1.

GENERALITĂŢI
1.1. Domeniu de aplicare 1.1.1 Codul P100/2003 se aplică la proiectarea clădirilor şi altor construcţii de inginerie civilă în zone seismice. Codul P100 corespunde Eurocodului 8 (PrEN 1998) din seria de coduri europene de proiectare structurală, în curs de elaborare. P100/2003 reprezintă o versiune a prescripţiilor de proiectare seismică româneşti, care pregăteşte, printr-un efort paralel cu elaborarea celorlalte coduri structurale, realizarea unei ediţii complet integrată în sistemul prescripţiilor de proiectare europene, odată cu intrarea acestora în vigoare. Aplicarea prevederilor codului P100/2003 urmăreşte, ca în cazul unor evenimente seismice, să asigure performanţe suficient de înalte ale construcţiilor pentru: - evitarea pierderilor de vieţi omeneşti sau a rănirii oamenilor; - menţinerea, fără întrerupere, a activităţilor şi a serviciilor esenţiale pentru desfăşurarea continuă a vieţii sociale şi economice, în timpul cutremurului şi după cutremur; - evitarea producerii de explozii sau a degajării unor substanţe periculoase; - limitarea pagubelor materiale. 1.1.3 Construcţiile cu risc înalt pentru populaţie, cum sunt centralele nucleare şi barajele de mari dimensiuni, nu intră în domeniul de aplicare al lui P100/2003 Construcţiile care constituie sau adăpostesc valori istorice, culturale sau artistice de mare valoare se proiectează pe baza unui cod specific P100/2003 cuprinde numai acele prevederi suplimentare, care împreună cu prevederile codurilor destinate proiectării la alte acţiuni a structurilor din diferite materiale (de exemplu, de beton armat, din oţel, din zidărie, din lemn etc.) trebuie respectate în vederea protecţiei seismice a construcţiilor. Aceste coduri (de exemplu, STAS 10107/0 – 90, STAS 10108/0 – 82 etc.) urmează să fie şi ele revizuite în vederea armonizării cu sistemul de coduri europene. P100 este împărţit în mai multe părţi, astfel: - P100 – 1, cuprinde prevederi de proiectare specifice pentru clădiri - P100 – 2, cuprinde prevederi de proiectare specifice pentru poduri

1.1.2

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1

- P100 – 3, cuprinde prevederi pentru evaluarea şi consolidarea construcţiilor vulnerabile seismic - P100 – 4, cuprinde prevederi specifice pentru rezervoare, silozuri şi conducte - P100 – 5, cuprinde prevederi specifice pentru proiectarea fundaţiilor, pereţilor de sprijin şi pentru proprietăţile geotehnice ale terenurilor. - P100 – 6, cuprinde prevederi specifice pentru proiectarea turnurilor, antenelor şi coşurilor de fum. - P100 – 7, cuprinde prevederi specifice pentru proiectarea barajelor, pereţilor de sprijin, lucrărilor portuare - P100 – 8, cuprinde prevederi specifice proiectării monumentelor istorice şi a construcţiilor cu valoare arhitecturală 1.1.7 P100 – 1 este partea de cod care se referă la proiectarea seismică a clădirilor şi sălilor cu orice destinaţie. Este împărţit în 9 capitole şi este completat de 6 anexe, după cum urmează: - Capitolul (2) cuprinde cerinţele de performanţă esenţiale şi criteriile pentru controlul acestora la clădiri din zone seismice. - Capitolul (3) prezintă metodele de reprezentare ale acţiunii seismice şi pentru combinarea lor cu alte acţiuni. - Capitolul (4) cuprinde reguli generale de alcătuire pentru clădiri, precum şi modelele şi metodele pentru calculul structural al clădirilor. - Capitolul (5): cuprinde reguli specifice pentru structuri de beton armat - Capitolul (6): cuprinde reguli specifice pentru structuri din oţel - Capitolul (7): cuprinde reguli specifice pentru structuri compozite oţel – beton - Capitolul (8): cuprinde reguli specifice pentru structuri din zidărie - Capitolul (9) cuprinde cerinţele de bază şi regulile de proiectare a elementelor nestructurale şi echipamentele adăpostite în clădiri. - Capitolul (10): cuprinde reguli specifice pentru structuri din lemn Anexele au următorul conţinut: • • • • • Anexa A – Acţiunea seismică. Definiţii şi prevederi suplimentare. Anexa B – Metode simplificate de determinare a perioadelor şi formelor proprii de vibraţie Anexa C – Calculul modal cu considerarea comportării spaţiale a structurii Anexa D – Procedeu de calcul static neliniar (biografic) al structurilor Anexa E – Metoda de calcul dinamic neliniar al structurilor 2

• •

Anexa F – Procedee de verificare a deplasării laterale a cadrelor de beton armat Anexa G – Aspecte specifice ale alcătuirii elementelor din oţel

În această secţiune se dau definiţii pentru noţiunile de bază utilizate în cuprinsul întregului cod. Aceste definiţii se completează, atunci când este cazul, prin explicaţiile termenilor specifici fiecărui capitol date la începutul fiecăruia dintre acestea. Termenii de utilizare generală se definesc astfel: Factor de comportare: Factor utilizat pentru a reduce forţele corespunzătoare răspunsului elastic ţinând cont de răspunsul neliniar al structurii. Depinde de natura materialului structural, tipul de sistem structural şi procedura de proiectare. Metoda ierarhizării capacităţilor de rezistenţă: Metodă de proiectare în care unele componente ale sistemului structural sunt astfel proiectare şi detaliate pentru a permite disiparea energiei seismice prin deformaţii inelastice, in timp ce toate celelalte elemente structurale sunt proiectate sa aibă suficientă capacitate de rezistenţă pentru a permite dezvoltarea mecanismului de dispare de energie ales. Zone disipative (zone critice): Părţi ale unei structuri cu răspuns inelastic ce prezintă capacităţi ridicate de disipare de energie. Structură cu răspuns inelastic (disipativă): Structură care poate să disipeze energia seismică prin deformaţii inelastice. Factor de importanţă şi de expunere la cutremur: Factor evaluat pe baza consecinţelor unei cedări structurale Structură cu răspuns elastic (nedisipativă): Structură proiectată să reziste la acţiuni seismice fără considerarea comportării inelastice (neliniare). Elemente nestructurale: Elemente, componente şi sisteme care nu sunt luate in considerare la proiectare seismica fie datorita lipsei de rezistenţă, fie datorită modului de conectare la structură. Elemente principale pentru preluarea forţei seismice: Elemente componente ale sistemului structural supus la acţiuni seismice care sunt considerate în calculul structural şi sunt proiectate si detaliate în concordanţă cu normele de proiectare seismică. Elemente secundare: Elemente care nu intră in componenţa sistemului structural de rezistenţă la acţiuni seismice şi nu sunt proiectate si detaliate conform normelor de proiectare antiseismică dar care trebuie astfel alcătuite încât să permită transmiterea încărcărilor gravitaţionale chiar şi atunci când structura este supusă la deplasări laterale impuse de cutremur.

-

-

-

-

3

1.2. Unităţi de măsură Se utilizează unităţile din sistemul internaţional (SI) conform ISO 1000. (1) Se utilizează unităţile din Sistemul Internaţional (S.I.) conform ISO 1000. (2) Pentru calcule sunt recomandate următoarele unităţi − Eforturi şi încărcări: kN, kN/m, kN/m2 − Masa: kg, t − Masa specifică (densitate) : kg/m3, t/m3 − Greutate specifică: kN/m3 − Eforturi unitare şi rezistenţe: N/mm2 (MPa), kN/m2 (kPa) − Momente (încovoietoare, de torsiune, etc.): kNm − Acceleraţii: m/s2 − Acceleraţia terenului: g (9.81 m/s2) 1.3. Simboluri Simbolurile utilizate sunt cele date în Eurocode 8 (EN 1998 - 1) 1.3.1. avg dg g q γI ψ2,i ψE,i vS,30 Simboluri folosite în capitolele 2 şi 3 şi anexa A

valoarea de calcul a acceleraţiei verticale a terenului valoarea de calcul a deplasării terenului acceleraţie gravitaţională factor de comportare factor de importanţă şi de expunere la cutremur coeficient de grupare pentru valoarea quasi-permanentă a unei încărcări variabile i coeficient de grupare pentru o încărcare variabilă i, luat în considerare când se determină răspunsul structurii la încărcarea seismică de calcul viteza medie de propagare a undelor de forfecare S în primii 30 de metri adâncime de la suprafaţa terenului in domeniul micilor deformaţii (deformaţia specifică de forfecare ≤ 10-6 ) 1.3.2. Simboluri folosite în capitolul 4

EE

efectul acţiunii seismice

EEdx, EEdy valori de proiectare ale efectelor componentelor orizontale (x şi y) ale acţiunii seismice

4

EEdz Fi Fa AEd AEk Ed PNCR Q

valori de proiectare a efectului componentei verticale a acţiunii seismice forţa seismică orizontală la nivelul i forţa seismică orizontală ce acţionează asupra elementelor nestructurale valoarea de proiectare a forţei seismice valoarea caracteristică a forţei seismice asociată unei perioade de revenire de referinţă valoarea de proiectare a acţiunii seismice valoarea de referinţă a probabilităţii de depăşire în 50 de ani asociată mişcării seismice de referinţă pentru evitarea prăbuşirii încărcare variabilă (temporară)

SE(T) spectrul elastic de acceleraţii determinat pe baza componentei orizontale a acceleraţiei terenului. Sve(T) spectrul elastic de acceleraţie determinat pe baza componentei verticale a acceleraţiei terenului SDe(T) spectrul elastic de deplasări Sd(T) spectrul de proiectare (pentru calcul elastic). T TNCR agR ag H Rd T1 Ta Wa d dr e1 h mi qa si perioada de vibraţie a unui sistem cu un singur grad de libertate dinamică cu răspuns elastic valoarea de referinţă a perioadei de revenire corespunzătoare mişcării seismice de referinţă pentru evitarea prăbuşirii valoarea de referinţă a acceleraţiei maxime a terenului valoarea de calcul a acceleraţiei terenului înălţimea clădirii măsurată de la fundaţie sau de la partea superioară a subsolului rigid efort capabil de proiectare perioada fundamentală de vibraţie a unei clădiri perioada fundamentală de vibraţie a unui element nestructural greutatea unui element nestructural deplasare valoarea de proiectare a deplasării laterale de nivel excentricitatea accidentală a masei de nivel înălţimea de nivel masa de nivel factor de comportare a unui element nestructural deplasarea masei mi în modul fundamental de vibraţie al unei clădiri 5

zi γa

înălţimea la care se află masa i măsurată faţă de punctul de aplicare a încărcării seismice factor de importanţă pentru un element nestructural 1.3.3. Simboluri folosite în cap. 5

Ac Ash Aw ΣAsj

aria secţiunii transversale a unui element de beton aria totală de etrieri orizontali într-un nod grindă-stâlp aria totală a secţiunii orizontale printr-un perete suma ariilor barelor verticale din inima unui perete, sau suma ariilor barelor suplimentare dispuse în elementele marginale ale peretelui pentru a preveni lunecarea din forţă tăietoare

ΣMRb suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile a grinzilor care intră intr-un nod, orientate după direcţia analizată ΣMRc suma valorilor de proiectare ale momentelor capabile a stâlpilor care intră intr-un nod, orientate după direcţia analizată Mi,d MRb,i MRc,i NEd T1 TC V'Ed VEd valoarea momentelor la capetele grinzilor sau stâlpilor utilizate pentru calculul forţei tăietoare asociate plastificării valoarea de proiectare a momentului capabil în grinzi la capătul i valoarea de proiectare a momentului capabil în stâlpi la capătul i valoarea forţei axiale rezultată din calculul seismic al structurii perioada fundamentală a clădirii în direcţia orizontală de considerată perioada de colţ de la limita superioară a domeniului de acceleraţii constante a spectrului elastic forţa tăietoare în perete rezultată din calculul seismic al structurii forţa tăietoare de proiectare în perete

VEd,max forţa tăietoare maximă asociată plastificării ce acţionează la capetele unei grinzi VEd,min forţa tăietoare minimă asociată plastificării ce acţionează la capetele unei grinzi b beff bc bo bw bwo lăţimea unei grinzi măsurată la partea inferioară lăţimea de placă a unei grinzi „T” la faţa stâlpului dimensiunea secţiunii transversale a unui stâlp lăţimea miezului de beton confinat într-un stâlp sau în elementele marginale ale unui perete grosimea părţii confinate a unui perete sau lăţimea inimii unei grinzi grosimea inimii unui perete

6

d dbL dbw fcd fctm fyd fyd,h fyd,v fyld fywd h hc hf hjc hjw hw lcl lcr lw s xu z α1 αu γc γRd

înălţimea efectivă (utilă) a unui perete diametrul barelor longitudinale diametrul unui etrier valoarea de proiectare a rezistenţei la compresiune a betonului valoarea medie a rezistenţei la întindere a betonului valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a oţelului valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii orizontale din inima secţiunii valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii verticale din inima secţiunii valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii longitudinale valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a armăturii transversale înălţimea secţiunii transversale înălţimea secţiunii transversale a unui stâlp înălţimea de placă la grinzi cu secţiune „T” distanţa dintre planurile extreme de armături din stâlp într-un nod grindă-stâlp distanţa dintre armăturile de jos şi cele de sus înălţimea unui perete sau a secţiunii transversale a unei grinzi lumina unei grinzi sau înălţimea liberă a unui stâlp lungimea zonei critice lungimea unei secţiuni transversale a unui perete distanţa dintre armăturile transversale adâncimea zonei comprimate braţul de pârghie interior factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării primei articulaţii plastice în sistem factorul de multiplicare a forţei seismice orizontale corespunzător formării mecanismului cinematic global factor parţial de siguranţă pentru beton factor ce ţine seama de efectul incertitudinilor legate de model asupra valorilor de proiectare ale eforturilor capabile utilizate la estimarea eforturilor de calcul în acord cu principiul proiectării capacităţii de rezistenţă; ţine seama de diferitele surse de suprarezistenţă factor parţial de siguranţă pentru oţel deformaţia specifică ultimă a betonului neconfinat 7

γs εcu2

εcu2,c εsu, k εsy,d η υ ξ ρ ρ' σcm ρh ρl ρmax ρv ρw

deformaţia specifică ultimă a betonului confinat valoarea caracteristică a deformaţiei specifice ultime a armăturii valoarea de proiectarea a deformaţiei specifice la curgere a armăturii factor de reducere a rezistenţei la compresiune a betonului datorat deformaţiilor transversale de întindere în direcţie transversală forţa axială determinată prin calcul seismic normalizată prin Acfcd adâncimea relativă a zonei comprimate procentul de armare cu armătură întinsă procentul de armare cu armătură comprimată în grinzi valoarea medie a efortului din beton procentul de armare cu armătură orizontală în inima peretelui procentul total de armare longitudinală procentul maxim admis de armare cu armătură întinsă în zonele critice ale grinzilor seismice procentul de armare cu armătură verticală în inima peretelui procentul de armare transversală 1.3.4. Simboluri folosite în cap. 6

L MEd

deschiderea grinzii valoarea momentului încovoietor de proiectare rezultat din calculul seismic

Mpl,RdA valoarea de proiectare a momentului de plastificare la capătul A al barei Mpl,RdB valoarea de proiectare a momentului de plastificare la capătul B al barei NEd VEd valoarea de proiectare a forţei axială rezultată din calcul seismic valoarea de proiectare a forţei tăietoare rezultată din calcul seismic NEd,E valoarea forţei axiale rezultată din calculul structurii încărcată numai cu forţa seismică NEd,G valoarea forţei axiale rezultată din calculul structurii încărcată cu forţele din gruparea seismică de încărcări, altele decât forţa seismică Npl, Rd valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a secţiunii brute a unei bare solicitate la întindere Vpl,Rd valoarea de proiectare a rezistenţei la forţă tăietoare a unei bare NRd (MEd,VEd) valoarea de proiectare a rezistenţei la forţa axială a unui stâlp sau a unei diagonale; asociată cu momentul încovoietor, MEd, şi forţa tăietoare, VEd Rd rezistenţa unei prinderi

8

VEd,G valoarea forţei tăietoare rezultată din calculul structurii încărcată cu forţele din gruparea seismică de încărcări, altele decât forţa seismică VEd,M valoarea forţei tăietoare asociată plastificării unei grinzi la ambele capete Vwp,Ed valoarea de proiectare a forţei tăietoare în inima unui element sub încărcarea seismică de proiectare Vwp,Rd rezistenţa la forţă tăietoare a panoului inimii unui element e fy fymax q tw tf lungimea unei bare disipative valoarea nominală a rezistenţei la curgere a oţelului efortul unitar maxim admisibil al oţelului factor de comportare grosimea panoului de inimă al unui element disipativ grosimea tălpii unui element disipativ

Ω factor de multiplicare al forţei axiale NEd,E produsă de încărcarea seismică de calcul, pentru proiectarea barelor nedisipative in cadre contravântuite centric sau excentric α raportul dintre cea mai mică valoare de proiectare a momentului încovoietor de la unul din capetele unei bare disipative, MEd,A, şi momentul încovoietor maxim la capătul unde se formează articulaţia plastică; ambele momente sunt luate în valoare absolută α1 factorul de multiplicare al forţei seismice corespunzător apariţiei primei articulaţii plastice în sistem αu factorul de multiplicare al forţei seismice corespunzător formării mecanismului cinematic global γM γov factor parţial de siguranţă pentru o proprietate a unui material factor de suprarezistenţă a materialului

δ săgeata grinzii la mijlocul deschiderii relativă la tangenta la axa grinzii la unul din capete γpb factor de multiplicare al valorii de proiectare a rezistenţei la întindere a diagonalei comprimate a unei contravântuiri în „V”, Npl,Rd, pentru evaluarea efectului seismic neechilibrat asupra grinzii de care este legat sistemul de contravântuire. γs θp λ 1.3.5. factor parţial de siguranţă pentru oţel capacitatea de rotire plastică a articulaţiei plastice valoarea adimensionalizată a zvelteţei unui element Simboluri folosite în cap. 7

9

Apl Ea Ecm b beff

aria orizontală a unei plăci modulul de elasticitate al oţelului valoarea medie a modulului de elasticitate al oţelului lăţimea unei tălpi lăţimea efectivă e unei tălpi măsurată de fiecare parte a panoului de inimă bo lăţime miezului de beton comprimat (valoarea minimă măsurată între axele centrale ale etrierilor) dbl dbw fyd fydw fydw hb bb hc bc kr diametrul barelor longitudinale diametrul etrierilor valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a oţelului valoarea de proiectare a rezistenţei la curgere a oţelului în tălpile profilelor valoarea de proiectare a armăturii din inima secţiunii înălţimea secţiunii transversale a unei grinzi compozite lăţimea secţiunii transversale a unei grinzi compozite înălţimea secţiunii transversale al unui stâlp compozit lăţimea secţiunii transversale al unui stâlp compozit eficienţa profilului tablelor profilate din oţel

kt factor de reducere a valorii de proiectare a rezistenţei la forţă tăietoare a conectorilor lcl q înălţimea liberă a unui stâlp factor de comportare

r factor de reducere al rigidităţii betonului pentru calculul rigidităţii stâlpilor compoziţi tf γs γM γov γc εa εcu2 grosimea de talpă factor parţial de siguranţă pentru oţel factor parţial de siguranţă pentru o proprietate a unui material factor de suprarezistenţă a materialului

factor parţial de siguranţă pentru beton deformaţia specifică totală a oţelului la ULS deformaţia specifică ultimă a betonului neconfinat

10

11