1. Наставна целина : Тема 2 Ricky’s Question.

2. Врeмe нa рeaлизaциja нa нaстaвнaтa цeлинa:
2 нeдeлa октомври
2 нeдeлa ноември
3. Цeли нa нaстaвнaтa цeлинa:
► Jaзични:
- Формата Pasta Continuous
- Формите за препозиции за место
- Вокабулар (згради, градови)
► Кoмуникaтивни:
- Употреба на јазичните аспекти во пракса
► Цивилизaциски:
Oвaa нaстaвнa цeлинa имa кoрeлaциja сo мaкeдoнски jaзик и
истoриja
Наставна Тема
(module)

Module 2
What Have You
Got?

Наставни единици формулирање на Страни Време на
наставните содржини
ца од
реализац
учебник ија
1. Обработка на Тестот
20
Октомври
Ricky’s Question
Ноември
2. Вежби за комуникација 21
и изговор
3. Обработка на Past
22
Continuous
4. Вежби Past Continuous
22
5. Препозиции за Место
23
6. Повторување
7. Вокабулар Градови и
24
Згради
8. Обработка на текстот
25
Римски Градови
9. Читање Лондон Нов и
26
Стар!
10.Пишување за
26
туристичка атракција
11.Обработка на песната
27
„Summer in the City”
12.Повторување на Тема 2 28
13.Подготовка за Писмена
Работа
14.Писмена Работа
15.Поправка на писмената

Тоа значи дека евалвацијата се врши како интегрален дел на самиот наставен час. (формативно оценување). а не како изолиран чин. мотивираноста за учење.работа Активности (на наставникот. со пополнување и заокружување. со читање на текст. касетофон. работна тетратка. дава можност за воочување на напредокот и неговото вреднување. пеење на песна. Корелација Македонски јазик. ќе се прибираат показатели за нивните активности. соработката со другите и сл. постапките нема да се разликуваат од вообичаените активности на часот. Вежби со слушање и репродукција . односно. било на рецептивно. симулација.пасивни реченици. на учениците). Биологија Култура Учениците да ги прошират своите знаења за животот во Англија. учениците нема посебно да се издвојуваат од групата при усната проверка на знаењата на ученикот. Секоја активност на часот при која учениците ја искажуваат јазичната активност. -аудио-визуелен. со составување на реченици по слика. техники и сл. играње на игра. постер. . со читање на дијалог по улоги. слушање на дијалог. Наставни средства учебник. со поврзување. При постапките на проверка на знаењето. методи. Оценување на постигањата на учениците Во текот на наставата редовно ќе се следат постигнувањата на учениците. како и оценувањето на ученикот. со одговарање на прашања. репродуктивно или продуктивно ниво. со постер. аудио-лингвистички. касета. со меѓусебно прашување.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful