‫בבא בתרא צה‬

‫בס"ד‬

‫המוכר מרתף יין‬
‫מסקנת הסוגיא ב"ב צה‪:‬‬
‫נותן לו יין שכולו יפה‬

‫א"ל למקפה‬
‫מרתף של יין אני מוכר לך‬
‫לא א"ל למקפה‬

‫פליגי בה רב אחא ורבינא‪ ,‬חד אמר‪ :‬מקבל‪ ,‬וחד אמר‪ :‬לא מקבל‬

‫א"ל למקפה‬

‫נותן לו יין שכולו יפה‪ ,‬ומקבל עליו עשר קוססות למאה‬

‫לא א"ל למקפה‬

‫נותן לו יין הנמכר בחנות‬

‫א"ל למקפה‬

‫נותן לו יין שכולו יפה‪ ,‬ומקבל עליו עשר קוססות למאה )רשב"ם(‬

‫מרתף זה של יין אני מוכר לך‬

‫מרתף זה אני מוכר לך‬
‫לא א"ל למקפה‬

‫ברייתא קמייתא‬

‫דלא א"ל‬
‫למקפה‬

‫מרתף של יין‬
‫אני מוכר לך‬

‫נותן לו יין שכולו‬
‫יפה‬

‫מרתף זה של יין נותן לו יין הנמכר‬
‫בחנות‬
‫אני מוכר לך‬

‫מרתף זה אני‬
‫מוכר לך‬

‫אפילו כולו חומץ‬
‫הגיעו‬

‫דלא א"ל למקפה‬
‫וחד אמר‪ :‬לא מקבל‬
‫חד אמר‪ :‬מקבל‬
‫חסורי מחסרא והכי‬
‫קתני‪ :‬במה דברים‬
‫אמורים‪ -‬דאמר ליה‬
‫למקפה‪ ,‬הא לא אמר‬
‫ליה למקפה‪ -‬מקבל‬

‫דייק מברייתא‪:‬‬
‫ואוקימנא דלא א"ל‬
‫למקפה‬

‫אפילו כולו חומץ הגיעו‬

‫ברייתא דרב‬
‫זביד‬

‫דא"ל למקפה‬

‫דלא א"ל למקפה‬
‫וחד אמר‪ :‬לא מקבל‬
‫וחד אמר‪ :‬מקבל‬
‫הוא הדין דאע"ג דלא‬
‫דייק מדרב זביד‪:‬‬
‫א"ל למקפה לא‬
‫טעמא דאמר ליה‬
‫מקבל‪ ,‬והאי‬
‫למקפה‪ ,‬הא לא א"ל‬
‫דאוקימנא דא"ל‬
‫למקפה‪ -‬מקבל‬
‫למקפה‪ ,‬משום‬
‫דקשיא זה אזה‬

‫מרתף של יין‬
‫אני מוכר לך‬

‫נותן לו יין שכולו‬
‫יפה‬

‫נותן לו יין הנמכר בחנות‬

‫מרתף זה של יין‬
‫אני מוכר לך‬
‫וזהו אוצר ששנו‬
‫חכמים‬
‫במשנתינו‬

‫נותן לו יין שכולו‬
‫יפה‪ ,‬ומקבל עליו‬
‫עשר קוססו'‬
‫למאה‬

‫נותן לו יין הנמכר בחנות‬

‫אפילו כולו חומץ הגיעו‬

‫מרתף זה אני‬
‫מוכר לך‬

‫נותן לו יין שכולו‬
‫יפה‪ ,‬ומקבל עליו‬
‫עשר קוססו'‬
‫למאה )רשב"ם(‬

‫אפילו כולו חומץ הגיעו‬

‫‪www.swdaf.com‬‬