KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

PANDUAN PENGAJARAN

DUNIA SENI VISUAL

Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012

Parcel E.Cetakan Pertama 2012 © Kementerian Pelajaran Malaysia Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel. Blok E9. Aras 4-8. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 62604 Putrajaya. fotokopi. . ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik. rakaman atau ara lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah. Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. mekanik.

KANDUNGAN Muka Surat RUKUN NEGARA FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN PENDAHULUAN MATLAMAT OBJEKTIF FOKUS MATA PELAJARAN PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI KANDUNGAN AKTIVITI DUNIA SENI VISUAL TAHUN TIGA MENGGAMBAR MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 Lukisan Catan Kolaj Montaj v vi vii vii viii ix xii xiii xiv 1 4 7 10 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MODUL 5 MODUL 6 MODUL 7 Capan Lipatan dan Guntingan Renjisan dan Percikan 13 16 20 MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN MODUL 8 MODUL 9 Mobail Boneka 24 27 31 MODUL 10 Topeng MENGENAL KRAF TRADISIONAL MODUL 11 Anyaman MODUL 12 Alat Pertahanan Diri MODUL 13 Alat Perhiasan Diri iii 34 38 42 .

.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. memelihara satu cara hidup demokratik. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip yang berikut: x KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN x KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA x KELUHURAN PERLEMBAGAAN x KEDAULATAN UNDANG-UNDANG x KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA KAMI. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.

berakhlak mulia.Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. vi . rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berketerampilan.

kritis. masyarakat. selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.PENDAHULUAN Bahan Panduan Dunia Seni Visual Tahun 3 bertujuan memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya kreativiti melalui aktiviti eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran. Bahan panduan pengajaran ini dapat memperkembangkan keperibadian. pengertian seni secara menyeluruh. memberikan kesedaran dan kepekaan guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata pelajaran lain. keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri. MATLAM AT Bahan Panduan Dunia Seni Visual bermatlamat melahirkan insan yang harmonis. menghargai keindahan alam persekitaran. dan produktif menerusi Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 disediakan untuk memberi panduan kepada guru menjana idea bagi mewujudkan proses pengajaran yang lebih kreatif dan efektif. proses penghasilan. kreatif. Diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya dan kesenian. Kandungan bahan panduan pengajaran ini dapat membantu guru untuk mengaplikasikan proses dan teknik dalam penghasilan karya serta meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan. dan negara. Bahan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Tahun 3 merangkumi tajuk-tajuk yang menekankan aspek penerokaan. keluarga. dan aspek kritikan. vii .

menyedari adanya pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual 5. memperkembangkan kemahiran berfikir dalam situasi dan kehidupan harian ke arah pembentukan modal insan 8. menghayati kesedaran fitrah kanak-kanak dalam mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan 3. menanam sifat adil dan bertanggungjawab dalam pengendalian pentaksiran 6. memupuk sifat sabar dan dedikasi untuk membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan bermakna 9. meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif 4. peka dan bertanggungjawab terhadap perkembangan pendidikan negara melalui Dunia Seni Visual 2. menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran viii .OBJEKTIF Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru: 1. meningkatkan semangat patriotisme melalui proses penghayatan warisan budaya bangsa 7.

ix . yang merangkumi pemerhatian keseluruhan. murid membuat interpretasi. pemerhatian secara aktif b. Umumnya secara keseluruhan kegiatan ini akan dapat membantu murid menyelaras idea. Murid juga dapat mengenali perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni pada masa akan datang. Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Proses pembelajaran ini amat penting kerana memberikan peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan c. berfokus. menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan a. Pemerhatian secara aktif Pemerhatian secara aktif adalah aspek perkembangan deria penglihatan. aspek ini juga melibatkan pancaindera lain dalam membantu perkembangan emosi melalui kajian perbandingan. Semasa berinteraksi dengan alat dan bahan. dapat membantu pemahaman murid tentang asas seni visual dalam membuat pemerhatian terhadap alam benda dan alam semula jadi secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Selain itu. dan teperinci untuk menajamkan persepsi murid. dan menyelaras konsepsi visualnya dengan objek yang dilihat. b. Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan. imaginasi. apresiasi seni visual secara mudah d. dan alam fantasinya ke arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.FOKUS MATA PELAJARAN Tumpuan mata pelajaran ini merangkumi empat aspek utama iaitu: a. Faktor ini.

karangan. dan puisi. nyanyian. nilai kebersihan. dan kepekaan. Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan Selain diberikan pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat dalam pelbagai cara seperti lisan. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Murid diperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. murid juga dipupuk nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang wujud dalam persekitaran dan kehidupan mereka. nilai patriotisme. d. lakonan. x .c. cerita. Dengan ini murid akan dapat membuat pertimbangan yang sewajarnya apabila berhadapan dengan semua pelbagai situasi. Apresiasi seni visual secara mudah Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi keindahan dan fungsi.

dan penulisan. interpretasi. amalan murid serta memerhati penglahiran emosi dan perasaan. dan kemampuan psikomotor mereka.PENTAKSIRAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. kreativiti. Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. guru juga dapat menilai penguasaan kemahiran sosial.iaitu pemerhatian. Selain itu. penentuan instrumen serta pelaksanaannya. penilaian yang fleksibel. Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari segi pembinaan alat penilaian dan pentadbirannya. Penilaian yang fleksibel menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. xi . Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan. Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya. kemahiran. bentuk. penilaian yang mempunyai akauntabiliti. menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif. keaslian. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Penilaian boleh dilakukan secara individu atau berkumpulan. Selain itu. Murid dinilai dari segi pengetahuan mereka. cara mereka berfikir. Pencapaian kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. lisan dan interaksi. dan penilaian yang adil. Guru bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan. dan afektif. dan kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara. guru juga harus merekod pencapaian murid. psikomotor. fungsi. Secara tidak langsung. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. dan kemasan. penilaian menitikberatkan fokus pada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah.

xii . perbincangan. puisi. kuiz. bercerita. temu bual. lakonan. Penilaian ini boleh ditadbirkan secara formal dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk atau tema Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara penulisan. dan nyanyian. Kaedah penilaian secara penulisan pula berbentuk ujian pensel dan kertas. sumbang saran.Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jawab.

kajian. membuat corak dan rekaan. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi tujuan pengajaran berasaskan standad kandungan. objek buatan manusia. pemahaman. Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain. sejarah seni. xiii . STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. ekspresi kreatif. dan teknologi dalam penghasilan karya seni. dan apresiasi seni. membentuk dan membuat binaan serta mengenal kraf tradisional. kehidupan. STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan. aplikasi seni. STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI VISUAL Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan budaya. STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan. dan kerjaya. dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum Dunia Seni Visual untuk Tahun 3 sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu menggambar. dan karya seni. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL 2. MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 2. Kolaj 4. Alat Pertahanan Diri 3. Lukisan 2. Topeng 1. MENGGAMBAR 3. Catan 1. Anyaman 4. Boneka 3. Capan 2. Montaj Terancang 1.Aktiviti di Tahun 3 bagi kurikulum Dunia Seni Visual meliputi MODUL /BIDANG 1. Renjisan dan Percikan 1. Mobail 3. Alat Perhiasan Diri xiv . Lipatan dan Guntingan Tidak Terancang 1. MEMBUAT CORAK DAN REKAAN AKTIVITI 2.

Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. gambar buah epal dan oren Keusahawanan. ruang. 1 .MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Lukisan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Buah Epal dan Oren Masa : 60 minit Media : Alat : Tiada Bahan : kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh lukisan. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. garisan. 2. 3. sejarah seni dan budaya. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan lukisan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan. imbangan. warna. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan lukisan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. bahan maujud.

1.primer dan sekunder Ruang .simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .2.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 1. 1.1.2.3 1.3.1 1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1.1. 1.3.2. media.1 1.1.2 1.2 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1 1.1 1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan 1.1.4 1.STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. memahami.1.2 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 2 .tiada Bahan . media.hal benda (subject matter) 1.1.2 Bentuk .2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lukisan.ilusi Garisan .1.1 1.1.1.3.kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel 1.2.1.1 Unsur seni 1. 1.1.2.2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.4.1 Teknik – garisan selari atau garisan bersilang atau gabungan kedua-dua garisan 1.tebal dan nipis Warna .2.ilusi Prinsip rekaan 1.2 Imbangan .3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x Guru menunjukkan buah epal dan oren serta contoh contoh lukisan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. x Guru menyatakan definisi lukisan. Apresiasi seni x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar buah epal dan buah oren dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Ekspresi kreatif x x Murid melakar dan mewarna lukisan dengan bimbingan guru. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh lukisan buah-buahan menggunakan pelbagai media kering. Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. Murid menghasilkan lukisan mengikut kreativiti. x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. 3 .

imbangan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. warna. 4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. sejarah seni dan budaya. 3. ruang.MENGGAMBAR Tahun : 3 Modul : Bidang Menggambar Aktiviti : Catan Tema : Alam Semula Jadi Tajuk : Rama-Rama Masa Media : : 60 minit Alat : berus lukisan dan palet Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Gambar rama-rama. contoh catan EMK : Keusahawanan. dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi. objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan catan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan catan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan catan. 2. 4 . Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

2 Prinsip rekaan 1. 1.3.1 1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 5 .2.1.1 1.2 1.1.1. Apresiasi Seni 1.3 1. 1.1.4.2.STANDARD PEMBELAJARAN 1. media.2 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.1.ilusi Warna .3. memahami.2 1. media.3 1.3.1 1.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Mengetahui penggunaan media.1 Teknik .1.4. serta proses dan teknik dalam penghasilan catan 1.1.sekunder atau tertier atau gabungan kedua-dua warna Ruang . serta proses dan teknik dalam penghasilan catan.berus lukisan dan palet Bentuk .2.2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman kemahiran bahasa seni visual.1.1 1.1 Unsur seni 1.1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Kepelbagaian .basah atas kering 1.2 Aplikasi Seni Imbangan .2.1.1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2. 1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada catan.1.1 1.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.ilusi Bahan .2 1.2 Alat .

6 . Aplikasi seni x x Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang akan digunakan. x Guru menunjuk cara mewarna lakaran dengan menekankan penggunaan ton warna untuk menimbulkan bentuk. Apresiasi seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Guru menunjuk cara melakar gambar ramarama dengan memberikan penekanan pada ruang dan imbangan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada catan menggunakan pelbagai media basah. Murid menceritakan karya sendiri dan rakan. Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan catan dengan bimbingan guru. Guru menunjukkan contoh catan. Murid menghasilkan catan mengikut kreativiti.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar rama-rama. x Guru menyatakan definisi catan.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. 2. dan karya seni dalam penghasilan gambar dengan teknik kolaj. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kertas warna. 3. kepelbagaian. dan kontra yang terdapat pada alam semula jadi. kertas majalah dan bahan-bahan lain yang sesuai Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh kolaj. jalinan.MENGGAMBAR Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Menggambar Kolaj Alam Semula Jadi Kumbang Ladybird 60 minit Alat : gunting Bahan : Kertas lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan gambar teknik kolaj. gam. gambar kumbang ladybird Keusahawanan. warna. objek buatan manusia. sejarah seni dan budaya. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik kolaj. 4. 7 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN

1.1

Persepsi Estetik

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahas seni visual yang ada pada kolaj.

1.1.1

Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 Rupa – organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan – sentuh dan tampak Warna – primer atau sekunder atau kedua-dua warna

1.1.2

Prinsip rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Kepelbagaian - bahan Kontra - warna

1.2

Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan kolaj. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Alat - gunting

Bahan - kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar

Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya 1.2.2.1 Teknik - kolaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dalam penghasilan karya.

1.3

Ekspresi Kreatif

1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3

Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

Apresiasi Seni

1.4.1 1.4.2

Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

8

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan gambar serangga. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada beberapa contoh kolaj. Guru menyatakan definisi kolaj.

Aplikasi Seni x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjuk cara melakar rupa kumbang ladybird. Guru menunjuk cara membuat kolaj kumbang ladybird. 1

Ekspresi Kreatif x
x

Murid menghasilkan kolaj dengan bimbingan guru. Murid menghasilkan kolaj mengikut kreativiti.

Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya masing-masing. Murid menceritakan pengalaman semasa menghasilkan karya. Murid memberikan pendapat tentang karya rakan.

9

MENGGAMBAR

Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media

: : :

3 Bidang Menggambar Montaj

: Objek Buatan Manusia : : : Suasana di Jalan Raya 60 minit Alat : gunting

Bahan : kertas lukisan, gam, majalah, dan surat khabar Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh montaj, dan gambar pelbagai jenis kenderaan Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1.

Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, ruang, kepelbagaian, dan kesatuan objek buatan manusia, dan karya seni dalam penghasilan gambar teknik montaj.

2.

Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.

3.

Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan gambar teknik montaj.

4.

Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

10

3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.1. media.1.1 Unsur seni 1. kepelbagaian.1.1 1.1 1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.2. gam majalah.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan 11 .1.1.3 Ekspresi Kreatif 1.1 1.4. 1.3.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj.montaj Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual. dan kesatuan dalam penghasilan karya 1.2 Mengetahui penggunaan media.2.2.gunting Bahan .2.komposisi Bentuk .2 Alat .kertas lukisan.2 1. imbangan.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2 Kepelbagaian .1.STANDARD PEMBELAJARAN 1. dan surat khabar 1. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar teknik montaj.1 Teknik . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 1. 1.2.ilusi 1.imej Kesatuan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 1. media.1 1.2 Aplikasi seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2 Prinsip rekaan 1.2.1 1.1.3. ruang. 1.ilusi Ruang . 1.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x x x Guru mempamerkan gambar pelbagai kenderaan dan murid mengenal pasti jenis kenderaan darat. Guru menyatakan definisi montaj. Guru menunjuk cara menggunting dan menampal gambar kenderaan secara tersusun menjadi satu komposisi yang menarik. Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan montaj mengikut kreativiti. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. x Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya masing-masing. 12 . Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Guru menunjukkan contoh-contoh montaj. Guru meminta murid menyatakan bahasa seni visual yang ada pada gambar teknik montaj. x x Guru meminta murid menyatakan media lain yang boleh digunakan untuk menghasilkan gambar teknik montaj. Murid menghasilkan montaj dengan bimbingan guru.

warna. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan. palet dan tumbuhtumbuhan. jalinan. 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam aktiviti menghasilkan corak teknik capan. dan bahan-bahan kutipan EMK : Keusahawanan. Kreativiti. harmoni. 4. contoh buku yang telah dibalut. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. sejarah seni dan budaya 13 . Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Capan Objek Buatan Manusia Pembalut Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar : Contoh-contoh capan. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik capan. dan bahan kutipan yang sesuai. 3.

palet dan tumbuh-tumbuhan. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan.2.3 2.3.1.organik atau geometri atau gabungan rupa Jalinan .1 2.1 Alat .susunan motif 2. teknik. 2.3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. dan bahan kutipan yang sesuai 2. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2.4.1.1 Teknik .1.2.2.capan 2.1 2.4.2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2.2.1. 2. media. harmoni serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 2.1.2.1.1.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 14 .2 2.2 Rupa .primer dan sekunder Prinsisp Rekaan 2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Bahan . serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik capan. media. jalinan.3.3 2.1.tampak Warna .1. Apresiasi Seni 2.1.1 2. 2.1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1. dan proses dalam penghasilan karya 2.1.warna dan rupa Ritma dan pergerakan .2 Mengetahui penggunaan media. memahami.1 Unsur seni 2. warna.berus lukisan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Harmoni .

x Ekspresi kreatif x x Murid menggunakan bahan secara kreatif. 15 . Apresiasi Seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Guru meminta murid mengenal pasti dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak teknik capan. Murid menghasilkan corak teknik capan mengikut kreativiti. ILUSTRASI AKTIVITI x Guru menyatakan definisi capan. Guru menunjuk cara bancuhan warna dan mengecap pada kertas lukisan secara terancang. Murid menyatakan hasil corak teknik capan boleh dijadikan hiasan pada rekaan lain.STANDARD PEMBELAJARAN Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak teknik capan. Murid menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan.

dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. Kreativiti. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. kontra. 16 . dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. kertas warna. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak teknik lipatan dan guntingan. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa. majalah dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan Keusahawanan. jalinan. 3. Aplikasi pengetahuan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Lipatan dan Guntingan Objek Buatan Manusia Hiasan Dinding 60 minit Alat : gunting Bahan : kertas lukisan. kefahaman. imbangan. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya.

2.2.1 Unsur seni 2.1.rupa 2.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Rupa . imbangan. teknik dan proses dalam penghasilan karya 2. Apresiasi Seni 2.1.warna Harmoni .kertas lukisan.2.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 2.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1 2.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. 2.1. media.2.3.lipatan dan guntingan 2.1. kontra.1.2.2.2 Prinsip rekaan 2.2 Alat .4.1.3.organik dan geometri Jalinan – sentuh dan tampak 2.2.4. media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan dan guntingan. kertas warna. majalah dan gam 2.gunting Bahan .2.1.1 2.2.1 2.1.3.2 Mengetahui penggunaan media.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2.1 Teknik .2 2. memahami dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan.2.simetri Kontra . jalinan. dan harmoni dalam penghasilan karya 2.3 2.4 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 Imbangan .2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 17 . 2.1 2.

Guru menunjuk cara menghasilkan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan. x Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada contoh corak. 18 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi estetik x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik lipatan dan guntingan. Aplikasi seni x x x x Guru memperkenalkan media yang digunakan. Murid menggunting hasil lakaran. Guru menunjukkan contoh hiasan dinding corak teknik lipatan dan guntingan. Ekspresi kreatif x x x x x Murid menghasilkan corak lipatan dan guntingan dengan bimbingan guru. Murid membingkaikan hasil karya untuk dijadikan hiasan dinding. x Guru memperkenalkan teknik lipatan dan guntingan. Murid melipat kertas warna dan melakar motif pada lipatan kertas. Guru mencadangkan pilihan kertas warna yang sesuai digunakan. Murid menampal corak lipatan dan guntingan pada kertas yang berlainan warna.

Murid menceritakan karya sendiri dan rakanrakan.Apresiasi seni x x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menyatakan hasil corak lipatan dan guntingan boleh dijadikan rekaan lain. 19 .

dan sikat Bahan : kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh corak Renjisan dan Percikan Keusahawanan.MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Jenis-jenis Media : : : : : : : 3 Bidang Membuat Corak dan Rekaan Renjisan dan Percikan Objek Buatan Manusia Penanda Buku 60 minit Alat : berus lukisan. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan corak untuk dijadikan penanda buku. 4. warna. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. Kreativiti. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. 20 . kajian. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya. berus gigi. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. 2. harmoni dan kepelbagaian yang terdapat pada objek buatan manusia dan karya seni dalam penghasilan corak menggunakan teknik renjisan dan percikan. palet. dan teknologi dalam penghasilan corak.

1 2.1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.3.2.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Unsur seni 2.3.2 Harmoni . harmoni dan kepelbagaian dalam penghasilan karya 2. 2.primer dan sekunder Prinsip Rekaan 2.2. 2.warna dan jalinan Kepelbagaian . serta proses dan teknik menggunakan dalam penghasilan renjisan dan percikan.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 2. media.4. teknik.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 2.1.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu jalinan. berus gigi.tampak Warna .1 Teknik .1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 2.2 Alat . serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. menamakan.STANDARD PEMBELAJARAN 2.2.2.kertas lukisan dan cat air atau cat poster atau cat tempera 2. warna. dan proses dalam penghasilan karya 2. 2.1 2.1.berus lukisan.1.2.1 2. kefahaman bahasa seni visual media.1 2.1.4.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.renjisan dan percikan 2.2 Jalinan .1.warna 2.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 21 . palet dan sikat Bahan .2. 2.1. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada renjisan dan percikan.2.2 Mengetahui penggunaan media.3.2.

Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada karya.menunjukkan contoh penanda buku yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan Ekspresi kreatif x Murid menghasilkan corak renjisan dan percikan mengikut langkah yang ditunjukkan oleh guru.merenjis warna menggunakan berus pada permukaan kertas lukisan . x Guru menunjukkan proses membuat corak teknik renjisan dan percikan: . Guru menyatakan definisi renjisan dan percikan. x Murid mengulangi aktiviti renjisan dengan pelbagai warna sehingga memenuhi permukaan kertas lukisan. x Murid menghasilkan penanda buku mengikut kreativiti. Aplikasi seni x Guru memperkenalkan media yang digunakan untuk menghasilkan corak teknik renjisan dan percikan.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan contoh corak yang terhasil daripada teknik renjisan dan percikan.menunjuk cara bancuhan warna yang betul . 22 .

23 .Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan karya yang dihasilkan. Murid menghargai dan menceritakan hasil karya sendiri dan rakan secara lisan.

tali. dan teknologi dalam penghasilan mobail. dan bahan bahan lain yang sesuai.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Mobail Alam Semula Jadi Lingkaran Ular 60 minit Alat : gunting Bahan : gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penggunaan media dan teknik dalam penghasilan mobail. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 2. kajian. kad manila. benang.dawai kasar. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan mobail. Kreativiti. 4. kertas warna. sejarah seni 24 . 3. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh mobail Keusahawanan. kepelbagaian. ruang. imbangan. straw board. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk.

1.simetri atau tidak simetri atau gabungan imbangan Ritma dan pergerakan .1 3. imbangan serta ritma dan pergerakan dalam penghasilan karya 3. menamakan. 3.2.1. Ekspresi Kreatif 3. straw board.1 3.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. 3.1 Unsur seni 3. dan proses dalam penghasilan karya.2 3. media.nyata 3.2 3.gam.4.bentuk Imbangan .2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 3.1.1. benang dan kad manila. media. ruang.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk. dawai kasar. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.susun atur objek pada mobail Bentuk .konkrit Ruang .1.2.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan bahan lain yang sesuai 3.2.2 Prinsip rekaan 3. 25 .1 3.3.1.4.1. kertas warna.1 3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.2 Kepelbagaian .2.1.3.4.3 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan Mengantungkan mobail yang dihasilkan. kefahaman bahasa seni visual. teknik.gunting Bahan . dan memahami bahasa seni visual yang ada pada mobail.2.2 3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilkan mobail. 3.3. tali.3 Mengetahui penggunaan media.2.2 Alat .1.1.

.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru mempamerkan contoh mobail.mewarna atau menampal kertas warna untuk menghias lingkaran ular . Aplikasi seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan mobail. Guru membincangkan bahasa seni visual yang ada pada mobail. Murid menghasilkan mobail lingkaran ular berpandukan cara yang ditunjukkan oleh guru secara berkumpulan. Guru menyatakan definisi mobail.menggunting mengikut garisan lingkaran ular . Guru menunjuk cara menghasilkan mobail “Lingkaran Ular”.melakar lingkaran ular pada kertas lukisan .mengikat tali pada bahagian ekor ular untuk digantung sebagai mobail Ekspresi kreatif x x Murid menghasilkan lingkaran ular. x Murid menggunakan kreativiti dalam menghasilkan mobail. 26 .

Apresiasi seni visual. Murid menceritakan pengalaman menghasilkan mobail. x x x Murid mempamerkan mobail kumpulan masingmasing. 27 . Murid menggantung mobail di dalam kelas.

Bahan Bantu Mengajar : Contoh boneka EMK : Keusahawanan. gelang getah. 4. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. jalinan. 28 . gam.MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Boneka Alam Semula Jadi Kucing 60 minit Alat : gunting Bahan : span. bahan kutipan. 3. Kreativiti. 2. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber. dan teknologi dalam penghasilan boneka. kajian. dan bahan lain yang sesuai. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan boneka. dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan boneka. sejarah seni dan budaya.

3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3. media.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.3. 3. gam.1 3.1 3.konkrit Jalinan . 3.1.1.2.4.2. kefahaman bahasa seni visual. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada boneka.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.2 Alat .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.1 Unsur seni 3.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 29 .2.3. bahan kutipan dan bahan lain yang sesuai 3.1.2 Mengetahui penggunaan media. teknik dan proses dalam penghasilan karya 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1.2 3.gunting Bahan .1 3.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual iaitu bentuk.2.4.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. 3.2 Aplikasi Seni 3.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1.2 Bentuk .2. 3. menamakan. media.span.1.jalinan dan imbangan dalam penghasilan karya 3.1 3.1 Imbangan .1.STANDARD PEMBELAJARAN 3.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh boneka. kepala. x Murid melukis dan menghias muka kucing. dan kaki kucing Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan boneka berpandukan langkahlangkah yang telah dinyatakan dengan bimbingan guru. Apresiasi Seni x x Murid memberikan pendapat tentang karya rakan. . telinga. Murid membuat persembahan boneka yang dihasilkan. Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada boneka. Guru menunjuk cara membuat boneka. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan boneka.mengikat span dengan gelang getah untuk membentuk bahagian badan. 30 . Guru menyatakan definisi boneka.

krayon atau Media : pensel warnan atau oil pastel. 4. dan teknologi dalam penghasilan topeng serkup. ruang. dan imbangan. 2. Bahan Bantu Mengajar : Contoh topeng serkup EMK : Keusahawanan.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa : : : : : : 3 Bidang Membentuk dan Membuat Binaan Topeng serkup Alam Semula Jadi Arnab 60 minit Alat : gunting Bahan : brown paper. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan topeng serkup. gam dan bahan hiasan yang sesuai. yang ada pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan topeng serkup. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. kajian. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. 31 . dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. 3. jalinan. Kreativiti. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual sejarah seni dan budaya.

3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 3.3. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. media.2 Mengetahui penggunaan media.1 3.1. menamakan.kertas yang sesuai atau kad manila. 3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.2. 3.2.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 32 .2 Alat . media.krayon.1 Imbangan . 3.1.1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.3 3.2.4.1 Unsur seni 3.simetri Murid dapat mengatahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 3.4.3. serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng serkup.1.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.STANDARD PEMBELAJARAN 3.2 3.1.2 Bentuk .gunting Bahan . teknik dan proses dalam penghasilan karya 3.1 3.tampak dan sentuh Prinsip rekaan 3.1 3.1. kefahaman bahasa seni visual.2 Aplikasi Seni 3. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.jalinan Jalinan .1.1.2.gam dan bahan hiasan yang sesuai 3.2 3.1.3. pensel warna atau oil pastel .1.1 3.konkrit Ruang . 3.2.

Murid mengaplikasi unsur rupa. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada topeng serkup. Apresiasi Seni x x Murid menceritakan karya sendiri dan rakan-rakan. imbangan dan penegasan dalam penghasilan topeng. Guru menyatakan definisi topeng. Murid menggaya dan melakonkan topeng serkup yang dihasilkan. x Murid membuat kemasan pada topeng serkup yang telah siap. bentuk. .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan beberapa contoh topeng serkup. Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan serkup seperti yang ditunjukkan oleh guru. 33 . Guru menerangkan dan menunjuk cara membuat serkup untuk topeng.membuat serkup mengikut saiz kepala x Guru menunjukkan cara melukis dan menghias muka topeng serkup. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan topeng.

3.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Tema Modul Aktiviti Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Alam Semula Jadi Bidang Mengenal Kraf Tradisional Anyaman Anyaman Siku Keluang 60 minit Alat : gunting dan pembaris Bahan : kertas warna. kertas lukisan. rupa. 4. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan anyaman. Kreativiti. harmoni dan kontra yang terdapat pada objek alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan anyaman siku keluang. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan anyaman siku keluang. gam. 34 . jalinan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu garisan. sejarah seni dan budaya. Keusahawanan. dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. warna. 2. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. dan kad manila Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh anyaman kelarai siku keluang.

2.1.1.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.4.2.mengkuang atau pandan atau kertas warna.2 4.2 Alat – gunting Bahan .1 4.warna Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual. media.tampak dan sentuh Warna .3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4. 4.1.1.3 4. menamakan dan memahami.1 4.2.1 4. 4.1.2.3.lurus Rupa .1.1 Unsur seni 4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1 4.2.1.kelarai Kontra .1.3.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 35 . bahasa seni visual yang ada pada anyaman.2 Memahami teknik yang sesuai dalam pemghasilan karya 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya 4.4 Garisan .1.1.3. dan gam 4.1 4. media.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan anyaman.1.2 Aplikasi Seni 4.2 Harmoni .2 Prinsip rekaan 4.1.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.2 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan anyaman kelarai secara kreatif dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian 4.4.2.geometri Jalinan .4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.

STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh anyaman. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan anyaman. Langkah 2 Guru menunjuk cara mengukur dan memotong tapak anyaman. Langkah 3 Guru menunjuk cara menganyam kelarai siku keluang. x Guru menerangkan kepada murid bahan sebenar menghasilkan anyaman. Guru menunjuk cara membuat anyaman kelarai siku keluang. Guru memotong kertas untuk dijadikan jalur sisip anyaman. 36 . Guru memberikan penerangan kepada murid bahan gantian yang sesuai untuk menghasilkan anyaman. Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang yang telah dijadikan alas pinggan atau cawan. Langkah 1 Guru menunjukkan contoh anyaman kelarai siku keluang.

Murid menceritakan tentang fungsi kraf anyaman dalam kehidupan harian. Apresiasi Seni x x Murid mempamerkan dan bercerita tentang hasil karya sendiri.STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Ekspresi Kreatif x Murid menghasilkan anyaman berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan oleh guru. 37 . x Murid melekatkan hasil anyaman kelarai pada kad manila untuk dijadikan alas pinggan atau cawan.

warna. dan bahan hiasan yang sesuai Bahan : Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh gambar-gambar alat pertahanan diri Keusahawanan. gam. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam pengahsilan model parang. dan imbangan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan model parang. 4. 3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan karya. 2.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Pertahanan Diri Objek Buatan Manusia Parang 60 minit Alat : gunting kad atau kertas tebal. cat poster /oil pastel. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk. 38 . sejarah seni dan budaya. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

1 4.1 4. media.2 4.1.2.1.4. 4.3.1 Unsur seni 4. . serta proses dan teknik dalam penghasilan alat pertahanan diri. Apresiasi Seni 4.STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Imbangan . gam.2.kad atau kertas tebal.3 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.1. media.2.1 4.gunting Bahan . cat poster atau oil pastel.2.1.4 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya. kefahaman bahasa seni visual.1.1.tidak simetri 4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.3. menamakan.4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada alat pertahanan diri.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 39 .2.1.1. Ekspresi Kreatif 4.3 4.1 4. 4.2 4.3.2 Prinsip rekaan 4.1.2 Bentuk – konkrit Warna – tertiar dan neutral 4.2 Alat . dan bahan hiasan yang sesuai 4.

Guru menyatakan fungsi alat pertahanan diri.menggunting rupa parang mengikut lakaran . 40 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x x x Guru menunjukkan gambar alat pertahanan diri. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan model alat pertahanan diri. Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada gambar alat pertahanan diri.melakar rupa parang pada kertas tebal . Murid menghias hulu model parang mengikut kreativiti.membuat kemasan pada model parang Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan model parang berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Guru menunjuk cara membuat model parang .

Murid menceritakan tentang langkah keselamatan penggunaan alat pertahanan diri. 41 .Apresiasi Seni Visual x x x Murid mempamerkan hasil kerja dan bercerita mengenainya. Murid bercerita tentang karya sendiri dan rakan secara lisan.

bahan hiasan yang sesuai dan gam Bahan Bantu Mengajar EMK : : Contoh rantai atau contoh gambar-gambar rantai Keusahawanan. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan. bentuk.MENGENAL KRAF TRADISIONAL Tahun Modul Aktiviti Tema Tajuk Masa Media : : : : : : : 3 Bidang Mengenal Kraf Tradisional Alat Perhiasan Diri Objek Buatan Manusia Rantai Leher 60 minit Alat : gunting Bahan : Benang. kertas majalah. kertas warna. ruang. kajian. 2. 42 . kad manila. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber. sejarah seni dan budaya. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni. harmoni. dan teknologi dalam penghasilan karya. serta ritma dan pergerakan yang terdapat pada objek alam benda dalam penghasilan alat perhiasan diri. 4. Kreativiti dan Inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.

teknik dan proses dalam penghasilan karya.2 4.1.2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal.1.1 4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.2 Alat .2 4.1.nyata 4.tampak dan sentuh Bentuk . media.konkrit Ruang .1 4.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.warna Ritma dan pergerakan . kertas majalah.2.1.4.1.1.3 Mengetahui penggunaan bahan.susunan manik Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.1 Unsur seni 4.1 4.2 4. menamakan.3 4.2 Mempamerkan karya yang dihasilkan Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan 43 .benang.1.1.3 Jalinan .1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4. dan memahami bahasa seni visual yang ada pada rantai leher.1. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan.3.1 4.2.2. kefahaman bahasa seni visual. kertas warna.4.bahan hiasan yang sesuai dan gam 4.2 Prinsip rekaan 4.2 Aplikasi Seni Harmoni .1 4.2. media.1.3.gunting Bahan . 4. serta proses dan teknik dalam penghasilan rantai leher 4.2. bahan. 4.3.STANDARD PEMBELAJARAN 4. Ekspresi Kreatif 4.1.3 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menghasilkan alat perhiasan diri secara kreatif Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.

membuat proses kemasan Ekspresi Kreatif x x Murid menghasilkan rantai leher berpandukan langkah yang ditunjukkan oleh guru. Murid membuat kemasan mengikut kreativiti. . Guru menunjuk cara menghasilkan rantai leher.membuat manik rantai dengan gulungan kertas yang telah digunting tiga segi panjang . 44 .STANDARD PEMBELAJARAN ILUSTRASI AKTIVITI Persepsi Estetik x Guru menunjukkan contoh alat perhiasan diri. Aplikasi Seni x x Guru menyatakan media yang akan digunakan dalam penghasilan rantai leher. x Guru menerangkan bahasa seni visual yang ada pada alat perhiasan diri. x Guru menyatakan kegunaan alat perhiasan diri.menunjuk cara membuat karangan rantai .

Apresiasi Seni Visual x x Memperaga dan bercerita tentang hasil kerja sendiri. 45 . Menyatakan bahan-bahan lain yang boleh dijadikan manik rantai leher.

.

x Pegawai Unit Pendidikan Seni Visual. UiTM. UPSI dan IPGM x Guru-guru Dunia Seni Visual Tahun 3 di sekolah Rintis KSSR Dunia Seni Tahun 2010. Bahagian Pembangunan Kurikulum. 47 . Antara pihak yang terlibat ialah: x x Guru-guru yang menjadi panel penyediaan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Pensyarah Pendidikan Seni Visual.PENGHARGAAN Bahagian Pembangunan Kurikulum merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menyediakan Panduan Pengajaran Dunia Seni Visual Sekolah Rendah Tahun 3 ini.

.

.

xvii .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful