P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Sep 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2016

pdf

text

original

סב " ד י הארי האר ןיכרע ב

הייאר
א דומע ב ףד הגיגח תכסמ ילבב דומלת
/ הנשמ ./ הייארב ןיבייח לכה , שרחמ ץוח , הטוש , ןטקו , םוטמוטו , סוניגורדנאו , םישנו , םניאש םידבעו םיררחושמ , רגיחה ,
אמוסהו , הלוחהו , ןקזהו , וילגרב תולעל לוכי וניאש ימו . ןטק והזיא - תולעלו ויבא לש ויפתכ לע בוכרל לוכי וניאש לכ
תיבה רהל םילשורימ , יאמש תיב ירבד . םירמוא ללה תיבו : רהל םילשורימ תולעלו ויבא לש ודיב זוחאל לוכי וניאש לכ
תיבה , רמאנש + כ תומש " ג + שלש םילגר . םירמוא יאמש תיב : ףסכ יתש הייארה , ףסכ העמ הגיגחהו . םירמוא ללה תיבו :
ףסכ העמ הייארה , ףסכ יתש הגיגחהו .

שר " א דומע ב ףד הגיגח תכסמ י
הייארב ןיבייח לכה - ךרוכז לכ תייאר תוצמב ) גכ תומש ( , לגרב הרזעב תוארתהל םיכירצש .

שר " ב דומע ד ףד הגיגח תכסמ י
ןמ םירוטפ היארה - חילש ידי לע ןהיתויאר תולוע חולשל ןיבייח ןיא , וניא אמט ) בייח ( האיבב , סנכיל לוכי וניאש
שדקמל , ביתכד ] ןכשמ תא [ ה ' התרכנו אמט ) טי רבדמב .(

א דומע ב ףד הגיגח תכסמ תופסות
הייארב ןיבייח לכה - שר שריפ " י ךרוכז לכ הארי תוצמב רה השקהו " ךומסב ינת אהד ןנחלא ר ב " הייארה םירמוא ש
יריימ ןברקבד עמשמ ףסכ יתש הייארה ןמ ןירוטפ אמטו לרעה ארמגב אינת ותו ביתכד אמט אמלשב ) בי םירבד (
האבהב ונשי האיבב ונשיש לכ המש תאבו דב ןיתליכמ שיר ימלשוריב ןנירמא דועו " םינפ תייארב לבא ןברק תייארב א
להקהב ומכ ןיבייח לכה הרזעב ו םישנהו םישנאה ףטה ארמגב אינת ותו לארשי ווטצנ תוצמ שלש רמוא יסוי יבר
לילכ הלוכ הייארהש ןהיתשב ןיאש הייארב שי הגיגחו החמשו הייאר לגרל ןתיילעב יריימ ןברקב הייאר םתסד עמשמ
ע " רל הארנ כ " ינתמד ת ' שרו הרזעבו ןברקב יריימ " ירת עמשמד אדח טקנ הרזעב םינפ תייארב טקנד י ארוטפלו
והלוכד ןברקב םינפ תייארב ןכש לכו יריטפ הרזעב םינפ תייארב ףאד אתא ינתמד בשייל שי םגו ' תייארבד היל עמשמ
ירייא ימנ םינפ וכ ךליל לוכי ןיאש לכ ןטק והזיא ךומסב ינתקד ' םינפ תייארב אמלא רמאק היב ירייאד ןטקבד עמשמ
םשל ךליל לוכי וניאש ירייא הרזעב כתי אל ימלשוריה תטיש והימו הברה םירבד ינפמ ונלש אתתעמש תטיש יפל ן
שרחד רוטפל קר הינימ ןניפלי אל ןנאו בויחל להקהמ ףילי םתהד ס ןמקל ןנירמאד בג לע ףאו " היאר ףלינ אנימא ד
וכ תובייח םישנ ןלהל המ להקהמ היאר ' מ " ןניבייחמ יכיה דועו בויחל להקהמ ןניפלי אלד תמאה יפלד ןניעמש םתהמ מ
נפ תייארב םישנ םישנ ןניטעממו ןברקל םינפ תייארב ןמקל ןנימקומד אוה וארי אלו אהד להקהד הייארמ הרזעב םי
ןמקל ןנירמאד היל אישק דועו ךרוכזמ ) ו ףד (. יתייא ןאמ ' בייחמד ומא ' הרזע תייארב אבייחמד רמאק אלו היתייא החמשב
תטיש יפל החמשב תבייחו הייארמ הרוטפש רמאקד ארמגב דועו הרוטפד עמשמ תבייחש רמימל יצמ הוה ימלשוריה
תישירפדכ הייאר ילוכב יריטפד חכומ ןיתעמש ילוכ יאדו אלא הרזע תייארב .

ב דומע ב ףד ןיכרע תכסמ תופסות
הייארב ןיבייח לכה - פ " סמב ה ' הגיגח ) ב ףד (. אתיאד אדה הלע ירמא ימלשוריב לבא הרזע ינפ תייארב ןיבייח
הרזעב םינפ תייארב לבא ןברקב יפא ' ןיבייח ףט ףטהו םישנה להקה ביתכד אמלעב אתכמסא אלא הניאו אלד יאדוד
יטעממד אוה להקהד אימוד ' ךרוכזמ םישנ םתה ןברקב םינפ תייארב ףאד הארנ יאדו אלא ) ןנירמא ] ( יריימ [ םתה ןנתד
ףסכ יתש הייארה ךומסב .

www.swdaf.com 1
סב " ד י הארי האר ןיכרע ב
י האר הארי
שר " א דומע ב ףד הגיגח תכסמ י
) ב (
הארי הארי - ] הארי [ ביתכ , רקו הארי ןני , ןודאה ינפ תא ךרוכז לכ הניכשה תא האור םדאהש עמשמד ,
ןודאה ינפ תא ךרוכז לכ ךתוארל אב ןודאהש עמשמ , ותייארל ךתייאר בותכה שיקה .
אבש ךרדכ
) ג (
ךתוארל - ךממ תואריל אב אוה ךכ .
ךתוארל המ - ויניע יתשב . ףא - םדאה ןמ תואריל ןאכ - םדא לש ויניע יתשב .

בה תוהגה " ח א דומע ב ףד הגיגח תכסמ
) ב (
ה״ד הארי יתכ ב ןנירקו , לכ ךרוכז כו ו ׳ הניכשה לכ :
) ג (
ה״ד ךרדכ ש ב א ךכ ה ו א ב א המ ב יתש ויניע ףא ב א ןמ םדאה :

א דומע ב ףד הגיגח תכסמ תופסות
תוארל אבש ךרדכ הארי הארי - שרפ " י אב התא ףא ויניע יתשב ונייהד ךתוארל אוה ךורב שודקה אבש ךרדכ
) ל (

ךיניע יתשב ותוארל רל ןכתי אלו " םדוק תרוסמ שירדד דועו אוה םוקמ לכבש הניכש יבג האיב ךייש אל אהד ת
ע םדוק ארקמה שורדל ונל ויה הברדא " ר סירג כ " ינפל תוארתהל אב םדאש ויניע יתשב תוארל המ הארי הארי ת
ויניע יתשב םוקמה תוארל אב םדאה ףא םוקמ לש ויניע יתשב םוקמה לו דבעו דבועל ימד א ) וכ ףד םיחספ (: והנישרדד
הירבחמ קולח אדח לכ םתה לבא והנינ ידדה יכ אכהד תרוסמו ארקמ והייורת .

בה תוהגה " ח א דומע ב ףד הגיגח תכסמ
) ל (
ד " וכו הארי ה ' ףא א ת ה ב א תואריל ול המ אוה האור ךתוא יתשב ויניע ףא התא האור וא ת ו ב יתש ךיניע אלו ןכתי
כו ו ׳ כ״ע ג סיר ת״ר ) סב " א ( מ ה

םושרג וניבר ב דומע ב ףד ןיכרע תכסמ
... ןנירקו המ אבה תוארל ) תא ( קה ד שו ךורב אוה אוהש ר האו ילועל םילגר אוה יתשב ויניע ] חבתשי ז ורכ דעל
חצנלו [ ףא ןתוא ןיאבש תואריל וזחי בב ' םיניע : אכיאו ד ירמא אכהמ ארקיו םהרבא םש םוקמה אוהה ׳ה הארי רשא
י רמא םויה רהב ׳ה הארי רמולכ הארי תא םוקמה תאו םיאבה םש האריו אבל ןי םש : אכיאו רמאד י המ תוארל בב '
ויניע ונייה ] ןהכ [ אמוסש אב ' ויניעמ וניאש האור תא םיעגנה ביתכד לכל הארמ יניע ןהכה ףא אבה ל י תואר ב ב ' ויניע :

www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->