You are on page 1of 2

ANG ATING MGA MAGULANG

Isang pandaigdig na paniniwala ang kasabihang Walang magulang na naghahangad ng kasamaan ng anak. Magulang ang siyang gabay ng anak tungo sa isang magandang bukas. Magulang din ang siyang magsisilbing daan upang makamit ng anak ang tugatog ng tagumpay. Magulang lang at wala ng iba pa! Alam nating lahat na kung wala ang ating mga magulang ay wala rin tayo. Isang mahalagang biyaya ng Diyos ang ating mga magulang sa atin. Isang kayamanan na dapat nating bigyang-halaga at pag-ingatan. Ang mga magulang ay may kanya-kanyang paraan upang mapalaki nang maayos ang kanilang mga anak. Bawat magulang ay may kani-kanilang mga batas 0 alituntunin na sinusunod upang mahubog ang pagkatao ng kanilang mga anak. Di bat ang mga magulang ang siyang naging unang guro natin? Sila ang nagturo sa atin ng mga kagandahang-asal na dapat nating isagawa sa araw-araw. Sila rin ang nagmulat sa atin sa pagkakaroon ng pananampalataya sa Diyos. Bawat magulang ay naghahangad ng kabutihan ng kanilang mga anak. Dahil dito, pinipili ng ating mga magulang na magsakripisyo sa pagtatrabaho upang lahat ng ating mga pangangailangan ay kanilang matustusan. Ginagawa din nila ang lahat upang magkaroon tayo ng magandang kinabukasan. Isang paraan ay ang pagbibigay nila sa atin ng oportunidad na makapagaral. Makapag-aral upang madagdagan ang ating mga kaalaman at upang mahubog rin ang ating mga talento at personalidad. Sabi nga sa kasabihan,Ang edukasyon ay ang tanging pamana sa atin ng ating mga magulang na hindi maaagaw o makukuha ninuman. Kaya naman kinakailangang bigyang-halaga natin ang pagkakataon na ibinigay sa atin ng ating mga magulang upang makamit natin ang ating mga pangarap. Ang pagkakataon na umusbong at umunlad tayo.

Naaalala nyo pa ba kung paano kayo inaruga ng inyong mga magulang? Iyong mga sandali na pinapatahan nila tayo sa ating pagiyak? Iyong hinehele tayo para tayoy makatulog? Naaalala nyo pa ba ang mga sandaling iyon? Ang mga sandaling ang pagmamahal nila ay labis nating nadarama. Labis nilang pinadarama. Kung iyong pakaiisipin, malaki talaga ang ginampanang tungkulin ng ating mga magulang para sa atin. Malaki ang sakripisyo nila. Malaki ang paghihirap. Maraming pagsubok na pinagdaanan at maraming imposible ang nagawang possible alang-alang sa ating kapakanan!