You are on page 1of 2

Mga Pagkakataon Upang Maglingkod sa Diyos Nang Buong Panahon

Ang pagpapayunir ay isa sa gayong pagkakataon. Ang mamamahayag na payunir ay isang uliran at bautisadong Kristiyano na nagsaayos na gumugol ng di-bababa sa 70 oras bawat buwan sa pangangaral ng mabuting balita. Ang paggugol ng mas malaking panahon sa larangan ay tutulong sa iyo na malinang ang iyong mga kasanayan sa pangangaral at pagtuturo. Nagtamasa ang maraming payunir ng kagalakan sa pagtulong sa kanilang mga estudyante sa Bibliya na maging bautisadong mga Saksi. Mayroon pa bang sekular na trabaho na mas kapana-panabik at kasiyasiya kaysa rito? Upang matustusan ang kanilang mga gastusin sa pamumuhay, karamihan sa mga payunir ay may sekular na part-time na mga trabaho. Marami ang patiunang nagpaplano para sa pananagutang ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng isang kasanayan mula sa paaralan o mula sa kanilang mga magulang. Kung nadarama mo at ng iyong mga magulang na mas makabubuti na kumuha ka pa ng ilang karagdagang pagsasanay pagkatapos ng haiskul, tiyakin na ang iyong motibo ay, hindi upang kumita ng maraming salapi, kundi upang masuportahan ang iyong ministeryo at marahil, makapaglingkod bilang isang buong-panahong ministro. Gayunman, ang pinakasentro ng buhay ng isang payunir ay, hindi ang kaniyang sekular na trabaho, kundi ang kaniyang ministeryoang pagtulong sa iba upang magtamo ng buhay! Bakit hindi mo gawing isang personal na tunguhin ang pagpapayunir? Ang pagpapayunir ay kadalasang umaakay sa iba pang mga pribilehiyo. Halimbawa, ang ilang payunir ay lumilipat sa mga lugar kung saan may higit na pangangailangan para sa mga mamamahayag ng Kaharian. Ang iba ay nag-aaral ng banyagang wika at naglilingkod sa isang lokal na kongregasyon na banyaga ang wika o maging sa isang banyagang lupain. Oo, ang pagpapayunir ay isang kasiya-siyang paraan ng pamumuhay! Ang Bible School for Christian Couples ay isa pang bukas na pagka-kataon. Ang paaralang ito ay nagbibigay ng pantanging pagsasanay sa mga mag-asawang Kristiyano para lubusan silang magamit ni Jehova at ng kaniyang organisasyon. Maraming nagsipagtapos ang inatasang maglingkod sa mga lugar sa kanilang bansa kung saan mas malaki ang pangangailangan. Ang ilan ay maaaring tumanggap ng atas sa ibang bansa, kung ipinahihintulot ng kanilang kalagayan. Ang iba ay maaaring maglingkod bilang mga temporary special pioneer para magbukas at magpalawak ng gawain sa malayo at liblib na mga lugar. Ang Bible School for Single Brothers ay itinatag upang sanayin ang kuwalipikadong matatanda at ministeryal na mga lingkod na walang asawa. Ang masinsinan na walonglinggong kurso ay sumasaklaw sa mga paksang gaya ng mga pananagutan ng matatanda at ministeryal na mga lingkod, organisasyon, at pangmadlang pagpapahayag. Ang ilan ay inaatasan na maglingkod sa kanilang sariling bansa. Ang iba naman ay hinihilingan na maglingkod sa banyagang mga lupain. Ang paglilingkod sa Bethel ay nagsasangkot ng pagli-lingkod bilang isang boluntaryo sa isa sa mga pasilidad ng sangay ng mga Saksi ni Jehova. Ang ilang miyembro ng pamilyang Bethel ay nag-lilingkod nang tuwiran sa paggawa ng mga literatura sa Bibliya. Ang iba naman ay inatasan sa mga trabaho na sumusuporta sa paggawa ng mga literatura, gaya ng pagmamantini ng mga gusali at mga kasangkapan o pangangalaga sa pisikal na

pangangailangan ng pamilyang Bethel. Ang lahat ng atas ay sagradong mga pribilehiyo ng paglilingkod kay Jehova. Karagdagan pa, taglay ng mga nasa Bethel ang kagalakan sa pagkaalam na anuman ang kanilang gawain, ito ay nakatutulong sa marami sa kanilang mga kapatid sa buong daigdig. Kung minsan ay inaanyayahan ang mga kapatid na may pantanging kasanayan upang maglingkod sa Bethel. Gayunman, karamihan ay tumatanggap ng kanilang pagsasanay pagdating na nila roon. Yaong mga nasa Bethel ay hindi naglilingkod dahil sa materyal na pakinabang, kundi nasisiyahan sila sa mga isinaayos na paglalaan para sa pagkain, tirahan, at maliit na reimbursement para sa personal na mga gastusin. Inilarawan ng isang kabataang miyembro ng pamilyang Bethel ang kaniyang paglilingkod sa ganitong paraan: Ito ay kapanapana-bik! Hindi madali ang rutin, ngunit tumanggap ako ng maraming pagpapala sa paglilingkod dito. Ipinahihintulot ng internasyonal na paglilingkod na makibahagi ang isa sa pagtatayo ng mga pasilidad ng sangay at mga Kingdom Hall. Ang internasyonal na mga lingkod, gaya ng tawag sa kanila, ay naglalakbay sa banyagang mga lupain upang tumulong sa gayong gawaing pagtatayo. Ito ay isang anyo ng sagradong paglilingkod, na katulad sa gawain ng mga nagtayo ng templo ni Solomon. (1 Hari 8:13-18) Ang mga kaayusan sa pangangalaga sa internasyonal na mga lingkod ay katulad niyaong sa pamilyang Bethel. Kaylaking pribilehiyo nga ang taglay ng mga kapatid na ito sa paglilingkod sa larangang ito ng gawain ukol sa kapurihan ni Jehova!

Paglingkuran si Jehova Nang Buong Kaluluwa


Ang paglilingkod kay Jehova ang pinakamainam na paraan ng paggamit sa iyong buhay. Bakit hindi isaalang-alang ang pagtatakda ng isang personal na tunguhin na paglingkuran ang Diyos nang buong panahon? Pag-usapan ang buong-panahong paglilingkod kasama ng iyong mga magulang, ng matatanda sa inyong kongregasyon, at ng inyong tagapangasiwa ng sirkito. Kung interesado kang mag-aral sa Bible School for Christian Couples at Bible School for Single Brothers, o maglingkod sa Bethel, dumalo ka sa mga pulong para sa potensiyal na mga aplikante na idinaraos sa mga pansirkitong asamblea at mga pandistritong kombensiyon. Sabihin pa, hindi lahat ay magiging kuwalipikado o makapaglilingkod nang buong panahon. Kung minsan ay nililimitahan ng mga problema sa kalusugan, mga kalagayan sa pinansiyal, at mga obligasyon sa pamilya ang magagawa ng isa. Gayunman, lahat ng nakaalay na mga Kristiyano ay dapat makinig sa utos ng Bibliya: Iibigin mo si Jehova na iyong Diyos nang iyong buong puso at nang iyong buong kaluluwa at nang iyong buong pag-iisip. (Mateo 22:37) Hinihiling ni Jehova na gawin mo ang pinakamabuting magagawa mo ayon sa ipinahihintulot ng iyong kalagayan. Kaya anuman ang iyong situwasyon, gawing pinakasentro ng iyong buhay ang paglilingkod kay Jehova. Magtakda ng makatotohanang mga teokratikong tunguhin. Oo, alalahanin mo ang iyong Maylalang habang ikaw ay bata paat pagpapalain ka nang walang hanggan sa paggawa nito!