TAßEL HAP | K00E JEN|8 PAJAK 0AN K00E JEN|8 8ET0RAN

1
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
199
200
300
310
311
320
321
390
101
102
Larp|rar ll
Peralurar 0|re|lur Jerdera| Paja|
Noror PER - 01/PJ./200ê
∀erlarg ∃erlu| 3ural 3elorar Paja|
HAP|Kode Jen|s Pajak 411121 Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 21
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 21 urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|∋elor ∗arg lercarlur da|ar 3P∀
Va∋a PPr Pa∋a| 21.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 21
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
21.
∀arurar PPr Pa∋a| 21 urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|∋elor ∗arg lercarlur da|ar 3P∀
∀arurar PPr Pa∋a| 21.
3∀P PPr Pa∋a| 21 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural ∀ag|rar Paja| (3∀P− PPr Pa∋a| 21.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 21 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 21.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 21
Peroa∗arar 3e|a||gu∋ Ala∋
Jar|rar lar| ∀ua, uarg ∀eou∋ar
Per∋|ur, dar uarg Pe∋argor
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 21 peroa∗arar ∋e|a||gu∋ ala∋ Jar|rar lar| ∀ua,
uarg ∀eou∋ar Per∋|ur, dar uarg Pe∋argor.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 21 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 21.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 21
Peroa∗arar 3e|a||gu∋ Ala∋
Jar|rar lar| ∀ua, uarg ∀eou∋ar
Per∋|ur, dar uarg Pe∋argor
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 21 peroa∗arar ∋e|a||gu∋ ala∋ Jar|rar lar| ∀ua,
uarg ∀eou∋ar Per∋|ur dar uarg Pe∋argor.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
PPr F|ra| Pa∋a| 21 Peroa∗arar
3e|a||gu∋ Ala∋ Jar|rar lar| ∀ua,
uarg ∀eou∋ar Per∋|ur, dar uarg
Pe∋argor
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 21 peroa∗arar ∋e|a||gu∋ ala∋ Jar|rar
lar| ∀ua, uarg ∀eou∋ar Per∋|ur, dar uarg Pe∋argor.
PPr F|ra| Pa∋a| 21 ala∋
rororar|ur alau |roa|ar |a|r ∗arg
d|ler|ra Pejaoal Negara, PN3,
arggola ∀Nl/P0LRl dar para
per∋|urr∗a
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 21 ala∋ rororar|ur alau |roa|ar |a|r ∗arg
d|ler|ra Pejaoal Negara, PN3, arggola ∀Nl/P0LRl dar para per∋|urr∗a.
2
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
199
300
310
311
320
321
390
101
102
900

JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
199
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 411122 Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 22
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar paja| ∗arg raru∋ d|∋elor ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a
PPr Pa∋a| 22.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 22
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
22.
3∀P PPr Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 22.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 22.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 22.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 22.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 22.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
PPr F|ra| Pa∋a| 22 ala∋
Pereou∋ar V|ga∋
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 22 ala∋ Pereou∋ar V|ga∋.
PPr F|ra| Pa∋a| 22 ala∋
Per∗erarar Ro|o| Produ|∋|
0a|ar Neger|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 22 ala∋ per∗erarar ro|o| produ|∋| da|ar
reger|.
Perurgul PPr Pa∋a| 22 urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 22 ∗arg d|purgul o|er Perurgul.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41112∃ Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 22 |mpo∋
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 22 lrpor urlu| peroa∗arar paja| ∗arg raru∋ d|∋elor ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a
PPr Pa∋a| 22 ala∋ lrar∋a|∋| |rpor.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 22 lrpor
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
22 lrpor.
3∀P PPr Pa∋a| 22 lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 22 ala∋ lrar∋a|∋| |rpor.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 22 lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 22 ala∋ lrar∋a|∋| |rpor.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 22 lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 22 ala∋ lrar∋a|∋| |rpor.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
4
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
101
102
103
101
199
300
301
310
311
312
320
321
322
390
101
HAP|Kode Jen|s Pajak 411124 Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 2∃
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 23 ∗arg raru∋ d|∋elor (se|a|n PPr Pa∋a| 23
ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, dar ja∋a− ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a PPr
Pa∋a| 23.
PPr Pa∋a| 23 ala∋ 0|v|der urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 23 ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ d|v|der ∗arg
d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| da|ar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀
Va∋a PPr Pa∋a| 23.
PPr Pa∋a| 23 ala∋ ∃urga urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 23 ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ourga (lerra∋u|
prer|ur, d|∋|orlo dar |roa|ar |arera jar|rar pergeroa||ar ularg− ∗arg
d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| da|ar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀
Va∋a PPr Pa∋a| 23.
PPr Pa∋a| 23 ala∋ Ro∗a|l| urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 23 ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ro∗a|l| ∗arg
d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| da|ar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀
Va∋a PPr Pa∋a| 23.
PPr Pa∋a| 23 ala∋ Ja∋a urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 23 ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ja∋a ∗arg d|oa∗ar|ar
|epada waj|o Paja| da|ar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a PPr Pa∋a|
23.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 23
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
23.
3∀P PPr Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 23 (se|a|n 3∀P PPr Pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, dar
ja∋a−.
3∀P PPr Pa∋a| 23 ala∋ 0|v|der,
∃urga, Ro∗a|l|, dar Ja∋a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, dar ja∋a.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 23 (se|a|n 3KPK∃ PPr pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga,
ro∗a|l| dar ja∋a−.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 23 ala∋ 0|v|der,
∃urga, Ro∗a|l|, dar Ja∋a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, dar ja∋a.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 23.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 23 (se|a|n 3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga,
ro∗a|l|, dar ja∋a−.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 23 ala∋
0|v|der, ∃urga, Ro∗a|l|, dar Ja∋a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 23 ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, dar ja∋a.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 23 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 23.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
PPr F|ra| Pa∋a| 23 ala∋ ∃urga
3|rparar Arggola Kopera∋|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 23 ala∋ ourga ∋|rparar arggola
|opera∋|.
5
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
101
199
200
300
310
320
390
ô
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
101
199
200
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 411125 Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 25|2∗ 0∋ang P∋|bad|
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 25 0rarg Pr|oad| urlu| peroa∗arar Va∋a PPr Pa∋a| 25 0rarg Pr|oad| ∗arg lerularg.
Va∋a PPr Pa∋a| 25 0rarg Pr|oad|
Pergu∋ara ∀erlerlu
urlu| peroa∗arar Va∋a PPr Pa∋a| 25 0rarg Pr|oad| Pergu∋ara ∀erlerlu
∗arg lerularg.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 25 0rarg Pr|oad|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
25 0rarg Pr|oad|.
∀arurar PPr 0rarg Pr|oad| urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3P∀ ∀arurar PPr 0rarg Pr|oad|.
3∀P PPr 0rarg Pr|oad| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr 0rarg Pr|oad|.
3KPK∃ PPr 0rarg Pr|oad| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr 0rarg Pr|oad|.
3KPK∃∀ PPr 0rarg Pr|oad| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr 0rarg Pr|oad|.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41112ô Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 25|2∗ ßadan
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 25 ∃adar urlu| peroa∗arar Va∋a PPr Pa∋a| 25 ∃adar ∗arg lerularg.
PPr Ala∋ Perga||rar la| Ala∋
∀arar dar/alau ∃argurar ∗arg
l|da| oer∋|lal l|ra| ∃adar
urlu| peroa∗arar PPr ∃adar Ala∋ Perga||rar la| Ala∋ ∀arar dar/alau
∃argurar ∗arg l|da| oer∋|lal l|ra| ala∋ lrar∋a|∋| perga||rar ra| ala∋ larar
dar/alau oargurar ∗arg d||a|u|ar o|er waj|o Paja| ∃adar ∗arg |eg|alar
ularar∗a ou|ar re|a|u|ar perga||rar ra| al
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 25 ∃adar
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
25 ∃adar.
∀arurar PPr ∃adar urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3P∀ ∀arurar PPr ∃adar.
3∀P PPr ∃adar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr ∃adar.
3KPK∃ PPr ∃adar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr ∃adar.
3KPK∃∀ PPr ∃adar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr ∃adar.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.

JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
101
102
103
101
105
199
300
301
310
311
320
321
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 41112− Untuk Jen|s Pajak PP∀ Pasa| 2ô
K00E
JEN|8
Va∋a PPr Pa∋a| 2ê urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|∋elor (se|a|n PPr Pa∋a| 2ê
ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, ja∋a dar |aoa ∋ele|ar paja| ∃u∀− ∗arg lercarlur
da|ar 3P∀ Va∋a PPr Pa∋a| 2ê.
PPr Pa∋a| 2ê ala∋ 0|v|der urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ d|v|der ∗arg
d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| |uar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a
PPr Pa∋a| 2ê.
PPr Pa∋a| 2ê ala∋ ∃urga urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ourga (lerra∋u|
prer|ur, d|∋|orlo, prer| ∋Wap dar |roa|ar ∋eruourgar dergar jar|rar
pergeroa||ar ularg− ∗arg d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| |uar reger| ∗arg
lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a PPr Pa∋a| 2ê.
PPr Pa∋a| 2ê ala∋ Ro∗a|l| urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ro∗a|l| ∗arg
d|oa∗ar|ar |epada waj|o Paja| |uar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a
PPr Pa∋a| 2ê.
PPr Pa∋a| 2ê ala∋ Ja∋a urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|∋elor ala∋ ja∋a ∗arg d|oa∗ar|ar
|epada waj|o Paja| |uar reger| ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ Va∋a PPr Pa∋a|
2ê.
PPr Pa∋a| 2ê ala∋ Laoa ∋ele|ar
Paja| ∃u∀
urlu| peroa∗arar PPr Pa∋a| 2ê ∗arg raru∋ d|oa∗ar ala∋ |aoa ∋ele|ar paja|
∃u∀ ∗arg lercarlur da|ar 3P∀ ∀arurar PPr ∃u∀.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr Pa∋a| 2ê
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr Pa∋a|
2ê.
3∀P PPr Pa∋a| 2ê urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 2ê (se|a|n 3∀P PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, ja∋a
dar |aoa ∋ele|ar paja| ∃u∀−.
3∀P PPr Pa∋a| 2ê ala∋ 0|v|der,
∃urga, Ro∗a|l|, Ja∋a, dar Laoa
3ele|ar Paja| ∃u∀
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, ja∋a, dar |aoa ∋ele|ar paja|
∃u∀.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 2ê urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 2ê (se|a|n 3KPK∃ PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga,
ro∗a|l|, ja∋a dar |aoa ∋ele|ar paja| ∃u∀−.
3KPK∃ PPr Pa∋a| 2ê ala∋ 0|v|der,
∃urga, Ro∗a|l|, Ja∋a, dar Laoa
3ele|ar Paja| ∃u∀
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, ja∋a, dar |aoa ∋ele|ar paja|
∃u∀.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 2ê urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 2ê (se|a|n 3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga,
ro∗a|l|, ja∋a dar |aoa ∋ele|ar paja| ∃u∀−.
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 2ê ala∋
0|v|der, ∃urga, Ro∗a|l|, Ja∋a, dar
Laoa 3ele|ar Paja| ∃u∀
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Pa∋a| 2ê ala∋ d|v|der, ourga, ro∗a|l|, ja∋a, dar |aoa ∋ele|ar
paja| ∃u∀.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
8
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
199
300
310
311
312
320
321
322
390
101
102
103
101
105
10ê
HAP|Kode Jen|s Pajak 411128 Untuk Jen|s Pajak PP∀ F|na| dan F|ska| Lua∋ Nege∋|
K00E
JEN|8
F|∋|a| Luar Neger| urlu| peroa∗arar F|∋|a| Luar Neger|.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr F|ra|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr F|ra|.
3∀P PPr F|ra| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar/d|∋elor ∗arg lercarlur
da|ar 3∀P PPr F|ra|.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2−.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 15 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 15.
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 19 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr F|ra| Pa∋a| 19.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al
(2−
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2−.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 15 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 15.
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 19 urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr F|ra| Pa∋a| 19.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
0|∋|orlo/∃urga 0o||ga∋|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ d|∋|orlo/ourga oo||ga∋|.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
Perga||rar la| ala∋ ∀arar
dar/alau ∃argurar
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ Perga||rar la| ala∋ ∀arar
dar/alau ∃argurar.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
Per∋eWaar ∀arar dar/alau
∃argurar
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ Per∋eWaar ∀arar dar/alau
∃argurar.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
∃urga 0epo∋|lo / ∀aourgar, Ja∋a
0|ro dar 0|∋|orlo 3∃l
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ ourga depo∋|lo/laourgar,
ja∋a g|ro dar d|∋|orlo 3∃l.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
lad|ar urd|ar
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ rad|ar urd|ar.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
∀rar∋a|∋| 3arar dar 0o||ga∋| d|
∃ur∋a Ele|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ lrar∋a|∋| ∋arar dar
oo||ga∋| d| ∃ur∋a Ele|.
10Z
108
109
110
111
112
113
111
115
11ê

JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN
8ET0RAN
100
300
310
320
390
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
Perjua|ar 3arar Perd|r|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ perjua|ar 3arar Perd|r|.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
Perjua|ar 3arar V||||
Peru∋araar Voda| verlura
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ perjua|ar ∋arar r||||
Peru∋araar Voda| verlura.
PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋
Ja∋a Kor∋lru|∋|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 1 a∗al (2− ala∋ ja∋a |or∋lru|∋|.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ Ja∋a
Pe|a∗arar 0a|ar Neger|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ ja∋a pe|a∗arar da|ar reger|.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ Ja∋a
Pe|a∗arar dar/alau Pereroargar
Luar Neger|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ ja∋a pe|a∗arar dar/alau
pereroargar |uar reger|.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ Ja∋a
Pereroargar 0a|ar Neger|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ ja∋a pereroargar da|ar reger|.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋
Pergra∋||ar PerWa|||ar 0agarg
Luar Neger|
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ pergra∋||ar perWa|||ar dagarg
|uar reger|.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ Po|a ∃ag|
la∋||
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ po|a oag| ra∋||.
PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ Kerja∋ara
∃erlu| ∃0∀
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 15 ala∋ |erja∋ara oerlu| ∃0∀.
PPr F|ra| Pa∋a| 19 ala∋ Reva|ua∋|
A|l|va ∀elap
urlu| peroa∗arar PPr F|ra| Pa∋a| 19 ala∋ reva|ua∋| a|l|va lelap.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41112∗ Untuk Jen|s Pajak PP∀ Non H|gas La|nnya
K00E
JEN|8
PPr Nor V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar ra∋a PPr Nor V|ga∋ |a|rr∗a.
3∀P PPr Nor V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr Nor V|ga∋ |a|rr∗a.
3KPK∃ PPr Nor V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr Nor V|ga∋ |a|rr∗a.
3KPK∃∀ PPr Nor V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr Nor V|ga∋ |a|rr∗a.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
10
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
11
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 411111 Untuk Jen|s Pajak PP∀ H|nyak ßum|
PPr V|r∗a| ∃ur| urlu| peroa∗arar ra∋a PPr V|r∗a| ∃ur|.
3∀P PPr V|r∗a| ∃ur| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr V|r∗a| ∃ur|.
3KPK∃ PPr V|r∗a| ∃ur| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr V|r∗a| ∃ur|.
3KPK∃∀ PPr V|r∗a| ∃ur| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr V|r∗a| ∃ur|.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411112 Untuk Jen|s Pajak PP∀ Cas A|am
PPr 0a∋ A|ar urlu| peroa∗arar ra∋a PPr 0a∋ A|ar.
3∀P PPr 0a∋ A|ar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr 0a∋ A|ar.
3KPK∃ PPr 0a∋ A|ar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr 0a∋ A|ar.
3KPK∃∀ PPr 0a∋ A|ar urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr 0a∋ A|ar.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
12
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
1∃
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 41111∃ Untuk Jen|s Pajak PP∀ La|nnya da∋| H|nyak ßum|
PPr La|rr∗a 0ar| V|r∗a| ∃ur| urlu| peroa∗arar ra∋a PPr |a|rr∗a dar| V|r∗a| ∃ur|.
3∀P PPr La|rr∗a 0ar| V|r∗a|
∃ur|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr |a|rr∗a dar| V|r∗a| ∃ur|.
3KPK∃ PPr La|rr∗a 0ar| V|r∗a|
∃ur|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr |a|rr∗a dar| V|r∗a| ∃ur|.
3KPK∃∀ PPr La|rr∗a 0ar| V|r∗a|
∃ur|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr |a|rr∗a dar| V|r∗a| ∃ur|.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41111∗ Untuk Jen|s Pajak PP∀ H|gas La|nnya
PPr V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar ra∋a PPr V|ga∋ La|rr∗a.
3∀P PPr V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr V|ga∋ La|rr∗a.
3KPK∃ PPr V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr V|ga∋ La|rr∗a.
3KPK∃∀ PPr V|ga∋ La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr V|ga∋ La|rr∗a.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
14
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
101
102
103
101
199
300
310
311
312
313
311
320
321
322
323
321
390
900
HAP|Kode Jen|s Pajak 411211 Untuk Jen|s Pajak PPN 0a|am Nege∋|
3elorar Va∋a PPN 0a|ar Neger| urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3P∀ Va∋a PPN 0a|ar Neger|.
3elorar PPN ∃KP l|da| oerWujud
dar| |uar 0aerar Paoear
urlu| peroa∗arar PPN lerularg ala∋ perarlaalar ∃KP l|da| oerWujud dar|
|uar 0aerar Paoear.
3elorar PPN JKP dar| |uar 0aerar
Paoear
urlu| peroa∗arar PPN lerularg ala∋ Perarlaalar JKP dar| |uar 0aerar
Paoear.
3elorar Keg|alar Veroargur
3erd|r|
urlu| peroa∗arar PPN lerularg ala∋ Keg|alar Veroargur 3erd|r|.
3elorar Per∗erarar A|l|va ∗arg
rerurul lujuar ∋eru|a l|da| urlu|
d|perjua|oe|||ar
urlu| peroa∗arar PPN lerularg ala∋ per∗erarar a|l|va ∗arg rerurul lujuar
∋eru|a l|da| urlu| d|perjua|oe|||ar.
3elorar Ala∋ Perga||rar A|l|va
0a|ar Rarg|a Re∋lru|lur|∋a∋|
Peru∋araar
urlu| peroa∗arar PPN ∗arg lerularg ala∋ perga||rar a|l|va da|ar rarg|a
re∋lru|lur|∋a∋| peru∋araar.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPN 0a|ar Neger|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPN
0a|ar Neger|.
3∀P PPN 0a|ar Neger| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPN 0a|ar Neger|.
3KPK∃ PPN 0a|ar Neger| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN 0a|ar Neger|.
3KPK∃ PPN Perarlaalar ∃KP
l|da| oerWujud dar| |uar 0aerar
Paoear
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN ala∋ perarlaalar ∃KP l|da| oerWujud dar| |uar 0aerar Paoear.
3KPK∃ PPN Perarlaalar JKP
dar| |uar 0aerar Paoear
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN ala∋ perarlaalar JKP dar| |uar 0aerar Paoear.
3KPK∃ PPN Keg|alar Veroargur
3erd|r|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN ala∋ Keg|alar Veroargur 3erd|r|.
3KPK∃ Perurgul PPN 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN ∗arg rerjad| |eWaj|oar perurgul.
3KPK∃∀ PPN 0a|ar Neger| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN 0a|ar Neger|.
3KPK∃∀ PPN Perarlaalar ∃KP
l|da| oerWujud dar| |uar 0aerar
Paoear
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN ala∋ perarlaalar ∃KP l|da| oerWujud dar| |uar 0aerar Paoear.
3KPK∃∀ PPN Perarlaalar JKP
dar| |uar 0aerar Paoear
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN ala∋ perarlaalar JKP dar| |uar 0aerar Paoear.
3KPK∃∀ PPN ala∋ Keg|alar
Veroargur 3erd|r|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN ala∋ Keg|alar Veroargur 3erd|r|.
3KPK∃∀ Perurgul PPN 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN 0a|ar Neger| ∗arg rerjad| |eWaj|oar perurgul.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
Perurgul PPN 0a|ar Neger| urlu| per∗elorar PPN da|ar reger| ∗arg d|purgul o|er Perurgul.
15
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
199
300
310
320
390
900

K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
199
300
310
311
320
321
390
900
HAP|Kode Jen|s Pajak 411212 Untuk Jen|s Pajak PPN |mpo∋
3elorar Va∋a PPN lrpor urlu| peroa∗arar PPN lerularg pada ∋aal |rpor ∃KP.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPN lrpor
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPN
lrpor.
3∀P PPN lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPN lrpor.
3KPK∃ PPN lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN lrpor.
3KPK∃∀ PPN lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN lrpor.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
Perurgul PPN lrpor urlu| per∗elorar PPN |rpor ∗arg d|purgul o|er perurgul.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411221 Untuk Jen|s Pajak PPnßH 0a|am Nege∋|
3elorar Va∋a PPr∃V 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar paja| ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3P∀ Va∋a PPr∃V 0a|ar Neger|.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr∃V 0a|ar Neger|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr∃V
0a|ar Neger|.
3∀P PPr∃V 0a|ar Neger| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr∃V 0a|ar Neger|.
3KPK∃ Va∋a PPr∃V 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr∃V 0a|ar Neger|.
3KPK∃ Perurgul PPr∃V 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr∃V 0a|ar Neger| ∗arg rerjad| |eWaj|oar perurgul.
3KPK∃∀ Va∋a PPr∃V 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr∃V 0a|ar Neger|.
3KPK∃∀ Perurgul PPr∃V 0a|ar
Neger|
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr∃V 0a|ar Neger| ∗arg rerjad| |eWaj|oar perurgul.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
Perurgul PPr∃V 0a|ar Neger| urlu| per∗elorar PPr∃V 0a|ar Neger| ∗arg d|purgul o|er perurgul.
1−
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
199
300
310
320
390
900
18
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
1∗
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 411222 Untuk Jen|s Pajak PPnßH |mpo∋
3elorar Va∋a PPr∃V lrpor urlu| peroa∗arar PPr∃V lerularg pada ∋aal |rpor ∃KP.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
PPr∃V lrpor
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| PPr∃V
lrpor.
3∀P PPr∃V lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr∃V lrpor.
3KPK∃ PPr∃V lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr∃V lrpor.
3KPK∃∀ PPr∃V lrpor urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr∃V lrpor.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
Perurgul PPr∃V lrpor urlu| per∗elorar PPr∃V lrpor ∗arg d|purgul o|er perurgul.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41121∗ Untuk Jen|s Pajak PPN La|nnya
3elorar Va∋a PPN La|rr∗a urlu| peroa∗arar PPN La|rr∗a ∗arg lerularg.
3∀P PPN La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPN La|rr∗a.
3KPK∃ PPN La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPN La|rr∗a.
3KPK∃∀ PPN La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPN La|rr∗a.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
HAP|Kode Jen|s Pajak 41122∗ Untuk Jen|s Pajak PPn ßH La|nnya
3elorar Va∋a PPr∃V La|rr∗a urlu| peroa∗arar PPr∃V La|rr∗a ∗arg lerularg.
3∀P PPr∃V La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P PPr∃V La|rr∗a.
3KPK∃ PPr∃V La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ PPr∃V La|rr∗a.
3KPK∃∀ PPr∃V La|rr∗a urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ PPr∃V La|rr∗a.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
20
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
199
300
310
320
390
21
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
199
300
310
320
390
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô11 Untuk ßea Hete∋a|
∃ea Velera| urlu| peroa∗arar pergguraar ∃ea Velera|.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p ∃ea
Velera|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| ∃ea
Velera|.
3∀P ∃ea Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P ∃ea Velera|.
3KPK∃ ∃ea Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ ∃ea Velera|.
3KPK∃∀ ∃ea Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ ∃ea Velera|.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô12 untuk Penjua|an ßenda Hete∋a|
Perjua|ar ∃erda Velera| urlu| peroa∗arar perjua|ar ∃erda Velera|.
Peroa∗arar Perdaru|uar ∋|p
∃erda Velera|
urlu| peroa∗arar paja| ∋eoe|ur d|lero|l|ar ∋ural |elelapar paja| ∃erda
Velera|.
3∀P ∃erda Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P ∃erda Velera|.
3KPK∃ ∃erda Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ ∃erda Velera|.
3KPK∃∀ ∃erda Velera| urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ ∃erda Velera|.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
22
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
100
300
310
320
390
900
2∃
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
300
24
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
300
25
K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
300

K00E
JEN|8 8ET0RAN KETERANCAN JEN|8
8ET0RAN
300
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô1∗ Untuk Pajak T|dak Langsung La|nnya
3elorar Va∋a Paja| ∀|da|
Larg∋urg La|rr∗a
urlu| peroa∗arar Paja| ∀|da| Larg∋urg La|rr∗a ∗arg lerularg.
3∀P Paja| ∀|da| Larg∋urg
La|rr∗a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3∀P Paja| ∀|da| Larg∋urg La|rr∗a.
3KPK∃ Paja| ∀|da| Larg∋urg
La|rr∗a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃ Paja| ∀|da| Larg∋urg La|rr∗a.
3KPK∃∀ Paja| ∀|da| Larg∋urg
La|rr∗a
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3KPK∃∀ Paja| ∀|da| Larg∋urg La|rr∗a.
Peroa∗arar ala∋ 3ural Kepulu∋ar
Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar
Keoeralar, alau Pulu∋ar ∃ard|rg
urlu| peroa∗arar jur|ar ∗arg ra∋|r raru∋ d|oa∗ar ∗arg lercarlur da|ar
3ural Kepulu∋ar Peroelu|ar, 3ural Kepulu∋ar Keoeralar, alau Pulu∋ar
∃ard|rg.
Perurgul Paja| ∀|da| Larg∋urg
La|rr∗a
urlu| per∗elorar Paja| ∀|da| Larg∋urg La|rr∗a ∗arg d|purgul o|er
perurgul.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô21 Untuk ßunga Penag|∀an PP∀
3∀P ala∋ ∃urga Perag|rar PPr urlu| peroa∗arar 3∀P ∃urga Perag|rar PPr.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô22 Untuk ßunga Penag|∀an PPN
3∀P ala∋ ∃urga Perag|rar PPN urlu| peroa∗arar 3∀P ∃urga Perag|rar PPN.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô2∃ Untuk ßunga Penag|∀an PPnßH
3∀P ala∋ ∃urga Perag|rar
PPr∃V
urlu| peroa∗arar 3∀P ∃urga Perag|rar PPr∃V.
HAP|Kode Jen|s Pajak 411ô24 Untuk ßunga Penag|∀an PTLL
3∀P ala∋ ∃urga Perag|rar P∀LL urlu| peroa∗arar 3∀P ∃urga Perag|rar P∀LL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful