Cum e corect in limba romana?

http://www.robanks.ro/cum- e- corect- in- limba- romana.html March 27, 2013

Cum e corect? Place sau placea Scadea sau scade Apare sau aparea

Gresit Mi-ar place să călăt oresc. Va scade cursul valut ar. Crezi ca i-ar place f ilmul? Când va apare f ilmul pe ecrane?

Corect Mi-ar plăcea sa călăt oresc. Va scădea cursul valut ar. Crezi ca i-ar plăcea proiect ul? Când va apărea f ilmul pe ecrane? Fii cumint e! Nu f i f raier! Să f ii punct ual.

Comentarii Verbele “a plăcea”, “a scădea”, “a părea/a apărea/a dispărea” işi past reaza f orma de baza la: - Condit ional-opt at iv: (nu) ar plăcea/scădea/părea/apărea/dispărea - Viit or: (nu) va plăcea/scădea/părea/apărea/dispărea

Fi sau Fii Nu fi sau Nu fii Sa fi sau Sa fii Sa fi fost sau Sa fii fost

Fi cumint e! Nu f ii f raier! Să f i punct ual.

Pent ru imperat ivul af irmat iv (fii cuminte!) şi pent ru conjunct iv (să fii punctual), verbul “a fi” se scrie cu doi “i”. Imperat ivul negat iv se f ormează înt ot deauna cu nu + inf init ivul verbului: nu veni, nu pleca, nu uita. Deci, în cazul lui a fi, avem nu fi fraier! Forma la conjunct iv imperf ec corect a est e sa fi fost (eu să fi fost, tu să fi fost, el să fi fost etc) deoarece se int ercaleaz ă "a fi" la inf init iv.

Sti sau Stii? Nostrii sau Nostri?

A şt ii Munţ ii noşt rii

A şti Munţ ii noştri

Modul inf init iv corect est e “a şt i”. Singurul mot iv pent ru care s-ar adăuga un al doilea i est e art icolul hot ărât . Dar noştri est e adject iv posesiv şi nu se art iculează niciodat ă. Formele corect e sunt : membri (plural, neart iculat ) si membrii (plural, art iculat ).

Membri sau Membrii

Sunt eţ i membrii ai acest ei comisii Aceşt ia sunt membri comisiei.

Sunt eţ i membri ai acest ei comisii Aceşt ia sunt membrii comisiei. Creare Noi creăm El creeaz ă

Creere sau Creare Creem sau Cream Creaza sau Creeaza

Creere Noi creem. El crează

Verbul a crea, deşi se t ermină în -ea, nu est e un verb de conjugarea a II-a, ci de conjugarea I. Suf ixul est e -a, iar rădăcina est e cre-. Pent ru uşurinţ ă, conjugaţ i-l ca şi pe a lucra, înlocuind lucr- cu cre-. Oriunde a lucra se conjugă cu un e, a crea se conjugă cu doi (eu lucrez – eu creez ). Formele crez, crezi, crează exist ă în limba română în cu t ot ul alt cont ext ; ele sunt conjugări populare

Majoritatea salariaţ ilor este mulţ umit ă. Pioneză est e doar o f ormă accept at ă. Un exemplu şi mai elocvent est e tineretul merge la mare (nu tineretul merg la mare). vă sugerăm să-l f olosiţ i şi în cont inuare. Majoritate est e la singular. Ce-i drept . "inopinatus”). Formarea superlat ivului cu expresia cel mai se ref eră. la adverbul bine. Pluralul accept at in DEX est e “festivaluri”. “inopiné” si lat . şi. superlat ivul se f ormează implicit cu cel pus la masculin. înt rucât adverbele nu au gen. DOOM şi DOOM2-ul nu accept ă f orma complect. cuvant ul repercursiune nu exist a. Forma corect ă se vede mai uşor inversâînd propozit ia: Profesoara cel mai bine plătită. Delicvent sau Delincvent Pioneza sau Piuneza De asemenea sau Deasemenea Festivale sau Festivaluri Coperti sau Coperte Servici sau Serviciu Se merita sau Merita Majoritatea sunt sau Majoritatea este Delicvent Delict vent Pioneză Deasemenea Delincvent Piunez ă De asemenea Delicvent est e doar o f ormă accept at ă de DEX (dar nu şi de DOOM şi DOOM2). Forma corect a est e inopinat (f r. cu sens de plural. f orma corect a est e chitare. Subst ant ivul coperta est e la genul f eminin si la plural are t erminat ia "te”.ale verbului a crede. Festivaluri Coperte Serviciu Merită să aşt epţ i. ci cea plăt it ă cel mai bine. T ot uşi. Servici nu exist ă în DEX. dacă până acum aţ i f olosit complet. majoritate est e un subst ant iv colect iv. Deasemenea nu exist ă în DEX. Chitare sau chitari Repercursiune sau Repercusiune Inopinant sau Inopinat Complect sau Complet Chit ări Repercursiune Chitare Repercusiune Conf orm DOOM si DEX. nu Profesoara cea mai bine plătită Cea mai bine platita sau Cel mai bine platita Cea mai bine plăt it ă prof esoară Cel mai bine plătită prof esoară . în acest caz. DEX-ul menţ ionează complect ca variant ă accept at ă a lui complet. nu la adject ivul plătită. Conf orm DEX. dar f orma gramat icală est e în cont inuare cea de singular. Doct oriţ a nu est e cea mai plătită. Piuneza est e f orma corect a. deci şi verbul a fi t rebuie pus la singular. număr sau caz. Inopinant Complect Inopinat Complet Fest ivale Copert i Servici Se merit ă să aşt epţ i Majorit at ea salariaţ ilor sunt mulţ umiţ i. Verbul a merita nu est e ref lexiv Int ra in discut ie acordul subiect ului cu predicat ul.

“A aşeza” se conjugă la f el ca verbul “a cânta” (cânt /ă. Vrea să (t e) înşele . A f ost o dat ă ca niciodat ă. Desi prezenţ a primului până creează conf uzie. Un produs est e scump at unci când preţ ul său est e mare. persoana a 3-a singular est e să aibă. mai mult ca perf ect . O dată se scrie despărţ it numai când indică enumerarea (o dat ă. Era vesel şi odată s-a înt rist at . Când am venit . Deci.. t u plecaseşi deja. a venit şi Barbu. întruna) şi despărţ it at unci când avem prepoziţ ia în şi adject ivul continuu. Forma corect ului a verbului “a avea” la conjunct iv prezent . Dacă ţ ineţ i neapărat să f olosiţ i negaţ ia. Cineva est e subiect gramat ical. O dat ă cu Ana. . Ne-am văzut doar o dată în ult imul an. coborâseşi. t u plecasei deja. „deodat ă”. T axele sunt în O data sau Odata Ne-am văzut doar odat ă în ult imul an. A f ost odată ca niciodat ă. nu pleca. se scrie legat . nu vorbi. de două ori). Aş venii şi eu cu voi. spuneţ i: Liniş te! Să nu se audă nici musca! Forma înşale est e valabilă doar pent ru „a pune şaua pe ceva”. plăcuseşi. T axele sunt încont inuu Veni sau Venii Dormi sau Dormii Incontinuu sau In continuu Inf init ivul verbului nu are nevoie de un i în plus. Numărăm (de la unu) până la zece. Odată cu Ana.. deci t rebuie pus în cazul nominat iv. Când am venit . singular se const ruieşt e cu t erminaţ ia -seşi. Preţ scump nu est e o expresie corect a..Pana numar la sau Pana numar pana la Nu fa sau Nu face Imi place de cineva sau Imi place cineva Pret scump sau Pret mare Sa aibe sau Sa aiba Aseaza sau Asaza Până număr la zece Nu f ă ast a.(la care se adaugă t erminaţ ia -ă). verbul est e la modul condiţ ional-opt at iv. verbul est e chiar la inf init iv. Linişte! Să nu se audă nici musca! El se înşală . Vrea să (t e) înşale. Radicalul e aşaz. Până număr până la zece Nu f ace ast a. Cât am put ut dormi! Plouă încontinuu (incont inuu). Îmi place de cineva Preţ scump Îmi place cineva Preţ mare Să aibe Să aibă El se aşează El se aşaz ă Sa se auda sau Să nu se auda nici musca Inseala sau Insala Plecasei sau Plecasesi Linişt e! Să nu se audă musca! El se înşeală. Forma verbului la indicat iv. care se const ruieşt e înt ot deauna cu f orma de inf init iv a verbului. f ără prepoziţ ia de.(la care s-ar adăuga t erminaţ ia -ează). f iind adverb. a venit şi Barbu. merseseşi. Daca musca nu se aude. În al doilea caz. Imperat ivul negat iv se f ormează cu inf init ivul verbului: nu mânca. Cât am put ut dormii! Plouă în cont inuu. aşaz/ă).. nu face. nu -sei: plecaseşi. Încontinuu se scrie înt r-un cuvânt at unci când are valoare de adverb (echivalent cu mereu. e gălăgie. În primul caz. Era vesel şi o dat ă s-a înt rist at . persoana a II-a. iubiseşi. Aş veni şi eu cu voi. nu aş. Când are unul din sensurile „cândva”. „concomit ent ”. dar est e necesar şi cel de-al doilea.

et c. eu nu am niciun f rat e. Nu mai t u şt ii ce s-a înt âmplat . Eu am numai/doar două mere. Am decat sau Nu am decat Am decât două mere. Numai se scrie înt r-un cuvânt când are sensul de „doar”. Ca adverb rest rict iv. care. eu nu am nici un f rat e. conf orm DOOM. 6)N-are nici (măcar) un priet en. a nu se conf unda cu discontinuu (conf uzie care ar put ea f i generat ă de alt e perechi de ant onime f ormat e cu pref ixul in: consecvent – inconsecvent. 1) avem un adject iv pronominal negat iv. Nu-mi place niciunul. iar unul est e pronume nehot ărât . Nu am decât două mere. nici celălalt . 2)Nu e naiv şi nici un om neşt iut or. af lat pe sit e-ul ht t p://www. Când arat ă încet area unei acţ iuni.ro/. 5) nici est e conjuncţ ie. iar un numeral. Nu e naiv şi niciun om neşt iut or.academiaromana.). nici celălalt Exemplele redat e aici sunt preluat e din f işierul Ce este nou în DOOM . Numai t u şt ii ce s-a înt âmplat . 1)N-are niciun chef . Numai sau Nu mai Numai şt iu ce să cred. iar în const rucţ ii negat ive se f oloseşt e "decât ". N-a venit nici unul. T axele sunt în continuu progres. nu mai se scrie separat . iar un art icol. 4) avem un pronume negat iv. în const rucţ ii af irmat ive se f oloseşt e "numai" sau "doar". 2) nici est e adverb. Mă conf undaţ i. Nu mai şt iu ce să cred. conf orm DOOM. se scrie înt r-un singur cuvânt . nici mai mulţ i. Incontinuu est e echivalent cu încontinuu.încont inuu progres. scris înt r-un cuvânt . 6) posibilit at ea int ercalării adverbului măcar înt re nici şi un est e un t est ut il pent ru a scrie separat cele două cuvint e. 3)Mă conf undaţ i. 5)Nu-mi place nici unul. 3) nici est e conjuncţ ie. . 4)N-a venit niciunul. constant – inconstant. Nici un sau Niciun N-are nici un chef să f acă ce i se cere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful