You are on page 1of 7

SIA UZŅĒMUMS

Novērtējuma ziņojums

Šis Novērtējuma ziņojums (turpmāk „Ziņojums”) ir sagatavots pēc SIA Uzņēmums
pieprasījuma. Ziņojums ir balstīts uz SIA Uzņēmums pilnvaroto pārstāvju sniegto
informāciju, kā arī publiski pieejamiem informācijas avotiem. Novērtējuma ziņojuma
sastādītājs SIA Capitalia nav veikusi neatkarīgu sniegtās informācijas pārbaudi un
neuzņemas atbildību par šīs informācijas patiesumu un pilnīgumu. SIA Capitalia un
tās pārstāvji neieņem amatus un tiem nepieder daļas/akcijas SIA Uzņēmums.

Jūnijs, 2009. gads
Ziņojuma kopsavilkums
SIA Uzņēmums darbojas jumta materiālu tirdzniecības jomā, specializējoties uz metāla jumta segumu klājumu tirdzniecību.
Papildus, kompānija piedāvā metāla fasāžu materiālus. SIA Uzņēmums ir dibināts 2001. gadā un ziņojuma sastādīšanas brīdī
nodarbināja 8 cilvēkus. Pēdējā pārskata gada apgrozījums sasniedza Ls 780,423 ar zaudējumiem Ls 12,352 un neto bilance
Ls 34,567.

Uzņēmuma vērtības noteikšanai tika izmantotas trīs metodes: (1) diskontētās naudas plūsmas jeb ieņēmumu metode; (2)
salīdzinošu uzņēmumu vērtības rādītāju metode; un (3) likvidācijas vērtības metode. Ņemto vērā straujo uzņēmuma
apgrozījuma un peļņas rādītāju kritumu, kā arī būtisku likviditātes rādītāju pasliktināšanos, par pamata metodi ar 60% svaru
tika izmantota likvidācijas vērtības metode. Izmantoto novērtējuma metožu svari:

Likvidācijas metode 60%
Salīdzinošo uzņēmumu metode 20%
Ieņēmumu metode 20%

Papildus faktori, kas ietekmēja SIA Uzņēmums vērtību ir sekojoši:
i. Uzņēmuma darbībai svarīgu funkcijas ir koncentrētas patreizējo īpašnieku pārziņā;
ii. Uzņēmums ir būtiski atkarīgs no viena piegādātāja (veido vairāk nekā 50% no apgrozījuma);
iii. Uzņēmums izmanto subsidētu telpu nomas pakalpojumu, nomājot telpas par pazeminātu likmi no esošajiem īpašniekiem.

Ņemot vērā izvēlētās novērtējuma metodoloģijas, to relatīvos svarus, kā arī citus uzņēmuma vērtību ietekmējošos faktorus,
SIA Uzņēmums 100% pašu kapitāla daļu vērtība tika noteikta:

Ls 234,000 (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši lati)
Piespiedu vai steidzamas uzņēmuma daļu realizācijas gadījumā šo daļu pārdošanas vērtība var samazināties par 20-40%. No
aprēķinātā uzņēmuma vērtības izrietošie tirgus vērtības rādītāji ir:

Pašu kapitāla vērtība / peļņa -
Pašu kapitāla vērtība / pašu kapitāla bilances vērtība 1.25
Uzņēmuma vērtība / pārdošanas apjomi 0.35
Uzņēmuma vērtība / EBITDA 4.12

Capitalia 2
Uzņēmuma apraksts

[šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu]

Capitalia 3
Novērtējuma pieņēmumi

[šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu]

Capitalia 4
Novērtējuma aprēķini

[šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu]

Capitalia 5
Izmantotā metodoloģija

[šī lapa ir atstāta tukša ar nodomu]

Capitalia 6
Par Capitalia
Capitalia apvieno pieredzējušus riska kapitālistus un finansistus Latvijā, kuru kopējā pieredze investīciju banku un riska
kapitāla jomā pārsniedz 20 gadus. Mēs esam veikuši ieguldījumus vairāk nekā 20 uzņēmumos Latvijā un izvērtējuši vairākus
tūkstošus biznesa plānus un investīciju iespējas. Starp mūsu veiktajiem un pārvaldītajiem ieguldījumiem ir tādi uzņēmumi kā
Zetcom, Livonia Print, Accenta, Stream Networks, Clusterpoint un Nerealitāte.

Mēs apvienojām savu pieredzi, lai sniegtu uzņēmumiem pieejamus, vienkāršus un profesionālus pakalpojumus, kas palīdzētu
tādu jautājumu risināšanā kā investora piesaiste, uzņēmuma pārdošana, biznesa plānu sastādīšana u.c. Mēs esam:
Juris Grišins. Juris vada EUR 9m Eko Investora riska kapitāla fondu Otrais Eko Fonds, kas veica ieguldījumus 16
uzņēmumos Latvijā. Iepriekš Juris strādāja investīciju banku jomā Igaunijā, Latvijā, Zviedrijā un Islandē.
Jānis Skutelis. Jānim ir 5 gadu pieredze privātā kapitāla un finanšu industrijā, kuru viņš guva strādājot par investīciju
projektu vadītāju riska kapitāla pārvaldes uzņēmumā BaltCap Management, kā arī ieņemot vadošu amatus IT un
investīciju banku jomas kompānijās.
Mārtiņš Rikšis. Mārtiņs vadīja EUR 7m riska kapitāla fondu Zaļās Gaismas Investīcijas, ieguldot 9 uzņēmumos
Latvijā. Pirms tam Mārtiņš piedalījies Rīgas Fondu biržas un Latvijas Centrālā depozitārija izveidē, kā arī ieņēmis citus
atbildīgus amatus.
Ģirts Tihomirovs. Ģirts ir investīciju projektu vadītājs Eko Investora riska kapitāla fondā Otrais Eko Fonds. Pirms tam
Ģirts strādāja starptautiskā auditorfirmā Ernst&Young.

Papildus novērtējuma ziņojuma pakalpojumam mēs piedāvājam arī biznesa plāna sastādīšanu, biznesa plāna un finansu
modeļu diagnostika un akcionāru/dalībnieku līguma diagnostikas pakalpojumus, kā arī labprāt aprunājamies ar
uzņēmumiem par jebkuriem citiem jautājumiem, kuros mūsu pieredze un kontakti var izrādīties noderīga. Papildus informācijai
aicinām apmeklēt mūsu mājas lapu www.capitalia.lv.

t: 28800880 e: info@capitalia.lv w: www.capitalia.lv

Capitalia 7