Ilija Petrovi} POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA 1912-1918 a.

Prekomorske zemqe

Pomenik svetih srpskih ratnika 1912-1918
a. Prekomorske zemqe Autorsko izdawe Ilija Petrovi} Urednik Milorad Predojevi} Recenzent \or|e Srbulovi} Lektor Dragoqub Petrovi} Kompjuterska obrada sloga i prelom Nemawa Petrovi} Korektura Jelena Petrovi} [tampa FOTO COLOR 36 Novi Sad, Bulevar Jovana Du~i}a 7 Korice [tamparija “Piperi” Novi Sad, Arse Teodorovi}a 11 Tira` 120 primeraka ISBN 86-906883-1-5

Ilija Petrovi}

Novi Sad 2005

Gde je {to
\or|e M. Srbulovi}, Mimo ustaqenih {ablona......................7-8 Srpski dobrovoqci u oslobodila~kim ratovima....................9-10 Sveti srpski ratnici. Dobrovoqci u ratovima tokom 19. veka......................................11-15
Pokret za obnovu srpske dr`avnosti 1804. “Revolucionarna” 1848/49. godina. Srbi pred nezavisno{}u.

Balkanski ratovi 1912-1913...........................................................16-24
Podaci u “zvani~nom” opticaju. Koliko je dobrovoqaca bilo. Strane medicinske misije u balkanskim ratovima.

Prvi svetski rat...............................................................................25-57
Naj~e{}e, o dobrovoqcima se }uti. Srpski dobrovoqci u Velikom ratu. Dobrovoqci iz Srbije. Dobrovoqci u crnogorskoj vojsci. Dobrovoqci iz ruskog zarobqeni{tva. Dobrovoqci iz iseqeni{tva. Dobrovoqci u stranim medicinskim misijama. Koliko se dobrovoqaca borilo u Velikom ratu. Dobrovoqci u proboju Solunskog fronta. Vi{e dobrovoqaca nego mobilisanih. Na licu, u rashodu, u rezervi.

“Upotreba” srpskih dobrovoqaca................................................58-64
Srbija se odri~e dobrovoqaca. Solunski front u ranoj fazi. [ta sa dobrovoqcima. Pogodnosti za budu}e naseqavawe dobrovoqaca. Stavovi prema dobrovoqcima iz Crne Gore. Dobrovoqci u nemilosti.

Dobrovoqci iz iseqeni{tva po zavi~ajnosti i nacionalnosti............................................................................................65-68
Zavi~ajnost. Nacionalnost.

Prethodne napomene uz Pomenik..................................................69-76 Pomenik svetih srpskih ratnika 1912-1918 - a. Prekomorske zemqe..................................................................................77-300 Literatura......................................................................................301-304 Bele{ka o sastavqa~u.................................................................305-307

Mimo ustaqenih {ablona
Dosada{wi zaista plodan istoriografski rad Ilije Pe trovi}a mo`e se odeliti, dodu{e dosta grubo, u tri smera: a. radovi iz zavi~ajne istorije (o Vojvodini Srpskoj, Sremu, Novom Sadu, Zmajevu, Stepanovi}evu...); b. radovi koji tretiraju istoriju srpskog dobrovoqa~kog pokreta - wegov nastanak i razvoj, imena, brojke i sudbinu dobrovoqaca iz srpskih oslobodila~kih ratova 1912-1918. godine; i v. radovi vezani za nastanak i postojawe Republike Srpske Krajine. Podaci koji govore o Petrovi}evom istoriopisawu vi{e su nego impresivni i nema mnogo istori~ara u srpskom narodu koji se mogu pohvaliti tolikim brojem objavqenih dela. [to je jo{ zna~ajnije, on spada u one istori~are koji “svoje” teme tretiraju nacionalno i dr`avni~ki odgovorno, {to se u na{oj istoriografskoj praksi de{avalo izuzetno retko. Naravno, ovakav wegov pristup obra|ivanim temama ni na koji na~in ne uti~e na ~iwenice, ali, zato, ~iwenice mu potvr|uju i opravdavaju i tematski izbor i rezultate nau~nih istra`ivawa. Cenu ovakvog pisawa, me|utim, zna samo onaj ko je spreman da se do kraja i beskom promisno bori protiv dogmatizovanih zabluda o srpskoj pro{losti. I najnovije delo Ilije Petrovi}a, naslovqeno kao Pomenik svetih srpskih ratnika, ne odstupa od wegove ustaqene dinamike i istorijske logike. Daju}i pune podatke (prezime, o~evo ime i ime, godinu i mesto ro|ewa, {iri zavi~aj i zanimawe) za preko 9.600 srpskih dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqa koji su u~estvovali u oslobodila~kim ratovima srpskih kraqevina Srbije i Crne Gore na po~etku 20. veka (1912-1918), on ne samo da dopuwuje i nadogra|uje ve} ranije objavqeni spisak iz vlastite kwige Vernici Otaxbine, Novi Sad 1998, ve} u mnogo ~emu ide i korak daqe. Pojam srpski dobrovoqac tretira znatno {ire od onoga koji je uobi~ajeno bio vezivan za te ratove ({to su naro~ito negovali “jugoslovenski” istori~ari zadu`eni da stalno dokazuju navodni hrvatski doprinos dobrovoqa~kom pokretu) i, {to je jo{ va`nije, pomera ga mnogo dubqe u srpsku istoriju. Time on na~iwe i raspravu o dobrovoqa~kom ratovawu kao jednoj izuzetno va`noj pojavi - i tradiciji! - u dugovekoj srpskoj istoriji. Gde su koreni ove tradicije: u religiji, etnologiji, kulturi, psihologiji, - pitawe je koje nije samo za istori~are, wime bi trebalo da se pozabave i mnoge druge struke. Ovo je naro~ito va`no u dana{we vreme, kada se takozvani mondijalisti bave “reformom” vojske po zadatku dobijenom sa strane, i kad imamo ~udnu pojavu, do sada nezabele`enu u

8

Ilija Petrovi}

Srba, da se mladi, sna`ni i zdravi qudi, umesto da ostanu verni pradedovskoj tradiciji, pre odlu~uju na takozvano civilno slu`ewe vojnog roka (bez obzira na to koliko ta i takva institucija bila za wih li~no poni`avaju}a i sramotna), bilo zbog navodnog prigovora savesti, bilo zbog li~nog nezadovoqstva novoproklamovanim “reformama” i zbog prigu{enog otpora upornom nastojawu demokratskih politi~ara da srpsku vojsku reformi{u na {tetu Srbije i srpskog naroda; reformisawa, koje dovodi u pitawe i opstanak Srbije kao dr`ave i Srba kao istorijskog naroda. I u ovoj kwizi autor ostaje veran svom jeziku, koriste}i neke arhaizme i danas ve} zaboravqene izraze: Maxari, Arbanasi, |eneral, Ma}edonci i dr. Iako time daje patinu svom delu, {to }e mnogim ~itaocima biti vi{e nego simpati~no, ovaj predgovara~ spada u one koji vi{e vole savremenu terminologiju. No, pi{~eva je privilegija i druk~iji izbor. Ipak, ono {to u ovoj nesvakida{woj kwizi treba smatrati prvorazrednom vredno{}u jeste autorova konstatacija da je u srpskim oslobodila~kim ratovima 1912-1918. godine u~estvovalo pribli`no 315.000 dobrovoqaca (od toga najmawe 97.700 u balkanskim ratovima) iz svih krajeva Srpstva, ali i iz i drugih zemaqa. Ove cifre, do kojih je Petrovi} do{ao vi{egodi{wim istra`ivawima na raznim stranama, ne samo da mewaju do sada stvaranu sliku o srpskom dobrovoqa ~kom pokretu i wegovoj brojnosti, ve} i samu srpsku vojsku predstavqaju kao ozbiqnu vojnu silu koja je i svojom brojno{}u i svojim svesrpskim sastavom bila u stawu da u~ini sva ona herojska dela koja je u~inila i po kojima je u svesti srpskog naroda ostala upam}ena. Na kraju, treba ista}i da ovo najnovije delo Ilije Petrovi}a predstavqa jo{ jedan zna~ajan doprinos osvetqavawu novije srpske povesnice, i to u najbukvalnijem smislu; druk~iji pristup dobrovoqa~kom pokretu i novi podaci o wemu razbijaju {ablone koji su ote`avali i, ~ak, onemogu}avali da se do kraja sazna istina o na{oj pro{losti. Zbog toga, ali i zbog svih imena sadr`anih u Pomeniku, ovu kwigu treba imati u svojoj biblioteci. \or|e M. Srbulovi} Novi Sad, januara 2005.

Srpski dobrovoqci u oslobodila~kim ratovima
Sveti srpski ratnici. Uzima se kao nesporno da su srpski dobrovoqci, ratnici na koje se vojna obaveza nije odnosila, “u raznim istorijskim periodima... bili poznati pod raznim imenima. Pa zato imamo hajduke, uskoke, ~etnike, komite, prekobrojne, gerilce, ustanike i dobrovoqce. Pojmovno, svima je bio zajedni~ki ciq”(26, 5). ^ak i sa gledi{ta srpske vlade, formulisanog u manifestu od 25. jula 1914. godine, na ne koliko dana pre izbijawa Svetskog (Velikog) rata, samo mobilisanima pripada obaveza da ratuju: “Ako budemo napadnuti, vojska }e vr{iti svoju du`nost, a gra|anima koji nisu pozvani pod zastavu, savetujemo da ostanu kod svojih domova i mirno rade svoje poslove”(24, 43). Po istoj logici, oni koji nisu poslu{ali savet da “gledaju svoja posla” ve} su odabra li da se u srpskoj (ili crnogorskoj) vojsci bave “tu|im poslovima”, odnosno da ratuju, moraju se smatrati dobrovoqcima. U mnogim vojnim aktivnostima srpske i crnogorske vojske tokom balkanskih ratova i Prvog svetskog rata, a naro~ito u Solunskoj ofanzivi, izuzetnu ulogu imali su dobrovoqci u wihovom sastavu. Na{av{i se u jednoj od ovih dveju vojski (vojsaka, kako se onda govorilo i pisalo), po sopstvenom izboru, iz patriotskih i nacionalnih pobuda, dobrovoqci su se u balkanskim ratovima, pod srpskom zastavom, odu{evqeno borili za kona~no oslobo|ewe od Turske, a kasnije, u Velikom ratu, i za oslobo|ewe svih Ju`nih Slovena iz Austrougarske i za wihovo ujediwewe sa Srbijom i Crnom Gorom; mnogi od wih dali su u toj borbi i svoje `ivote. Ovi Vernici Otaxbine, kako ih s razlogom nazivaju, najve}im delom Srbi iz srpskih krajeva pod vi{edecenijskom i vi{evekovnom ugarskom ili austrijskom okupacijom, svojim u~e{}em u srpskim oslobodila~kim ratovima jasno su iskazali svoje nepristajawe na neprirodno stawe nasle|enih odnosa. Bez obzira na trajawe jedne ili druge okupacije, i imaju}i na umu daqe austrijske i ugarske teritorijalne pretenzije prema Srpskoj Zemqi, za Srbe ro|ene u senci habzbur{ke krune i zate~ene uo~i Prvog svetskog rata u Sremu, Banatu, Ba~koj, Barawi, Slavoniji, Kordunu, Baniji, Lici, Dalmaciji, Srpskom primorju (Boki i Pa{trovi }ima), Hercegovini i Bosni, ratovawe u sastavu austrougarske vojske nije moglo biti patriotski ~in, niti su im Austrija i Ugarska bile otaxbina, jednako kao {to ni Turska tokom petvekovne okupacije nije mogla biti otaxbina Srbima iz [umadije, ili Ra{ke, ili Zete, ili Toplice, na primer. Rat za ra~un Austrougarske nije mogao biti rat za wihove interese, ni po prostoru na kome se ratovalo,

10

Ilija Petrovi}

ni po izboru ratnog protivnika. Ima li se sve to u vidu, postaje sasvim izvesno da su Srbi iz prekodrinskih, prekosavskih i prekodunavskih krajeva svojim masovnim u~e{}em u ratnom sastavu srpske i crnogorske vojske i sopstvenom `rt vom za odbranu Kraqevine Srbije i Kraqevine Crne Gore oplemewivali i veliki nacionalni pokret za oslobo|ewe sopstvene Otaxbine(11, 15). Zbog svega toga, ne mo`e se sumwati ni u ~iwenicu da je srpski do brovoqa~ki pokret na po~etku 20. veka bio izuzetno zna~ajna pojava, isto kao {to se ne mogu zatvoriti o~i pred istinom da su oslobodila~ki ratovi iz toga perioda sudbinski uticali na biolo{ki opstanak srpskog naroda i wegovu budu}u istoriju. O srpskim dobrovoqcima, tim svetim srpskim ratnicima, pisalo se u raznim prilikama i za razli~ite potrebe, ali se mora re}i, bez obzira na brojnost, obim i sadr`inu takvih priloga i dobronamernost wihovih autora, da se ~itava tema i daqe zasniva na predrasudama, izvrgnuta sumwama, potcewivawu i, ~ak, preziru. Ipak, ne mo`e se pobe}i od saznawa da raspolo`ivi tekstovi, takvi kakvi su, otkrivaju podatak da je, na primer, u oslobodila~kim ratovima Srbije i Crne Gore 1912 -1918. godine u~estvovalo ne mawe od 311.900 dobrovoqaca, ali i da se, iz mnogo razloga, pre svega zbog siroma{tva istorijskih izvora, nikad ne}e saznati koliko ih je ta~no bilo; jo{ je mawe mogu}nosti da se saznaju wihova imena. “Cele porodice, pa ~ak i male zajednice, i{~ezle su bez traga i nikada se vi{e za wih nije ~ulo”(16, 184-185). Za sudbinu mnogih dobrovoqaca nisu saznali ~ak ni wihovi najbli`i, a za nemali broj, na ro~ito onih koji su radili u Americi i otud se vratili mladi i neo`eweni, bez porodi~nih svedoka o wihovom odlasku u rat, nije se ni znalo da su ratova li kao dobrovoqci, jo{ mawe da su poginuli na nekom od evropskih rati{ta, uglavnom po Srbiji i Crnoj Gori i na Solunskom frontu.

Dobrovoqci u ratovima tokom 19. veka
Pokret za obnovu srpske dr`avnosti 1804. Mada Srbi svoje dobrovoqce naj~e{}e dovode u vezu sa vojnim operacijama na Solunskom frontu, srpsko dobrovoqa{tvo nije “izum” balkanskih ratova i Prvog svetskog rata; stotinama godina, u borbi protiv Turaka u~estvovao je velik broj Srba sa raznih strana Srpske Zemqe. Koliko-toliko organizovane, ove hrabre i plemenite srpske ratnike naj~e{}e znamo iz srpskih narodnih pesama, nekad kao hajduke a nekad kao uskoke. Znamo li tako|e da je Vuk Karaxi} (Tr{i}, kod Loznice, 1787 - Be~, 1864) na jednom mestu zapisao da “{to go| su Turci boqi i {to je mawe zuluma, to je mawe ajduka, a {to su go| Turci gori to je vi{e ajduka”, onda nam mora biti sasvim jasno kako je to do{lo do srpskih ustanaka na po~etku pro{log veka, kad “sirotiwa raja” nije vi{e mogla “trpjeti turskoga zuluma”. I sasvim je razumqivo {to su se ustanku prikqu~ili, bez “zvani~nog” poziva, i brojni dobrovoqci sa strane. U svojim Memoarima, Prota Mateja Nenadovi} (Brankovina, kod Vaqeva, 1777 - Vaqevo, 1854) zapisao je da juna 1804. godine “iz Turski(h) susedni(h) oblasti povrve mnoga bra}a, bra}i u pomo}”. Ovo “neki” ni u kom slu~aju ne bi trebalo da zna~i kako se radilo o bezna~ajnom broju, po{to su o pomo}i srpskim ustanicima i o dolasku mawih ili ve}ih grupa srpskih dobrovoqaca sa~uvani i drugi tragovi. Jedan hroni~ar zabele`io je, tako, da je Kara|or|e (\or|e Petrovi}, oko 1786-1817) tokom ustanka “jednako vojsku um no`avao i dolaze}e dobrovoqce iz razni(h) srpski(h) krajeva Bosne, Ercegovine, Crne Gore, Bugarske i Albanije u vojsku uzimao”. Ne mo`e se su mwati u ~iwenicu da je rodoqubqe bilo ono {to je “dolaze}e dobrovoqce” odvelo u Srbiju da pomognu ru{ewu turske tiranije. Wihova logika bila je vrlo jednostavna: oslobo|ewem Srbije i istovremenim slabqewem turske vojne sile, oni }e doprineti {to skorijem oslobo|ewu ostalih krajeva u kojima su Srbi `iveli, {to je tako|e zna~ilo da bi Turska mogla biti potisnuta sa evropskog tla. O sopstvenoj `rtvi niko od wih nije razmi{qao. Tako se i moglo desiti da dobrovoqci Zeke Buquba{e (Jove Gligorijevi}a, poreklom iz Hercegovine, 1785-1813), nazvani “goli sinovi”, u boju na Ravwu, 1813. godine, “dok je trajalo baruta ustavqali su Turke vatrom iz pu{aka, a kad toga nestane oni povade no`eve svoje, jo{ po jednom pogledaju u naobla~eno nebo nad Srbijom, osvrnu se na lepe ravni Ma~vanske, pa pomenu Boga i svoj narod, juri{e sa golim no`evima u Turke i tu, seku}i se no`evima, biju}i se pu{~anim kundacima i u ko{tac vataju}i se golim rukama sa Turcima, svi do jednog izginu”.

12

Ilija Petrovi}

Nesumwivo, bilo je to vite{ko vreme i hroni~aru je ostalo samo da zapi{e kako “ovako vrli junaci umedu za svoje ota~estvo telom umirati, ali delom i imenom nikad”(prema 29, 22-23); oni su u rat u{li vo|eni samo svojom sve{}u o pripadnosti Srpstvu. I bilo je to vreme kad su se svi Srbi, bez obzira na to pod ~ijom su okupacijom `iveli, da li u Otomanskom Carstvu, da li u Austriji, da li u Ugarskoj, smatrali sinovima Srpske Zemqe. To {to je ustanak zapo~eo u Srbiji bio je samo znak da taj ustanak treba pomo}i, jer je on nagove{tavao slobodu svemu Srpstvu. “Revolucionarna” 1848/49. godina. Bilo je dobrovoqaca i u zbivawima tokom 1848. i 1849. godine po Vojvodini Srpskoj, u zvani~noj istorijskoj nauci nazvanih “revolucionarnim”. Jak politi~ki uticaj na Srbe u Sremu, Banatu i Ba~koj imale su tada beogradske Srpske novine, u kojima je op{irno i sa patriotskim nabojem pisano o politi~kim mogu }nostima i namerama Srba u onda{woj Ju`noj Ugarskoj. Ovo pitawe, kao spoqnopoliti~ko, bilo je centralno i za srpsku vladu: u maju 1848. godine ona je donela odluku da materijalno pomogne prekodunavske Srbe, a wen ministar unutra{wih dela Ilija Gara{anin (1812-1874), voqan da sara|uje s Maxarima, morao je od takve nakane odustati zbog krutih nacionalisti~kih stavova maxarskih. De{avalo se to u isto vreme kad su dobrovoqci iz Srbije po~eli masovno da prelaze Dunav i Savu i da se ukqu~uju u tamo{wi srpski pokret. Broj dobrovoqa ca znatno je porastao za narednih mesec-dva, tako da je po~etkom avgusta u Banat pre{ao i Stevan Kni}a nin (Stevan Petrovi}, 1807-1855), stavqaju}i im se na ~elo. S obzirom na austrijski protest zbog u~e{}a dobrovoqaca u pokretu i turski zahtev da se dobrovoqci povuku, a znaju}i da su obrenovi}evci imali prili~no jak uticaj u vojvo|anskom odboru, srpska vlada bila je spremna da svoje dobrovoqce vrati natrag. No, kako se u me|uvremenu javila i ideja da se Vojvodina Srpska prisajedini Kne`evini Srbiji, dobrovoqci nisu dirani. Naprotiv, srpska vlada po~ela je da dobrovoqa~kom pokretu pridaje ve}u pa`wu i da ~ak nov~ano i organizaciono poma`e wihovo kupqewe. Kao posledica takvih aktivnosti, ve} krajem novembra 1848. godine po~ele su da u Vojvodinu Srpsku prelaze nove grupe dobro voqa ca; wihova brojnost omogu}ila je tamo{wem srpskom pokretu da se odr`i pred ugarskom navalom. U me|uvremenu oja~ala, Austrija je po~etkom 1849. godine zatra`ila da se dobrovoqci povuku u Srbiju. Srbija je prihvatila taj zahtev, a vojvo|anski Srbi, oslabqeni, nisu se mogli odupreti Maxarima. Pozvan da se vrati, aprila 1849. godine Kni}anin

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

13

opet prelazi Dunav. Po nesre}i, vi{e se nije moglo ni{ta u~initi, po{to su Maxari ve} bili zauzeli skoro ~itav Banat; masa srpskih izbeglica pre{la je u Srbiju, a tek intervencijom ruske vojske zaustavqeno je maxarsko napredovawe. Kona~nim Kni}aninovim povratkom u Srbiju prekinuta je daqa saradwa srpske vlade sa srpskim pokretom u Vojvodini Srpskoj. Ne zna se ta~no koliko je dobrovoqaca iz Kne`evine Srbije stiglo tada u Vojvodinu Srpsku, ali ih je moralo biti vi{e desetina hiqada. Prema pisawu Milo{a S. Milojevi}a (1840-1897), znamenitog istori~ara srpske istorijske {kole i vo|e ibarskih dobrovoqaca u Srpsko-turskom ratu 1876-1878. godine, za pribli`no godinu dana u~e{}a u pokretu poginulo je “iz kne`evine najmawe 10. do 15. tisu}a, jer je ka`u povra}e no u kne`evinu 17.000 fesova, koji nesu mora biti svi skinuti sa ubijenih”. On jo{ pi{e da “obi~no su na{im qudima od ovuda, koje su rawave i iznemogle uhvatili, ili boqe da reknemo izdi{u}e podigli sa bojnog poqa, metali slamu, smolu i t. d. u ~ak{ire, ovo palili i tako mu~e}i ih umoravali. Drugima su nabijali gvozdene karike na glave i kroz ove gvozdene klince udarali u glave i tako ih morili. Tre}e su, koji su uva}eni lako raweni, zaprezali u plugove da oru u mesto kowa i t. d. Mi nesmo u stawu opisati sva varvarstva ma xarska i tada im biv{e bra}e Poqaka. To su u`asi koji prevazilaze svaku veru. Obilaze}i ih sa prezrewem i gnu{awem, kao i sve ostale podlosti ovih azijskih ~orda, naposledku spomenu}emo kako je na{ (Milojevi}ev - IP) ro|eni brat od tetke ^edomir Evtimijevi} umoren. Evo kako su wemu vezali ruke i noge za kowe... o{inuli i tako rastrgli na ~etiri dela(35, 150-151)!” A da se ne bi pomislilo kako Milojevi} preteruje, prene}emo ovde i svedo~ewe austrijskog lekara, kwi`evnika i hroni~ara dr Zigfrida Kapera (1821-1879), ^eha poreklom, koji je godinu dana po maxarskoj “revoluciji” - na ~ijoj je strani i on bio - proputovao kroz Koviq i posetio tamo{wi manastir. Od kalu|era je ~uo da maxarski “revolucionarni” komandant Mor Percel “kao da nije znao za bojazan od svetiwe, kad se aprila pro{le godine posle izgubqene bitke kod Mo{orina u Petrovaradin vra}ao preko Koviqa. Mi smo se svi begstvom bili spasli. Kad smo se vratili, zatekli smo ne samo manastir kao pusto zgari{te, nego i grobove provaqene, mo{ti porazbacane, pola istrule le{ine u bunar ba~ene, a pola sa`e`ene mrtva~ke sandu ke po dvori{tu”. Tragovi su jo{ bili vidqivi. ”Ukraj drvenih, za nu`du podignutih skela, na kojima je obe{eno bilo zvono, dospesmo do ulaska u ve} noviju od obeju crkava. Vrata su dignuta bila iz ~epova pa su ba~ena bila u vatru. Na wihovo je mesto do{ao iz zemqe izva|en

14

Ilija Petrovi}

spomenik od mermera, popreko name{ten pred ulazom. Morali smo pre}i preko wega da u|emo u unutra{wost negda velelepne crkve. A {ta je ostalo od sveg velelepja? Ni{ta do golih zidova. Zidove umesto skupocenih oprava, ukra{avalo je crno pramewe dima, a bezbrojni tragovi pu{kometa svedo~ili su, da se ovde ve`balo u pucawu, dabome u prolasku, a ni{an je umesto kakve plo~e bila ikona Majke Bo`je. Patos je bio svud rascepqen, mermerni plo~nik je bio izva|en i razbijen, podzemne su kosturnice bile otkrivene”. Na kraju, “kalu|er nas otprati do kapije te nastavismo svoj put sa ovog legla grozote, da na rati{tu nai|emo na jo{ neka druga, stra{nija legla; jer novija ratna povesnica ne mo`e lako pokazati toliku silesiju pohara, toliko u`ivawa u razarawu”, kao {to je pokazao maxarski obra~un sa Srbima i wegovim svetiwama u godinu dana ranije okon~anoj “revoluciji”(47, 100-105). Srbi pred nezavisno{}u. Ustanci u Hercegovini i Bosni i ratovi Srbije i Crne Gore protiv Turske tokom sedamdesetih godina pro{log veka, tako|e su imali svoje dobrovoqce. Prve vesti o srpskom ustanku u Hercegovini uzburkale su duhove u Srbiji: stvaraju se odbori za prikupqawe pomo}i, pojavquju se dobrovoqci i sakupqaju ~ete za odlazak u pobuwene krajeve. Na ~elu Glavnog odbora za pomagawe ustanicima nalazio se mitropolit Mihailo (u svetu: Miloje Jovanovi}, Sokobawa 1826 - Beograd, 1898), a osnovni zadatak bio mu je da “poma`e {irewu ustanka u Bosni i staroj Srbiji, kao i uop{te u oblastima koje vatra jo{ nije bila zahvatila”. Kne`evina Srbija na{la se pred dilemom da li ustanike u Bosni i Hercegovini pomagati ili ne. Mada je bio saglasan da ustanicima treba pomo}i, knez Milan Obrenovi} (1854-1901) bio je odlu~no protiv rata. No, ako bi ta pomo} zna~ila i ulazak Srbije u rat, sa izvesno{}u da se rat zavr{i propa{}u Srpstva, on je bio spreman da se sasvim po vu~e. Jovan Risti} (1831-1899), ministar spoqnih poslova Srbije, smatrao je da wegova zemqa ipak nije u tako beznade`nom polo`aju, te se opredelio za pomo} ustanicima. Uveren da Srbija ima istorijsku ulogu na Balkanu i u budu}nosti Srpstva, on je prenebregao savete velikih sila da se treba uzdr`ati od bilo kakve pomo}i. Zbog svega toga, srpska vlada odlu~ila je da celu stvar podvrgne svojoj kontroli i da se izbegne svaka improvizacija. Mada je zabranila javno okupqawe dobrovoqaca po Srbiji i wihovo prebacivawe u Bo snu (bez nadzora), na Drinu je poslat |eneral Ranko Alimpi} (Naku~ani, kod Gorweg Milanovca, 1826 - Beograd, 1882), sa javnim zadatkom da ~uva mir na granici, a stvarno da prikupqa dobrovoqce i “pretura ih u Bosnu”. Kad su krajem prole}a 1876. go-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

15

dine sazreli uslovi da i Srbija u|e u rat protiv Turske, tamo se ve} nalazio ruski general Mihail Grigorjevi~ ^erwajev (1828-1898); verovalo se, ne bez znawa ruskog cara. Obe}avaju}i veliku pomo} ruske javnosti, ovaj slove nofilski prvak pozvao je Srbe da bez odlaga wa krenu u borbu za “svetu slovensku ideju”. Sredinom maja, od dobrovoqaca iz Bosne, Hercegovine, Vojvodine Srpske, Crne Gore, Bugarske i Ma}edonije, u [apcu je osnovan Dobrovoqa~ki korpus. Ubrzo, tokom juna, u Kru{evcu se obrelo oko 350, a na Drini pribli`no 2.350 dobrovoqaca, uglavnom iz Bosne. U Kladovu bilo je prikupqeno oko 5.000, a u Zaje~aru 1.000 dobrovoqaca iz Bugarske. I pored takvog odziva, kad je posledweg junskog dana objavqena ratna proklamacija, Srbija i Crna Gora ostale su usamqene; Rumunija i Gr~ka, wihove ranije saveznice, a u tom trenutku ravnodu{ni i nezainteresovani posmatra~i srpskih nevoqa, oglu{ile su se na poziv da se prikqu~e ratnim dejstvima. Borbeno raspolo `ewe nije se osetilo ni u Ma}edoniji i Pravoj Sr biji (na Kosovu i Metohiji), tako da je iz tih krajeva stiglo tek po nekoliko stotina dobrovoqaca. Mawe grupe dobrovoqaca i daqe su pristizale iz Vojvodine Srpske, Hercegovine, Bosne, Bugarske i iz drugih krajeva, stiglo je ne{to garibaldinaca iz Italije, a do{la je i jedna ~eta Srba iz Austrije, koja je odmah raspore|ena u jedan bugarski bataqon. Od dobrovoqaca iz Vojvodine Srpske formiran je na Moravskom frontu jedan bataqon od 2.500 vojnika, a u sa stavu srpske vojske borio se i crnogorski bataqon poznat kao Lete}i crnogorski kor, pod komandom vojvode Ma{a Vrbice (Vrba, Wegu{i, 1833/1834 - Bawa Luka, 1898). Iz Rusije je pristiglo oko 2.500 dobrovoqaca, od ~ega oko 700 oficira; wihovo vojni~ko znawe znatno je pomoglo u organizovawu ratnih aktivnosti srpske vojske. Tokom ratnih operacija, pri osloba|awu pojedinih mesta, naro~ito ve}ih, srpskoj vojsci prikqu~ivali su se ustanici, koji se tako|e smatraju dobrovoqcima. Tako, na primer, u nadirawu srpske vojske prema Leskovcu u~estvovalo je i svih 6.000 ustanika. Crnogorskoj vojsci pridru`ilo se dosta Srba iz susednih srpskih krajeva, najvi{e Hercegovaca; bilo ih je 10-12 ustani~kih bataqona. [to se ti~e hrabrosti prispelih dobrovoqaca, dovoqno je pomenuti da, kad je turska vojska, oktobra iste godine, preduzela odlu~uju}i napad na srpske polo`aje kod \unisa (na sredokra}i izme|u Aleksinca i Kru{evca) i kad se malodu{na srpska posada narodne vojske dala u bekstvo, na utvr|enim polo`ajima ostali su samo Rusi; u tim okr{ajima, od wih oko 1.000 poginulo je ravno dve tre}ine. Tako oslabqeni, i preostali Rusi su se povukli.

Balkanski ratovi 1912-1913
Podaci u “zvani~nom” opticaju. Srpskom dobrovoqa~kom pokretu tokom balkanskih ratova malo je posve}ivano pa`we, zbog ~ega se podaci o broju dobrovoqaca i u srpskoj i u crnogorskoj vojsci sre}u tek uzgredno. Tako, na primer, istori~ar Vladimir ]orovi} i ne pomiwe dobrovoqce u balkanskim ratovima, a vojni istori~ar Mitar \uri{i} zaustavqa se na svega dva uop{tena zapa`awa. Iz prvog, koje se ti~e dobrovoqaca u Ju`noj Srbiji, odnosno Ma}edoniji, ne mo`e se ni naslu titi koliko se ustani~kih ~eta prikqu~ilo srpskoj vojsci, niti se vidi koliko je ustanika bilo: “Nekoliko desetina hiqada makedonskih dobrovoqaca u turskoj pozadini pomagale su operacije srpske, bugarske i gr~ke vojske i time do prinosile sopstvenom oslobo|e wu. Samo Makedonsko-odrinsko opol~ewe, koje se borilo u Trakiji, brojalo je vi{e od 14000 qudi”. Ono drugo, koje govori o dobrovoqcima u srpskoj i crnogorskoj vojsci, potpuno je obezvre|uju}e: “U srpskoj i crnogorskoj vojsci tako|e se borilo na stotine dobrovoqaca iz jugoslovenskih krajeva pod Austro-Ugarskom(18, 459)”. O dobrovoqcima u sastavu srpske vojske govori i ruska sovjetska IstoriÔ Ágoslavii, pomiwu}i da je u tada{woj Ju`noj Srbiji, docnije nazvanoj Makedonija, dejstvovalo nekoliko desetina odreda, “koji su napadali (..) na tursku vojsku, kidali joj saobra}ajnice i veze, izvodili diverzije. ^etni~ki odredi zarobqavali su slabije turske posade i uz podr{ku mesnog stanovni{tva osloba|ali od turske vlasti mnoga sela i gradove. Tako je oslobo|en strumi~ki kraj, isto kao i gradovi Kuku{, Lerin, Kratovo, Kru{evo, [tip”, a pojedini odredi pomogli su srpskoj armiji u bojevima kod Kumanova, Skopja, Velesa, Prilepa, Bitoqa i na drugim mestima(19, 642-643). Uz “ideolo{ku” podvalu kojom se Srbi iz Vasojevi}a progla{avaju Crnogorcima (po{to je veliki deo Vasojevi}a prikqu~en Crnoj Gori tek posle Prvog bal kanskog rata), Vojna enciklopedija nazna~uje da se “na vest o ratu protiv Turske i 1913. protiv Bugarske, u Srbiju po~iwu (..) prebacivati dobrovoqci iz mnogih jugoslovenskih zemaqa, a u crnogorskoj vojsci formira se 1912. Dowovasojevi}ka brigada (od Crnogoraca iz jo{ neoslobo|ene Vasojevi}ke nahije) a u Primorskom odredu samostalni dobrovoqa~ki bataqon od oko 500 qudi, ve}inom Bokeqa”(3, kwiga 2, 496). Uporede li se podaci o ukupnom qudstvu sa kojim je crnogorska vojska u{la u Prvi balkanski rat, (35.600 vojnika - 21, 176 i 33.000 vojnika - 3, kwiga 1, 450), naro~ito oni koji se odnose na ja~inu Isto~nog odreda (12.600 u 21, 176, odnosno 10.000 u 3, kwiga 1, 450), pro-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

17

izilazi da se u Dowovasojevi}koj brigadi, “~ije je formirawe imalo da se izvr{i posle oslobo|ewa Berana”(3, kwiga 1, 450), nalazilo 2.600 dobrovoqaca. Dimitrije \or|evi} pi{e o dobrovoqcima tek usputno, uz napomene da je “iz balkanskih ratova... iznikla uve}ana i osna`ena Srbija”, da su “vesti o balkanskim pobedama 1912. proslavqene (..) {irom Bosne i Hercegovine”, i da su se “u srpsku vojsku javqali (...) dobrovoqci iz mnogih jugoslovenskih pokrajina”(7, 196). Uzgredno pi{e o dobrovoqci ma i Adam Sto{i}, ali se ne mo `e mimoi}i podatak iz biografije Milunke Savi} da se ona “javqa kao dobrovoqac Milun u Prvi balkanski rat, pored 26.000 drugih mladi}a - dobrovoqaca”(24, 559). U tekstu koji se odnosi na balkanske ratove a pisanom za Istoriju Jugoslavije(10, 341-344), Vladimir Dedijer tako|e ne pomiwe dobrovoqce, a Vojvoda Vuk, potpukovnik Vojin Popovi}, sredinom 1915. godine, pi{e svojoj Vrhovnoj komandi da “u minulim ratovima ~etni~ki i dobrovoqa~ki odredi nisu dali one rezultate, koji su od wih i{~ekivani”. On jo{ dodaje da su “za rat 1912. godine formirana (..) ~etiri odreda ~etnika od kojih su se tri rasturili odmah posle prvih borbi” (mo`da i zbog wihove masovne pogibije - IP), dok je za rat 1913. godine oformqena “Dobrovoqa~ka brigada od {est bataqona ~ije su ~ete brojale najmawe 150 qudi” i koja je “na dan demobilizacije jedva brojala 1000 qudi(1, dok. 24, 36)”. Wegovo pisawe po mnogo ~emu je ~udno, utoliko pre {to je on ~etovao i pre balkanskih ratova, a komandovao je ~etni~kim i dobrovoqa~kim odredima i u balkanskim ratovima i u Svetskom ratu. Ako je ve} bio nezadovoqan vredno{}u ~etni{tva i dobrovoqa{tva “u minulim ratovima”, moramo se zapitati zbog ~ega se i u Svetskom ratu sav posvetio dobrovoqcima i “wihovom” ratu. On ~ak i ne ka`e koliko je dobrovoqaca u tim bataqonima bilo, da li je iko od wih poginuo i da li su dobrovoqa~ki bataqoni u me|uvremenu uop{te popuwavani, tako|e dobrovoqcima. A kad su bataqoni formirani moralo je u wima biti pribli`no 3.600 qudi. Najve}i broj podataka o srpskim dobrovoqcima u balkanskim ratovima sadr`an je u monografiji o Srbiji i Crnoj Gori u balkanskim ratovima 1912-1913. godine(21). Nave{}emo ih redom kojim su dati u kwizi, s neophodnom napomenom da se radi o sporadi~nom pomiwawu dobrovoqa~kih formacija i grupa i da se uz svaki nazna~eni broj dobrovoqaca mora doda ti re~ “najmawe”: 1. Srpska vojska brojala je u vreme mira oko 20.000 qudi, a s puno uspeha mobilisano je jo{ oko 336.000 qudi. Pored pozvanih obveznika, do{lo je i oko 20.000 neraspore|enih, odnosno prekobrojnih, koji su zahtevali da ih rasporede u ratne jedinice;

18

Ilija Petrovi}

2. Mobilizacija turske vojske bila je ote`ana i zbog toga {to su ~ete srpskih ma}edonskih dobrovoqaca svojim akcijama paralisale i uznemiravale tursku pozadinu, prisiqavaju}i turske vojne obveznike da ostaju po svojim selima radi odbrane(21, 46. i 164); 3. Iz bojazni da pre po~etka vojnih operacija Turska ne prihvati srpske zahteve i tako izbegne rat, Lapski ~etni~ki odred pod komandom kapetana Voje Tankosi}a ve} 15. oktobra, pre objave rata, bez znawa armijske komande, pod borbom je pre{ao granicu sa namerom da tako izazove sukob ve}ih razmera, a time i rat(21, 52). Ovaj odred bio je sastavqen od dobrovoqaca, a wegovo brojno stawe nepoznato je; on nije bio jedini, jer se u kwizi pomiwe jo{ i Gwilanski odred(21, 56); 4. U borbama kod Kumanova u~estvovale su i ~ete srpskih ma}edonskih dobrovoqaca, neodre|enog brojnog stawa(21, 71-73), a u bitoqskoj operaciji, uz 4. kowi~ki puk vi{e puta se pojavquju ma}edonski dobrovoqci(21, 96. i 120-121). U ki~evskom boju, 4. novembra, ova ~eta ma}edonskih dobrovoqaca “pretrpela je osetne gubitke”(21, 100); 5. ^ete srpskih ma}edonskih dobrovoqaca napale su na jedan turski bataqon iz Ohrida i onemogu}ile ga da se prikqu~i svom puku. “Dejstvuju}i u ulozi prethodnica ili u sastavu jedinica savezni~ke vojske”, ovi dobrovoqci u~estvovali su u zauzimawu Kumanova, Bitoqa, Soluna, Jedrena i drugih gradova(21, 164); 6. U poku{aju da preko Bregalnice protera preostale bugarske trupe i krene prema [tipu, 2. jula, jedan puk Timo~ke divizije bio je razbijen i povukao se uz velike gubitke. Tamo je iz Skopqa kao poja~awe upu}ena Dobrovoqa~ka brigada, ali je stigao samo jedan wen bataqon i tokom no}i do`iveo istu sudbinu(21, 277. i 279). O brojnom stawu brigade i sudbini wenih ostalih bataqona nema zapisa; 7. Srpske ustani~ke ~ete pre{le su granicu i prodrle u Ra{ku. “U ~etama ima oko 5000 ustanika. Oni }e pomo}i ustanak tamo{weg srpskog stanovni{tva i uhvatiti vezu sa isto~nom crnogorskom vojskom”(22, 1/14. oktobar 1912); 8. “Iz redova |a~ke i studentske omladine (iz srpskih krajeva pod austrijskom i ugarskom okupacijom - IP), uprkos zabrani austro ugarskih vlasti, stotine dobrovoqaca stupilo je i borilo se u srpskoj vojsci, dok su u crnogorskoj vojsci imali svoj poseban bataqon od preko 500 qudi, koji je uzeo vidnog u~e{}a u borbama oko Skadra”(21, 164). Najverovatnije, radi se o Primorskom odredu, u kome se polovinom oktobra na{ao i bataqon od oko 500 srpskih dobrovoqaca sa strane. Najvi{e ih je bilo iz Boke Kotorske(21, 184);

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

19

9. Na zbornim mestima crnogorske vojske javilo se oko 4.500 mladi}a bez vojne obaveze i staraca u poodmaklim godinama. U Prekotarski odred (u sastavu Isto~nog odreda) ukqu~en je i “jedan dobrovoqa~ki bata qon, formiran od ustanika s desne obale Tare”, kao i “{est ustani~kih bataqona iz rejona Berana, pod komandom vojvode Laki}a Vojvodi}a”, sa oko 2.600 boraca(21, 176); 10. “Crnogorcima je pristiglo jo{ oko 4.500 dobrovoqaca iz jugoslovenskih krajeva pod Austro-Ugarskom i crnogorskih repatriraca iz Amerike i Austra lije”(21, 177-178), a ni po ~emu se ne mo`e zakqu~ivati koliko je bilo jednih a koliko drugih; 11. Jo{ pre ulaska Srbije u rat, 11. oktobra, crnogorski “Isto~ni odred se zadr`ao u Bijelom Poqu dva dana da bi organizovao vlast... (i) prikupqawe dobrovoqaca”. Okupqeno je oko 400 dobrovoqaca, posle ~ega se krenulo ka Beranama. “Do tada su ovaj grad... uspe{no blokirali dobrovoqa~ki vasojevi}ki bataqoni”(21, 189). Ne zna se ta~no koliko je tih bataqona bilo; 12. Berane je oslobo|eno 16. oktobra, posle ~ega je “od 3.200 vasojevi}kih dobrovoqaca formirana Beranska brigada, za ~ijeg je komandanta postavqen Avro Cemovi}, kome je kraq »podario« ~in brigadira”(21, 190); 13. Posle oslobo|ewa Bijelog Poqa formirani su dobrovoqa~ki bataqoni Pro{}anski i Brzavski, ovaj drugi sa oko 300 qudi. Uo~i napada na Pqevqa, krajem oktobra, u okolini Bobova i Ogra|enice prikupqeno je oko 600 dobrovoqaca(21, 194); 14. Do 23. oktobra, Poqski bataqon Kola{inske brigade, kao posada Bijelog Poqa, organizovao je tri dobrovoqa~ka bataqona. Ve} narednog dana ovi bataqoni nastavili su ~i{}ewe Pe{teri, da bi se 28. oktobra vratili u Bijelo Poqe, oja~ani novoformiranim Pe~orsko-pe{terskim dobrovoqa~kim bataqonom(21, 195); 15. U napadu na Skadar, 31. marta 1913. godine, jedan bataqon dobrovoqaca iz svih jedinica Primorskog odreda, ~ak i iz artiqerije, “bombama (je) otvorio prolaze u `i~anim preprekama, kojima se pribli`io koriste}i pokretne zaklone od buradi i ko{ara napuwenih tucanikom. Taj jedinstveni bataqon je sa~iwavalo 150 staraca”, a on se, dok je prepreka probijena i prolaz vojsci otvoren, “gotovo prosuo(21, 213). Koliko je dobrovoqaca bilo. Samo iz {turih podataka koje smo mi ovde preuzeli (ta~ke 1-8), lako je zakqu~iti da se tokom Prvog balkanskog rata u srpskoj vojsci moralo na}i pribli`no 50.000 dobrovoqaca. Bilo ih je, ipak, mnogo vi{e. Jer, i strani dopisnici izve{tavali su o nevi|enom odu{evqewu za rat, dubokom patriotizmu i svesti o velikoj du`nosti srpskog naroda. Je-

20

Ilija Petrovi}

dan od wih pisao je da “radnici-pe~albari koji su nedeqama `iveli samo od hleba i luka, nisu ~ekali isplatu, ve} su odmah po{li na zbori{te”, a drugi da je “vide}i ovaj duboki patriotizam i svetu vatru koja je buknula u sva~ijoj du{i... postao svestan neminovnosti pobede balkanskih naroda”(21, 42). Dobrovoqaca je bilo toliko da je na samoj sredini oktobra, barem za javnost, obustavqeno svako wihovo primawe; srpska Vrhovna komanda ~ak je obznanila da joj dobrovoqci vi{e nisu potrebni i da svako ko krene na put ~ini to na svoju {tetu(22, 1/14. oktobar 1912). Monografija o balkanskim ratovima saop{tava da se u mirnodopskom sastavu srpske vojske nalazilo 20.000 vojnika, da je mobilisano “jo{ oko 335.000 qudi” i da je na zborna mesta do{lo oko 20.000 prekobrojnih. I Vojna enciklopedija pi{e da je u srpsku vojsku mobilisano oko 356.000 vojnika, me|u wima i 20.000 “prekobrojnih”, odnosno dobrovoqaca(3, kwiga 1, 449), {to zna~i da se u srpskoj vojsci na dan mobilizacije na{lo: 20.000 vojnika iz mirnodopskog sastava, oko 315.000 mobilisanih vojnih obveznika i 20.000 prekobrojnih. No, Milorad Radovi}, ~ovek koji se vojnom istorijom bavio kao predava~ na Vojnoj akademiji(25), ovu posledwu cifru pove}ava na 26.000, sugeri{u}i time dve mogu}nosti: ili je ukupno brojno stawe srpske vojske na po~etku ratnih operacija iznosilo 361.000 qudi, ili je, uz 20.000 vojnika iz kadra i 26.000 prekobrojnih, pod zastavu stiglo jo{ oko 309.000 vojnih obveznika. Ova posledwa cifra mogla bi biti najrealnija, budu}i da je ona u skladu sa vojnom doktrinom po kojoj jedna zemqa, kad ulazi u rat, mo`e mobilisati oko jedne desetine svog stanovni{tva; a Srbija je tada imala oko 2,945.000 stanovnika. No, po{to se ~ini da je prekobrojnih pukova bilo ne{to vi{e, ~ak devet, jer zna se da je pretposledweg dana Bregalni~ke bitke, 7. jula 1913. godine, poginuo major Qubomir J. Pavlovi}, komandant bataqona u Devetom prekobrojnom puku, onda bi broj dobrovoqaca, odnosno prekobrojnih, trebalo pove}ati za jo{ oko 14.000. Ako bi se za isto toliko smawio ukupan broj mobilisanih vojnih obveznika, to bi zna~ilo da je Srbija u Prvi balkanski rat mobilisala okruglo deset procenata svojih `iteqa: u apsolutnom broju, to bi iznosilo 295.000 vojnika. Na drugoj strani, kad ]orovi} ka`e da je Srbija “digla 402.200 qudi za rat”(20, 199), to ni po ~emu ne mo`e biti slu~ajno. On je do “svoje cifre” do{ao u vremenu bliskom doga|awima na koja se odnosi, zbog ~ega ne bi trebalo da se dovodi u sumwu. Mo`e se samo postaviti pitawe da li on pod “dizawem qudi” podrazumeva ukupan broj mobilisanih, ili pri tome misli na ukupno qudstvo koje se na{lo u ratu. Monografija o balkanskim ratovima pomiwe na

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

21

jednom mestu(21, 164) da je u Srbiji “mobilisano (..) preko 400.000 qudi”, {to je samo potvrda ]orovi}eve cifre, ali i na{eg uverewa da se pojmovi “mobilizacija” i “dizawe” neprecizno koriste. Podatke o “preko 400.000 qudi”, odnosno “402.200 qudi za rat”, utvr|ivali su vojni stru~waci, na osnovu vojne do kumentacije, tako da oni ne bi smeli biti sporni. Otud, razlika izme|u broja onih koji su u~estvovali u balkanskim ratovima (402.200) i broja onih koji su mobilisani kao vojni obveznici (oko 335.000) mo`e se odnositi samo na dobrovoqce (67.200 boraca). Zaista, dobrovoqaca je moralo biti najmawe toliko: cifri od oko 26.000 prekobrojnih treba dodati i oko 25.000 dobrovoqaca sa strane, za koje Mihailo Polit-Desan~i} ka`e da su pro{li kroz Novi Sad po~etkom Balkanskog rata. Svakako, u toj velikoj grupi “prolaznika” nalazilo se i oko dve hiqade dobrovoqaca prispelih iz Amerike, koje pomiwe Bogumil Hrabak. U dobrovoqa~ki krug treba ukqu~iti i onih 5.000 ustanika (“usta{a”) iz ta~ke 7, koji su prodrli u Novopazarski sanxak, odnosno u Ra{ku, kao i brojne ~ete srpskih ma}edonskih dobrovoqaca, neodre|enog brojnog stawa. Ovde spada i ve}i broj ~etni~kih odreda koji su se u ratu na{li na samom wegovom po~etku i u ~ijem je sastavu moralo biti ne mawe od 1.000 “starih dobrovoqaca”. Vaqalo bi pretpostaviti da je velik broj dobrovoqaca poticao i iz srpskih prekodrinskih krajeva; nema podataka koliko ih se sa te strane na{lo u srpskoj vojsci, isto kao {to se nigde, osim u Gwilanskom odredu, ne pomiwu ustanici iz Prave Srbije, odnosno sa Kosova i Metohije. Za po~etak Drugog balkanskog rata oformqena je Dobrovoqa~ka brigada, u kojoj se nalazilo barem 3.600 dobrovoqaca ({est bataqona sa po ~etiri ~ete od po najmawe 150 qudi). Sve to kazuje da je u srpskoj vojsci moralo biti ne mawe od 67.200 dobrovoqaca, {to prekobrojnih, {to ustanika, {to ~etnika, {to dobrovoqaca pristiglih sa strane. I do ukupnog broja dobrovoqaca u crnogorskoj vojsci skoro da je nemogu}e do}i. Samo se posrednim putem, uz ra~unicu da je jedan bataqon brojao izme|u 500 i 600 qudi, mo`e zakqu~iti da ih je bilo ne mawe od 29.800, a mo`da i koju hiqadu vi{e. U tom ~asnom skupu nalaze se: a. “veliki broj mladi}a bez vojne obaveze i staraca u poodmaklim godinama”, {to je tokom prvih mobilizacijskih dana predstavqalo oko 4.500 du{a; b. 500 |aka i studenata iz srpskih krajeva pod Austrougarskom, svrstanih u Primorski odred; v. 2.600 dobrovoqaca u Isto~nom odredu, ukqu~uju}i ovde i 500 dobrovoqaca u Prekotarskom bataqonu;

22

Ilija Petrovi}

g. 400 dobrovoqaca skupqenih pre uzimawa Berana; d. 3.200 dobrovoqaca u Beranskoj brigadi, mada Tri{i} veli da su “najve}i dobrovoqa~ki odred sa~iwavali Srbi iz Beranske nahije. Bilo ih je oko 6.000.- Ovaj odred kao i cijela crnogorska vojska bio je ~isto srpski”(52, 60); |. 2.000 dobrovoqaca u Bjelopoqskom, Pro{}anskom i Brzavskom bataqonu; e. 600 dobrovoqaca iz okoline Pqevaqa; `. 1.500 dobrovoqaca u tri bataqona iz okoline Kola{ina; z. 500 dobrovoqaca u Pe{terskom bataqonu; i. 500 dobrovoqaca u Plavskogusiwskom bataqonu; j. pribli`no 11.000 dobrovoqaca prispelih iz Amerike i 2.500 iz Male Azije, Carigrada, Egipta i Ju`ne Afrike. Na`alost, jedan neodre|eno velik broj `ena, sestara, majki i k}eri crnogorskih ratnika ne nalazi se na ovom spisku, iako su one u crnogorskoj vojsci bile jedina “komora” i, vrlo ~esto, jedina sanitetska pomo}; wihovim su trudom mnogi rawenici previjeni jo{ u toku neke od bitaka, izvu~eni sa boji{ta i, samo zahvaquju}i tome, ostali u `ivotu. Prema tome, u balkanskim ratovima borilo se najmawe 97.000 srpskih dobrovoqaca: najmawe 29.800 u crnogorskoj i najmawe 67.200 u srpskoj vojsci; u ukupan broj dobrovoqaca treba uvrstiti i oko 700 lekara i drugih medicinskih stru~waka sa strane koji su u balkanskim ratovima, na poziv Srpskog Crvenog krsta ili samoinicijativno, le~ili srpske rawenike iz obeju vojski, {to zna~i, da se tokom balkanskih ratova na srpskoj strani nalazilo ne mawe od 97.700 dobrovoqaca. Strane medicinske misije u balkanskim ratovima. Nema previ{e podataka o u~e{}u stranih lekara i drugih medicinskih radnika koji su na samom po~etku balkanskih ratova, na poziv Srpskog Crvenog krsta ili samoinicijativno, do{li u Srbiju i Crnu Goru i le~ili srpske rawenike. “Prema podacima Srpskog Crvenog krsta, Srbija je Balkanski rat do~ekala sa svega 370 lekara od ~ega je 296 dobilo ratni raspored... Zato se Crveni krst obra}a, preko Me|unarodnog crvenog krsta, inostranoj javnosti i ubrzo, iz raznih zemaqa, u Srbiju sti`e zna~ajna pomo} u medicinskom osobqu, lekovima i sanitetskom materijalu. Broj~ani podaci o medicinskim misijama... za 1912/1913. godinu to naboqe pokazuju”. Najvi{e stru~waka poslala je Rusija (183) ,,a svoje ekipe dale su i: Austrija (36), Engleska (20), Holandija (42), Nema~ka (12), Ugarska (10), Italija (7), Belgija (9), Danska (4), Norve{ka (3), Francuska (8) i jo{ neke zemqe(24, 643). Podatak iz istog izvora da “ukupno se mo`e ra~una-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

23

ti da je u Srbiji bilo 1912-1913. godine blizu 300 ~lanova stranih medicinskih misija”(24, 643) mo`da je nastao kao ra~unska gre{ka, po{to ovde date cifre kazuju da ih je bilo 334, od ~ega 120 lekara. Nesumwivo, broj srpskih `rtava bio bi mnogo ve}i da nije bilo medicinske pomo}i iz mnogih stranih zemaqa. Me|u prvima prispele su ruske misije. Prvu, koju je ~inilo dvadeset ~lanova Ruskog Crvenog krsta, predvodio je dr Nikola Pajevski. Na ~elu druge misije, sastavqene od sedamdeset sedam ~lanova, me|u kojima i pet lekara-hirurga, po jedan apotekar, kwigovo|a i poslovo|a, {esnaest medicinskih sestara i trideset pet bolni~ara, nalazio se dr Aksentije Hristiforovi~ Babasejnov. Wegova bolnica sa ne{to mawe od 300 posteqa sme{tena je u zgradi Druge beogradske gimnazije u Makedonskoj ulici. Skoro istovremeno stiglo je i dvadesetak medicinara sa pra{kog Poliklini~kog instituta, a s istog Instituta poslato je u Crnu Goru jo{ pedeset lekara i medicinara. Politika je tada ~esto pisala o radu stranih medicinskih stru~waka. Tako, na primer, u broju od 28. oktobra/10. novembra 1912. godine pi{e se da je “do sada u Beogradu otvoreno 18 bolnica za sme{taj rawenika i sve su snabdevene telefonom”, a dan kasnije da “broj lekara se stalno pove}ava i ne pro|e ni jedan dan, a da se na{em Crvenom krstu ne prijavi po nekoliko lekara”. Drugog/15. novembra i{la je vest da “za nekoliko dana sti}i }e u Beograd 6 ~eskih hirurga, u~enika proslavqenog ~eskog operatora g. Jedli~ke” i da }e svi oni biti raspore|eni po Beogradu i unutra{wo sti. Prethodnog dana “krenulo je u Sofiju i Beograd nekoliko hrvatskih lekara”, a zatra`eno je i pet bolni~arki. I tako daqe. Sredinom decembra objavqena je vest da “gotovo svakog dana odlazi iz Srbije po nekoliko stranih lekara, koji su le~ili na{e rawenike u bolnicama u Beogradu i unutra{wosti. Oni odlaze zbog toga {to je posao oko le~ewa rawenika sasvim smawen te wihova pomo} nije vi{e potrebna”(41, 30. novembra/13. decembra 1912). Sa tim u vezi, vrlo je ilustrativna i vest od 9/22. decembra 1912. godine da je kraq Petar potpisao ukaz o odlikovawu 172 lekara ordenima Svetoga Save raznih stepena (40 Rusa, 25 Srba sa strane, 19 ^eha, po devet Francuza, Nemaca i Maxara, po osam Engleza, Danaca i Belgijanaca, sedam Slovenaca, po pet [vajcaraca i Austrijanaca, po ~etiri Norve`anina, Holan|anina i Hrvata, po tri Rumuna i [ve|anina i dva Italijana, ali se, na`alost, taj ukaz s wihovim imenima nije mogao prona}i u savremenim srpskim arhivima, niti u Muzeju Srpskog lekarsog dru{tva), iz ~ega se mora zakqu~iti da je bilo mnogo vi{e lekara i ostalog medicinskog osobqa. Tako|e, treba imati u vidu da je Politika u svojim

24

Ilija Petrovi}

vestima od 18. oktobra do kraja novembra 1912. godine evidentirala da je u Srbiju i Crnu Goru stiglo 150 lekara i vi{e od 390 medicinara, bolni~ara, milosrdnih sestara i ostalog sanitetskog osobqa. Mawe zbog u{tede novinskog prostora, a vi{e zbog toga {to se neke stvari podrazumevaju, uz vesti o dolasku mnogih lekara nije zabele`en broj bolni~ara ili medicinskih sestara iz wihove pratwe (o prate}em tehni~kom i administrativnom osobqu, onome koje se danas naziva logistikom , nema ni re~i). Jednako {tura, bez ijedne re~i o “sporednom” bolni~kom osobqu, bila je i vest o otvarawu triju ruskih bolnica u Skopqu, sa ukupno {esnaest lekara, 750 posteqa i kompletnom opremom. Bez obzira na protivre~nosti koje sadr`i, dodajemo ovde da 1925. godine objavqena jedna kwiga o srpskom sanitetskom iskustvu u oslobodila~kim ratovima 1912-1918. godine(50). U pedesetak tekstova, na oko 600 strana, ~etrdesetak srpskih lekara govori o svim vidovima zdravstvene za{tite u ratnim uslovima i o nevoqama koje su tih godina pratile srpsku vojsku i srpski narod. O radu stranih medicinskih misija pi{e se tek na nekoliko mesta, po re~enicu-dve, a pomiwe se jedva desetak imena; mogao bi se ste}i utisak da je wihov boravak u Srbiji i uz srpsku vojsku bio bez ikakvog zna~aja. Zbog takve nebrige za istinu, pokazivane ~ak i u Srpskom Crvenom krstu, o ukupnom broju stranih medicinskih misija i osobqa u wima, mo`e se samo naga|ati. Na naga|awe se, tako, svodi i jedan zapis dr Hranislava M. Joksimovi}a, nastao u vremenu relativno bliskom balkanskim ratovima: “U ratovima 1912-1913, Glavni odbor Crvenog Krsta o svom tro{ku anga`ovao je oko 20 lekara, izme|u kojih su bili dvojica bakteriologa. Do{le su i ove strane misije: ruskog Crvenog Krsta 7 misija, sa 32 lekara, 57 sestara i 89 bolni~ara; belgiskog, nema~kog, austriskog, ugarskog, italijanskog Crvenog Krsta, britanskog, francuskog, - od svih po jedna (misija - IP) sa 34 lekara, 36 sestara i 5 bolni~ara. U 1913. poslao je Ruski Crveni Krst 2 misije, britanski i {kotski Crveni Krst 1 misiju, belgiski, danski, {vedski, ugarski i holandski Crveni Krst 3 misije, od kojih jedna za suzbijawe kolere u ^a~ku. Sve su imale 46 lekara, 66 sestara i 50 bolni~ara”(50, 836). Ima li se na umu sve to, kao i ~iwenica da sa jednim lekarom dolazi ve}i broj saradnika, bilo medicinske, bilo tehni~ke struke, i zakqu~ujemo da je u balkanskim ratovima moralo biti najmawe sedamsto takvih dobrovoqaca(11, 410).

Prvi svetski rat
Naj~e{}e, o dobrovoqcima se }uti. Po~ev od izbijawa ratnog sukoba, avgusta 1914. godine, pa sve do wegovog kraja, brojne dobrovoqa~ke grupe prido{le su iz srpskih krajeva pod austrougarskom okupacijom, iz ruskih zarob qeni~kih logora i, razume se, iz prekomorskih zemaqa. Na samom po~etku rata, tako|e dobrovoqno, bez mobilizacijskog poziva, u srpsku i cr nogorsku vojsku stupio je i nemali broj `iteqa ovih dveju srpskih kraqevina. U~e{}em srpskih dobrovoqaca u Prvom svetskom ratu “jugoslovenska” istorijska nauka nije se premnogo bavila. Ako je o dobrovoqcima i pisano, bilo je to samo uzgredno, tek kao informacija da je dobrovoqaca bilo i da su “~ak” postojale posebne dobrovoqa~ke jedinice. Za taj svoj propust, naravno, istori~ari se mogu pravdati i ~iwenicom da u vojnim arhivama ne postoje uredni spiskovi dobrovoqaca prido{lih u jedinice, ~ak ni kad se radi o velikim grupama. Najve}em broju spiskova, ako ih je i bilo, izgubio se svaki trag, iz raznih razloga, a nekad, najverovatnije, u spiskovima nije ni bele`eno da se radi o dobrovoqcima. Ponegde, spiskovi nisu ni sa~iwavani, jer za to nije bilo ni vremena a, ~ini se, ni u vojnim komandama nije se smatralo da su takvi spiskovi neophodni. Ne sme se, naravno, zanemariti ni potreba da se porodice srpskih dobrovoqaca iz srpskih krajeva pod Austrougarskom, ako bi se saznalo za wihova imena, za{tite od progona tamo{wih vlasti. Mo`da zbog toga, a mo`da i iz nekih drugih “nedostup nih” razloga, dobrovoqcima nije bilo dozvoqeno da se igde izja{wavaju kao dobrovoqci; smeli su samo re}i da su vojnici. Doda li se tome i “tihi” trud visokih vojnih komandi da zature tragove o stvarnom broju dobrovoqaca i tako “o~uvaju” odlu~uju}u vojni~ku ulogu redovnog armijskog sastava i svoju sopstvenu, razumqivo je {to se broj dobrovoqaca i wihova uloga u vojnim aktivnostima srpske vojske osobito ne isti~u. Sa svim tim u vezi, a da se broj dobrovoqaca ne bi ni pribli`no mogao pratiti, na samom po~etku Svetskog rata srpsko Ministarstvo vojno naredilo je “da se dobrovoqci ne formiraju u zasebne dobrovoqa~ke komande, niti da se na zapo~etoj osnovi skupqaju sami, u ve}e gomile”(1, dok. 1, 3). Takva naredba izdata je jer je dobrovoqaca u Srbiji ve} bilo dovoqno za “zasebne dobrovoqa~ke komande”, a bilo je neuputno da se oni samoinicijativ no okupqaju “u ve}e gomile” i da deluju kao dobrovoqci. Smatralo se da }e oni u sastavu jedne regularne vojne jedinice lak{e “upamtiti” da su vojnici, nego {to bi to postigli u nekoj ~isto dobro voqa~koj jedinici, makar koliko maloj. ^ak je i dobrovoqa~ki koman-

26

Ilija Petrovi}

dant Vojvoda Vuk predlagao srpskoj Vrhovnoj komandi da “dobrovoqa~ke jedinice i dobrovoqce (treba) tretirati kao regularnu vojsku”(1, dok. 24, 37). Zbog svega toga, ali i iz mnogih drugih razloga, nikad se sa sigurno{}u ne}e ustanoviti koliko je dobrovoqaca u~estvovalo u ratnim operacijama srpske i cr nogorske vojske, bilo u bora~kom sastavu, bilo u onome {to se danas naziva logistikom. Mo`da ba{ zbog svih tih ograni~ewa, istori~ari se nisu ni upu{tali u neki ozbiqniji poku{aj da dobrovoqcima dodele iole vidqivo mesto u novijoj srpskoj nacionalnoj istoriji. Srpski dobrovoqci u Velikom ratu. Jo{ tokom ratnih operacija 1914. i 1915. godine, srpska i crnogorska vojska prihvatile su na desetine hiqada dobrovoqa ca, uglavnom Srba, bilo kao prebege iz prekodrinskih krajeva i iz Vojvodine Srpske, bilo kao povratnike iz prekomorskih zemaqa, bilo kao zarobqenike iz austrougarske vojske. U Srbiji, mnogi od wih u{li su u sastav zasebnih dobrovoqa~kih odreda, dok je najve}i deo wih raspore|en u regularne jedinice, grani~ne trupe i u `andarmeriju. Ili, kako to stoji u jednom spisu nastalom u Dobrovoqa~kom odeqewu Dobrovoqa~kog korpusa u Odesi, “iz osvojenih bosansko-hercegova~kih oblasti pre{lo je na teritoriju Srbije do 50.000 Bosanaca i Hercegovaca... I uputi{e se... prebegli Jugosloveni u razne jedinice u pozadinsku slu`bu vojske i u gra|anske du`nosti. ^eta majora Tankosi}a, vojvode Vuka, Li}anski i U`i~ki odred mahom su bili oformirovani od neslobodnih Srba, Hrvata i Slovenaca. Ve}inom su bili Bosanci i Hercegovci, pa Li~ani”(14, dok. 215, 298). Slovenci i Hrvati pomenuti su u ovom dokumentu u vidu parole, “tek da se na|emo u divanu”, po{to se te 1917. godine Srbi bez wih nisu “upotrebqavali” u zvani~nom administrovawu. Posebnu grupu srpskih dobrovoqaca ~ine zarobqenici s austro-ruskog fronta. Znaju}i da je najvi{e mogu}nosti za be`awe bilo ba{ tamo, i da je najve}i broj vojnika u ruskom zarobqeni{tvu poticao iz reda onih koji su se predali dobrovoqno, srpska vlada bila je naro~ito zainteresovana da za svoju nacionalnu stvar pridobije te takozvane ruske zarobqenike. Jo{ novembra 1914. godine Nikola Pa{i} poslao je u Rusiju Dragutina J. Ilij}a (1858-1926), kwi`evnika i nacionalnog radnika, da kao predstavnik srpske vlade i politi~ki ekspert, obavqa poverqivu politi~ku i vojnu misiju za prikupqawe dobrovoqaca. Poslovi su tekli sporo, tako da su prve ve}e grupe dobrovoqaca preba~ene u Srbiju, Dunavom, tek krajem septembra 1915. godine. Narednih nedeqa, odnosno do ulaska Bugarske u rat, broj dobrovoqaca koji su na taj na~in stigli u Srbiju, dostigao je tri i po hiqade(85, 93).

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

27

Dobrovoqci iz Srbije. Srpska vojska mobilisana je do 30. jula 1914. godine, a tokom wene koncentracije, do 9. avgusta, na mobilizacijska mesta stigao je i velik broj onih na koje srpska Vrhovna komanda u tom trenutku nije ra~unala. Od wih je tada formirano barem {est prekobrojnih pukova, sa najmawe 25.000 boraca(2, kwiga I, 84, 94-99, 246). Moglo bi biti da je prekobrojnih pukova bilo i vi{e od {est, jer se pomiwu dva prekobrojna puka sa oznakom “Drugi”. Jedan od wih vi{e puta se sre}e u sastavu Timo~ke vojske, u wenoj Kombinovanoj diviziji prvog poziva, i on se razlikuje od Drugog prekobrojnog puka tre}eg poziva u U`i~kom odredu Dunavske divizije drugog poziva; to treba protuma~iti kao verovatno}u da je dobrovoqaca iz Srbije bilo i znatno vi{e od onih ve} pomenutih 25.000. Uza sve to nebitna je ~iwenica da je u vreme mobilizacije, “sem nesta{ice artiqerijskih oru|a i municije, za rat nedostajalo i 120.000 pu{aka”, te da je deo novoformiranih jedinica tada bio nenaoru`an(3, kwiga 9, 275). Dobrovoqcima iz Srbije treba smatrati i |a~ku formaciju poznatu pod nazivom “1.300 kaplara”, kao i neodre|en broj pitomaca podoficirske {kole, koji se, po godinama, nisu nalazili u krugu vojnih obveznika, ali su krajem 1915. godine sve ~ete te {kole stavqene na raspolagawe Inspektoru rezervnih trupa u Strugi(2, kwiga XIII 177). Zvani~na srpska istoriografija “jugoslovenske” {kole (ukqu~uju}i i wenu naslednicu u na{em vremenu) ne pomiwe dobrovoqce iz Srbije, kao da ih nije ni bilo, a wihov broj i doprinos oslobodila~koj borbi srpskog naroda tokom Prvog svetskog rata gube se u globalnim ciframa i ocenama. Dobrovoqci u crnogorskoj vojsci. Ako je posledwih julskih dana 1914. Crna Gora mobilisala “oko 29.000 boraca operativne vojske na gra nici prema Austro -Ugar skoj, a 6.000 boraca prema granici Albanije”(3, kwiga 9, 277) i ako je 25. avgusta iste godine wenih 47.000 vojnika pregrupisano i preformirano u Sanxa~ku vojsku (13.500 qudi), Drinski odred (5.500), Hercegova~ki odred (10.000), Lov}enski odred (6.858), Staro srbijanski odred (7.500) i Kola{insku brigadu od {est bataqona sa ne mawe od 3.600 boraca(3, kwiga 9, 278), zna~i da je samo u tom periodu ona prihvatila najmawe 12.000 dobrovoqaca. Zna li se da su nepovratni gubici crnogorske vojske u Prvom svetskom ratu iznosili izme|u 25-30% od broja mobilisanih - oko 13.500 - i da se od skoro dvostruko ve}eg broja rawenika bar jedna petina nije vra}ala na front - oko 5.000 -(3, kwiga 3, 349), mora se ra~unati da je u bojevima tokom prve ratne go dine izba~eno iz stroja najmawe polovina od toga

28

Ilija Petrovi}

broja, odnosno ne mawe od 9.000 boraca; samo u borbama na Drini od sredine septembra do 24. oktobra 1914. godine crnogorska Sanxa~ka vojska imala je 1.671 vojnika izba~enog iz stroja, odnosno 11,5% svog ukupnog sastava. Crnogorske vojne efektive smawene su tako na 38.000 boraca, da bi se po~etkom 1915. godine, pozivawem jo{ “oko 5000 regruta”(3, kwiga 6, 403), one pove}ale na 43.000. Oktobra 1915. godine, u vreme op{teg austro-nema~ko-bugarskog napada na Srbiju, crnogorska vojska brojala je ukupno 48.244 vojnika(3, kwiga 2, 198), {to zna~i da je u me|uvremenu oja~ana za bar jo{ 5.200 novih dobrovoqaca. Sve to imaju}i u vidu, pouzdano se mo`e tvrditi da je u sastavu crnogorske vojske ratovalo ne mawe od 17.200 dobrovoqaca! Ne zna se koliko je vojnika iz crnogorske vojske, posle wene kapitu lacije, krenulo prema Dra~u i Krfu, ali stalne razlike u izve{tajima srpske Vrhovne komande o broju vojnika pristiglih na Primorje, umrlih u i{~ekivawu savezni~kih la|a, preveze nih na Krf i u Bizertu, umrlih tamo i na Vidu i “reor ganizovanih” na Solunskom frontu, dopu{taju ozbiqnu pretpostavku da wihov broj nije bio bezna~ajan. Malo je verovatno da je zlosre}ni poziv za povla~ewe crnogorskih vojnika, onih “koji ho}e” da se povuku prema Podgorici i Skadru(4, 154), napisan bez razloga. Bi}e da se on odnosio na dobrovoqce sa strane i da je tako svima wima omogu}eno da svoju dobrovoqa~ku misiju obave do kraja, ne ugro`avaju}i ni svoje `ivote ni `ivote svojih porodica bilo gde u srpskim krajevima pod austrijskom ili ugarskom okupacijom. S obzirom na to da gotovo svi izvori govore o velikom broju dobrovoqaca iz Amerike u crnogorskoj vojsci, od kojih dobar deo nije bio iz Crne Gore, logi~no bi bilo da su se ti qudi izdvojili iz svojih ratnih jedinica, pre svega iz Sanxa~ke vojske, i povukli sa srpskom vojskom. Pred sam ulazak austrougarske vojske u Nik{i}, na velikom zboru naroda i vojske jedan od govornika posebno se obratio dobrovoqcima koji su ratovali na tom podru~ju i kojih je tamo bilo, ra~una se, oko 3.000: “Vi iz ovih stopa organizujte se i pri kqu~ite se srpskoj vojsci, koja sada odstupa... vi nemate drugog izbora, jer vas ~ekaju samo vje{ala”(5, 437). A ta previ|awa, pokazalo se, bila su potpuno realna. I pored toga {to se pouzdanim mo`e smatrati podatak da je u crnogorskoj vojsci bilo ne mawe od 17.200 dobrovoqaca(11, 141), bezizgledno je svako ozbiqno tragawe za crnogorskim dobrovoqcima u srpskoj vojsci, za wihovim brojem i wihovom ulogom u vojnim operacijama na Solunskom frontu; tokom rata, a i kasnije, podaci o wima “proizvo|eni” su namenski.

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

29

Dobrovoqci iz ruskog zarobqeni{tva. Na isto~nom frontu, u Galiciji i u Bukovini, mnogi na{i qudi, ne `ele}i da ratuju protiv ruske pravoslavne bra}e, listom su se predavali Rusima; Hrvati i Slovenci postupali su tako samo po izuzetku, oni su radije pa dali u zarobqeni{tvo tokom vojnih okr{aja. U me|uvremenu, srpska vlada zapo~ela je sna`nu diplomatsku aktivnost da Srbe iz brojnih za robqe ni~kih logora, a potom i Slovence i Hrvate raspolo`ene za “jugoslovensku ideju”, pridobije za dobrovoqno stupawe u srpsku vojsku. Kad je Rusija, posle du`e diplomatske procedure, kona~no dozvolila osnivawe dobrovoqa~kih jedinica, u Odesi je obrazovan centar za prikupqawe dobrovo qaca. Istovremeno, ruska vlada preuzela je i brigu o naoru`avawu, opremawu i snabdevawu budu}ih srpskih dobrovoqaca. Sredinom jeseni 1915. u Odesi je formiran Srpski dobrovoqa~ki odred, a s prole}a 1916. godine, 16/29. aprila, po{to je broj pristiglih dobrovoqaca stalno rastao, mogla je biti oformqena Prva srpska dobrovoqa~ka divizija. Toga dana, od ukupno 9.904 dobrovoqca u wenom sastavu bilo je Hrvata 84, Slovenaca 14, ^eha 25, Rusa 8, a pripadnika drugih naroda 22, odnosno ukupno 1,6 posto. Svi ostali, wih 9.751, odnosno 98,4 posto, bili su Srbi. Za komandanta Divizije naimenovan je pukovnik Stevan Haxi} (Beograd, 1868 - Beograd, 1931), a za na~elnika {taba potpukovnik Vojin Maksimovi} (Kladovo, 1876 - Lingen/Nema~ka, 1942). Ubrzo je zapo~et i rad na stvarawu Druge dobrovoqa~ke divizije, a izvestan broj srpskih oficira izabran je da obilazi zarobqeni~ke logore po Rusiji radi zadobijawa Hrvata i Slovenaca za “jugoslovensku” ideju. U osnovi, uspeh wihove misije bio je krajwe bezna~ajan, po{to su i Hrvati i Slovenci iskazivali neskrivenu mr`wu prema Srbiji i wenoj oslobodila~koj borbi. Krajem maja 1916. godine, ruski general Aleksej Brusilov (1853-1926) hteo je da Prvu srpsku dobrovoqa~ku diviziju upotrebi na galicijskom frontu, ali se srpska vlada sa tim nije slo`ila; ona je nameravala da sve te je dinice prebaci na tek otvoreni Solunski front. Kao prvi korak u tom pravcu, od dveju srpskih dobrovoqa~kih divizija formiran je Srpski dobrovoqa~ki korpus, a 29. jula 1916. godine za wegovog ko mandanta postavqen je |eneral Mihailo @ivkovi} (Beograd, 1856 - Beograd, 1930). Dva dana kasnije, svim dobrovoqa~kim pukovima sve~ano su predate zastave koje su pripadale nekom od pukova rasformiranih tokom povla~ewa srpske vojske iz Otaxbine. Kad je Rumunija 27. avgusta iste godine u{la u rat na strani saveznika i kad je ubrzo potom otvoren front na Dobruxi, tamo je, sa ciqem da se oja~aju ruske i rumunske pozicije, poslata Prva

30

Ilija Petrovi}

srpska dobrovoqa~ka divizija, sa oko 21.000 ratnika. Ona je u boj protiv Bugara uvedena 25. avgusta/7. septembra 1916. godine. Srpska vojska na Solunskom frontu i wena Vrhovna komanda o~ekivale su najve}u i najbr`u pomo} od jo{ uvek nepopuwenog Srpskog dobrovoqa~kog korpusa iz Rusije. Sa tim ciqem, 22. decembra 1916. godine, ministar vojni zatra`io je od |enerala @ivkovi}a da jedan deo dobrovoqa~kih efektiva izdvoji i uputi na Solunski front, budu}i da je “popuna za Solun” smatrana pitawem “od najve}eg zna~aja”(23, 138): “Da bi se popunile velike praznine kod Soluna, pored svih drugih mera neophodno je potrebno da dobijemo {to pre najmawe 5.000 dobrovoqaca iz Rusije... Transport po~eti januara, ~im proradi pruga za O~ki port. Radite da se gorwi broj vojnika {to pre prikupi u dopunskoj jedinici i spremi za transport, a dobrovoqa~ke divizije popuwavati tek po{to se osigura popuna za Solun. Sa ovim }ete obezbediti korpus od prerane upotrebe za operacije”, planirane u ruskoj Vrhovnoj komandi. Iako su se Rusi tome opirali, |eneral @ivkovi} uspeo je da iz Korpusa izdvoji jedan bataqon od 1.079 vojnika i 20 oficira i 25. januara 1917. godine po{aqe ga u Solun. Putuju}i preko Murmanska, Engleske, Francuske i Italije, ovaj bataqon stigao je na front tek 21. aprila, ali “u vrlo dobrom stawu”. Izve{tavaju}i ministra vojnog o polasku dobrovoqaca, @ivkovi} je predlo`io da se ceo Korpus prebaci u Solun, jer }e ga biti “vrlo te{ko sa~uvati od prerane upotrebe na Ruskom frontu”(23, 139). Korpus je jo{ te`e bilo sa~uvati od razbija~kog delovawa slovena~kih i hrvatskih “dobrovoqaca” u wemu, naro~ito “inteligencije” u liku biv{ih austrougarskih oficira i podoficira. Prema o{troumnom zapa`awu potpukovnika Milana N. Nikoli}a iz [taba Korpusa, napisanog po dolasku u Solun, februara 1918. godine, Hrvati i Slovenci “stupili su u korpus ne samo kao vojnici ve} s namerom da od korpusa stvore vojni~ku i politi~ku organizaciju, koja bi imala zadatak da se vojni~ki bori za svoje oslobo|ewe, ali, koja bi isto tako imala zada tak da u politi~kom pogledu pripremi ujediwewe, ili boqe re}i zajednicu troimenog naroda Srba, Hrvata i Slovenaca. Zajednicu ka`em, jer razgovaraju}i sa velikim brojem oficira i dobrovoqaca disidenata, stekao sam dojam da oni svi zami{qaju i `ele zajednicu sa nama iz Kraqevine Srbije na podlozi stvarawa jedne dr`ave - Jugoslavije, koja bi ogarantovala svakoj pokrajini autonomnu slobodu... Iz neznawa, nepoznavawa prilika i plana na{e vlade: kako ona `eli da izvr{i spajawe na{eg troimenog naroda po oslobo|ewu, iz bojazni od odgovorno sti, ako se uzme pogre{an pravac u odnosu na te`we na{e vlade - mi smo se odmah u po~etku rada starali da politi~ka pitawa u korenu ugu{imo jo{ u samom po~etku”(23, 146).

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

31

Tako ka`e potpukovnik Nikoli}, a |eneral @ivkovi}, vo|en iskqu~ivo vojni~kom logikom, jo{ po~etkom avgusta 1916. godine predlagao je svom ministru vojnom da “baziraju}i na osvedo~enoj hrabro sti i po`rtvovawu oficira, podoficira i vojnika I Srpske dobrovoqa~ke divizije, na predanosti sakupqene bra}e Jugoslovena dobrovoqaca... ka ideji oslobo|ewa i ujediwewa i na velikoj qubavi prema zajedni~koj domovini bilo bi veoma korisno podariti poverenom mi korpusu naziv »Jugoslovenski dobrovoqa~ki korpus«, {to zna~i da bi se i divizijama dao naziv ”jugoslovenska”(23, 144). @ivkovi} je zbog pisawa op{irnih telegrama bio ukoren, a ministar vojni Bo`idar Terzi} jasno mu je stavio na znawe da “iz politi~kih razloga va{ pred log ne mo`e se sada primiti(23, 145). Bez obzira na sve to, @ivkovi} je uporno nastojao da se nastavi sa prebacivawem Korpusa na Solunski front, ali bez uspeha. Najpre, nadaju}i se razbijawu bugarskog fronta, primicawu Srpskog dobrovoqa~kog korpusa Kqu~u (severoisto~nom delu Timo~ke krajine), stvarawu mostobrana na Timoku i otvarawu novog fronta u Srbiji, uz mobilizaciju onih Srba koji se nisu povukli iz Otaxbine i onih koji su u me|uvremenu stasali “do bojna kopqa”, srpska vlada nije prihvatila takvu sugestiju. Taj wen stav, ali iz sasvim drugih razloga, podsticale su i uticajne rumunske i ruske li~nosti, iste one koje su prethodnog leta tra`ile da Prva srpska dobrovoqa~ka divizija bude upu}ena u Dobruxu. Imaju}i na umu juna{tvo srpskih dobrovo qaca i wihov izuzetan doprinos pobedi savezni~kog oru`ja na Dobruxi, i Rusi i Rumuni ra~unali su da }e Srpski dobrovoqa~ki korpus uticati i na uspostavqawe vojni~ke ravnote`e na rumunskom delu fronta. Kad je, najzad, srpska vlada uva`ila komandantove razloge, i kad je krajem leta 1917. godine izdata naredba za pokret, srpska dobrovoqa~ka odiseja mogla je otpo~eti: delom preko Arhangelska, severnih mora i Engleske, delom preko Sibira, Port Artura i Pacifika, a delom preko Manxurije, @utog mora i Singapura, dobrovoqa~ke jedinice pristizale su u Solun ~itavih osam meseci, sve do 1. maja 1918. godine. Na Solunski front stiglo je tako oko 24.760 ratnika iz Srpskog dobrovoqa~kog korpusa(23, 139, 186 i 195). I sa tim u vezi bila je odluka srpske Vrhovne komande od 26. decembra 1917. godine da se prore|ena srpska vojska jo{ jednom reorganizuje. Toga je dana, naime, rasformirana Vardarska divizija, a weni pu kovi ukqu~eni su u Dunavsku, Moravsku, Drinsku i Timo~ku diviziju. Vardarska divizija privremeno je nazvana “Jugoslovenska divizija”, s tim {to su u woj ostali ceo divizijski {tab, artiqerija, in`ewerija, sanitet, jedan pe{adijski puk i ostale divizijske ustanove. Tako|e, odlu~eno je da dobrovoqa~ki

32

Ilija Petrovi}

pukovi Jugoslovenske divizije preuzmu “svu oru`anu i ostalu materijalnu spremu od rasformiranih pukova Vardarske divizije, u koliko je ne budu sami imali”(14, dok. 225, 326). Kasnije, ve} pri samom kraju rata, po{to je Solunski front bio poodavno probijen, posledweg dana oktobra 1918. godine specijalni dopisnik londonskog Tajmsa javio je da “srpski kontingent savezni~kih vojski sada se dijeli na dva kora, poznatih pod imenom I i II armija. Wima sada komanduju oni glasoviti veterani-vojvode Bojovi} i Stepanovi}. Onaj dio, poznat kao Jugoslovenska divizija, najja~a je divizija Srpske vojske. Kad je bijesno gowewe neprijateqa zapo~eto... divizija je u cijelosti brojila 22.000 momaka”(33, 347), od toga najmawe 15.000 dobrovoqaca prispelih iz Rusije. Dobrovoqci iz iseqeni{tva(11, 16-25). Mada bi se povr{nom ~itaocu mogao u~initi nekorisnim bilo kakav razgovor o broju srpskih doseqenika na ameri~ki kontinent, posebno u Sjediwene Ameri~ke Dr`ave, to je pitawe od izuzetnog zna~aja za utvr|ivawe ukupnog broja srpskih dobrovoqaca u oslobodila~kim ratovima Srbije i Crne Gore od 1912. do 1918. godine i za razumevawe dobrovoqa~kog pitawa u celini. S razlogom su skoro svi hrvatski autori govorili samo o ukupnom broju svih iseqenika iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i srpskih krajeva pod Austrougarskom, isto kao {to su se srpski autori stalno trudili da umawe broj iseqenih Srba. I jednima i drugima bio je ciq, mada iz sasvim druk~ijih pobuda, da se zaba{uri broj dobrovoqaca koji se pojavio u srpskoj i crnogorskoj vojsci. Hrvatska i slovena~ka strana, znaju}i da je iz wihovih redova oti{lo u rat zanemarqivo malo dobrovoqaca, i procentualno i u apsolutnom broju, nastojale su da ciframa o “jugoslovenskim” dobrovoqcima fasciniraju saveznike i da preko wih iska`u svoj navodni golemi doprinos savezni~koj pobedi nad Austrougarskom. Na srpskoj strani, i tokom rata i kasnije, naro~ito u vreme “jugoslovenstva”, ukupan broj dobrovoqaca svo|en je na uglavnom bezna~ajan nivo, jer nije bilo uputno isticati wihovu vojni~ku ulogu u srpskom ratnom pohodu od 1912. do 1918. godine, naro~ito ne u proboju Solunskog fronta. Najjednostavniji na~in da se do|e do jedne “usmerene ravnote`e” bio je da se, koliko god se to mo`e, suzi srpska osnova iz koje su se regrutovali dobrovoqci. A bio je u pitawu “~itav jedan narod koji... luta trbuhom za kruhom po svetskim raskrsnicama i bespu}ima, i koga daleke vetrometine bacaju, kao ono biblijsko seme, na kamen ili na plodno zemqi{te”(6, 7). Iseqenih Hrvata i Slovenaca bilo je mnogo, a niko, ~ak ni Slovenci i Hrvati, nisu poricali da je broj dobrovoqaca iz wi-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

33

hovih redova bio premalen, bezna~ajan takore}i. Ako se, sa tim u vezi, “doka`e” da je broj iseqenih Srba bio mali, potpuno }e biti razumqivo {to je i broj dobrovoqaca iz wihovih redova tako|e morao bio mali. Otud, kad god se pisalo o srpskim iseqenicima, sa wihovim brojem licitiralo se nani`e. I{lo se od pretpostavke da svi iseqenici, a mo`da ni svaki deseti, peti ili {esti ne}e dobrovoqno krenuti na rati{te. Mo`da najlep{i primer “dirigovanog” pisawa o srpskim iseqenicima nala zimo kod Bogumila Hrabaka, koji, po{to konstatuje da je po~etkom 1916. godine “u samom Wujorku `ivelo 11.000 srpskih podanika (ta~nije austrougarskih podanika koji su primili srpsku za{titu) a preko 30.000 Bosanaca prijavilo se konzulatima i drugim organima Srbije da budu pozvani pod zastavu”(28, 175), izvla~i zakqu~ak da je pred Prvi svetski rat u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama `ivelo oko 40.000 Srba i 5.000 Crnogoraca. Prihvataju}i savremene “jugoslovenske” ideolo{ke podele, on dodaje da je tamo `ivelo i “Makedonaca bar 24.000, a Muslimana srpskohrvatskog jezika do 3.000”(27, 133-135). U tim zakqu~cima najneobi~nije je {to on potpuno zaboravqa na jedan svoj raniji iskaz da je uo~i Prvog balkanskog rata bilo u Novom Svetu oko 21.000 Crnogoraca i da je to ”pribli`no realan broj”(13, 74). O cifri od “najmawe 20.000 Crnogoraca u SAD” pre balkanskih ratova govore ameri~ki istori~ar srpskog porekla Majkl Boro Petrovi} i wegov saradnik Xoel Helpern, a {to se ti~e preostalih Srba, ni Hrabaku nije moglo biti nepoznato da ih je tada, prema nekim drugim ameri~kim izvorima, bilo skoro desetostruko vi{e. Posebnu pa`wu treba obratiti na podatak \or|a Krstono{i}a, jednog od dobrovoqaca sa samog po~etka 1915. godine, da su “na{i Srbi iseqenici i ako udaqeni preko Okeana od svoje otaxbine nas na broju 20.000, mladih srpskih Sokola odazvali smo se svojoj Sokolskoj i Srpskoj du`nosti oti{li smo kao Dobrovoqci iz Amerike, i kao nacionalni borci i branioci pohitali smo da odbranimo svoju otaxbinu Majku Srbiju od varvara nema~ko austrijskog i ma|arskog naroda, u ~emu smo mi Srbi i uspeli”. Podatak o 20.000 ~lanova srpske sokolske organizacije u Sjediwenim Dr`avama utoliko je zna~ajniji {to je Krstono{i}ev rukopis bio na svojevrsnoj ”cenzuri” (ili recenziji) u Predsedni{tvu Ministarskog saveta Kraqevine Jugoslavije, koje je 7. oktobra 1931. godine, “po{to su izvr{ene jezi~ke i stilske ispravke” a izvesni pasusi skra}eni, dalo saglasnost da “ova ko ispravqen manuskript mo`ete sada dati u {tampu”; wima, svakako, nije mogao proma}i podatak o broju srpskih sokola iz Amerike koji su tokom ratnih godina (1914-1918) kao dobrovoqci do{li u srpsku vojsku, utoliko pre

34

Ilija Petrovi}

{to se on nalazi u Uvodu, pod naslovom @ivot Srba u novoj otaxbini za prvih 200. godina(46, VII). Svaki poku{aj da se do ukupnog broja dobrovoqaca iz prekomorja do|e listawem pojedina~nih dokumenata i sabirawem cifara sadr`anih u wima (kao {to je to u svojim brojnim radovima na tu temu najupornije ~inio Hrabak), unapred je osu|en na neuspeh. Uz napomene: a. da se kao dobrovoqci iz prekomorskih zemaqa ovde ra~unaju svi srpski dobrovoqci koji su na srpsko ili crnogorsko rati{te (1912-1916) i na Solunski front (1916-1918) pristigli iz dveju Amerika, Austra lije, Afrike, Male Azije, iz raznih evropskih zemaqa osim onih koje su se nalazile u sastavu Austrougarske, kao i borci iz Pivkovog bataqona s italijanskog fronta (kojima je priznat dobrovoqa~ki status); b. da se ovde ne ra~unaju dobrovoqci iz reda zarobqenih austrougarskih vojnika na balkanskom i ruskom rati{tu tokom Svetskog rata; v. da se najve}em delu dobrovoqaca nikada ne}e saznati imena, budu}i da oni koji su se na}i u ta~ki 1. nisu bili “za pam}ewe”, a oni iz ta~aka 3, 4, 5, 7. i 8. u rat su krenuli tajno, u vreme ameri~ke ratne neutralnosti; Mi predla`emo da se u tu svrhu kori sti nekoliko globalnih cifara: 1. Za vreme balkanskih ratova, Srbi iz Sjediwenih Dr`ava, {to ukqu~uje i Crnogorce, dali su oko 13.000(36, 170; 37, 128; 38, 286; 27, 178; 39, 332), a iz Male Azije, Carigrada, Egipta i Ju`ne Afrike oko 2.500 dobrovoqaca(40, 23); 2. U medicinskim misijama na srpskom i crnogorskom rati{tu na {lo se tokom Prvog balkanskog rata najmawe 700 osoba sa strane(11, 54); 3. Ve} jula 1914. godine, po{to je bilo izvesno da se rat ne mo`e izbe}i, stigla je iz Severne Amerike grupa od 150 dobrovoqaca i odmah se prikqu~ila srpskoj vojsci(3, kwiga 2. prvo izdawe, 561; 45, 219); 4. Samo nekoliko dana po izbijawu Svetskog rata, brodovima “Zvezda” i “Evropa” krenulo je iz Amerike 5.000 dobrovoqaca, delom Crnogoraca a delom Srba iz krajeva pod austrougarskom okupacijom(41, 27. jul/9. avgust 1914); 5. Od oktobra 1914. do okupacije Srbije koncem 1915. godine Srbi iz Amerike dali su oko 14.000 dobrovoqaca(36, 171; 38, 286); 6. Na Badwi dan 1916. godine la|om “Brindizi” doplovilo je do Medove najmawe 529 dobrovoqaca, od kojih je eksploziju i potapawe la|e pre`ivelo najmawe 138 lica(42; 44; 46; 51);

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

35

7. Ne{to pre transporta iz ta~ke 6, krenula su iz Amerike jo{ dva transporta od 2.000 Crnogoraca, Hercegovaca, Bokeqa i Li~ana; oni su iskrcani u Solunu i ukqu~eni u srpske jedinice(3, kwiga 2. prvo izdawe, 561); bi}e da su to isti transporti koji se pomiwu u(3, kwiga 8. drugo izdawe, 787); 8. “Tre}i kontigenat od 2.000 qudi, koji je imao da krene za Crnu Goru, zadr`ao se zbog pada Crne Gore, koji je tada nastupio, u Sjediwenim Dr`avama i Kanadi, o~ekuju}i poziv za daqe kretawe... Po{to se, zbog politi~kih i diplomatskih motiva, nije do{lo do ostvarewa logora u Fre`isu (u Francuskoj, za potrebe crnogorske vojske IP), ovaj tre}i kontigenat Crnogoraca iz Severne Amerike anga`ovao se u savezni~kim vojskama”(44, 149-150; 42, 25); i oni se moraju smatrati dobrovoqcima; 9. “Pojedinci i grupe stizali su i drugim putevima u Crnu Goru”(3, kwiga 2. prvo izdawe, 561). 10. Krajem 1916. godine ameri~ka vlada odobrila je da se na teritoriji Sjediwenih Dr`ava prikupqaju dobrovoqci za srpsku vojsku, s tim da se iz tranzitnog logora u Sen Luju savezni~kim brodovima prebacuju u Evropu. Prema nepotpunim podacima, od februara 1917. godine do kraja rata, kroz prihvatni centar u Bizerti (Tunis) pro{lo je oko 9.000 dobrovoqaca(3, kwiga 2, 496; 3, kwiga 8, 787); 11. Oko 155 dobrovoqaca iz Australije, u dve grupe, stiglo je na Solunski front septembra/oktobra 1917. godine(1, dok. 197, 316; 45, 220); 12. Iz Ju`ne Amerike stigla je tek neka stotina dobrovoqaca, svakako ne mawe od 300 wih. Po dolasku u Buenos Aires, uz pomo} francuskog konzula wima su pravqeni paso{i. “Konzul ih je potvr|ivao i nare|ivao svim francuskim kompani jama u Buenos Airesu da upu}uju transporte jugoslovenskih dobrovoqaca za srpsku vojsku svojim teretnim brodovima do francuske obale. Najvi{e je bilo Crnogoraca. Upu}i vali su svakim brodom od 30 do 40 wih. Kapetani brodova nisu smeli primati vi{e zbog eventualnog potapawa”. I autor ove izjave upisao se u dobrovoqce u Buenos Airesu, da bi posle skoro dva meseca, 14. marta 1917. godine, sa jo{ 33 druga krenuo preko okeana brodom “Ousant”(33, 263); 13. Po~etkom septembra 1918. godine u malom depou u Tulonu na{la su se 763 dobrovoqca “koji su ovih dana pristigli iz Amerike. Veliki deo ovih slu`io je vojsku i mole uputiti ih direktno u Solun”. Srpski poslanik u Francuskoj, Milenko Vesni} naredio je da se odatle premeste u veliki depo u Tulonu i tamo sa~ekaju nare|ewe za prebacivawe u Solun. Podatak je hitno saop{ten ministru vojnom i dobrovoqci su, najverovatnije, odmah upu}eni

36

Ilija Petrovi}

na front, mimo Bizerte(1, dok. 208, 331-332), tako da se wihova imena nisu mogla na}i u tamo{wim spisko vima; 14. Iz Italije stiglo je na Solunski front, u nekoliko navrata, oko 1.180 dobrovoqaca: a. 123 ~oveka oslobo|eno je u Italiji i predato srpskoj vojsci od po~etka 1916. do kraja septembra 1917. godine(34, 136); b. ukupno 433 dobrovoqca ukqu~ilo se u srpsku vojsku od oktobra 1917. do aprila 1918. godine(34, 71); v. 314 dobrovoqaca otplovilo je prema Gr~koj (u Iteju) 26. septembra 1918. godine(34, 126), gde ih je po~etkom oktobra 1918. godine prispelo 310, u tri grupe(34, 126; 1, dok. 226, 363); g. jo{ 315 dobrovoqaca ~ekalo je od jula 1918. godine da im se iz No}ere Umbre odobri odlazak u srpsku vojsku, ali su ih italijanske vlasti, vo|ene sopstvenim interesima, pustile tek posle propasti Austrougarske(1, dok. 221, 350-354; 45, 222); 15. Poseban Jugoslovenski bataqon od (oko) 1.000 qudi, pod komandom Qudevita Pivka iz Maribora, obrazovan je krajem 1917. godine i u sastavu italijanske vojske borio se do kraja rata(1, dok. 223, 361; 45, 222; 3, kwiga 6, 697); wih ovde uvr{}ujemo iskqu~ivo zbog toga da se oko dobrovoqaca prispelih iz Italije ili okupqenih tamo ne bi stvarala zabuna; 16. Iz Francuske i Egipta stiglo je do 13. marta 1918. godine ukupno 2.744 dobrovoqca(1, dok. 186, 303); 17. Ratne operacije bile su zavr{ene kad je u Solun stigla grupa od 2.000 dobrovoqaca iz Amerike, “pa su upu}eni ve}inom” u Boku Kotorsku(8, 16); i wihova imena ostala su van spiskova; 18. Tokom Velikog rata, na rati{tima uz srpsku vojsku, u stranim medicinskim misijama u~estvovalo je najmawe 1.500 lica(11, 85-87): sredinom leta 1915. godine, u medicinskim misijama u Srbiji delovalo je najmawe 1.200 osoba, od ~ega najvi{e u Bolnicama {kotskih `ena(16; 11, 87-91); posle wihovog povla~ewa ili repatrijacije iz okupirane Srbije, dve nove bolnice poslate su u Odesu i na front u Dobruxi; sa pripadnicima Srpskog dobrovoqa~kog korpusa ove bolnice stigle su u Solun, gde su se pridru`ile drugim medicinskim misijama; 19. Izvestan broj srpskih dobrovoqaca iz Australije i Novog Ze landa ratovao je u engleskoj vojsci, na Galipoqu i drugim rati{tima. Na osnovu podataka datih u prethodnim ta~kama (kao i u tekstu o balkanskim ratovima), ne dvosmisleno se mo`e zakqu~iti da je tokom oslobodila~kih ratova od 1912. do 1918. godine u srpsku i crnogorsku vojsku krenulo najma we 58.500 dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqa. Od toga, treba ra~unati da je bilo do 2.500

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

37

lica izvan prostora prethodnih dveju Jugoslavija, tek neku stotinu Hrvata i Slovenaca, dok su svi ostali bili su Srbi iz svih srpskih krajeva pod austrougarskom okupacijom, iz Crne Gore, Ma}edonije, Kosova, Metohije i Kraqevine Srbije. Izuz memo li oko 400 poginulih u medovskoj katastrofi, pribli`no 1.000 pripadnika Pivkovog bataqona (najmawe 943), 315 zarobqe nika oslobo|enih iz No}ere Umbre, 2.000 dobrovoqaca koji su posle pada Crne Gore ukqu~eni u savezni~ke vojske i 2.000 dobrovoqaca pristiglih u Solun posle propasti Austrougarske, na srpskom i crnogorskom rati{tu tokom oslobodila~kih ratova 1912-1918. godine pojavilo se najmawe 52.800 lica iz prekomorskih zemaqa. Bez 16.200 onih koji su do{li u balkanske ratove (ukqu~uju}i i medicinsko osobqe) i oko 1.500 osoba iz stranih medicinskih misija, u Prvom svetskom ratu na{lo se, dakle, oko 40.800 dobrovoqaca iz iseqeni{tva u Americi, Australiji i Novom Zelandu, Francuskoj, Maloj Aziji, Carigradu, Ju`noj Africi i Egiptu, najve}im delom, i u mawem broju iz za robqeni{tva u Italiji i Francuskoj(11, 278-287). Na samom kraju 1917. godine, prema izjavi Milenka Vesni}a, vrlo kvalifikovanog da pru`i takvu informaciju, na Solunskom frontu nalazilo se oko 20.000 dobrovoqaca iz Amerike(31, 43-44), me|u wima, van svake sumwe, i jedan neodre|eno velik broj Crnogoraca. Pridru`e li se tom broju dobrovoqci iz Italije, Egipta i Francuske, wih oko 3.600 iz ta~aka 13. i 15. i, po prilici, 6.600 dobrovoqaca iz Amerike koji su kroz Bizertu pro{li tokom posledwih dvanaest ratnih meseci (do kraja 1917. godine pukovnik Milan Pribi}evi}, {ef srpske misije u Sjediwenim Ameri~kim Dr`avama, otpremio je ukupno 2.405 dobrovoqaca - 1, dok. 139, 231), proizilazi da je u proboju Solunskog fronta u~estvovalo preko 30.000 dobrovoqaca iz preko morskih zemaqa. Dobrovoqci u stranim medicinskim misijama. Po~etak Svetskog rata zatekao je srpsku medicinsku slu`bu u izuzetno te{kim uslovima, po{to je vreme od balkanskih ratova bilo prekratko da bi do{lo do wene i najminimalnije kadrovske obnove. Molba Srpskog Crvenog krsta za pomo} nai{la je u Me|unarodnom Crvenom krstu samo na moralnu potporu; rat je ve} harao po celoj Evropi, te Me|unarodni Crveni krst predla`e Srpskom da pomo} od srodnih institucija u svetu zatra`i neposredno. Odziv na takav apel bio je neo~ekivano velik. Prva u Srbiju sti`e medicinska misija ameri~ke vojske na ~elu sa dr Rajanom, i odmah u Beogradu otvara jednu bolnicu “op{te prakse”. Brojne grupe i pojedinci pristi`u po~etkom jeseni 1914, tako da su se mnoge bol ni~arke iz inostranstva ubrzo na{le na frontu, neposredno uz srpske voj-

38

Ilija Petrovi}

nike. Tokom prve polovine 1915. godine, u vreme velike epidemije tifusa, kada je to bilo od presudne va`nosti, obim medicinske pomo}i sa strane sna`no se pove}ao. Najve}i broj sanitetskih ekipa stigao je iz Engleske, Rusija je samo u jednoj svojoj misiji imala 111 ~lanova, a {esnaesto~lanu ekipu poslala je Gr~ka. Iz Sjediwenih Dr`ava, sa nekoliko ekipa Crvenog krsta stiglo je ~etrdeset ~etiri osobe, a grupa od osam le kara i bolni~arki bila je opremqena iz jednog privatnog fonda. Po~etkom 1915. godine, sa jo{ ~etvoricom lekara i osmoro bolni~ara i medicinskih sestara, iz Amerike je prispeo dr \uro Gu~a i s wima se ukqu~io u jednu ~e{ko-amerikansku medicinsku misiju u \ev|eliji. Kako je u me|uvremenu Srbijom po~eo da hara tifus, toj je bolnici dobro do{la pomo} od preko osamdeset ^eha-dobrovoqaca, iz reda ratnih zarobqenika; me|u wima nalazio se jedan lekar, dok su ve}inu ostalih sa~iwavali {kolovani qudi: u~iteqi, profesori i in`eweri. Po~etkom aprila iste godine u tu je bolnicu iz Amerike stiglo jo{ sedamdeset {est lekara, sa prate}im sanitetskim, tehni~kim i pomo}nim osobqem(86, prvi nastavak, 77; 86, tre}i nastavak, 39). Od velike koristi bili su ~lanovi francuske sanitetske misije koja je u Sriju do{la po ~etkom 1915. godine. Velik broj francuskih lekara i bolni~ara u~estvovao je u suzbijawu epidemije pegavog tifusa, a “za sve vre me boravka i rada u Srbiji ovi Francuzi su u`ivali iskrene simpatije i u vojsci i u narodu”(30, 251). Univerzitet u Torontu organizovao je bolnice u Solunu i Bitoqu, a wihov kapacitet bio je 1.040 posteqa. U obe ma bolnicama radilo je 50 lekara i profesora, 73 bolni~arke i 173 lica u pomo}nim slu`bama. Kasnije, sti`u u Srbiju pojedinci i medicinske ekipe iz Australije, Novog Zelanda, [vajcarske, i drugih zemaqa. Sve pristigle ekipe bile opremqene neophodnim sredstvima za rad sa bolesnicima - od posteqa do lekova - a finansirale su ih humanitarne organizacije, dr`ave ili privatna lica. Mnoge zemqe poslale su pomo} u novcu i lekovima: Francuska, Italija, Rusija, Japan, [vajcarska, Argentina, ^ile, ~ak i turski Crveni polumesec. Najve}i broj engleskih sanitetskih misija stigao je u Srbiju trudom Saveza {kotskih `enskih dru{tava, o ~emu svojom kwigom nadahnuto svedo~i Monika Kripner (16). Godine 1914, kad su glasovi o ratu bili sve ja~i, sekretar tog Saveza bila je dok torka Elsi Inglis. Wenim zalagawem, uz otpor i veliko potcewivawe zvani~nih gradskih slu`bi, jula iste godine formirana je u Edinburgu jedna `enska dobrovoqa~ka sanitetska jedinica. Nekako istovremeno, gospo|a Mejbl Sinkler Stobart, `ena koja je svoje ratno iskustvo sticala u Balkanskom ratu, kao osniva~ i predvod-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

39

nik `enskog odreda za transport bolesnika i rawenika u Bugarskoj, zapo~ela je sli~nu delatnost u Londonu. Mesec dana kasnije, ona se sa svojom novom @enskom vojnom bolnicom nalazi iza fronta kod Antverpena. Po~etkom avgusta u~estvuje u organizovawu @enskog odreda hitne pomo}i i iskusna sanitetska radnica gospo|a Evelina Haverfild, koja odmah postaje zapovednik @enske dobrovoqa~ke rezerve. Ne{to kasnije, po{to je gospo|a Mejbl Gruji}, `ena srpskog ministra spoqnih poslova, intenzivno izve{tavala englesku javnost o sanitarnim nevoqama u Srbiji, u Londonu je oformqen Srpski potporni fond. Neke od prvih jedinica tog Fonda bile su pod pokroviteqstvom Bolnica {kotskih `ena. Prva jedinica Srpskog potpornog fonda stigla je u Srbiju sredinom novembra 1914. godine i svoju bolnicu sa 600 kreveta postavila u blizini Skopqa. Na wenom ~elu nalazila se ledi Lujza Margareta Lejla Vemis Paxet (1881-1938). Ova energi~na `ena, ~iji je mu` ser Ralf Spenser Paxet (1864-1940) kasnije postao komesar britanskih misija u Srbiji, “bila je idealna osoba za taj polo`aj. Ona je ne samo imala znatno isku stvo ste~eno jo{ tokom ranijeg boravka u srpskim bolnicama za vreme balkanskih ratova nego je kasnije ispoqila i retku sposobnost za rukovo|ewe. Neumoran radnik i vrsan organizator koji je u`ivao po{tovawe Srba i svih povre|enih, ona je zapawila qude iz kruga svoje porodice, koji su je (ranije) znali samo kao konvencionalnu i krhku mladu `enu”(16, 38). Pod utiskom novih saznawa o neprilikama u Srbiji, doktorka Inglis ponudila je srpskoj ambasadi u Londonu da jednu jedinicu Bolnica {kotskih `ena uputi na rati{te. Na sli~nu poruku istori~aru Robertu V. Siton-Votsonu, onda po{tovanom u Srbiji, dobila je telegram sa porukom da “Srpska vlada prihvata ponudu sa zahvalno{}u”. “Po{aqite nas tamo gde smo najpotrebnije”, tra`ila je doktorka Inglis. U decembru, kad se ve} ~inilo da je Srbija u bezizlaznom polo`aju, iz Sautemptona isplovila je Prva jedinica Bolnica {kotskih `ena, pod upravom doktorke Elinor Soltou. Da bi se bolnici obezbedila samostalnost, u “prtqagu” se nalazila sva potrebna oprema ukqu~uju}i osnovne `ivotne namirnice, lekove, le`aje i posteqinu za sto pacijenata. Ekipa je u Kragujevac stigla januara meseca, a morala je da odmah primi 250 pacijenata. Do prole}a bolnica je imala 650 kreveta. Pegavac je ve} kosio po Srbiji, pa je doktorka Soltou pregla da otvori i poseban stacionar za zara`ene bolesnike. Iako joj je sa tim u vezi bilo poslato jo{ deset bolni~arki, u Bolnicama {kotskih `ena ipak su odlu~ili da rasterete Kragujevac i da u Vaqevu otvore jo{ jednu bolnicu. Tamo se, naime, stawe sve vi{e

40

Ilija Petrovi}

pogor{avalo; pegavac se {irio stravi~nom brzinom, a rawenici, zbog nedostatka medicinskog osobqa, bili su ostavqeni bez ikakve nege. Dobrovoqci u Engleskoj i daqe su se prijavqivali za odlazak u Srbiju, a pristizala je i nova materijalna potpora. Obrazovano je jo{ nekoliko novih jedinica Srpskog potpornog fonda i Bolnica {kotskih `ena, pripravnih da krenu ~im se obezbedi transport. Me|u wima bila je i velika anglo-srpska bolnica, kasnije poznata kao “Jedinica Beri”, pod zajedni~kom upravom hirurga Xemsa Berija i wegove `ene Mej Dikinson Beri, tako|e lekarke. Ta jedinica }e biti jedna od najboqe opremqenih bolnica koje su stigle u Srbiju. Po~etkom 1915. godine akcija za pomo} Srbiji sve vi{e se {irila. Ugled doktorke Soltou i ledi Paxet bio je u Srbiji ogroman, pa je Ivning Standard 30. januara, objaviv{i telegram sa pozivom srpske vlade da o wenom tro{ku uputi “jo{ lekarki”, pozvao {kolovano medicinsko osobqe da krene u Srbiju. U februaru, bri tanska kraqica Meri prihvati la se pokroviteqstva nad Srpskim potpornim fondom, a u Odbor su u{li, primera radi, politi~ari Lojd Xorx i Vinston ^er~il, arheolog Artur Evans, kardinal Born, istori~ar Xorx M. Treveqan, i drugi. Druga jedinica Srpskog potpornog fonda, nazvana po ledi Korneliji Vimborn koja je dala sredstva za wenu opremu, ve} je bila na putu prema Skopqu; trebalo je da se tamo prikqu~i jedinici ledi Paxet, ~ijih se {esnaest lekara i bolni~arki, od ukupno devedeset osoba, razbolelo od pegavca. (Razbolela se i ledi Paxet, ali je ona, ~im se oporavila, ponovo do{la na rati{te, sa novom medicinskom ekipom od {ezdeset ~etvoro sarad nika). Tokom marta 1915. godine u Londonu je pripremqena Tre}a jedinica Srpskog potpornog fonda, a na weno ~elo stala je gospo|a Stobart, tek prispela sa francuskog rati{ta. Izvanredno snabdevena, ova bolnica sa pedesetak qudi u ekipi, isplovila je iz Engleske 1. aprila, a tek krajem meseca stigla je u Kragujevac. U wenoj opremi, uz vi{e od {ezdeset {atora, nalazilo se “trista posteqa s posteqinom i }ebadima, bale s ode}om za rawenike i izbeglice, velika koli~ina kuhiwske opreme, ukqu~uju}i pet {tedwaka, nekoliko prenosnih bojlera za toplu vodu, veliki rezervoari za hladnu vodu, materijal za perionice, hrana, velika koli~ina raznih lekova, sav sanitarni materijal, ukqu~uju}i aparate za dezinfekciju, prenosna kupatila i nu`nike, i nekoliko ambulantnih kola”(16, 73). Pove}ani priliv finansijskih sredstava omogu}avao je da se bolni ~ke jedinice i daqe osnivaju i {aqu u Srbiju. Doktorka Inglis potrudila se tada da na mesto glavnog lekara jedne od wih

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

41

dovede doktorku Alisu Ha~ison. Sa velikim iskustvom na rati{tima, najpre u Bugarskoj, tokom balkanskih ratova, sa doktorkom Stobart, a kasnije u Francuskoj, s prvom jedinicom Bolnica {kotskih `ena, doktorka Alisa prihvatila je poziv i krajem aprila zaputila se u Srbiju na ~elu nove misije. Posle skoro dvadesetodnevnog boravka na Malti, gde je trebalo pru`iti le karsku pomo} ve}oj grupi engleskih rawenika sa Dardanela i Galipoqa, ekspedicija je preko Soluna stigla u Vaqevo tek po~etkom juna. Za nepune dve nedeqe tamo je podignut veliki bolni~ki kompleks u koji je zatim sme{tena poqska bolnica, najboqe dotad opremqena, kako se tvrdilo: {est velikih {atora za bolesnike, hirur{ka sala, perionica, kuhiwa za bolesnike, {atori za prijem bolesnika, {atori za kupawe, kuhiwe i spavaonice za medicinsko osobqe, velika trpezarija, kancelarije za glavnog lekara i upravnika, {atori za gorivo, zalihe materijala i ostalo. Za doktorku Ha~ison bilo je to “znamewe nade i ~uda”, a ona se pitala “u kakve se nepoznate oblasti (wena medicinska misija) upustila i u koju svrhu”(16, 52). Po~etkom maja stigla je u Kragujevac i doktorka Inglis. Ona je tamo preuzela du`nost glavnog nadzornika svih jedinica Bolnica {kotskih `ena u Srbiji. Iako je uglavnom boravila u Kragujevcu, gde je doktorka Soltou dr`ala tri bolnice (hirur{ku, za pegavac i za povratnu groznicu), doktorka Inglis stizala je da odr`ava redovne veze sa svim jedinicama Bolnica {kotskih `ena i Srpskog potpornog fonda, kao i sa Srpskim Crvenim krstom i vojnim sanitetom. “Izme|u doktorke Inglis i Srba do{lo je do qubavi na prvi pogled. Oni su bili narod drag wenom srcu - hrabri, jednostavni, izdr`qivi, po{teni, prirodni, spremni da trpe bez jadikovawa - »xentlmeni po prirodi«, zvala ih je. Ona ih je obo`avala, a oni su je sa svoje strane po{tovali i voleli. Ne samo {to su bili duboko zahvalni toj ne`noj, marqivoj {kotskoj lekarki i wenim jedinicama koje su do{le iz tolike daqine da im pomognu kada im je bilo najte`e, nego su bili o~arani wenim jednostavnim {armom i uqudno{}u, vedrinom i dobrotom kojom je wena li~nost zra ~ila”. Zbog svega toga, u Srbiji se kasnije govorilo: “U [kotskoj su je na~inili lekarem, u Srbiji smo je hteli na~initi sveticom”(16, 48). Pored Bolnica {kotskih `ena i Srpskog potpornog fonda uspe{no su delovali: Britanski Crveni krst, Udru`ewe “Raweni saveznici”, Udru`ewe “Mladi farmeri”... i pojedinci koji su se zauzeli da prikupe novac, opreme bolnice i priteknu u pomo} Srbiji. Za kratko vreme, po ve}im srpskim gradovima nikle su dobro opremqene bolnice, od kojih ne ke i u blizini ratne zone.

42

Ilija Petrovi}

Tako|e, otvorene su mnoge prihvatne ambulante i previjali{ta neposredno iza linije fronta, a kasnije, po~etkom leta 1915. godine, i ve}i broj drumskih dispanzera (ambulanti), na me|usobnoj razdaqini od ~etrdesetak kilometara. Leta 1915. godine u Srbiji su “bile ~etiri poqske bolnice Bolnica {kotskih `ena - u Kragujevcu, Vaqevu, Lazarevcu i Mladenovcu - dve velike jedinice Srpskog potpornog fonda u Kragujevcu i Skopqu, Jedinica Beri i bolnica britanskog Crvenog krsta u Vrwa~koj Bawi, jo{ jedna bolnica britanskog Crvenog krsta u Skopqu, velika Britanska bolnica za infektivne bolesti u Beogradu (sa trideset lekara - IP), uglavnom za savezni ~ka vojna lica, i nekoliko mawih jedinica. U wima je bilo ukupno preko {eststo britanskih lekarki, medicinskih sestara, bolni~arki i dobrovoqnih negovateqica. U to osobqe nije bilo ubrojano nezavisno `ensko medicinsko osobqe i dobrovoqne radnice koje su do{le po vlastitoj inicijativi i bile pridodate srpskim bolnicama i potpornim organizacijama, kao {to je bila jedinica gospo|e Hristi} u Vaqevu. U jednom trenutku u zemqi je radilo pedeset britanskih lekarki. ^etrnaest ih je bilo samo u jedinici Srpskog potpornog fonda kojom je rukovodila gospo|a Stotbart. Osim britanskih jedinica, u Kragujevcu je bila jedna velika ruska bolnica, dve ameri~ke, jedna francuska medicinska misija”(16, 80. i 97-98). Ima li se na umu da su sve jedinice bile me{ovitog sastava, odnosno da je u medicinskim i drugim ekipama bilo i mu{kog sveta, da se na rati{te uglavnom i{lo po ugovoru, na odre|eno vreme(16, 37), da su na smenu dolazile nove li~nosti, da su se pojedine osobe povla~ile zbog bolesti ili iz drugih razloga, kao i da je jedan nemali broj ~lanova pojedinih misija umro u epidemiji (samo dvadeset lekara!), mo`e se re}i da je sa Ostrva, do toga vremena, u Srbiji radilo i svih 1.000 britanskih gra|ana. Dodaju li se tome i Rusi, Amerikanci, Grci, [vajcarci, Francuzi, Kana|ani, a verovatno i jo{ neki, onda se sa sigurno{}u mo`e konstatovati da je u medicinskim misijama sa strane u~estvovalo ne mawe od 1.500 dobrovoqaca (verovatno i cele dve hiqade), u ogromnoj ve}ini `ena. Jer, i dr Stankovi} veli u (100, 54) da “prema raspolo`ivim i prikupqenim podacima u toku 1914. i prvoj polovini 1915. godine javilo se diplomatskim predstavni{tvima Srbije u desetak dr`ava oko 600 pripadnika petnaestak nacionalnosti, a raznim dobrotvornim ustanovama i Crvenom krstu u savezni~kim i neutralnim zemqama jo{ oko 800 dobrovoqaca. Najbrojnije ponude upu}ene su iz Engleske - oko 500, Gr~ke - preko 400 i Rusije - preko 300. Od toga broja, u toku ratne 1914. godine, u Srbiji nalazimo... oko 250 dobrovoqaca... U prvoj polovini 1915. godine

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

43

broj dobrovoqaca znatno se pove}ao anga`ovawem ve}eg broja sanitetskih misija za suzbijawe epidemije pegavog tifusa, i to uglavnom iz Engleske i Rusije, tako da ukupan broj dobrovoqaca u tom periodu dosti`e impozantnu cifru od preko 800”. Sve to, ~ak i uz dopunski podatak da se na Dobruxi, uz Prvu srpsku dobrovoqa~ku diviziju, kao i na Solunskom frontu, nalazilo nekoliko medicinskih misija sa strane, sa kompletnim bolnicama i medicinskim i drugim tehni~kim osobqem u wima, Srpskom Crvenom krstu ni{ta nije smetalo da posle Velikog rata izvede kus i, najbla`e re~eno, nepromi{qen i nepristojan zakqu~ak da je “bilo u Srbiji 543 ~lana medicinskih misija od kojih 100 lekara”(24, 644). Ali, takvo razmi{qawe nije predstavqalo neku posebnu novinu za Srpski Crveni krst; na isti na~in, potcewiva~ki, ocewivan je i doprinos stranih medicinskih misija u balkanskim ratovima(50, 836). Koliko se dobrovoqaca borilo u Velikom ratu. Broj srpskih dobrovoqaca u Prvom svetskom ratu bio je vi{e nego dvostruko ve}i od onog u balkanskim ratovima i iznosio je najmawe 192.000, od ~ega oko 56.600 iz dveju srpskih kraqevina i barem 135.400 sa strane, kako sledi: 1. najmawe 25.000 u {est prekobrojnih pukova srpske vojske; 2. 1.300 mladih kaplara iz |a~ke formacije; 3. oko 17.200 dobrovoqaca u crnogorskoj vojsci, me|u wima najmawe 3.000 povratnika iz Amerike; 4. oko 50.000 prebega preko Drine, Save i Dunava, neposredno pred rat i na samom po~etku rata; 5. oko 10.000 dobrovoqaca iz reda austrougarskih vojnika zarobqe nih u Srbiji tokom prve ratne godine; 6. oko 40.800 dobrovoqaca iz iseqeni{tva, najve}im delom iz prekomorskih zemaqa, me|u kojima se nalazi i onih u ta~ki 3. ve} pomenutih 3.000 dobrovoqaca u crnogorskoj vojsci (ra~unatih u dobrovoqce “iz dveju srpskih kraqevina”); 7. oko 3.500 dobrovoqaca iz ruskog zarobqeni{tva, koji su na srpsko rati{te stigli Dunavom, s jeseni 1915. godine(85, 93); 8. oko 30.800 dobrovoqaca iz ruskog zarobqeni{tva, koji su ratovali na Dobruxi i na Solunskom frontu; 9. oko 1.800 Arbanasa iz Esad-pa{inog odreda(96, 94), za koji Vojna enciklopedija samo stidqivo priznaje da se “nalazio na Solunskom frontu na strani saveznika”(3, kwiga 2, 700); 10. najmawe 1.500 pripadnika stranih medicinskih misija; 11. oko 13.100 dobrovoqaca u Topli~kom ustanku. Izme|u dvaju svetskih ratova dobro se znalo da je u pripremu Topli~kog us-

44

Ilija Petrovi}

tanka bila upu}ena i Komanda savezni~kih vojsaka na Solunskom frontu, da je ustanak doneo brojne `rtve i da se krivice za sve to nije mogla osloboditi ni srpska Vrhovna komanda; za zvani~ne politi~ke i vojne faktore u posleratnoj Srbiji bio je to dovoqan razlog da se istina o ustanku pre}uti i {to pre preda zaboravu. To se najjednostavnije moglo ostvariti primenom one naredbe sa samog po~etka 1917. godine, kad su “ukinuti” svi “dobrovoqci, na{i podanici, sposobni za vojnu slu`bu”(1, dok. 58, 79); po toj logici, kao “na{im podanicima”, topli~kim ustanicima nije se dalo da se “ume{aju” me|u dobrovoqce. Kasnije, po{to je Srbiji naturena komunisti~ka ideja, tema je postala sasvim neprikladna, jer je novoj vlasti, i ina~e vrlo zainteresovanoj za suzbijawe takozvane “srpske hegemonije” i za ostvarewe “srpsko-bugarskog bratstva”, bilo osobito stalo da uloga bugarske politike i vojske u Topli~kom ustanku, ali i tokom celog Velikog rata, ostane u {to dubqoj senci i, po mogu}stvu, ne prime}ena. Nesumwivo, najte`e posledice po istorijsko pam}ewe o Topli~kom ustanku ostavili su onovremeni vo|i “srpske” levice, novembra 1917. godine izve{tavaju}i socijalisti~ku Internacionalu o zvani~nim stavovima Srpske socijaldemokratske stranke prema stawu u okupiranoj Srbiji. Proisticalo je iz tog spisa da je slu`benu politiku bugarskog okupatora prema srpskom narodu nametnula “reakcionarna banda razbojnika” na vlasti, a da “bugarski narod” sa tim nije imao veze. Istina, socijalisti~kim vo|ama u Srbiji nije bilo nepoznato da je Bugarska, “neverovatnim sistemom nasiqa i metodi~nom politikom istrebqivawa Srba”, pripremala teren za svoju zami{qenu prevlast na Balkanu, da je poredak u okupiranoj Srbiji bio daleko od ikakvog prava, morala i li~nih sloboda, da bi svako ko se izjasni kao Srbin odmah bio optu`en za veleizdaju i osu|en na smrt, da je upotreba srpskog jezika zabrawena, da su srpski u~iteqi i sve{tenici uglavnom pobijeni, da je velik broj Srba, sa ciqem da se “iz ovog dela Srbije udaqe svi elementi sposobni da razviju nacionalnu snagu”, deportovan u Malu Aziju i tamo masovno ubijan... Ako je ve} tako, te{ko da bi se za Bugare na{la ijedna lepa re~. Znali su to i srpski socijaldemokrati, te su, za svaki slu~aj, svoj izve{taj o bugarskim zlo~inima nad srpskim narodom u Toplici po~eli golemim pravdawima istih tih zlo~ina i “radosnom ve{}u” da za po~iwene zlo~ine nisu krivi bugarski vojnici. Naprotiv, “bugarski vojnik, a to }e re}i naoru`ani bugarski narod, proizveo je na celokupno srpsko stanovni{tvo, svuda gde je do{ao s wim u dodir, dobar utisak... Prost bugarski vojnik imao je simpatija za srpski narod”, tako da se “de{avalo veoma ~esto da su ovi

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

45

sinovi bugarskog naroda plakali... {to je Srbija upropa{}ena”. Bio je to isti onaj “naoru`ani bugarski narod” koji je okupirao Srbiju, koji je omogu}io uspostavqawe bugarske uprave i izveo sve one zlo~ine o kojima je i ina~e podrobno pisano u pomenutom izve{taju. Iako vo|ama srpskih socijalista “nije bilo poznato” kako je do ustanka do{lo, oni su se svojski potrudili da “naoru`ani bugarski narod” predstave kao de~ji vrti} i da za sve bugarske zlo~ine okrive “srpske zaverenike” koji su uspeli da umaknu “simpati~noj i pla~noj” bugarskoj vlasti. Svojim “zaverenicima” narod se nije mogao suprotstaviti, tako da se mora smatrati “normalnim” {to su bugarski okupatori “ove jadne qude kaznili smr}u... Oko 20.000 Srba ubijeno je pod tim izgovorom, od kojih je najvi{e 3.000 zbiqa u~estvovalo u ustanku... Hiqade `ena i dece internirani su, a drugi pobacani u zatvore. Trideset i {est sela oko Leskovca potpuno je istrebqeno... Odvedeno je gotovo sve mu{ko stanovni{tvo varo{i Ni{a, oko 4.000 qudi... Jedan policijski ~inovnik iz okoline Ni{a hvalio se docnije da je on zaklao vi{e od 300 Srba. »U po~etku je bilo dosta te{ko, moralo se uvek vi{e puta bosti no`em, ali kad sam se izve`bao, operacija je i{la ne mo`e lep{e biti: jedan udarac - i ~ovek je ubijen«...” A Vasilije Trbi}, ~ije se ime mo`e pro~itati u ovom Pomeniku, izvestio je o svom boravku tokom avgusta 1916. godine u okolini Sopqa, Prile pa, Velesa, Kavadaraca, Ki~eva, Tetova i Gostivara, a po zadatku dobijenom od srpske Vrhovne komande i Savezni~ke komande na Solunskom frontu: “U Prilepskoj, Vele{koj i Ki~evskoj okolini ubijeno je preko 2000 du{a, ve}inom `ena i dece. ^itave hajke dizale su se na neza{ti}eni narod i ubijali i pqa~kali, bez~astili sve do 1. februara pro{le godine. Ima vi{e od hiqadu primera, gde su bugarski vojnici silovali devoj~ice od 10 god. starosti a nebrojeni primeri, gde su pojedini komandiri ~eta bataqona, pri ulasku u selo saop{tavali vojnicima, da su te ve~eri sve `enske od 10 god pa navi{e wihove, dokle je vojska u selu. Nisam nai{ao ni jedan primer, da se neki bugarski oficir odvajao i da je uzimao narod u za{titu. U svim nevaqalstvima, svi su bili solidarni”(2, kwiga XXI, 209). Mimo navedenih cifara, u raspolo`ivoj gra|i o Prvom svetskom ratu sre}emo se sa jo{ dve velike grupe srpskih dobrovoqaca koje “jugoslovenska” istorijska nauka, ko zna iz kojih razloga, jo{ nije pomiwala: a. “wih 10.000 u prvo vreme”, ukqu~enih u srpsku vojsku neposredno po wenom ulasku u Crnu Goru, smatrani su dobrovoqcima

46

Ilija Petrovi}

i onda kad je kraj rata bio sasvim izvestan. Po{to se radilo o licima koja su u srpsku vojsku dobrovoqno stupila do 5/18. novembra 1918. godine, uprkos tome {to su ih srpski vojni organi olako “preveli” u obveznike (protivno mi{qewu Nikole Pa{i}a, koji je na pismeni upit ministra vojnog odgovorio da “Crnogorce treba smatrati kao dobrovoqce”), u ukupnom broju srpskih dobrovoqaca u Prvom svetskom ratu moralo bi i za wih biti mesta; b. oko 11.000 dobrovoqaca “zaboravqenih” na Dalekom istoku, u vreme dok su se delovi Srpskog dobrovoqa~kog korpusa kretali Sibirom na putu prema Solunu. Obra}aju}i se obnovqenom Ratniku, mese~nom vojno-stru~nom ~asopisu, u svesci I, godina XXXVII, Beograd 1921, strana 14, |eneral Mihailo Ra{i}, tokom nekoliko ratnih godina srpski ministar vojni, pi{e: “Svi smo bili iznena|eni kad nas je 1918., po ulasku u na{u Srbiju, francuska Vlada izvestila, da na krajwem istoku Sibira, blizu Vladivostoka, ima na 11.000 na{ih vojnika sa nekoliko oficira dobrovoqaca i molila nas da po{aqemo tamo nekoliko starijih srpskih oficira”. Iz toga {to se re~ dobrovoqaca nalazi pored re~i oficira ne treba zakqu~ivati da se tamo nalazilo nekoliko oficira dobrovoqaca. Radilo se, zapravo, o 11.000 srpskih dobrovoqaca iz Srpskog dobrovoqa~kog korpusa iz Odese, koji su, iz ko zna kog razloga, zalutali na putu kroz Sibir i iz Vladivostoka nisu krenuli pre proboja Solunskog fronta; svi oni bili su iz srpskih krajeva pod austrijskom ili ugarskom okupacijom. Sa ovim dvema grupama, ukupan broj srpskih dobrovoqaca u Prvom svetskom ratu pove}ava se na najmawe 213.000. Ne zna se kako je srpska vlada postupila s francuskim izve{tajem sa samog kraja Velikog rata, ali je izvesno da je polovinom januara 1921. godine, u svom 10. broju, novosadska Zastava dodatno upozorila da “potrebna je brza pomo} za spasa vawe ostataka Srba dobrovoqaca”. Povod za takvo pisawe nalazio se u retkim pismima srpskih dobrovoqaca zato~enih u ruskim logorima; iz wihovih pisama moglo se saznati da je tada po Rusiji bilo rasejano nekoliko desetina hiqada Srba i da su svi oni bili ostavqeni “na Bo`ju veresiju”. Zastava je pisala da “od kako su nesretnom Rusijom ovladali Jevrejin Trocki-Bron{tajn i wegova razbojni~ka banda, od to doba je Rusija postala pravi pakao za svakog dobrog Slovenina, a osobito za one Srbe, koji su se kao dobrovoqci uza ^ehe i Poqake borili protiv nema~kih pla}enika: boq{evika”. Mo`e biti da se tu radilo o dobrovoqcima koje je ruska vojna komanda izdvojila iz Srpskog dobrovoqa~kog korpusa za svoje vojno-politi~ke potrebe, na na~in opisan u jednom pismu iz Vla-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

47

divostoka, datovanom 6. maja 1919, a objavqenom u Zastavi od 7. januara 1920. godine: “Kada sam 1915. godine bio zarobqen, bio sam te{ko rawen u trbuh, da sam jedva `iv ostao; le`ao sam u bolnici 3 meseca, nisam mogao ni da se s mesta pomaknem, no posle toga sam ipak nekako ozdravio. 1916. godine sam postupio u I Srpsku Dobrovoqa~ku Diviziju u Odesu i bio sam kao pisar u {tabu dopunskog batalijona, a 1917. godine sam bio otkomandiran na front u Dobruxu u englesku bolnicu za pisara. Tu sam pro`iveo celu godinu, vrlo mi je dobro bilo, ali 1918. godine sam morao i}i daqe, jer su Nemci nastupali na Ukrajinu. Oti{ao sam na Kavkaz u grad Rostov na reci Donu al’ su Nemci i tamo do{li i morao sam opet daqe; do{ao sam u grad Samaru na reci Volgi. Ovde sam bio, kada se ~e{ko-slova~ka vojska podigla protivu tako zvanih boq{evika. Boj je trajao tri dana i na kraju ^esi pobede. Onda je vlast bila ovde ~e{ka, al’ nakon tri meseca boq{evici nadvladaju ^ehe, tako da smo morali i mi Srbi da idemo daqe odavde, po{to su i na{i neki odredi ovde se borili sa boq {evicima”, odnosno protiv wih. Naravno, “neki na{i odredi” bili su “pozajmqeni” iz Srpskog dobrovoqa~kog korpusa, ali, isto tako, mogli su to biti i dobrovoqci koji iz zarobqeni~kih logora nisu ni stigli do Odese, ve} su “pre~icom” ukqu~eni u vojne operacije ruske vojske protiv boq{evika. Najverovatnije, za ovu drugu vrstu srpskih dobrovoqaca nije se ni znalo u Srpskom dobrovoqa~kom korpusu u Odesi, jo{ mawe u srpskoj Vrhovnoj komandi na Solunskom frontu; razumqivo je stoga {to Kraqevina SHS, kasnije Jugoslavija, za te dobrovoqce nije ni htela da ~uje. O jednoj takvoj jedinici pi{e i Zastava u onom ve} navedenom tekstu od januara 1921. go dine: “Kad su ^esi na istoku Rusije obrazovali front protiv boq{evika, onda je pokojni juna~ni major Blagoti} (Matija Markov, ro|en u Jagodini 1884, poginuo 1918 - IP), u Rusiji obrazovao od dotada{wih Srba zarobqenika jedan dobrovoqa~ki puk, na ~elu koga je hrabri major oteo od boq{evika grad Kazan i tom prilikom je majora Blagoti}a jedan Maxar boq{evik ubio, a blagodarni Rusi wegov puk na zva{e imenom poginulog junaka... Ve}inu toga mukotrpnog puka sa~iwavahu Srbi iz krajeva biv{e austro-ugarske monarhije... Ali vremenom polo`aj te {ake junaka u sred ledenog Sibira postaja{e sve o~ajniji. ^esi se pogodi{e s boq{evicima, Francuzi isto tako i svi odo{e u Evropu natovareni ruskim zlatom i drugim blagom. A Srbi ostado{e, bez igde i~ega, i bez brata i prijateqa, u dubini Sibira, ostavqeni na milost i nemilost krvo`ednim boq{evicima; i oficire, i podoficire, i redo ve strpa{e u logore, gole, bose, gladne, a za stra`are im postavi{e naoru`ane

48

Ilija Petrovi}

Ma|are, sada najamnike boq{evi~ke. Mo`e se misliti, kako ti Maxari postupaju sa Srbima, koji su wima povereni na ~uvawe!!” Iz onog pisma iz Vladivostoka saznajemo da je jedan “jugoslovenski puk” bio stacioniran i u Tomsku, ali i da se velik broj Srba mogao sresti i drugde u Sibiru. U Vladivostoku su se tada “mogle videti sve vojske, koje su ratovale sa Nemcima i to amerikanske, engleske, kanadske, japanske, kineske, poqske, srpske, ~e{ke, talijanske, francuske, lati{ke, ruske i jo{ tamo neke, da se ne mo`e ni se titi sve. Sva je ta vojska ovde donesena da ratuje protiv boq{evika, ali osim ruske narodne armije, koju predvodi admiral Kol~ak i osim Japanaca ovi svi ostali su otkazali. Sa nami Srbima ovde danas vrlo r|avo opstoji; nas ima ovde u Sibiriji Jugoslavena do 50 hiqada i ho}e da nas bace u borbu, al’ qudi su prosto otkazali i ne}e, tako da ne znaju {ta da rade s nama. Ku}i ne}e nikako da nas nose, a mi ovde samo jedemo gotov lebac. [ta }e biti sa nama, sam Bog neka zna”. Dobrovoqci u proboju Solunskog fronta. Ne{to vi{e od polovine ukupnog sastava srpske vojske u zavr{nim operacijama na Solunskom frontu i u wegovom proboju ~inili su dobrovoqci: 1. oko 30.200 srpskih dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqa; 2. najmawe 25.700 dobrovoqaca prispelih iz zarobqeni{tva u Rusiji: a. barem 1.000 dobrovoqaca od onih koji su u Srbiju stigli Dunavom s jeseni 1915. godine(85, 93); b. 1.100 dobrovoqaca poslatih iz Odese 25. januara 1917. godine, a u Francusku prispelih sedam nedeqa kasnije(23, 139); v. najmawe 23.600 dobrovoqaca prispelih iz Rusije od kraja 1917. do 1. maja 1918. godine(23, 186. i 195). U ovoj drugoj velikoj grupi nalazilo se 2.663 pripadnika Druge divizije (prispele u Solun 7. decembra 1917. godine) i oko 21.000 pripadnika Prve divizije koja je pristigla u Solun u tri e{alona: oko 17.000 krajem januara i 3.934 iz Druge brigade prispe le u dve grupe: 29. marta i 1. maja 1918. godine(11, 248. i 284). Prema ustaqenoj “jugoslovenskoj” metodologiji, stvorenoj da bi se izi{lo u susret hrvatskim i slovena~kim interesima u novostvorenoj zajedni~koj Kraqevini, iz Rusije je na Solunski front prispelo svega oko 12.000 dobrovoqaca. I daqe, da bi se tragovi {to vi{e zamrsili, Vojna enciklopedija ne saop{tava koliko je dobrovoqaca u{lo u sastav Jugoslovenske divizije; orijentacije radi, od ukupnog broja dobrovoqaca iz ruskog zarobqeni{ta i maweg broja prebega na po~etku Velikog rata, samo iz Novog Sada bilo ih je oko 500 , i oko 600 iz Barawe(12, broj 12 od 17. januara i broj 24 od 1. februara 1920).;

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

49

3. bar 1.300 dobrovoqaca-Hercegovaca iz crnogorske vojske, od oko 1.700 koliko ih se na{lo na Krfu 28. februara 1916. godine, uo~i reorganizacije srpske vojske(2, kwiga XV-1916. godina, 64); 4. preko 300 dobrovoqaca iz crnogorske vojske(15, broj 412, 31. avgust 1917) i oko 800 Bokeqa(96, 94); 5. oko 2.500 dobrovoqaca iz mase od oko 10.000 austrougarskih zarobqenika u Srbiji prve ratne godine (koji su se dobrovoqno ukqu~ili u srpsku vojsku, `andarmeriju, grani~ne jedinice ili neke civilne slu`be za vojne potrebe); 6. oko 6.000 pre`ivelih boraca iz najmawe {est prekobrojnih pukova po~etnog formacijskog sastava od oko 25.000 vojnika(2, kwiga XV, 7. i 17); 7. oko 1.800 Arbanasa iz Esad-pa{inog odreda(96, 94); i 8. pre`ivelih oko 14.000 dobrovoqaca od ukupno oko 50.000 prebega iz susednih srpskih krajeva (sa zapadne strane) na samom po~etku rata(14, dok. 215, 298). To zna~i da je od ukupno oko 140.000 vojnika u sastavu srpske vojske(3, kwiga 8, 787), a mo`da i svih 150.000 - prema nekim drugim izvorima, u proboju Solunskog fronta i u zavr{nim operacijama za oslobo|ewe dveju srpskih kraqevina i prekodrinskih, prekosavskih i prekodunavskih srpskih krajeva u~estvovalo najmawe 82.600 dobrovoqaca, od toga oko 76.600 izvan Kraqevine Srbije, uglavnom iz krajeva koji su pre rata bili pod austrijskom i ugarskom okupacijom; tek primera radi, ovde dopisujemo da je samo “iz Koreni~kog i Udbinskog sreza bilo u Prvom svetskom ratu oko 3.000 solunskih dobrovoqaca”(104, 272) Same po sebi, ove cifre bile su srpskim vojnim komandantima i srpskim politi~arima ozbiqan i dovoqan razlog da se o dobrovoqcima u srpskoj vojsci ne ostavqa premnogo tragova. I tokom Velikog rata, i posle wega. No, za razumevawe podataka o brojnom stawu srpske vojske na Solunskom frontu vaqa znati i slede}e: Po izlasku na jadransku obalu i kra}em oporavku, pre`iveli srpski vojnici preba~eni su u Solun, gde su nekoliko meseci ranije bili udareni temeqi novom frontu. U me|uvremenu, u Francuskoj je odr`ana jedna konferencija savezni~kih vojnih komandanata, a tamo je predstavnik srpske Vrhovne komande, u uverewu da }e “Saveznici dati naoru`awe, koje }e nam dopustiti da se do kraja borimo sa poletom i izdr`qivo{}u za koje su srpski vojnici sposobni”, saop{tio da Srbija raspola`e sa oko 110.000 boraca i ne{to preko 40.000 neboraca. Saveznici su prihvatili ponudu, a Srbi su dobili svoje mesto na polo`aju prema neprijateqskim trupama. Vojne operacije u toj ranoj fazi Solunskog fronta bile su pra}ene velikim qud-

50

Ilija Petrovi}

skim `rtvama; samo u borbama za Kajmak~alan, gde su se posebno istakli dobrovoqci, izba~ena su iz stro ja 4.643 srpska vojnika, od ~ega 3.320 samo iz Drinske divizije. Od zapo~iwawa ratnih operacija na Solunskom frontu pa do oslobo|ewa Bitoqa srpska vojska izgubila je blizu 29.000 qudi(7, 283; 48, 123), dok je u svim tim operacijama od kraja avgusta do sredine decembra 1916. godine ukupan broj mrtvih, rawenih i nestalih iznosio 1.068 oficira i 32.381 vojnik (14, napomena uz dok. 115, 136). Tako veliki gubici srpske vojske, koja je po~etkom 1916. godine na Solunskom frontu i u severnoj Africi imala 140.000 vojnika, uzrokovali su wenu reorganizaciju; na samom po~etku 1917. godine rasformirani su svi ~etvrti divizijski pukovi, a broj ~eta u bataqonima sveden je na tri. Krajem marta rasformirana je i Tre}a armija, a weno qudstvo upotrebqeno je za popunu Prve i Druge armije. Petnaestog septembra 1918. godine savezni~ke snage krenule su u op{ti napad na neprijateqa, tako da je Solunski front probijen. Srpska vojska i tada je brojala izme|u 140 i 150 hiqa da vojnika, po{to je onih pribli`no trideset tri i po hiqade ratnika izba~enih iz stroja zameweno sa oko 10.000 dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqi - 6.600 iz Amerike i 3.600 iz Italije, Egipta i Francuske - i oko 25.760 iz Srpskog dobrovoqa~kog korpusa u Odesi; u tom se velikom trenutku, rekosmo, u sastavu srpske vojske nalazilo oko 76.600 dobrovoqaca izvan Kraqevine Srbije. Vi{e dobrovoqaca nego mobilisanih. Relativno malobrojno u~e{}e vojnika iz Kraqevine Srbije u proboju Solunskog fronta neposredna je posledica srpskog povla~ewa preko Arbanije i Crne Gore, posle vojni~kog poraza u okr{ajima sa nema~kom, austrougarskom i bugarskom vojnom silom na samom kraju druge ratne godine. Naime, na po~etku ratnih operacija protiv Austrougarske, Nema~ke i Bugarske ja~ina srpske vojske bila je 563.181 vojnik, podoficir i oficir, a crnogorske vojske 43.200(3, knjiga 7, 219-220). S obzirom na op{tu zdravstvenu situaciju u Srbiji prethodnih me seci, prema tome i u vojsci, stvarnom stawu bi}e bli`i podaci koje je izlo`io \or|e Jeleni} da “u ovom momentu ubojna snaga Srbije sastojala se na licu mesta, sem rawenika i bolesnika, iz 411.700 qudi i 8.879 oficira”(49, 339). Prema podacima srpske Vrhovne komande, u borbama u Srbiji od 5. do 31. oktobra 1915. godine poginulo je 18.326, umrlo od rana i bolesti 21.647 i zarobqeno 28.155 vojnika(3, knjiga 7, 220). Srpska Vrhovna komanda poku{ala je tada da svoje snage prikupi u okolini Pri{tine i da se preko Skopqa probije prema Gr~koj u susret savezni~koj Isto~noj vojsci. Po nesre}i, tom je vojskom tada komandovao jedan nezainteresovani francuski gene-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

51

ral, po imenu Moris Saraj, koji je u me|uvremenu, ne obave{tavaju}i o tome srpsku stranu, povukao svoje trupe prema gr~koj granici. Trodnevne te{ke borbe usmerene na prolaz kroz Ka~anik, i daqe prema Skopqu i Solunu, pokazale su da je jedina komunikacija s jugom bila prese~ena i da savezni~ku pomo} ne treba otud o~ekivati. Dotle, u toku povla~ewa, opet prema procenama srpske Vrhovne komande, poginulo je, zarobqeno, umrlo ili nestalo jo{ 136.600 vojnika(3, knjiga 7, 220). U takvim uslovima, ukoliko nije `elela da se preda, srpskoj vojsci samo je preostalo da poku{a proboj preko Arbanije i Crne Gore i izbije na more. S obzirom na novonastale okolnosti, 25. novembra 1915. godine Vrhovna komanda srpske vojske izdala je svim komandantima armija nare|ewe da se “daqe povla~ewe na{e vojske mora (..) izvr{iti kroz Crnu Goru i severnu Albaniju na Jadransko more, a na liniju: Dra~ - Skadar, ostavqaju}i potreban deo snage za stvarawe pravaca, koji od Pe}i, \akovice, Prizrena, Debra i Struge vode kroz Crnu Goru i severnu Albaniju na Jadransko more. Na ovoj liniji na{a vojska ima da se reorganizuje, snabde hranom, odelom, obu}om, oru`jem i municijom, kao i svima ostalim materijalnim potrebama. Daqa na{a akcija zavisi}e od stawa na{e vojske, kao i od op{te politi~ke i vojni~ke situacije kod na{ih saveznika... [to se od poqske i te{ke artilerije ne mo`e daqe vu}i postupiti ovako: Sve topove zakopati tajno na kakovo mesto, a zatvara~e i ni{anske sprave poneti sobom. Ova mesta pribele`iti i upamtiti. Svu zapregu povesti sobom i wu koristi(ti) za no{ewe fura`i.” Istoga dana, srpska Vrhovna komanda dala je komandantima operativnih trupa i jedno nare|ewe kome se zaista ne mo`e odre}i vizionarstvo. Ono glasi: “Nastao je trenutak, kada se sticajem prilika moramo povla~iti kroz Crnu Goru i Albaniju. Kod na{e vojske su moral i disciplina popustili a vera u spas Otaxbine izgubqena. Stawe vojske je u op{te nepovoqno. Bojati se, da sada pri po vla~ewu kroz Albaniju i Crnu Goru na Jadransko Primorje ne nastupi jo{ ve}a klonulost i rasulo kod trupa, kao i rasturawe i predavawe neprijatequ u ve}im razmerama. Da se nebi do ovoga do{lo potrebno je, da se vojnicima objasni ciq ovoga na{ega povla~ewa i da se oni ubede o wegovoj potrebi. Kapitulacija bi bila najgore re{ewe, jer se wome gubi dr`ava, a na{i saveznici bi nas sa svim napustili, i onda ne bi imao ko o nama da vodi ra~una, da nas snabdeva novcem, oru`jem i svima potrebama, niti da zastupa na{e interese. Mi bi bili sa svim izgubqeni. Jedini je spas iz ove te{ke situacije, povla~ewe na Jadransko Primorje. Tu }e se na{a vojska reorganizovati, snabdeti hranom, oru`jem, munici jom, odelom i

52

Ilija Petrovi}

svima ostalim potrebama, koje nam {aqu na{i saveznici, te }emo opet predstavqati jednu ~iwenicu, sa kojom }e na{i saveznici morati ra~unati. Dr`ava nije izgubi la svoje bi}e, ona i daqe postoji, i ako na tu|em zemqi{tu, dokle god je tu vladalac, vlada i vojska, pa ma koliko wena ja~ina bila. Gotovost saveznika, da nas do kraja izdr`e i neiscrpna wihova snaga na kraju }e slomiti zajedni~kog neprija teqa, a na{a }e Otaxbina opet biti slobodna i uve}ana. Ubedite sve, da je ovo povla~ewe dr`avna potreba, spas dr`ave, i da je u ovim te{kim danima na{ spas u is trajnosti, strpqewu i krajwem po`rtvovawu sviju nas, sa verom u kona~an uspeh na{ih sa veznika i da s toga treba istrajati do kraja”(2, kwiga XIII, 72-75). Samo pet dana kasnije, komandant Odbrane Beograda |eneral Mihai lo @ivkovi} primio je od komandanta [umadijske divizije jedan uznemiruju}i izve{taj: “U vezi mojih ranijih raporata o moralu i disciplini kod podru~nih mi trupa i ustanova, smatram za svoju stare{insku du`nost, da i po sledwi put u~inim koman dantu najozbiqniju predstavku, da su moral i disciplina kod vojnika i podoficira u tolikoj meri opali, da se vi{e na wih ne mo`e ra~unati. Begstvo iz komande i odricawe poslu{nosti svojim stare{inama uzelo je toliko maha, da su oficiri nemo}ni da ovo spre~e. Trupe nisu vi{e sposobne ni za kakvu borbu, a najmawe za nameravanu ofanzivu, jer su brojno slabe, pri tome gole, bose i gladne; stoka sasvim iznurena i nesposobna za vu~u. Arnautski `ivaq, neprija teqski je raspolo`en prema na{oj vojsci. Ni{ta se vi{e od wih nemo`e kupiti za ishranu qudi i stoke; zbog pqa~ke je razdra`en i sa oru`jem u ruci napada na{e vojnike. Ako i daqe budemo ostali na sadawim polo`ajima, ja predvi|am, da }emo i ovo malo vojske izgubiti, jer su vojnici i podoficiri, na `alost i ve}i deo oficira, izgubili svaku nadu u kakav uspeh i veru u svoje stare{ine. S toga molim komandanta, da ovu moju predstavku, koju ~inim po du`nosti da iznesem pravo stawe u svojoj komandi, uzme u najozbiqnije rasmatrawe i u~ini kategori~nu predstavku Vrhovnoj Komandi da se u duhu direktive Vrhovne Komande {to pre povu~emo sa vojskom, dok u vo zovima bude trajalo ovo malo hrane za qude i stoku sa kojom jedva da se mo`e do}i do novih slagali{ta, u protivnom katastrofa je neminovna”(2, kwiga XIII, 131). Situacija je zaista bila katastrofalna, jer je narednog dana, na sednici komandanata armija (kojoj je prisustvovao i |eneral @ivkovi}), vojvoda @ivojin Mi{i} ocenio da se naredba Vrhovne komande o izlasku na Primorje ne mo`e realizovati. Ponavqaju}i svoju raniju tezu da srpska Vrhovna komanda vi{e ne po-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

53

stoji i “da treba svima armijama skupqenim oko Pe}i pre}i u ofanzivu”(2, kwiga XIII, 118), on je zakqu~io “da u ovim prilikama ostaju dve rezolucije da se krenemo napred u ofanzivu te da vidimo od koga be`imo, pa uspemo li, dobro, ne uspemo li, onda da po{aqemo parlamentare neprijatequ i stupimo u pregovore sa wim, u ciqu obustave neprijateqstva”. Znaju}i da se “vojni porazi dadu popraviti, ali kapitulacija ne”(9, 268), Mi{i}eva logika nije prihva}ena; komandanti su od Vrhovne komande zatra `ili “da ona naredi daqe {to treba”, jer, kako je to vojvoda Stepa Stepanovi} “objasnio” Mi{i}u, “ona postoji kao zakonita vlast i da je to jedini konac koji nas vezuje za Otaxbinu”(2, kwiga XIII, 118). Istovremeno, Vrhovnoj komandi stavqeno je na znawe da je “moralno i materijalno stawe na{ih trupa (..) o~ajno. Pored sviju mera preduzetih da se dezertirawe spre~i trupe se naglo tope. Begstvo je u masi. Begunci borbom sa na{im trupama prokr~uju sebi put... Begunci prodaju oru`je Arnautima. Brojno stawe pukova prose~no broji samo nekoliko stotina qudi. Hrane kod trupa ima najvi{e jo{ za 4-5 dana”(2, kwiga XIII, 136-137). U skladu sa zakqu~kom armijskih komandanata da se nastavi sa povla~ewem, onako kako je Vrhovna komanda naredila, komandant Druge armije vojvoda Stepa naredio je da se za osigurawe pravca De~ani - Plav, kojim se vojska zaputila, po{aqe Dobrovoqa~ki odred, “samo taj odred mora da bude pod komandom i na snabdevawu” Vojvode Mi{i}a, po{to }e {tititi pravac koji vodi u pozadinu wegove armije. Ve} u toku 2. i 3. decembra do{lo je do o{trih oru`anih okr{aja sa Arnautima. Napadnut sa tri strane, Dobrovoqa~ki odred je “prepolovqen i sveden na 500 qudi”. Zbog toga, wegov proboj kod De~ana bio je onemogu}en, pa je od crnogorskih trupa zatra`eno da one preuzmu za{titnu ulogu. Verni svom moralnom na~elu da se “daju onome ko ih vi{e pla}a”(43, 107), Arnauti su tih dana `estoko napadali i na ostale srpske jedinice, ionako broj~ano oslabqene. Komandant Vardarske divizije, po{to je zapo~eto s wenim prikupqawem u armijsku rezervu, izvestio je 6. decembra Vrhovnu komandu da je brojno stawe wenih pet pukova svedeno na svega 814 vojnika i 438 pu{aka. “I ovo malo vojnika {to je preostalo posle izvr{enih te{kih mar{eva preko Albanije i pod borbom sa delom mesnog stanovni{tva, koje je nama neprijateqski raspolo`eno, mahom je bolesno i toliko slabo, da, ako se ubrzo ne po{tedi, odmori i ne ishra ni kako treba, osta}e se i bez toga... Li~no sam se uverio, da se vojnici, u koliko ih je jo{ ostalo, ne}e da biju, pa ~ak i `andari (me|u kojima su delom bili i dobrovoqci iz reda zarobqenika - IP) se ne biju kako treba, a bilo ih je, koji su begali ispred mene”(2, kwiga XIII, 195-196).

54

Ilija Petrovi}

U toku 10. decembra Vrhovna komanda primila je jo{ nekoliko izve{taja o vojni~kom (ne)raspolo`ewu, od kojih navodimo dva. Prvi je potekao od |enerala Ilije M. Gojkovi}a, komandanta Timo~ke vojske, i on glasi: “Moralno stawe trupa ove vojske posle povla~ewa u Albaniju krajwe je nezadovoqavaju}e. Moral je pao na najni`i nivo. Trupe su apsolutno nesposobne za ma kakvu akciju. Ne mo`e se ra~unati na najmawu otpornost trupa. Isku{ewa kroz koja su trupe ove vojske pro{le ostavila su dubok trag, i u ovome momentu, ose}aju se sve posledice tih isku{ewa. Kod trupa se ose}a jaka zamorenost u svakom pogledu. Trupe su nesposobne da izdr`e i sam dodir sa neprijateqem a o borbi ne mo`e biti ni re~i. Vojnici i oficiri o~ekuju da budu izvu~eni od dodira sa neprijateqem i osje}aju neodoqivu potrebu za odmor... U protivnom idemo u susret krajwem rasulu i potpunom rasturawu na{e vojske. Nikakve mere nisu dovoqne da ovome stawu budu lek... Sve stare{ine i vojnici osje}aju da su kao... napu{teni brodolomnici... Brojno stawe smaweno je do neverovatnosti, a i da je ma koliko, ono ne igra nikakvu ulogu”(2, kwiga XIII, 252-253). Drugi izve{taj poslao je |eneral Pavle Juri{i} [turm, komandant Tre}e armije: “Moralno stawe trupa veoma (je) nisko {to se moglo videti iz dosadawih izve{taja. Jo{ po prelasku Sitnice nastalo je begstvo i predavawe neprijatequ: patrola, mrtvih stra`a i ~itavih odeqewa. Velika studen i sneg... a naro~ito saznawe, da se, preko crnogorskih kr{eva, koji su u r|avoj uspomeni kod vojnika (iz vremena Prvog balkanskog rata - IP), ima da izvr{i prikupqawe na{ih trupa na Pri morju, potencirali su i onako nisko pali duh i moral trupa. Voqe za borbu sada nema ni kod vojnika ni kod oficira. Op{ta ravnodu{nost i klonulost u velikom stepenu. Sve opomene, saveti i naredbe da }e oni koji se udaqavaju iz komande biti pobiveni od Arnauta, da do ku}e ne}e do}i, ako do|u da }e tamo i}i u nema~ko ropstvo na najte`e radove, - ne poma`u ni{ta. Stroge mere i kazne ne poma`u, jer se begunci ne mogu da uhvate... Stawe moralno i brojno tako je da se ni na jednu jedinicu, ni na jedan puk nemo`e ra~unati ni u borbi protivu Arnauta, jo{ mawe protivu neprijateqskih trupa, pa ma one bile i male ja~ine”(2, kwiga XIII, 253). Prakti~no, nivo fizi~ke i moralne spremnosti srpskih vojnika bio je nedovoqno visok za sve ono {to se de{avalo tokom austro-nema~ko-bugarske ofanzive u Srbiji i, naro~ito, u uslovima u kojima su se isti ti vojnici na{li povla~e}i se preko arbana{kih gudura:

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

55

“Bilo je i u srpskoj vojsci vojnika, podoficira i oficira koji su u trenutcima qudskih slabosti napu{tali borbu; bilo ih je koji su se i predavali neprijatequ u borbi kada drugog izlaza nije bilo da se sa~uva `ivot; bilo ih je koji su samovoqno napu{tali svoje jedinice, lutali ili odlazili svojim ku}ama pa se posle toga ipak vra}ali u svoje jedinice. Me|utim, ono pravo dezerterstvo, svesno predavawe neprijatequ i prela`ewe na wegovu stranu, u srpskoj vojsci bilo je tako izuzetna pojava da se sa pravom mo`e tvrditi da ga ni je ni bilo. Tog dezerterstva nije bilo ni tragi~nih novembarskih dana 1915. na Kosovu... Ni apel Vrhovne komande, ni ube|ivawe stare{i na, ni disciplina, nisu mogli da zadr`e one, koji su posle sloma i propasti svih nada za spas na Kosovu - koju su propast srpski vojnici nazvali »drugim Kosovom« vide}i u woj analogiju Kosova 1389 - odlu~ili da napuste vojsku. Fizi~ki izmu~eni do krajwih granica, `ive}i u pokretu i borbama 50 dana pod najstra{nijim prilikama razbesnele prirode, podlegli su ose}awima napu{tenosti i razo~arewa zbog izostale pomo}i saveznika... (a) srpska vojska smatrala je da odgovornost snosi i srpska vlada... Istovremeno, poti{teni brigama za ostavqenim porodicama odlu~iv{i se na taj fatalni korak, u nadi da }e uspeti da se probiju kroz obru~ neprijateqa i da se vrate svojim domovima, oni su polazili u susret tragi~noj sudbini koju su sami izabrali. Po pravilu no}u, oni su izostajali za svojim jedinicama, a zatim naj~e{}e u grupama sastavqenim od ro|aka, suseda i prijateqa iz istoga mesta ili kraja, kretali svojim ku}ama. Mo`da je bilo i onih kojima je to po{lo za rukom; ostale je hvatao neprijateq, ubijao kao bandite ili slao u zarobqeni{tvo. Ali i tada me|u ovima bilo je najmawe onih koji su se prosto i jednostavno predavali neprijatequ”(30, 237-238). Mi{qewe srpske Vrhovne komande o vojnim beguncima, iskazano u naredbi od 18. aprila 1916. godine, bilo je ne{to druk~ije: “Na{i vojnici koji su izdali svoju zastavu, poku {avali (su da) se predadu neprijatequ, poubijani su najve}im delom, bilo od Arnauta koji su ih zaveli u neprolazne klance i tamo mrcvarili i pqa~kali, bilo od samih neprijateqskih vojnika, koji su ih prvo prezrivo ru`ili pa zatim klali, ili streqali. Tako su ve}ina tih nesre}nika odmah iskusili zaslu`enu kaznu. Oni koji nisu ubijeni ili pomrli od gladi, poslati su kao borci protiv Rusa, Talijana, Francuza i Engleza, ili su upotrebqeni za najgore radove, u rudnicima, po drumovima, `eleznicama i fabrikama, sa mizernom hranom i nikakvom platom”(2, kwiga XV, 253). Nekoliko redaka iste naredbe bilo je posve}eno i sudbini srpskog naroda u porobqenoj zemqi: “Svi vi|eniji qudi su inter-

56

Ilija Petrovi}

nirani, mnogi su nestali, mnogi odvedeni u neprijateqske zemqe. Najo~ajnije je stawe zarobqenika i sviju spo sobnih qudi koji su ostali u Srbiji. Zarobqenici su u velikom broju krvni~ki ubijani, mu~eni, kiweni, ista sudba postigla je i izbeglice, koji su do~ekali dolazak neprijateqa... Sem zarobqenika ovako je isto postupano i sa ostalim sposobnim qudima i mladi}ima, koji su nestajali, zatvoreni, terani u neprijateqsku vojsku ili odvo|eni na kulu~ewe”(2, kwiga XV, 253). I pored svih te{ko}a, 25. decembra Prva armija na{la se u okolini Podgorice, Timo~ka vojska jo{ se sukobqavala sa slabim bugarskim snagama izme|u Struge i Elbasana, dok su ostale jedinice ve} bile prikupqene oko Skadra. Prema izve{taju Vrhovne komande srpskom vojnom izaslaniku u Francuskoj, srpska vojska bila je tada svedena na 2.350 oficira i 110.000 vojnika, naoru`anih sa 72 topa, oko 50.000 pu{aka, 173 mitraqeza, 707 sabaqa i 1.700 karabina. “Napu{tawe cele na{e teritorije umawio je duh na{e vojske i uve}ao broj vojnika, koji se je predao neprijatequ”(2, kwiga XIII, 400). Za razliku od toga, dan ili dva kasnije, iz engleskog |ene ral{taba stigao je izve{taj da srpska vojska “predstavqa snagu od jedva 50.000 vojnika”(2, kwiga XIII, 402). Srpski vojni izaslanik u Italiji kapetan Hristi} trudio se da demantuje takve informacije, ali je, po svoj prilici, s tim i{lo te{ko. Kako se on i sam uverio “da sve izbeglice koje dolaze iz Srbije pri~aju, da srpske vojske i nema, da je anarhija, da je sve razbijeno, rastureno i t.d.”, predlagao je da se takvim pri~ama stane na put i izbeglice koje se ukrcavaju za Italiju upozore “da svojim lakomislenim pri~awem ne {kode otaxbini”(2, kwiga XIII, 402-403). Vrhovna komanda prihvatila je Hristi}ev predlog i od komandanta pristani{ta u Medovi zatra`ila da na pogodan na~in uti~e na izbeglice, uveravaju}i sve “da je srpska vojska brojno jaka oko 120.000 qudi (istoga dana napisan je i jedan izve{taj u kome se tvrdi da je vojnika bilo 112.000! - IP), da se wen broj s dana u dan uve}ava, a wena snaga oporavqa i uzdi`e i da nisu daleko dani, kada }e srpska vojska ponovo osvedo~iti svoju stvarnu vrednost”. Uo~i Bo`i}a 1916. godine, po{to se znatan broj zalutalih i izostalih vojnika prikqu~io svojim jedinicama, Vrhovna komanda je saop{tila “brojnu ja~inu qudstva pojedinih armija”, kako sledi: Prva armija 22.988, Tre}a armija 29.758, Druga armija 15.092, Odbrana Beograda 21.135, Komanda trupa Nove Oblasti 13.260, Timo~ka Vojska 26.400 i Rezervne trupe 11.117 vojnika, {to ukupno ~ini 139.750 pre`ivelih(2, kwiga XIII, 424). I pored toga, Vladimir ]orovi} zapisa}e da “broj srpskih vojnih lica, koja su uspela da se spasu, cenio se na 120 000”(20, Tre}i deo, 222).

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

57

Na licu, u rashodu, u rezervi. Na sve podatke o brojnom stawu srpske vojske, ukqu~uju}i i one koji se smatraju zvani~nim, treba gledati s velikom rezervom, jer i Vlado Strugar u (90) veli da je “srpska vojska 14. septembra 1918, pred proboj Solunskog fronta, imala po spisku: 8.893 oficira i vojna ~inovnika i 149.504 vojnika; od ovoga qudstva je 30.691 vojnik i stare{ina u rashodu”. Na isti na~in, s rezervom, treba tretirati i Strugarove podatke, jer on u istom tekstu tvrdi da “srpska vojska ima sedam divizija, koje su 14. septembra 1918. brojale vojnika i oficira, po spisku: Kowi~ka - 4.140; Moravska - 14.747; Dunavska - 19.111; Drinska - 17.855; Timo~ka - 15.564; [umadijska - 16.195; Jugoslovenska - 22.277. Sveukupno, toga dana divizije su imale na licu mesta - 86.376 vojnika i stare{ina, a ostatak - u rashodu”. Prera~unato ne{to druk~ije, od ukupno 109.889 vojnika i stare{ina u svim divizijama, 23.513 bilo je u rashodu. Ne{to komplikovaniju ra~unicu nudi Velimir Iveti} u (91), koji pomiwe ukupno brojno stawe sedam srpskih divizija i ukupno brojno stawe rodovskih jedinica. U prvu kategoriju on je svrstao 109.889 qudi po spisku (16.601 dobrovoqac me|u wima), odnosno 86.376 qudi na licu (13.786 dobrovoqaca). U drugu grupu smestio je 115.443 ~oveka po spisku (16.404 dobrovoqca me|u wima), odnosno 88.456 qudi na licu (13.476 dobrovoqaca). Ne upu{taju}i se u bilo kakvu raspravu o pojmovnim razlikama izme|u ukupnog brojnog stawa sedam srpskih divizija i ukupnog brojnog stawa rodovskih jedinica, ali i uz pretpostavku da nam Iveti} ne predla`e da ukupno brojno stawe srpske vojske uo~i proboja Solunskog fronta utvr|ujemo sabirawem ponu|enih cifara, mora se re}i da je wegova cifarska predstava o dobrovoqcima u sastavu srpske vojske, najbla`e re~eno, potcewiva~ka, nepristojna i, ~ak, uvredqiva za srpske dobrovoqce i srpski dobrovoqa~ki pokret u celini. Utoliko pre {to je objavqena u Dobrovoqa~kom glasniku, ~asopisu Udru`ewa ratnih dobrovoqaca 1912-1918, wihovih potomaka i po{tovalaca iz Beograda.

“Upotreba” srpskih dobrovoqaca
Srbija se odri~e dobrovoqaca. ^im je po~ela da se povla~i prema Crnoj Gori i Arbaniji, Srbija je prestala da vodi ra~una o svojim dotada{wim dobrovoqcima. Iz jednog saop{tewa srpskog Ministarstva inostranih dela od 22. decembra 1916. godine, datom Ministarstvu vojnom, proizilazi da “nismo vodili ra~una o dobrovoqcima, kad smo se preko Albanije povla~ili, nego smo ih otpustili i ostavili da idu kud koji zna”(2, kwiga XXI, 636). Vi{e kao pravdawe no ozbiqan podatak deluje izve{taj Ministarstva vojnog predsedniku srpske vlade Nikoli Pa{i}u da je po~etkom 1916. godine nare|eno “da se u Medovi zadr`i nekoliko stotina dobro voqaca, biv{ih zarobqenika, koji su ne{to ranije, usled prilika u toku povla~ewa (kad, gde, kako? - IP) i mogu}nosti da budu zarobqeni, bili dobili otpust iz vojske i paso{ za inostranstvo”(1, dok. 85, 112). Na taj “otpust” treba gledati samo kao na pri~u pri~e radi, a ne kao na “gest dobre voqe” prema srpskim dobrovoqcima sa strane, po{to je svima bilo dobro poznato da dobrovoqci nisu imali drugog izbora no da u povla~ewe krenu sa ostalim delovima srpske vojske. Nesuvislo deluje navod iz ovog izve{taja da su “otpu{teni” dobrovoqci dobili paso{e za odlazak u inostranstvo, jer se zna da u povla~ewu preko Arbanije i Crne Gore nikome nije bilo do administrovawa, jo{ mawe do ne~ijeg sla wa u inostranstvo. Da se tek tako moglo i}i u inostranstvo, sa paso{om, bilo bi logi~no da se na isti na~in tamo povu~e i “preostali” deo srpske vojske, ratnih zarobqenika, stranih medicinskih misija, civila i - dece. Ako se kasnije pomiwe onaj Dobrovoqa~ki odred, kao je dina dobrovoqa~ka jedinica, to mora biti razumqivo, jer, da je i on izba~en iz pri~e, ispalo bi da dobrovoqaca u srpskoj vojsci nije ni bilo; po{to su svi znali da ih je bilo, srpska Vrhovna komanda morala je o wima sa~uvati bar taj jedan trag, makar koliko on bio sitan. Uistinu, dobrovoqcima nije bilo ni na kraj pameti da se pri povla~ewu pona{aju onako kako je to u~inio povelik broj vojnika iz srpske vojske: da se izdvajaju iz svojih jedinica, da be`e svojim ku}ama, da se predaju; svaki takav poku{aj bio bi korak u smrt(30, 237-238; 32, 253), jer se dobro znalo da zarobqene dobrovoqce ~ekaju ve{ala, a nije bilo ni nepoznato kako su se Maxari u “revolucionarnim” danima 1848-1849. godine odnosili prema srpskim dobrovoqcima sa strane(35, 150-151). Otud, gubici me|u dobrovoqcima bili su tokom povla~ewa neuporedivo mawi od onih koji su sna{li vojnike iz Srbije. Ima li se sve to u vidu, cifra od jedva 50.000 pre`ivelih srpskih vojnika(2, kwiga XIII, 402), koja je potekla iz engleskog General{taba, pribli`no je odgovarala stvarnoj ja~ini srpske vojske,

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

59

bez “otpu{tenih” dobrovoqaca, na dan-dva pred Novu 1916. godinu. Razliku do oko 112.000 vojnika, koju je srpska Vrhovna komanda odmah saop{tila srpskim vojnim izaslanicima u Italiji, Francuskoj i Engleskoj, ili “oko 120.000 qudi” u naredbi komandantu pristani{ta u Medovi, mogli su ~initi, najve}im delom, dobrovoqci; isti oni koji su nepun mesec i po dana ranije bili “otpu{teni” i ostavqeni “da idu kud koji zna”, a koji su ipak stigli na arbana{ko primorje, po{to drugog izlaza za wih nije bilo. Solunski front u ranoj fazi. Vojne operacije u ranoj fazi Solunskog fronta bile su pra}ene velikim qudskim `rtvama, tako da je srpska vojska ponovo morala biti reorganizovana; na samom po~etku 1917. godine rasformirani su svi ~etvrti divizijski pukovi, a broj ~eta u bataqonima sveden je na tri. Naredbom srpske Vrhovne komande “ukinuti” su i “dobrovoqci, na{i podanici, sposobni za vojnu slu`bu”(1, dok. 58, 79), {to zna~i da su i prekobrojni pukovi prestali da postoje kao takvi. Krajem marta rasformirana je i Tre}a armija, a weno qudstvo upotrebqeno je za popunu Prve i Druge armije. Dotle, rasformiran je i Dobrovoqa~ki odred(3, kwiga 8, 786), a razme{tawem wegovih pripadnika uklowen je jo{ jedan trag o srpskim dobrovoqcima. Ostala je samo naredba pukovnika Krste Smiqani}a, komandanta Drinske divizije, napisana 18. marta 1917. godine a posve}ena Dobrovoqa~kom odredu(1, dok. 232, 374-376). Iz we se mo`e saznati da su dobrovoqci u{li u sastav Drinske divizije 28. septembra 1916. godine, po novom kalendaru, i da su odmah stali u prvi borbeni red. “U posledwem lomqewu i pobe|ivawu neprijateqskih snaga... na Kaj mak~alanu, Dobrovoqa~ki odred imao je jednu od najzna~ajnijih i najte`ih uloga. Pripremiv{i se u toku 29. septembra 1916. godine za veliko delo dobrovoqci izle}u 30. septembra iz svojih ro vova a zatim u jednom juri{u koji izaziva po{tovawe i priznawe, u naletu jednostavnom i prostom, a pod jakom neprijateqskom vatrom, izbijaju i definitivno ovla|uju najvi{im vrhom Kajmak~alana”. Uzimawem Kajmak~alana srpska vojska zakora~ila je na svoju zemqu, {to joj je dalo izuzetno moralnu snagu. Narednih dana, u borbama na Gruni{tu, “Dobrovoqa~ki odred u~inio je ponova veliki napor, napor koji je prema{io wegovu snagu. Odred je tada mu~nim i krvavim napadima protivu neprijateqa znatno nad mo}nijeg, uspeo da otme sve bugarske predwe polo`aje... i satera neprijateqa pozadi wegovih `i~anih prepreka... Krvavo rvawe koje je potom nastalo... i silni napadi i kontranapa di na ovom malom par~etu zemqe, a izvr{avani sa o~ajni~kom hrabro{}u, proslavili su ime i juna{tvo na{ih dobrovoqaca...

60

Ilija Petrovi}

Slavni dobrovoqci!... Vas nepobedime junake, povukla je u borbu `arka qubav za slobodom i vatrena `eqa da se raskinu ropski lanci vekov nih neprijateqa. Pohitaste kao orlovi krsta{i u gwezdo majke Srbije da sa wenim sinovima, potomcima Obili}a i Kraqevi}a Marka, lu~u slobode visoko uzdignete i da bez suza i straha, sunce slobode prenesete {irom na{ih krajeva... Va{a vrela srca, puna ~astoqubqa i osvetni~ke krvi bez mrqe i srama prineste na oltar Velike Srbije i stvoriste legende. Nepobedimi junaci! Va{e bojno dru`equbqe sa Drinskom divizijom posvedo~eno je na istorijskim juna~kim megdanima: Kajmak~alana, Sivog brega, Crnog kamena, Gruni{kog visa. Va{e bojno dru`equbqe osve{teno je na gomilama kostura va{ih drugova i hrabrih Drinaca. Neka se va{e bojno dru`equbqe pri~esti iz jednog putira ratnog svr{etka... Skinimo kape i poklonimo se senima palih ju naka, va{ih besmrt nih drugova, koji natopi{e i zali{e svojom krvqu prag Otaxbine i uzviknimo: Neka im je ~ast i slava! Vama, junaci, kao znak dubokog priznawa i iskrene zahvalnosti, kli~em: @iveli dobrovoqci!” U istoj ravni sa ovom naredbom stoji i jedno “odli~no priznawe dobrovoqa~kom herojstvu” koje je krajem 1924. godine ispisao pukovnik ]ira Daskalovi}, komandant XII pe{adijskog puka [umadijske divizije, u “ratnoj oceni” za rezervnog kapetana Stanoja Mihalxi}a, srpskog dobrovoqca: “Za vreme proboja solunskog fronta, poru~nik g. Stanoje Mihalxi}, koji je na solunskom frontu vr{io du`nost komandira 3. ~ete 1. bataquna XII pe{(adijskog) puka, koja je bila sastavqena od samih dobrovoqaca, dobio je sa ~etom najte`i zadatak. Sa Bezimene kose imao je da napadne na Bugarski redut, koji je bio solidno izra|en i udaqen samo 80 metara od na{ih rovova, opkoqen preprekom od bodqikavih `ica, koju na{a artiqerija za vreme pripreme nije mogla dovoqno da poru{i usled velike blizine. Na dan proboja, 2. septembra (15. po novom kalendaru - IP) u 5,30 ~asova, na moj dati znak pi{taqkom, wegova hrabra ~eta poletela je kao orlovi i u besnom naletu usko~ila u bugarski redut za samo ~etiri minuta, dejstvuju}i no`em i bombama na Bugare. Ovo je bio jedinstveni uspeh i primer hrabrosti i po`rtvovawa i wegova je ~eta prva od celokupne vojske na Solunskom frontu na~ela bugarski front i prva razlupala kapiju za milu nam otaxbinu”(12, broj 281 od 9. decembra 1924). [ta sa dobrovoqcima. S ukqu~ivawem dobrovoqaca u srp sku vojsku uvek je i{lo te{ko. Zanemarimo li prvobitni zvani~ni stav srpske vojske da se ne formiraju zasebne dobrovoqa~ke jedinice(1, dok. 1, 3), kao i neprihvatawe neodre|eno velikog broja

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

61

onih zarobqenika koji bi “mogli u~initi znatnih usluga” a ostavqeni su “da ~ame... u neradu, izme{ani sa ostalim zarobqenicima, onda kada je na{oj vojsci i najmawa pomo} od koristi”(1, dok. 12, 18), najve}u te{ko}u dobrovoqcima predstavqao je bahat i osion odnos stare{ina prema wim. Taj problem izbio je na videlo i na Krfu, kada je srpska vojska ve} bila u fazi reorganizovawa. Tamo je, na primer, jedna grupa zarobqenih Srba iz austrougarske vojske, dobrovoqaca koji su u srpsku vojsku stupali “sa najboqom voqom i odu{evqewem” ne bi li se borili za oslobo|ewe od austrougarske okupacije, izlo`ila Ministarstvu vojnom svoje nevoqe i, zbog sistemati~nog i`ivqavawa “stare {ina” nad wima, zatra`ila dozvolu za otpust iz vojske. Kada su u pitawu srpski oficiri i wihov odnos prema vojnicima, ovi dobrovoqci ni{ta novo nisu otkrili. Novo bi moglo biti gola ~iwenica da Ministar stvo vojno nije tim odnosima posve}ivalo pa`we u te{kim ratnim uslovima, kada su susreti sa smr}u, svojih bliskih ili sopstvenom, oficirima ipak ostavqali dovoqno vremena da zlostavqaju ratnike. U predratnim vremenima, sve to bilo je “normalna” pojava i povod pre~estim raspravama u Narodnoj skup{tini Kraqevine Srbije. I sada, evo, na Krfu, posle svih nevoqa u povla~ewu, dosledan nastojawu da o dobrovoqcima ne treba ostavqati previ{e tragova, srpski ministar vojni nije se mnogo optere}ivao navedenom molbom. On je 31. marta 1916. godine samo naredio da se polo`aj srpskih dobrovoqaca iz reda austrougarskih zarobqenika “sa na{eg i ruskog fronta”, ve} raspore|enih u operativnoj vojsci, grani~nim trupama, `andarmeriji i kadrovskim trupama u novim krajevima, najzad reguli{e. ^itava “ministarska regulativa” sastojala se u obja{wewu koji }e se dobrovoqci smatrati borcima, koji neborcima, a koji }e se prikqu~iti ostalim zarobqenicima ako “ne bi `eleli da slu`e dobrovoqno u na{oj vojsci ni kao borci ni kao neborci”(1, dok. 44, 52-53). Sa gledi{ta visokih vojnih komandanata, i ova “regulativa” bila je najprihvatqivija onda kad se dobrovoqaci nisu ni prime}ivali u vojnim jedinicama. I posledwih desetak ratnih meseci nije se krila namera srpske Vrhovne komande da sve dobrovoqa~ke grupe rasformira i wihovo qudstvo rasturi po ostalim pukovskim jedinicama. \eneral Petar Bojovi}, na~elnik srpske Vrhovne komande, potowi srpski vojvoda, objasnio je da od prispelih dobrovoqaca ne treba formirati zasebne jedinice, ve} ih odmah treba “uturiti” me|u stare vojnike. “Dobrovoqa~ke jedinice mogle bi se zadr`ati samo izuzetno, u slu~aju ako im je ve} takvo obe}awe dato od strane Ministarstva vojnog. Ali i u tom slu~aju,

62

Ilija Petrovi}

te jedinice ne bi trebalo da budu ve}e od ~ete, koje bi ulazile u sastav sada{wih bataqona”(1, dok. 233, 376-377). To gledi{te on je obrazlagao va`e}im stavovima srpske vlade da su dobrovoqci neophodno potrebni kao popuna na frontu i da se oni ne bi ni kupili da takve potrebe nema. Naravno, |eneralu Bojovi}u bilo je odli~no poznato na koji su na~in dobrovoqci “upotrebqavani” prethodnih ratnih godina, i u pogledu zadataka, i u pogledu gubitaka, i u pogledu snabdeva wa. Nije iskqu~eno da su svi ti faktori, i pojedina~no i u svom zbiru, i ranijih godina odlu~uju}e uticali da se dobrovoqci odmah ukqu~e u redovne jedinice, mada se ne sme zanemariti ni jedan izuzetno zna~ajan organizacioni razlog: da nije bilo takve popune, pojedine mawe ili ve}e vojne formacije iz redovnog sastava morale bi se spajati ili ukidati posle svih ve}ih bitaka. Pogodnosti za budu}e naseqavawe dobrovoqaca. Na predlog ministra privrede od 17. novembra 1916. godine, srpska vlada donela je uredbu o naseqavawu u “novim krajevima”, po kojoj }e se dobrovoqcima u srpskoj vojsci dodeqivati dr`avna zemqa. Budu}i da se tada ra~unalo samo sa vojni~kim porazom Austrougarske, a ne i sa wenim rasturawem, Srbija se smatrala obaveznom da, u granicama svojih mogu}nosti, svim dobrovoqcima iz prekodrinskih, prekosavskih i prekodunavskih krajeva, onima koji se ne bi vra}ali u Ameriku a ne bi im bilo povratka ni u zavi~aj, obezbedi prostor za naseqavawe i najosnovnije uslove za zasniva we novoga doma. Najve}i deo te odluke glasi: “Vlada Kraqevine Srbije polaze}i sa gledi{ta, da nikog ne mo`e silom naterati na slu`ewe u srpskoj vojsci re{ila je... da prima rado svakog onog Jugoslovena, koji bude sam izjavio, da }e stupiti u srpsku vojsku, bilo kao borac, bilo kao neborac u pozadini... Kraqevska vlada ne mo`e primiti na sebe du`nost da izdr`ava porodice onih, koji bi se odazvali ota~estvenom pozivu i stupili u redove srpske vojske, jer bi stvorila presedan, ne toliko hr|av koliko neostvarqiv, s obzirom na na{e nov~ano stawe i na na{e vojnike, koji se bore ve} nekoliko godina a niko ne izdr`ava wihove porodice, premda oni imaju pre~e pravo potpo re, nego li svi drugi, koji bi se sada javili, da stupe u na{u vojsku. Kraqevska vlada izuzima samo one Jugoslovene, koji `ive u Americi i otuda do|u u srpske dobrovoqa~ke trupe - redove. Svakome takvom dodeli}e PET HEKTARA plodne zemqe u Makedoniji radi naseqa. Zemqa je wihova ako ostanu `ivi, ako pak poginu u borbi pravo svojine prelazi na naslednika, koji moraju biti: Srbin, Hrvat ili Slovenac”(1, dok. 84, 110).

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

63

Stav mnogih srpskih dobrovoqaca prema toj obavezi Kraqevine Srbije bio je pomalo neobi~an. Prema svedo~ewu Nikole Petrova ^ovi}a, dobrovoqca pristiglog iz Amerike a posle rata nastawenog u Liparu, kod Kule, “obe}awe da }emo dobiti pet hektara zemqe nije bio nikakav motiv za nas dobrovoqce. Mi smo se jo{ na putu, u la|i prema Evropi, u kartawu igrali u te obe}ane hektare zemqe. Odlu~uju}a (za dolazak na rati{te - IP) je bila na{a qubav prema Srpstvu i Srbiji”(32, 85). Stavovi prema dobrovoqcima iz Crne Gore. Raspolo`ewe prema Crnogorcima u srpskoj vojsci oscilovalo je s vremena na vreme, uvek u zavisnosti od odnosa srpske vlade prema crnogorskoj vladi u emigraciji, a zapa`awa o wima bila su prili~no kontradiktorna. Tako, na primer, jednom se ka`e da bi Crnogorce “trebalo izdvojiti da bi bili po{te|eni od mnogo neprijatnosti, koje im naro~ito Bosanci, Hercegovci i Dalmatinci prire|uju, {to je ~esto uzrok `albama, a ponekad i tu~ama ja~ih razmera”(1, dok. 238, 382-284). Drugi put, 25. oktobra 1917. godine, vojvoda Stepa Stepanovi} pi{e da je u Vardarsku diviziju bilo raspore|eno petnaestak Crnogoraca iz Amerike, a wihovo dr`awe bilo je “posve hr|avo, u borbu ne}e da idu, van borbe tako|e vrlo hr|avi”(1, dok. 239, 384). To potpuno odudara od mi{qewa koje je u Solunu, prvog dana 1917. godine, u vezi sa jednim nare|ewem srpskog Ministarstva vojnog(1, dok. 53, 72), izrekao kapetan Milutin Nikoli}, vr{ilac du`nosti komandanta Bataqona Srba dobrovoqaca: “Crnogorci koji se sada nalaze u Bataqonu nisu ni~im dali povoda da se posumwa u wihovu odanost nama”(1, dok. 56, 76). U jednom poverqivom pismu Vrhovnoj komandi od 13. februara 1917. godine, ministar vojni Bo`idar Terzi} ka`e da se de{avalo “da su pojedini od na{ih vojnika pa ~ak i oficira r|avo predusretali poneke dobrovoqce koji su sa raznih strana do{li da se uz nas bore. Ovakve neuputnosti ponaj~e{}e su se de{avale prema Crnogorcima ne dvoje}i pokad{to od wih ~ak ni Hercegovce... To mestimi~no i trenutno neraspolo`ewe prema Crnogorcima, potpuno je neosnovano i neopravdano... I ako su ovakve pojave retke i poti~u vi{e sa jezika nego iz srca, ipak su one nedostojne Srba u op{te, a naro~ito iz Srbije, koji su vazda bili predstavnici nacionalne prosve}enosti, nesravwive verske tolerancije i uzoriti borci za ujediwewe na{eg raskomadanog naroda”(1, dok. 231, 373). [to se ti~e dobrovoqaca iz Crne Gore u srpskoj vojsci, slu`beni podaci o wima obra|ivani su “ciqno”, zbog ~ega se mogu smatrati proizvoqnim, krajwe neobjektivnim i, stoga, potpuno neupotrebqivim. Tako, na primer, srpska Vrhovna komanda “saz-

64

Ilija Petrovi}

nala” je da je decembra 1917. godine takvih dobrovoqaca bilo svega 171; po jednom spisu od 4. oktobra 1918. godine, samo u sedam jedinica “gde ih je bilo ne{to vi{e” i u nekim pozadinskim jedinicama bilo je 1.147 Crnogoraca; jedan dan ranije, Vrhovna komanda dobila je obave{tewe od ministra vojnog da u srpskoj vojsci ima ukupno 844 Crnogorca, me|u kojima bi trebalo tra`iti i onih oko 650 crnogorskih dobrovoqaca koji se u srpskoj vojsci sre}u sredinom 1916. godine(27, 119). Bez obzira na sve to, nesporna je istina da se “crnogorska krv (..) lila i u redovima vite{ke i bratske srbijanske vojske, u jugoslovenskim legijama, u ruskoj vojsci, kao i na Zapadnom frontu u redovima kanadske vojske, engleske jugoafrikanske vojske i u francuskoj Strana~koj legiji. I u tim redovima, kao svagda, Crnogorci su dali primere hra brosti i juna{tva. Savezni~ke dnevne zapovesti to su ~esto o~itovali, kao i dobivena ratna odli~ja... Hiqadama Crnogoraca bore se u redovima kanadske vojske, gde su se divqewa dostojni poka zali... Sre}ni smo i ponosimo se tim, {to su u zna~ajnoj pobedi na reci Mezi u~estvovali i svoju krv za Francusku prolili vojnici Crnogorci”(44, 150-154). Dopisa}emo ovde i ocenu koju je o crnogorskim ratnicima ispisao |eneral Milan \. Nedi} u svojoj kwizi Srpska vojska na Albanskoj Golgoti, Beograd 1937: “Crnogorski junaci su u~inili sve za slavu srpskog oru`ja, za wih same nije u~inio gotovo niko ni{ta. U velikoj katastrofi koju je do`ivjela srpska vojska, crnogorska vojska, naro~ito u ovom periodu povla~ewa ka Jadranskom primorju, u~inila je usluge, koje se ni~im i nikad ne mogu naknaditi... Da je Crnogorska vojska u ovim tragi~nim trenucima popustila i time omogu}ila da se izvede Austriski manevar o opkoqavawu Srpske i Crnogorske vojske po zamisli Austro-Ugarske vrhovne komande, nebi bilo traga srpske vojske, a srpski narod nebi bio ovo {to je danas. Zahvaquju}i samo velikom osje}awu srbizma i bratstva Crnogorska vojska je istrajala i potvrdila i ovoga puta staro uvjerewe o Crnogorskom dijelu srpskoga naroda (kurzivom istakao IP), da je pun ~ojstva i juna{tva”(prema 52, 57-58). Dobrovoqci u nemilosti. O zlehudoj sudbini srpskih dobrovoqaca izme|u dvaju svetskih ratova, tokom Drugog svetskog rata i u Drugoj Jugoslaviji ({to ukqu~uje i nedovoqnu zainteresovanost beogradskog Udru`ewa ratnih dobrovoqaca 1912-1918, wihovih potomaka i po{tovalaca da se otkrije puna istina o dobrovoqa~kom pokretu), sastavqa~ ovog Pomenika pisao je u kwizi Srpski dobrovoqci 1912-1918 - Brojke i sudbina, Novi Sad 2001, 67-140.

Dobrovoqci iz iseqeni{tva po zavi~ajnosti i nacionalnosti
Na ovom mestu bavimo se zavi~ajno{}u i nacionalno{}u samo jednog dela popisanih dobrovoqaca (9.258); iz te ra~unice izuzeti su pripadnici Pivkovog bataqona (712) i stranih medicinskih misija koje su u balkanskim ratovima (150 osoba) i Velikom ratu (583 osobe) delovale u sastavu srpske ili crnogorske vojske na nekom od wihovih rati{ta, ukqu~uju}i i ono na Dobruxi. Zavi~ajnost. Bavimo se, dakle, samo imenima 7.813 srpskih dobrovoqaca (tristotinak ih je dopisano kasnije), ~ija je zavi~ajnost odre|ena po regionalnom principu, azbu~nim redom, kako sledi: Austrougarska 23 Boka i Pa{trovi}i 407 Bosna 862 Vojvodina Srpska 437 Gorwa Krajina 2676 Italija 17 Kosovo i Metohija 242 Ma}edonija 23 Rumunija 36 Rusija 37 Sjediwene Ameri~ke Dr`ave 13 Slavonija 264 Slovenija 36 Kraqevina Srbija 101 Hercegovina 1019 Hrvatska 292 Crna Gora 1043 Neodre|eno poreklo 285 Svega 7813 Nacionalnost. Po nacionalnosti, bili su to: Srbi 7631 97,670 Hrvati 52 0,666 Slovenci 31 0,397 ^esi 13 0,166 Rusi 45 0,576 Italijani 21 0,269 Amerikanci 6 0,077 Ostali 14 0,179 Svega 7813 100

66

Ilija Petrovi}

Zbog toga {to se do podataka u ovim dvema tabelama do{lo pojedi na~nim prebrojavawem, lako je mogu}e da neki od wih sadr`e i pokoju gre{ku; ovo se naro~ito ti~e nacionalnog sastava, gde je kao Srbin mogao pro}i i neki Hrvat s imenom i prezimenom ~isto srpskim i iz srpskog naseqa, ili obrnuto, ukoliko je neki dobrovoqac s mo`da neobi~nijim prezimenom poticao iz nekog naseqa ozna~enog kao hrvatsko. A da se ne bi pomislilo da je ta ra~unica pravqena na {tetu biv{e “jugoslovenske” bra}e, vaqa znati da Hrvati uop{te nisu bili zainteresovani za bilo kakvo ratovawe u srpskoj vojsci, ponajmawe dobrovoqno. Hrvatski Jugoslovenski odbor (tada jo{ u obliku inicijativne grupe istaknutih hrvatskih politi~ara) po~eo je da o dobrovoqcima razmi{qa tek 24. januara 1915. godine, kada se moglo u~initi da je vojni i politi~ki polo`aj Austrougarske ozbiqno uzdrman i da srpske pozicije naspram we stoje vrlo kvalitetno. Toga dana Odbor je odlu~io da po~ne sa pri kupqawem dobrovoqaca, u posebnoj jedinici nazvanoj “Jadranska legija”(73, 23-25). Hrvatski ciq bio je sasvim jasan: u~e{}e hrvatskih dobrovoqaca u eventualnim vojnim operacijama za “oslobo|ewe” od Austrouga rske i stvarawe “velike Hrvatske” trebalo je osigurati pod tutorstvom neke vojne sile koja nije srpska, a ponajpre bi mogla biti italijanska; od Italijana je i tra`ena podr{ka u tom smislu. Kqu~ne li~nosti u Odboru, Ante Trumbi} i wegovi hrvatski saradnici, Srbiju su dr`ali u sumwivoj rezervi, ali su zato predvi|ali da imaju “neku svoju hrvatsku vojsku, koja bi se opremila van dodira sa srpskim faktorima i koja bi bila moralna potpora wihove politike. Zato se u ...proglasima i nagla{avalo da }e Jadranska legija imati i vlastito odeqewe Crvenog krsta i da }e se boriti poglavito u na{im krajevima Jadranskog Mora”. Od Legije se, zapravo, nije ni o~ekivalo “da postigne velikih vojnih uspjeha, ali }e zato mo}i da u mnogom smjeru pripomogne pri oslobo|ewu devet milijuna austrijskih Jugoslovena. Sama wezina pojava ima}e veliko moralno zna~ewe”(73, 25-26). Da se zaista ra~unalo sa “moralnim” efektima, a ne vojni~kim, vidi se i iz ~iwenice da se na skup{tini emigranata, na kojoj je donesena odluka o stvarawu Jadranske legije, prijavilo samo sedam dobrovoqaca(1, 82; 73, 72), ali i iz poruke potencijalnim dobrovoqcima da se pri upisu mogu izjasniti `ele li slu`iti “pod oru`jem ili kod Crvenog krsta”(73, 26). Koliko je koristi bilo od sve te pri~e kazuje Trumbi} u jednom svom pismu od 15. juna iste godine da “prema na{im sada{wim obave{tewima svakako bi bio osiguran minimum od 300 dobrovo-

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

67

qaca za Legiju” i da “iz mnogih va`nih razloga odlu~ili smo odmah po~eti sa skupqawem”; nameravano “skupqawe” ostalo je prazna pri~a, a jo{ dugo se u Odboru baratalo cifrom od 200-300 potencijalnih dobrovoqaca. A sa tolikom “koli~inom” dobrovoqaca nije se mogao voditi rat, ponajmawe pobedni~ki! Znao je to i Trumbi}, te je 30. oktobra 1918. godine, kad je ve} bilo izvesno da }e Austrija biti prinu|ena na prekid ratnih operacija (istovremeno dok je, po Hinkovi}evom svedo~ewu, javno, “konvencionalnom la`i za opsjeniti prostotu”, hvalio odredbe Krfske deklaracije), tajnom po rukom pozvao Jugosloven sko narodno vije}e u Va{ingtonu da “hitno, bez odvlake upotrijebi(..) sav upliv, da se osigura upotreba ameri~kih trupa za okupaciju svih spornih gradova ili teritorija u Austro-Ugarskoj... Ameri~ke trupe bile bi svagdje pozdravqene kao dobro do{le. 50.000 neizvje`banih momaka bilo bi jama~no dovoqno. Preporu~ujemo stoga, da one okupiraju glavne ta~ke u Dalmaciji, Istriji, Krawskoj te Hrvatskoj i Slavoniji. Va`no je, da se niti talijanske niti srpske trupe ne upotrijebe, a to se mo`e izbje}i samo na poruku Sjediwenih Dr`ava”(73, 531). Takva poruka Sjediwenih Dr`ava nije dobijena, po{to je pomo}nik ameri~kog dr`avnog sekretara odgovorio da Trumbi}evom zahtevu “ne bi bilo nikakve zaprijeke” kad mu se ne bi opirao Pa{i}. “Sporazumite se najprije s wime, savjetovao nam je ironi~ki, pa }emo onda vidjeti... ^ini se da je ve} vrlo dobro znao prije sve, nego {to je od nas tra`io da mu ka`emo”(51, 38-39). Pet godina kasnije, Trumbi} je objasnio o ~emu se tokom ratnog vremena sporio sa Pa{i}em: “Pravo Srbije na oslobo|ewe svoje bra}e zna~i to, da na{e zemqe i na{ narod u Austro-Ugarskoj postaju predmet osloba|awa. Ja nasuprot mislim, da treba priznati na{emu narodu wegova prava na nezavisnost tako, da on postane subjekt i nosilac svoga prava. To pravo wemu pristoji kao narodu (koji se nije ni potrudio da doprinese sopstvenom oslobo|ewu - IP), a ne zato, {to postoji Srbija kao nezavisna dr`ava... Primijetio sam suvi{e, da na{i dobrovoqci u u srpskoj vojsci i u Rusiji, ostaju}i nadaqe pod komandom, pod kojom jesu, treba da budu priznati kao redovite savezni~ke trupe, koje se bore za pravo svoga naroda na slobodu. Ina~e ti dobrovoqci sa gledi{ta me|unarodnoga ratnoga prava nisu nego rebeli (odmetnici - IP), koji su uzeli oru`je protivu svoga suverena”(73, 491-492). U odbrani hrvatskih interesa i u strahu da bi se rat uskoro mogao zavr{iti bez savezni~kog statusa za Jugoslovenski odbor,

68

Ilija Petrovi}

Trumbi}u ni{ta nije smetalo da dobrovoqce iz Rusije i sa drugih strana proglasi odmetnicima i buntovnicima “protiv svoga suverena”. On to ka`e jer zna da se ne radi o Hrvatima (kojima i nije bilo do odricawa od austrijskog suverenstva); dobrovoqci su bili skoro iskqu~ivo Srbi, a buntovni{tvo i odmetni{tvo bilo je najmawe {to im je u svom raspolo`ewu prema Srbima mogao pripisati. Po istoj toj logici, Hrvatima (i Slovencima) pripada pravo na oslobo|ewe samom ~iwenicom da postoje kao narod, a rat koji je Srbija vodila sporedna je stvar; najbitnije u svemu jeste mogu}nost da se Srbi-dobrovoqci nazovu “Jugoslovenima” i da, uz Hrvate (i Slovence), koji se za tu priliku mogu nazvati isto tako, budu tvorci hrvatskog (i slovena~kog) oslobo|ewa. U svakom slu~aju, treba smatrati da se izra~unati odnosi ne mogu u potpunosti primeniti na celu statisti~ku masu (oko 55.500 dobrovoqaca iz iseqeni{tva, bez pripadnika stranih medicinskih misija i Pivkovog bataqona), ali se mo`e smatrati izvesnim, zbog ve}eg broja ^eha, Rusa, Italijana i Ostalih u ovom uzorku, da su u srpskim oslobodila~kim ratovima 1912-1918. godine Srbi ~inili pribli`no 98,7 procenata ukupnog broja dobrovoqaca kojima se bavi ova kwiga i ~iji je tek mali broj dospeo u wen osnovni deo - Pomenik svetih srpskih ratnika. Podrazumeva se, dakle, da ovaj Pomenik nije kona~an, po{to se u wemu nalaze samo imena koja su bila dostupna sastavqa~u ove kwige, i ne samo wemu. Na`alost, imena najve}eg broja iz velike grupe od najmawe 58.500 dobrovoqaca prispelih iz prekomorskih zemaqa zauvek }e ostati nepoznata; to su imena onih koji su pristigli u balkanske ratove i u Veliki rat do prole}a 1917. godine. Radi se ovde o neopravdano zaboravqenih, za sada bezimenih preko 15.000 u~esnika balkanskih ratova (od pribli`no 16.200 dobrovoqaca prispelih iz Amerike, Male Azije, Carigrada, Egipta i Ju`ne Afrike) i tako|e potisnutih u zaborav preko 34.000 u~esnika Velikog rata (iz mase od preko 42.300 dobrovoqaca u srpskoj i crnogorskoj vojsci iz prekomorskih zemaqa, ukqu~uju}i Italiju, Francusku i druge evropske zemqe, osim onih koje su bile u sastavu Austrougarske), prispelih na rati{ta u Srbiji i Crnoj Gori (1914-1915) i na Solunski front (1916-1918). Ali, s obzirom na stawe u sada{woj srpskoj istorijskoj nauci, prilog za sada iz prvog reda prethodnog pasusa zna~ewski se mo`e izjedna~iti s prilogom zauvek.

U ovom Pomeniku sabrana su imena ukupno 9690 srpskih dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqa (ukqu~uju}i Italiju, Francusku i druge evropske zemqe zapadno i severno od dveju srpskih kraqevina, osim onih koje su bile u sastavu Austrougarske), prispelih na rati{ta u Srbiji i Crnoj Gori (1912-1915) i na Solunski front (1916-1918). Jedan mawi deo, mo`da tri-~etiri stotine, stigao je u balkanske ratove, a dvestotinak wih dolazilo je iz Amerike dva puta, najpre u balkanske ratove, a potom u Veliki rat; sastavqa~ ove kwige smatrao je da svi oni treba da se na|u u istoj vrsti: borci, neborci, sanitetsko i tehni~ko osobqe u medicinskim misijama ili pojedina~no; ovi posledwi uvr{teni su u Pomenik bez obzira na to iz koje su zemqe do{li. 1.1. Osnovu Pomenika ~ini 5.659 imena preuzetih iz Glavnog spiska Jugoslovenskih dobrovoqaca do{av{ih iz Amerike od 6. februara 1917. do 30. oktobra 1918. godine i po azbu~nom redu li~nih imena popisanih u prvoj i drugoj kwizi Arhiva Vojske Jugoslavije, fond broj 5. 1.2. Najve}i deo preostalih imena prenesen je iz slede}ih kwiga ili kra}ih tekstova: • \uro Batri}evi}, Dobrovoqci u oslobodila~kim ratovima Crne Gore 1875-1918, Podgorica 1997 (dvesta dvadeset ~etiri imena); • Hercegovci - Srpski ratni dobrovoqci u ratovima Crne Gore i Srbije 1912-1918, Beograd 2002 (sto trideset ~etiri imena); • Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije, Ljubljana 1936 (sto tri imena); • Hercegovci - Srpski ratni dobrovoqci u ratovima Crne Gore i Srbije 1912-1918, Beograd 2004 - Dopuna monografije (~etrdeset pet imena); • Srpsko kolo, Zagreb 1919 (sedamdeset devet imena); • Petar R. Jovi} i Nikola B. Popovi}, Dobrovoqci 1912-1918, Beograd 1989 (sedamdeset imena); • \or|e Stani}, Lipar - Srpska dobrovoqa~ka kolonija u Ba~koj, Beograd 1998 ({ezdeset tri imena); • Stojan Karaxi}, Vuka [ibali}, Drobwak - Porodice u Drobwaku i wihovo porijeklo, Beograd 1997 (pedeset pet imena); • Vlado Gojni}, Crnogorci u Americi, Podgorica 2002 (~etrdeset osam imena); • Spomenica Srpskog lekarskog dru{tva 1872-1972, Beograd 1972 (trideset sedam imena); • Dane Raj~evi}, Monografija Divosela 1527-1945, Gospi} 1990; • Sje}awa - Kazivawa u~esnika, Odbor za sakupqawe istorijske gra|e o Pa{trovi}ima, Petrovac na Moru 1998 (trideset dva imena); • Vaso S. Kolak, Istorija dobrovoqa~ke kolonije Stepanovi}evo, Novi Sad 1956, neobjavqeno (trideset imena); • Amerikanski Srbobran, broj 5704. od 19. aprila 1934, Pitsburg (dvadeset tri imena); • Ilija Vojvodi}, Rusko Selo u ratu i miru, Novi Sad 1969 (dvadeset dva imena); • Vladimir J. Popovi}, Patwe i `rtve Srba sreza trebiwskog 1914.-1918 (reprint), Trebiwe 1996 (dvadeset dva imena); • Slavo Stija~i}, Dobrovoqci iz Trebiwskog kraja, Dobrovoqa~ki glasnik broj 10, Beograd 1997, 113-128 (dvadeset dva imena); • G. Kosti}, Da se ne zaboravi..., Beograd 1954 (dvadeset jedno ime);

1.

Prethodne napomene uz Pomenik

70

Ilija Petrovi}

• ^edomir Bulaji}, Rodoslov bratstva Bulaji}a, Beograd 1987 (dvadeset imena); • \or|e Krstono{i}, Dobrovoqci iz Amerike - Krvava pro{lost 1914-1918, Detroit 1962 (petnaest imena); • Jelica Novakovi}-Lopu{ina, Srbi i Jugoisto~na Evropa u nizozemskim izvorima do 1918, Beograd 1999 (petnaest imena); • Vojislav M. Bulatovi}, Rovca - Bratstvo Bulatovi}a, drugo izdawe, Novi Sad 2004 (petnaest imena); • Nikola B. Popovi}, Jugoslovenski dobrovoqci u Rusiji 1914-1918, Beograd 1977 (osamnaest imena); • Tomislav Vlahovi}, Vitezovi Kara|or|eve zvezde sa ma~evima, Beograd 1989 (trinaest imena); • Jovan P. Tri{i}, Spomenica proslave 25 godi{wice stupawa Crne Gore u Balkanski rat i osnivawa prvog samostalnog dobrovoqa~kog bataqona u Crnoj Gori 1912-1937, Cetiwe 1938 (dvanaest imena); • Milena [otra-Ga}inovi}, Vi|enja - Iz iseljeni~kog `ivota u Americi, Beograd 1990 (jedanaest imena); • @ivko A. \urkovi}, Klen~ani, Nik{i} 1995; • Mom~ilo Popovi}, Milica (roman), Virpazar/Beograd 2004 (deset imena); • Zoran Veqanovi}, Mi{i}evo (1925-1996), Subotica 1996 (deset imena); • Rade Vujisi}, Bratstvo Vujisi}a, Podgorica 1998 (deset imena); • Jovan D. Panxi}, Ostrvica, Beograd 2003 (deset imena); • Golgota i vaskrs Srbije 1916-1918, Beograd 1971 (sedam imena); • Du{an M. Vu~urovi} i Milan S. Vu~urevi}, Vu~urovi}i - Vu~urevi}i iz Bjelopavli}a, Beograd 1995 ({est imena); • Pomenik poginulih i umrlih lekara u oslobodila~kim ratovima 1912-1918, Srpsko lekarsko dru{tvo, Beograd 1922 (sedam imena); • Dobrosav Turovi}, Pomo} Srba iz Kanade i Amerike, Dobrovoqa~ki glasnik broj 10/1997, 109-112 (pet imena); • Milorad Obradovi}, Obradovi}i iz Tepaca ispod Durmitora, Podgorica 1997 (tri imena); • Radivoje Jani~i} i Petar Jani~i}, Ilija ([}epanov) Jani~i}, Dobrovoqa~ki glasnik broj 10/1997, 143-144 (tri imena); • Miodrag St. Joksimovi}, Selo Bu~e sa rodoslovom Joksimovi}a, Beograd 1998; • Vasko Kosti}, Srpska narodna garda Kotor, Kotor 1990 (nekoliko imena); • Arhiv Srema, Sremska Mitrovica, neobra|eni spisi (pet imena); • Srbobran, Srpski narodni list i organ Saveza Sjediwenih Srba Sloga iz Wujorka, brojevi 393-414 od 15. III do 14. IX 1917 (nekoliko imena); • Jugoslovenska Dr`ava, glasilo Jugoslovenske narodne obrane iz Valparaisa, od 28. jula 1918. godine (nekoliko imena); • Du{an Uzelac, Lika i Srbi meda~ke op{tine, Beograd 2004 (~etiri imena); • Vukoti}i, Beograd 2001 (tri imena) • Ratomir Rade Radanovi}, Mokrine kod Herceg Novog... 1336-2000, Beograd/Herceg Novi 2002; • Iz neobjavqenog zapisa Pavla [}epova Mitrovi}a iz Du~i}a kod Podgorice (dva imena).

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

71

1.3. Oko sto pedeset imena ispisao je Mihajlo Stojakovi} (Omarska, kod Prijedora, 1923 - Novi Sad, 1997) iz tekstova objavqivanih po raznim kwigama, novinama i drugim publikacijama. 1.4. Osamnaest imena uzeto je iz pisma koje je krajem novembra 1993. godine Svetozar Kozomora iz Nove Crvenke poslao novosadskom Dnevniku povodom jednog Stojakovi}evog feqtona o dobrovoqcima, a istim povodom tridesetak imena (me|u wima i jedno koje se nije nalazilo na spisku `rtava sa potopqenog “Brindizija”) saop{tio je Branislav Radoman, penzionisani pukovnik iz Novog Sada. Deset imena prikupio je Svetozar Radowi}, penzionisani profesor istorije iz Sente, osam Nikola Radoj~i}, penzionisani bankarski ~inovnik i sekretar Matice iseqenika Vojvodine iz Novog Sada, ~etrnaest Milan Mici}, profesor iz Vojvode Stepe, osamnaest Stevo-Zeko Vojnovi} iz Novog Beograda, rodom iz Banatskog Kara|or|eva, a devet univerzitetski profesor dr Mihajlo Baji} iz Novog Sada, ro|en u Banatskom Dvoru. Dvadeset pet imena dao je Dmitar Mati} iz Lipara, prema dokumentaciji pripremqenoj za pisawe kwige o liparskoj dobrovoqa~koj naseobini, a dva imena Veqko Savi}, penzionisani nastavnik iz Siriga, prema spiskovima u seoskom dobrovoqa~kom udru`ewu. 1.5. Do ostalih imena sastavqa~ je do{ao tokom istra`iva~kog rada vezanog za razne teme iz novije srpske istorije, listaju}i novine, ~asopise, kwige ili raznu arhivsku gra|u. 2. U vremenu od 2. decembra 1992. do 7. maja 1993. godine, za potrebe beogradskog Udru`ewa ratnih dobrovoqaca 1912-1918, wihovih potomaka i po{tovalaca, imena iz Glavnog spiska prepisali su (u svesku sa 400 numerisanih stranica) diplomirani in`ewer Vuka{in [o{ki} i studentkiwa Ankica Bo`i~kovi}, izbeglica iz Like, oboje iz Beograda, a to je potvrdio i overio pukovnik Velimir Iveti}, na~elnik Vojnog arhiva. Jednu polovinu tro{kova nastalih u vezi s tim podmirio je naru~ilac, dok je drugu polovinu isplatio Mihajlo Stojakovi}, s pravom da spisak prepi{e za svoju li~nu arhivu. Pri izradi ovog Pomenika kori{}en je Stojakovi}ev prepis. 2.1. Imena iz spiska na ra~unar je (1997) prebacio Milan Lasica, profesor, po{tanski ~inovnik iz Novog Sada, a Nemawa Petrovi}, student elektrotehnike, uredio je spisak prema azbu~nom redu prezimena. Za razliku od izvornog spiska (ime, o~evo ime, prezime), novi redosled li~nih podataka (prezime, ime i o~evo ime) ustanovqen je u ovom Pomeniku iz prakti~nih razloga, po{to je odre|enu osobu lak{e prona}i po prezimenu ; na primeru prvog upisanog dobrovoqca (nepoznatog prezimena), ime i o~evo ime (Dane Budin) treba ~itati kao Dane, sin Budin. 2.2. Kona~nu redakciju Pomenika sa~inio je wegov sastavqa~, koriste}i se Imenikom mesta u Jugoslaviji, Beograd 1973. Mo`da u vi{e od tri ~etvrtine slu~ajeva trebalo je proveravati kako se ta~no zovu mesta u kojima su ro|eni popisani dobrovoqci i kojim su op{tinama onda pripadala. Op{tinska, sreska, okru`na, plemenska ili kakva druga regionalna ili administrativna pripadnost tih mesta upisana u

72

Ilija Petrovi}

Glavni spisak, data je u ovom Pomeniku, uglavnom, prema op{tinskoj nadle`nosti iz 1973. godine. Tako detaqna obrada, koja je ukqu~ivala i proveru podataka o svim dobrovoqcima iz jednog mesta, omogu}ila je da se mnogim prezimenima (upisanim u Glavni spisak sa gre{kom) vrati stvarni oblik; i pored toga, nije iskqu~eno da je nekom prezimenu (ili imenu) i ovde “o~uvana” gre{ka, isto kao {to je mo gu}e da je neki od dobrovoqaca upisan dva puta, jednom s pravim, a drugi put s pogre{no pro~itanim prezimenom. Tako ne{to umalo se nije desilo sa Mihajlom Pribi{i}em iz Dra~eva, kod Trebiwa, koji je u spisku dugo stajao sa svojim pravim prezimenom, ali i s prezimenom Ribiti}. Sli~no su pro{li i Rade K. Bobot iz Panika kod Bile}e, upisan drugi put kao Rade Krstov Boper, Marko Trifkov Rute{i}, upisan i kao Ri|e{i}, i \ura| Dacijar, upisan i kao \uro Daci}. Iako se s razlogom mo`e pretpostaviti da je Milan Bakmazov Perovi} (1893, Buenos Aires) istovetan s Milanom Bakmazom (ro|enim u Bobanima, kod Trebiwa, koji je na rati{te do{ao iz Argentine), u Pomenik su unesena imena i jednog i drugog. 2.3. Pisar koji je od tek prispelih dobrovoqaca uzimao podatke za spiskove bele`io je sve ta~no onako kako je ~uo, ili kako mu se moglo u~initi da je ~uo, na primer: Sanat (Sanad), Prisot (Prisad), Proseri (Preserje), Je`inc (Ja`ince), Vitesovce (Vitasovci), @ervaw (@rvaw), Dowica (Dojnice), Moqac (Homoqac), Ostrvca ili Ostrovica (Ostrvica), Trovjer (Trojvrh), Osrdok ili Serdok (Osredak), O~i}i (Hoxi}i), Vojiver, Vawvar ili Vawi Vrh (Vajin Vrh), Tikmi~ani (Tukqu~ani), Tori} (Todori}i), Galo{tare (Bano{tor), Strecko (Sredska), Ko{ti} (Ko{uti}), Egli~e (Jagli~je), Dereni Gaj (Deringaj), Li{~ine (Lisi~ine), Mu{anica (Mo{tanica), Mioska (Mihoqsko), Kurzar (Kukuruzari), Golubi}i (Golobr|e), Mijestra (Miostrah), Vajtovci (Fajtovci), Busje (Busije), Skokovac (Skakavac), Kolumi} (Koloni}), Nadovac (Naudovac), Sjelin~ak (Sjeni~ak), Pakanska Jaseni~ka (Smederevska Palanka), [irjani ([urjan), Velilce (Velimqe), Zagrad (Zagreda), Kapquv (Kapquh), [}e{tevi} ([}epo{evi}i), Smijovo i Smijevo (Simijova), Retimir Podrinski (Retimqe u op{tini Orahovac - ne u Podriwu, ve} u Podrimqu, u Metohiji); i tako daqe. 2.4. Odgovaraju}i na pitawe odakle je, jedan dobrovoqac ro|en u selu Ubli kod Podgorice odgovorio je da je “s Ubalan” (s Ubala, odnosno iz sela Ubli), a pisar je upisao Subalan; drugom, ro|enom u selu Kr{, upisano je Kr{a, jer otud poti~e; za dobrovoqca iz Velike O~e mesto ro|ewa upisano je ba{ tako, iako se ono zove Velika Ho~a; ~ovek ro|en u selu Podbr|ani rekao je za sebe da je Pobr|a{, a pisar je tako i stavio; jedan dobrovoqac pro{irio je svoj odgovor konstatacijom da mu je rodno selo Dowi Lapac, te je u spisku kao mesto ro|ewa upisano “Rodno Selo”, a Dowi Lapac bio je op{tina; dobrovoqac iz sela Lastve rekao je da je iz Lastava, pa je tako i zapisano; za onoga {to je ro|en u Matavazima mesto ro|ewa upisano je kao Matavozmo; nekima je bio srez Erhceinoski, {to se odnosi na Herceg Novi; mesto ro|ewa za nekoliko dobrovoqaca ro|enih u selu

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

73

2.5.

2.6.

2.7. 2.8. 3.

4.

Bajkove Kru{evice iznad Herceg Novog upisano je kao Kru{evica Trebiwe, jer se podru~je trebiwske op{tine tada prostiralo sve do mora i grani~ilo sa Igalom. Ba~vanin sa prezimenom Boti}, izgovorenim sa kratkim silaznim akcentom, upisan je kao Bati}, jer se pisaru moglo u~initi da je ba{ tako ~uo; jedan Krwaji} u{ao je u spisak kao Kwaji}, a nekoliko dobrovoqaca sa prezimenom Rkman upisani su onako kako su se i predstavili: Erkman. Nije se moglo iza}i na kraj s prezimenima Cveti}anin, Cveti~anin, Cvjeti}anin i Cvjeti~anin; neka od wih, sasvim izvesno, upisana su sa gre{kom. Do ispravki u pojedinim prezimenima do{lo se i kori{}ewem telefonskih imenika (za podru~je Vojvodine Srpske), podacima iz kwige Milana Radeke Gorwa Krajina - Karlova~ko vladi~anstvo, Zagreb 1975 (za podru~je Like, Krbave, Banije, Kapelskog, Korduna), kwiga Vukote i Akima Miqani}a Prezimena u Crnoj Gori, Beograd 2002, i Jovana Erdeqanovi}a Stara Crna Gora, Beograd 1978 (za podru~je Crne Gore), kao i jo{ neobjavqene gra|e dr Jove Rado{a, profesora U~iteqskog fakulteta u Somboru, o prezimenima u Hercegovini. Ponegde, li~ko prezime Vujinovi} mo`e se izjedna~iti s prezimenom Vojinovi} (glas o u prvom slogu vrlo ~esto ~uje se kao u), a ovo drugo s prezimenom Vojnovi}. Za prepoznavawe brojnih naseqa iz Ba~ke i Banata kori{}en je rad \ur|ice Jovanovi} iz Rume, pod naslovom Promene u ojkonimiji Vojvodine od 1922. godine do na{ih dana, odbrawen kao diplomski na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 1996. godine. Onom ve} pomenutom Boti}u, na primer, mesto ro|ewa bilo je Stari Ker, ali je pisar to ~uo kao jednu re~, bez glasa “r” na kraju: moglo mu se u~initi da je ~ovek “iz Starike”, i da se mesto zove Starika; tako je i upisano; danas je to Zmajevo. Nekoliko mesta iz Srpske upisano je onako kako se danas tamo imenuju: Petrovac, Gradi{ka, Dubica, Srbiwe. Zaseocima koja nisu obuhva}ena Imenikom mesta u Jugoslaviji uglavnom su “sa~uvana” imena iz Glavnog spiska. Zvezdicom i jedinicom (*1) na kraju reda obele`eni su ~lanovi stranih medicinskih misije u balkanskim ratovima, bez obzira na to iz koje su zemqe do{li; pod ovim znakom ima ukupno 182 imena, a pribli`no tri petine wih ispisano je iz beogradske Politike, okto bar-decembar 1912. godine. Uz imena {esnaestorice lekara izri~ito je nagla{eno da su s wima jo{ stigli: 31 lekar, 67 sestara, 6 bolni~ara i 323 nekategorisane osobe iz medicinske struke, nazvane ~lanovi, pomo}nici i bolni~ari, lekari i medicinari i `ene; neko od wih ovde je mo`da popisan, ali svi nisu, to je izvesno. Zvezdicom i dvojkom (*2) na kraju reda obele`eni su ~lanovi stranih medicinskih misija u Prvom svetskom ratu, bez obzira na zemqu iz koje su do{li; pod ovim znakom nalazi se ukupno 705 imena, s tim {to je dvadeset dvoje wih upisano i pod *1; ovom broju trebalo bi pridodati i “tri-~etiri mu{kih”, poginulih u Medovskom zalivu. Oko sto pedeset ispisano ih je iz kwige Monike Kripner, @ene u ratu Srbija 1915-1918, Beograd 1986, oko sto ~etrdeset iz Spomenice Le -

74

Ilija Petrovi}

di Pexet, Melburn 1959, preko sto iz Dobrovoqa~kog glasnika broj 25/2005 (\or|e \. Stankovi}, Strani dobrovoqci u ratu Srbije 1914. godine - 101 i Marijan F. Krawc i Milisav S. Sekuli}, Slovena~ka krv i znawe za srpsku bra}u - 21)pedesetak iz kwige Isabel Hutton, With a woman’s unit in Serbia, Salonika and Sevastopol, London 1928, ~etrdesetak iz dnevnika Izobel Ros, Mala Siva Prepelica, Beograd 1995, petnaestak iz kwige E. P. Stebing, At the Serbian Front in Macedonia, London 1917, osamnaest iz zbornika dokumenata Jugoslovenski dobrovoqci iz Rusije 1914-1918, Beograd 1977 (priredio Nikola B. Popovi}), sedamnaest iz Priloga za biografski re~nik vojvo|anskih Srba lekara od 1756 do konca 1940, Novi Sad 1952, dr Riste Jeremi}a, trinaest iz kwige Vere Gavrilovi}, @ene lekari u ratovima 1876-1941, Beograd 1976, jedanaest iz uspomena dr \ura Gu~e pod naslovom Rozpomienky na môj dobrovol’nícky `ivot v Srbsku od roku 1914-1916, Na{ `ivot broj 2/37, 3-4/37. i 1/38, Ba~ki Petrovac, dok je ostatak prikupqen na raznim stranama. 4.1. Stotinak imena pod *2 ovde se prvi put objavquje na srpskom jeziku; sva ona preuzeta su iz engleskih izvornika i nije sigurno da su ba{ najboqe transkribovana. 5. Imena srpskih dobrovoqaca s oznakama *3p, *3s i *3l preneta su u ovaj Pomenik iz kwige Sava Vukmanovi}a Spomenica potopqenih dobrovoqaca pod Medovom, Cetiwe 1939, i kwige \or|a Krstono{i}a Dobrovoqci iz Amerike, Detro it SAD 1962. Sedam-osam ispravki i dopuna dao je Vasko Kosti} u kwizi Srpska narodna garda Kotor, Kotor 1990, isto toliko Vlado Gojni} u kwizi Crnogorci u Americi, Podgorica 2002, dve-tri \uro Batri}evi} u kwizi Dobrovoqci u oslobodila~kim ratovima Crne Gore 1875-1918, Podgorica 1997, a jednu Miqan Milo{ev Jokanovi} u kwizi Pleme Ku~i Etni~ka istorija, Beograd 1995. Ime Stevana Dende dodali su Radivoje i Petar Jani~i}, u tekstu Ilija ([}epanov) Jani~i}, objavqenom u Dobrovoqa~kom glasniku broj 10/1997, 143-144. U istom Glasniku, na strani 110, ime Jovana Bajovi}a “prilo`io” je Dobrosav Turovi} iz Leskovca. Po dva imena dali su @ivko A. \urkovi} u kwizi Klen~ani, Nik{i} 1995, i Marko [ovran u kwizi Grbaq Hronika sela, Kotor 1998. Ime Andra Mr|enova Dabovi}a saop{tila je Androva unuka Darinka, udata Radovi}, iz Lov}enca. Iz monografije Hercegovci (i wene dopune iz 2004. godine) preuzeta su imena Branka Mijovi}a i Sime [. Stani}a, a od Krsta Leki}a (iz Amerikanskog Srbobrana) jo{ ~etiri imena. 5.1. Neka imena upisana su dva puta samo ako su dva puta sadr`ana u istom izvoru: u izve{taju dobijenom iz Amerike, u izve{taju pristiglom u Banovinski odbor na Cetiwu ili u izve{taju iz Amerike “za koje jo{ nije utvr|eno koji su potopqeni a koji spaseni”; izuzetno, dva puta je upisano ime Du{ana Perazi}a, oba puta me|u spasenima, zbog toga {to bi moglo biti da se zaista radi o dvema osobama: jedna bi bila iz Boke Kotorske, a druga iz Pa{trovi}a. 5.2. Prema Spomenici, “samih dobrovoqaca bilo je oko pet stotina, me|u kojima je bila jedna misija Crvenog krsta od nekoliko ~lanova, dvije `enske i tri-~etiri mu{kih”; Pero \. [o}, u radu Crna Gora

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

75

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

za proboj Solunskog fronta, objavqenom u Ratniku, sveska VIII-IX, Beograd 1928, veli da je bilo oko 600 dobrovoqaca. Banovinski odbor na Cetiwu poku{avao je da preko dnevnih listova, srezova, op{tina i pojedinaca do|e do dodatnih informacija o brodolomnicima sa Brindizija, ali bezuspe{no. Zbog svega toga, o broju nastradalih i spasenih putnika mo`e se samo naga|ati, jer je, kako ka`e Kosti}, “apsolutno ta~an spisak nemogu}e stvoriti”. Primera radi, Milo Midorovi} pre`iveo je brodolom, iako ga Krstono{i} svrstava u poginule, a Vukmanovi} me|u one “za koje jo{ nije utvr|eno koji su potopqeni a koji spaseni”, oba puta s imenom Milo{; on je u~estvovao u bojevima na Solunskom frontu, a posle rata naseqen je u Ruskom Selu; umro je novembra 1977, u devedeset petoj godini `ivota. U Pomeniku nalaze se imena ukupno 534 dobrovoqca ~ija je sudbina vezana za potopqeni brod Brindizi: -394 poginula (*3p); me|u wima nema “tri-~etiri mu{kih” iz misije Ameri~kog Crvenog krsta (koja je putovala istom la|om), budu}i da wihova imena nisu zapam}ena, ali zato jeste jedna od “dvije `enske” (Stefanija Hamplova); -131 spaseni (*3s), me|u wima i Meri Lamo{, jedna od “dvije `enske” iz ameri~ke misije; ova je `ena spasla [}epana Ve{kovi}a, nepliva~a, tako {to ga je uhvatila za kosu i zajedno s wim isplivala na obalu; taj detaq bio je “pokri}e” [}epanovim prijateqima i drugovima da celog veka s wim zbijaju {alu zbog toga {to je wega, ratnika, i jo{ dobrovoqca, iz vode izvadila “neka `enetina”; -9 zadr`anih “usput na le~ewu”(*3l). Grupa “s nepoznatom sudbinom”, koja se nalazila u svim do sada objavqivanim spiskovima medovskih stradalnika, osim u kwi`ici I. Petrovi}a, Brodolomnici pod Medovo, Novi Sad 2004, izbrisana je, po{to je taj autor utvrdio da su oba dobrovoqca iz we (\uri}i: Mitar K. i Nikola T.) ve} upisana u spisak potopqenih, jednom s prezimenom \uri}, a drugi put s prezimenom Vujo{evi}; ovde ta dva prezimena stoje jedno pored drugog, odvojena crtom, s tim {to je mawe bratstvo (\uri}) stavqeno na drugo mesto. U “amerikanskom spisku” bilo je jo{ trideset sedam imena, ali wihova imena nisu objavqena; jedan od onih koji su se bavili brodolomnicima sa Brindizija objasnio je da su svi oni “odustali od dolaska ili su na putu nestali”, te, zbog toga {to bi se taj wihov ~in mogao smatrati sramotnim, on je samo zapisao da “wihova imena ne}emo da saop{tajemo”; pri tome, prevideo je da su se me|u wima mogla nalaziti i lica koja na ciq nisu stigla `iva i koja su, stoga, “opravdano” nestala tokom putovawa; o tome je svedo~io i dobrovoqac Mirko Pralica, popisan u ovom Pomeniku, podatkom da je tokom wegovog putovawa ka Solunskom frontu (preko Atlantika i Sredozemnog mora) “{esnaestorica od raznih bolesti preminulo i ba~eno u more”; naravno, wih nema u kasnije pravqenim spiskovima srpskih dobrovoqaca. Ima li se na umu ukupan broj ovde popisanih potopqenih, spasenih, zadr`anih usput na le~ewu i s nepoznatom sudbinom, odustalih i ne -

76

Ilija Petrovi}

stalih, “tri-~etiri mu{kih” iz ameri~ke medicinske misije, kao i zapis Sava Vukmanovi}a da “kad su se u pristani{tu skupili svi brodolomnici... bilo ih je svega sto {ezdeset ~etiri spasenih”, proizilazi da je na Brindiziju bilo pribli`no 600 dobrovoqaca. O tome je sastavqa~ ovog Pomenika op{irnije pisao u svojoj kwi`ici Brodolomnici pod Medovo, Novi Sad 2004. 5.7. Najve}i broj podataka o zavi~ajnosti izginulih i spasenih brodolomnika preuzet je od Slavka Stija~i}a, iz rada objavqenog u Dobrovoqa~kom glasniku broj 21/2003, strane 231-237. Mada neke od tih podataka treba prihvatiti s rezervom, sastavqa~ ove kwige preuzeo ih je takvi kakvi su (osim onih koji su sasvim neosnovano upu}ivali na Vojvodinu Srpsku), s tim {to je ponegde stavqen i znak pitawa. 6. Zvezdicom i ~etvorkom (*4) na kraju reda obele`eni su dobrovoqci iz Pivkovog bataqona formiranog na italijanskom rati{tu; Kla divarji vele da ih je bilo 943, od ~ega 637 Srba, 176 Slovenaca i 130 Hrvata. Pod ovim znakom ima ukupno 729 imena, a ona su, s tridesetak izuzetaka, preuzeta iz nepotpunog spiska srpskih dobrovoqaca objavqenog u kwizi Petra R. Jovi}a i Nikole B. Popovi}a Dobrovoqci 1912-1918, Beograd 1989. U nekoliko slu~ajeva isto prezime i ime javqa se po dva puta; radi se o razli~itim osobama, zbog ~ega su pored wihovih imena ispisane oznake (1), odnosno (2). 8. Oznake (1), (2) i (3) stavqene su i na jo{ nekim mestima, uvek kad je trebalo pokazati da se radi o razli~itim osobama; nije se tako postupalo u slu~ajevima kad su se razlike mogle uo~iti iz ostalih li~nih podataka, a naro~ito ne u slu~ajevima kad je jedno od imena s oznakom *4, {to zna~i da se radi o pripadniku Pivkovog bataqona koji se nije ni pojavqivao na Solunskom frontu. 9. Najve}im delom prema podacima iz kwige Tomislava Vlahovi}a Vitezovi Kara|or|eve zvezde sa ma~evima, Beograd 1989, sa dve zvezdice (**) iza li~nog imena ozna~eni su nosioci tog visokog ordena, bez obzira na vrstu, stepen ili red (oficirski ili vojni~ki, zlatni ili srebrni); ukupno ih u Pomeniku ima 37. 10. Uz imena dvadesetak dobrovoqaca u zagradi je ozna~eno da se wihov `ivotopis mo`e na}i u nekoj od lak{e dostupnih enciklopedija: -za sedmoricu, u Enciklopediji Jugoslavije, u izdawu Jugoslavenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba (EncJu); -za trojicu (dvojica su i me|u onima iz EncJu), u Op}oj enciklopediji, u izdawu Jugoslavenskog leksikografskog zavoda iz Zagreba (EncOp); -za ~etvoricu, u Enciklopediji Novog Sada (EncNS); -za trinaestoro, u Srpskom biografskom re~niku (SBR); -za jednog, u Vojnoj enciklopediji (EncV). 11. U te{kim ratnim vremenima nebitno je bilo kako }e koji dobrovoqac biti upisan, te su, otud, mnogi podaci nastali “sa gre{kom”. Sastavqa~ se trudio da otkloni sve gre{ke koje su se mogle smatrati mawe ili vi{e o~iglednim, a potomcima srpskih dobrovoqaca, svetih srpskih ratnika upisanih u ovaj Pomenik, ostaje da pomognu u ispravqawu preostalih “o~uvanih” gre{aka; u nekom ponovnom wegovom {tampawu mogle bi se i te gre{ke izbe}i.

Pomeni, Gospode, du{e usnulih slugu Tvojih, a predaka na{ih po telu i du{i, i oprosti im sva sagre{ewa voqna i nevoqna, daruj im Carstvo i primawe ve~nih dobara Tvojih i nasla|ewe ve~nim Tvojim dobrima i Tvojim beskona~nim i bla`enim `ivotom.
Dane Budin - 1892, [oli}, Udbina zemqoradnik (?) Dane Frawin - 1887, Dre`nik-grad, Sluw berberin (?) Laza (?) Sreda (?) Nikola - “Brat sokol iz Amerike, prezime mu nisam utuvio {to mnogo `alim” (zapis \. Krstono{i}a o odlasku u Crnu Goru, januara 1915)

(?)

Doroti Biton - milosrdna sestra *2 A. Klaudesli-Smit - kvalifikovani bolni~ar *2 A. Peterson - apotekar *2 A. F. Henken - Holandija bolni~ar *2 Abram, Davorin - *4 Abramovi}, Milan Jovin - 1890, Kostajnica, Bawa Luka bravar Abramovi}, Milo{ Pavanov - 1894, Staro Selo, Petriwa mesar Abramovi}, Radovan Gajov - 1876, Ko~ane, Nik{i} zemqoradnik Avdalovi}, Mato \urin - 1893, Gorwi Dre`aw, Nevesiwe *4 Avduq, Jovan Savin - 1892, Strigova, Dubica zemqoradnik Avram, Petko - *4 Agbaba, Dane Miletin - 1889, Qubovi}, Gra~ac mlinar Agbaba, Janko Simin - 1885, Gra~ac pekar Agbaba, Svetozar \ukin - 1889, Krstur, Novi Kne`evac trg. pomo}nik Agbaba, Stevo Stevin - 1898, Qubovi}, Gra~ac zemqoradnik Agbaba, Stojan - Mali Radi}, Krupa Agnes Emzli - sestra ledi Haton bolni~arka *2 Agnes Erl - sestra *2 Agnes Man - milosrdna sestra *2 Agnes Mek Kvin - milosrdna sestra *2

A.

80

Ilija Petrovi}

Ada Barlou - maserka *2 Adamec, Franti{ek - kandidat medicine, Prag, ^e{ka *1 Adami~, Vjekoslav Gojimirov - 1896, Sodra`ica, Ko~evje korespondent Adamovi}, Jova Jovanov - 1894, Zalin, Krupa zemqoradnik Adamovi}, Luka Trivunov - 1893, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Adamovi}, Marko Adamovi}, Nikola Jovin - 1893, Li~ko Petrovo Selo, Korenica stolar Adamovi}, Obrad Lazin - 1883, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Adamovi}, Petar Vujin - 1882, Vaganac, Petrovac zemqoradnik Adamovi}, Petar Savin - 1896, Gorwa Mlinoga, Petriwa zemqoradnik Adamovi}, Petar Todorov - 1889, Kula, Gospi} zemqoradnik Adamovi}, Stanko \urin - 1889, Jabukovac, Petriwa kolar Adamovi}, Stevan - Dowi Lapac Adamovi}, Todor Simin - 1893, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Adolf Kristl - Slovenija student medicine *1 Ajdinovi}, Te{o Petrov - 1892, Batinova Kosa, Vrginmost zemqoradnik Ajdukovi}, Milowa Andrijin - 1880, Dowi Lapac zemqoradnik Ajdukovi}, Milo{ Radev - 1897, Oraovac, Dowi Lapac zemqoradnik Akimovi}, Milan - *4 Aksentijevi}, Aksentije Mijailov - 1889, Grabovac, Svilajnac ratar Aksi}, Milan Aksin - 1895, Dowa Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Alavawa, Vujo M. - 1890, Pje{~anica, Vrginmost zemqoradnik Alagi}, Stojan Ilijin - 1891, Strmen, Kostajnica bravar Ala~evi}, Milan Miroslavov - 1879, Spqet finansijski ~inovnik Albijani}, Blagoje - 1882, Bile}a Albijani}, Vasiq Mirkov - 1895, Baqci, Bile}a zemqoradnik Albijani}, Jovan Mi}kov - 1898, Baqci, Bile}a zemqoradnik Albijani}, Kosta Simin - Bile}a Albijani}, Novica Blagojev - Deleu{a, Bile}a Albini, Petar - Italija Aleksandar Bjeqa~evskij - Rusija student medicine *2 Aleksandar Kuzwecov - Rusija student medicine *2 Aleksandra Zuhova - Rusija milosrdna sestra *2 Aleksi}, Dane Radev - 1890, Gori}i, Oto~ac zemqoradnik Aleksi}, Du{an Stojanov - 1894, [a{, Kostajnica `elezni~ar Aleksi}, Milan Aleksin - 1882, Dojnice, Prizren radnik Aleksi}, Pavle Petrov - 1890, Naudovac, Virovitica ma{inist Aleksi}, Petar Ilijin - 1896, Staro Selo, Oto~ac zemqoradnik Aleksi}, Risto Perov - Vidne, Nik{i} Aleksi}, Sergije - Dubrovnik marvinski lekar *2 Aleksi}, Tanasko Aleksin - 1897, Draj~i}i, Prizren kasapin Aleksi}, Filip Novi~in-Talijan - Po~ekovi}i, Nik{i} Alisa Askju - publicist, bolni~arka *2 Alisa Pel - milosrdna sestra *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

81

Amerigo Pjax - Engleska rezervni kowi~ki kapetan Ami}, Trifko Ga{in - 1882, Kokorina, Gacko zemqoradnik Ami~ak, Josif Matvejevi~ - 1877, @uravica Varod, Rusija zemqoradnik Amixi}, Dmitar Radev - 1894, Grubi{no Poqe kova~ Amixi}, \or|e Matijin - 1879, Grubi{no Poqe delovo|a Amixi}, Milan Jovanov - 1870, Sivac, Sombor zemqoradnik Amixi}, Milovan Ana Krej~ik - SAD, medicinska sestra *1 Anani}, Jovo Mojin - 1877, Papi}i, Sisak zemqoradnik Andeli}, Gavrilo - *4 Andrija{evi}, Vidak J. - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, \or|ije Vujadinov - 1884, Balosave, Nik{i} *3p Andrija{evi}, Ilija Mitrov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Jakov Zekov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Janko Zekov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Jovo \okin - 1890, Lukavac, Nevesiwe zemqoradnik Andrija{evi}, Krsto Stevanov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Lazar Mitrov - 1886, Balosave, Nik{i} *3p Andrija{evi}, Aleksije-Leso Filipov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Marko Jeftov - 1884, Stepen, Gacko zemqoradnik Andrija{evi}, Stevan Perkov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, Trivko Simov - Vilusi, Nik{i} Andrija{evi}, [}epan Mitrov - Vilusi, Nik{i} *3p Andrijevi}, Ivan Mi{in - 1895, Makarska zemqoradnik Andrijevi}, Milorad Stevanov - 1891, Leskovac obu}ar Andri}, Andrija Markov - Buqarica, Budva (do{ao iz Turske) Andri}, Anton Marjanov - 1884, Ilok, Vukovar pekar Andri}, Bla`o Lukin - Buqarica, Budva (do{ao iz Turske) Andri}, Vido Andrijin - 1888, \urovi}i, Kotor zemqoradnik Andri}, \oka Tomin - 1880, Zmajevo, Vrbas zemqoradnik Andri}, @ivota Milanov - 1876, Bu|anovci, Ruma zemqoradnik Andri}, Mitar Lukin - Pa{trovi}i, Budva Andri}, Mihailo Nikolin - 1879, Drni{ kuvar Andri}, Niko Lukin - \urovi}i/Buqarica, Budva Andri}, Petar - *4 Andri}, Petar S. - 1879, Dajbabe, Podgorica Andri}, Stevan Nikolin - 1872, Drni{ zidar i drvodeqa Andri}, Cvetko - 1878, Bile}a Andri}, [piro - Rube`i(?), Nik{i} *3p Andri}, [piro Ivov - Buqarica, Budva u ameri~koj vojsci Androvi}, Krsto Tomov - Kaluderac, Budva Andru{kovi}, Milan - Boqevi}i, Bar *3p An|eli}, Antonije Vujin - 1889, Strigova, Dubica zemqoradnik An|eli}, Janko - Bile}a

82

Ilija Petrovi}

An|eli}, Laza Milo{ev - 1872, Irig, Ruma zemqoradnik An|eli}, Luka Vidakov - 1895, Dubo~ani, Trebiwe zemqoradnik An|eli}, Nikola Stevanov - 1898, Vrbno, Trebiwe zemqoradnik An|eli}, Petar Vujin - 1893, Strigova, Dubica zemqoradnik An|eli}, Simo Vidakov - 1886, Gorwe Vrbno, Trebiwe An|elkovi}, Uro{ An|elov - 1897, Mu{nikovo, Prizren kroja~ An|us, Milan - Tudorovi}i, Budva An|us, Stevo Ivov - 1885, Tudorovi}i, Budva stolar Aneki}, Pero - *4 Anzulovi}, Jerko - *4 Anovi}, Dragoqub Damwanov - 1875, Toma{evac, Zrewanin zemqoradnik Anokin, Vasilij Romanovi~ - 1892, ^esnik, Rusija zemqoradnik Anri Gije - Francuska rendgenolog *2 Antin, Vita @ivin - 1884, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Anti}, An|elko Antov - 1894, [trpce fabri~ki radnik Anti}, Anton Ivanov - 1880, [epurine, [ibenik mehani~ar Anti}, \oka Lazarev - 1883, Grgurevci, Sremska Mitrovica {umar Anti}, Todor Du{anov - 1885, Ba~ka Palanka mlinar Anti}, Frawo - *4 Antovi}, \oko Spasojev - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Antovi}, Ilija \okov - Nikovi}i, Kotor Antovi}, Ilija Jakov(Jokov?) - 1887, Krtoli, Tivat Antovi}, Krsto Pavlov - 1890, Do Pje{iva~ki, Nik{i} zemqoradnik Antovi}, Marko Ilijin - 1892, Krtoli, Tivat Antonije Zorbajidis - Rusija medicinar *2 Antoni}, Jovo - Srpska Krajina *4 Antonovi}, Lako - Kazanci, Gacko Antonovi}, Petar Mitrov - 1889, Berkovi}i, Stolac zemqoradnik Antonovi}, Trivun Antov - 1897, Stajkovci, Prizren zemqoradnik Antunovi}, Josip - 1891, Makarska student Anu{i}, Marko Jovin - 1896, Bojna, Cazin zemqoradnik Anu{i}, Rade Savin - 1899, Vrelo, Krupa zemqoradnik An~i}, Toma Stevanov - 1888, Cabuna, Virovitica zemqoradnik Aplenc, Emerik - Slovenija (do{ao iz Italije) Apostolovi}, Jefto Tomin - 1868, Moldava, Rumunija zemqoradnik Apri~i}, Pero Aralica, Dane - 1885, Srpska Krajina Aralica, Danilo** Milovanov - 1894, [kare, Oto~ac zemqoradnik Aralica, \or|e-\uro Petrov - 1879, Bobi}, Topusko zemqoradnik Aralica, Ilija M. - Srpska Krajina Aramba{i}, Bo`o Jovanov - 1883, Oti{i}, Siw Aramba{i}, Budo \or|ev - 1892, Vrhovine, Oto~ac obu}ar Aran|elovi}, Toma Radin - 1893, ^enej/Banat, Rumunija zemqoradnik Arbutina, Ilija Stevanov - 1895, Vrpoqe, Dvor zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

83

Arbutina, Jovo Maksimov - 1882, @irovac, Dvor kova~ Arbutina, Milan Petrov - 1889, Strmen, Kostajnica zemqoradnik Arbutina, Stojan Vasin - 1896, Br|ani, Petriwa radnik Ardanovi}, Dragutin Gligorijev - 1892, Prizren radnik Ardeqan, Sava - *4 Arlov, Pavle - Srpska Krajina *4 Armenko, Mitar Lazarev - Buqarica, Budva Arnaut, \uro Simin - 1892, Kosore, Siw Arnest, Petar - Prag, ^e{ka Arseni}, Bogdan - *4 Arseni}, Krsto - *4 Arsenovi}, Jovan - *4 Arsi}, Vasa Vasin - 1889, Nemet/Banat, Rumunija zemqoradnik Arsi}, Kosta Arsin - 1894, Dowa Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Arsi}, Nikola Arsin - 1871, Sevce, [trpce bakalin Arsi}, Stanko Arsin - 1892, Mu{nikovo, Prizren radnik Arsovi}, Riste Arsin - 1895, Zabr~ani, Prilep zemqoradnik Asanovi}, Krsto Jovin - 1883, Zupci, Trebiwe rudar Asanovi}, Milo{ \uri~in - 1880, Zupci, Trebiwe zemqoradnik Atanasijev, Igor Nikolajevi~ - 1893, Moskva, Rusija student Atanackovi}, Zdravko - Ba~ka Ateqevi}, \or|o Todorov - 1881, Vla{ka, Trebiwe Atlagi}, Luka Stojanov - 1884, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik A}imovi}, Du{an - *4 A}imovi}, \or|o Trifkov - 1883, Qubomir, Trebiwe obu}ar A}imovi}, Ilija Stevanov - 1894, Glavina, Imotski zemqoradnik A}imovi}, Lazar - 1878, Qubomir, Trebiwe A}imovi},Tomo Pajin - 1887, Vrpoqe, Trebiwe zemqoradnik Axija, Joca - Srpska Krajina *4 Axi}, Jovan [}epanov - Kosijeri, Cetiwe Axi}, Milan - Banija Axi}, Mile Radev - 1888, Frka{i}, Korenica zemqoradnik Axi}, Novica M. - (?) *3p Axi}, Pero - Srpska Krajina *4 Axi}, [}epan Stevanov - Kosijeri, Cetiwe A{anin, Nikola Mi{ov - Bare Sirova~ke, [avnik aba|in, Ohpnez(?) Ohanov - 1898, Hare|i/Kuban, Rusija trg. pomo}nik Babi}, Vako Ristov - 1897, Trnovica, Mostar zemqoradnik Babi}, Gavro - *4 Babi}, Du{an Jovanov - 1899, Pi{taline, Krupa zemqoradnik Babi}, \or|e [pirov - 1897, Grijavica, Bile}a zemqoradnik Babi}, \uro Todorov - 1888, Vitasovci, Novi Grad zemqoradnik Babi}, Igwat Andrijin - 1897, Seli{ta, Bile}a zemqoradnik

B

84

Ilija Petrovi}

Babi}, Jovo Dmitrov - 1895, Potkaliwe, Krupa zemqoradnik Babi}, Jovo Jovin - 1882, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Babi}, Jovo Nikolin - 1893, Arapov Do, Korenica zemqoradnik Babi}, Laza Petrov - 1891, Pi{taline, Krupa zemqoradnik Babi}, Lazar - *4 Babi}, Lazar Dimitrijev - 1888, Arapov Do, Korenica zemqoradnik Babi}, Lazar \urin - 1890, Seli{ta, Bile}a zemqoradnik Babi}, Matija Ostojin - 1892, Javnica, Dvor zemqoradnik Babi}, Mile Trifkov - 1881, Seli{ta, Bile}a *4 Babi}, Mile Manojlov - 1887, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Babi}, Mitar Nikolin - 1884, Hoxi}i, Bile}a Babi}, Naum Gajov - 1889, Trnovica, Bile}a Babi}, Nikola Ilijin - 1886, Poqice, Trebiwe rudar Babi}, Novica Ristin - 1882, Hoxi}i, Bile}a Babi}, Pavle Petrov - 1895, Plana, Bile}a zemqoradnik Babi}, Panto A}imov - 1892, Seli{ta, Bile}a zemqoradnik Babi}, Peko Filipov - 1883, Seli{ta, Bile}a Babi}, Petar (1) - *4 Babi}, Petar (2) - *4 Babi}, Petar Pavlov - 1886, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Babi}, Petar Stojanov - 1872, Arapov Do, Korenica zemqoradnik Babi}, Rade Petrov - 1887, @egar, Obrovac zemqoradnik Babi}, Rade Petrov - 1889, Grabovica, Dvor zemqoradnik Babi}, Sava - *4 Babi}, Savo Lukin - 1892, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Babi}, Spiro Trajkov - 1886, Velika Plana, Prokupqe zemqoradnik Babi}, Stevan Obrenov - Vilusi, Nik{i} Babi}, Stevo Mihajlov - 1882, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Babi}, Stojan Ilijin - 1869, Vitasovci, Novi Grad zemqoradnik Babi}, Toma Perov - 1896, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Babi}, Trifko Nikolin - 1880, Poqice, Trebiwe *3s Babi}, Frawo - *4 Babovi}, Stanko Jovanov - 1892, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Baboselac, Ivan - 1885, Dowa Dobriwa, Slavonski Brod hirurg (SBR) *1 Babula, Jovo Simin - 1892, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik Bader, Karlo V. - 1871, Altzon, Austrija Badwar, Bogdan Mla|enov - Podgora, @abqak Badwar, Qubo-Maleta - Podgora, @abqak Ba`dar, Teodor Pavlov - 1870, Vojni} kova~ Baici}, An|elko Bajagi}, Obrad Lukin - 1886, Zukva, Plu`ine rudarski radnik Bajat, Trifko Ilijin - 1892, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Bajat, Trifko Savin - 1887, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Baj`eq, Ivan - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

85

Baji}, Jovan Petrov - 1892, ^etvrtkovac, Petriwa zemqoradnik Baji}, Jovo Todorov - 1887, Prusci, Novi Grad zemqoradnik Baji}, Luka Mihailov - 1886, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Baji}, Nikola Milin - 1892, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Baji}, Sava Nikolin - 1890, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Baji{ki, Petar - *4 Bajovi}, Andrija @ivkov - 1891, Nik{i} zemqoradnik Bajovi}, Jovan - Pusto [ilovo, Medve|a *3p Bajovi}, Milan Jovanov - 1894, Bloki, Bile}a trgova~ki pomo}nik Bajovi}, Milan Jovanov - 1894, Stolac ~asovni~ar Bajurina, Joca Jocin - 1890, Hodiqe, Dubrovnik mornar Bakiti}, Stevan Milo{ev - 1882, Krwak, Karlovac zemqoradnik Baki}, Gajo Stevanov - 1880, Perna, Vrginmost zemqoradnik Baki}, Marko Milin - 1895, Velika Jasenova~a, Grubi{no Poqe radnik Baki}, Mili} Savin - 1886, Dowa Viso~ka, Sluw zemqoradnik Baki}, Milo - (?) *3p Baki}, Milo{ Adamov - 1895, Hajti}, Glina moler Baki}, Petko Milivojev - 1889, Ravni, Kola{in radnik Baki}, Rade Mijin - 1880, Srpski Semarton/Banat, Rumunija zemqoradnik Baki}, Rade Radev - 1893, Dowa Viso~ka, Sluw zemqoradnik Baki}, Simo Ilijin - 1888, Novoselci, Bawa Luka zemqoradnik Baki{, Stevan - Krwak, Karlovac Bakmaz, Milan - Bobani, Trebiwe (do{ao iz Argentine) Bako~, Luka M. - 1888, Grahovo, Nik{i} *3p Bakra~, Adam - Lu{}ani, Petriwa Bakra~, Blagoje - Srpska Krajina (ili: @lijeb, Herceg Novi) *3s Balaban, Vid Jovanov - 1884, Teo~ak, Biha} radnik Balabanovi}, Luka Simin - Teo~ak, Biha} zemqoradnik Balanxan, Milo{ Danin - 1885, Srpski Senpeter/Banat, Rumunija pekar Bala}, \uro Stojanov - 1894, Listina, Podravska Slatina zemqoradnik Bala}, Ilija Nikolin - 1895, Kestenovac, Petrovac zemqoradnik Bala}, Jovo Milin - 1894, [trpci, Dowi Lapac zemqoradnik Bala}, Milan Vuka{inov - 1891, Dowi Lapac zemqoradnik Bala}, Mile Vojin - 1893, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik Bala}, Rade Kojin - 1881, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Bali}, Savo Pavlov - 1886, Srpske Moravice, Vrbovsko zemqoradnik Balti}, \uro Tomin - 1890, Maslovare, Novi Grad zemqoradnik Baq, Spasoje Spasojev - 1884, @abica, Qubiwe Baqac, Reqa Stevanov - 1894, Korjenovo, Kqu~ zemqoradnik Baqanovi}, Vule Dukin - 1874, Dani}i, Gacko zemqoradnik Banac, Bo`o Gojkov - 1885, Susek, Beo~in zemqoradnik Bana{, Jovan Jeftov - 1888, Dani}i, Gacko zemqoradnik Banda, Mile Dragi}ev - 1897, Bandino Selo, Sluw gra|evinski radnik Banda, Mili} Nikolin - 1891, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik

86

Ilija Petrovi}

Banda, Milo{ Bogdanov - 1895, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Banda, Mihajlo Jovanov - 1882, Petriwa kroja~ Banda, Svetozar Petrov - 1892, Petrovac, Vojni} zemqoradnik Banda, Simo - Srpska Krajina *4 Bandi}, Jovo Milin - 1896, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Bandi}, Cveta Lazin - 1888, ^oka kasapin Bandobranski, Lazar Jovanov - 1874, Mohovo, Vukovar zemqoradnik Bani}, Duman Lukin - 1887, Preglav, Daruvar zemqoradnik Bani}, Korica(?) Gajin - 1889, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Bani}, Frawo - *4 Bani}evi}, Bla`o V. - 1882, Grahovo, Nik{i} *3p Bani}evi}, Jovan Krstov - 1893, Cuce, Cetiwe pekar Bankovi}, \uro Dmitrov - 1888, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Bankovi}, \uro Milin - 1893, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Banovac, Omer \okin - 1887, Idvor, Kova~ica zemqoradnik Banovi}, Risto - Nik{i} *3p Bawanac, Milan Vojin - 1895, Qeskovac, Dvor radnik Bawanin, Iso Nikolin - 1890, Ponori, Oto~ac zemqoradnik Bawanin, Jovan Budin - 1895, Jo{an, Udbina zemqoradnik Bawanin, Nikola Danin - 1884, Jo{an, Udbina zemqoradnik Bawac, Ilija - 1884, Dimni}i, Srebrenica *3p Bawac, Mijailo Jankov - 1894, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Bawac, Milan Jeftov - 1882, Brekiwa, Dubica zemqoradnik Bawac, Mihajlo Radev - 1885, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Bawac, Pantelija - *4 Bawac, Stojan Nikolin - 1888, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Baweglav, Dane Samuilov - 1886, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Baweglav, Danilo Jovanov - 1894, Buni}, Korenica radnik Bawovi}, Lazar Milutinov - 1896, ]ur~i}i, Danilovgrad zemqoradnik Baranac, Milan - *4 Bara}, Jovan Ilijin - 1888, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Bara}, Jovo Simin - 1894, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Bara}, Marko Jovanov - 1885, Maqevac, Sluw kuvar Bara}, Pavle Mitrov - 1896, Zbjeg Mo~ilski, Sluw trgova~ki pomo}nik Bara}, Petar Budin - 1893, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Barbara Meklaren - *2 Barbir, Jovo \urin - 1896, Podgorje, Vrginmost zemqoradnik Barbir, Kosta Jovanov - Podgorje, Vrginmost (do{ao iz Italije) Barbir, Milo{ Stevanov - 1889, Podgorje, Vrginmost zemqoradnik Barbi}, Jovan-Kosta - Krtoli, Tivat Bari}, Nikola - Lika *3p Barjaktarevi}, Naum Gli{in - 1885, Despotovo, Ba~ka Palanka radnik Barjaktarovi}, Svetislav Sp. - 1893, Beograd medicinar (SBR) *1 Barjamovi}, Jovo - Orahovo/Podgor, Bar *3s

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

87

Barjamovi}, Petar Nikolin - 1892, Bijelo Poqe, Korenica zemqoradnik Barline, Tomo - Kordun Barovi}, Lazar Blagotin - 1894, Bandi}i, Danilovgrad zemqoradnik Baronica Grizinger - milosrdna sestra *1 Baronica [liben - milosrdna sestra *1 Baro{, \uro - *4 Bartulica, Milostislav - 1893, Kotor publicista (EncJu) Basara, Gojko Stevanov - 1894, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Basara, \uro Petrov - 1882, Dobretin, Dvor radnik Basara, Milan Stojanov - 1897, ]ojluk, Udbina zemqoradnik Basara, Stanko Mili}ev - 1884, Gojkovac, Sluw zemqoradnik Basari}, \ura| Lukin - 1888, Vrawska, Krupa zemqoradnik Basari}, Ilija Isin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Basari}, Janko Dmitrov - 1894, Divoselo, Gospi} trgova~ki pomo}nik Basari}, Janko Markov - 1889, Ma{i}, Nova Gradi{ka trgova~ki pomo}nik Basari}, Jovan Nikolin - 1891, Barlete, Gospi} mesar Basari}, Jovo Vasin - 1890, Barlete, Gospi} zemqoradnik Basari}, Jovo Mihajlov - 1896, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Basari}, Marko - Divoselo, Gospi} Basari}, Mile \ur|ev (1) - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Basari}, Mile (2) - Divoselo, Gospi} Basari}, Simo \ur|ev - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Basari}, Stevan Stani{in - 1879, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Basi}, Milo{ Ilijin - 1896, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Basi}, Nikola Jovin - 1892, Velika Dap~evica, Grubi{no Poqe ma{inist Basi}, Todor - Po~iteq, Gospi} Basrak, Krsto Gavrin - 1893, Vitasovci, Novi Grad zemqoradnik Basta, Dimitrije Spirin - 1897, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Ilija Milin (1) - 1890, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Ilija Milin (2) - 1892, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta Mile - Debela Glavica/Divoselo, Gospi} Basta, Mile Jovin - 1895, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Mile Kuzmanov - 1887, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Mile Milivojev - 1889, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Basta, Mile Radev - 1893, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Mileta Radev - 1894, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Nikola Jakovov - 1888, Kurjak, Udbina zemqoradnik Basta, Nikola Savin - 1884, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Sava Milo{ev - 1891, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Basta, Stevo - Kukuwevac, Pakrac Bastaja, Dragi} - Kordun Bastaja, Nikola Mi}in - 1895, Belovo Brdo, Sluw zemqoradnik Bastaji}, Mili} Milin - 1890, Kova~evac, Zagreb radnik Bastaji}, Nikola Jovanov - 1895, Prkos Lasiwski, Karlovac zemqoradnik

88

Ilija Petrovi}

Batalo, \uro Milin - 1881, Ponikvari, Vrginmost zemqoradnik Batan~ev, Maksim Drenin - 1863, Novi Kne`evac zemqoradnik Batini}, Ilija \ur|ev - 1890, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Batini}, Jovo Petrov - 1879, Gacko Batini}, Milivoje Manin - 1894, Dabrina, Glina kova~ Batini}, Mihajlo Bo{kov - 1886, ^vaqina, Trebiwe zemqoradnik Batisti}, Ivo - *4 Bati}, Ilija - *4 Batno`i}, Cvijo - Banija Batri}evi}, Bla`o Milo{ev - O~ini}i, Cetiwe *3p Batri}evi}, \uro Krcunov - Martini}i, Danilovgrad *3p Batri}evi}, \uro Mi}ov - 1877, Erakovi}i, Cetiwe zemqoradnik Batri}evi}, \uro Stanojev - 1869, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Batri}evi}, Ivo Markov - 1888, Ulciw zemqoradnik Batri}evi}, Milo{ Bla`ov - 1892, Martini}i, Danilovgrad zidar Batri}evi}, Milo{ \urov - 1889, Danilovgrad zemqoradnik Batri}evi}, Nikola Batri}evi}, Simo Savov - 1891, Erakovi}i, Cetiwe pekar Batri}evi}, Tomo - Cetiwe *3p Ba}anov(i}), Petar Jovanov - 1885, Parage, Ba~ka Palanka ma{inist Ba}e, Josip - *4 Ba}ovi}, Vaso Savov - 1885, Klenak, Nik{i} zemqoradnik Ba}ovi}, Jovan Jeftov - 1887, Bro}anac, Nik{i} zemqoradnik Bauda`, Rudolf - *4 Bah, Makso - *4 Backovi}, Marko - Pje{ivci, Nik{i} *3p Backovi}, Milo{ Dai~in - 1876, Milo~ani, Nik{i} zemqoradnik Backovi}, Mihajlo Petkov - 1890, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Ba~varevi}, Dimitrije Pantin - 1881, Vu~itrn Ba~vin, Arsa Mitri}ev - 1889, Be~ej kova~ Ba~i}, Marko Nikolin - 1879, Bajmok, Subotica zidar Ba~i}, Nikola Nikolin - 1894, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Ba~ko, Marko Ilijin - 1893, Ramqane, Knin zemqoradnik Ba~ko, Petar Jovanov - 1896, Kosovo, Knin zemqoradnik Ba{i}, \or|o Mitrov - 1879, Lug, Trebiwe Ba{i}, Mirko - Trebiwska [uma, Trebiwe Ba{i}, Mitar - Tale`a, Trebiwe Ba{i}, Obren Ristov - 1894, Lug, Trebiwe mesar Ba{i}, Risto - Cerovac, Trebiwe Ba{i}, Stevan Savin - 1895, Gorwe Vrto~e, Petrovac Ba{i}, Stevo - Bobani, Trebiwe *3p Ba{i}evi}, Savo Jovanov - 1889, Vodni Do, Cetiwe mornar Ba{ovi}, Vojin (\or|ijev?) - Po{}ewe, [avnik *3p Ba{ovi}, Milovan \or|ijev - 1881, Po{}ewe, [avnik lekar (SBR) *1 *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

89

Ba{~anin, Matija ]irin - 1887, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Beakovi}, Simo Josifov - 1897, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Beatovi}, Vaso Vulev - 1890, Kokorina, Gacko zemqoradnik Beatovi}, Novak Grujin - 1892, Kokorina, Gacko zemqoradnik Beatrisa Robin{ou - milosrdna sestra *2 Begeni{i}, Mi}o Markov - 1894, Lastva, Trebiwe zemqoradnik Begi}, Janko Begovi}, Meho - *4 Begovi}, Niko Bo`ov - Lu{tica, Tivat Bejader, Simo Ilijin - 1871, @itni}, Drni{ zemqoradnik Bejat, Bo{ko - *4 Bekvalac, Jeca - Ba~ka Bekvalac, Sava Mijin - 1892, Tovari{evo, Ba~ka Palanka zemqoradnik Beketi}, Nikola Ivanov - 1884, Pribi}, Jastrebarsko zemqoradnik Beki}, \uro Petrov - 1878, Grab, Gra~ac zemqoradnik Beki}, Janko Samuilov - 1886, ^emernica, Topusko zemqoradnik Beki}, Savo Vujin - 1890, Kiwa~ka, Petriwa kroja~ Beko, Milan Jovanov - 1883, Beko, Dvor zemqoradnik Beko, Stanko Mijailov - 1885, Cage, Nova Gradi{ka slu`iteq Belenzada, Vaso - *4 Beli}, Dragoje - *4 Beli}, Dragutin - *4 Beli}, Mladen Milanov - 1882, [abac zemqoradnik Beli}, Stevo Stepanov - 1887, Gro~ani, Zagreb zemqoradnik Beli}, Tanasije \or|ev - 1895, Mokrawe, Negotin zemqoradnik Belovi}, Grujo - Hrgud, Stolac *3p Belovi}, \uro - Hrgud, Stolac *3p Belovuk, Mile Mitrov - 1887, Jablanica, Gradi{ka zemqoradnik Belo{, Dim{o - Trebiwe (do{ao iz Italije) Belo{, ]ira Isin - 1880, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Belo{, Cvetko Dimitrijin - 1878, Lastva, Trebiwe (do{ao iz Italije) Bel{ak, Tone - Slovenija (do{ao iz Italije) Beqin, Dimitrije Svetozarov - 1878, Izbi{te, Vr{ac kova~ Bembrix - sestra *2 Bemet(Nemet?), Alojz B. - 1882, Kr~edin, In|ija zemqoradnik Bendera}, Jak{a** Nikolin - 1867, Klobuk, Trebiwe Benzi}, An|elko Stevanov - 1894, Opteru{a, Orahovac zemqoradnik Beni}, Bla` Andrin - 1895, Rudekica, Crikvenica zidar Benovi}, Bo`o Mikov - 1896, Glavati~i}i, Kotor zemqoradnik Bensa, Frawo - *4 Ben~i}, Ivan - *4 Bera, \uro \ur|ev - 1887, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Bera, \uro Petrov - 1894, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Bera, Mile Perin - 1884, Strigova, Dubica zemqoradnik

90

Ilija Petrovi}

Bergbom, Erik Akseqevi~ - Rusija, poru~nik-pilot Beri}, Mili} Radev - 1881, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Berkovi}, \ura Stevin - 1884, Neuzina, Se~aw zemqoradnik Bermanec, Pavel - *4 Berowa, Vid Kojin - 1888, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Berowa, Gavro Savin - 1886, Veliki Radi}, Krupa zemqoradnik Bero{, Marjan [imanov - 1893, Podgora, Makarska rudarski nadzornik Berti}, Stevan - Kupinovo, Pe}inci *4 Besla}, Dane - Dobroselo, Dowi Lapac Besla}, Jovan - Dobroselo, Dowi Lapac Besla}, Lazar Danin - 1892, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Besla}, Mile Ilijin - 1883, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Besla}, Stevan Radev - 1887, Benakovac, Krupa zemqoradnik Besla}, Stojan Ilijin - 1870, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Be}agul, Ilija \or|ev - 1878, I|o{, Kikinda zemqoradnik Be}agul, Marko \or|ev - 1874, I|o{, Kikinda zemqoradnik Be~i}, Savo Vasov - 1893, Be~i}i, Budva zemqoradnik Bibi}, \uro Petrov - 1872, Oraovac, Dowi Lapac zemqoradnik Bibi}, Pavle Milo{ev - 1872, Oraovac, Dowi Lapac zemqoradnik Biberxi}, Drago Stojanov - 1890, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Biga, Nikola Mihailov - 1883, Plitvica, Korenica zemqoradnik Bigovi}, \uro - Cuce, Cetiwe *3p Bigovi}, Radovan Bo{kov - [tedim, Nik{i} Bi`i}, Petar Nikolin - 1886, Sremska Mitrovica kwigovo|a Bizerti, Duzenti - Italija Bizi}, Mile - *4 Bizjak, Jo`ef - Slovenija (do{ao iz Italije) Bijedi}, Abaz - Bihovo, Trebiwe Bijelac, \uro - *4 Bijelac, Cvijo \or|ev - 1888, Petriwa, Novi Grad zemqoradnik Bijele, Mitar \urov - 1879, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Bijeli}, Adam Simin - 1887, Gre|ani, Topusko trgovac Bijeli}, Janko - *4 Bijeli}, Mom~ilo - 1882, Kru{evice, Herceg Novi Bijeli}, [piro Krstov - 1872, Bijeli}i/Mokrine, Herceg Novi Biki} Milanko @ivanov - 1881, ^erevi}, Beo~in zemqoradnik Biki}, Du{an @ivanov - 1882, Siba~, Ruma zemqoradnik Biki}, Jovo - *4 Biki}, Rajko Manin - 1880, Bukov~e, Negotin zemqoradnik Bilanovi}, Mirko - *4 Bilbija, Simo - *4 Bilibajki}, An|elko Todorov - 1884, Prizren abaxija Bili}, Mihajlo - *4 Bili}, Nikola Cvetkov - 1886, Civqane, Knin

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

91

Biqe{kovi}, Josif Jakovov - 1872, Vo|arica, Novska zemqoradnik Bira~, \uro Adamov - 1891, Mali Gradac, Glina trgova~ki pomo}nik Bira~, Nikola - Trnovac, Glina Biti, Romalo - Italija Bi{kupovi}, \or|e Jankov - 1890, Sisak radnik Bjankini, Jurica - *4 Bjeganovi}, Lazar Ostojin - 1892, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Bjegovi}, Gajo Simin - 1896, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjegovi}, Dmitar Jovin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Bjegovi}, Dmitar Stevanov - 1892, Poqari/Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjegovi}, Jovan Dmitrov - 1891, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjegovi}, Jovan Simin - 1891, Divoselo, Gospi} Bjegovi}, Luka Mani{in - 1893, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjegovi}, Luka Petrov - 1883, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjegovi}, Nikola Stevanov - 1894, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bjeladinovi}, Mitar Lazarev - 1884, Risan, Kotor drvodeqa Bjelajac, Dragan Tadijin - 1884, ]ore, Dvor zemqoradnik Bjelajac, Mitar Trifunov - 1888, Puklica, Daruvar zemqoradnik Bjelajac, Svetozar Petrov - 1893, Batiwani, Daruvar zemqoradnik Bjelajac, Stevo - *4 Bjelakovi}, Maksa - *4 Bjelanovi}, Lazo - Ba~uga, Petriwa Bjeleti}, Adam Jovanov - 1868, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Akim Andrijin - 1892, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Bori{a Spasojev - 1881, Golobr|e, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Vladimir Adamov - 1897, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Gligor Andrijin - 1896, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, \or|ija Perov - 1884, Kova~i, Nik{i} zemqoradnik Bjeleti}, Ilija Nikolin - 1899, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Bjeleti}, Ilija Simov - 1881, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Milovan Lazarev - 1897, Preraca, Bile}a zemqoradnik Bjeleti}, Nikola Perov - 1886, Kova~i, Nik{i} zemqoradnik Bjeleti}, Novak Spasojev - 1896, Golobr|e, Bile}a zemqoradnik Bjeli}, Damjan Stankov - 1896 Gorwi Kirin, Topusko radnik Bjeli}, \uro Nikolin - 1875, Kirin, Topusko fabri~ki radnik Bjeli}, Milan Simin - 1895, Gre|ani, Topusko zemqoradnik Bjeli}, Mile Jandrin - 1893, Kirin, Topusko zemqoradnik Bjeli}, Nikola Stojanov - 1887, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac radnik Bjeli}, Ostoja Perin - 1877, Petriwa, Novi Grad zemqoradnik Bjeli}, Pero Milin - 1889, [iqkova~a, Velika Kladu{a zemqoradnik Bjeli}, Simo Ilijin - 1887, Jasenov~ani, Kostajnica zemqoradnik Bjeli}, Stevan Perin - 1889, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Bjelica, Maksim \urin - 1892, Me~a, Stolac (do{ao iz Italije) Bjelica, Mirko -

92

Ilija Petrovi}

Bjelica, Nikola Adamov - 1894, Dowi Hrastovac, Sisak radnik Bjelobaba, Milan Milivojev - 1892, Drenovac, Gospi} trgova~ki pomo}nik Bjelobaba, Milo{ - Lika Bjelobaba, Nikola Milin - 1876, Ondi}, Udbina zemqoradnik Bjelobrk, Mile - Srpska Krajina Bjelobrk, Nikola Rafajlov - 1888, Primi{qe, Sluw zemqoradnik Bjelovuk, Mile - Srpska Krajina Bjelovuk, Milovan Lazin - 1893, Bijeli Klanac, Karlovac ma{inbravar Bjelovuk, Petar Milin - 1894, Brusova~a, Vojni} zemqoradnik Bjelovuk, Sava \okin - 1895, Jablanica, Gradi{ka zemqoradnik Bjeloglav, Vladimir Jovin - 1889, Slivqa, Nevesiwe zemqoradnik Bjelogrli}, \oko Ristov - 1886, Lipnik, Gacko zemqoradnik Bjelogrli}, Risto Obradov - 1888, Lipnik, Gacko zemqoradnik Bjondi}, Valentin - *4 Blagojevi}, Andreja Blagojev - 1893, Krajk, Prizren zemqoradnik Blagojevi}, Dragi{a \. - Me|u`vaqe, @abqak *3p Blagojevi}, Ilija - *4 Blagojevi}, Jovan Stevanov - 1896, Prizren radnik Blagojevi}, Milan Radojev - Me|u`vaqe, @abqak Blagojevi}, Mile - *4 Blagojevi}, Miro Blagojev - 1896, Ja`ince, Uro{evac fabri~ki radnik Blagojevi}, Mihajlo Stevanov - 1885, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Blagojevi}, dr Nikola - 1883, [id lekar (SBR) *1 *2 Blagojevi}, Pavle Antin - 1873, Gorwi Hrastovac, Kostajnica opan~ar Blagojevi}, Perko Jankov - Me|u`vaqe, @abqak Blagojevi}, Simo - *4 Blagojevi}, Stevan Jovanov - 1872, Prizren obu}ar Bla`enovi}, Frawo - *4 Bla`i}, Du{an @ivkov - 1888, Novi Be~ej zemqoradnik Blazmut, Dane Jovin - 1884, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Blai}, Ante Jozin - 1889, Dicmo, Siw radnik Blanu{a, Bo`a Danin - 1893, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Blanu{a, Ilija Mihajlov - 1893, Kestenovac, Dowi Lapac zemqoradnik Blanu{a, Trifun Ilijin - 1890, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Blitva, Ilija Radev - 1895, Medak, Gospi} zemqoradnik Blutak, Ivan Mi}in - 1889, Sanad, Novi Kne`evac pekar Bobanovi}, Simat Radojev - 1876, Daki}i, Gacko zemqoradnik Bobera, Nikola Ilijin - 1878, ]ore, Dvor zemqoradnik Boberi}, Gligo Cvijin - 1875, Jasenovac, Kostajnica zemqoradnik Bobi}, Ba}a - Po~iteq, Gospi} Bobi}, Bo`o Stevanov - 1885, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Bobi}, Vukan Pavlov - 1894, Popovi}-Brdo, Ogulin zemqoradnik Bobi}, Dmitar Jankov - 1884, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Bobi}, Du{an - Lika

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

93

Bobi}, \uro Jovin - 1882, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Bobi}, Janko Milin - 1883, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Bobi}, Lazo Radev - 1895, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Bobi}, Milo{ - Lika *4 Bobi}, Nikola Petrov - 1895, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Bobi}, Rade Prolev - 1881, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Bobi}, Stevan Isailov - 1882, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Bobot, Rade Krstov - 1892, Panik, Bile}a zemqoradnik Bovi}, Mane Jandrin - 1894, Kuzmova~a, Gospi} zemqoradnik Bogdanovi}, Aleksa Aleksin - 1889, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Bogdanovi}, Vaso Nikolin - 1897, Velika Borka, Grubi{no Poqe radnik Bogdanovi}, Ilija Bogdanov - 1867, Prilep zidar Bogdanovi}, Jefto - Wegu{i, Cetiwe *3p Bogdanovi}, Jovan Petrov - 1887, Klasni}, Glina zemqoradnik Bogdanovi}, Manojlo - Wegu{i, Cetiwe *3p Bogdanovi}, Milan Isin - 1892, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Bogdanovi}, Milan Kostin - 1890, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Bogdanovi}, Milo{ - Wegu{i, Cetiwe *3p Bogdanovi}, Milutin Bogdanov - 1892, Sevce, [trpce radnik Bogdanovi}, Mita Milo{ev - 1888, Me|a, @iti{te zemqoradnik Bogdanovi}, Mitar Markov - Cetiwe *3s Bogdanovi}, Pera Stojanov - 1899, Vorkapi}i, Topusko radnik Bogdanovi}, Petar Jovanov - 1875, Ruma bolni~ar *1 Bogdanovi}, Petar Aleksin - 1887, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Bogdanovi}, Rade - Wegu{i, Cetiwe *3p Bogdanovi}, Savo(Stevo?) Tanasijin - 1890, Vrebac, Gospi} stolar Bogdanovi}, Stevo Vidojev - 1897, Obor, Qubiwe zemqoradnik Bogdanovi~, ? - Rusija, poru~nik pilot-lovac Bogi}, Luka Danin - 1889, Smiqan, Gospi} zemqoradnik Bogi}, Nikola - Gospi} *3p Bogi}, Nikola - Lika (“dobrovoqac s po~etka rata”) Bogi}, Stevo Mihajlov - 1892, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Bogi}, Todor Jeftov - 1878, Subotska, Pakrac zemqoradnik Bogi}evi}, Nikola Dmitrov - 1880, Trnakovac, Nova Gradi{ka radnik Bogojevi}, Vaso Jocin - 1899, Bodegraji, Nova Gradi{ka zemqoradnik Bogojevi}, Gligorije Jovanov - 1895, Bodegraji, Nova Gradi{ka kwigovo|a Bogojevac, \ura - Kula ubili ga Maxari aprila 1941 Bogosavqevi}, \uro Todorov - 1889, Gre|ani, Nova Gradi{ka zemqoradnik Bogunovi}, Dane - Li~ko Petrovo Selo, Korenica Bogunovi}, Dragan - Li~ko Petrovo Selo, Korenica Bogunovi}, Ilija Jovanov - 1879, Vrelo, Cazin zemqoradnik Bogunovi}, Jovan \urin - 1891, Vrelo, Cazin zemqoradnik Bogunovi}, Mile \urin - 1888, Vrelo, Cazin zemqoradnik Bogunovi}, Rade Nikolin - 1887, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik

94

Ilija Petrovi}

Bogunovi}, Simo Milo{ev - 1892, Ga{~evo, Gra~ac zemqoradnik Bogunovi}, Cvijo Stevanov - 1889, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Bogurovi}, Pavi} Nikolin - 1896, Svrke, Kola{in zemqoradnik Bodivanski, Mitar - *4 Bodlovi}, Jovo Simin - 1899, Komar, Dvor mornar Bodlovi}, Stevan Ostojin - 1896, Qubina, Dvor zemqoradnik Bodro`i}, \uro - *4 Bo`ani}, Jovan Stojanov - 1889, Korenica rudar Bo`ani}, Mihajlo Filipov - 1888, Pu`evi}, Oto~ac zemqoradnik Bo`ani}, Nikola Filipov - 1891, Pu`evi}, Oto~ac rudar Bo`ani}, Obrad - Lika *4 Bo`in, Milan - *4 Bo`i}, Branko Vladin - 1895, Tewa, Osek trgovac Bo`i}, Jovo - *4 Bo`i}, Marko - Zupci, Trebiwe Bo`i}, Mile Petrov - 1894, Crnaja, Cazin zemqoradnik Bo`i}, Milo{ Jakovov - 1896, Krwak, Karlovac radnik Bo`i}, Mihajlo Petrov - 1895, Mihoqsko, Vojni} zemqoradnik Bo`i}, Petar Vasilijev - 1857, Mihoqsko, Vojni} zemqoradnik Bo`i}, Petar Tanasijin - 1895, Krwak, Karlovac zemqoradnik Bo`i}, Rade Petrov - 1885, Dobretin, Dvor zemqoradnik Bo`i}, Savo - Kqu~ *3s Bo`i}, Stevo Matijin - 1894, Perna, Vrginmost zemqoradnik Bo`i}, Te{a Petrov - 1888, Hrastovac, Sisak lovac Bo`i}, Frawo - *4 Bo`i~, Bla` Jurjev - 1880, Ra{por, Buzet zemqoradnik Bo`i~i}, \uro Jovanov - 1883, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Bo`i~i}, Ilija Jovanov - 1891, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Bo`i~i}, Stevo Lazin - 1887, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Bo`i~kovi}, \uro - Oto~ac, Lika *3p Bo`i~kovi}, Mile Jovanov - 1894, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Bo`i~kovi}, Rade - Oto~ac *3s Bo`i~kovi}, Rade Trivunov - 1892, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Bo`i~kovi}, Rafael - Lika *4 Bo`i~kovi}, Stevan Stojanov - 1886, [kare, Oto~ac zemqoradnik Bo`ovi}, Vuko \urov - 1881, Podostrog, Budva - 1935, Podostrog, Budva Bo`ovi}, Nedjeqko - Sutorina, Herceg Novi *3p Bo`ovi}, Simo Stevanov - 1893, Zagora, Cetiwe berberin Bozitovac, @iva - Banat *4 Bojani}, Jovo - Kupres *3s Bojani}, Milo{ Jovin - 1894, Oqasi, Slavonska Po`ega kova~ Bojani}, Mitar - Kupres *3s Bojani}, Petar - *4 Bojani}, Stevo -

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

95

Bojani}, Todor - *4 Bojaxija, Stanko Mijakov - 1889, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Bojeta, Joca Simin - 1884, Temi{var, Rumunija zemqoradnik Boji}, Petar Adamov - 1891, Podbr|ani, Kostajnica zemqoradnik Boji}, Sava Nikolin - 1894, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Boji}, Timotije Du{anov - 1888, Miklu{evci, Vukovar berberin Bojka, Josip - Qubu{ki in`ewer Bojovi}, Bo{ko Ilijin - 1888, Zminica/[aranci, [avnik Bojovi}, \or|ije - Zagorje, Berane *3p Bojovi}, Milutin Savin - 1889, Gareva, Gacko zemqoradnik Bojovi}, Mihailo - (?) poru~nik Bojovi}, Nikola Milanov - 1888, Kuta, Nik{i} zemqoradnik Bojovi}, Petar Aleksin - 1900, Gareva, Gacko zemqoradnik Boj~in, Petar Ostojin - 1892, Melinska, Kostajnica zemqoradnik Bokan, \uro Ilijin - 1895, Perna, Krupa zemqoradnik Bokan, Mile - *4 Bokan, Nikola Stevanov - Srb, Dowi Lapac Boki}, Gavrilo-Ga{o Petrov - 1886, Doma{evo, Trebiwe zemqoradnik Boki}, Mirko Pajin - 1897, Doma{evo, Trebiwe zemqoradnik Boki}, Nedeqko Trifunov - 1886, Ra~a, Bajina Ba{ta {ofer Boki}, Stojan Jovanov - 1872, Doma{evo, Trebiwe Bokowi}, dr Jovo - 1883, Bosanska Kostajnica lekar (SBR) *1 Bokowi}, Jovan Simin - 1882, Poqice, Trebiwe Bokuni}, \uro Stojanov - 1891, Josipdol, Ogulin la|ar Bolta, Jovo Markov - 1886, Koturovi, Dubica zemqoradnik Boqanovi}, Gavrilo Joksimov - 1891, Dani}i, Gacko zemqoradnik Boqanovi}, Gligor - Dani}i, Gacko Boqanovi}, Gojko Bo`in - 1898, Dani}i, Gacko zemqoradnik Boqanovi}, Milovan - Dani}i, Gacko Boqanovi}, Mitar Filipov - 1889, Dani}i, Gacko Boqanovi}, Nikola Gligorov - 1888, Dani}i, Gacko Boqevi}, Vasilije - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3l Boqevi}-Vulekovi}, Nikola \urov - Boqevi}i/Crmnica, Bar Bondi}, Rade Nikolin - 1891, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Borak, \ura Isin - 1894, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Borak, Simo Despotov - 1889, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Boreta, Vaso \urov - 1894, Maini, Herceg Novi posednik Boreta, Joko Lazarev - 1886, Boreti, Budva trgovac Boreta, Marko Nikolin - 1896, Boreti, Budva trgovac Boris V. Kac - Rusija bolni~ar *2 Borisavqevi}, Nedeqko Dobroslavov - 1884, Vitina zemqoradnik Borisavqevi}, Pajo Lukin - 1896, @awevica, Gacko zemqoradnik Bori}, dr Du{an - 1889, Mogori}, Gospi} lekar (SBR) *2 Bori}, Joveta Jovanov - 1892, Gorwe Selo, Prizren lo`a~

96

Ilija Petrovi}

Bori}, Mane Ilijin - 1897, Peru{i}, Gospi} zemqoradnik Bori}, Milan - *4 Bori}, Milo{ Ilijin - 1883, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Bori}, Milo{ Jovanov - 1885, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Bori}, Mihajlo \or|ev - 1899, Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Bori}, Pavle Stankov - 1896, Svinica, Petriwa zemqoradnik Bori}, Proko Stevanov - 1894, Kon~arev Kraj, Oto~ac zemqoradnik Bori}, Sava Jovanov - 1884, Mogori}, Gospi} rudarski radnik Borjan, Gligorije Pavlov - 1897, Kri~ke, Drni{ zemqoradnik Borjan, Mile \urin - 1894, Kri~ke, Drni{ {ofer Borjan, Petar Maksimov - 1894, Kri~ke, Drni{ zemqoradnik Borjanovi}, Ilija Ilijin - 1898, Kri~ke, Drni{ {ofer Borjanovi}, Slavko-Komita - Kri~ke, Drni{ Borkovi}, Sava Borovac, Mato - *4 Borovac, Milan Jovanov - 1891, Zalu`nica, Oto~ac zemqoradnik Borovi}, \uro Ilijin - 1895, Vu~evica, Spqet zemqoradnik Borovi}, Ilija Markov - 1897, Golubi}, Knin zemqoradnik Borovi}, Lazar Jovanov - 1896, Golubi}, Knin zemqoradnik Borojevi}, Damjan Simin - 1887, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Borojevi}, Ilija - Banija Borojevi}, Jovan Ostojin - 1883, Borojevi}i, Kostajnica zemqoradnik Borojevi}, Lazo Mili}ev - 1888, Bair, Novska zemqoradnik Borojevi}, Mikan** Milin - 1892, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Borojevi}, Milan Vojin - 1889, Tukqu~ani, Dubica zemqoradnik Borojevi}, Rade Vasilijev - 1893, Javnica, Dvor zemqoradnik Borojevi}, Stanko - Banija Boromisa, Ilija Gligin - 1897, Brestik, Glina zemqoradnik Boromisa, Milan Mojsijin - 1892, Brestik, Glina zemqoradnik Borota, \uro Simin - 1892, Bovi}, Vrginmost pekar Borota, Petar - Srpska Krajina *4 Borota, Savo Vasin - 1894, Bovi}, Vrginmost zemqoradnik Borota, Simo - Srpska Krajina Boroti}, Milan Simin - 1882, Cabuna, Virovitica zemqoradnik Boruc, Stevan Franciskov - 1895, Var{ava, Poqska ma{inist Bosanac, Bogdan \urin - 1894, Raji}, Novska zemqoradnik Bosanac, Jovo Nikolin - 1894, Janik, Daurvar zemqoradnik Bosanac, Matija Tomin - 1892, Mali Bastaji, Daruvar zemqoradnik Bosanac, Nikola Zaharijin - 1888, Katinac, Daruvar zemqoradnik Bosan~i}, Sima \urin - 1877, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Bosi}, Vujo Lazin - 1892, Udbina zemqoradnik Bosi}, Luka Milin - 1896, Komi}, Udbina zemqoradnik Bosni}, Danilo-Maleta** \or|ev - 1883, Oraovac, Dowi Lapac ratar Bosni}, Marko Miletin - 1878, Bosni}, Ogulin lo`a~

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

97

Bosni}, Mi}an - Srpska Krajina Bosni}, Petar Matijin - 1882, Svinica, Petriwa ugqar Bosni}, Trivun Vasin - 1890, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Botiqica, Jovo Nikolin - 1883, Kunovac, Dowi Lapac zemqoradnik Boti}, Svetozar Vladin - 1885, Zmajevo, Vrbas zemqoradnik Botica, Nikola Ivanov - 1893, Ra~i{}e, Kor~ula mornar Bo{kovi}, Bo`o Stankov - 1895, Brezi~ani, Prijedor zemqoradnik Bo{kov, Milutin @ivin - 1888, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Bo{kov, Petar Milanov - 1880, Kikinda zemqoradnik Bo{kovi}, Vjekoslav Jurjev - 1897, Prag, ^e{ka mehani~ar Bo{kovi}, \oko M. - 1889, Grahovo, Nik{i} *3p Bo{kovi}, Jago{ Tomov - 1885, Manastir Mora~a, Kola{in ekonom Bo{kovi}, Jovo Lazin - 1892, Goliwevo, Lijevno zemqoradnik Bo{kovi}, Krsto - Boka Kotorska Bo{kovi}, Milo Savov - Limqani/Crmnica, Bar *3p Bo{kovi}, Milovan Milo{ev - 1879, Volujac, Trebiwe trgova~ki pomo}nik Bo{kovi}, Mirko Jovanov - 1887, Drqa~a, Sisak zemqoradnik Bo{kovi}, Pero - *4 Bo{kovi}, Radomir \urin - 1897, Bogomilovi}, Kutina zemqoradnik Bo{kovi}, Savo - 1890, Ora{je Popovo, Trebiwe *3p Bo{kovi}, Slavko Svetozarov - 1892, Melenci, Zrewanin ma{inbravar Bo{kovi}, Stojan Bo{kov - 1892, Vitina zemqoradnik Bo{wak, Vladimir Savin - 1888, Boji{ta, Nevesiwe zemqoradnik Bo{wak, Krsto \ukanov - 1884, Bile}a Bo{wak, Qubo Savin - 1892, Boji{ta, Nevesiwe kasapin Bo{wak, Milan Du{anov - 1887, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Bo{wak, Todor Danin - 1885, Jo{an, Udbina zemqoradnik Bo{wakovi}, Simo Bo{wakovi}, Steva @ivin - 1888, Idvor, Kova~ica zemqoradnik Bo{~anin, Matija - Srpska Krajina Bravni~ar, Slavko - Slovenija (do{ao iz Italije) Brain~i}, Marin Jozin - 1885, Podstrana, Spqet mornar Brajdi}, Ivan - *4 Braji}, Jovan Trifkov - 1888, Grbe{i, Trebiwe ma{inski radnik Brajkovi}, Ivo - *4 Brajkovi}, Simo - *4 Brajovi}, Vuko Milovanov - 1894, Kru{ice, Danilovgrad lo`a~ Brajovi}, Jago{ Gligorijev - 1895, Kosi}, Danilovgrad zemqoradnik Brajovi}, Jakov V. - Bjelopavli}i, Danilovgrad Brajovi}, Jovan - Bjelopavli}i, Danilovgrad Brajovi}, Jovan Milutinov - 1871, Kola{in zemqoradnik Brajovi}, Milo Radosavov - Jelenak, Danilovgrad *3p Brajovi}, Milosav Radosavov - 1895, Jelenak, Danilovgrad {ofer Brajovi}, Mi}o Blagotin - 1875, Lo|a, Danilovgrad zemqoradnik

98

Ilija Petrovi}

Braki}, Milan Lazarev - 1895, Crgovo, Nevesiwe lo`a~ Brane`ac, Stevo - *4 Brankovi}, \uro Jovin - 1893, Bijele Vode, Bawa Luka zemqoradnik Brankovi}, Ilija Nikolin - 1889, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Brankovi}, Jova Stevanov - 1890, Bijele Vode, Glina trgovac Brankovi}, Milo{ Mili}ev - 1887, Ivawska, Krupa zemqoradnik Brankovi}, Toma Kuzmanov - 1884, Borovo Suhopoqsko, Virovitica ratar Brateqevi}, \uro M. - 1883, Rijeka Koprivni~ka, Koprivnica zemqoradnik Brati}, Blagoje Lukin - 1872, Brestice, Bile}a zemqoradnik Brati}, \uro Jakovov - 1886, Gradina, Gacko zemqoradnik Brati}, Milan Lazarev - 1895, Kole{ko, Nevesiwe Brati}, Petar Ilijin - 1893, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Brati}, Todor Joksimov - 1896, Brestice, Bile}a zemqoradnik Bra{i}, Mile Pavlov - 1891, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Bra{i}, Nikola Pavlov - 1895, Sjeni~ak, Karlovac fabri~ki radnik Brba{kovi}, Todor Stevin - 1858, [abac zemqoradnik Brbi}, Radivoje-Krsto Vukov-Lukin - 1889, Krtoli, Tivat Brbori}, Jovan Lazarev - 1871, Pustipusi, Qubiwe zemqoradnik Brdanin, Jovo - *4 Brdanin, Marko - *4 Brdar, Janko - Lu{}ani, Petriwa Brdar, Jovan Lazin - 1885, Mali Ste{aq, Petrovac zemqoradnik Brdar, Milorad \ur|ev - 1890, Marini, Prijedor zemqoradnik Brdar, Stojan Brdar, Trivo Andrijin - 1892, Marini, Prijedor zemqoradnik Breberina, Jovan Todorov - 1891, Me|e|ak, Vojni} zemqoradnik Breberina, Milo{ Todorov - 1885, Me|e|ak, Vojni} zemqoradnik Brezar, Josip @igin - 1884, Petrovina, Jastrebarsko zemqoradnik Brezac, Mijo - Srpska Krajina *4 Brezija, ]iro Martinov - 1887, Sveti Petar, Belovar zemqoradnik Brezovi}, \uro Tomin - 1888, Gorwa Kup~ina, Jastrebarsko bravar Brezovi}, Marko Stjepanov - 1897, Dowa Kup~ina, Jastrebarsko kafexija Breki}, Iso Jovanov - 1882, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Breki}, Trifun Vujin - 1882, Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Bren~i}, dr Radovan - Ceqe, Slovenija (do{ao iz Italije) Brini}, Petar Andrijin - Krtoli, Tivat u~iteq Bri{evac, Stevo - Srpska Krajina *4 Bri{ki, Petar - *4 Brkanovi}, Ilija A}imov - 1896, Imotski zemqoradnik Brki}, \uro - Kukuwevac, Pakrac Brki}, \uro Obradov - 1883, Kujnik, Slavonska Po`ega zemqoradnik Brki}, Jovo Nikolin - 1886, Ruji{ta, Gra~ac zemqoradnik Brk(qa~)i}, Mijo Nikolin - 1890, Gage, Dvor zemqoradnik Brki}, Slavko Veqkov - 1882, Ne{tin, Beo~in `elezni~ar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

99

Brki}-Kaverzweva, Qubica - 1884, [abac lekarka (SBR) *2 Brkqa~, Milan Radev - 1893, Dreni}, Petrovac zemqoradnik Brkovi}, Ilija Jandrijin - 1894, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Brkovi}, Pero - *4 Brkovi}, Stevan Jovanov - 1893, Pecka, Vrginmost zemqoradnik Brni}, Jovo - *4 Brnovi}, Spasoje Markov - 1895, @upa, Danilovgrad zemqoradnik Brokovi}, Simo Brstina, Risto Vukanov - 1881, Dra~evo, Trebiwe (iz Italije) Bruji}, Damjan P. - Lika Bruji}, Josif Jovanov - 1888, Medak, Gospi} zemqoradnik Bruji}, Mile Petrov - 1893, Tratelije, Topusko zemqoradnik Bruji}, Mitar \ur|ev - 1881, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Bruji}, Stevan \ur|ev - 1894, Tomingaj, Gra~ac stolar Bruno Vajksl - Slovenija medicinar *1 Br~in, Vaso Davidov - 1866, Gra~ac {umar Br~in, Mile Lukin - 1892, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Br~in, Nikola - Lika Br~in, Petar Vasin - 1893, Gra~ac zemqoradnik Bubalo, \uro Vidov - 1884, Doqani, Biha} zemqoradnik Bubalo, Ilija - Li~ko Petrovo Selo, Korenica *3p Bubalo, Ilija Kojin - 1888, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Bubalo, Jovan Ristov - 1898, Mijoni}i, Trebiwe Bubalo, Jovo - Dowi Lapac Bubalo, Mile S. - 1895, Zaklopa~a, Gospi} Bubalo, Rade Simin - 1890, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik Bubalo, Todor Gavrilov - 1891, Mijoni}i, Trebiwe Bubalo, Trivun - Dowi Lapac Bubanovi}, Pavle Petrov - 1874, Radovije, Jastrebarsko zemqoradnik Bubre{ko, \uro - 1882, Trebiwe Bubuq, Mitar Jovanov - 1895, Tomina, Sanski Most zemqoradnik Bugar, Luka Petrov - 1888, Barovka, Jastrebarsko `elezni~ar Bugarski, Vlada Mitin - 1878, Parage, Ba~ka Palanka obu}ar Bugarski, Du{an - *4 Budali}, Blagoje Radev - 1892, Kova~i, Bile}a zemqoradnik Budali}, Mitar - 1888, Preraca, Bile}a Budali}, Obrad Antov - 1891, Preraca, Bile}a zemqoradnik Budali}, Simo Matov - 1883, Lukavac, Nevesiwe zemqoradnik Budali}, Simo Milo{ev - 1869, Preraca, Bile}a zemqoradnik Budanko, Anton Josipov - 1897, ^itluk, Drni{ kuvar Budimir, Branko - Srpska Krajina *4 Budimirovi}, Jovan Stevanov - 1864, Rogatica bakalin Budimirovi}, Milan M. - 1895, A{awa, Pe}inci lekarski pom. (SBR) *2 Budimlija, Dragi} Nikolin - 1889, Stara Kr{qa, Sluw zemqoradnik

100

Ilija Petrovi}

Budimlija, Ilija Dmitrov - 1895, Palanka, Gra~ac zemqoradnik Budimlija, Stanko Markov - 1886, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Budim~i}, Janko Vidojev - 1892, Ban~i}i, Qubiwe zemqoradnik Budisavqevi}, Bo`o Stevanov - 1882, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Budisavqevi}, \uro Ilijin - 1875, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Budisavqevi}, Iso Petrov - 1892, Brlog, Oto~ac trgova~ki pomo}nik Budisavqevi}, Mane Petrov - 1889, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Budisavqevi}, Pajo Danin - 1884, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Budisavqevi}, Pajo Dmitrov - 1886, Pe}ane, Korenica stolar Budisavqevi}, Pero Jovanov - 1877, Vrhovine, Oto~ac novinar Budisavqevi}, Petar Spasojev - 1886, Pe}ane, Korenica rudar Budisavqevi}, Rade Pavlov - 1873, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Budisavqevi}, Savo - Korenica *3p Budisavqevi}, Stevan - Korenica *3p Budisavqevi}, Stojan Spasin - 1887, Podravska Slatina zemqoradnik Budi}, Steva Lazin - 1891, Kozaperovica, Glina zemqoradnik Budovi}, Meto Markov - 1890, Stari Bo{wan, Kri`evci zemqoradnik Bu|an, A}im - 1891, @akovo, Trebiwe Bu|an, Lazo - @akovo, Trebiwe Buha, Blagoje Antov - 1896, Domrke, Gacko zemqoradnik Buzaxin, Kosta Savin - 1878, Stapar, Sombor zemqoradnik Buzaxin, Petar Savin - 1892, Stapar, Sombor zemqoradnik Buzleni}, Stevo Jovanov - 1888, Mlini, Petriwa zemqoradnik Bujas, Dinko Milin - 1894, [ibenik kelner na brodu Bujenovi}, Vuko-Luka Lazov - Krtoli, Tivat Buji}, Pero - Srpska Krajina *4 Buka, Vin}enco - Alesndrija/Palermo, Italija Bukarica, Ilija Nikolin - 1892, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Bukarica, Jovan Dmitrov - 1879, Divoselo, Gospi} trgovac Bukarica, Jovo Petrov - 1887, Crkveni Bok, Sisak zemqoradnik Bukarica, Jovo Simin - Debela Glavica/Divoselo, Gospi} Bukarica, Maksim Bo`in - 1889, Divoselo, Gospi} Bukarica, Maksim Stojanov - Debela Glavica/Divoselo, Gospi} Bukva, Mile Te{in - 1888, Marini, Prijedor zemqoradnik Bukva, Milovan Simin - 1890, Marini, Prijedor zemqoradnik Bukvi}, Milo{ \urin - 1885, Gorwe Hrasno, Stolac zemqoradnik Bukili}, Milisav - Berane *3p Bukilica Savo Bo`ov - 1888, Naqe`i}i, Budva trgova~ki pomo}nik Bukinac, dr \or|e - 1880, Futog, Novi Sad lekar (SBR) *1 Buki}, Milivoje Stojanov - 1892, Vodote~, Oto~ac zemqoradnik Bukli}, Florijan Josipov - 1890, Tri}e, ^abar zemqoradnik Bukovec, Ignacij - 1897, Velika [avnica, Slovenija obu}ar *4 Bukovec, Janko - Velika Loka, Slovenija (do{ao iz Italije) Buk~i}, Vasilije \ur|ev - 1885, [u{war, Glina zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

101

Bulaji}, Anto Kikov - 1860, Prisoja, Nik{i} Bulaji}, Bogdan S. - Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Blagoje Antov - 1887, Zaguqe, Nik{i} Bulaji}, Blagoje Ilijin - 1887, Bara, Nik{i} Bulaji}, Vidak Lukin - 1866, Zagora, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, Vukan Lukin - 1894, Brestovac, Petrovac zemqoradnik Bulaji}, Gojko Stevanov - 1867, Zaguqe Nik{i} Bulaji}, Drago U. - Grahovo, Nik{i} *3s Bulaji}, Du{an Antov - 1885, Zaguqe, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, \oko Perov - 1869, Podkurjaj/Grahovo, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, \uro Lukin - 1889, Podkurjaj/Grahovo, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, \uro Ristov - 1885, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Ilija Milanov - 1888, Brestovac, Petrovac zemqoradnik Bulaji}, Jevto Petrov - 1878, Jabuke, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, Jovan Bo{kov - 1884, Zaguqe, Nik{i} Bulaji}, Jovan Ilijin-Ma{ov - 1882, Bara, Nik{i} Bulaji}, Jovan Matov - 1885, Bara, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, Kosto Markov - 1882, Zagora, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, Kosto Stankov - 1884, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Krsto S. - Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Lazo Milanov - 1892, Brestovac, Petrovac zemqoradnik Bulaji}, Luka Bo{kov - 1874, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Marko U. - Grahovo, Nik{i} *3s Bulaji}, Mato Simov - 1892, Zaguqe, Nik{i} Bulaji}, Mili} Matov - Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Milo - Grahovo, Nik{i} *3p Bulaji}, Milo{ Simov - 1868, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Mitar @ivkov - 1894, Podkurjaj/Grahovo, Nik{i} Bulaji}, Nikola Vidov - 1892, Brestovac, Petrovac zemqoradnik Bulaji}, Nikola Jankov - 1864, Zagora, Nik{i} zemqoradnik Bulaji}, Nikola Lukin - 1894, Bara, Nik{i} Bulaji}, Novak M. - Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Panto Jeftov - 1868, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Petar Jovanov - 1882, Prisoje/Grahovo, Nik{i} *3p Bulaji}, Petar-Pejo Vukadinov - 1889, Brestovac, Petrovac zemqoradnik Bulaji}, Petar Simov - 1878, Vilusi, Nik{i} Bulaji}, Rade Mitrov-Mujov - 1888, Prisoje/Grahovo, Nik{i} Bulaji}, Savo Petrov - 1867, Prisoje/Grahovo, Nik{i} *3p Bulaji}, Stevan Bo{kov - 1891, Zaguqe, Nik{i} Bulat, Ilija Adamov - 1888, Dobrina, Glina komi~ar Bulat, Pero Milo{ev - 1893, Brestik, Glina zemqoradnik Bulat, Stanko Dmitrov - 1886, Buzeta, Glina zemqoradnik Bulatovi}, Aleksa Minin - 1889, Trebaqevo, Kola{in u franc. vojsci Bulatovi}, Bajo Milijin - 1888, Trebaqevo, Kola{in zemqoradnik

102

Ilija Petrovi}

Bulatovi}-Tapu{kovi}, Vidak Savov - Cerovica, Kola{in Bulatovi}, Ivo Radowin - Dowa Mora~a, Kola{in Bulatovi}-Sekuli}, Luka Perov-Mitov - 1875, Gorwa Rovca, Kola{in Bulatovi}, Marko Milov - 1890, Pade`/Re~ine, Kola{in Bulatovi}-Radulovi}, Mileta Bo`inin - Gorwa Rovca, Kola{in Bulatovi}, Milinko Milutinov - Dowa Mora~a, Kola{in Bulatovi}-Bo{kovi}, Milisav Mijatov - Lipovo/Blatina, Kola{in Bulatovi}, Milosav** - Medevce, Medve|a Bulatovi}-Bajovi}, Milo{ Milunov - 1878, Mrtvo Duboko, Kola{in Bulatovi}, Milutin Pavlov - 1887, Mrtvo Duboko, Kola{in Bulatovi}, Nedeqko Bo`inin - 1882, Kola{in zemqoradnik Bulatovi}, Novak Perov - 1884, Timar, [avnik zemqoradnik Bulatovi}-\urovi}, Petko Ne|eqkov - Cerovica, Kola{in Bulatovi}-Golubovi}, Petko [orov - oko 1880, Trebaqevo, Kola{in Bulatovi}, Radovan Dmitrov - 1878, Medevce, Medve|a zemqoradnik Bulatovi}-Perovi}, Radovan Radosavov - 1890, Miski}i, Kola{in Bulatovi}-Laketi}, Rado{ Radovanov - 1872, Cerovica, Kola{in Bulatovi}-\urkovi}, Rado{ Mijailov - Lipovo, Kola{in Bulatovi}, Risto Kusov - 1875, Re~ine/Rovca, Kola{in Bulatovi}, ]irko Milov - 1883, Pade`, Kola{in Bule, Petar Savin - 1887, Bojna, Glina radnik Bule, Stevan Pavlov - 1888, Martinovi}i, Glina zemqoradnik Bulimba{i}, Ivan Ivanov - 1883, Trst, Italija svr{eni |ak Buli}, Stevo - Srpska Krajina *4 Buq, Dane Nikolin - 1894, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Bumba, Mitar - Dra~evo, Trebiwe Bundalo, Jovo Dmitrov - 1884, Ha{ani, Krupa zemqoradnik Bundalo, Lazo Vasin - 1882, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik Bundalo, Nikola - *4 Bundalo, Nikola Ja{in - 1894, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Bundalo, Ostoja Markov - 1894, Podbr|ani, Novi Grad zemqoradnik Bundalo, Stevan Jovin - 1878, Podbr|ani, Novi Grad zemqoradnik Bun~i}, Aleksa Josin - 1890, Latin, Ogulin zemqoradnik Bun~i}, Mile \ur|ev - 1880 Stabanxa, Krupa zemqoradnik Bun~ica, Petar Savin - 1897, Lastva, Trebiwe zemqoradnik Buwac, Janko Anemijev - 1888, Dragotina, Glina zemqoradnik Buwevac, Joca - Lika Buwevac, Petar Petrov - 1886, Marin Dol, Karlovac zemqoradnik Buwevi}, Rade Kojin - 1888, Kr{, Gospi} zemqoradnik Burazer, Nikola \uri}ev - 1886, Sreflije, Dubica zemqoradnik Burat, Savo Burza, Rudolf - 1857, Olomuc, ^e{ka kapelnik Buri}, Blagota - Nik{i} *3p Burlica, Trifko Savin - 1888, Lastva, Trebiwe zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

103

Burmuxija, \ura Ostojin - 1891, Raji}, Novska zemqoradnik Bursa}, Jakov - *4 Bursa}, Mitar Ilijin - Isjek, Bosansko Grahovo Bursa}, Stevo - *4 Butulija, Krsto Lazin - 1890, Mosko, Trebiwe zemqoradnik Bu}an, Nikola \urin - 1879, Poqane, Nova Gradi{ka zemqoradnik Bu}in, Savo Petrov - 1893, Kubasi, Kotor ba{tovan Buha, Aleksa Trifkov - Kole{ko, Nevesiwe zemqoradnik Buha, Blagoje - Hercegovina Buha, Marko - Hercegovina Buha, Vaso Stani{in - 1888, Domrke, Gacko zemqoradnik Buha, Krsto Lazarev - 1892, Balabani, Nevesiwe Buha, Marko Stankov - 1896, Domrke, Gacko zemqoradnik Buha, Mile Pavlov - 1881, Domrke, Gacko zemqoradnik Buha, Rade Pavlov - 1894, Domrke, Gacko zemqoradnik Buha, Spasoje Jovanov - 1879, Ribari, Nevesiwe zemqoradnik Buha, Spasoje Todorov - 1894, Domrke, Gacko zemqoradnik Buha, Tomo Zelenov - 1889, Domrke, Gacko zemqoradnik Bu~ek, Andrija - *4 V. Iton - SAD, bolni~ar *2 Vavi}, Bo`o Nikolin - 1888, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Vavi}, Krsto Perov - 1892, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi zemqoradnik Vavi}, Marko - Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Vagi}, \uro Savin - 1876, Mokro Poqe, Knin zemqoradnik Vajagi}, Bo{ko Petrov - 1897, Bojna, Cazin radnik Vajagi}, \ura| Lazin - 1896, Bojna, Cazin gvo`|ar Vajagi}, \uro Vasilkov - 1881, Bawani, Krupa zemqoradnik Vajagi}, \uro Stevanov - 1892, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Jovo \ur|ev - 1893, Bojna, Cazin obu}ar Vajagi}, Luka Stojanov - 1877, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Marko Jovetin - 1885, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Marko Todorov - 1893, Bawani, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Mihajlo Todorov - 1882, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Obrad \ur|ev - Bojna, Cazin Vajagi}, Petar Stevanov - Ivawska, Krupa Vajagi}, Risto** Vajkanov - 1878, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Sava Obradov - 1885, Bojna, Cazin zemqoradnik Vajagi}, Simo Vajkanov - 1889, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Vajagi}, Simo \ur|ev - 1889, Bojna, Cazin radnik Vajagi}, Stevan Lazin - 1895, Dobro Selo, Krupa {ofer Vajagi}, Trivo Ilijin - 1888, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Valentina Bostan - Besarabija, Rumunija bolni~arka u ruskoj misiji *2 Valen~i}, Anton - *4

V.

104

Ilija Petrovi}

Valter, Jozef - *4 Van den Maden - Holandija, sestra *2 Vandas, Ludvig - *4 Vani}, Nikola \urin - 1892, ^apqani, Kostajnica zemqoradnik Vani}, Stevan Milin - 1896, Kostajnica fabri~ki radnik Vara|anin, Petar Gajin - 1882, Kikinda trgovac Varga, Andrija - *4 Varda, Dane - Li~ko Petrovo Selo, Korenica Varezi}, Mihajlo Jeremijin - 1884, Smrije~no, Plu`ine zemqoradnik Vari}ak, Bude Simin - 1894, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Vari}ak, Dane Nikolin - 1893, Mlakva, Gospi} lo`a~ na lokomotivi Vari}ak, Du{an Milin - 1896, Kr{, Gospi} zemqoradnik Vari}ak, Ilija Miladinov - 1893, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Vari}ak, Ilija Radev - 1888, Oraovac, Korenica zemqoradnik Vari}ak, Mi}o Danin - 1894, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Vari}ak, Petar Milin - 1892, Bogovoqa, Sluw zemqoradnik Varu~, Stoj{a Mili}ev - 1885, Javoraw, Dvor ma{inbravar Varhal, Jozef - 1894, Berher Bardejov, Slova~ka fabri~ki radnik Vasiq(?), Marko - *4 Vasiqev, @ivko - Vojvodina Srpska Vasiqevi}, Antonije Vasilijev - 1895, Prizren obu}ar Vasiqevi}, Duka Jevtov - 1891, Stepen, Gacko zemqoradnik Vasiqevi}, Du{an - *4 Vasiqevi}, @ivko Kuzmanov - 1878, Kikinda zlatar Vasiqevi}, @ivko Milojkov - 1899, Pan~evo |ak Vasiqevi}, Jovo - *4 Vasiqevi}, Jovo Nikolin - 1878, Kre~ana, Krupa zemqoradnik Vasiqevi}, Krsto - *4 Vasiqevi}, Milo{ Milosavov - 1897, Grabovac, Svilajnac bakalin Vasiqevi}, Mihajlo (1) - *4 Vasiqevi}, Mihajlo (2) - *4 Vasiqevi}, Pajo Nikolin - 1898, Narta, ^azma bravar Vasiqevi}, Stanko - Gacko Vasi}, @iva Acin - 1877, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Vasi}, @ivko Petrov - 1880, Beo~in stolar Vasi}, Mile Todin - 1885, Dvori{te, Dubica zemqoradnik Vasi}, Nikola Todorov - 1886, Bege~, Novi Sad pekar Vasi}, Ranko Todorov - 1880, Knin radnik Vasi}, Stevo - *4 Vasi}, Stojan - *4 Vasi}, Stojan Ostojin - 1876, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik Vaskovi}, Milo{ - U{}e(Uvje}e?), Trebiwe (do{ao iz Francuske) Vaskovi}, Stojan - Lastva, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Vedrin - Francuska, pilot

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

105

Vezmar, Mile Aleksin - 1886, Kraguq, Pakrac kova~ Vei}, Timo Gavrin - 1880, Kozice, Podravska Slatina zemqoradnik Vejin, Andrija Gavranov - 1895, Dobanica, Dowi Lapac zemqoradnik Vejin, Todor Nikolin - 1885, Grabovac, Sluw zemqoradnik Vejnovi}, Jovo Damqanov - 1886, Vrelo, Korenica fabri~ki radnik Veki}, Qubomir Mitrov - 1879, Grubi{no Poqe zemqoradnik Veki}, Pantelija - *4 Veki}, Rade - *4 Vela, Ivan Jozefov - 1888, Podgora, Makarska zemqoradnik Velebit, Stevo Pavlov - 1877, Slovinci, Sisak zemqoradnik Velebnig, \uro Lazin - 1888, Rovi{ka, Glina zemqoradnik Velikinac, Jakov Milenkov - 1897, Sredska, Prizren kroja~ Velimirov(i}), Joca Kuzmin - 1884, Kikinda zemqoradnik Velimirovi}, Petar Savin - 1893, Vequn, Sluw zemqoradnik Velisavqevi}, Vladimir Vasin - 1889, Ban. Palanka, Bela Crkva mesar Veli~kovi}, Du{an - Dobanovci, Zemun vojni sve{tenik Veli~kovi}, Milko Veli~kov - 1894, [trpce radnik Veli~kovi}, Svetozar Aran|elov - 1897, Ovsiwinac, Gaxin Han radnik Veli~ov, Milan Rankov - 1881, Sempeter/Banat, Rumunija zemqoradnik Velkavrh, Karol - *4 Veqkovi}, Jovan Veqkov - 1891, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Veqkovi}, Qubomir Ilijin - 1880, ^alma, Sremska Mitrovica zemqoradnik Veqkovi}, Milan Veqkov - 1897, Poli~ka, Kosovska Kamenica trg. pomo}nik Veqkovi}, Miqko Veqkov - 1894, [trpce zidar Veqkovi}, Stojan Veqkov - 1894, Sevce, [trpce radnik Veqkovi}, Stojan Naumov - 1892, Nebregovo, Prilep zidar Veqovi}, Veqo \ekov - 1889, Pelev Brijeg, Podgorica kelner Vemi}, Vojin - Dowa Bukovica, [avnik Vemi}, Milo{ - Dowa Bukovica, [avnik Vemi}, Spasoje - Dowa Bukovica, [avnik Ven~ov, Milan Veo~i}, Stjepan - *4 Verona, Ivo Vukov - Maini, Herceg Novi *3p Veselinovi} Obrad M. - 1885, Jarak, Sremska Mitrovica zemqoradnik Vesi}, Mladen Vesin - 1894, Vrbovac, Gwilane zemqoradnik Vesterhov - Holandija, sestra *2 Ve{kovi}, Arso Veqov - 1886, Kisjelica, Podgorica *3p Ve{kovi}, [}epan Savov - 1887, Kisjelica, Podgorica - 1945, Zidani Most *3s Ve{ovi}, Novica Tomov - 1886, Planinica, Podgorica zemqoradnik Vigele, Ferdo - Slovenija (do{ao iz Italije) Vigwevi}, Lazo Milin - Ubosko, Qubiwe {ofer Vigwevi}, Mane Milovanov - 1889, Dowi Vaganac, Korenica zemqoradnik Vigwevi}, Milo{ Miladinov - 1865, Doqane, Dowi Lapac pisar Vigwevi}, Mihajlo Nikolin - 1886, Ponikve, Ogulin zemqoradnik

106

Ilija Petrovi}

Vigwevi}, Stanko - Lika Vidakovi}, \or|e Perkov - 1885, Jani}i, Gacko zemqoradnik Vidakovi}, Ilija Jovin - 1884, Ba~kovica, Belovar zemqoradnik Vidakovi}, Jovica - *4 Vidakovi}, Milan Nikolin - 1892, Susek, Beo~in zemqoraadnik Vidakovi}, Milivoj - *4 Vidas, Kre{imir Qudevitov - 1894, Hreqin, Reka bankarski ~inovnik Vidi}, Du{an - *4 Vidi}, Ivan Stjepanov - Tu~epi, Makarska Vidmar, Stane - Qubqana, Slovenija poru~nik (do{ao iz Italije) Vidovi}, Krsto - *4 Vidovi}, Milan - *4 Vidovi}, Milan Nikolin - 1894, Srpsko Seli{te, Kutina kroja~ Vidovi}, Nikola \ur|ev - 1893, Vidovi}i, Grahovo zemqoradnik Vidovi}, Nikola Petrov - 1886, Guwevci, Dubica zemqoradnik Vidovi}, Rade Stevanov - 1877, Guwevci, Dubica zemqoradnik Vidovi}, Stevan Milanov - 1888, Vidovi}i, Bosansko Grahovo Vidojevi}, Gajo Aleksin - 1888, Stani}-poqe, Dvor radnik Vido~i}, Lazar Radev - 1883, Pijavice, Trebiwe zemqoradnik Vido{i}, Marijan - *4 Vizjak, Albert - *4 Viki}, Luka - *4 Vila, Luka Gavrin - 1880, Dragotiwe, Prijedor zemqoradnik Vili Forbs-[melcer - Holandija milosrdna sestra *2 Vilov, Sekula Mijov - Mojde`, Herceg Novi Viqem Smit - transportni oficir u jedinici *2 Vini Vulzli - nadzornik apoteke *2 Vinkovi}, Arsen Viweli, \uzepe - Italija Virent, Martin Jakobov - 1873, Brezovica, Qubqana radnik Virovac, Stevo - *4 Viskovi}, Mato Antunov - 1877, Podaca, Plo~e rudar Vitalija Oq{evska - Rusija bolni~arka *2 Vitas, Dmitar Stevanov - 1893, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Vitas, \uro Isin - 1892, Po~iteq, Gospi} pekar Vitas, Jovan Bo`in - 1893, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Vitas, Jovo Nikolin - 1893, Po~iteq, Gospi} kolar Vitas, Nikola Stevanov - 1891, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Vitas, Stevo Stojanov - 1878, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Vitkovi}, Du{an Jovin - 1897, Dubica, Kostajnica zemqoradnik Vitkovi}, Simo - Dubica, Kostajnica *4 Vitra, Ro`e - Francuska, poru~nik-pilot, komandant Srpske avijatike Viher, Marko Nikolin - 1892, Stilton, Pensilvanija, SAD pekar Vicendinovi}, Gaspar Vickov - 1895, Babino Poqe, Dubrovnik zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

107

Vico, Nikola - 1884, Zupci, Trebiwe *3p Vi{ai}, Marko Ilijin - 1885, Gojak, Ogulin zemqoradnik Vi{kovi}, Arsen Radev - 1885, Ba~ko Petrovo Selo, Be~ej kova~ Vi{wevac, Aleksa Matov - 1882, Vi{wevo, Gacko zemqoradnik Vi{wevac, Bori{a - Vi{wevo, Gacko Vi{wevac, Bo`o Jovanov - 1891 Vi{wevo, Gacko zemqoradnik Vi{wevac, \uro \urin - 1889, Vi{wevo, Gacko zemqoradnik Vi{wevac, \uro Matov - 1891, Vi{wevo, Gacko zemqoradnik Vi{wevac, Tomo Andrijin - 1879, Vi{wevo, Gacko Vi{wi}, Milan Vi{wi}, Mile Petrov - 1893, Mingon, Ohajo, SAD zemqoradnik Vi{wi}, Mojsija Ilijin - 1895, Cvijanovi} Brdo, Sluw radnik Vi{wi}, Nikola - *4 Vi{wi}, Simo - *4 Vladeti}, \uro Vladin - 1888, Nebqusi, Dowi Lapac pekar Vladeti}, Milan Todorov - 1890, Dowi Lapac rudar Vladimir, Pavo - Br|ani, Slavonska Po`ega *4 Vladimir [krivanek - SAD, poreklom ^eh lekarski pomo}nik *2 Vladisavqevi}, Aleksandar Mladenov - 1868, Novi Be~ej zemqoradnik Vladisavqevi}, Luka Banov - 1885, Zagajica, Bela Crkva zemqoradnik Vladi}, Petar Milo{ev -1891, Duwak, Vojni} zemqoradnik Vladoja, Toma - *4 Vladu{i}, Lazar \ur|ev - 1891, Zrmawa, Gra~ac zemqoradnik Vla(j)ini}, \uro Milin - 1884, Kukqi}, Gospi} livac Vlaisavqevi}, Bude Isin - 1891, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Vujo Jandrin - 1882, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, \uro Isin - 1895, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, \uro Mihailov - 1889, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Vlaisavqevi}, Ilija Milin - 1895, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Ilija Spasenijev - 1892, Mihaqevac, Korenica radnik Vlaisavqevi}, Janko - Li~ko Petrovo Selo, Korenica Vlaisavqevi}, Mijailo Nikolin - 1893, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Vlaisavqevi}, Milan \ur|ev - 1876, Krbavica, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Petar Dmitrov - 1886, Mihaqevac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Petar Prokin - 1895, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Rade \urin - 1893, Trnavac, Korenica zemqoradnik Vlaisavqevi}, Savo J. - Korenica Vlaisavqevi}, Stevo Petrov - 1891, Buni}, Korenica lo`a~ na lokomotivi Vlaji}, Bo`o Milin - 1879, Oraovac, Dowi Lapac stolar Vlajkovi}, Ivan Mitin - 1890, Ba{aid, Kikinda mehanxija Vlajni}, Gavro - *4 Vlajni}, Marko Jocin - 1893, Drakseni}, Dubica zemqoradnik Vlajovanovi}, Mladen Markov - 1879, Novi Be~ej zemqoradnik Vlaovi}, Jovan Bo`ov - Prijevor, Herceg Novi

108

Ilija Petrovi}

Vlaovi}, Mitar Bogdanov - Mojde`, Herceg Novi Vlaovi}, Mitar Petrov - Mojde`, Herceg Novi (do{ao iz Italije) Vlastelica, Anton Petrov - 1895, Vis lo`a~ Vlatkovi}, Jakov Milo{ev - 1876, Jo{an, Udbina zemqoradnik Vlatkovi}, Lazar \urin - 1888, Ko~ela, Trebiwe zemqoradnik Vlahovi}, Jovan Bo`ov - 1891, Prijevor, Herceg Novi Vlahovi}, Jovan Vasov - 1888, Prijevor, Herceg Novi trgova~ki pomo}nik Vlahovi}, Milisav Nikolin - 1888, Plana, Kola{in zemqoradnik Vlahovi}, Pero Miletin - Rovca, Kola{in Vlahovi}, Samuilo Jovin - 1886, Mikleu{ka, Kutina zemqoradnik Vlahovi}, Todor Mu{ikin - 1882, Babqak, Kola{in zemqoradnik Vlahovi}, To{ko - Rovca, Kola{in student filozofije Vla~i}, Lazar Lazov - 1885, Police, Trebiwe Vla~i}, [}epan Lazov - 1892, Police, Trebiwe *3p Vla{i}, Vaso Stevanov - 1878, Drenov Klanac, Oto~ac zemqoradnik Vla{i}, Mile Stevanov - 1888, Drenov Klanac, Oto~ac zemqoradnik Vla{kalin, Ivan Bogdanov - 1886, Novi Be~ej zemqoradnik Vla{kali}, Jovan ]irin - 1888, Sivac, Sombor zemqoradnik Vodonovi}, Jakov Matijin - 1884, Vis zemqoradnik Vojvoda, Ivan Radev - 1893, Imotica, Dubrovnik zemqoradnik Vojvodi}, Bla`o Stevanov - 1883, Gra|ani, Cetiwe zemqoradnik Vojvodi}, Vaso Perov - 1888, Gra|ani, Cetiwe zemqoradnik Vojvodi}, Du{an Krcunov - Radomir/Gra|ani, Cetiwe *3s Vojvodi}, \ukan Vasin - 1886, Ora{ko Brdo, Petrovac zemqoradnik Vojvodi}, \uro Milin - 1872, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojvodi}, \uro Nikolin - 1889, Gra|ani, Cetiwe zemqoradnik Vojvodi}, Ivo Stevanov - 1877, Gra|ani, Cetiwe zemqoradnik Vojvodi}, Ilija Jovin - 1895, Dowi Lapac kova~ Vojvodi}, Joko Filipov - 1874, Gra|ani, Cetiwe oficir Vojvodi}, Mane Panin - 1893, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojvodi}, Milan Savin - 1895, Bliwa, Petriwa |ak Vojvodi}, Milo{ Savin - Bliwa, Petriwa Vojvodi}, Niko Milov - 1875, Gluhi Do, Cetiwe mehani~ar Vojvodi}, Pero Filipov - 1867, Gra|ani, Cetiwe zemqoradnik Vojvodi}, Rade Ilijin - 1884, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojvodi}, ]etko \. - Radomir/Gra|ani, Cetiwe *3p Vojinovi}, Bogdan (1) - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Bogdan Mojsijin-Mojov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Vladimir Perkov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Vu~ko - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Gavro Lukin - 1886, Kapelna, Dowi Mihoqac zemqoradnik Vojinovi}, @ivan Vojinovi}, Janko - Lika *3p Vojinovi}, Krsto - Razvr{je, @abqak

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

109

Vojinovi}, Mileta Perkov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Mijailo Mojsijin-Mojov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Mihailo Perkov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Mla|en Mojsijin-Mojov - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Nikola - Lika *3p Vojinovi}, Novica - Lika *3p Vojinovi}, Rade Jovanov - 1880, Dobroselo, Dowi Lapac livac Vojinovi}, Rado - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Savo - Razvr{je, @abqak Vojinovi}, Uro{ - Razvr{je, @abqak Vojisavqevi}, Mitar Ilijin - 1894, Trnovo, Nova Gradi{ka zemqoradnik Voji}, Mijat Todin - 1870, Palan~i{te, Prijedor zemqoradnik Vojkov, Ivan Savin - 1887, Novi Be~ej zemqoradnik Vojkovi}, Vladimir Stevanov - Vi{wevo, Kotor Vojnovi}, Dane Todorov - 1862, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, @ivojin Tansijin - 1896, Bu|anovci, Ruma opan~ar Vojnovi}, Ilija Jovin - 1888, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Iso Vojin - 1895, Brdo Antoni}a, Sanski Most zemqoradnik Vojnovi}, Luka Gligorov - 1886, Podosoje, Bile}a zemqoradnik Vojnovi}, Marko Danin - 1894, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Marko Tanin - 1893, Kijev Do, Trebiwe zemqoradnik Vojnovi}, Milan Radev - 1895, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Mile Simin - 1895, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Petar \urin - 1890, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Stevo Danin - 1889, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vojnovi}, Tripo Gligorov - 1890, Podosoje, Bile}a zemqoradnik Vojtovi}, Josif Jankov - 1874, Jakub [piska, Ugarska stolar Voki}, Mijat Volarac, Stevan Markov - 1889, Sjeverovac, Sisak zemqoradnik Vorgi}, Laza Jovanov - 1881, Mala Krbavica, Korenica rudarski radnik Vorgi}, Svetozar Stevanov - 1881, Nadaq, Srbobran zemqoradnik Vorkapi}, Jakov Petrov - 1891, Vorkapi}i, Vrginmost zemqoradnik Vorkapi}, Mane Radev - 1881, Stara Kr{qa, Sluw zemqoradnik Vorkapi}, Petar Lukin - 1898, Vorkapi}i, Vrginmost zemqoradnik Vorkapi}, Stojan Milo{ev - 1894, Vorkapi}i, Vrginmost zemqoradnik Vrane{, Mane Nikolin - 1877, Tu`evi}, Oto~ac zemqoradnik Vrane{, Nikola Dragojev - 1882, Vrioci, Dubica fabri~ki radnik Vrane{evi}, Vaso Petrov - 1885, Vrpoqe, Dvor pekar Vrane{evi}, Jakov Ilijin - 1887, Agi}, Novi Grad zemqoradnik Vrane{evi}, Mirko - *4 Vrawe{, Aleksa Vrawe{, \or|e - Krupa *3s Vrawe{, Ilija Jovin - 1895, Quta~a, Gospi} zemqoradnik Vrawe{, Mato Todorov - 1884, Gospi}, ma{inist

110

Ilija Petrovi}

Vrawe{, Mile Stojanov - 1888, Dubovik, Krupa zemqoradnik Vrawe{, Nikola Milin - Lu{}ani, Petriwa Vrawe{, Nikola Petrov - 1888, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Vrawe{, Rade Nikolin - 1893, Dowe Selo, Dowi Lapac zemqoradnik Vrawe{evi}, Pavle Nikolin - 1887, Oraovac, Dvor zemqoradnik Vratnica, Jovan - Stanisaqi}i, Podgorica *3s Vra~ar, Dane Nikolin - 1896, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Vra~ar, Kosta Ilijin - 1891, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Vra~ar, Marko [pirin - 1883, Kru{kovac/Radu~, Gospi} zemqoradnik Vra~ar, Milan Ilijin - 1885, Mekiwar, Udbina trgova~ki pomo}nik Vra~ar, Simeon \or|ev - 1882, Bezuje, Plu`ine zemqoradnik Vra~ar, Stanko Markov - 1876, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Vra~ar, Stevan [pirin - 1889, Kru{kovac/Radu~, Gospi} zemqoradnik Vra~ari}, Nikola Qubomirov - 1883, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Vrban, Milan Jovanov - 1891, Sreflije, Dubica zemqoradnik Vrbica, Krsto Stijepov - 1887, Wegu{i, Cetiwe zemqoradnik Vrga \uro \urin - 1878, Mali Gradac, Glina zemqoradnik Vrzi}, Vaso D. - Srpska Krajina Vrki}, Ilija Jovin - 1889, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Vrtikapa, Maksim Milanov - 1887, Ivica, Qubiwe zemqoradnik Vruji}, Vaso Gli{in - 1878, Velika Barna, Grubi{no Poqe opan~ar Vrceq, Ilija Mirkov - 1880, Begovac Pla{~anski, Ogulin zemqoradnik Vujaklija, Lazo \urin - 1894, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Vujaklija, Lazo Stojanov - 1882, Obqaj, Glina zemqoradnik Vujakovi}, Luka Simin - 1892, [ibine, Glina zemqoradnik Vujakovi}, Petar Vujanov - 1891, Memeka, Kostajnica ma{inist Vujani}, \uro Isin - 1891, Podum, Oto~ac zemqoradnik Vujani}, Petar Jovanov - 1895, Svinica, Petriwa zemqoradnik Vujanovi}, Dragutin Jovanov - Crna Gora Vujanovi}, \uro Simin - 1888, Slabiwa, Prijedor zemqoradnik Vujanovi}, Mile Antin - 1889, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Vujanovi}, Mile Danin - 1896, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Vujanovi}, Mitar - Dobrsko Selo, Cetiwe Vujasinovi}, Rade Dakin - 1886, Gorwe Kusowe, Podravska Slatina ko~ija{ Vuja~i}, Blagoje Milo{ev - Vilusi, Nik{i} *3p Vuja~i}, Drago M. - 1890, Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, \uro - Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Kosto - Grahovo, Nik{i} *3s Vuja~i}, Krsto - Grahovo, Nik{i} *3s Vuja~i}, Luka T. - Nik{i} *3p Vuja~i}, Marko I. - Ovto~i}i, Bar *3p Vuja~i}, Mato S. - Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Milo \. - 1882, Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Milo{ - Grahovo, Nik{i} *3p

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

111

Vuja~i}, Milutin S. - Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Mirko Aki~in - 1887, Lukovo, Nik{i} zemqoradnik Vuja~i}, Mitar - Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Pajo T. - Vilusi, Nik{i} Vuja~i}, Petar Milanov - 1893, [tedim, Nik{i} radnik Vuja~i}, Risto M. - Vilusi, Nik{i} *3s Vuja~i}, Sava ]. - Vilusi, Nik{i} Vuja~i}, Simo V. - 1890, Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, Spasoje - Grahovo, Nik{i} *3s Vuja~i}, Tomica ]. - Vilusi, Nik{i} Vuja~i}, Tomo M. - 1882, Grahovo, Nik{i} *3p Vuja~i}, ]iro Vujevi}, Petar Jovanov - 1886, Crqa, Metkovi} zemqoradnik Vujevi}, [}epan Matov - 1878, Preraca, Bile}a zemqoradnik Vujinovi}, Vojo Lazin - 1874, Vituw, Ogulin radnik Vujinovi}, Luka Petrov - 1884, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vujinovi}, Makarije Ilijin - 1893, Lovska, Novska zemqoradnik Vujinovi}, Marko Nikolin - 1882, Vujinovi}i, Ogulin zemqoradnik Vujinovi}, Mile Vasin - 1895, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Vujinovi}, Milo{ Petrov - 1897, ^itluk, Gospi} trgova~ki pomo}nik Vujinovi}, Stevan Jovanov - 1888, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vujinovi}, Stevan Nikolin - 1884, Vituw, Ogulin zemqoradnik Vujisi}-Milovanovi}, Golub Toma{ev - Prekobr|e, Kola{in Vujisi}-Mu{iki}, Dmitar Joksimov - 1886, Prekobr|e, Kola{in Vujisi}, Dragi{a Mirkov - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}-Milivojevi}, @ivko Vuka{inov - 1869, Prekobr|e, Kola{in Vujisi}, Ivan Jakovov - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}, Janko Milo{ev - Dowa Mora~a, Kola{in barjaktar Vujisi}-Novovi}, Mile Mijailov - Prekobr|e, Kola{in Vujisi}-Novovi}, Milija Matov - 1892, Skrbu{a, Kola{in Vujisi}, Milinko Milutinov - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}-Mi}kovi}, Mili} Bo`inin - Prekobr|e, Kola{in Vujisi}, Mili} Vukosavov - 1883, Mate{evo, Kola{in zemqoradnik Vujisi}-Mu{iki}, Milosav Joksimov - 1888, Prekobr|e, Kola{in Vujisi}-Mi}kovi}, Mira{ Mili}ev - Prekobr|e, Kola{in Vujisi}-Jeli}, Mirko Peri{in - 1881, Re~ine, Kola{in Vujisi}-Novovi}, Mitar Mijailov - Prekobr|e, Kola{in ratar Vujisi}-Mi}kovi}, Novica Vuksanov - 1870, Prekobr|e, Kola{in Vujisi}, Petar Milo{ev - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}-Novovi}, Petar Ne|eqkov-Muratov - 1880, Skrbu{a, Kola{in Vujisi}-Cigrani}, Radisav Puni{in - 1886, Jabuka, Kola{in Vujisi}, Radisav Rado{ev - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}-Novovi}, Radovan Radisavov-Kerov - Podi, Kola{in Vujisi}, Radomir Migudov - Dowa Mora~a, Kola{in

112

Ilija Petrovi}

Vujisi}-Carevi}, Savo Milovanov - 1883, Bistrica, Kola{in Vujisi}-Milivojevi}, [}epan Vuka{inov - 1884, Prekobr|e, Kola{in Vuji}, Aleksandar Milanov - 1883, Gospo|inci, @abaq zemqoradnik Vuji}, Vaso - Zupci, Trebiwe Vuji}, Vaso Jovin - 1880, Batrina, Nova Gradi{ka zemqoradnik Vuji}, \uro - *4 Vuji}, \uro Krstov - Volujac, Trebiwe Vuji}, \uro - Zupci, Trebiwe Vuji}, Ivan - *4 Vuji}, Petar - Zupci, Trebiwe Vuji}, Sava Jovi~in - 1891, Bistrica, Gradi{ka zemqoradnik Vuji~i}, David Damwanov - 1892, Brlog, Oto~ac fabri~ki radnik Vuji~i}, Mile Budin - 1888, Rudanovac, Korenica zemqoradnik Vuji~i}, Nikola Adamov - 1892, Gradusa, Petriwa zemqoradnik Vuji~i}, Petar - *4 Vuji~i}, Savo ]. - Vilusi, Nik{i} Vuji~i}, Spasoje Jeftov - 1891, Vrbnica, Srbiwe rudar Vuji~i}, Stevo Jovov - 1889, Kobiqak, Dvor zemqoradnik Vuji~i}, Todor Markov - 1881, Duga, Nik{i} zemqoradnik Vujkovi}, Vojislav Nikolin - 1865, Pan~evo ma{inist Vujkovi}, Gli{o Pavlov - 1896, Dragovi}i, Pakrac zemqoradnik Vujkovi}, Nikola Kostin - 1882, Mlinski Vinogradi, Gare{nica zemqoradnik Vujni}, Nikola \urin - 1879, Vukovar kuvar Vujnovi}, Vojo - Divoselo, Gospi} Vujnovi}, \or|e Bo`in - 1896, Vituw, Ogulin pekar Vujnovi}, Ilija Petrov - 1888, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Vujnovi}, Iso Ilijin - 1897, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Vujnovi}, Jandre ^ojin - Veliki Kraj/Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Janko Milin - 1886, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Vujnovi}, Janko Petrov - 1893, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Vujnovi}, Kardum Isin - Veliki Kraj/Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Marko Dmitrov - 1884, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Vujnovi}, Marko Jovanov - 1888, Veliki Kraj/Divoselo, Gospi} zemqoradnik Vujnovi}, Mile Jovanov - 1889, Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Mile Kapuralov - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Milo{ - 1892, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Vujnovi}, Milo{ Lukin - 1887, Mali Kraj/Divoselo, Gospi} obu}ar Vujnovi}, Milo{-Milecko Ilijin - 1892, Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Milo{ Danin - Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Milo{ P. - Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Pu~an Jankov - Velika Cesta/Divoselo, Gospi} Vujnovi}, Tomo - Srpska Krajina Vujovi}, Blagoje Mihailov - 1877, Vra}enovi}i, Nik{i} zemqoradnik Vujovi}, Bori{a - Golobr|e, Bile}a

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

113

Vujovi}, Du{an Markov - Dobrska @upa, Cetiwe Vujovi}, \uro - Boka Kotorska Vujovi}, \uro Jokov - 1889, Dra`evina, Podgorica zemqoradnik Vujovi}, \uro Petrov - Dobrsko Selo, Cetiwe *3p Vujovi}, Jago{ Srdanov - Ko~ane, Nik{i} Vujovi}, Jovan Markov - Dobrska @upa, Cetiwe Vujovi}, Jovan Todorov - 1889, Todori}i, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Jovo - *4 Vujovi}, Kosta G. - 1891, Panik, Bile}a Vujovi}, Luka Spasojev - 1885, Ivica, Qubiwe zemqoradnik Vujovi}, Marko Gojkov - 1891, Preraca, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Mato Mitrov - 1884, Simijova, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Milan - Kola{in student tehnike Vujovi}, Mile Dragov - 1871, Dobrska @upa, Cetiwe zemqoradnik Vujovi}, Nikola Novakov - 1894, Preraca, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Nikola Savin - Lapje, Trebiwe Vujovi}, Nikola Simov - 1871, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Vujovi}, Obren Simin - 1887, Simijova, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Puni{a [akov - Dobrska @upa, Cetiwe Vujovi}, Radovan Jovin - 1881, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Rako Krstov - 1892, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Vujovi}, Risto Simin - 1891, Baqci, Bile}a zemqoradnik Vujovi}, Simo Vujovi}, Stevo - *4 Vujovi}, Todor - 1887, Bile}a Vujovi}, [aleta [akov - Dobrska @upa, Cetiwe Vujo{evi}, Bogi} Veli{in - 1890, Zagreda/Ku~i, Podgorica zemqoradnik Vujo{evi}-\uri}, Vuksan Novi~in - 1898, Zagreda/Ku~i, Podgorica zemq Vujo{evi}-\uri}, Dmitar Krstov - 1888, Zagreda/Ku~i, Podgorica *3p Vujo{evi}-\uri}, Nikola Tomov - 1867, Zagreda/Ku~i, Podgorica *3p Vujo{evi}-\uri}, Uro{ Novi~in - 1885, Zagreda/Ku~i, Podgorica rudar Vukadinovi}, Budo Nikolin - Ponari, Podgorica *3p Vukadinovi}, Milan - Ponari, Podgorica *3p Vukadinovi}, Mile Avramov - 1887, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Vukadinovi}, Petar Milanov - 1888, Kr{qe, Novi Grad zemqoradnik Vukadinovi}, Radoslav Filipov - 1888, Viqi{te, Kni} trgova~ki pomo}nik Vukadinovi}, Savo S. - 1892, Komani, Danilovgrad Vukajlovi}, Bo`o Vukajlovi}, \uro Bo{kov - Nik{i} *3s Vukajlovi}, Lazar Perin - 1881, Zagradci, Gacko zemqoradnik Vukalovi}, Lazar Mihajlov - Bogojevi} Selo, Trebiwe Vukalovi}, Mato - 1872, Bogojevi} Selo, Trebiwe Vukani}, Raka Leopoldov - 1888, Hreqin, Reka kamenorezac Vukas, Mane \urin - 1893, Jawa Gora, Ogulin zemqoradnik

114

Ilija Petrovi}

Vukas, Stevo - Srpska Krajina *4 Vukasevi}, Nikola Nikolin - 1887, Podlapa~a, Udbina zemqoradnik Vukasovi}, Vaso - @akovo, Trebiwe (do{ao iz Italije) Vukasovi}, Kosta - 1872, @akovo, Trebiwe Vukasovi}, Krsto - 1884, @akovo, Trebiwe *3p Vukasovi}, Milan Vukasovi}, Obren - 1882, @akovo, Trebiwe Vuka{evi}, Kosto - Boka Kotorska(?) Vuka{inovi}, Gojko Davidov - 1894, Vrelo, Cazin zemqoradnik Vuka{inovi}, \oko M. - Kopiqe/Piperi, Podgorica zemqoradnik Vuka{inovi}, Ilija Milin - 1887, Grmu{a, Biha} zemqoradnik Vuka{inovi}, Jago{ M. - Kopiqe/Piperi, Podgorica zemqoradnik Vuka{inovi}, Marko Jakovov - 1886, Potkraj, Trebiwe zemqoradnik Vuka{inovi}, Milutin Simanov - 1887, Kopiqe, Podgorica rudar Vuka{inovi}, Pavle J. - Kopiqe/Piperi, Podgorica zemqoradnik Vuka{inovi}, Pero M. - Kopiqe/Piperi, Podgorica zemqoradnik Vuka{inovi}, Stanimir Vuka{inov - 1897, Sevce, [trpce tesar Vuka{inovi}, Trivun Petrov - 1891, Vrelo, Cazin zemqoradnik Vukeli}, Josif Stevanov - 1887, Latin, Ogulin zemqoradnik Vukeli}, Marko Martinov - 1888, Dowi Kosiw, Gospi} zemqoradnik Vukeli}, Nikola Vasilijev - 1890, Zebi}, Ogulin trgova~ki pomo}nik Vukeli}, Petar - Srpska Krajina *4 Vukeli}, Petar Stevanov - 1882, ^ukovac, Gospi} zemqoradnik Vukeqa, Mile Stevanov - 1882, ^ukovac, Gospi} zemqoradnik Vuki}, Nikola Vasin - 1893, Kikinda poslasti~ar Vuki}, Rade Perov - Dobrska @upa, Cetiwe Vuki}, Sijo Igwatijin - 1890, Cerovac, Vojni} zemqoradnik Vuki}, Stanko Mitrov - 1887, Cerovac, Vojni} trgovac Vuki}evi}, Bo{ko - Nik{i} *3s Vuki}evi}, Jovo Jandrijin - 1896, Dragotina, Glina zemqoradnik Vuki}ev(i}), Qubomir Vasin - 1888, Kikinda zemqoradnik Vuki}evi}, Marko Simin - 1892, Pridvorci, Trebiwe zemqoradnik Vuki}evi}, Mile Adamov - 1893, Dragotina, Glina zemqoradnik Vuki}evi}, Nikola Kuzmanov - 1884, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Vuki~evi}, Vaso Jovanov - 1896, Dragotina, Glina zidar Vuki~evi}, Jovo Milin - 1881, Nova Gradi{ka kova~ Vuki~evi}, Teodor Pavlov - 1885, Dragotina, Glina bravar Vukmanovi}, Blagoje Vasin - 1893, Dereza, Pakrac zemqoradnik Vukmanovi}, Ilija - Utrg/Podgor, Bar *3s Vukmanovi}, Ilija Pavlov - 1879, Komi}, Udbina zemqoradnik Vukmanovi}, Pajo Jovanov - 1897, Gudavac, Krupa zemqoradnik Vukmanovi}, Pero - Crmnica, Cetiwe *3p Vukmir, Mile Simin - 1889, Buni}, Korenica zemqoradnik Vukmirovi}, Veqko-Veko Kikov - Gorwi Ceklin, Cetiwe *3s

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

115

Vukmirovi}, \ukan Pavlov - 1889, Komi}, Udbina zemqoradnik Vukmirovi}, Jakov - Srpska Krajina *4 Vukmirovi}, Jandrija Pejin - 1891, Bijela Rijeka, Oto~ac zemqoradnik Vukmirovi}, Mane Ilijin - 1888, Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Vukmirovi}, Nikola Vasin - 1896, Vele{ka, Kostajnica zemqoradnik Vukmirovi}, Petar Kuzmanov - 1880, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Vukobratovi}, Vaso - Krwak, Karlovac Vukobratovi}, \ukan Manin - 1897, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Vukobratovi}, \uro Radev - 1896, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Vukobratovi}, Milan Danin - 1893, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Vukobratovi}, Mile Vasin - 1889, Grabu{i}, Korenica radnik Vukobratovi}, Nikola Simin - 1892, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Vukobratovi}, Savo - Gra~ac *3p Vukovi}, Aleksa Pavlov - 1881, Gorwa Trstenica, Vrginmost trgovac Vukovi}, Andrija Petrov - 1877, Meka Gruda, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Bo`o - *4 Vukovi}, Bo{ko - Boka Kotorska Vukovi}, Bo{ko Kikov - 1887, Muqa, Gacko zemqoradnik Vukovi}, Vaso Ilijin - Pa{trovi}i, Budva Vukovi}, Vaso Obrenov - 1882, Roga~e, Nevesiwe zemqoradnik Vukovi}, Gligor Jovanov - 1900, Hoxi}i, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Drago - *4 Vukovi}, Du{an Andrijin - 1888, Kameno, Herceg Novi zemqoradnik Vukovi}, Du{an Todorov - 1886, Jugovi}i, Nevesiwe zemqoradnik Vukovi}, \ole Ristov - 1894, Jasenik, Mostar zemqoradnik Vukovi}, \uro - Nevesiwe *3s Vukovi}, \uro Savov - ^ami Do, Budva Vukovi}, Ilija - *3p Vukovi}, Ilija Krstov - 1878, Hoxi}i, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Ilija M. - 1898, [titari, Kola{in Vukovi}, Ilija Milenkov - 1888, Poqe, Plu`ine zemqoradnik Vukovi}, Jevto - Bile}a Vukovi}, Jovan Jokov - 1894, Dolovi, Trebiwe zemqoradnik Vukovi}, Kosta Todorov - Meka Gruda, Bile}a Vukovi}, Lazar Blagojev - 1870, Roga~e, Nevesiwe zemqoradnik Vukovi}, Luka Vidov - Rijeka Re`evi}a, Budva Vukovi}, Luka Savin - 1891, Zagora, Trebiwe zemqoradnik Vukovi}, Marko Vukovi}, Matija Zaharijin - 1895, Gre|ani, Nova Gradi{ka stolar Vukovi}, Milo Miladinov - 1889, Andrijevica zemqoradnik Vukovi}, Milovan Ivanov - 1893, Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Vukovi}, Mirko Lazin - 1880, Vajin Vrh, Ogulin zemqoradnik Vukovi}, Mirko Obrenov - 1894, Roga~e, Nevesiwe zemqoradnik Vukovi}, Mirko Tokov - Pa`i}i, Danilovgrad

116

Ilija Petrovi}

Vukovi}, Mitar Krstov - 1891, ^ami Do, Budva trgovac Vukovi}, Mitar Ristov - 1881, Uliwe, Gacko ~inovnik Vukovi}, Mihajlo \ur|ev - 1876, Osredak, Cazin zemqoradnik Vukovi}, Mihajlo Todorov - 1883, Meka Gruda, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Nikola Petrov - 1895, ^apqani, Kostajnica kova~ Vukovi}, Nikola Spasin - 1890, Izgori, Gacko zemqoradnik Vukovi}, Petar - *4 Vukovi}, Petar St. - Sutorina, Herceg Novi Vukovi}, Petar Vasin - 1896, Popov Do, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Petar Vukanov - 1891, Hoxi}i, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Rade Dragi}ev - 1885, Jamare, Sluw zemqoradnik Vukovi}, Radoje Vasin - 1886, Meka Gruda, Gacko zemqoradnik Vukovi}, Risto Jovanov - 1895, Hoxi}i, Bile}a zemqoradnik *3p Vukovi}, Sava Petkov - 1895, Komani, Danilovgrad zemqoradnik Vukovi}, Savo Bogdanov - 1872, Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Vukovi}, Savo Bo{kov (1) - 1885, Zagora, Trebiwe {ofer Vukovi}, Savo Bo{kov (2) - 1886, Zagora, Trebiwe Vukovi}, Simo \urin - 1888, Osredak, Cazin zemqoradnik Vukovi}, Simo Ristov - 1888, Meka Gruda, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, Stefan Todorov - Bile}a *3p Vukovi}, Tanasija Jovanov - 1893, Golubi}, Knin zemqoradnik Vukovi}, Tomo Ristov - 1897, Leskovac, Bile}a zemqoradnik Vukovi}, ]irko \ikov - 1882, Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Vukovi}, Uro{ Spasojev - 1892, Hodbina, Mostar zemqoradnik Vukoje, Pavle Radojev - 1885, Pa|ani, Bile}a zemqoradnik Vukojevi}, Blagoje Todorov - 1885, Meka Gruda, Bile}a zemqoradnik Vukojevi}, Marko Petrov - 1888, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Vukojevi}, Spasoje Markov - 1881, Hoxi}i, Bile}a zemqoradnik Vukosavi}, Kosta Vukosavqevi}, Branko - pilot u francuskom vazduhoplovstvu Vukosavqevi}, Mirko Vasin - 1882, Petriwci, Sisak kova~ Vukosavqevi}, Petar \urkov - 1892, Seqani, Plu`ine zemqoradnik Vukosavqevi}, Svetozar Gli{in - 1894, Peratovica, Grubi{no Poqe ratar Vukosavqevi}, Filip Tomov - 1872, Sotoni}i, Bar zemqoradnik Vukoti}, Vaso Vukov - 1889, Bro}anac, Nik{i} zemqoradnik Vukoti}, Ilija Vojin - 1896, Subotski Brod, Novska kolar Vukoti}, Jovan Markov - Crna Gora kapetan Vukoti}, Majo Gor~inov - Ko~ane, Nik{i} - 1916, Mojkovac zemqoradnik Vukoti}, Mato Nikolin - Ko~ane, Nik{i} - 1913, Tarabo{ zemqoradnik Vukoti}, Rade Pejov - 1884, Ko~ane, Nik{i} u ameri~koj vojsci, ratar Vukoti}, Savo Nikov - Boka Kotorska pilot Vukoti}, Spasoje Perov - 1895, Nik{i} |ak gimnazije Vukoti}, Stojan Nikolin - 1881, Drva~i, Petriwa kolar Vuko{ijevi}(?), Milo{ \uri~in - 1885, Babin Potok, Oto~ac radnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

117

Vuksaqevi}, Bo`o - Kotor *3p Vuksan, Vaso Stevanov - 1887, @ivaja, Kostajnica zemqoradnik Vuksan, Niko - Srpska Krajina *4 Vuksan, Stevan Jankov - 1888, Pejkovac, Vojni} radnik Vuksanovi}, Veli{a Vukov - Bio~e/Ku~i, Podgorica *3s Vuksanovi}, Niko Vuk~evi}, Vido Ivov - 1888, Goqemadi, Podgorica zemqoradnik Vuk~evi}, Luka Filipov - Goqemadi, Podgorica *3p Vuk~evi}, Pavle Filipov - Goqemadi, Podgorica *3p Vuk~evi}, Petar Vuk~evi}, Simo Velov - Goqemadi, Podgorica *3p Vuk~evi}, Stevan Savov - 1896, Lije{we, Podgorica Vuk{i}, Marko Vasiqev - 1889, Slavsko Poqe, Topusko zemqoradnik Vuk{i}, Mi}o Tripov - Sutvara, Kotor *3p Vuk{i}, Stevo Simin - 1894, Kri~ke, Drni{ zemqoradnik Vulanovi}, Radoslav Tukov - 1887, Ozrini}i, Nik{i} zemqoradnik Vula{i}, Mane - Lika Vuleti}, Dane \or|ev - 1881, Medak, Gospi} zemqoradnik Vuleti}, Dragutin Milivojev - 1889, Kuzma, Vojni} zemqoradnik Vuleti}, Isak Nikolin - 1888, Medak, Gospi} zemqoradnik Vuleti}, Mojsije Pavlov - 1891, Perjasica, Vojni} zemqoradnik Vuleti}, Simo Jovin - 1891, Mijoni}i, Trebiwe zemqoradnik Vuleti}, Simo S. - Mijoni}i, Trebiwe Vule{evi}, \or|o - 1881, Ju{i}i, Trebiwe Vule{evi}, Risto Milanov - Ju{i}i, Trebiwe Vuli}, Je{a Lazin - 1894, [akanlije, Dvor zemqoradnik Vuli}, Stojan Krstin - 1892, Uro{evac trgovac Vulovi}, \uro - Braji}i, Budva Vulovi}, Pero Vukov - 1869, Braji}i, Budva zemqoradnik Vunduk, Nikola Ni{kov - 1884, Lipovac, Vojni} radnik Vunovi}, \or|e Petrov - 1899, Pitsburg, SAD |ak Vuwak, Ilija Radev - 1884, Ra~i}, Biha} zemqoradnik Vuwak, Jovan Nikolin - 1889, Ra~i}, Biha} zemqoradnik Vurdeqa, Bo`idar Nikolin - 1885, Mogori}, Gospi} ma{inista Vurdeqa, Bude Savin - 1894, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Vurdeqa, Dane Milin - 1893, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Vurdeqa, Janko Gli{in - 1889, Veliki Kovinovac, Vojni} zemqoradnik Vurdeqa, Jovan Andrijin - 1879, Dowi Lapac trgovac Vurdeqa, Maksim Jovin - 1889, Svra~kovo Selo, Udbina berberin Vurdeqa, Stevan Petrov - 1894, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Vurdeqa, Stevo Budin - 1891, Svra~kovo Selo, Udbina rudar Vurin(Vujin?), Stanko Stevanov - 1889, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Vuceli}, Jovan Ilijin - 1882, Pla{ki, Ogulin trgovac Vu~an, \uro Markov - 1882, Mala Barna, Grubi{no Poqe zemqoradnik

118

Ilija Petrovi}

Vu~enovi}, Andrija Jovanov - 1895, Ramqane, Knin pisar Vu~erakovi}, Milo Bla`ov - Krwice, Bar *3p Vu~eti}, Du{an N. - Vilusi, Nik{i} Vu~eti}, \uro - *4 Vu~eti}, Jovan S. - Vilusi, Nik{i} Vu~eti}, Milovan R. - Vilusi, Nik{i} Vu~eti}, Spasoje - Vilusi, Nik{i} *3s Vu~eti}, Trajko Vu~eti}, Tripko @. - Grahovo, Nik{i} *3p Vu~ini}, Andrija Jovanov - 1893, Orah, Bile}a Vu~ini}, Bawo V. - Nik{i} *3p Vu~ini}, Jovan Simin - 1875, Zavo|e, Bile}a Vu~ini}, Marko Mi}ov - Bro}anac, Nik{i} Vu~ini}, Marko Petrov - 1890, Dowa Vele{wa, Kostajnica zemqoradnik Vu~ini}, Pero Vu~ini}, Petar Vidov - 1885, Rogami, Podgorica zemqoradnik Vu~ini}, Rade Mili}ev - 1896, Dowi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Vu~i}evi}, Ivo Vukov - 1865, [i{i}i, Budva zemqoradnik Vu~i}evi}, Marko Ivov - 1899 [i{i}i, Budva zemqoradnik Vu~i}evi}, Nikola Vasin - 1894, Vu{tica, Novska berberin Vu~kovi}, Adam Jandrijin - 1883, Trnovac, Glina zemqoradnik Vu~kovi}, Bo`o - Krwak, Karlovac Vu~kovi}, Bo`o Ilijin - 1884, Velika Crkvina, Vojni} radnik Vu~kovi}, Vu~en Jovanov - 1875, Krweu{a, Petrovac Vu~kovi}, Du{an - 1880, Bogojevi} Selo, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Vu~kovi}, \uro - 1884, Bogda{i}i, Bile}a Vu~kovi}, \uro To{ov - 1884, Grahovo, Nik{i} radnik Vu~kovi}, Ilija Pavlov - 1896, Klasni}, Glina mehani~ar Vu~kovi}, Janko Vu~kovi}, Jefta Tomin - 1892, Gorwe Selo, Prizren kasapin Vu~kovi}, Jovan Andrijin - 1893, Kokoti, Podgorica mlinar Vu~kovi}, Jovo - 1882, Bogojevi} Selo, Trebiwe *3p Vu~kovi}, Jovo [}epov - Vrba, Cetiwe *3p Vu~kovi}, Lazo - 1885, Bogojevi} Selo, Trebiwe *3p Vu~kovi}, Lazo \urov - Vrba, Cetiwe *3p Vu~kovi}, Lazo Jovanov - 1888, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Vu~kovi}, Luka Andrijin - Vrba Wegu{ka, Cetiwe Vu~kovi}, Ma{o - Bogojevi} Selo, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Vu~kovi}, Milan Petrov - 1884, Dol~ani, Glina |ak Vu~kovi}, Mile - Banija Vu~kovi}, Mile Petrov - 1880, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Vu~kovi}, Mile Todorov - 1894, Perjasica, Vojni} zemqoradnik Vu~kovi}, Milovan Milankov - 1896, Otok O{tarijski, Ogulin zemqoradnik Vu~kovi}, Mihailo Bogdanov - 1888, Glinica, Cazin zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

119

Vu~kovi}, dr Nikola Vasin - 1892, Novi Sad zubni lekar (EncNS) *2 Vu~kovi}, Nikola Mitrov - 1896, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Vu~kovi}, Nikola Simin - 1892, Dowi Poloj, Vojni} zemqoradnik Vu~kovi}, Obrad Petrov - 1861, Krweu{a, Petrovac ugqokopa~ Vu~kovi}, Obrad Trifkov - 1889, Fojnica, Gacko zemqoradnik Vu~kovi}, Obren - 1887, Bogojevi} Selo, Trebiwe Vu~kovi}, Petar - Krwak, Karlovac Vu~kovi}, Petar - Sutorina, Herceg Novi Vu~kovi}, Petar Teodorov - 1879, Velika Crkvina, Vojni} zemqoradnik Vu~kovi}, Rade - Zupci, Trebiwe Vu~kovi}, Rade Vasin - 1883, Otok, Ogulin zemqoradnik Vu~kovi}, Stanko Ilijin - 1891, Trnovac, Glina zemqoradnik Vu~kovi}, Stevan - *4 Vu~kovi}, Stevan Jovanov - 1894, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Vu~kovi}, Stevan Markov - 1890, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Vu~ur, Risto - Orah, Trebiwe Vu~urevi}, Bo`o Jakovov - 1894, Presjeka, Trebiwe zemqoradnik Vu~urevi}, Bo`o [. - 1870, Bogojevi} Selo, Trebiwe Vu~urevi}, Vaso Boji~in - 1890, Bogojevi} Selo, Trebiwe radnik Vu~urevi}, Nikola - Grab, Trebiwe Vu~urevi}, Nikola Obrenov - 1892, Presjeka, Trebiwe zemqoradnik Vu~urevi}, Panto Obrenov - 1872, Trebiwe ko~ni~ar Vu~urevi}, Pero Spasov - Pra{we Rupe, Trebiwe Vu~urevi}, Simo - Bogojevi} Selo, Trebiwe Vu~urovi}, Bo`o [}epanov - 1882, Zve~ava, Kotor zemqoradnik Vu~urovi}, Vukota Vu~urovi}, Gavrilo Androv - 1892, Krivo{ije, Kotor zemqoradnik Vu~urovi}, Krsto Pajov - 1882, Duklo, Nik{i} zemqoradnik Vu~urovi}, Krsto Stankov - Zve~ava, Kotor Vu~urovi}, Krsto-Karo Krstov - 1896, Grab, Trebiwe zemqoradnik Vu~urovi}, Lazar Todorov - 1885, Golija, Nik{i} zemqoradnik Vu~urovi}, Milo{ - Nudo/Grahovo, Nik{i} Vu~urovi}, Mirko Pajov - 1892, Duklo, Nik{i} zemqoradnik Vu~urovi}, Nikola Markov - 1895, Krivo{ije, Kotor zemqoradnik Vu~urovi}, Nikola ]etkov - 1885, Zve~ava, Kotor zemqoradnik Vu~urovi}, Novak-Novica Markov - Krivo{ije, Kotor Vu~urovi}, Savo Stevov - Zve~ava, Kotor zemqoradnik Lin Xons - milosrdna sestra *2 Gabeli}, Ivan Lukin - 1887, Vrbovsko kapetan broda Gabi}, Simo Jovanov - 1886, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Gabovi}, Gavrilo - Aran|elovo, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Gavi}, Iso Savin - 1895, Gavi}, Gospi} zemqoradnik Gavrilovi}, Damjan To{in - 1894, Jazak, Irig zemqoradnik

G.

120

Ilija Petrovi}

Gavrilovi}, Jovan - Hercegovina Gavrilovi}, Mi}a Tomin - 1879, Bogojevi} Selo, Trebiwe zemqoradnik Gavrilovi}, Petar Nikolin - 1888, Dragotina, Glina zemqoradnik Gavrilovi}, Petar Todorov - 1893, Mali}, Krupa zemqoradnik Gavrilovi}, Proko Ilijin - 1893, Mihaqevac, Korenica trg. pomo}nik Gavrovi}, Duman Vasin - 1898, Dowa Tuzla, Tuzla kelner Gazibara, Bo`o G. - Krwak, Karlovac Gazibara, Mihajlo \urin - 1884, Skradnik, Ogulin zemqoradnik Gazibari}, Spasoje Milovanov - 1882, Dobrinci, Ruma kova~ Gazibari}, Stanko Kuzmanov - 1877, Golobrdac, Nova Gradi{ka zemqoradnik Gazivoda, Bo`o - Rva{i, Cetiwe *3s Gazivoda, Bo`o \urin - 1880, Ponorac, Vojni} zemqoradnik Gazivoda, \uro - Rva{i, Cetiwe *3s Gazivoda, Filip - Rva{i, Cetiwe *3p Gaji}, Jovo Simin - 1884, Dugo Selo, Pisarovina berberin Gaji}, Nikola Adamov - 1894, Hrti}, Dvor zemqoradnik Gaji}, Simo Ilijin - 1895, Hrti}, Dvor fabri~ki radnik Gaji}, Simo Savin - 1894, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Gaji}, Stojan \urin - 1893, Hrti}, Dvor zemqoradnik Gaji}, Stojan Milin - 1895, Plo~e, Gra~ac trgova~ki pomo}nik Gakovi}, Milan Jovin - 1891, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Gakovi}, Nikola Jovanov - 1896, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Gakovi}-Gak, Milan Stevanov - 1884, Bawani, Krupa Galeb, Todor - 1868, Volujac, Trebiwe Galija{, Mile Jovanov - 1892, Gori~ka, Dvor ma{inist Galija{, Nikola Jovanov - 1896, Dowa Gori~ka, Dvor zemqoradnik Gali}, Bo`o - 1885, Goj{ina, Trebiwe *3p Galovi}, Bo`o \or|ev - 1889, Po{}ewe, [avnik zidar Galovi}, Mile Ilijin - 1873, Mutili}, Udbina zemqoradnik Galovi}, Nikola Mi}in - 1878, Mutili}, Udbina zemqoradnik Galovi}, Stevan Danin - 1885, Mutili}, Udbina zemqoradnik Galovi}, Stevo Gavrin - 1895, Mali Zdenci, Grubi{no Poqe radnik Galoga`a, Mile Jovanov - 1868, Slavsko Poqe, Topusko zemqoradnik Galowa, Janko Ilijin - 1891, Vrto~e, Petrovac zemqoradnik Galowa, Jovo Savin - 1895, Vrto~e, Petrovac zemqoradnik Galowa, Sava \urin - 1877, Vrto~e, Petrovac zemqoradnik Gaqen, Milo{ Stankov - 1894, Dragotina, Glina zemqoradnik Gapi}, Stevan Gapin - 1892, Pri{tina kroja~ Gara~a, Mirko Milin - 1896, Strigova, Dubica zemqoradnik Garbin, Grgur Frawin - 1894, Gorwe Selo, Spqet zemqoradnik Garda{evi}, Radoje [}epanov - 1880, ^evo, Cetiwe Gari}, Krsto Jovanov - 1884, Koqane, Siw brodar Gari}, Quban Stevin - 1892, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Gar~evi}, Du{an Vasin - 1887, Novi Be~ej kova~

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

121

Ga}e{a, Branko Petrov - 1882, [tikada, Gra~ac rudar Ga}e{a, Vojo Ilijin - 1892, Tr`i}, Sluw zemqoradnik Ga}e{a, Jovo Lazin - 1873, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Ga}e{a, Mile Stevanov - 1888, Ga}e{a Selo, Vojni} zemqoradnik Ga}inovi}, Vladimir - 1890, Kalac, Bile}a Ga~i}, Jakov Milin - 1892, @ivaja, Kostajnica zemqoradnik Ga{i}, Ilija Jovanov - 1892, Trebiwska [uma, Trebiwe Gvozden, Mile Stojanov - 1880, Bravsko, Kqu~ zemqoradnik Gvozdenovi} Gavro Radev - 1886, Dobroselo, Dowi Lapac bravar Gvozdenovi}, Aleksa Todorov - 1888, Bijela, [avnik rudar Gvozdenovi}, dr Anto - 1853, ]ekli}i, Cetiwe |eneral Gvozdenovi}, Jo{o** M. - 1888, Gluhi Do, Bar Gvozdenovi}, Stevan Jovanov - 1891, Vrawska, Krupa zemqoradnik Gvozdenovi}, Stojan Gvozdenov - 1893, Brwaci, Orahovac zemqoradnik Gvozdi}, Ilija Mijailov - 1895, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Gvozdi}, Marko Lazin - 1888, Lapovac, Sluw zemqoradnik Gvozdi}, Milivoje Milin - 1892, Vali{, Sluw zemqoradnik Gvozdi}, Nikola Milo{ev - 1884, Cvijanovi} Brdo, Sluw kwigovo|a Gvozdi}, Pero - Srpska Krajina *4 Gvozdi}, Petar Pavlov - Oku~ani, Nova Gradi{a Gvoji}, Petar Andrijin - 1874, Naudovac, Virovitica zemqoradnik Gegi}, Jovo Radev - 1889, Brzaja, Grubi{no Poqe zemqoradnik Gezovi}, Rade Spasojev - 1881, Pro~a(?)/Orah, Nik{i} zemqoradnik General De Lansi de Roland - Francuska *1 Georgij Zajcev - Rusija medicinar *2 Gertruda Smit - milosrdna sestra *2 Gerun, Stevo - 1887, Tale`a, Trebiwe (do{ao iz Italije) Gerunovi}, Jova Gigovi}, Ilija Stankov Glavati~i}, Marko Perov - 1888, Sviwi{ta, Kotor zemqoradnik Glava{ \uro Petrov - 1897, [a{, Kostajnica obu}ar Glamo~lija, Velimir Nikolin - 1894, Pre{u{qar, Petriwa zemqoradnik Gledi}, Dane Mi}in - 1888, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Gligi}, Vasa Milin - 1883, Pucari, Dubica zemqoradnik Gligi}, Jovo Perin - 1899, Kriva Rijeka, Dubica zemqoradnik Gligovi}, Jovan Vulev - 1880, Klenak, Nik{i} zemqoradnik Gligorijevi}, Dragutin Gligorijev - 1896, Mu{nikovo, Prizren la|ar Gli{i}, Vaso - *4 Glogovac, Vasiq \or|ov - 1892, Dra`qevo, Gacko Glogovac, \or|e \uri~in - 1896, Mosko, Trebiwe poslu`iteq Glogovac, Jovan Lukin - 1884, Drami{evo, Nevesiwe zemqoradnik Glogovac, Risto Lukin - 1887, Drami{evo, Nevesiwe zemqoradnik Glomazi}, Vido - Rodinice, Plu`ine Glomazi}, Mitar - Rodinice, Plu`ine

122

Ilija Petrovi}

Glomazi}, Petar-Petko M. - Rodinice, Plu`ine *3p Gluvani}, Jovan Milin - 1887, Jata, Cazin zemqoradnik Glumac, Bogdan Milin - 1893, Vrelo, Korenica zemqoradnik Glumac, Milan Milin - 1890, Vrelo, Korenica zemqoradnik Glumac, Nikola Vasin - 1892, Radu~, Gospi} zemqoradnik Glumac, Proko Manin - 1894, Vrelo, Korenica zemqoradnik Glumac, Simo Petrov - 1889, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Glumac, Stevan Jocin - 1900, Vel. Peratovica, Grubi{no Poqe zemqoradnik Glumac, Stevo Danin - 1892, Vrelo, Korenica zemqoradnik Glumac, Tomo Lukin - 1899, Toru{e, Gacko zemqoradnik Glumac, Uro{ Danin - 1877, Srpsko Poqe, Oto~ac zemqoradnik Glumi~i}, Vaso-Vajica** Nikolin - 1893, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Glumi~i}, \uro J. - Gospi} Glumi~i}, Milan Jakovov - 1892, Mlakva, Gospi} {ofer Glumi~i}, Simo Danin - 1892, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Glu{ac, \ukan Petrov - 1894, Vrelo, Korenica zemqoradnik Glu{ica, Vaso Jovin - 1892, Bu{evi}, Dowi Lapac rudar Glu{ica, Dane Lukin - 1897, [trpci, Petrovac zemqoradnik Glu{~evi}, Andrija Petrov - 1890, Kamena Gora, Kosovo(?) zemqoradnik Gwatovi}, \uro Ilijin - 1887, Lovinac, Gra~ac zemqoradnik Gwatovi}, \uro Mili}ev - 1895, Buzeta, Glina zemqoradnik Gwatovi}, Jovo Stojanov - 1895, Rasoje, Gra~ac zemqoradnik Gwezda, Miqko - sanitetski potporu~nik, lekar *2 Gobi}, Stanko Gobovi}, Gavrilo Lukin - Aran|elovo, Trebiwe Govedarica, Ilija Novakov - 1886, Gacko Goguli}, Jovo Radev - 1891, Kula, Gospi} zemqoradnik Godi}, Josif Rajkov - 1890, Gradusa, Petriwa zemqoradnik Godi}, Te{a Stevanov - 1875, ^ukur, Kostajnica zemqoradnik Gojani}, Milan Milin - 1873, Ilova, Novska zemqoradnik Goji}, Jovo Ilijin - 1894, Podlapa~a, Udbina zemqoradnik Gojkovi}, Ivan \urin - 1888, Me|a, @iti{te zemqoradnik Gojkovi}, Luka Jovanov - 1887, Ruji{ka, Novi Grad rudar Gojkovi}, Milan - Lika Gojkovi}, Milo{ Jovanov - 1891, Dowa Buda~ka, Vojni} zemqoradnik Gojkovi}, Mi}o - Rudo Poqe, Gacko Gojkovi}, To{a ]irin - 1883, Me|a, @iti{te }ur~ija Gojkovi}, Trifko Vasiqev - 1890, Rudo Poqe, Gacko zemqoradnik Gojni}, Vido K. - Br~eli, Bar *3p Gojni}, Branko - Br~eli, Bar Gojni}, Luka \urov - 1873, Br~eli, Bar |eneral crnogorske i ruske vojske Gojni}, Milo I. - Br~eli, Bar *3p Gojni}, Mitar B. - Br~eli, Bar *3p Golijanin, \uro Ilijin - 1883, Grabovica, Nevesiwe

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

123

Golo{in, Stevan Timin - 1882, Sakule, Pan~evo zemqoradnik Golubovi}, Jovica T. - 1884, Piva u ameri~koj vojsci Golubovi}, Laza Stankov - 1883, \eralije, Podravska Slatina zemqoradnik Golubovi}, Simo - Cuce, Cetiwe *3p Gowa, Ilija Nikolin - 1894, Kloko~, Vojni} zemqoradnik Gop~evi}, Bo`o - Orahovac, Boka Kotorska Gordijevski, Viktor - Rusija Goreti, Nikolo - Sutri, Italija (treba: Koreti, Nikola) Gorc, ? - Slovenija (do{ao iz Italije) Gospo|a Br. Benedet - *2 Gospo|a Vinifred Pop-Elis - {ofer *2 Gospo|a G. Polgrin - maserka *2 Gospo|a Gertruda Karington Vajdl - [kotska *2 Gospo|a Grin - upravnica jedinice - *2 Gospo|a D’An` d’Astr - Francuska *2 Gospo|a Darja Aleksandrovna Kara|or|evi} - SAD bolni~arka *2 Gospo|a De Renak - Francuska *2 Gospo|a Doton Vajli - *2 Gospo|a Droz, knegiwa Poa - Francuska, bolnica na Krfu *2 Gospo|a Ker - [kotska {ef kuhiwe *2 Gospo|a Kine-Rasin - [vajcarska pijanistkiwa milosrdna sestra *1 *2 Gospo|a Klinger - Be~, Austrija milosrdna sestra *1 Gospo|a Kolbern - sestra *2 Gospo|a Koul Hamilton - *2 Gospo|a Kopershar - Holandija bolni~arka *1 Gospo|a Mamulov - Rusija medicinska sestra *1 Gospo|a Marget Polimis - Gr~ka sestra *2 Gospo|a Milne - {ef kuhiwe *2 Gospo|a Or Paterson - *2 Gospo|a Pavlovi} - milosrdna sestra *2 Gospo|a Persi Valis - `ena dr Valisa milosrdna sestra *2 Gospo|a Rasel - *2 Gospo|a Robez-Pa`ijon - Francuska bolni~arka *2 Gospo|a Selma Gu~ova - SAD, `ena dr \ure Gu~e bolni~arka *2 Gospo|a Stjuart - Va{ington/SAD, Misija Crvenog krsta *2 Gospo|a Hartvig - `ena ruskog poslanika u Beogradu bolni~arka *1 Gospo|a Xeni Hristi} - bolni~arka *1 Gospo|a [oton - [kotska {ofer *2 Gospo|a [trendman, Julijana Nikolajevna - Rusija, milosrdna sestra *1 Gospo|ica Agnes A. Majn{el(Muni{ul) - sestra *2 Gospo|ica Adam - sestra *2 Gospo|ica Atkinson - Novi Zeland sestra *2 Gospo|ica Bani - sestra *2 Gospo|ica Barker - sanitarni referent *2

124

Ilija Petrovi}

Gospo|ica Beker - {ofer *2 Gospo|ica Berta Redule - Francuska upravnik bolnice *2 Gospo|ica Bili - *2 Gospo|ica Bingli, bolni~arka - *2 Gospo|ica Bird - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Bi~am - *2 Gospo|ica Blan{a Maden - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Bler Vilson - Edinburg, [kotska sestra *2 Gospo|ica Bol - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Bonser - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Vajli - *2 Gospo|ica Van der Ven - Holandija milosrdna sestra *2 Gospo|ica Vardl - {ofer *2 Gospo|ica Vida Mateson - Engleska bolni~arka *2 Gospo|ica Vilmon - Francuska milosrdna sestra *2 Gospo|ica Vo - sestra *2 Gospo|ica Vudi - *2 Gospo|ica Vudkroft - sestra *2 Gospo|ica Geldard Braun - *2 Gospo|ica Gledis Stjuart Ri~ardson - *2 Gospo|ica Govens - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Grej - *2 Gospo|ica Grin - sestra *2 Gospo|ica Grin - {ofer *2 Gospo|ica Dankan - sestra *2 Gospo|ica Dik - Engleska *2 Gospo|ica Dou - sestra *2 Gospo|ica Dur - sestra *2 Gospo|ica Durham - Engleska, sestra (mo`da lekar) *2 Gospo|ica Evlin Konzuk - Engleska sestra *2 Gospo|ica Elbi Xekson - sestra *2 Gospo|ica Elma Rid - sestra *2 Gospo|ica Edman Klif - sestra *2 Gospo|ica Emzli Dodi - *2 Gospo|ica Emzli Hami{ - *2 Gospo|ica Eni Lindzi - *2 Gospo|ica @or`et - Francuska bolni~arka *2 Gospo|ica I. Grej - milosrdna sestra *2 Gospo|ica I. Hadzon - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Ivon - Francuska bolni~arka *2 Gospo|ica Igerton - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Idn - Engleska, sestra *2 Gospo|ica Izabel Gordon - sanitarni referent *2 Gospo|ica Irini Polimis - Gr~ka sestra *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

125

Gospo|ica Justi Klark - sestra *2 Gospo|ica Kalvel - glavna sestra *2 Gospo|ica Keli - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Ketlin Berk - [kotska sestra *2 Gospo|ica Ketlin Dilon - sestra *2 Gospo|ica Kouts - voza~ kuhiwskih kola *2 Gospo|ica L. L. Kluli - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Lauders - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Lejr - *2 Gospo|ica Lisjen - Francuska bolni~arka *2 Gospo|ica Luiza Xordan - sestra *2 Gospo|ica M. E. Sker~li - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Makled - sestra *2 Gospo|ica Makon - Irska sestra *2 Gospo|ica Mej - *2 Gospo|ica Mekalam - sestra *2 Gospo|ica Mekfejl - Engleska, sestra dr Ketrin Mekfejl medicinarka *2 Gospo|ica Meloun - *2 Gospo|ica Meri Bedford - Australija dispe~er u gara`i *2 Gospo|ica Meri Mekenzi - sestra *2 Gospo|ica Meri Polimis - Gr~ka sestra *2 Gospo|ica Mensel - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Margaret Nejl Frejzer - *2 Gospo|ica Monro Ker - *2 Gospo|ica Morgan - sestra *2 Gospo|ica Morison - *2 Gospo|ica Morou - {ofer *2 Gospo|ica Mur - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Norman - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Onslou - *2 Gospo|ica Parsons - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Pejlin - *2 Gospo|ica Persival - *2 Gospo|ica Prajs Bi{op - *2 Gospo|ica Presland - bolni~arka *2 Gospo|ica Poup - umrla u Srbiji *2 Gospo|ica Rajd - sestra *2 Gospo|ica Rini Polemis - sestra *2 Gospo|ica Rix - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Robinson - zamenik {efa transporta *2 Gospo|ica Ros - *2 Gospo|ica Rouz Vest - *2 Gospo|ica S. E. S. Mejr - *2 Gospo|ica Svanston - *2

126

Ilija Petrovi}

Gospo|ica Simpson - *2 Gospo|ica Skej - apotekar *2 Gospo|ica Sonders - glavna sestra *2 Gospo|ica Starling - Australija *2 Gospo|ica Stert - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Stefani A. Hamplova - SAD, rodom iz ^e{ke sestra *2 Gospo|ica Stivens - sestra *2 Gospo|ica Stjuart - voza~ *2 Gospo|ica T. Kramblholm - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Tebet - sestra *2 Gospo|ica Tejt - Engleska *2 Gospo|ica F. A. Fraj - glavna sestra *2 Gospo|ica Fauler - [kotska *2 Gospo|ica Flora Mekenzi - sestra *2 Gospo|ica Florens Marks - {ef transporta *2 Gospo|ica Frensis Ivens - *2 Gospo|ica Fri~ - [vajcarska bolni~arka *1 Gospo|ica Hajet - sestra *2 Gospo|ica Hartvig - k}i ruskog poslanika u Beogradu bolni~arka *1 Gospo|ica Helen King - SAD bolni~arka *2 Gospo|ica Hjui - *2 Gospo|ica Xejms - sestra *2 Gospo|ica Xek - administratorka *2 Gospo|ica Xin Kaldou - milosrdna sestra *2 Gospo|ica Xin Lindzi - *2 Gospo|ica Xin H. Kemp - *2 Gospo|ica Xinxer - *2 Gospo|ica Xoli - *2 Gospo|ica [ejla - sestra *2 Gospo|ica [eli - SAD *2 Gospo|ica [onesi - sestra *2 Gospo|ica [turceneger - [vajcarska, spisateqica milosrdna sestra *2 Gostovi}, Aleksandar** D. - Lika Gostovi}, Milan J. - Novi Sad Gostovi}, Milo{ Ilijin - 1892, Gostovo Poqe, Oto~ac Gostovi}, Milo{ Jovanov - 1869, Kulpin, Ba~ki Petrovac zemqoradnik Grabe`, Marko Danin - 1892, Velagi}i, Kqu~ zemqoradnik Gravara, Stojan Aleksin - 1872, Lovska, Pakrac zemqoradnik Gradinac, Ilija Gradinac, Marko B. - 1882, Aran|elovo, Trebiwe *3p Gradinac, Milo Gradinac, Mladen Novakov - 1882, Sombor ma{inist Grali}, \uro Sofronijev - 1892, Mala Barna, Grubi{no Poqe zemqoradnik Grandi}, \or|e Stankov - 1892, Glavica, Krupa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

127

Grandi}, Milan Milin - 1893, Ivawska, Krupa zemqoradnik Graovac, Ilija - Gospi} *3s Graovac, Janko Lukin - 1878, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Graovac, Jovo Tanasijin - 1890, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Graovac, Qubomir Gecin - 1897, Trnavac, Korenica zemqoradnik Graovac, Marko Gavrin - 1896, Bastasi, Petrovac zemqoradnik Graovac, Milan Todorov - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Graovac, Mi}a Jovin - 1897, Trnavac, Korenica zemqoradnik Graovac, Nikola Vasin - 1888, Pavlovac/Vrebac, Gospi} zemqoradnik Grafenauer, Franc - Marija na Ziqi, Slovenija prof. (do{ao iz Italije) Grahovac, Budimir - Hercegovina publicista Grahovac, Ilija Grahovac, Luka - Nevesiwe *3p Grahovac, Miro - Nevesiwe *3p Grahovac, Petar Ilijin - 1894, Lukavac, Nevesiwe radnik Grahovac, Petar Radev - 1896, Brata~, Nevesiwe zemqoradnik Grahovac, Tomo - Trebiwe Gracun, ? - Rustovo/Sveti Stefan, Budva Grba, Gajo Petrov - 1885, Me|e|ak, Ogulin fabri~ki radnik Grba, Du{an Radev - 1895, Ma{vina, Sluw zemqoradnik Grba, Petar Danin - 1895, Me|e|ak, Ogulin zemqoradnik Grba, Rade Milin - 1891, Blata, Ogulin zemqoradnik Grbi}, Budo - Zrmawa, Gra~ac *3p Grbi}, Vid Bla`ov - 1867, Kr~ina, Krupa zemqoradnik Grbi}, Vujo Vojin - 1889, Vrhovine, Oto~ac miner Grbi}, \uro Lukin - 1894, Ra~i}, Biha} zemqoradnik Grbi}, \uro Radev - 1892, Ra~i}, Biha} zemqoradnik Grbi}, Iso - Zrmawa, Gra~ac *3p Grbi}, Jovan Jankov - 1892, Medak, Gospi} ma{inbravar Grbi}, Lazo Lukin - 1870, Ra~i}, Biha} zemqoradnik Grbi}, Maksim Bo`in - 1891, Svra~kovo Selo, Udbina radnik Grbi}, Marko Vidov - 1886, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Grbi}, Mi}a Jovin - 1894, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik Grbi}, Petar Nikolin - 1870, Lipa, Biha} zemqoradnik Grbi}, Sava Vidov - 1894, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Grbi}, Sava Vukomanov - 1887, Radu{a, Vaqevo zemqoradnik Grbi}, Simo Stevanov - 1877, Osredak, Cazin zemqoradnik Grbi}, Sr|an Simin - 1885, Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Grbi}, Stevan Milijin - 1887, Pi{taline, Krupa zemqoradnik Grbo, Nikola Manojlov - 1889, Kuba{, Stolac zemqoradnik Grbovi}, Komnen Antonijev - 1888, Po{}ewe, [avnik zemqoradnik Grbovi}, Petar Petrov - 1880, Pla{ki, Ogulin zemqoradnik Grbovi}, Radovan - Durmitorski kraj, Crna Gora Grbusi}, Stanislav Mladenov - 1893, Gorwe Selo, Prizren radnik

128

Ilija Petrovi}

Gregovi}, Luka Vidov - Novoseqe, Budva Gregovi}, Niko Pavi}ev - Novoseqe, Budva Gregovi}, Savo Ilijin - Grabovica, Budva Grgi}, Velimir - Kordun Grgi}, \uro - ^apqina Grgi}, Joso Andrin - 1894, Kraqe, Biha} zemqoradnik Grgur, Jole Stojanov - 1896, Beru{ica, Gacko zemqoradnik Grgur, Nikola Mitrov - 1884, Zukva, Plu`ine zemqoradnik Grgur, Petar \okin - 1888, Beru{ica, Gacko zemqoradnik Grgurov, Stojan - sanitetski potporu~nik, lekar *2 Grgurovi}, Petar - *4 Gregovi}, Luka Vidov - 1888, Novo Selo, Kotor kelner Gregovi}, Nikola Pavlov - 1888, Novo Selo, Kotor zemqoradnik Gregovi}, Savo Ilijin - 1880, Grabovica, Kotor zemqoradnik Griva, \uro - Obqaj, Glina *3s Griva, Mitar - Obqaj, Glina *3p Gr`ina, Ladislav - Slovenija *4 Grk, Mi}o Ristov - 1888, Strupi}i, Stolac rudar Grkavac, \urica Vu~kov - 1892, Grkavci, Trebiwe zemqoradnik Grkavac, Radovan - Grkavci, Trebiwe Grkavac, Spasoje \. - 1881, Grkavci, Trebiwe *3p Grkavac, Tomo Ilijin - Brda, Trebiwe Grkavac, Tomo M. - Grkavci, Trebiwe Grkini}, Ilija Jovanov - 1895, Ramqane, Knin zemqoradnik Grki}, Velimir Jovanov - 1897, Sadilovac, Sluw zemqoradnik Grkovi}, Gedeon Spasojev - 1896, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Grkovi}, \uro Stevanov - 1894, Latin, Ogulin zemqoradnik Grkovi}, Luka Jovanov - 1896, Prizren kroja~ Grkovi}, Petar Dragi}ev - 1892, Sadilovac, Sluw zemqoradnik Grlica, Nikola Jovanov - 1889, Raji}, Novska zemqoradnik Grqane(?), Dragotin Gerlanov - *4 Grmu{a, Obrad Stankov - 1895, Bu{evi}, Krupa ko~ija{ Grmu{a, Stojan Jovanov - 1900, Bojna, Glina zemqoradnik Grobi}, Petar \urin - 1897, ^apqani, Kostajnica zemqoradnik Grozdani}, Bo`o Vasin - 1881, Kapelna, Dowi Mihoqac kova~ Grofica Trubeckaja - Rusija {ef medicinske misije *2 Grubarovi}, Nikola Dmitrov - 1895, Mali Gradac, Glina zemqoradnik Gruba~, A}im Pajin - 1877, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Gruba~, Dragoje Trifkov - 1888, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Gruba~, Lazar Trifkov - 1896, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Gruba~, Matija Milutinov - 1893, Crkvica, Plu`ine ma{inist Gruba~, Nikola Obrenov - 1899, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Gruba~, Petar - 1887, Orahovac, Trebiwe - 1982, Nik{i} *3s Gruba~evi}, Lazar Stojanov - 1887, Kolarevo Selo, Belovar trgovac

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

129

Gruba~i}, Bo`o Lazin - 1881, Vrba, Gacko zemqoradnik Grubi}, Aleksa Lukin - 1883, Dowi Vaganac, Korenica zemqoradnik Grubi}, Du{an Milin - 1894, Vrelo, Korenica zemqoradnik Grubi}, Ilija Jovin - 1896, Bliwski Kut, Petriwa zemqoradnik Grubi}, Ilija Nikolin - 1888, Velika Barna, Grubi{no Poqe }ur~ija Grubi}, Jovo - Velebitski kraj, Lika *3p Grubi}, Jovo Stankov - 1894, Borovac, Novska zemqoradnik Grubi}, Mile Petrov - 1878, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Grubi}, Nikola Petrov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Grubi}, Pavle - *4 Grubi}, Pavle Damwanov - 1892, Mo{tanica, Petriwa zemqoradnik Grubi}, Simo - Korenica Grubi}, Stanko Radev - 1888, Vrelo, Korenica zemqoradnik Grubi{a, Jovo Ja}imov - 1893, Kapquh, Petrovac zemqoradnik Grubi{i}, Vaso Danin - 1894, Radu~, Gospi} zemqoradnik Grubi{i}, Dane Nikolin - 1879, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Grubi{i}, Mile Ja{in - 1893, Mali Cvjetni}, Drvar zemqoradnik Grubi{i}, Petar Danin - 1896, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Grubje{i}, Bo`o Mili}ev - 1891, Ponorac, Vojni} zemqoradnik Grubje{i}, Vasiq - Ba~uga, Petriwa Grubje{i}, Milovan Todorov - 1886, Ponorac, Karlovac zemqoradnik Grubqe{i}, Qubomir Mi}in - 1881, Mrakodol, Novi Grad zemqoradnik Gruji}, Bo`idar Milo{ev - 1882, Zemun geometar Gruji}, Dimitrije - Kosovo Gruji}, Dimitrije Grujin - 1885, Bu~je/Barac, Ohrid radnik Gruji}, \ena Mladenov - 1870, Negoslavci, Vukovar zemqoradnik Gruji}, \oka Arsin - 1880, Mramorak, Kovin mesar Gruji}, Lazo Blagojev - 1892, Ceplake, Daruvar zemqoradnik Gruji}, Petar Pavlov - 1894, Ma~kovo Selo, Petriwa fabri~ki radnik Gruji}-Radovi}, Darinka - Kragujevac (iz SAD) zbriwavawe siro~adi *2 Gruji~i}, Gruja Lazarev - 1861, Tovari{evo, Ba~ka Palanka zemqoradnik Gruji~i}, Mile \or|ev - 1885, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Gruji~i}, Nikola Markov - 1883, Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Gruni}, @arko Mihailov - 1887, [abac trgovac Gruni}, Stevan Mihailov - 1899, [abac ma{inbravar Grupkovi}, \or|e Purov - 1884, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Grupkovi}, Pero Milosavov - 1871, Glavica, Danilovgrad zemqoradnik Gr~a, Risto Jovin - 1882, Dra~evo, Trebiwe - 1938 zemqoradnik Gr~evi}, Ivan Ivanov - 1894, Sinac, Oto~ac zemqoradnik Gr~in, Lazo \urov - 1886, Dubovik, Krupa zemqoradnik Gr~i}, Milan \okin - 1896, Daq, Vukovar zemqoradnik Gr~i}, Milan Obrenov - 1893, Nadini}i, Gacko Gr~i}, Milo{ Petrov - 1882, [a{inci, Sremska Mitrovica zemqoradnik Gr~i}, Rade Bo`in - 1889, Pedaq, Dvor zemqoradnik

130

Ilija Petrovi}

Gubaq, Todor Gavrilov - 1893, Mijoni}i, Trebiwe zemqoradnik Guberina, \uro Pavlov - 1897, Kirin, Topusko zemqoradnik Gugleta, Jovo - Srpska Krajina Gudeq, Jovo Nikolin - 1886, [umi}i, Nevesiwe zemqoradnik Gudeq, Milo{ Pajin - 1888, Rapti, Trebiwe mesar Gu`vica, \or|e Aleksin - 1878, Benkovac Guzina, Blagota Mijajlov - Gradac, [avnik Guzina, Vaso Jankov - 1885, Fojnica, Gacko Guzina, Vidak K. - Gradac, [avnik Guzina, Ilija Tomin - 1895, Fojnica, Gacko zemqoradnik Guzina, Jakov Lazarev - 1893, Fojnica, Gacko zemqoradnik Guzina, Jovan \okin - Gradac, [avnik Guzina, Marko - Fojnica, Gacko Guzina, Milika - Gradac, [avnik Guzina, Novica - Gradac, [avnik Guzina, Obren Guzina, Tomo Bo{kov - 1888, Fojnica, Gacko Guzina, Filip Stevanov - 1894, Fojnica, Gacko Guji}, Radivoje - Moti~ki Gaj, @abqak *3p Gulan, Pavle - Lika *3s Gulan, Rade - Lika *3p Guw, Ilija - Srpska Krajina Gurovi}, Luka Todorov - 1889, Zasad, Trebiwe zemqoradnik Gurovi}, Uro{ Todorov - 1892, Zasad, Trebiwe zemqoradnik Gute{a, Dmitar Ilijin - 1894, Cerovac, Gra~ac zemqoradnik Gute{a, Todor Nikolin - 1894, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Guti}, Savo Blagojev - 1883, Mostar stolar Gutovi}, Vaso Savin - 1881, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Gutovi}, Nikola Aleksin - 1891, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Piters - SAD, bolni~ar *2 D. H. Mekinto{ - milosrdna sestra *2 Dabanovi} Mitar Petrov - 1891, Seoca, Bar zemqoradnik Dabanovi}, Niko Jovov - 1884, Seoca, Bar zemqoradnik Dabar~i}, Drago Jeftov - Kifino Selo, Nevesiwe Dabi}, Vaso Mili}ev - 1884, Javoraw, Dvor zemqoradnik Dabi}, Vido Dabi}, Vojislav Milo{ev - 1890, Komogovina, Kostajnica zemqoradnik Dabi}, Jovo Mihajlov - 1889, Dowi Poplat, Stolac zemqoradnik Dabi}, Milorad Milo{ev - 1897, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Dabi}, Nikola Adamov - 1894, Komogovina, Kostajnica zemqoradnik Dabi}, Todor Bo`in - 1889, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Dabovi}, Andro Mr|enov - Kru{evica/Virpazar, Bar *3p Dabovi}, Vido - Grahovo, Nik{i} *3s

D.

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

131

Dabovi}, Luka Andrijin - 1888, Tuli, Trebiwe pekar (do{ao iz Franc.) Dabovi}, Luka \urin - 1885, Vuk{i}i, Bile}a rudar Dabovi}, Milo Ilijin - 1870, Kru{evica, Virpazar, Bar zemqoradnik Dabovi}, Tomo Bo`ov - 1897, Tuli, Trebiwe zemqoradnik Dabrilovi}, \uro Tripkov - 1889, Bijeqani, Nevesiwe kuvar Davidovi}, A}im N. - 1890, Samobor, Gacko student Davidovi}, Vid Jovin - 1888, Boji{te, Sanski Most zemqoradnik Davidovi}, Vlajko Aleksin - 1892, Hadrovci, Biha} zemqoradnik Davidovi}, \uro - Pa{trovi}i, Budva *3s Davidovi}, \uro Nikolin - 1886, Ha{ani, Krupa zemqoradnik Davidovi}, Jovo Trivin - 1875, Mrkaqi, Sanski Most zemqoradnik Davidovi}, Lazar Todorov - 1892, Sivac, Sombor zemqoradnik Davidovi}, Mitar Stijepov - 1888, Kalu|erac, Bar kelner Davidovi}, Mladen Nikolin - 1888, Novi Be~ej kova~ Davidovi}, Nikola - *4 Davidovi}, Nikola Danin - 1896, Kozin, Sanski Most ma{inist Davidovi}, Savo Tomov - 1886, Kalu|erac, Bar zemqoradnik Davidovi}, Simo Danin - 1893, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik Davidovi}, Stevan Jeftov - 1897, Kastel, Budva |ak Daji}, Bude - Lika *3s Daj~i}, Qudevit Andrin - 1887, Ludbreg kuvar Daki}, \ukan Stojanov - 1882, Bule}ani, Krupa zemqoradnik Daki}, \uro Stevin - 1882, Petrova Slatina, Osek zemqoradnik Daki}, Ilija Nikolin - 1890, Ivawska, Krupa mlekar Daki}, Jovo Mijajlov - 1890, Bule}ani, Krupa zemqoradnik Daki}, Jovo** Perin - 1887, Bawani, Krupa zemqoradnik Daki}, Mile Nikolin - 1896, Bawani, Krupa zemqoradnik Daki}, Petar - *4 Daki}, Petar Jocin - 1889, Daruvar zemqoradnik Daki}, Steva Lukin - 1894, Bawani, Krupa zemqoradnik Daki}, Trivo Milin - 1887, Ivawska, Krupa zemqoradnik Dakmi}(?), Luka Blagojev - 1875, Sveti Stefan, Budva zemqoradnik Dakovi}, Bla`o Todorov - 1889, Bara, Nik{i} zemqoradnik Dakovi}, Bo`o \uri~in - 1883, Grahovo, Nik{i} *3p Dakovi}, Krsto \uri~in - Vilusi, Nik{i} *3s Dakovi}, Mirko - Grahovo, Nik{i} *3s Dakovi}, Savo \. - Vilusi, Nik{i} Dakovi}, Stevan Nikolin - Vilusi, Nik{i} Dakovi}, [oro N. - Vilusi, Nik{i} Dakovi}, [oro S. - Vilusi, Nik{i} Dale{, Tanas - Rumunija *4 Dalmacija, \uro Todorov - 1880, Poqavnice, Novi Grad radnik Dalo{evi}, Rade Petrov - 1878, Orahovac, Kotor mornar Daqevi}, Petar Stevin - 1892, Vranovina, Petrovac zemqoradnik

132

Ilija Petrovi}

Damjani}, Pero Nikolin - 1883, Raka{, Krupa zemqoradnik Damjani}, Rade A}imov - 1893, Gorwi Hrastovac, Kostajnica opan~ar Damjanovi}, Vu~en N. - Krajina (Srpska, ili: Bosanska) *3p Damjanovi}, Danilo-David - Srb, Dowi Lapac Damjanovi}, \uro Savin - 1882, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Damjanovi}, Jovan Damjanov - 1887, Prizren zemqoradnik Damjanovi}, Lazar Aleksandrov - 1884, Virovitica zemqoradnik Damjanovi}, Mojo Damjan~evi}, Risto Damqanovi}, Dragutin Damjanov - 1893, Sredska, Prizren radnik Damqanovi}, Ilija Stojanov - 1888, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Damqanovi}, Sima \ur|ev - 1896, Laudanovac, Udbina zemqoradnik Dangubi}, Milan ]etkov - 1888, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Dangubi}, Mirko Stevov - 1886, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Dangubi}, Spasoje Savin - 1884, Zvijerina, Bile}a zemqoradnik Danilovi}, Nikola Markov - 1883, ^i~evo, Trebiwe novinar Danilovi}, Pero - *4 Dani~i}, Ilija Jovanov - 1896, Vrbnik Knin radnik Dani~i}, Sava Aksin - 1881, [ibenik, Grubi{no Poqe zemqoradnik Dani~i}, Spasenije \urin - 1897, Visu}, Korenica trgova~ki pomo}nik Dap~evi}, Ivo Vukov - 1880, Budva zemqoradnik Dap~evi}, Ivo Markov - 1896, Braji}i, Budva zemqoradnik Dap~evi}, Milo Nikov - 1891, Braji}i, Budva zemqoradnik Dap~evi}, Mitar Markov - U ameri~koj vojsci Dap~evi}, Pero \urov - 1878, Vigwevi}i/Qubotiw, Cetiwe Dap~evi}, Petar I. Darmanovi}, Nasto - 1890, Brskut, Podgorica Darmanovi}, Tomo - Brskut, Podgorica Das - Holandija bolni~ar *2 Dacijar, \ura| Todev - 1888, Crkvina/Stabanxa, Krupa zemqoradnik Dacijar, Petar - Crkvina/Stabanxa, Krupa Da~evi}, Bogdan Ristov - 1889, Oblatno, Nik{i} zemqoradnik Da~evi}, Petar Mitrov - Oblatno, Nik{i} Da{i}, Aleksa \ur|ev - 1888, Dvori{te, Dubica zemqoradnik Da{i}, Vule Stjepanov - 1866, Lokvice, Trebiwe zemqoradnik Da{i}, \oka - *4 Da{lai}, Krsta Ilijin - 1870, Cabuna, Osek zemqoradnik Da{lovi}, Gojko Obrenov - 1883, Zupci, Trebiwe kuvar De Hrote - Holandija sestra *2 Debero Seri - [vajcarska bolni~ar *2 Devetak, Radovan Dmitrov - 1889, Gori~ka, Dvor zemqoradnik Devi}, Vukosav Devi}, Jovo Mihailov - 1892, Drenovac, Cazin zemqoradnik Devi}, Mile - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

133

Devi}, Spasoje Jovin - 1888, Kola, Bawa Luka zemqoradnik “Devojka koju zovemo Kanada” - *2 Degme~i}, Frawo Ilijin - 1878, Andrijevci, Slavonski Brod zemqoradnik Dedijer, Anto - Hercegovina De`ulovi}, Niko - Dubrovnik *4 Dejanovi}, Damwan Dejanov - 1895, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Dejanovi}, Dane [pirin - 1893, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Dmitar Milin - 1893, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, \uro Danin - 1892, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Jovan Dejanov - 1873, Sevce, [trpce zemqoradnik Dejanovi}, Jovo Vasin - 1895, Kukuruzari, Kostajnica zemqoradnik Dejanovi}, Maksim Dejanov - 1895, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Dejanovi}, Mile Stani{in - 1895, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Nikola Vajin - 1891, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Simo Ilijin - 1886, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Simo Milo{ev - 1882, Kloko~, Vojni} zemqoradnik Dejanovi}, Stevo Pavlov - 1893, Radu~, Gospi} zemqoradnik Dejanovi}, Stojan \ur|ev - 1891, Stabanxa, Krupa zemqoradnik *4 Dejanovi}, Stojan Petrov - Radu~, Gospi} Deji}, Branko - *4 Dekani}, \ura - 1891, Nadaq, Srbobran medicinar *2 Dekela}, Frawo Ivanov - 1883, Novo Mesto bolni~ar Deki}, @iva Dekin - 1890, Rebovice, Uro{evac zemqoradnik Deki}, Mitar Dekin - 1894, Dowa Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Deki}, Stojan Dekin - 1894, Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Deliba{i}, Radosav Novi~in - 1892, Rudine, Nik{i} zemqoradnik Deliba{i}, Te{o Milin - 1894, Bodegraji, Nova Gradi{ka zemqoradnik Deli}, Bo`o Deli}, Vule [}epanov - Lokvice, Trebiwe Deli}, Gapo(?) Delin - 1892, Lapqe Selo, Pri{tina zemqoradnik Deli}, Dane Vujin - 1895, [eganovac, Kostajnica zemqoradnik Deli}, Dane Milin - 1888, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Deli}, Danilo Manojlov - 1893, Vrka{i}, Biha} zemqoradnik Deli}, \or|e Trifunov - 1889, Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Deli}, \uro Isin - 1895, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Deli}, \uro Jovanov - 1888, Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Deli}, Ilija Mihajlov - 1883, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Deli}, Janko Danilov - 1883, Babin Potok, Oto~ac trgovac Deli}, Jovan M. - 1892, Babin Potok, Vrhovine Deli}, Jovo Danin - 1882, Bjelopoqe, Korenica zemqoradnik Deli}, Jovo Lazin - 1896, Dowi Lapac zemqoradnik Deli}, Kosta - Hercegovina Deli}, Mane Pajin - 1886, Babin Potok, Gospi} zemqoradnik Deli}, Marko \ur|ev - 1895, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik

134

Ilija Petrovi}

Deli}, Milan - 1886, Struga zidar Deli}, Milan Danin - 1888, Mali Radi}, Krupa zemqoradnik Deli}, Mile Budin - 1892, Bjelopoqe, Korenica zemqoradnik Deli}, Mili} Vujin - 1890, [eganovac, Korenica zemqoradnik Deli}, Milo{ Radev - 1895, Bjelopoqe, Korenica zemqoradnik Deli}, Mihajlo Damwanov - 1888, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Deli}, Mihajlo Nikolin - 1885, Gorwi Rabin Potok, Oto~ac ratar Deli}, Neda Jocin - 1887, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Deli}, Nenad D. Deli}, Novak Milivojev - 1892, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Deli}, Pajo Dmitrov - 1889, Veda{i}, Korenica lo`a~ Deli}, Petar - 1885, Simijova, Bile}a *3p Deli}, Stevan Avramov - 1890, Kruge, Dowi Lapac zemqoradnik Deli}, Stevan Spasenijev - 1890, Grabu{i}, Korenica zemqoradnik Deli}, Stevo Jovanov - 1881, Bukovac, Udbina zemqoradnik Deli}, Stevo Simin - 1894, Deli}i, Glina fabri~ki radnik Delonga, Jakov - *4 Demagi}, Joca Pajin - 1892, Raji}, Novska zemqoradnik Demi}, Bo`o - Srpska Krajina *3p Demi}, \uro Jovin - 1888, Komnenac, Dubica zemqoradnik Demi}, Nenad - Mokrin, Kikinda Demowa, Petar Lazin - 1896, Kukuruzari, Kostajnica zemqoradnik Denda, Andrija Gavrilov - 1887, Mirilovi}i, Bile}a Denda, Bo`o - Grahovo, Nik{i} - 1915, Klobuk Denda, Marko - Grahovo, Nik{i} - poginuo u ratu Denda, Nikola - Grahovo, Nik{i} - poginuo u ratu Denda, Stevan Jakovov - Mirilovi}i, Bile}a *3p Deni}, Pedo Dereta, \uro Milin - 1883, Radojevica, Sluw zemqoradnik Dereti}, Du{an Vasiqev - 1888, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Dereti}, Du{an Todorov - 1898, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Dereti}, Igwat Lukin - 1860, Orahovac, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Dereti}, Ilija Vidakov - 1888, Orahovac, Trebiwe Dereti}, Mato - Orahovac, Trebiwe *3s Dereti}, Mirko Kojov - 1888, Nudol, Nik{i} Dereti}, Todor Vukov - 1880, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Dereti}, Todor Matov - Orahovac, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Dereti}, Tomo - Orahovac, Trebiwe *3s Dereti}, [}epan Vasiqev - 1879, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik Derka~ev, Mihail - Rusija, potporu~nik-pilot Desanovi}, Jovo Stankov - 1893, Prusci, Novi Grad zemqoradnik Desan~i}, Stevan Petrov - 1881, Macute, Podravska Slatina zemqoradnik Desnica, \uro Stojanov - 1896, Goriwa, Krupa zemqoradnik Desnica, Jovo Milin - 1888, Ha{ani, Krupa obu}ar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

135

Desnica, Nikola Savin - 1884, Goriwa, Krupa zemqoradnik Despot, Stojan - Srpska Krajina *4 Despotovi}, Milan \urin - 1892, Ribwa~ka, Belovar zemqoradnik Detri}(Dereti}?), Mirko De~ko, Ivan - *4 Divanovi}, Petar Ristov - 1884, Trnovo, Budva zemqoradnik Divanovi}, Stefan Ilijin - 1889, Pr`no, Budva zemqoradnik Divjak, David Lazin - 1894, Dowi Lapac zemqoradnik Divjak, Dane Danin - 1894, Dowi Lapac zemqoradnik Divjak, \ukan \urin - 1889, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Divjak, \uro Stevanov - 1888, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Divjak, Ilija Milo{ev - 1883, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Divjak, Petar Ilijin - 1888, Melinovac, Korenica zemqoradnik Divqan, Maksim Novakov - oko 1885, Kravarevo, Gacko *3p Divqan, Maksim Josimov - 1890, Mioqa~e, Gacko zemqoradnik Dizdar, Milovan Simin - 1884, Kqu~ar, Vojni} zemqoradnik Dikli}, Gavro Markov - 1877, Komi}, Udbina zemqoradnik Dikli}, Danilo - Udbina *3p Dikli}, \uro Milivojev - 1895, Jo{an, Udbina zemqoradnik Dikli}, \uro Petrov - 1896, Staro Selo, Oto~ac zemqoradnik Dikli}, Ilija Savin - 1893, Jo{an, Udbina zemqoradnik Dikli}, Maksim Andrijin - 1874, ^alma, Sremska Mitrovica {umar Dilber, @iva Pajin(Perin?) - 1894, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Dilica, Josip - *4 Dimitrijevi}, Aleksandar Dimitrijev - 1898, Mu{nikovo, Prizren radnik Dimitrijevi}, Andrija Milin - 1885, Buni}, Korenica pisar Dimitrijevi}, Vasilije Ristin - 1884, Dojran, \ev|elija ma{inbravar Dimitrijevi}, Milivoje Novakov - 1888, Elemir, Zrewanin zemqoradnik Dimitrijevi}, Rade Vujin - 1896, Pje{~anica, Vrginmost zemqoradnik Dimitrijevi}, Slavko Dimitrijev - 1892, Bogomila, Veles zemqoradnik Dimitrovi}, Rade Dimitrovi}, Uro{ Jovin - 1896, Benkovac |ak Dimi}, Bo`o Maksimov - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, \uro Vasin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Jovan Draganov - 1892, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Luka \urin - 1896, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Luka Isin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Marko Milin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Marko Nikolin - 1896, Ostrvica, Gospi} trgova~ki pomo}nik Dimi}, Marko ]irin - 1896, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Mile Vasin - 1896, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi} Nikola Aleksin - 1894, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Pavle Jakovov - 1892, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Petar Nikolin - 1890, Rasti~evo, Gra~ac zemqoradnik

136

Ilija Petrovi}

Dimi}, Rade Milin - 1878, Dowi Lapac zemqoradnik Dimi}, Rade Milo{ev - 1894, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Dimi}, Todor Jovanov - 1893, Ostrvica, Gospi} kuvar Dimu, Jovan Simin - 1897, Reroj Dol`, Rumunija zemqoradnik Diwi}, Bo`idar Diwi}, Jovo Dirimanovi}, Milan Nikolin - 1894, Gorwe Selo, Prizren radnik Disap, Mita Bo`in - 1895, Oklaj, Drni{ pekarski pomo}nik Dmitra{inovi}, Bude Milin - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Dmitra{inovi}, Vujo Qubin - 1886, Trnavac, Korenica stolar Dmitra{inovi}, Janko Isin - 1893, Otoka, Krupa trgova~ki pomo}nik Dmitra{inovi}, Luka Danin - 1885, Buni}, Korenica zemqoradnik Dmitra{inovi}, Milo{ - Korenica *3p Dmitra{inovi}, Mi}o - Korenica *3p Dmitrovi}, Krsto Igwatijin - 1875, Gor. Mihoqac, Podravska Slatina kolar Dmitrovi}, Milan Manin - 1892, [iroka Kula, Gospi} Dmitrovi}, Mile Manin - 1894, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Dmitrovi}, Milan Mihajlov - 1896, Skenderovac, Pakrac zemqoradnik Dmitrovi}, Nikola - Kukuwevac, Pakrac Dmitrovi}, Nikola \urin - 1881, [iroka Kula, Gospi} Dmitrovi}, Pane Jandrijin - 1896, [iroka Kula, Gospi} Dmitrovi}, Stevan Radev - 1879, Kirin, Topusko zemqoradnik Dobra{, Vaskrsija - Daruvar *4 Dobra{, Gavro Lukin - 1879, Daruvar zemqoradnik Dobra{, \uro Jovin - 1887, Mali Bastaji, Daruvar zemqoradnik Dobra{, Josif Lazin - 1876, Br|ani, Daruvar zemqoradnik Dobra{, Mile - Daruvar *4 Dobrivojevi}, Maksim Milin - 1896, Jela{inovci, Sanski Most pekar Dobrijevi} Milo{ Tomin - 1886, Oton, Knin {umar Dobrijevi}, Nikola Nikolin - 1896, Vel. Zdenci, Gare{nica zemqoradnik Dobri}, Bo`o Milin - 1894, Vaganac, Petrovac zemqoradnik Dobri}, Gojko [pirin - Dobropoqci, Benkovac zemqoradnik Dobri}, Dane Tomin - 1886, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Dobri}, Kosta Spasin - 1890, Kostajnica stolar Dobri}, Lazo Kuzmanov - Dobropoqci, Benkovac zemqoradnik Dobri}, Mile Savin - 1887, Ponikvari, Vrginmost zemqoradnik Dobri~anin, Milosav Bogi}ev - 1878, Prekobr|e, Kola{in zemqoradnik Dobri{a, Andrija Belov - 1884, Kubasi, Kotor zemqoradnik Dobri{a, Vuko Savin - Tre{wica, Kotor *3s Dobrosavqevi} Uro{ Dobroslavov - 1875, Delovci, Prizren radnik Dobrosavqevi}, Vitko Dobrosavov - 1893, Suli}, Uro{evac fabr. radnik Dobrosavqevi}, Nedeqko Dobrota, Du{an Milanov - 1888, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Dobrota, Jovan Isin - 1876, Vrebac, Gospi} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

137

Dobrota, Luka Milenkov - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Doder, Grujo Novi~in - 1894, Ravno, Plu`ine zemqoradnik Doder, Lazar Obrenov - 1889, Kokorina, Gacko zemqoradnik Doder, Pavle Obrenov - 1893, Kokorina, Gacko zemqoradnik Dodo{, \or|e - Srpska Krajina Dodo{, \uro Stevanov - 1895, Hajti}, Glina fabri~ki radnik Dodo{, Mile - Srpska Krajina *4 Dodo{, Stojan Lazin - 1882, Hajti}, Glina zemqoradnik Do`i}, Spasoje Petrov - 1888, Vrujice, Kola{in zemqoradnik Dozet, \uro Ilijin - 1892, Pe}ane, Korenica rudar Dozet, Mane Danin - 1883, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Dozet, Rade Spasenijev - 1892, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Dozet, Todor Milo{ev - 1886, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Doki}, Jovo - *4 Dokman, \uro Petrov - 1892, Gre{~ica, Topusko zemqoradnik Dokmanovi}, Bo`o Milin - 1873, Mo~ile, Ogulin zemqoradnik Dokmanovi}, Dragomir Ilijin - 1886, Pla{ki, Ogulin obu}ar Dokmanovi}, Mile Stevanov - 1889, Dowi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Dokmanovi}, Nikola Simin - 1888, Pla{ki, Ogulin zemqoradnik Dokmanovi}, Pantelija Jovin - 1888, Vukovje, Gare{nica zemqoradnik Dokni}, Vido Dragov - 1894, Golija, Nik{i} zemqoradnik Doktor(?), Milo{ Adamov - 1893, Buzeta, Glina zemqoradnik Dolami}, Svetozar Krstin - 1878, Grgurevci, Sremska Mitrovica obu}ar Doli Majlz - bolni~arka *2 Domazetovi}, Veli{a Milutinov - 1890, Orja Luka, Danilovgrad ratar Domajnko, Alojzij - Slovenija *4 Domladi{, Drago - Slovenija (do{ao iz Italije) Dondur, Mile Damjanov - 1885, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Donkovi}, Savo Markov - [i{i}i, Budva Dopu|a, Marko Kojin - 1886, ]ojluk, Udbina zemqoradnik Dopu|a, Mile Ilijin - 1895, ]ojluk, Udbina zemqoradnik Dora Xonson - milosrdna sestra *2 Doroslova~ki, Dimitrije - 1879, Be~ej medicinar *2 Doroti Brindl-Mili} - kuvarica *2 Doroti Grirson-Xekson - milosrdna sestra *2 Doroti K. Benvel - bolni~arka *2 Dosti}, Nikola Lukin - 1892, Pravqani, Pakrac zemqoradnik Dot Wuval - bolni~arka *2 Dotli}, Jovo Do{en, Ilija Milin - 1893, Teo~ak, Biha} zemqoradnik Do{en, Mato S. Do{en, Milan \urin - 1898, Ribnik/Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Do{en, Milan Milin - 1887, Ribnik/Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Do{en, Stanko Radev - 1890, Bojna, Cazin zemqoradnik

138

Ilija Petrovi}

Do{enovi}, Mihajlo Petrov - 1889, Fajtovci, Sanski Most zemqoradnik Do{li}, Jovo Manojlov - 1893, Bjelopoqe, Korenica zemqoradnik Do{lo, Risto - 1895, Hodbina, Mostar Dr A. E. Kid - [kotska lekar *2 Dr A. Sova` - Belgija *1 Dr A. F. Kornelijus - SAD lekar *2 Dr Abzelan - Francuska lekar *2 Dr Avram Pelzner - Rusija lekar *2 Dr Agneza Benet - 1872-1960, Novi Zeland lekarka *2 Dr Ada Meklaren - lekarka *2 Dr Aksentije Hristiforovi~ Babasejnov - sa 77 ~lanova, Rusija *1 Dr Aleksa [epeq - lekar *2 Dr Aleksandar \uri}-^i~a - 1862, Velika Pisanica, Belovar lekar *2 Dr Aleksandar Zikopulos - Papingon, Jawina, Gr~ka lekar *2 Dr Aleksandar Primrouz - Toronto, Kanada lekar *2 Dr Aleksandar Tarutin - Rusija lekar *2 Dr Aleksej Teren~enko - sa 25 pomo}nika i 6 bolni~arki, Rusija *1 Dr Aleksej [epeq - Rusija lekar *2 Dr Aleksis Tompson - Edinburg, [kotska hirurg *2 Dr Alisa Ha~ison - lekarka *2 Dr Alojz Fridrih Blehel - lekar *2 Dr Alfred Ernst - Cirih, [vajcarska lekar *2 Dr Ana [ehter - iz Francuske lekarka *2 Dr Angus Kembel - SAD hirurg *2 Dr Andrija Jokaz - lekar *2 Dr Aneta Benson - lekarka *2 Dr Anton Lovri~ - Slovenija lekar *2 Dr Antowina A. Maksimova - Rusija lekarka *2 Dr Aramba{in - Spqet lekar *1 Dr Arius van Tinhoven - Holandija hirurg *2 Dr Arman de Lil - lekar *2 Dr Aron Zageqman - Rusija lekar *2 Dr Atanasije Puqo - 1878, Zemun lekar *2 Dr Atkinson - lekar *2 Dr Bakuwin - Rusija, ~lan Dume lekar *1 Dr Balabanov - lekar *2 Dr Barker - lekar *2 Dr Barton - SAD, sa 12 lekara i 23 sestre lekar *2 Dr Ba~ar - Slovenija lekar *1 Dr Beatrisa Kokson - lekarka *2 Dr Beatrisa Makgregor - lekarka *2 Dr Beatrisa Rasel - lekarka *2 Dr Benorie - Francuska hirurg *2 Dr Berislav Bor~i} - 1891, Su{ak - 1977, Zagreb lekar (EncJu) *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

139

Dr Bernar ^ider - [vajcarska lekar *2 Dr Bisko - Francuska lekar *2 Dr Bogdan Stoji} - Zagreb lekar *1 Dr Bo`idar Hajdig - lekar *2 Dr Bo`o [pi{i} - Zagreb, Hrvatska specijalista hirurg *1 Dr Bohuslav Bau~ek - ^e{ka poru~nik, lekar *2 Dr Bo{kovi} - do{ao iz Rusije lekar *2 Dr V. B. Nobl - lekar *2 Dr V. E. Hejg - lekar *2 Valentin Mer{ol - 1894, Radovqica Slovenija medicinar *2 Dr Valentina Semjonikova - upravnik ruske misije *2 Dr Valter H. Foks - hirurg u bolnici ameri~kog Crvenog krsta *2 Dr Van Dik - Holandija, sa {est milosrdnih sestara lekar *2 Dr Vasa Cari}evi} - 1879, Irig lekar *1 Dr Vasilij Sergejevi~ Barabo{kin - Rusija lekar *2 Dr Vaclav Mernaut - ^e{ka hirurg *1 Dr Vaclav Milota - ^e{ka lekar *2 Dr Vera Holm - lekarka *2 Dr Viktor Grinfeld - Austrija *1 Dr Viktor Kine - @eneva, [vajcarska lekar *1 *2 Dr Vio - Francuska bakteriolog *2 Dr Vilijam Robert Ridlej - lekar *2 Dr Vilijam Teodor Melgard - 1888, Fisenberg, Danska lekar *2 Dr Vinogradova - Rusija, do{la iz Francuske lekarka *2 Dr Vitelh - sa jo{ 3 lekara i 6 bolni~arki, Gan, Belgija hirurg *1 Dr Vitold [mit - veterinar *2 Dr Vladimir Grahli - Slovenija lekar *2 Dr Vladimir N. Ivanov - lekar Dr Vladimir Herinka - Prag, ^e{ka lekar *1 Dr Vladislav Kraq - ^e{ka lekar *2 Dr Vojin \or|ev Lazarevi} - 1887, Pan~evo - 1953, Ada lekar *1 Dr Vojislav Veselinovi} - 1889, Kikinda lekar *2 Dr Vratislav ^erni - ^e{ka lekar *1 Dr Vulparis - Gr~ka lekar *2 Dr Vulf Berlin - [vajcarska lekar *2 Dr Gaber Ho~evar - Slovenija lekar (”ustupqen” Bugarskoj) *1 Dr Gavra Barako - 1879, Novi Sad lekar *2 Dr Gabriel Garnije - Francuska lekar *2 Dr Gaston - Francuska lekar *2 Dr Georgij Jarcev - Rusija lekar *2 Dr Georgi Spasov - do{ao iz Francuske lekar *2 Dr Georgije Simonovi~ Blejvi~ - Rusija apotekar *2 Dr Gijom Live - Francuska lekar *2 Dr Girton - Bolnica {kotskih `ena lekar *2

140

Ilija Petrovi}

Dr Gojtman - Osek, Hrvatska lekar *1 Dr D. Vrane{evi} - Osek, Hrvatska lekar *1 Dr Danijel - ^e{ka lekar*1 Dr Danilo Vasiqenko - Rusija lekar *2 Dr De`ankur - Francuska glavni lekar u misiji *2 Dr De Martel - Francuska lekar *2 Dr Dima - Francuska lekar *2 Dr Dimitri Vojnidis - Gr~ka lekar *2 Dr Dimitrije Kowevi} - ^erevi}, Beo~in lekar *1 Dr Donaliho - SAD, Crveni krst lekar *2 Dr Drago Maru{i~ - Slovenija lekar *2 Dr Dragutin Moder~in - Hrvatska lekar *2 Dr Duglas - sa 18 pomo}nika, Engleska lekar *1 Dr Du{an Gaji} - 1874, Vojka, Stara Pazova lekar *1 Dr Du{an Malu{ev - Vr{ac lekar *1 Dr Du{an Pomori{ac - lekar *1 Dr \or|e Anti} - 1895, Sombor - 1981, Sombor lekar *2 Dr \or|e Mari} - Dubrovnik lekar *1 Dr \uri} - “begunac iz Austrougarske” lekar *2 Dr \uro \urin Gu~a - 1876, Ba~ki Petrovac lekar *1 *2 *3s Dr E. Hales - Danska lekar *1 Dr Edo [lajmer - Qubqana, Slovenija lekar *1 Dr Eva Mitnicka - lekarka, Lozana, [vajcarska - 1914, Ni{ *2 Dr Evgenija Karpova - Rusija lekarka *2 Dr Evgenije Branova~ki - 1847, Senta lekar *1 Dr Evgenije Konstantinovski - Rusija lekar *2 Dr Evsej Ka{inski - Kijev, Ukrajina lekar *1 Dr Egon Lotar Fiber - Austrija lekar *1 Dr Edvard Rajan - Ameri~ki Crveni krst lekar *2 Dr Edita Holvej - lekarka *2 Dr Edo Krajc - Slovenija lekar *1 Dr Edo [lajmer - Slovenija lekar *1 Dr Ekaterina Morozova - Rusija zubarka-bakteriolog *2 Dr Elizabet Bruk - lekarka *2 Dr Elizabet Ros - Engleska (do{la iz Irana) lekarka *2 Dr Elinor Soltou - lekarka *2 Dr Eqka Liberman - Rusija lekarka *2 Dr Elsi Inglis - lekarka *2 Dr Ema de Virdis - lekarka *2 Dr Emili Simson - hirurgiwa *2 Dr Endrju Balfur - lekar *2 Dr Erban Avgusti - Prag, ^e{ka lekar *1 Dr Erik Himel{trup - Danska pomo}ni operator *2 Dr Erl D. Forest - SAD lekar *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

141

Dr Erna de Marsi-Verdi - lekarka *2 Dr Ernest Gori{ek - Slovenija lekar *2 Dr Ernest Pendlton Makgruder - SAD {ef misije, lekar *2 Dr Ester Q. Kadi{ - Rusija lekarka *2 Dr Et. Birne - Francuska bakteriolog *2 Dr @. Kline - Francuska bakteriolog *2 Dr @an Benadon - Francuska lekar *2 Dr @ivkovi} - Bosna lekar *1 Dr @ika Jak{i} - 1881, Kr~edin, In|ija lekar *1 Dr Zanft - lekar *2 Dr Zigfrid I. Taqnik - Rusija lekar *2 Dr Zimberl{lang - Rusija lekar *2 Dr Ibroj - lekarka *2 Dr Ivan Gmajner - Slovenija lekar *2 Dr Ivan A. Vladisavqev - Minsk, Belorusija lekar *2 Dr Ivan Ora`en - 1869, Kostawevica, Slovenija lekar *1 Dr Ivan Premrov - Litija, Slovenija lekar *1 Dr Ivan Hercog - Zagreb, Hrvatska lekar *1 Dr Ivan [ipov - Rusija lekar *2 Dr Ivo Josipov Jelavi} - ^apqina lekar *2 Dr Izabel Emzli, Ledi Haton - lekarka *2 Dr Izabel Inglis - lekarka *2 Dr J. Lohert - Zagreb, Hrvatska *1 Dr Jan Levit - Prag, ^e{ka hirurg *1 Dr Jan M. Kara - ^e{ka lekar *2 Dr Jang - SAD, na~elnik medicinske misije lekar *2 Dr Janko Kotnik - Slovenija lekar *2 Dr Janko Lavri - Slovenija lekar *2 Dr Janko Sernec - Austrija lekar *2 Dr Jankovi} - Herceg Novi lekar *1 Dr Jelena Popadi} - 1886, Pariz, Francuska lekar *1 *2 Dr Jernej Dem{ar - Qubqana, Slovenija lekar *1 Dr Jindrih ^ihak - Prag, ^e{ka lekar *1 Dr Jovan Vulgo [terc Steji} - ^erevi} lekar *1 Dr Jovan Novi~in Bulaji} - 1889, Vilusi, Nik{i} - 1943, Sutjeska lekar *2 Dr Jovan Litos - Solun, Gr~ka lekar *2 Dr Jovan Popovi} - 1881, Ba~ko Gradi{te, Be~ej lekar *2 Dr Jo`e Ravnik - Slovenija lekar *2 Dr Jozef Vanka - lekar *2 Dr Jos [ejker - Rusija lekar *2 Dr Josip Vegele - Slovenija lekar *2 Dr Josip Gazarek - sanitetski potporu~nik, lekar *2 Dr Josip Erat - Slovenija lekar *2 Dr Josip Ermenc - Slovenija lekar *2

142

Ilija Petrovi}

Dr Josip Stojc - Slovenija lekar *1 Dr Josip Tav~ar - Slovenija lekar *2 Dr Josip Ti~ar - Slovenija lekar *1 Dr Josip Hebajn - Slovenija lekar *2 Dr Josif Kova~ - Segedin, Maxarska lekar *2 Dr Julije Budisavqevi} - 1882, Slav. Po`ega asistent-hirurg (EncJu) *1 Dr K. Legru - Francuska bakteriolog *2 Dr Kan - Francuska bakteriolog *2 Dr Karata - Engleska, sanitetski kapetan, sa 24 vojnika-bolni~ara *1 Dr Karel-Dragutin Freja - Prag, ^e{ka lekar *1 *2 Dr Karter - lekar *2 Dr Kasan le Ban`en(?) - Pariz, Francuska lekar *1 Dr Katarina Jak{i}-Radula{ka - Sarajevo lekarka *1 *2 Dr Keman - Francuska lekar *2 Dr Kermak - Belgija lekar *2 Dr Ketrin Korbet - lekarka *2 Dr Ketrin Stjuart Mekfejl - 1887, Koutbrix - 1974, Sent Endrjus lekarka *1 *2 Dr Ketrin Pejn - lekarka *2 Dr Kefanopulos - Gr~ka (do{ao iz Francuske) lekar *2 Dr Klinger - Rusija lekar *2 Dr Kobel - lekarka *2 Dr Koza - ^e{ka lekar *1 Dr Konsej - Francuska epidemiolog *2 Dr Konstantin Zala{as - Gr~ka (do{ao iz Francuske ) lekar *2 Dr Konstantinovi~ - Rusija lekar na Cetiwu *1 Dr Kosta Gr~i} - 1885, Ruma lekar *1 Dr Kristoferson - lekar *2 Dr Krsta Grabova~ki - 1889, In|ija lekar *2 Dr Ksanti - lekar *2 Dr Ksenija Davidova - Rusija zubarka-bakteriolog *2 Dr Ku~era - Slovenija lekar *1 Dr Lavoslav Mastnak - Slovenija lekar *2 Dr Laza-Mrgud Markovi} - 1876, Toma{evac, Zrewanin lekar (EncNS) *1 Dr Lev Tunik - Rusija lekar *2 Dr Levin Hanzel - lekar *2 Dr Lejla Mankester - [kotska lekarka *2 Dr Lemer - lekar *2 Dr Leo Bra{kin - Rusija lekar *2 Dr Leon Vajs - 1871, Wujork, SAD lekar *2 Dr Lidija-Liba Kozlova-Rabinovi~ - Rusija lekarka *1*2 Dr Lilijan Kuper - Australija hirurgiwa *2 Dr Lilijan ^esni - lekarka *2 Dr Lovro Klemen~i~ - 1891, [ent Vid, Slovenija lekar *2 Dr Lorac (Loran?) - Belgija lekar *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

143

Dr Ludvig Hir{feld - Var{ava, Poqska bakteriolog *2 Dr Luiza Maklroj - lekarka *2 Dr Luiza Ros - lekarka *2 Dr Luis - Engleska lekarka *2 Dr Luri - ^ikago, SAD, ~e{ki Jevrejin lekar *2 Dr Qubica Brki}-Kaverzweva - 1884, [abac (iz Rusije) lekarka *2 Dr Qudevit Perci - Slovenija (do{ao iz No}ere Umbre) lekar *2 Dr Qumovi} - lekar *2 Dr M. Sidorf - Danska operator *2 Dr Mavricij Rus - Slovenija lekar (”ustupqen” Bugarskoj) *1 Dr Magnus Hir{feld - Cirih, [vajcarska bakteriolog *2 Dr Majra Mekenzi - lekar *2 Dr Malhov - Rusija zubni lekar *2 Dr Makmilan - lekar *2 Dr Marvalom - @eneva, [vajcarska lekar *1 Dr Marija Vu~eti}-Prita - 1866, Seleu{, Kova~ica lekarka *1 *2 Dr Marija Gra~eva - Rusija lekarka *2 Dr Marija-Maru{ka Popovi}-Zajceva - 1893, Kresno, ^e{ka lekar *1 Dr Marija Miheqs - Rusija lekarka *2 Dr Marsden - lekar *2 Dr Mase - Brisel, Belgija lekar *2 Dr Mase - Brisel, Belgija - `ena dr Masea lekarka *2 Dr Matilda Makfejl - lekarka *2 Dr Matko Heric - Slovenija lekar *2 Dr Mej Dikinson Beri - anesteti~arka *2 Dr Mejbl Blejk - lekarka *2 Dr Mejbl King-Mej - lekarka *2 Dr Mejtland T. G. - Birmingem, Engleska glavni lekar *2 Dr Meri Ajliz - lekarka *2 Dr Meri Bler - lekarka *2 Dr Mari de Gari(s) - Francuska lekarka *2 Dr Meri Ivens - Engleska lekarka *2 Dr Meri Meknejl - lekarka *2 Dr Me{evski - do{ao iz Francuske lekar *2 Dr Mikula - ^e{ka lekar *1 Dr Miladin Sviwarev-Veli~kovi} - 1877, Be~ej (EncNS) lekar *1 Dr Milan @eraji} - Miqevac, Nevesiwe (umro 1937) lekar *2 Dr Milan Jan - Kladno, ^e{ka lekar *1 Dr Milan Sekuli} - Sremska Kamenica lekar *2 Dr Milan Stevanov Simonovi} - 1876, Sremska Kamenica (EncNS) lekar *2 Dr Milan Figantner - lekar *1 Dr Milenko Petrovi} - 1884, Sombor - Novi Sad, 1950 lekar *2 Dr Milivoj Jambri{ak - 1878, Zagreb lekar (EncJu) *1 Dr Milica Mihajlovi} - Berlin, Nema~ka lekarka *1

144

Ilija Petrovi}

Dr Milko Gnezda - 1894, Rakek, Slovenija lekar *1 Dr Milojevi} - Lika lekar *2 Dr Milo{ Moji} - Sremska Mitrovica lekar *1 Dr Milo{ Pu~elka - ^e{ka sanitetski major, lekar *2 Dr Milutin Jankovi} - 1862, Silba{, Ba~ka Palanka lekar *1 Dr Mirko ^erni~ - Slovenija lekar *1 Dr Mihail Aleksandrovi~ Bobrov - Sankt Peterburg, Rusija lekar *1 Dr Mihail Fuks - Italija lekar *1 *2 Dr Mihailo Paskalides - lekar *2 Dr Monije Viwar - Francuska lekar, epidemiolog *2 Dr Morduh Ciri{kij - Rusija lekar *2 Dr Neda Jovanovi} - do{la iz Rima lekarka *2 Dr Nenadovi} - Lipik, Hrvatska lekar *1 Dr Nikola Blagojevi} - [id lekar *2 Dr Nikola Pajevski - sa 20 ~lanova Ruskog Crvenog krsta, Rusija lekar *1 Dr Nil - lekarka *2 Dr Novak - ^e{ka lekar *1 Dr Wukomb - Bolnica {kotskih `ena lekar *2 Dr Ozborn - SAD sanitarni in`ewer *2 Dr Oqenik - Amsterdam, Holandija lekar *1 Dr Oskar Hugo - [vajcarska lekar *2 Dr Osterhajs - Amsterdama, Holandija lekar *1 Dr Opfletal - ^e{ka lekar *2 Dr Otmar-Edo Krajec - Qubqana, Slovenija lekar *1 Dr Oto Polak - ^e{ka lekar *1 Dr Otokar Kose - Prag, ^e{ka univerzitetski profesor lekar *1 Dr P. I. Viliams - Sankt Peterburg, Rusija lekar *2 Dr Panajot Manes - Gr~ka (do{ao iz Rusije) lekar *2 Dr Panta Todorovi} - 1864, Banatski Brestovac, Zrewanin lekar *1 Dr Pasja P. Dajbes - Rusija lekarka *2 Dr Paso - lekar *2 Dr Persi Valis - pomo}ni operator *2 Dr Persi Dijermer - sve{tenik *2 Dr Petar Antonijades - lekar *2 Dr Petar Zec - 1881, Kukuruzari, Kostajnica lekar *2 Dr Peti - Francuska lekar *2 Dr Pol Dipre - Francuska, poqska bolnica na Vidu lekar *2 Dr Poqakova - Rusija lekarka *2 Dr Popovi} - do{ao iz Rusije lekar *2 Dr Potven - Francuska {ef misije *2 Dr R. V. Brokau - SAD lekar *2 Dr R. Ji~inski - 1864, SAD, umro u ^ikagu pre 1937 lekar *2 Dr R. M. Morison - lekar *2 Dr R. O. Mun - Engleska lekar *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

145

Dr Radivoje Vukadinovi} - 1864, Mo{orin, Titel lekar *1 Dr Radovan Bren~i~ - Slovenija (do{ao iz No}ere Umbre) lekar *2 Dr Radovan Gajda - Slovenija lekar *2 Dr Radule M. Backovi} - 1893, Drenov{tica, Nik{i} lekar (SBR) *1 *2 Dr Radulovi} - lekar *2 *4 Dr Rafailo Bi|erani - 1872, Stara Zagora, Bugarska lekar (SBR) *1 Dr Regina Marija Kleber - Poqska lekarka *2 Dr Risto @eraji} - Miqevac, Nevesiwe, do{ao iz Rusije lekar *2 Dr Ri~ard Strong - SAD lekar *2 Dr Robert Ridlej - London, Engleska lekar *2 Dr Robert Tineli - Italija, sa 9 sanit. oficira i 33 bolni~ara lekar *1 Dr Rozali Morton - Wujork, SAD, Crveni krst lekarka *2 Dr Roman Gercembert - Rusija lekar *2 Dr Rubqa Ep{tajn - Rusija lekarka * Dr Rudolf Buberle - lekar *2 Dr Rudolf Jedli~ka - Prag, ^e{ka lekar *1 Dr Sabri Abadi - Kairo, Egipat lekar *2 Dr Sava Jankovi} - 1887, Vrawevo, Novi Be~ej lekar *1 *2 Dr Samuel Albert Kuk - SAD, Crveni krst lekar *2 Dr Samuilo I. Kernes - Rusija lekar *2 Dr Samuilo Pops - 1837, Lavov, Galicija, Ukrajina lekar *1 Dr Sarakozni Tomerni - [vajcarska lekar *2 Dr Svetozar Grgin - 1880, Idvor, Kova~ica lekar *1 (iz Amerike) Dr Sebri-beg - Turska lekar *1 (Drugi balkanski rat) Dr Selma Elijasberg Mazej - umrla 1915. u Negotinu lekarka *2 Dr Selmo{ko - Rusija lekar *2 Dr Semeraj - ^e{ka, Sokolski savez, sa 10 lekara lekar *1 Dr Sergije Ivanovi~ Kantemirov - Carigrad, Turska lekar *2 Dr Serkis Berberijan - sanitetski kapetan *1 Dr Sigel Majer - sa 16 lekara i bolni~ara, Holandija lekar *1 Dr Sigismund Stankevi~ - Rusija lekar *2 Dr Simeon Svif - Rusija lekar *2 Dr Simo Ili} - lekar *2 Dr Sondeman - lekar *2 Dr Srzenti} - Boka Kotorska lekar *2 Dr Staka ^ubrilovi}-Bokowi} - Gradi{ka lekarka (SBR) *1 *2 Dr Stanislav Tobija{evski - sa 50 lekara i medicinara, Prag, ^e{ka *1 Dr Stanko Erharti~ - Slovenija lekar *2 Dr Stankovi} - Vara`din, Hrvatska lekar *1 Dr Stevan Vuji~i} - Nevesiwe lekar *2 Dr Stevan D. Mati} - 1855, Vaqevo lekar u penziji *2 Dr Stevan Jovanovi} - Sarajevo, Bosna lekar *1 Dr Stevan Klinger - Be~, Austrija lekar *1 Dr Stejskal - ^e{ka lekar *1

146

Ilija Petrovi}

Dr Strizover - lekar *1 Dr T. Gvini - glavni lekar *2 Dr T. H. Ploc - SAD bakteriolog *2 Dr Tadija Ma{evski - lekar *2 Dr Tajn{ek - Slovenija lekar *1 Dr Tejlor - lekarka *2 Dr Teodor Srebrenikov - Rusija lekar *2 Dr Teofanis Xangris - Gr~ka lekar *2 Dr Toma \. Abra{i(Avrasi) - 1868, Bitoq lekar (SBR) *1 Dr Toma Jovanovi} - 1886, Sremski Karlovci lekar *2 Dr Tone Er`en - Slovenija lekar *2 Dr Tone Lavri~ - Slovenija lekar *1 Dr Tone Lov{i~ - Slovenija lekar *2 Dr Trojecki - Rusija, major neurolog *2 Dr F. Kara - 1886, SAD, poreklom ^eh hirurg *2 Dr Fajdiga (1) - Slovenija lekar *2 Dr Fajdiga (2) - Slovenija lekar *2 Dr Fedransperg - Slovenija lekar *1 Dr Feliks Aleksandar Vladislav Menhard - Galicija, Poqska lekar *2 Dr Felicija Apte - Var{ava, Poqska lekarka *2 Dr Fergus Armstrong - glavni operator *2 Dr Ferguson - lekar *2 Dr Ferdinand Adam - 1882, @eletov, ^e{ka lekar *2 Dr Ferdo Kunej - Slovenija lekar *2 Dr Fernan Mazej - Brisel, Belgija bakteriolog *2 Dr Filip Maru{i} - Hrvatska lekar *1 Dr Filip Smol~i} - Dubrovnik lekar *1 Dr Fini F. Ostrovskaja - Rusija lekarka *2 Dr Fle~er Rej - Engleska rendgenolog *2 Dr Fon Drigalski - Nema~ka, sa dve sestre lekar *1 Dr Fon Pajer - [vajcarska lekar *2 Dr Fran [abec - Vrhnika, Slovenija lekar *1 Dr Frano Pervan - Spqet (do{ao iz Francuske) lekar *1 *2 Dr Fransis Dejzi Vejkfild - lekarka *2 Dr Franc Vinert - Qubqana, Slovenija lekar *1 Dr Franc Lerer - Rumunija lekar *1 *2 Dr Frawa Burijan - Prag, ^e{ka lekar *1 Dr Frawa Veseli - ^e{ka, upravnik 18. rezervne bolnice lekar *1 Dr Frawa [trodl - sanitetski potporu~nik, lekar *2 Dr Frenkl - sa 6 lekara i 6 bolni~ara, ^e{ka lekar *1 Dr Fridrih Alojz Plekl - Be~, Austrija lekar *2 Dr H. Kopeshar - Holandija lekar *1 *2 Dr Haim Rajak - Italija lekar *1 *2 Dr Hamilton Mar - lekar *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

147

Dr Hana Hir{feld - Var{ava, Poqska lekarka *2 Dr Harvi - 1853-1917, sestra mar{ala Fren~a, sa 30 sestara lekarka *2 Dr Harijet Kokbern - Toronto, Kanada lekarka *2 Dr Hariolas Niotis - Gr~ka lekar *2 Dr Hauard G. Bari - Engleska, Crveni krst lekar *2 Dr Heg - lekar *2 Dr Helen Makgregor - [kotska lekarka *2 Dr Helen Hanson - lekarka *2 Dr Helen Xons - lekarka *2 Dr Herman Bek - lekar *2 Dr Hercbajer - lekar *2 Dr Hijer - Danska lekar *1 Dr Honvej - lekarka *2 Dr Honoria Kir - Australija lekarka *2 Dr Hrwi~ek - ^e{ka lekar *2 Dr C. E. Foks - SAD bakteriolog *2 Dr ^aja - Wujork, SAD, poreklom iz Poqske lekar *2 Dr Xekson - SAD lekar *2 Dr Xems Beri - hirurg *2 Dr Xems Frensis Doneli - SAD, Crveni krst lekar *2 Dr Xenet Lerd - lekarka *2 Dr Xenet Makvej - lekarka *2 Dr Xesi Skot - Australija lekarka *2 Dr Xonston - Vajnlend, SAD lekar *2 Dr Xorx Ber - SAD bakteriolog *2 Dr [tirlih - Bazel, [vajcarska lekar *1 Dragani}, Anto J. - Vilusi, Nik{i} Dragani}, Bo`o Milin - 1876, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Dragani}, Jovo Danin - 1892, Medak, Gospi} zemqoradnik Dragani}, Lazar Maksimov - 1877, Bawani, Nik{i} zemqoradnik Dragani}, Milan Danin - 1885, Plo~a, Gra~ac trgovac Draga{, Bo`o Mitrov - 1896, Klekovci, Dubica zemqoradnik Draga{, \uro Stojanov - 1897, Gradusa, Petriwa zemqoradnik Draga{, Ilija - Debela Glavica/Divoselo, Gospi} Draga{, Janko Todorov - 1867, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Draga{, Luka Dmitrov - 1884, Divoselo, Gospi} Draga{, Mile Danin - 1894, Buni}, Korenica zemqoradnik Draga{, Mile Bojurdin - Debela Glavica/Divoselo, Gospi} Draga{, Mile Jovin - 1879, Divoselo, Gospi} kasapin Draga{, Nikola - Lika *3p Draga{, Novak Danin - 1888, Buni}, Korenica zemqoradnik Drageqevi}, Simo Mijailov - 1891, Javnica, Dvor zemqoradnik Dragi}, Vaso Te{in - 1889, Bliwa, Petriwa zemqoradnik Dragi}, Luka - 1878, Popovo Poqe, Trebiwe

148

Ilija Petrovi}

Dragi}, Mile Stankov - 1882, Ivankovac, Vojni} zemqoradnik Dragi}, Milo{ Ilijin - 1888, Jasenak, Ogulin trgova~ki pomo}nik Dragi}, Stevan Vasin - 1892, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Dragi}, Stevan Nikolin - 1889, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Dragi}, Stevan Petrov - 1890, Svinica, Petriwa rudar Dragi}, Tomo Nikolin - 1892, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Dragi}evi}, dr Nikola - 1871, Pan~evo lekar *1 Dragi}evi}, Milan Ilijin - 1896, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik Dragi}evi}, Simo - *4 Dragi}evi}, Stevan Gavrin - 1895, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik Dragi{i}, Marko Dragi{i}, Mile Todorov - 1885, Krwa Jela, Petrovac zemqoradnik Dragi{i}, Nikola Andrijin - 1884, Nova Gradi{ka radnik Dragobratovi}, Ivan Andrijin - 1893, Raba, Metkovi} *3s Dragobratovi}, Ivo Antin - 1895, Raba, Metkovi} zemqoradnik Dragovi}, Vuksan Petrov - 1894, ]urilac, Danilovgrad zemqoradnik Dragovi}, Dragi} Milutinov - 1887, Novo Milo{evo, Novi Be~ej ratar Dragovi}, Isa Stevanov - 1894, Svra~kovo Selo, Korenica zemqoradnik Dragovi}, Milo Ivov - Gluhi Do, Bar Dragovi}, Rado{ - Kola{in student filozofije Dragojevi}, Marko Ilijin - 1893, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Dragojevi}, Milija Laki}ev - 1887, Kraqe, Berane zemqoradnik Dragojevi}, Te{o Ne|in - 1886, Kuzma, Podravska Slatina zemqoradnik Dragojlovi}, Drago Markov - 1873, Ubli, Kotor zemqoradnik Dragosavac, Bo`o Dmitrov - 1892, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Dragosavac, Bo`o Filipov - 1877, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Dragosavac, Dimitrije - Gospi} *3s Dragosavac, Dmitar Tomin - 1883, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Dragosavac, \uro Bo`in - 1887, Mali Gaj, Gra~ac zemqoradnik Dragosavac, Jovo Tanasijin - 1889, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Dragosavac, Mi}o Petrov - 1884, Vrebac, Gospi} fabri~ki radnik Dragosavac, Stevan Petrov - 1890, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Dragutinovi}, Nedeqko Dragutinov - 1897, Plawane, Prizren radnik Dra`i}, Branko Lukin - 1894, Ma{vina, Sluw trgova~ki pomo}nik Dra`i}, Kosta Ilijin - 1896, Krbavica, Korenica zemqoradnik Dra`i}, Milo{ Radev - 1884, Bugar, Biha} zemqoradnik Dra`i}, Nikola Dra`i}, Petar Nikolin - 1892, Jo{an, Udbina zemqoradnik Dra`i}, Rada Lukin - 1887, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Dra`i}, Rade Dra`i}, Stevan Aleksin - 1865, Novi Be~ej zemqoradnik Dra`i}, Frawa Frawin - 1885, Bribir, Crikvenica zemqoradnik Draji}, Marko Ilijin - 1889, Naudovac, Virovitica zemqoradnik Drakuli}, Bogdan @ivanov - 1870, ^enta, Zrewanin berberin

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

149

Drakuli}, Bogdan Radev - 1894, Uvalica, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Bo`o \urin - 1888, ]ui}, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Du{an Prokin - 1895, Rijeka, Korenica zemqoradnik Drakuli}, \uro Dankov - 1890, Gradina, Korenica zemqoradnik Drakuli}, \uro Mojsijin - 1890, Subotska, Pakrac zidar Drakuli}, Ilija Petrov - 1884, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Ilija Petrov - 1892, Uvalica, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Mane - Korenica Drakuli}, Milan Radev - 1892, Uvalica, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Milan Stani{in - 1884, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Milan Stevin - 1895, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Mile Vujin - 1888, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Mile Radev - 1893, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Nikola \or|ev - 1891, Gradina, Korenica agent Drakuli}, Petar Ilijin - 1898, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Stanko Stevanov - 1880, Perivoj, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Stevan Bo`in - 1894, Li~ko Petrovo Selo, Korenica lo`a~ Drakuli}, Stevan Radev - 1888, Vrelo, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Stevan Radev - 1890, Rijeka, Korenica zemqoradnik Drakuli}, Stevan Stojanov - 1893, Gum~ani, Glina zemqoradnik Drakuli}, Stojan Bo`in - 1864, Vrelo, Korenica zemqoradnik Dra~a, Petar Kojin - 1893, Poqica, Udbina zemqoradnik Dra{kovi}, Bla`o Matov - 1887, Lukovo, Nik{i} zemqoradnik Dra{kovi}, Ilija Milinkov - 1897, \ur|evina, Kola{in zemqoradnik Dra{kovi}, Jakov Jovanov - 1886, \ur|evina, Kola{in nastojnik Dra{kovi}, Jovan - Fojnica, Gacko *3s Dra{kovi}, Marinko Petrov - 1896, Blatina, Kola{in trg. pomo}nik Dra{kovi}, Marko \urin - 1892, Rube`i, Nik{i} zemqoradnik Dra{kovi}, Milan Nikolin - 1886, Kotor mornar Dra{kovi}, Novica - Slivqa, Gacko *3s Drezga, Dane Jovin - 1882, Gra~ac zemqoradnik Drezgi}, Jovo Savin - 1887, [tikada, Gra~ac rudar Drezgi}, Nikola - [tikada, Gra~ac zemqoradnik Dreki}, Jovo \urin - 1892, Mali Gradac, Glina zemqoradnik Dreki}, Nikola Petrov - 1894, Mali Gradac, Glina zemqoradnik Dreki}, Stanko Jovanov - 1877, Trnovac, Glina zemqoradnik Drin~i}, Nedeqko Ma{anov - 1888, Rudo Poqe, [avnik rudar Drqa~a, Buda Radev - 1894, Pe}ane, Korenica zidar Drqa~a, Mile Ilijin - 1890, Strigova, Dubica zemqoradnik Drqa~a, Nikola Stojanov - 1883, Blatina, Krupa trgovac Drqa~a, Pero Martin - 1875, Dowa Suvaja, Krupa zemqoradnik Drqa~a, Rade Ostojin - 1886, Slabiwa, Dubica zemqoradnik Drqa~a, Stojan Nikolin - 1889, Ivawska, Krupa zemqoradnik Drqevi}, Milan Milo{ev - 1892, Ravni, Kola{in zemqoradnik

150

Ilija Petrovi}

Drqi}, Marko \ukanov - 1888, Dvori{te, Dubica zemqoradnik Drqi}, Rade - Srpska Krajina Drobac - potporu~nik *4 Drobac, @arko Drobac, Marko Ostojin - 1895, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Drobac, Marko Stevanov - 1892, Malo Glogovo, Gra~ac `elezni~ar Drobac, Nikola Jovin - 1893, Malo Glogovo, Gra~ac zemqoradnik Drobac, Nikola Stojanov - 1888, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Drobac, Rade Jovanov - 1887, Zbori{te, Krupa radnik Drobac, Stevan Todorov - 1894, Bawani, Krupa zemqoradnik Drowak, Luka Miletin - 1889, Zrmawa, Gra~ac zemqoradnik Drowak, Steva Savin - 1894, Zrmawa, Gra~ac zemqoradnik Dr~a, Blagoje Stevanov - 1893, Par~i}, Benkovac zemqoradnik Dr~i}, Marko Dubaji}, \uro Milanov - 1891, Gorwa Jata, Biha} zemqoradnik Dubaji}, Nikola Ilijin - 1896, Neteka, Dowi Lapac zemqoradnik Dubinski - [vajcarska bolni~ar *2 Dubqevi}, Milivoje B. - Lika *3p Duvwak, Jefto - Malovan, Kupres *4 Dugi}, Rade Obrenov - 1895, Miru{e, Bile}a livac Dugowi}, ^edo - *4 Dudukovi}, Dragi} Milin - 1887, Vequn, Sluw zemqoradnik Dudukovi}, Marko Milin - 1893, Vequn, Sluw zemqoradnik Dudukovi}, Stojan Petrov - 1882, Vequn, Sluw trgovac Dui~evi}, Risto Perin - 1896, Vitina zemqoradnik Dujakovi}, Todor [ulev - 1896, Framnik, Knin zemqoradnik Dujmovi}, Jerko Grgin - 1889, Sveti Ivan, Sveti Petar trgova~ki pomo}nik Dukin, ]ira Nikolin - 1887, ^oka kasapin Duki}, Dane Vidov - 1889, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Duki}, Danilo Ivanov - 1887, Klanac, Severin na Kupi zemqoradnik Duki}, Jerko [imin - 1883, Zaton, [ibenik mornar Duki}, Mile \urin - 1894, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Duki}, Petar Tomin - 1898, Duki}i, Gra~ac zemqoradnik Duki}, Rade Budin - 1892, Trnavac, Korenica zemqoradnik Duki}, Radivoje Mirov - 1893, To~in, Gra~ac zemqoradnik Duki}, Stojan Lazin - 1889, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Duki}, Toma Jovin - 1888, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Duki}, ^eda Nikolin - 1885, Man|elos, Sremska Mitrovica zemqoradnik Dula}, Nikola Ristov - 1892, Opli~i}i, Stolac zemqoradnik Duleti}, Jovan Ivov - 1896, Lastva, Kotor zemqoradnik Duleti}, Marko Stevov - 1886, Duleti}i, Budva po{tar Duleti}, Milo Mijov - 1893, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Dulina (Dutina, Mulina?), Damjan - *4 Dumirovi}, Stanko Milin - 1887, Mala Barna, Grubi{no Poqe zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

151

Dumni}, Gavrilo Tomin - 1889, Korita, Bile}a zemqoradnik Dumni}, Rade Obrenov - 1895, Miru{e, Bile}a Dumni}, Stanko \okin - 1881, Korita, Bile}a zidar Dun~i}, Mile Nikolin - 1893, Klenovac, Gospi} zemqoradnik Durakovi}, Lazo Todorov - 1880, Gorjevac, Biha} zemqoradnik Dutina, Milan - 1876, Pocrwe, Qubiwe Dutina, Rade - Hercegovina Dutina, Spasoje \or|ev - 1889, Davidovi}i, Bile}a |ak Dutina, Stanoje - 1885, Miru{e, Bile}a Du~i}, Bo`o - 1882, Fatnica, Bile}a Du~i}, Bo`o Ilijin - 1893, Potkokerna, Gra~ac zemqoradnik Du~i}, \uro Ilijin - 1891, Potkokerna, Gra~ac stolar Du~i}, Jovan I. - 1872, Poglivqa, Trebiwe (EncOp; EncJu) diplomata aji}, Duka - Orahovac, Trebiwe (do{ao iz Francuske) \aji}, Du{an \. - Orahovac, Trebiwe (do{ao iz Francuske) \aji}, Jovan - Orahovac, Trebiwe \aji}, Maksim Jokov - 1891, Klobuk, Trebiwe zemqoradnik \aji}, Milan - Orahovac, Trebiwe *3s \ajko, Drago M. - Grqevi}i/Bjelo{i, Cetiwe *3p \ajko(vi}), Luka M. - Cetiwe *3p \akovi}, Darko Radev - 1891, Mogori}, Gospi} zemqoradnik \akovi}, \uro Lazin - 1891, Mogori}, Gospi} zemqoradnik \akovi}, Iso Jevtov - 1888, Suvaja, Petrovac zemqoradnik \akovi}, Jovan Tomin - 1887, Mogori}, Gospi} zemqoradnik \akovi}, Mile Panin - 1883, Suvaja, Petrovac zemqoradnik \akovi}, Mirko Aksentijev - 1876, ^anad/Banat, Rumunija radnik \akovi}, Mirko Perin - 1884, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik \akovi}, Nikola Ilijin - 1893, Mogori}, Gospi} zemqoradnik \akovi}, Toma Pantelijin - 1884, Vel. Tre{wevica, \ur|evac zemqoradnik \akovi}, Filip Filipov - 1893, Vrbnik, Zadar trgova~ki pomo}nik \akonovi}, Andrija Markov - 1873, Rijeka, Budva zemqoradnik \akonovi}, Gligor Nikov - 1897, Rijeka, Budva kelner \akonovi}, Ivo Savov - 1893, Ulciw zemqoradnik \akonovi}, Jovan Markov - 1887, Ulciw zidar \akonovi}, Pero Jo{ov - 1890, Ulciw zemqoradnik \ali}, Stevan \ukanov - 1893, Vorkapi}, Topusko zemqoradnik \ankovi}, Rade Igwatijin - 1894, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik \ankovi}, Sima Matijin - 1885, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik \a~i}, Simo - Srpska Krajina *3p \evi}(\eki}?\eni}?\eri}?), Gli{o - Doqani, Dowi Lapac \edovi}, Risto - Grahovo, Nik{i} *3s \eki}, Danilo Danin - 1889, Glavace, Oto~ac zemqoradnik \eki}, \uro Petrov - [tikada, Gra~ac zemqoradnik

\

152

Ilija Petrovi}

\eki}, Krsta \ekin - 1894, Zlatare, Pri{tina fabri~ki radnik \eki}, Obrad Lazin - 1883, Gra~ac, Gospi} stolar \eki}, Simo Jovin - 1888, Glavica, Gra~ac zemqoradnik \eki}, Spaso Mitrov - 1885, Mali}a Breg, Krupa zemqoradnik \eki}, Spasoje \ekin - 1892, Srbica, Kosovo zemqoradnik \eki}, Todor Milo{ev - 1894, Vrace, Gra~ac zemqoradnik \ekli}, Blagoje Lazarev - 1893, Slivqa, Gacko \ekli}, Vidak Lazarev - 1891, Slivqa, Gacko \ekli}, Dragutin Ristov - 1895, Slivqa, Gacko \ekli}, Ilija - Slivqa, Gacko \ekli}, Milovan Lazarev - 1895, Slivqa, Gacko \enadija, Du{an Ristov - 1894, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik \eni}, Pero - Gorwa Krajina \enkovi}, Stevo Konstantinov - 1886, Radu~, Gospi} zemqoradnik \enovi}, Luka \eri}, Bude Manin - 1885, Mihaqevac, Korenica zemqoradnik \eri}, Vidak - *4 \eri}, Dane Bo`in - 1884, Korenica zemqoradnik \eri}, \uro Prokin - 1875, Homoqac, Korenica zemqoradnik \eri}, Milan Milin - 1889, Homoqac, Korenica zemqoradnik \eri}, Obren - Pridvorci, Trebiwe \eri}, Rade Perin - 1892, [ipa~no, Gacko zemqoradnik \eri}, Spaso Milin - 1887, Kalebovac, Korenica zemqoradnik \erman, Jovo Dmitrov - 1890, Bojna, Glina elektromehani~ar \ermanovi}, Mirko \ermanovi}, Nikola Stevanov - 1879, Daruvar zemqoradnik \ikanovi}, Savo Jakovov - Uli}i/Ceklin, Cetiwe *3s \ilas, Dane Vu~inin - 1894, Begluci, Dowi Lapac zemqoradnik \ilas, Jovan Davidov - 1891, ^igra, Petrovac zemqoradnik \ilas, Krsto - Zagrad, Nik{i} zemqoradnik \ilas, Stanko Vasin - 1885, Kestenovac, Petrovac zemqoradnik \ilas, Stanko Milanov - 1884, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik \inovi}, Niko [pirov - 1893, Krtoli, Tivat \ipalo, Nikola Mili}ev - 1893, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik \ogo, Diman Jovin - 1891, Pobr|e, Stolac zemqoradnik \ogo, Milan Nikolin - Qubiwe *3p \ogo, Milo{ - Berkovi}i, Stolac *3p \ogo, Mitar (1) - Hrasno, Stolac *3p \ogo, Mitar (2) - Qubiwe *3s \ogo, Risto - Ubosko, Qubiwe \odan(Xodan?), Petar Milin - 1889, Mogori}, Gospi} zemqoradnik \odan, Stevan Petrov - 1889, Trojeglava Ra{eni~ka, Daruvar zemqoradnik \okovi}, Mirko \onkovi}, Rade -

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

153

\onkovi}, Simo \onovi}, Bo`o Savov - 1883, Tomi}i, Cetiwe zemqoradnik \onovi}, Luka Bogdanov - Tomi}i, Bar *3p \ordan, Vladimir Rajkov - 1893, @irovac, Dvor zemqoradnik \or|evi}, Damqan \or|ev - 1889, Plawane, Prizren zidar \or|evi}, @ivko \or|ev - 1893, Lokvica, Prizren radnik \or|evi}, @ivorad Ilijin - 1899, Kragujevac |ak \or|evi}, Ivan Zdravkov - 1894, Ra|evi}, Prizren zemqoradnik \or|evi}, Jovan \okin - 1879, Ni{ kroja~ \or|evi}, Kosta Stojanov - 1897, Sredska, Prizren radnik \or|evi}, Milan - Sredska, Prizren \or|evi}, Milan Nikin - 1875, Srpska Crwa, Nova Crwa zemqoradnik \or|evi}, Petar \or|ev - 1882, Lokvica, Prizren zemqoradnik \or|evi}, Stanko \or|ev - 1898, Mu{nikovo, Prizren radnik \or|evi}-Piskuqis, Mihailo-Grk Nikolin - 1903, Smirna, Turska \orem, Janko Ristov - 1887, [qivare, Srbiwe zemqoradnik \orovi}, Petar Lazin - 1886, Qubiwe kelner \orojevi}, Jovan Milijin - Vidrovan-Vir, Nik{i} \orojevi}, Krsto - Gorwe Poqe, Nik{i} \orojevi}, Luka - Gorwe Poqe, Nik{i} \orojevi}, Pavle Milijin - Vidrovan-Vir, Nik{i} \orojevi}, Radovan - Gorwe Poqe, Nik{i} \uzlovi}, Stevo \uji}, Damqan Todorov - 1875, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik \uji}, Du{an Radev - 1893, Kapela, Korenica zemqoradnik \uji}, Petar Mani{in - 1895, Kapela, Korenica zemqoradnik \ukanovi}, Ilija Vidakov - 1888, Milo~ani, Nik{i} u~iteq \ukanovi}, Milo - Nik{i} *3s \ukanovi}, Savo J. - ^evo, Cetiwe *3p \uki}, Andra Petrov - 1889, Dowi Lapac zemqoradnik \uki}, Andrija Stevin - 1890, Oraovac, Dowi Lapac ma{inist \uki}, Gena Radev - 1892, Kurjak, Udbina zemqoradnik \uki}, \ura| Ostojin - 1883, Poqanice, Novi Grad zemqoradnik \uki}, \uro Milin - 1885, Vrelo, Cazin zemqoradnik \uki}, Jovo Ilijin - 1887, Ilitovina, Cazin zemqoradnik \uki}, Jovo Mitrov - 1897, Glinica, Velika Kladu{a \uki}, Luka Trivin - 1887, Miostrah, Cazin zemqoradnik \uki}, Mija Vladin - 1884, Zrewanin zemqoradnik \uki}, Milan Radev - 1894, Kurjak, Udbina zemqoradnik \uki}, Mile Milo{ev - 1882, Kurjak, Udbina zemqoradnik \uki}, Milo{ - Udbina *3p \uki}, Milo{ Gli{in - 1883, Opovo, Pan~evo zidar \uki}, Petar Jovin - 1888, Grbavac, Grubi{no Poqe zemqoradnik \uki}, Rade Ilijin - 1886, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik

154

Ilija Petrovi}

\uki}, Spasenije Milo{ev - 1895, Kurjak, Udbina zemqoradnik \uki}, Spaso Radev - 1892, Kurjak, Udbina zemqoradnik \uki}, Stanko Simin - 1895, Grmu{a, Biha} zemqoradnik \uki}, Stevo Davidov - 1887, Oraovac, Dowi Lapac zemqoradnik \uki}, Trifun Vasin - 1883, Tovari{evo, Ba~ka Palanka berber \uki}, [ipa(?) Jankov - 1887, Kurjak, Udbina pisar \uki~in, Aca To{in - 1882, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik \ukovi}, Risto Mitrov - Gluhi Do, Bar *3p \umi}, Mile Stevanov - 1859, Tilikovci, Dowi Lapac zemqoradnik \umi}, Stevan Radev - 1892, Pi{kovac, Dowi Lapac zemqoradnik \uranovi}, Luka Jokov - Dobrska @upa, Cetiwe \ura{evi}, Vido Nikolin - 1895, Tudorovi}i, Budva zemqoradnik \ura{evi}, Jovo Krstov - 1882, Tudorovi}i, Budva zemqoradnik \ura{evi}, Krsto - Uskopqe, Trebiwe \ura{evi}, Niko - Trebiwe \ura{kovi}, Andrija - Crna Gora \ura{kovi}, Stevo Vidakov - 1883, Ceklin, Cetiwe zemqoradnik \ur|ev, \or|e - *4 \ur|evi}, Gligo \urin - 1888, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik \ur|evi}, Jovan Perin - 1887, ^a|evica, Novi Grad berberin \ur|evi}, Milan Jovanov - ^a|evica, Novi Grad \ur|evi}, Milo{ Jovin - 1893, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik \ur|evi}, Nikola Markov - 1893, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik \ur|evi}, Stojan \ur|ev - 1895, Sevce, [trpce zemqoradnik \ur|evi}, Stojan Jovin - 1889, Gorwe Vodi~evo, Novi Grad zemqoradnik \urinovi}, Josip Josipov - 1891, Kozarevac, \ur|evac zemqoradnik \uri}, Anto - Carevo Selo, Trebiwe \uri}, \uro Ilijin Mla|i - 1895, Javoraw, Dvor {ofer \uri}, \uro Ilijin Stariji - 1895, Javoraw, Dvor {ofer \uri}, Ilija Danin - 1871, Mutili}, Udbina radnik \uri}, Jovo - *4 \uri}, Milan Simin - 1886, Gorwe Vodi~evo, Novi Grad zemqoradnik \uri}, Mile Jovin - 1893, Velika Pisanica, Belovar zemqoradnik \uri}, Mile Lazarev - 1877, Gorwe Vodi~evo, Novi Grad zemqoradnik \uri}, Mile Savin - 1879, Biha} opan~ar \uri}, Mili} Petrov - 1897, Javoraw, Dvor zemqoradnik \uri}, Milo{ Tomin - 1869, Zupci, Trebiwe zemqoradnik \uri}, Pero - Zagara~, Danilovgrad *3p \uri}, Petar - Berkovi}i, Stolac *3p \uri}, Petar \urin - 1890, Pritoka, Biha} zemqoradnik \uri}, Petar Jokov - 1873, Kova~i, Kotor zemqoradnik \uri}, Petar Mihajlov - 1878, Javoraw, Dvor zemqoradnik \uri}, Sre}ko - 1897, Bukovi}i/Sanica, Kqu~ *4 \uri}, Stevo Dmitrov - 1887, Dowa Ra{enica, Grubi{no Poqe zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

155

\uri}, Stojan Nikolin - 1882, Mirkovac, Dubica zemqoradnik \uri}, Todor [pirov - 1884, Rajinovci, Biha} zemqoradnik \urica, \oko Kojov - 1886, Suzina, Stolac zemqoradnik \uri~i}, \uro Isin - 1895, Vrebac, Gospi} zemqoradnik \uri{i}, Bajo Ma{anov - 1888, Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik \uri{i}, Bo`o Ilijin - 1889, Kobiqi Do, Cetiwe zemqoradnik \uri{i}, Marko Ivanov - 1888, Crna Bara, Bogati} kova~ \urkovi}, Aleksa Petrov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Andrija Bo{kov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Blagota Lukin - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Bo`o Tomov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Vuko Lazov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, \or|e Simov - 1891, Somina, Nik{i} zemqoradnik \urkovi}, @ivko V. - Brezna, [avnik *3p \urkovi}, Ilija Ristov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Ma{an V. - Kosijeri, Cetiwe *3p \urkovi}, Milo Lazov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Milo [alev - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Niko Stankov - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Obrad - Risan, Kotor *3p \urkovi}, Peko Lalev - Klenak, Nik{i} zemqoradnik \urkovi}, Pero Lukin - Kosijeri, Cetiwe \urkovi}, Petar Blagojev - Klenak, Nik{i} *3p \urkovi}, Radovan V. - Klenak, Nik{i} *3p \urkovi}, Risto Stankov - Kosijeri, Cetiwe \urovi}, Bajo Gli{ov - 1872, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik \urovi}, Jovan - Nik{i} *3s \urovi}, Jovo Stankov - Dupilo/Crmnica, Bar *3s \urovi}, Joko Ivov - 1884, Trep~a, Nik{i} zemqoradnik \urovi}, Krsto Spasojev - 1898, Martini}i, Danilovgrad zemqoradnik \urovi}, Marko Petkov - 1890, Kosovi Lug, Danilovgrad zemqoradnik \urovi}, Milan \urovi}, Milo Ivov - Dupilo/Crmnica, Bar *3p \urovi}, Milun Brajkov - 1885, Zagrad, Nik{i} zemqoradnik \urovi}, Ratko - Wegu{i, Cetiwe \urovi}, [piro Mitrov - 1893, Kru{evice, Herceg Novi zemqoradnik \u{i}, Dane Isin - 1886, Pe}ane, Korenica zemqoradnik \u{i}, Rade Milivojev - 1886, Pe}ane, Korenica zemqoradnik F. Eliot - operator *2 Eva [o Meklaren - *2 Evdokija Manes - Rusija milosrdna sestra *2 Evelin Haverfild (Ledi Ivlin) - upravnica jedinice *2 Egeqa, Petar \urin - 1895, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik

E.

156

Ilija Petrovi}

Egi}, Jovo Lazin - 1888, Dragotiwe, Prijedor zemqoradnik Egi}, Mile Radev - 1893, Leskovac, Sluw zemqoradnik Egi}, Rade - Ravni Kotari *3p Edvard B. Alabaster - kvalifikovani bolni~ar *2 Edgar V. Dejvis - bolni~ar, kasnije sekretar *2 Edit Stoni - rendgenologiwa, fizi~arka *2 Edit Harli - (k}i Ketrin Meri Harli) bolni~arka *2 Edit X. M. Bauer - Engleska milosrdna sestra *2 Eduard Stjuart - Va{ington/SAD, Crveni krst *2 Ekaterina Kuvelatova - Rusija student medicine *2 Elakovi}, \urica - Uskopqe, Trebiwe Elakovi}, Risto - 1880, Uskopqe, Trebiwe Elez, Andrija Lazin - 1896, Izgori, Gacko zemqoradnik Elez, A}im Simin - 1895, Izgori, Gacko zemqoradnik Elez, Gavrilo Markov - 1898, Izgori, Gacko zemqoradnik Elez, Maksim Elezovi}, Krsto A}imov - 1896, Velimqe, Nik{i} kova~ Elek, Vidak Elek, Nikola - *4 Elena M. Sub`inska - Rusija milosrdna sestra *2 Elzi Kameron Korbet - bolni~arka *2 Elizabet Meri Kempbel - milosrdna sestra *2 Elija Linden - bolni~arka *2 Elinor Kejv - bolni~arka *2 Elinor Frensis Randel - lekarska pomo}nica *2 Elis Livson - milosrdna sestra *2 Elmer, Josip Antonov - 1884, ^erevi}, Beo~in stolar Emili Simonds - instrumentarka *2 En Mekglejd - sekretarica *2 Erakovi}, Jovan Erakovi}, Petar Jovanov - 1893, Radowa Luka, Petriwa zemqoradnik Ergarac, Nikola \urin - 1889, Glinica, Velika Kladu{a bravar Erdeqan, Mile \urin - 1881, Sanad, ^oka zemqoradnik Eremija, Rade Ilijin - 1896, Obqaj, Glina fabri~ki radnik Er`en, Frank Janezov - 1886, Hra{e, Radovqica rabaxija Erilitovi}(?), Nenad Filipov - 1892, Plawane, Prizren zidar Erwakovi}, Milutin Simin - 1891, Bukovica, Topusko zemqoradnik Eror, Danilo Stojanov - 1883, Buni}, Korenica zemqoradnik Eror, Petar Budin - 1890, Buni}, Korenica zemqoradnik Erceg, Mijo - *4 Erceg, Milan Todorov - 1892, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Erceg, Milkan Stojanov - 1882, Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Etel Skemel - milosrdna sestra *2 Etel Hor - sestra *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

157

E}im, Nikola Nikolin - 1879, @ivaja, Kostajnica zemqoradnik E{terica, Martin Petrov - 1883, Puska, Novska zemqoradnik abi}, Petar Nikolin - 1892, Dowa Gradina, Dubica zemqoradnik @akula, Bude Stojanov - 1876, Jasikovac, Korenica zemqoradnik @akula, Marko \urin - 1891, Drenov Klanac, Oto~ac zemqoradnik @arin, Cveta Pridomov(?) - 1886, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik @ari}, Anton Josipov - 1894, Tu~epi, Makarska trgova~ki pomo}nik @arkov, Joca Kostin - 1880, Idvor, Kova~ica zemqoradnik @arkovi}, Josif Pavlov - 1889, Koreni~ari, Daruvar zemqoradnik @arkovi}, Stani{a - 1888, Bode`i{te, Gacko @arkovi}, Stevan Te{anov - 1889, Koreni~ari, Daruvar radnik @drale, Aleksa Milutinov - 1889, Baqci, Bile}a zemqoradnik @drale, Petar \. - 1888, Baqci, Bile}a @drale, Risto Andrijin - 1876, Vu~ji Do, Bile}a zemqoradnik @ebeqan, Joca Jovanov - 1878, Izbi{te, Vr{ac kolar @egarac, Arso Danin - 1884, Glavace, Oto~ac zemqoradnik @egarac, Mile Jovin - 1880, Mala Borna, Grubi{no Poqe zemqoradnik @e`eq, Radivoj - Srpska Krajina *4 @ele, Andrej - Slovenija (do{ao iz Italije) @eravica-Popovi}, \ura Mitin - 1874, Ba{aid, Kikinda zidar @ivani}, Jo{o Savin - 1892, Kremeni Do, Trebiwe @ivanov, Du{an Lazin - 1881, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik @ivanovi}, Aleksandar Igwatov - 1885, Novi Vinodolski, Crkvenica mesar @ivanovi}, Bogdan Mladenov - 1875, Mokrin, Kikinda obu}ar @ivanovi}, Ja{a Savin - 1892, Kremeni Do, Trebiwe zemqoradnik @ivanovi}, Jovan @ivanovi}, Joko** Ivov - 1876, Braji}i, Budva @ivan~ev, Gavra Stevin - 1893, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik @ivin, @iva @ivkov - 1891, Srpska Crwa, Nova Crwa zemqoradnik @ivin, Luta @ivkov - Srpska Crwa, Nova Crwa zemqoradnik @ivi}, Kosta Ra|enov - 1897, Crveni Breg, Bela Palanka zemqoradnik @ivi}, Kuzman Jocin - 1883, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik @i(v)kovi}, Aleksa Markov - @ikovi}i/Ku~i, Podgorica *3p @ivkovi}, Blagoje Bo{kov - 1887, Sevce, [trpce zemqoradnik @ivkovi}, Bo`idar - Ilok, Vukovar @ivkovi}, Borivoje - 1890, Bano{tor, Beo~in zemqoradnik @i(v)kovi}, Bracan Veli{in - @ikovi}i/Ku~i, Podgorica *3l @ivkovi}, Vasa Lazarev - 1884, Beo~in mesar @ivkovi}, Du{an Gli{in - 1893, Ivo{evi} Selo, Vojni} {ofer @ivkovi}, \uro Stankov - 1888, [iroka Rijeka, Vojni} zemqoradnik @i(v)kovi}, Ilija Stankov - @ikovi}i/Ku~i, Podgorica *3s @ivkovi}, Ilija Milin - 1896, Crvarevac, Velika Kladu{a zemqoradnik @ivkovi}, Janko Milo{ev - 1889, Krwa Jela, [avnik zemqoradnik

@

158

Ilija Petrovi}

@ivkovi}, Jefta Simin - 1884, Poganovci, Osek zemqoradnik @ivkovi}, Jovo @ivkovi}, Milan Oki~in - 1882, Krwa Jela, [avnik zemqoradnik @ivkovi}, Mili} Teodorov - 1891, @ivkovi} Kosa, Vojni} zemqoradnik @i(v)kovi}, Mitar Veli{in - @ikovi}i/Ku~i, Podgorica *3l @ivkovi}, Ostoja Jovin - 1894, [irinci, Nova Gradi{ka radnik @ivkovi}, Proko Simin - 1892, Predrijevo, Orahovica radnik @ivkovi}, Radoje Simeunov - 1884, Gajtan, Vrawe zemqoradnik @ivkovi}, Rista @ivkov - 1891, Pri{tina pekar @i(v)kovi}, Risto Markov - @ikovi}i/Ku~i, Podgorica *3p @ivkovi}, Simo Pavlov - 1894, Dowi Buda~ki, Karlovac zemqoradnik @ivkovi}, Stani{a \or|ev - 1893, Sredska, Prizren zemqoradnik @ivkovi}, Stevan Vidov - 1881, Stabanxa, Krupa zemqoradnik @ivoder, Mijo Pavlov - 1885, Poklek, Samobor ma{inist @iga, \uro Stevanov - 1886, Rujnica, Cazin zemqoradnik @iga, Manojlo Stevanov - 1883, Rujnica, Cazin zemqoradnik @igi}, Dane Jovin - 1895, Tuk, Korenica trgova~ki pomo}nik @igi}, Dane Lazin - 1886, Kula, Gospi} zemqoradnik @igi}, \uro Jovin - 1886, Tuk, Korenica zemqoradnik @igi}, Ilija \urin - 1896, Kula, Gospi} zemqoradnik @igi}, Jovo - Korenica *3p @igi}, Jovo Budin - 1887, Tuk, Korenica zemqoradnik @igi}, Qubomir - Lika *3s @igi}, Marko - Lika *3l @igi}, Nikola - Korenica *3p @igi}, Petar Radev - 1889, Balte, ^elinac zemqoradnik @i`i}, Milanko Milosavov - 1886, Strug, [avnik zemqoradnik @i`i}, Milija - Crna Gora @i`i}, Mili}-Mi}o Krstov - 1885, Milo{evi}i, [avnik @i`i}, Milovan - Crna Gora @ili}, Pavle Stevanov - 1889, Jo{avica, Petriwa fabri~ki radnik @ili}, Petar Jankov - 1895, Javoraw, Dvor zemqoradnik @irodo, Moris - Francuska potporu~nik-izvi|a~ @iti}, Ambroz Antonov - 1892, Ka{tel Luk{i}, Spqet zemqoradnik @itkov, Kosta Pavlov - 1888, Susek, Beo~in obu}ar @i{kov, Mita Prokin - 1872, Krstur, Novi Kne`evac zemqoradnik @muki}, \uro Jo{ov - 1887, Husine, Nik{i} zemqoradnik @muki}, Novica Jo{ov - 1888, Krivo{ije, Kotor zemqoradnik @rvnar, Mojsije Ilijin - 1889, Novo Selo, Vojni} zemqoradnik @uvela, Petar Frawin - 1888, Vela Luka, Kor~ula kova~ @uvi}, \uro Mihajlov - 1890, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik @ugi}, Jovan Gruji~in - 1894, Jezera, @abqak {ofer @ugi}, Milo{ Simov - 1892, Novakovi}i, @abqak zemqoradnik @u`e, Petar Mijailov - 1889, Potplaninsko, Duga Resa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

159

@u`ek, Josip - *4 @u`i}, Petar Stevanov - 1895, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik @uki}, Dimo \urin - 1890, Ku}anci, Dowi Mihoqac zemqoradnik @uki}, Marko Petrov - 1893, Raji} Brdo, Vojni} zemqoradnik @upani}, Ivan - *4 @ur`ulov(i}), Pera - ^oka *4 @uti}, Milan Jovanov - 1895, Suvaja, Dowi Lapac zemqoradnik @uti}, Milo{ @uti}, Todor Simin - 1883, Dowe Seli{te, Glina zemqoradnik abrdac, Mile Tanasijin - 1884, Veliki Bastaji, Daruvar mlinar Zabrdac, Pavle Petrov - 1893, Veliki Bastaji, Daruvar zemqoradnik Zavadil, Josip - *4 Zagiweze - [vajcarska bolni~ar *2 Zagorac, Jovan Ilijin (1) - 1894, Brezik, Gospi} zemqoradnik Zagorac, Jovan Ilijin (2) - 1895, Brezik, Gospi} trgova~ki pomo}nik Zagorac, Jovan Petrov - 1888, Jasenovac, Kostajnica zemqoradnik Zagorac, Jovo Mitrov - 1880, Medak, Gospi} zemqoradnik Zagorac, Nikola Ilijin - 1889, Brezik, Gospi} zemqoradnik Zagorjan, Frawo - *4 Zazula, Melodij - Ukrajina *4 Zajc, Albert Ivanov - 1896, Qubqana {ofer Zaki}, Sima Josifov - 1887, Velika Ho~a, Prizren zemqoradnik Zaklan, Bude Todorov - 1889, [alamuni}, Korenica zemqoradnik Zaklan, Vujo Dmitrov - 1881, Krbavica, Korenica zemqoradnik Zaklan, \ukan - Lika Zaklan, \uro Radev - 1896, Krbavica, Korenica zemqoradnik Zaklan, \uro Stevanov - 1894, Krbavica, Korenica zemqoradnik Zaklan, Milan T. - Lika Zaklan, Mile Gli{in - 1896, Krbavica, Korenica {umar Zaklan, Milo{ Mihajlov - 1877, Dubica, Kostajnica zemqoradnik Zaklan, Stevan Isin - 1887, [alamuni}, Korenica zemqoradnik Zambel, Josip Jozefov - 1889, Otok, Siw kafexija Zari}, Vid - *4 Zari}, Dane Mojsijin - 1880, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Zari}, Jefto - *4 Zari}, Jovan Nikolin - 1873, Grabovac, Glina zemqoradnik Zari}, Mita Milivojev - 1879, Krstur, Novi Kne`evac zemqoradnik Zari}, Pavle - *4 Zari}, Stevo - *4 Zari}, To{a Obradov - 1883, Kikinda zemqoradnik Zastavnikovi}, Nikola Todorov - 1884, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Zastavnikovi}, Stevan Milin - 1896, Kula, Gospi} zemqoradnik Zatezalo, Milan - Srpska Krajina *4

Z

160

Ilija Petrovi}

Zafirovi}, Sava Zafirov - 1895, Pri{tina kasapin Zvicer, \or|e Perkov - 1894, Bojovda~, Nik{i} zemqoradnik Zgowanin, Du{an Nikolin - 1896, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Zgowanin, Pavle \urin - 1892, Dragotiwe, Prijedor zemqoradnik Zgowanin, Stojan Simin - 1882, Dragotiwe, Prijedor zemqoradnik Zdelar, Du{an Bo`in - 1879, [a{inci, Sremska Mitrovica zemqoradnik Zdelar, Mihailo Markov - 1888, Ahmetovci, Novi Grad zemqoradnik Zdelar, Todor Simin - 1884, Adranovci, Novi Grad zemqoradnik Zdjelar, Mi}o Andrijin - 1892, Popovac, Gare{nica zemqoradnik Zdravkovi}, Krsta Zdravkov - 1893, Sevce, [trpce zemqoradnik Zdravkovi}, Todor Zdravkov - 1891, [trpce, radnik Zdravkovi}, Trajko Zdravkov - 1897, Dowa Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Zdravkovi}, Cvetko Zdravkov - 1895, Sevce, [trpce zemqoradnik Zebi}, Dane Stevanov - 1899, ^apqani, Kostajnica radnik Zekovi}, Milo{ Bo{kov - 1895, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Zelenko, Vlado - *4 Zelenovi}, Ilija Tomin - 1881, Avtovac, Gacko pekar Zeqkovi}, Pero Andrijin - 1881, Cazin zemqoradnik Zenovi}, Andrija Markov - Pa{trovi}i, Budva Zenovi}, \uro Ilijin - Pa{trovi}i, Budva Zenovi}, Jovo \urov - Pa{trovi}i, Budva u ameri~koj vojsci Zenovi}, Marko Krstov - 1889, Pa{trovi}i, Budva trgova~ki pomo}nik Zenovi}, Niko \urov - 1896, Krstac, Kotor kuvar Zetovi}, Frawo - *4 Zehaquk, Mihajlo - *4 Zec, Anton Ivanov - 1895, Gru`, Dubrovnik berberin Zec, Bo`o Perin - 1893, Rakovac, Novi Grad zemqoradnik Zec, Vaso - *4 Zec, \uro Vasilijev - 1893, Strigova, Dubica stolar Zec, \uro Markov - 1896, Pobori, Kotor |ak Zec, Laza Nikolin - 1893, Jata, Cazin tramvajski radnik Zec, Lazar Bo`in - 1887, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Zec, Luka Andrijin - 1881, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Zec, Luka Lukin - 1897, Ze~evaro{, Ogulin zemqoradnik Zec, Marko Savov - 1888, Pobori, Budva zemqoradnik Zec, Milan Ilijin - 1875, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Zec, Mile Simeunov - 1890, M. Most(?) Cazin zemqoradnik Zec, Nikola Zec, Petar Ostojin - 1887, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Ze~evi}, Du{an Ze~evi}, Marko Trivkov-Musin - Klenak, Nik{i} zemqoradnik *3s Ze~evi}, Radomir Ze~evi}, Rado{ Bogdanov - 1892, Vinicka, Berane zemqoradnik Ze~evi}, Stevan Jovanov - 1886, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

161

Zirojevi}, Blagoje - Braji}evi}i, Gacko Zirojevi}, Vidak Stojanov - 1894, Braji}evi}i, Gacko zemqoradnik Zirojevi}, Krsto Savin - 1883, Braji}evi}i, Gacko zemqoradnik Zirojevi}, Obren Perin - 1892, Dubqevi}i, Gacko Zirojevi}, Obren T. Zlatovi}, Petar Mitrov - 1883, Qeskovac, Dvor zemqoradnik Zlobko, Ivan - *4 Zlokas(Zlonoga?), \uro Petrov - 1886, Gre|ani, Vrginmost zemqoradnik Zmajevi}, Vlado Radivojev - Pe}ina, [avnik Zmijanac, Ilija Mi}in - 1892, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Zmijanac, Marko - Me|e|a, Dubica *4 Zmijanac, Nikola Ilijin - 1878, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Zobenica, Ilija - Oraovac, Dowi Lapac *3p Zobenica, Nikola Lukin - 1893, Oraovac, Dowi Lapac obu}ar Zobenica, Petar Ilijin - 1886, Oraovac, Dowi Lapac zemqoradnik Zoki}, Branko Svetozarov - 1886, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Zoraja, Mihajlo Nikolin - 1885, Popovac, Gare{nica rudarski radnik Zorin, Dragomir Ivin - 1878, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Zori}, \uro Jovin - 1893, Jata, Cazin zemqoradnik Zori}, \uro Milin - 1893, Vrginmost zemqoradnik Zori}, Krsto Bla`ov - 1889, [ibenik lo`a~ Zori}, Lazo Simin - 1867, Gorwoselci, Dubica zemqoradnik Zori}, Mile Trivunov - 1884, Jata, Cazin zemqoradnik Zori}, Milenko Du{anov - 1897, Perlez, Zrewanin zemqoradnik Zori}, Milo{ Panin - 1884, Dowi Lapac zemqoradnik Zori}, Mitar Perin - 1888, Tukbabije(?), Bosna zemqoradnik Zori}, Mi}o Jevin - 1893, Boboqusci, Drvar zemqoradnik Zori}, Nikola Miletin - 1876, Ora{ko Brdo, Petrovac zemqoradnik Zori}, Nikola Milo{ev - 1888, Krupa zemqoradnik Zori}, Nikola Stevanov - 1885, Krupa zemqoradnik Zori}, Pero - *4 Zori}, Petar Andrijin - 1891, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Zori}, Petar Vojkanov - 1872, Dabar, Sanski Most zemqoradnik Zori}, Rade V. Zori}, Rade \urin - 1896, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Zori}, Tomo Stefanov - 1894, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Zorica, Josip - *4 Zoroje, Janko Jovanov - 1875, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Zoroje, Milan Bo`in - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Zoroje, Mitar Mi}in - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Zotovi}, Tripo - Mosko, Trebiwe Zraki}, Milo{ Stevanov - 1882, Klasni}, Glina Zrili}, Nikola Cvitkov - 1896, Civqane, Knin Zrni}, Bo`o Damjanov - 1885, Mogori}, Gospi} zemqoradnik

162

Ilija Petrovi}

Zrni}, Dmitar Jovanov - 1886, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Zrni}, Milivoje Tadijin - 1895, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Zrni}, Todor Milo{ev - 1893, Zrni}i, Ogulin zemqoradnik Zubavov, Sergej - Rusija Zuber, Krstivoje Mijajilov - 1884, Qeskovac, Dvor lo`a~ Zuber, Kuzman Gajin - 1889, Qeskovac, Dvor zemqoradnik Zuber, Stojan Ilijin - 1882, Qeskovac, Dvor zemqoradnik Zubi}, Stanko \urin - 1880, Kometnik, Podravska Slatina zemqoradnik Zubkovi}, Stevan Pajin - 1887, Sredska, ^azma zemqoradnik Zukanovi}, Krsto [pirov - 1889, Civqane, Knin Zupan, Anton - *4 Zurovac, Bo`o Lazarev - 1891, Mostar zemqoradnik Zurovac, Risto Lazarev - 1891, Mostar zemqoradnik van Stjuart Kempbel - bolni~ar, kasnije anesteti~ar *2 Ivani}, Ivan \urin - 1891, Kra{i}, Karlovac fabri~ki radnik Ivani{, Ilija Petrov - 1896, Kestenovac, Petrovac zemqoradnik Ivani{evi}, Ilija Jakovov - 1886, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Ivani{evi}, Jovo - *4 Ivani{evi}, Jovo Radev - 1885, Vida{i}, Gospi} zemqoradnik Ivani{evi}, Lazar ]irin - 1883, Par~i}, Benkovac zidar Ivani{evi}, Stevan Jakovov - 1880, Rudopoqe, Oto~ac zemqoradnik Ivankovi}, Petar Nikov - Lu{tica, Tivat Ivankovi}, Stanko Todorov - 1888, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Ivanovi}, Vasilije - Bitoq avio-mehani~ar Ivanovi}, Vaso Krstov - 1894, Maini, Herceg Novi stolar Ivanovi}, Vidak Jankov - 1894, Lalevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Ivanovi}, \or|e Ivanovi}, \uro Nikov - 1886, Limqani, Bar zemqoradnik Ivanovi}, \uro Savov - 1893, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Ivanovi}, @ivan - *4 Ivanovi}, Ilija Andrijin - 1881, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Ivanovi}, Ilija Markov - 1891, Braji}i, Budva zemqoradnik Ivanovi}, Krsto Jovov - 1875, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Ivanovi}, Krsto Perov - 1898, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Ivanovi}, Lazo Antov - 1889, Mala [umovica, Novi Grad zemqoradnik Ivanovi}, Luka - Ivanovi}i/Pa{trovi}i, Budva *3p Ivanovi}, Qubomir Jandrijin - 1889, Lipov~ani, ^azma radnik Ivanovi}, Milutin Milenkov - 1881, ^a~ak op{tinski delovo|a Ivanovi}, Mihajlo Bo`ov - 1886, Lalevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Ivanovi}, Ne|eqko Ristov - 1882, [avnik trgovac Ivanovi}, Niko Andrijin - 1894, Braji}i, Budva zemqoradnik Ivanovi}, Nikola Jandrijin - 1896, Lipov~ani, ^azma radnik Ivanovi}, Novo Vidov - Doqani, Podgorica

I

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

163

Ivanovi}, Oto - Ivanovi}i/Pa{trovi}i, Budva *3p Ivanovi}, Peri{a Ivanovi}, Pero Krstov - Ivanovi}i/Pa{trovi}i, Budva(?) *3p Ivanovi}, Pero Lukin - 1888, Limqani, Bar zemqoradnik Ivanovi}, Petar Krstov - 1883, Ivanovi}i, Kotor fotograf Ivanovi}, Petar Nikolin - 1886, Doqani, Podgorica zemqoradnik Ivanovi}, Radisav Qakov - 1885, Doqani, Podgorica *3p Ivan~evi}, Damjan - Srpska Krajina (Po~iteq, Gospi}?) *3p Ivan~evi}, Dane Jovin - 1889, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Ivan~evi}, Dmitar Milin - 1887, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Ivan~evi}, Du{an M. - 1889. zemqoradnik Ivan~evi}, Ilija Milin - 1892, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Ivan~evi}, Jovo Petrov - 1878, [vica, Oto~ac zemqoradnik Ivan~evi}, Tomo Jokov - 1894, Braji}i, Budva zemqoradnik Ivan~evi}, Mile - Po~iteq, Gospi} Ivan~evi}, Mitar Krstov - 1854, Braji}i, Budva zemqoradnik Ivan~evi}, Nikola Danin - 1866, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Ivan~evi}, Nikola Jovin - 1882, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Ivasi}, Ivan Ivezi}, Mato Ostojin - 1893, Kqu~anik, Nevesiwe pekar Iveti}, Bo`o - *4 Iveti}, Bo`o Nikolin - 1887, Bastasi, Petrovac Ivin, Draga Veqkov - Srpska Crwa, Nova Crwa zemqoradnik Ivkovi}, Ivan Danin - 1891, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Ivkovi}, Marko Milin - 1894, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Ivkovi}, Mijailo Davidov - 1877, Polubovac, Dvor zemqoradnik Ivkovi}, Milan \urin - 1893, Jugovi}i, Nevesiwe zemqoradnik Ivkovi}, Milan Jovanov - 1893, ^emernica, Topusko zemqoradnik Ivkovi}, Nikola Savin - 1891, Dre`aw, Nevesiwe zemqoradnik Ivkovi}, Nikola Simin - 1888, Dre`aw, Nevesiwe radnik Ivkovi}, Petar - Bijela Rudina, Bile}a Ivkovi}, Simo Stojanov - 1874, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Ivkovi}, Todor Radev - 1892, Dre`aw, Nevesiwe zemqoradnik Ivkovi}, Tomo Jovin - 1890, Dre`aw, Nevesiwe zemqoradnik Ivo{evi}, Bo`o Jandrin - 1876, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Ivo{evi}, Ivo Vujin - 1886, Staro Selo Topusko, Topusko ma{inist Ivo{evi}, Janko Dragi}ev - oko 1885, Lapovac, Sluw zemqoradnik Ivo{evi}, Milo{ Markov - 1885, Brdo, Vojni} zemqoradnik Ivo{evi}, Nikola Josifov - 1894, Brestovac, Ogulin zemqoradnik Ivo{evi}, Nikola Miladinov - 1887, Krakar, Ogulin fabri~ki radnik Ivo{evi}, Stanko Bo`in - 1884, Pezi}, Ogulin zemqoradnik Ivo{evi}, Todor Mijajilov - 1874, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Igi}, Laza Obradov - 1890, Privina Glava, [id zemqoradnik Igwatovi}, @arko \okin - 1881, Ruma zemqoradnik

164

Ilija Petrovi}

Igwatovi}, Jovan Vasin - 1887, Crepaja, Kova~ica zemqoradnik Izabel Tejt - rendgenolo{ka slu`ba *2 Izobel Ros - kuvarica, bolni~arka *2 Ija~i}, \uro M. - Tasov~i}i, ^apqina *3p Iliba{i}, Sava Ilijin - 1892, [egestin, Dvor kova~ Ilijin, Milan Lazin - 1886, Banatsko Aran|elovo, Novi Kne`evac paor Ili}, Aleksandar Ilijin - 1892, Velika Ho~a, Prizren zemqoradnik Ili}, Bogdan Milutinov - 1888, Deleu{a, Bile}a zemqoradnik Ili}, D. - medicinar *1 Ili}, Dimitrije Ilijin - 1894, Drenovci, Bitoq zemqoradnik Ili}, \oko - *3p Ili}, \oko Perkov - 1883, Jasenova, Kola{in zemqoradnik Ili}, \oko Stankov - 1866, Krivo{ije, Kotor zemqoradnik Ili}, \uro Ili}, Ilija Milin - 1893, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Ili}, Jovan Mitrov - 1881, Miru{e, Bile}a zemqoradnik Ili}, Jovan Stevin - 1871, Sirig/Banat, Ugarska zemqoradnik Ili}, Jovo Ilijin - 1885, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Ili}, Jovo Radev - 1896, Mazin, Gra~ac mesar Ili}, Jovo Stevin - 1896, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Ili}, Lazar Radev - 1890, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Ili}, Marko Vasiqev - 1889, Miru{e, Bile}a zemqoradnik Ili}, Marko Jevtov - 1893, Klekovci, Dubica zemqoradnik Ili}, Marko Radev - Zagora, Kotor *3p Ili}, Milo{ \urin - 1892, Srpska Crwa, Nova Crwa kova~ Ili}, Milutin Ili}, Mitar Vajin - Rujnica, Cazin Ili}, Mihailo - Bile}a Ili}, Nikola Mitrov - 1886, Krivo{ije, Kotor berberin Ili}, Nikola Pilipov - 1886, Mazin, Gra~ac stolar Ili}, Petar - Krivo{ije, Kotor *3p Ili}, Petar Milin - 1893, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Ili}, Sava Ilijin - 1893, Vitina zemqoradnik Ili}, Simo Tomin - 1888, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Ili}, Stevo - *4 Ili}, Trifko Perkov - 1889, Deleu{a, Bile}a zemqoradnik Ili~kovi}, Rako Stevanov - 1884, Gorwi Br~eli, Bar zemqoradnik Ili{evi}, Jovo Nikolin - 1896, Mrazovac, Krupa zemqoradnik Ili{evi}, Nikola Milin - 1884, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Ilki}, Dragomir Savin - 1878, Sombor zemqoradnik In|i}, Ilija Jovanov - Irinovac, Sluw zemqoradnik In|i}, Milo{ Danin - 1888, Jata, Biha} berberin In|i}, Mihailo - 1886, Sutorina, Herceg Novi In|i}, Pavle Jovanov - 1897, Vojka, Stara Pazova ~inovnik (Iz Italije)

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

165

Ini}, Andrija Ini}, Jevto Jovi~in - 1881, Deleu{a, Bile}a zemqoradnik Ini}, Jefto Akimov - Deleu{a, Bile}a zemqoradnik Ini}, Milovan Jovi~in - 1883, Deleu{a, Bile}a zemqoradnik Isakov, Sava [tevin - 1886, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik Isakovi}, Despot Milanov - 1890, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Isakovi}, Milija Isakovi}, Mi{a Vladin - 1888, Melenci, Zrewanin zemqoradnik I{ervud, K. - bolni~arka *2 I{panovi}(Kitanovi}?), Nikola Prokin - 1867, [id zemqoradnik Fabius - Holandija bolni~ar *1 Jablan, Ilija Nikolin - Dobrska @upa, Cetiwe Jablan, Filip Nikov - Dobrska @upa, Cetiwe Javor, Nikola - Srpska Krajina *4 Javorina, Dane - Srpska Krajina Javorina, Mane - 1893, Srpska Krajina zemqoradnik Javorina, Petar Danin - 1894, Studenci, Gospi} zemqoradnik Javornik, Antonija-Natalija Bjelajac - Maribor, Slovenija bolni~arka *1 Javornik, Ivan Javornik, Janko J. - 1895, Qubqana trgovac Javor{ek, Frawo Karlov- Ko{aki, Maribor *4 Jager, Lojz Andrijin - 1881, Ivawe selo, Postojna rudarski in`ewer Jagodi}, Jovan Jovin - 1883, Stari Pavqani, Belovar berberin Jagodi}, Marko Ivanov - 1894, Osek trgova~ki pomo}nik Jagodi}, Mirko Jazi}, Simo Jovanov - 1879, Dowi Petrovi}i, Krupa Jaji}, Petar \urin - 1877, Gorwe Kusowe, Podravska Slatina ko~ija{ Jaj~anik, Milan Nikolin - 1894, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Jaki}, Bla`o-Blagoje @ivkov - Dobra Sela, [avnik *3s Jaki}, Vasilije - Dobra Sela, [avnik *3p Jaki}, Novica Mijajlov - 1889, Velika, Plav zemqoradnik Jakobs, Majk - 1899, Vonata~i, Misisipi, SAD ma{inbravar Jakovac, Pavle \or|ev - 1890, Trnova Nova, Gradi{ka zemqoradnik Jakovi}, Bo`o Pavlov - 1885, Dowe Dubrave, Ogulin zemqoradnik Jakovi}, \uro Simin - 1893, Jakovi}i, Ogulin zemqoradnik Jakovqevi}, Todor - *4 Jak{i}, ? - Ra~oj}i/Sredska, Prizren Jak{i}, Andrija Vulev - 1895, Korita, Bile}a zemqoradnik Jak{i}, Arsa Krstin - 1873, Sredska, Prizren radnik Jak{i}, Bo`a \ur|ev - 1894, Glogovo, Gra~ac zemqoradnik Jak{i}, Gli{a Savin - 1883, Sremska Mitrovica zemqoradnik Jak{i}, \uro R. - Vilusi, Nik{i} Jak{i}, Jandrija Stojanov - 1893, Topusko zemqoradnik

J.

166

Ilija Petrovi}

Jak{i}, Jole Blagojev - 1883, Stepen, Gacko trgovac Jak{i}, Krsto Stevanov - 1891, Korita, Bile}a zemqoradnik Jak{i}, Maksim Vulev - 1898, Korita, Bile}a zemqoradnik Jak{i}, Mile \ur|ev - 1885, Dubovik, Krupa zemqoradnik Jak{i}, Milo{ Jak{in - 1896, Dojnice, Prizren radnik Jak{i}, Mihajlo Markov - 1893, Jata, Cazin zemqoradnik Jak{i}, Nikola \urin - 1889, Barlete, Gospi} zemqoradnik Jak{i}, Nikola Nedeqkov - 1892, Sredska, Prizren zidar Jak{i}, Nikola Petrov - 1897, Glogovo, Gra~ac zemqoradnik Jak{i}, Novak Stanojev - 1881, Korita, Bile}a trgovac Jak{i}, Spasoje Matov - 1877, Korita, Bile}a zemqoradnik Jak{i}, Stani{a Jak{in - 1895, Dojnice, Prizren zemqoradnik Jak{i}, Trifko Dragov - 1894, Stepen, Gacko zemqoradnik Jak{i}, [}epan \okin - 1880, Korita, Bile}a zemqoradnik Jalija, Nikola \urin - 1895, Trusina, Nevesiwe zemqoradnik Jali}evi}, Stojan Jali}ev - 1895, Berevce, Uro{evac bakalin Jamja{, Tanasije Mladenov - 1889, Dowa Gori~ka, Dvor stolar Jamnik, Ivan Bernardov - 1888, Zavrta~e, Grosupqe livac Jan Brana - apotekar *2 Jan Maksvel Retrej - bolni~ar *2 Jandra{evi}, Stevan \urin - 1892, Rijeka, Koprivnica kova~ Jane-Anka Nikova Trojanovi} - 1892, Lu{tica, Tivat bolni~arka *2 Jani}, Bo`o - Divoselo, Gospi} Jani}, Vaso - Divoselo, Gospi} Jani}, Dmitar - Divoselo, Gospi} Jani}, Jovo - Divoselo, Gospi} Jani}, Stanko - Kowic *3p Jani}, Stevan Petrov - 1894, Ba~ka Palanka zemqoradnik Jani}, Todor - Divoselo, Gospi} Jani}, Trifko - Kowic *3p Jani}ijevi}, Mladen Jani}ijev - 1883, [trpce zemqoradnik Jani~evi}, Stevan Jani~i}, Aleksa \urov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Vaso Bo{kov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Vaso Pajov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Ilija [}epanov - 1893, Bro}anac, Nik{i} Jani~i}, Jovan @ivkov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Krsto S. - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Maksim Jovanov - Vilusi, Nik{i} *3p Jani~i}, Ma{an Jovanov - 1884, Grahovo, Nik{i} *3p Jani~i}, Nikola \urov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Nikola @ivkov - Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Novak - Sutorina, Herceg Novi Jani~i}, Petar \urov - Vilusi, Nik{i}

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

167

Jani~i}, Stevan Aleksin- Vilusi, Nik{i} Jani~i}, Tomo J. - Vilusi, Nik{i} Janketi}, Zarija - Tulare, Medve|a Janketi}, Milivoje Zarijin - Tulare, Medve|a Jankov, ^eda Petrov - 1879, Ba{aid, Kikinda zemqoradnik Jankovi}, Bogdan Jankovi}, Vidak Mi}ov - 1894, Bile}a zemqoradnik Jankovi}, Vukoman-Vuk - Grabovica, [avnik u ameri~koj vojsci Jankovi}, Dane Ilijin - 1885, To{in Gaj, Gra~ac zemqoradnik Jankovi}, \uro Jovov - 1886, \enovi}i, Herceg Novi Jankovi}, @iva Qubomirov - 1881, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Jankovi}, Josa A}imov - 1894, Baqci, Drni{ zemqoradnik Jankovi}, Kojo - Gazivode, Cetiwe *3p Jankovi}, Krcun Mi{ov - 1891, Ulciw mornar Jankovi}, Qubomir Bogoslavov - 1884, Bo~ar, Novi Be~ej trgovac Jankovi}, Mijajilo Dmitrov - 1879, Lije{we, Kola{in zemqoradnik Jankovi}, Milan Dejanov - 1895, Sevce, [trpce radnik Jankovi}, Milan Miletin - 1881, Bjelo{evina, Nik{i} zemqoradnik Jankovi}, Mihajlo Antonov - 1891, Toponica, Bela Palanka zemqoradnik Jankovi}, Nikola \urov - 1891, Naqe`i}i, Budva zidar Jankovi}, Novica - Grabovica, [avnik Jankovi}, Rade Savin - 1879, Klekovci, Dubica zemqoradnik Jankovski - Rusija poru~nik-pilot Janovi}, \uro Ivov - 1896, Seoca, Budva zemqoradnik Janovi}, Ilija Jokov - Seoca, Budva *3p Janovi}, Marko Nikov - 1896, Seoca, Budva rudar Jan~i}, Ilija Rafailov - 1885, Trojvrh, Ogulin fabri~ki radnik Jan~i}, Janko - ]eni~(?) Jan~i}, Stevanov - 1888, Bukovac Visu}ki, Udbina zemqoradnik Jan~i}, Nikola Petrov - 1891, Josipdol, Ogulin mesar Jan~i}, Nikola Stevanov - 1887, Jabukovac, Petriwa trgova~ki pomo}nik Jan~i}, Novak \urov - 1873, [}epo{evi}i, Herceg Novi Jan~i}, Petar \urov - 1893, Otok O{tarijski, Ogulin zemqoradnik Jan~i}, Radovan - Kordun Jan~i}, Spasoje - Visu}, Udbina, poginuo u ^ikagu 1927 Jawatovi}, Bo`o Simin - 1881, Srpsko Poqe, Oto~ac zemqoradnik Jawatovi}, Ilija Milin - 1886, Srpsko Poqe, Oto~ac zemqoradnik Jawatovi}, Jovo Nikolin - 1891, Srpsko Poqe, Oto~ac zemqoradnik Jawevi}, Ivo(Jovo) V. - Ovto~i}i, Bar *3p Jawevi}, Krsto-Krcun V. - Ovto~i}i, Bar *3p Jawevi}, Milo - Ovto~i}i, Bar *3p Jawetovi}, Stanko Nikolin - 1892, [u{war, Glina zemqoradnik Jawi}, Vukan Ristov - 1887, Ostro`ac, Kowic zemqoradnik Jawi}, Dmitar Damwanov - 1893, ^itluk, Gospi} zemqoradnik

168

Ilija Petrovi}

Jawi}, Igwatija Savin - 1890, Velika Gradusa, Sisak trgovac Jawi}, Jakov Jakovov - 1888, Jabukovac, Petriwa fabri~ki radnik Jawi}, Mijat - Grabovica, [avnik Jawi}, Matija \urin - 1875, Oriovac, Slavonski Brod zemqoradnik Jawi}, Mijat - Grabovica, [avnik Jawi}, Mrdeqa Milosavov - Grabovica, [avnik *3s Jawi}, Nikola Petrov - 1873, Vrto~e, Biha} radnik Jawi}, Simeun - Grabovica, [avnik Jawi}, Todor Stevanov - ^itluk, Gospi} Jawi}, [}epan - Grabovica, [avnik Jawu{evi}, Bojo Dragov - 1888, Ozrini}i, Nik{i} zemqoradnik Japena(?), Dane - 1893, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Japi}, Nikola Cvijin - 1888, Jasenov~ani, Kostajnica zemqoradnik Japunxa, Ilija Lukin - 1881, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Japunxa, Jovo Stankov - 1882, Jezerski, Krupa zemqoradnik Japunxa, Jovo Stevanov - 1882, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Japunxa, Mitar \urin - 1892, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Japunxa, Trivun Ilijin - 1890, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Japunxi}, Mihajlo Milin - 1888, Rudopoqe, Gra~ac zemqoradnik Jaramaz, Simo Todorov - 1889, Miru{e, Bile}a zemqoradnik Jari}, Ilija Dmitrov - 1896, Medeno Poqe, Petrovac zemqoradnik Jari}, Jandrija Jovanov - 1881, Kolaji}, Petrovac zemqoradnik Jari}, Jovo Perin - 1880, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Jari}, Stevan Andrijin - 1887, Javornik, Dvor op{tinski pisar Jarkovi}, Petar Savin - 1891, Vojevac, Krupa zemqoradnik Jaroslav Motl - ^e{ka medicinar *2 Jasenov~anin, Petar Milin - 1883, Jasenov~ani, Kostajnica gra|. radnik Jasenov~anin, Stevan Milin - 1888, Jasenov~ani, Kostajnica zemqoradnik Jasika, Nikola Gavrilov - 1894, Kusaja, Vojni} zemqoradnik Jati}, Toma \okin - 1874, Bege~, Novi Sad zemqoradnik Ja}evanin(?), Sava Arsenijev - 1883, Milutovac, Kru{evac kova~ Jaukovi}, Blagota Stevanov - 1887, Pridvorica, [avnik rudar Jaukovi}, Vidoje [ulev - 1893, Pridvorica, [avnik trgovac Jaukovi}, Milan Stani{in - 1889, Pridvorica, [avnik Jaukovi}, Milovan Purenov - 1885, Pridvorica, [avnik rudar Jaukovi}, Radisav Mili}ev - 1888, Pridvorica, [avnik rudar Jaukovi}, Radoje Ivanov - 1887, Pridvorica, [avnik zemqoradnik Jevti}, Qubomir Jevtov - 1891, Lipqan fabri~ki radnik Jegdi}, Petar Lazarev - 1898, Gareva, Gacko zemqoradnik Je`, Laza Jakovov - 1886, Mali}a Breg, Krupa zemqoradnik Jeki}, Stevan - *4 Jela~a, Jovo - Zaklopa~a, Korenica *3p Jela~a, Jovo Todorov - 1892, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Jela~a, Mile Danin - 1892, Kijani, Gra~ac zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

169

Jela~a, Mile Nikolin - 1882, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Jela~a, Mile Pavlov - 1890, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Jela~a, Mile Stevanov - 1894, Radowa Luka, Sisak zemqoradnik Jela~a, Rade Petrov - 1889, Skakavac, Vojni} zemqoradnik Jela~a, Todor Danin - 1890, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Jela~i}, Jole - 1875, ^i~evo, Trebiwe Jelena Bodi - Komrat, Rusija bolni~arka *2 Jelena Petrovna - knegiwa, k}i kraqa Petra I - Sankt Peterburg, Rusija *1 Jelisavac, Mili} Jovin - 1888, Stabanxa, Krupa berber Jeli}, Bogoqub \or|ev - 1882, Qubu{ki hotelijer Jeli}, Vaso Mihajlov - 1878 Breza, Belovar zemqoradnik Jeli}, Ilija Stevanov - 1896, Kula, Gospi} zemqoradnik Jeli}, Jovo - Ora{je, Trebiwe *3s Jeli}, Jovo Lazin - 1887, Kula, Gospi} zemqoradnik Jeli}, Nikola Manojlov - 1863, Kula, Gospi} stolar Jeli}, Nikola Stankov - 1894, Bijele Vode, Glina zemqoradnik Jeli}, Petar Ilijin - 1892, Kula, Gospi} zemqoradnik Jeli}, Petar Stevanov - 1893, Jasenov~ani, Kostajnica zemqoradnik Jeli}, Simo Jeli~i}, Vukajlo Stani{in - 1887, Slatina, Danilovgrad zemqoradnik Jeli~i}, Jovo - *4 Jeli~i}, Laza Simin - 1883, Radi}, Krupa zemqoradnik Jeli~i}, Marko Tomin - 1887, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Jeli~i}, Mitar Jeli~i}, Radivoje Maksimov - 1879, Drobwak(?), Nik{i} zemqoradnik Jelovac, Dane Jandrin - 1897, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Jelovac, Jovo Mi}anov - 1888, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Jelovac, Jovo Stevanov - 1893, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Jelovac, Mile Petrov - 1890, Medak, Gospi} zemqoradnik Jeremi}, Milovan Nikolin - 1886, Ada{evci, [id zemqoradnik Jerini}, Tanasija - 1886, Zemqa~a, Dvor zemqoradnik Jerkovi}, Bo`o Nikolin - 1887, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Jerkovi}, Blejo \urov - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Jerkovi}, Dmitar** Bo`in - 1892, Divoselo, Gospi} stolar Jerkovi}, Janko Nikolin-Bebura - Veliki Kraj/Divoselo, Gospi} Jerkovi}, Mile Jovin - 1890, Dowa Suvaja, Krupa zemqoradnik Jerkovi}, Mi}an Nikolin - Klisa/Divoselo, Gospi} Jer~i}(Jar~ov? Jel~i}?), Mane - Srpska Krajina Jefti}, Du{an Milunov - 1888, Dvorane, Kru{evac slu`iteq Je{evi}, Obrad Gligorov - 1888, Brqevo, Plu`ine zemqoradnik Je{i}, Milutin Markov - 1878, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Jiri}(?), Cvetko Ilijin - 1893, Prizren kasapin Jovani}, Milan Danin - 1891, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Jovankovi}, Nikola Damqanov - 1876, Kalenderi, Novi Grad zemqoradnik

170

Ilija Petrovi}

Jovanov, Panta Perin - 1887, Sanad, ^oka kolar Jovanovi}, Bo`o Radojev - 1895, Tvorilo, Danilovgrad zemqoradnik Jovanovi}, Bo{ko Dragojev - 1877, Tvorilo, Danilovgrad zemqoradnik Jovanovi}, V. - medicinar *1 Jovanovi}, Vasilija - Vra`egrmci, Danilovgrad *3s Jovanovi}, Velimir Mijajlov - 1883, Negotin ba{tovan Jovanovi}, Veqko Josifov - 1898, Farka`din, Zrewanin pekar Jovanovi}, Veqko Perutin - 1894, Lutovo, Podgorica zemqoradnik Jovanovi}, Dimitrije Jovanov - 1881, Prilep zidar Jovanovi}, Dmitar Jovin - 1886, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik Jovanovi}, Dragi{a Milovanov - 1885, Lutovo, Podgorica zemqoradnik Jovanovi}, @ivan Prokin - 1876, [a{inci, Sremska Mitrovica ratar Jovanovi}, @ivko - Srbija Jovanovi}, @ivko Rakov - 1894, Kujava, Danilovgrad zemqoradnik Jovanovi}, @ivojin Milo{ev - 1893, Vrdila, Kraqevo radnik Jovanovi}, Ilija - (?) *3p Jovanovi}, Ilija Matov - 1896, Danilovgrad zemqoradnik Jovanovi}, Janko Mirkov - 1890, Dragovoqi}i, Nik{i} rudar Jovanovi}, Jefto Jovanovi}, Joveta Stevin - 1888, Obrenovac opan~ar Jovanovi}, Jovo Petrov - 1882, @abqak lo`a~ Jovanovi}, Kitan Jovanov - 1889, Lipqan, zemqoradnik Jovanovi}, Lazar Milin - 1889, Pri{tina trgovac Jovanovi}, Lazar Uro{ev - 1896, Nik{i} zemqoradnik Jovanovi}, Mali{a M. - Pa{trovi}i, Budva *3p Jovanovi}, Ma{an - *3p Jovanovi} Milan - 1884, Elemir, Zrewanin medicinar (lekar?) *2 Jovanovi}, Milija M. - 1888, Mosori, Danilovgrad Jovanovi}, Milovan \okov - 1890, Tvorilo, Danilovgrad zemqoradnik Jovanovi}, Milo{ - Pa{trovi}i, Budva *3p Jovanovi}, Mihailo - Cetiwe *3p Jovanovi}, Nikola Josifov - 1879, Glina }ur~ija Jovanovi}, Pero V. - Podgorica *3p Jovanovi}, Pero M. - Podgorica *3p Jovanovi}, Petar M. - Tvorilo, Danilovgrad *3p Jovanovi}, Rade @ivanov - 1896, Rogatica pekar Jovanovi}, Sima Lazin - 1888, Lovska, Pakrac zemqoradnik Jovanovi}, Simo Jovanovi}, Stani{a Jovanov - 1893, Sredska, Prizren radnik Jovanovi}, Stojan Jovanov - 1888, Drajkovce, Uro{evac zemqoradnik Jovanovi}, Trajko Jovanov - 1893, Kowsko, Lipqan radnik Jovanovi}, Filip Ma{ov - 1889, Bjelice, Cetiwe zemqoradnik Jovan~evi}, Gavro Jova{evi}, Gavra Pantin - 1886, Privina Glava, [id zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

171

Joveti}, Bo{ko Perov - 1885, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Joveti}, Du{an \urin - 1897, Pla{ki, Ogulin zemqoradnik Joveti}, Ilija Jovov - 1889, Podgor, Bar *3s Joveti}, Ilija Lazin - 1892, Jezero, Ogulin zemqoradnik Joveti}, Joko Savov - 1875, Dubova, Cetiwe zemqoradnik Joveti}, Luka Stevov - 1891, Dubova, Cetiwe zemqoradnik Joveti}, Mane Ilijin - 1891, Ze~ica, Ogulin zemqoradnik Jovi}, Du{an - Lika Jovi}, Du{an Acin - 1888, Srpska Crwa, Nova Crwa berberin Jovi}, Ivo Jovi}, Iso Markov - 1897, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Jovi}, Janko Todorov - 1896, Divoselo, Gospi} trgova~ki pomo}nik Jovi}, Jovan @ivkov - 1890, Dowi Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Jovi}, Kosta Radev - 1888, Raji}, Novska zemqoradnik Jovi}, Petar Bo`in - 1892, Drni{ trgova~ki pomo}nik Jovi}, Risto - *4 Jovi}, Sima Jovin - 1880, Petrovi}i, Krupa kolar Jovi}, Stevan Mihailov - 1891, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Jovi}, Stojan Petrov - 1884, Doqani, Oto~ac mornar Jovi}evi}, Bo`o Savov - 1894, Dru{i}i, Cetiwe zemqoradnik Jovi}evi}, \uro S. - Dodo{i, Cetiwe *3s Jovi}evi}, Ilija-I}o - Crna Gora Jovi}evi}, Jo{o - Dodo{i, Cetiwe *3p Jovi}evi}, Milo - Dodo{i, Cetiwe *3s Jovi}evi}, Mi}o - Dodo{i, Cetiwe *3s Jovi}evi}, Pero - Dodo{i, Cetiwe *3s Jovi}evi}, Pero \urov - ^e{qari, Cetiwe Jovi}evi}, Stevo - Dodo{i, Cetiwe *3s Jovi~evi}, \uro Perov - 1887, Dujeva, Cetiwe zemqoradnik Jovi~i}, Bo`o - Braji}i, Budva *3p Jovi~i}, Vuko Milov - 1898, Braji}i, Budva zemqoradnik Jovi~i}, Jovan Perin - 1881, Ivanda/Banat, Rumunija zemqoradnik Jovi~i}, Jovo Lazin - 1895, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Jovi~i}, Mijo Vukov - 1868, Braji}i, Budva zemqoradnik Jovi~i}, Simo** Miladinov - 1894, Ivawska, Krupa zemqoradnik Jovi~i}, Trivo Davidov - 1894, Perna, Krupa zemqoradnik Jovi~i}, Filip Perov - 1893, Braji}i, Budva zemqoradnik Jovovi}, Jefto Bogdanov - 1864, Zabr|e, Plu`ine zemqoradnik Jozef [tempelberg - lekarski pomo}nik *2 Joji}, Toma Dmitrov - 1898, Vrpoqe, Dvor {ofer Joji~anin, Milan Jokanovi}, Andrija Tomin - 1886, [obadine, Bile}a zemqoradnik Jokanovi}, Lazar Tomin - 1882, [obadine, Bile}a zemqoradnik Jokanovi}, Luka - Trebijovi, Trebiwe

172

Ilija Petrovi}

Jokanovi}, Mi}o - 1871, Trebijovi, Trebiwe Jokanovi}, Radovan \or|ev - 1895, Stupovo, Nik{i} zemqoradnik Jokanovi}, Radoje Pajov - 1893, Trsa, Plu`ine zemqoradnik Jokanovi}, Risto - 1882, [obadine, Bile}a Jokanovi}, Stevan - Trebijovi, Trebiwe Jokanovi}, Tripo Perin - 1890, [obadine, Bile}a zemqoradnik Joki}, Andrija Milowin - 1881, Velika, Plav zemqoradnik Joki}, An|elko Ristov - 1890, Dowi Poplat, Stolac zemqoradnik Joki}, Jovan Petrov - 1892, Nik{i} zemqoradnik Joki}, Stojan Ristov - 1885, Dowi Poplat, Stolac zemqoradnik Joki}, [piro Jokov - 1888, Krtoli, Tivat Joki{i}, Simat-Simo Spasojev - 1892, Poplat, Stolac zemqoradnik Jokovi}, Niko - Dikli}i, Trebiwe *3p Joksimovi}, Aleksandar Jovanov - 1889, Bu~e, Berane zemqoradnik Joksimovi}, Vu~ko Lukin - 1858, Bu~e, Berane zemqoradnik Joksimovi}, Jevremije Ra~in - 1893, Gorwe Nerodimqe, Uro{evac ratar Joli}, Milivoj Lazin - 1891, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Joli~i}, Mitar - Krwice, Bar *3p Joni}, Jakov Jon~evi}, Jovo - @lijeb, Herceg Novi *3p Jon~i}, Nikola Petrov - 1893, Srpsko Seli{te, Kutina `elezni~ki radnik Jon~i}, Radovan Miladinov - 1884, Slu{nica, Sluw stolar Jorgin, Obrad \uri~in - 1891, Kikinda zemqoradnik Jorgi}, Nikola Panin - 1884, Kometnik, Podravska Slatina zemqoradnik Jorgovanovi}, Svetislav Vasin - 1885, Nemet/Banat, Rumunija paor Jori}, Stevan Josimovi}, Stoj~e Josimov - 1887, [trpce radnik Joti}, Nikola Johan, Frawo Jo{anovi}, Jovo Milo{ev - 1881, Milo{evi}i, [avnik zemqoradnik Jo{i}, Ivan Jocin - 1888, Obrovac, Ba~ka Palanka zemqoradnik Jo{i}, Milutin Jugovi}, @ivko Savin - 1882, Ilinci, [id zemqoradnik Jugovi}, Slavko Mirkov - 1885, Belovar trgova~ki pomo}nik Juzba{i}, Stevan Adamov - 1881, Bogojevi}i, Kostajnica zemqoradnik Juji}, Luka Adamov - 1891, Ba~uga, Petriwa ma{inbravar Jurinovi}, Petar Grgin - 1893, Vis mornar Juri{i}, Ante - *4 Juri{i}, Ilija Qubomirov - 1893, Rasna, Slavonska Po`ega ratar Juri{i}, Sima Gigin - 1889, Mol, Senta moler Jurjevi}, Ranko Nikolin - 1892, Lumbarda, Kor~ula kamenorezac abalin, Ivan Avgustinov - 1891, Novi Vinodolski, Crikvenica kuvar Kadijevi}, Marko Jovin - 1865, Kremena, Metkovi} kuvar

K

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

173

Kadi}, ? - Poreklom iz Kadi}a Boana, kod Danilovgrada Kadi}, Pavle - Poreklom iz Kadi}a Boana, kod Danilovgrada *3p Kadi}, Puni{a Milovanov - 1888, Star~e, [avnik zemqoradnik Kadlec, Ga{par - *4 Ka`anegra, Tomo Jovov - 1897, Podli~ak, Pa{trovi}i, Budva zemqoradnik Ka`anegra, [piro Vidov - Podli~ak/Pa{trovi}i, Budva Kazanovski, Igwat Ivanovi~ - 1891, @erbkovi~, Minsk, Belorusija `elezn. Kajgani}, Du{an Adamov - 1894, [qivovac, Vrginmost opan~ar Kajgani}, Jovan Nikolin - 1897, ^emernica, Topusko berberin Kajgani}, Milan Jovanov - 1897, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Kajtez, Luka - *4 Kakia{vili, Izidor Dimitrijevi~ - Rusija poru~nik Kakuriotis, Georgios K - Gr~ka pilot Kalaba, Vaso Stojan - 1890, Klasni}, Glina zemqoradnik Kalaba, Lazar Jocin - 1877, Batiwani Podborski, Daruvar potkiva~ Kalabi}, Vladimir - *4 Kala|ur|evi}, Jovo Andrijin - Kala|ur|evi}i, Budva Kala|ur|evi}, Risto Andrijin - Kala|ur|evi}i, Budva *3p Kalamanda, Cvijo - *4 Kalan, Jo`ef - Slovenija (do{ao iz Italije) Kalaw, Danilo** S. - 1880, Kurjak, Udbina zemqoradnik Kalaw, Nikola Lukin - 1893, Kurjak, Udbina zemqoradnik Kalaw, Savo - Kurjak, Udbina Kalaw, Stevo Spasenijev - 1888, Kurjak, Udbina ko`ar Kalezi}, Lazar Filipov - 1894, Jastreb, Danilovgrad zemqoradnik Kalezi}, Marko Tomi~in - 1884, Brijestovo, Danilovgrad - 1912, Skadar Kalezi}, Mili} Filipov - 1882, Jastreb, Danilovgrad fizi~ki radnik Kalini}, Ilija Danin - 1891, Radu~, Gospi} zemqoradnik Kalini}, Marko Jovin - 1893, Radu~, Gospi} zemqoradnik Kalini}, Mile Petrov - 1888, Radu~, Gospi} zemqoradnik Kalini}, Trifun Perin - 1888, Kowoder, Krupa zemqoradnik Kali}, Pera Pejin - 1888, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Kali}, Rade Aleksandrov - 1896, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Kali{ki, Dragoqub - *4 Kalo|era, Ivo - *4 Kalo{ev, Nikolaj - Moskva, Rusija Kalu|erovi}, Andrija \urov - 1893, Ku}i{ta, Cetiwe zemqoradnik Kalu|erovi}, Bla`o N. - Wegu{i, Cetiwe *3p Kalu|erovi}, \uro Ilijin - 1866, Ku}i{ta, Cetiwe zemqoradnik Kalu|erovi}, \uro Savov - 1888, Belovar ma{inovo|a Kalu|erovi}, Jo{o Kalu|erovi}, Milo Vidakov - 1888, Za~ir, Cetiwe zemqoradnik Kalu|erovi}, Mitar Perov - 1893, Danilovgrad zemqoradnik Kalu`a, Jozef - *4

174

Ilija Petrovi}

Kal~i}, Ivan - *4 Kal~i}, Stefan - *4 Kamenko, Danilo Stevanov - 1885 Jo{an, Udbina zemqoradnik Kanazir, Sava \urin - 1886, Mokro Poqe, Knin ma{inist Kangrga, Mile Petrov - 1887, Podum, Oto~ac trgovac Kandi}, Damjan S. - Vilusi, Nik{i} Kandi}, Jovo Jovanov - 1890, Mali}a Breg, Krupa zemqoradnik Kandi}, Petar Damjanov - Vilusi, Nik{i} Kantar, Janko D. - Dobroselo, Dowi Lapac Kantar, Milan \ur|ev - 1879, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Kantarevi}, Milan Lukin - 1892, Gorjevac, Biha} ma{inist Kapa(Kapi~i}), Ilija Stevov - 1860, Ugwe, Cetiwe prota Kapelet, Mane Radev - 1885, Otok, Ogulin fabri~ki radnik Kapetan Benet - Engleska, Crveni krst *2 Kapetan Ridel - Engleska elektri~ar *2 Kapetani}, Andrija Krstov - 1894, Baqci, Bile}a zemqoradnik Kapetani}, Obren Todorov - 1894, Baqci, Bile}a zemqoradnik Kapetanovi}, Nikola Tripkov - 1872, Velimqe, Nik{i} zemqoradnik Kapisoda, Joko Petrov - 1876, Pobori, Budva zemqoradnik Kapisoda, Krsto Mitrov - 1883, Pobori, Budva zemqoradnik Kapor, Bo`o - 1882, Bile}a Kapor, Bo`o Jeftov - 1890, Mirilovi}i, Bile}a *3p Kapor, Vidak Jovi~in - 1892, Bu{lovi}i, Bile}a zemqoradnik Kapor, Mirko Lazov - 1889, Mirilovi}i, Bile}a *3p Kapor, Mirko Lazarev - 1894, Mirilovi}i, Bile}a Kapor, Risto Peri{in - 1893, Mirilovi}i, Bile}a *3s Kapor, Risto Simov - 1892, Lipovi Do, Bile}a *3s Kapor, Risto - 1891, ^epelica, Bile}a Kapor, Tomo Savin - 1898, Mirilovi}i, Bile}a zemqoradnik Kapor, Filip Savov - 1886, Mirilovi}i, Bile}a zemqoradnik Kapor, [piro - 1884, Mirilovi}i, Bile}a Karaka{, Mirko Jovanov - 1895, Ora{ko Brdo, Petrovac zemqoradnik Karamehmedovi}, Ibro - *4 Karan, Kosta Savin - 1888, Krupa zemqoradnik Karan, Mitar - Srpska Krajina *4 Karan, Petar - Srpska Krajina *4 Karanovi}, \uro Ostojin - 1892, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Karanovi}, Nikola - *4 Karanovi}, Obrad Vidov - 1878, Gorwa Barska, Cazin zemqoradnik Karanovi}, Stevan Milin - 1880, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Karanovi}, Stojan Ostojin - 1882, Gorwi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Karapanxa, Lazo Mitrov - 1892, Ravno Ra{}e, Glina zemqoradnik Karapanxa, Milan Milo{ev - 1896, Bruvno, Glina elektromehani~ar Karapanxa, Nikola Josifov - 1894, Trebiwa, Vojni} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

175

Karaxi}, Milan I. - Petwica/Drobwaci, [avnik *3p Karaxi}, Milan - ^ajni~e Karaxi}, Nedeqko Mili}ev - Vujanovo/Pusta Reka, Bojnik Karaxi}, Radivoje K. - Petwica/Drobwaci, [avnik *3p Karaxi}, Stanko Krstov - 1886, Kova~i, Plu`ine radnik Kari}, Branko Jovanov - Dowi Poplat, Stolac *3p Kari}, Risto \. - Dowi Poplat, Stolac *3p Kari{ik, \uro M. - Mostar (do{ao iz Francuske) Kari{ik, Mirko - *4 Karko{ka, Franti{ek - *4 Karlica, Jovan Lakin - 1883, Marini, Prijedor zemqoradnik Karlica, Stojan Stevanov - 1893, Dvori{te, Dubica zemqoradnik Karlton Vilijams - bolni~ar *2 Kasalica, \or|e Simin - 1886, Lazari}, Gacko zemqoradnik Kasalica, Tomo Jokov - Virak, @abqak zemqoradnik Kasap, Jovo Mojsijin - 1885, Majdan, Dvor zemqoradnik Kasi}(Kesi}?), Petar Vasilov - 1874, Toboli}, Sluw zemqoradnik Kataleni}, Valent Tomin - 1892, Selnik, Ludbreg pegla~ odela Katarina Leok(n)of - [vajcarska bolni~arka *2 Kati}, Petar - Kordun Kati}, Rade Kati}, Todor Kauzlari}, Frawa Ivanov - 1880, Fu`ine, Delnice rudar Kafanac, Mile \urin - 1888, Veliki Gradac, Glina radnik Ka~avenda, Petar Trivunov - 1876, Benakovac, Krupa zemqoradnik Ka~avenda, Stojan Lukin - 1893, Goriwa, Krupa zemqoradnik Ka~ar, Jovo Mihajlov - 1894, Lastve, Petrovac zemqoradnik Ka{ikovi}, Spasoje Bo{kov - 1886, Vlahovi}i, Qubiwe ma{inist Ka{ikovi}, Trifko Savin - 1889, Vrawska, Bile}a Ka{i}, Jovan Milin - 1881, Strigova, Dubica zemqoradnik Ka{i}, Stevan \urin - 1872, @itni}, Knin radnik Kvo~i}, Stjepan - *4 Kvrgi}, Stevan Todorov - 1890, Novi Grabovac, Novska drvodeqa Keberle, Vaclav - *4 Kevaji}, \uro Kevi}, Mirko Milin - 1887, ^etvrtkovac, Petriwa zemqoradnik Kevre{an, Nikola Nikolin - 1885, Kraqevac/Crna Gora, Rumunija paor Kezin, Stevan Martinov - 1894, Dreznik, Samobor zemqoradnik Keki}, Cvijan Ilijin - 1891, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Kekovi}, Bo`o Petrov - 1881, Klopot, Podgorica zemqoradnik Kekovi}, Marko Joksimov - 1877, Gorwi Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Kekovi}, Tomica Joksimov - 1871, Gorwi Zagara~, Danilovgrad zemqoradnik Keku{, Milan - Srpska Krajina *4 Kelava, Petar - *4

176

Ilija Petrovi}

Kelbard - administratorka u medicinskoj misiji *2 Kelemen, Izidor - *4 Keler, Milan Bo`in - 1888, Kragujevac kuvar Kelsu(Keleuva?), Nikola Todorov - 1888, Brstik, Glina zemqoradnik Kene{ki, Du{an Jocin - 1887, Kikinda zemqoradnik Kentera, Ivo - Tudorovi}i, Budva *4 Kentera, Nikola Vasov - 1892, Tudorovi}i, Budva trgovac Kentera, Spasoje - Tudorovi}i, Budva *3p Kentera, Stevo Ilijin - Sveti Stefan, Budva Kerkez, Vaso Stevanov - 1892, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Kerkez, Mile - Bawani, Krupa Kerkez, Mile Dmitrov - 1892, Bjelaj, Petrovac zemqoradnik Kerkez, Mile Nikolin - 1881, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Kerkez, Mile Radev - 1895, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Kerkez, Milo{ Simin - 1873, Jezerski, Krupa zemqoradnik Kerkez, Obrad Vasin - 1875, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Kerkez, Pane Lazin - 1891, Prkosi, Petrovac zemqoradnik Kernc, Polde - Slovenija (do{ao iz Italije) Kerolajn Tafil - *2 Kersnik, Tone - Slovenija (do{ao iz Italije) Kesar, \uro Ninkov - 1892, Bijeli Klanac, Vojni} zemqoradnik Kesar, Mile Milo{ev - 1889, Marini, Prijedor zemqoradnik Kesar, Rade Simin - 1891, Bijeli Klanac, Vojni} zemqoradnik Keser, Ivan - Srpska Krajina *4 Kesi}, Bogdan Stojanov - 1890, ^erkezovac, Biha} radnik Kesi}, Dane Petrov - 1879, Lipova~a, Sluw zemqoradnik Kesi}, Du{an Nikolin - 1895, Bosansko Grahovo Kesi}, Janko Petrov - 1889, Lipova~a, Sluw zemqoradnik Kesi}, Jovan Tomin - 1888, Kijani, Gra~ac Kesi}, Marko Stankov - 1894, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Kesi}, Marko - Kukuwevac, Pakrac Kesi}, Mihajlo Vukanov - 1888, Kr{qe, Novi Grad zemqoradnik Kesi}, Nikola Stevanov - 1895, Brotwa, Dowi Lapac zemqoradnik Kesi}, Petar \urin - 1890, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Kesi}, Rade Petrov - 1892, Seli{te, Cazin Ketveqac, Rade Qubin - 1884, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Ketlin Rojds - Engleska sestra *2 Ketrin Meri Harli - 1853-1917 rukovodilac transportne jedinice *2 Kecman, Dako Gavrilov - Rajinovci, Biha} zemqoradnik Kecman, Dako Perin - Rajinovci, Biha} zemqoradnik Kecman, Mi{o Jovanov - 1886, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Kecman, Petar Vidov - 1889, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Kecman, Stevo Mirkov - 1889, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Kecmanovi}, dr Vojislav - 1881, ^itluk, Prijedor lekar (EncJu) *1

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

177

Kecojevi}, Vladimir N. - Vra}enovi}i, Nik{i} *3p Kecojevi}, Grujica J. - Vra}enovi}i, Nik{i} *3p Kecojevi}, Ma{an Vidojev - 1884, Bori~je, Plu`ine zemqoradnik Ke~a, Bude Nikolin - 1886, Kalebovac, Korenica zemqoradnik Ke~a, Vujo - Suvaja/Srb, Dowi Lapac Ke~a, Nikola - Suvaja/Srb, Dowi Lapac *3p Ke~a, Rade Nikolin - 1895, Suvaja/Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Ke~a, Spasoje - Suvaja/Srb, Dowi Lapac *3p Ke{eq, Kosta Tomi~in - 1885, Vrawska, Bile}a trgovac Ke{eq, Lazo Savin - 1888, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Ke{eq, Spasoje Markov - 1894, Zovi Do, Nevesiwe zemqoradnik Ke{eqevi}, Mijajlo \. - Vilusi, Nik{i} Ke{eqevi}, Novak M. - Vilusi, Nik{i} Ke{eqevi}, Pavle M. - Vilusi, Nik{i} Ke{eqevi}, Filip M. - Vilusi, Nik{i} Kijac, Ga{o Simanov - 1890, Doma{evo, Trebiwe zemqoradnik Kijac, Qubomir Jovanov - Doma{evo, Trebiwe Kijac, Qubomir Ostojin - Doma{evo, Trebiwe Kijac, Ostoja Gajov - 1888, Doma{evo, Trebiwe Kijurina, Branko Jovanov - 1891, Velika Barna, Nova Gradi{ka, pravnik Kikanovi}, Mijat Milo{ev - 1870, Daq, Vukovar zemqoradnik Kikovi}, Milan Milutinov - 1888, Dowe Vrbno, Trebiwe zemqoradnik Kindin, Vasa @ivojinov - 1881, Kikinda mlinar Kisin, Andrija - 1889, Zupci, Trebiwe *3p Kisin, Lazo - Tuli, Trebiwe Kisin, Lako - Zupci, Trebiwe Kisin, Todor Spasov - Tuli, Trebiwe Kisi}, Krsto Nikolin - Zvijerina, Bile}a Kisi}, Pero Pavlov - 1892, Zvijerina, Bile}a zemqoradnik Kiso, Mirko - *4 Kiteqov, Jefim Prokopjevi~ - 1893, Zabalo|/Mogiqev, Rusija zemqoradnik Klav`ar, Josip - zemqoradnik *4 Kladar, Kosta - Srpska Krajina *4 Kladarin, Stojan Vasin - 1878, Borevi}, Kostajnica zemqoradnik Klajan, Pavel - Rumunija *4 Klaji}, \uro Tomin - 1892, Staro Selo Topusko, Topusko zemqoradnik Klaji}, Mile Ostojin - 1885, Glavica, Krupa zemqoradnik Klaji}, Ostoja Lazin - 1860, Glavica, Krupa zemqoradnik Klaji}, Petar Nikolin - 1890, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Klasan, Ivan Kla}, Ilija Nikov - 1898, Braji}i, Budva zemqoradnik Kla}, Qubo Nikov - 1896, Herceg Novi kelner Kla}, Pero Jokov - 1888, Braji}i, Budva zemqoradnik Kla}, Petar Mitrov - 1898, Braji}i, Budva zemqoradnik

178

Ilija Petrovi}

Kla}, Filip Jokov - 1897, Braji}i, Budva zemqoradnik Kla{wa, \uro Jevtov - 1872, Dowi Hrastovac, Sisak zemqoradnik Kla{wa, Ilija Dmitrov - 1890, [eganovac, Korenica zemqoradnik Kla{wa, Rade Dragi{in - 1896, [eganovac, Korenica zemqoradnik Kla{wa, Stevan \urin - 1886, [eganovac, Korenica kova~ Kleva, Viktor - *4 Klega, Ludvik - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Klementi}, Eduard Stankov - 1896, Kerestinec, Samobor Klimovi}, \uro - Zupci, Trebiwe Klir, Pavo - *4 K(l)isuri}, Jovan Tanasijin - 1882, Gradusa, Petriwa zemqoradnik Klisuri}, [piro Jovin - 1894, Baqci, Drni{ zemqoradnik Klifton, “Ri|okosa” - bolni~arka *2 Klod Askju - 1865, London, Engleska publicist *2 Klomfar, Karel - *4 Kqaji}, \or|e T. - Hercegovina Kq(l)aji}, Mile Manojlov - 1884, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Kqaji}, Mitar - *4 Kqaji}, Stojan Markov - 1880, Novi Grad rudar Kmezi}, Mane Danilov - 1888, Vrhovine, Oto~ac fabri~ki radnik Kmezi}, Stojan Milin - 1892, Dugi Dol, Oto~ac zemqoradnik Kne`evi}, Bude Ilijin - 1894, Kozjan, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, Bude Petrov - 1890, Buni}, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, \oko \. - Glavska, Trebiwe *3p Kne`evi}, \uro A}imov - 1885, Vidovska, Cazin zemqoradnik Kne`evi}, \uro Jovanov - 1888, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Kne`evi}, \uro Markov - 1886, Cime{e, Petrovac zemqoradnik Kne`evi}, @ivko Mirkov - 1890, Zagrad, Nik{i} rudar Kne`evi}, Ivo \urov - 1882, Pa{trovi}i, Budva *3p Kne`evi}, Ilija Draganov - 1893, Buni}, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, Jovan Petrov - 1889, Raji}, Novska radnik Kne`evi}, Joca Vasin - 1879, Zrewanin zemqoradnik Kne`evi}, Joca Savin - 1879, Jarkovac, Se~aw zemqoradnik Kne`evi}, Kojo - Banija Kne`evi}, Luka - 1882, Popovo Poqe, Trebiwe Kne`evi}, Luka Panin - 1892, Jasenica, Krupa zemqoradnik Kne`evi}, Marko Vasin - 1893, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Kne`evi}, Marko Nikolin - 1878, Mutili}, Udbina kroja~ Kne`evi}, Milan Danin - 1897, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Kne`evi}, Mile Jovin - 1897, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Kne`evi}, Mile Mi}anov - 1892, Qubovo, Korenica radnik Kne`evi}, Mileta Milo{ev - 1893, Vequn, Sluw ma{inbravar Kne`evi}, Mili} Jakovov - 1873, Lipovac Krstiwski, Vojni} zemqoradnik Kne`evi}, Mirko - Banija

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

179

Kne`evi}, Mitar M. - Podostrog/Pa{trovi}i, Budva *3p Kne`evi}, Mitar Stevanov - 1889, Kozjan, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, Nedeqko Tripkov - 1890, Crkvica, Plu`ine zemqoradnik Kne`evi}, Nikola - Irvin, Pensilvanija, SAD Kne`evi}, Nikola Jankov - 1894, ^ekrlije, Biha} zemqoradnik Kne`evi}, Nikola Milanov - 1896, Gradac, Glina kelner Kne`evi}, Nikola Stojanov - 1888, Lipa, Biha} zemqoradnik Kne`evi}, Petar Budin - 1881, Buni}, Korenica Kne`evi}, Petar Vecin - 1894, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Kne`evi}, Petar I. - Boka Kotorska Kne`evi}, Petar Jovin - 1895, Jata, Cazin zemqoradnik Kne`evi}, Petar Trivunov - 1895, Mali Cvjetni}, Petrovac zemqoradnik Kne`evi}, Rade Mojsijin - 1896, Buni}, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, Risto Mi}in - 1893, Glavska, Trebiwe zemqoradnik Kne`evi}, Stevo Radev - 1885, Buni}, Korenica zemqoradnik Kne`evi}, Todor Bo`in - 1889, Vrelo, Cazin zemqoradnik Kne`evi}, Trifun Trifunov - 1882, Kula, Gospi} zemqoradnik Kne`i}, Marko - Kowevrate, [ibenik *3p Kovarba{i}, Mile Lazarev - 1894, Drenovac Banski, Glina radnik Kova~, Vaso Mitrov - 1894, [iroka Kula, Gospi} Kova~, Jakov Kova~, Karlo - *4 Kova~, Krsto - (?) *3p Kova~, Maksim \ur|ev - 1894, Kula, Gospi} zemqoradnik Kova~, Maksim Stevanov - 1877, Qubomir, Bile}a zemqoradnik Kova~, Obren \urin - 1894, Zovi Do, Nevesiwe zemqoradnik Kova~, Pavo Pavov - 1889, Dobovo, Zagreb bankarski ~inovnik Kova~, Petar Aleksin - 1895, Strane, Nevesiwe zemqoradnik Kova~, Petar Milin - 1892, [iroka Kula, Gospi} Kova~, Petar Nikolin - 1886, Kula, Gospi} zemqoradnik Kova~, Sava Bo`in - 1885, Kula, Gospi} zemqoradnik Kova~, Stanko Bo`in - 1892, Kula, Gospi} zemqoradnik Kova~ev, Petar Lazarev-[anin - ^enta, Zrewanin Kova~evi}, Anto ]etkov - 1891, Kole{ko, Nevesiwe trgova~ki pomo}nik Kova~evi}, A}im Simov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Blagoje Jovanov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Blagota \urov - 1887, Vilusi, Nik{i} zidar Kova~evi}, Bo{ko Todorov - 1888, Kole{ko, Nevesiwe zemqoradnik Kova~evi}, Vaso \urov - Vrawska, Bile}a *3p Kova~evi}, Vaso Jovanov - 1899, Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Vaso Mirkov - 1893, Dobra Sela, [avnik zemqoradnik Kova~evi}, Vujo \urin - 1881, Dowi Lapac lo`a~ Kova~evi}, Gligorije Ristov - 1892, Sr|evi}i, Gacko zemqoradnik Kova~evi}, Gli{a Savin - 1895, Gorwa Ra{enica, Grubi{no Poqe radnik

180

Ilija Petrovi}

Kova~evi}, Gojko S. - Spila/Grahovo, Nik{i} *3s Kova~evi}, Golub Nikolin - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Damjan \. - 1882, Grahovo, Nik{i} *3p Kova~evi}, Dane Dmitrov - 1894, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Kova~evi}, Danilo D. - 1890, Grahovo, Nik{i} *3p Kova~evi}, \oko Dragov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, \or|e - 1886, Grahovo, Nik{i} *3p Kova~evi}, \or|e Vojin - 1886, Dowi Babin Potok, Oto~ac zemqoradnik Kova~evi}, \or|e Petkov - 1888, Ku~kovo, Sluw zemqoradnik Kova~evi}, \uro - Boka Kotorska Kova~evi}, \uro Novi~in - Vilusi, Nik{i} *3p Kova~evi}, \uro Savin - 1879, Prkosi, Petrovac zemqoradnik Kova~evi}, \uro Simin - 1890, Perna, Vrginmost zemqoradnik Kova~evi}, Igwatija Jocin - 1893, Koreni~ari, Daruvar zemqoradnik Kova~evi}, Ilija - Crna Gora Kova~evi}, Ilija Stevanov - 1890, Visu}, Korenica zemqoradnik Kova~evi}, Janko Mixorev - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Janko Tomov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Jova Markov - 1891, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Kova~evi}, Jovan Tomov - Grahovo, Nik{i} *3s Kova~evi}, Jovan Bori{in - Grahovo, Nik{i} *3s Kova~evi}, Jovan Savin - Spila, Nik{i} Kova~evi}, Jovan Spasenijev - 1895, Visu}, Korenica zemqoradnik Kova~evi}, Jovo (1) - *4 Kova~evi}, Jovo (2) - *4 Kova~evi}, Jo{o Trifkov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Kojo Dmitrov - 1883, Kruge, Dowi Lapac zemqoradnik Kova~evi}, Konstantin Kova~evi}, Kosta Davidov - 1896, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Kova~evi}, Lazar Vasov - Zaslap/Grahovo, Nik{i} *3s Kova~evi}, Lazar** Bujov - 1893, Sr|evi}i, Gacko Kova~evi}, Luka Mixorev - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Luka Trifkov - 1887, Spila, Nik{i} *3p Kova~evi}, Maksim N. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Marija - 1880, Sombor u~iteqica, bolni~arka *2 Kova~evi}, Marko I. - 1882, Grahovo, Nik{i} *3p Kova~evi}, Marko Milin - 1885, Perna, Krupa zemqoradnik Kova~evi}, Marko Stevin - 1889, Jasenak, Ogulin zemqoradnik Kova~evi}, Milan Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Milan S. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Milan S. - Novi Sad Kova~evi}, Milan Trivunov - 1896, Kestenovac, Dowi Lapac zemqoradnik Kova~evi}, Mile Danin - 1886, Kruge, Dowi Lapac zemqoradnik Kova~evi}, Mile Jankov - 1880, Re{etar, Korenica zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

181

Kova~evi}, Milivoje Nikolin - 1877, Kosi}, Danilovgrad zemqoradnik Kova~evi}, Milo{ - *4 Kova~evi}, Milutin Obrenov - 1896, Grahovo, Nik{i} zemqoradnik Kova~evi}, Mitar Obrenov - Zaslap/Grahovo, Nik{i} *3sp Kova~evi}, Niko - *4 Kova~evi}, Nikola A. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Nikola Lazin - 1890, Riqa, Nevesiwe zemqoradnik Kova~evi}, Nikola Milin - 1896, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Kova~evi}, Nikola Petrov - 1870, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Kova~evi}, Nikola Stevin - 1885, Rudopoqe, Gacko zemqoradnik Kova~evi}, Novica S. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Perko S. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Petar - Grahovo, Nik{i} *3s Kova~evi}, Petar Pavlov - 1896, Radi}i, Biha} zemqoradnik Kova~evi}, Petar Tatomirov - 1894, Privina Glava, [id zemqoradnik Kova~evi}, Rade Savin - 1879, Dowa Trebiwa, Karlovac zemqoradnik Kova~evi}, Rade Stevanov - 1886, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Kova~evi}, Risto L. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Risto M. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Sava Mujin(?) - 1883, Susek, Beo~in zemqoradnik Kova~evi}, Samuilo Stevin - 1896, Sombor ma{inist Kova~evi}, Stani{a - 1889, Sr|evi}i, Gacko Kova~evi}, Stani{a** D. - Nik{i} Kova~evi}, Stanko Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Stevan J. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Stevan Mitrov - 1893, Bile}a kuvar Kova~evi}, Stevan Nikolin - 1886, Grmu{a, Biha} zemqoradnik Kova~evi}, Stevan Radev - 1893, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Kova~evi}, Stevan Savin - 1891, Rudopoqe, Gacko ma{inist Kova~evi}, Stevo Jankov - 1894, Re{etar, Korenica zemqoradnik Kova~evi}, Stojan Antonijev - 1894, Strmen, Kostajnica zemqoradnik Kova~evi}, Stojan Ostojin - 1891, Demirovac, Dubica zemqoradnik Kova~evi}, Tomo - *4 Kova~evi}, Cvijo Milo{ev - 1894, Slovinci, Kostajnica ma{inist Kova~evi}, [}epan** \. - 1886, Sr|evi}i, Gacko Kova~ina, Jovo - 1871, Sedlari, Trebiwe Kova~i}, Blagoje - *4 Kova~i}, Stanko - *4 Kovjani}, Luko Igwatijin - 1877, Paklenica, Novska zemqoradnik Kozarski, Lazar Todorov - 1890, Ba~ko Gradi{te, Be~ej kroja~ Kozi}, Du{an \urin - 1888, Krajpoqe, Qubiwe radnik Kozjak, Petar Lukin - 1897, Plana, Bile}a zemqoradnik Kozomara, \or|o - *4 Kozomora, Janko Jovin - 1894, Bogda{e, Lijevno

182

Ilija Petrovi}

Kozomora, Rade Jovin - 1885, Bogda{e, Lijevno Kojakovi}, Nikola Ivanov - 1888, Dubrovnik rudarski preduzima~ Koji}, \oko Nedeqkov - 1888, Mohovo, Vukovar zemqoradnik Koji}, Jovo - *4 Koji}, Jovo Pavlov - 1887, Velika Barna, Grubi{no Poqe zemqoradnik Koji}, Qubomir Nedeqkov - 1882, Mohovo, Vukovar zemqoradnik Koji}, Simo - *4 Kojunxi}, Jevto Vasov - 1893, Previ{, [avnik zemqoradnik Kokanovi}, Marko ]irin - 1894, Kozice, Podravska Slatina zemqoradnik Kokir, Nikola Milo{ev - 1882, Bori}, Vojni} zemqoradnik Koki}, \or|o - Grbe{/Trebiwska Brda, Trebiwe Koki}, Stevan Nikolin - 1885, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Kokoq, Du{an - *4 Kokotovi}, Bo`o Antov - 1894, Biograd, Nevesiwe zemqoradnik Kokotovi}, Vajica Kokotovi}, Vaso ]etkov - 1892, Biograd, Nevesiwe Kokotovi}, Vidak ]etkov - 1897, Biograd, Nevesiwe Kokotovi}, Dane Savin - 1896, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Dane Stojanov - 1888, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Du{an Danin - 1886, Latin, Ogulin zemqoradnik Kokotovi}, Ilija Vujin - 1890, Kr{, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Ilija Danin - 1891, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Quban I. Kokotovi}, Qubomir Milin - 1892, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Mile Damqanov - 1885, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Mile Nikolin - 1894, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Kokotovi}, Mi}a Ilijin - 1882, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Petar Vujin - 1873, Kr{, Gospi} zemqoradnik Kokotovi}, Stojan Simin - 1890, Kosiw, Gospi} kova~ Kokotovi}, Todor Ristov - 1892, Biograd, Nevesiwe Kolak, Vaso - Trebiwska [uma, Trebiwe Kolak, Todor Tripov - 1877, Vlahovi}i, Qubiwe fabri~ki radnik Kolakovi}, Risto - Hercegovina Kolakovi}, Simo Todorov - 1883, Kova~ina, Trebiwe Kolari}, Gavro Jovanov - 1866, Dubovac, Nova Gradi{ka zemqoradnik Kolarov, Svetozar Jovin - 1888, Obrovac, Ba~ka Palanka }ur~ija Koledin, \era \uri~in - 1886, Novi Be~ej zemqoradnik Kolesanko, Jovan - (?) *3p Kolins - bolni~ar *2 Kolica, Ugo - Rim, Italija Kolovi}, Mitar Markov - 1884, Meqak, Pqevqa zemqoradnik Kolunxija, Dobre Radowin - 1894, Kr{qe, Novi Grad radnik Kolunxija, Mile Milo{ev - 1875, Kr{qe, Novi Grad zemqoradnik Kolunxija, Simo Lazin - 1893, Gorwe Vodi~evo, Novi Grad zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

183

Kol{i}, Rade - *4 Komad, Du{an Perin - 1886, Gorwe Hrasno, Stolac Komad, \oko Gligorijev - 1886, Gorwe Hrasno, Stolac Komadina, Ilija Komadina, Stanko Komadina, Stevo Danin - 1885, Komadine, Ogulin zidar Komanov, Kosta Qubin - 1882, I|o{, Kikinda zemqoradnik Komatina, Milija Milutinov - 1890, Pomi{qe, Andrijevica zemqoradnik Komlenovi}, Milan - Veliki Gradac, Glina, u ameri~koj vojsci Komlenovi}, Nikola Stojanov - 1894, Gradac, Glina zemqoradnik Komlenovi}, Stanko Stevanov - 1892, Veliki Gradac, Glina zemqoradnik Komqenovi}, Ilija Radev - 1895, Bjelopoqe, Korenica pekar Komqenovi}, Qubo - *4 Komqenovi}, Rade - *4 Komneni}, \urica Jovanov - 1888, Miru{e, Bile}a radnik Komneni}, Jovan Bo`idarov - 1888, Miru{e, Bile}a zemqoradnik Komneni}, Lazo Ilijin - 1888, Brestovac, Daruvar elektri~ar Komneni}, Novica Petrov - 1889, Pilatovci, Nik{i} zemqoradnik Komneni}, Rade Jovin - 1896, Miru{e, Bile}a zemqoradnik Komnenovi}, Du{an - Hodbina, Mostar *3p Komnenovi}, \or|ije Petrov - Herceg Novi (do{ao iz Italije) Komnenovi}, Mile Radev - 1879, Komlenac, Dubica zemqoradnik Komnenovi}, Mirko** Markov - 1870, Herceg Novi Kompes, Pavle Pavlov - 1888, Pustike, Sisak zemqoradnik Kondi}, Mijailo Gavrin - 1877, Tukqu~ani, Dubica zemqoradnik Kondratski, Frawko Stanislavi~ - 1887, Kovno, Rusija kuvar Konevi}, Kosta Antonisov - 1898, Topol~ani, Prilep zemqoradnik Konin, Jovan - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Konti}, Milan Nikolin - 1892, Gra~ac zemqoradnik Konti}, Milo{ Milin - 1883, Gra~ac zemqoradnik Konti}, Ni{a Radovanov - Nik{i} Konti}, Petar Milin - 1888, Cerovac, Gra~ac zemqoradnik Konforti, Fran~esko - Salerno, Italija Kon~ar, Lazar Josifov - 1892, Veliki Bastaji, Daruvar zemqoradnik Kon~ar, Milovan Savin - 1875, Rujnica, Cazin zemqoradnik Kon~ar, Nikola Jankov - 1893, Kon~arev Kraj, Oto~ac kasapin Kon~enik, Frederik - *4 Kowevi}, Isa Lukin - 1878, Radu~, Gospi} zemqoradnik Kowevi}, Mile Adamov - 1891, Crkveni Bok, Kostajnica zemqoradnik Kowevi}, Rade Nikolin - 1888, Drenovac/Radu~, Gospi} zemqoradnik Kowevi}, Stanko Pavlov - 1892, Radu~, Gospi} zemqoradnik Kowevi}, Stojan Petrov - 1893, Drenovac/Radu~, Gospi} zemqoradnik Kopawa, Nikola Milanov - 1885, Vrto~e, Biha} zemqoradnik Kope~ni, Stjepan - *4

184

Ilija Petrovi}

Kopitar, Jovan Mihelov - 1895, Meja, Kamnik zemqoradnik Koplika, Hugo - Milano, Italija (treba: Kolica, Ugo - Marina) Koplika, ^ezare - Milano, Italija (treba: Kolica, ^ezare - Marina) Kopli}, Marko Koprivica, Damjan M. - Koprivice, Nik{i} (Meka Gruda, Bile}a?) *3p Koprivica, Jefto Blagojev - 1887, Crni Kuk, Nik{i} zemqoradnik Koprivica, Lazar Vukov - 1892, [ake/Koprivice, Nik{i} zemqoradnik Koprivica, Petar Mijailov - 1891, Bawani, Nik{i} zemqoradnik Koprivica, Todor Bo`ov - 1880, [ake/Koprivice, Nik{i} zemqoradnik Koprivica, Trifko Lukin - 1880, Gradina, Gacko Kopun, Simo Jovin - 1893, Jazovica, Novska zemqoradnik Kopun, Toma Nikolin - 1897, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Kora Gordon - umetnica *2 Korasi}, Todor Milin - 1893, Petriwa zemqoradnik Korat, Nikola Ivanov - 1893, Topr|a/Vel. Sibin, Rumunija zemqoradnik Kora}, Dmitar Petrov - 1888, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Kora}, Maksim Kora}, Milan Dmitrov - 1893, Visu}, Korenica rudokopa~ Kora}, Mile Danin - 1884, Visu}, Korenica zemqoradnik Kora}, Mile Simin - 1881, Rastovac, Grubi{no Poqe zemqoradnik Kora}, Mi}o Gavrin - 1886, Visu}, Korenica mesar Kora}, Mihajlo \ur|ev - 1892, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Kora}, Nikola Adamov - 1892, Rovi{ka, Glina zemqoradnik Kora}, Nikola Petrov - 1890, Visu}, Korenica zemqoradnik Kora}, Rade \urin -1891, Visu}, Korenica zemqoradnik Kora}, Sava Petrov - 1888, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Kora}, Stanko Adamov - 1883, Rovi{ka, Glina ma{inist Korvizeri, Marko - Kastel Madamo, Italija Kordi}, \uro Vojin - 1879, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Kordi}, Jovan Te{in - 1895, Strmen, Kostajnica kova~ Kor|o{, Rada Sredin - 1882, Varja{/Banat, Rumunija zemqoradnik Koreni}, Mile Matijin - 1880, Zadoborje, Karlovac radnik Korica, Blagoje Milin - 1888, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Blagoje \urin - 1886, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Vaso Tomin - 1891, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Dane Jankov - 1892, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, \uro Pavlov - 1889, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Ilija - Lika *3p Korica, Jovo Danin - 1890, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Jovo Dmitrov - 1892, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Jovo Simin - 1883, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Luka Milin - 1890, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Mile Danin - 1888, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Mile Lazin - Mogori}, Gospi}

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

185

Korica, Mitar - Lika *3p Korica, Nikola Vasin - 1895, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Nikola Milin - 1895, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Savo Danin - Mogori}, Gospi} Korica, Simo Mi}in - 1878, [abac zemqoradnik Korica, Stevo Bo`in - 1889, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korica, Stevo Stojanov - 1885, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Korolija, Milan N. - Srpska Krajina Koruga, Mojsija Savin - 1890, Frka{i}, Korenica zemqoradnik Koruga, Toma Milanov - 1895, Ponor Koreni~ki, Korenica zemqoradnik Koruni}, Frawo Frawin - 1894, Smokvica, Kor~ula kelner Kos, Janko - 1891, Pristava pri Cequ, Slovenija (do{ao iz Italije) Kos, Novak - *4 Kos, Sebastijan - *4 Kos, Marko Radev - 1891, Mali Jelovac, Dubica zemqoradnik Kos, Mihajlo Ostojin - 1889, Ba~vani, Dubica zemqoradnik Kosanovi}, Vaso Ilijin - 1882, Dowi Lapac zemqoradnik Kosanovi}, Dane Vasin - [iroka Kula, Gospi} Kosanovi}, Dragija Milo{ev - 1896, Visu}, Korenica zemqoradnik Kosanovi}, Ilija Lukin - 1891, Mo~ila, Sluw zemqoradnik Kosanovi}, Ilija Milin - 1895, Visu}, Korenica zemqoradnik Kosanovi}, Ilija Simin - 1880, Kosanovi}, Ogulin zemqoradnik Kosanovi}, Josif Konstantinov - 1883, Jasenak, Ogulin trgovac Kosanovi}, Josif Radev - 1886, Jasenak, Ogulin zemqoradnik Kosanovi}, Luka Bo`in - 1889, Vrelo, Ogulin zemqoradnik Kosanovi}, Mile Vujin - 1895, Visu}, Korenica zemqoradnik Kosanovi}, Mili} Milo{ev - 1894, Brusova~a, Vojni} zemqoradnik Kosanovi}, Mitar - Srpska Krajina *4 Kosanovi}, Mladen Radev - 1896, Mo~ila, Sluw zemqoradnik Kosanovi}, Nikola Manin - 1892, Visu}, Korenica zemqoradnik Kosanovi}, Petar R. - Jasenak, Ogulin Kosanovi}, Steva Jovanov - 1892, Korenica sudski pisar Kosanovi}, Stevan Vasilijev - 1888, Pla{ki, Ogulin elektri~ar Kosanovi}, Stevan Radovanov - 1891, Kuni}, Ogulin radnik Kosijer, Milo{ Milin - 1891, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Kosijer, Rade Markov - 1892, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Kosi}, Petar - Sutorina, Herceg Novi *3s Kosi}, Lazar - *4 Kosi}, Mita Milanov - 1885, Novi Be~ej zemqoradnik Kosi}, Nedjeqko Markov - Mokrine, Herceg Novi Kosi}, Peko - Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Kosi}, Stevo Petrov - 1893, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Kosovac, Stojan Isin - 1876, [kali}, Oto~ac kova~ Kosovac, Milovan \ur|ev - 1880, Ada{evci, [id zemqoradnik

186

Ilija Petrovi}

Kosovi}, Nikola M. - 1889, Ozrini}i, Nik{i} Kosti}, Aleksandar @ivotin - 1899, Smederevska Palanka |ak Kosti}, Damqan Kostadinov - 1884, Bolotevce, Prizren zemqoradnik Kosti}, Despot Stankov - 1888, Vequn, Glina zemqoradnik Kosti}, \uro - *4 Kosti}, Jefto [pirov - 1883, Podgorica pekar Kosti}, Jovan Kosti}, Mihajlo Kostin - 1868, Vrawe mehani~ar Kosti}, Nedeqko Markov - 1892, Mokriwe, Herceg Novi kuvar Kosti}, Obren Markov - 1891, Du~ice, Nik{i} stolar Kosti}, Stanko Kostin - 1872, Prizren radnik Kosti}, Stevo - *4 Kostlan, Jozef - *4 Kostre{, Mitar Ilijin - 1894, Kostajnica zemqoradnik Kotarac, Du{an Igwatov - 1890, Nik{i} gostioni~ar Kotarac, Du{an M. Kotarli}, Milivoje Simin - 1880, Berkasovo, [id mlinar Kotora{, Todor Milin - 1895, Knin kova~ Kotor~evi}, Nenad Ristin - 1894, Gatwe, Uro{evac zemqoradnik Kotur, Vaso - *4 Kotur, Mato Jovanov - 1889, ^epelica, Bile}a zemqoradnik Kotur, Mihajlo - *4 Koceq, Pero - *4 Ko{ar~i}, Qubomir Petrov - 1881, Jamena, [id zemqoradnik Ko{i}, Josip Josipov - 1876, Kostawevica, Kr{ko mesar Ko{merl, Frawo - Qubqana po{tanski ~inovnik *4 Ko{penda, Milan Savin - 1891, Majska Poqana, Glina zemqoradnik Ko{uti}, Akim Ko{uti}, Jova Petrov - 1883, Jati}, Glina zemqoradnik Ko{uti}, Tomo Mitrov - 1893, Lazari}, Gacko zemqoradnik Ko{uti}, Trivun Davidov - 1887, Rudopoqe, Gra~ac rudokopa~ Kravi}, Dane Petrov - 1884, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Kravi}, Stani{a Petrov - 1894, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Kragni}, Stojan Mihailov - 1883, Koreni~ani, Daruvar zemqoradnik Kragujevi}, Du{an Kragujevi}, Milan Trifunov - 1888, Veliki Bastaji, Daruvar {umar Kragujevi}, Stojan Jovanov - 1893, Veliki Bastaji, Daruvar zemqoradnik Kraguq, Du{an Simin - 1892, Svodna, Novi Grad zemqoradnik Krajger, Jurij - Slovenija Krajger, Nande - Slovenija (do{ao iz Italije) Krajnovi}, Bo`o Milanov - 1885, Vrebac, Gospi} Krajnovi}, Dmitar Bo`in - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Krajnovi}, Ilija Nikolin - 1894, Jasenica, Krupa zemqoradnik Krajnovi}, Janko Stevanov - 1883, ^itluk, Gospi} kova~

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

187

Krajnovi}, Jovan Lukin - 1892, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Krajnovi}, Jovo Nikolin - 1894, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Krajnovi}, Pavle Nikolin - 1888, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Krajnovi}, Rade Lazin - 1893, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Krajnovi}, Simo Jovanov - 1893, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Krali~ek, Vojteh - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Kraq, Vuko Nikov - Grbaq, Kotor *3s Kraq, Ivan - Slovenija (do{ao iz Italije) Kraqevi}, Ivan Perov Kraqevi}, Jakov Jurjev - 1889, Pu~i{}e, Bra~ trgova~ki pomo}nik Kraqevi}, Juraj Jurjev - 1896, Postire, Bra~ trgova~ki pomo}nik Kraqevi}, Milan [pirov - 1886, Mojde` Herceg Novi kelner Kraqevi}, Mi}ko Drekov - 1891, Crkvice, Nik{i} zemqoradnik Kramar, Josip - *4 K(r)amari}, Jovan Uro{ev - 1897, Daq, Vukovar berberin Kramari}, Marko Stjepanov - 1897, Velika(?), Zagreb livac Kran~evi}, Petar Markov - 1881, Mandi}-Selo, Vojni} opan~ar Kraw~evi}, Petar Pilipov - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Krasi}, \uro Rexin - 1875, Kikinda zemqoradnik Krasi}, Simo - *4 Krahula, Vaclav - *4 Kracin, Josif - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Kra~unovi}, Paja Ilijin - 1889, ^anad/Banat, Rumunija zemqoradnik Krga, Ilija Trifunov - 1890, Vrelo, Korenica zemqoradnik Krga, Jova Ilijin - 1891, Homoqac, Korenica zemqoradnik Krga, Nikola Ilijin - 1894, Homoqac, Korenica zemqoradnik Krga, Petar Mi}in - 1891, Homoqac, Korenica bravar Krebs, Ivan - *4 Krejgi Lorimer - arheolog iz Kembrixa bolni~arka *2 Kreji}, Stojan Jovin - 1881, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Kreka, Du{an Milanov - 1898, Gorovi}i, Kotor zemqoradnik Kremenovi}, Teodor Mitrov - 1877, Jazovac, Gradi{ka zemqoradnik Kremi}, Petar Simin - 1888, Miqakova~a, Prijedor zemqoradnik Krengl, Gli{a Lazarev - 1875, Lo|, Poqska drvodeqa Kresovi}, Petar - *4 Kresoja, Trivun Jovanov - 1896, Bukovi}, Benkovac zemqoradnik Kresojevi}, Milan - *4 Krestac, Vasa Nikolin - 1889, Mirkovac, Dubica zemqoradnik Kre}a, Vujo Stevin - 1891, Korenica elektri~ar Kre}a, Lazar Simin - 1878, Paqevnice, Novi Grad zemqoradnik Kre{i}, Du{an - medicinar *2 Kr`i{nik, Anton - *4 Krznarovi}, Tomo - *4 Kriva}evi}, Milosav Lu~in - Kr{, @abqak

188

Ilija Petrovi}

Krivokapi}, Blagoje \urov - 1888, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Krivokapi}, Blagota Mirkov - 1875, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Krivokapi}, Vaso - Cuce, Cetiwe Krivokapi}, \or|e Jovanov - 1893, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Krivokapi}, Krsta Ristin - 1896, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Krivokapi}, Lazar Krstov - 1896, Rpovac, Cetiwe zemqoradnik Krivokapi}, Perko - Cuce, Cetiwe dobrovoqac u ameri~koj vojsci Krivokapi}, Petar Ristov - 1887, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Krivokapi}, Radovan Vasov - 1896, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Krivoku}a, Jovo Nikolin - 1885, Mali}a Breg, Krupa zemqoradnik Krivoku}a, Milan Milo{ev - 1894, Utiwa, Vojni} zemqoradnik Krivoku}a, Mile Markov - 1892, Dugo Selo, Vrginmost zemqoradnik Krivoku}a, Mile Savin - 1888, [tikada, Gra~ac zemqoradnik Krivoku}a, Mita Milanov - 1887, Lali}, Oxaci obu}ar Krivoku}a, Pavle \urin - 1869, Mawerovi}i, Karlovac zemqoradnik Krivoku}in, Vlajko Krizman, Josip - *4 Krizmani}, Andrija Ivanov - 1896, Mala Draga, Delnice mesar Krizmani}, Juraj - *4 Kriji}(Kri`i}?Priji}?), Petar Danin - 1889, Srb, Dowi Lapac ratar Kristofi}, \uro - *4 Kri~ka, Petar - *4 Kri~ki}, Artemije Nikolin - 1889, Kri~ke, Drni{ zemqoradnik Kri~kovi}, Andrija Danin - 1888, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Kri~kovi}, Jovo Bo`in - 1895, Sanica, Kqu~ zemqoradnik Kri~kovi}, Mile Markov - 1892, Dugo Selo, Vrginmost zemqoradnik Kri~kovi}, Nikola Milin - 1885, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Kri~kovi}, Spaso Bo`in - 1894, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Krneta, Jovo Todin - 1863, Sreflije, Dubica zemqoradnik Krneti}, Vlajko Markov - 1893, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Krneti}, \uro \ukanov - 1893, Gorwi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Krneti}, Stevo - Petrovi}i, Krupa Krnica, Petar Simin - 1895, Plesmo, Novska zemqoradnik Krwaji}, Mile - *4 Krwaji}, Du{an Ostojin - 1891, Javornik, Dvor radnik Krwaji}, \uro Bo`in - 1886, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Krwaji}, Jovo Todorov - 1884, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Krwaji}, Marko Adamov - 1890, Obqaj, Glina zemqoradnik Krwaji}, Milan Damqanov - 1896, Tremu{wak, Petriwa {ofer Krwaji}, Mile \urin - 1891, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Krwaji}, Mi}o Pajin - 1876, Guwevci, Dubica zemqoradnik Krwaji}, Stojan Stevanov - 1896, Tremu{wak, Petriwa zemqoradnik Krwaji}, Stojan Todorov - 1887, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Krwojevi}, Sima \ur|ev - 1892, [u{war, Glina kolar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

189

Krowa, Niko - *4 Krpi}, Petar - *4 Krsmanovi}, Vaso - Slatina, [avnik Krsmanovi}, Jovo - Slatina, [avnik Krsmanovi}, Milo{ - Slatina, [avnik Krsmanovi}, Mirko - Slatina, [avnik Krsmanovi}, Petko - Slatina, [avnik Krsmanovi}, Stevo - Slatina, [avnik Krsmanovi}, [}epan - Slatina, [avnik Krstaji}, Milun Ramov - Komarnica, [avnik Krstaji}, Obrad Perov - Pa{ina Voda, @abqak Krstini}, \uro Vasilijev - 1888, Pedaq, Dvor zemqoradnik Krsti}, Dimitrije Ran|elov - 1867, Be`i{te, Bela Palanka ciglar Krsti}, Dmitar Filipov - 1884, Domovac, Prilep zemqoradnik Krsti}, Zdravko Kostin - 1892, Prizren radnik Krsti}, Krsta An|elkov - 1895, Prizren radnik Krsti}, Qubomir Krstin - 1895, Nerodimqe, Uro{evac trg. pomo}nik Krsti}, Milan Vasin - 1881, Samo{, Kova~ica zemqoradnik Krsti}, Milivoje Zlatkov - 1883, Ni{ka Bawa, Ni{ zemqoradnik Krsti}, Milo{ Pej~in - 1875, Draginac, Loznica zemqoradnik Krsti}, Mitar Krstin - 1892, @iviwane, Prizren zemqoradnik Krsti}, Nikola - *4 Krsti}, Ogwen Krstin - 1897, Sredska, Prizren stolar Krsti}, Stanko Krstin - 1895, Sevce, [trpce zemqoradnik Krsti}, Stevo Milin - 1891, Grahovo, Lijevno zemqoradnik Krsti}, Tihomir Krstin - 1887, Sir~a, Kraqevo zemqoradnik Krstono{i}, \or|e-\ura Vasin - 1893, Ratkovo, Oxaci ~inovnik Krtini}, Rade Stevanov - 1889, Klapavica, Gra~ac zemqoradnik Kru`evi}, [}epan Kruq, Bogdan - Zavala, Trebiwe *4 Kruq, \or|o - Zavala, Trebiwe *3p Kruq, Milan Ristov - Vitowe, Qubiwe *3s Kruq, Mrdan - Zavala, Trebiwe *3p Kruni}, Du{an Kruni}, Marko - Jasen, Trebiwe Kru{ka, \uro - Banija Kru{ka, Jo{o Milo{ev - Dobrska @upa, Cetiwe Kru{~i}, Petar \or|ev - 1875, Bodegraji, Nova Gradi{ka zemqoradnik Kr~eli}, Tomo Nikolin - 1889, Pisarovina ma{inist Kr~mar, Vuko \ukanov - 1887, Suvaja, Krupa zemqoradnik Kr~mar, Mile Stojanov - 1892, Goriwa, Krupa zemqoradnik Kr{uq, Mijo - *4 Kuga, Nikola Danin - 1898, Dowi Lapac ma{inist Kuga, Petar Andrijin - 1896, Dowi Lapac zemqoradnik

190

Ilija Petrovi}

Kuga, Rade Todorov - 1895, Dowi Lapac zemqoradnik Kugi}, Rade M. - Srpska Krajina Kudlek, Mijo - *4 Ku|inov, Mihail - Rusija poru~nik-izvi|a~ Kuzli}, Stevo Adamov - Stari Grabovac, Novska Kuzmanovi}, Lazar Uro{ev - 1876, Bano{tor, Beo~in zemqoradnik Kuitari~(?), Josip Josipov - 1883, [utna, Kr{ko trgovac Kujar, Ivan Josipov - 1895, Budimpe{ta, Maxarska trgova~ka akademija Kuja~i}, Krsto Lakov - 1888, Krivo{ije, Kotor rudarski radnik Kujun~i}, Lazar Simin - 1881, Lijevno, Travnik(?) trgovac Kujunxija, Marko Nikolin - 1884, Mrkaqi, Sanski Most zemqoradnik Kujunxi}, Ante Matin - 1873, Prew, Stolac zemqoradnik Kujunxi}, \or|o Ilijin - 1892, Bobovi{ta, Trebiwe zemqoradnik Kuka, Damjan Aleksin - 1891, Buzeta, Glina kova~ Kukavica, Stojan - Srpska Krajina *4 Kuki}, Danilo \urin - 1889, Glavace, Oto~ac zemqoradnik Kuki}, \or|e - 1887, Baqci, Bile}a Kuki}, Jovan Radev - 1891, Dowe Primi{qe, Sluw zemqoradnik Kuki}, Milovan \or|ov - 1886, Baqci, Bile}a Kuki}, Milo{ Milin - 1888, Kusowe, Pakrac kasapin Kuki}, Nikola \or|ev - 1884, Mrkaqi, Sanski Most zemqoradnik Kuki}, Rade Nikolin - 1894, Primi{qe, Sluw zemqoradnik Kuki}, Stevan Tomin - 1892, Dragovi}, Pakrac zemqoradnik Kukobat, Simo - *4 Kukole~a, \uro Jankov - 1888, Bijele Vode, Glina ma{inist Kukrika, Joveta \or|ev - 1888, Markov Dol, Novi Grad zemqoradnik Kukrika, Mikan Stevanov - 1888, Kostajnica zemqoradnik Kukrika, Mihajlo Lazin - 1878, Markov Dol, Novi Grad zemqoradnik Kukul, Milan Stevanov - 1888, Be~ej zemqoradnik Kukuq, Nikola Jovanov - 1889, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Kukuq, To{a Mijin - 1866, ^enej/Banat, Rumunija zemqoradnik Kukuri}, \or|e Savin - 1895, Poqice, Trebiwe kelner Kukuri}, Risto - Poqice, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Kula{evi}, Simo - *4 Kulije{, Anton Lukin - 1889, Sutivan, Bra~ trgova~ki putnik Kulin~i}, Vaso \urin - 1895, Dvor majstor Kulojevi}, \uro Stevanov - 1896, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Kulunxi}, \ura| Tomin - 1889, Deringaj, Gra~ac zemqoradnik Kulunxi}, Stanko \urin - 1892, Deringaj, Gra~ac zemqoradnik Kuqa~a, Vido Savov - Kuqa~i, Budva Kuqa~a, Joko Stijepov - Kuqa~i/Pa{trovi}i, Budva Kuqa~a, Lazar - Kuqa~i/Pa{trovi}i, Budva Kuqa~a, Milo Markov - 1893, Kuqa~i/Pa{trovi}i, Budva zemqoradnik Kuqa~a, Mitar Stijepov - Kuqa~i/Pa{trovi}i, Budva *3p

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

191

Kuqa~a, Pavle Ristov - Kuqa~i/Pa{trovi}i, Budva Kuqi}, Blagoje Mi}in - 1889, Biograd, Nevesiwe Kuqi}, Jovo Vasin - 1889, Biograd, Nevesiwe Kuqi}, Krsto - Hercegovina Kuqi}, Petar - Hercegovina Kuqi}, Simo Novi~in - Biograd, Nevesiwe Kuqi}, Stevo Bo`in - 1891, Rogojevina, Bile}a zemqoradnik Kuni}, Simo - Krwak, Karlovac Kupre{anin, \uro Filipov - 1880, Medak, Gospi} stolar Kupre{anin, Iso Nikolin - 1881, Medak, Gospi} zemqoradnik Kupre{anin, Jovan Mihajlov - 1854, Medak, Gospi} ma{inist Kup~evi}, Dragoqub Mihailov - 1885, Ni{ stolar Kurdulija, Andrija Savin - 1889, Korita, Bile}a zemqoradnik Kurdulija, Igwat Jankov - 1893, Korita, Bile}a zemqoradnik Kurdulija, Jovan Golubov - 1871, Wivice, Gacko zemqoradnik Kurdulija, Jovan Jankov - 1898, Korita, Bile}a zemqoradnik Kurili}, Jovo Perov - 1897, Krajkovi}i, Trebiwe *4 Kurili}, Aleksa - Dra~evo, Trebiwe *3p Kurjak, Stanko Damqanov - 1871, Marlovac, Vojni} zemqoradnik Kurtije, Mi{el - 1891, poru~nik Kurtovi}, Niko V. - Zagra|e/Spi~, Bar Kurtovi}, Simo - Za~ula, Trebiwe Kuru~ek, Du{an Tomin - 1897, Melenci, Zrewanin berberin Kusovac, Milo \urov - 1892, Za~ir, Cetiwe rudar Kufrin, Mijo \urin - 1892, Kow{}ica, Samobor pomo}nik ma{inovo|e Kuceq, Gabro - *4 Ku{i}, Vajo \urin - 1888, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Ku{i}, Du{an \urin - 1894, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Ku{i}, Du{an Lukin - 1894, Brlog, Oto~ac rudar Ku{i}, Matija Pavlov - 1894, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Ku{i}, Nikola Vajin - 1893, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Ku{~er, Vladimir - Slovenija *4 Sina~ek - SAD lekarski pomo}nik *2 Labovi}, Bo`o Bo{kov - 1880, Bare Kraqske, Berane zemqoradnik Labus, Dane Stevanov - 1889, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Labus, Ilija Jandrijin - 1893, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Labus, Jovo Markov - 1895, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Labus, Mile Stevanov - 1893, Popina, Gra~ac zemqoradnik Labus, Nikola Andrijin - 1892, Popina, Gra~ac zemqoradnik Lavren~i~, Stanko - Postojna, Slovenija (do{ao iz Italije) Lavri~, Ivan - Slovenija (do{ao iz Italije) Ladi~orbi}, Milivoje Stankov - 1894, Mokrin, Kikinda obu}ar La|evi}, A}im Ilijin - 1886, Kawane, Drni{ zemqoradnik

L.

192

Ilija Petrovi}

La`eti}, Luka M. - 1898, Dobreqi, Gacko La`eti}, Simo Mihajlov - 1898, Dobreqi, Gacko zemqoradnik La`eti}, Spasoje M. - 1885, Dobreqi, Gacko La`eti}, Trifko M. - 1882, Dobreqi, Gacko Lazarev(i}), Rada @ivkov - 1893, Varja{/Banat, Rumunija zemqoradnik Lazarevi}, Bo`idar @ivkov - Cetiwe Lazarevi}, Marko Mijajilov - 1885, Drini}, Petrovac zemqoradnik Lazarevi}, Stevo Lazari, Riga - 1889, Pe{ta, Maxarska berberin Lazarov, Lazar Vasin - 1873, ^erevi}, Beo~in zemqoradnik Lazarovi}, Vuko Radev - Glavati~i}i, Kotor *3p Lazi}, \ura Davidov - 1870, Stapar, Sombor zemqoradnik Lazi}, @arko Lazi}, Janko Mitrov - 1896, Barlete, Gospi} zemqoradnik Lazi}, Jovan Vasin - 1887, Trpiwa, Vukovar zemqoradnik Lazi}, Nikola Mijin - 1890, Velika Bonfana, Ludbreg zemqoradnik Lazi}, Toma Lazarev - 1892, Taovac, Prizren zidar Lajevi}, Bogdan Stanojev - 1893, Lipnik, Gacko zemqoradnik Laji}, Panta Pajin - 1881, Sovjak, Gradi{ka zemqoradnik Laj{i}, Marko Nikolin - 1892, Svodna, Novi Grad zemqoradnik Laki}, Petar Vu~enov - 1894, Meqanac, Korenica zemqoradnik Laki}evi}, Petar P. - Pa{trovi}i, Budva *3p Laki}evi}, Radovan J. - Dowa Mora~a, Kola{in *3p Lakovi}, Radovan Novakov - 1880, Medun, Podgorica zemqoradnik Lakta{, Rade Mitrov - 1892, Crnu{a, Grubi{no Poqe zemqoradnik Lalevi}, Ivan Jovov - 1892, Lalevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Lalevi}, Mir~eta Blagotin - 1895, Lalevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Lalevi}, Risto Nikolin - 1891, Lalevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Laletin, Joca Mi{in - 1884, Zrewanin zemqoradnik Lali}, Arsenije Markov - 1888, Drenov Klanac, Oto~ac rudar Lali}, A}im \urin - 1892, Velika Dap~evica, Grubi{no Poqe kroja~ Lali}, Bikan Trifunov - 1893, Kalebovac, Korenica zemqoradnik Lali}, Bo`o Radev - 1888, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Lali}, Bude Lazin - 1892, Homoqac, Korenica ma{inbravar Lali}, Gavrilo Perin - 1895, Ora{je, Trebiwe trgova~ki pomo}nik Lali}, Du{an - Zupci, Trebiwe Lali}, \or|e Lali}, Jovan Nikolin - 1884, Lipova~a, Ogulin zemqoradnik Lali}, Qubomir Milin - 1889, Korenica, Gospi} zemqoradnik Lali}, Milan Budin - 1887, Kalebovac, Korenica zemqoradnik Lali}, Milo{ Jeftin - 1889, Ora{je, Trebiwe kova~ Lali}, Mi}o Todorov - 1897, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Lali}, Nikola Bo`in - 1894, Ora{je, Trebiwe zemqoradnik Lali}, Petar Danin - 1892, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

193

Lali}, Stanko Aleksin - 1892, Dabar, Oto~ac zemqoradnik Lali}, Stanko Petrov - 1890, Urmu{qa, Grubi{no Poqe zemqoradnik Lali}, Stevan \urin - 1879, Ora{je, Trebiwe mehani~ar Lali}, Uro{ Simin - 1889, Drenov Klanac, Oto~ac zemqoradnik Lalovi}, Ne|eqko Mi}ov - 1887, Stra{evina, Nik{i} zemqoradnik Lalo{, Milo{ Aronov - 1892, Drakseni}, Dubica zemqoradnik Lamata, Luka Nikolin - 1884, Zastoqe, Dubrovnik zemqoradnik Lambi}, @arko Milo{ev - 1888, Zrewanin kasapin Landup, Dmitar Jocin - 1892, Raji}, Novska zemqoradnik Lan~in, Milo{ Stojanov - 1889, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Lapajne, Dragutin Antonov - 1881, Idrija trgova~ki pomo}nik Lap~evi}, Dragi} Mili}ev - 1892, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Lap~evi}, Jandre Petrov - 1888, Podgorje, Vrginmost zemqoradnik Lasan, Ivan Frawin - 1886, Gorwe Prekri`je, Jastrebarsko `i~ar Laskovi}, Du{an Latin, [tefan Martinov - 1878, ^arnovice, Bukovina zemqoradnik Latinovi}, @arko Perin - 1892, Gradina, Cazin zemqoradnik Latinovi}, Jovan Davidov - 1893, Kapquh, Petrovac zemqoradnik Latinovi}, Jovo - *4 Latinovi}, Jole Simin - 1887, Smoqana, Petrovac zemqoradnik Latinovi}, Lazo Simin - 1885, Smoqana, Petrovac zemqoradnik Latinovi}, Nikola Milin - 1889, Gradina, Cazin zemqoradnik Latinovi}, Petar Ilijin - 1889, Gradina, Cazin zemqoradnik Latkovi}, Bo{ko Ilijin - 1888, \inovi}i, Cetiwe zemqoradnik Latkovi}, Bo{ko Ilijin - Kosijeri, Cetiwe Latkovi}, Gajo Milanov - 1873, Mali}, Krupa zemqoradnik Latkovi}, Du{an Sokin - 1893, Vrawska, Krupa zemqoradnik Latkovi}, Lazo Vu~enov - 1885, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Latkovi}, Stojan Petrov - 1884, Mali}a Selo, Krupa zemqoradnik La}arac, \or|e Jovanov - 1884, [uqam, Sremska Mitrovica zemqoradnik La}arac, @ivan - Srem *4 La}arac, Mladen Stevanov - 1890, Svilo{, Beo~in zemqoradnik La}arski, Sima Radev - 1882, Divo{, Sremska Mitrovica zemqoradnik Lauri}, Frawo Mihailov - 1891, [mihel, Novo Mesto trg. pomo}nik Lau{evi}, Milan Ristov - Tepa~ko Poqe, @abqak *3p Lau{evi}, Milovan-]iko - Tepa~ko Poqe, @abqak Lahvi~ka, Alojz - *4 Lackovi}, Ivan Jakovov - 1900, Velika Mlaka, Velika Gorica konobar Levec, Ignacij - *4 Levwaji}, Luka - Srpska Krajina Levwaji}, Mane Stevin - 1891, Seoci, Oto~ac zemqoradnik Levwaji}, Mile Pavlov - 1884, Radu~, Gospi} zemqoradnik Ledeni~ar, Frawo - *4 Ledi Grogan - *2

194

Ilija Petrovi}

Ledi Kaudri - *2 Ledi Lujza Margaret Lejla Vemis Paxet - (1881-1958) Engleska (EncV) *1 *2 Ledi Mjuriel Herbert - bolni~arka *2 Leka~evi}, Ivan Matin - 1889, Grubi{no Poqe bravar Leki}, Vaso M. - Berane *3p Leki}, Milan Otov - 1869, Kraqe, Berane stolar Leki}, Petar Lekin - 1862, Ja`ince, Uro{evac zemqoradnik Leli}, Stevan - Dragotinci, Petriwa Lemaji}, \uro Stevanov - 1887, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Lemaji}, Ilija Jovanov - 1888, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Lemaji}, Ilija Petrov - 1895, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Lemaji}, Luka Nikolin - 1893, Radu~, Gospi} zemqoradnik Lemaji}, Mile Todin - 1896, Poqe, Gospi} zemqoradnik Lemaji}, Nikola Danilov - 1894, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Leme{, \uro Simin - 1894, Crni Potok, Vrginmost zemqoradnik Lemi}, Mitar Milin - 1874, Kr{, Oto~ac zemqoradnik Lena Poter - lekarka *2 Lepanda, Josip Mijin - 1888, Bo`jakovina, Dugo Selo ekonom Lepoti}, Pavle Dimitrijev - 1882, Jarak, Sremska Mitrovica Lero, Novica Stevanov - 1893, ^epelica, Bile}a zemqoradnik Les, Alojzij - *4 Leskovac, Slavko Savin - 1891, Sivac, Sombor trgovac Leskovec, Tone - Slovenija (do{ao iz Italije) Lester Bouls Pirson - 1897, Toronto, Kanada (EncOp) *2 Leti}, Pavle Perin - 1880, Bojna, Cazin zemqoradnik Letica, Nikola Gavrin - 1892, Me|e|ak, Ogulin moler Le~i}, Blagoje Pajin - 1888, @drijelovi}i, Trebiwe zemqoradnik Le~i}, Mihajlo Kojin - 1893, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Le~i}, Spasoje - 1883, Qubomir, Trebiwe *3p Le~i}, [piro Ja{in - 1889, Qubomir, Trebiwe zemqoradnik Likar, Franc - Slovenija (do{ao iz Italije) Lilijan Xerard - milosrdna sestra *2 Lin Xons - milosrdna sestra *2 Linta, Milo{ Jovanov - 1884, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Lipanovi}, Bo`o - 1892, Lumbarda, Kor~ula *3s Lipanovi}, Nikola - 1894, Lumbarda, Kor~ula Lipton, Xon - [kotska u medicinskoj misiji *2 Lisov, Blagoje Ristov - 1882, Nadini}i, Gacko Lisov, Tomo Ristov - 1888, Nadini}i, Gacko Litri~in, Marko Milo{ev - 1895, Ba{aid, Kikinda ma{inbravar Li~anin, Mile Adamov - 1894, Novoselci, Dubica zemqoradnik Li~ina, Milan Lukin - 1876, Dowi Lapac zemqoradnik Li~ina, Nikola Stojanov - 1894, Kik, Gra~ac radnik Li~ina, Pero - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

195

Li~ina, Petar - Bu{evi}, Krupa Li~ina, Petar Lazin - 1881, Mali}a Breg, Krupa zemqoradnik Li~ina, Petar Stani{in - 1885, Blatna, Krupa zemqoradnik Li~ina, Savo Adamov - 1897, Mali Gradac, Glina zemqoradnik Li~ina, Stanko Stojanov - 1892, Kik, Gra~ac zemqoradnik Li~ina, Stojan Petrov - 1893, Doba{nica, Dowi Lapac zemqoradnik Lovri}, Bude Spasenijev - 1892, Kulica, Gospi} zemqoradnik Lovri}, Vaso Stojanov - 1887, Kulica, Gospi} zemqoradnik Lovri}, Luka Maletin - 1892, Kula, Gospi} zemqoradnik Lovri}, Mile Stankov - 1882, Cvijanovi} Brdo, Sluw ma{inski radnik Lovri}, Mili} Dragi}ev - 1890, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Lovri}, Nikola Filipov - 1877, Javnica, Dvor zemqoradnik Lovri}, Pero \urin - 1881, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Lovri}, Petar Adamov - 1892, Javnica, Dvor kova~ Lovri}, Stevo Markov - 1877, Cvijanovi} Brdo, Sluw zemqoradnik Lovri}, Filip Matijin - Cvijanovi} Brdo, Sluw Lovri}, Cvijo Jovin - 1886, Popovac, Gare{nica zemqoradnik Logar, Bla` Lovrin - 1877, @elezniki, [kofja Loka majstor Logar, Josip - *4 Lozar, Frawo - *4 Lojovi}, Bogdan S. - 1894, Lipnik, Gacko Lojovi}, Nikola Stanojev - 1898, Lipnik, Gacko zemqoradnik Lojpur, Vuko(Vuksan?) Ilijin - 1897, Gabela, Stolac zemqoradnik Lojpur, Jovo Andrijin - 1877, Qubu{ki zemqoradnik Lokar, Janko - Slovenija (do{ao iz Italije) Lon~ar, Bo`o Jovin - 1890, ^i~evo, Trebiwe zemqoradnik Lon~ar, Dane Markov - 1889, [kali}, Oto~ac zemqoradnik Lon~ar, \uro Lon~ar, Lazo Radev - 1891, Jo{an, Udbina zemqoradnik Lon~ar, Qubomir - *4 Lon~ar, Qubomir Bo`in - 1894, Gra~ac zemqoradnik Lon~ar, Mile \urin - 1890, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Lon~ar, Mile Stojanov - 1894, Jo{an, Udbina zemqoradnik Lon~ar, Pavle Milanov - 1882, Gorwi Daruvar, Daruvar zemqoradnik Lon~ar, Risto Stevin - 1890, Daruvar kroja~ Lon~ar, Simo \ur|ev - 1892, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Lon~ari}, Valentin Valentov - 1895, Selce, Ogulin zidar Lon~eti}, Jovan @ivkov - 1891, Dobreqi, Gacko zidar Lopi~i}, Lazo - Ceklin, Cetiwe *3p Lordan, Andreja Matijin - 1896, Tijesno, [ibenik la|ar Lorna Feris - sestra *2 Lorna Xonson - nadzornica u perionici rubqa *2 Loukota, Jozef - *4 Luburi}, Mato Simov - Bara, Nik{i} *3p

196

Ilija Petrovi}

Luburi}, Milo{ M. - Bara, Nik{i} *3p Luburi}, Milutin Simov - Bara, Nik{i} *3p Lugowa, Qubo - *4 Lu`aji}, Dane Milovanov - 1882 Petrini} Poqe, Oto~ac zemqoradnik Luiza Bol - glavna sestra *2 Luiza Feris - sestra *2 Lujza Vajls - Engleska medicinska sestra *2 Lukatelo - La{ko, Slovenija *4 Luka~, Dako Savin - 1892, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Luka~, Mile Simeonov - 1887, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Luka~, Nikola Bo`in - 1894, Raka{, Novi Grad zemqoradnik Luki}, Vojo Milin - 1894, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Dane Simin - 1896, Krbavica, Korenica zemqoradnik Luki}, Du{an Isin - 1895, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, \uka Perin - 1870, Man|elos, Sremska Mitrovica zemqoradnik Luki}, \uro Savin - 1887, Kupirovo, Dowi Lapac zemqoradnik Luki}, @ivan Aleksandrov - 1892, Sremska Ra~a, Sremska Mitrovica Luki}, @ivko - Zrmawa, Gra~ac *3p Luki}, Ivan \okin - 1871, Ilinci, [id zemqoradnik Luki}, Ilija Milin - 1892, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Ilija Petrov - 1894, Krbavica, Korenica zemqoradnik Luki}, Ilija Radev - 1887, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Jovo - Srb, Dowi Lapac *3p Luki}, Jovo Gli{in - 1893, Kupirovo, Dowi Lapac rudarski radnik Luki}, Jovo Maksimov - 1896, Ru`i}, Drni{ zemqoradnik Luki}, Milan - Korenica *3p Luki}, Milan Jovin - 1893, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Luki}, Milan Jozanov - 1895, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Mile Avramov - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Mi}a Vasilijev - 1893, Trnavac, Korenica zemqoradnik Luki}, Nikola Matin - 1896, Dubrovnik zemqoradnik Luki}, Petar \ur|ev - 1893, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Luki}, Petar Lukin - 1889, Podzvizd, Velika Kladu{a zemqoradnik Luki}, Rade Ilijin - 1896, Popina, Gra~ac zemqoradnik Luki}, Spiro Petrov - 1883, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Lukovi}, Miloje Mladenov - 1893, Brekovo, Ariqe pekar Lumovi}, Jovan - Budva Lunk, Frawa J. - 1886, @irovnica, Logatec Lusi Grajms - apotekarka *2 Lucak, Jovan Jakovov - 1890, Sre}kovica, Plzen, ^e{ka zemqoradnik Lu~ev, Antun Savin - 1896, Prvi} Luka, Zlarin pekar Lu~i}, Bogdan Danilov - 1885, Padej, ^oka mesar Lu~i}, Bogdan Jovov - 1899, Braji}i, Budva zemqoradnik Lu~i}, Bo`o Jovov - 1896, Sutorina, Herceg Novi zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

197

Lu~i}, Bo`o Perov - Lu~i}i, Trebiwe Lu~i}, Vido Kikov - Vrba, Cetiwe *3s Lu~i}, Vlado Bo{kov - Mrkowi}i, Trebiwe Lu~i}, \ura| Bo`in - 1893, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Lu~i}, Ivan Jovov - 1896, Braji}i, Budva zemqoradnik Lu~i}, Jovan - Mrkowi}i, Trebiwe Lu~i}, Lazar \urov - 1891, Sutorina, Herceg Novi zemqoradnik Lu~i}, Marko - Sutorina, Herceg Novi Lu~i}, Mirko \urov - Lu~i}i, Trebiwe Lu~i}, Nikola \ur|ev - 1894, Zastra`i{}e, Vrboska trg. pomo}nik Lu~i}, Rade Mali{in - 1876, Kola{in radnik Lu~i}, Tomo** Savin - Bistrica, @ep~e Lu{eli}, Dragutin - *4 askovski, Teodor - 1896, Pe{ta, Maxarska u~enik Qevar, Vaso - *4 Qekardi}, Lazar Savin - 1887, Bokane, Podravska Slatina zemqoradnik Qepoja, \uro Todorov - 1889, [evi}, Krupa zemqoradnik Qigar, Milo{ Aleksin - 1888, [kali}, Oto~ac zemqoradnik Qiqak, Vasa Simin - 1880, Man|elos, Sremska Mitrovica zemqoradnik Qiqak, Ilija Stojanov - 1892, @irovac, Dvor ma{inist Qubenko, Du{an Jokov - 1890, Trnovac/Trebiwska brda, Trebiwe Qubeti}, Petar Antonov - 1889, Sutivan, Supetar trgovac Qubibrati}, Ilija Ristov - 1887, Qubovo, Trebiwe (1912, sa dve ~ete) Qubibratovi}(Qubobratovi}?), Petar - Lika Qubi}, Stevo - *4 Qubi~i}, Bo`o Matijin - 1893, Dowi Hrastovac, Sisak zemqoradnik Qubi~i}, Jovo Mi}in - 1887, Obqaj, Glina rudar Qubi{i}, Mile Petrov - 1887, Kukuruzari, Kostajnica zemqoradnik Qubi{i}, Nikola N. - Viso~e, Jastrebarsko Qubobratovi}, Petar Milo{ev - 1885, Kuzmin, Srem. Mitrovica ratar Qubovi}, Mile Vasin - 1893, Kruge, Dowi Lapac zemqoradnik Qubojev, \ura Petrov - 1880, Sivac, Sombor zemqoradnik Qubojevi}, Miloqub Savin - 1897, Po~iteq, Gospi} kova~ Qubojevi}, Milutin - Po~iteq, Gospi} Qubojevi}, Nikola Andrijin - 1877, Lipovqani, Novska bravar Qubojevi}, Nikola Petrov - 1891, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Qubojevi}, Pajo - Po~iteq, Gospi} Qumovi}, Jovo Peri{in - 1885, Radunovi}i, Podgorica zemqoradnik Qumovi}, Nikola K. - Kopiqe, Podgorica Qu{tina, Petar Nikolin - 1887, Medak, Gospi} lo`a~ A. Tenkok - SAD bolni~ar *2 M. Vort - administratorka *2

Q

M.

198

Ilija Petrovi}

M. Gutenberg - Rusija student medicine *2 M. K. Kolmen - milosrdna sestra *2 M. Lemer - Francuska laborant *2 M. M. [arpin - milosrdna sestra *2 M. Peso - Francuska laborant *2 M. T. O’Nil - milosrdna sestra *2 Mavi}, Jovo Nikolin - 1883, Seli{te, Glina rudar Magazin, An|eo - Xepi, Kowic *4 Magdi}, Stojan Mihailov - 1882, Velika Pisanica, Belovar zemqoradnik Mage~i}, Josip Stjepanov - 1894, Cvetkovi}-brdo, Velika Gorica ma{inist Magov~evi}, Stevan Vidakov - 1893, Bogeti}i, Nik{i} zemqoradnik Madarevi}, Stjepan - *4 Madunovi}, Luka Pantin - 1891, Bile}a zemqoradnik Ma`urani}, Bogosav Vickov - 1893, Novi Vinodolski, Crikvenica ma{inist Mazalica, Cvijo Stojanov - 1888, Vel. Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Mazluman, Veqan Dragov - 1895, Dumi}i, Gacko zemqoradnik Majdak, Ivan Lukin - 1886, Vukosavqevica, Virovitica trg. pomo}nik Majica, Stevan \ur|ev - 1892, Fu`ine, Delnice trgova~ki pomo}nik Majki}, Despot Lazin - 1875, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Majki}, Marko - Majki} Japra, Sanski Most *4 Majki}, Mihajlo Cvijin - 1876, Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Majki}, Petar Markov - 1894, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Major Vilt{ajr - Engleska Misija Crvenog krsta *2 Majstorovi}, Drago Nikolin - 1889, Vrelo, Cazin pekar Majstorovi}, \uro Jovanov - 1889, Vrelo, Ogulin zemqoradnik Majstorovi}, Ilija M. Majstorovi}, Jovo - *4 Majstorovi}, Jovo Milo{ev - 1886, Vequn, Glina zemqoradnik Majstorovi}, Milan Radev - 1883, Kestenovac, Petrovac zemqoradnik Majstorovi}, Mile \ur|ev - 1893, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Majstorovi}, Milo{ Golubov - 1881, Samo{, Kova~ica zemqoradnik Majstorovi}, Petar Milin - 1883, Kestenovac, Petrovac mlinar Majstorovi}, Rade Jovanov - 1894, ]ojluk, Udbina fabri~ki radnik Majstorovi}, Stanko Jankov - 1892, Slivwak, Sluw zemqoradnik Majstorovi}, Stevo - Korenica Makalan - [kotska bolni~ar *2 Makarov, Vartolomej - Astrahan, Rusija Makera, Lazar [}epanov - 1880, Koprivice, Gacko zemqoradnik Makivi}, Bla`ej - *4 Maksimov, Grigorij - Rusija Maksimovi}, Krsto - Brezovik, Nik{i} *3s Maksimovi}, Stojan - Vu~ije, Trebiwe Maksi}, \uro Petrov - 1883, ]ojluk, Krupa zemqoradnik Maksi}, Pavle Adamov - 1874, Grgurevci, Sremska Mitrovica `andar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

199

Maksi}, Savo Manojlov - 1884, Ora{je, Trebiwe zemqoradnik Mak{e, Anton - *4 Malavrazi}, Nikola \urov - 1888, Prijevor/Sutorina, Herceg Novi Malarski, Simo Mala~a, Petar Malba{a, David Vidov - 1887, Benkovac zemqoradnik Malba{a, Petar Stevanov - 1887, Zaklopac, Dowi Lapac zemqoradnik Malba{i}, Petar Jovanov - 1884, Stupovo, Korenica zemqoradnik Maleti}, Ranko Jovanov - 1884, Banatska Palanka, Bela Crkva paor Male{, Mile - *4 Male{evi}, Vid - *4 Male{evi}, Igwatija \urin - 1888, Javnica, Dvor zemqoradnik Male{evi}, Rade Jovanov - 1889, Javnica, Dvor zemqoradnik Malini}, Simo Mitrov - 1890, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Mali}, \uro Jovanov - 1899, Svinica, Petriwa zemqoradnik Mali}, Janko Stevanov - 1893, Gradac, Glina zemqoradnik Mali}, Pero - *4 Mali{i}, Milan - Crna Gora Mali{i}, Mi}o - Crna Gora Mali{i}, Puni{a - Crna Gora Malovi}, Vido Ristov - 1887, Srbiwe zemqoradnik Malovi}, Ilija Savin - 1893, Dre`nica, Ogulin ma{inist Malovi}, Petar Vasin - 1882, Raji}, Novska fabri~ki radnik Malovi}, Petar Stevanov - 1889, [a{, Kostajnica stolar Malovi}, Stanko Igwatov - 1887, Du`i, [avnik zemqoradnik Mal~anek, Franti{ek - *4 Mal{ovski, Stevan Antonovi~ - 1873, Dombje, Rusija stolar Maqevi}, Simo Ristov - 1894, Uliwe, Gacko zemqoradnik Maqi}, Mihajlo Vukosavov - 1897, Ma{nica, Plav zemqoradnik Maqkovi}, Jovo - Srpska Krajina *4 Maqkovi}, Milan Trivunov - 1892, Vodote~, Oto~ac zemqoradnik Maqkovi}, Pavle Mi{kov - 1884, Kotarani, Dvor zemqoradnik Maqkovi}, Petar Trivunov - 1878, Provo, Lijevno lon~ar Maqkovi}, Simo Vasiqev - 1883, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Maqugi}, Branko Mamula, Josif Gajin - 1891, Tuk, Ogulin elektri~ar Mamula, Josif Kirilov - Tuk, Ogulin Mamula, Mane Lazin - 1888, Gomirje, Vrbovsko zemqoradnik Mamula, Petar Kuzmanov - 1889, Jasenak, Ogulin zemqoradnik Mamula, Savo Todorov - 1884, Jasenak, Ogulin zemqoradnik Mandari}, Ilija Lazin - 1879, Vrebac, Gospi} rudarski radnik Mandari}, Iso Petrov - 1881, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandari}, Jovo \urin - 1873, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandari}, Marko Radev - 1893, Vrebac, Gospi} zemqoradnik

200

Ilija Petrovi}

Mandari}, Milan Petrov - 1889, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandari}, Mile - Vrebac, Gospi} *3p Mandari}, Mi}a Vasin - 1893, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandari}, Nikola - Vrebac, Gospi} *3p Mandari}, Nikola Lukin - 1890, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandi}, Branko - *4 Mandi}, Vido \ur|ev - 1897, Vojevac, Krupa zemqoradnik Mandi}, Danilo - Oto~ac Mandi}, Du{an Milanov - 1880, Vrelo, Cazin zemqoradnik Mandi}, \uro Mili}ev - 1870, Gariwa, Krupa zemqoradnik Mandi}, \uro Mihajlov - 1888, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mandi}, Ilija Pavlov - 1885, Lu{}ani, Petriwa {ofer Mandi}, Janko Ba{ov - 1892, Novi Duli}i, Gacko Mandi}, Janko Bogdanov - 1893, Duli}i, Gacko zemqoradnik Mandi}, Janko Radev - 1892, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Mandi}, Jovo Vasin - 1885, Marini, Prijedor zemqoradnik Mandi}, Jovo Milin - 1889, Vrelo, Cazin zemqoradnik Mandi}, Kojo Nikolin - 1888, Zlopoqac, Biha} zemqoradnik Mandi}, Lazo Petrov - 1893, Bogovoqa, Sluw zemqoradnik Mandi}, Luka Stefanov - 1882, Doqane, Oto~ac zemqoradnik Mandi}, Mile Radev - 1882, Mazin, Gra~ac zemqoradnik Mandi}, Milo{ Nikolin - 1875, Kartalija, Vojni} zemqoradnik Mandi}, Mirko Radev - 1895, Duli}i, Gacko Mandi}, Mitar Savin - 1889, Ruda Glavica, Gacko Mandi}, Mihajlo \or|ijin - 1888, Duli}i, Gacko Mandi}, Nikola Cvijin - 1892, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Mandi}, Petar \ukin - 1885, Vrawska, Krupa zemqoradnik Mandi}, Savo Mandi}, Tomo Maksimov - 1888, Duli}i, Gacko zemqoradnik Mandi}, Trifko Radev - 1890, Duli}i, Gacko zemqoradnik Mandi}, ^edomir Perin - 1898, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Mandu{i}, An|elko-Xek Aleksi - Pej~i}, Prizren u ameri~koj vojsci Manita{evi}, Dragutin Krstin - 1892, Velika Ho~a, Prizren stolar Mani}anin, Mi}a Ilijin - 1889, Rujevac, Dvor kova~ Manojlovi}, Damwan [}epanov - 1895, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Manojlovi}, Ilija Mihajlov - 1886, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Manojlovi}, Jovo Milin - 1884, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Manojlovi}, Milan Simin - 1897, [atorwa, Glina zemqoradnik Manojlovi}, Novica Stevanov - 1894, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Manojlovi}, Sava Manojlovi}, Spasoje Radev - 1890, Golija, Nik{i} zemqoradnik Mano{, Anton - 1898, [ibenik *4 Mance, Stjepan - Hrvatska Mancio, Guqelmo - Italija

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

201

Maodu{, \uro Igwatijin - 1888, Medak, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Ilija Tanasijin - 1893, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Marko(Ranko?) Danin - 1897, Medak, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Nikola Milin - 1889, Medak, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Petar Milin - 1894, Medak, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Stevo Nikolin - 1893, Kukqi}, Gospi} zemqoradnik Maodu{, Todor \ur|ev - 1878, Medak, Gospi} zemqoradnik Marangon, Albin - *4 Margaret Grinlis - Engleska *2 Margaret Ker - Engleska *2 Margarita Orlova - Rusija milosrdna sestra *2 Margerita Makfaj-Dimitrijevi} - Engleska, bolni~arka u Bizerti *2 Margeti}, Vid Antin - 1887, Orlovac, Belovar zemqoradnik Margeti}, Petar Petrov - 1889, Gorwi Mihoqac, Podravska Slatina ratar Marekovi}, \uro - *4 Mare{, Tomo Ivanov - 1887, [arengrad, Vukovar mesar Mare{, Vladimir \urin - 1895, Miostrah, Cazin zemqoradnik Mare{, Karel - *4 Mari van Ojen - Holandija milosrdna sestra *2 Marija de Ruzjecka - Poqska lekarka, upravnik bolnice *2 Marija Kosanovi} - SAD bolni~arka *2 Marijana Elizabeta Hol - milosrdna sestra *2 Marij{i}(?), Petar Ilijin - 1893, Bremna, Benkovac zemqoradnik Marin, Jovo Milin - 1882, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Marin, Marko Jovin - 1889, Podbr|ani, Novi Grad zemqoradnik Marin, Nikola Milin - 1868, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Marin, Risto Ristin - 1885, Goran, Pakrac zemqoradnik Marin, Stojan Milin - 1885, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Marinkov, Mladen Marinkovi}, Bogdan \ur|ev - 1888, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Marinkovi}, Vaso \urin - 1894, Mekiwar, Udbina {ofer Marinkovi}, \uro Vukov - 1888, Braji}i, Budva zemqoradnik Marinkovi}, \uro Stevanov - 1895, Rube`i, Nik{i} zemqoradnik Marinkovi}, Jovan Miladinov - 1876, Gorwa Studena, Ni{ zemqoradnik Marinkovi}, Jovo \urin - 1877, Kozarac, Vrginmost zemqoradnik Marinkovi}, Nikola \urin - 1880, Kuqani, Novi Grad zemqoradnik Marinkovi}, Sava Ilijin - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Marinovi}, Andrija \or|ev - 1880, Gor. Mihoqac, Podr. Slatina ratar Marinovi}, Grgur Ivanov - 1892, Su}uraj, Hvar ribar Marinovi}, Jovo Nikov - Naqe`i}i, Kotor *4 Marinovi}, Matija Mitrov-Bizgun - 1898, Papani/Spi~, Bar potkiva~ Marinovi}, Milo{ Mitrov - 1891, Mihoqsko, Vojni} zemqoradnik Marinovi}, Petar Stanojev - 1889, Veqkovo Selo, Negotin zemqoradnik Marinovi}, Petar-Pjer - pilot u francuskom vazduhoplovstvu

202

Ilija Petrovi}

Marinovi}, Tanasije Stanojev - 1882, Veqkovo Selo, Negotin zemqoradnik Marinovski, Stefan - Poqska Marin~i}, \uro Mari} Ilija Ilijin - 1879, Li~ki Osek, Gospi} Mari}, Blagoje Milo{ev - 1888, Hodbina, Mostar zemqoradnik Mari}, Blagoje Tanasijin - 1878, Dowi Hrastovac, Sisak zemqoradnik Mari}, Blagoje Tomin - 1891, Zasad, Trebiwe zemqoradnik Mari}, Bo`o \urin - 1896, Osredak, Cazin zemqoradnik Mari}, @ivko Stevanov - 1893, Ba~ka Palanka kobasi~ar Mari}, Jovo - 1884, Gomiqani, Trebiwe *3p Mari}, Jovo Simin - 1891, Struji}i, Trebiwe zidar Mari}, Milan Vitin - 1897, Bojna, Cazin zemqoradnik Mari}, Milan Jovin - Sutorina, Herceg Novi Mari}, Mile Stojanov - 1894, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Mari}, Milutin - Lika(?) *3p Mari}, Mitar - Gomiqani, Trebiwe *3p Mari}, Mihajlo Miletin - 1889, Krwak, Karlovac zemqoradnik Mari}, Rade Jovin - 1889, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Mari}, Sava Sr|in - 1880, [umetlica, Nova Gradi{ka zemqoradnik Mari}, Stevan Ilijin - Smoqana, Petrovac Mari}, Stojan Tanasijin - 1894, Dowi Hrastovac, Sisak zemqoradnik Mari}, [piro Vasov - 1876, Naqe`i}i, Budva zemqoradnik Mari}evi}, Vidak Lukin - Kosijeri, Cetiwe Mari}evi}, Vido \uri{in - Kosijeri, Cetiwe Mari}evi}, Labud Andrijin - Kosijeri, Cetiwe Mari}evi}, Rako \uri{in - Kosijeri, Cetiwe Mari}evi}, Srdan Perov - Kosijeri, Cetiwe Mari~evi}, Ilija Nikolin - 1895, Vrelo, Gra~ac fabri~ki radnik Mari~i}, \uro Gli{in - 1894, Dodo{i, Petriwa zemqoradnik Mari~i}, \uro Simov - 1893, Ha{ani, Krupa zemqoradnik Mari~i}, Rako Ivanov - 1885, Herceg Novi kafexija Mari~i}, Stevo - *4 Marjanovi}, Bo{ko Jovanov - 1888, Strigova, Dubica zemqoradnik Marjanovi}, Vujo Stevanov - 1892, Buni}, Korenica zemqoradnik Marjanovi}, Dragutin Markov - 1893, Tremu{wak, Petriwa kolar Marjanovi}, \ukan \urin - 1893, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Marjanovi}, \uro Jovanov - 1892, Marini, Prijedor zemqoradnik Marjanovi}, Ilija Todorov - 1895, Quba~, Knin zemqoradnik Marjanovi}, Jovan Aleksin - 1866, Strigova, Dubica zemqoradnik Marjanovi}, Le{ko @ivkov - 1885, Na|vola/Banat, Rumunija zemqoradnik Marjanovi}, Milan - 1876, Visu}, Korenica Marjanovi}, Mile Ilijin - 1889, Krwa Jela, Petrovac zemqoradnik Marjanovi}, Mile Simin - 1869, Podbr|ani, Dubica zemqoradnik Marjanovi}, Nikola Ristin - 1887, Bo`i}i, Prijedor zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

203

Marjanovi}, Petar Jovin - 1892, Palanka, Sanski Most zemqoradnik Marjanovi}, Simo \ukin - 1884, Smoqana, Petrovac zemqoradnik Marjanovi}, Stanislav Marjanov - 1894, Lokvica, Prizren kasapin Marjanovi}, Stojan Ilijin - 1895, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Marjanovi}, Stojan Lukin - 1890, Smoqana, Petrovac kafexija Marjanovi}, Trifun Spasojev - 1895, Vrba{ka, Gradi{ka zemqoradnik Marki}evi}, Petar Antov - 1871, Budva zemqoradnik Marki}evi}, Stevo Lukin - Pa{trovi}i, Budva *4 Marki{, Janko Gligin - 1890, Lu{}ani, Petriwa kolar Marki{i}, \uro - Pa{trovi}i, Budva Marki{i}, Joko - Pa{trovi}i, Budva Marki{i}, Luka - Pa{trovi}i, Budva Markov, @iva Stojanov - 1884, Diwa{/Banat, Rumunija zemqoradnik Markovina, Simo \urin - 1885, Dugo Selo, Pisarovina zemqoradnik Markovi}, An|elko - *4 Markovi}, Bernard Bo`in - 1899, Dubrovnik zemqoradnik Markovi}, Blagoje Radovanov - 1895, Brestica, Nik{i} zemqoradnik Markovi}, Bla`o - Kuside, Nik{i} *3p Markovi}, Bla`o Jovov - 1886, Markovi}i, Budva Markovi}, Gligorije Danin - 1896, Lipqan fabri~ki radnik Markovi}, D. - medicinar *1 Markovi}, \uro Radev - 1892, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Markovi}, Ivo - *4 Markovi}, Ilija \ur|ev - 1892, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Markovi}, Ilija Markov - 1897, Livo~, Gwilane zemqoradnik Markovi}, Qubomir Nikolin - 1888, Uqanik, Daruvar zemqoradnik Markovi}, Marinko Markovi}, Marko - *4 Markovi}, Obren Andrijin - 1891, Brestica, Nik{i} zemqoradnik Markovi}, Pavle - Lika Markovi}, Pero \urov - Maini, Herceg Novi Markovi}, Simon Purov - Markovi}i, Budva *3p Markovi}, Stevo Nikolin - 1892, Uqanik, Daruvar ratar i {ofer Markovi}, Tanasije Dimitrijev - 1889, Mokrawe, Negotin zemqoradnik Markovi}, Tomo - *4 Marku{i}, Arsen Vasin - 1888, [urjan, Se~aw berberin Marovac, K. - medicinar *1 Marovi}, \uro Savin - 1890, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Marovi}, Ivan - Srpska Krajina *4 Marovi}, Igwat - *4 Marovi}, Krsto - Dre`nica, Ogulin *3p Marovi}, Lazar \ur|ev - 1884, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Marovi}, Mihajlo Nikolin - 1888, Seli{te, Ogulin zemqoradnik Marovi}, Petar Vasilijev - 1874, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik

204

Ilija Petrovi}

Martelanc - Slovenija (do{ao iz Italije) Martija{, Vaso Jovanov - 1882, Bo`i}i, Prijedor zemqoradnik Martine, Luka - *4 Martinov, @arko - *4 Martinovi}, Vaso \urov - Wegu{i, Cetiwe *3s Martinovi}, Vaso Mikov - 1893, Bajice, Cetiwe trgova~ki pomo}nik Martinovi}, Grga Martinovi}, \uro Vukov - Bajice, Cetiwe *3s Martinovi}, \uro Milo{ev - 1893, Rijeka, Vojni} zemqoradnik Martinovi}, \uro Stojanov - 1893, Mali Gradac, Glina radnik Martinovi}, Ivo Vukov - Bajice, Cetiwe Martinovi}, Ilija Petrov - 1883, Bajice, Cetiwe mornar Martinovi}, Jovan Ivov - 1888, Braji}i, Budva zemqoradnik Martinovi}, Joko Ivov - Wegu{i, Cetiwe *3s Martinovi}, Krsto Simonov - 1891, Braji}i, Budva trgovac Martinovi}, Luka** N. - 1886, Braji}i, Budva Martinovi}, Marko - \ena{i, Budva Martinovi}, Milo Krstov - Bajice, Cetiwe Martinovi}, Milo Mitrov - Bajice, Cetiwe Martinovi}, Milo{ Ilijin - 1890, Mihoqsko, Vojni} zemqoradnik Martinovi}, Mladen Uro{ev - 1880, Sivac, Sombor kroja~ Martinovi}, Niko Mili}ev - 1893, Mihoqsko, Vojni} zemqoradnik Martinovi}, Ninko Jovanov - 1890, Krstiwa, Vojni} fabri~ki radnik Martinovi}, Petar Vidov - 1890, Bajice, Cetiwe zemqoradnik Martinovi}, Savo** N. - Braji}i, Budva Martinovi}, Stevan Matijin - 1895, Daq, Vukovar bravar Martinovi}, Stevo - *4 Marti}, Jovo Nikolin - 1879, Buzeta, Glina zemqoradnik Marti~i}, Mitar Paunov - 1895, Ramqane, Knin zemqoradnik Maruni}, Vaso \ur|ev - 1883, Medak, Gospi} zemqoradnik Maruni}, Mile Tanasijin - 1894, Medak, Gospi} zemqoradnik Mar~eti}, Tomo Petrov - 1890, Mala Popina, Gra~ac opan~ar Maslek, Petar Pavlov - 1890, Dowi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Maslek, Simo Vasin - 1881, Milo{evac, ^azma zemqoradnik Masle{a, Ilija Jevtov - 1894, Tuli, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Masle{a, Krsto - 1885, Mrkowi}i, Trebiwe Masle{a, Stevan Savin - 1892, Tuli, Trebiwe Masnikosa, Dane Todorov - 1888, Pe}ane, Korenica rudar Masnikosa, Rade Vasin - 1893, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Masoni~i}, Mi}o Radov - 1892, Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Nikola Tomov - 1885, Gluhi Do, Bar rudar Masoni~i}, Petar Markov - 1890, Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Risto Kolin - Gluhi Do, Bar *3p Mastilovi}, Gligor Simin - 1896, Izgori, Gacko zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

205

Mastilovi}, [ule Vidakov - 1879, Izgori, Gacko zemqoradnik Mate{i}, Dragi} \urin - 1897, Sluw zemqoradnik Matijaca, Anton - *4 Matija{evi}, Luka Spirin - 1891, Imotski zemqoradnik Matija{evi}, Milan Jovov - 1891, [}epo{evi}i, Herceg Novi restorater Matija{evi}, Milan Milutinov - 1898, Orah, Nik{i} Matijevi}, Bo`o Nikolin - 1890, Doqani, Biha} zemqoradnik Matijevi}, Mile Jovin - 1882, Buni}, Korenica zemqoradnik Matijevi}, Mili} Lazin - 1890, Radovica, Sluw zemqoradnik Matijevi}, Pavle Markov - 1892, Gorwa Trebiwa, Karlovac zemqoradnik Mati}, Dmitar - Divoselo, Gospi} Mati}, Du{an Dmitrov - 1896, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Mati}, Ilija Perinov - Divoselo, Gospi} Mati}, Janko - Divoselo, Gospi} Mati}, Jovan** Dmitrov - 1887, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Mati}, Jovan Obradov - 1881, Divoselo, Gospi} Mati}, Lazar Savin - 1877, Grmqani, Trebiwe zemqoradnik Mati}, Mi}o Ilkov - Vrelo Poqe/Divoselo, Gospi} Mati}, Nikola Jovin - 1876, Kurjak, Udbina zemqoradnik Mati}, Nikola Perinov - Vrelo Poqe/Divoselo, Gospi} Mati}, Rade Vasin - 1892, Zamla~a, Dvor zemqoradnik Mati}, Rade Stevanov - 1883, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Mati}, Stevo-Ku}ada Simin - Vrelo Poqe/Divoselo, Gospi} Matjatko, Jan - *4 Matkovi} - Spqet sudija *4 Matkovi}, Sima Jovin - 1893, Jagma, Pakrac zemqoradnik Matovi}, Vidak - Bogojevi} Selo, Trebiwe Matok, Ivan Ga{parov - 1889, Zagreb bravar Matulovi}, Petar Stevanov - 1894, Praga, Nik{i} zemqoradnik Ma}e{i} Mihajlo Mihajlov - 1890, Dugi Dol, Vojni} zemqoradnik Ma}e{i}. \uro Markov - Krwak, Vojni} Ma}e{i}, \uro Milo{ev - 1889, Kqu~ar, Vojni} zemqoradnik Ma}e{i}, \uro Mirkov - 1896, Dugi Dol, Vojni} zemqoradnik Ma}e{i}, Nikola Mili}ev - 1893, Krwak, Karlovac zemqoradnik Mahni~ek, \uro - *4 Mahovi}, Petar - *4 Macan, Marko Simeunov - Pitomine, @abqak Macan, Nikola Simeunov - Pitomine, @abqak Macarol, Anton - *4 Macija, \ulijano - Rim, Italija Ma~i}, Nikola Stojov - 1889, Dub, Kotor gostioni~ar Ma~i}, Savo Stojov - 1892, Dub, Kotor gostioni~ar Ma~ki}, Trivun Perin - 1895, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Ma~kovi}, Petar - *4

206

Ilija Petrovi}

Ma{anovi}, Andrija J. - Papratnica/Podgor, Bar *3p Ma{anovi}, \uro S. - Papratnica/Podgor, Bar *3p Ma{anovi}, Risto - Papratnica/Podgor, Bar *3p Ma{i}, Dmitar Milankov - 1895, Kurjak, Udbina fabri~ki radnik Meanxija, Jovo Vasin - 1889, Gori~ka, Dvor zemqoradnik Mevi}, Laza Lukin - 1902, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Medan, Nikola Du{anov - 1892, Prebilovci, ^apqina (do{ao iz Italije) Medar, Mijo - Trebiwe Medar, Mihajlo Jovin - 1887, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik Medigovi}, Andrija Savov - 1891, Medigovi}i, Kotor zemqoradnik Medin, Velimir Vasov - 1888, Lastva, Kotor kelner Medin, Marko Nikov - 1899, Pa{trovi}i, Budva trgova~ki pomo}nik Medi}, Bo`o Milanov - 1895, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Gojko Medi}, Dane Jovin - 1891, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Dane Milin - 1898, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Dane Petrov - 1893, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, \uro Danin - 1885, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Ilija Danin - 1894, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Ilija Lazin - 1888, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Ilija Pejin - 1885, Skadar, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Jovan Danilov - 1893, Dobroselo, Dowi Lapac bojaxija Medi}, Kojo Medi}, Lazo Lazin - 1892, Zaklopac, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Marko Ilijin - 1891, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Mile Ilijin - 1894, Rujnica, Cazin zemqoradnik Medi}, Mile Petrov - 1893, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Nikola Milin - 1890, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Nikola Stojanov - 1886, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Medi}, Pero Markov - 1875, Raka{, Krupa zemqoradnik Medi}, Rade - *4 Medi}, Rade Danin - 1884, Dowe Selo, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Rade Jandrin - 1873, Dowe Selo, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Rade Jovanov - 1878, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Medi}, Sava [pirin - 1885, Bjelina, Benkovac zemqoradnik Medi}, Stevan Perin - 1874, Rujnica, Cazin zemqoradnik Medi}, Stevo Jovanov - 1892, Doqani, Dowi Lapac mehani~ar Me|ak, Ilija Ilijin - 1878, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Me|edovi}, Janko - Gorwe Poqe, Nik{i} Me|edovi}, Jovan Lukin - Vir/Vidrovan, Nik{i} Me|edovi}, Ma{an Lukin - Gorwe Poqe, Nik{i} Me|edovi}, Ne|eqko - Gorwe Poqe, Nik{i} Me|edovi}, Petko - Gorwe Poqe, Nik{i} Me|edovi}, Sava - Gorwe Poqe, Nik{i}

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

207

Me|edovi}, Sekule - Gorwe Poqe, Nik{i} Me`i~anin, Jovan Avramov - 1886, Pakrac delovo|a Meja{, Stjepan - *4 Mejbl A. Sent Kler Stobart - major upravnica jedinice sa 45 `ena *2 Mejbl Dijermer - *2 Mejbl Etkinson - milosrdna sestra *2 Mejbl Konstansa Polard - bolni~arka *2 Meklenden, Nik Xo - 1881, Kairo, Ilinois, SAD kelner Melatovi}(?), Luka Jevtov - 1888, Prisvara, Biha} pekar Meni}anin, Mi}an - Srpska Krajina Mervi}, Frawo - *4 Meri G. C. Hitkout - milosrdna sestra *2 Meri Gledvin - SAD Misija Crvenog krsta, glavna sestra *2 Meri Lamo{ - SAD Misija Crvenog krsta, bolni~arka *3s Meri Henderson - nadzornica u Bolnici {kotskih `ena *2 Merka{, Josip - *4 Mesanxi}(?), Risto Mesi}, Mile Stevanov - 1892, Toboli}, Sluw zemqoradnik Metiko{, Ilija Ilijin - 1881, Bijele Vode, Glina zemqoradnik Mehanxija, Nikola Mirkov - 1892, Glina fabri~ki radnik Meha~ek, Andro Imrov - 1889, Negovec, Kri`evci radnik Me{trovi}, Joko-Xems - Krtoli, Tivat u ameri~koj vojsci, heroj Me{trovi}, Pavle - Krtoli, Tivat dobrovoqac u ameri~koj vojsci Miganovi}, Marko Petrov - 1889, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Midorovi}, Milo{-Milo Radev - 1883, Zagora, Kotor *3s Mi`a, \uro Nikolin - 1892, Primi{qe, Sluw zemqoradnik Mijailovi}, Danilo Stevin - 1886, Glavace, Oto~ac zemqoradnik Mijakovi}, Bo`o Radev - 1893, Gra~ac zemqoradnik Mijanovi}, Vaso Gavrilov - 1893, Vrpoqe, Trebiwe zemqoradnik Mijanovi}, Lazar Gavrilov - 1889, Vrpoqe, Trebiwe zemqoradnik Mijanovi}, Nikola - Qubomir, Trebiwe Mijanovi}, Nikola Jovanov - 1892, [egestin, Dvor zemqoradnik Mijanovi}, Nikola Stevin - 1888, Uk{i}i, Trebiwe zemqoradnik Mijanovi}, Obren Vidakov - 1885, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Mijanovi}, Savo - 1885, ^i~evo, Trebiwe *3p Mijanovi}, Todor - Qubomir, Trebiwe Mijatovi}, Vaso \ur|ev - 1895, Petriwa, Novi Grad zemqoradnik Mijatovi}, Vaso Jovin - 1871, Slatina, Bawa Luka zemqoradnik Mijatovi}, Lazar \urin - 1888, Rujnica, Cazin zemqoradnik Mijatovi}, Milan Bogdanov - Krwa Jela, [avnik Mijatovi}, Milisav Bogdanov - Krwa Jela, [avnik Mijatovi}, Nikola Trifunov - 1894, ^a|evica, Novi Grad elektri~ar Mijatovi}, Petko Mijatov - 1894, Gorwe Selo, Prizren lo`a~ Mijatovi}, Todor - *4

208

Ilija Petrovi}

Mija~, Pavle - Utrg/Podgor, Bar *3p Mijin, Fedor - 1892, Melenci, Zrewanin medicinar *1 Miji}, @arko \urin - 1894, Ub kova~ Miji}, Marko Bo`in - 1887, Qusina, Krupa zemqoradnik Miji}, Savo Gli{in - 1889, Qusina, Krupa zemqoradnik Mijovi}, Bla`o Ristov - 1892, Podgorica kasapin Mijovi}, Bo{ko Radev - Lije{ta/Ku~i, Podgorica *3p Mijovi}, Branko - Kowsko, Trebiwe *3p Mijovi}, Jovo Veli{in - Lije{ta/Ku~i, Podgorica *3p Mijovi}, Stojan Spasojev - Lije{ta/Ku~i, Podgorica *3p Mijovi}, [}epan Radev - 1896, Lije{ta/Ku~i, Podgorica *3p Mijoqevi}, Vlado - *4 Mijuk, Janko Todorov - 1889, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Miju{kovi}, @ivko Bajov - 1888, Povija, Nik{i} zemqoradnik Miju{kovi}, Ne{ko Vidakov - 1884, Povija, Nik{i} zemqoradnik Miju{kovi}, Ne{o Bajov - 1886, Konak, Nik{i} Mika{inovi}, Simo Rasin(?) - 1895, Dubrava, Ogulin trg. pomo}nik Mika{inovi}, Stojan Bo`in - 1889, Gojak, Ogulin zemqoradnik Mikeqi}, Jakov Tomin - 1885, Grubi{no Poqe zemqoradnik Mikijeq, \uro A. - 1883, Krimovica, Kotor zemqoradnik Mikin, Mate - *4 Miki}, Vaso V. - 1894. Mikovi}, Ivo Mitrov - ^elobrdo, Budva Mikovi}, Vuko Lazov - 1891, ^elobrdo, Budva pekar Mikovi}, Nikola Lukin - 1894, Bijelo Brdo, Kotor trg. pomo}nik Mikoli}(?), Stan Stojanov - 1879, Mokrawe, Negotin zemqoradnik Miladinovi}, Krsto - Zupci, Trebiwe Miladinovi}, Marko - Turmenti, Trebiwe Miladinovi}, Nikola - Turmenti, Trebiwe Milakovi}, Dragi} Te{anov - 1885, Pu{ina, Orahovica zemqoradnik Milakovi}, Jovan Nikolin - 1886, Plav{inac, Koprivnica pisar Milakovi}, Marko Radev - 1888, Mali Zdenci, Grubi{no Poqe radnik Milakovi}, Mile Tomin - 1893, Kraguq, Pakrac zemqoradnik Milakovi}, Simo Matejin - 1871, Staro Selo, Petriwa zemqoradnik Milakovi}, Stevo Radev - 1901, Belo Brdo, Osek radnik Milanovi}, Vaso Novakov - 1893, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi ratar Milanovi}, Desanka Stevanova - Novi Sad glumica, bolni~arka *1 *2 Milanovi}, Dragomir - *4 Milanovi}, \uro - Drenovi Do, Trebiwe Milanovi}, \uro Vasin - 1896, Majki} Japra, Sanski Most zemqoradnik Milanovi}, Jova Ilijin - 1898, Zavajit, Srbiwe zemqoradnik Milanovi}, Jovan Begunov - Dobrska @upa, Cetiwe Milanovi}, Jovo Perin - 1876, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Milanovi}, Krsto - Bajkove Kru{evice, Herceg Novi

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

209

Milanovi}, Marki{a Mitrov - Dobrska @upa, Cetiwe Milanovi}, Marko Jovanov - 1887, Brezovac, Sluw zemqoradnik Milanovi}, Milan Milin - 1882, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Milanovi}, Milan Radev - 1893, Musulini, Ogulin zemqoradnik Milanovi}, Niko @utkov - Dobrska @upa, Cetiwe Milanovi}, Nikola Radev - 1890, Vranova~a, Korenica fabri~ki radnik Milanovi}, Petar Milin - 1895, Vequn, Glina radnik Milanovi}, Petar Teodorov - 1893, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Milanovi}, Rade - *4 Milanovi}, Simo Mitrov - 1888, Kru{evice, Herceg Novi radnik Milanovi}, Stanko Milanov - 1896, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Milanovi}, Tomo - Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Milanovi}, Filip - *4 Milardovi}, Mate - *4 Milatovi}, Jovan - Danilovgrad *3s Milatovi}, Marko An|elkov - 1895, Prizren radnik Milatovi}, Milija - Danilovgrad *3s Milatovi}, Petar - Danilovgrad *3s Milatovi}, Radosav M. - Nik{i} *3p Mila~i}, Andrija Vekov - Brskut, Podgorica *3p Mila~i}, \oko Nikolin - 1885-1978, Brskut, Podgorica *3s Mila{, Mi}o Jovanov - 1891, Vrlika, Siw Mila{inovi}, Milan Mila{inovi}, Milo{ \ur|ev - 1883, Jurga, Vojni} zemqoradnik Mila{inovi}, Milo{ Kuzmanov - 1896, Ne{tin, Ba~ka Palanka ratar Mila{inovi}, Mi{a Stevanov - 1894, Ne{tin, Ba~ka Palanka ribar Milekovi}, Ivan Bla`ov - Ivan Gora, Petriwa zemqoradnik Milenkovi}, Jovan Milenkov - 1886, Drenovac, Uro{evac zemqoradnik Milenkovi}, Milo{ Nikolin - 1895, Katarena, Dvor zemqoradnik Milenkovi}, Petar Mijailov - 1894, Lipnik, Gacko zemqoradnik Milenkovi}, Petar Milenkov - 1874, Vrbi~ane, Prizren zemqoradnik Miler, Josip Ivanov - 1894, Zemun berberin Mileti}, Adam Radev - 1885, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Mileti}, Anto Stevin - 1896, Vrba, Gacko zemqoradnik Mileti}, Jovan [pirin - 1897, Subotski Brod, Novska zemqoradnik Mileti}, Lazar - Vlaka, Trebiwe Mileti}, Marko Mirkov - 1895, Do Pje{iva~ki, Nik{i} zemqoradnik Mileti}, Milo{ Milanov - 1884, U`ice ma{inbravar Mileti}, Petar - 1886, Bobani, Trebiwe Mileti}, Stevan Miletovi}, \ukan Perin - 1887, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Mileusni}, Dane Milin - [iroka Kula, Gospi} Mileusni}, Jovo Vujin - 1896, Dowi Lapac zemqoradnik Mileusni}, Marko Simin - 1894, Kosiw, Gospi} trgova~ki pomo}nik

210

Ilija Petrovi}

Mileusni}, Mile Vukov - 1893, Kula, Gospi} zemqoradnik Mileusni}, Mile Jovin - 1893, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Mileusni}, Mile Nikolin - 1885, Dubrave, Oto~ac zemqoradnik Mileusni}, Mi}o Danilov - 1893, [iroka Kula, Gospi} Mileusni}, Nikola Dmitrov - 1888, Kula, Gospi} zemqoradnik Mileusni}, Petar Aleksin - 1893, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Mileusni}, Petar Nikolin - 1878, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Mileusni}, Slavko - *4 Mileusni}, Stevo Danin - 1889, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Mile{i}, Mile Stojanov - 1888, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Mile{i}, Pantelija Markov - 1888, Vojskova, Dubica zemqoradnik Milivojevi}, \uro Dragov - 1895, Drenovi Do, Trebiwe Milidragovi}, Gajo Tripov - 1888, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Milija{evi}, Maksim Vasin - 1888, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Milini}, Krsto - Trebiwska [uma, Trebiwe Milini}, Nikola Perov - 1882, [i{i}i, Budva zemqoradnik Milini}, Rade \okov - 1888, Podosoje, Bile}a rudar Milinkovi}, Bo{ko Mali{in - 1894, Lipnik, Gacko zemqoradnik Milinkovi}, Duman \urin - 1889, Eminovci, Sanski Most zemqoradnik Milinkovi}, Igwat - *4 Milinkovi}, Jovan Piqin - 1894, Lipnik, Gacko Milinkovi}, Obrad Todorov - 1887, Dabar, Sanski Most zemqoradnik Milinkovi}, Todor Lazarev - 1894, Lipnik, Gacko zemqoradnik Milinovi}, Aleksandar - *4 Milinovi}, Qubomir Mi{in - 1893, Gor. Kusowe, Podr. Slatina radnik Milisavqevi}, Dmitar Stani{in - 1893, Kula, Gospi} zemqoradnik Milisavqevi}, Ilija Todorov - 1894, Kula, Gospi} zemqoradnik Milisavqevi}, Mane Tejin - 1891, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Milisavqevi}, Mile A}imov - 1880, [iroka Kula, Gospi} Milisavqevi}, Nikola Stevanov - 1891, Kula, Gospi} zemqoradnik Milisavqevi}, Stevan Todorov - 1895, Kula, Gospi} zemqoradnik Mili}, Adam Milin - 1895, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Mili}, Bo{ko Stankov - 1884, Vlatkovi}i, Skender Vakuf zemqoradnik Mili}, Branko - *4 Mili}, Vaso Markov - 1883, Podgrad/Ku~i, Podgorica *3l Mili}, Vlada Mitin - 1891, Vr{ac kasapin Mili}, Dane - Kordun Mili}, \uro Petrov - Limqani/Crmnica, Bar Mili} (Bjelica), Ivo Krstov - 1894, Maini, Herceg-Novi trgovac Mili}, Jovan Maksimov - 1882, Marin Do, Karlovac zemqoradnik Mili}, Jovo - Veli~ani, Qubiwe Mili}, Lazar - Nik{i} *3p Mili}, Luka Jocin - 1871, Silba{, Ba~ka Palanka zemqoradnik Mili}, Marko Petrov - 1892, Zagora, Cetiwe zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

211

Mili}, Marko Petrov - 1888, Zagrad, Berane Mili}, Milan Mladenov - 1895, Silba{, Ba~ka Palanka ma{inist Mili}, Mile Petrov - 1894, Gor. Gu~ani, Slav. Po`ega zemqoradnik Mili}, Milo{ Jevtimijev - 1894, Javnica, Dvor zemqoradnik Mili}, Mitar Savov - 1879, Kr`awa/Ku~i, Podgorica *3p Mili}, Nikola-Koqa Jankov - Podgrad/Ku~i, Podgorica *3l Mili}, Ninko - Kordun Mili}, Radoje Savov - 1886, Kr`awa/Ku~i, Podgorica *3p Mili}, Rade Krstov - 1896, Maini, Herceg Novi zemqoradnik Mili}, Rade Nikolin - 1893, Blatu{a, Vrginmost fabri~ki radnik Mili}, Sima Lukin - 1884, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Mili}, Stevo Milovanov - 1888, Nova Kr{qa, Sluw zemqoradnik Mili}, Todor Golubov - 1861, Vranoku}e, Nevesiwe zemqoradnik Mili}, Tomo Petrov - Limqani/Crmnica, Bar Mili}ev, Joca - *4 Mili}evi}, Blagoje Markov - 1880, Hrgud, Stolac zemqoradnik Mili}evi}, Vaso - *4 Mili}evi}, Ga{o Milo{ev - 1893, Bile}a mesar Mili}evi}, @ivojin Milanov - 1890, Me|a, @iti{te zemqoradnik Mili}evi}, Igwat Todorov - 1886, Zvijerina, Bile}a pekar Mili}evi}, Ilija \okin - 1896, Zvijerina, Bile}a zemqoradnik Mili}evi}, Janko Pantin - 1894, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Mili}evi}, Jovan Vukanov - 1899, Zvijerina, Bile}a zemqoradnik Mili}evi}, Luka - Nenovi}i, Trebiwe Mili}evi}, Mirko Ilijin - 1886, Josipdol, Ogulin berberin Mili}evi}, Mi}ko Jovanov - 1890, Liverovi}i, Nik{i} kamenorezac Mili}evi}, Nikola Lazarev - 1884, Stolac, zemqoradnik Mili}evi}, Nikola Ristov - 1894, Granica, Bile}a rudar Mili}evi}, Novak Mili}evi}, Ostoja - *4 Mili}evi}, Pajo Markov - 1881, Hrgud, Stolac (do{ao iz Italije) Mili}evi}, Simo - Vrawska, Bile}a *3p Mili}evi}, ]etko Ristov - 1888, Nenovi}i, Trebiwe zemqoradnik Mili}evi}, [piro Golubov - 1887, Brezov Dol, Bile}a zemqoradnik Mili~i}, Savo - Srpska Krajina Mili~i}, Todor Simin - 1880, Smrdeqe, Knin mehani~ar Milinkovi}, Jovan Stevanov - 1896, Lipnik, Gacko zemqoradnik Mili~kovi}, Krsto Novi~in - 1878, O`ezi, Podgorica zemqoradnik Mili~kovi}, Maksim Milanov - 1889, Lipnik, Gacko zemqoradnik Mili~kovi}, Pero Pajov - 1879, Spu`, Danilovgrad zemqoradnik Mili~kovi}, Rade Tokov - 1886, Petrovi}i, Podgorica zemqoradnik Mili{, Marko Ivanov - 1894, Lumbarda, Kor~ula kamenorezac Mili{a, Milo{ Jovanov - 1880, Tuli, Trebiwe Mili{in, To{a - *4

212

Ilija Petrovi}

Mili{i}, Savo - Glavska, Trebiwe Milkovi}, Bo`o - *4 Milovanovi}, Dane Petrov - 1892, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Milovanovi}, Du{an Davidov - 1886, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Milovanovi}, \uro Petrov - 1870, Bogovoqa, Sluw zemqoradnik Milovanovi}, Mile Dejin - 1891, Vequn, Sluw zemqoradnik Milovanovi}, Milo{ Savin - 1872, Kalu|erovo, Bela Crkva zemqoradnik Milovanovi}, Nikola Jovanov - 1893, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Milovanovi}, Stevan Lukin - 1870, Tovari{evo, Ba~ka Palanka paor Milovi}, Vasiq Petrov - 1891, Zagradci, Gacko zemqoradnik Milovi}, Ga{o - *4 Milovi}, Drago A. - Grahovo, Nik{i} *3p Milovi}, \uro Vidakov - 1888, Bobare, Pakrac zemqoradnik Milovi}, \uro Matov - 1882, Osje~ina, Nik{i} Milovi}, Jovan - Gacko *3p Milovi}, Lazar R. - *3p Milovi}, Marko \urov - Krtoli, Tivat Milovi}, Marko J. - Grahovo, Nik{i} *3p Milovi}, Marko Petrov - 1898, Zagradci, Gacko zemqoradnik Milovi}, Milan Jeftov - 1893, Nevesiwe |ak Milovi}, Mi}o - Grahovo, Nik{i} *3s Milovi}, Pavle T. - Grahovo, Nik{i} *3p Milovi}, Risto - *4 Milovi}, Todor Obradov - 1896, Zagradci, Gacko zemqoradnik Milovi}, Tomo P. - Grahovo, Nik{i} *3p Milojevi}, Blagoje Mitrov - 1888, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Milojevi}, \uro Dragov - 1895, Drenovi Do, Trebiwe zemqoradnik Milojevi}, Ilija Gajov - 1886, Grbe{i, Trebiwe vrtar Milojevi}, Joko Radev - 1888, Kuwa Glavica, Trebiwe kuvar Milojevi}, Mile Pavlov - 1884, ^emernica, Topusko zemqoradnik Milojevi}, Radovan Stevanov - 1881, Jarak, Sremska Mitrovica Milojevi}, Savo - Grbe{i, Trebiwe Milojevi}, Slavko - *4 Milojevi}, Toma Mihailov - 1886, Mogori}, Gospi} radnik Milojko, Ilija M. - Pobr|e, Kotor *4 Milojkovi}, @ivojin Stevanov - 1897, ^ukqenik, Ni{ zemqoradnik Milojkovi}, Milan Milosavqevi} An|el Milosavov - 1884, Sevce, [trpce kroja~ Milosavqevi}, Dragutin Milosavov - 1891, Prizren kroja~ Milosavqevi}, \uro Danin - 1895, Kula, Gospi} zemqoradnik Milosavqevi}, \uro Lukin - 1891, Kula, Gospi} zemqoradnik Milosavqevi}, Ivan Ilijin - 1888, Kru{~ica, Bela Crkva zemqoradnik Milosavqevi}, Janko Ristin - 1892, Plakaonica, Leposavi} zemqoradnik Milosavqevi}, Mile A}imov - 1886, Kula, Gospi} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

213

Milosavqevi}, Petko Milosavov - 1897, Sredska, Prizren obu}ar Milosavqevi}, Sava Milosavov - 1896, Drajkovce, Uro{evac radnik Milosavqevi}, Todor Milosavov - 1893, Draj~i}i, Prizren kasapin Milo{evi}, Aleksandar Pantin - 1888, Vi{evac, Kragujevac sedlar Milo{evi}, Bogdan Milo{evi}, Vasa Jovanov - 1881, Irig, Ruma zidar Milo{evi}, Vladimir Stojanov - 1889, Hajderovci, Dubica zemqoradnik Milo{evi}, Ga{o Antov - 1900, Gruda, Bile}a obu}ar Milo{evi}, Gojko - Bile}a *3p Milo{evi}, Jovan Gli{in - 1895, Lipnik, Gacko zemqoradnik Milo{evi}, Jovo P. - Bile}a *3p Milo{evi}, Jovo Bo`in - 1895, Visu}, Korenica zemqoradnik Milo{evi}, Krsto Lazov - 1891, Dubova, Cetiwe zemqoradnik Milo{evi}, Luka - Wegu{i, Cetiwe *3p Milo{evi}, Luka Tomin - 1887, Davidovi}i, Bile}a Milo{evi}, Mane-Ma}o Radev - Visu}, Korenica zemqoradnik Milo{evi}, Marko - *3p Milo{evi}, Marko Jovin - 1876, Velika Ruji{ka, Novi Grad obu}ar Milo{evi}, Marko Stojanov - 1872, Vel. Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Milo{evi}, Mile Petrov - 1883, Visu}, Korenica stolar Milo{evi}, Mile Spasin - 1893, Miqevci, Sanski Most zemqoradnik Milo{evi}, Nikola - Cetiwe *3p Milo{evi}, Novica Jovin - 1888, Ubosko, Qubiwe zemqoradnik Milo{evi}, Petar Radev - 1890, Visu}, Korenica zemqoradnik Milo{evi}, Rajko - Rudo Poqe, Gacko *3s Milo{evi}, Risto Petrov - Turani, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Milo{evi}, Stevan Jovanov - 1901, Novi Be~ej Milo{evi}, Stojan - Hercegovina Milo{evi}, Tomo Pavlov - 1882, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Milunovi}, Savo - Crna Gora Milutinovi}, Marko Qubomirov - 1879, Pe}inci sara~ Milutinovi}, Milivoj - *4 Milutinovi}, Rade \okin - 1872, Beo~in zemqoradnik Milutinovi}, Sava Milutinovi}, Stani{a Milutinov - 1897, Sredska, Prizren ratar Milutinovi}, Stevan Markov - 1890, Kastel, Budva {ofer Milu{i}, \or|e Petrov - 1893, Mostar mesar Mil{i}, Savo - Glavska, Trebiwe Miqani}, Igwat Nikolin - 1888, Miqani}i, Nik{i} zemqoradnik Miqani}, Milovan - Bawani, Nik{i} Miqani}, Petar M. - Bawani, Nik{i} *3p Miqanovi}, Bo{ko - Nevesiwe *3p Miqanovi}, Vlado - Srpska Krajina *4 Miqanovi}, Mile -

214

Ilija Petrovi}

Miqanovi}, Milovan Petrov - 1891, Vequn, Sluw zemqoradnik Miqanovi}, Petar Mili}ev - 1898, Klupica, Vojni} radnik Miqanovi}, Stevan Ilijin - 1888, Kula, Gospi} zemqoradnik Miqanovi}, Toma Lazin - 1868, Toma{ica, Belovar opan~ar Miqanovi}, [piro Vulev - 1885, Podvori, Trebiwe zemqoradnik Miqved, Anton - Kovno, Rusija Miqevi}, Bo`o Andrijin - 1888, Perna, Krupa zemqoradnik Miqevi}, \uro Kojin - 1883, Ba~kovica, Belovar ma{inbravar Miqevi}, Ivan - *4 Miqevi}, Marko Jovin - 1891, Vrelo, Cazin zemqoradnik Miqevi}, Mile Adamov - 1891, Lu{}ani, Petriwa zemqoradnik Miqevi}, Rade Jankov - 1892, Mala Vranovica, Topusko drvodeqa Miqe{kovi}, Gli{o Miqkovi}, Vaso Miqkovi}, Gajo \urin - 1894, Skenderovci, Pakrac zemqoradnik Miqkovi}, Igwat - Krupjela, Trebiwe Miqkovi}, Jova Josifov - 1894, Skenderovci, Pakrac zemqoradnik Miqkovi}, Kosta Pavlov - 1883, La}arak, Sremska Mitrovica sedlar Miqkovi}, Qubo - Zasad, Trebiwe Miqkovi}, Milutin Spirin - 1890, Koprivnica, Ni{ zemqoradnik Miqu{, \uro Miletin - 1888, Cime{e, Petrovac zemqoradnik Miqu{, Ilija Nikolin - 1895, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Miqu{, Marko Jovanov - 1880, Poqica, Gra~ac zemqoradnik Miqu{, Mile Nikolin - 1884, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Miqu{, Stevo - *4 Miqu{, Toma Petrov - 1894, Derengaj, Gra~ac zemqoradnik Miqu{kovi}, Nikola Bo`in - 1895, Miqevac, Sluw zemqoradnik Mimica, Marijan - *4 Mina Vif{trand - Danska milosrdna sestra *2 Mini}, Vaso Mini}, \uro Mini}, Mitar Miovac, Ilija Slavujev - 1884, Berkasovo, [id zemqoradnik Mio~inovi}, \uro Adamov - 1888, Mio~inovi}, Petriwa zemqoradnik Mio~inovi}, Stevan Savin - 1884, Ma~kovo Selo, Petriwa kova~ Miranovi}, Toma Ma{ov - 1893, Dowi Kokoti, Podgorica zemqoradnik Miri}, Vojo Danin - 1877, Krbavica, Korenica zemqoradnik Miri}, Dane Isin - 1880, Aginci, Dubica zemqoradnik Miri}, Danilo Tomin - 1889, Trnavac, Korenica zemqoradnik Miri}, Dimitrije Milanov - 1890, Krbavica, Korenica ma{inski radnik Miri}, Du{an Milin - 1895, ^piqa, Dubica zemqoradnik Miri}, Jovan Jakovov - 1887, Trnavac, Korenica zemqoradnik Miri}, Jovo - Korenica *3p Miri}, Jovo Trivunov - 1891, Vrawska, Krupa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

215

Miri}, Mile Budin - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Miri}, Mladen - 1895, Be~ej ma{inist Miri}, Nikola Josifov - 1892, Gorwa Dubrava, Ogulin zemqoradnik Miri}, Nikola Stevanov - 1888, Buni}, Korenica zemqoradnik Miri}, Risto Jevtov - 1884, Domrke, Gacko zemqoradnik Miri}, Stevo Mijajlov - 1885, Miri} [tropina, Korenica zemqoradnik Miri}, Todor Stevanov - 1895, Krbavica, Korenica zidar Mirjani}, Stevan - Srpska Krajina *4 Mirki}, Jovan Petrov - 1892, Brebornica, Vojni} zemqoradnik Mirkovi}(Markovi}?), Petar \urov - 1890, Budva zemqoradnik Mirkovi}, Bogdan @ivin - 1886, Novo Milo{evo, Novi Be~ej berberin Mirkovi}, \uro Manin - 1889, Komi}, Udbina op{tinski pisar Mirkovi}, Ilija Jeftov - 1884, Poqice, Udbina zemqoradnik Mirkovi}, Jovan Milanov - 1880, Dednica, Vukovar fabri~ki radnik Mirkovi}, Marko \urin - 1893, Krupa zemqoradnik Mirkovi}, Miladin Ivanov - 1887, Vasiqevac, Kur{umlija kamenorezac Mirkovi}, Milan - sanitetski potporu~nik, lekar *2 Mirkovi}, Milan Stevin - 1893, Zalu`nica, Oto~ac zemqoradnik Mirkovi}, Mile Petrov - 1890, Poqice, Udbina zemqoradnik Mirkovi}, Milo{ ]irin - 1885, Komi}, Udbina zemqoradnik Mirkovi}, Mirko Petrov - 1894, Ciglenik, Slav. Po`ega zemqoradnik Mirkovi}, Stevan Petrov - 1883, Ciglenik, Slavonska Po`ega kova~ Mirkovi}, Stevo - Kukuwevac, Pakrac Mirkovi}, Filip \or|ev - 1893, Mirkovi}i, Nik{i} zemqoradnik Mirovi}, Labud F. - Kowarnik, @itora|a *3p Mirosavqevi}, \uro Savin - 1894, Komogovina, Kostajnica zemqoradnik Miro{evi} de Sorgo, dr ? - Dubrovnik *4 Mir~evi}, Veqko Milovanov - 1892, Slep~e, Prilep zidar Mir~eti}, Ilija Ticin - 1888, Kumane, Novi Be~ej dimni~ar Mir~eti}, Laza Ilijin - 1896, Klasni}, Glina zemqoradnik Mir~eti}, Nikola Ne{ov - 1890, Blatina, Kola{in ma{inist Misita, @ivko Jevtov - 1885, Zavala, Trebiwe zemqoradnik Miskin, Savo - Mosta}/Ora{je, Trebiwe Miti}, \uro Mojsijin - 1893, Primi{qe, Sluw zemqoradnik Miti}, Mika Mikailov - 1894, Jagli~je, Gaxin Han mutavxija Mitovi}, \uro Milenkov - 1884, Krupa zemqoradnik Mitra{inovi}, Rade - *4 Mitri}, Rade - *4 Mitrovi}, Aleksandar Andrejin - 1894, Vrgudinac, Bela Palanka ratar Mitrovi}, Vuko \okov - 1869, [i{i}i, Budva zemqoradnik Mitrovi}, Dimitrije - Boka Kotorska prota Mitrovi}, \uro - Buqarica/Pa{trovi}i, Budva *3s Mitrovi}, Ivo Todorov - ^elobrdo, Budva Mitrovi}, Ilija Perov - Pa{trovi}i, Budva

216

Ilija Petrovi}

Mitrovi}, Jovan Lazin - 1888, Brweu{ka, Glina zemqoradnik Mitrovi}, Jovo - *4 Mitrovi}, Krsto - Pa{trovi}i, Budva Mitrovi}, Lazo Ilijin - Pa{trovi}i, Budva Mitrovi}, Leontije Lukin - 1877, Podli~ak, Budva - 1955 kalu|er Mitrovi}, Luka - Pa{trovi}i, Budva Mitrovi}, Milo{ Je{in - 1887, Komogovina, Kostajnica zemqoradnik Mitrovi}, Mitar - Pa{trovi}i, Budva sve{tenik *3p Mitrovi}, Mitar Jak{in - Gradac, [avnik Mitrovi}, Niko - ^elobrdo, Budva Mitrovi}, Nikola Lukin - 1892, Kukuwevac, Pakrac drvodeqa Mitrovi}, Nikola Markov - 1880, Markovi}i, Budva zemqoradnik Mitrovi}, Pavle [}epov - 1884, Du~i}i, Podgorica rudar Mitrovi}, Pero Todorov - ^elobrdo, Budva Mitrovi}, Radisav Radev - 1890, Mom~e, Podgorica ma{inista Mitrovi}, Rado - Pa{trovi}i, Budva Mitrovi}, Risto Ivov - 1894, Podli~ak/Pa{trovi}i, Budva zemqoradnik Mitrovi}, Savo Ivov - 1896, [i{i}i, Budva zemqoradnik Mitrovi}, Sreta Kuzmanov - 1888, Berkasovo, [id radnik Mitrovi}, ]etko Novakov - 1874, Liverovi}i, Nik{i} zemqoradnik Mitrovi}, Uro{ Popov-Gligorijev - Pa{trovi}i, Budva *3p Mitrovi}, [piro - Pa{trovi}i, Budva Mitrofan, Ivan Tomin - 1891, Kornaceq, Klu`, Rumunija zemqoradnik Mi}anovi}, Kosto Jak{in - 1886, Goransko, Nik{i} zemqoradnik Mi}anovi}, Stevan - Zupci, Trebiwe Mi}evi}, Gavrilo Stevanov - 1896, Bogojevi} Selo, Trebiwe Mi}evi}, Jovan Stevanov - 1892, Bogojevi} Selo, Trebiwe zemqoradnik Mi}evi}, Milovan Mi}in, Rade \uri~in - 1888, Saravola/Banat, Rumunija gvo`|ar Mi}in, Toma Filipov - 1889, Nadaq, Srbobran zemqoradnik Mi}i}, Mi}o - *4 Mi}i}, Uro{ Stankov - 1884, Qubiwe zemqoradnik Mi}kovi}, Tomica Vulev - 1893, Bezjovo, Podgorica ma{inist Mi}ovi}, Krsto Savov - 1893, Bawani, Nik{i} zemqoradnik Mi}ovi}, Mileta Drekov - [ipa~no, Nik{i} Mi}ovi}, Milovan Zarijin - 1858, Bu~e, Berane radnik Mi}ovi}, Milutin Rado{ev - 1887, Bu~e, Berane zemqoradnik Mi}ovi}, Nikola Rado{ev - 1885, Bu~e, Berane zemqoradnik Mi}unovi}, Gavrilo Stevanov - 1896, Bogojevi} Selo, Trebiwe ratar Mi}unovi}, Moja{ Jovanov - Nik{i} *3p Mi}unovi}, Nikola Mitrov - 1888, Podosoje, Bile}a {ofer Mi}unovi}, Pavle - Cetiwe *3p Mi}unovi}, Pavle Peri{in - 1884, Rudine, Nik{i} zemqoradnik Mi}unovi}, Savo Andrijin - Crna Gora *3p

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

217

Mihailovi}, Gli{o Petrov - 1894, Poqana, Vojni} zemqoradnik Mihailovi}, Du{an Mihailov - 1892, Tetovo radnik Mihailovi}, Du{an Spasin - 1890, Uro{evac zemqoradnik Mihailovi}, Kosta Nikolin - 1880, Jasenovo, Bela Crkva zemqoradnik Mihailovi}, N. - medicinar *1 Mihailovi}, Savo - Grbaq, Kotor Mihajlov, Gena J. - Perlez, Zrewanin bolni~ar *2 Mihajlovi}, Ga{o Bo`inin - 1885, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Mihajlovi}, Luka Jecin - 1889, Miklu{evci, Vukovar zemqoradnik Mihajlovi}, Nikola - *4 Mihajlovi}, Pavle - *4 Mihajlovi}, Petar Petrov - 1887, Ba~ki Brestovac, Oxaci zemqoradnik Mihajlovi}, Sava - *4 Mihajlovi}, Sava Jovanov - 1888, Otok, Ogulin trgova~ki pomo}nik Mihajlovi}, Simo - *4 Mihaqica, Vlado - *4 Miheli}, Ivan M. - 1894, Bobovica, Samobor mehani~ar Mihi}, Danilo Radev - 1897, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Mihi}, Dragutin Matin - 1894, Nerodimqe, Uro{evac zemqoradnik Mihi}, \ura| Ilijin - 1893, Medak, Gospi} zemqoradnik Mihi}, Mladen - *4 Mihi}, Stevo - *4 Mihi}, Stojan Jovanov - 1883, Medak, Gospi} zemqoradnik Mihovilovi}, Nikola Milin - 1894, Trnovac, Nova Gradi{ka zemqoradnik Mici}, Josif-Jovo Ilijin - 1892, Majski Trtnik, Glina radnik Mixor, Marko Andrijin - Buqarica, Budva *3s Mixor, Mitar Darov - 1893, Buqarica, Budva trgova~ki pomo}nik Mixor, Niko Vasov - Buqarica, Budva *3p Mi{, Jovo Ristov - 1868, Bobani, Trebiwe zemqoradnik Mi{, Risto - 1886, Bobani, Trebiwe *3p Mi{eqi}, Jovo Savin - 1891, ^epelica, Bile}a zemqoradnik Mi{eqi}, Novak Trifkov - 1893, Bile}a Mi{eqi}, Rade [pirov - 1887, Mokriwe, Herceg Novi zemqoradnik Mi{eqi}, Jovo - Banija Mi{i}(Ne{i}?), Nikola Gavrin - 1884, Susek, Beo~in zemqoradnik Mi{i}, \or|e Petrov - 1898, Prizren radnik Mi{i}, \or|e - (?) *3p Mi{i}, Jova Jovetin - 1874, Denta/Banat, Rumunija opan~ar Mi{i}, Lazar - *4 Mi{i}, Mitar Tomin - 1891, Drotevo, Qubiwe zemqoradnik Mi{kelin, Despot Mitin - 1873, Melenci, Novi Be~ej zemqoradnik Mi{kov, Milan Simin - 1883, Tovari{evo, Ba~ka Palanka kroja~ Mi{kov, Uro{ Stevanov - 1896, Perlez, Zrewanin radnik Mi{kovi}, Danilo - *4

218

Ilija Petrovi}

Mi{kovi}, Dimitrije \urin - 1890, Dowe Ratkovo, Kqu~ kalajxija Mi{kovi}, Jovo Milin - 1889, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Mi{kovi}, Milan Nenadov - 1886, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Mi{kovi}, Simo G. - 1880, Bili{ane, Obrovac Mi{qenovi}, Gligo Matejin - 1887, Lu{}ani, Petriwa kova~ Mi{qenovi}, Mile Mitrov - 1893, Crni Potok, Vrginmost fabr. radnik Mi{qen~evi}, Pavle Jandrin - 1880, Perjasica, Vojni} zemqoradnik Mi{~evi}, Dane Petkov - 1886, Vajin Vrh, Ogulin zemqoradnik Mi{~evi}, Danilo Milin - 1888, Po~iteq, Gospi} Mi{~evi}, Dmitar Jovin - 1886, Medeno Poqe, Petrovac zemqoradnik Mi{~evi}, Janko Pantin - 1884, Po~iteq, Gospi} Mi{~evi}, Lazo Markov - 1894, Medeno Poqe, Petrovac zemqoradnik Mi{~evi}, Luka Markov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mi{~evi}, Milan - Po~iteq, Gospi} Mi{~evi}, Mihajlo Pavlov - 1888, Po~iteq, Gospi} tesar Mi{~evi}, Nikola Matin - 1882, Katinovac, Topusko radnik Mi{~evi}, Novak Trifkov - 1893, Bile}a kelner Mi{~evi}, Petar Rafailov - 1890, Vajin Vrh, Ogulin zemqoradnik Mi{~evi}, Rade Mili}ev - 1888, Muwava, Ogulin zemqoradnik Mi{~evi}, Stevan Tanasijin - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Mi{~evi}, Todor Jovin - 1895, Medeno Poqe, Petrovac zemqoradnik Mladenovi}, Milan Mladenov - 1890, Palinovci, Uro{evac lo`a~ Mladenovi}, Rajko Gvozdenov - 1888, Pridvorica, Prokupqe kelner Mladenovi}, Stani{a Mladenov - 1872, [trpce kroja~ Mladenovi}, Stevan Mladenov - 1895, Sredska, Prizren radnik Mladenovi}, Toma Mladenov - 1894, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Mladini}, Mate - *4 Mla|an, Nikola Markov - 1890, Buha~e, Sluw rudar Mla|an, Petar Stankov - 1882, Bukovica, Vojni} zemqoradnik Mla|enovi}, Jovan Stevanov - 1887, Dabar, Sanski Most zemqoradnik Mlejnek, Karel - *4 Mqadov, ? - Rusija kapetan-izvi|a~ Mod Bulok - milosrdna sestra *2 Modic, Josip Bla`ov - 1897, Martiwak, Logatec zidar Modruni}, Nikola Todorov - 1892, Zaklopac, Dowi Lapac zemqoradnik Mo`e, Alojzij - *4 Mo`ejka, Vasilij Dmitrjevi~ - 1894, Dosavi~/Mogiqev, Belorusija ratar Moikovi}, Milan \urin - 1893, @agrovi}, Knin zemqoradnik Moji}, @arko - Ub Mokek, Josip \urin - 1888, Novakovec, Vara`din rudar Moli}, Veqko Stevanov - Xevar, Sanski Most Momi}, Vasilije Bla`ov - 1895, [a{eva, Glina zemqoradnik Momi}, Janko - Srpska Krajina Mom~ilovi}, \ukan Stani{in - 1893, Rebi}, Udbina zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

219

Mom~ilovi}, Ilija Vasin - 1891, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Mom~ilovi}, Ilija Gajin - 1892, Rebi}, Udbina zemqoradnik Mom~ilovi}, Ilija Nikolin - 1895, Lipovac, Vojni} zemqoradnik Mom~ilovi}, Jovan Milo{ev - 1895, Komi}, Udbina zemqoradnik Mom~ilovi}, Jovo Davidov - 1896, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Mom~ilovi}, Mili} Stevanov - 1889, Mo~ila, Sluw zemqoradnik Mom~ilovi}, Nikola Mi}in - 1896, Duwak, Vojni} zemqoradnik Mom~ilovi}, Nikola Radev - 1894, Lipovac, Vojni} zemqoradnik Mom~ilovi}, Nikola Stevanov - 1883, Kr{, Oto~ac zemqoradnik Mom~ilovi}, Petar Milo{ev - 1895, Komi}, Udbina zemqoradnik Mom~ilovi}, Stanko Gli{in - 1876, Komi}, Udbina rudar Mom~ilovi}, Stanko Milin - 1894, Rebi}, Udbina zemqoradnik Mom~ilovi}, Stevan \urin - 1882, Mom~ilovi}a Kosa, Glina ratar Mom~ilovi}, Stevan Mi}in - 1888, Blata, Ogulin opan~ar Monika Stenli - glavna kuvarica *2 Mora~a, Nikola - *4 Moris Vilson - Engleska Srpski potporni fond u Bizerti *2 Mortvanski, Bogdan @ivin - 1890, Novi Be~ej zemqoradnik Mo{i}, Aleksandar Andrijin - 1880, Krstur, Novi Kne`evac paor Mo{na, Franti{ek - *4 Mo{trokol, Mitar Pavi}ev - Dobrska @upa, Cetiwe Mravqe, Milan - Slovenija (do{ao iz Italije) Mrakovi}, Milan Aleksin - 1888, Narta, ^azma zemqoradnik Mrakovi}, Stevan K. - 1896, Vlahovi}, Glina zemqoradnik Mrakovi}, Stevo Milin - 1899, Dragotina, Glina zidar Mraovi}, Ilija \urin - 1897, Goliwa, Vrginmost stolar Mraovi}, Simo Adamov - 1894, Kozarac, Vrginmost zemqoradnik Mrvo{, Vladimir Nikolin - 1889, Gomirje, Ogulin novinar Mrvo{, Jova - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Mrvo{, Mile \okin - 1886, Poqana, Ogulin zemqoradnik Mrvo{, Petar Savin - 1884, Gomirje, Ogulin zemqoradnik Mrgi}, Mojsija - Srpska Krajina *4 Mrdaq, Mile Nikolin - 1893, Palanka, Gra~ac kelner Mrdan, Milan - *4 Mrdi}, Mihajlo ]etkov - 1898, @upa, Trebiwe zemqoradnik Mr|a, Vaso Vlajkov - 1877, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik Mr|a, Vid Nikolin - 1889, Ra{inovac, Biha} zemqoradnik Mr|a, David Davidov - 1891, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik Mr|a, \uro \urin - 1888, Ha{ani, Krupa zemqoradnik Mr|a, Jovo Jovanov - Birova~a, Dowi Lapac Mr|a, Milan - (?) *3p Mr|a, Mi}o Perin - 1886, Ba{inac, Prijedor zemqoradnik Mr|a, Rade Danilov - 1878, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik Mr|a, Stevo Vasilov - 1888, Visu}, Korenica zemqoradnik

220

Ilija Petrovi}

Mr|enovi}, Ba}o Petrov - 1895, Obqaj, Glina zemqoradnik Mr|enovi}, Marko Vuletin - 1873, Nik{i} zidar Mrzqak, Valentin - *4 Mrkailo, Dane - Radu~, Gospi} Mrkaji}, Ilija Jo{ov - 1875, Petrovi}i, Nik{i} Mrki}, Vidak Andrijin - Dragovoqi}i, Nik{i} Mrki}, Luka Savin - 1887, Dragovoqi}i, Nik{i} zemqoradnik Mrki}, Petar A}imov - 1868, Brebornica, Vojni} zemqoradnik Mrki}, Stanko \ur|ev - 1890, Brebornica, Vojni} zemqoradnik Mrkovi}, Lazo - *4 Mrkovi}, Mirko Savin - 1893, Nevesiwe tipograf Mrk{i}, Stanko - Srpska Krajina *4 Mrseq, Vladimir - *4 Mr{i}, Jovo - Srpska Krajina *4 Mr{ovi}, Petar Vasilijev - Mqeti~ak, [avnik Mr{uqa, Bo`o Novi~in - 1884, Naqe`i}i, Budva zidar Mr{uqa, Savo Novi~in - 1878, Naqe`i}i, Budva zemqoradnik Mudre{a, Andrija - Bokovo/Ceklin, Cetiwe *3s Mudre{a, Jovo I. - Bokovo/Ceklin, Cetiwe *3p Mudre{a, Nikola - Bokovo/Ceklin, Cetiwe *3p Mudri, Jan - *4 Mudri}, Mile \okin - 1893, Vajin Vrh, Ogulin fabri~ki radnik Mudri}, Mile Radev - 1895, Trojvrh, Ogulin zemqoradnik Mudri}, Mileta Milin - 1891, Vajin Vrh, Ogulin zemqoradnik Mudri}, Rade Milin - 1886, Vajin Vrh, Ogulin zemqoradnik Mudri}, Radi{a - Kordun Mu`deka, Du{an Milo{ev - 1896, Buzeta, Glina zemqoradnik Mu`deka, Pavle \urin - 1888, Buzeta, Glina zemqoradnik Muita, Jovan Nikolin - 1882, Telma}en/Erdeq, Rumunija tesar Mujadin, \uro Matijin - 1886, Bedenik, Belovar zemqoradnik Mulina, Petar Manojlov - 1893, Uk{i}i, Trebiwe zemqoradnik Mul{in(?), Sava Mirkov - 1891, Crna Gora, @abqak zemqoradnik Mumi} (Muni}?), Vasiq Mun}an, Milan - *4 Muwas, Ilija Miletin - 1893, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Muwas, Mane Jovin - 1892, Mlakva, Gospi} zemqoradnik Muwas, Nikola Bo`in - 1890, Dubrave, Ogulin pisar Muri{i}, Bogdan Jakovov - 1886, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Muri{i}, Mihajlo Jakovov - 1883, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Musturovi}, Marko Simov - 1893, Moriw, Kotor kelner Musulin, \or|e A}imov - 1889, Musulini, Ogulin zemqoradnik Musulin, Petar Jeremijin - 1891, Bukovica, Vojni} zemqoradnik Muti}, Andro - Srpska Krajina Muti}, Ilija Stojanov - 1885, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

221

Muhadinovi}, Marko Mitrov - 1895, Krajwi Do, Cetiwe zemqoradnik Mu~alica, Radovan - Gorwa Mora~a, Kola{in *3p Mu~alov, Milivoj Vasin - 1877, ^urug, @abaq zemqoradnik Mu~ibabi}, \or|e** - 1887, Qeskovi Do, Nevesiwe zemqoradnik Mu~ibabi}, Milan Antov - 1892, Biograd, Nevesiwe zemqoradnik Mu~ibabi}, Petar** Trifkov - 1888, Biograd, Nevesiwe rudar Mu{kiwa, Pajo Lukin - 1886, Stara Kr{qa, Sluw zemqoradnik Mu{tranov, Jovan Tacin - 1881, Boka, Se~aw zemqoradnik ade`da Lozinska - Rusija milosrdna sestra *2 Na|, Josip - *4 Naerlovi}, Marko - *4 Nakarada, Danilo-Dane - @eqava, Korenica *3p Nakarada, Jovan-Jojo - @eqava, Korenica *3p Nakarada, Sava - Dowi Lapac Nakarada, Svetozar - Dowi Lapac Nakarada, Svetomir Vujin - 1889, Li~ko Petrovo Selo, Korenica miner Napijalo, Stevan - Srpska Krajina *4 Naprta, \uro [ukov - 1889, Podum, Oto~ac zemqoradnik Naran~i}, Milan - Srpska Krajina *4 Naran~i}, Arsa Savin - 1888, Doqani, Oto~ac zemqoradnik Naran~i}, Bude Nikolin - 1893, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Naran~i}, Du{an \urin - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Naran~i}, \uro Nikolin - 1895, Grbe{i, Trebiwe zemqoradnik Naran~i}, Mane Nikolin - 1896, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Naran~i}, Milan Mi}in - 1888, Doqani, Oto~ac zemqoradnik Nardeli, Bo`o - Dalmacija *4 Nari{~kina, princeza - rukovodilac improvizovane ambulante *2 Nasti}, Tanasije Nevajdi}, Vaso Danin - 1891, Tuk, Korenica zemqoradnik Nevajdi}, Nikola Jovin - 1894, Tuk, Korenica zemqoradnik Negrojevi}, Dragutin Jovanov - 1901, Prahovo, Negotin |ak Nedeqkovi}, Blagoje Nedeqkov - 1869, Vrbi~ane, Prizren radnik Nedeqkovi}, Du{an Jovin - 1884, Me|a, @iti{te zemqoradnik Nedeqkovi}, Nikola Nedeqkov - 1891, Plawane, Prizren radnik Nedeqkovi}, Pera @ivanov - 1883, Banatska Palanka, Bela Crkva paor Nedeqkovi}, Todor Nedeqkov - 1892, Mu{nikovo, Prizren tesar Nedeqkovi}, Cvetko Nedeqkov - 1898, Gorwe Selo, Prizren radnik Nedimovi}, Du{an Dakin - 1894, Qusina, Krupa zemqoradnik Nedi}, Aron \okin - 1896, Mali Be~kerek/Banat, Rumunija limar Nedi}, Blagoje Simin - 1885, Gorwa Ra{enica, Grubi{no Poqe ratar Nedi}, Vladislav - *4 Nedi}, \uro Nedi}, Ilija -

N

222

Ilija Petrovi}

Nedi}, Jovan Nikolin - 1896, Divoselo, Dowi Lapac zemqoradnik Nedi}, Mili~ko \okov - 1878, Pe{ca, Berane Nedi}, Pavle Nedi}, Simo Nedi}, Stevo J. Nedi}, Todor - *4 Neznanovi}, Svetozar - *4 Neli Klark - milosrdna sestra *2 Nenadi}, \uro - Hercegovina Nenadi}, Ilija Lalev - 1894, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nenadi}, Kosta - *Hercegovina 4 Nenadi}, Mitar - Hercegovina *4 Nenadi}, Pavo - Grkavci, Trebiwe *3p Nenadi}, Simo - Hercegovina Nenezi}, Anto Nikolin - 1889, Velestovo, Cetiwe zemqoradnik Nenezi}, Jovo Radoji~in - 1888, Bijela, [avnik brodograditeq Nenezi}, Spasoje Radoji~in - 1891, Bijela, [avnik zemqoradnik Nestorovi}, Nikola Stevanov - 1889, Pavkov~ani, Petriwa zemqoradnik Nestorovi}, Paja Sovrin - 1886, Opatovac, Vukovar mlinar Nestorovi}, Stevan Kuzmanov - 1870, Divo{, Sremska Mitrovica ratar Ne{i}, Vasa Obradov - 1886, Novi Be~ej zemqoradnik Ne{i}, Velimir Dmitrov - 1899, Beograd elektrotehni~ar Ne{i}, @ivan Omerov - 1880, Novi Be~ej trgova~ki pomo}nik Niketin, Vlajko Niki}, Vaso S. - Dragovoqi}i, Nik{i} *3p Niki}, \uro Markov - 1882, Limqani, Bar zemqoradnik Niki}, Milan Milo{ev - 1888, Dragovoqi}i, Nik{i} zemqoradnik Niki}, Milovan Milo{ev - 1894, Dragovoqi}i, Nik{i} zemqoradnik Niklan(ovi}), Bo`o Ivov - 1890, Bliziku}e, Budva zemqoradnik Niklan, Ilija Nikov - \urmani/Spi~, Bar Nikovi}, Bo`o - Piva, Plu`ine *3p Nikovi}, Mitar Andrijin - 1892, ^elobrdo, Budva zemqoradnik Nikovi}, Petar Ilijin - 1885, Vera, Ogulin mesar Nikodijevi}, Adam Tasin - 1894, Sedlare, Svilajnac radnik u pivnici Nikola (ili Petar) - Toboqsk, Rusija barjaktar *3s Nikolaj Ivanovi~ - Rusija *2 Nikolin, @ivko Nikoli}, Arkadije Dimin - 1883, ^oka zemqoradnik Nikoli}, Blagoje Nikolin - 1874, Sredska, Prizren preduzima~ Nikoli}, Blagoje Nikolin - 1893, Pri{tina radnik Nikoli}, Bo`o - Boka Kotorska Nikoli}, Gligorije Nikolin - 1895, Retimqe, Orahovac zemqoradnik Nikoli}, Dimitrije Jovanov - 1894, Stan~evo/Crna Gora, Rumunija trg. pom. Nikoli}, \or|o Stojanov - 1886, Duli}i, Gacko zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

223

Nikoli}, \uro Ilijin - 1889, Veqi Zelari, Cetiwe zemqoradnik Nikoli}, @ivko Gli{in - 1887, Urqa(Crwa?Uqma?), Banat zemqoradnik Nikoli}, Jefto Lukin - 1894, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nikoli}, Jovan Nikoli}, Jovan P. - Boka Kotorska Nikoli}, Josif Markov - 1879, Uqanik, Daruvar pekar Nikoli}, Konstantin Stankov - 1884, Izvor, Lu`nica, Srbija zidar Nikoli}, Laza Aleksin - 1896, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nikoli}, Mane Nikolin - 1898, Gorwe Selo, Prizren radnik Nikoli}, Marijan Nikolin - 1897, Plawane, Prizren radnik Nikoli}, Marko Simin - 1893, Podbr|ani, Dubica zemqoradnik Nikoli}, Mata Ivanov - 1885, Dre`nica, Sluw zemqoradnik Nikoli}, Mile Davidov - 1882, Glavica, Krupa zemqoradnik Nikoli}, Milo{ Savov - 1894, Liverovi}i, Nik{i} zemqoradnik Nikoli}, Mirko Lukin - 1898, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nikoli}, Obren - Boka Kotorska Nikoli}, Pero Grujin - 1894, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nikoli}, Pero Ilijin - 1898, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nikoli}, Petar - *4 Nikoli}, Petar \urin - 1888, Dubica, Kostajnica zemqoradnik Nikoli}, Petar Lakov - 1889, ^evo, Cetiwe zemqoradnik Nikoli}, Savo Petrov - Zavrh, Nik{i} *3p Nikoli}, Svetozar Nikoli}, Stanko Vasin - 1890, Trwani, Slavonski Brod ma{inbravar Nikoli}, Stevan Arkadijev - 1886, Varja{/Banat, Rumunija zemqoradnik Nikoli{, Milo{ Jankov - 1892, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Niko{i}, Stani{a Jolev - 1894, Duli}i, Gacko zemqoradnik Nik~evi}, Bo{ko Ma{anov - Kli~evo, Nik{i} *3p Nik~evi}, Vidak Milijin - 1896, Bro}anac, Nik{i} zemqoradnik Nik~evi}, @ivko Ma{anov - Kli~evo, Nik{i} *3p Nik~evi}, Jovan Radomirov - 1885, Prijespa, Nik{i} kafexija Nik~evi}, Lazar Ivanov - Kli~evo, Nik{i} *3p Nik~evi}, Milan Markov - Kli~evo, Nik{i} *3p Nik~evi}, Milo{ \or|ijev - Kli~evo, Nik{i} *3p Nik~evi}, Mirko Radomirov - Prijespa, Nik{i} *3p Nik~evi}, Ne{ko Markov - Kli~evo, Nik{i} *3s Nik{i}, Aleksandar Ilijin - 1895, Kobiqak, Dvor zemqoradnik Nik{i}, Janko Lukin - 1896, Kobiqak, Dvor zemqoradnik Nik{i}, Jovo Petrov - 1889, Barlete, Gospi} zemqoradnik Nik{i}, Kosta Ninkovi}, Dmitar Perin - 1884, Popovi}i, Glamo~ zemqoradnik *4 Ninkovi}, Du{an Lazarev - 1887, Pa~ir, Ba~ka Topola kova~ i {ofer Ninkovi}, \or|e Petrov - 1881, Putinci, Ruma obu}ar Ninkovi}, \uro - *4

224

Ilija Petrovi}

Ninkovi}, \uro Savin - 1884, Obqajac, Sluw zemqoradnik Ninkovi}, Jovan Tripkov - 1880, Gorwe Vrbno, Trebiwe *3s Ninkovi}, Jovica - *4 Ninkovi}, Qubo - 1871, Necvije}e, Trebiwe *4 Ninkovi}, Milovan Milutinov - 1883, Dowe Vrbno, Trebiwe Ninkovi}, Novak Stojanov - 1893, Necvije}e, Trebiwe zemqoradnik Ninkovi}, Petar Milin - 1877, Perna, Krupa zemqoradnik Ninkovi}, Sava Timin - 1875, Svilo{, Beo~in zemqoradnik Ninkovi}, Spasoje Tripkov - 1891, Gorwe Vrbno, Trebiwe zemqoradnik Ninkovi}, Tomo - 1888, Necvije}e, Trebiwe *3p Nisim, A. - medicinar *1 Ni}etin, Vlajko Jovanov - 1885, Divo{, Sremska Mitrovica zemqoradnik Ni{evi}, \or|e Mili}ev - 1882, Javoraw, Zagreb fabri~ki radnik Ni{evi}, Milan - Srpska Krajina *4 Ni{evi}, Milo{ Lukin - 1888, Staro Selo Topusko, Topusko zemqoradnik Novak, Janko Novakov, Nedeqko Radev - 1864, Turija, Srbobran zemqoradnik Novakovi}, Aleksa Mi}in - 1890, Krweu{a, Petrovac zemqoradnik Novakovi}, Arsenije Teodorov - 1894, Strmen, Kostajnica trg. pomo}nik Novakovi}, Bo`o Nikolin - 1890, @elice, Andrijevica zemqoradnik Novakovi}, Vasa I. Novakovi}, Vaso \ukanov - 1893, Zavo|e, Gospi} rudar Novakovi}, Vaso Milin - 1891, Kirin, Topusko zemqoradnik Novakovi}, Vlado - Knin Novakovi}, Dmitar - *4 Novakovi}, \ura| Stevanov - 1885, Mrazovac, Krupa zemqoradnik Novakovi}, \uro Trifunov - 1889, Risovac, Petrovac zemqoradnik Novakovi}, Ilija Jovin - 1885, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Novakovi}, Ilija Jozin - 1894, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Novakovi}, Jova Spasojev - 1891, Dabrica, Stolac zemqoradnik Novakovi}, Jovan Perin - 1896, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Novakovi}, Jovo Te{in - 1894, Strmen, Kostajnica rudar Novakov(i}), Joca \urin - 1869, Kikinda zemqoradnik Novakovi}, Lazar Jovanov - 1890, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Novakovi}, Lazo Ilev - 1893, Kozin, Sanski Most zemqoradnik Novakovi}, Marko Mijajilov - 1888, ^emernica, Topusko zemqoradnik Novakovi}, Marko Simin - 1889, Dobra{nica, Dowi Lapac zemqoradnik Novakovi}, Milan - Lika Novakovi}, Milan Vojkanov - 1884, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik Novakovi}, Milan Savin - 1875, Susek, Beo~in ma{inbravar Novakovi}, Milo{ Stevanov - 1887, Glavica, Danilovgrad zemqoradnik Novakovi}, Nikola - *4 Novakovi}, Nikola Petrov - 1872, Kirin, Topusko drvodeqa Novakovi}, Nikola Petrov - 1892, Risovac, Petrovac zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

225

Novakovi}, Nikola Cvijin - 1893, Risovac, Petrovac zemqoradnik Novakovi}, Pero Stevin - 1888, Stari Majdan, Sanski Most opan~ar Novakovi}, Petar Andrin - 1889, Medinci, Podr. Slatina `elezni~ar Novakovi}, Petar Mojsijin - 1877, Glina kroja~ Novakovi}, Petar Stevanov - 1890, Gorwi Hrastovac, Kostajnica ratar Novakovi}, Rade \urin - 1890, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Novakovi}, Sava Savin - 1893, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Novakovi}, Savo Perin - 1886, Borovo Suhopoqsko, Virovitica ratar Novakovi}, Stevan Stankov - 1882, Drenova Glavica, Krupa zemqoradnik Novakovi}, Stevan Trivin - Risovac, Petrovac zemqoradnik Novakovi}, Stojan Todorov - 1892, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Novakovi}, Tanasija Tanasijin - 1888, Ugarci, Lijevno kova~ Novakovi}, Trivo Milijin - 1893, Grmu{a, Biha} zemqoradnik Novakovi}, Trifun Stevanov - 1892, Mrazovac, Krupa zemqoradnik Novi}, \uro \urin - 1891, ^anad/Banat, Rumunija zemqoradnik Novkovi}, Vaso Novkovi}, Gavrilo Simin - 1884, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Novkovi}, Dmitar Vasin - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Novkovi}, Luka Mi}in - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Novkovi}, Todor Tanasijin - 1896, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Novosel, Andrej - *4 Novosel, Frawo Ivanov - 1889, Podgra|e, Samobor kroja~ Novotni, Robert - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Nogi}, \uro Nogo, Trifko - Borija, Kalinovik Noguli}, Du{an Bo`in - 1892, Tvrdo{, Trebiwe zemqoradnik No`ini}, Petar Jovanov - 1891, Jo{evica, Glina zemqoradnik No`ica, Risto-Riva Stankov - 1897, Gali~i}, Qubiwe zemqoradnik Nonai}, Stavro Nonov - 1897, Perast, Kotor zemqoradnik Nosan, Franc - *4 Nosovi}, Baja Radev - 1883, Korita, Bile}a zemqoradnik Nosovi}, Jovan Milutinov - 1897, Korita, Bile}a zemqoradnik Nosovi}, Pavle - Korita, Bile}a *4 Nosovi}, Petar Milutinov - 1890, Korita, Bile}a zemqoradnik Notaro{, Mija Nikin - 1874, Ba{aid, Kikinda zemqoradnik agul, Petar Mladenov - 1884, Dobrica, Alibunar zemqoradnik Wegovan, \ura| Prokin - 1893, [alamuni}, Korenica zemqoradnik Wegovan, \uro Petrov - 1896, Dobro Selo, Dowi Lapac zemqoradnik Wegovan, \uro Petrov - 1898, Ma{i}, Nova Gradi{ka zemqoradnik Wegovan, \uro Stankov - 1885, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Wegovan, Mile Isakov - 1892, [alamumi}, Korenica zemqoradnik Wegovan, Mihailo - Buni}, Korenica Wegovan, Nikola Milin - 1894, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik

W

226

Ilija Petrovi}

Wegomir, Dimitrije Isin - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Jovo Aleksin - 1895, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Lazo Jovanov - 1884, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Mane Tanasijin - 1882, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Milan Dmitrov - 1882, Zavo|e, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Milan Tanasijin - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Wegomir, Nikola Trifunov - 1890, Vrebac, Gospi} zemqoradnik blak, Vinko Josipov - 1891, Zapoge, Medvode trgova~ki pomo}nik Obradovi}, Dane Milin - Dowi Lapac Obradovi}, Dmitar Bla{kanov - Velika Cesta/Divoselo, Gospi} Obradovi}, Drago Milosavov - 1880, Tepca, @abqak zemqoradnik *3l Obradovi}, \uro Manojlov - 1888, Klenovac, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, @ivko - *4 Obradovi}, Igwat Zarijin - 1884, Velika Pisanica, Belovar zemqoradnik Obradovi}, Ilija Petrov - 1893, Rudopoqe Bruvawsko, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, Ilija Radev - 1889, Virova~a, Dowi Lapac zemqoradnik Obradovi}, Ilija Tanasijin - Divoselo, Gospi} Obradovi}, Janko Josifov - 1895, Divoselo, Gospi} Obradovi}, Janko-Da{an Jovanov - 1884, Divoselo Gospi} Obradovi}, Jovo - Tepca, @abqak *3l Obradovi}, Joso - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Obradovi}, Luka Danin - Divoselo, Gospi} Obradovi}, Luka ]irin - 1881, Galovac, Belovar radnik Obradovi}, Milan Dmitrov - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Obradovi}, Milan Jovanov - 1890, Daba{nica, Dowi Lapac zemqoradnik Obradovi}, Milan Jocin - 1889, Zemun zemqoradnik Obradovi}, Milan Obradov - 1895, Miqevac, Dowi Lapac zemqoradnik Obradovi}, Milan Pavlov - 1887, Dowi Lapac trgovac Obradovi}, Mile Jovin - 1885, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, Mile Pantin - 1888, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Obradovi}, Mileta - Tepca, @abqak *3s Obradovi}, Mileta Radev - 1888, Tepca, @abqak zemqoradnik Obradovi}, Milo{ Dmitrov - 1895, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Obradovi}, Milo{ Jandrijin - 1891, Dowi Lapac zemqoradnik Obradovi}, Mihailo \uri~in - 1883, Tepca, @abqak zemqoradnik Obradovi}, Nikola Ilijin - 1898, Dowi Lapac zemqoradnik Obradovi}, Petar-Peko Danin - Divoselo, Gra~ac Obradovi}, Petar-Papo** Markov - 1896, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, Rade Tripunov - 1895, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, Radovan Stevanov - 1893, Imsovci, Daruvar elektri~ar Obradovi}, Sava Savin - 1889, Dolovi, Gra~ac zemqoradnik Obradovi}, Savo - Sedlari, Trebiwe Obradovi}, Stevan Jovanov - 1893, Daba{nica, Dowi Lapac zemqoradnik

O

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

227

Obradovi}, Cvetko Savin - 1893, Sedlari, Trebiwe Obrenovi}, Damjan Petrov - 1863, Dowa Vele{wa, Kostajnica kova~ Obrenovi}, Du{an - Banija Obri}, Dragan Budin - 1896, Krbavica, Korenica zemqoradnik Obri}, Milovan Milin - 1892, Krbavica, Korenica zemqoradnik Obu}inski, \uro Savin - 1879, I|o{, Kikinda zemqoradnik Ogwanovi}, Joca Savin - 1887, Semarton/Banat, Rumunija zemqoradnik Ogwanovi}, Milan Stojanov - 1884, Dragotina, Glina zemqoradnik Ogwanovi}, Rade Mili}ev - 1897, Bijelo Poqe, Korenica zemqoradnik Ogwanovi}, Stevan Stoj{in - 1892, Javnica, Dvor zemqoradnik Ogwenovi}, Adam - Banija Ogwenovi}, \uro Savin - 1894, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Ogwenovi}, Mile - Slavonija Ogwenovi}, Rade Lukin - 1867, So~anica, Dvor zemqoradnik Ogwenovi}, Stevo Ogrizovi}, Rade Petrov - 1893, Blata, Ogulin zemqoradnik Odavi}, Mitar - 1889, Trebiwska [uma, Trebiwe Odalovi}, Niko \urin - 1899, Lastva Grbaqska, Kotor zemqoradnik Odalovi}, Petar Mijailov - 1880, Stepen, Gacko zemqoradnik Odalovi}, Petro Gligov - 1898, \enovi}i, Herceg Novi (do{ao iz Italije) Odanovi}, Lazar Savin - 1894, [iroka Kula, Gospi} Odanovi}, Petar Todorov - 1886, [iroka Kula, Gospi} Odaxi}, Aleksandar Milanov - 1893, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Odovi}, Milovan Jovanov - 1893, Po{}ewe, [avnik zemqoradnik O`egovi}, Mile Savanov - 1888, Strigova, Dubica zemqoradnik Oka{, Bo`o Aleksin - 1883, Mre`nica, Sluw zemqoradnik Okiqevi}, Mihajlo Markov - 1864, Jasenik, Gacko zemqoradnik Okiqevi}, Novak Pavlov - 1887, Platice, Gacko Okiqevi}, Petko \okin - 1895, Platice, Gacko zemqoradnik Okiqevi}, Simat Simin - 1892, Platice, Gacko zemqoradnik Oklobxija, Jovo \ukanov - 1897, Medak, Gospi} zemqoradnik Oklobxija, Jovo Lukin - 1895, Medak, Gospi} zemqoradnik Okuli}, Jovan Andrijin - 1888, Lasovac, Belovar zemqoradnik Olarevi}, @arko \or|ev - 1893, Zemun zemqoradnik Olbina, Dane - Krbavica, Korenica Olbina, Danilo N. - Lika Oliva Kelso King - Australija *2 Oliva Lox - *2 Oliva Smit - sestra *2 Oliva Tremejn Majls - bolni~arka *2 Oliva Xurden - doma}ica *2 Oluja, Jovo Bo`in - 1884, Ba~kovica, Belovar rudar Oluji}, Simo - *4 Oluji}, Todor - *4

228

Ilija Petrovi}

Olu{ki, Ivan Oqa~a, Ilija Pavlov - 1893, Ivawska, Krupa zemqoradnik Oqa~a, Petar Nikolin - 1895, Ivawska, Krupa zemqoradnik Oqa~a, Rade \urin - 1889, Ivawska, Krupa zemqoradnik Oqa~a, Sava Markov - 1881, Obre`gorwa, Pakrac trgovac Omaqev, Mladen @ivin - 1877, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Omahen, Venceslav - *4 Omerovi}, Mehmed - *4 Omorac, Nikola - Banat *4 One{ko, Dimitrije Georgijevi~ - Rusija poru~nik-pilot Opala, Dane Gavrin - 1892, Gorwi Lapac, Dowi Lapac fabri~ki radnik Opala, Dane \urin - 1897, Gorwi Lapac, Dowi Lapac zemqoradnik Opali}, Milan Danin - 1893, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Opali}, Rade Jandrin - 1881, Komi}, Udbina zemqoradnik Opara, Anton Ivanov - 1893, Primo{ten, [ibenik lo`a~ parnih kotlova Opa~i}, \uro Nikolin - 1894, Javoraw, Dvor zemqoradnik Opa~i}, \uro Lukin - 1894, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik Opa~i}, \uro Milo{ev - 1893, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Opa~i}, Ilija Bo`in - 1892, Dowi Lapac zemqoradnik Opa~i}, Ilija Jovanov - 1895, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Opa~i}, Jovan Ilijin - 1900, ^agli}, Pakrac zemqoradnik Opa~i}, Jovo Savin - 1889, Dowi Lapac zemqoradnik Opa~i}, Luka Milin - 1884, Komi}, Udbina zemqoradnik Opa~i}, Petar Stani{in - 1895, Kestenovac, Petrovac zemqoradnik Opa~i}, Stevo Opa{i~ - Qubqana u~iteq *4 Opri}, Ni}a Perin - 1879, Kikinda zemqoradnik Opsenica, Jovo Mi}in - 1895, [alamuni}, Korenica zemqoradnik Orbovi}, Anto Gavrilov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Krsto Andrijin - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Marko Prentov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Pavle Jolev - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Pajo Maksimov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Risto Simov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Sava ]etkov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Orbovi}, Simo Tripkov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik *3p Orbovi}, Stevan Milo{ev - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Oreq, Branko - Srpska Krajina *4 Oreq, Janko Todin - 1891, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Oreq, Pajo Mijatov - 1882, Kloko~evik, Slavonski Brod zemqoradnik Oreq, Stevo Milin - 1894, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Ore{kovi}, Ivan Markov - 1887, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Orli}, Vaja Milin - 1893, Vida{i}, Gospi} zemqoradnik Orli}, Dra`e - Korenica

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

229

Orli}, Ivan Andri(ji)n - 1886, Gru`, Dubrovnik mornar Orli}, Jova Budin - 1892, Vranova~a, Korenica zemqoradnik Orli}, Milan Budimirov - 1891, Korenica, Gospi} |ak Orlovi}, Du{an Labudov - 1895, Seoca, Virpazar zemqoradnik Orlovi}, Ilija Milin - 1896, Rapajin Do, Oto~ac zemqoradnik Orlovi}, Jovo \urin - 1887, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Orlovi}, Nikola - Plo~a, Gra~ac *3p Orozovi}, Andrija Tomin - 1879, Perlez, Zrewanin zemqoradnik Orozovi}, \ura Tomin - 1882, Perlez, Zrewanin pastir Osep~uk, Mihajlo Jevdokimov - 1888, Dubrijanke, Var{ava, Poqska ratar Osmaji}, Simo Novi~in - oko 1892, Milo{evi}i/Piva, Plu`ine *3p Ostojin, Lazar - *4 Ostoji}, Du{an Jevtov - 1877, Divo{, Sremska Mitrovica zemqoradnik Ostoji}, \ura - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Ostoji}, \uro Gaji~in - 1891, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Ostoji}, \uro Petrov - 1889, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Ostoji}, Jakov Ilijin - Pitomine, @abqak Ostoji}, Kuzman Radev - 1896, @irovac, Dvor zemqoradnik Ostoji}, Nikola Stankov - 1887, @irovac, Dvor bravar Ota, Vaclav - *4 Ota{evi}, Andrija - Cuce, Cetiwe dobrovoqac u ameri~koj vojsci Ota{evi}, Mihajlo - Wegu{i, Cetiwe *3p O~arevi}, Gligor Nedeqkov - 1892, Poli~ka, Kosovska Kamenica ratar Oxa, Vuk Markov - [i{i}i, Budva Oxa, Pero Jovov - [i{i}i, Budva avi}, \ura Jovanov - 1884, Primi{qe, Sluw zemqoradnik Pavi}, Jovo - *4 Pavi}, Marko Simin - 1886, Budimli} Japra, Sanski Most zemqoradnik Pavi}, Mile - *4 Pavi}, Mitar Nikolin - 1880, Grude, Stolac kafexija Pavi}, Petar Nikolin - 1883, Graovqan, Pakrac zemqoradnik Pavi}, ^edomir - [avnik Pavi}evi}, Andrija - Crna Gora Pavi}evi}, Lazar Bogdanov - 1881, Ubli, Podgorica zemqoradnik Pavi}evi}, Lazo Radowin - 1869, Rsojevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Pavi}evi}, Luka [ulev - 1882, Ulciw, zemqoradnik Pavi}evi}, Marko Radoji~in - 1880, Do Pje{iva~ki, Nik{i} zemqoradnik Pavi}evi}, Milovan Bo{kov - 1888, Rsojevi}i, Danilovgrad miner Pavi}evi}, Milosav Bla`ijin - 1888, Rsojevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Pavi}evi}, Milutin Lazov - 1885, Rsojevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Pavi}evi}, Nikola Markov - 1889, Gorwi Rsojevi}i, Danilovgrad ratar Pavi}evi}, Sava [ulev - 1885, Rsojevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Pavi}evi}, Simo Bla`ov - 1893, Slap, Danilovgrad rudar

P

230

Ilija Petrovi}

Pavi}evi}, Stanko Krcunov - 1894, Rsojevi}i, Danilovgrad zemqoradnik Pavkovi}, Jovo \ur|ev - 1892, Demirovac, Dubica zemqoradnik Pavkovi}, Milan \or|ev - 1865, Jo{an, Udbina radnik Pavlek, Antonin - *4 Pavlekovi}, Vjekoslav Ivanov - 1895, Belovar ma{inist Pavletovi}, @arko Pavlov - 1893, [trpce zidar Pavli}, Jovan - *4 Pavlica, Adam Adamov - 1890, Bestrma, Petriwa zemqoradnik Pavlica, Anton - Srpska Krajina *4 Pavlica, Bogdan \urin - 1883, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Dane Ilijin - 1891, Komi}, Udbina zemqoradnik Pavlica, \uro Mitrov - 1889, Komi}, Udbina zemqoradnik Pavlica, Jovan Jankov - 1886, Po~iteq, Gospi} pisar Pavlica, Jovo Isin - 1893, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Mile - Vrebac, Gospi} Pavlica, Milo{-Mi}o Danin - 1896, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Mirko(Marko?) Filipov - 1882, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Nikola Dmitrov - 1882, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Nikola Milentijev - 1883, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavlica, Petar Dmitrov - Po~iteq, Gospi} Pavlica, Petar Danilov - 1893, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Pavli~, Alojz - Slovenija (so{ao iz Italije) Pavlovi}, \uro Stevanov - 1880, Mrazovac, Krupa Pavlovi}, Ilija @ivkov - 1877, Srpska Po`e`ena/Klisura, Rumunija paor Pavlovi}, Ilija Mitrov - 1886, Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Ilija Perov - 1881, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Janko - *4 Pavlovi}, Krsto-Kora} Perov - 1885, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Lazar - *4 Pavlovi}, Marko Ninkov - 1893, Kirin, Topusko zemqoradnik Pavlovi}, Marko Pavlov - 1897, Kiwa~ka, Sisak fabri~ki radnik Pavlovi}, Milosav J. - 1878, Seline, [avnik Pavlovi}, Milo{ Stankov - 1879, Slobo{tina, Slav. Po`ega zemqoradnik Pavlovi}, Mihailo-Mi}o** Jovov - 1893, Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Ogweslav Lazarov - 1897, Bijela, Herceg Novi zemqoradnik Pavlovi}, Pero - *4 Pavlovi}, Petar Lazov - 1896, Pa{trovi}i, Budva zemqoradnik Pavlovi}, Rade Milin - 1893, Ora{ko Brdo, Petrovac zemqoradnik Pavlovi}, Stanko - *4 Pavlovi}, Stanko Jovanov - 1885, Dowi Kirin, Topusko zemqoradnik Pavlovi}, Stojan - Banija Pavlovi}, Todor - 1878, Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Tripko Lukin - 1882, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Pavlovi}, Filip Lukin - 1871, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi ratar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

231

Pav~i}, Bogdan Petrov - 1898, Novo Milo{evo, Novi Be~ej |ak Pav~i}, Frawo - *4 Paganetini - Francuska rukovalac dinamo-ma{inom *2 Padbaica, Branko Lazin - 1885, Tewa, Osek zemqoradnik Pade`anin, @ivko Vasin - 1889, Obre`, Pe}inci zemqoradnik Pade`anin, Mile Stevanov - 1892, Podgorje, Vojni} zemqoradnik Pade`anin, Mihailo - Krwak, Karlovac Padrov, Ilija Petrov - 1896, Glavina, Imotski zemqoradnik Pa|en, Mihajlo Nikolin - 1886, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Pa|en, Petar Stevanov - 1884, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Pa`in, Ilija Arsenov - 1891, Goliwevo, Lijevno zemqoradnik Pa`in, Jefto - Zupci, Trebiwe *4 Pa`in, Lazar Jovin - 1892, Zupci, Trebiwe zemqoradnik Pa`in, Stojan - Zupci, Trebiwe *4 Pazdan, \uro Miladinov - 1877, Johovica, Velika Kladu{a zemqoradnik Pai~evi}, Jovan Perin - 1893, Pale, Sarajevo zemqoradnik Pajali}, Mile Nikolin - 1886, Karezovci, Gradi{ka zemqoradnik Paji}, Dobrivoje Milutinov - 1883, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Paji}, Ilija Stevanov - 1895, Crkveni Bok, Sisak pekar Paji}, Marko Samuilov - 1895, Slavsko Poqe, Topusko zemqoradnik Paji}, Milan Milo{ev - 1881, Silba{, Ba~ka Palanka kroja~ Paji}, Mili} Jovanov - 1884, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Paji}, Nikola (1) - *4 Paji}, Nikola (2) - *4 Paji}, Petar Nikolin - 1892, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Paji}, Svetozar Isakov - 1879, Silba{, Ba~ka Palanka zemqoradnik Pajovi}, Nikola Manov - 1894, Golubovci, Podgorica zemqoradnik Paj~in, Ilija - *4 Paki}, Ilija Mihajlov - 1888, Krupaw kelner Palavestra, Branko - Mostar Palavestra, Luka - Mostar Palavestra, Tatko(?) - Mostar Pala~kovi}, Milan Markov - 1886, Moriw, Kotor kelner Paliku}a, Vlado - Zasad, Trebiwe Pali}, \ura Jovin - 1889, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Palmica(?), Stojan Petrov - 1893, [vrakarica, Dvor zemqoradnik Palcar, Jovan - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Pamasjuk, Horn Gavrilovi~ - 1884, Zaslu{no, @uro{ni~ka, Rusija obu}ar Pandr{, Anton Andrijin - 1884, Suknovci, Drni{ trgovac Pandurov, Ivan Milivojev - 1892, Silba{, Ba~ka Palanka kasapin Pandurovi}, Ilija - *4 Pandurovi}, Jovo - *4 Panekovi}, \uro Jakovov - 1890, Krbavica, Gospi} zemqoradnik Pani}, \uro Jovanov - 1880, Velika Gradusa, Petriwa zemqoradnik

232

Ilija Petrovi}

Pani}, Marko Pani}, Milo{ - Krwak, Karlovac Pani}, Nikola Bo{kov - 1892, Klepci, Stolac zemqoradnik Pani}, Nikola Petrov - 1885, Ba~ka Palanka zemqoradnik Pani}, Slavko - *4 Panteli}, Damjan Jovanov - 1878, Memiska, Kostajnica rudar Panteli}, \or|e S. - 1895, Kragujevac Panteli}, \uro - *4 Panteli}, Nikola - *4 Panti}, Aleksandar Pantin - 1884, Bujanovac zemqoradnik Panti}, Du{an Nikolin - 1888, Prokupqe obu}ar Panti}, Petar Qubomirov - 1874, Be{enovo, Sremska Mitrovica kova~ Panti}, Toma Mitin - 1861, @abaq zemqoradnik Pantovi}, Lazar - 1889, Zupci, Trebiwe *3p Pawevi}, Ilija Lukin - 1888, [tikada, Gra~ac zemqoradnik Pawevi}, Nikola Dmitrov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Pawkovi}, \uro Dmitrov - Mogori}, Gospi} Pawkovi}, Manojlo Trivunov - 1889, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Pawkovi}, Milo Isin - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Pawkovi}, Nikola Stevanov - 1888, Korenica |ak Paovi}, Bo`o Mitrov - 1895, O~ini}i, Cetiwe radnik Paovi}, Stevo Prelev - Lastva, Kotor *3p Papan, Vaso Mitrov - Papani/Spi~, Bar Papan, Marko M. \. - Papani/Spi~, Bar Papan, Tomo M. - Papani/Spi~, Bar Pape`, Jo`ef - *4 Papi}, Jefto \okov - Koravlica, Nik{i} Papi}, Jovan - 1872, Vlahiwa, Bile}a Papi}, Jovan Jeftov - 1890, Doma{evo, Trebiwe trgova~ki pomo}nik Papi}, Sava \okov - Koravlica, Nik{i} Papi}, Stevan - Koravlica, Nik{i} Papovi}, Vasa Ilijin - 1889, Zalu`nica, Oto~ac kasapin Paprica, Stanko - Srpska Krajina *4 Paravina, Pavle - Srpska Krajina *4 Parada, Josip Josipov - 1877, Molat, Zadar mornar Para}, Dujo Mijatov - 1863, Skradin la|ar Pare`anin, Gajo Ja{in - 1890, Panik, Bile}a zemqoradnik Pare`anin, \oko Lazarev - 1885, Panik, Bile}a Pare`anin, Todor - 1892, Zavo|e, Bile}a Pare`anin, [}epan - Panik, Bile}a Paripovi}, Vaso Radev - 1894, Krbavica, Korenica zemqoradnik Paripovi}, Damwan \urin - 1885, Trnovac, Glina zemqoradnik Paripovi}, Mile Ilijin - 1886, Kr{, Gospi} zemqoradnik Paripovi}, Petar Mihailov - 1894, Kr{, Gospi} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

233

Paripovi}, Rade Paripovi}, Todor Mihailov - 1885, Kr{, Gospi} zemqoradnik Parovi}, Todor Radev - 1892, Biograd, Nevesiwe zemqoradnik Paroubek, Vaclav - *4 Paska{, Jovo - 1884, Oraovac, Dowi Lapac *3p Pasuqski, Dragutin Obradov - 1893, Semarton/Banat, Rumunija paor Patalovi}, Dmitar Mijajlov - 1892, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Patik, Franti{ek - *4 Paukovi}, Mane Mitrov - 1884, Jo{an, Udbina zemqoradnik Pauni}, Vasa Adamov - 1871, Jo{avica, Petriwa zemqoradnik Pauni}, @arko Mitrov - 1888, Bano{tor, Beo~in kova~ Pauni}, Stanimir Mitrov - 1891, Bano{tor, Beo~in zemqoradnik Paunovi}, Du{an Jovanov - 1896, Bjelovac, Kostajnica zemqoradnik Paunovi}, Mile Ilijin - 1886, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Pahor, Josip - *4 Pa{ajli}, Savo Antov - Zovi Do, Nevesiwe Pa{ali}, Lazar - *4 Pa{i}, Dane \urin - 1880, Javornik, Dvor kova~ Pa{i}, Jovo - *4 Pezirep, Tripko - Trebiwe Pejakovi}, Jovan Obrenov - 1898, Godijeqi, [avnik zemqoradnik Pejakovi}, Marko Lukin - 1886, Qubotiw, Cetiwe rudar Pejakovi}, Petar Jovanov - 1895, Bliwski Kut, Sisak zemqoradnik Pejanovi}, Labud Milo{ev - Dobrska @upa, Cetiwe Peja{inovi}, Jovo - *4 Pejinovi}, Arso Danilov - Mekiwar, Udbina Pejinovi}, Ilija Stevanov - 1874, Tuk, Korenica zemqoradnik Pejinovi}, Nikola Peji}, Du{an - *4 Peji}, \uro Pej(i)novi}, Jovan Vojin - 1896, Radu~, Gospi} zemqoradnik Pejnovi}, Jovo Lukin - 1893, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Pejnovi}, Mile Jovin - 1883, Sviwarica, Vojni} zemqoradnik Pejnovi}, Nikola - Lika *3p Pejovi}, Andrija - Mokrine, Herceg Novi Pejovi}, Bo{ko Radov - Orah, Cetiwe Pejovi}, Drago Lukin - 1891, Ceklin, Cetiwe brodograditeq Pejovi}, \uro Savov - 1894, Gorwi Kraj, Cetiwe zemqoradnik Pejovi}, Ilija Jovanov - 1894, Trubjela, Nik{i} zemqoradnik Pejovi}, Jevrem Jovetin - 1890, Velimqe, Nik{i} zemqoradnik Pejovi}, Joko Radov - Orah, Cetiwe Pejovi}, Jo{o N. - 1898, Dodo{i, Cetiwe Pejovi}, Lazo Nikolin - Ceklin, Cetiwe Pejovi}, Maksim Jovov - 1893, Grbe, Danilovgrad zidar

234

Ilija Petrovi}

Pejovi}, Marko Mitrov - 1889, Wegu{i, Cetiwe Pejovi}, Milan - Bjelice, Cetiwe Pejovi}, Mladen Jovanov - 1881, Mataruge, Nik{i} zemqoradnik Pejovi}, Novica - ]ekli}i, Cetiwe *3p Pejovi}, Petar - ]ekli}i, Cetiwe *3p Pejovi}, Petar Radov - Orah, Cetiwe Pejovi}, Stevo - Rudine, Nik{i} *3p Pejovi}, Todor Vasov - 1879, Petrovi}i, Nik{i} zemqoradnik Pej~i}, @ivadin Mijalkov - 1891, Glogovac, Bela Palanka zidar Pekarek, Antonin - *4 Peki}, Milovan Milo{ev - 1890, Vequn, Sluw zemqoradnik Peki}, Ra{o J. - Previ{, [avnik *3s Pekovi}, Grujica Pavlov - Krwa Jela, [avnik Pekovi}, Jovan Milanov - Krwa Jela, [avnik Pekovi}, Milovan Mukov - Krwa Jela, [avnik Pekovi}, Risto Pavlov - Krwa Jela, [avnik Pelikan, Vaclav - *4 Pelinovi}, Du{an Milin - 1886, Barna, Grubi{no Poqe lo`a~ Pelki}, Todor - Opli~i}i/Domanovi}i, ^apqina *3s Pelcer - [vajcarska bolni~ar *2 Pemac, Lazar Stevanov - 1888, Kalati, Biha} zemqoradnik Penavski, Mita Omerov - 1880, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik Pendo, Du{an Petrov - 1883, ^vaqina, Trebiwe zemqoradnik Pendo, Nikola - ^vaqina, Trebiwe Peni}, Mili} Stankov - 1895, Krwak, Karlovac zemqoradnik Pepi}, Nikola Kojin - 1885, Hrgar, Biha} zemqoradnik Pepi}, Simo - *4 Perazi}-]epovi}, Pero Markov - Godiwe/Crmnica, Bar *3p Perazi}, Du{an (1) - Boka Kotorska *3s Perazi}-Novakovi}, Du{an Jokov (2) - Godiwe/Crmnica, Bar *3s Perazi}, Savo Vidov - Pa{trovi}i, Budva Perak, Mato \urin - 1885, Sesvete Po`e{ke, Slav. Po`ega zemqoradnik Perakovi}, Jovo Perakovi}, Stevo Josifov - 1895, Strmac, Velika Gorica zemqoradnik Peranovi} (Perinovi}?), Jovo - *4 Perat, Marko Perov - 1893, Lukovo, Nik{i} zemqoradnik Pervan, Anton Perve{, Ante Pavlov - 1894, Kri~ke, Drni{ radnik Peren~evi}, Vaso - Srpska Krajina Peren~evi}, Jovan Vujin - 1890, Ostro`in, Vrginmost stolar Perz - upravnica jedinice u Mladenovcu *2 Perinovi}, Rade Jovanov - 1890, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Peri}, Dragan - *4 Peri}, \uro Savin - 1894, Koloni}, Petrovac zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

235

Peri}, Milivoje Nikolin - 1889, Dowi Poloj, Sluw fabri~ki radnik Peri}, Nenad Stevin - 1874, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Peri}, Petko - *4 Peri}, Stevan Antonijev - 1894, Katinci, Podr. Slatina zemqoradnik Peric, dr Qudevit - Slovenija (do{ao iz Italije) Peri~i}, \uro Lazov - 1894, Krtoli, Tivat Peri{i}, Aleksandar To{in - 1889, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Peri{i}, \uro Damjanov - Kosijeri, Cetiwe Peri{i}, Ilija - Gacko *3p Peri{i}, Krsto Ristov - 1889, Bituwa, Stolac zemqoradnik Peri{i}, Luka Trifkov - 1890, Predoqe, Stolac zemqoradnik Peri{i}, Ma{an Lukin - Kosijeri, Cetiwe Peri{i}, Milan Perin - 1888, Vlahovi}i, Qubiwe kwigovo|a Peri{i}, Nikola Petrov - Kosijeri, Cetiwe Peri{i}, Filip Lukin - Kosijeri, Cetiwe Peri{i}, [piro Simov - 1890, Vrawska, Bile}a zemqoradnik Perko, Nace - Slovenija (do{ao iz Italije) Perkovi}, Vukota Ristov - 1893, Vir/Vidrovan, Nik{i} Perkovi}, Nikola Radov - Vir/Vidrovan, Nik{i} Perkovi}, Risto Antov - 1860, Lukovo, Nik{i} Perovi}, Blagota - Cuce, Cetiwe *3p Perovi}, Vladislav To{ov - 1884, Bawani, Nik{i} trg. pomo}nik Perovi}, @ivko - Dani}i, Gacko *3s Perovi}, Jovan Jeftov - 1892, Macavare, Nik{i} zemqoradnik Perovi}, Luka Gavrilov - 1895, Macavare, Nik{i} zemqoradnik Perovi}, Marko Vasov - 1887, Rudine, Nik{i} zemqoradnik Perovi}, Milan Bakmazov - 1893, Buenos Aires, Argentina Perovi}, Milan Milovanov - Borowina, Danilovgrad Perovi}, Novak - Bawani, Nik{i} *3s Perovi}, Rade Radowin - 1868, Drence, Medve|a zemqoradnik Perovi}, Radovan P. Perovi}, Radovan Radosavov - 1891, Vrapci, Kur{umlija zemqoradnik Perovi}, [piro Markov - 1889, Orahovac, Kotor pomorski oficir Pero{evi}, Nikola Pavlov - 1882, [a{, Kostajnica zemqoradnik Pertovt, Ivan - *4 Peru{a, Rudolf Tomin - 1890, Dowa Krup~ina, Jastrebarsko zemqoradnik Peru{i}, Ivan - *4 Petelin, Franc - *4 Peterle, Josip - *4 Petijevi}, Jovan Gajov - 1879, Petijevi}i, Herceg Novi zemqoradnik Petijevi}, Jovan Krstov - 1891, Petijevi}i, Herceg Novi Petijevi}, Nikola Jovi~in - 1897, Petijevi}i, Herceg Novi (do{ao iz Italije) Petijevi}, Petar Jovanov - 1891, Petijevi}i, Herceg Novi zemqoradnik Petkov, Ivan - *4

236

Ilija Petrovi}

Petkovi}, Dima Petkov - 1894, Gorwe Selo, Prizren radnik Petkovi}, \or|e Petkovi}, \uro Simin - 1893, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Petkovi}, Jovan Mijajlov - 1884, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Petkovi}, Milo{ Petrov - 1883, Vrbi~ani, Prizren zidar Petkovi}, Nedo - *4 Petkovi}, Petar Dmitrov - 1893, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Petkovi}, Petko Petkov - 1897, Mu{nikovo, Prizren radnik Petkovi}, Rade Radev - 1890, Vel. Peratovica, Grubi{no Poqe zemqoradnik Petkovi}, Stevo Milin - 1886, Kik, Gra~ac zemqoradnik Petkovi}, Stojan Petkov - 1895, Plawane, Prizren radnik Petkovi}, Cvetko Petkov - 1895, Sevce, [trpce zemqoradnik Petku{i}, Mirko Petrakovi}, Spaso Pilipov - 1879, Buni}, Korenica zemqoradnik Petri}, Vojo Milanov - 1884, Studenci, Gospi} zemqoradnik Petri}, Iso-Crni Danin - 1888, Studenci, Gospi} zemqoradnik Petri}, Jovo - *4 Petri}, Mate Ivanov - 1893, Vis fabri~ki radnik Petri}, Mojsija Petri}, Nikola Naumov - 1897, Studenci, Gospi} zemqoradnik Petri~evi}, Luka - Cetiwe *3p Petri~evi}, Filip - Cetiwe *3s Petri~i}, Vujo Milin - 1888, Mihaqevac, Korenica zemqoradnik Petri~i}, Nikola - Srpska Krajina Petri~i}, Stevan Jovanov - 1892, Korenica op{tinski pisar Petri{i}, Slavko Milo{ev - 1895, Samo{, Alibunar obu}ar Petrov, Mladen Stevin - 1878, Elemir, Zrewanin zemqoradnik Petrovi}, Aleksa Adamov - 1892, Brezovo Poqe, Glina zemqoradnik Petrovi}, Bogdan Nikolin - 1890, Kqu~ trgova~ki poslovo|a Petrovi}, Veqko Krstin - 1895, Jagrovica, Ni{ kelner Petrovi}, Vojislav Maksimov - 1885, Para}in univ. nastavnik Petrovi}, David - *4 Petrovi}, Danilo - *4 Petrovi}, Dimitrije - Krbavica, Korenica Petrovi}, Dmitar Lazin - 1879, Grabovac, Korenica zemqoradnik Petrovi}, dr Nikola Pavi}ev-Pavlov - 1867-1931, Kosor, Podgorica *1 *2 Petrovi}, Du{an Dmitrov - 1895, Vrbnik, Knin kafexija Petrovi}, \uro Lazin - 1888, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Pe(t)rovi}, @ivko Dragutinov - 1888, Borowina, Danilovgrad |ak Petrovi}, Ivan - *4 Petrovi}, Ivan B. - 1900, Melenci, Zrewanin Petrovi}, Ilija Nenadov - Orahovac, Kotor *3s Petrovi}, Jovan (1) - *4 Petrovi}, Jovan (2) - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

237

Petrovi}, Jovan @ivanov - 1892, Divo{, Sremska Mitrovica zemqoradnik Petrovi}, Jovo Danin - 1892, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Petrovi}, Jovo Petrov - 1885, Smiqan, Gospi} rudar Petrovi}, Josif Petrov - 1895, Lapqe Selo, Pri{tina du}anxija Petrovi}, Lazo Vasin - 1895, Grubi{no Poqe pekar Petrovi}, Lazo Ristov - 1894, Zagora, Trebiwe travar Petrovi}, Mane - Srpska Krajina *4 Petrovi}, Milan Petrov - 1896, @iviwane, Prizren elektri~ar Petrovi}, Mile Petrov - 1880, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Petrovi}, Milo{ - Srb, Dowi Lapac *3p Petrovi}, Mirko Jocin - 1891, Lijevno pekar Petrovi}, Mi}o - *4 Petrovi}, Nikola - Korenica *3p Petrovi}, Nikola Vasiqev - 1884, Klasnik, Glina `elezni~ki radnik Petrovi}, Nikola Markov - 1889, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Petrovi}, Nikola Petrov - 1894, Lipqan, Pri{tina zemqoradnik Petrovi}, Ostoja - *4 Petrovi}, Radovan - Zagora, Trebiwe Petrovi}, Radovan \urov - 1891, Bio~e, Podgorica ma{inista Petrovi}, Sava Stevanov - 1892, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Petrovi}, Savo - 1884, Zagora, Trebiwe Petrovi}, Svetozar Antonijev - 1897, Labuni{te, Struga Petrovi}, Svetozar Petrov - 1889, Mokrawe, Negotin zemqoradnik Petrovi}, Stevan Ja{in - 1878, Ba~ko Gradi{te, Be~ej berberin Petru{i}, Ivan - *4 Pe}anac, Kojo - Srpska Krajina *4 Pe}anski, Lazar Milutinov - 1881, Bo~ar, Novi Be~ej zemqoradnik Peuli}, Svetozar - Srpska Krajina *4 Peura~a, \uro Milo{ev - 1893, Duqak, Vojni} zemqoradnik Peura~a, Milutin Petrov - 1885, Krwak, Karlovac ma{inista Peceq, Du{an (1) - 1881, Qubiwe *3p Peceq, Du{an (2) - Hercegovina *4 Pe{ikan, Vaso Limunov - 1881, Trep~a, Nik{i} zemqoradnik Pe{ikan, Luka Limunov - Trep~a, Nik{i} zemqoradnik Pe{i}, Veqko Milosavov - 1893, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Pe{i}, Vido Mijajlov - 1883, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Pe{i}, Dejan Pej~in - 1899, Dowa Studena, Ni{ ma{inist Pe{i}, Milan Ilijin - 1884, Idvor, Kova~ica zemqoradnik Pe{i}, Miro Tucov - 1871, Frutak, Danilovgrad zemqoradnik Pe{i}, Nikola Pe{ko, Obren Ristov - Dubqani, Trebiwe Pe{ut, Miladin Petrov - 1891, Modru{, Ogulin zemqoradnik Pe{ut, Milo{ Pilipov - 1883, Modru{, Ogulin zemqoradnik Pe{ut, Stevan Dmitrov - 1884, Bestrma, Petriwa zemqoradnik

238

Ilija Petrovi}

Pe{ut, Todor Ilijin - 1891, Pla{ki, Ogulin zemqoradnik Pe{uti}, Antun Vuskov(?) - 1886, Bol, Bra~ mornar Pivalica, [imun Ivanov - 1892, Sutivan, Bra~ trgova~ki pomo}nik Pivar, Veqko Ivanov - 1885, Krstur, Novi Kne`evac pekar Pivko, Qudevit - 1880, Nova vas pri Ptuju, Ptuj profesor *4 Pivko, Polde - Slovenija (do{ao iz Italije) Piderman, Jakob - *4 Pijanovi}, Luka Nikolin - 1897, Padbovqe, Imotski zemqoradnik Pijukovi}, Gosto - *4 Pikula, Jovan Pantin - 1892, Slivqa, Gacko Pilipovi}, Ilija Pilipovi}, Milan Perin - 1891, Rajinovci, Biha} zemqoradnik Pilipovi}, Milo{ Petrov - 1888, Begluci, Petrovac zemqoradnik Pilipovi}, Mi}o Milin - 1894, Srpska Gata, Biha} zemqoradnik Pilipovi}, Nikola Stankov - 1889, Bojna, Cazin zemqoradnik Pilipovi}, Cvijo Nikolin - 1894, Boboqusci, Drvar zemqoradnik Pili}, Milo{ \or|ev - 1874, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Piqa, Marko Tomin - 1894, Zagorje, Sluw zemqoradnik Piqa, Petar Radev - 1884, Neteka, Dowi Lapac zemqoradnik Pintar, Ivan - *4 Pintar, Ilija Nikolin - 1891, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Pinter, \uro Ivanov - 1876, Sinac, Oto~ac pekar Pinter, Silvestar Pipi}, Ostoja Lukin - 1889, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Pirkovi}, Todor Cvetkov - 1895, Ku~evi{te, Skopqe pekar Pi~eta, \or|e Vasin - 1889, Dikli}i, Trebiwe zemqoradnik Pi~eta, Krsto - Dikli}i, Trebiwe *3p Pi{kur, Karoq Josipov - 1895, Zati~na, Litija mesar Pi{tiwat, Milo{ Lazarev - 1871, Ograda, Trebiwe *4 Pjani}, Milo{ R. - Grmqani, Trebiwe Pjevac, Ilija Rafailov - 1892, Toboli}, Sluw zemqoradnik Pjevac, Milan Jovanov - 1886, Cazin zemqoradnik Pjevac, Nikola Jovanov - 1891, Tr`a~ka Ra{tela, Cazin zemqoradnik Pjevac, Nikola Nikolin - 1892, Tuk, Sluw obu}ar Pjeva~, Dmitar - Divoselo, Gospi} Pjeva~, Dmitar Jandrin - 1894, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Pjeva~, \uro - Divoselo, Gospi} Pjeva~, Ilija Nikolin - 1894, ^utluk, Gospi} limar Pjeva~, Jandre Todorov - 1890, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Pjeva~, Mile Todorov - 1894, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Pjevi}, Petar Ilijin - 1881, Lipa, Biha} zemqoradnik Pjevi}, Stevan Todorov - 1895, Lipa, Biha} zemqoradnik Pje{~i}, Andrija Vasilijin - 1888, Ravno, Plu`ine zemqoradnik Pje{~i}, Ilija - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

239

Pje{~i}, Ilija Stojanov - 1891, Ravno, Plu`ine zemqoradnik Plavanac, Sima Obradov - 1896, Klekovci, Dubica zemqoradnik Plav{a, Du{an Kuzmanov - 1896, [a{, Kostajnica zemqoradnik Plav{i}, Bogdan Ilijin - 1895, Bawa Luka |ak Plav{i}, \uro Prokin - 1881, Dubica, Kostajnica zemqoradnik Plav{i}, Maksa Lazin - 1883, Gataja, ^akovo, Rumunija zemqoradnik Plav{i}, Milan Plav{i}, Milo{ Jevremov - 1896, Vizi}, Ba~ka Palanka radnik Plav{i}, Mitar Bogdanov - 1887, Ne{tin, Ba~ka Palanka zemqoradnik Plav{i}, Petar Milin - 1888, Dizdarlije, Dubica zemqoradnik Plav{i}, Stojan Radev - 1890, Li~ko Petrovo Selo, Korenica ratar Plamenac-Nik~evi}, Andrija Markov - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3p Plamenac-Nik~evi}, Bla`o Ivov - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3p Plamenac-Belovi}, Milo Lazov - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3s Plamenac-Markovi}, Mitar Ivov - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3p Plamenac-Stefanovi}, Mi}an Turov - Nevada, SAD trgovac Plamenac-Rai~evi}, Niko Savov - Boqevi}i/Crmnica, Bar potporu~nik Plamenac, Petar - Boqevi}i/Crmnica, Bar *3s Planojevi}, Nedo - *4 Plati{a, Dane [pirin - 1894, Vojvodu{a, Gospi} zemqoradnik Pletku{i}, Mirko Petrov - 1891, Kostre{i, Sisak zemqoradnik Ple}a{, Varde Qubanov - Klisa/Divoselo, Gospi} Ple}a{, Vaso (1) - Divoselo, Gospi} Ple}a{, Vaso Simin (2) - 1891, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Ple}a{, Ilija Milin - 1889, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Ple}a{, Janko Simin - 1896, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Ple}a{, Qubomir \ukanov - 1888, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Ple}a{, Manojlo Damjanov - 1888, Divoselo, Gospi} Ple}a{, Mile Danin - Ple}a{i/Divoselo, Gospi} Ple}a{, Mile Petrov - 1890, Busije, Petrovac zemqoradnik Ple}a{, Pavle Pavlov - 1898, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Pqeveq - Slovenija *4 Pqo{ta, Niko Stijepov - 1867, Braji}i, Budva zemqoradnik Pobunovi}, Petar Gavrin - 1885, Bukovica, Cazin zemqoradnik Povalej, Jurij - *4 Povani}, Simo Milin - 1894, Mrkovi, Sanski Most zemqoradnik Poga~ar, Josip Frawin - 1894, Hru{evo, Qubqana zidar Podgor{ek, Petar - *4 Podunavac, Ilija Bo`in - 1896, Dobretin, Dvor zemqoradnik Podunavac, Kuzman Mi{in - 1883, Dragotina, Glina kova~ Po`arnik, Lenard - *4 Poznan, Milovan Jandrijin - 1877, Brezovac, Sluw zemqoradnik Poznan, Pane - Kordun Poznanovi}, \or|e Stevanov - 1890, Kupinica, Gare{nica zemqoradnik

240

Ilija Petrovi}

Poznanovi}, Jovan Mitin - 1884, Ba~ka Palanka zemqoradnik Poznanovi}, Marko Mi}in - 1893, Rati{evina, Herceg Novi zemqoradnik Poznanovi}, Milan Petrov - 1890, Kukuruzari, Kostajnica rudokopa~ Poznanovi}, Milan Spasojev - 1893, Visu}, Korenica zemqoradnik Poznanovi}, Ostoja Vasiqev - 1875, @irovac, Dvor zemqoradnik Poznanovi}, Pane \urin - 1887, Ma{vina, Sluw zemqoradnik Poznanovi}, Petar Spasojev - 1889, Visu}, Korenica zemqoradnik Poznanovi}, Sava Petrov - 1882, Ba~ka Palanka zemqoradnik Pozni}, Andrija Petrov - 1892, Risovac, Petrovac zemqoradnik Pozni}, Gajo Lukin - 1888, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Pozni}, Pavle Danilov - 1890, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Pokrajac, Dmitar - Srpska Krajina Pokrajac, Mileta Tanasijin - 1894, Radu~, Gospi} zemqoradnik Pokrajac, Nikola Stevanov - 1892, Kosijersko Selo, Vojni} zemqoradnik Pokrajac, Savo - 1886, Srpska Krajina Polak, Stevo Josipov - 1890, \ulevac, Daruvar mlinar Polar, Vaso Andrejin - 1885, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Polimac, Veqko Milo{ev - 1895, Ada{evci, [id zemqoradnik Polimac, Janko Jovanov - 1893, [vrakarica, Dvor zemqoradnik Polimac, Jovo Polini}, Jovo Nikolin - 1873, Grabovac, Glina zemqoradnik Politeo, Tomo Stepanov - 1889, Novo Selo, Bra~ obu}ar Poli}, Milan Frawin - 1896, Hreqin, Reka kamenorezac Poli}, Nikola Milin - 1890, Dragotiwe, Prijedor zemqoradnik Poli}, Stjepan Stjepanov - 1892, Li~, Delnice lo`a~ na lokomotivi Polovina, Aleksa Ilijin - 1895, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Polovina, Bo`o Danin - 1896, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Polovina, \uro Danin - 1896, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Polovina, Ilija Markov - 1896, Dobroselo, Dowi Lapac fabr. radnik Polovina, Janko Maksimov - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Polovina, Mane Bo`in - 1896, Ostrvica, Gospi} - 1945, Jasenovac *3s Polovina, Milan Manin - 1889, Dobroselo, Dowi Lapac bravar Polovina, Milan Simin - 1889, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Polovina, Stanko Kojin - 1894, Doqani, Biha} zemqoradnik Poqak, Janez - Slovenija (do{ao iz Italije) Poqak, Toma Bartolov - 1884, Cerovnik, Ogulin zemqoradnik Poq{ak - Slovenija *4 Pono}ko, Ilija Stankov - 1867, Perna, Krupa zemqoradnik Pono}ko, Jovo Markov - 1891, Perna, Krupa zemqoradnik Powevi}, Petar Tanasijin - 1887, Mokreni, Veles zidar Popadi}, Jovan Todorov - 1893, Todori}i, Bile}a zemqoradnik Popadi}, Panto Todorov - 1888, Todori}i, Bile}a zemqoradnik Popadi}, Filip Bo`in - 1895, Bode`i{te, Gacko zemqoradnik Popivoda, Blagoje Toma{ev - Bjelice, Cetiwe *3s

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

241

Popivoda, Mitar - Bjelice, Cetiwe *3p Popivoda, Petar - Bjelice, Cetiwe *3s Popov, Branko Du{anov - 1883, Divo{, Sremska Mitrovica zemqoradnik Popov, Stanko Reqin - 1892, Despotovo, Ba~ka Palanka {ofer Popovac, Blagoje Jokov - 1893, Sr|evi}i, Gacko zemqoradnik Popovi}, Aleksa - Gacko *3p Popovi}, Andrija Mitrov - 1894, Dra`qevo, Gacko {ofer Popovi}, Blagota Nikolin - 1894, Popovi}i, Danilovgrad zemqoradnik Popovi}, Bla`o Matov - 1894, Balabani, Podgorica zemqoradnik Popovi}, Bogdan Qubov - 1892, Bijela, Herceg Novi zemqoradnik Popovi}, Bo{ko Ilijin - 1869, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Vaso Jokov - 1889, Danilovgrad zemqoradnik Popovi}, Vaso Qubov - 1895, Braji}i, Budva zemqoradnik Popov(i}), Vlada Milanov - 1887, Samo{, Alibunar zidar Popovi}, Vladimir Ristov - 1892, Bjelo{ev Do, Qubiwe ma{inista Popovi}, Vuka{in Vekov - 1876, Poqe Crkvi~ko, Plu`ine zemqoradnik Popovi}, Vukan Popovi}, Vuksan Krstov - 1892, Nevesiwe zemqoradnik Popovi}, Gavrilo Mihajlov - 1900, Kru{evica, Qubiwe Popovi}, Gavro Gavrin - 1895, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Popovi}, Dane Milin - 1884, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Popovi}, Danilo Milin - 1874, @ivaja, Kostajnica zemqoradnik Popovi}, Dmitar Jovin - 1887, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, Dragi} Milovanov - 1898, Brezovac, Sluw zemqoradnik Popovi}, Dragutin Ristov (1) - 1889, Tolvadija, Ogulin zemqoradnik Popovi}, Dragutin Ristov (2) - 1891, Tolvadija, Ogulin zemqoradnik Popovi}, Du{an Dragin - 1897, Novi Be~ej mlinar Popov(i}), Du{an Mi{in - 1886, Zrewanin trgovac Popovi}, \or|e Ilijin - 1866, Dragovoqi}i, Nik{i} zemqoradnik Popovi}, \or|ija Ristov - Dragovoqi}i, Nik{i} zemqoradnik Popovi}, \uro Lazin - Bawani, Krupa Popovi}, \uro Markov - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, @iva Stevin - 1887, Novi Be~ej zemqoradnik Popov(i}), Ivan Jovanov - 1887, Ba{aid, Kikinda zemqoradnik Popovi}, Ivo Nikov - 1888, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Igwatija Adamov - 1889, Subotski Brod, Novska zemqoradnik Popovi}, Ilija Belov - 1886, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Ilija Bogdanov Popovi}, Ilija \urov - 1887, Mojde`, Herceg Novi kelner Popovi}, Ilija Lazin - 1880, Grbavac, Grubi{no Poqe zemqoradnik Popovi}, Ilija Milin - 1884, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Popovi}, Ilija Milin - 1893, Dowi Lapac zemqoradnik Popovi}, Ilija Nika Markova - \urmani/Spi~, Bar Popovi}, Jakov Jovanov - 1893, Dowe Vodi~evo, Novi Grad zemqoradnik

242

Ilija Petrovi}

Popovi}, Jovan - Banija Popovi}, Jovan Radev - 1895, Plawane, Prizren mehani~ar Popovi}, Jovan Simin - 1892, Jasenica, Krupa zemqoradnik Popovi}, Jovan T. - Crna Gora dobrovoqac u ameri~koj vojsci Popovi}, Joko Ilijin - 1865, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Juraj - *4 Popovi}, Kosto Jankov - 1888, Ulciw zemqoradnik Popovi}, Krsto Nikolin - 1883, Biskupija, Knin zemqoradnik Popovi}, Krsto Dumov - 1892, Braji}i, Budva radnik Popovi}, Lazo Dragi}ev - 1891, Kloko~, Vojni} zemqoradnik Popovi}, Luka Jokov - Dobrska @upa, Cetiwe Popovi}, Luka Milin - 1898, Dowi Lapac |ak Popovi}, Luka Milov - 1870, Braji}i, Budva zemqoradnik Popov(i}), Marko - ^urug, @abaq(?) *3s Popovi}, Marko Gligorov - 1881, Dra`qevo, Gacko zemqoradnik Popovi}, Marko Vasin - 1885, Bogeti}, Drni{ ma{inist Popovi}, Ma{o Perov - Dobrska @upa, Cetiwe Popovi}, Mijajilo Radev - 1874, Miokusovi}i, Danilovgrad zemqoradnik Popovi}, Milan Danin - 1891, Mutili}, Udbina zemqoradnik Popovi}, Milan Longinov - 1893, Opovo zemqoradnik Popovi}, Milan Nikolin - 1887, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, Milan Petrov - 1897, Vlasa~e, Trebiwe kasapin Popovi}, Milanko Mi}in - 1885, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Popovi}, Milija Jovanov - 1883, Petrovi}i/Piperi, Podgorica zemqoradnik Popovi}, Milo{ Jocin - 1883, Ba~ka Palanka zemqoradnik Popovi}, Mirko [}epov - Petrovi}i, Nik{i} Popovi}, Mitar Nikov - Braji}i, Budva *3p Popovi}, Mitar Danin - 1884, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, Mitar Ilijin - 1894, Berevce, Uro{evac zidar Popovi}, Mitar Mikov - 1893, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Mihajlo Jovanov - 1892, Kloko~, Vojni} zemqoradnik Popovi}, Niko D. Popovi}, Niko Ristov - 1899, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Nikola Perov - Wegu{i, Cetiwe *3p Popovi}, Nikola - *4 Popovi}, Nikola Perov - 1889, Erakovi}i, Cetiwe zemqoradnik Popovi}, Nikola Perov - 1893, Zagora, Budva trgovac Popovi}, Nikola Simin - 1887, Prebilovci, Stolac stolar Popovi}, Novica \okov - 1889, Vlahiwa, Bile}a zemqoradnik Popovi}, Obren Ristov - 1895, Mesari, Trebiwe mesarski pomo}nik Popovi}, Pantelija - *4 Popovi}, Pero (1) - Lika (?) *3s Popovi}, Pero (2) - Hercegovina (?) *3s Popovi}, Pero Ilijin - 1898, Kru{evica, Qubiwe

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

243

Popovi}, Pero Jokov - 1897, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Petar - Gacko *3p Popovi}, Petar Ilijin - 1885, Bile}a Popovi}, Petar Jovin - 1885, Vrebac, Gospi} kova~ Popovi}, Petar Kojin - 1893, Gole{, Novska zemqoradnik Popovi}, Petar Qubanov - 1895, Lon~arica, Grubi{no Poqe zemqoradnik Popovi}, Petar Manin - 1894, Josipidol, Ogulin Popovi}, Petar Nikolin - 1889, Mali Radi}, Krupa zemqoradnik Popovi}, Petar Savov - 1887, Risan, Kotor zemqoradnik Popovi}, Petar Stevanov - 1894, Baki}, Topusko zemqoradnik Popovi}, Rade Bo`in - 1890, Veliki Bastaji, Daruvar zemqoradnik Popovi}, Rade Trivunov - 1892, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Popovi}, Rado I.-Mali - \urmani/Spi~, Bar Popovi}, Radovan Dragov - 1878, Medun, Podgorica Popovi}, Risto Batri}ev - Braji}i, Budva Popovi}, Risto \urov - 1891, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Sava \urin - 1897, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik Popovi}, Sava Milin - 1896, Dowi Lapac zemqoradnik Popovi}, Savo Ma{ov - Dobrska @upa, Cetiwe Popovi}, Savo Nikolin - 1896, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, Simo Markov - 1869, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Popovi}, Stanko \urov - 1889, Zagora, Kotor *3p Popovi}, Stanko Igwatijin - 1894, Pje{~anica, Vrginmost radnik Popovi}, Stevan Lazin - 1891, Bjelo{ev Do, Qubiwe zemqoradnik Popovi}, Stevan [}epanov - 1893, Slatina, Danilovgrad rudar Popovi}, Stevo Danin - 1879, Vrhovine, Oto~ac op{tinski pisar Popovi}, Stevo \ujanov - 1896, Osredci, Dowi Lapac zemqoradnik Popovi}, Stevo Prelev - Lastva, Kotor *3p Popovi}, Stevo Stojanov - 1886, Oraovica, Dvor kuvar Popovi}, Stojan Vuji~in - 1891, Priovci, Aleksandrovac trg. pomo}nik Popovi}, Toma Milo{ev - 1889, Oraovica, Dvor zemqoradnik Popovi}, To{o Popovi}, [piro Dumov - 1889, Braji}i, Budva zemqoradnik Popovi}, Bogoqub Antonijev - 1885, Krwevo, Velika Plana Porenta, Tone - Slovenija (do{ao iz Italije) Porobi}, Jovo - Goroga{a, Trebiwe Porto, \uzepe - Vi}enceno, Italija Posavac, Andrija - apotekar *2 Posavac, Stjepan J. - 1894, De~ej, Pisarovina ma{inist Postner, Vladislav Vladislavov - 1894, ^iho{, ^e{ka artist Potkowak, Dmitar - Divoselo, Gospi} Potkowak, \oko Savin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Potkowak, \uro-Cogo \ur|ev - 1885, Divoselo, Gospi} Potkowak, \uro Stojanov - Mali Kraj/Divoselo, Gospi}

244

Ilija Petrovi}

Potkowak, Jandre - Divoselo, Gospi} Potkowak, Jovan Davidov - 1883, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Jovan Markov - 1884, Divoselo, Gospi} pisar Potkowak, Jovo Pavlov - 1897, Brnice, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Luka Vasin - 1888, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Luka Novakov - 1884, Rujnica, Cazin zemqoradnik Potkowak, Milan Pajo{ev - Klisa/Divoselo, Gospi} Potkowak, Milan-Cogo - Divoselo, Gospi} Potkowak, Mile Bojin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Potkowak, Mile \urin - 1896, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Pavle Milin - 1868, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Petar - Lika *3p Potkowak, Petar Pavlov - 1876, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Potkowak, Sava Pavlov - 1893, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Potkowak, Simo-Bosi Todorov - 1886, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Potpukovnik Stamers - britanski vojni sanitet *2 Potrebi}, Jovo Nikolin - 1888, Medak, Gospi} zemqoradnik Potrebi}, Radosav Nikolin - 1894, Kukqi}, Gospi} radnik Po}or, Jozef Ivanov - 1882, Podaca, Makarska mornar Pouni}, Dane Jovanov - 1894, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Pouni}, Dane Ninin - 1893, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Po~ek, Jovo Peri{in Po~ek, Petar I. - 1878, Cetiwe akademski slikar Po~ek, Umberta-Tina - Italija, `ena Petra Po~eka *1 Po~u~a, Dmitar Danin - 1885, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Po~u~a, \or|e Jovanov - 1882, Divoselo, Gospi} Po~u~a, Ilija \ukanov - 1878, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Po~u~a, Iso Todorov - 1884, Po~iteq, Gospi} Po~u~a, Jovo \urin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Po~u~a, Jovo Milin - 1896, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Po~u~a, Mile \urin - 1890, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Po~u~a, Milan Danilov-Danegin - Veliki Kraj/Divoselo, Gospi} Po~u~a, Milorad - 1882, Divoselo, Gospi} Po~u~a, Nikola Danilov - 1888, Dnopoqe, Dowi Lapac opan~ar Po~u~a, Petar Stevanov - 1878, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik Po~u~a, Rade Ilijin - 1887, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Po~u~a, Stevo Bo`in - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Po~u~a, Stevan Danilov - 1888, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Po{ti}, Jovo \ur|ev - 1891, Katinovac, Vrginmost zemqoradnik Po{ti}, Lujo Frawin - 1896, Rukavac, Opatija zemqoradnik Po{ti}, Mile Stojanov - 1889, Pecka, Topusko zemqoradnik Pravica, Simo Petrov - 1882, Bjela~, Trebiwe Pravica, Simo S. - Bjela~, Trebiwe Pra`i}, Lazo Pilipov - 1888, Kusaja, Vojni} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

245

Pra`i}, Novak Markov - 1886, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Pralica, Gligo Lazin - 1869, Tukqu~ani, Dubica drvodeqa Pralica, \uro Nikolin - 1880, Tukqu~ani, Dubica zemqoradnik Pralica, Marko - Srpska Krajina Pralica, Mirko - Kukuwevac, Pakrac Pralica, Mirko - 1885, Jelovac Kadin, Dubica Praqak, Gojko - *4 Prapurica, Janko Josipov - 1890, Dowi Velemeri}, Duga Resa zemqoradnik Pra{talo, Bogdan Milin - 1897, Lu{ci Palanka, Sanski Most podof.{k. Prvovac, Nikola Pavlov - 1893, Drakseni}, Dubica zemqoradnik Prgomeqa, Mito Bo`in - 1894, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Prevec, Ivan Frawin - 1883, Lo`, Logatec trgovac Predojevi}, Damjan - Krupa Predojevi}, Trivun Milin - 1890, Kestenovo, Petrovac zemqoradnik Prekodravac, Dmitar Kostin - 1885, Pa~etin, Vukovar zemqoradnik Prelevi}, Dimitrija Stanojev - Ubli/Ku~i, Podgorica *3s Prelevi}, Du{an Savov - Ubli/Ku~i, Podgorica *3p Prelevi}, @ivko - Ubli/Ku~i, Podgorica Prelevi}, Milija Savov - 1879-1938, Ubli/Ku~i, Podgorica Prelevi}, Nikola Perov (1) - Ubli/Ku~i, Podgorica *3p Prelevi}, Nikola (2) - Ubli/Ku~i, Podgorica *3s Prelovec, Hinko - Slovenija (do{ao iz Italije) Premovi}, Gli{o [ujov - 1883, ]urilac, Danilovgrad zemqoradnik Prentovi}, Bo{ko Andrijin - 1896, Braji}i, Budva zemqoradnik Prentovi}, Vaso Jovov - 1898, Braji}i, Budva zemqoradnik Prentovi}, Zeko \urov - 1867, Braji}i, Budva zemqoradnik Prentovi}, Niko Andrijin - 1867, Braji}i, Budva zemqoradnik Prentovi}, Filip Savov - 1868, Prijevor, Kotor rudar Prerad, Mile Danin - 1895, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Preradovi}, Matija Markov - 1872, Ra{enica, Grubi{no Poqe ratar Preradovi}, Milan Petrov - 1885, Grubi{no Poqe trgovac Preradovi}, Mile Dmitrov - 1874, Ra{enica, Grubi{no Poqe bravar Preradovi}, Tomo Jovin - 1883, Ra{enica, Grubi{no Poqe zemqoradnik Pribilovi}, Andrija Jovov - 1859, Podostrog, Budva *3p Pribilovi}, Joko Ivov - Podostrog, Budva *3p Pribilovi}, Niko Markov - Podostrog, Budva Pribilovi}, Savo Ivov - 1887, Podostrog, Budva *3p Pribilovi}, Stanko Nikov - Podostrog, Budva Pribilovi}, Filip Nikov - Podostrog, Budva Pribi}, Dmitar Todorov - 1902, Krbavica, Korenica {ofer Pribi}, Milan Arsenijev - 1885, Krbavica, Korenica zemqoradnik Pribi}, Nikola Mani{in - 1895, Krbavica, Korenica zemqoradnik Pribi}, Petar V. - 1886, Li~ko Petrovo Selo, Korenica Pribi}, Rade (1) - Korenica

246

Ilija Petrovi}

Pribi}, Rade Nikolin - 1894, Krbavica, Korenica zemqoradnik Pribi}, Simo Nikolin - 1896, Marini, Prijedor zemqoradnik Pribi}evi}, Jovan Radovanov - 1895, Grabovica, Dvor stolar Pribi}evi}, Mile Jankov - 1889, Grabovica, Dvor radnik Pribi{i}, Jova{ Savin - 1891, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik Pribi{i}, Jovo Ilijin - 1889, Dra~evo, Trebiwe *3s Pribi{i}, Mihajlo Ilijin - 1886, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik Pribi{i}, Sava Mi}in - 1898, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik Pribi{i}, Todor Ilijin - 1887, Dra~evo, Trebiwe *3p Prijak, Ilija - *4 Priji}, \uro Danin - 1893, Srb, Dowi Lapac radnik Priji}, Jovan - Srb, Dowi Lapac *3p Princ, Janez - *4 Prica, Bude Jovin - 1891, Mihaqevac, Korenica zemqoradnik Prica, Vladimir Filipov - 1885, Krbavica, Korenica zemqoradnik Prica, Vojo Majov - 1892, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Jovan Samuilov - 1892, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Jovo Radev - 1895, Vranova~a, Korenica zemqoradnik Prica, Kojo Stani{in - 1893, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Mane Vujin - 1894, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Mi}a Petrov - 1896, Korenica trgova~ki pomo}nik Prica, Nikola Manojlov - 1875, Kla{nica, Korenica zemqoradnik Prica, Nikola Stevin - 1883, Korenica kafexija Prica, Rade Ilijin - 1891, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Savo Markov - 1888, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik Prica, Stanko \urin - 1888, Vrpile, Korenica zemqoradnik Prica, Stevo Jovanov - 1888, Korenica zemqoradnik Pri{ila King - Engleska sestra *2 Prlanovi}, Jovan Markov - 1895, Mokriwe, Herceg Novi zemqoradnik Prwat, Bo`o Nikolin - 1894, Kutina, Trebiwe pekar Prwat, Jo{o - Kutina, Trebiwe Prwat(ovi}), Simo - Kutina, Trebiwe Prodanovi}, Jovo - *4 Prodanovi}, Mirko Kuzmanov - 1893, O`egovci, Pakrac zemqoradnik Prodanovi}, Mitar Jovanov - 1892, Zalu`je, Nevesiwe zemqoradnik Prodanovi}, Stevo \urin - 1892, Bujavica, Pakrac ma{inista Prodanovi}, ]etko \urin - 1893, Zalom, Nevesiwe zemqoradnik Proke{, Eduard - *4 Prosi}, Stanko Savin - 1880, Dobrqin, Novi Grad zemqoradnik Proti}, Jovan - *4 Profesor Bouznkit - Engleska Crveni krst *2 Profesor dr X. T. X. Morison - lekar *2 Profesor Safaterov - Rusija lekar u ni{koj bolnici *2 Prtqaga, Jovo Kojin - 1874, Dubica, Kostajnica zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

247

Prugini}, Svetozar Mihajlov - 1881, Farka`din, Zrewanin ratar Prcovi}, Pero - Pridvorci, Trebiwe *3s Prcovi}, Drago - Pridvorci, Trebiwe *3s Puali}, \ura| Stevanov - 1877, Brotwa, Dowi Lapac zemqoradnik Puali}, Pilip Dmitrov - 1893, Brotwa, Dowi Lapac zemqoradnik Pudar, Vladimir - Hercegovina *4 Pudar, Lazar Mitrov - 1896, Mliwe, Gacko zemqoradnik Pu|a, \ura Maletin - 1889, Rujnica, Cazin zemqoradnik Puji}, Veqko Manojlov - 1880, Toma{evac, Zrewanin zemqoradnik Puji}, Jovo Nikolin - 1892, Pridvorci, Trebiwe zemqoradnik Pukovi}, Nikola - Pr~aw, Kotor *3p Pukovnik dr @ober - Francuska lekar *2 Pukovnik dr Hanter - britanski vojni sanitet *2 Pukovnik Ficpatrik - Engleska Misija Crvenog krsta *2 Puleti}, Marko - Lipovo, Kola{in student prava Puleti}, Nikola Pavi}ev - 1893, Lipovo, Kola{in zemqoradnik Puntar, Jakob - *4 Pupavac, Budislav Gigin - 1894, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Pupezin, Nikola Mi}in - 1888, Kikinda trgovac Pupi}, Tomo L. - Zaplanik, Trebiwe Pupovac, \uro Danin - 1893, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Pustahija, Drago Petrov - 1890, Gorwe Poqe, Nik{i} {ofer Pustiwak, Jovo Petrov - 1885, Bawani, Krupa zemqoradnik Pustiwak, Petar Milin - 1893, Petriwa kova~ Putica, \or|o - Orah, Trebiwe Putica, Stevan Nikolin - 1886, Volujac, Trebiwe hotelijer Putica, [}epo - Orah, Trebiwe Putnik, Mita Haritonov - 1883, Kikinda zemqoradnik Putnikovi}, Petar Dmitrov - 1875, Orijevac, Vojni} zemqoradnik Puhali}, Simo Puhalo, Jovan Milin - 1894, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Puhar, Mani{a Puha~a, Iso Nikolin - 1897, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Pucel, Majkl Leopoldov - 1894, Sodra`ica, Ko~evje radnik Pu{ara, Milan Petrov - 1885, Jasenik, Gacko zemqoradnik Pu{ara, Nikola Stojanov - 1871, Uliwe, Gacko zemqoradnik Pu{i}, Mirko Jevremov - 1892, Ponikve, Ogulin zemqoradnik Pu{kari}, Ivan Ivanov - 1888, Zrkovac, Karlovac zemqoradnik Parsons - SAD milosrdna sestra *2 R. [melens - SAD bolni~ar *2 Rabat, Vaso Cvijin - 1894, Podbr|ani, Novi Grad zemqoradnik Rabati}, Pavle Kostin - 1884, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Rabaxija, Mateja Markov - 1892, ^etiku}a, Ston mornar

R.

248

Ilija Petrovi}

Rabota, Petar - *4 Ragu`, Bo`o - *4 Raguzin, Julije Antonov - 1886, Crikvenica moler Radak, Vlado - *4 Radak, Kosta Vasin - 1886, Kikinda sedlar Radak, Mijailo Trifunov - 1876, [abac zemqoradnik Radak, Milan Ostojin - 1865, Drakseni}, Dubica zemqoradnik Radakov, Stevan Radakovi}, Andrija Stojanov - 1887, Podvida~a, Sanski Most zemqoradnik Radakovi}, Dane Damqanov - 1896, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Dane Ilijin - 1897, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Radakovi}, Dane Stevanov - 1885, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Dragi} Stevanov - 1883, Stara Kr{qa, Sluw zemqoradnik Radakovi}, \or|e Manin - 1889, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, \or|e Trifunov - 1894, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, \ukan Ilijin - 1893, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, \uro Andrijin - 1896, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, \uro M. Radakovi}, Emil Stevanov - 1889, Raji}, Novska Radakovi}, Ilija Markov - 1895, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Jandre Mojsijin - 1891, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Jovan Nikolin - 1891, Jo{an, Udbina Radakovi}, Jovica Nikolin - 1890, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Radakovi}, Jovo Bo`in - 1890, Obqaj, Gra~ac zemqoradnik Radakovi}, Jovo Jolev - 1877, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik Radakovi}, Lazo Obradov - 1896, Doqani, Dowi Lapac zemqoradnik Radakovi}, Luka Jovanov - 1886, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Mane Ilijin - 1892, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Marko Manin - 1895, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Marko Todorov - 1893, Jo{an, Udbina ma{inist Radakovi}, Milan Markov - 1894, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Mile Jovanov - 1892, Bijelo Brdo, Gra~ac zemqoradnik Radakovi}, Mile Mojsijin - 1892, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Mile Tomin - 1875, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Milo{ \ukanov - 1866, Jo{an, Udbina kasapin Radakovi}, Petar Antonijev - 1889, ^emernica, Topusko zemqoradnik Radakovi}, Petar Dacin - 1887, Li~ko Petrovo Selo, Korenica ratar Radakovi}, Petar Ilijin - 1896, Jo{an, Udbina zemqoradnik Radakovi}, Petar Jovanov - 1898, Jo{an, Udbina rudarski radnik Radakovi}, Petar Jovin - 1893, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Rade Milin - 1897, Doqani, Dowi Lapac mesar Radakovi}, Rade Stojanov - 1878, Greglovi, Grubi{no Poqe pom. mlinar Radakovi}, Savo Tomin - 1896, Mogori}, Gospi} zemqoradnik Radakovi}, Simo - Ple}a{i/Divoselo, Gospi}

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

249

Radakovi}, Stevan Markov - 1886, Ba~ka Palanka kwigovo|a Radakovi}, Stevo Danin - 1895, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Radakovi}, Teodor - Banija Radan, Ilija - Hoxi}i, Bile}a *3s Radanovi}, Blagoje Obrenov - Prijevor, Herceg Novi Radanovi}, Vidak - Turmenti, Trebiwe Radanovi}, Du{an - Zupci, Trebiwe Radanovi}, Josif Radev - 1887, Poto~ani, Daruvar zemqoradnik Radanovi}, Petar Radanovi}, Rade Petrov - 1895, Cremu{nica, Vrginmost zemqoradnik Radanovi}, Rade** Vojinov - 1896, Vi{wevo, Kotor Radanovi}, ]iro Markov - 1878, Gorwa ^remu{nica, Topusko zemqoradnik Radanovi}, [piro Lukin - 1888, Orahovac, Kotor kelner Radeka, Dmitar Danin - 1895, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik Radeka, Jovan Nikov - 1889, Gubin, Lijevno zemqoradnik Radeka, Kosta Mi}in - 1892, Mihaqevac, Korenica livac Radeka, Milan Mi}in - 1894, Mihaqevac, Korenica ma{inist Radeka, Perica Lukin - 1888, Mekiwar, Udbina zemqoradnik Radeka, Rade Nikolin - 1886, Korenica zemqoradnik Radeta, Mihajlo Bojanov - 1892, Gubin, Lijevno zemqoradnik Radeta, Stanko Tomin - 1891, Gubin, Lijevno zemqoradnik Radeti}, Nikola Stevanov - 1895, Bjelovac, Kostajnica zemqoradnik Rade{~ak - Slovenija (do{ao iz Italije) Radin, Lazar Lazin - 1876, Ka}, Novi Sad zemqoradnik Radin, Qubomir Jevtov - 1875, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Radinovi}, Aleksa Krstov - 1888, Roguqe, Pakrac zemqoradnik Radinovi}, \uro - *4 Radinovi}, Milo Petrov - 1877, Podgorica kroja~ Radi}(Tadi}?), Veqko @ivkov - 1865, Opatovac, Vukovar {umar Radi}, A}im Obradov - 1894, Trubar, Drvar zemqoradnik Radi}, Vaso Mijakov - 1894, Gubin, Lijevno zemqoradnik Radi}, \uro Milo{ev - 1894, Vrginmost zemqoradnik Radi}, \uro Vojin - 1888, Seoci, Oto~ac zemqoradnik Radi}, \uro Todev - 1887, Trubar, Drvar zemqoradnik Radi}, Ilija Petrov - 1889, So{ica, Jastrebarsko |ak Radi}, Jovan Radev - 1891, Gotovu{a, Uro{evac radnik Radi}, Krsta Radev - 1872, Gotovu{a, Uro{evac radnik Radi}, Maksim Simin - 1894, Mostar {ofer Radi}, Marin - *4 Radi}, Mileta Milin - 1893, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Radi}, Nikola Danijelov - 1873, So{ice, Jastrebarsko zemqoradnik Radi}, Obrad \ur|ev - 1895, Bastasi, Petrovac rudar Radi}, Rade Radev - 1894, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Radi}, Rade Stevanov - 1895, Cvjetni}, Petrovac zemqoradnik

250

Ilija Petrovi}

Radi}, Sava Lukin - 1880, Trubar, Drvar zemqoradnik Radi}, Simo Radi}, Stevo Jovanov - 1867, Vrgimost zemqoradnik Radi}, Trivo Nikolin - 1894, Fajtovci, Sanski Most zemqoradnik Radi}, Trifun Teodorov - 1887, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Radi~anin, Stojan Matijin - 1887, Perna, Vrginmost radnik Radi{i}, Laza Dragin - 1888, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Radi{i}, Slavko - *4 Radlovi}, \uro \ujin - 1897, Radlovi}i, Grahovo (do{ao iz Italije) Radmanovi}, Dmitar Nikolin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Radmanovi}, Janko Todorov - 1897, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Radmanovi}, Jova Nikolin - 1890, Vrawska, Krupa zemqoradnik Radmanovi}, Nikola Todorov - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik *4 Radmanovi}, Petar Markov - 1890, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Radmanovi}, Todor Stevanov - 1884, Barlete, Gospi} mehani~ar Radmilovi}, Drago \okin - 1894, Baqci, Bile}a zemqoradnik Radmilovi}, Platon Savin - 1885, Dowi Meqani, Podr. Slatina ratar Radmilovi}, Spasoje Prokin - 1892, Koreni~ani, Daruvar zemqoradnik Radovanovi}, Aleksandar Jocin - 1894, Vrbas zemqoradnik Radovanovi}, Vasiq - *4 Radovanovi}, Jovan Tanaskov - 1876, Lapovo, Bato~ina trgovac Radovanovi}, Mato Spasojev - 1892, Podgorje, Bile}a zemqoradnik Radovanovi}, Mitar Radovanovi}, Niko - *4 Radovanovi}, Savo Zekov - 1865, Bawani, Nik{i} zemqoradnik Radovanovi}, Stanko Ilijin - 1886, Ba~uga, Petriwa zemqoradnik Radovi}, Sava Vasilijin - 1894, Dugo Selo zemqoradnik Radovi}, Blagota Gajov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Bo`o Spasojev - 1892, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Radovi}, Vuko Markov - 1877, Dowa Mora~a, Kola{in zemqoradnik Radovi}, Vuksan Sekulin - 1884, Lugovi, Kola{in zemqoradnik Radovi}, Danilo Nikolin - 1875, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Radovi}, Dragi{a - Kru{evice, Herceg Novi *3p Radovi}, Ivan Andrijin - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Ilija Perov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Ilija Savov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Jovo \ur|ev - 1887, Kr{, Gospi} zemqoradnik Radovi}, Jovo Nikov - 1896, Drobni}i, Budva trgovac Radovi}, Krcun Milov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Lazar Lakov - 1875, Bare, Kola{in zemqoradnik Radovi}, Lazar Markov-Bekov - 1892, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Radovi}, Lazar Radev - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Maksim Milov - 1892, Risan, Kotor zemqoradnik Radovi}, Milan Markov - 1872, [ipa~ne, Udbina zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

251

Radovi}, Mile Savin - 1889, Dugo Selo majstor Radovi}, Milo Nikolin - Kosijeri, Cetiwe *3p Radovi}, Mitar Blagojev - 1894, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi kova~ Radovi}, Mitar Majov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Mladen Danin - 1892, Mirac, Kotor zemqoradnik Radovi}, Nikola - *4 Radovi}, Nikola Petrov - 1882, Podgorica radnik Radovi}, Petar - Krwak, Karlovac Radovi}, Petar Andrijin - 1882, Zagora, Trebiwe zemqoradnik Radovi}, Petar Stankov - 1890, Vojnovi}-brdo, Karlovac radnik Radovi}, Petar [uwin - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Radovan** Simov - 1876, Bare Radovi}a, Kola{in kapetan Radovi}, Savo Ilijin - 1894, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Radovi}, Savo Markov - 1880, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Radovi}, Savo Mitrov - 1896, Drobni}i, Budva kelner Radovi}, Savo Stankov - Kosijeri, Cetiwe Radovi}, Trifko Radovi}, [piro Bogdanov - 1894, Kru{evice, Herceg Novi mehani~ar Radojevi}, Gojko - Nik{i} *3p Radojevi}, Qubomir Stevanov - 1883, Baranda, Opovo zemqoradnik Radojevi}, Rade Ne|ov - 1889, Lisi~ine, Podravska Slatina zemqoradnik Radojevi}, Simeun Nikolin - Brezna, [avnik Radoji~i}, Luka S. - Volujac, Trebiwe Radoji~i}, Milan Lukin - 1889, Volujac, Trebiwe Radoji~i}, [piro Simin - Volujac, Trebiwe Radojkov, Bogdan Radoj~in, \or|e Nikolin - 1885, Bojanci, ^rnomeq zemqoradnik Radoj~in, Igwat Stevanov - 1882, Tovari{evo, Ba~ka Palanka paor Radoj~i}, Vaso - *4 Radoj~i}, Mane Mi}in - 1890, Medak, Ogulin majstor Radoj~i}, Milan Lukin - 1889, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Radoj~i}, Nikola Pavlov - 1877, Ciglenik, Sl. Po`ega zemqoradnik Radoj~i}, Spira Radoman, Andrija Ilijin - Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik Radoman, Marko Ilijin - 1885, Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik Radoman, Marko Lukin - 1878, Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik Radoman, Milan Ilijin - Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik Radoman, Niko [uwin - Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik Radomil Maudr - ^e{ka sanitetlija *2 Radomirovi}, Milorad - *4 Radomirovi}, Todor Petrov - 1893, [id mlinar Radoni}, Niko \urov - 1893, Lap~i}i, Budva zemqoradnik Radoni}, Stanko Ivov - Lap~i}i, Budva *3s Radowa, Milan Jovin - 1873, Poqice, Trebiwe rudar

252

Ilija Petrovi}

Radowi}, Andrija \urov - 1894, Boreti, Budva zemqoradnik Radowi}, Vlado Todorov - 1882, Ubli, Podgorica radnik Radowi}, Dimitrija Bo`ov - 1893, Kosor, Podgorica Radowi}, Savo - Wegu{i, Cetiwe *3p Radowi}, Spaso Jovin - 1892, Mali Radi}, Krupa zemqoradnik Radowi}, Todor Mili}ev-Magov - 1882, Ubli, Podgorica zemqoradnik Radosavac, Gajo Aleksin - 1891, Daruvar zemqoradnik Radosavqev(i}), Veqko Aleksin - 1882, Kikinda zemqoradnik Radosavqevi}, Mato Radosavqevi}, Mile Blagojev - 1879, Veliki Bastaji, Daruvar radnik Radosavqevi}, Mitar Radosavqevi}, Nikola Milin - 1889, Markovac, Daruvar zemqoradnik Radosavovi}, Milo \urov - Ptikaq/Ku~i, Podgorica *3p Radosovi}, Petar Nikolin - 1883, Tremu{wak, Petriwa ma{inista Radoti}, Todor - *4 Rado~aj, Gavro Nikolin - 1891, Mutili}, Udbina zemqoradnik Rado~aj, \ura| Danin - 1892, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik Rado~aj, Milan Danin - 1895, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik Rado~aj, Mile Radev - 1895, Lipnik, Sanski Most zemqoradnik Rado~aj, Stevan Nikolin - 1891, Mutili}, Udbina zemqoradnik Rado{evi}, Vujo Nikolin - 1876, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Rado{evi}, Gli{o Jovin - 1872, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Rado{evi}, \or|e Radev - 1893, Vojnovac, Ogulin zemqoradnik Rado{evi}, \uro Nikolin - 1888, Vrto~e, Biha} zemqoradnik Rado{evi}, Jova Tomin - 1889, Potovac, Gare{nica zemqoradnik Rado{evi}, Mato Stojanov - 1889, [aranci, Nik{i} zemqoradnik Rado{evi}, Mile Vi}in - 1884, Kusowe, Pakrac zemqoradnik Rado{evi}, Nikola Mihajlov - 1880, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Rado{evi}, Pavle Petrov - 1896, Svinica, Petriwa zemqoradnik Rado{evi}, Sava Jovanov - 1889, Medak, Gospi} pekar Rado{evi}, Sava Lukin - 1884, Banova Kosa, Topusko zemqoradnik Rado{evi}, Stojan - *4 Rado{evi}, Stojan Stevanov - 1892, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Rado{evi}, Uro{ Ninin - 1893, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik Raduka, Damjan Matijin - 1882, Veliki Bastaji, Daruvar radnik Raduka, Mile Matijin - 1893, Veliki Bastaji, Daruvar zemqoradnik Raduki}, Todor - *4 Radulovi}, Branko - Mostar Radulovi}, Gojko Milo{ev - 1890, Krivo{ije, Kotor radnik Radulovi}, Du{an Mihailov - 1889, Radulovi}i, Dre`nica, Ogulin ratar Radulovi}, Jovan Ilijin - 1891, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Radulovi}, Jovan Ilijin - 1889, Radulovi}i, Bosansko Grahovo Radulovi}, Maksim - Crna Gora Radulovi}, Marko M. - Bobani, Trebiwe *3p

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

253

Radulovi}, Milan Radulovi}, Mile Milin - 1884, Lipa, Biha} zidar Radulovi}, Mihajlo Krstov - 1896, Koqat, Danilovgrad zemqoradnik Radulovi}, Nikola Milin - 1893, Luki}i/Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Radulovi}, Nikola Todorov - 1867, Radulovi}i/Dre`nica, Ogulin kova~ Radulovi}, Petar - Bobani, Trebiwe *3p Radulovi}, Petar - 1892, [}enica, Trebiwe Radulovi}, Petar Igwatijin - 1897, Dre`nica, Ogulin zemqoradnik Radulovi}, Petar Milo{ev - Krivo{ije, Kotor Radulovi}, Petar Simin - 1884, Svinica, Petriwa zemqoradnik Radulovi}, Savo - Kola{in student prava Radulovi}, Simo \urov - 1881, [umi}i, Nevesiwe Radulovi}, Spasoje Radulovi}, Filip Mirov - Dru{i}i, Cetiwe Radunovi}, Blagota Jovov - 1888, Progonovi}i, Podgorica Radunovi}, Bo{ko Stevov - Progonovi}i, Podgorica *3p Radunovi}, Veli{a Filipov - Progonovi}i, Podgorica *3p Radunovi}, Ilija Jovov - 1893, Progonovi}i, Podgorica Radunovi}, Jago{ Markov - 1895, Progonovi}i, Podgorica zemqoradnik Radunovi}, Mirko - Danilovgrad *3p Radusin, Nikola Ilijin - 1885, Grab, Gra~ac zemqoradnik Radusin, Risto Nikolin - 1883, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Radusinovi}, Marko M. - Burowi, Podgorica Ra|enovi}, Andrija Vidov - 1886, ^esminovo, Kotor trgovac Ra|enovi}, Bo{ko Andrijin - Pa{trovi}i, Budva Ra|enovi}, Daro-Dano Nikov - Pa{trovi}i, Budva *3p Ra|enovi}, Du{an Jovanov - 1888, Crna Rijeka, Novi Grad zemqoradnik Ra|enovi}, \uro Jovin - Pi{taline, Cazin Ra|enovi}, \uro Trivin - 1889, Ro`danik, Novska zemqoradnik Ra|enovi}, Ilija - Kotor *3p Ra|enovi}, Marko Nikov - 1896, Prijevor, Kotor zemqoradnik Ra|enovi}, Marko Stevov - 1896, Prijevor, Kotor zemqoradnik Ra|enovi}, Nikola Jovin - 1893, Risovac, Petrovac zemqoradnik Ra|enovi}, Petar Stevin - 1892, Jazavica, Novska ma{inist Ra|enovi}, Rade J. - Prijevor, Budva *3p Ra|enovi}, Radoslav Andrijin - 1886, Br{no, Nik{i} kamenorezac Ra|enovi}, Stevo Perov - 1875, Prijevor, Kotor zemqoradnik Ra`natovi}, Bo`o - Cetiwe *3s Ra`natovi}, Jo{o Stevov - Dru{i}i, Cetiwe Rai~evi}, ? - 1847, Crna Gora (u puku “Kwaza Mihaila”) Rai~evi}, Drekale - Nik{i} *3s Rai~evi}, Joko \ukanov - 1877, Gluhi Do/Virpazar, Bar zemqoradnik Rai~evi}, Luka Jokov - 1890, Gluhi Do/Virpazar, Bar zemqoradnik Rai~evi}, Milo \ukanov - 1871, Gluhi Do/Virpazar, Bar zemqoradnik

254

Ilija Petrovi}

Rai~evi}, Maksim Petrov - 1889, Stipan, Vrginmost zemqoradnik Rai~evi}, Milosav Dragov - 1870, Vrela, Nik{i} Rai~kovi}, \uro Krstov - 1897, Braji}i, Budva zemqoradnik Rai~kovi}, Marko Ivov - 1897, Braji}i, Budva Rajak, Dragomir Milin - 1894, Dowi Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Rajak, Ilija Jovin - 1889, Stro`in, Topusko zemqoradnik Rajak, Jovo Spasin - 1895, Jata, Cazin zemqoradnik Rajanovi}, Mitar - Nevesiwe Raja~i}, Ilija Josin - 1890, Grabova Lokva, Oto~ac Raja~i}, Mile Lazin - 1894, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Raja~i}, Mile Milankov - 1872, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Raja~i}, Milivoje Danin - 1896, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Raja~i}, Nikola Stojanov - 1892, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Raja~i}, Petar - Prokike, Oto~ac Raja~i}, Uro{ \urin - 1883, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik Rajinovac, \or|e Aleksin - 1888, Podgora~, Slavonska Po`ega ratar Rajinovi}, Rade Ilijin - 1889, Dokmanovi}i, Srpske Moravice radnik Raji}, Ivan Nikolin - 1889, Gradac, Makarska likerxija Raji}, Mile Jovanov - 1894, Jasena{, Virovitica mesar Raji}, Petar Antonijev - 1882, Sivac, Sombor zemqoradnik Raji}, Petar Lazarev - 1881, Sivac, Sombor narednik Raji}, Radovan Savin - 1889, Sonta, Sombor mehani~ar Raji}, Svetozar Mi{in - 1881, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Raji}, Stanko - *4 Raji~i}, Rade Rajkovi}, Bo{ko Jovov - Kosijeri, Cetiwe Rajkovi}, Bo{ko [akotin - Kosijeri, Cetiwe Rajkovi}, Vidak \urov - Kosijeri, Cetiwe Rajkovi}, Krcun Vuksanov - Kosijeri, Cetiwe Rajkovi}, Mitar Ilijin - Kosijeri, Cetiwe *3p Rajkovi}, Mi{a - Mali Gradac, Glina Rajkovi}, Obrad - *4 Rajkovi}, Petar Jovov - Kosijeri, Cetiwe Rajkovi}, Stavro Rajkov - 1895, Dowa Gu{terica, Lipqan radnik Rajkovi}, Tanasija Tanasijin - 1898, Mali Gradac, Glina moler Rajko~anin, Simo Spasojev - 1885, Su{ica, Pri{tina zemqoradnik Rajli}, Pero - Srpska Krajina *4 Rajnard, Karel - *4 Rajovi}, Savo - Do Pje{iva~ki, Nik{i} *3p Rajs, Rudolf Ar{ibald - 1876, Lozana, [vajcarska kriminolog Rajhman, Josip - *4 Raj~evi}, Jakov - Srpska Krajina *4 Raj~evi}, Jovo Kostin - 1886, ^itluk, Gospi} pekar Raj~evi}, Qubomir Stevanov - 1894, ^itluk, Gospi} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

255

Raj~evi}, Boban Savin - Kamewu{a/Divoselo, Gospi} Raj~evi}, Milo{ Savin - 1888, ^itluk, Gospi} zemqoradnik Raj~evi}, Savo Danin - 1891, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Raj~evi}, Stevan Vasin - 1885, Podgorci, Gare{nica zemqoradnik Raj{i}, Jovo Filipov - 1878, Podovi, Dvor zemqoradnik Raj{i}, Milo{ Vukov - 1889, Staro Selo Topusko, Topusko zemqoradnik Rakas, \or|e Savin - 1886, Zut, Dvor bravar Rakas, \uro - Srpska Krajina Rakas, Ilija Dmitrov - 1886, Zut, Dvor zemqoradnik Rakas, Stojan Jovanov - 1896, ^emernica, Topusko kasapin Rakini}, Milan Simin - 1885, Tuk, Sluw zemqoradnik Rakini}, Sreten - Srpska Krajina *4 Raki}, \uro - Lika *3p Raki}, Ilija - Gospi} *3s Raki}, Iso Radev - 1896, [iroka Kula, Gospi} Raki}, Iso Stevanov - 1889, Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Jovo Nikolin - 1881, Strmen, Kostajnica zemqoradnik Raki}, Luka Nikolin - 1887, Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Mane Mihajlov - 1894, [iroka Kula, Gospi} Raki}, Milan Perin - 1869, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik Raki}, Milan Petrov - 1888, [kare, Oto~ac zemqoradnik Raki}, Mile Petrov - 1892, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Mile Radev - 1891, [iroka Kula, Gospi} Raki}, Mile Stankov - 1893, Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Mile Stevanov - 1884, Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Nikola - Lika *3s Raki}, Nikola Milin - 1884, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik Raki}, Stevan Dmitrov - 1895, [iroka Kula, Gospi} Rakojevi}, \uro Savov - 1893, Lukovo, Nik{i} zemqoradnik Rako~evi}, Vule Todorov - 1896, Dowa Mora~a, Kola{in zemqoradnik Rako~evi}, Dragi{a Radulev - 1891, Prekobr|e, Kola{in zemqoradnik Rako~evi}, Nikola Ne{ov - 1890, Blatina, Kola{in ma{inist Rako~evi}, Rade - Kola{in *3p Rako~evi}, Stanko Peri{in - 1887, Trebaqevo, Kola{in Rak~evi}, Niko Jokov - Smokovci/Qubotiw, Cetiwe Rali}, Dane - 1880, Stara Kr{qa, Sluw zemqoradnik Rali}, Nikola Dobrin - 1888, Nova Kr{qa, Sluw trgova~ki pomo}nik Ramadanovi}, Petar \urov - 1898, Krajwi Do, Cetiwe zemqoradnik Ramadanovi}, Petar-Zeko \urov - 1870, Krajwi Do, Cetiwe zemqoradnik Rami}, Jovo Todorov - 1892, Teo~ak, Biha} zemqoradnik Rami}, Mirko Stevanov - 1888, Novi Grab, Novska zemqoradnik Ran|elovi}, Bo`o Jandrijin - 1886, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Rani}, Mirko Rani}, Nikola -

256

Ilija Petrovi}

Rani}, Pavle - Slavonija Ranli}, Rade Stankov - 1888, Podravska Slatina zemqoradnik Ran~evi}, Ivan - Dalmacija *4 Rapaji}, Geco Petrov - 1884, Mala Krbavica, Korenica zemqoradnik Rapaji}, Dane Ilijin - 1896, Krbavica, Korenica zemqoradnik Rapaji}, Dmitar Vojin - 1897, Krbavica, Korenica zemqoradnik Rapaji}, \ura| Danin - 1880, Mali Radi}, Krupa zemqoradnik Rapaji}, \uro Mihajlov - 1889, Krbavica, Korenica zemqoradnik Rapaji}, Iso Tomin - 1885, Brlog, Oto~ac zemqoradnik Rapaji}, Nikola Pavlov - 1893, Krbavica, Korenica zemqoradnik Rapaji}, Petar Dmitrov - Krbavica, Korenica *3p Rapaji}, Proko - Lika *3p Rapaji}, Todor Danin - 1897, Krbavica, Korenica trgova~ki pomo}nik Rapaji}, Todor Milin - 1888, Krbavica, Korenica zemqoradnik Raspopovi}, Pavi} Mirov - 1867, Martini}i, Danilovgrad zemqoradnik Rastovac, \uro Jovanov - 1882, Leskovac, Sluw zemqoradnik Rastovac, \uro Milanov - 1895, Leskovac, Sluw pekar Rastovac, Lazar Novakov - 1873, Leskovac, Sluw zemqoradnik Rastovac, Petar Novakov - 1879, Leskovac, Sluw zemqoradnik Rastovac, Rade Ostojin - 1894, Nova Kr{qa, Sluw zemqoradnik Rastovi}, \uro Milin - 1891, Gariwa, Krupa zemqoradnik Rastovi}, Petar Vuka{inov - Gra~ac zemqoradnik Rastovi}, Stevan Tomin - Gra~ac zemqoradnik Rat, Roko - *4 Ratkovi}, Vaso \urin - 1888, Dalmacija Ratkovi}, Du{an [}epanov - 1882, Baqevac, Trebiwe (do{ao iz Italije) Ratkovi}, Janko Markov - 1889, ^emernica, Topusko trgova~ki pomo}nik Ratkovi}, Jovo Adamov - 1885, Mlina~a, Petriwa zemqoradnik Ratkovi}, Luka Mi}ov - 1896, Orahovac, Kotor zemqoradnik Ratkovi}, Petar - 1869, Ora{je, Trebiwe Ratkovi}, Risto - 1889, Zupci, Trebiwe *3p Ratkovi}, Stojan Markov - 1887, ^emernica, Topusko zemqoradnik Ratkovi}, Tomo [}epanov - Baqevac, Trebiwe Raul Labri - Francuska oficir u medicinskoj misiji *2 Raut, Jovo S. - Podubli~ani/Wegu{i, Cetiwe *3p Rafaj, Janko - *4 Racanovi}, Ilija Perov - Maini, Herceg Novi *3p Rackov, Milan Todorov - 1872, Ratkovo, Oxaci zemqoradnik Ra{eta, Vujo Todorov - 1888, Dowi Lapac zemqoradnik Ra{eta, Ilija - Dowi Lapac *3p Ra{eta, Ilija Ilijin - 1884, Dowi Lapac ma{inbravar Ra{eta, Ilija Nikolin - 1886, Dowi Lapac stolar Ra{eta, Jovan Lazin - 1873, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Ra{eta, Lazar** Stevanov - 1892, Ba{tra, Krupa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

257

Ra{eta, Mile Ilijin - 1884, Pu~enik, Krupa zemqoradnik Ra{i}, \uro - *4 Ra{i}, Mitar Tomin - 1882, Jela{inovci, Sanski Most zemqoradnik Ra{i}, Nikola \ukanov - 1894, Barlete, Gospi} zemqoradnik Ra{i}, Petar Ra{ko, Jovan - Lu{tica, Tivat *4 Ra{ko, Luka Radov - Lu{tica, Tivat Ra{kovi}, Damqan Radev - 1890, Bovi}, Vrginmost zemqoradnik Ra{kovi}, Ivan \. - Podgorica Ra{kovi}, Nikola Mihailov - 1895, Kri~ke, Novska zemqoradnik Ra{kovi}, Spasoje - Qubotiw, Cetiwe *3p Ra{o, Petar Lazin - 1875, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Ra{ovi}, Ivan \urov - Fundina, Podgorica Ra{ovi}, Jovan \urov - 1885, Fundina, Podgorica Ra{~anin, Radivoje Markov - 1888, Lipovo, Kola{in zemqoradnik Reali, Arturo - Milano, Italija Rebi}, Du{an \urin - Rebi}i, Ogulin zemqoradnik Rebi}, Janko Jankov - 1883, Jasenik, Gacko ekonom Rebi}, Jovan Bo`in - 1870, Drenovac, Cazin zemqoradnik Rebi}, Petar - *4 Rebi}, Rade Joksimov - 1900, Jasenik, Gacko zemqoradnik Rebra~a, Stojan Stevanov - 1888, Majska Poqana, Glina zidar Rebula, Ivan - *4 Reznikov, Pavle** - 1888, Rusija kowi~ki poru~nik Rejec, Anton - *4 Reki}, Sava Radev - 1889, Br|ani, Daruvar zemqoradnik Reks Vilijam Xekson - bolni~ar *2 Reqi}, Jovo Vasilijev - 1888, Bastasi, Petrovac zemqoradnik Reqi}, Milan Lazarev - 1892, Martin Brod, Drvar zemqoradnik Reqi}, Milutin Davidov - 1873, Romen manastir, Petrovac zemqoradnik Reqi}, Mito Savin - 1893, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Remenar, Frawo Boltin - 1888, Bukovqe, Velika Gorica zemqoradnik Remeti}, Ivan Ivanov - 1891, Starigrad, Hvar mornar Renac, Arsenije \urin - 1883, Sokolovac, Koprivnica zemqoradnik Renduli}, Josip S. - Mostar (do{ao iz Sidneja, Australija) Repac, Bude Vujin - 1892, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Repac, Bude D. Repac, Lazo Pavlov - 1874, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Repac, Mane Ilijin - 1893, [ukovac/Vrebac, Gospi} zemqoradnik Repac, Marko Markov - 1890, Kosiw, Gospi} zemqoradnik Repac, Mile Jovanov - 1896, [iroka Kula, Gospi} Repac, Mile Pavlov - 1888, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Repac, Mi}a Maj~in(?) - 1892, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Repac, Stevo Dmitrov - 1889, Vo|enica, Petrovac zemqoradnik

258

Ilija Petrovi}

Repac, Stojan Repi}, Vaso Mitrov - 1873, Koloni}, Petrovac zemqoradnik Repovi}, Nikola Perin - Paplevine, Nevesiwe Resanovi}, Ilija Mi}in - 1888, Klati}, Glina zemqoradnik Resanovi}, Petar Petrov - 1885, Grmu{ani, Dvor zemqoradnik Resan~evi}, \uro Stevanov - 1882, Vrbovqani, Nova Gradi{ka ratar Re{etar, Milan Petrov - 1890, Dubrava, Samobor ma{inist Ribar, Dane Ribar, Jovo - *4 Ribar, Sima \ur|ev - 1879, Mrzlo Poqe, Sluw zemqoradnik Ribi}, Miladin Dmitrov - 1876, Buha~e, Sluw zemqoradnik Ribi}, Mile \ur|ev - 1879, Pe}i, Krupa zemqoradnik Ribi~, Vjekoslav Ivanov - 1896, Dom`ale |ak trgova~ke {kole Rigo, Petar - Trst, Italija Ri|e{i}, Marko Trifkov - Tuli, Trebiwe Rikalo, Vasa Ilijin - 1874, Slabiwa, Dubica zemqoradnik Rikalo, Risto - 1885, Popovo Poqe, Trebiwe Rikalo, Savo Ilijin - 1884, Dodanovi}i, Trebiwe zemqoradnik Rikalo, Petar Simov - Dodanovi}i, Trebiwe Rini}, \or|e Pavlov - 1865, Beograd ma{inbravar Risek, Stjepan - *4 Rismal, Melhior - Slovenija (do{ao iz Italije) Ristan, \or|e @ivin - 1892, Stan~evo/Crna Gora, Rumunija zemqoradnik Risti}, Ilija - *4 Risti}, Jovo Stevanov - 1888, Ne{tin, Beo~in ma{inist Risti}, Pero Rihter, Jan - *4 Rihter-Veltruski, Josip Vinkov - 1896, Daruvar zemqoradnik Ri~ard Hant - bolni~ar *2 Ri~ard C. F. ^i~ester - sekretar *2 Rkman, Mile Igwatijin - 1884, Krstiwa, Vojni} rudar Rkman, Simo Petrov - 1894, Pecka, Vrginmost zemqoradnik Rkman, Stanko Markov - 1894, ^emernica, Topusko zemqoradnik Rkman, Stojan Mujin(?) - 1894, Pecka, Vrginmost zemqoradnik Rwak, Stani{a Ilijin - 1896, Trnavac, Korenica zemqoradnik Roajabl, Moris - Francuska pilot Robert Par - pomo}ni magacioner *2 Rovko, Janko Ilijin - 1888, Pe}no, Jastrebarsko trgova~ki agent Rogan, Mitar - *4 Roganovi}, \or|e Jovanov - 1890, Kla~ina, Nik{i} zemqoradnik Roganovi}, Jefto Bogdanov - Rudine, Nik{i} *3p Roganovi}, Milo{ Bogdanov - Rudine, Nik{i} *3p Roganovi}, Milo{ - Trebiwe Roganovi}, Simo \urov - 1888, Trep~a, Nik{i} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

259

Roganovi}, Stojan - 1870, Drebnik(?), Nik{i} zemqoradnik Rogi}, Bogdan \urin - 1895, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Rogi}, Bo`o - Po~iteq, Gospi} Rogi}, \uro Nikolin - 1888, Ga}i{te, Virovitica opan~ar Rogi}, Jovo Tomanov - 1892, Po~iteq, Gospi} stolar Rogi}, Mile \urin - 1886, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Rogi}, Nikola - Gospi} *3p Rogi}, Stevo - Po~iteq, Gospi} Roguqa, Mihailo Mirkov - 1891, Roguqe, Dvor zemqoradnik Rodi}, Gojko Simin - 1883, Gorice, Sanski Most zemqoradnik Rodi}, Nikola Dmitrov - 1891, O~igrije, Biha} zemqoradnik Rodi}, Nikola Tomin - 1892, Kqevci, Sanski Most zemqoradnik Rodi}, Obrad Rodi}, Petar Jevrosimov - 1894, Gorwe Vrto~e, Petrovac Rodi}, Sava Rodi}, Stojan Stevanov - 1877, Kla{wica, Glina stolar Ro`i}, Simo - *4 Rozalija Mansel - milosrdna sestra *2 Rojnik, Ivan - Slovenija *4 Rokvi}, Stevan Te{in - 1888, Perna, Krupa zemqoradnik Rokni}, Timo Petrov - 1888, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Rokovi}, Bogdan Nikolin - 1892, Pi{taline, Krupa zemqoradnik Roksandi}, \uro Kuzmanov - 1893, Balinac, Glina zemqoradnik Roksandi}, Petar M. - 1896, Buzeta, Glina zemqoradnik Roland Brajs - bolni~ar *2 Rolih, Franc Jozefov - 1889, Jel{ane, Ilirska Bistrica trg. pomo}nik Rolni, Alojz - *4 Rolovi}, Milan Ivov - Br~eli, Bar Romani}, Mile Stojanov - 1898, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Romenkovi}, Mile Jovin - 1892, Veliki Zdenci zemqoradnik Romi}, \uro Simin - 1893, Ora{ko Brdo, Petrovac zemqoradnik Romi}, Marko Nikolin - 1884, Perna, Krupa zemqoradnik Romih, Ivan - *4 Rondovi}, Milan Krstov - Prem}ani, Pqevqa *3p Ron~evi}, Vidak Jovanov - 1895, @awevica, Gacko Ron~evi}, Ivan - @awevica, Gacko *4 Ron~evi}, Mitar M. - 1887, @awevica, Gacko Ron~evi}, Nikola - @awevica, Gacko *4 Rosa, Antonije - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Rosandi}, Janko Milovanov - 1877, Milojevi}i, Nik{i} zemqoradnik Rosandi}, Mitar Tiodorov - 1887, Milojevi}i, Nik{i} zemqoradnik Rosandi}, Risto Trifkov - Grbe{i, Trebiwe zemqoradnik Rosi}, Stojan Ja}imov - 1882, Bijela, Daruvar zemqoradnik Rotarov(i}), Milivoje Mi{in - 1891, Ba{aid, Kikinda zemqoradnik

260

Ilija Petrovi}

Ro}enovi}, Du{an - Br{no, Nik{i} Ro}enovi}, Ilija Simeonov - 1892, Br{no, Nik{i} zemqoradnik Ro}enovi}, Radosav Andrijin - Br{no, Nik{i} Rudan, Jovan R. - 1888, Ban~i}i, Qubiwe Rudan, Petar - Ban~i}i, Qubiwe *3p Rudin(?), Adam \ur|ev - 1891, Sjeni~ak, Karlovac fabri~ki radnik Rudi}, Bo`o - *4 Rudi}, \uro - *4 Rudi}, \uro Milanov - 1891, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik Rudi}, \uro Radev - 1892, So~anica, Dvor zemqoradnik Rudi}, Simo Jovanov - 1891, So~anica, Dvor stolar Rudi}, Stevo Nikolin - 1886, Velika Barna, Grubi{no Poqe kasapin Rudovi}, Damjan Drekov - 1891, @awevica, Gacko zemqoradnik Rudolf [ofelin - apotekar *2 Ru`i}, Dane \urin - 1887, Kova~ica, Belovar zemqoradnik Ru`i}, \or|o - Dowi Poplat, Stolac Ru`i}, Ilija Mihov - 1889, Dowi Poplat, Stolac zemqoradnik Ru`i}, Milan Mi}in - 1894, Veliki Radi}, Krupa zemqoradnik Ru`i}, Petar @ivin - 1886, Lugovet/Klisura, Rumunija zemqoradnik Ru`i}, Sredoje Vladimirov - 1890, Kikinda trgova~ki pomo}nik Ru`i~i}, Savo Milovanov - 1889, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Rujak, Simo - *4 Rumjancev, Nikolaj - Moskva, Rusija Runi}, Sekula - Srpska Krajina *4 Ruwavac, Luka Jovov - 1891, Zgowevo, Trebiwe Ruwanin, Trivo - *4 Rupi}, Petar Matov - 1896, [ibenik fabri~ki radnik Rusal, Veqko Frawin - 1882, Belovar trgovac Rusijan - Rusija poru~nik-pilot Rusmir, Nikola Avramov - 1895, Rogqe, Pakrac zemqoradnik Ruta, Jozef - *4 Rute{i}, Nikola Markov - 1884, Klobuk, Trebiwe *3p Ru{e, Pero - *4 A. Raund - milosrdna sestra *2 S. P. ^epmen - anesteti~ar *2 Savanovi}, \ura Prokin - 1894, Bodegraji, Nova Gradi{ka zemqoradnik Savatovi}, Dane Ilijin - 1889, Rudopoqe, Gra~ac zemqoradnik Savatovi}, Dmitar Simin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Savatovi}, Jandro - Oraovac, Dowi Lapac Savatovi}, Mile Dmitrov - 1884, Rudopoqe, Gra~ac zemqoradnik Savatovi}, Petar Stevanov - 1895, Vel. Dap~evica, Belovar zemqoradnik Savatovi}, Toma Bo`in - 1889, Rudopoqe, Gra~ac zemqoradnik Savin, Milivoj - *4

S.

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

261

Savin, ^edomir - *4 Savi}, Andrija Krstov - 1894, @awevica, Gacko zemqoradnik Savi}, Dane Budin - 1886, Kula, Gospi} zemqoradnik Savi}, \oka-\ompar - Srpska Crwa, Nova Crwa Savi}, \or|e Savin - 1896, Prizren radnik Savi}, Ilija Todorov - 1888, @awevica, Gacko zemqoradnik Savi}, Jovo - *4 Savi}, Krsta Dem~in - 1883, Izvor Lu`ni~ki, Srbija zemqoradnik Savi}, Marko Nikolin - 1895, Krstiwa, Vojni} zemqoradnik Savi}, Martin Savin - 1896, Pri{tina ma{inist Savi}, Nikola Ilijin - 1888, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Savi}, Petar Nikolin - 1889, Glinica, Sarajevo(?) zemqoradnik Savi}, Petar Stani{in - 1877, Rujnica, Cazin zemqoradnik Savi}, Risto Jovanov - 1890, Krekovi, Nevesiwe zemqoradnik Savi}, Stanko Savin - 1893, Vrbe{tica, Uro{evac zemqoradnik Savi}, Trivun Milin - 1890, Rujnica, Cazin zemqoradnik Savkovi}, Igwat - *4 Savkovi}, Stanko - *4 Savovi}, Vladimir Nikolin - 1892, Zagora, Trebiwe ma{inist Savovi}, Kosta Novi~in - 1892, Vrawa Dubrava, Bile}a kelner Savovi}, Mitar Perov - 1894, Baqci, Bile}a zemqoradnik Savovi}, Mi}o Savovi}, Savo Nikolin - 1875, Crnci, Podgorica Salamun, Bo`o Ferdinandov - 1874, Tijesno, [ibenik mornar Salat, Franti{ek - *4 Salati}, \or|o-\oka Spasojev - 1893, Slivqa, Gacko zemqoradnik Salati}, Ilija - 1890, Bile}a Salati}, Risto Spasojev - 1895, Slivqa, Gacko kova~ki pomo}nik Salati}, Spasoje \okov - 1850, Slivqa, Gacko zemqoradnik Saloman, Simo \urin - 1874, Smoqani, Petrovac kova~ki pomo}nik Samarxija, Bogdan Ilijin - 1888, Qubovi}, Gra~ac pekar Samarxija, Ilija Damqanov - 1890, Buzeta, Glina zemqoradnik Samarxija, Milija Samarxija, Nikola Nikolin - 1886, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik Samarxija, Todor - *4 Samarxi}, Blagoje Markov - 1895, Dragaq, Risan trgovac Samarxi}, Bo`o - Grahovo, Nik{i} *3p Samarxi}, Golub Perov - 1893, Gorwe Krivo{ije, Kotor zemqoradnik Samarxi}, Du{an Mitrov - Hercegovina Samarxi}, \or|e Vidakov - 1883, La|evi}i, Bile}a ma{inist Samarxi}, Ilija Mitrov - 1890, Krsta~e, Bile}a zemqoradnik Samarxi}, Jago{ Simin - 1878, Plana, Bile}a zemqoradnik Samarxi}, Janko Simin - 1895, Trusina, Stolac zemqoradnik Samarxi}, Jovo Nikolin - 1874, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik

262

Ilija Petrovi}

Samarxi}, Kosta Markov - 1893, La|evi}i, Bile}a kroja~ Samarxi}, Marko Vasov - 1885, Trubjela, Nik{i} zemqoradnik Samarxi}, Mato - *4 Samarxi}, Nikola Mitrov - 1891, Potkom, Stolac *4 Samarxi}, Pavle Nikolin - 1867, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Samarxi}, Petar Radev - 1888, La|evi}i, Bile}a zemqoradnik Samarxi}, Simo Te{in - 1889, Gorwi Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Samatovac, Jovan T. Samac, Jovo Stevin - 1889, Majska Poqana, Glina zemqoradnik Samec, Josip Matev`ov - 1888, Bruhawa vas, Grosupqe mesar Samec, Leopold - *4 Sami}, Jovo Ristov - 1891, Imotski zemqoradnik Samolov, Jovo Stevanov - 1889, Majske Poqane, Glina Samohil, Jozef - *4 Sankovi}, Du{an Stevanov - 1896, Kula Atlagi}, Benkovac zemqoradnik Sankovi}, Marko Jovov - 1888, Tudorovi}i, Budva zemqoradnik Sankovi}, Marko Milov - Tudorovi}i, Budva Santovac, Jova Genin - 1882, Despotovo, Ba~ka Palanka zemqoradnik Santra~, Bla`o Savin - 1887, Suvaja, Petrovac zemqoradnik Santra~, Janko Bo`in - 1885, Vrawska, Krupa zemqoradnik Santra~, Mi}o Todorov - 1890, Risovac, Petrovac zemqoradnik Santra~, Stojan Milin - 1888, Vrawska, Krupa zemqoradnik Sarajlija, Ilija \urin - 1873, Batiwani, Pakrac zemqoradnik Sarajli}, Marko - Nik{i}(?) *3p Sarapa, Adam Ostojin - 1893, Kla{wica, Korenica zemqoradnik Sarapa, Ostoja Mi}in - 1890, [ibine, Glina Sari, Jakov Xo - 1898, Als~ik, Kind, SAD kasapin Sari}, Du{an Petrov - 1892, Mostar obu}ar Sari}, Jakov Vidanov - 1892, Prigredina, Nik{i} zemqoradnik Sari}, Krsto - Bawani, Nik{i} Sasi}(Sa{i}? [a{i}?), Ilija Saharov, Glaba - Rusija kapetan-izvi|a~ Saxak, Stevan Ostojin - 1886, Strigova, Dubica zemqoradnik Svar~i}, Ivan Antonov - 1894, Milna, Supetar mornar Svete, Frawa Ivanov - 1893, Preserje, Qubqana radnik Svetli~i}, Vladimir - (do{ao iz Italije) Svilar, Dane Jovanov - 1893, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Svilar, Maksim Nikolin - 1893, Kozjan, Korenica zemqoradnik Svilar, Mi}o - Pe}ane, Korenica *3s Svilar, Mojsije Danilov - 1887, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Svilar, Rade Danilov - 1893, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Svilar, Spira Ilijin - 1882, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Svilar, Stevan Budin - 1889, Pe}ane, Korenica zemqoradnik Sviligoj, Vilko - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

263

Sviwarev(i}), Steva Mladenov - 1882, Novi Sad berberin Sviwarevi}, Sava M. - Novi Sad Svoboda, Kelel-Alojz Janov - 1890, Baslova, Prag, ^e{ka farmaceut Svorcan, Bogdan Tomin - 1893, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Bo`o Spasojev - 1889, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Vaso @ivkov - 1896, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Grujo Tomin - 1896, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Drago Andrijin - 1892, Korita, Bile}a Svorcan, Jovan Ilijin - 1894, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Jovan Novakov - 1898, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Krsto Jovanov - 1893, Korita, Bile}a kasapin Svorcan, Lazar Ilijin - 1892, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Mitar Jovanov - 1897, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Mihajlo Jovanov - 1896, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Panto Spasojev - 1896, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Petar Andrijin - 1873, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Petar Jeftov - 1899, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Rade Dragov - 1895, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Stevan Blagojev - 1894, Korita, Bile}a zemqoradnik Svorcan, Tomo Blagojev - 1898, Korita, Bile}a zemqoradnik Svrabi}, Stojan Vasin - 1887, Jo{avica, Petriwa zemqoradnik Svrdlanovi}, Nikola Svrkota, Novica - Bobovo, Pqevqa dobrovoqac u ameri~koj vojsci Sever, Vaso - *4 Sedlan, \uro Markov - 1888, Gorwi Lapac, Dowi Lapac pekar Seizovi}, Milan Nikolin - 1882, Rajkovci, Petrovac zemqoradnik Sekeri}, Necko Jovanov - 1888, Nadaq, Srbobran zemqoradnik Sekuli}, Bla`o Milovanov - 1896, Bandi}i, Danilovgrad zemqoradnik Sekuli}, Du{an Pavlov - 1890, Toboli}, Sluw zemqoradnik Sekuli}, @ivko Pavlov - 1897, Danilovgrad zemqoradnik Sekuli}, Ilija - Srpska Krajina *4 Sekuli}, Jovan ]akin - 1886, Bai}, Zagreb zemqoradnik Sekuli}, Jovo Nikolin - 1885, Toboli}, Sluw zemqoradnik Sekuli}, Lazo Radojev - 1888, Ulciw zemqoradnik Sekuli}, Milan Sekuli}, Milo{ Petrov - 1888, Javoraw, Dvor zemqoradnik Sekuli}, Rada Necin - 1886, Novi Be~ej kowar Sekuli}, Radovan Markov - 1877, [abac zemqoradnik Sekuli}, Simo Radojev - 1888, Komani, Danilovgrad zemqoradnik Sekuli}, Stevan Mi}in - 1884, Toboli}, Sluw zemqoradnik Sekulovi}, [piro Simov - 1891, Seqani, Plu`ine zemqoradnik Selak, Jefto - Srpska Krajina *4 Selak, Jovo - Srpska Krajina *4 Selakovi}, Milan Radev - 1887, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik

264

Ilija Petrovi}

Selakovi}, Petar Stojanov - 1895, Marin Dol, Karlovac zemqoradnik Selakovi}, Stevo Radev - 1893, Ga{in Gaj, Gra~ac zemqoradnik Selani}, Vaso Lukin - 1891, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik Selina Tub-Tjubi - Engleska *2 Selir, Vinko - *4 Semi}, Marko Simin - 1885, Raka{, Novi Grad elektri~arski radnik Semi}, Nikola \okin - 1896, Duli}i, Gacko zemqoradnik Semrad, Vojteh - *4 Seni}, Svetozar - *4 Sewek, Ivan - Radon(?), Rusija Ser Ralf Spenser Paxet - komesar engleskih misija *2 Serafijanovi}, Lazo - *4 Serdar(Sedlar?), Pera Mladenov - 1887, Kuzmin, Srem. Mitrovica zidar Serdar, Ilija \ukanov - 1893, Kula, Gospi} zemqoradnik Serdar, Luka Milanov - [iroka Kula, Gospi} Serdar, Mile Jankov - 1882, Kula, Gospi} zemqoradnik Serdar, Nikola \ukanov - [iroka Kula, Gospi} Serdar, Petar Milin - 1894, Kula, Gospi} zemqoradnik Serdar, Stevo Tanasijin - 1890, Kula, Gospi} zemqoradnik Serdar, Todor Milin - 1885, Kula, Gospi} zemqoradnik Serdin{ek, Anton - *4 Seten~i}, Vaso Lazin - Dra~evo, Trebiwe Seten~i}, Luka Filipov - Lu{tica, Tivat Seten~i}, Nikola Filipov - 1885, Kotor trgova~ki pomo}nik Secosianu, Romulus - Rumunija *4 Sibi}, Petar Jovanov - 1889, ^apqa{, Kostajnica radnik Siva~ki, @ivko Radin - 1887, Mokrin, Kikinda zidar Sivc, Franc - *4 Signe Meler - Danska milosrdna sestra *2 Signi}, Mile Ilijin - 1893, ^a|evica, Novi Grad zemqoradnik Signi}, Simo Milin - 1887, ^a|evica, Novi Grad radnik Sikanovi}, Vaso - *4 Sikimi}, Gavrilo - 1871, Stolac Sikimi}, Ga{o Antov - 1895, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik Sikimi}, Stevan Lazin - 1888, Dubo~ica, Qubiwe zemqoradnik Siki}, Vaso Danin - 1892, Buni}, Korenica zemqoradnik Sili}, Mili} \or|ev - 1889, Mlakovac, Vojni} zemqoradnik Simani}, Veqko - Gorwe Poqe, Nik{i} Simani}, Janko - Gorwe Poqe, Nik{i} Simani}, Veqko - Gorwe Poqe, Nik{i} Simanovi}, \uro Lazarev - 1889, Stubica, Plu`ine zemqoradnik Simanovi}, Ja{o Bogdanov - 1873, Vojkovi}, Trebiwe zemqoradnik Simat, Mijo Mijin - 1894, Bijeli Vir, Metkovi} zemqoradnik Simatovi}, Ostoja Damqanov - 1872, Vel. Palanka, Prijedor zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

265

Simeonovi}-^oki}, Josif Jovanov - 1886, Srem. Karlovci bolni~ar *2 Simin, Milan \ukin - 1878, Stapar, Sombor zemqoradnik Simi}, Golub - *4 Simi}, Du{an Simin - 1891, Vrbi~ane, Prizren zidar Simi}, \or|e -*4 Simi}, \uro Jovin - 1889, Glavica, Lijevno zemqoradnik Simi}, Lazo - *4 Simi}, Nikola - *4 Simi}, Nikola Stojanov - 1896, Dragovi}, Pakrac zemqoradnik Simi}, Radovan Nikolin - 1893, Tr`i} Primi{qanski, Sluw ratar Simi}, Svetozar Milanov - 1882, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Simi}, Simo \urin - 1892, Pritoka, Biha} zemqoradnik Simi}, Stojan Simin - 1894, Ja`ince, Uro{evac zemqoradnik Simi}evi}, Lazar Markov - Aluga, @abqak Simi}evi}, Petar Miletin - Aluga, @abqak Simi}evi}, Rade Jakovov - Aluga, @abqak Simi}evi}, Spasoje-Pajo Jakovov - Aluga, @abqak Simovi}, Vidak Petrov - 1895, Bogojevi} Selo, Trebiwe zemqoradnik Simovi}, Jakov Matov - 1885, Roko~e, Cetiwe mornar Simovi}, Marko - 1885, Zupci, Trebiwe *3p Simonovi}, Drago Paunov - 1883, Jasenova, Kola{in zemqoradnik Simonovi}, Ne|eqko - Medevce, Medve|a Sim~i}, Josip - *4 Sinadinovi}, Petar - Mu{nikovo/Sredska, Prizren Sinkovi}, Gavrilo - Herceg Novi *3p Sipi}, Janko Simin - 1894, Buda~ka Rijeka, Vojni} zemqoradnik Sipi}, Novica Radev - 1879, ^emerno, Gacko zemqoradnik Sirar, Petar - *4 Sirko, Jovan - Rumunija *4 Sirovina, Stojan Milin - 1881, Pucari, Dubica zemqoradnik Sisti}, Stavra Andonov - 1872, Stri`evac/Lu`nica, Srbija zemqoradnik Sjeklo}a, Bla`o Ilijin - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Bo`o Ilijin - Dobrska @upa, Cetiwe *3p Sjeklo}a, Vido Vukov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Ivo Mi}ov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Jovan Vukov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Luka Savov - 1885, Dobrsko Selo, Cetiwe *3p Sjeklo}a, Marko Vukov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Ma{an Mrgudov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Niko Ivov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Niko Milo{ev - 1889, Dobrsko Selo, Cetiwe *3p Sjeklo}a, Niko Mihailov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Risto Matov - Dobrska @upa, Cetiwe Sjeklo}a, Risto Mitrov - Dobrska @upa, Cetiwe

266

Ilija Petrovi}

Sjeklo}a, Savo-[uwo Tomov - Dobrska @upa, Cetiwe Skelexija, \uro Milin - 1888, Srpski Blagaj, Sluw zemqoradnik Skender, Savo - Qubomir, Trebiwe Skenxi}, Bo`o Rafailov - 1888, [vica, Oto~ac zemqoradnik Skenxi}, Milan \ur|ev - 1892, [kare, Oto~ac zemqoradnik Skenxi}, Mile - Srpska Krajina Skenxi}, Tomo Trifunov - 1888, Turjanski, Oto~ac radnik Skenxi}, Trivun Radev - 1893, Perna, Krupa zemqoradnik Sklender, Ivo Jovov - 1894, Drobni}i, Budva kuvar Skobeqev, Kuzman Iqi~ - 1894, Novosenka, Mogiqev, Belorusija ratar Skorupan, Milovan Milovanov - 1886, Srpsko Seli{te, Kutina ratar Skular, \uro - *4 Skuli}, Petar - Savina, Herceg Novi (^i~evo/Xivar, Trebiwe?) *3p Skuhar, Aleksa Stojanov - 1894, Rujnica, Cazin ko~ija{ Slab, Jaroslav - Prag, ^e{ka Slavi}, Petar Dumanov - 1895, Babina Rijeka, Kostajnica fabr. radnik Slavkov, Tatomir Perin - 1891, I|o{, Kikinda berberin Slavuj, Mile Todorov - 1870, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Slavujac, Milan Blagojev - 1881, Vukovje, Gare{nica stolar Slavujevi}, Du{an Nestorov - 1874, [id }ur~ija Slavujevi}, Petar Nikolin - 1890, Jakovci, Pakrac lo`a~ na lokomotivi Sladi}, Marko - Srpska Krajina *4 Sladovi}, Bo`o Petrov - 1873, Naqe`i}i, Budva zemqoradnik Slana, Zden~ek - *4 Slawina, Vladimir - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Slatkovi}, Frawo - *4 Slijepac, Gojko Gligin - 1883, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Slijepac, Jovo Vukov - 1890, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Slijep~evi}, Aleksa Bogdanov - 1885, Samobor, Gacko zemqoradnik Slijep~evi}, Vujo Ananijin - 1894, Brweu{ka, Glina kova~ Slijep~evi}, Vujo Markov - 1891, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Slijep~evi}, Gligor - 1895, Samobor, Gacko Slijep~evi}, \or|e Petrov - 1896, Samobor, Gacko zemqoradnik Slijep~evi}, \uro Stojanov - 1892, Hrti}, Dvor drvodeqa, trg. pomo}nik Slijep~evi}, Konstantin Nikolin - 1897, Hrti}, Dvor zemqoradnik Slijep~evi}, Krsto Bogi}ev - 1864, Samobor, Gacko Slijep~evi}, Krsto Lazin - 1894, Samobor, Gacko Slijep~evi}, Mile Damqanov - 1893, Krwak, Karlovac zemqoradnik Slijep~evi}, Pero - 1888, Samobor, Gacko istori~ar Slijep~evi}, Petar Nikolin - 1885, Rovi{ka, Glina bravar Slijep~evi}, Risto Petrov - 1892, Ivica, Qubiwe trg. pomo}nik Slijep~evi}, Simo Pajin - 1898, Samobor, Gacko Smiqani}, \uro Milin - 1891, @ivaja, Kostajnica zemqoradnik Smiqani}, Jovan Mihajlov - 1869, Prokike, Oto~ac zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

267

Smiqani}, Jovo Markov - 1868, Osredak, Cazin trgovac Smiqani}, Jovo Petrov - 1882, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Smiqani}, Jovo Stojanov - 1887, Dobrqin, Novi Grad zemqoradnik Smiqani}, Mani{a Nikolin - 1866, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Smiqani}, Mile Mitrov - 1894, Buzeta, Glina zemqoradnik Smiqani}, Nikola Manojlov - 1888, Pi{a}, Udbina {ofer Smiqani}, Pavle Andrijin - 1888, Lipovo, Kola{in zemqoradnik Smiqani}, Petar Andrijin - 1889, Lipovo, Kola{in zemqoradnik Smiqani}, Petar Vujin - 1894, Stubica, Oto~ac zemqoradnik Smiqani}, Proko Budin - 1890, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Smiqani}, Rade Danin - 1892, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Smiqani}, Rade Matin - 1896, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Smiqi}, Vlado \urin - 1892, Stolac sajxija Smit, Gordon - [kotska kapetan u srpskoj vojsci Smoi, Jan - *4 Smokovi}, Ivan Mirkov - 1895, Jastrebarsko bravar Smole, Izidor - *4 Smoli}, \or|e Milo{ev - 1884, Gorwi Mihoqac, Podr. Slatina ratar Smoli}, Toma Petrov - 1883, Gorwi Mihoqac, Podravska Slatina ratar Smolovi}, Milan Perov - Jasikovac, [avnik Smrzli}, Mile Nikolin - 1888, Komesarac, Sluw zemqoradnik Smrtnik, Anton - *4 Soaje-\or|evi}, Margareta - 1875, Egoran, Francuska bolni~arka *1 *2 Soban, Jo`e - Novo Mesto, Slovenija (do{ao iz Italije) Sobek, Franti{ek - *4 Sobol, Pajo Matejin - 1890, Hreqin, Reka radnik Soviq, \uro Petrov - 1892, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Soviq, Jovo Pavlov - 1893, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Soviq, Lazo Danin - 1878, Jasenica, Krupa zemqoradnik Soviq, Petar Lukin - 1865, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Soviq, Savo Panin - 1894, Lastve, Petrovac zemqoradnik So|a, Zdravko - *4 Sokli~, Rudolf - Pragersko, Slovenija (do{ao iz Italije) Sokolovi}, Petar Sokolov - 1886, Ku~kovo, Skopqe zemqoradnik Sokolovi}, Simo - Trnovo, Sarajevo Sokolovi}, Stanko Petrov - 1888, Brod, Slavonska Po`ega kova~ Solar, Aleksa Igwatov - 1882, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Solar, Ostoja Mi}in - 1890, [ibine, Glina zemqoradnik Soldat, Marko Perin - 1884, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Soldo, Ilija Nikolin - 1886, Miqevac, Nevesiwe zemqoradnik Soldo, [piro Sopi}, Dinko Stjepanov - 1888, Glogovec, Samobor pom. fotografa Sofieti, Fran~esko - Italija Soclror(?), Jozef - *4

268

Ilija Petrovi}

So{a, Frawo - *4 So{i}, Ante - *4 Spaji}, Vule V. - 1885, Zupci, Trebiwe *3p Spaji}, Jovo - Hercegovina Spaji}, Krsto V. - 1890, Zupci, Trebiwe *3p Spaji}, Andrija - Zupci, Trebiwe Spaji}, Krsto M. - 1871, Zupci, Trebiwe Spaji}, Milo{ - Zupci, Trebiwe Spaji}, Mitar - Zupci, Trebiwe Spaji}, Rade - Zupci, Trebiwe Spaji}, Stevan [}epanov - 1865, Zupci, Trebiwe elektri~ar Sparavalo, Du{an - \edi}i, Trebiwe Spaseni}, Todor Simin - Lakta{i, Bawa Luka Spasenovi}, Jokan Mladenov - 1889, Bolotevce, Prizren bravar Spasi}, Blagoje Spasin - 1877, Vrbi~ane, Prizren radnik Spasi}, Milo{ H. Spasi}, Ogwen Spasojev - 1894, Mu{nikovo, Prizren radnik Spasi}, Cvetko Spasin - 1893, Ja`ince, Uro{evac zidar Spasojevi}, Andrija - 1885, Velimqe, Nik{i} zemqoradnik Spasojevi}, Ilija Matov - 1892, Stra{evina, Nik{i} zemqoradnik Spasojevi}, Obrad - *4 Spermen C. Svinburn - bolni~ar *2 Spirkovi}, Risto Spirin - 1894, Prisad, Prilep zemqoradnik Spisi}, \or|e - Banija Spremo, Blagoje Todorov - 1892, Biograd, Nevesiwe oglasiteq Spremo, Mirko Obradov - 1894, Roga~e, Nevesiwe Spremo, Radovan Vidakov - 1891, Biograd, Nevesiwe zemqoradnik Spremo, Te{an - Biograd, Nevesiwe Srbac, Marko Stojadinov - 1891, Ivawska, Krupa kova~ Srbqanin, Janko Jovanov - 1894, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Srbqanin, Qubomir Matijin - 1893, Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik Srbqanin, Stevo Jovin - 1893, Dowi Hrastovac, Sisak bravar Srbqin, Milan - Banat Srbu, Kosta Petrov - 1876, Temi{var, Rumunija zemqoradnik Srbulov(i}), Ivan Aksentijev - 1881, Kikinda ma{inbravar Srdanov, Svetozar - *4 Srdi}, Jovan Perin - 1891, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Srdi}, Jovo - *4 Srdi}, Kosta Teodorov - 1884, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Srdi}, Marko Stevanov - 1895, P~eli}, Virovitica berberin Srdi}, Milan Lazarev - 1887, Derowe, Oxaci zemqoradnik Srdi}, Mile Damjanov - 1887, Vrhovine, Oto~ac kova~ Srdi}, Milovan Srdi}, Pero Ilijin - 1896, Perna, Krupa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

269

Srdi}, Stevan - Prijedor Sredanovi}, Vidak, Savov - 1867, Vu~ije, Trebiwe Sredanovi}, Du{an Milutinov - 1899, Vu~ije, Trebiwe Sredanovi}, Jovan Vasov - Vu~ije, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Sredanovi}, Obren Mitrov - Lastva, Trebiwe Sredanovi}, Radovan Petrov - 1897, Vu~ije, Trebiwe (iz Francuske) Sretenovi}, Vaso - *4 Sretenovi}, M. - medicinar *1 Srzenti}, Marko Lazov - 1893, Brda, Budva zemqoradnik Srzenti}, Rado Krstov - 1863, Brda, Budva zemqoradnik Srzenti}, Simo Mitrov - 1889, Budva kuvar Srkuq, Marsel - Zagreb pilot Staji}, Nastasije Jecin - 1878, Ba~ko Petrovo Selo, Be~ej bolni~ar Staji}, Rade - Belegi{, Stara Pazova *3s Staji}, Cvetko Staki}, Rade Stojanov - 1873, Brezi~ani, Prijedor zemqoradnik Stalekovi}, Jovo Nikolin - 1895, Vel. Barna, Grubi{no Poqe ratar Staletovi}, Dobrosav Stolev - 1893, Ja`ince, Uro{evac radnik Staletovi}, Stanoje Stolev - 1890, Berevce, Uro{evac zemqoradnik Stambolija, \uro Petrov - 1886, Stambolija, Dvor zemqoradnik Stamenkovi}, Bo`o Stamenkov - 1892, Vrbe{tica, Uro{evac ratar Stamenkovi}, Milan Stamenkov - 1890, Popovica, Negotin(?) radnik Stan, Ilija - Rumunija *4 Stanar, Jovo Milin - 1872, Bojna, Glina zemqoradnik Stanivukovi}, Vaso Milin - 1896, Prijedor opan~ar Stanivukovi}, Petar - *4 Stani`an, Milan Jeftov - 1888, ^enta, Zrewanin trgovac Stanimirov(i}), @ivan Kostin - 1880, Novi Kne`evac zemqoradnik Stanisavqevi}, Du{an Bo`in - 1886, [id zemqoradnik Stanisavqevi}, Ilija Stojanov - 1891, Glavica, Krupa zemqoradnik Stanisavqevi}, Mitar Stanislavov - 1892, Mete`evo, Kriva Palanka ratar Stanisavqevi}, Nedeqko Stanislavov - 1889, Sevce, [trpce zidar Stanisavqevi}, Obrad Milin - 1894, Gra~ac zemqoradnik Stanisavqevi}, Petar Ilijin - 1887, Vel. Popina, Gra~ac zemqoradnik Stani}, Bogdan Nikolin - 1882, Gra~ac zemqoradnik Stani}, Dane Kostin - 1893, Ivaku{a, Oto~ac rudar Stani}, \or|e Petrov - 1889, Svra~kovo Selo, Udbina mehani~ar Stani}, \uro Kuzmanov - 1882, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik Stani}, \uro Nikolin - 1894, Divoselo, Gospi} limar Stani}, Zarija-@ujan Nikolin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Stani}, Ilija Ristin - 1886, Dubqevi}i, Gacko zemqoradnik Stani}, Jovan Vasin - 1890, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Stani}, Jovo Pavlov - 1888, Bjelopoqe, Korenica zemqoradnik Stani}, Milan - 1899, Mutili}, Udbina

270

Ilija Petrovi}

Stani}, Mile Dmitrov - 1899, Mutili}, Udbina zemqoradnik Stani}, Mile Lazin - 1895, Ivaku{a, Oto~ac zemqoradnik Stani}, Mitar Ilijin - 1876, Potkaliwe, Krupa zemqoradnik Stani}, Mihajlo - *4 Stani}, Pavle \ur|ev - 1876, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Stani}, Pavle Jovanov - 1897, Divoselo, Gospi} kolar Stani}, Petar Prokopijev - 1885, Vodote~, Oto~ac zemqoradnik Stani}, Sava Jovin - 1889, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Stani}, Simo [. - Za~ula, Trebiwe *3p Stani}, Spasoje \okin - 1888, Dubqevi}i, Gacko Stani}, ]iro Radev - 1891, Ivaku{a, Oto~ac zemqoradnik Stani{i}, Ivo - 1879, Stani{i}i, Budva Stani{i}, Ilija M. - Mi{i}i/Spi~, Bar Stani{i}, Nikola Ilijin - 1892, Vra`alice, Rogatica zemqoradnik Stanki}, Despot A}in - 1877, Kumane, Novi Be~ej zemqoradnik Stankovi}, Avram Stankov - 1879, Mu{nikovo, Prizren tesar Stankovi}, Aleksa - *4 Stankovi}, Arso Radev - 1894, Trnovac, Gospi} zemqoradnik Stankovi}, Bajo Milijin - 1875, Nik{i} zidar Stankovi}, Du{an Gli{in - 1887, Drenovac, Podr. Slatina zemqoradnik Stankovi}, \or|e Stankov - 1880, Orahovac, Metohija radnik Stankovi}, \uro Savin - 1885, Trnavac, Korenica zemqoradnik Stankovi}, \uro Tomin - 1884, Kirin, Topusko zemqoradnik Stankovi}, @ivan Svetozarov - 1883, Bavani{te, Kovin ma{inist Stankovi}, Krsta Stankov - 1895, Sredska, Prizren zemqoradnik Stankovi}, Milan Budin - 1889, Buni}, Korenica zemqoradnik Stankovi}, Milan Petrov - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Stankovi}, Mile Stankov - 1877, Vrbi~ane, Prizren radnik Stankovi}, Pavle Petrov - 1892, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Stankovi}, Peri{a [orov - 1888, Ra{ice, Danilovgrad zemqoradnik Stankovi}, Petar Miletin - 1889, Buni}, Korenica zemqoradnik Stankovi}, Petar Milo{ev - 1879, Doqani, Biha} fabri~ki radnik Stankovi}, Petko Stankov - 1896, [trpce obu}ar Stankovi}, Sibin Stankov - 1894, Sevce, [trpce zemqoradnik Stankovi}, Stanko - 1887, ]ekli}i, Cetiwe Stankovi}, Stevan Milin - 1892, Vel. Barna, Grubi{no Poqe radnik Stankovi}, Stevan Petrov - 1890, Gorwi Kirin, Topusko zemqoradnik Stankovi}, Stevo - *4 Stankovi}, Stojan Lazarev - 1875, Dubica zemqoradnik Stankovi}, Toma Jovanov - 1888, Gorwi Kirin, Topusko radnik Stankovi}, Trivun Nikolin - 1890, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik Stankovi}, Trivun Nikolin - 1898, Buni}, Korenica zemqoradnik Stankovi}, [piro Andrijin - 1894, Tudorovi}i, Budva poslu`iteq Stanojevi}, Bogdan - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

271

Stanojevi}, Dragutin Stanojev - 1895, Prizren ko`ar Stanojevi}, Joca Andrijin - 1871, Ba~ko Petrovo Selo, Be~ej slu`iteq Stanojevi}, Lazo - *4 Stanojevi}, Mile Stanojevi}, Mojsija Simin - 1893, Bobi}, Topusko fabri~ki radnik Stanojevi}, Sibin Stanojev - 1884, [trpce zemqoradnik Stanojevi}, Stojan Stanojev - 1867, Sevce, [trpce radnik Stan~er, \uro - *4 Stan~i}, Nikola Jovin - 1888, Mitanica, Krupa zemqoradnik Stan~i}, Stojan Gavrin - 1891, Gakovo, Grubi{no Poqe radnik Stapi}(Stani}?), Jovo Jovanov - 1894, Podlapa~a, Udbina zemqoradnik Starovi}, A}im Milutinov - 1898, Samobor, Gacko zemqoradnik Starovi}, Milutin Ristov - 1868, Samobor, Gacko zemqoradnik Starovi}, Risto Krstov - 1894, Samobor, Gacko zemqoradnik Starovi}, Filip Blagojev - 1896, Samobor, Gacko zemqoradnik Starc, Franti{ek - *4 Star~evi}, \uro Jokov - 1885 Krtoli, Tivat Star~evi}, Ivo [pirov - 1892, Krtoli, Tivat Star~evi}, Luka Ivov - 1893 Krtoli, Tivat Star~evi}, Mile Jovanov - 1884, Osredci, Dowi Lapac zemqoradnik Star~evi}, Stjepan - *4 Stacenko, Vladimir - Rusija poru~nik-pilot Stevani}, Toma Jovin - 1883, Kruhari, Sanski Most zemqoradnik Stevanov, Sever Svetozarov - 1884, Ban. Aran|elovo, Novi Kne`evac `elezn. Stevanovi}, \uro Mi{in - 1876, Srpska Crwa, Nova Crwa zemqoradnik Stevanovi}, Ivan Stevanov - 1897, Lokvica, Prizren zemqoradnik Stevanovi}, Igwat Nikolin - 1888, Crv~ica, Srebrenica zemqoradnik Stevanovi}, Jovan Stevanov - 1870, Prizren kafexija Stevanovi}, Kosta Jovanov - 1886, Lukavac, Nevesiwe zemqoradnik Stevanovi}, Nikola \urin - 1892, Zovi Do, Nevesiwe zemqoradnik Stevanovi}, Stevan Markov - 1878, I|o{, Kikinda zemqoradnik Stevi}, Qubomir - *4 Stevi}, Mladen Stevanov - 1884, Velika Ho~a, Prizren zidar Stevi}, Rade Petrov - 1893, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik Stevovi}, Bori{a Radev - 1882, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Stevovi}, Jovan Radev - 1886, Cuce, Cetiwe zemqoradnik Stevovi}, Savo Mihajlov - 1887, Kobiqi Do, Cetiwe zemqoradnik Stegnaji}, Jandrija Petrov - 1890, Kula Atlagi}, Benkovac zemqoradnik Stela Majls Frenklin - Australija kwi`evnica, pomo}na kuvarica *2 Stepanovi}, Du{an Milin - 1895, Brestovac, Ogulin kova~ Stepanovi}, Rade - Srebrenica *3l Stepqanac, Miroslav Mikin - 1896, Dowa Kup~ina, Jastrebarsko ratar Stergulec, Ivan - *4 Stefani(ja) Hamplova - SAD, poreklom ^ehiwa sestra *3p

272

Ilija Petrovi}

Stefanovi}, Ivan Stefanovi}, Jovan Simin - 1882, Ne{tin, Beo~in zemqoradnik Stefanovi}, Panta Stefanov - 1895, Prizren radnik Stefanovi}, Petar Jovanov - 1878, Ruma kroja~ Stefanovi}, Stevan Stefanovi}, Stojko Stefanov - 1894, Gotovu{a, Uro{evac zidar Stijak, Milan Todorov - 1883, Tavija, Novi Grad zemqoradnik Stijak, Stevo Simin - 1888, Petriwa, Novi Grad zemqoradnik Stijakovi}, Du{an - Srpska Krajina*4 Stija~i}, Akim Obrenov - 1887, Dobri Dub, Trebiwe *3p Stija~i}, Du{an @ivkov - 1888, Dobri Dub, Trebiwe Stija~i}, Ivan Vidakov - 1880, Klobuk, Trebiwe Stija~i}, Maksim Gavrin - 1885, Bijela Rudina, Bile}a zemqoradnik Stija~i}, Maksim Stojanov-Serdarov - 1879, Dobri Dub, Trebiwe ratar Stija~i}, Manojlo Obrenov - 1885, Dobri Dub, Trebiwe *3p Stija~i}, Matija-Mato Vidakov - 1888, Klobuk, Trebiwe - 1941, Jadovno Stija~i}, Nikola Obrenov - 1888, Dobri Dub, Trebiwe Stija~i}, Spasoje - Hercegovina Stija~i}, Tripko Stojanov-Serdarov - 1891, Klobuk, Trebiwe Stijepovi}, Ilija - Risan Stijep~evi}, Vaso N. - 1882, Sutorina, Herceg Novi *3p Stijep~evi}, Niko Savov - 1894, Braji}i, Budva zemqoradnik Stijep~evi}, Tomo K. - 1885, Sutorina, Herceg Novi *3p Stijep~i}, Milan [pirov - 1893, Kameno, Herceg Novi trg. pomo}nik Stijep~i}, Savo Petrov - 1887, Su{}epan, Kotor zemqoradnik Stjepanovi}, \oka - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Stjepanovi}, \uro Bo`in - 1897, Banama~a, Slav. Po`ega zemqoradnik Stjepanovi}, Nikola Bogdanov - 1892, Bu~je, \akovo zemqoradnik Stjepanovi}, dr Petar Ilijin - 1888-1951. lekar *2 Stjep~evi}, Ostoja Stevanov - 1891, ^itluk, Novi Grad zemqoradnik Stjep~evi}, Petko Jovin - 1894, Ivica, Qubiwe zemqoradnik Stoinovi}, Mihajlo Bo`in - 1884, Lisi~ine, Podravska Slatina ratar Stoisavqevi}, Lazo T. - Bawani, Krupa Stoisavqevi}, Milo{ Petrov - 1895, Vel. Popina, Gra~ac zemqoradnik Stoisavqevi}, Nikola Petrov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Stoisavqevi}, Pajo Lukin - 1892, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik Stoisavqevi}, Rade Lazin - 1889, Bawani, Krupa zemqoradnik Stoisavqevi}, Stojan Radev - 1885, Doqani, Biha} radnik Stojadinovi}, Pero - *4 Stojakovi}, Bo`a \uranov - 1889, Tukqu~ani, Dubica zemqoradnik Stojakovi}, Bo{ko Radev - 1895, Qubina, Dvor zemqoradnik Stojakovi}, Vasa Ristin - 1886, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Stojakovi}, Mijajilo Pajin - 1876, Matavazi, Novi Grad kova~ Stojakovi}, Ostoja - *4

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

273

Stojakovi}, Petar Jovanov - 1882, Jo{avica, Petriwa zemqoradnik Stojakovi}, Sima Grujin - 1896, Klepci, Sanski Most zemqoradnik Stojakovi}, Todor Stojanov, Dimitrije - *4 Stojanovi}, Aksentije Ilijin - 1898, ^ukqenik, Ni{ abaxija Stojanovi}, Aleksa Stojanov - 1895, Prizren zemqoradnik Stojanovi}, Andrija Vukalov - 1873, Braji}i, Budva Stojanovi}, Anton Andrijin - 1886, Babina Greda, @upawa zemqoradnik Stojanovi}, Gligorije Stojanov - 1898, Lokvica, Prizren radnik Stojanovi}, D. - medicinar *1 Stojanovi}, \or|e - *4 Stojanovi}, \or|e Stojanov - 1898, Mu{nikovo, Prizren zemqoradnik Stojanovi}, @ivan Matin - 1881, Ilanxa, Pan~evo zemqoradnik Stojanovi}, Zarija Stojanov - 1862, Prizren obu}ar Stojanovi}, Ivan Mijajilov - 1896, Braji}i, Budva zemqoradnik Stojanovi}, Jovan - *4 Stojanovi}, Jovan Stojanov - 1890, Sevce, [trpce radnik Stojanovi}, Kosta - *4 Stojanovi}, Kuzman Jocin - 1900, Vra~ev Gaj, Bela Crkva trg. pomo}nik Stojanovi}, Lazar Markov - 1894, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Stojanovi}, Lazar Stevanov - 1889, @abaq }ur~ija Stojanovi}, Lazo Manin - 1893, [kare, Oto~ac zemqoradnik Stojanovi}, Marko Jovanov - 1872, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Stojanovi}, Milan - Braji}i, Budva *3p Stojanovi}, Milan Manin - 1896, Rsovci, Ni{ radnik Stojanovi}, Milan Radev - 1882, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Stojanovi}, Mile Bo`in - 1885, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Stojanovi}, Nikola Jovanov - 1888, Rujani, Lijevno zemqoradnik Stojanovi}, Nikola Kojin - 1886, Turjanski, Oto~ac zemqoradnik Stojanovi}, Ostoja Petrov - 1895, Balte/Jaruge, Prijedor zemqoradnik Stojanovi}, Panta Stojanov - 1893, Pri{tina {umar Stojanovi}, Pero Nikolin - 1866, Braji}i, Budva zemqoradnik Stojanovi}, Rada \ukin - 1883, Aradac, Zrewanin zemqoradnik Stojanovi}, Sava Milin - 1885, Gomirje, Ogulin zemqoradnik Stojanovi}, Savo - *4 Stojanovi}, Stevo L. - Braji}i, Budva *3p Stojanovi}, Stevo Stojanov - 1893, Slatina, [avnik zemqoradnik Stojanovi}, Stoiqko Stojanov - 1894, Sevce, [trpce radnik Stojanovi}, Stojan - Braji}i, Budva *3p Stojanovi}, Todor Bo`in - 1888, Lisi~ine, Podravska Slatina tesar Stojanovi}, Todor Bo`ov - 1888, Orja Luka, Danilovgrad zemqoradnik Stojevi}, \or|e Stojanov - 1890, Ogut, Kriva Palanka zemqoradnik Stojiqkovi}, Jovan Gligorijev - 1876, Vel. Kr~imir, Gaxin Han ratar Stoji}, Cvetko Silvestrov - 1887, Mokrin, Kikinda zemqoradnik

274

Ilija Petrovi}

Stoji}, Gavro Vasin - 1892, Jo{an, Udbina zemqoradnik Stoji}, Dragutin Nikolin - 1892, Veta, Bela Palanka zemqoradnik Stoji}, Pavle Dragojev - 1895, Jablanica, Gradi{ka zemqoradnik Stoji}, Sima Aleksin - 1892, Dowi Raji}, Novska zemqoradnik Stoji}, Sima Petrov - 1890, Dabrina, Glina zemqoradnik Stoji}, Sumrak(?) Stojanov - 1884, Me|e|a, Dubica zemqoradnik Stoji}, Trivo Markov - 1890, Pritoka, Biha} zemqoradnik Stojkovi}, Blagoje Stojkov - 1884, Sevce, [trpce zemqoradnik Stojkovi}, Vasa Gajin - 1885, Bano{tor, Beo~in zemqoradnik Stojkovi}, Du{an @ivin - 1893, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Stojkovi}, Josif - *4 Stojkovi}, Milo{ - [imanovci, Pe}inci *3p Stojkovi}, Mihajlo Stojkovi}, Rade Ilijin - 1896, Visu}, Korenica zemqoradnik Stojkovi}, Stevan Stojkov - 1884, Mokreni, Veles zemqoradnik Stojkovi}, Fiqko Stojkov - 1885, Sevce, [trpce radnik Stojkovi}, Cvetko Stojkov - 1885, Prizren obu}ar Stoj~evi}, Dane Savin - 1888, Prqevo, Gra~ac zemqoradnik Stoj~evi}, Stojko Stoj~ev - 1874, Vi~a, Uro{evac zemqoradnik Stoj~i}, Savo - *4 Stoj{i}, Pavle \okin - 1882, [a{inci, Sremska Mitrovica ratar Stoj{i}, Stevan Nenadov - 1888, Novi Be~ej zemqoradnik Stoki}, Jovan Petrov - 1890, Kova~evac, Pisarovina zemqoradnik Stoki}, Risto - Srpska Krajina *4 Stoletovi}, Ilija Stolev - 1892, [u{i}, Uro{evac zemqoradnik Stoletovi}, Nedeqko Stolev - 1892, Vrbe{tica, Uro{evac radnik Stoletovi}, Stojko Stolev - 1894, Sevce, [trpce zemqoradnik Stoli}, Zako Stolev - 1875, Dowa Gu{terica, Lipqan zemqoradnik Stolica, Janko Pavlov - 1891, Granica, Bile}a zemqoradnik Stoun - sestra *2 Sto{i}, Ivan Tomin - 1889, Prapu}e, Ogulin `elezni~ar Sto{i}, Stojan Ostojin - 1888, Glavi~ane, Dvor zemqoradnik Stranski, Antonin - *4 Stri`ak, Qubomir Stojanov - 1892, Bedmik, Petriwa zemqoradnik Strika, Dene(?) Antonov - 1884, Zlarin, [ibenik ~inovnik Strika, Marko Ilijin - 1887, Murati, Dubica zemqoradnik Strika, Milan Radev - 1891, Pla{ki, Ogulin trgova~ki pomo}nik Stri~i}, Pero Vasin - 1885, Kozin, Sanski Most ugqar Strugar, Marko I. Stupar, A}im - *4 Studen, Vujo - Korenica Stupar, Bo`o Cvijin - 1894, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik Stupar, Vid Aleksin - 1890, Goriwa, Krupa zemqoradnik Stupar, Ilija Milin - 1894, Bawani, Krupa zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

275

Stupar, Mihajlo Spasin - 1890, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Stupar, Nikola Milin - 1884, Goriwa, Krupa zemqoradnik Stupar, Ostoja - *4 Stupar, Petar Mi}in - 1887, Velika Rui{ka, Krupa zemqoradnik Stupar, Petar Nikolin - 1868, Lastve, Petrovac zemqoradnik Stupar, Petar Nikolin - 1888, Teo~ak, Biha} zemqoradnik Stupar, Rade Milin - 1891, Dobro Selo, Krupa zemqoradnik Subotin, Radovan Milanov - 1893, ^ortanovci, In|ija zemqoradnik Suboti}, Aleksa Todorov - 1879, Pivnice, Ba~ka Palanka zemqoradnik Suboti}, Bo`o Novi~in - 1873, ^emerno, Gacko zemqoradnik Suboti}, Vasa - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Suboti}, Du{an Jovanov - 1880, Risan, Kotor pekar Suboti}, Ilija Jakovov - 1888, Greda, Gradi{ka zemqoradnik Suboti}, Ilija Novi~in - 1884, ^emerno, Gacko zemqoradnik Suboti}, Joksim Jovin - 1889, Dowe Ledenice, Kotor mornar Suboti}, Milan To{in - 1877, Pivnice, Ba~ka Palanka zemqoradnik Suboti}, Milovan Radev - 1893, Vrba, Gacko zemqoradnik Suboti}, Mitar Radev - 1894, Vrba, Gacko zemqoradnik Suboti}, Mihajlo [}epanov - 1894, Vrba, Gacko zemqoradnik Suboti}, Petar Vukov - Vilusi, Nik{i} Suboti}, Petar Simin - 1895, Toraw, Pakrac zemqoradnik Suboti}, Rade \ur|ev - 1898, ^emerno, Gacko zemqoradnik Suboti~ki, Nikola - *4 Suva~arov, @ika Perin - 1879, Srpski Itebej, @iti{te zemqoradnik Sudar, Gli{o Isin - 1884, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Sudar, Mijailo Stevanov - 1886, Korensko Selo, Vojni} zemqoradnik Sudar, Milivoje Mili}ev - 1886, Korensko Selo, Vojni} zemqoradnik Sudar, Mojsije Nikolin - 1895, Potplaninsko, Duga Resa trgovac Su|i}, Bo{ko Krstov - 1894, Kastel, Budva zemqoradnik Su|i}, Ivo Krstov - 1891, Kastel, Budva zemqoradnik Su`wevi}, Ilija Petrov - 1891, Dowe Seli{te, Glina kola~ar Su`wevi}, Nikola Stojanov - 1890, Hrastovac, Kostajnica livac Su`wevi}, Stevo - Srpska Krajina *4 Suzi}, Milan - Srpska Krajina *4 Suzi}, Teodor Mili}ev - 1893, @irovac, Dvor zemqoradnik Suji}, Joca Todorov - 1882, Kraqevac/Crna Gora, Rumunija zemqoradnik Suli}, Marjan Ivanov - 1898, Podgora, Makarska mornar Sunajko, Dmitar Markov - 1886, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Sunajko, \uro - Vrebac, Gospi} *3p Sunajko, Mile Bo`in - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Sunajko, Simo Danin - 1896, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Supi}, Blagoje Mikov - 1891, ^emerno, Gacko zemqoradnik Supi}, Marko Ma{ov - 1896, ^emerno, Gacko zemqoradnik Supi}, Obrad - Hercegovina

276

Ilija Petrovi}

Supi}, Radoje Jovanov - 1888, ^emerno, Gacko zemqoradnik Supi}, Rajko Radev - 1892, ^emerno, Gacko zemqoradnik Supi}, Risto Ristov - 1880, ^emerno, Gacko zemqoradnik Surla, Bo`o Tomin - 1887, Glogovo, Gra~ac zemqoradnik Surla, Dmitar Todorov - 1873, Gubav~evo Poqe, Gra~ac zemqoradnik Surla, Janko Radev - 1888, Vrto~e, Biha} zemqoradnik Surla, Jovo Mijajlov - 1892, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Surla, Luka Petrov - 1887, Glogovo, Gra~ac zemqoradnik Surla, Petar Savin - 1884, Vranovina, Petrovac zemqoradnik Surla, Stevo Milin - 1879, Kijani, Gra~ac zemqoradnik Sur~evi}, Mladen Damjanov - 1895, Prizren radnik Susan, Vinko Josipov - 1891, Bani, Volosko prevodilac Su}ura, Dragutin - *4 Suhopar, Emanuel** - 1893, Rokicane, ^e{ka Su~evi}, Janko Markov - 1889, Slavsko Poqe, Vrginmost radnik Su~evi}, Nikola \ur|ev - 1894, Su~evi}i, Vojni} zemqoradnik Su{a, Anton - Srpska Krajina *4 Su{a, Nikola Ilijin - 1887, [tikada, Gra~ac zemqoradnik Su{aw, Sebastijan Vjekoslavov - 1896, \ikovi}, Volosko zidar Su{i}, Jakov - 1879, Qubomir, Trebiwe Su{i}, Simo - Qubomir, Trebiwe Su{i}, Todor Dmitrov - 1887, Garevo, Gacko zemqoradnik B. Logan - SAD bolni~ar *2 T. E. Miligan Grandi - bolni~ar, kasnije blagajnik u misiji *2 T. Fran~esko d’An|elo - kuvar *2 T. X. Griv - bolni~ar *2 Tabakovi}, Blagoje Vidakov - 1893, Mre`ica, Bile}a zemqoradnik Tabakovi}, Bo`o Gajin - 1886, Todori}i, Bile}a zemqoradnik Tabakovi}, \uro Jovin - 1891, Mre`ica, Bile}a zemqoradnik Tabakovi}, Nikola - Bile}a Tabakovi}, [piro [akov - 1894, Mre`ica, Bile}a zemqoradnik Tadijin, Milivoj - *4 Tadi}, Andrija Vasin - 1891, Dvor zemqoradnik Tadi}, Bo`o Andrijin - 1886, Duga, Nik{i} zemqoradnik Tadi}, Bo`o Savin - 1889, Dnopoqe, Dowi Lapac ma{inist Tadi}, Bo`o Stojanov - 1888, So~anica, Dvor mesar Tadi}, Dragi} Gli{in - 1897, Radovica, Sluw trgovac Todi}, \uro Milin - 1888, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Tadi}, Jo{o - *4 Tadi}, Mitar Nikolin - 1885, Buha~e, Sluw zemqoradnik Tadi}, Obrad Tadi}, Stoj{a Radev - 1894, Qubina, Dvor zemqoradnik Tajkov, Cveta Jocin - 1886, Novi Be~ej zemqoradnik

T.

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

277

Taj{er, Qudevit - *4 Taminxi}, Milutin Ristov - 1892, Cetiwe novinar Tanaskovi}, Dragoqub Nedeqkov - 1896, Bolotevce, Prizren kroja~ Tanaskovi}, Filip Tanaskov - 1894, Sredska, Prizren zidar Tani}, Mitar Radev - 1884, Slobodna Vlast, \akovo zemqoradnik Tankosi}, Aleksa Pajin - 1877, Ku}anci, Dowi Mihoqac zemqoradnik Tankosi}, Milan Tomin - 1885, Veliko O~ijevo, Drvar Tankosi}, Mile Jovin - 1890, Malo O~ijevo, Drvar zemqoradnik Tankosi}, Nikola Savin - 1894, Dugo Poqe, Dowi Lapac zemqoradnik Tarabi}, Aleksa Jovanov - 1892, Drenovac, Glina lo`a~ na lokomotivi Tarana, Luka - Zasad, Trebiwe Tarana, Savo - Staro Slano, Trebiwe Tarbuk, Milo{ Radev - 1895, Duwak, Vojni} zemqoradnik Tarbuk, Nikola Petrov - 1895, Kukuruzari, Kostajnica radnik Tasovac, Bo{ko Jo{ov - 1891, Trebijovi, Trebiwe zemqoradnik Tasovac, Krsto - Trebijovi, Trebiwe Tasovi}, Trajko Tasin - 1897, Prilep obu}ar Tatalovi}, Bo`o Nikolin - 1885, Gomirje, Ogulin zemqoradnik Tatalovi}, \uro Petrov - 1876, Dre`nica, Sluw zemqoradnik Tatalovi}, Ilija Pantin - 1896, Jezero, Ogulin zemqoradnik Tatalovi}, Jova Nikolin - 1879, Dre`nica, Ogulin `elezni~ar Tatalovi}, Mitar Radev - 1894, Ceri, Ogulin lo`a~ Tatalovi}, Nikola Tati}, Nenad - Mokrin, Kikinda Tati}, Mile T. - Stabanxa, Krupa Tati}, Petar Radin - 1881, Mokrin, Kikinda zemqoradnik Tati}, Trivo Mi{kov - 1888, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Tatomir, Andrija Markov - 1894, Bio~i}, Drni{ zemqoradnik Tatomir, Slavko Tauzovi}, [piro - *4 Tau{an, Milan B. - Kokorina, Gacko *3p Tau{an, Nikola Radev - 1893, Plo~nik, Nevesiwe zemqoradnik Tau{anovi}, Veqko Nikolin - 1892, Stolac |ak Ta{i}(Tati{i}?), Lazo Tanasijin - 1886, [u{war, Glina zemqoradnik Tvrdorski, Du{an Lazarev - Grubi{no Poqe Tejlor, Xorx - Engleska voza~ autobusa *2 Tekla Madsen - Danska milosrdna sestra *2 Tence, Josip - Slovenija *4 Teodorovi}, Vojislav - *4 Teodorovi}, \uro - *4 Tepavac, Jovan Radev - 1881, Slu{nica, Sluw zemqoradnik Tepav~evi}, Marko Jovanov - Kazanci, Gacko Tepav~evi}, Filip Tomin - 1893, Kazanci, Gacko zemqoradnik Tep{i}, Vasa Damjanov - 1893, Tabori{te, Glina zemqoradnik Tep{i}, Milan Nikolin - 1889, Svoji}, Duga Resa zemqoradnik

278

Ilija Petrovi}

Tep{i}, Pavle Ilijin - 1892, Dugo Selo, Karlovac zemqoradnik Tep{i}, Sima Stevanov - 1893, Tabori{te, Petriwa zemqoradnik Terzin, Gaja - Vojvodina Srpska Terzin, Omer Aktov(?) - 1875, Bo~ar, Novi Be~ej zemqoradnik Terzi}, Marko Nikolin - 1886, Grab, Gra~ac zemqoradnik Terzi}, Mitar - Gacko Terzi}, Pantelija Ilijin - 1889, Popovac, Belovar zemqoradnik Terzi}, Sava Sre}kov - 1892, Bege~, Novi Sad zemqoradnik Terzi}, Sever Vlahov - 1882, Novo Milo{evo, Novi Be~ej zemqoradnik Terzi}, Spaso Petrov - Mokrine, Herceg Novi Teri}, Blagoje Milovanov - 1882, Duga, Nik{i} zemqoradnik Terpinc, Karol - *4 Teskera, Ante - *4 Tesla, Avram - Srpska Krajina *4 Tesla, Vaso Stankov - 1890, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Tesla, Du{an Vasilijev - 1894, Udbina zemqoradnik Tesli}, Jovo Maksimov - 1889, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Tesli}, Luka Lukin - 1897, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Tesli}, Mile Maksimov - 1884, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Tesli}, Nikola Isin - Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Tesli}, Nikola Jankov - 1895, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Tesli}, Tomo Nikolin - 1893, Ostrvica, Gospi} zemqoradnik Te{anovi}, Du{an Trivin - 1895, Zakopa, Dvor zemqoradnik Te{i}, Vasa Ilijin - 1882, Idvor, Kova~ica trgova~ki pomo}nik Te{i}, Milan Te{i}, Stevan Ilijin - 1886, Idvor, Kova~ica la|ar Tiksa, Alojz - *4 Timarac, Jovo - Srpska Krajina *4 Tintor, Ilija Tintor, Jova Ilijin - 1890, Stabanxa, Krupa zemqoradnik Tintor, Tomo Nikolin - 1888, Gra~ac zemqoradnik Tiodorovi}, Matija - 1885, “roditeqi mu u Dalmaciji” trgovac Tiosavqevi}, Sima Aleksin - 1882, [id ~uvar Tihi, Mihajlo Josipov - 1894, Eminovac, Slavonska Po`ega berberin Tihtl, Jozef - *4 Tica, Krstan - *4 Ti~i}, Marko Radev - Glavati, Kotor *4 Ti{ma, Jandrija Nikolin - 1891, Matijevi}i, Dvor zemqoradnik Ti{ma, Stevo Radev - 1896, Nebqusi, Dowi Lapac zemqoradnik Ti{ma, Stojan Mi}in - 1891, Visu}, Korenica zemqoradnik Tkal~i}, Ivan - *4 Tka~, Ivan Ivanov - 1893, Kleko}evo/Cirvar, Maxarska radnik Todi}, Vid Milin - 1873, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Todi}, Ilija -

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

279

Todi}, Milo{ Jovanov - 1894, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Todi}, Nikola Sr|anov - 1889, Perna, Krupa zemqoradnik Todi}, Obrad Milo{ev - 1895, Qubina, Dvor zemqoradnik Todi}, Petar Simin - 1885, Matavazi, Novi Grad zemqoradnik Todi}, Stanko Simin - 1893, Ba{tra, Krupa zemqoradnik Todorica, Mitar Ivov - Buqarica, Budva Todorovi}, Adam Savin - 1888, Papi}i, Sisak zemqoradnik Todorovi}, Du{an Jovanov - 1888, Ostrovica, Ni{ pekar Todorovi}, \or|e Todorov - 1858, Mu{nikovo, Prizren radnik Todorovi}, Lazar Jovin - 1885, Koprivna, Sanski Most zemqoradnik Todorovi}, Milan Todorovi}, Mile - *4 Todorovi}, Milo{ Zarijin - 1884, Banatska Palanka, Bela Crkva ratar Todorovi}, Milo{ Savin - 1882, Papi}i, Kostajnica zemqoradnik Todorovi}, Mi}o - *4 Todorovi}, Nikola Stefanov - 1885, Ilok, Vukovar bankarski ~inovnik Todorovi}, Savo - *4 Todorovi}, Svetozar Milivojev - 1893, Srpska Crwa, Nova Crwa berber Todorovi}, Stanko \urin - 1894, Kupqensko, Vojni} zemqoradnik Todorovi}, Stanko Stankov - 1894, ^emernica, Topusko zemqoradnik Todorovi}, Stevo - *4 Todorovi}, Todor Dimitrijev - 1894, Kru{evo, Bitoq stolar Todorovi}, Tomo - Nik{i} trgovac Todorovi}, Trojan Todorov - 1894, [trpce radnik Tojagi}, Bo`o Stevanov - 1890, Omsica, Gra~ac zemqoradnik Tojagi}, Petar Danin - 1883, Deringaj, Gra~ac zemqoradnik Tolimir, Pera Stevanov - 1890, Isakovci, Glamo~ zemqoradnik Toli}, Lazar Petrov - 1878, Pa`i}i(?), Danilovgrad stolar Toma, Mihajlo - *4 Toman, Frawa - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Tomanovi}, \or|e - *4 Tomanovi}, Simeon Milanov - 1895, Gorwe Poqe, Nik{i} zemqoradnik Tomanovi}, Simo Andrijin - 1881, Granice, Nik{i} zemqoradnik Toma{, \ura| Aleksin - 1880, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Toma{, Stanko Stjepanov - 1895, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Toma{ev, Blagoje Mladenov - 1888, Novi Be~ej zemqoradnik Toma{evi}, Anto @ivkov - Klenak, Nik{i} Toma{evi}, Vuko Perov - 1880, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Toma{evi}, Ilija Jankov - 1893, [egestin, Dvor zemqoradnik Toma{evi}, Ilija Matov - 1881, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Toma{evi}, Jovan Jankov - 1887, Risan, Kotor mornar Toma{evi}, Krsto Jovanov - 1892, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi Toma{evi}, Lazar Matov - 1893, Kru{evice, Herceg Novi zemqoradnik Toma{evi}, Mitar Stevov - Bajkove Kru{evice, Herceg Novi

280

Ilija Petrovi}

Toma{evi}, Nikola Qubomirov - 1895, Memska, Kostajnica bravar Toma{evi}, Perko Milutinov - Klenak, Nik{i} zemqoradnik Toma{evi}, Savo Matov - 1889, Kru{evice, Herceg Novi zemqoradnik Toma{evi}, Stevo Mijailov - 1892, Makovac, Vojni} zemqoradnik Tomi}, Dragoqub Milivojev - 1881, Radevce, Aleksinac zemqoradnik Tomi}, Du{an \. - 1894, Zgowevo, Trebiwe Tomi}, \oko Stevin - 1873, Jablanac, Novska alas Tomi}, Ilija Tomin - 1889, Sloviwe, Lipqan zemqoradnik Tomi}, Jago{ Stojanov - 1889, Previ{, [avnik zemqoradnik Tomi}, Lazar Trifkov - 1898, Previ{, [avnik rudar Tomi}, Miodrag - pilot u francuskom vazduhoplovstvu Tomi}, Mi}o - Durmitorski kraj, Crna Gora Tomi}, Petko Tomin - 1897, Mu{nikovo, Prizren fabri~ki radnik Tomi}, Rade - *4 Tomi}, Sima Tomin - 1894, Sredska, Prizren zemqoradnik Tomi}, Tadija Tadijin - 1894, Bri{nik(?) @upawac(?) Bosna berberin Tomi}, Cvetko Tomin - 1881, Retimqe, Orahovac zemqoradnik Tomi}-Ruwevac, Du{an \urin - 1894, Zgowevo, Trebiwe Tomqanovi}, Vinko Matin - 1894, Hreqin, Reka trgova~ki pomo}nik Tomovi}, A}im Jovin - 1886, Podgorje, Bile}a zemqoradnik Tomovi}, Todor Andrijin - 1893, Podgorje, Bile}a zemqoradnik Topi}, \uro Milovanov - 1893, Bro}anac, Sluw pekar Topi}, Mile Simin - 1885, Ga~ani, Prijedor zemqoradnik Topi}, Stanoje - *4 Torbi}, \uro - Srpska Krajina *4 Torbica, Ivan Ivanov - 1895, Studen~ice, Qubqana mehani~ar Torbica, Tanasija Ilijin - 1876, Rastovac, Grubi{no Poqe trgovac Toromanovi}, Milan An|elkov - 1893, Sredska, Prizren ma{inist Tot, Vencel - *4 To{kov, Veqa - *4 To{kovi}, Krsto Jovetin - 1894, Jasenova, Kola{in trgova~ki pomo}nik Travari}, Jovo Teodorov - 1861, Svinica, Petriwa zemqoradnik Travari}, Rade Jankov - 1890, Svinica, Petriwa zemqoradnik Travica, Dane Savin - 1875, Medak, Gospi} telegrafski kursist Travica, \uro Danin - 1885, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Travica, Jovan Radev - 1892, Medak, Gospi} pekar Travica, Nikola Jovanov - 1877, Medak, Gospi} zemqoradnik Trajkovi}, Stevan Trajkov - 1894, Dowa Gu{terica, Lipqan radnik Tramo{qanin, Nikola - *4 Trampu`, Josip - *4 Trbi}, Vasilije** - 1881, Belo Brdo, Osek Trbi}, \ukan \ur|ev - 1888, Kalati, Biha} zemqoradnik Trbi}, Jovo Simin - 1875, Gorwi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Trbovi}, \or|e - Lika

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

281

Trbovi}, Ilija Nikolin - 1891, Lapat, Ogulin zemqoradnik Trbovi}, Milovan Radovanov - 1888, Podum, Oto~ac zemqoradnik Trbovi}, Petar - Lika Trbovi}, Rade - Lika Trbojevi}, Bo`o Ilijin - 1892, Gra~ac, Gospi} zemqoradnik Trbojevi}, Vasiq - Lika *4 Trbojevi}, \or|e Jakovov - 1885, Trbojevi}i, Ogulin zemqoradnik Trbojevi}, \uro Nikolin - 1885, Kukqi}, Gospi} zemqoradnik Trbojevi}, Rade \urin - 1889, Medak, Gospi} zemqoradnik Trbojevi}, Sava Nikolin - 1873, Bugar, Biha} zemqoradnik Trbojevi}, Sava Srdilov - 1883, P~eli}, Virovitica zemqoradnik Trbulin, Ilija Petrov - 1891, Begluci, Petrovac zemqoradnik Tresiglavi}, Steva \ujin - 1895, Galebovac, Korenica zemqoradnik Treskovica, Konstantin Jovanov - 1894, Uzdoqe, Knin zemqoradnik Tre{wi}, Bo`o Simin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Tre{wi}, Jovo Davidov - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Tre{wi}, Jovo Nikolin - 1887, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Tre{wi}, Peko Vujin - Mali Kraj/Divoselo, Gospi} Trivan, \uro Pavlov - 1895, Brezovo Poqe, Glina zemqoradnik Trivanovi}, Marko Vasin - 1869, Zut, Dvor zemqoradnik Trivanovi}, Stanko Stankov - 1894, Kosa, Glina zemqoradnik Trivi}, Dmitar Todorov - 1895, Krbavica, Korenica zemqoradnik Trivi}, \uro Markov - 1894, Buha~e, Sluw zemqoradnik Trivi}, Milan Tanin - 1890, Me|e|a, Dubica stolar Trivun~evi}, Konstantin - *4 Tripi}, Petar - 1890, [}enica, Trebiwe Tripkovi}, Dimitrije Milanov - 1888, Nik{i} obu}ar Tripkovi}, Jovo - *4 Tripunovi}, Lazo - *4 Trifunovi}, Andrija Vasin - 1887, Ga}i{te, Virovitica zemqoradnik Trifunovi}, Lazar Trifunov - 1887, Velika Ho~a, Prizren zidar Trkqa, Blagoje Radev - 1889, Mirilovi}i, Bile}a Trkqa, Vaso T. - Trebiwe Trkqa, Danilo Petrov - 1891, Qubomir, Trebiwe zemqoradnik Trkqa, Joksim - Podosoje, Trebiwe Trkqa, Radovan - Korita, Bile}a *3p Trkqa, Stevo Tripkov - 1888, Zasad, Trebiwe Trkqa, Todor Ga{ov - 1893, Borilovi}, Trebiwe zemqoradnik Trkqa, [piro Radev - 1892, Mirilovi}i, Bile}a Trkuqa, Gavrilo - Udbina *3p Trkuqa, Mane - Udbina *3s Trkuqa, Pavle - Srpska Krajina *4 Trkuqa, Pavle Jovanov - 1898, Ma~kovo Selo, Petriwa fabri~ki radnik Trkuqa, Rade \urin - 1892, Blatu{a Vrginmost zemqoradnik

282

Ilija Petrovi}

Trkuqa, Simo Dmitrov - 1883, Kuk, Gra~ac zemqoradnik Trlaji}, Stevan - *4 Trnini}, Vid - *4 Trnini}, Jovo Radev - Kamenica, Drvar Trnini}, Petar Damqanov - 1884, Komogovina, Kostajnica zemqoradnik Trnini}, Simo Davidov - 1892, Kamenica, Biha} zemqoradnik Trojak, Josip Frawin - 1888, Velika Bonfana, Ludbreg trg. pomo}nik Trojanovi}, Gavrilo Ilijin - SAD, poreklom iz Lu{tice,Tivat, in`ewer Trojanovi}, Du{ko - *4 Tro{t, Josip - Slovenija Tro{t, Slavo Ivanov - 1890, Podgorje, Se`ana `urnalist Trpin, Anton - Slovenija (do{ao iz Italije) Trpi}, Nikola Kojin - 1889, Bukovi}, Benkovac zemqoradnik Trpi}, Franc - *4 Trtaq, Stevo Trivkov - 1888, Trebiwe stolar Trtica, Jovo Milijin - 1896, Vrhovine, Oto~ac zemqoradnik Trtica, Mile Ilijin - 1884, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Trtica, Milo{ Ilijin - 1888, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Trtica, Nikola Pavlov - 1886, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Trubar, \uro \urin - 1888, Zbori{te, Krupa zemqoradnik Trumi}, \uro Jovanov - 1888, Petriwci, Petriwa zemqoradnik Tr~upov, Milan Nikin - 1886, Ba{aid, Kikinda zemqoradnik Tr{ovec, Anton - *4 Tubin, Gajo Ristin - 1870, Brezi~ani, Prijedor zemqoradnik Tubi}, Jovan - *4 Tubi}, Jovo - *4 Tubi}, Mile Gavrin - 1890, Strigova, Dubica zemqoradnik Tubi}, Risto - 1894, Ora{je, Trebiwe Tubi}, Simo Adamov - 1889, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Tubi}, Stanko \ur|ev - 1890, Blatu{a, Vrginmost zemqoradnik Tudor, Anton - *4 Tumbas, Milovan \urin - 1897, [livwak, Sluw zemqoradnik Tumbas, Milovan Radev - 1865, [livwak, Sluw zemqoradnik Turk, Mihail Mihailov - 1890, Visejec, Novo Mesto zemqoradnik Turk, Franc - Slovenija (do{ao iz Italije) Turkaq, Janko Nikolin - 1892, Modru{, Ogulin |ak Turni}, Obren Mitrov - 1889, Doma{evo, Trebiwe zemqoradnik Turopoqac, Du{an - Srpska Krajina *4 Turudija, Stojan Petrov - 1895, Marini, Prijedor zemqoradnik Tur~inovi}, Bla`o - Preobre`ani/Cuce, Cetiwe *3p Tur~inovi}, Pavle - Preobre`ani/Cuce, Cetiwe *3p Tutinko, Dobra Svetozarov - 1881, Ilanxa, Alibunar zemqoradnik Tufegxi}, Mitar - Stabna/Piva, [avnik *3p Tufegxi}, Obrad Jovanov - Jasen, @abqak zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

283

Tucakovi}, Joca Milutinov - 1884, Nova Gradi{ka ~inovnik Tu~evi}, Jovo - Vi{wevo, Kotor Tu~evi}, Stanko Markov - 1875, Vi{wevo, Kotor zemqoradnik ali}, \uro Jovanov - 1884, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik ]ali}, Ilija [pirin - 1895, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik ]ali}, Jovo Janov - 1896, Plo~a, Gra~ac zemqoradnik ]ali}, Jovo Tonin - 1897, Vrto~e, Biha} zemqoradnik ]ali}, Milan Danin - 1893, Omsica, Gra~ac zemqoradnik ]ali}, Rade Miladinov - 1885, Tomingaj, Gra~ac rudar ]elali}, Gligo Dragov - 1892, Bijela, Herceg Novi kuvar ]elali}, Milan Petrov - 1890, Bijela, Herceg Novi kelner ]elap, Stevo Jovanov - 1887, Staro Selo Topusko, Topusko berberin ]eli}, Petar Stevanov - 1889, Vitasovci, Novi Grad zemqoradnik ]eli}, Rade Markov - 1892, Radu~, Gospi} zemqoradnik ]eran, Jovo ]eran, Nikola Milin - 1889, Stabanxa, Krupa zemqoradnik ]eran, Stanko Ilijin - 1887, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik ]erani}, Vasiq [}epanov - 1888, Du`i, [avnik zemqoradnik ]erani}, Janko Savov - Mokrine, Herceg Novi ]erani}, Jovan (1) ]erani}, Jovan (2) - Srpska Krajina *4 ]erani}, Luka - Srpska Krajina *4 ]etkovi}, \uro Mi}in - 1882, Bawevac, Trebiwe ]etkovi}, Nikola Mihajlov - 1893, Beri, Podgorica zemqoradnik ]e}ez, An|elko Ristov - 1881, Dowe Selo, Kowic zemqoradnik ]e}ez, Ilija - Dowe Selo, Kowic *4 ]ivi}, Kre{imir Stjepov - 1898, Dubrovnik |ak ]ika, Marko - Krwak, Karlovac ]ikara, Milivoj ]imine, Antonio - Palermo, Italija ]irakovi}, Vidak Nedeqkov - 1875, Staro Selo, Nik{i} rudar ]iri}, Vlada Jocin - 1885, Stapar, Sombor zemqoradnik ]iri}, Milo{ - 1893, Crepaja, Kova~ica medicinar *2 ]iri}, Petar ]iri}, Uro{ Petrov - 1876, Izvor, Pirot zemqoradnik ]irovi}, [piro Mitrov - 1893, Bajkove Kru{evice, Herceg Novi ]ori}, Adam \urin - 1882, Bijelnik, Petriwa zemqoradnik ]ori}, Bo`o Tomin - 1888, Kozlica, Gacko zemqoradnik ]orkovi}, Milo{ Dmitrov - 1893, @irovac, Dvor zemqoradnik ]orkovi}, Samojlo Ostojin - 1884, @irovac, Dvor zemqoradnik ]orovi}, A}im Jovin - 1879, Kru{evica, Qubiwe zemqoradnik ]orovi}, Jovo Pavlov - 1881, Po{}ewe, [avnik zemqoradnik ]osi}, Du{an Jovin - 1895, Brdo(?), Vojni} zemqoradnik

]

284

Ilija Petrovi}

]osi}, Ilija Jovin - 1887, Rebi}, Udbina stolar ]osi}, Janko \ukanov - 1892, Rebi}, Udbina zemqoradnik ]osovi}, Stevan Nikolin - Cuce, Cetiwe ]o{kov, Pera ]uji}, Du{an ]uk, Danilo Perin - 1893, Prebilovci, ^apqina (do{ao iz Italije) ]uk, Dmitar Andrijin - 1893, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik ]uk, Jovan Simin - 1895, [}enica, Trebiwe trgova~ki pomo}nik ]uk, Jovo - Qubomir, Trebiwe *3s ]uk, Milan - Qubomir, Trebiwe ]uk, Milan Budin - 1891, Palanka, Gra~ac rudar ]uk, Mitar Lukin - 1890, Ugarci, Bile}a zemqoradnik ]uk, Nikola Lazarev - 1882, @rvaw, Qubiwe zemqoradnik ]uk, Trifko - Hercegovina *4 ]ukovi}, Veselin Andrijin - 1891, Risan, Kotor mesar ]ukovi}, Veselin Andrijin - 1893, Herceg Novi ]ulibrk, \or|e Mijailov - 1892, Perna, Krupa zemqoradnik ]ulibrk, \or|e Ostojin - 1891, Glavica, Gacko zemqoradnik ]ulibrk, Ilija Antov - 1892, Glavica, Krupa zemqoradnik ]ulibrk, Ilija Trivunov - 1895, Vel. Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik ]ulibrk, Jovo Perin - Velika Ruji{ka, Novi Grad *4 ]ulibrk, Lazo Ostojin - 1893, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik ]ulibrk, Luka Vasin - 1893, Skakavac, Petrovac zemqoradnik ]ulibrk, Luka Perin - 1888, Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik ]ulibrk, Mile Radev - 1890, Glavica, Krupa zemqoradnik ]ulibrk, Milutin Mijatov - 1885, Risovac, Petrovac zemqoradnik ]ulibrk, Nikola Perin - 1892, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik ]ulibrk, Nikola Simin - 1892, Velika Ruji{ka, Novi Grad zemqoradnik ]ulibrk, Pero Trivin - 1882, Perna, Krupa zemqoradnik ]ulum, Ilija - Srpska Krajina *4 ]upi}, Marko Mijajlov - oko 1880, Dowi Zagara~, Danilovgrad ]upurdija, Stevo Petrov - 1892, Frka{i}, Korenica zemqoradnik ]urguz, Jovan Mihailov - 1890, Zalin, Krupa zemqoradnik ]urin, Konstantin Jurjev - 1893, Gdiw, Hvar zemqoradnik ]uri}, Anto P. - Kowsko, Trebiwe ]uri}, Milo{ - Kowsko, Trebiwe (do{ao iz Francuske) ]uri}, Risto - Kowsko, Trebiwe (do{ao iz Francuske) ]urkovi}, A}im - *4 ]urkovi}, Marko - *4 ]ur~ija, Nikola Budin - 1891, Buni}, Korenica zemqoradnik ]ur~i}, Vaso Petrov - 1896, Komi}, Udbina zemqoradnik ]ur~i}, \uro Isin - Vrebac, Gospi} ]ur~i}, Isajlo Danilo - 1895, Lovska, Novska zemqoradnik ]ur~i}, Jovo Danin - 1895, Vrebac, Gospi} zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

285

]ur~i}, Jovo Markov - 1891, Vrebac, Gospi} zemqoradnik ]ur~i}, Jovo Savin - 1882, Biha} ba{tovan ]ur~i}, Jovo Stojanov - 1894, Doqani, Oto~ac zemqoradnik ]ur~i}, Leontije - *4 ]ur~i}, Marko Vu~enov - 1883, Skakavac, Petrovac zemqoradnik ]ur~i}, Mile Milo{ev - 1894, Crno Vrelo, Sluw zemqoradnik ]ur~i}, Nikola Radev - 1895, Komi}, Udbina zemqoradnik ]ur~i}, Petar Markov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik ]ur~i}, Stevan Pajin - 1877, Novi Sad trgovac ]ur~i}, Stevo Trifunov - 1882, Podum(?), Oto~ac radnik ]ur~i}, Tomo Petrov - 1894, Komi}, Udbina zemqoradnik bavi}, Laza Ilijin - 1887, [id zemqoradnik Ugarak, Milan Danin - 1897, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Ugarak, Mile Isin - 1893, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Ugarak, Stevo Danin - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Ugarak, Stevo Danin - 1902, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Ugarevi}, Spasoje \ekov - 1889, Prizren radnik Ugarkovi}, Rade Jovanov - 1890, Komi}, Udbina zemqoradnik Ugar~ina, \uro \urin - 1873, Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Ugar~ina, Stanko Jovanov - 1890, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Ugar~ina, Stojan Perin - 1884, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Ugqe{i}, Vlado - *4 Ugrini}, Mile Lazin - 1890, Daruvar pekar Ugrinovi}, Tomo Savin - 1889, Drakseni}, Dubica zemqoradnik Ugrica, Ilija - Srpska Krajina *4 Udicki, Ivan Andrijin - 1878, Kikinda zemqoradnik Uzelac, Bo`idar \ur|ev - 1893, Zagreb tipograf Uzelac, Gajo Milin - 1876, Lipovo Poqe, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Dane Milin - 1889, Dowi Kosiw, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Du{an Dmitrov - 1888, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Du{an Todorov - 1896, Lipovo, Poqe Gospi} zemqoradnik Uzelac, \ukan \urin - 1890, Ondi}, Udbina zemqoradnik Uzelac, Ilija Markov - 1894, Jasenica, Krupa zemqoradnik Uzelac, Janko - Doqani, Oto~ac Uzelac, Janko Markov - 1883, Seoci, Oto~ac zemqoradnik Uzelac, Jovan Stevanov - 1893, Smoqanac, Sluw lo`a~ Uzelac, Jovo - Peru{i}, Gospi} *3p Uzelac, Lazar Danin - 1895, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Lazo Danin - 1888, Dowe Poqe, Dowi Lapac zemqoradnik Uzelac, Mane Nikolin - 1876, Ondi}, Udbina zemqoradnik Uzelac, Marko Nikolin - 1876, Medak, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Milan Danin - 1895, Podum, Oto~ac zemqoradnik Uzelac, Milan Stojanov - 1894, Ondi}, Udbina zemqoradnik

U

286

Ilija Petrovi}

Uzelac, Mile Petrov - 1890, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Uzelac, Milovan - *3p Uzelac, Milo{ Jandrin - 1889, Zavo|e, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Milo{ Petrov - 1893, Crna Vlast, Oto~ac zemqoradnik Uzelac, Nikola Panin - 1889, Mala Barna, Grubi{no Poqe zemqoradnik Uzelac, Nikola Petrov - 1896, Dragotina, Glina ba~var Uzelac, Petar Stojanov - 1893, Ondi}, Udbina zemqoradnik Uzelac, Rade Jankov - 1887, Seoci, Oto~ac zemqoradnik Uzelac, Rade ]irin - 1887, Ondi}, Udbina zemqoradnik Uzelac, Samuilo Mihajlov - 1883, Crna Vlast, Oto~ac rudarski mehani~ar Uzelac, Stevan Danin - 1894, Brezik/Medak, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Stevan Milin - 1892, Brezik/Medak, Gospi} zemqoradnik Uzelac, Tanasija Milutinov - 1876, Po~iteq, Gospi} zemqoradnik Uj~i}, Marjan - *4 Uk{anovi}, Bo`o Mitrov - 1888, Boqevi}i, Bar zemqoradnik Uqan~i}, Branko Pajin - 1890, Man|elos, Srem. Mitrovica zemqoradnik Uqarevi}, \uro Sovrenov - 1882, Vrbica, Bile}a zemqoradnik Uqarevi}, Nikola Trifkov - 1897, Vrbica, Bile}a zemqoradnik Uqarevi}, Stevan Lazarev - 1890, Vrbica, Bile}a zemqoradnik Uqski, Aleksandar Vasiqevi~ - Rusija poru~nik-izvi|a~ Umiqendi}, Rade Stevanov - 1877, Kula, Gospi} zemqoradnik Umiqenovi}, Svetozar Nikolin - 1887, Koba{, Slav. Brod zemqoradnik Umi}evi}, \oko Igwatijin - 1892, Adranovci, Novi Grad zemqoradnik Unkovi}, Bo`o Bogdanov - Mojde`, Herceg Novi Urva~ev, Sergej Matvejevi~ - 1893, Rusija - 1973, Split poru~nik-pilot Urde{i}, Marko Jokov - Lu{tica, Tivat Uro{ev, Vasa - *4 Uro{evi}, Radislav Milo{ev - 1889, Ni{ zemqoradnik Ur{i~, Adolf - 1896, Kobarid, Slovenija (do{ao iz Italije) Uskokovi}, Peja Pejin - 1874, Jasenac, Grubi{no Poqe zemqoradnik Utje{enovi}, Adam Mirkov - 1890, Slovinci, Sisak zemqoradnik U}ukalo(]ukilo?), Vladan Jovin - 1893, Kowic kazanxija U{}umli}, Vasiq Gajov - Uliwe, Gacko zemqoradnik U{}umli}, Stevan - Nik{i} Buquba{ - Rusija student medicine *2 F. Klapal - SAD lekarski pomo}nik *2 F. H. Marko - bolni~ar *2 Fan, Vjekoslav - ^e{ka kapetan Farnam, gospo|a Rut - Engleska narednik srpske vojske *2 Feldsman, J. - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Ferdinand, Izidor - Marsej, Francuska Feren~ak, Franc - Slovenija (do{ao iz Italije) Filipov(i}), Vuka(?) Radin - 1886, Novo Milo{evo, Novi Be~ej paor

F.

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

287

Filipovi}, Dragutin Filipov - 1895, Sredska, Prizren kasapin Filipovi}, \uro Filipovi}, Zarija Filipov - 1894, Plawane, Prizren radnik Filipovi}, Ilija Vulev - Dobrska @upa, Cetiwe Filipovi}, Ilija \urov - 1884, Lipa, Biha} zemqoradnik Filipovi}, Nedeqko Filipov - 1894, Plawane, Prizren radnik Filipovi}, Risto Filipov - 1884, Gorwa Mora~a, Kola{in rudar Filipovi}, Sava Marinkov - 1889, Srbija Filipovi}, Stojan Nikolin - 1895, Osek Fi{er, Andrija Veldinin - 1868, Vukovar kasapin Flora M. Skot - milosrdna sestra *2 Flora Marej - Engleska *2 Flora Sends - bolni~arka, potom ratnica *2 Florens E. Bermen - milosrdna sestra *2 Florens Keton - Irska sestra *2 Florens Mo - bolni~arka *2 Florens Harli - k}i Ketrin Meri Harli, bolni~arka *2 Fon, Danilo - Slovenija (do{ao iz Italije) Fo~i}, Josip Markov - 1881, Jarum, Zagreb zemqoradnik Franeta, \uro \. - Lap~i}i, Budva Franeta, \uro Jakov - 1893, Lap~i}i, Budva zemqoradnik Franeta, Luka Matijin - 1891, Lap~i}i, Budva Franeta, Pero Radev - 1893, Lap~i}i, Budva zemqoradnik Franetovi}, Ivan Dankov - 1894, @rnovo, Kor~ula kuvar Franovi}, Marko Savov - 1889, Pa{trovi}i, Budva {ofer Franovi}, Nikola Krstov - 1887, \enovi}i, Herceg Novi trgovac Franovi}, Tomo Savov - 1894, \enovi}i, Herceg Novi zemqoradnik Fran~eska Vilson - sestra M. Vilsona *2 Fran~eski(n), Juraj Nikolin - 1886, Postire, Bra~ mornar Frawo, Jovan Jozefov - 1874, Masore, Idrija zemqoradnik Frejka, B. - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Frenk V. Wuvi - kvalifikovani bolni~ar *2 Frotingham, Elizabet - SAD *2 Frotingham, Xon** - SAD {ef Misije Crvenog krsta *2 Fundup, Vidak Spasojev - 1870, Veleni}i, Srbiwe Diproz - bolni~ar *2 H. Fremlin Skvajer - bolni~ar *2 H. C. M. Harding - bolni~ar *2 Hajdin, Ilija Nikolin - 1890, Kolari}, Vojni} zemqoradnik Hajdin, Mile Stankov - 1892, Vojni} zemqoradnik Hajdin, Milovan Milo{ev - 1888, Kolari}, Vojni} zemqoradnik Hajdinac, Andrija Stevanov - 1869, Kutinica, Kutina zemqoradnik Hajduk, Petar Josifov - 1891, Prokike, Oto~ac trgova~ki pomo}nik

H.

288

Ilija Petrovi}

Hajdukovi}, Anton Vilkov - 1895, Novska zemqoradnik Hajdukovi}, Nikola Arsin - 1894, Dobrica, Oto~ac zemqoradnik Hajdukovi}, Todor \ur|ev - 1892, Prokike, Oto~ac zemqoradnik Halasev, Sredoje Milanov - 1885, Melenci, Zrewanin zemqoradnik Haxispasi}, Milo{ Spasin - 1895, Velika Ho~a, Prizren kasapin Haxi}, Milan Mojsijin - Klasni}, Glina zemqoradnik Haxi}, Nikola Igwatov - 1881, Sivac, Sombor zemqoradnik Helen M. Kolmen - milosrdna sestra *2 Helen Mekdugal - Edinburg, [kotska lekarka *2 Heni Grevsen - Danska milosrdna sestra *2 Herak, Andrija Jak{in - 1891, Glogovac, Koprivnica zemqoradnik Herbert V. Hol - kvalifikovani bolni~ar *2 Herimjan, Nikolaj Nikolajevi~ - 1895, Sankt Peterburg, Rusija apotekar Hercegovi}, Petar Ivanov - 1895, Vrgorac zemqoradnik Hini}, Ilija Tanasijin - 1884, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Hini}, Jovan Vujin - 1897, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Hini}, Jovan Kuzmanov - 1893, Zalu`nica, Oto~ac radnik Hini}, Luka Milin - 1875, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik Hini}, Milan Kostin - 1895, Debelo Brdo, Korenica trgova~ki pomo}nik Hini}, Nikola Milanov - 1890, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Hini}, Petar Prokin - 1891, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Hini}, Rade Mani{in - 1895, Debelo Brdo, Korenica zemqoradnik Hini}, Stevo - 1875., Srpska Krajina Hini}, Stevo Jovin - 1881, Zalu`nica, Oto~ac zemqoradnik Hlebani, Lojz Peregrev(?) - 1880, Krawska Gora, Jesenice ma{inist Honamihel, \uro - *4 Hora, dr Milan - ^e{ka lekar *1 Horvat, Rudolf - Slovenija (do{ao iz Italije) Horlivi, J. - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 Horwak, \uro - *4 Hrasek, Frawo Josipov - 1873, Karlovac lon~ar Hrvakovi}, Du{an Stevanov - 1882, Irig, Ruma svira~ Hrgovi}, Ivan Lukin - 1873, Novaki, Podravska Slatina zemqoradnik Hrkalovi}, Vasiq Maksimov - 1895, Peru{i}, Gospi} zemqoradnik Hrwak, \uro Nikolin - 1888, Krbavica, Korenica Hrwak, Ilija Mojsijin - 1893, @eqava, Korenica zemqoradnik Hrwak, Milan Budin - 1892, Buni}, Korenica kova~ Hrwak, Nikola Mani{in - 1892, Buni}, Korenica opan~ar Hrwak, Nikola Filipov - 1882, Ilmin Dvor, Podravska Slatina *3s Hrwak, Spiro Nikolin - 1893, Krbavica, Korenica zemqoradnik Hrwak, Stevan Mani{in - 1894, Buni}, Korenica zemqoradnik Hrwak, Stojan - Li~ko Petrovo Selo, Korenica Hrwak, Todor** Filipov - 1893, Krbavica, Korenica zemqoradnik Hroha, Alojz Mitanov - Daruvar Hrubi, Frawa - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

289

Husein Ali - Arbanija avio-mehani~ar B. Melis - milosrdna sestra *2 C. R. Kuki-Tejlor - bolni~ar, kasnije magacioner *2 Cajnar, Ivan - 1893, Seli{~e, Slovenija *4 Cajs, Frawa - Perahe`imov(?), ^e{ka(?) Camovi}, Veli{a Bo`ov - Strav~e/Brskut, Podgorica *3p Canko, Antun - *4 Carevi}, Pavle \urov - 1878, Gorwi Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik Cari}, Adam Stankov - 1894, Klasni}, Glina zemqoradnik Cari}, Ilija \urin - 1895, @irovac, Dvor zemqoradnik Cari}, Nikola - Lika Cari}, Petar Milo{ev - 1893, Javnica, Dvor kova~ Cvejanov(i}), Stevo Cvejin - 1889, Krstur, Novi Kne`evac mesar Cveti}anin, Vu~ko Petrov - 1882, Maqevac, Korenica zemqoradnik Cveti}anin, Jovo Danin - 1891, Gorwi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Cveti}anin, Mile Savin - 1880, Visu}, Korenica trgovac Cveti}anin, Nikola Radev - 1895, Visu}, Korenica zemqoradnik Cveti}anin, Petar Markov - 1895, Mi{qenovac, Dowi Lapac zemqoradnik Cveti~anin, Mili} Stevanov - 1895, Vequn, Sluw zemqoradnik Cveti~anin, Milo{ Milo{ev - 1889, Vo|evi} Brdo, Sluw zemqoradnik Cvetkov, Marinko - *4 Cvetkovi}, \uro Jovin - 1888, Gra~ac zemqoradnik Cvetkovi}, Ivan Cvetkov - 1884, Prilep radnik Cvetkovi}, Krsta Cvetkov - 1885, Raovac, Prizren zidar Cvetkovi}, Petar Cvetkov - 1894, Grn~are, Pri{tina zemqoradnik Cvetkovi}, Toma \uri~in - Kijani, Gra~ac zemqoradnik Cvetler, Ludvik - *4 Cvijan, Jovo - iz okoline Lijevna *4 Cvijanovi}, Aleksa Stojanov - 1885, Smrti}, Nova Gradi{ka zemqoradnik Cvijanovi}, Vasiq Manojlov - 1893, Jo{an, Udbina zemqoradnik Cvijanovi}, Dmitar - Kamewu{a/Divoselo, Gospi} Cvijanovi}, Ilija Kojin - 1891, Jo{an, Udbina zemqoradnik Cvijanovi}, Ilija Nikolin - 1893, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Cvijanovi}, Luka \urin - 1889, Kosiw, Gospi} opan~ar Cvijanovi}, Marko Jankov - 1889, Re{etar, Korenica zemqoradnik Cvijanovi}, Marko Savin - 1884, Pi{a}, Udbina zemqoradnik Cvijanovi}, Nikola Markov - 1891, Divoselo, Gospi} zemqoradnik Cvijanovi}, Ninko Milin - 1890, Radovica, Sluw zemqoradnik Cvijanovi}, Petar Danin - 1892, Gorwi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik Cviji}, Milivoj - Kragujevac bravar Cviji}, Ostoja Te{in - 1880, Bawa Luka stolar Cvitko, Toma Petrov - 1894, Kup~ina, Jastrebarsko zemqoradnik Cvjeti}anin, Danilo Vasin - 1890, Visu}, Korenica kolar Cvjeti}anin, Milan Nikolin - Sadilovac, Sluw

C.

290

Ilija Petrovi}

Cvjeti}anin, Simo Trivunov - 1897, Miqenovac, Korenica zemqoradnik Cvjeti~anin, Aleksa Stani{in - 1892, Visu}, Korenica zemqoradnik Cvjeti~anin, Mile Stojanov - 1890, Visu}, Korenica zemqoradnik Cvjeti~anin, Milo{ - Kordun Cvjeti~anin, Petar Radev - 1887, Veliko Vukovje, Gare{nica ratar Cvjetkovi}, Vaso - *4 Cebalovi}, Ilija Petrov - 1894, Me|e|e, Nik{i} zemqoradnik Celegin - Su{ak, Hrvatska *4 Ceni}, Blagoje Arsenijev - 1891, Gwilane kroja~ Centi}, Vinko Vinkov - 1885, Lokve, Delnice trgovac Cepanica, Nikola Petrov - 1878, Vukovje, Gare{nica ma{inist Cepan~i}, Sava Tejin - 1890, Br{adin, Vukovar zemqoradnik Ceraj, Eduard - *4 Ceranovi}, Stanoje Stankov - 1882, Mokrawe, Negotin kafexija Cerovac, Nikola Todorov - 1889, Ostroga{ica, Drni{ zemqoradnik Cerovi}, Mijat Milutinov - Tu{ina/Drobwak, [avnik Cerovi}, Milovan - Tu{ina/Drobwak, [avnik *3p Cerovi}, Radowa - Tu{ina/Drobwak, [avnik *3p Cesar, Anton \urin - 1893, De`anovac, Daruvar gvo`|arski radnik Cesar-Jambor, Nikola Frawin - 1892, Pribi}, Jastrebarsko zemqoradnik Cetina, Dmitar Jovanov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Cetiwski, Jakop Jakopov - 1895, Ko~evje kova~ Ciganovi}, Ilija Stevanov - 1878, Staro Selo Topusko, Topusko stolar Ciganovi}, Jovo Jovin - 1891, Barlete, Gospi} radnik Ciganovi}, Jovo Nikolin - 1894, Srb, Dowi Lapac zemqoradnik Ciganovi}, Lazo Nikolin - 1879, Barlete, Gospi} zemqoradnik Ciganovi}, Mile Nikolin - 1893, Barlete, Gospi} berberin, kolar Ciganovi}, Sava Nikolin - 1886, Barlete, Gospi} lo`a~-ma{inist Cigel{tajn - [vajcarska bolni~ar *2 Cigoj, Anton - *4 Cikirovi~, Risto - Rusija Cikota, Lazo Mi}in - 1893, Ivawski Bok, Kostajnica zemqoradnik Cikota, Matija Petrov - 1889, Crkveni Bok, Kostajnica zemqoradnik Cime{a, Simo Jovanov - 1881, Moravci, Pisarovina zemqoradnik Ciran, Josip - Poqska *4 Cirkveni, \uro - *4 Corik, Ivan - Banija Colnar, Vinko Antonov - 1887, Velike Drage, Delnice stolar Cowar, Ivan - *4 Coti}, Petar Antonov - 1897, Spqet ma{inist Crveni}, Vasilije - *4 Crvewakovi}, Milenko Crevar, \uro Savin - 1886, Vrginmost trgovac Crevar, Janko Markov - 1892, ^emernica, Topusko zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

291

Crevar, Petar Milin - 1889, Buzeta, Glina zemqoradnik Crevar, Stevan Milo{ev - 1893, Vrginmost pekar Crni}, Du{an Vu~enov - 1896, Prijedor trgova~ki pomo}nik Crni~ki, Benedikt Jankov - 1894, Stupnik, Zagreb stolar Crnko, Ivan - *4 Crnkovi}, Vid - Srpska Krajina *4 Crnkovi}, Petar - Kordun Crnobrwa, Petar - Srpska Krajina *4 Crnobrwa, Rade Matijin - 1886, ^eralije, Podravska Slatina ratar Crnobrwa, Stojan Arsenijev - 1895, [ikamlija, Dvor zemqoradnik Crnogorac, Bo`o Ilijin - 1896 Klekovci, Dubica zemqoradnik Crnogorac, Jevto Stankov - 1876, Kazanci, Gacko zemqoradnik Crnojevi}, Damqan Rajkov - 1890, Kr~evo, Kostajnica rudar Crnojevi}, \uro ]irin - 1884, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Crnojevi}, Milan Todorov - 1889, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Crnojevi}, Mirko Adamov - 1895, Kr~evo, Kostajnica radnik Crnojevi}, Stevan Adamov - 1894, Kr~evo, Kostajnica opan~ar Crnojevi}, Stevan Jankov - 1898, Kr~evo, Kostajnica zemqoradnik Crnokrak, Mane Mihajlov - 1894, Vrebac, Gospi} zemqoradnik Crnokrak, Stevan - Vrebac, Gospi} *3p Crnomarkovi}, Petar Lukin - 1881, Koprivna, Sanski Most zemqoradnik Curin, Stojan Cucerevi}, Stevan Kostin - 1863, Prizren obu}ar Cuci}, ^eda Milanov - 1894, Kikinda kasapin avi}, Vaso - *4 ^avi}, Mile Vasin - 1895, Velika Gradusa, Petriwa zemqoradnik ^avi}, Milo{ Nikolin - 1894, Gorwi Hrastovac, Kostajnica zemqoradnik ^avlina, Toma Danin - 1898, Smoqanac, Sluw zemqoradnik ^avor, Jovan - Wegu{i, Cetiwe *3p ^a|o, Stojan Gavrin - 1889, Drakseni}, Dubica zemqoradnik ^akalo, Milo{ - Banija ^aki}, Milo{ - Rijeka Crnojevi}a, Cetiwe *3p ^aleta, Trifko Todorov - 1887, Blagaj, Mostar trgovac ^alija, Nikola \urin - 1895, Trusina, Nevesiwe ^amber, Trifun Vasiqev - 1893, Krkojevci, Sanski Most radnik ^anak, Mile Jovi~in - 1893, Klenovac, Gospi} zemqoradnik ^anak, Nikola Lukin - 1895, Kula, Gospi} zemqoradnik ^anak, Petar Dmitrov - 1883, Kula, Gospi} zemqoradnik ^anak, Stevan Jovanov - 1872, Kula, Gospi} zemqoradnik ^ankovi}, Gedeon Nikolin - 1885, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik ^ankovi}, \uro Milin - 1891, Tomingaj, Gra~ac zemqoradnik ^ankovi}, Ilija Radev - 1893, Sredwa Gora, Udbina zemqoradnik ^ankovi}, Mile Simin - 1885, Kijevo, Sanski Most zemqoradnik

^

292

Ilija Petrovi}

^ankovi}, Rade Milin - 1868, Mogori}, Gospi} zemqoradnik ^anovi}, Gavrilo Petrov - 1887, Br{no, Nik{i} ^arapi}, Pavi} Milutinov - 1892, Ubalac, Podgorica zemqoradnik ^astek, Jozo - *4 ^a~i}, \uro - *4 ^a~i}, Simo - *4 ^vorovi}, Petar - @upa, Nik{i} ^vorovi}, Radoslav Milo{ev - 1888, Zagrad, Nik{i} zemqoradnik ^vorovi}, Risto Nikolin - 1889, Zagrad, Nik{i} zemqoradnik ^ekeri{, Mili} Petrov - 1889, Sjeni~ak, Karlovac zemqoradnik ^ekovi}, Ivan - *4 ^elikovi}, Dragi} Sretenov - 1879, Kosjeri} trgovac ^emeriki}, Krsto Jevtov - 1890, Prizren berberin ^emeriki}, Petar Pavlov - 1895, Prizren zidar ^enagxija, \uro Stevanov - 1885, Jelovac, Dubica zemqoradnik ^en~ek, Vaclav - *4 ^ergi}, Mile Tomin - 1872, Stri`i~evac, Pakrac kova~ ^erovi}, Milan - *4 ^e~ovi}, Lazar - Tu{ina, [avnik oficir u francuskoj vojsci ^ibi}, Mile \ur|ev - 1884, Jove, Dubica zemqoradnik ^izmar, Jovan Josipov - 1896, Samobor tka~ ^ikara, Ilija Stojanov - 1890, Jasenak, Ogulin zemqoradnik ^itiklak, Du{an \urin - 1896, Cerawa, Benkovac zemqoradnik ^i~a, Luka Maksimov - 1889, ^i~ina Glavica, Gra~ac zemqoradnik ^i~a, Stojan Mi}in - 1894, Mali~ka, Vrginmost zemqoradnik ^i~kovi}, \uro - Bobani, Trebiwe ^i~kovi}, Janko Petrov - 1894, Ba~uga, Glina zemqoradnik ^obanovi}, Milo{ Milanov - 1892, Susek, Beo~in zemqoradnik ^obanski, Maksim Vasin - 1889, Vrbas zemqoradnik ^ovi}, Bude Radev - 1895, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik ^ovi}, Dane Budin - 1887, [iroka Kula, Gospi} ^ovi}, Ivan Matin - 1894, Tu~epi, Makarska ma{inist ^ovi}, Iso Savin - 1894, [iroka Kula, Gospi} ^ovi}, Jovan Vasin - 1873, [iroka Kula, Gospi} ^ovi}, Mile Budin - 1894, Kuzmova~a, Gospi} zemqoradnik ^ovi}, Mile Nikolin - 1885, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik ^ovi}, Milo{ Milin - 1887, Maqevac, Sluw radnik ^ovi}, Mihailo - Prag, ^e{ka kandidat medicine *1 ^ovi}, Nikola Petrov - 1895, [iroka Kula, Gospi} ^odan(?), \uro - Kukuwevac, Pakrac ^odan, Rade Milanov - 1895, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik ^odan, Rade Trivunov - 1888, Li~ko Petrovo Selo, Korenica zemqoradnik ^ojanovi}, Simo - Bu{evi}, Dowi Lapac *3p ^ok, Mihajlo Jurjev - 1894, Lokev, Se`ana zemqoradnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

293

^okorilo, Gavrilo Spasojev - 1893, Miru{e, Bile}a zemqoradnik ^olakovi}, Milo{ Gli{in - 1895, Vrbnik, Knin zemqoradnik ^olovi}, Gojko - *4 ^olovi}, Jovo Trifkov - 1893, Turmenti, Trebiwe kelner ^olovi}, Lazo Markov - 1897, Tepquh, Drni{ zemqoradnik ^omi}, Janko Todorov - 1889, Todori}, Biha} zemqoradnik ^omi}, Jovan Perin - 1884, Dubqe, Bile}a zemqoradnik ^omi}, Jovan Filipov - 1891, Dubqe, Bile}a zemqoradnik ^op, Matija Stjepanov - 1885, Gerovo, ^abar {umarski {ofer ^orak, Rade Jovin - 1887, Buni}, Korenica zemqoradnik ^orak, Todor Petrov - 1895, @itni}, Knin {ofer ^orlija, Nikola Joksimov - 1889, [umi}i, Nevesiwe ^o~kovi}, Stojan ^rne, Alojzij - *4 ^ubra, Nikola Todorov - 1886, Vojni} zemqoradnik ^ubrilo, Jovo Milin - 1892, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik ^ubrilo, Mitar Milin - 1887 Rudopoqe, Gra~ac zemqoradnik ^ubrilo, Petar Markov - 1894, Radu~, Gospi} radnik ^ubri}, Mane Bo`in - 1897, [iroka Kula, Gospi} zemqoradnik ^ubri}, Milan Kojin - 1885, Kula, Gospi} zemqoradnik ^ulik, Stanislav - Zab`eg/Moravska, ^e{ka rezervni potporu~nik ^upkovi}, Sava Ilijin - 1886, Oton, Knin radnik ^utura, Iva - Ba{aid, Kikinda ^uturilo Mile Ilijin - 1880, Bruvno, Gra~ac zemqoradnik ^uturilo, Mile Danin - 1880, Dabar, Oto~ac zemqoradnik ^u~ek, Franc - Vurberg, Slovenija (do{ao iz Italije) ^u~kovi}, Anto Ilijin - 1882, Dubo~ani, Trebiwe ^u~kovi}, Dmitar \urin - 1879, Balinac, Glina zemqoradnik ^u~kovi}, \uro [urin - Majska Poqana, Glina zemqoradnik ^u~kovi}, Janko - Dol~ani, Petriwa ^u~kovi}, Lazar Stojanov - 1891, Balinac, Glina lo`a~ na lokomotivi ^u~kovi}, Luka Milo{ev - 1894, Dubo~ani, Trebiwe zemqoradnik ^u~kovi}, Mile - Dol~ani, Petriwa ^u~kovi}, Simo Milin - 1885, Balinac, Glina rudar Lamb - radiograf *2 X. C. Pikering - milosrdna sestra *2 Xaji}, Rade Kojin - 1890, Javoraw, Dvor obu}ar Xakula, Ilija Milivojev - 1890, Vrpoqe, Korenica zemqoradnik Xakula, Rade Mihailov - 1887, Parnice, Dubica zemqoradnik Xakula, Stevan Jankov - 1893, Slavsko Poqe, Topusko radnik Xan Gordon - in`ewer, umetnik *2 Xejms Dankan Fraj - bolni~ar *2 Xejms X. Vajls - Engleska pomo}ni sekretar u misiji *2

X.

294

Ilija Petrovi}

Xejn E. Piter - milosrdna sestra *2 Xelajlija, Joca Dmitrov - 1852, Batiwani, Daruvar zemqoradnik Xelajlija, Rade Andrijin - 1882, Batiwani, Daruvar zemqoradnik Xelajlija, Tanasija \urin - 1890, Batiwani, Daruvar zemqoradnik Xelet, Tripo - Hercegovina Xeletovi}, \or|o Obrenov - 1886, ^epelica, Bile}a ko~ija{ Xeletovi}, Novica Blagojev - 1894, ^epelica, Bile}a zemqoradnik Xeni Sibli - milosrdna sestra *2 Xin S. Renkin - milosrdna sestra *2 Xin C. G. Donald - milosrdna sestra *2 Xodan, Rade - Dowi Lapac Xodan, \uro Bo`in - 1895, Eminovci, Sanski Most zemqoradnik Xozef L. Gasking - bolni~ar, kasnije {ofer i stolar *2 Xoli}, Lazar Stojanov - 1888, Osredak, Cazin stolar Xomba, Nikola** Lazarev - 1887, [}enica, Trebiwe zemqoradnik Xomba, Petar Manojlov - 1881, Qubomir, Trebiwe Xon Aleksander Riki - bolni~ar *2 Xon Grinhalg - blagajnik u medicinskoj misiji *2 Xoni Hendriksen - Danska milosrdna sestra *2 Xonson - Crnac iz Bjuta, Montana, SAD, pod imenom \uro Ra{eta, Lapac Xorx Bulok - Engleska pe{adijski poru~nik Xoxo, A}im Lazarev - \edi}i, Trebiwe (do{ao iz Francuske) Xoxo, \uro Jovi~in - 1892, Dra`in Do, Trebiwe rudar Xoxo, Jovan-Joko \. - \edi}i, Trebiwe *3s Xoxo, Milan - \edi}i *3p Xoxo, Risto - Dra`in Do, Trebiwe Xuver Mijaila Sava - 1889, Ogra|enica, Pqevqa zemqoradnik Xuki}, Jovan Markov - 1890, Du`i, [avnik zemqoradnik aban de la Palis - kontesa, Francuska instrumentarka *2 [aban, Ilija Jokov - 1897, Rube`i, Nik{i} kuvar [aban, Jovo Mitrov - 1883, Qubotiw, Cetiwe zemqoradnik [abanovi}, Blagoje Milutinov - Vilusi, Nik{i} [abanovi}, Vidak Milutinov - Vilusi, Nik{i} [abanovi}, Vuko Mi}ov - Mojde`, Herceg Novi [ain, Krsto Tomov - 1890, Poqe, Plu`ine zemqoradnik [ainovi}, Milan Radev - 1895, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik [ainovi}, Petar Nikolin - 1896, Zrinska, Grubi{no Poqe zemqoradnik [aki}, Geco Lukin - 1891, Mekiwar, Udbina zemqoradnik [aki}, Jovan Lukin - 1885, Mekiwar, Udbina zemqoradnik [aki}, Jovo \ur|ev - 1888, Mekiwar, Udbina zemqoradnik [aki}, Nikola \ur|ev - 1884, Mekiwar, Udbina zemqoradnik [aki}, Obrad Miladinov - 1881, Ku}i{ta Cesari~ka, Gospi} opan~ar [akoti}, \or|o Perkov - Orahovac, Trebiwe

[

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

295

[akoti}, Kosta Gavrilov - 1878, Orahovac, Trebiwe (iz Francuske) [akoti}, Rade Igwatov - 1898, Orahovac, Trebiwe zemqoradnik [akoti}, Rade Tomi~in - 1868, Orahovac, Trebiwe zidar [alovi}, Matija [amal, Nika Jovin - 1893, Drakseni}, Dubica zemqoradnik [am{al, @ivko Ki}ov - 1888, @abqak zemqoradnik [apowa, Jandrija Vasiqev - 1885, Dobropoqci, Benkovac zemqoradnik [araba, Milo{ - Zupci, Trebiwe - 1942, Golo brdo, iznad Trebiwa [arak, Petar Vasilijev - 1885, Prevr{ac, Kostajnica mlinar [arak, Spasoje Tanasijin - 1897, Korenica zemqoradnik [aranovi}, Radovan Ivov - 1896, Kosovi Lug, Danilovgrad zemqoradnik [aranovi}, Simo Markov - 1891, Slatina, Danilovgrad zemqoradnik [arac, Ilija Aleksin - 1887, Vrapce, Medve|a zemqoradnik [arac, Jovo Mili}ev - 1889, Bukovik, Vojni} fijakerist [arac, Mile Vasiqev - 1893, Svodna, Novi Grad bravar [arac, Nikola Petrov - 1882, Dowi Lapac radnik [arac, Petar - *4 [arac, Todor Mihailov - 1884, Cime{e, Petrovac zemqoradnik [arvarica, Marko [arenac, Luka Jovin - 1894, Davidovi}i, Bile}a zemqoradnik [arenac, Petar Ilijin - 1883, Davidovi}i, Bile}a zidar [ari}, Petar - 1895, Voji{nica, Vojni} [ari}, Todor Ristin - 1887, Vlahovi}i, Qubiwe [ari}, Savo Ristin - 1875, Popovo Poqe, Trebiwe [arka, Branko Markov - 1897, @eqava, Korenica zemqoradnik [arlota E. Hajnrih - Engleska milosrdna sestra *2 [arman - bolni~arka *2 [anti}, Branko - Mostar [anti} Risto - Mostar [atalov, Aleksandar Teodorovi~ - Harkov, Rusija zemqoradnik [orevi}, Blagoje Stankov - 1890, Pr`ine, Gacko zemqoradnik [arovi}, \or|e Jovin - 1898, Glavina, Imotski pekar [arovi}, Radosav Krstov - Komarnica, [avnik [atlan, \uro Milo{ev - 1896, Reletina, Sluw zemqoradnik [a{ata(?), Mile Nikolin - 1883, Dowi Lapac zemqoradnik [a{evi}, Damjan Tomin - 1897, Sredska, Prizren radnik [a{evi}, Krsta Ilijin - 1895, Poli~ka, Kosovska Kamenica ma{inbravar [a{i}, Ilija Petrov - 1893, Teo~ak, Biha} zemqoradnik [a{i}, Ilija Radev - 1893, Me|e|a, Dubica zemqoradnik [a{i}, Jovo Markov - 1886, Dnopoqe, Dowi Lapac zemqoradnik [a{i}, Jovo Petrov - 1880, Busije, Petrovac zemqoradnik [a{i}, Rade Bo`in - 1895, Bjelaj, Petrovac zemqoradnik [a{o, Ilija Stevanov - 1891, @irovac, Dvor zemqoradnik [a{o, Jovo Lazin - 1888, Bu{evi}, Krupa zemqoradnik

296

Ilija Petrovi}

[a{o, Stevo Adamov - 1880, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik [vajger - Slovenija *4 [eat, Petar Savin - 1897, Vrbnik, Knin zemqoradnik [eatovi}, Gli{o \ur|ev - 1881, Trnakovac, Nova Gradi{ka zemqoradnik [evaqevi}, Lazar Zekov - 1887, Raji}evi}i, Cetiwe zemqoradnik [evin([evi}?), \oka Ilijin - 1885, Lali}, Oxaci zemqoradnik [evi}, Jovan Obradov - 1888, Dowi Petrovi}i, Krupa zemqoradnik [evi}, Mihajlo Markov - 1882, Glinica, Velika Kladu{a elektri~ar [evi}, Nikola Markov - 1878, Bojna, Cazin zemqoradnik [egan, Petar Radev - 1890, Otok O{tarijski, Ogulin zemqoradnik [egrt, Trifko ]etkov - 1870, Korjeni}, Trebiwe zemqoradnik [ejatovi}, Lazo Te{in - 1889, Subotski Brod, Novska stolar [eli}, Milan Trivunov - 1891, Marini, Prijedor zemqoradnik [elovi}, Matija Stevanov - 1888, Grubi{no Poqe zemqoradnik [elovi}, Stevan Jovanov - 1880, Grubi{no Poqe zemqoradnik [epa, Jovan Markov - 1896, Velika Popina, Gra~ac zemqoradnik [eparovi}, Anton Ivanov - 1891, Blato, Kor~ula ribar [erbexija, Dane Mihailov - 1895, Buni}, Korenica zemqoradnik [ermanovi}, Mirko Simin - 1892, Svinica, Petriwa zemqoradnik [erovi}, Aleksandar - 1890, Bijela, Hercegnovi [erovi}, Risto Mi}in - 1888, Tale`a, Trebiwe kuvar [erovi}, Savo Mi}in - 1869, Tale`a, Trebiwe (do{ao iz Francuske) [esto, Ilija Stankov - 1885, Bijele Vode, Glina elektri~ar [esto, Tanasija Pavlov - 1892, Bijele Vode, Glina zemqoradnik [e{um, Gavro Davidov - 1892, Jablanica, Gradi{ka zemqoradnik [ibaj{a, Miladin Petrov - 1889, @abqak zemqoradnik [ibani}(?), Jovan - *4 [ibi}, Petar Jovanov - ^apqani, Kostajnica [ibul, Kristof Lukin - 1864, Kikinda zemqoradnik [ijak, Lazo** Dmitrov - 1877, Ba{tra, Krupa zemqoradnik [ijan, Milo{ Radev - 1887, Zrmawa, Gra~ac rudar [ijan, Obrad Vasilijev - 1895, Prqevo, Gra~ac trgova~ki pomo}nik [ija~ki, Steva Jocin - 1871, Bano{tor, Beo~in zemqoradnik [iki}, Nikola Nikolin - 1895, Bestrma, Sisak zemqoradnik [iki}, Todor Stevanov - 1890, Mali Radi}, Krupa zemqoradnik [ikli}, Kuzman Tanasijin - 1892, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik [ile, Franc - [aoli, Litvanija [iqak, Milo{ Vasin - 1889, Slabiwa, Kostajnica zemqoradnik [iqkovi}, Risto - Istok (ili okolina), Metohija *3p [imi}, Anselmo Franov - 1885, Imotski prevodilac [ipovac, Nikola Milkov - 1889, Grabovica, Nevesiwe zemqoradnik [itin, Andrija - Ka{tel Stari, Spqet [i{evi}, Stanko [}epov - 1892, Bistrica, Podgorica zemqoradnik [i{i}, Vojislav Vasiqev - 1878, Kotezi, Qubiwe

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

297

[i{i}, \uro Jovanov - 1863, Orahov Do, Trebiwe zemqoradnik [i{i}, Mitar Vukanov - 1871, Orahov Do, Trebiwe [i{i}, Todor \urin - 1897, Orahov Do, Trebiwe zemqoradnik [kajec, Ilija Markov - 1894, Sjeni~ak, Karlovac `elezni~ar [kari}, \or|e Milanov - 1889, Me|e|a, Dubica zemqoradnik [kero, Milo{ - Trebiwe [kiqevi}, Mitar Vojislavov - 1874, Izgori, Gacko zemqoradnik [kiqevi}, Mi}o Obradov - 1870, Izgori, Gacko zemqoradnik [kiqevi}, Risto Stevanov - 1892, Izgori, Gacko zemqoradnik [kopeqa, Ilija Nikov - \en|inovi}i/Spi~, Bar [kopeqa, Janko M. - \en|inovi}i/Spi~, Bar [kori}, Dane Stojanov - 1892, Ruka{i}, Kostajnica zemqoradnik [kori}, Dane Tomin - 1890, Brezovac, Gra~ac zemqoradnik [kori}, Danilo Radev - 1891, Kapavica, Qubiwe [kori}, Lazo Jovanov - 1892, Johovica, Velika Kladu{a zemqoradnik [kori}, Lazo Nikolin - 1888, Ivawska, Krupa zemqoradnik [kori}, Milan Danin - 1894, Brezovac, Gra~ac zemqoradnik [kori}, Milan Maksimov - 1879, Grabu{i}, Korenica miner [kori}, Milan Mihajlov - 1897, Vrka{i}, Biha} zemqoradnik [kori}, Nikola Ilijin - 1893, Frka{i}, Korenica zemqoradnik [kori}, Pavle - *4 [kori}, Petar Milin - 1893, Brezovac, Gra~ac zemqoradnik [kori}, Rade Ivanov - 1894, Lon~arica, Grubi{no Poqe zemqoradnik [kori}, Stevo Milin - 1895, Frka{i}, Korenica zemqoradnik [koro, Milan Lazarev - Ba}evi}i, Mostar [kof - Slovenija *4 [krbi}, Marko Nikolin - 1896, Grmu{a, Biha} zemqoradnik [krbi}, Pavle Milin - 1882, Mazin, Gra~ac zemqoradnik [krbi}, Rade Simin - 1896, Rujnica, Cazin zemqoradnik [krbi}, Simo - *4 [krbi}, Filip Petrov - 1891, Gorijava, Gra~ac [krivan, Risto [}epanov - 1894, Ko~ela, Bile}a zemqoradnik [krkar, Nikola Tomin - 1884, Kalinovik, Srbiwe zemqoradnik [krti}, Ivan Nikolin - 1894, Generalski Stol, Duga Resa bravar [kuleti}, Mihajlo Simin - 1863, Cerova, Kostajnica zemqoradnik [kundri}, Ilija Jandrijin - 1892, Rasti~evo, Gra~ac zemqoradnik [kundri}, Mile Jandrijin - 1888, Petriwa, Novi Grad zemqoradnik [kundri}, Nikola Jandrijin - 1894, Zrmawa, Gra~ac zemqoradnik [lander, Jo`ef - Slovenija (do{ao iz Italije) [libar, Martin - Slovenija (do{ao iz Italije) [quka, \uro - 1891, Krtiwe, Qubiwe [quka, Obren Milo{ev - 1892, Vrpoqe, Trebiwe zemqoradnik [neberger, Andrija Antonov - 1884, Maklen, Delnice fabri~ki radnik [obak, Ilija Stevanov - 1887, Orlova~a, Prijedor zemqoradnik

298

Ilija Petrovi}

[obi}, [piro [abov - 1884, Gorwa Bijela, [avnik zemqoradnik [obot, Dragan [obot, Ostoja Milin - 1873, Brezi~ani, Prijedor zemqoradnik [obot, Pajo Milutinov - 1891, Radu~, Gospi} zemqoradnik [ovqakov, Mladen Jovanov - 1875, Futog, Novi Sad pekar [ovran, Ivo Stevov - 1882, [i{i}i, Budva *3s [ovran, Mijo - [i{i}i, Budva [oki}, Stevan Josifov - 1865, Gospo|inci, @abaq mesar [olaja, Rade Jovanov - 1892, Lazari}, Gacko zemqoradnik [olaja, Tomo [}epanov - 1891, Moqa~a, Gacko zemqoradnik [olaja, Bude Milin - 1882, [eganovac, Korenica zemqoradnik [olaja, Mile Gajin - 1888, [eganovac, Korenica stolar [olaja, Mile Petrov - 1895, Saborsko, Ogulin zemqoradnik [oli}, Toma \urin - 1898, Tadovje, Jastrebarsko zemqoradnik [ol~i}, Ivan Mijin - 1892, Sveti Martin, Samobor stolar [oqaga, Jovo Lukin - 1895, Pa{trovi}i, Budva |ak [oqaga, Rade Lukin - Buqarica, Budva [orak, Branko - Korenica [orak, Proka \ur|ev - 1888, Vranova~a, Korenica zemqoradnik [ormaz, Stojan Lakin - 1894, Jelovac, Prijedor zemqoradnik [orovi}, Radoslav Krstov - 1891, Komarnica, [avnik zemqoradnik [o{evi}, Krsto I. [o{evi}, Krsto M. [o{o, Mihajlo Ilijin - 1892, Dra~evo, Trebiwe zemqoradnik [padijer, Marko \urov - 1867, Br~eli, Bar - 1917, Solunski front [padijer, Petar Markov - 1888, Budva berber [panovi}, Marko Ilijin - 1879, Brusova~a, Vojni} fabri~ki radnik [panovi}, Nikola [parovi}, Petar Nikolin - 1887, Risan, Kotor trgova~ki pomo}nik [piri}, \uro - *4 [ponar, Frawa - Prag, ^e{ka [porc, Vilko - Slovenija (do{ao iz Italije) [rems, Edvard - Slovenija (do{ao iz Italije) [tajdohar, Ilija Josipov - 1890, Jo{evica, Glina [tambuk, Andrija Andrijin - 1875, Selce, Bra~ kamenorezac [tekovi}, Igwatija Lukin - 1877, Grabovac, Glina oxa~ar [tekovi}, Nikola Markov - 1893, Brusova~a, Vojni} zemqoradnik [tekovi}, Stanko \urin - 1896, Grabovac, Glina zemqoradnik [teti}, Bo`a Isin - 1895, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik [teti}, Bude Milivojev - 1896, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik [teti}, Luka Petrov - 1886, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik [teti}, Nikola Ilijin - 1888, Svra~kovo Selo, Udbina zemqoradnik [tefanik, Milan Rostislav - ^e{ka pilot [tikovac, Gavro Mihajlov - 1896, Dobroselo, Dowi Lapac farbar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

299

[tikovac, Jovo Gavrin - 1892, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik [tikovac, Luka Jovanov - 1891, Pivnice, Cazin zemqoradnik [tikovac, Rade Nikolin - 1888, Dobroselo, Dowi Lapac zemqoradnik [tikovac, Stevo Nikolin - 1897, Dowi Lapac zemqoradnik [trbac, Kosta Jovanov - 1896, Dowa Suvaja, Krupa zemqoradnik [trbac, Marko Bla`ov - 1888, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik [trbac, Marko Vasin - 1883, Goriwa, Krupa zemqoradnik [trbac, Mijat Ilijin - 1874, Ivawska, Krupa zemqoradnik [trbac, Nikola Bla`ov - 1890, Glinica, Velika Kladu{a zemqoradnik [trbac, Petar Jovin - 1893, Ivawska, Krupa zemqoradnik [trbi}, Ostoja Stankov - 1887, Stabanxa, Krupa zemqoradnik [trbo, Petar Aleksin - 1879, Tribaq, Benkovac zemqoradnik [trumberger, Aleksije - 1877, Arad, Rumunija vojni kapelnik [truwak, Toma Martinov - 1895, Kozarevac, \ur|evac zemqoradnik [truc, Jozef - *4 [tula, Ostoja Jovin - 1894, Kukuwevac, Pakrac zemqoradnik [}epanovi}, Luka Tomin - Kova~ina, Trebiwe [}epanovi}, Milo - Kotor *3s [}epanovi}, Rado{ Lazarev - 1882, Lipovo, Kola{in bravar [}epanovi}, Savo Milijin - 1887, Spu`, Danilovgrad kuvar [}epan~evi}, \uro Ivanov - 1878, Braji}i, Budva zemqoradnik [}epan~evi}, Ilija Perov - 1889, Braji}i, Budva zemqoradnik [}epan~evi}, Krsto Nikolin - 1878, Braji}i, Budva zemqoradnik [}epan~evi}, Marko Ivov - 1877, Braji}i, Budva zemqoradnik [uvak, \or|e Manojlov - 1892, Ra{telica, Gradi{ka zemqoradnik [uki}, Jevrem Simeunov - 1896, Ba~ki Brestovac, Sombor zemqoradnik [uki}, Milivoje Miladinov - 1886, Ivawica bravar [ukovi}, Blagoje [}epanov - 1882, Stepen, Gacko zemqoradnik [ukovi}, Bogdan Bo{kov - Cernica, Gacko zemqoradnik [ukovi}, Lazar Bo{kov - Cernica, Gacko zemqoradnik [ukovi}, Marko Bo{kov - 1890, Cernica, Gacko zemqoradnik [ukovi}, Mihajlo Jovanov - 1876, Cernica, Gacko zemqoradnik [ukovi}, Risto [ukunda, Lazo Milo{ev - 1882, Trnovac, Glina zemqoradnik [ukunda, Miladin Mihajlov - 1890, Mali Gradac, Glina delovo|a [ukunda, Simo Adamov - Trnovac, Glina [umavan - SAD, poreklom iz Nemrde, ^e{ka posilni dr Gu~e *2 [umowa, Simo Petrov - 1892, Vera, Ogulin radnik [uwka, Jovo Ga{in - 1887, Bujlunte, Lijevno zemqoradnik [upica, Dragan Radev - 1892, Vera, Ogulin pisar [upica, Mane [upica, Mile Milo{ev - 1885, Vera, Ogulin zemqoradnik [upqeglav, Savo Perkov - Uvje}a, Trebiwe (do{ao iz Italije) [uput, Dane Ilijin - 1893, Jezerce, Korenica zemqoradnik

300

Ilija Petrovi}

[uput, Dane Savin - 1891, Korenica zemqoradnik [uput, Ilija Budin - 1890, [eganovac, Korenica zemqoradnik [uput, Iso - Li~ko Petrovo Selo, Korenica *3p [urbatovi}, \uro Krstov - 1892, Br{no, Nik{i} zemqoradnik [urbatovi}, \uro Todorov - 1893, Br{no, Nik{i} zemqoradnik [urleta, Marko Petrov - 1883, Devetaci, Novi Grad zemqoradnik [utowa, Vaso Perov - 1891, Miru{e, Bile}a zemqoradnik [u{ilovi}, Petar Petrov - 1894, Vrelo, Cazin zemqoradnik [u{i}, \or|ije - Pustipusi, Qubiwe *3s [u{i}, Luka Jurjev - 1893, Mrkopoq, Sluw zidar [u{i}, Mitar Bo{kov - Dowa Bukovica, [avnik [u{war, Mile Dragov - 1896, Tu`evi}, Oto~ac zemqoradnik...

Imena otkrivena po{to je ovaj Pomenik objavqen:
Agnes Paterson - Engleska bolni~arka *2 A. J. L. Keri - Engleska medicinar *1 Aleksandar Nikoli} - 1901, Beograd potr~ko u pomo}nim bolnicama *1 Alisa Marfi - Australija sekretarica, doma}ica bolnice *2 A. Morozov - Rusija milosrdni brat *1 Andri}, Novak - Bile}a An`elzer - Francuska pilot An|eli}, Sava Jevtov - Dubo~ani, Trebiwe Babovi}, Novo Milijin - \uli}i, Andrijevica Bajkovi}, Luka Ivov - Sotoni}i/Crmnica, Bar Brindizi, pot. Baki}, Radoje Novakov - Zabr|e, Andrijevica Baki}, Radule Stani{in - 1886, Zabr|e, Andrijevica Baki}, Stani{a Jovanov - 1856, Zabr|e, Andrijevica Bang - Norve{ka Misija Crvenog krsta lekar *1 Barbis, Anri - 1873, Asnier/Francuska - 1937, Moskva kwi`evnik Barbi}, Radivoje Vojinov - 1889, Nikovi}i/Krtoli, Tivat Batri}evi}, Bo{ko - Martini}i, Danilovgrad Batri}evi}, Vido Rai~ev - Martini}i, Danilovgrad Batri}evi}, Drago Jokov - O~ini}i, Cetiwe Batri}evi}, Milovan - Martini}i, Danilovgrad Batri}evi}, Mihailo - Martini}i, Danilovgrad Batri}evi}, Toma{ Radovanov - 1891, Rudine, Nik{i} Backovi}, Nikola Radojev - oko 1880, Drenov{tica, Nik{i} Backovi}, Radosav Radojev - 1878, Drenov{tica, Nik{i} Bjeladinovi}, Mitar Lazarev - 1884, Risan, Kotor Bjelica, Rade - 1884, Blace, Stolac

Bogi}evi}, Grujica Veli{in - Jastreb, Danilovgrad Bogi}evi}, Krsto Bo`ov - Jastreb, Danilovgrad Bogi}evi}, Lazar Pavi}ev - Jastreb, Danilovgrad Bogi}evi}, Mijajlo Bajov - Jastreb, Danilovgrad Bogi}evi}, [}epan Pavi}ev - Jastreb, Danilovgrad Bogojevi}, Stevan Matijin - Veliki [u{war, Glina Bodlovi}, Ilija S. - 1870, Komora, Dvor Bo`ovi}, Joko Nikov - 1883, Podostrog, Budva Bojkovi}, Niko Stijepov - Vi{wevo, Kotor Bojkovi}, Stevo Stijepov - Vi{wevo, Kotor Bokan, Luka Markov - Bukovik/Crmnica, Bar Bolmanac, Nikola - Titel zemqoradnik (iz SAD 1914) Borisavqevi}, Kosta - Nova Varo{ (iz SAD) Brajovi}, Bo{ko Gruji~in - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, Vojin Jovi~in - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, Drago Gruji~in - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, \or|ije L. - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, Ma{an Jovi~in - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, Mili} L. - Krasovina, Danilovgrad Brajovi}, Radoje, Dragojev - Jelenak, Danilovgrad Brankovi}, Nikola Krstov - 1887, \enovi}i, Herceg Novi Bratovi}, Ivo Tripov - Naqe`i}i, Budva Brki}, Petar Markov Brnovi}, Mitar Ivanov - Bri|e/na Jezeru, Podgorica Brindizi sp. Bun~i}, Vasiq \urin - 1885, Veliki [u{war, Glina Vukoti}, Mitar Petrov - 1871, Maini, Herceg Novi Vuleti}, Radivoje @ivkov - Kujava, Danilovgrad Buzdovan, Joko Vukov - Kova~i, Kotor Buzdovan, Marko Lazov - Kova~i, Kotor Bulaji}, Andrija Spasojev - 1881, Vilusi, Nik{i} Bulatovi}, Bo{ko Tiodorov - 1885, Trebaqevo, Kola{in Bulatovi}, Nedeqko Vukosavov - Poqa, Kola{in Bulatovi}, Radisav Milovanov - 1868, Gorwe Lipovo, Kola{in Bulatovi}, Radoslav - Retkocer, Medve|a Bu{e - Francuska poru~nik, pilot Valerijan Bala{evski - Rusija lekar *2 Vela{evi}, Nikola-Kole - 1885, Glavica, Danilovgrad Veqin, ? - Mokrin (do{ao iz Italije) Vigwevi}, Du{an M. - 1900, Pisarovina, Karlovac (iz Italije) Vidakovi}, Svetozar - Herceg-Novi Vodovar, Vaso Novakov - 1889, Bijelske Kru{evice, Kotor (iz Franc.) Vojvodi}, Mileta - Mora~a, Kola{in u ameri~koj vojsci

302

Ilija Petrovi}

Vojvodi}, Milo{ - Piva, Plu`ine Vujadinovi}, Ananija - Mom~e, Podgorica Vujadinovi}, Ilija Petrov - Brate{i}i, Kotor Vujakovi}, Simo Todorov - ^emernica, Vrginmost Vuja~i}, Ivo Andrijin - Mahala/Zeta, Podgorica Vuja~i}, Mato Bo`ov - Mahala/Zeta, Podgorica Vuja~i}, Jovan - Podbo`ur/Grahovo, Nik{i} Brindizi, sp. Vuja~i}, Petar Gavrilov - Podbo`ur/Grahovo, Nik{i} Brindizi, sp. Vuja~i}, Petar [}epanov - Podbo`ur/Grahovo, Nik{i} Brindizi, sp. Vuja{kovi}, \uro Mitrov - 1884, [i{i}i, Budva *4 Vujisi}, Jovan - Dowa Mora~a, Kola{in Vujisi}-Mu{iki}, Joksim Nikolin - 1855, Podi/Prekobr|e, Kola{in Vuji~i}, Rade Perov - Glavati, Kotor Vujovi}, Nikola Gojkov - 1897, Bro}anac, Nik{i} Brindizi, pot. Vukobratovi}, Petar - Suhi Dol, Vojni} Vukovi}, Tihomir Milisavov - 1896, Zelenika, Herceg-Novi (iz It.) Vuk~evi}, Ilija-Mrko Spasojev - u ameri~koj vojsci Vuk~evi}, Milo Ivov - Gluhi Do/Crmnica, Bar (umro 1928. u Wujorku) Vuk~evi}, Radoje Ilijin - Lije{we, Podgorica Vuk~evi}, Radoje Jokov - 1893, Goqemade, Podgorica Vuk~evi}, Stevan Zekov Vuk~evi}, Stojan Pavi}ev - 1888, Goqemade, Podgorica Vu~eti}, Mihajlo Lazarev - 1882, Zaslap/Grahovac, Nik{i} Brind. sp. Vu~urovi}, Bo`a - 1895, Presjek/Zupci Gaston - [vajcarska {ofer dr Rajsa *2 Ga~i}, Svetozar Petrov - @ivaja, Kostajnica Gertruda Monro - Balarat/Australija medicinska sestra *2 Gle|, Qubomir Nikov - 1896, Podi, Herceg-Novi kelner Gomba, Frawe Josip - Trst, Italija Gop~evi}, Qubomir Vasov - 1894, Orahovac, Kotor Gospodin Blek - Australija auto-mehani~ar u misiji *2 Gospodin Marku - SAD Misija Crvenog krsta *2 Gospodin Stebing - Edinburg/[kotska oficir za transport *2 Gospo|a Benxamin - Vuster/Masa~usets, SAD, bolni~arka *2 Gospo|a Mejbl Danlop Gordon Gruji} - 1881, Virxinija/SAD *2 Gospo|a Guzina - Perast (`ena dr Guzine) bolni~arka *1 Gospo|a Irena Eskju - sestra *2 Gospo|a Katarina Kristof Rajl - sestra *2 Gospo|a Marson - SAD bolni~arka *2 Gospo|a Paor - Engleska upravnica doma u Bizerti *2 Gospo|a Takaro - bolni~arka *2 Gospo|a Xesi(Xeni?) Hankin Hardi - Engleska bolni~arka *2 Gospo|ica Agnes - [kotska bolni~arka *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

303

Gospo|ica Gvin - Engleska administrator *2 Gospo|ica D. K. Alan - Australija bolni~arka *2 Gospo|ica Elzi Etel Bauermen - 1889, Tenbrix, Australija sestra *2 Gospo|ica Endrjus - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Etel Moir - Australija voza~ u misiji *2 Gospo|ica Euart - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Keter - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Konstanca Miler - Engleska bolni~arka *2 Gospo|ica Kos - SAD bolni~arka u Bizerti *2 Gospo|ica Kris - sestra *2 Gospo|ica Leo d’Orfel - Francuska medicinska sestra *2 Gospo|ica Lej~ers - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Oliv Oldri~ - Engleska sestra *2 Gospo|ica Rajt - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Strenx - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Frens - Australija medicinska sestra *2 Gospo|ica Xeraldina Hixs - Australija {ef transporta *2 Gospo|ica Xo - Engleska sestra *2 Grbi}, Rade - 1870, Su{}epan, Herceg-Novi u ameri~koj vojsci Dabi}, Vaso Dmitrov - 1882, Dvor Dabovi}, Sevastijan (Jovan) - 1863, San Francisko/SAD vojni sve{tenik Dagmar [ulc - medicinska sestra *1 Damjanovi}, Akim - Bro}anac, Nik{i} Dap~evi}, Aleksa Antov - Braji}i, Budva Dap~evi}, \uro Filipov - Braji}i, Budva Dap~evi}, Joko Markov - Braji}i, Budva Dap~evi}, Niko Jovov - Braji}i, Budva Darinka Miqani} - Lozana, [vajcarska milosrdna sestra *1 Darkl Pauer - London, Engleska medicinar *1 Dautovi}, Ilija Tomov - Klapavica, Gra~ac De Laranti - Francuska pilot Denda, \uro Kostov - 1880, [obadine, Bile}a Denda, Jovan Kostov - 1882, [obadine, Bile}a Denda, Tripo Obrenov - 1893, Mirilovi}i, Bile}a Divanovi}, Vaso - Pa{trovi}i Dim. Sorokin - Rusija sanitar *1 Dokman, \uro Jovanov - 1895, Bovi}, Vrginmost Doqanica, Vuko \urov - Kova~i, Kotor Doroti Agnes Ker - Australija medicinska sestra *2 Dragi}evi}, Vidak - 1885(?), Trebi`at, ^apqina Dr Abraham Xonston - 1850, Glazgov lekar *2 Dr Adolf Fi{er - [vajcarska lekar *1 Dr Aleksej Vitman - 1874, Tver, Rusija lekar *1*2

304

Ilija Petrovi}

Dr Alisa Geris - lekarka *2 Dr Arsenije Xuverovi} - lekar (do{ao iz Kaluge) *2 Dr Baldo Martekini - Dubrovnik lekar *1 Dr Bekson - Engleska lekarka *2 Dr Bisier - Francuska lekar *2 Dr Brejer - Holandija lekar *2 Dr Brene - Danska lekar *2 Dr Vaser - Kanada lekarka *2 Dr Veros - Francuska lekar *1 Dr Vilijam Harold Aspland - Kanada lekar *2 Dr V. P. Grim - Engleska lekar *2 Dr Vutn Remzi (Wooton Ramsey) - Engleska lekar *2 Dr Geqman - Rusija lekar *2 Dr Godqevskij - Rusija lekar *2 Dr Goldsmit - Engleska lekar *1 Dr D. E. Anderson - London, Engleska lekar *1 Dr Desanka Ban - Glavati, Kotor lekar *2 (iz Be~a) Dr Drago Kresovi} - Boka Kotorska lekar *2 Dr Du{an Guzina - 1871, Perast lekar *1 Dr \or|e \or|evi} - 1885, Grubi{no Poqe lekar *1 Dr \uro J. Dimovi} - 1872, Jasenovac lekar *2 Dr Edelajn Kempbel - Engleska lekar *2 Dr Edna Gest - Engleska lekarka *2 Dr Ejvind Platou - Norve{ka lekar *1 Dr Ejn Luiz Mekilroj - 1874, Alster/Irska lekarka *2 Dr Ekaterina F. Loginova Radecka - Rusija hirurg *1 Dr Ela Skarlet Sing - Kanada lekarka *2 Dr Elzi Holvej - Australija lekarka *2 Dr Elizabet Kurtold - Engleska lekarka *2 Dr Elsi Xin Dalijel - 1881, Australija patolog i bakteriolog *2 Dr @ober - Francuska lekar sa 100 ~lanova u Misiji *2 Dr Izabel Ormiston - Adelaida/Australija lekarka *2 Dr Janenuos - lekar *2 Dr J. A. P. Binbou - Australija lekar *2 Dr J. A. ^ervin - London, Engleska lekar *1 Dr J. Gijanaros - Gr~ka sekundarni lekar *1 Dr Jan Kara - ^e{ka lekar *2 Dr Jovan Zarubica N. - 1886, Previ{/[avnik lekar *1 Dr Jozef Polak - ^e{ka lekar *1 Dr Jordan Ananiades - Gr~ka lekar *1 Dr J. Ra~i} - Spqet lekar *1 Dr J. Stavrulaki - Gr~ka lekar, pomo}nik {efa misije *1 Dr Kati} - Dubrovnik lekar *1 Dr Nikola Ke{eqevi} - poru~nik, lekar *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

305

Dr Klega - ^e{ka lekar *1 Dr Klocman - Poqska lekar *2 Dr Kope{ar - Holandija lekar *1 Dr Kope{ar - Holandija lekarka *1 Dr Krsto Gr~i} - Zadar lekar *1 Dr Kunot (Cunot, Kino?) - SAD lekar spasen sa Brindizija *2 Dr Lati - Francuska lekar *2 Dr Laura Margaret Houp - Adelaida/Australija lekarka *2 Dr Laura Sendmen - Australija stariji hirurg *2 Dr Leon Vels - lekar *2 Dr Lizbon - Francuska bakteriolog *2 Dr Lilijan Munkaster - Kanada hirurg *2 Dr Lovri} - univerzitetski profesor, lekar *1 Dr Luka Dra`i} - Dubrovnik lekar *1 Dr Marija Fjodorova Sibold - 1849, Riga lekarka *2 Dr Marijana Bulok - Engleska lekarka *2 Dr Marko Lazov Ban - Glavati, Kotor lekar *2 (iz Be~a) Dr Martin A. Lik - London, Engleska lekar *1 Dr Melko Kosi} - Dubrovnik pomo}ni lekar *1 Dr Meri Filips - Engleska lekarka *2 Dr Merhaut - ^e{ka lekar *1 Dr Mikula - ^e{ka lekar *1 Dr Milorad M. Velimirovi} - 1876, Beograd lekar *1*2 (iz Rusije) Dr Mitar ]atovi} - [ibenik lekar *1 Dr Negrizori - {ef italijanske misije Crvenog krsta hirurg *1 Dr Niko Novakovi} - Zadar lekar *1 Dr Nik. K. Kiseqov - Rusija pomo}ni lekar *1 Dr Nikolaj Ivanovi~ Si~ev - 1878, Harkov, Ukrajina hirurg *1*2 Dr Nomikos - Gr~ka lekar *2 Dr Pajer - [vajcarska lekar *1 Dr Prikles Manolakis - Gr~ka sekundarni lekar *1 Dr Radvilovi} - lekar *1 Dr Radoslav ^ubeli} - Crikvenica lekar *1 Dr Ramel - [vajcarska lekar *1 Dr Ra~inski - lekar *1 Dr Rudisicinski - SAD vo|a Frotingamove misije (1914-1915) lekar *2 Dr Salije` - Francuska lekar *2 Dr Sarafianos - Gr~ka lekar *1 Dr Sergej Kvintilijanovi~ Sofoterov - 1879, Samara, Rusija hirurg *1*2 Dr ser Ronald Ros - Engleska epidemiolog *2 Dr S. Grgi} - lekar *1 Dr Sibil Luis - Novi Zeland lekarka *2 Dr Sitopulos - Gr~ka hirurg, {ef misije *1 Dr Skala - ^eh, lekar, Ameri~ko-~e{ka misija Crvenog krsta *2

306

Ilija Petrovi}

Dr Slava Vaclavovna Sipwevska - Rusija infektolog *1*2 Dr Socin - Bazel, [vajcarska lekar *1 Dr Staki - lekar *1 Dr Stirlin - [vajcarska lekar *1 Dr Toman - ^e{ka lekar *1 Dr Trifokos - Gr~ka lekar *2 Dr Falo - Francuska lekar *2 Dr Feliks Jurni~ek - Langnau, [vajcarska lekar *1 Dr Ferzon - SAD lekar *2 Dr Fon Diring - Grac, Austrija univerzitetski profesor, lekar *1 Dr Harold Nartvig - Norve{ka lekar *1 Dr ^arls Henri Stedi{ Houp - Adelaida/Australija lekar *2 Dr Xesi Mekgregor - lekarka *2 Dr Xilijan Vord - Australija lekarka *2 Dr Xoan Rouz - Edinburg/[kotska lekarka *2 Dr [arl Geren - Francuska lekar *2 Dr [art - Kanada lekar *2 Dujovi}-Niki}, \oko Stanojev - Lijeva Rijeka, Podgorica Duleti}, Ivo Mile{in - Lastva/Grbaq, Budva Duleti}, Milo Purov - 1893, Maini, Herceg Novi Dulovi}, Radovan Arsenijev - Krwa Jela/Kola{in u ameri~koj vojsci Du~i}, Jovan Perov - Du~i}i, Podgorica *3 Brindizi sp. \uki}, Bajo Savov - Studenca/Pje{ivci, Nik{i} \uki}, \oko Savov - Studenca/Pje{ivci, Nik{i} \uki}, \ukan Savov - Studenca/Pje{ivci, Nik{i} \uki}, Mirko Milutinov - Studenca/Pje{ivci, Nik{i} \uki}, Spasoje Milo{ev - 1895, Kurjak, Udbina \uki}, Spasoje Savov - Studenca/Pje{ivci, Nik{i} \ukovi}, Vaso Savov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Ilija Mitrov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Krsto Savov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Luka Mitrov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Krsto Savov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Marko Ivov - Gluhi Do, Bar \ukovi}, Milo Savov - Gluhi Do, Bar \uranovi}, Bo{ko Perov - Martini}i, Danilovgrad [ef misije Ame\uranovi}, Petar Vuletin - Martini}i, Danilovgrad \ureti}, Andrija Nikov - Mojanovi}i/Zeta, Podgorica \ureti}, Marko Nikov - Mojanovi}i/Zeta, Podgorica \uri}, Krsto Nikov - Kova~i, Kotor \uri}, Marko \urov - Kova~i, Kotor \uri}, Niko \urov - Kova~i, Kotor
ri~kog Crvenog krsta *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

307

\urleti}(?), Stevan Jovanov - 1888, Mlinoga, Petriwa \urovi}, Bogdo Marki{in - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Vaso Radov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Ilija Petrov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Jovan Mi}ov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Luka Bogdov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Qubo Lukin - 1892, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Marko Petrov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Milo Koi~in - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Milo Ne{kov - pre 1890, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, Niko Bogdov - 1892, Dupilo/Crmnica, Bar \urovi}, [}epan - 1882, Vi{, Danilovgrad Evelin Meri Mekinto{ - 1895, Tjencin/Kina glavni asistent *2 Egli - [vajcarska medicinar *1 Edit Xejn Makej - 1875, Uladul/Australija bolni~arka *2 E. Zilender - medicinar *1 Elizabet Abot - Engleska medicinska sestra *2 Erakovi}, Mitar Mirkov - Tupani, Nik{i} zemqoradnik Ermina - Dubrovnik milosrdna sestra *1 Etel Gilingem - Australija medicinska sestra *2 @elali}, Gligo Dragov - 1982, Bijela, Herceg-Novi kuvar @elali}, Milo Petrov - 1890, Bijela, Herceg-Novi @elali}, Slavomir Simov - 1890, Bijela, Herceg-Novi (iz Italije) @ivkovi}, Milivoje Oki~in - Krwa Jela/Gorwa Mora~a, Kola{in @ujovi}, \or|e Jevremov - Beograd 1896 bolni~ar (iz Franc) *1 *2 @otovi}, Cvetko Mihailov - 1895, U`ice medicinar (iz Franc) *2 Ivan K. Vasiqev - Rusija feld{er (vojni lekarski pomo}nik) *1 Ivanovi}, Vidak Petrov - 1884, Tomi}i, Nik{i} *3sp Ivanovi}, Dimitrije Krstov - 1879, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Dimitrije Markov - 1889, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Ivo Kostov - 1863, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Niko Ivov - 1871, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Niko Krstov - 1882, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Marko Ivov - 1894, Maini, Herceg Novi Ivanovi}, Savo Radov - Maini, Herceg Novi Ivan~evi}, Vaso Bogdanov - Braji}i, Budva Ivan~evi}, Joko Stijepov - Braji}i, Budva Ivan~evi}, Tomo Bogdanov - Braji}i, Budva Ivovi},\uro Nikov - 1874, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Ivovi},Jovan \urov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Ivovi},Labud Markov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar

Ivovi},Lazar Milov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Iv. Pu~kov - Rusija sanitar *1 Ili}, Marko \urov - Zagora, Kotor Ili}, Milka - Risan, Kotor bolni~arka *1*2 Ili}, Simo - Krivo{ije, Kotor Ili}, Risto Todorov - 1891, Dola, Bile}a Jankovi}, Ilija-Nikola Antonijev - 1871, Igalo, Herceg-Novi Jankovi}, Mihailo Mitrov - Jankovi}a Kr{/Rije~ka nahija, Cetiwe Jawi}, Jovan - Grabovica, [avnik Jovi}evi}, Bla`o Filipov - Dru{i}i, Rijeka Crnojevi}a Jovi~i}, \uro Vukalov - Braji}i, Budva Jovi~i}, Ilija Vukalov - 1884, Braji}i, Budva Jovi~i}, Mitar Ga{ov - Braji}i, Budva Jovi~i}, Niko Dumov - Braji}i, Budva Jovi~i}, Joko - Braji}i, Budva Jovovi}, Pavle - Kosi}, Danilovgrad Josif Bednarski - Rusija sanitar *1 Kalu|erovi}, Marko Vukov - Glavati, Kotor Kapetan Ba~en - Australija Kapetan Neregar - Norve{ka Misija Crvenog krsta *1 Kapetan F. N. Luni - Australija Kapetan Holstad - Norve{ka Misija Crvenog krsta *1 Katuri}, Marijeta - Risan, Kotor bolni~arka *1 Ke{eqevi}, Radovan Maksimov - Gradina/Vilusi/Grahovo, Nik{i} Ke{eqevi}, Savo Petrov - Gradina/Vilusi/Grahovo, Nik{i} Ke{eqevi}, Stanko Andrijin - Gradina/Vilusi/Grahovo, Nik{i} Kne`evi}, Igwat Petrov - Petrovi}i, Nik{i} sanitet *2 Kne`evi}, Marko Ne{ov - 1860, Mojanovi}i, Podgorica trgovac Kne`evi}, Niko Petrov - Orahovo/Crmnica, Bar Kova~evi}, Blagoje Savin - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Bo{ko Popov - Grahovo, Nik{i} u francuskoj vojsci Kova~evi}, Vaso Novi~in - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Vaso Ristov - Vilusi, Nik{i} u francuskoj vojsci Kova~evi}, Gojko Vasov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Gojko \okov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, \oko Vasov - Risan, Kotor Kova~evi}, \uro Bogdanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, \uro M. - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, @ivko Lazarev - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Jovan Stankov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Krsto Bori{in - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Krsto Trivkov - Vilusi, Nik{i} u francuskoj vojsci

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

309

Kova~evi}, Maksim Novi~in - Gorwe Selo/Vilusi, Nik{i} u amer. Kova~evi}, Mali{a Mixorev - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Marko Dragov - Vilusi, Nik{i} Kova~evi}, Milovan Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Milutin Obrenov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Miran Jeftov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Mirko Vasov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Mirko Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Mitar Obrenov - Zaslap/Grahovo, Nik{i} *3sp Kova~evi}, Nikola Bori{in - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Petar Trifkov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Petko Novi~in - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Rade Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Risto Lazarev - 1874, Grahovo, Nik{i} *3l Kova~evi}, Sava Jankov - Spila/Grahovo, Nik{i} u amer. vojsci Kova~evi}, Simo Radoji~in - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Simo Trifkov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Stanko Lazarev - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Stevan Jovanov - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, Stevo Mixorev - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, ^ale Savin - Podbo`ur/Grahovo, Nik{i} u amer. vojsci Kova~evi}, Trifko-Mujo Ilijin - Grahovo, Nik{i} Kova~evi}, [}epan Lazarev - Grahovo, Nik{i} Komadina, Petar Vasiqev - Pla{ki, Ogulin Komqenovi}, Stevan - 1899, Veliki Gradac, Glina Kot - Francuska major, u medicinskoj misiji *2 Krapovi}, Pero Vasov - 1886, Maini, Herceg Novi Kresol - Francuska kapetan, pilot Krivokapi}, Rade Vidakov - 1884, Cuce, Cetiwe (do{ao iz Italije) Kru{~i}, Milo{ Lazov - Una~/Piva, [avnik Kuja~i}, Mijajlo Ristov - Mioska, Manastir Mora~a zemqoradnik Kujovi}, Mileta Ristov - Mioska, Manastir Mora~a zemqoradnik Lazarevi}, Lazo Markov - Glavati~i}i, Kotor Lazarevi}, Milo - Dowa Mora~a, Kola{in Lazovi}, Andrija Jo{ov - Ledenice/Krivo{ije, Kotor Lazovi}, Jovo Purov - Podostrog, Budva Lazovi}, Mitar Lazarev - Ledenice/Krivo{ije, Kotor Laki}evi}, Ilija \o{in - Dowa Mora~a, Kola{in Lakoni}, Luka Jovov - Ubli, Herceg Novi *3p Laluz - Francuska daktilograf u {tabu Prve srpske armije Ledi Frensis Balfur - Engleska bolni~arka *2 Le`aji}, Vasiq Gajin - 1884-1917 Lekovi}, \uro Jokov - Godiwe/Crmnica, Podgorica

310

Ilija Petrovi}

Lekovi}, \uro Perov - Godiwe/Crmnica, Podgorica (iz Carigrada) Lekovi}, Joko Petrov - Godiwe/Crmnica, Podgorica Lekovi}, Joko Stevov - Godiwe/Crmnica, Podgorica u amer. vojsci Lekovi}, Marko Krstov - Godiwe/Crmnica, Podgorica Leukadija - Dubrovnik milosrdna sestra *1 Lidija Zatvornickaja - Rusija bolni~arka *2 Lije{evi}, Marko Nikov - 1883, Podostrog, Budva Lije{evi}, Risto Stevov - 1894, Podostrog, Budva Lije{evi}, Simo Bo`ov - 1868, Podostrog, Budva Lopi~i}, \uro Gilov - Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, \uro Markov - 1886, Dru{i}i/Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, \uro ]anov - 1876, Gorwi Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, Jovan Filipov - 1878, Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, Niko Andrijin - Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, Pero Ilijin - Ceklin, Cetiwe Lopi~i}, Risto Savi}ev - Ceklin, Cetiwe (u ameri~koj vojsci) Luki}, Joko Jovanov - Dra~evica/Crmnica, Podgorica Lukovi}-Sunde~i}, Ana - Pr~aw, Kotor bolni~arka *1*2 Lu~i}, Puro-Pero Andrijin - Maini, Herceg Novi Lu~i}, Marko Tomov - 1892, Lu~i}i, Herceg Novi Qubanovi}, Niko Vojinov - Sviwi{ta, Kotor Maveti - Francuska pilot Major Artur V. Dod - Australija Major Dogles - Engleska lekar upravnik bolnice CK u Skopqu *1 Maksimovi}, Mirko-Milo{ [orov - 1875, Gorwe Poqe, Nik{i} Maksimovi}, Pero [orov - 1886, Gorwe Poqe, Nik{i} Maksimovi}, Radovan [orov - 1881, Gorwe Poqe, Nik{i} Male - Toronto/Kanada rendgenski tehni~ar *2 Mandrapa, Jovo - Klepci, ^apqina Manojlovi}, Todor - 1883-1968, Zrewanin pesnik (iz Italije) Marija Popova - Rusija bolni~arka *2 Marija Roterova - Rusija bolni~arka *2 Marija Hoencolern-Sigmaringen - princeza rumunska; potowa kraMarinovi}, Jovo Nikov - Naqe`i}i, Budva *4 Markovi}, Ivo Radev - Maini, Herceg-Novi Markovi}, Joko Ivov - Maini, Herceg-Novi Markovi}, Krsto Perov - 1870, Maini, Herceg-Novi Markovi}, Marko Purov - 1883, Maini, Herceg-Novi Markovi}, Milo Ilijin - 1890, Maini, Herceg-Novi Markovi}, Niko Purov - Maini, Herceg-Novi Markovi}, Rade Belov - 1872, Maini, Herceg-Novi
qica jugoslovenska - 1900 bolni~arka *2

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

311

Markovi}, Simo \urov - Maini, Herceg-Novi Martine - Francuska kapetan, pilot Martinovi}, \uro Nikov - Braji}i, Budva Martinovi}, Luka Mitrov - Braji}i, Budva Martinovi}, Marko Ivov - Braji}i, Budva Martinovi}, Milo \urov - Braji}i, Budva Martinovi}, Mirko Mitrov - oko 1875, Kraqe, Berane zemqoradnik Martinovi}, Niko \urov - Braji}i, Budva Martinovi}, Niko Savov - Braji}i, Budva Maru{i}, Milutin @ivkov - 1893, Dabovi}i/Ostrog, Nik{i} *3sp Mar~eti}, Lazo Ilijin - 1896, Klasni}, Glina Maslovar, \uro Krstov - Krimovica, Kotor Masoni~i}, Jole Savov - Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Jo{o Radov - Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Luka Jokov - Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Luka Mitrov - Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Petar Nikov - Gluhi Do, Bar Masoni~i}, Savo Nikov - Gluhi Do, Bar Ma{i}, Krsto - 1888, Du`i, [avnik Meanxija, Mirko Nikolin - 1892, Majske Poqane, Glina Meri Voker - Engleska medicinska sestra *2 Meri Stirling - Adelaida/Australija bolni~arka *2 Me{i}, Vlajko - (do{ao iz Francuske) Milatovi}, Milo{ Radosavov - Vini}i, Danilovgrad Milica Baki} - Lozana, [vajcarska milosrdna sestra *1 Milosrdna sestra (1) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (2) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (3) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (4) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (5) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (6) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (7) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (8) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Milosrdna sestra (9) - ameri~ko-~e{ka misija CK, Brindizi *2 Miqani}, Niko Petrov - 1892, Cetiwe sanitar *1*2 (iz Francuske) Miqani}, Pavle Petrov - 1889, Cetiwe sanitar *1*2 (iz Francuske) Miqevi}, Lazo - 1891, Brezovo Poqe, Glina Mirkovi}, Aleksa Kostov - Macavare/Bawani, Nik{i} Mirkovi}, \or|ije \urov - Macavare/Bawani, Nik{i} Mitrovi}, Pavle S. - Mom~e/Ku~i, Podgorica Mi}ovi}, Akim \urov - Prigradina/Velimqe, Nik{i} Mi}ovi}, Igwat \urov - Prigradina/Velimqe, Nik{i} Mi}ovi}, Krsto Milutinov - Prigradina/Velimqe, Nik{i} Mi}ovi}, Krsto Savin - Prigradina/Velimqe, Nik{i}

312

Ilija Petrovi}

Mi}ovi}, Obren Milutinov - Prigradina/Velimqe, Nik{i} Mi}ovi}, [piro Milutinov - Prigradina/Velimqe, Nik{i} Mihail S. Pavlov - Rusija ekonom u medicinskoj misiji *1 Mihaq~i}, Aleksa - Jurkovci/Turjak, Gradi{ka Mi{urovi}, Stevan Nikov - Dahna, Podgorica Mortire - Francuska pilot Mrkai}, Jovan Petrov - 1861, Planik/Dowi Bawani, Nik{i} Mrkai}, Rade-[ule Jo{ov - 1863, Planik/Dowi Bawani, Nik{i} Mr{uqa, Marko Radov - Naqe`i}i, Budva Mr{uqa, Niko Jovov - Naqe`i}i, Budva Muni{i}, Mitar Tomov - Dra~evo, Trebiwe Nenadi}, Arsen Jeftov - Duli}i, Gacko Nika~, Marko Savov - do{ao iz Turske Nika~, Mitar Petrov - do{ao iz Turske Nika~, Niko Jovov - do{ao iz Turske Nika~, Savo Petrov - do{ao iz Francuske Nikolaj Si~ev - Rusija lekar *2 Nikoli}, Andrija Antov - Golija, Crna Gora Nikoli}, \or|ije - Crna Gora Nikoli}, Mato Tripov - Glavati, Kotor *4 Nik{i}, \or|e Mihajlov - 1882, Javoraw, Dvor Obradovi}, Aleksije-Leko Mijajlov - Lubnica, Andrijevica Obradovi},Vuka{in Andrijin - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Golub Radivojev - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Mijat Mili}ev - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Milivoje Andrijin - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Puni{a Rado{ev - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Simo Rado{ev - Lubnica, Andrijevica Obradovi}, Stefan Dragi{in - Lubnica, Andrijevica Obsenica, Mile Nikolin - 1896, Dragotina, Glina Odalovi}, Maksim Blagojev - Krivo{ije, Kotor Odalovi}, Milan Radov - Grahovo, Nik{i} Odalovi}, Obren Bori{in - Krivo{ije, Kotor Odalovi}, Pule Blagojev - Krivo{ije, Kotor Olga Vasiqeva - Rusija bolni~arka *2 Orlandi}, Andrija Mi}ov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, \uro Lukin - 1880, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Gavro Lukin - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Du{an Labudov - 1897, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, \uro Andrijin - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, \uro Ivov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, \uro Markov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

313

Orlandi}, Ivo Jo{ov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Ilija Vasov - 1892, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Ilija \urov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Ilija Lukin - 1880, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Ilija Simonov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Jovan Mi}ov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Joko Milov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Jo{o Golubov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Krsto \urov - 1873, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Ma{an Perov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Milo Lukin - 1890, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Milo Markov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Rado Vasov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Tomo Nikov - 1888, Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlandi}, Filip Markov - Gorwa Seoca/Virpazar, Bar Orlova, Nina Aleksandrova - 1886, Baku/Rusija bolni~arka *2 Otokar Milner - ^e{ka medicinar *2 Pavla Pole{~ukova - Rusija bolni~arka *2 Pavli~i}, \uro Be{i~in - Gorica, Danilovgrad Pa`in, Nikola - Gwili{ta, ^apqina Parapid, Pero Vasov - Glavati~i}i, Kotor P. Bagin - Rusija medicinar *1 Pejanovi}, Ilija Pejov - Orahovac, Trebiwe Pejanovi}, Petar \urov - Limqani/Crmnica, Bar P. @ukov - Rusija medicinar *1 Pejovi}, I}o \urov - Glavati, Kotor Pejovi}, Marko \urov - Glavati, Kotor Pejovi}, Mihajlo Simov - Veleni}i, ^elebi}i zemqoradnik Pelagija Pavlovna Sivrimovi~ - Rusija milosrdna sestra *1 Pelinxa(?), Sava Jankov - 1896, ^emernica, Vrginmost Perazi}, \uro Nikov - do{ao iz Persije Perazi}, Lazar - Brindizi sp. Perovi}, Vaso Radov - Macavare, Nik{i} Perovi}, \or|ije-\oko Radov - Macavare, Nik{i} Perovi}, ]etko Andrijin - Dowa Trep~a, Nik{i} Brindizi, pot. Petru{i}, Radovan Perov - 1883, Dowa Trep~a, Nik{i} Pe~urica, Andrija Perov - Trnovo/Crmnica, Podgorica Pilipovi}, Pero - Petrovac (do{ao iz Italije) Plamenac, Be}o - Boqevi}i/Crmnica, Bar Poznanovi}, Pero Mi}ov - 1893, Rati{evina, Herceg-Novi Poleksi}, Andrija Nedjeqkov - 1882, Drobwak Polimac, Stoj{a Petrov - 1893, [ikanlija, Dvor Poqak, Stjepan - medicinar, sanitetski potporu~nik *2 (Dobruxa)

314

Ilija Petrovi}

Poqan - Francuska pilot Popovi}, Andrija - Br~eli, Bar Popovi}, Bogoqub Antonijev - 1885, Krwevo, Velika Plana Popovi}, Joko Ivov - Braji}i, Budva Popovi}, Joko Milov - Braji}i, Budva Popovi}, Marko Batri}ev - Braji}i, Budva Popovi}, Marko Stevov - Zagora, Kotor Popovi}, Filip Radov - Zagora, Kotor Prelevi}, Vido - Strahiwovo/Kosovi Lug, Danilovgrad Prelevi}, Lazo - Strahiwovo/Kosovi Lug, Danilovgrad Prelevi}, Luka - Strahiwovo/Kosovi Lug, Danilovgrad Prelevi}, Puni{a Bo`ov - Strahiwovo/Kosovi Lug, Danilovgrad Prentovi}, Krsto Perov - Braji}i, Budva Prentovi}, [uto Perov - Braji}i, Budva Pribi}evi}, Stevan - Rujevac, Dvor Pukovnik Voker - Australija Radanovi}, Mitar Markov - Vi{wevo, Kotor Radanovi}, Niko Jovov - Pelinovo, Kotor Radanovi}, Niko Lazov - Vi{wevo, Kotor Radanovi}, Pero \urov - Pelinovo, Kotor Radanovi}, Petar J. - Vi{wevo, Kotor Radowi}, Jovo Perov - Maini, Herceg Novi Radowi}, Luka Markov - Maini, Herceg-Novi Radowi}, Luka Nikolin - Maini, Herceg-Novi Radowi}, Marko Jovov - 1885, Maini, Herceg Novi Radowi}, Niko \urov - 1883, Maini, Herceg-Novi Radosovi}, Petar Nikolin - Moriw, Kotor *3sp Rado~aj, Obrad - Kr~ana, Udbina Radulovi}, Jovan-Gojko Andrijin - Krivo{ije, Kotor Rai~kovi}, Mitar Jokov - 1892, Braji}i, Budva Rai~kovi}, Niko Mitrov - Braji}i, Budva Raspopovi}, Milo{ Nikolin - Martini}i, Danilovgrad Raspopovi}, Milutin - Martini}i, Danilovgrad Raspopovi}, Pavi} Petrov - Martini}i, Danilovgrad Raspopovi}, Petar Milov - Martini}i, Danilovgrad Raspopovi}, Risto Milutinov - Martini}i, Danilovgrad Racanovi}, Tomo Ivov - 1895, Maini, Herceg Novi Ra{ovi}, Marko - Zagreda/Ku~i, Podgorica Risteqi}, Marko Aleksijev - Krivo{ije, Kotor Robina Ros - Adelaida/Australija bolni~arka *2 Roganovi}, Andrija Radov - 1882, Gostojevi}i/Cuce, Cetiwe Roganovi}, Blagoje Milutinov - 1893, Spu`, Danilovgrad iz Italije Roganovi}, Vidak Lazarev - Trwine/Cuce, Cetiwe

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

315

Roganovi}, \oko Gruji~in - 1876, Kobiqi Do/Cuce, Cetiwe Roganovi}, Jakov Zrnov - 1885, Meoce/Cuce, Cetiwe u vojsci SAD Roganovi}, Janko Vukov - 1872, Kobiqi Do/Cuce, Cetiwe Roganovi}, Lazar Milo{ev - 1880, Kobiqi Do/Cuce, Cetiwe Roganovi}, Mirko Radov - 1884, Gostojevi}i/Cuce, Cetiwe Roganovi}, Pavle-[oro Spasojev - 1892, Stra{evina, Nik{i} Roganovi}, Tomo Jovanov - Kobiqi Do/Cuce potopqen pod Medovo Roganovi}, Tomo Petrov - 1891, Trep~a/Cuce, Cetiwe Rosi, Adolf A. - Perast, Kotor Rudan, \or|o - Ban~i}i, Qubiwe Rudi}, Stevan Stojanov - 1877, Klasni}, Glina Ru{kuc, Dragomir - Novi Sad Samarxi}, Bo{ko Markov - Krivo{ije, Kotor Samarxi}, Vojin Perov - Krivo{ije, Kotor Sara Enxel Linvold - Melburn/Australija medicinska sestra *2 Srdlafa(?), Adam Spasojev - 1893, Klasni}, Glina Seten~i}, Savo Jovin - 1882, Dra~evo, Trebiwe Seferovi}, Jovo Petrov - Moriw, Kotor u ameri~koj vojsci Slijep~evi}, \uro Nikolin - 1889, Hrti}, Dvor {umar Staji}, Milan - Novi Sad Stani{i}-Batri}evi}, Krsto Vidov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Batri}evi}, Mali{a Spasojev - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Batri}evi}, Puro Spasojev - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Batri}evi}, Stani{a Vidov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Vulovi}, Rado{-Laleta Mujov - 1860, Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Vulovi}, Stani{a Markov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}, \uro Andrijin - Maini, Herceg Novi Stani{i}-Kosovi} Stanko Lakov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}, Krsto Stijepov - Maini, Herceg Novi Stani{i}, Niko Andrijin - 1878, Maini, Herceg Novi Stani{i}, Niko Savov - 1883, Maini, Herceg Novi Stani{i}, Pero Stijepov - Maini, Herceg Novi Stani{i}-Markovi}, Bla`o Mirkov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Markovi}, \or|ije Mirkov - 1864, Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Mileti}, Peko Miletin - Drakulovina, Danilovgrad Stani{i}-Mirovi}, Jovan Jovi~in - 1874, Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Radowi}, Radowa Mitrov - 1886, Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Sinanovi}, Vu~ko Zajov - 1872, Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Uro{evi} Bla`o Radosavov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Uro{evi}, Krsto Novov - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Radovanovi}, [}epan Mijajlov - Drakulovina, Danilovgrad Stani{i}-Uro{evi}, Mijat Ilijin - Vini}i, Danilovgrad Stani{i}-Uro{evi}, Radoje Novov - Vini}i, Danilovgrad

316

Ilija Petrovi}

Stankovi}, Stevan Petrov - Sotoni}i, Bar Star~evi}, Ilija Jokov - Radovi}i, Tivat Sto`ini}-Radulovi}, Jovan Radulov - Sirovac/Krwa Jela, Kola{in Stojanovi}, Andrija Stevanov - Braji}i, Budva Stojanovi}, Bo{ko Markov - Braji}i, Cetiwe Stojanovi}, Krsto Mitrov - Braji}i, Budva Stojkovi}, Radovan - u ameri~koj vojsci Strugar, \oko Jokov - Gorwi Ceklin, Cetiwe Strugar, Krcun Jokov - Gorwi Ceklin, Cetiwe Strugar, Milo Jokov - Gorwi Ceklin, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Andrija Mihailov - 1876, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Boro Mihailov - 1886, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Vido Jokov - 1836, Dowi Uli}i/Ceklin, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Du{an Petrov - 1889, Dowi Uli}i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, \uro Iva{ev - 1886, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Ilija Nikin - 1886, Strugari, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Jovan Petrov - 1887, Dowi Uli}i/Ceklin, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Lazar Mihailov - 1888, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Marko Purov - 1880, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli},Ma{ut Ivanov - 1879, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Pero Dajov - 1864, Strugari, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Savo Markov - 1882, Strugari/Ceklin, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Stevan Iva{ev - 1876, Rva{i, Cetiwe Strugar-Nikoli}, Stevo Dajov - 1861, Strugari, Cetiwe Strugar-Nikoli}, [ako Iva{ev - 1888, Strugari, Cetiwe Strugar-Pavi}evi}, Bla`o Mitrov - 1885, Gorwi Ceklin, Cetiwe Strugar-Pavi}evi}, \uro Savov - Ceklin, Cetiwe Strugar-Pavi}evi}, Marko Mitrov - 1883, Gorwi Ceklin, Cetiwe Strugar-Petrovi}, Vuko Savov - Rva{i, Cetiwe Strugar-Petrovi}, Spasoje Perov - 1872, Meterizi, Cetiwe Strugar-Todorovi}, Pero Mihailov - 1875, Strugari, Cetiwe Strugar-]irakovi}, Mitar Jo{ov - Ceklin, Cetiwe Strugar-]irakovi}, Nikola Andrijin - Ceklin, Cetiwe Strutinski, Rapano - lekarski pomo}nik *2 Suboti}, Petar Mijatov - Krivo{ije, Kotor Tamara Petrovi} - Lozana, [vajcarska milosrdna sestra *1 Tatjana Vadimovna Engelhart - Rusija milosrdna sestra *1 Tatjana Si~eva - Rusija bolni~arka *2 Te{i}, Milivoj - Mokrin zemqoradnik (do{ao iz Italije) Tiroen - Francuska pilot Ti~i}, Jovo Radov - Glavati, Kotor Tomas Lipton - Engleska prevozio medicinske misije i opremu *2 Toma{evi}, Lazo Ivov - 1893, Br~eli, Bar

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

317

Tomovi}-Drekalovi}, Lazar Novov - 1887, Poqa, Kola{in ]alasan, Vidak @ivkov - oko 1880, Brqevo, Plu`ine zemqoradnik ]etkovi}, Andrija Krstov - Brate{i}i, Kotor ]etkovi}, Bo`o Lukin - Brate{i}i, Kotor ]etkovi}, Ivo Lukin - Brate{i}i, Kotor ]etkovi}, Marko Krstov - Brate{i}i, Kotor ]iri}, Milan Todorov - 1896, Prebilovci, ^apqina (iz Italije) ]ori}, Avram Stojanov - 1884, Mo{tanica, Petriwa ]orovi}, \uro Radoji~in - Dowa Trep~a, Nik{i} Brindizi, pot. ]upi}, Vaso Radovanov - oko 1895, Zagara~, Podgorica zemqoradnik ]upi}, Joko Mijajlov - 1895, Zagara~, Podgorica zemqoradnik ]upi}, Radovan \urov - oko 1870, Zagara~, Podgorica zemqoradnik Fil. Sinicin - Rusija sanitar *1 Florens Grils - Australija bolni~arka *2 Florens Xek - Australija administrator u misiji *2 Franeta, Marko Stevanov - 1880, Maini, Herceg Novi Henrik August Angel - 1861-1922, Norve{ka Misija Crvenog krsta *1 H. [en - Norve{ka Misija Crvenog krsta lekar *1 Herkov, Branko-Ranko - do{ao iz Italije Hiber Hankin - Engleska dobrotvor *2 Horvatin Lujo - Hrvatska medicinar *2 Cime{a, Drago Ilijin - 1888, Bogovoqa, Sluw Cicovi}, Gligo Bogdov - 1894, Moriw, Kotor u ameri~koj vojsci Cicovi}, Niko Bogdov - 1892, Moriw, Kotor u ameri~koj vojsci ^a|enovi}, Veqo Grujin - Brskut, Podgorica zemqoradnik ^a|enovi}, Du{an Grujin - Brskut, Podgorica zemqoradnik ^a|enovi}, Radun Stani{in - Brskut, Podgorica zemqoradnik ^oguri}, Milovan Nikolin - Krwa Jela/Gorwa Mora~a, Kola{in ^ubri}, Nikola Mihajlov - 1897, Veliki Gradac, Glina ^ubri}, Stevan Mihajlov - 1899, Veliki Gradac, Glina ^ule, Petar Stevin - 1878, Bojna, Glina Xesi Mek Hardi Vajt - Australija bolni~arka *2 Xojs Nankivel Lo~ - Kvinslend/Australija bolni~arka *2 [avan - Francuska poru~nik, pilot [apowa, David Vidov - Dobropoqci, Benkovac zemqoradnik [ibali}, Miladin Petrov - Pitomine/Piva, [avnik [ibali}, Milivoje \okin - Pitomine/Piva, [avnik

318

Ilija Petrovi}

[kopeqa, Krsto - Spi~, Bar [oklova~ki, @ivko - Mokrin zemqoradnik (do{ao iz Italije) [o{o, Veqko - Dra~evo, Trebiwe [}eki}, Qubomir - Zagrad, Berane [}epanovi}, Gligor Marki{in - Zagara~, Podgorica [}epan~evi}, Marko Ivov - Braji}i, Budva [}epan~evi}, Niko Perov - Braji}i, Cetiwe [}epan~evi}, Niko Savov - Braji}i, Cetiwe [uberi}, Vule Jovov - Bijeli}i/Sutorina, Herceg-Novi

Vje~naja pamjat!

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

319

Literatura
1 Jugoslovenski dobrovoqci 1914-1918 : Srbija, Ju`na Amerika, Severna Amerika, Australija, Francuska, Italija, Solunski front, Zbornik dokumenata, priredio Nikola Popovi}, Beograd 1980; 2 Veliki rat Srbije za oslobo|ewe i ujediwewe Srba, Hrvata i Slovenaca, Beograd 1927; 3 Vojna enciklopedija 1-10, drugo izdanje, Beograd 1970-1975; 4 Nikola P. [kerovi}, Crna Gora za vrijeme Prvog svjetskog rata, Ti tograd (Podgorica) 1963; 5 \uro Batri}evi}, Dobrovoqci u oslobodila~kim ratovima Crne Go re 1875-1918, Podgorica 1997; 6 Bo`idar Puri}, Na{i iseqenici, Beograd 1929; 7 Andrej Mitrovi}, Srbija u Prvom svetskom ratu, Beograd 1984; 8 Pero Slijep~evi}, Na{i dobrovoljci u Svetskome Ratu, Zagreb 1925; 9 Savo Skoko, Uz Uspomene @ivojina Mi{i}a, Beograd 1969; 10 Ivan Bo`i}, Sima ]irkovi}, Milorad Ekme~i}, Vladimir Dedijer, Istorija Jugoslavije, Beograd 1972; 11 I. Petrovi}, Vernici Otaxbine : Srpski dobrovoqci iz prekomorskih zemaqa 1912-1918, Novi Sad 1998; 12 Zastava, Novi Sad; 13 Bogumil Hrabak, Borba izme|u crnogorskog dvora i srpske vlade oko obrazovanja crnogorske vojske i oko dobrovoljaca 1916-1918. godine, Istorija XX veka Zbornik radova VI, Beograd 1964; 14 Jugoslovenski dobrovoqci u Rusiji 1914-1918, Zbornik dokumenata, priredio Nikola Popovi}, Beograd 1977; 15 Srbobran, Srpski narodni list i organ Saveza Sjediwenih Srba “Sloga”, Wujork; 16 Monika Kripner, @ene u ratu : Srbija 1915-1918, Beograd 1986; 17 Dimitrije \or|evi}, Na po~etku razdobqa ratova, Istorija srpskog naroda VI-1, Beograd 1983; 18 Enciklopedija Jugoslavije, knjiga 1, drugo izdanje, Beograd 1980; 19 Istori® Ágoslavii I tom, pod redakciey Á. V. Bromle®, I. S. Dost®n, V. G. Karaseva, S. A. Nikitina, Moskva 1963; 20 Vladimir ]orovi}, Istorija Srba, Tre}i deo, Beograd 1989; 21 Borislav Ratkovi}, Mitar \uri{i}, Savo Skoko, Srbija i Crna Gora u balkanskim ratovima 1912-1913, Beograd 1972; 22 Srbobran, Glasnik Srpske narodne samostalne stranke, Zagreb; 23 Ilija Jovanovi}, Stevan Rajkovi}, Veqko Ribar, Jugoslovenski dobro voqa~ki korpus u Rusiji, Beograd 1954; 24 Adam Sto{i}, Veliki dani Srbije 1914-1918, Beograd 1994; 25 Milorad Radovi}, Mesto i uloga dobrovoqaca u srpskoj vojsci u Prvom balkanskom ratu 1912. godine, Saop{tewe na me|unarodnom nau~nom skupu Prvi balkanski rat - iskustva i pouke, Beograd 15-16. oktobar 1997 (zbornik radova s ovog skupa nije objavqen); 26 \uro Kuqanin, Ne~asni “ratnici” ukaqali ime, “Demokratija”, glasilo Demokratske stranke, Beograd 19-20. april 1997;

320

Ilija Petrovi}

27 Bogumil Hrabak, Srbi iseljenici u SAD do Prvog svetskog rata, Istra`ivanja, Novi Sad 1980, 125-178; 28 Bogumil Hrabak, Skupqawe Jugoslovena dobrovoqaca u Severnoj Americi 1914-1916, Istorijski zbornik broj 7, Bawa Luka 1986; 29 Radisav Risti}, Dobrovoqci iz inostranstva u ratovima Srbije i Crne Gore, Dobrovoqa~ki glasnik broj 6, Beograd 1996; 30 Milan @. @ivanovi}, O evakuaciji srpske vojske iz Albanije i wenoj reorganizaciji na Krfu (1915-1916), prema francuskim dokumentima, Istorijski ~asopis XIV-XV, Beograd 1966; 31 Bogdan Krizman, »Srpska ratna misija« u SAD (decembar 1917 - februar 1918), Jugoslovenski istorijski ~asopis broj 1-2, Beograd 1968; 32 \or|e Stani}, Lipar : Srpska dobrovoqa~ka kolonija, Beograd 1998; 33 Dobrovoqci u ratovima 1912-1918, kwiga I, Beograd 1971; 34 Bogumil Hrabak, Jugosloveni zarobljenici u Italiji i njihovo dobrovolja~ko pitanje 1915-1918, Novi Sad 1980; 35 Milo{ S. Milojevi}, Odlomci istorije Srba i srpskih - jugoslaven skih - zemaqa u Turskoj i Austriji, II sveska, Beograd 1872; 36 Pavle Haxi-Pavlovi}, Mihailo Pupin me|u Srbima u Americi, Tehni~ki list br. 11. i 12, str. 166-173, Zagreb 1935; 37 Danilo Keci}, Diplomatske misije Mihajla Pupina, Zbornik Matice srpske za istoriju broj 51, Novi Sad 1995; 38 Vladimir Gre~i}, Uloga Mihajla Pupina u organizovanju srpskog iseljeni{tva u SAD, Zbornik radova sa nau~nog skupa @ivot i delo Mihajla Idvorskog Pupina (Novi Sad - Idvor, 1979), Novi Sad 1985; 39 Milenko Karanovi}, Doprinos Mihajla I. Pupina Srbiji i Crnoj Gori za vreme balkanskih ratova, Zbornik radova, kao pod 38; 40 Branko Cveti}, Iseqeni{tvo kao dru{tvena pojava i wegov zna~aj za na{u zemqu, Beograd 1975; 41 Politika, Beograd; 42 Savo Vukmanovi}, Spomenica potopqenih dobrovoqaca pod Medovom, Cetiwe 1939; 43 Bruno Barili, Srpski ratovi, Novi Sad 1996; 44 Pero [o}, Crna Gora za proboj Solunskog fronta, “Ratnik”, Sveska VIII-IX, Beograd 1928; 45 Mihajlo Stojakovi}, Broj dobrovoqaca iz prekomorskih zemaqa u ratovima 1912-1918, Zbornik radova sa nau~nog skupa odr`anog u Kikindi 11. i 12. aprila 1996. godine, Beograd 1996; 46 \or|e Krstono{i}, Dobrovoqci iz Amerike : Krvava pro{lost 1914-1918, Detroit/SAD, 1962; 47 Dnevnik dr Kapera, Glas Matice srpske broj 73, avgust 1937, 100-105. 48 Savo Skoko, Srpska vojska na Solunskom frontu i stvaranje zajedni~ke jugoslovenske dr`ave, Zbornik radova sa nau~nog skupa Stvaranje jugoslovenske dr`ave 1918 (Ilok 1979), Beograd 1983, 115-134; 49 \or|e Jeleni}, Nova Srbija i Jugoslavija, Beograd 1923; 50 Vlad. Stanojevi} et all., Na{e ratno sanitetsko iskustvo, Zbornik radova, Beograd 1925; 51 Hinko Hinkovi}, Jugoslavija u Americi, Zagreb 1922;

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

321

52 Jovan P. Tri{i}, Spomenica proslave 25 godi{wice stupawa Crne Gore u Balkanski rat i osnivawa prvog samostalnog dobrovoqa~kog bataqona 1912-1937, Cetiwe 1938. 53 Hercegovci - Srpski ratni dobrovoqci u ratovima Crne Gore i Srbije 1912-1918, Beograd 2002 (sa Dopunom iz 2004); 54 Srpsko kolo, Zagreb 1919; 55 Petar Jovi} i Nikola B. Popovi}, Dobrovoqci 1912-1918, Beograd 1989; 56 Vlado Gojni}, Crnogorci u Americi, Podgorica 2002; 57 Spomenica Srpskog lekarskog dru{tva 1872-1972, Beograd 1972; 58 Sje}awa - Kazivawa u~esnika, Petrovac na Moru 1998; 59 Ilija Vojvodi}, Rusko Selo u ratu i miru, Novi Sad 1969; 60 Vaso Kolak i I. Petrovi}, Dobrovoqa~ka kolonija Stepanovi}evo, Novi Sad 1999; 61 Slavo Stija~i}, Dobrovoqci iz Trebiwskog kraja, Dobrovoqa~ki glasnik broj 10/1997, 113-128; 62 G. Kosti}, Da se ne zaboravi..., Beograd 1954; 63 ^edomir S. Bulaji}, Rodoslov bratstva Bulaji}a, Beograd 1987; 64 Jelica Novakovi}-Lopu{ina, Srbi i Jugoisto~na Evropa u nizozemskim izvorima do 1918, Beograd 1999; 65 Tomislav Vlahovi}, Vitezovi Kara|or|eve zvezde sa ma~evima, Beograd 1989; 66 @ivko A. \urkovi}, Klen~ani, Nik{i} 1995; 67 Zoran Veqanovi}, Mi{i}evo (1925-1996), Subotica 1996; 68 Jovan D. Panxi}, Ostrvica, Beograd 2003; 69 Golgota i vaskrs Srbije 1916-1918, Beograd 1971; 70 Du{an M. Vu~urovi} i Milan S. Vu~urevi}, Vu~urovi}i - Vu~urevi}i iz Bjelopavli}a, Beograd 1995; 71 Pomenik poginulih i umrlih lekara u oslobodila~kim ratovima 1912-1918, Srpsko lekarsko dru{tvo, Beograd 1922; 72 Dobrosav Turovi}, Pomo} Srba iz Kanade i Amerike, Dobrovoqa~ki glasnik Beograd broj 10/1997, 109-112; 73 Milada Paulova, Jugoslavenski odbor (Povijest jugoslavenske emigracije za Svjetskog rata 1914.-1918.), Zagreb 1925; 74 Radivoje Jani~i} i Petar Jani~i}, Ilija ([}epanov) Jani~i}, Dobrovoqa~ki glasnik Beograd broj 10/1997, 143-144; 75 Miodrag St. Joksimovi}, Selo Bu~e sa rodoslovom Joksimovi}a, Be ograd 1998; 76 Vasko Kosti}, Srpska narodna garda Kotor, Kotor 1990. 77Srbobran, Srpski narodni list i organ Saveza Sjediwenih Srba Sloga iz Wujorka, dvanaest brojeva od ukupno dvadeset dva, po~ev od broja 393 od 15. marta pa do broja 414 od 14. septembra 1917. godine; 78 Jugoslovenska Dr`ava, glasilo Jugoslovenske narodne obrane iz Valparaisa, od 28. jula 1918. godine; 79 Vukoti}i, Beograd 2001; 80 Spomenica Ledi Pexet, Melburn 1959; 81 Isabel Hutton, With a woman’s unit in Serbia, Salonika and Sevastopol, London 1928; 82 Izobel Ros, Mala Siva Prepelica, Beograd 1995;

322

Ilija Petrovi}

83 E. P. Stebing, At the Serbian Front in Macedonia, London 1917 ; 84 Vera Gavrilovi}, @ene lekari u ratovima 1876-1941, Beograd 1976; 85 I. Petrovi}, Vojvodina Srpska 1918, Novi Sad 1996, 93; 86 \uro Gu~a, Rozpomienky na môj dobrovol’nícky `ivot v Srbsku od roku 1914-1916, Na{ `ivot Ba~ki Petrovac, broj 2/1937, 3-4/1937. i 1/1938; 87 Mom~ilo Popovi}, Milica (roman), Virpazar/Beograd 2004; 88 Vojislav Boqevi}-Vulekovi}, Crmni~ko pleme Boqevi}i u pro{lo sti Crne Gore, Podgorica 1995; 89 Amerikanski Srbobran Pitsburg/SAD 18. i 19. april 1934; 90 Vlado Strugar, Jugoslovenski 1. decembar 1918, Politika Beograd , 11. decembar 1998, 29; 91 Velimir Iveti}, Brojno stawe dobrovoqaca u srpskoj vojsci na Solunskom frontu 1916-1918, Dobrovoqa~ki glasnik broj 17/2001, 166; 92 I. Petrovi}, Brodolomnici pod Medovo, Novi Sad 2004; 93 Srpski biografski re~nik, kwiga 1, A-B, Novi Sad 2005; 94 Risto Jeremi}, Prilozi za biografski re~nik vojvo|anskih Srba lekara od 1756 do konca 1940, Novi Sad 1952; 95 Dobrovoljci kladivarji Jugoslavije, Qubqana 1936; 96 Jugoslavija po voqi naroda 1914-1918, Novi Sad 1990; 97 Du{an Uzelac, Lika i Srbi meda~ke op{tine, Beograd 2004; 98 Ratomir Rade Radanovi}, Mokrine kod Herceg Novog sa Svr~ugama, Bijeli}im i Petijevi}ima 1336-2000, Beograd/Herceg Novi 2002; 99 Dane Raj~evi}, Monografija Divosela 1527-1945, Gospi} 1990; 100 Prof dr \or|e \. Stankovi}, Strani dobrovoqci u ratu Srbije 1914. godine, Dobrovoqa~ki glasnik broj 25, Beograd 2005, 44-54; 101 Marijan F. Krawc i Milisav S. Sekuli}, Slovena~ka krv i znawe za srpsku bra}u, Dobrovoqa~ki glasnik broj 25, Beograd 2005, 91-97; 102 Stojan Karaxi}, Vuk [ibali}, Drobwak : Porodice u Drobwaku i wihovo porijeklo, Drugo izmijeweno i dopuweno izdawe, Beograd 1997; 103 Vojislav M. Bulatovi}, Rovca : Bratstvo Bulatovi}a, drugo izdawe, Novi Sad 2004; 104 Nikola Ple}a{ Nitowa, Po`ar u Krajini, ^ikago 1975; 105 Vladimir J. Popovi}, Patwe i `rtve Srba sreza trebiwskog 1914.1918 (reprint), Trebiwe 1996; 106 Rade Vujisi}, Bratstvo Vujisi}a, Podgorica 1998; 107 Milena [otra-Ga}inovi}, Vi|enja : Iz iseljeni~kog `ivota u Americi, Beograd 1990; 108 Imenik mesta u Jugoslaviji, stanje 30. novembra 1972, Beograd 1973; 109 Rusi bez Rusije - Srpski Rusi, Beo~in 1994; 110 Ar{ibald Rajs, [ta sam video i pro`iveo u velikim danima, Beograd 1991 (~etrnaest imena); 111 Milivoje ^a|enovi}, Moja istina (autobiografski zapis, jo{ neobjavqen); 112. Crmnica : Rodoslovi bratstava, Virpazar 2005; 113. Milan Mici}, Iz albuma ratova, Zrewanin 2006; 114. Milan Mici}, Na usni mog |eda cigara zavijena, Zrewanin 2004;

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

323

115. Radoje M. Roganovi}, Bratstvo Roganovi}i kroz vjekove : Cuce i Pje{ivci, Beograd 2003; 116. Simo Radunovi}, Progonovi}i, Titograd/Podgorica 1972; 117. Obrad Vi{wi}, Golija i Golijani, Trebiwe 1987; 118. Trnovit put Srbije 1914-1918, Beograd 1974; 119. Slobodan Novi~in Kova~evi}, Grahovski Kova~evi}i kroz vjekove i ratove, Pri{tina 1998; 120. Dr Vlada Stanojevi}, Moje ratne bele{ke i slike, Ljubljana 1934; 121. Ilija R. Qubibrati}, Od San Franciska do Skadra : Hercegovci u Balkanskom ratu - Uspomene jednog dobrovoqca iz Balkanskog rata 1912-1913, Trebiwe 2003; 124. Milan Mi}unovi}, Nik{i}ke Rudine u borbama za slobodu, Nik{i} 1989; 125. Kosto Jakovov Mi}ovi} i Bla`o Obrenov Mi}ovi}, Rodoslov bratstva Mi}ovi}a porijeklom iz Bawana, Beograd 2000; 126. Bla`o T. Orlandi}, Monografija Gornjih Seoca, Bar 2004; 127. Bla`o A. Strugar, Strugari : Bratstvo u Ceklinu 1450-1980, Cetiwe 1983; 128. Jovo N. Vlahovi}, Dobrovoqci iz Boke Kotorske u oslobodila~kim ratovima Srbije i Crne Gore 1875-1918. godine, Herceg Novi/Beograd 2004; 129. Marko S. [ovran, Grbaq : Dobrovoqci u ratovima 1912-1918, Beograd 2003; 130. Rade Novakovi}, Spi~ - Nehaj - Sutomore -^aw, Beograd 1997; 131. ^edomir \urov Ivanovi}, Preci i potomci Tomi}a, Cetiwe 1996; 132. Mirko J. Maru{i}, Bratstvo Maru{i}a u plemenu Bjelopavli}a, Beograd 1977; 133. @arko Vukovi}, Savezni~ke medicinske misije u Srbiji, Beograd 2004; 134. Novak J. Stani{i}, Qetopis bratstva Stani{i}a, Nik{i} 1977; 135. Novica Denda, Bratstvo Denda iz Mirilovi}a, Zemun 2003; 136. Henrik August Angel, Kada se mali narod bori za `ivot : Srpske vojni~ke pri~e, Beograd 1995; 137. Vlado Gojni}, Crnogorci u ameri~kim rudokopima, Cetiwe 1996.

324

Ilija Petrovi}

Bele{ka o sastavqa~u

Ilija Petrovi} (Kosor, kod Podgorice, 6. septembar 1938), istori~ar i publicista. Osnovnu {kolu u~io na Ublima (u blizini Kosora) i Pa{i}evu (Zmajevu), ni`u gimnaziju sa malom maturom svr{io u Zmajevu, a veliku maturu u Novom Sadu, u Drugoj vi{oj me{ovitoj gimnaziji “Jovan Jovanovi} Zmaj”. Studiraju}i vanredno, januara 1967. diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na grupi za istoriju. Ceo radni vek, po~ev od septembra 1956, proveo u PTT saobra}aju: pripravnik u Glavnoj po{ti u Novom Sadu; u Zajednici Jugoslovenskih PTT svr{io Vi{i PTT te~aj (1957/58); kontrolor Glavne po{te u Novom Sadu (1959-1965); nastavnik stru~nih predmeta u novosadskoj Sredwoj PTT {koli (1964-1972); samostalni stru~ni saradnik u PTT organizaciji Vojvodine i ~lan brojnih komisija Zajednice Jugoslovenskih PTT i Po{tanske {tedionice za izradu propisa iz oblasti po{tanskog, telegrafskog i telefonskog saobra}aja i nov~anog prometa u unutra{wem i me|unarodnom saobra}aju (1973-1989); direktor Sektora za po{tanski saobra}aj Vojvodine (1990-april 1993); posle toga, do penzionisawa (2000), savetnik u Direkciji za po{tanski saobra}aj u Beogradu (sa sedi{tem u Novom Sadu). 1. 2. 3. 4.

Objavqene kwige: Me|unarodna po{tanska slu`ba, Novi Sad 1966, A4-str. 157; Me|unarodni po{tanski promet, Zagreb 1968; Zmajevo 1973 (u koautorstvu), Zmajevo 1974, A5-str. 65-85; Zmajevo - Prilozi za monografiju (u koautorstvu), Zmajevo 1979, B5-str. 9-15, 48-66. i 77-136; 5. Planinari o planinarewu - Od Fru{ke gore do Monblana (u koautorstvu), Novi Sad 1990, B5-str. 286; 6. Prisajediwewe Srema Srbiji 1918. godine, Ruma 1994, A5-str. 80; 7. Srpsko nacionalno vije}e Slavonije, Barawe i Zapadnog Srema, Novi Sad 1994, B5-str. 264; 8. Slavonija, Barawa i Zapadni Srem - Od Vije}a do Republike, Novi Sad 1996, B5-str. 373; 9. Vojvodina Srpska 1918, Novi Sad 1996, A4-str. 374; 10. Srpska Zemqa - Prilozi za odgovor na srpsko pitawe, Novi Sad 1997, A5-str. 309; 11. Vernici Otaxbine - Srpski dobrovoqci iz prekomorskih zemaqa 19121918, Novi Sad 1998, B5-str. 436; 12. Levica i Srpstvo 1848-1919, Novi Sad 1999, A5-str. 397; 13. Sveti srpski ratnici i pro~i, Novi Sad 1999, A5-str. 214; 14. Srem 1918 - Od Sirma do Srbije, Novi Sad 1999, A5-str. 192; 15. Dobrovoqa~ka kolonija Stepanovi}evo (u koautorstvu), Novi Sad 1999, A5-str. 126; 16. Starinci i novci, Novi Sad 2000, A5-str. 175; 17. Stepanovi}evo - Prilog za monografiju, Novi Sad 2000, A5-str. 310; 18. Srpski dobrovoqci 1912-1918 - Brojke i sudbina, Novi Sad 2001, A5-str. 151;

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

325

19. Vremenik Telekijeve vlade - 16. februar 1939-3. april 1941, Novi Sad 2001, A5-str. 120; 20. Kerci u Pa{i}evu - Prilog za monografiju, Novi Sad 2002, A5-str. 556; 21. Lastari somborskog u~iteqi{ta, Novi Sad 2003, A5-str. 133; 22. Srpska Krajina - Mart-jun 1992, Novi Sad 2003, A5-str. 427; 23. Kerski imenoslov, Novi Sad 2003, A5-str. 169; 24. Nepoznati 27. mart (u koautorstvu), Novi Sad 2004, A5-str. 5-172; 25. Spomenica novosadske PTT {kole, Novi Sad 2004, A5-str. 248; 26. Brodolomnici pod Medovo, Novi Sad 2004, A5-str. 95; 27. Obzorja - Spomenica Planinarskog dru{tva “Po{tar” Novi Sad, Novi Sad 2005, B5-str. 544; 28. Pomenik svetih srpskih ratnika 1912-1918 - a. Prekomorske zemqe, Novi Sad 2005, A5-str. 308. Pripremqeno za {tampu: 29. Sa svih strana srpski dobrovoqci 1912-1918 (A5-264 strana); 30. Prilozi za Enciklopediju Novog Sada (A5-304 strana). 1. Barawa i Zapadni Srem na putu ka Srpskoj Zemqi, Prisajediwewe Vojvodine Kraqevini Srbiji 1918, Zbornik radova sa nau~nog skupa odr`anog 25. novembra 1992. godine u Novom Sadu povodom sedamdeset ~etvrte godi{wice prisajediwewa Vojvodine Kraqevini Srbiji 1918, Novi Sad 1993, 141-158. 2. Izbegli{tvo bez povratka, Godi{wak Istorijskog muzeja Vojvodi ne, Novi Sad 1993, 29-39. 3. O autorstvu kwige “Hrvati u svetlosti istoriske istine”, Rad Muzeja Vojvodine broj 36, Novi Sad 1994, 159-171. 4. ^vor srpsko-italijanskih odnosa, beseda na osniva~koj skup{tini Dru{tva srpsko-italijanskog dru{tva u Novom Sadu 15. maja 1994 (objavqeno u autorovoj kwizi Srpska zemqa - Prilozi za odgovor na srpsko pitawe, Novi Sad 1997, 258-271). 5. Jedan zabraweni Zbornik Matice srpske, Zbornik za istoriju Mati ce srpske broj 51/1995, Novi Sad 1995, 137-211. 6. Srpska Zemqa, prilog za Drugi kongres srpskih intelektualaca u Beogradu 22-23. aprila 1994, Srpsko pitawe danas, Beograd 1995, 183-188. 7. Srem - iskonska Srpska Zemqa, Zbornik Zavi~ajnog muzeja Ruma broj I/1997, Ruma 1997, 29-45. 8. Vojvodinu Srpsku i danas treba braniti, ^asopis za kulturu, umetnost i nauku “Lu~a”, sveska 9/98, Subotica 1998, 112-117. 9. Srpski dobrovoqci u Prvom balkanskom ratu 1912-1913, saop{tewe na Me|unarodnom nau~nom skupu Prvi balkanski rat - iskustva i pouke, u Domu Vojske Jugoslavije, Beograd, 15. oktobar 1997 (zbornik radova nije objavqen). 10. Dragutin J. Risti} - uzorni srpski ratni komandant, Zbornik Zavi~ajnog muzeja Ruma broj II/1998, Ruma 1998, 141-171 11. Srpskim dobrovoqcima ne da se da u|u u istorijski okvir, saop{tewe na “okruglom stolu” u Arhivu Srbije, Beograd, 5. novembar 1998 (zbornik radova nije objavqen).

Sitniji prilozi:

326

Ilija Petrovi}

12. Re~nik tu|ica i mawe poznatih rije~i, Milorad Predojevi} Moj Brskut, Novi Sad 1998, 470-479. 13. Da li je umorstvo srpskog jezika ve} naru~eno, Glasilo Matice srpske za kulturu usmene i pisane re~i “Jezik danas” br. 7, Novi Sad 1998, 14-16. 14. Sremski dobrovoqci u Prvom svetskom ratu, Zbornik Zavi~ajnog muzeja Ruma broj III-IV, Ruma 2001, 159-206. 15. Biv{i Srbi crnogorski (predato za Letopis Matice srpske u Novom Sadu, nije objavqeno); objavqeno u autorovoj kwizi Starinci i novci, Novi Sad 2000, 81-107. 16. Srpski dobrovoqci 1912-1918. iz Sremskih Karlovaca, Karlova~ke novine, broj 10, Sremski Karlovci januar 2002, 11-12. 17. Hram i sve{tenici u Zmajevu, Glasnik, Slu`beni list Srpske pravoslavne crkve Beograd, broj 4/2002, 96-108. 18. Ni pismo, ni polemika, Pogovor za spis Milorada Predojevi}a Brskutski inkvizitori, Novi Sad 2002, 81-84. 19. Tri veka srpske {kole, Norma, ~asopis U~iteqskog fakulteta u Somboru, posve}en 225. godi{wici osnivawa U~iteqske {kole u Somboru, broj 10/2003, 45-60. 20. Pripovest o Aleksiju Vezili}u, Sveske Matice srpske broj 40, Novi Sad 2003, 55-72. 21. Re~nik nepoznatih i mawe poznatih rije~i, Milorad Predojevi}, Pile ^ondola, Beograd 2003, 117-127. 22. Povijest o Brskutu i Brsku}anima, predgovor za kwigu M. Predojevi}a Moj Brskut, drugo izdawe, Novi Sad 2004, 7-14. 23. Re~nik tu|ica i mawe poznatih rije~i, Milorad Predojevi} Moj Brskut, drugo izdawe, Novi Sad 2004, 301-310. 24. Kerski imenoslov 18. veka, Onomatolo{ki prilozi Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeqewe za jezik i kwi`evnost - Odbor za onomastiku, broj 17, Beograd 2004, 421-455 (u koautorstvu). 25. Strano medicinsko osobqe u srpskim oslobodila~kim ratovima 1912-1918, Dobrovoqa~ki glasnik broj 25, Beograd 2005, 80-86. 26. Srpski dobrovoqci iz iseqeni{tva u oslobodila~kim ratovima 1912-1918, Dobrovoqa~ki glasnik broj 25, Beograd 2005, 193-201. 27. Pomenik medovskih stradalnika (Dato za Dobrovoqa~ki glasnik u Beogradu, jo{ nije objavqeno).
Priredio: Milorad Predojevi} (Brskut, kod Podgorice, 1939), kwi`evnik

POMENIK SVETIH SRPSKIH RATNIKA

327

CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 355.087.2(=163.41)”1912/1918” 355.48(497)”1912/1913” 94(497.11)”1914/1918” PETROVI], Ilija Pomenik svetih srpskih ratnika : 1912-1918 a. Prekomorske zemqe / Ilija Petrovi}. - Novi Sad: autor, 2005 (Novi Sad : Foto color 36). - 307 str. ; 21 cm
Tira` 120. - Bibliografija

ISBN 86-906883-1-5

a) Srpski dobrovoqci 1912-1918 b) Balkanski ratovi 1912-1913 - Dobrovoqci v) Prvi svetski rat 1914-1918 - Dobrovoqci
COBISS.SR-ID 206527495

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful