கண்டங்கள் தவுகள் கடலடித் தளத்திற்கு அடியில் இருந்து

உயந்திருக்கின்றன

ஐசக்

நியூட்டன் தைலயில் ஆப்பிள் விழுந்ததால் அவ புவிஈப்பு விைசையக்

கண்டு பிடித்தா என்பைத அப்ெபாழுது நான் நம்ப வில்ைல. ஆனால் இப்ெபாழுது
நம்புகிேறன்.

ஏெனன்றால் எனக்ேக அப்படி ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டது.
ஒரு நாள் ஒரு பைழய புத்தகக் கைடயில் விற்பைனக்காக அடுக்கி ைவக்கப் பட்டு
இருந்த பைழய ேநஷனல் ஜியாகிரபிக் பத்திrக்ைககளில் ஒன்ைற எடுத்து
அசிரத்ைதயாகப் புரட்டிய ெபாழுது பளிச் என்று ஒரு பக்கத்தில் ெவளியாகி
இருந்த ஒரு படம் என் கவனத்ைதக் கவந்தது.
அந்தப் படத்தில் ஒரு மைலயின் ேமல் இருவ நின்றபடி மண் ெவட்டும்
கருவியால் தைரையத் ேதாண்டிக் ெகாண்டு இருந்தன.

(இந்தியாவின் ேமற்குப் பகுதியில் அைமந்து இருக்கும் ேமற்குத் ெதாடச்சி
மைலத் ெதாட ேபான்று வட அெமrக்காவின் ேமற்குப் பகுதியில் உள்ள
ராக்கி மைலத் ெதாட அைமந்து இருக்கிறது.இதில் வடபகுதியில் உள்ள
.கனடா நாட்டுப் பகுதியில் அைமந்துள்ள ராக்கி மைலப் பகுதியின் ேமல்
கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கைள எடுத்துக் ெகாண்டு இருக்கும்
ஆராய்ச்சியாளகள்.)
குறிப்பாக அவகள் இருவரும் வட அெமrக்கக் கண்டத்தின் ேமற்குப் பகுதியில்
குறிப்பாக கனடா நாட்டுப் பகுதியில் உள்ள ராக்கி மைலப் பகுதியில் நின்று
ெகாண்டு இருப்பதாகவும் அவகள் ஐம்பது ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலுக்கு
அடியில் வாழ்ந்து மடிந்த கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கைள அகழ்ந்து
எடுத்துக் ெகாண்டு இருப்பதாகவும் ெதrவிக்கப் பட்டு இருந்தது.
அத்துடன் அவகள் நின்று ெகாண்டு இருந்த இடமானது ஐம்பது ேகாடி
ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலுக்கு அடியில் இருநூற்றி இருபது அடி ஆழத்தில்
மூழ்கிக் கிடந்ததாகவும் பின்ன அந்த மைலப் பகுதியானது கடலுக்கு அடியில்
இருந்து கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்து தற்ெபாழுது உள்ள உயரத்ைத
அைடந்ததாகவும் ெதrவிக்கப் பட்டு இருந்தது.

குறிப்பாக கடல் உயிrனங்களானது திடீெரன்று ஏற்படும் நிலச் சrவில் சிக்கிப்
புைதயுண்ட பிறகு காலப் ேபாக்கில் காற்றில் உலந்து ெவய்யிலில் காய்ந்து
பாைறகளாக மாறும் ெபாழுது அதன் நடுவில் புைதபடிவங்களாக உருவாகின்றன.
ஒரு புறத்தில் நிலம் உயரும் ெபாழுேத மறு பகுதியில் நிலச் சrவு ஏற்படுகிறது.

எனேவ சட்ெடன்று எனக்கு அந்த மைலயும் மைலையச் சுற்றியுள்ள நிலப்
பகுதிகளும் தண்ண Kருக்குள் இருந்து உயரும் பந்ைதப் ேபான்று கடலுக்கு அடியில்
இருந்து அப்படிேய ேமல் ேநாக்கி உயந்திருப்பதாகத் ேதான்றியது.
அப்ெபாழுேத நான் ஒரு புதிய விஷயத்ைதக் கண்டு பிடித்து விட்டதாகேவ
உணந்ேதன்.சந்ேதாஷத்தில் என் கட்டுப்பாடு எதுவும் இன்றிேய ெமலிதான சிrப்பு
என் உதட்டில் அரும்பியது.
இருப்பினும் என் கண்டு பிடிப்ைப உறுதி ெசய்து ெகாள்ள இைணயதளங்கள்
மூலம் ேமலும் பல தகவல்கைளத் திரட்டி ஆய்வு ெசய்ேதன்.

அப்ெபாழுது தKவுகள் மற்றும் கண்டங்கள் கடலடித் தளத்திற்கு அடியில் இருந்து
கடல்மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்து இருப்பது ஆதாரபூவமாகத் ெதrயவந்தது.
ஆதாரம்
குறிப்பாக கண்டங்களின் ேமலும் தKவுகளின் ேமலும் கடலடித் தளத்தின் ேமல்
உருவாகும் தைலயைண பாைறகள் மற்றும் பாம்புப் பாைறகள் காணப் படுவதன்
மூலம் கண்டங்களும் தKவுகளும் கடலடித் தளத்திற்கு அடியில் இருந்து அடியில்
இருந்து கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்திருப்பது ெதrய வந்துள்ளது.
குறிப்பாக மத்திய தைரக் கடல் பகுதியில் ைசப்பிரஸ் தKவு அைமந்து
இருக்கிறது.அந்தத் தKவின் மத்தியப் பகுதியில் ட்ரூேடாஸ் என்ற மைல
உள்ளது.அந்த மைலப் பகுதிையச் சுற்றிலும் தைலயைணப் பாைறகள் (pillow lava )
என்று அைழக்கப் படும் பாைறகள் காணப் படுகின்றன.

( ைசப்ரஸ் தKவில் காணப் படும் தைலயைனப் பாைறகள் )
குறிப்பாக இந்தப் பாைறகளானது பசால்ட் என்று அைழக்கப் படும் கடல்தளப்
பாைறயால் அதாவது கடப்பாக் கல்லால் ஆனது.
கடல் தளத்திற்கு அடியில் இருக்கும்

எrமைலயின் வாயில் இருந்து பாைறக்

குழம்பு ெவளிவரும் ெபாழுது கடல் நKரால் உடனடியாகக் குளிந்து இறுகும்
ெபாழுது பாைன வடிவில் உருவாகிறது.
இந்த நிைலயில் ெதாடந்து அந்த எrமைலயில் இருந்து வரும் பாைறக்
குழம்பானது அந்தப் பாைன ேபான்ற பாைறப் பகுதிக்குள் நுைழந்து அைதப்
ெபருக்கமைடயச் ெசய்கிறது.
அதாவது ஒரு தைலயைண உைறக்குள் பஞ்ைசத் திணிப்பது ேபான்று பாைன
வடிவப் பாைறப் பகுதிக்குள் புதிய பாைறக் குழம்பு திணிக்கப் பட்டு
உருவாகுவதால் இவ்வைகப் பாைறகள் தைலயைணப் பாைறகள் என்று
அைழக்கப் படுகின்றன.

இவ்வாறு கடலடி எrமைலயால் கடலடித் தளத்தின் ேமல் உருவாகும்
தைலயைணப் பாைறகள், மத்திய தைரக் கடல் பகுதியில் அைமந்து இருக்கும்
ைசப்ரஸ் தKவின் மத்தியப் பகுதியில் உருவாகி இருக்கும் ட்ரூேடாஸ் மைலப்
பகுதியில் காணப் படுவதன் மூலம், அந்த மைலயும் மைலையச் சுற்றியுள்ள
ைசப்ரஸ் தKவு நிலப் பகுதியும், கடலடித் தளத்திற்கு அடியில் இருந்து தற்ெபாழுது
கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்து இருப்பது ஆதாரபூவமாக
நிரூபணமாகியுள்ளது.

( கடலடித் தளத்தின் ேமல் உருவாகும் தைலயைணப் பாைறகள் )

(ைசப்ரஸ் தKவில் தைலயைணப் பாைறகள் காணப் படும் இடங்கள். )

பாம்புப் பாைறகள்
இேத ேபான்று கடல்தளத்தின் ேமல் பாைறக் குழம்பு பீய்ச்சியடிக்கும் ெபாழுது
உடனடியாகக் குளிந்து உருவாகும் பாைறகள் பாம்பு ேபான்ற வடிவில்
இருப்பதால் பாம்புப் பாைறகள் என்று அைழக்கப் படுகின்றன.பாம்புப் பாைறகள்
மற்ற கடல் தளப் பாைறகளுடன் கலந்து காணப் படுவதால் ஒபிேயாைலட்
காம்ப்ளக்ஸ் என்றும் அைழக்கப் படுகிறது.
கிேரக்க ெமாழியில் ஒபிேயா என்றால் பாம்பு என்று ெபாருள்.எனேவ இவ்வைகப்
பாைறகள் ஒபிேயாைலட் என்றும் அைழக்கப் படுகின்றன சமீ பத்தில் சீ னாவில்
சீ னப் ெபருஞ்சுவருக்கு அருகில் பாம்புப் பாைறகள் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்
பட்டுள்ளது.

(சீ
சீ னப் ெபருஞ்சுவருக்கு அருகில் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட
ட்ட பாம்புப் பைற )
இவைகப் பைறகள் ைசப்ரஸ் தKவிலும் குறிப்பாக தைலயைணப்
தைலயைணப் பாைறகள் காணப்
படும் பகுதிக்கு மத்தியில் உள்ள உயந்த மைலப் பகுதியில் காணப் படுகிறது.
படுகிறது
இந்தியாவிலும் கடல்தளப் பாைறகளான
பாைறக
பாம்புப் பாைறகள்
ள் ெடல்லிக்குத் ெதற்கில்
உள்ள உலகிேலேய பழைமயான மைலயான ஆரவல்லி மைலத்
ெதாடrலும்,நாகலாந்து
நாகலாந்து மைலப் பகுதியிலும் காணப் படுகின்றன.
படுகின்றன
இேத ேபான்று பாம்புப் பாைறகள் எrமைலத் தKவுகளான அந்தமான் தKவுகளிலும்
காணப் படுகின்றன.
இந்தியாவில் தைலயைணப்
தைலயைண பாைறகள் ஒடிசாவில் ேஜாடா நகருக்கு ெதற்கில் 18
கி.மீ .ெதாைலவிலும்,கநாடாகாவில்
கநாடாகாவில் சித்ரதுகா மாவட்டத்தில் உள்ள ஐயமங்களா
கிராமத்திலும் காணப் படுகின்றன.
படுகின்றன கநாடாகாவில் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட
தைலயைணப்
ப் பாைறகள் முன்னூறு ேகாடி ஆண்டுகள் ெதான்ைமயான பாைறகள்
என மதிப்பிடப் பட்டுள்ளது.
பட்டுள்ளது

( கநாடாகவில்தைலயைணப்
கநாடாகவில்தைலயைண பாைறகள் –ஓடிசாவில் தைலயைணப்
தைலயைண பாைறகள்
இது மட்டுமின்றி இந்தியாவின் மத்தியப் பகுதியில் உள்ள விந்திய மைலப்
பகுதியில் ஐம்பது ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கடலுக்கு ஆழமற்ற கடல்

)

பகுதியில் வாழ்ந்த கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கள் இருப்பதும் கண்டு
பிடிக்கப் பட்டுள்ளது.

(விந்தியமைலயில் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கள்)
இவ்வாறு ைசப்ரஸ் தKவிலும் இந்தியாவிலும் கடல்தளப் பாைறகள் காணப்
படுவதன் அடிப்பைடயில் தKவுகளும் கண்டங்களும் பல ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு
முன்பு கடலடித் தளத்திற்கு அடியில் இருந்து தற்ெபாழுது கடல் மட்டத்திற்கு
ேமலாக உயந்து இருப்பது ஆதாரபூவமாக நிரூபணமாகியுள்ளது.

தவறான கருத்து
தற்ெபாழுது கண்டங்களின் ேமலும் தKவுகளின் ேமலும் கடல்தளப் பாைறகள்
காணப் படுவதற்கு தவறான விளக்கம் கூறப் படுகிறது.அதாவது கண்டங்களானது
கடல்தளதுடன் கண்டத் தட்டுகளாக நகந்து ெகாண்டு இருப்பதாகவும் அவ்வாறு
நகரும் ெபாழுது கடல் தளமானது சறுக்கிக் ெகாண்டு( ophiolite emplacement)
கண்டங்களின் ேமல் வந்து ேசந்ததாகவும் நம்பப் படுகிறது.
ஆனால் கண்டங்கள் நிைலயாக இருக்கின்றன.குறிப்பாக இந்திய நிலப்
பகுதியானது ஆறைர ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியப் ெபருங் கடல்
பகுதியில் ஒரு தKவுக் கண்டமாக வடகிழக்கு திைசைய ேநாக்கி நகந்து வந்து
ெகாண்டு இருந்ததாக நம்பப் படுகிறது.
ஆனால் ஆறைர ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஆசியக் கண்டத்தில் வாழ்ந்த
பாலூட்டி வைக விலங்கினத்ைதச் ேசந்த ஒரு விலங்கின் புைத படிவங்கள்
ெதன்னிந்தியாவில் குறிப்பாக ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள நாஸ்கல் என்ற
கிராமத்தில் இருந்து ெதால்விலங்கியல் வல்லுனகள் கண்டு பிடித்து
இருக்கின்றன.

எனேவ ஆறைர ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திய நிலப் பகுதியானது ஆசியக்
கண்டத்துடன் நிலத் ெதாடபு ெகாண்டு இருந்திருப்பது அதாவது தற்ெபாழுது
இருப்பைதப் ேபான்ேற இருந்திருப்பது புைதபடிவ ஆதாரம் மூலம்
நிரூபணமாகியுள்ளது.
இந்த நிைலயில் ஐந்து ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்திய நிலப் பகுதியானது
ஆசியக் கண்டத்துடன் ேமாதியதால் இந்தியாவிற்கும் ஆசியாவிற்கும் இைடயில்
இருந்த தைரயானது புைடத்துக் ெகாண்டு உயந்ததால் இைமய மைல
உருவானதாக கற்பைனயாக ஒரு விளக்கம் கூறப் படுகிறது.
குறிப்பாக இமய மைலப் பகுதியில் கடல் உயிrனங்கள் காணப் படுவதற்கு
இவ்வாறு இந்தியாவிற்கு வட பகுதியில் கடல் இருந்தேத காரணம் என்றும் நம்பப்
படுகிறது.
ஆனால் இமய மைலயின் அடிவாரப் பகுதியான சிம்லா மைலக் குைகயில் ஐந்து
ேகாடிேய முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் ெதான்ைமயான திமிங்கிலத்தின்
புைத படிவங்கள் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப் பட்டுள்ளது.

ஆனால் ஏற்கனேவ ஆறைர ேகாடி ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா ஒரு தKவுக்
கண்டமாக இருந்திருக்கவில்ைல என்பது ,ஆந்திராவில் கண்டு பிடிக்கப் பட்ட
ஆறைர ேகாடி ஆண்டுகள் ெதான்ைமயான ஆசிய வைகப் பாலூட்டி வைக
விலங்கினத்தின் புைத படிவம் மூலம் ஆதார பூவமாக நிரூபணமாகியுள்ளது.
எனேவ இமய மைலயின் அடிவாரப் பகுதியில் உள்ள சிம்லா மைலப் பகுதியில்
ஐந்து ேகாடிேய முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் ஆண்டுகள் ெதான்ைமயான
திமிங்கிலத்தின் புைத படிவங்கள் காணப் படுவதற்கு, அந்த மைலப் பகுதியானது
முன்பு கடலுக்கு அடியில் இருந்து பின்ன கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக ேநராக
உயந்திருப்பேத காரணம் என்பது ஆதாரபூவமாக நிரூபணமாகியுள்ளது.
எனேவ உள்நாட்டு மைலப் பகுதிகளில் கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கள்
காணப் படுவதற்கு நிலப் பகுதிகள் கடலுக்கு அடியில் இருந்து ேமல் ேநாக்கி
உயந்தேத காரணம் என்பது ஆதாரபூவமாக நிரூபணமாகியுள்ளது.
குறிப்பாக புைத படிவங்கள் ெபரும்பாலும் படிவப் பாைறகளிேலேய காணப்
படுகின்றான.இதற்கு காரணம் அடிக்கடி நிலச் சrவு ஏற்படும் பகுதிகளில்
மண்ணுக்கு அடியில் திடீெரன்று உயிருடன் சிக்கிப் புைதயுண்ட விலங்கினங்கள்
காலப் ேபாக்கில் புைதபடிவங்களாக மாறுகின்றன.
எனேவ புைத படிவங்கள் உருவாகுவதற்கு நிலச் சrவு ஏற்படேவண்டும்.ஒரு புறம்
நிலம் சrய ேவண்டும் என்றால் அதற்கு மறுபுறம் நிலம் உயரேவண்டும்.

உதாரணமாக தமிழகத்தில் அrயலூrல் கூட கடல் உயிrனங்களின் புைத
படிவங்களானது படிவப் பாைறகளில் இருப்பது கண்டு பிடிக்கப்
பட்டுள்ளது.தற்ெபாழுது அந்தப் புைதபடிவங்கள் ெபரம்பலூ மாவட்ட ஆட்சிய
அலுவலகத்தில் பாதுக்காக்கப் பட்டு வருகிறது என்பதும் குறிப்பிடத் தக்கது.
எனேவ அrயலூrல் கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கள் படிவப் பாைறகளில்
காணப் படுவதன் மூலம் அrயலூ உள்ளிட்ட தமிழக நிலப் பகுதிகள் கடலுக்கு
அடியில் இருந்து கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்து இருப்பது
நிரூபணமாகியுள்ளது.

ராக்கி மைலத் ெதாட அைமந்து இருக்கும் வாசிங்டனில் ஒலிம்பியா தKபகப்பப்
பகுதியில் கடல் உயிrனங்களின் புைத படிவங்கள் காணப் படுகின்றன.அத்துடன்
வாசிங்டன் பகுதியில் ஒரு லட்சத்தி அறுபத்தி நாலாயிரம் சதுர கிேலாமீ ட்ட
பரப்பளவிற்கு கடல்தளப் பாைறயான பசால்ட் பாைறப் படிவுகள் பரந்து விrந்து
கிடக்கிறது.அத்துடன் வாசிங்டனில் உள்ள வாண்ேடஜ் நகrல் தைலயைணப்
பாைறகளும் காணப் படுகிறது.

( (வாண்ேடஜ்

நகரப் பகுதியில் உள்ள தைலயைணப் பாைற)

(வாண்ேடஜ் நகரப் பகுதியில் உள்ள தைலயைணப் பாைற)

எனேவ இந்திய நிலப் பகுதிையப் ேபாலேவ வட அெமrக்கக் கண்டமும் கடலடித்
தளத்திற்கு அடியில் இருந்ேத தற்ெபாழுது கடல் மட்டத்திற்கு ேமலாக உயந்து
இருப்பதும் ஆதாரபூவமாக நிரூபணமாகியுள்ளது.
-விஞ்ஞானி.க.ெபான்முடி.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful