Schoolgids Drijverschool 2009-2010

Schooltij is een groep van zes scholen voor primair onderwijs die onderwijskundig en op het gebied van personeel en financiën nauw met elkaar samenwerkt. De Schooltij-scholen ontwikkelen voor de kinderen een rijke en uitdagende leeromgeving. Zij bieden hierdoor een breed onderwijsaanbod waarin de ontwikkeling van de kinderen tot zelfsturing en zelfverantwoording centraal staat. De Schooltij-scholen vervullen een brede maatschappelijke rol in de verschillende Texelse dorpen, waarin sprake is van geïntegreerde voor-, tussen- en naschoolse opvang én samenwerking met verenigingen op het gebied van sport en cultuur. Dit leidt voor de Schooltij-scholen tot een herkenbaar profiel. Wij zien kinderen die met plezier naar school gaan Wij zien kinderen die actief en onderzoekend leren Wij zien kinderen die kunnen samenwerken Wij zien kinderen die respectvol met hun leefomgeving omgaan Wij zien kinderen die hobby’s hebben en die ook in en rond de school beoefenen Wij zien leerkrachten die van kinderen houden Wij zien leerkrachten die met plezier werken Wij zien leerkrachten die zich bewust zijn van de wereld om hen heen Wij zien leerkrachten die zelf graag leren Wij zien leerkrachten die in staat zijn een veilige uitdagende leeromgeving te creëren Wij zien ouders die graag in school komen Wij zien ouders die de school beschouwen als partner bij de ontwikkeling van hun kinderen en wij zien ouders die bereid zijn hun expertise in te zetten voor de school

Wij zien anderen uit het dorp, bijvoorbeeld de huisarts, de boer, de leesoma, een rol spelen in het leven van de school. Wij zien externe organisaties, bijvoorbeeld de muziekschool, de bibliotheek, de musea, die de kinderen gerichte activiteiten bieden. De Schooltij-scholen bieden brede zorg aan zoveel mogelijk kinderen. Zij onderhouden een nauwe samenwerking met instellingen voor jeugdzorg, het SBAO en SO. Wij zien leerkrachten en ondersteuners om deze kinderen heen staan met de bedoeling de autonomie van de kinderen te ontwikkelen. Als werkgever biedt Schooltij personeelsleden maximale ontplooiing, gevarieerde werkplekken en binnen mobiliteitsbeleid regelmatig een andere groep of school. Het financieel beleid is gericht op het in stand houden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in goed geoutilleerde gebouwen, een effectief management en een slanke ondersteuning, waardoor maximale inzet van middelen voor het onderwijsproces is gegarandeerd. Schooltij voert een actief personeels- en kwaliteitsbeleid. Wij zien onafhankelijke en deskundige bestuursleden Wij zien slagvaardige en ondernemende directeuren Wij zien effectieve en dienstverlenende ondersteuners

2

Inhoudsopgave
A B C C1 C2 C3 D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 G H I De Stichting Schooltij De resultaten van het onderwijs De zorg voor de leerlingen De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs De leerlinggebonden financiering Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS) De relatie van de scholen en de omgeving Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest Logopedie Schoolartsendienst Jeugdadviesteam Jeugdtandverzorging Motorische remedial teaching (MRT) Dyslexieteam De relatie met de andere scholen Overleg Texels Onderwijs (OTO) Het voortgezet onderwijs De ouder/verzorger Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Ouderbijdrage Klachtenprocedure Schoolverzekering Verantwoordelijkheid in en rondom de school Tussenschoolse en buitenschoolse opvang Veiligheidsbeleid Vervanging bij ziekte Sponsoring Verlofregelingen Belangrijke namen en adressen 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 13 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 6 6.1 6.2 7. 8 De school Richting Schoolgrootte Waar de school voor staat Uitgangspunten Het klimaat van de school De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Schooltijden Rooster bewegingsonderwijs Vakantierooster De samenstelling van het team Het onderwijs aan de kinderen Het schoolgebouw De zorg voor de kinderen Opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs De resultaten van ons onderwijs De leerkrachten De ouders Medezeggenschapsraad (MR) De Ouderraad (OR) De ontwikkeling van het onderwijs Praktische schoolzaken 14 14 14 15 15 15 16 16 17 17 17 18 18 23 24 24 24 25 25 26 27 28 29 29 30 31

Een woord vooraf
Deze schoolgids is bedoeld om al onze ouders/verzorgers zo goed mogelijk te informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs op onze school. Ook potentiële nieuwe ouders kunnen zich door het lezen van deze schoolgids een goed beeld van het onderwijs op onze school vormen. Tenslotte vormt de schoolgids een verantwoordingsdocument voor het bevoegd gezag en de onderwijsinspectie. Deze gids wil duidelijk maken waar de school voor staat, wat we belangrijk vinden en hoe we dat proberen waar te maken. Ouders/verzorgers weten op deze manier waar ze de school op aan kunnen spreken. Deze gids geeft veel praktische informatie over het werken op school in de diverse groepen, de leerlingenzorg, rapportage, schooltijden, vakantieregeling, klachtenregeling, enz. De onderwijskundige visie (zie de binnenkant van de kaft) zal ons strategisch beleid voor de komende jaren bepalen. We zetten hoog in, maar we beseffen ons terdege dat we daarbij nog een lange weg te gaan hebben. De gids is gemaakt op basis van de samenwerking die er binnen de Stichting Schooltij is gegroeid. Voor een groot deel zijn de afspraken, de procedures, de wijze van ondersteuning en de relatie met het bestuur voor de zes scholen binnen Schooltij gelijk. Deze onderwerpen vindt u in het algemene deel. De school is verantwoordelijk voor het schooldeel, waarin de schoolspecifieke zaken een plaats hebben gekregen. Deze gids wordt aan het begin van ieder schooljaar aan de kinderen meegegeven of bij inschrijving van een nieuwe leerling aan de ouders/verzorgers uitgereikt.

De schoolgids wordt jaarlijks door het bevoegd gezag vastgesteld, na instemming door de medezeggenschapsraad van de school. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad hoort in te stemmen met het algemene deel. Mocht u aanvullende vragen hebben over deze gids, wees dan zo vrij contact op te nemen met de schoolleiding of met de leerkracht van uw kind.

4

A

De Stichting Schooltij

B

De resultaten van het onderwijs

De stichting Schooltij is een samenwerkingsbestuur waarbij een zestal scholen is aangesloten. Het betreft de obs Jan Drijver in Den Hoorn, obs De Bruinvis in Oudeschild, obs Jac. P. Thijsse in Den Burg, obs Jacob Daalder in Oosterend, obs Durperhonk in De Cocksdorp en abbs Luberti in De Koog. De Stichting samenwerkingsbestuur Schooltij is een jonge stichting en functioneert sinds 1 januari 2009. Voor die tijd was het gemeentebestuur het bestuur van het openbaar onderwijs en was de Lubertischool aangesloten bij de stichting algemeen bijzonder primair onderwijs noord-oost Nederland. Na jarenlange discussie over de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs heeft de gemeenteraad besloten het openbaar onderwijs te willen verzelfstandigen, mits er tegelijkertijd sprake zou zijn van schaalvergroting. Na verschillende verkennende besprekingen vonden het openbaar onderwijs en de Lubertischool elkaar, met als resultaat bestuurlijke samenwerking binnen het samenwerkingsbestuur Schooltij. De dagelijkse leiding berust bij het collectief van directeuren dat op basis van een helder managementstatuut haar taak uitvoert. Iedere directeur is verantwoordelijk voor een aantal bovenschoolse beleidsportefeuilles. In het directeurenoverleg worden door het managementteam beslissingen genomen op het gebied van personeel, financiën, interne begeleiding, kwaliteitszorg en informatietechnologie. Tot 1-8-2009 berust het voorzitterschap van het managementteam bij dhr. Ernst Engbrenghof, tevens directeur van de Jac. P. Thijsseschool. Een van de nieuwe speerpunten binnen de organisatie van Schooltij zal het ontwikkelen van een goede managementstructuur met ondersteuning van een staf zijn.

Resultaten kun je op vele manieren weergeven. Scholen gebruiken verschillende vormen van rapportage. Naast de schriftelijke rapportage vinden ook (ouder)gesprekken plaats. Resultaten hebben te maken met de mogelijkheden van de individuele leerling, worden beïnvloed door omstandigheden en geven vaak een momentopname weer. Elke school binnen Schooltij gebruikt methodegebonden toetsen en methodeonafhankelijke toetsen, die samen de resultaten van het onderwijs weergeven. U kunt op ieder moment de resultaten van de diverse toetsen van uw kind op de school inzien. De onderwijsinspectie onderzoekt in principe iedere school eens per jaar (door een schoolbezoek of door het laten invullen van een vragenlijst). De resultaten van deze schoolonderzoeken kunt u terugvinden op www.onderwijsinspectie.nl . In het schooldeel vindt U een overzicht van de uitstroomgegevens van het laatste schooljaar.

C

De zorg voor de leerlingen

De zorg voor leerlingen betreft uiteraard alle leerlingen binnen de school. Hierbij kan het gaan om kinderen met ontwikkelingsachterstanden, kinderen met gedragsproblemen, kinderen met een ‘rugzak’ of kinderen die bovengemiddeld presteren. De wijze waarop de scholen binnen Schooltij de zorg voor de leerlingen in de praktijk brengen, kan verschillen. Iedere school beschikt echter over een eigen interne begeleider en gebruikt een leerlingvolgsysteem. Ook in het schooljaar 2009-2010 bezoeken de intern begeleiders netwerk5

bijeenkomsten en worden scholingen gevolgd. In samenwerking met de Stichting Samenwerkingsschool functioneert er een bovenschools zorgteam dat de intern begeleiders op school adviseert en ondersteunt bij het bepalen en vormgeven van de hulp aan zorgleerlingen en bij een mogelijke verwijzingsprocedure.

C2

De leerlinggebonden financiering

C1

De Kompasschool, voorziening voor speciaal basisonderwijs

De Kompasschool, onderdeel van de Stichting Samenwerkingsschool, is de school voor leerlingen van het hele eiland die uiteindelijk niet goed kunnen worden opgevangen op de eigen school. In samenwerking met de Stichting Samenwerkingsschool wordt gewerkt aan een verbrede toelating en aan het ontwikkelen van een ‘groene variant’ van het eerste jaar praktijkonderwijs. De feitelijke aanmelding voor de school voor speciaal basisonderwijs gebeurt door u als ouders. Over het algemeen is er dan reeds een lange weg van extra hulp, ondersteuning, testen en soms een verlengde periode op de basisschool aan vooraf gegaan. Dit alles dient in overleg en met toestemming van u als ouder/verzorger te gebeuren. Toekenning van plaatsing op de Kompasschool gebeurt door een onafhankelijke commissie (PCL), waarin naast een vertegenwoordiger van de Kompasschool, een orthopedagoog, een deskundige basisonderwijs en een jeugdarts zitting hebben.

Kinderen die recht hebben op een zgn. leerlinggebonden budget (‘rugzak’) zijn welkom op de scholen binnen Schooltij. Iedere school doet zijn uiterste best om een passend onderwijsaanbod voor deze kinderen te realiseren. Een en ander is echter wel aan een aantal voorwaarden verbonden, vastgelegd in het Protocol Leerlinggebonden Financiering dat op alle scholen aanwezig is. De zorgbreedte en de grenzen van de zorg van de scholen verschillen onderling en bepalen ook de inhoud van het bedoelde protocol.

C3

Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS)

De Stichting Schooltij participeert binnen het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School – Kop van Noord-Holland (WSNS). Hierbinnen bepalen alle deelnemende scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs de vormgeving van de regionale leerlingenzorg. De wetgeving verandert de komende jaren, zodat deze regionale samenwerking nog belangrijker wordt om een goede zorgstructuur op Texel te kunnen handhaven. Op Texel wordt dit jaar een studiedag georganiseerd met de titel “Geen kind op de gang”, die als opstap dient naar het versterken van passend onderwijs op de reguliere basisscholen.

6

D

De relatie van de scholen en de omgeving

De scholen staan niet alleen in hun zorg voor de leerlingen. Schooltij werkt samen met andere instellingen om goed onderwijs en goede (jeugd)zorg voor alle leerlingen te kunnen garanderen.

Ook kinderen uit andere jaargroepen kunnen op verzoek van de ouders en/of de leerkracht voor onderzoek aangemeld worden. Voor behandeling zal de logopedist naar een collega in de vrije vestiging doorverwijzen. Voor meer informatie over logopedische hulp kunt U contact opnemen met de logopedist via de onderwijsbegeleidingsdienst.

D1

Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest

D3

Schoolartsendienst

De scholen binnen Schooltij maken o.a. gebruik van het aanbod dat deze onderwijsbegeleidingsdienst biedt. Scholing, begeleiding en ondersteuning kan zich richten op het team, een groep leerkrachten binnen Schooltij, de individuele leerkracht en/of de leerling in de vorm van een onderzoek. In het schooljaar 2009-2010 subsidieert de gemeente de leerlingonderzoeken en de begeleiding in de onderbouw voor de jonge risicokinderen. Hiernaast staat het iedere school vrij om diensten af te nemen bij andere instellingen voor onderzoek, advisering of ondersteuning.

De leerlingen worden tijdens de schoolperiode enige malen onderzocht door de schoolarts en/of een verpleegkundige. Bij bijzonderheden wordt doorverwezen naar de huisarts. Aan gehoor- en gezichtsvermogen wordt extra aandacht besteed. Als de ouder/verzorger, de leerkracht of de leerling zelf zich zorgen maakt over de ontwikkeling of het functioneren op school en/of thuis, kan een extra onderzoek of gesprek plaats vinden met de schoolarts of verpleegkundige.

D4 D2 Logopedie

Jeugdadviesteam

Er wordt, binnen de zich voordoende mogelijkheden, via de onderwijsbegeleidingsdienst een logopedische screening in groep 2 verricht. Daarbij wordt gelet op taal, spraak, gehoor, stem en mondgedrag. De screeningsgegevens worden met de leerkracht besproken en in onderling overleg wordt bekeken welke leerlingen voor nader onderzoek, controle of een kortdurende behandeling in aanmerking komen.

Alle Texelse scholen nemen deel aan het project Jeugdadviesteam (JAT). Hierdoor is het mogelijk om laagdrempelig te komen tot afstemming tussen leerlingzorg op school en jeugdzorg in de thuissituatie. Een medewerker van het JAT begeleidt de ouders en/of de school bij hulpvragen

7

D5

Jeugdtandverzorging

D7

Dyslexieteam

De bus van de schooltandarts komt twee keer per jaar naar de scholen toe. De leerlingen gaan zelfstandig in kleine groepjes, of bij de 4-jarigen soms met de leerkracht of de ouder/verzorger, naar de bus om het gebit te laten controleren. U ontvangt een schriftelijk verslag van de controle of behandeling.

D6

Motorische remedial teaching (MRT)

In het schooljaar 2008-2009 is gestart met de vorming van een dyslexieteam voor alle Texelse scholen (po en vo). Het is de bedoeling dat alle scholen op Texel zich laten ondersteunen door het dyslexieteam. In dit team zitten experts uit het primair en voortgezet onderwijs. Zij ondersteunen de scholen met adviezen t.a.v. het omgaan met dyslexie en er wordt bekeken welke werkzaamheden in het kader van dyslexie door het team uitgevoerd gaan worden.. Het dyslexieteam gaat het dyslexiebeleid van de scholen op elkaar afstemmen en onderzoekt de mogelijkheden om in de toekomst op Texel een uitgebreid(er) dienstenpakket aan te bieden.

Er zijn kinderen die een achterstand vertonen in de motorische ontwikkeling (schrijven, bewegen, houding). Door middel van MRT wordt getracht de motoriek extra te stimuleren, opdat het kind zich beter en vrijer gaat bewegen en aan zelfvertrouwen wint. Alle kinderen worden gescreend door een deskundige (vak)leerkracht. Dit gebeurt in eerste instantie tijdens de reguliere lessen bewegingsonderwijs. Naar aanleiding van de screening en in overleg met de ouders kan overgegaan worden tot het geven van MRT. Bij MRT wordt hoofdzakelijk de grove motoriek “behandeld”.

E
E1

De relatie met de andere scholen
Overleg Texels Onderwijs (OTO)

De scholen binnen Schooltij hebben voor veel zaken te maken met het gehele Texelse onderwijs. Hiertoe nemen de directeuren van de scholen deel aan het Overleg Texels Onderwijs (OTO). Onderwerpen die hier besproken worden hebben o.a. betrekking op onderwijshuisvesting, cultuureducatie, meerkansenbeleid, het muziekonderwijs in de vorm van instrumentale muzikale vorming, gezamenlijke sportactiviteiten enz. Het OTO is hierin de belangrijkste onderwijsgesprekspartner voor de gemeente Texel. 8

E2

Het voortgezet onderwijs

F1

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Op Texel gaan de leerlingen na de basisschool meestal naar de OSG “De Hogeberg” in Den Burg. Een klein aantal kinderen vertrekt naar een school aan de overkant. Het uiteindelijke schooladvies Voortgezet Onderwijs wordt in groep 8 gegeven, maar al vanaf groep 7 start het adviseringstraject, ondersteund door een onafhankelijke toets (de Cito-Entreetoets 7). U wordt natuurlijk vanaf het begin betrokken bij deze advisering. Vanuit de OSG ontvangt u een uitnodiging voor een informatieavond over de verschillende richtingen die de school biedt. De schoolverlaters bezoeken in groep 8 een lesmiddag die de OSG “de Hogeberg” aanbiedt voor haar toekomstige brugklassers.

De GMR, het bestuur en het management staan voor een gemeenschappelijk belang, namelijk kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor kinderen en personeel. Binnen Schooltij is de GMR het belangrijkste inspraakorgaan. Alle (bovenschoolse) onderwerpen aangaande personeel, financiën en onderwijskwaliteit worden hier besproken. Elke school is binnen de GMR vertegenwoordigd door een personeelslid en een ouderlid.

F2

Ouderbijdrage

F

De ouder/verzorger

Op de scholen bepalen de ouders, door jaarlijkse vaststelling en in overleg met de MR, op een ouderraadsvergadering, de hoogte van de vrijwillige bijdrage. Deze bedragen staan in het schooldeel vermeld. De ouders bepalen eveneens de wijze van besteding van het geld.

Het belangrijkste voor u zal het contact met de school, de leerkrachten en met uw medeouders/verzorgers zijn. Informatievoorziening vanuit Schooltij gaat naar ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR) van uw school. De vergaderingen van zowel de OR, MR als gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) zijn openbaar en worden tijdig via nieuwsbrieven aangekondigd.

F3

Klachtenprocedure

Het kan gebeuren dat er zich iets voordoet op school waar u zo ontevreden over bent dat u een klacht in wilt dienen. Maar hoe gaat dat? Bij wie moet u zijn? Het bestuur van Schooltij heeft een klachtenregeling voor het primair onderwijs. Uiteraard probeert u in overleg met de leerkracht en/of de directie tot een oplossing van het probleem te komen, maar als dat niet bevredigend verloopt, kunt u een officiële klacht in dienen. Dan komt u bij de vertrouwenspersoon terecht (zie hieronder en bij I: Belangrijke namen en adressen). Als u hierbij 9

ondersteuning nodig heeft, dan is er op elke school een contactpersoon die u kan helpen (zie het schoolspecifieke deel). De procedure verloopt als volgt: de vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis waar u ontevreden over bent zich leent voor een officiële klacht en waar die terecht moet komen ook gaat de vertrouwenspersoon met u na of de zaak eventueel opgelost kan worden via een gesprek met de betrokkene. Als de kwestie tot tevredenheid van alle partijen op deze manier opgelost kan worden, dan is het de wereld uit en hoeven geen verdere stappen ondernomen te worden wilt u een officiële klacht indienen, dan begeleidt de vertrouwenspersoon u, helpt u om de klacht duidelijk onder woorden te brengen en kan hulp verlenen bij het indienen van de klacht bij de klachtencommissie, de politie of de vertrouwensinspecteur (in gevallen van mishandeling en/of seksuele intimidatie) daarna wordt de klacht in behandeling genomen door de landelijke klachtencommissie, die advies uitbrengt aan het bevoegd gezag, het bestuur van de Stichting Schooltij. het bestuur laat alle betrokkenen vervolgens weten welke beslissing genomen is en welke maatregelen er eventueel genomen worden. De vertrouwenspersoon voor Schooltij is mevrouw Geerdes-Maas. U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht (zonodig via de contactpersoon op de school waarop uw kind zit) als u overweegt om een klacht in te dienen. In specifieke gevallen kunt u rechtstreeks contact opnemen met het Centraal Meldpunt Vertrouwensinspecteurs (tel. 0900-1113111) of de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, maar als er aanleiding voor is weet u de weg.

F4

Schoolverzekering

Tijdens de schooluren en op weg naar school dekt de schoolongevallenverzekering de gevolgen van een ongeval (waar niet door een voorliggende verzekering voor verzekerd is en tot een bepaald maximum). Deze verzekering geldt ook als de kinderen tijdens de schooluren voor geplande activiteiten het gebouw verlaten. Dit kan onder geleide van een leerkracht en/of ouder zijn. Schade aan persoonlijke eigendommen zoals brillen, jassen of fietsen vallen niet onder schoolongevallenverzekering, ook niet als de schade onder schooltijd ontstaat. Als een dergelijke situatie zich voordoet dienen de betrokken ouders dit onderling te regelen. Schade moet verhaald worden op uw eigen WA-verzekering of die van de tegenpartij. De school kent wel een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor leerkrachten. Ouders, die assisteren tijdens schooluren, vallen eveneens onder deze verzekering. Niet verzekerd zijn voertuigen die door ouders voor het vervoer van de leerlingen van en naar een evenement worden ingezet. Iedere ouder/verzorger heeft dan dezelfde verantwoordelijkheden ten aanzien van de veiligheid als elke andere bestuurder van een voertuig.

10

F5

Verantwoordelijkheid in en rondom de school

F7

Veiligheidsbeleid

Als ouder/verzorger gaat u er terecht van uit dat tijdens de schooltijden de verantwoordelijkheid voor uw kind bij de school ligt. Maar kinderen vertrekken eerder van huis en ook na de schooltijd zijn ze niet direct weer thuis. Een kwartier voor de school begint is er toezicht waarbij de school verantwoordelijk is. In alle pauzes is er pleinwacht. Na schooltijd is er geen pleinwacht en beperkt de verantwoordelijkheid van de school zich tot hetgeen zich binnen in het gebouw afspeelt. Dit tot een kwartier na de schooltijd, tenzij daar (incidenteel) andere afspraken over zijn gemaakt.

Voor alle scholen op Texel is een agressieprotocol vastgesteld. Naast de verplichting om personeelsleden op te leiden tot bedrijfshulpverleners is in het schooljaar 2007-2008 een Schooltij-BHV-plan afgerond, waarin bepaalde procedures worden vastgelegd en waarin beleidsmatig wordt bepaald welke zaken op een school moeten worden verbeterd om een veilige en prettige werkomgeving voor alle kinderen, ouders en medewerkers te kunnen garanderen.

F6

Tussenschoolse en buitenschoolse opvang

F8

Vervanging bij ziekte

Elke school biedt een overblijfregeling. Op de scholen die een continurooster kennen vindt het eten en (buiten) spelen onder verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht plaats. Soms worden ouders hierbij ingeschakeld voor hand- en spandiensten. De overige scholen kennen een overblijfregeling waarvoor ouders of een organisatie verantwoordelijkheid draagt. Vaak wordt hiervoor een onkostenvergoeding gevraagd. Het Overleg Texels Onderwijs heeft een convenant met twee organisaties voor buitenschoolse opvang afgesloten. Ouders die behoefte hebben aan georganiseerde buitenschoolse opvang kunnen hierover op school informatie verkrijgen.

Bij ziekte of verlof doen we een beroep op een invalleerkracht. Als er geen directe vervanging beschikbaar is zal de school alle mogelijkheden tot interne verschuivingen of ruiling van compensatiedagen onderzoeken en gebruiken. Het verdelen van de groep(en) kan maximaal voor een dag indien dat redelijkerwijs mogelijk is. Mochten alle voorgaande mogelijkheden geen oplossing bieden dan krijgt de groep vrij. Voor leerlingen, die thuis geen opvang hebben, wordt er binnen de school opvang geregeld. De directeur, IB-er en ICT-er worden in principe niet voor vervanging ingezet.

11

G

Sponsoring

Schooltij volgt de richtlijnen zoals deze zijn beschreven in het Landelijk Convenant Sponsoring. In de praktijk wordt met sponsoring terughoudend omgegaan en wordt sponsoring waarvoor een tegenprestatie wordt verlangd geweigerd.

H

Verlofregelingen

Volgens de Leerplichtwet kunnen leerplichtige kinderen alleen vakantie buiten de schoolvakanties krijgen als een van de ouders/verzorgers vanwege de specifieke aard van zijn/haar beroep/werk niet in de gelegenheid is om in een van de vastgestelde schoolvakanties met zijn/haar kinderen vakantie op te nemen. Buiten de schoolvakanties om kan er ook verlof opgenomen worden in verband met gewichtige omstandigheden (denk hierbij aan een huwelijk of sterfgeval) of wettelijke / godsdienstige verplichtingen. Verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur van de school. Vakantieverlof: vakantieverlof moet twee maanden van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur. Een verlofaanvraag binnen de termijn van twee maanden wordt afgewezen. Bij een aanvraag voor vakantieverlof dient u een werkgeversverklaring te overleggen. Zonder deze verklaring van de werkgever wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.. Het is wettelijk niet toegestaan om de eerste twee weken van het schooljaar vakantieverlof te verlenen. Bovendien is het uitermate onwenselijk als het kind tijdens vastgestelde toetsperiodes afwezig is. Een kind dat tijdens de toetsperiode anders dan door ziekte of bijzondere omstandigheden afwezig is wordt niet automatisch in de gelegenheid gesteld de toets op een later tijdstip alsnog te

maken. De school is niet verplicht rekening te houden met de afwezigheid van een kind in verband met buitenreguliere vakantiedagen. Een aanvraag voor vakantieverlof kan maar eenmaal per schooljaar worden gedaan voor ten hoogste 10 schooldagen. Bij een afwijzing is beroep bij de ambtenaar leerplichtzaken mogelijk. Mocht een verzoek om verlof voor uw kind meer dan 10 schooldagen betreffen, dan moet u dit rechtstreeks bij de ambtenaar leerplichtzaken aanvragen. Op verzoek van de gemeente wordt door de Texelse scholen scherper toegezien op het zgn. luxe-verzuim, dit om ongeoorloofd schoolverzuim tegen te gaan. (Voor nadere informatie betreffende de verlofregeling verwijzen we u naar de informatiefolder van de gemeente Texel)

12

I

Belangrijke namen en adressen

Bevoegd gezag Stichting Schooltij Postbus 61, 1790 AB Den Burg Voorzitter managementteam Dhr. E. Engbrenghof Tel.: 06 222 528 00 Vertrouwenspersoon Schooltij Mevr. Geerdes-Maas Tel. 0229-253392 (bij dit nummer krijgt men de adm. van de Jeugdgezondheidszorg in Hoorn en vandaar volgt verdere verbinding) Leerplichtambtenaar Dhr. V. Bais – gemeente Texel Tel.: 0222 362121 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Voorzitter: mevr. L. Mantel - mantele@xs4all.nl Secretaris: Margreeth van Dijk - marvd@xs4all.nl

De scholen OBS De Bruinvis Trompstraat 1, 1792 BJ Oudeschild Tel.: 0222 313893 - bruinvis@texel.com Directeur dhr. A. Hoven OBS Jacob Daalder Vliestraat 26, 1794 AV Oosterend Tel.: 0222 318903 - daalderschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker OBS Jan Drijver Naalrand 2, 1797 AR Den Hoorn Tel.: 0222 319355 - drijverschool@texel.com Directeur dhr. H. Dekker OBS Durperhonk Klimpstraat 27, 1795 AL De Cocksdorp Tel.: 0222 316516 - durperhonk@texel.com Directeur mevr. N. Kant OBS Jac. P. Thijsse Keesomlaan 15, 1791 DA Den Burg Tel.: 0222 313879 - thijsseschool@texel.com Directeur dhr. E. Engbrenghof ABBS Lubertischool Brink 29, 1796 AH De Koog Tel.: 0222-317778 lubertischool@texel.com Directeur dhr. I van Houselt

Externe personen en instanties Inspectie van het Onderwijs Tel.: 023 5483489 - Info@owinsp.nl www.onderwijsinspectie.nl Vragen over het onderwijs Tel.: 0800 8051 Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Tel.: 0900 1113111 Landelijke Klachten Commissie Postbus 162, 3440 AD Woerden Tel.: 0348 405245, www.lgc-lkc.nl Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder Tel.: 0223 677177 GGD (schoolarts) Grotewallerweg 1, 1742 NM Schagen Tel.: 0224 720620 Logopedie - Onderwijs Begeleidingsdienst Noordwest Industrieweg 18A, 1785 AG Den Helder Tel.: 0223 677177 Vereniging Openbaar Onderwijs VOO Postbus 60182, 1320 AE Almere Tel: 036 5331500 Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) Tel. 070-3315252, Bezuidenhoutseweg 251-253, Den Haag

13

1

De school

De openbare basisschool “Jan Drijver” is de enige basisschool in Den Hoorn. De naam Jan Drijverschool komt van dhr. Jan Drijver, die op 29 sept. 1886 in Den Hoorn werd geboren. Jarenlang was hij secretaris-penningmeester en later ook voorzitter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Ook was hij enige tijd secretaris-penningmeester van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels. Hij schreef een aantal bekend geworden boeken over vogels o.a. het bekende "Texel, het vogeleiland". De school is prachtig gelegen aan de rand van Den Hoorn met aan de achterzijde vrij uitzicht over de bollenvelden en de duinen. Er zijn 5 groepslokalen, een gymlokaal en diverse nevenruimten. Rondom de school is een zeer ruime speelplaats met diverse speeltoestellen, een sportveld, een basketbalplein en een grote zandbak.

De acht groepen zijn verdeeld over vier combinatiegroepen. Daarin verzorgen 7 leerkrachten het onderwijs. Er is een vakleerkracht voor bewegingsonderwijs en schoolzwemmen. Hiernaast worden een aantal ondersteunende taken verricht door een conciërge. De directeur is ca. vier dagdelen per week op school aanwezig. Hij is tevens directeur van de Jacob Daalderschool in Oosterend.

1.1

Richting

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsbestuur stichting Schooltij. Onze school is een openbare school. Een school, die toegankelijk is voor elke leerling. Dus geen uitsluiting van leerlingen om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen of onderscheid naar ras of sekse. Inhoudelijk wordt Schooltij aangestuurd door het managementteam van vijf locatiedirecteuren.

1.2

Schoolgrootte

Onze school telde op 1 oktober 2008 80 leerlingen. De prognoses voor de komende jaren laten een terugloop in leerlingenaantal zien, omdat er, eilandbreed overigens, weinig kinderen worden geboren. We beginnen dit schooljaar met 69 leerlingen.

2

Waar de school voor staat

2.2

Het klimaat van de school

2.1

Uitgangspunten

Het doel van ons onderwijs is dat de kinderen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen een zo hoog mogelijk, bij het kind passend, niveau bereiken. In de groepen wordt zowel klassikaal als gedifferentieerd gewerkt. We proberen de kinderen ‘onderwijs op maat’ te bieden. We hanteren als pedagogisch uitgangspunt ‘brede zorg voor alle kinderen’. Dit geldt zowel voor de kinderen die wat extra aandacht nodig hebben als voor de meerbegaafde kinderen. Hulpmiddelen hierbij zijn de interne begeleiding en een goed observatie- en leerlingvolgsysteem.

Niet alleen de onderwijstaak van de school is van belang. Onze school wil ook een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen weten. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen heeft daarom structurele aandacht. Aspecten hiervan zijn het zelfvertrouwen van kinderen, het dragen en delen van verantwoordelijkheid en het leren omgaan met elkaar. Veel mensen beseffen, dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De school streeft er naar de kinderen zich thuis te laten voelen. Dan kan een kind zich het best ontwikkelen. We willen een ongedwongen sfeer realiseren. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt hoog gewaardeerd. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Waar ze worden overtreden, moet over het waarom van de regel gepraat kunnen worden. Begrip moet voorop staan, niet de regel zelf. Veel moet in onze ogen mogelijk zijn. Grenzen worden gelegd, waar anderen last gaan ondervinden. Onze school wil een plaats zijn waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren. Veel lessen zijn interactief: met elkaar spreken, denken, onderzoeken. Zo lang mogelijk houden wij de groep bij elkaar. Maar het kan voorkomen dat een kind een jaar langer over een bouw van twee jaren doet of dat een kind een leerjaar versnelt. Maar dit zullen uitzonderingen zijn: aanpassen van de gestelde taken en verscheidenheid in de verwerking lijkt ons een betere oplossing. Dat aanpassen kan zowel tot uitbreiding als tot beperking van de leerstof leiden. 15

De Jan Drijverschool staat voor onderwijs, dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. We richten ons op een maatschappij, die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook ons onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken wij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen wij vernieuwend bezig te zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede zaken behouden kunnen blijven.

In bijzondere gevallen, als de stof voor een kind te moeilijk wordt, of als het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Altijd staat het onderwerp 'leerling-bespreking' op de agenda van de teamvergadering. Achterblijvende of juist zeer goede leerprestaties worden overigens niet alleen door de leerkracht gesignaleerd. Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat markante leerprestaties, de hogere zowel als de lagere, in kaart gebracht worden. Als u uw kind hoort praten over “niet naar school willen” trekken wij ons dat aan. Graag zouden wij de reden willen weten om te kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Wij denken dat graag naar school gaan aan de wieg van al het leren staat.

Hèt specialisme van een kleine school, bekendheid en vertrouwdheid van het gehele team met de problematiek van bijna elke individuele leerling wordt dan een echt vóórdeel. Overigens geldt dit niet alleen voor het team, maar ook voor de leerlingen onderling. De saamhorigheid tussen leerlingen van verschillende leeftijden, die elkaar allemaal kennen, is opvallend.

Groepsgrootte Op onze school wordt gewerkt in 8 jaargroepen, die zijn verdeeld over 4 heterogene groepen: - groep 1 en 2: kleuterbouw

3
3.1

De organisatie van het onderwijs
De organisatie van de school

- groep 3 en 4: onderbouw - groep 5 en 6: middenbouw

Met onze 70 leerlingen zijn wij een kleine school. In het basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd (kennis van moderne hulpmiddelen zoals computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management, het omgaan met gedragsproblemen). Ook op onze school is dat het geval. Door steeds weer gezamenlijk de onderwijskundige en opvoedkundige problemen met elkaar te bespreken, kom je, als betrekkelijk klein team, sterk te staan.

- groep 7 en 8: bovenbouw

Behalve instructies die de specifieke jaargroep betreffen, zijn er ook activiteiten met de hele groep. Dit geeft ruimte voor het leren van elkaar, het leren samenwerken en het opdoen van sociale vaardigheden. Onderzoek heeft aangetoond dat de prestaties van leerlingen in een combinatiegroep niet verschillen van die van leerlingen in een enkelvoudige groep. 16

Oudere kinderen leren van jongere en omgekeerd. Door de verschillende leeftijden in een klas vertoont de groep een grotere gelijkenis met het gezin, waardoor niet alleen cognitieve doelen maar ook affectieve doelen beter gerealiseerd worden. Door de onderling grotere verschillen, door de vastere relatie tussen leerkracht en leerling voelen kinderen zich prettiger en veiliger. Onze leerkrachten zijn ervaren in het omgaan met combinatiegroepen. Instructie en verwerking wisselen elkaar af. De gebruikte methoden zijn o.a. hiervoor speciaal gekozen. Als de leerkracht met een groep of groepje bezig is, moeten de andere kinderen zelfstandig verder kunnen werken. Die zelfstandigheid wordt daarom al vroeg aangeleerd. Tijdens gymnastiekuren zijn we af en toe in staat een combinatiegroep te splitsen en een groep van elkaar over te nemen.

De schooltijden van onder-, midden- en bovenbouw zijn zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Eén van de redenen daarvoor is het feit dat verscheidene kinderen soms van ver moeten komen en samen kunnen reizen/fietsen. Om (onderwijs-)tijdverlies tegen te gaan, bellen we ’s morgens en ’s middags een paar minuten eerder zodat we op tijd kunnen beginnen. Wilt u er op toezien dat uw kind tijdig op school is.

3.3

Rooster bewegingsonderwijs
Zomerrooster (na de

Winterrooster meivakantie tot september) Maandag 7/8 Vrijdag groep 3/4, 5/6 en 7/8

woensdag

groep 3/4, 5/6 en

groep 3/4, 5/6 en 7/8

vrijdag

groep 7/8 (gym) groep 3–6:

3.2

Schooltijden
08.30 – 11.45 uur 13.15 – 15.00 uur woe en vr: 08.30 – 12.15 uur (middag vrij)

Groep 1 t/m 4: ma, di en do:

zwemmen

3.4

Vakantierooster
ma. 19 oktober t/m vr. 23 oktober ma. 21 december t/m vr. 1 januari 2010 ma. 22 februari t/m vr. 26 februari vr. 2 april t/m ma. 5 april 17

Herfstvakantie Kerstvakantie Groep 5 t/m 8: ma, di, do en vr: 08.30 – 12.15 uur Voorjaarsvakantie 13.15 – 15.00 uur Paasvakantie woensdag: 08.30 – 12.15 uur (middag vrij)

Meivakantie Pinksteren Zomervakantie

vr. 30 april t/m vr. 14 mei (inclusief Hemelvaart) ma. 24 mei ma. 12 juli t/m vr. 20 augustus

scholen te maken. Zo goed als zeker hebt u hier voor de zomervakantie via een nieuwsbrief al uitsluitsel over gekregen. In groep 5/6 werken Frouwke Eelman (3 dagen) en Rita Penha (2 dagen). In groep 7/8 werkt Eloise de Jong. Eloise heeft een fulltimerbaan en heeft daarom recht op 14 werkdagen compensatieverlof (het oude ADV). Op die dagen wordt zij vervangen door Henk. Martin Land is de vakleerkracht bewegingsonderwijs / schoolzwemmen. Henk Keyser geeft motorische remedial teaching aan kleine groepjes kinderen. Sjaak van Dijk is 2 dagen per week de schoolassistent.

De eerstgenoemde en laatstgenoemde dagen zijn vrij! Ook kan er nog vrij gegeven worden voor een enkele dag of middag voor een studiedag voor het team of een deel van het team. Deze worden tijdig bekend gemaakt via de maandkalender. Herfstvakantie 2010 - 2011 ma. 25 oktober – vr. 29 oktober

3.5

De samenstelling van het team

3.6

Het onderwijs aan de kinderen

De directeur is Henk Dekker. Hij is 3 - 4 dagdelen (maandag en woensdag) per week op school aanwezig voor het uitvoeren van directietaken. Hij is ook directeur van de Jacob Daalderschool in Oosterend. Harriët Tax is 1 dag (of 2 dagdelen) per week verantwoordelijk voor de Interne Begeleiding. Zij werkt ook als IB’er op de Daalderschool. In groep 1/2 zijn Corrie Maas en Ina Eschweiler de leerkrachten. In groep 3/4 is Baukje Drijver in ieder geval de leerkracht op de eerste 3 dagen van de week. Op het moment van schrijven is nog niet helemaal duidelijk wie als leerkracht op de donderdag en vrijdag aanwezig is. We hopen dat Baukje ook deze dagen kan vullen. E.e.a. heeft met boventalligheid op andere Schooltij-

Kleuterbouw Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door er voor te zorgen dat er veel spel- en ontwikkelingsmaterialen zijn. We praten veel met de kinderen; we maken daarbij gebruik van allerlei gespreksvormen. We verwachten dat de kinderen daardoor hun woordenschat vergroten en goed leren spreken. Dat zijn de belangrijkste voorwaarden als voorbereiding op het taal- en leesonderwijs. Door het gericht aanbieden van materialen hopen wij sturing aan die ontwikkeling te kunnen geven. Bij oudere kleuters gaan wij daar, zeker als kinderen zelf initiatief nemen, dieper op in. Wij gaan hierbij uit van een ontwikkelingsgerichte benadering van het onderwijs. 18

De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in themavorm. Daarin komt een grote hoeveelheid taal-, reken-, spel- en knutselactiviteiten aan bod, binnen een rijk voorbereide leeromgeving. Kinderen kunnen ook zelf een onderwerp aandragen, als hun interesse naar een bepaald thema uitgaat. Wij proberen daar in ieder geval op in te spelen. Seizoensgebonden thema’s als “herfst” en “winter” komen natuurlijk elk jaar aan bod. Drie keer per jaar is er een thema door de gehele school heen voor de groepen 1 t/m 8. Werkbladen, die al sterk aan de volgende leerjaren doen denken, zult u op school maar mondjesmaat aantreffen. Ze worden ingezet bij het zelfstandiger leren werken van de oudste kleuters. Bij de kleuters zijn creatieve activiteiten en spel van groot belang voor een goede ontwikkeling, eigen inbreng hierbij heeft altijd onze voorkeur.

Om leerlingen in hun ontwikkeling te volgen, worden regelmatig observaties uitgevoerd op basis van het Ontwikkelingsvolgmodel Jonge Kinderen en wordt toetsmateriaal gebruikt.

Onder-, midden- en bovenbouw Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal, rekenen) Vanuit de kleuterbouw gaan de kinderen door naar groep 3 met een verschil in vaardigheden en kennis. Wij gaan in eerste instantie uit van een homogene groep. We dragen er zorg voor dat voor ieder kind gelegenheid bestaat om het leren te verdiepen of te vereenvoudigen en het tempo aan te passen. Meer en meer zal er sprake zijn van een heterogene groep, waarbinnen de leerkracht moet kunnen inspelen op de diverse verschillen tussen kinderen.

In groep 1/2 wordt ook gewerkt met het nieuwe programma “Schatkist”. Deze “methode” wordt verwerkt in en binnen de thema’s en sluit aan bij de nieuwe leesmethode in groep 3. In samenwerking met de peuterspeelzaal en de bibliotheek wordt er gewerkt binnen het taalstimuleringsproject “Boekenpret”. Het is van belang dat er voor kleuters naast vaste regels een vaste regelmaat in de dagindeling is. Dat geeft rust en zekerheid.

Sinds 2 jaar beschikken wij over de methode “Veilig Leren Lezen” bij het aanvankelijk lezen. Huidige onderzoeken leren ons dat kinderen met deze methode sneller en gemakkelijker tot lezen komen. De methode beschikt over een uitgebreide voorraad oefen- en spelmateriaal. Al vanaf groep 1 wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van leesplezier. Dit houdt in dat er dagelijks wordt voorgelezen en aan boekpromotie wordt gedaan. Het leesplezier wordt tevens bevorderd, doordat ieder kind in elk geval vanaf halverwege groep 3 elke dag een kwartier zelfstandig leest in een zelfgekozen boek op eigen niveau.

19

Daarnaast doen we mee aan activiteiten rondom de Kinderboekenweek en aan het veelzijdige aanbod van de openbare bibliotheek. Voor spelling gebruiken we de methode “Woordbouw”, waarbij kinderen op eigen niveau (in kleine groepen) de spellingleerstof verwerken. Bij Veilig Leren Lezen en Woordbouw hoort uitgebreide software, die structureel wordt ingezet. We besteden tegenwoordig veel meer aandacht aan leren praten, aan luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en daarop goed antwoorden. We leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Hierbij gebruiken we naast allerlei kringvormen de taalmethode “Taaljournaal” en de leerlijn van groep 1 – 8 “met Woorden in de Weer”. Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren - is een heel belangrijk onderdeel van het hedendaagse “lezen”. We hebben gekozen voor de methode “Tekstverwerken” vanaf groep 4. Ook de rekenles verloopt anders dan vroeger. Wij werken met de realistische methode “Pluspunt”. Rekenen bestaat niet meer alleen uit ‘uitleggen en nadoen’ van rijtjes sommen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Nu leren we de kinderen meer rekenen door praktische problemen uit het dagelijks leven op te lossen, er over te praten en oplossingsmethoden met elkaar te vergelijken. Kinderen leren ook tabellen en grafieken te lezen en op te stellen. Vanaf groep 5 gebruiken we af en toe de rekenmachine voor de uitgebreide bewerkingen. Er wordt veel, op een handige manier, uit het hoofd gerekend. Ook schattend rekenen wordt veel gedaan, zodat de rekenmachine gecontroleerd kan worden. Kinderen moeten kritisch zijn over eigen uitkomsten.

Al met al kun je zeggen dat er t.o.v. vroeger meer nadruk is komen te liggen op begripsvorming in het onderwijs. Bij “Pluspunt”hoort uitgebreide software, die structureel in alle groepen wordt ingezet.

Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs vormen de zgn. zaakvakken. Daar zijn de laatste jaren nog een paar vakken bijgekomen. Verkeerseducatie, maatschappelijke verhoudingen, geestelijke stromingen, natuur- en milieueducatie en burgerschapskunde om er een paar te noemen. Sommige van die "nieuwe" vakken hebben onderdak gevonden bij de oude onderdelen; aan andere wordt apart aandacht besteed. De verschillende wereldoriënterende onderwerpen worden op onze school deels afzonderlijk aan de orde gesteld, maar daarbij wordt de onderlinge samenhang niet verwaarloosd. Zelf informatie zoeken en selecteren (bijv. op internet) maken deel uit van het lesprogramma. Bij elk (3 weken durend) schoolproject proberen we veel wereldoriënterende facetten in te passen. Hier kan de samenhang van de diverse "vakken" mooi aan de orde komen.

Natuureducatie De Texelse scholen werken op het gebied van het natuuronderwijs samen met Ecomare. Alle groepen gaan jaarlijks naar Ecomare voor een lesprogramma. Op school wordt daarnaast de methode “Leefwereld” gebruikt voor natuur en 20

techniek. In groep 5/6 kijkt men naar het SchoolTV-programma “Nieuws uit de Natuur” (met werkboekjes).

Verkeerseducatie Wij vinden het belangrijk dat op onze school ook aandacht is voor veilige deelname aan het verkeer. Vanaf groep 4 wordt met methode “Klaar?..... Over!” gewerkt. Groep 7/8 verkent de route huis/school – OSG/ Den Burg tijdens sportdagen, die vaak per fiets bezocht worden. De leerlingen van groep acht nemen deel aan het landelijk verkeersexamen.

De school beschikt over een eigen website (www.drijverschool.nl), die dit schooljaar voor het derde jaar wordt gebruikt. Deze website is verbonden aan de Schooltij-site www.schooltij.nl. De bovenschoolse site van Schooltij en de site van de Drijverschool (en de sites van de andere scholen binnen Schooltij) zijn/worden binnenkort vernieuwd.

Expressieactiviteiten Expressie neemt op onze school een belangrijke plaats in. Tekenen, knutselen, handvaardigheid, koken, gymnastiek, dansen, muziek en toneel maken deel uit van expressie. Daarbij is het eindproduct minder belangrijk dan het proces. Ook willen wij expressie van anderen leren begrijpen en kennis nemen van diverse creatieve uitingen. Wij vinden dat dit bij de opvoeding hoort. Zelf optreden is ook iets dat je kunt ontwikkelen. Tijdens presentaties wennen kinderen aan publieke optredens. Ook hier geldt dat de eigen creativiteit voorop staat en dat wij die creatieve uitingen van het kind respecteren. Wennen aan een optreden in het openbaar, spreken in een grotere groep is één van de vele doelstellingen die wij spelenderwijs proberen te realiseren. De nieuwskring, spreekbeurt en boekbespreking hebben dezelfde achtergrond. Als onderdeel van het muziekonderwijs doen de kinderen van groep 5 mee aan het IMV-project, dat door de Muziekschool wordt georganiseerd. In twee lessenseries worden kinderen vertrouwd gemaakt met diverse instrumenten, die ook echt mee naar huis gaan om bespeeld te worden. 21

Informatietechnologie Computers nemen een steeds belangrijkere plaats in binnen het maatschappelijk leven. Onze school is aangesloten op het Kennisnet van het Ministerie van Onderwijs en heeft een gratis internetverbinding via Kabeltex. De computers op school zijn nieuw (2006) en vrijwel allemaal opgenomen in een netwerk. Het systeembeheer wordt verzorgd door het Informatisering & Automatisering team van de gemeente Texel. Iedere groep beschikt over meerdere computereenheden. Er zijn software-programma’s aangeschaft, die door de hele school worden gebruikt. Hiernaast wordt allerlei educatieve software gebruikt. In het lokaal van groep 7/8 is het krijtbord vervangen door een digitaal schoolbord. De kinderen worden vanaf groep 4 vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden van tekstverwerken en internet door het volgen van lessen uit de methode “Basisbits”.

Daarnaast wordt er vrijwel jaarlijks een cultureel evenement verzorgd (vaak in overleg met de Stichting voor Kunstzinnige Educatie “Triade”), waarbij kinderen naar een toneel-, muziek- of dansvoorstelling gaan of een tentoonstelling bezoeken. We hebben een aantal dagen gepland waarop groepen en leerlingen elkaar iets laten zien op het gebied van muziek, toneel, dans enz. U kunt deze presentaties in de gymnastiekzaal bijwonen. Deze worden in de maandkalender aangekondigd met “Podium”.

onderwijs en/of godsdienst zal worden gegeven. De school neemt hierbij in eerste instantie geen initiatief. Deze lessen zijn facultatief en vallen niet onder verantwoordelijkheid van de school. De lessen worden gegeven door iemand met een onderwijsbevoegdheid, die wordt aangestuurd vanuit de Raad van Kerken of het Humanistisch Verbond. De laatste jaren was er geen leerkracht voor HVO beschikbaar.

Bewegingsonderwijs/schoolzwemmen De gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door een vakleerkracht In de zomerperiode (mei – september) wordt gezwommen in zwembad “Molenkoog” met de kinderen van groep 3 t/m 6. Het zwemmen valt onder de gymlessen en is dus verplicht. De gymleerkracht beslist of het zwemmen, afhankelijk van de weersomstandigheden, wel of niet doorgaat. Op onze school zwemmen alleen de kinderen van groep 3 t/m 6 èn de leerlingen van groep 7/8, die nog geen A- en B-diploma hebben. De groepen 7/8 krijgen een extra gymles van de vakleerkracht, omdat ze geen zwemmen hebben. Het zwemmen is voor ons dit jaar op vrijdag van 11.15 tot 11.45 uur.

Huiswerk Alleen in groep 8 wordt enkele maanden structureel 3 of 4 keer per week huiswerk gegeven. Er wordt dan ook met een agenda gewerkt. Wij willen met deze huiswerkopdrachten en het werken met een agenda de leerlingen al wat laten wennen aan het (thuis) verrichten van schoolopdrachten. Het werk wordt besproken en vaak door de leerlingen zelf nagekeken. In de overige groepen wordt slechts af en toe huiswerk gegeven.

Diverse schoolactiviteiten Naast het werken in de klas zijn er in de loop van het schooljaar een aantal activiteiten, die voor de nodige afwisseling zorgen.

Godsdienstonderwijs / Humanistisch Vormingsonderwijs Als voldoende ouders aangeven belangstelling te hebben voor deze lessen, dan zal vanuit de school bekeken worden of er in groep 7/8 levensbeschouwelijk

In de eerste week is er een broodbarbecue voor alle leerlingen op het basketbalveld. 22

We bezoeken met alle groepen minimaal eens per jaar Ecomare, waar we dan lessen volgen in het kader van natuur- en milieueducatie. Soms volgt daarop een excursie in een natuurgebied. Vaak brengen we met diverse groepen een bezoek aan de bibliotheek, muziekschool (schoolconcert) en een kunsttentoonstelling. In elk schooljaar zijn er altijd sportevenementen, waar we aan meedoen: circulatievolleybal, schoolvoetbal, slagbal en sportdagen voor de verschillende groepen. Deze dagen worden georganiseerd door de vakleerkrachten bewegingsonderwijs. De vieringen rond Sinterklaas en Kerst worden in samenspraak met de ouderraad verzorgd. Eens in de 2 jaar proberen wij een actie te houden om wat extra inkomsten voor de school te verkrijgen, bijv. door een fancy fair. In tussenliggende jaren verzorgen de groepen 7 en 8 een musical. Dit schooljaar is er een fancy fair. Ook worden aan het eind van het schooljaar de schoolreizen gehouden. De kleuterbouw blijft dicht bij huis. De groepen 3/4 en 5/6 gaan soms samen met een bus naar de overkant, waar verschillende locaties bezocht worden en soms gescheiden. Groep 7/8 zoekt het wat verder weg. Zij hebben een 3-daags schoolkamp, waarbij geslapen wordt in een kampeerboerderij. De schoolreizen zijn deels educatief, maar spelen vooral een rol in het bijbrengen van een saamhorigheidsgevoel. In de laatste schoolweek valt de afscheidsavond van groep 8.

3.7

Het schoolgebouw

De school is gehuisvest in een prachtig gebouw, met ruime speelmogelijkheden op plein en veld. Elke groep heeft zijn eigen, ruime, lokaal. Toch zijn er vaak groepjes leerlingen bezig in andere ruimtes van de school: overblijflokaal, gymzaal, handvaardigheidlokaal, lerarenkamer en gang worden soms gebruikt om zelfstandig te kunnen werken, om je bij een moeilijke opdracht te kunnen afzonderen of om juist gezamenlijk te zoeken naar een oplossing van een probleem. Elke groep heeft de beschikking over minimaal 2 computers (groep 1/2), maar meestal meer. Het gymnastieklokaal wordt ook gebruikt voor kleutergym, MRT, vieringen, muziek-, dans- en toneellessen. We beschikken over voldoende ruimtes voor directie, team en intern begeleider. Aan de inrichting en het onderhoud van het schoolplein proberen we (met hulp van ouders) veel zorg te besteden.

23

4

De zorg voor de kinderen

privacy-gevoelig en worden dan ook als zodanig bewaard. Natuurlijk zijn ze wel in te zien door de ouders.

4.1

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

Het dagelijks werk van kinderen Het dagelijks werk van kinderen wordt veelal door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. Veel werk, vooral in de onderbouw, wordt direct mee naar huis gegeven. Later wordt er vaker in schriften gewerkt, die als ze vol zijn, mee naar huis gegeven worden. Het dagelijks werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode-gebonden toetsen. De resultaten worden door de groepsleerkracht bijgehouden.

In de meeste gevallen zal een nieuwe leerling vier jaar zijn. Als u voorafgaande aan een aanmelding nog nadere informatie wilt hebben, kunt u terecht bij de IB’er of de directeur. Wanneer u besluit uw kind bij ons op school aan te melden, is er de gelegenheid om op proef een aantal keren mee te draaien (5 dagdelen). Het is immers een hele stap, voor het eerst naar school! Op die manier kan het kind vast kennis maken met de nieuwe juf/meester en de groep waar het in terecht komt. Meestal zal er voordien een gesprek hebben plaatsgevonden met de directeur, IB’er en/of groepsleerkracht. Bij de aanmelding ontvangt u alle gegevens van de school. Wanneer kinderen van een andere basisschool bij ons worden ingeschreven, is er altijd contact met de vorige school. Het is een verplichting elkaar door middel van een onderwijskundig rapport op de hoogte te stellen van de vorderingen van het kind. Indien noodzakelijk zal verdere informatie van de vorige school gevraagd worden.

Leerlingvolgsysteem In de loop van het jaar wordt de leerling door middel van observaties en toetsen natuurlijk goed gevolgd. Daarnaast worden er 2 tot 3 keer per jaar methodeonafhankelijke toetsen voor diverse vakgebieden afgenomen, waardoor een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is. De uitslagen van die toetsen geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van de leerling. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd. Een dergelijk systeem noemen we het leerlingvolgsysteem.

4.2

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Van iedere leerling wordt na aanmelding een leerlingmap aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, handelingsplannen, toets- en rapportgegevens bewaard. De mappen worden beheerd door de groepsleerkrachten. Leerlinggegevens zijn

De resultaten van de groep en de individuele resultaten worden in de teamvergadering aan de orde gesteld. We kunnen bijtijds ingrijpen wanneer dit 24

nodig mocht zijn. De uitkomsten worden ook gebruikt om het onderwijs te evalueren. Zo kunnen we ons onderwijsprogramma eventueel bijstellen.

Verslaggeving door groepsleerkracht en wijze waarop dit besproken wordt In groep 1 wordt geen rapport meegegeven. Wel worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden op basis van het Ontwikkelvolgmodel voor Jonge Kinderen en de Cito-toetsen voor Ordenen en Taal voor Kleuters en besproken met de ouders. In groep 2 wordt één keer en in de groepen 3 tot en met 8 wordt twee keer per jaar een rapport opgemaakt. Na uitreiking van de rapporten volgt een zogenaamd tienminuten gesprek. In groep 1 is één keer en in de andere groepen twee keer een 10-minutengesprek. In groep 8 speelt daarnaast de advisering voor het vervolgonderwijs. Mocht er tussentijds behoefte zijn aan een gesprek, dan kunt u daar natuurlijk altijd met de groepsleerkracht of schoolleider een afspraak over maken.

Indien nodig worden toetsen afgenomen, observaties verricht, collegiale consultatie toegepast (= overleg met collega’s van andere scholen ) of vindt er een nader onderzoek plaats. Een dergelijk onderzoek kan afgenomen worden door een niet direct bij de school betrokkene (OBD bijv.). Op onze school blijven kinderen niet zitten. Soms kan er sprake zijn van een verlengde leerweg. Een kind kan bijv. een jaar langer over de onderbouw gaan doen. Het kan voorkomen dat een kind niet langer opgevangen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs. Verwijzing naar een school voor speciaal onderwijs behoort dan tot de mogelijkheden. De formele aanmelding van het kind op een school voor speciaal onderwijs gebeurt door de ouders, uiteraard na uitgebreid overleg met de huidige leerkracht en de intern begeleider. Verwijzing naar hulpverlenende instanties, als bijv. een kinderpsychiater of het bureau Jeugdzorg kan ook tot de mogelijkheden behoren. Bij alle hierboven genoemde procedures spelen de ouders een belangrijke rol. Voor elke te nemen stap wordt met de ouders overlegd en om hun toestemming gevraagd. De onderwijskundige rapporten kunnen altijd door de ouders worden ingezien. De werkwijze ten aanzien van de speciale zorg staat uitvoerig beschreven in ons schoolzorgplan.

4.4 4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften
Elk kind krijgt de zorg die het nodig heeft. Elke teamvergadering staat het punt "leerlingen" op de agenda van het teamoverleg. Doen zich problemen voor met een leerling, dan wordt dat door de betrokken leerkracht met de intern begeleider besproken. Eventueel wordt het kind in het teamoverleg naar voren gebracht. Als de noodzaak zich voordoet wordt in gezamenlijk overleg een plan van handeling opgesteld. Leerkracht en intern begeleider werken nauw samen.

Begeleiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs

Na acht jaar basisonderwijs gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Dat betekent meestal dat ze naar de Openbare Scholengemeenschap "De Hogeberg" in Den Burg gaan. Aan het eind van groep 7 doen de kinderen een zgn. Cito-entreetoets. Daarnaast doen de kinderen in het begin van groep 8 mee aan het schoolkeuzeonderzoek. Dit onderzoek wordt door de Onderwijsbegeleidingsdienst afgenomen. De uitslagen geven een indicatie van de mogelijkheden van het kind en geeft de 25

school nog de gelegenheid om het leerstofaanbod nog meer ‘op maat’ aan te passen in groep 8. Aan het eind van groep 7 wordt door de leerkracht een voorlopig schooladvies gegeven. De leerlingen die in aanmerking komen voor de zgn. ‘leerwegondersteuning’ kunnen in januari/februari (groep 8) apart op de OSG getoetst worden. U krijgt van de groepsleerkracht in november (groep 8) tijdens een uitgebreid gesprek een persoonlijk advies over de keuzemogelijkheden van uw kind. De school heeft door middel van het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleerkracht een goed beeld van de vorderingen van elk kind. De uiteindelijke keuze die in samenspraak met het kind en de ouders wordt gemaakt, volgt in het voorjaar (groep 8). Bij ernstige twijfel kan worden besloten tot een extra, onafhankelijk schoolkeuzeonderzoek door bijv. de OBD of een andere erkende instantie. De OSG “De Hogeberg” organiseert jaarlijks een informatieavond over de diverse opleidingen die deze scholengemeenschap biedt. Voor kinderen en ouders is er één keer in de twee jaar een zgn. Open Dag. Elk jaar bezoeken de kinderen van groep 8 de lesmiddag, die ter voorbereiding voor de brugklassers wordt georganiseerd. Wij vinden het belangrijk dat uw kind van deze mogelijkheden om informatie te krijgen, gebruik maakt. Het vergemakkelijkt de overgang naar de nieuwe school.

In het leerlingdossier wordt een aantal relevante zaken met betrekking tot het advies bewaard: de uitslagen van de CITO toetsen, de AVI-leestoetsen en andere afgenomen toetsen en observaties. Deze gegevens blijven op de basisschool en worden na het vertrek van de kinderen, na vijf jaar uit het archief verwijderd.

Met de scholengemeenschap “De Hogeberg” bestaat een goed contact. Regelmatig worden wij op de hoogte gehouden van de resultaten van de leerlingen in de eerste leerjaren. Vaak vindt er een mondelinge toelichting plaats. Hieruit is voor ons ook af te leiden of de advisering al dan niet juist is geweest.

4.5

De resultaten van ons onderwijs

In het schooljaar 2008 – 2009 krijgt onze school in het huidige toezichtskader van de onderwijsinspectie een zgn. basisarrangement hetgeen betekent dat de kwaliteit en de randvoorwaarden in 2007 – 2008 in orde waren. De laatste inspectierapporten zijn in te zien via www.owinsp.nl Het is verplicht om in de schoolgids ook de zgn. uitstroomgegevens van de leerlingen op te nemen. Wij zijn van mening dat je de kwaliteit van een basisschool niet zomaar kunt afleiden uit de “uitstroomgetallen” van groep 8. Dergelijke getallen zijn immers ook afhankelijk van de leerling-populatie. Bovendien wordt een deel van de kwaliteit van de leerlingenzorg en het pedagogisch klimaat op school zo niet gemeten. Toch geven we u de uitstroomgegevens van groep 8.

26

Uitstroom 2008 VMBO/LWOO VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO

Aantal leerlingen 1 5 6

% 8 42 50

Wij proberen dus feitelijk niet meer dan twee verschillende gezichten voor de klas te laten staan. In de praktijk moeten wij echter toch constateren dat het niet altijd mogelijk is te voorkomen dat een derde persoon moet worden aangetrokken.

Uitstroom 2009 VMBO/LWOO VMBO VMBO/HAVO HAVO/VWO

Aantal leerlingen 1 5 3 6

% 7 36 21 36

Begeleiding en inzet stagiaires PABO, ROC en VMBO Wij onderhouden contacten met de PABO in Alkmaar, het ROC in Den Helder en het VMBO als onderdeel van de OSG “de Hogeberg”. Deze contacten vinden wij waardevol, evenals het werk van de stagiaires die enthousiast bezig zijn het vak van onderwijsgevende te leren. Wij begeleiden geregeld stagiaires van de PABO, VMBO en ROC. We vinden het een goede zaak op deze wijze te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s en ander ondersteunend personeel. Bovendien is contact met de PABO en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen ligt altijd bij de betreffende groepsleraar, ook als ze soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan.

De school heeft het afgelopen jaren geen kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen.

5.

De leerkrachten

Het is niet meer zo dat iedere leerkracht vijf dagen per week werkt. Velen werken minder. Een enkeling heeft recht op compensatie-uren (voorheen adv), maar ook andere wettelijke regels spelen een rol. Vandaar dat in veel groepen meerdere leerkrachten actief zijn. Dat heeft ook voordelen. Bij ziekte van één van hen ligt het voor de hand dat de ander invalt, tenzij hij of zij andere verplichtingen heeft.

Nascholing van leerkrachten Regelmatig volgen leraren lang- of kortlopende cursussen om in hun onderwijspraktijk op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen, dan wel vertrouwd te raken met nieuwe media. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats. Het komt soms voor dat leerkrachten voor kortere of langere 27

tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd of hebben de leerlingen vrij. Dit jaar houdt de school zich bezig met de invoering van “Passend Onderwijs”. In dit kader zullen er voor groepen leerkrachten (onder- midden of bovenbouw) scholingen/cursussen/ oriëntatiedagen zijn op het gebied van o.a. dyslexie, omgaan met meer-kunners en gedragsproblematiek. Dit is overigens een Texelbreed WSNS-programma. Daarnaast gaan we aan de slag met verdere implementatie van de schoolregels en met het versterken van de leerlijn “Met Woorden in de Weer (over verhoging woordenschat en verbetering taalinteractie). Het schoolteam gaat dit schooljaar zich ook oriënteren op het totaalpakket van wereldoriëntatie met vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de school minder leerlingen zal krijgen en we ons op tijd moeten instellen op het feit dat we in de toekomst wellicht met 3 groepen in 1 lokaal zullen zitten.

Contacten met ouders Op onze kleinschalige school kennen wij geen spreekuur. Buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een gegeven moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg staat, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld dat u ons in voorkomende gevallen na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd voorafgaande aan de lessen benut moet worden voor lesvoorbereidingen en het ontvangen van de kinderen.

6

De ouders

Daarnaast gaan we verder met het zgn. kwaliteitsbeleid, met verdere implementatie van de schoolregels en de leerlijn Zelfstandig Werken door de groepen heen en met het versterken van de leerlijn “Met Woorden in de Weer (over verhoging woordenschat en verbetering taalinteractie). Ook gaan alle leerkrachten bezig met het OVM: met het OntwikkelVolgModel brengen leerkrachten de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen in beeld in het leerlingvolgsysteem.

Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen ouders en school. Wat doen wij eraan om deze betrokkenheid waar te maken? Hoe krijgen wij het voor elkaar dat ouders gemakkelijk en graag naar school komen? Dit gebeurt op verschillende manieren; door mondelinge en schriftelijke communicatie, door contacten over individuele kinderen, door ouders die deelnemen aan regelmatig terugkerende activiteiten in en buiten de school, variërend van groepslezen tot vieringen (bijv. barbecue, kerstontbijt) en schoolreisjes.

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt publiceren wij voor het begin van een nieuwe maand een zgn. "maandkalender". Ouders, die de kalender ook via de mail of op papier willen ontvangen, moeten de school even een seintje geven. Daarnaast zijn er tussentijdse meldingen van zaken 28

die voor een deel van de ouders van belang zijn. Alle informatie zal in toenemende mate ook op de schoolwebsite staan. Mist u informatie, dan kunt u in eerste instantie dit zelf via de website oproepen. Verder verschijnt één keer per maand "de Hoornder" met een schoolgedeelte. In deze krant nemen bijdragen van kinderen een grote plaats in. Nog belangrijker vinden wij het directe contact tussen ouders en school, daar waar het gaat om het wel en wee van uw kind(eren). Daarom verwachten we alle ouders op de 10-minutenavonden. Daarnaast is er aan het begin van het schooljaar een informatieavond per bouw, waarin elke leerkracht de dagelijkse gang van zaken binnen de klas aan de ouders duidelijk maakt. In november is er een kijkavond, waar uw kind u kan laten zien waar hij/zij mee bezig is. Eventueel kunt u dan een afspraak maken voor een gesprek Daarnaast is het altijd mogelijk om een leerkracht te spreken, wanneer u dat wenselijk acht. Het spreekt voor zich dat dat niet onder lestijd kan, maar na schooltijd kunt u altijd binnenlopen en eventueel een afspraak maken.

Dit inspraakorgaan heeft als doel de verschillende bij de school betrokken partijen (ouders en team) medezeggenschap te geven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies te geven aan het bevoegd gezag - in ons geval het Bestuur van de stichting Schooltij - of al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van ditzelfde Bestuur. De MR bestaat uit 6 leden: 3 ouders en 3 leerkrachten. De ouders worden gekozen door de ouders van de ingeschreven leerlingen voor een periode van 2 jaar. De MR benoemt zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De MR vergadert eens in de zes weken. Indien nodig wordt er vaker vergaderd (werkgroepjes). De vergaderingen zijn openbaar.

6.2

De Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit 9 leden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. De OR benoemt ieder jaar zelf uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Ook de OR vergadert ongeveer 1 keer per 6 weken. Vergaderingen van MR en OR zijn openbaar. De agenda en notulen kunt u vinden op het prikbord bij de ingang. Een belangrijke taak van de OR is het contact tussen ouders en school bevorderen. Zonodig behartigt de OR de belangen van de ouders en de kinderen bij de MR of bij het bevoegd gezag - in ons geval weer het Bestuur van de stichting Schooltij. Die rol kan zij ook spelen naar de directie en/of de leerkrachten. Verder houdt een OR zich bezig met de organisatie van allerlei activiteiten, zoals die rond Sinterklaas en Kerst, een schoolfeest enz. Eenmaal per jaar beleggen de MR en OR een algemene ouderavond. Deze is tevens te zien als jaarvergadering, waarin de MR en OR verantwoording afleggen 29

Zelf kunt u natuurlijk ook op een of andere manier binnen de school actief zijn. Dat kan door te assisteren bij onderwijsactiviteiten, excursies en sportdagen. Dat kan ook door in Ouderraad of Medezeggenschapsraad mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs.

6.1

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden.

voor hun werkzaamheden van het afgelopen jaar. Op deze avond worden de jaarrekeningen en de begroting van de OR behandeld. Daarnaast wordt een inhoudelijk verslag gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar. Algemene zaken kunnen in de rondvraag aan de orde worden gesteld. Na de pauze wordt er dan een onderwijskundig of opvoedkundig onderwerp besproken. Het is ook mogelijk dat er elders in het jaar nog een thema-avond wordt belegd.

prioriteit aan moderne onderwijsmiddelen zoals aanschaf/gebruik van computers als leer- en hulpmiddel. De ouderraad ondersteunt de school, waar ze kan, financieel. Het reken- en taalonderwijs is modern. We werken al een aantal jaren met de Euro-versie van de rekenmethode Pluspunt. Na een uitgebreid scholingstraject o.l.v. de Onderwijsbegeleidingdienst gebruiken we sinds 3 jaar de nieuwe taalmethode “Taaljournaal” en de nieuwe spellingmethode “Woordbouw”.

7.

De ontwikkeling van het onderwijs

De autonomie van de schoolbesturen neemt steeds verder toe. Het ministerie treedt terug en het toezicht wordt uitgevoerd door de Onderwijsinspectie. Het openbaar onderwijs is sinds 1 januari 2009 ondergebracht bij een zelfstandig bestuur (zie verder bovenschools gedeelte). Door de invoering van de zgn. lumpsumfinanciering beschikken schoolbesturen over een totaalbudget voor personeel, leermiddelen en gebouwen. De regelgeving rondom het speciaal onderwijs zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, met als uitgangspunt dat ieder kind in zijn eigen leefomgeving recht heeft op een passend onderwijsarrangement. Hiernaast moet het onderwijs rekening houden met belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de behoefte aan voor-, tussen- en naschoolse opvang. Wij proberen die ontwikkelingen zo goed mogelijk te volgen. Het gebruik maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen achten wij daarom van groot belang. Binnen de financiële ruimte van de school geven wij hoge

We hebben in 2007 een nieuwe leesmethode “Veilig Leren Lezen” voor groep 3 en de voorloper “Schatkist” (voor groep 1/2) aangeschaft. Er is nu 2 jaar mee gewerkt. We zijn er heel tevreden over. Vorig schooljaar zijn we met een nieuwe methode voor geschiedenis begonnen. Het schoolteam gaat dit schooljaar zich ook oriënteren op het totaalpakket van wereldoriëntatie met vakken als aardrijkskunde, natuur en geschiedenis. Computersoftware wordt jaarlijks aangepast en/of uitgebreid. Er is op Texel toenemende aandacht voor jeugdbeleid. Vanuit Weer Samen Naar School (WSNS) worden middelen beschikbaar gesteld voor het vroegtijdig signaleren van jonge risico-leerlingen en voor de implementatie van taalstimulering. Kernvraag van het huidige onderwijs is hoe om te gaan met de grote verschillen tussen kinderen. We doen dit o.a. door gericht aandacht te besteden aan de theorie van het ontwikkelingsgericht onderwijs en de vernieuwde visie op het adaptief onderwijs, waarbij zelfsturing door kinderen en zelfstandig werken centraal staan. 30

Vorige jaren hebben we onder leiding van de onderwijsbegeleidingsdienst gekeken in hoeverre we de organisatie nog meer kunnen stroomlijnen d.w.z. de afspraken binnen de school en groepen (Zelfstandig Werken) met elkaar vergelijken en op elkaar afstemmen. Implementatie is geweest en wellicht komt er dit of volgend jaar een vervolg.

onze lessen moeten onderbreken. Het is voor de school belangrijk om te weten waarom een kind afwezig is.

Pauzes Er is toezicht op het plein tijdens alle pauzes. De kinderen mogen het plein tijdens schooltijd niet verlaten. Tijdens de pauzes mogen skateboards, steppen, fietsen e.d. niet worden gebruikt. Incidenteel kan school een uitzondering maken bij “hypes”. Na schooltijd zijn leerkrachten niet meer verantwoordelijk voor de kinderen, die rondom de school blijven spelen. Wel is de school verantwoordelijk voor de kinderen die nog binnen zijn (bijv. klassendienst of afmaakwerk)

8

Praktische schoolzaken

Ouderbijdrage In principe is basisonderwijs kosteloos. Om echter activiteiten te kunnen bekostigen, wordt er jaarlijks van de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. U ontvangt van de penningmeester van de OR een rekening, naar aanleiding waarvan u uw bijdrage kunt overmaken. De bijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 25,= per leerling. Daarnaast zijn er nog de kosten voor de schoolreis. Deze zijn voor de groepen elk jaar weer verschillend, afhankelijk van bestemming en activiteiten. Het rekeningnummer van de OR is 36.25.10.504.

Overblijven Op onze school bestaat de wettelijke mogelijkheid om over te blijven. Er is voor het komend jaar nog geen vaste overblijfouder. Voorgaande jaren was er een overblijfouder die geholpen werd door wisselende ouders/overblijfhulpen. Er werd thee voor de kinderen gemaakt. Ook is er de mogelijkheid om tosti’s te maken. De kosten die verbonden zijn aan het overblijven, waren voor de vaste overblijvers € 150,= per jaar. (Bij incidenteel gebruik kost het € 2,= per keer). Wanneer wij geen overblijfhulp kunnen krijgen, zullen wij het overblijven aan een organisatie voor tussenschoolse opvang uitbesteden. De kosten zullen dan vermoedelijk hoger uitvallen. 31

Ziekmelden Als uw kind de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan vóór het begin van de lessen op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen dat wij

Leerlingen (of hun ouders) schrijven de naam van het overblijvende kind (alleen bij incidentele overblijf) ’s morgens op de lijst en kunnen het eten/drinken in de koelkast zetten. De ouders van de vaste overblijfkinderen krijgen het geldende overblijfprotocol.

Fietsen Wij hebben niet de mogelijkheid om veel fietsen in een fietsenstalling te plaatsen. Regel is, dat kinderen die in het dorp wonen, niet op de fiets naar school komen.

Afhalen/wegbrengen Eten en drinken in de pauzes De kinderen kunnen tijdens de fruitpauze en tijdens het overblijven een boterham of fruit eten en iets drinken. We verzoeken de ouders met nadruk géén zoete koek, snoep of onnodige tussendoortjes mee te geven. De ochtendpauze is hèt moment om even iets te eten en te drinken. Dat is belangrijk om de concentratie vast te houden tot de lunch. Maar een pauzehap is niet bedoeld als hele maaltijd. Neem daarom iets dat niet te groot is en niet te veel vult. Denk bijv. aan fruit, een krentenbol, een Evergreen of een Sultana, ontbijtkoek of een eierkoek. Bij drinken kun je denken aan een smoothie, (van vers bereid fruit), sinaasappelsap, melk of karnemelk. Voor meer tips: www.voedingscentrum.nl Wanneer u uw kind wegbrengt, wilt u hem/haar dan afzetten bij de hoofdingang (niet over het hek!). De struiken hebben hiervan te lijden. Wilt u bij het ophalen uw kind opwachten aan de schoolkant en niet aan de overkant van de weg. De kinderen vliegen anders zo de weg op.

Speelgoed Het is niet de bedoeling dat de leerlingen speelgoed mee naar school nemen. De reden hiervan is dat leerkrachten niet in de gaten kunnen houden, wat er mee gedaan wordt en of het weer heel mee naar huis gaat.

Traktaties Als een kind jarig is, is het de gewoonte dat het de eigen klas trakteert. Het is niet de bedoeling, dat in andere klassen nog eens wordt getrakteerd. De voorkeur gaat uit naar hartige hapjes, fruit o.i.d. Ook voor de leerkrachten hoeft u niet naar de bakker.

Gevonden voorwerpen Alle gevonden voorwerpen op school worden verzameld in een bak. Regelmatig ligt deze bak vol met vergeten zaken. Mist u wat, komt u dan eens bij ons kijken. Vaak zijn voorwerpen/kledingstukken niet gemerkt en herkennen kinderen hun eigen spullen niet.

32

Jeugdbladen Op school zorgen wij voor verspreiding van jeugdbladen, die wij zeer educatief vinden. Aan het begin van het schooljaar krijgt uw kind een folder mee met alle gegevens. U heeft dan de mogelijkheid tot het nemen van een abonnement. Ook is er een mogelijkheid om, in het begin van het schooljaar, een aantal goede leesboeken te bestellen voor uw kind via school. De Samsam is een gratis maandblad voor de leerlingen van groep 7/8; hierin worden zaken omtrent ontwikkelingslanden behandeld.

Acties Dit schooljaar doet groep 5/6 weer mee aan de lotenactie van Jantje Beton. De helft van de opbrengst is rechtstreeks voor de school. De kinderen van groep 7/8 lopen elk jaar voor de actie Kinderpostzegels.

EHBO /BHV Bij ongelukjes in school en op het plein wordt eerste hulp geboden door de leerkrachten volgens de richtlijnen van de GGD-wijzer. Eloise de Jong en Henk Dekker hebben de cursus Bedrijfshulpverlening gevolgd. Deze kennis wordt jaarlijks “opgefrist”. Naast basis-EHBO wordt ook aandacht geschonken aan brandbestrijding en de ontruimingsprocedures. Is er medische hulp nodig dan worden ouders/verzorgers en/of de huisarts altijd gewaarschuwd. Ongelukken worden vastgelegd in het ongevallenregister, dat bij het opstellen van het veiligheidsbeleid (Arbo) gebruikt kan worden. Jaarlijks wordt de ontruimingsprocedure één keer met kinderen en personeel geoefend.

Schooltelevisie De NOT (Nederlandse Onderwijstelevisie) zendt elke week programma’s uit voor bepaalde groepen van de basisscholen. U kunt deze interessante lessen ook zelf volgen (zie hiervoor uw programmablad of krant)

Milieu en verzamelacties Elke groep op school heeft een eigen papierbak, een “groene bak” en een afvalbak. In het kader van gescheiden afval èn omdat het de school wat oplevert, verzamelen we op school ook batterijen en kapotte kleine elektrische apparaten. De bakken hiervoor staan in de hal. De school wekt in beperkte mate haar eigen stroom op middels zonnecollectoren. Deze installatie is ook bedoeld voor educatieve doeleinden.

Fotograaf Eenmaal per jaar komt de schoolfotograaf langs. Hierbij is het mogelijk om ook broer-zus-foto’s te laten maken. Uiteraard bent u niet verplicht om gemaakte foto’s af te nemen. 33

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful