‫טבלאות סכום חולין קכו‪-‬קכח‬

‫בס"ד‬

‫נשחטה הבהמה ‪ -‬הוכשרו בדמיה דברי רבי מאיר‪ ,‬רבי שמעון אומר‪ :‬לא הוכשרו‬
‫במאי קא מיפלגי?‬
‫אמר רבה‪:‬‬
‫בבהמה נעשית יד לאבר‬
‫אביי אמר‪:‬‬
‫באוחז בקטן‬
‫ואין גדול עולה עמו‬
‫רבא אמר‪:‬‬
‫ביש יד לטומאה‬
‫ואין יד להכשר‬

‫הוכשרו בדמיה‬
‫דברי רבי מאיר‬

‫רבי שמעון אומר‪:‬‬
‫לא הוכשרו‬

‫בהמה נעשית יד לאבר‬

‫אין בהמה נעשית יד לאבר‬

‫אוחז בקטן ואין גדול עולה‬
‫עמו ‪ -‬הרי הוא כמוהו‬

‫אוחז בקטן ואין גדול עולה‬
‫עמו ‪ -‬אינו כמוהו‬

‫יש יד לטומאה ולהכשר‬

‫יש יד לטומאה ואין יד להכשר‬

‫רב אשי אמר‪:‬‬
‫בשחיטה מכשרת ולא דם‬

‫דכ"ע בהמה נעשית יד לאבר‬
‫ודכ"ע יש יד לטומאה ולהכשר‬
‫אלא ששחטה קודם שחישב‬
‫להאכילו לעובד כוכבים‬
‫דקדם הכשר למחשבה‬

‫רב פפא אמר‪:‬‬
‫בהכשר קודם מחשבה‬
‫ר' אחא בריה דר' איקא‪:‬‬
‫בנתקנח הדם‬
‫בין סימן לסימן‬

‫ותרוייהו אית להו‬
‫יש יד להכשר‬
‫אין טעמייהו משום יד‬
‫דכ"ע אין בהמה נעשית יד‬
‫לאבר אחד‬

‫יש לשחיטה מתחלה ועד סוף‬
‫והאי דם שחיטה הוא‬
‫ומכשיר‬

‫דם מכשיר את האבר‬
‫על ידי הבהמה‬

‫אינה לשחיטה אלא לסוף‪,‬‬
‫והאי דם מכה הוא‬
‫ואינו מכשיר‬
‫שחיטה מכשרת ולא דם‬
‫וכיון דלא מהניא ליה שחיטה‬
‫להתירו באכילה‬
‫אע"ג דמועיל לטהוריה מידי נבלה‬
‫לא מכשרה ליה לטומאה‬
‫דטעמא דשחיטה מכשרת היינו‬
‫משום דכיון דמשויא ליה אוכלא‬
‫לענין היתר אכילה משויא ליה נמי‬
‫אוכלא לענין טומאה והכא אינו כן‬

‫‪1‬‬

‫ודכ"ע אין יד להכשר‬
‫אבל יש יד לטומאה‬
‫דכ"ע אית יד להכשר‬
‫והאי אבר אית ליה יד‬
‫דבהמה נעשית יד לאבר‬
‫א"נ ס"ל אוחז בקטן ואין גדול‬
‫עולה עמו הרי הוא כמוהו‬

‫‪www.swdaf.com‬‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful