P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

סב " ד ע עקרקה תבוח וא ארבגה תבוח עקרק תטימש " וט ז

שר " ב דומע הל ףד ןירדהנס תכסמ י
איה ףוגה תבוח - עקרקה לע תלטומ הניאו םדאה לע תלטומה הבוח , תיעיבש תוצמ ןוגכ , עקרק תוריפ לע אלו , ןוגכ
תורשעמו תומורתו םיאלכו הלרע , ןישודיקד אמק קרפב ןנתו ) ול , ב :( ץראב היולתה הוצמ לכ , ויתוריפו עקרקה לע רמולכ ,
אב אלא תגהונ הניא ץר , עקרקב היולת הניאש לכו - הרז הדובעמ ףיליו ץראל ץוחב ןיב ץראב ןיב .

א דומע וכ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
איסעב הנש רבעל ילזאק ווה קדצוהי ןב ןועמש יברו יקונרז רב אייח יבר . שיקל שיר והב עגפ , והיידהב ליפטיא , רמא :
אדבוע ידבע יכיה יזחיא ליזיא . בג אוההל הייזח בירכ אקד אר . ןהל רמא : שרוחו ןהכ ? ול ורמא : רמול לוכי : ינא ןוטסיגא
וכותב .

שר " א דומע וכ ףד ןירדהנס תכסמ י
ןוטסיגא - ריכש , אוה ירכנ לש עקרקו , ימנ יא : שורחל תיבה לעב ורכש אנונרא םושמ .

וט ףד הרז הדובע תכסמ ילבב דומלת . - וט :
םיבכוכ דבועל הרפ איהה ןיבז אנוה בר , אדסח בר היל רמא : מ " יכה רמ דבע ט ? היל רמא : הנבז הטיחשל רומיא .
אנווג יאה יכ ןנירמאד ארמית אנמו ? ןנתד , שב " א : תיעיבשב תשרוחה הרפ םדא רוכמי אל , בו " ןיריתמ ה , לוכיש ינפמ
הטחושל . הבר רמא : ימד ימ ? תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא ןיא םתה , תתיבש לע הווצמ םדא אכה
תבשב ותמהב ! א " ייבא ל : רוסא הווצמ םדאד אכיה לכו ? הדש ירהו , תיעיבשב והדש תתיבש לע הווצמ םדאד , ןנתו ,
שב " א : תיעיבשב רינ הדש םדא רוכמי אל , בו " ןיריתמ ה , הריבוהל לוכיש ינפמ ! ישא בר הל ףיקתמ : םדא ןיאד אכיה לכו
ירש הווצמ ? םילכ ירהו , בשב םילכ תתיבש לע הווצמ םדא ןיאד תיעי , ןנתו , ןרכומל יאשר םדא ןיאש םילכ ןה ולא
תיעיבשב : הילכ לכו השירחמה , רקדהו הרזמהו לועה ! ישא בר רמא אלא : עאו ןנילת אלתימל אכיאד אכיה לכ " הווצמד ג ,
עא ןנילת אל ילתימל אכילד אכיה לכו " הווצמ וניאד ג .

שר " ב דומע וט ףד הרז הדובע תכסמ י
תתיבש לע הווצמ םדא ןיא תיעיבשב ותמהב - ינויסנו תוריכשו הלאש םושמ רזגימל אכיל ךכלה ינפל םושמ יאו
אכיאו תבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא תבש ןינעל םיבכוכ דבוע יבג לבא הטיחשב ןנילת לושכמ ןתת אל רוע
ינה לכ םושמ רזגימל .
והדש תתיבש לע הווצמ םדא - ץראל היהי ןותבש תנש .

ז הדובע תכסמ תופסות ב דומע וט ףד הר
תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא ןיא םתה ימד ימ - טנוקה שריפ ' תוריכש םושמ רזגימל אכיל ךכלה
לע הווצמ םדא תבש ןינעל םיבכוכ דבוע יבג לבא הטיחשב ןנילת לושכמ ןתת אל רוע ינפל םושמ יאו ינויסנו הלאשו
ל ןאכ דע ינה םושמ רזגימל אכיאו תבשב ותמהב תתיבש אד אישקו סרטנוקה ןוש " ךייש אל אהו הדש ירהו ךירפק יאמ כ
ירסאד אכיה יכ אמעט יאהמ םיבכוכ דבועל הדש תריכמ ןנירסא אל אהד עדת ינויסנו הלאש הב ' הסג המהב הארנ ךכל
ףוגב אלא המהבה ףוגב יולת רוסיאה ןיאש יפל שוריפ תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא ןיא םתה שרפל
פאו עקרקה יאנג ןאכ ןיאד המהבה לע תיעיבש רוסיא םוש ןיא תיעיבשב הב שורחל םיבכוכ דבועל ותרפ ליאשה ולי
המהבה ףוגב יולת רוסיאהש תבש יבג לבא הנבז הטיחשל רמיאד היילת םעטמ דושח לארשיל רוכמל ריתהל שיו
ילת םעטמ הרכמל ריתהל ןיא ךכיפל םיבכוכ דבועה וב שורחי םא םילעבל רוסיא אכיאו הדש ירהו ךירפו הטיחשד הי
ארתיהל ןנילתו לארשיה וב ערז םא אתיירואד רוסיא וב שי רחא לארשי דיב אוהשכו והדש תתיבש לע הווצמ םדאד .

יר תופסות " ב דומע וט ףד הרז הדובע תכסמ ד
) וכ ( וכ תיעיבשב והדש תתיבש לע הווצמ םדאד הדש ירהו רוסא הווצמד אכיה לכו ייבא היל רמא ' לכ דע אכיאד אכיה
עאו ןנילת אתלימל " עאו ןנילת אל אתלימל אכילד אכיהו הווצמד ג " הווצמ וניאד ג תתיבשד יוויצ ימד ימו אבוט יל אישק
הכאלמ אוה השעי אלש אלא וניא תיעיבשב והדש תתיבשד יוויצ תבשב ותמהב תתיבשד יוויצו תיעיבשב והדש
וניא תיעיבשה לע דושחל והדש ריכשה םא לבא והדשב לושכמ ןתת אל רוע ינפלו םושמ אלא וב ןיאו ריכשמה רבוע
םהב ושעי אלש אלא עקרק תתיבש לע לארשי ווטצנ אלד ללכ הרות רוסיא וב ןיא תיעיבשב יוגל והדש ריכשהלו
ע ןיב ודי לע ןיב תבשב ותמהב תתיבש לבא הכאלמ " הרותה ןמ רוסא םיוג י ךרוש חוני ןעמל ארק ריהזמ אק יכהד
ךומכ ךרומחו הכאלמ םהב השעי אלש חיינ ול ןתיל בייח . התיבשל תבשד התיבש אימד אלד עדת םיוג ידי לע וליפא
ילכ תתיבש אהד תיעיבשד ' הו תבשה תאיציב חכומדכ אירש תבשב " ירמא נ ' תיעיבשב םילכ תתיבש לע הווצמ םדא ןיאד
אל לבא םיוגל ןריכשהל אירש יכה אירשד תבשד םילכ תתיבשבד ידדהל ימד אלו לבא הכאלמ םהב אוה השעיש
תיעיבשב הכאלמ םהב אוה השעיש ירמגל אירש תיעיבשב הה " המוד הניא תיעיבשב הרוסאד עקרק תתיבש נ
יפא הווצמ אוה המהב תתיבשש תבשב המהב תתיבשל ' ע " אוה יכהד עדת ודי לע אלא הניא עקרק תתיבשו םירחא י
ל והדש ריכשה םאו תיעיבשמ הרומח תבשב הדש תתיבש אהד אקודד רבוע הניא תבשב הכאלמ הב השעו יוג
ררבתנש ןויכו אל תועקרקו םילכ לבא םיוג ידי לע וליפא הכאלמ ושעי אלו תבשב וחוניש אנמחר רהזא םייח ילעבב
ע לבא ומצעל אלא הניא תיעיבשב הדש תתיבשש " עו ירש םיוג י " שמ רמוגו רוע ינפלד םושמ אלא וניא לארשי י " יכ ה
www.swdaf.com 1
סב " ד ע עקרקה תבוח וא ארבגה תבוח עקרק תטימש " וט ז
ןנילת ילתימל אכיא עאד רמול שי הרות ירבד לע רבוע םיוג ידי לע וליפאד תבשב ותמהב תתיבש לבא " אתלימל אכיאד ג
ןנילת אל ר יצמ יכיהו " תיעיבשב ונרהזה עקרק תתיבשבד רמול שיו תיעיבשד אתוירשמ תבשד אתוירש ףלימל ה
יהי ןותבש תבשמ ןל אקפנד הרומה שריפדכ ' בא תיעיבשב יוגל והדש ריכשהל רוסאו ץראל לע ונרהזוה אל תבשב ל
עקרק תתיבש ירמאד יאמד יל הארנו ' ר אתשהד אנוה ברכ איתא אל איעב איההד והמ םטפ לש רוש והל יעביא ןמקל " ה
ימתסד םטפ לש רוש יכהלו יכהל אמייק אמתסמד הרפ ירש ' כ אל הטיחשל יאק " ע המהב ןמקל ןניעבד המ ןכו ירשד ש " מ
וכ והמ טחשו טוחשל ' יעב איהה ' אגילפ כו ירש אמתסב וליפא אנוה בר אהד אנוה בר לע " ע ש " והנהד אמעטו טוחשל מ
ילע יגילפד ' ןתת אל רוע ינפל רבס ףיליד אנוה ברד רמול שי תיעיבשד אתוירשמ תבשד אתוירש אפלי אלד אנוה ברד
איה הרות רוסיא לושכמ . ה ןנילת םתהד יכיה יכ " אינתד אתיירב והימו ןנילת תבשב ותמהב תתיבשב נ לע המהב ןמקל
ר ירבד טחושו טוחשל תנמ ' ר הדוהי " אלד רמול שיו אנוה בר לע יגילפ יאדו אוהה הטוחש אלא ול רכומ וניא רמוא מ
יל אעימש ' יל עימש הוה יאד ' יב רדה הוה ' . אנוה ברד אבילא וליפא וללה תויעבה יתש םידימעמש יתיאר תורחא תורבס
עב ןוכנהו םיתבתכ אל יל וארנ אלש ינפמו תישירפדכ יגילפד יני : ] ודהמ " ק [

א דומע אפ ףד ארתב אבב תכסמ תופסות
ץראל הצוח יטועמל אוהה - זגה תישאר קרפב שירד ימנ יכהו ) ולק ףד ןילוח . םשו ( המיתו ץראל הצוח יטועמל ךצרא
פ ףוסב רמא אה אטועימ ךירטציא יאמא " ןישודקד ק ) ול ףד (: א תגהונ הניא ץראב היולת איהש הוצמ לכ ץראב אל שיו
ביתכד בלחב רשבל ושקתיא םירוכבד םושמ םישרפמ ) גכ תומש ( וגו ךתמדא ירוכב תישאר ' בלחב ידג לשבת אל
סו והל שיקמ אידהב אתלכמבו ומא " בשרלו בלחב רשב ומכ ץראל הצוחב ףא ןיגהונ והיש ד " יבישח אלד הארנ א
ףוג םתהד הלחו רשעמו המורתל ימד אלד ץראב היולת הוצמ םירוכב ןירוסאו והנינ לבטד המורתב ןיבייוחמ תוריפה
עא הליכאב ןירסאנ ןיאד םדאב אלא תוריפב יולת בויחה ןיא םירוכב לבא ץראב ןיולת ןה ןיבושח ךכלו הליכאב " פ
םירוכב ןהמ שירפה אלש עיגה אלש יפל תוריפב יולת בויחהש חכומ ירכב חרמתיש דע רשעמו המורת בייח אלדמ דועו
בויח ןמז ןיידע ן עכ והנינ ףוגה תבוח יאדו םירוכב לבא " ז ןישודקב והיינימ ןניפליד ) זל ףד (. תוריפב יולת בויחה ןיאש
יפאו םדאב אלא ' םירוכב תכסמב ןנתדכ בייחתמ ןליאב ןדועב ) פ " מ ג " א ( והדש ךותל םדא דרוי םירוכב ןישירפמ דציכ
רוכב ולא ירה רמואו ימגב ורשוק רכיבש לוכשא הרכיבש הנאת האורו םי עאו " ול ןיא םאד ג ] וניא [ מ תונקל בייח " מ
עאד תיציצ תבוח ומכ והנינ ףוגה תבוח " ףוגה תבוח בישח ול ןיאשכ תילט תונקל בייח ןיאד ג .

במר " המדקה לבויו הטימש תוכלה ם
לבויו הטימש תוכלה . תוצמ םירשעו םיתש ןללכב שי , השע תוצמ עשת , השעת אל תוצמ הרשע שלשו . ןטרפ והזו ) : א (
התכאלממ תיעיבשב ץראה תובשתש ) . ב ( וז הנשב ץראה תדובע דובעי אלש ) . ג ( הנשב ןליאה תדובע דובעי אלש
וז ) . ד ( םירצוקה ךרדכ חיפסה רוצקי אלש ) . ה ( םירצובה ךרדכ םיריזנה רוצבי אלש ) . ו ( ץראה איצותש המ טמשיש ) . ז (
ותאולה לכ טמשיש ) . ח ( הולה עבתי אלו שוגי אלש ) . ט ( ענמי אלש ונוממ דבאי אלש ידכ הטימש םדוק תוולהלמ ) . י (
עבש עבש םינשה רופסל ) . אי ( םישמחה תנש שדקל ) . בי ( יב רפושב עוקתל ' ישפח םידבע תאצל ידכ ירשתב ) . גי ( אלש
וז הנשב המדא דבעת ) . די ( רצוקה דגנכ היחיפס רוצקי אלש ) . וט ( םירצובה דגנכ היריזנ רוצבי אלש ) . זט ( הלואג ןתיל
נשב ץראל הנקמ הדשו הזוחא הדש ןיד והזו וז ה ) . זי ( תותימצל ץראה רכמת אלש ) . חי ( המוח ירע יתב ןיד ) . טי ( אלש
םהב תבשל הנתמ םירע םהל ןינתונ אלא לארשי ץראב יול טבש לכ לחני ) . ב ( הזבב יול טבש חקי אלש ) . אכ ( םיולל ןתיל
ןהישרגמו תבשל םירע ) . בכ ( ל םילאוג אלא םהירע שרגמ רכמי אלש לבויה רחאל ןיב לבויה ינפל ןיב םלוע . תוצמ רואיבו
ולא םיקרפב ולא .

במר " א קרפ לבויו הטימש תוכלה ם
א הכלה
תיעיבש הנשב ןליאה תדובעו ץראה תדובעמ תובשל השע תוצמ ייל תבש ץראה התבשו רמאנש ' שירחב רמאנו
תובשת ריצקבו , ב וז הנשב תונליאה וא ץראה תדובעמ הכאלמ השועה לכו השעת אל לע רבעו השע תוצמ לטי
רומזת אל ךמרכו ערזת אל ךדש רמאנש .

ביק הוצמ ךוניחה רפס
הטימשה תנשב ץראה תתיבש תוצמ
תיעיבשה הנשב ץראה תדובע לטבל , רמאנש ] ל תומש " ד , כ " א [ תובשת ריצקבו שירחב , תיעיבשה הנש לעש שוריפה אבו
רמאנ , ראה תדובעב ללכ הב קוסעל אלש וניוטצנש ץ . רחא םוקמב ורמאב הזב הוצמה הלפכנו ] כ ארקיו " ה , ה ' [ תנש
ץראל היהי ןותבש , הל תבש ץראה התבשו ןכו ' ] םש , םש , ב ' .[ הולת ףסכ םא רדסב הלעמל םלשמ הנינע לכ יתבתכ רבכו
התשטנו הנטמשת תיעיבשהו תוצמב ] כ תומש " ג , י " א [ , לכל וז הנש תוריפ רקפה לע תווצל האבש , ןאכש יפ לע ףאו היה
ומוקמ .


www.swdaf.com 2
סב " ד ע עקרקה תבוח וא ארבגה תבוח עקרק תטימש " וט ז
וש " ירהמ ת " ב קלח ט - בנ ןמיס העד הרוי
... וכעל תומהבד תוריכש ןינעלו " כ ם ירקבב שורחי י ' תתיבש לע הווצמ םדא ןיאש ירשד ןל יעבת אל תיעיבשב
וכעו תבשב הוצמ אוהש ךרדכ תיעיבשב ותמהב " םושמ רוסא אהיש תיעיבשב ץראה תתיבש לע הווצמ וניא ימנ ם
ע ידי קיזחמ " וסאש ומכ ע ' וכעד דושחה לארשיל רוכמל " ריכשהל רתומ םא ךל יעבת יכ ירשו אבויח רב ואל ם
וכעל " ם ירש העלבהבד הארנו אנונראד אמעט אלב והדש תכדכ העלבה ךייש אל המצע תיעיבש תנשבש יפ לע ףאו '
רנ םלשה םכחה " מ ו " יכשמל ימד אלו ירש זוז תואמ עבשב םינש עבשל ול ריכשהשכ מ ' םוי םוי חויר חקולש םיחירו רונת
ינשל ול ריכשהש ןויכ אכהד ' נימ אתש דחב דיבעי אלו ריבוי םא תובורמ הניאש אוה אתלימד אחרואד אבטמב םלשמ והיי
לטונ אוהשכש אצמנ רובה תא ערוזו ןאכל תורוש יתש רעש ךפוה ונינשש התואכ אלא שיחכת אמש הנש רחא הנש הערוז
רפב ןנירמאד אהו םינש ראש רכש אלא לטונ אוה תיעיבש רכש ואל והדש רכש ' עבשל וריבחמ והדש לבקמה לבקמה
א זוז תואמ עבשב םינש טימשה תנשב דובעל לארשי ךרד ןיאש עדי עדימד ינתק לארשיב םתה ןינמה ןמ תיעיבשה ןי '
וכעה יבג לבא םינש ששל היל הוהו " הכרבל קידצ רכז יראמ אבא ברל יתאצמ ןכו ירש העלבה ךרדו ןינמה ןמ תיעיבשה ם
וכעל והדש ריכשהל ריתהש הבושתב " תורחא םינש ידי לע העלבהב ם . ..

וש " יבמ ת " ח ט דס ןמיס ב קל
רנ ברה תלעמ ץראה האלמ ותלהת הלאש " רפעב יתללועו ידלג ילע יתרפת קש שובלב ךלמה רעש לא אבל ןיא יכ תויהב ו
לע יתמחנו םחנל לוכי וניא םימחנמ ךירצש ימו יתוחש רדוק םא לבאכ הימוד יתמלאנו ילישבת חידקה יתונוועבש לע ינרק
ריטפ לע ןימוחנת ירבד בותכל רפאו רפע ןויצ םחנמה לאל ללפתהל הרצקב יתאב התעו המלועל הכלה רשא תינברה ת
ימחרב הנובו ןויצ םחנמה תוחטוב תוננאש םישנ םע תוחונמל ךלת ' לארשיב ול הנביו ןימוחנת לש סוכ והקשי םילשורי ןינב
ילעמ יקש ריסהל ינרישכה ץראה תשודק תבס ינודא התעו ןורחאה תיבה דובכ היהי לודג ןמאנ תיב עשי ידגב שובללו
יכ תועקרק תטימש ןינעב רוא ןוכשי ךרדה הז יא יל תורוהל יתשבל קדצ הונעו תמא רבד לע ול ןנחתהל ךלמה לא אבל
נמאנ יתעדי ' םישעמה לכ לע והתממורו םיבר םימ לע והתלדג רשא יבצה ץרא ץראב תויולתה תוצמב לכה לעו לכב ודי יכ
ןונבלב זראכ והתעטנו . תאמ יתלאש תחא עידואו אמרג ןמזהש השע תוצמ איה יכ יתבושת רחאת אל שקבא התוא ינודא
יל היה אל יכ תלוספ ךותמ לכוא ררבי הנוכנה ותעדב ברהו תעגמ ידיש םוקמ דע יתקדבו יתאצמו יתשפח רשא ברל
ןוכנ לע ינדימעי יבל חטב ובו חרפו רותפכ . םינש רשע ןמזל יוגמ הדש רכשש לארשי וניבר ונדמלי הלאש ןיעב תועמב
ויה רשא םיוג ןיסירא איהה הדשב דירוה לארשיהו םינש רשע ןמזל ונקלסי אלש יוגה םע הנתהו הנשו הנש לכב
ארשיה חיני םא הטימשה תנש עיגהו תמדקמ איהה הדשב תובא יתב יסירא ' לכב המדאה תא דובעל םיוג ןיסיראה
דרל סיראל התע רמוא וניא אוהו ליאוה וקלח חקיו גהנמכ הנש ליאוה אמלד וא הדשה ךותל דרוי ומצעמ אוהו ת
יוגה סיראה חיני אל םא הדובעמ תובשת ץראהש בייחו אוה רכממ ימויל תוריכש יכ לארשיה הז לש אוה עקרקהו
המדאה תא דובעל אצמ רשא תא בותכל ןמז יל היה אל ץוחנ ליבומה תויהלו ' הז ןידב ידי רשאמ הלועה ללכה לבא
ןיא יכ יתאצמו יתשפח תבש ןינעמ תיעיבש דומלל פ תיעיבשד אתפסותב יתאצמ לבא " ז ב " קסופ יוגה ןמ הדש לבקמה ל
ערוז יוגהש תנמ לע ומע ' וא ויצח איצותש המב קר עקרקב קלח ול ןיא לבקמהש ןדיד ןודנל היאר םשמ ןיאש יל הארנו
תוריפ ץראה השעת ןיב תועמב עקרקה רכושהש אוה רכושו םהיניב ונתיש המ וא ישילש בתכש ומכ השעת אל ןיב
במרה " ז ם " פ ןושאר רשעמ תוכלהב ל " הלחא לאל הליחוא ןכבו אוה רכממ ימויל תוריכשו תועמב רכוש אוה ןדיד ןודנהו ו
מכח שפנ תא שיכ לארשי ברקב וינבו אוה ותכלממ לע םימי ךיראיו וערז ערזו אוה םיבוט םייחל םותחי וינפ ' דיסח םג '
בע דובעל עצרנ שפנכו םימשב יאחוי ןב רזעלא ריעצה יח לאל ומולשב ללפתמו יח שיא תדו . ת םאו " סיראה יוגה חיניש ל
חירכי יוגהש רשפאו ןנברדמ אוה תועקרק תטימשש תויהל וגהנמכ המדאה תא דובעל ' לוכי םא ותוסיראל תדרל םהינידב
תלו וקיזחהל רכושה לארשיה ' אובת סיראל ' וקיזחהל םא יכ רתוה אל יכ עורזל םיערזו תתל גהנמ אוה םגו םירבדב
שו ערזיש ידכ םיערזו האובת סיראל " ש .

הה םכחה יל חאכ הבושת " רנ רזעלא ר " ז םיקסופה תעדל םא יכ ךתלאשל רתיה תבושת יתאצמ אלו יתשפח ו " ל
רכ וקספ רשא ' יעיבשד ' ןנברד הזה ןמזב ר ןיתינתמד הלעו " רוב הז פ ' וכו ןתורקל ורזח םיסנאה וברשמ ' מגב ןנירמאו אר
נונרא והנינ יאמו םיסנאה וברשמ ' ר זירכמדכ ' נונרא םושמ תיעיבשב וערזו וקופ יאני ' שר שריפ " ז י " נונרא ל ' בוגש סמ '
אובתה ןמ ךלמה ' דשה ןמ ןירוכ ךכו ךכ ' יעיבשב וערז וקופ חבשב ' יעיבשד ' ץראה תשודק הלטבד ןנברד הזה ןמזב
ר שריפ וכותב ינא ןוטסיגא רמול לוכי ימנ ןנירמאו ש " וריכש י ' ורכש אנונרא םושמ ימנ יא אוה יוג לש עקרק ובתכו
או אנונרא והנינ יאמו תופסותה " יו אתיירואד ארוסיא איוהד עורזלו שורחל וריתה אנונרא םושמ ת " יעיבשב יריימד ל ' ןמזב
ןנברד הזה וטסיגא יבגו ' יפ ' שר " ושאר ןושל י ' יכש ' כותב ינא ' יהנ אלו ' ירמאד ' ירדוע ןיא ןיטיגב תיעיבשב יוגה םע ן
יפכ הארנ ןכ לע ' יפש ינש ' אנונרא םושמ פ ףוסבו ' רמאקד אהו תיעיבשב יוגה םע ןירדוע ןיא יבג תופסותה ובתכ ןיקזינה
פב ' טנוקה שריפש ומכ אלו הכותב ינא ןוטסיגא ול רמול לוכי שירחו ןהכ יבג ררוב הז ' רוסאד אכה עמשמ אהד יוגל ריכש
בתסמ אלו ' םנח ןיב קלחל כשבל ' ר שרפמ אלא " ילבקמש עקרקב ןוטסיגא ת ' ךכ האובתל ךכו ךכ עורפל ךלמה ןמ
מאדכ הנשב ' ר הנימ ליעל םתה ' נונרא וערזו וקופ זירכמ יאני ' יעיבשב ' ושפנ תנכס ' וכ אכיא ' א " בסק נ ' יוגל ןינק שי
אב " יעיבשמ עיקפהל י ' א " עאו ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד נ " בג רחא יוגל רוסא ןנברדמד ג ע וריתה ךלמ י " כ רפסבו
מורתה ' ז בותכ " ןנברדמ וליפא יוגה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבד רמול לכונ הז העטמו ל קרפב ןנתד אהו
וכו אובל דיתעל השדק רובסי תיעיבשב יוגה םע ןירדוע ןיא ןיקזינה ' שר שריפ ךכב בשייתי " ז י " ןהכ ררוב הז קרפ ל
לוכ שירחו ' פו וכותב ינא ןוטסיגא וכע ריכש שרי " נונרא םושמ וערזו וקופ ימא יבר זירכמד אהו ינא ם ' םלשל ידכ
ןנברדמ אלא ארוסיא אכילד ןויכ לארשי עקרקב וליפא ונייה ולוכו ךלמל נונרא םושמ ךכליה ' ךרטצנ אלו ירמגל ירש
ילוכו אנונרא תנכס םושמ רמול וכעד עקרקב לבא " כע עורזלו שורחל רתומ יכה ואלב ם " ל עאו " ש ג םגמוגמ תצק ןושלה
www.swdaf.com 3
סב " ד ע עקרקה תבוח וא ארבגה תבוח עקרק תטימש " וט ז
זנה רפסב ' פ איבה חרפו רותפכ רפסב ירה ' מ " זו ז " בהו ל " וכעה עקרקב עורזלו שורחל רתומ תיעיבשבד בתכ ת " ם
יכסה אלו ןנברדמ וליפאו ' ילוכ רזעלא יברדמ שדק רוהט הזב ע " כ ...
מל שיו שממ ולש אוה וליפא וא יוגה ןמ ותוא רכחש הדש ול שיש לארשי יכ הז לכמ ונל אציו לכ לע קח ודבעל וא ךל
ותוא ערוז היה םא עקרקה איצומ היהש קלחה ול תתל ונחירכי ותוא ערזי אל וליפאו עודי קלח העירזה ןמ אציש המ
שר שריפל ינונרא ומכ יוהד וב שורחל רתומ אוהש " ז י " םילוכי ןנברדמ הזה ןמזב תיעיבשד ירבסד אתוובר ינה לכו ל
א היהיש ךירצ וניאו הז שוריפ שרפל לודג סנו כו ולש עקרקב ערוז אוהש ומכ ולש םירקבב שורחל לוכי ןכו " הדשה םא ש
וערזל ול רתומש ונערזי אל םא ךלמה קח עורפל והוחירכי םאש תוריכש ומכ ונייהד יוגה ןמ ותוא רכחש אלא ולש וניאש
ןירקבב שורחלו תנש םדוק יוגל וריכשהו הדש יוגמ רכש וא ולש הדש יוגל ריכשמש לארשיו םינש המכל תיעיבש
תיעיבשב יוגל הדש ריכשהל לבא תבשב וליפא תושעל לוכיד הכאלמ תושעל םימי המכל יוגל רכושכ יוהד רתומ
פ אתיאדכ תיעיבשב ותמהב תתיבש לע הווצמ וניאד תיעיבשב ריכשהל רתומ ורוש לבא רוסא " עד ק " ז וניבר בתכו
זו םש ויקספב ינארטמ היעשי " פעא ל " ש לע הווצמ םדאש י ותמהב תתיבש לע הווצמ םדא ןיא תבשב ותמהב תתיב
ינפמ תיעיבשב הב שורחל דושחה לארשיל הנריכשי אל לבא תיעיבשב וב שורחל יוגל ריכשהל לוכיו תיעיבשב
ילוכו רוע ינפל לע רבועש אנש תיעיבשב והדש תתיבש לע הווצמ םדאש יוגל וליפא תיעיבשב והדש רוכשי אלו '
כע ץראל היהי ןותבש תבש " ל רוסאד אוה תיעיבש ךרוצל םדוקמ וא ומצע תיעיבש תנשב אקודד ןאכמ הארנו
תיעיבש תנש הב דובעי אלש רשפיאד הטימשה תנשב הדבוע וליפא ירש םינש המכ העלבהב לבא יוגל ריכשהל
תיעיבש תנש ךרוצל וא המצע תיעיבש תנשב רחא יוגל הריכשהל ירש אלד הארנ יוגמ לארשי רכשש הדש וליפא
ארנ הד ה " עקרק תתיבש לע אלא הווצמ יניאד רושב ומכ תיעיבשב ערזיש יוגל ליאשהל וא רוכמל לוכיש םיערזב ה
תבש ןידב רהזי תיעיבש תנשב ותמהב יוגל ריכשמשכו דוחל . ןורשה תלצבח ומכ םיבשעו תוקרי תאקשה ןינעלו
מ שיר ןנת אה םהימודו " ינתד ןויכו תיעיבשבו דעומב ןיחלשה תיב תא ןיקשמ ק רתומש המ לכד עמשמ ידדה ידהב והל
חב תוקשהל רתומ ינה לכו תיעיבשב תוקשהל רתומ דעומב תוקשהל " ןיב ןל ינש אלו תיעיבשב ןכו אדיספ והב אכיאד ה
טעומ רבד יוהד תוקרי תדיספ ןיב וקלח אל אהד אדיספ יוה ונקשי אל םא דספיש המ לכד אטוז אדיספל הבר אדיספ
דספה יוהד תונליא תדיספל כל הז רתהו והיניב ןניגלפמ אל ונקשי אל םא לכה דספיד ןויכד הבורמ " רבסד ןאמל וליפא ע
יעיבשב שורחל יוגל המהב תוריכש רתיה אוהו אתיירואד הזה ןמזב תיעיבשד ' תאקשהו תיעיבשב עורזל םיערז תניתנו
וא והדש לארשי תעירז רתיה לבא םוקשי אל םא םידספנה םימשבה יצעו בשעו תוקריה םילאושש ינפמ ול רכשומה הדש
רבסד ןאמלד ןנברד הזה ןמזב תיעיבשד רבסד אתוובר ינהל אלא וניא הערוז היה אל וליפא איצוי היהש המ קלח ונממ
ךומסל ןנברד תיעיבשד םירבוסה םה יאדכו רומג סנוא יוהד ךלמה ליח ךרוצל ותוא םיסנואשכ אלא רתומ וניא אתיירואד
כ םהילע " עמו קחדה תעשב ש אב יוגה הדשב ולדגש תיעיבש תוריפ ןינ " רה תנשמ ורבעש תוטמשב יתבתכ י " התיהש בצ
כוראב ילצא בותכ אוהש ומכ רועיבב םיבייח םהש םימעפ המכ התע דע הטמש תנש ' יבמה םאנ " כשה ןושח ט " תנש ז
הטמש .י יס שיא ןוזח " הכ תוא ז

www.swdaf.com 4
סב " ד ע עקרקה תבוח וא ארבגה תבוח עקרק תטימש " וט ז

הוצמ ךוניח תחנמ ביק
כש הוצמ ךוניח תחנמ " ו
הוצמ ךוניח תחנמ ביק

www.swdaf.com 5

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->