SULIT Bahasa Melayu September 2008

PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA

PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS
______________________________________________________________

BAHASA MELAYU KERTAS 1 (1103/1)
PERATURAN PEMARKAHAN & SKEMA JAWAPAN

© Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs

SULIT

moz@c

BAHAGIAN A : Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan [ 30 markah ] PANDUAN PEMERIKSAAN : 1. Diharapkan calon dapat menghuraikan isi-isi berkaitan dengan usaha-usaha mempertahankan budaya warisan bangsa di negara kita. 2. Kemungkinan : Tiada KRITERIA PENSKORAN

PERINGKAT

MARKAH

KRITERIA - Karangan menepati bahan rangsangan - Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat - Penggunaan tanda baca yang betul dan tepat/kosa kata luas dan tepat - Wacana lengkap - Menggunakan ungkapan yang menarik - Idea relevan dengan tema dan dihuraikan dengan jelas dan matang Karangan menepati bahan rangsangan Bahasa gramatis dari segi kata dan ayat Penggunaan tanda baca yang betul dan tepat/kosa kata luas Wacana lengkap Menggunakan ungkapan yang menarik Idea relevan dengan tema dan dihuraikan dengan jelas Karangan masih menepati tema bahan rangsangan Bahasa masih gramatis dari segi kata dan ayat Penggunaan tanda baca masih betul Ejaan masih mengikut sistem ejaan rumi baru Wacana masih lengkap Idea masih relevan dengan tema. Huraian masih jelas

CEMERLANG

28 – 30 26 - 27

KEPUJIAN

23 – 25 20 - 22

MEMUASKAN

17 – 19 15 - 16

KURANG MEMUASKAN

12 – 14 10 - 11

- Karangan kurang menepati tema bahan rangsangan - Bahasa kurang gramatis dari segi kata dan ayat Kesalahankesalahan tatabahasa ketara. Ejaan masih mengikut sistem yang ketara. - Penggunaan kosa kata terhad - Wacana kurang lengkap - Idea masih kurang relevan dengan tema. Huraian kurang jelas

PENCAPAIAN MINIMUM

06 – 09 01 – 05

- Calon tidak menunjukkan penguasaan kemahiran menulis - Banyak kesalahan bahasa - Idea tidak menepati tema bahan rangsangan

1103/1 © 2008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs moz@c

SULIT

1

.periksa seperti biasa. Kesalahan format hendaklah ditolak maksimum 2 markah. Soalan 1 a. Kemungkinan 1103/1 © 2008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs moz@c SULIT 2 . dan perpaduan dalam kalangan pelajar. 4. disiplin diri yang tinggi. maksimum Peringkat Memuaskan. b. 3.1 markah -Kata panggilan -1 markah -Penutup ..BAHAGIAN B : Karangan Respon Terbuka [100 markah ] PERINCIAN PEMARKAHAN 1. : Calon hanya menghuraikan satu aspek sahaja . 2. Terlalu panjang – periksa seperti biasa hingga ke akhir karangan. Pemeriksaan dijalankan secara holistik berpandukan peringkat dan kriteria yang ditetapkan. Kemungkinan Soalan 2 a.1 markah Maksimum potongan: 2 markah : Calon dapat menulis teks ceramah tentang peranan institusi keluarga dalam pembentukan sahsiah remaja. Diharapkan : Tiada : Calon dapat menghuraikan kepentingan kegiatan kokurikulum bagi membina sifat kepimpinan. c. Format : Ceramah Markah dipotong jika tiada: -Kata alu-aluan . b. Jika karangan : a.diterima. Maksimum Peringkat Baik. Format b. Kurang daripada 350 perkataan.diterima. : Calon hanya memfokuskan kepada peranan ayah atau Ibu sahaja. Tiada pemotongan markah bagi kesalahan ejaan yang berulang. Kesalahan ejaan hendaklah ditolak ½ markah dan pemotongan maksimum ialah sebanyak 3 markah. Diharapkan c.

Soalan 4 a.diterima. c. Maksimum Peringkat Baik. Maksimum Peringkat Baik. : Calon hanya membincangkan kebaikan penganjuran sukan kepada rakyat atau negara sahaja – diterima. Diharapkan : Tiada : Calon dapat menyatakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menarik minat golongan muda terhadap sastera tradisional. Format b. Diharapkan c. Kemungkinan 1103/1 © 2008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs moz@c SULIT 3 . Kemungkinan : Tiada : Calon dapat menulis karangan yang berkaitan dengan peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa dan masyarakat dalam menangani gejala kanak-kanak hilang. Soalan 5 a. : Calon memberikan komen tentang satu daripada genre sastera tradisional sahaja – diterima. ( contohnya keluarga atau polis sahaja ). Diharapkan c. Format b. Format b. Kemungkinan : Tiada : Calon dapat menyatakan kebaikan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa kepada rakyat dan negara. : Calon hanya memfokuskan peranan sesuatu pihak sahaja.Soalan 3 a.

Pengolahan kurang menarik.Idea relevan mengikut tugasan.Ejaan dan tanda baca betul . pemerengganan kurang sesuai 1103/1 © 2008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs moz@c SULIT 4 . pantun.Pengolahan masih menarik dan perenggan masih sesuai .Wacana masih lengkap .Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan minimum .Ejaan dan tanda baca betul .Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis tetapi terdapat kesalahan minimum .BAHAGIAN B KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT MARKAH KRITERIA CEMERLANG 90 – 100 80 . pantun. dihuraikan dengan jelas dan matang disertakan dengan contoh yang sesuai Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan Penggunaan unsur bahasa bervariasi Gaya bahasa menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa.Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat . dihuraikan dengan jelas dan disertakan contoh yang sesuai .Gaya bahasa masih menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan seperti peribahasa.Penggunaan pelbagai jenis kata yang tepat .Penggunaan kosa kata umum . cogan kata atau frasa KEPUJIAN 73 – 79 66 – 72 .Pengolahan menarik dan berkesan serta pemerengganan sesuai .Idea masih relevan mengikut tugasan.Penggunaan kosa kata luas dan tepat . huraian isi masih jelas dan contoh masih sesuai .89 - Penggunaan pelbagai jenis kata yang luas dan tepat Penggunaan pelbagai ayat majmuk yang gramatis Ejaan dan tanda baca betul Penggunaan kosa kata luas dan tepat Idea relevan mengikut tugasan.Wacana lengkap dan terdapat kesinambungan idea yang jelas antara perenggan . cogan kata atau frasa BAIK 58 – 65 51 – 57 .Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan MEMUASKAN 43 – 50 36 – 42 - Penggunaan pelbagai jenis kata terhad Ayat kurang gramatis Ejaan dan tanda baca betul tetapi terdapat kesalahan yang minimum Penggunaan kosa kata umum dan terhad Idea masih relevan mengikut tugasan.Laras bahasa sesuai dengan tugasa . huraian isi kurang jelas dan contoh kurang sesuai .

jika ada (maksimum 2 markah ) Markah bersih Contoh : K = 80 -E = 3 -F = 2 -------------------75 – markah bersih -------------------------------------Perhatian : Bahagian A – tiada potongan markah untuk ejaan.Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang .Keseluruhan karangan sukar/tidak difahami Panduan Penandaan : Bahagian B 1. 2. Contoh : K = 20 1103/1 © 2008 Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs moz@c SULIT 5 . 4.Unsur bahasa dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan lemah PENCAPAIAN MINIMUM 11 – 20 01 – 10 .Pengolahan kurang menarik .Idea bercampur aduk.Gaya bahasa kurang menarik dari segi keindahan bahasa dan penggunaan ungkapan kurang berkesan KURANG MEMUASKAN 28 – 35 21 – 27 - Penggunaan kata kurang tepat Ayat tidak gramatis tetapi masih difahami Terdapat kesalahan ejaan dan bahasa yang ketara Idea bercampur aduk dan huraian tidak jelas/tidak berkembang dan contoh tidak sesuai .Pengolahan tidak menarik . Beri markah keseluruhan sahaja.Kesalahan ejaan dan tanda baca ketara . contoh tidak sesuai .Wacana tidak lengkap dan binaan perenggan tidak seimbang dan tidak sesuai . 3.Wacana kurang lengkap .. Beri markah keseluruhan Tolak ejaan (maksimum 3 markah) Tolak format .Keseluruhannya menunjukkan ayat tidak gramatis . tidak berkembang. huraian tidak jelas.

SULIT Bahasa Melayu September 2008 PEPERIKSAAN PERCUBAAN BERSAMA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2008 ANJURAN BERSAMA PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA SEKOLAH MENENGAH CAWANGAN NEGERI PERLIS DAN JABATAN PELAJARAN PERLIS ______________________________________________________________ BAHASA MELAYU KERTAS 2 (1103/2) PERATURAN PEMARKAHAN & SKEMA JAWAPAN © Hak Cipta Panitia Bahasa Melayu JPNPs SULIT moz@c .

Yang selebihnya tidak perlu diperiksa. Berikan markah bagi setiap isi yang tepat dan lengkap sahaja.Markah penuh Kertas 2 ialah 100 markah Soalan 1 Markah penuh 30 dibahagikan kepada: (a) Isi (b) Bahasa (a) Isi [20 markah ] Nota (i) Panduan mengira perkataan Perkataan yang dikira sebagai satu perkataan: (ii) (ii) (iii) nama khas perkataan berulang penggunaan kata depan di dan ke tarikh angka yang ditulis dengan nombor atau perkataan gelaran .10 markah Kira dan tandakan jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja sebelum diperiksa.20 markah . Periksa jawapan calon setakat 120 perkataan sahaja. Bahagian Markah Markah 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 5 4 16 (i) Pendahuluan (ii) Isi Tersurat (iii) Isi Tersirat (iv)Penutup/Kesimpulan 12 11 10 9 8 7 6 2 Jumlah Markah 20 moz@c 1 .

Meningkatkan gejala ponteng sekolah. 4. 2 Isi Tersirat [4 hingga 12 markah] 1. 2 Mendorong remaja untuk memikul tanggungjawab ke atas diri sendiri. SULIT Isi Tersurat [4 hingga 12 markah] 1. 2 Meningkatkan tahap disiplin seseorang remaja. Ghairah mencari wang. enggan meneruskan persekolahan.1103/2(PP) Pendahuluan/Pengenalan [2 markah] Petikan membincangkan manfaat/kelebihan/kebaikan/kepentingan remaja bekerja secara sambilan. [ 2m] Markah 2 2. Terpengaruh dengan gejala tidak sihat. 2 2 2 2 2 2 moz@c 2 . Lalai akan tanggungjawab terhadap pelajaran. 9. 2. Menjejaskan kesihatan/ tidak cukup tidur. 5. 2 Mengajar remaja untuk lebih berdikari. Mengelakkan masa lapang remaja terbuang begitu sahaja. 7. 5. 4. 8. Prestasi akademik merosot. Memahirkan pelajar dengan pengurusan masa yang terancang. 2 Melahirkan insan yang komited terhadap haluan hidup. 2 Membantu memupuk nilai murni dalam diri remaja. 3. 3. 2 Membentuk modal insan yang berjaya di dunia dan akhirat. 2 Mampu mengembangkan kebolehan interpersonal bagi seseorang remaja. 6. 6.

Kesimpulan/Penutup [2 markah ] Kesimpulannya. budaya bekerja sambilan dalam kalangan remaja perlu dikawal agar tidak mendatangkan impak negatif terhadap masa depan remaja . 2 moz@c 3 .

Tanda baca/ejaan betul Sederhana 12 .Struktur ayat/ tatabahasa masih memuaskan . Jika disalin bulat-bulat perkataan demi perkataan.Kesinambungan isi masih baik . ayat demi ayat walaupun jumlah perkataan kurang daripada 120 perkataan.10 7-9 Huraian Bahasa SULIT Baik 18 .4 . Maksimum: 10 markah ] (iv) moz@c 4 .Kesinambungan isi baik . tambah 1 markah lagi. Jika bahasanya kurang memuaskan.Pada keseluruhannya dalam serba kekurangan/ tidak memuaskan Nota (i) (ii) (iii) Jika bahasanya agak baik. [ Markah Bahasa.Kosa kata luas . Jika rumusan kurang 120 perkataan.1103/2(PP) (b) Bahasa [ 10 markah ] Asas pemberian bahasa tertakluk kepada markah isi seperti yang dinyatakan dalam jadual berikut: Peringkat Markah Isi Markah Bahasa 9 . berikan 0 markah.11 6-7 4-6 .Kosa kata masih memuaskan -Tanda baca/ejaan juga memuaskan Lemah 1-7 1.17 .Struktur ayat/tatabahasa baik . markah tidak dipotong. tolak 1 markah.14 8 .20 15 .

2.Isi tidak cukup/ kurang lengkap tetapi ayat gramatis .Jawapan tepat mengikut konteks / isi cukup dan ayat gramatis .Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis MARKAH 4 3 2 1 0 MARKAH 3 2 1 0 MARKAH 2 1 0 moz@c 5 .Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis . Jika disalin bulat-bulat daripada teks dan jawapan itu tepat/betul. 4.1103/2(PP) Soalan 2 Markah penuh 35 markah dibahagikan kepada: Soalan 2 (a) Soalan 2 (b) Soalan 2 (c) Soalan 2 (d) : : : : 9 markah 9 markah 8 markah 9 markah SULIT Perhatian bagi Soalan 2 (a) hingga 2 (d) 1. Kesalahan bahasa dan ejaan hendaklah ditolak ½ markah daripada markah keseluruhan yang diperoleh untuk setiap soalan.Jawapan tidak tepat / salah 2. Panduan Pemarkahan Soalan Pemahaman 1.Isi kurang lengkap dan ayat kurang gramatis . Jika ada kesalahan bahasa. Soalan 4 markah: DESKRIPSI .Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis . Soalan 3 markah: DESKRIPSI .Isi kurang lengkap/ kurag relevan dan ayat kurang gramatis . Jawapan hendaklah menggunakan ayat sendiri. 3.Isi tidak cukup/kurang lengkap tetapi ayat masih gramatis .Isi cukup dan lengkap/relevan dengan tugasan dan ayat gramatis . berikan separuh (50%) daripada markah yang diperuntukkan sahaja. tolak ½ markah. tolak ½ markah lagi. Jawab dalam bentuk ‘point’ . Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap.Jawapan kurang tepat / isi tidak cukup/ ayat gramatis atau tidak . 5.Isi tidak betul/tidak relevan dengan tugasan tetapi ayat gramatis 3.Isi cukup dan lengkap/relevan tetapi ayat kurang gramatis . Soalan 2 markah: DESKRIPSI .

1 .membuang/menghapuskan/melenyapkan pemikiran/minda terlalu bergantung kepada orang lain/ mengharapkan bantuan /pertolongan orang lain. 1 1 1 [Maksimum: 3 markah] (iii) .berpegang kepada ajaran agama 1 .sentiasa berunding/berbincang untuk menyelesaikan masalah 1 .1103/2(PP) Soalan 2 ( a) : Petikan Umum (i) SULIT Markah Maksud : . [Maksimum: 2 markah] (ii) .saling menghormati 1 .kerajaan/pihak berkuasa perlu mengawal aktiviti di pusat-pusat hiburan/ tempat yang menjadi tumpuan remaja 1 . 1 [Maksimum: 4 markah] Soalan 2 ( b) : Petikan Prosa Moden (i) .tidak bersikap angkuh/sombong/mementingkan diri sendiri 1 [Maksimum : 3 markah] moz@c 6 .masyarakat perlu lebih prihatin/melaporkan kepada pihak berkuasa kegiatan jika remaja terlibat dalam aktiviti tidak sihat.kucing Siam yang dikendong Deliah turut mengiau-ngiau seolah menyokongnya .peranan NGO/badan bukan kerajaan untuk menyediakan peluang kerja sambilan kepada remaja.majikan perlu mengawasi tindak tanduk pekerja mereka.seluruh ahli keluarga Deliah terkorban oleh tiga ledakan bom 1 1 1 1 [Maksimum : 3 markah] (ii) .pihak sekolah perlu memantau prestasi akademik pelajar yang bekerja sambilan 1 .untuk mencari duit poket.Deliah memanggilnya sesungguh hati . 1 .Deliah meraung dan menjerit memberitahu dirinya kini benar-benar yatim piatu .untuk menimba pengalaman .untuk meringankan beban keluarga . 1 .mengamalkan semangat toleransi/bertolak ansur 1 .peranan ibu bapa untuk mengawasi anak-anak.

pengorbanan .simpati .Jumari Jipan sanggup keluar mencari rezeki walaupun menghadapi ancaman serangan Jepun 1 .Jumari Jipan bertanggungjawab menjaga Deliah .ketabahan . 1 alang-alang menderhaka dan berbuat jahat biarlah mati dengan nama yang jahat.Jumari Jipan menyembunyikan botnya bagi mengelakkan dikesan Jepun 1 [Maksimum : 3 markah] Soalan 2 ( c) : Petikan Prosa Klasik (i) Maksud .keberanian .baiknya/ yang bersungguh-sungguh sebelum membuat/ melakukan sesuatu tindakan. .Jumari Jipan menjaga Deliah sebagai tanda semangat setiakawannya pada Ripin 1 1 1 1 Dua nilai dalam cerpen.1103/2(PP) (iii) SULIT Satu nilai dalam petikan. 1 .kasih sayang . .Jumari Jipan menjaga Deliah walaupun tiada pertalian darah 1 .baik hati . 1 tindakan Sultan terhadap Hang Tuah tanpa usul periksa 1 Hang Tuah yang banyak berjasa dan berbakti pun dihukum. [Maksimum : 2 markah] hatinya sakit kerana Hang Tuah yang tidak berdosa dihukum.bertanggungjawab.membuat/ memberikan pertimbangan yang wajar/ yang semasakmasaknya/ yang sebaik.Jumari Jipan sanggup mengorbankan masanya untuk menjaga Deliah.Jumari Jipan bersimpati terhadap Deliah yang Kehilangan seluruh ahli keluarganya. .kebijaksanaan . .Jumari Jipan tabah meneruskan kehidupannya ketika zaman peperangan 1 .Jumari Jipan menyayangi Deliah dan menjaga Deliah yang yatim piatu.setiakawan . 1 [Maksimum : 3 markah] (ii) moz@c 7 .

memujuk Hang Jebat menyerah diri 1 . 1 .meminta bantuan tokoh-tokoh agama untuk melembutkan hati Hang Jebat. 1 .menggunakan orang tengah untuk berbincang/ menyelesaikan masalah.meminta ahli keluarga terdekat untuk memberi nasihat kepada Hang Jebat. 1 [Maksimum : 3 markah] moz@c 8 . 1 .(iii) .memohon kepada Sultan untuk memberi pengampunan kepada Hang Jebat.

1 . 1 . 1 [Maksimum : 4 markah] moz@c 9 .perbuatan kejam akan membawa penderitaan terhadap orang lain. [Maksimum : 2 markah] berlaku peperangan.1 . 1 kesejahteraan sosial terjejas/ huru-hara/kacau-bilau. 1 ekonomi merosot/ terjejas.1103/2(PP) Soalan 2 ( d) : Sajak (i) SULIT Maksud .tempat /ruang /medan untuk berunding /bermesyuarat/bermusyawarah/ berbincang bertukar kepada pergaduhan/ pertengkaran/ perbalahan. 1 kejujuran/ketelusan semakin terhakis. 1 imej negara terjejas. 1 .kejujuran /keikhlasan akan menyatukan manusia.pegangan agama akan mewujudkan kesejahteraan hidup. 1 [Maksimum : 3 markah] (ii) (iii) Mesej .sikap bertolak ansur akan mewujudkan kesejahteraan hidup. 1 ketidakstabilan politik.sikap ego/angkuh/pentingkan diri akan menyukarkan usaha mencapai kedamaian.

Jika ayat yang dibina hanya daripada satu perkataan. Ayat tidak lojik = 0 markah 12. 7. hilang minat/tidak bernafsu. 4. beri ½ markah. berikan 0 markah. ubat guba-guna). hilang kemarahan/sejuk hati. Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih. 5. tidak mujarab (bisa racun. tolak ½ markah bagi setiap ayat. 13. tidak sedap pada pendengaran. 3 (a) Bina ayat (i) tawar . 10. Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa.saling meminta kurangkan harganya (sewa/tuntutan). Tolak ½ markah daripada keseluruhan markah jika terdapat kesalahan tatabahasa ejaan. tidak bersemangat. dan tanda baca. Jika memberikan makna dan tepat maknanya. tawar-menawar . berikan markah penuh 1 markah. Perkataan digunakan sebagai nama khas.1103/2(PP) Soalan 3 Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada: Soalan 3(a) Soalan 3(b) Soalan 3(c) Soalan 3(d) Soalan 3(e) Perhatian bagi soalan 3(a) : 6 markah : 6 markah : 6 markah : 6 markah : 6 markah SULIT 1. 9. 11. tolak ½ markah. 3. tidak masin (air). moz@c 10 . 8. berikan pertimbangan sebagai satu ayat. Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya. Isi tidak jelas. 2. Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat. berikan 0 markah. berikan 0 markah. Sengaja menambah atau mengubah imbuhan (jika berkenaan). Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul. Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/ jalan bahasa/ tanda daripada keseluruhan soalan. 6.tidak berasa apa-apa (makanan minuman).

ttunggang-langgang. wajah) senang-lenang . 3(b) Menggabung ayat selapis kepada ayat berlapis Jawapan. Jika ubah struktur dan maksud asal ayat = 0 markah. tatabahasa dan tanda baca.tenang (air. lintang-pukang - tidak menentu arahnya (orang berlari).00 pagi. [2 markah] atau Kebanyakan pelanggan datang dari daerah berdekatan kerana tertarik dengan tawaran harga yang murah dan berpatutan.1103/2(PP) (ii) lenang . perasaan. Tanda kesalahan ejaan. tiada satu pun yang kurang (iii) lintang - SULIT lebar (kawasan)/ lawan panjang atau bujur.berbahagia sekali. Nota: Soalan 3(b) a. bergerak bertempiaran. mengikut lebar sesuatu benda (garisan/potongan). b. (iii) Walau bagaimanapun kawasan pasar itu bukan sahaja sempit malahan/ malah tempat letak kenderaan juga agak terhad. [ 2 markah] (ii) Kebanyakan pelanggan yang datang dari daerah berdekatan tertarik dengan tawaran harga yang murah dan berpatutan. malang. [2 markah] atau Kawasan pasar itu sempit dan tempat letak kenderaan juga agak terhad [2 markah] moz@c 11 . pemidang yang mengikut lebar sesuatu benda (daun pintu/tingkap)/ pergi atau berlari ke segenap arah/garisan dari sudut ke sudut. (i) Pelbagai barang keperluan harian ada dijual di pasar sehari yang diadakan pada setiap hari Ahad mulai pukul 7. tolak ½ markah daripada keseluruhan markah.

beri 0 markah. (i) fail-fail berborak (ii) Bila biasa (iii) di kalangan punca fail berbual-bual/berbicara Apabila awam dalam kalangan tonggak/asas moz@c 12 . Jika tidak menyalin semula ayat. d. b. tolak ½ markah daripada keseluruhan markah. abaikan jika tidak mengubah maksud ayat.1103/2(PP) SULIT Nota: Soalan 3(c) dan 3(d) a. Lihat perkataan yang diuji sahaja. ada kesilapan tatabahasa. e. f. c. beri 0 markah. Sekiranya tambah perkataan lain/tukar/buang. Semasa menyalin ayat. Jika perkataan yang diuji salah ejaan. Jika mengubah struktur ayat. beri 0 markah. 3 (c) Kesalahan Penggunaan Ejaan (i) menlancarkan Leukimia (ii) Pengelibatan bermanafaat (iii) bebilion-bilion usahasama melancarkan Leukemia Penglibatan bermanfaat berbilion-bilion usaha sama 3 (d) Kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.

Jika susunan peribahasa terbalik. 3(e) Peribahasa (i) (ii) (iii) seperti ikan pulang ke lubuk/sirih pulang ke gagang/pinang pulang ke tampuk air dicencang tidak akan putus/ biduk lalu kiambang bertaut. tolak 1markah bagi setiap peribahasa berkenaan. tertinggal perkataan. moz@c 13 . ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi/ bapa borek anak rintik. tolak ½ markah daripada keseluruhan markah. beri 2 markah pada jawapan yang betul. c. Jika salah ejaan. b.1103/2(PP) Nota : Soalan 3(e) SULIT a. Jika jawapan yang diberikan lebih daripada 1.

Markah bahasa : Maksimum 2 markah. Markah maksimum isi ialah 6 markah bagi 2 isi perbandingan yang disertakan dengan contoh/huraian. Bahasa = 3 markah ( 2 isi + 2 contoh/huraian) = 4 markah Bahasa = 3 markah Jumlah = 7 markah Perhatian bagi (b) (i) (ii) (iii) Berikan 3 markah bagi setiap satu perbandingan/isi. 1103/2(PP) SULIT moz@c 14 . 3. Berikan 1 markah bagi pernyataan isi yang betul. Hilmi berkorban masa dan tenaga berulang-alik ke rumah Encik Bakar untuk belajar muzik. 2. Jawapan hendaklah dalam ayat yang sempurna/lengkap. 2. 3. SULIT Perhatian bagi (a) (i) (ii) (iii) (iv) Jawapan tepat berdasarkan satu daripada novel yang dipelajari. Othman berkorban tenaga dan masa dengan berulang-alik ke hospital untuk menziarahi isterinya yang sakit jiwa. BUKIT KEPONG 1. Othman berkorban meninggalkan keluarga untuk mengikuti latihan sebelum menjadi anggota polis. 2. Pak Karim sanggup berkorban dengan mengahwini bekas isteri Datuk Johari yang ditinggalkan dan merahsiakan identiti Hilmi. Hayati mengorbankan cintanya terhadap Hilmi dengan mengahwini Mohsin demi ketaatannya kepada ibu bapanya. Berikan 1 markah bagi contoh/huraian yang betul. Othman dan anggota polis yang lain berkorban nyawa demi mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong semasa serangan pengganas komunis. Soalan 4 (a) Peristiwa yang menunjukkan pengorbanan. Markah maksimum isi ialah 4 markah. sederhana/lemah = 1 markah. KONSERTO TERAKHIR 1. Pemberian markah bahasa berdasarkan impression.1103/2(PP) Soalan 4 Markah penuh 15 markah Perhatian bagi Soalan 4 1. Baik = 2 markah.

Hilmi sanggup berjaga malam semata. Othman sangat sayang pada isterinya dan sanggup berulang-alik ke hospital melawat isterinya yang sakit jiwa. Mak Piah(ibu Othman) keberatan untuk membenarkan Othman menyertai pasukan polis kerana bimbang akan keselamatan Othman. 3. PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT moz@c 15 .Soalan 4 (b) Nilai kasih sayang BUKIT KEPONG 1. Kasih sayang terhadap kekasih. Kasih sayang terhadap isteri. Othman dan anggota polis yang lain berjuang bermati-matian demi mempertahankan Rumah Pasung Bukit Kepong semasa serangan pengganas komunis.mata untuk memastikan tanamannya tidak dimakan serangga perosak/kumbang. 3. Hilmi dan Hayati saling menyayangi dan Hilmi mengabadikan kasih sayangnya melalui lagunya ‘Sebuah Intermeso’ 2. Kasih sayang kepada anak. KONSERTO TERAKHIR 1. 2. Kasih sayang kepada negara. Kasih sayang terhadap tanaman. Kasih sayang kepada keluarga Hayati sanggup berkahwin dengan Mohsin demi kasih sayangnya kepada ibu bapanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful