקה םידקהל ידכ תיברע ללפתהל םידקהל [ב] ו תיברע תלפת םדוק תבש וילע לבקל לוכיד ה"ה :
(ג) 'וכו גלפבו - י"עבמ תבש לילב ללפתהל םירתומ הנמזב בירעמ ללפתהל ןיגהונה וליפאד א"מה ירבדמ עמשמ
תעד לע ךומסל לוכי וילע תבש לבק רבכו שדוקה לע לוחמ ףיסוהל התוצמד ןויכד ךליאו החנמה גלפמ היהיש דבלבו
ל הלילכ יוהד םירבוסה היהי אלש ידכ החנמה גלפ םדוק החנמ ללפתהל ש"עב פ"כע רהזי ןכ גהונה ךא הלפת ןינע
ידדהא ירתסד יתרת תיברע תלפת ןמז אוה ךליאו םשמו החנמה גלפ דע קר ךשמנ החנמ ןמז ארמגב הדוהי 'ר תעדלד ונייה]
[ג] [ברעב אוה בירעמ ןמזו םויה ףוס דע אוה החנמ ןמז ןנבר תעדלו י רובצבד א"יו םא ףא י"עבמ בירעמ ללפתהל לקהל ש
החנמה גלפ רחא החנמ ללפתה [ד] תעשבו תושמשה ןיבב פ"כע בירעמ ללפתמ אוהשכ קר הז לע ךומסל ןיאש ל"נו
הליל יאדו אוהשכ ארקיו רוזחי ש"קו םוי יאדו ןיידע אוהשכ אל לבא קחדה ל"הבב ןייעו :
(ד) 'וכו לוכי החנמה - לוכי ןיא החנמה גלפ םדוק לבא תבש תלפת ללפתה דבעידב םא וליפאו [ה] תבש לבקלו קילדהל
ןמיסב ליעל ןייעו העיקשה םדוק עיברו העש אוהד א"יו הלילה םדוק עיברו העש אוהד א"י החנמה גלפו .ללפתהלו רוזחל ךירצ
:ב"מב םש כ"שמבו ד"ס ג"סר

'וכו גלפבו * ה"ד ב ףיעס זסר ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו גלפבו - מב ןייע תומוקמ ראשבד ןויכ םעטמ לקהל שי רובצבד בתכש ח"הדמ אוה 'וכו רובצבד א"יו כ"שמב ב"
לע ךומסל םהל שי פ"כע םצבקלו םימעפ םפסאל אחרטש םעטמ ה"לר ןמיסב א"מה כ"שמכו לוחב םג הזב לקהל ןיגהונ
ל"כע תבש ברעב אמעט יאה . כזה אל םינורחאה לכד םושמ אוה 'וכו ךומסל ןיאש ונבתכש המו אוה םמעטו וז אלוק ורי
וז אלוק לע ךומסנ ךיא ס"שה ןמ רוקמ וז אלוקל ןיאש םושמ ןידכ הנמזב ללפתהל לוחה תומי ראשב ןיגיהנ ןנאד ןויכ
תבשב ב ו"קס ט"פת ןמיסב ןייע קחדה תעשב לקהל ךומסל שי ש"הבבד 'כש המו . ליעל ןייעו הריפס ןינעל א"מ ל"הבב א"סר
על ךא .ןמז רועשו ה"ד הארקלו רוזחל ןידה ןמ ךירצ יאדוב אתיירואד אוהש ש"ק ןינ ל"נכו הליל יאדו אוהש העשב :א"ס ה"לר

זסר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
) ג ( ם"במרה כ"כו לוחה תומיבמ רתוי תיברע ללפתהל ןימידקמד ע"שהו רוטה ובתכו בירעמ ןיללפתמ כ"חאו 'לה] ג"פב
הלפתמ ['ז העיקשה םדוק עיברו העש ונייהו תיברע תלפתב תבש לבקלו קילדהל לוכי החנמה גלפמו ללפתמ לוחבש ףאו
ןכ תושעל לוכי תבש תפסות ינפמד ידדהא ירתסכ הז ןיאו תיברע זא ללפתהל לוכי ש"עב מ"מ החנמ ןמז ותואב שי םגו
רבא דגנכ ונקת תיברע תלפת הנהד תבש לש תיברע םידקהל רבדב לודג םעט לש דימתמ הלילב ובירקהש םירדפו םי
תבשב לוח תלוע אלו ותבשב תבש תלוע ביתכדכ ןבירקהל הלילב רוסא ירה התעו םיברעה ןיב תבש] [.ד"יק כ"או
עבמ םירדפהו םירבאה ובירקהש חרכהב ו " י םויב ןדגנכש הלפתה םג ןכלו [א"קס א"גמ] חרכהב ש"ע לש החנמה םנמא
ויבד החנמה גלפ םדוק ללפתיש רתומ ג"הכב םג רוביצבד רמואש ימ שיו ירתסד יתרת תושעל א"א דחא ם :[םייחה ךרד]
) ד ( םישנו ןומההל תבשל אוה לודג רדגו םוי דועבמ תיברע תלפת םידקהל ונל ווצ םינומדקה וניתוברד ןניזח פ"כע והימ
נ"כהבב הלפתה ןמז לא קר םניעש ץראה ימעו ברה הברה נ"כהבב ללפתהל ורחאי םאו תורנ וקילדיש ריעו ריע לכב ה
תורנ קילדהל םירחאמש תונטקו תולודג תורייע המכב וניבבל ןובאדל תועמוש ונינזאו תואור וניניע רשאכ העיקשה רחא
הבר אשנוע יאהמ ןלציל אנמחר תבש לוליח ידיל םיאבו ןעמל םוי דועבמ ללפתהל ריעבש םיאיריהו ברה לע שודק בוחו
שדק תבש לוליח עונמל יו אלש יולת הזבש עודיד ןידה תא ןתיל םידיתעו תבשב הנמזב תיברע ללפתהל םיצמאתמש ש
עודיש ינפמ תומוקמ המכב הזב ונכראה רבכו וילע ןגת שדק תבש תוכז תבש תסינכ תמדקהב זרזמהו ריעב תבש וללחי
הנוכמ לע התשודקו תבשה תדמעמ הלפתה תמדקהש ונל :
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 10
גפק ןמיס באז ןימינב ת"וש
תאד לע לודג םויה דועב ש"ק ןירוקו תיברע תלפת ןיללפתמש 'ומוקמה ראשבו אייזנוו הפ םיזנכשאה וגהנש גהנמה לע רמ המ
ירבד ךותמ הליפתב דומעל אלא וניאש רבדל םעט ןינתונו הלילה 'דוק עיברו 'חא העש אוהד הלעמלו החנמה גלפמ ונייהד
ב אתיאד אהמ ךמסו דעס םהל שי וגהנד גהנמהד הארנ הרות תסנכה תיבב ש"ק ןנירק יכיה ןנאו ל"זו תוכרבד ק"פ שיר יכדרמ
העשמ ארמגב אתיירבב הילע יגילפד יאנת ינהכ ל"יק אלא 'וכ 'יסנכנ םינהכהש העשמד ןיתינתמב ת"ר רמוא םוי דועבמ
רמאד הדוהי יברכ ל"יק םגו םוי דועבמ ונייהו תותבש יברעב ןתפ לוכאל ןיסנכנ םדא ינבש העשמו םויה שדקש תלפת 'רפ שיר
רקיע ול הארנד בתכ ה"יבארד יכדרמה םש בתכו 'יבכוכה תאצ 'דוק עיברו העש אוהו אוה הליל ךליאו החנמה גלפמד רחשה
ןכ םא אלא טוידה ארקנ ךירצ וניאש רבד השועה לכש ארהויכ יזחימ הלילב ללפתהלו ש"ק אורקל 'ירחאמה בתכו ת"ר ירבד
דועו םירבד ראשב םג תושירפב לגרוה םוי דועבמ תיברע ןיללפתמש ונאו ל"זו ןושארה רובידב תוכרבד ק"פ תופסותה ובתכ
איהו תבש ברע תדועס ונייהד בסהל םיסנכנ םדא ינבש העשמ םגו םויה שדקש העשמ ירמאד ארמגד יאנת ינהכ ןל אריבס
ה אמתסמו תבש ברעב תבש לש ילצמ ברד היאר םגו הלפת ןמז יוה העש התואמו םוי דועבמ התיה םיחיכומו ש"ק ארוק הי
וגהנש גהנמה םייקל הארנד תוכרבד ק"פ ירישאה כ"כו רקיע אוה תסנכה תיב לש ש"ק ותואד עמשמ תויארה םתוא לכמד םש
אלו עשוהי יבר יבגל רזעילא 'רכ אתכלה תילד בג לע ףאו םיבכוכה תאצל ש"ק תעש ןימידקמש םיאנתה ראשכ םירבוס ונאש
מ הדוהי יבר יבגל ריאמ יברכ החנמה תליפתל רוביצב םיצבקתמש יפל ךכ וגהנ קחדה ךותמ םגו וליקה הליפתב םוקמ לכ
ץבקתהל םהל חרוט היהו ותיבל ךלוה דחאו דחא לכ היה םיבכוכה תאצ דע תיברע ןיללפתמו עמש תא ןירוק ויה אל וליאו
וכה תאצ םדוק ללפתהלו עמש אורקל םעה וגהנ 'יפל רובצב ןיללפתמ ויה אלו ןאכמ רחאל תישירפדכ יאנת ינה לע וכמסו םיבכ
תעדכ וא הלעמל 'נורחאה החנמה גלפמ ונייהד םוי דועבמ ללפתהל גהנמה לע היאר שיד ובתכד םלוע ידומע המכמ ןמק אה
םויב םירתונה הצחמו תועש 'ב קולח הנורחאה החנמה גלפו םיבכוכה תאצ םדוק ללפתהל וגהנ קחדה ךותמ בתכד ירישאה
לש ןורחא גלפ אצמתו הטמה לע ןירוקש ש"ק םנמא רחשה תליפת קרפ שיר י"שריפדכו הלעמלו עיבר רסח תועש א"ימ החנמ
ח"י הב ןיאצוי ןיא םיבכוכה תאצ םדוק אוהד ה"בב ןירוקו ןיללפתמש וז האירקד ןויכ רמאת םאו ש"ק תבוח ידי הב ןיאצויד אוה
במש תוכרבב ושעי המ כ"א הרות ירבד ךותמ הליפתב דומעל ידכ אלא ח"י תאצל הניא וז האירקד ןויכ הירחאלו הינפל ןיכר
םתה ינתקד ארוק היה קרפ שיר הנשמה ימנ חכומדכ הוצמה 'ובכעמ ןניא תוכרבד ךרבלמ בכעל ןיא אמעט יאה םושמד ל"י
ויכב אלא הוצמה תובכעמ ןניא תוכרבד םתהמ עמשמד אצי ובל ןויכ םא ש"ק ןמז 'וריפ ארקמה ןמז עיגהו הרותב ארוק היה ן
ה"תלאד אצי הירחאל םיתשו הינפל םיתש רמא אלש יפ לע ףאד ןיקרפ שיר ימלשורימ תופסותה הל קידדכו אתלימ אילת ובל
ןניא ולא 'וכרבד ל"י רחא םעטמ דועו הוצמה תובכעמ ןניא תוכרבד ל"צ כ"ע אלא הלחת ךריב אל אה ובל ןוויכ ינהמ יאמ
תא אורקל ו"בק רשא ןניכרבמ אל אהד ש"קד תוכרב הוארקיש ןמז הזיאב ש"ק תאירק 'דוק ונקתנ ולא תוכרבד אלא עמש
התוא לבא היתוישרפ לכ ןנירק אהד רקיעה איה האירק התואד הארנ תסנכה תיבב הירחאלו הינפל ןיכרבמד ןויכ ז"פלו
וק ש"ק ןיארוק םאו הטמה לעש ש"ק לע ןיכרבמ ןיא ןכלו 'א השרפ םא יכ אורקל 'וליגר ןיא הטמה לעש האירק אבילא ונמז םד
ש"ק םע אלש הכרב דחא ןיארוק ויה םייק שדקמה תיב היהש ןמזב ימנ אהד םולכ ךכב ןיא הדוהי יברדא יגילפד 'ימכחד
הל יתיימו תורואמה רצוי רמא דחו הבר הבהא 'מא דח 'א הכרב יאמ דחא הכרב וכרב הנוממה ןהל רמא קרפ אמויב אתיאדכ
ירז יבר רמאד דע 'וכ תוכרבד ק"פ ימנ י"שריפו וז תא וז 'ובכעמ ןיא תוכרב תרמוא תאז ל"ב ןועמש 'ר רמא ימא יבר רמא אק
ח"י אהימ אקפנ תינשה תא ךריב אלו תחאה תא ךריב וז תא וז 'ובכעמ ןיא תוכרב 'א הכרב וכרב ינתקד תרמוא תאז םש
וז אלב תלעומ וז ןיאש רמול התבכעמ התרבח ןיאו ךריבש איההב ארנ ליעל אנשירפד יאהמ ללפתהל לוכי הצרי םאש ה
החנמה גלפ דע הנמז אלא החנמה תליפת ןמז וניא ךליאו םשמ הדוהי יברלד ךליאו החנמה גלפמ תיברע שיר אתיאדכ
רחשה תליפת 'רפ םימכחד אבילאו החנמה גלפ דע ךלוהו ברק היה םיברעה ןיב לש דימתד ליבשב הדוהי יברד הימעטו
והיימעטו ברעה דע החנמ ללפתהל לוכי ברעה דע ךלוהו ברק היה םיברעה ןיב לש דימתד דגנכ תולפתו םתה אתיאדכ
'תכלה רמתיא אל אהד דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעדו הילימל אמעט ביהי רמו הילימל הימעט ביהי רמ םונקת ןידימת
ןאמכ פ רחא החנמה תלפת ןיללפתמ ונא םימעפלד ןניכמס אהא רמכ אלו רמכ אל 'תכלה 'מתיא אלד ןויכו החנמה גל
רמאד הדוהי יברכ החנמה גלפ רחא דימ תיברע תליפת ןיללפתמ ונא 'ימעפלו ברעה דע החנמה תלפת ירמאד ןנברכ
תיברע תלפת ןמז היל לייעו החנמ תלפת ןמז היל לזא החנמה גלפמ תוכרב שיר 'סותהו רחשה תלפת 'פ י"שריפדכ
ןאמד ןואג םשמ בתכ רחשה תלפת 'פ ירישאהו ןושארה רובידב גלפ דע אלא 'חנמ ייולצל יצמ אל ות 'יברע ילצמו םידקמד
ברעה דע החנמה תלפת ילצ יא ןכו הדוהי 'רל אתיל ןנברל אתיא יאו ןנברדל אתיל הדוהי יברד אתיא יאד הדוהי יברכ החנמה
ואגה ל"כע ןנברכ םעפו הדוהי יברכ םעפ תושעל ול רשפא יאד החנמה גלפב תיברע תליפתל ימודקאל יצמ אל ות ן ןנא םנמא
רמכ אלו רמכ אל אתכלה אקספיא אלד ןויכד אהא ןניכמס דבעד רמכ דבע דבעדו רמכ דבע א"י רחא דימ ןכל תישירפדכ
תאצ דע ללפתהל ןילוכי וללפתה אלש החנמ ךשמי םימעפ םאו תיברע ללפתהלו ש"ק אורקל ןילוכי עיבר רסח תועש
דבע ןנברכ דבעד םיבכוכה דרמהו תופסותהד בג לע ףאו ןכ תושעל ןיאו ידדהא ירתסד ירמוח ירתכ הארנד םתה והל השק יכ
ןוהילוקכ יאמש 'יבכ וא 'מולכ ט"אפ ןילוחבו ה"רד ק"פ ימנ הל יתיימו ןיבוריעד ק"פ אתיאדכ ויתולוקכו ויתורמוחכ רמכ אלא
ימנ אכה ז"פלו ב"פ אתפסותב תוידעב ימנ אתיאדכ ןוהירמוחכו ןוהילוקכ ללה תיבכ וא ןוהירמוחכו הדוהי יברכ וא תושעל שי
ןנברכ וא ש"עב תבש לש ילצד ברדא ןניכמסד ה"יבאר םשמ יכדרמה 'תכד אהא ןניכמסד ל"י תבש וילע לבקמ היהו
גלפ ונייהד הלילה םדוק עיברו העשב ונייה ש"עב תבש לש ילצמ ברד אהד היכרב 'יבר םשמ םתה בתכו םוי דועבמ
רע ללפתהל לוכיד אידהב עמשמ אכהמ החנמה 'חנמ םיללפתמו ןנברכ 'ימעפל ןנידבעד ןנאו ךליאו החנמה גלפמ תיב
רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד ז"פלו רמכ אלו רמכ אל אתכלה קיספיא אלד םושמ רמכו רמכ ןנידבעו ןניכמס ךליאו םשמ
םיבכוכה תאצ דע ללפתהל ןילוכי החנמ וללפתה אלש ךשמי םאו ברדכ ךומסל ול שי הדוהי יברכ השעי םאו דבע ןנברכ
דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעדו רמתיא אלד אתשה אמח בר רמא ןיעבשנה לכ קרפ יהליש תועובשב אתיא אתווכדו
יתאצמש המ יתבתכ דבע רזעלא יברכ דבעד דבע לאומשו ברכ דבעד אנייד יאה רזעלא יברכ אלו לאומשו ברכ אל אתכלה
"ה ל"ז היתתמ ר"הכב ןימינב ינעה אוה ינא ד"על הארנש המו :ה

ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 11
זי ןמיס (תונשי) הירא תגאש ת"וש
וניאש רחש לש דימתל ה"הו תועש 'ד דע אלא וניאד י"רכ רחשה תלפת ןמזב ל"יקד השק יאדוו ןדידל לבא ןנברל חניתה מ"מ
רמכ אלו רמכ אל אתכליה רמתיא אלד אתשה 'מגה קיסמ החנמה תלפת יבגלו םתה 'ירמאדכ דוחל תועש 'ד אלא ברק דבעד
רמכ דבע דו דבע רמכ דבע אהב אה אהד 'יברעה ןיב לש דימת תברקה ןמזל ה"הו החנמה תלפת ןמזב ןל אקפסמ אמלא
אילת .דבע רמכ דבעד רמא אקיפסמו ןנברכ ברעה דע וא י"רכ החנמה גלפ דע םנמז יא השעת יא אוה אקיפס רקיע ירהו
תוישע לכא וא הדוחל הטיחשא יאק השעת יאה ןדידל יקופסל אכיא נ"ה כ"או וא יאק הדוחל הטיחשא יא רחש לש דימתד
רשפיא יא ןדידל אהו רקב יורקש ןמז רחא ימנ םירשכ ללכב ומד תקירזו תודובע ראשו יאק הטיחשאד רמא יאו .תוישע לכ לע
ןנישרד םויל םינש יאה כ"עו תוצח דע יוה רחש לש הלפתו דימת ןמז כ"אד ןנבר ישרדדכ םויה תא קולח םויל םינשמ שרדמל
יב הל 'לפת ןמזד ימנ ל"לה אקיפסמ כ"או 'וכ םויל ןיטילקרפ ינש םויל םינש םויל הבוח םויל םינש י"רד אבילא םתה 'שור
מ"מו י"רכ ל"יקד ןדידל רקב יוהד תועש 'ד דע הנמזד הדוחל הטיחשא אלא יאק אל השעת יאהד ל"אד םושמ ח"ע יוה רחשה
דימת יבג ןנבר ורמאדכ ןאכמ רחאל םירשכ תודובע ראש תא קולח םויל םינש יאהל הל ןנישרדד ימנ תרמא יא 'יפאו ע"הב לש
ומכ תוצח דע יוה רחשה תלפתד ל"לה ה"פא תועש 'ד דע אלא רקב ירקימ אלד י"רכו יאק הטיחשא רקבו תוישע ראשא םויה
כא וא הדוחל הטיחשא יא יאק אייהא השעת יאה ןל אקפסמד הפוג ארבס יאהמד םושמ רחש לש דימת םד תקירז תודובע ל
.דבע רמכ דבעד החנמה תלפת יבג רמא דבע רמכ דבעד רחש לש הלפת יבג ימנ ל"י היפוג אמעט יאהמ נ"ה ג"עאד ל"יו .
ןנבר יפליד םושמ ונייה תודובע ראש לע אלו הדוחל הטיחש לש היישע לע ןנבר ישרד םיברעה ןיב לש דימת יבגד השעתד
בכה תאו 'אנש םיברעה ןיב יבג 'אנש השעת יאה לבא םיברעה ןיב לצא 'מאנש חספד השעתמ םיברעה ןיב השעת ינשה ש
לש דימתד השעת ש לצאד השעת ומכ רקב ארקנה ןמזב ןישענ והיש יאק תוישע לכא הידיד השעת אלא חספמ דומלל ןיא רח
.ל"כשמכו םיחבזד ק"פב 'ירמאדכ יאק תוישע לכאד םישדק ראש םיברעה ןיב לשל רחש לש דימת ןנישקמ אלד אהו אבילא
אל רחש לש נ"ה 'דוחל הטיחשא אלא יאק אל םיברעה ןיב לשד השעת המ אמינו יביתכ ידדה יבג והייוורת אהד ןנברד
כ"אד ל"יו .ןאכמ רחאל 'יפא תודובע ראש לבא ןאכמ רחאל אלו רקב יורקש ןמזב השעתש 'דוחל הטיחשא אלא יאק
ל ל"ה ל"ל השעת השעת אתלימ אהב ידדהמ והל יפלי יפלימד דחאה שבכה תא והייוורתל השעת דח בתכימל ארק
השעת יאהד מ"ש םיברעה ןיב יבג הינש םעפ השעתל אנמחר בתכ רדהדמו םיברעה ןיב ינשה שבכה תאו רקבב השעת
הדוחל הטיחשא םיברעה ןיבד השעתו .רקבב אלא םירשכ ןניאש יאק תוישע והלכא רחש לש דוחל השעת יאהו דוחל
ברעה ןיב השעתל ןחכשאדכ חספ יבגד םי :

טמ ןמיס ו קלח תוכלה הנשמ ת"וש
ל"נהל דוע

הצורה הדוהי 'רכ אלו םימכחכ אל אתכלה אקיספיא אלד ןויכד אמעט ונייה דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד ל"ייקד אהו (ב
הל ונוצר ךאיה רוחבל לוכי וייחב תחא םעפ אקודד ראובמ ע"שב םנמאו השוע םימכחכ וא השוע י"רכ תושעל רחא לבא גהנת
םינורחא הברה תעד הארנ ןכו םש ב"מבו ג"לר 'יס א"ח ע"ש ןייע םוי לכב תונשל ןיא םהמ דחאכ ול רחבש תטיש םנמא
ןיא םויל םוימ לבא ידדהא ירתסד ןפואב תיברעו החנמ ללפתהל יואר ןיאד אוה דחא םויבד ד"פ תוכרב 'סמב יריאמה
רדבד ידדהא ירתסד יתרת םושמ ןאכ ןיאו שוחל הז רחא הזבד 'וכו רוהט 'או אמט 'א ןיליבש 'בכ הזו ללכ ןנישייח אל ןנב
ש"ע ארקי אל ש"קל לבא הלפתל אקוד מ"מו םירוהט םהינש ל"ז ץ"בעי 'גהל ק"ומב כ"כו הכרב קיזחמה ואיבהו יזח קופו
הכרב וילע אבת רימחמהו הזב ןידיפקמ ןיא המודמכ רשא רבד אמע יאמ .

ב ךרכ תוגהנהו תובושת טס ןמיס
:הלאש החנמה גלפ רחא החנמ ללפתמשכ םוי דועב ש"עב בירעמ ללפתהל

,בירעמ ברע לכ ןיללפתמ החנמה גלפמד אדוי יברכ הכלה מ"ש ,םוי דועב ש"עב תבש לש ילצ ברד אתיא (א הכ) תוכרבב
'וכו אדוי 'רכ הכלה ןיא מ"ש אתרוא דע ילצמ אל ןנברו אנוה ברדמ הברדא דבעד רמכ דבע בעדו ד רמכ דבע א"מב המתו ,
.ןנברכ אלו אדוי יברכ אל וניאש הליל ינפל בירעמו החנמה גלפ ירחא החנמ ללפתהל ירתסד יתרת ןיגהונ ונא ךאיה ז"סר

םיבכוכה תאצל םיניתממ ןיאו םוי דועב ןיללפתמש (ףוס דע ה"ד .ב) תוכרב שיר י"שר תטיש יתשריפש המ פ"ע הזב הארנו
ללפתמ ךאיה 'סותה והמתו ,ירתסד יתרת החנמה גלפ ירחא בירעמו החנמ ןי ומידקה אלש ל"י י"שרל םגד בשייל יתרמאו
,עבק הל ןיא תיברע תלפתש ל"סד ,םיבכוכה תאצל וניתמה אלש אלא העיקש רחא וללפתה אלא ,העיקשה ינפל בירעמ
החנמ ןמז הרבע העיקשמ לבא ,ללפתהל ןיא החנמ ןמזב קר צ"העשב ג"לר ןמיס ב"מב ןייע] , בירעמ ןיללפתמ זאמו [י"קס
הרבע י"שרל העיקשה ירחא ןכ םאו החנמ ללפתהל רתומש ןמזב בירעמ ללפתהל אל רקיעה י"שר תטישלש ש"או ,ןנברל םג
.בירעמ תלפת ללפתהל זא רבכ רתומו החנמ ןמז

ןיאו ,הליל ינפל התיבה ועיגיש העיקשה רחאל בירעמו העיקשה ינפל החנמ ללפתהל וגהנ הז יפלו ,ירתסד יתרת והזש ששח
ןושלמ חכומדכ ונייה ,אדוי יברכ הכלהש ברמ חיכומש המו ,החנמ ןמז הרבעש העיקשה ירחא בירעמ ןיללפתמ ןנברל םגש
ש"כו לוחב םג ע"כל ליעומ העיקש ירחא לבא ,אדוי יברכ והזו העיקש םדוק םג ונייהו ,םוי דועב ללפתהש קייודמש ארמגה
מ םושמ היתווכ ןיגהונ ש"עב שריפו ןיאצוי ךאיה ש"ק ןינעל קחדנ םש י"שרו ,ותסינכב שודיקה םידקהלו תבש תופסות תוצ
כ"עש ,ש"ק םעפה דוע רמול חכשי אמש םוי דועבמ בירעמ ללפתהל אל רוזגל ןיאש הארנ ותנווכו ,הטמה לעש ש"קב ןיאצויש
ד"סב זכ תוכרב דבע רמכ דבעד
www.swdaf.com 12
להקה גהנמו י"שר ירבדמו ,ש"או ע"מה םייקל ןווכל רכזנו הטמה לעש ש"ק רמוא ללפתהל אל א"רגה גהנמל לודג דוסי תו
.ה"פ ןמיס א"חב ונירבדב ע"עו .העיקשה ירחא החנמ

ם"במרה תעדכ אוהד העיקשה םדוק םג החנמה גלפ ירחא ש"עב בירעמ ללפתהל גהנמה בשייל דוע הארנו שריפש
ןכו המחה עקשתש םדוק ש"עב תבש יליל לש תיברע תלפת ללפתהל ול שיו" (ז"ה) הלפתד ג"פב יאצומ לש תיברע ללפתי
ם"במרהש ירה "םיבכוכה תאצ רחא הנמזב ש"ק ארקיש דבלבו הנמזב ןיקדקדמ ןיא תושר תיברע תלפתש יפל תבשב תבש
,תושר אלא וניאש תמחמ העיקשה םדוק םג ש"עב םידקהל ריתמ הזב שי תבשב קר ,רתומ לוחב םג םצעבש הארנ ותנווכו
תה תבש תופסות תוצמ םושמ םידקהל ךרוצ שדקל לוכי מ"מ ללכ תבש תופסות ןיד ןיאש ם"במרה תטישל ףאו ,ורי
הלפתב תבש שודיק תוצמ םייקל ןיזירזכ אוה ירהו ותסינכל ךומס ,ז"פ ןמיס א"חב ש"מב ע"ע , ךירצש ןויכ לוחב כ"אשמ
רחאל יואר ש"קל םיבכוכה תאצל ןיתמהל ןימידקמ םא ש"ומב וא ,תבש תפסות תוצמ םושמ ךרוצ שיש תבשבו , בירעמ
,הנמזב ןיקדקדמ אל תושר והזש ינפמ הליחתכל רתומ ,ךרוצ םוקמב אקוד ונייה י"ועבמ ירחא החנמ ללפתה וליפא ונייהו
רתומ החנמה גלפ אל ללכ "ברע" ארקנ אל החנמה גלפ רחאד ןנברכ ל"סד היתווכדו ברלש ותעדל ל"צ קר ,תושר תיברעש ,
סו ,היתוכרבב ש"ק לטבלו ,תבש ינפמ לקהל יואר ןניליקמ אל ברע וניאד החנמה גלפ רחא תיברע ללפתהל רוסאד ןנברלד ל"
יזחימד ףא ןנידבע תושר תיברע תלפתד ןויכ ,דבע רמכ דבעדו דבע רמכ דבעד ל"ייקד ןדידל קרו ,תיברע תלפת םידקהל
.ב"צו ,ירתסד יתרתכ

ו ,הלע ךומסל י"שר תטיש ונל שי העיקשה ירחא בירעמ ללפתמ םא ונירבד יפלו לוחב םינומדקה ןמזמ וילע וכמס רבכ
ינפמ וריתה ש"עב קר ,הנמזב בירעמב ןיקדקדמ ןיאש רתומ אנידמ ש"עב ם"במרל העיקשה ינפל םג לבא ,תבשב ש"כו
גלפ ינפל החנמ ללפתיו ירתסד יתרת אהת אלו רימחהל יאדכ רשפאשכ לבא ,רוביצב תבש תלבק םידקהל ךרוצ
דידל יואר א"רגה תעדל ש"כו ,החנמה הלילב ללפתהל ש"עב םג ן .

ירחא החנמ ללפתהשכ טרפבו ,העיקשה ירחא תיברעד הרשע הנומש פ"כע ש"עב ללפתהל האיו רבדה האנ השעמלו
והימו ,ש"עב לקהל ךמס שי ,ירתסו העיקשה ינפל בירעמו העיקשה ינפל החנמ ללפתמשכ םג לבא ,החנמה גלפ
ראה שודקה תעדל ש"כו ,הזב רימחהל יאדכ םידיחיל ש"עב םג הנמזב בירעמ ללפתהל שי ל"צז א"רגהו ל"זי השעמ"בו)
.(כ"האצ רחא הנמזב ללפתהל ידכ תודיחיב ללפתהל יואר ש"עב וליפאש שרופמ "בר

ירחא פ"כע בירעמ ללפתהל ולדתשיש ,הנמזכ ש"עב בירעמ ןיללפתמ אלש ולאל ףא ונלש רוביצב יתקדקד ךכיפל
העיקשה וניא בירעמ ןמזש ןנברל םגש , רבכ רתומו החנמ ןמז הרבע העיקשה ונייהד ברעבמש רמול שי ,החנמה גלפמ
הטמה לעש ש"קב ןיאצוי ש"קו ,ךרוצ הזל שישכ בירעמ ללפתהל ל"יה םיבכוכה תאצ ינפל העש יצחמ לוכאלו שדקל והימו)
חל ןיא הטמה לעש ש"קב ןיאצויש ןויכש ןיכמוסש ל"צו ,ש"ק אורקל חכשיו הדועסב ךשמי אמש רוסאל .(חכשיש שוש

גלפ רחאל בירעמו גלפ ינפל החנמ ללפתהל םילוכי ,םדקומ רומגל םיקחוד רוביצהשכ ונייהו קחדה תעשב והימו ריהזיו ,
גלפ םדוק קילדהל אל ותשא תא ,תבש תורנ תקלדה תוצמ זא ןיאצוי ןיא דבעידב םגש , ללפתהש רחאל קילדת אלש יאדכו
םג תבש לח רבכו ול הלפט השאהש ,בירעמ ןינמב ןכ לקהל וגהנ ק"היעב ונלש תסנכה תיבב םגו ,ולש הלפתב הל
םדיב וניחמ אלו ןימידקמש .

םוי דועב ןיאצויש ףא שודיק ןינעל והימו (ב זכ) תוכרב ארמגב ראובמכו החנמה גלפמ רבכ ע"מה ןיאצוי םא אבוט ע"צ ,
ע טעמכ וז העשל םדוקו ותסינכב ןיאצויש איבמ תבשד א"יה ט"כפ ם"במרבו םדוק עברו העש אוה ןיליקימל החנמה גלפו ,ש"
,אבוט ע"צ וירבדו לקימש אניוומ היבוט ברה םשב הליגמד ב"פ יכדרמב ןייעו ,העיקש וליקהש םינומדקב וניצמ והימו
רוכז" םויב רמול רבדה האנ ד"עלו ,אתיירואד ע"מב לקהל ע"צ לקהל גהנמה ןיאש םוקמבו ,שודיק םג אבוט םידקהל
תבשה םוי תא ךכל ןווכמשכ הזב םג אצי ת"המ זאו ,שודיק םשל ןיוכלו "ושדקל .

ושדקל תבשה םוי תא רוכז םידקהל תירחש ק"שד אבר אשודיקב וגהנש המ בשייתי הזבו ח"רגהש יתאבה א"קמבו
ללכ אצוי וניאו אמלעב ןינהנ תכרבכ ןפגה ירפ ארובו שודיקה והזש ןימדמש ,הזב קפקפ ל"צז קסירבמ "במרב קיידו , ם
,ונאבהש םעטמ דבל קייד ,דבל ןפגה ירפ ארוב ךרבמ םויבש (י"ה) תבשד ט"כ םוי תא רוכז םירמואש בשייל שי ונירבדלו
אצוי לומתא אצי אל םא םגו ,הלפת לכב תבשה שדקמ ךרבמ ןכלו שדקמש םעפ לכ תימויק הוצמ שיו ,ושדקל תבשה
ןכ רמול לארשי גהנמ ש"או ,שודיק ידי וישכע .


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->