CURRICULUM

VITAE

Prof. Ph.D. Mony Almalech, Dr. Habil.
e-mail: almalech@abv.bg; m.almalech@nbu.bg

I. CURRENT POSITION
-

Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics, Department “New
Bulgarian Studies”, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria (from 2010)

II. RESEARCH AREAS
-

General and Contrastive Linguistics, Semantics, Psycholinguistics, Semiotics,
Pragmatics, Bulgarian Language, Hebrew Language, Color in Balkan folk
culture, Color and advertisements, Structural Linguistics, Bible studies, Bible
semiotics, Bible Hermeneutics.
III. OTHER POSITIONS

-

-

-

-

Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics, and Semiotics,
Southeast European Center for Semiotic Studies, New Bulgarian University,
Sofia, Bulgaria (2005-2010);
Associated Professor of General, Contrastive and Applied Linguistics,
Department for Mediterranean and Eastern Studies, New Bulgarian University,
Sofia, Bulgaria (2003-2005)
Guest Professor, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria (from 2003);
Guest Professor, Higher Evangelical Theological Institute (2004-2009);
Associate Professor, Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of
Sciences, Sofia, Bulgaria (1999-2003);
Ph.D. researcher, Department for Slavic Studies, Hebrew University of
Jerusalem, Jerusalem, Israel (1992-1995);
Ph.D. researcher, Department for General, Structural and Applied Linguistics,
Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria (1990-1992; 1995-1998);
Lecturer of Bulgarian Language for foreign students, Department for Foreign
Languages, Technical University, Sofia, Bulgaria (1986-1991).

IV. DEGREES
Doctorat (Dr. Habil.) in General and contrastive linguistics and Semiotics of color М. Алмалех, Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит,
български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
София, 2006. 479 c. (Mony Almalech. The Colors in the Pentateuch. On Hebrew,
Bulgarian and other languages. Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press. Sofia,
2006. 479 p.) New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.
Doctorat (PhD) in General, contrastive and applied linguistics. - Семантика и
синтаксис: Семантика на безпредложни соловосъчетания от две съществителни
имена в съвременния български книжовен език. Университетско издателство „Св.
Климент Охридски”. Библиотека „Дебюти”. Филологически науки. София 1993.
136 с. (Semantics and Syntax: Semantics of Appositive Noun Phrases in
Contemporary Bulgarian. Sofia University "St. Kliment Ohridski" Press. Sofia, 1993.

136 p.) Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia,
Bulgaria.
Masters of Philosophy (MPhil) in Bulgarian Studies, Sofia University "St. Kliment
Ohridski"
Professorship - М. Алмалех, Светлината в Стария завет. „Кибеа”, София, 2010.
434 с. (Mony Almalech. The Light in the Old Testament. “Kibea” Publishing House,
Sofia, 2010. 434 p.) New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria
Associate Professor - Алмалех, М. Цвят и слово. Прагматични и
психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София,
2001, 194 с.( Mony Almalech. Colour Language and Natural Language:
Psycholinguistc and Pragmatic Aspects. Academic Press “Prof. Marin Drinov”. Sofia,
2001. 194 p.) Institute for Bulgarian Language, Bulgarian Academy of Sciences,
Sofia, Bulgaria
V. SPECIALIZATIONS
Courses of Formal Logic during Ph.D. student period (1982-1984), Institute for
Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria; Unified center in
philosophy, Sofia University "St. Kliment Ohridski" Sofia, Bulgaria

PUBLICATIONS
BOOKS, MONOGRAPHS, TEXT-BOOKS

Almalech, Mony. Biblical donkey. Kibea Publishing company, Sofia,
2012, 107 p.
e-book:

http://www.helikon.bg/ebooks/ ; https://www.mtel.bg/eBook-store

Almalech, Mony. Advertisements: Signs of femininity and their
corresponding color meanings. Prof. Marin Drinov Academic
Publishing House. Sofia, 2011. 187 p.
e-book: http://www.baspress.com/book.php?l=b&id=911

Алмалех, Мони. Ивритско-български речник. Второ
издание, КК “Труд”, София, 2011, 523 с. + ХІІІ с.
(Second ed. Hebrew-Bulgarian Dictionary, 26 000
entries in Hebrew, KK “Trud”, Sofia, 2011, 523 p.
+xiii p.)

: ‫מלון עברי־בולגרי‬. ‫מוני אלמלך‬
‫ מלים בטויים שימושיים צרופי לשון‬,‫ עורכים‬000 26 ‫המילון כולל‬
‫הוצאת תרוד‬
Алмалех, М. Библейското магаре. ИК „Кибеа”, София, 2011. 135
с.
(Mony Almalech. Biblical Donkey. “Kibea” Publishing House, Sofia,
2011. 135 p.)
e-book:

http://www.helikon.bg/ebooks/

;

https://www.mtel.bg/eBook-

store;

Алмалех, М. Семиотични изследвания на търговската марка ІІ част
(Семиотика на цвета в рекламата). Нов български университет,
София, 2011. CD. 214 с. ръкопис.
(Mony Almalech. Semiotic researches on trade mark, part II /
Semiotics of colors in advertisements. New Bulgarian University,
Sofia, 2011. CD. Manuscript, 214 p.)
e-book: www.ebox.nbu.bg

Алмалех, Мони. Светлината в Стария завет. „Кибеа”, София, 2010.
434 с.
(Mony Almalech. The Light in the Old Testament. “Kibea” Publishing
House, Sofia, 2010. 434 p.)
e-book: http://www.helikon.bg/ebooks/ ; https://www.mtel.bg/eBook-store
e-book: Google

Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. Цветовете в балканския
фолклор; Библейско червено; Рекламата - цвят и символи.
“Аскони-издат”, София, 2007. 373 с. Второ издание “Аскони-издат”
2012.
(Mony Almalech. The Language of Colors. Balkan Folk Color
Language; Biblical Red; Ads – Colors and Symbols. “Askoni-Izdat”.
Sofia, 2007, 373 p. Second ed. “Askoni-Izdat” 2012.)

Алмалех, Мони. Корени. Семиотика на цветовете. Издателство
„Велес”. София, 2006, 175 с.
(Mony Almalech. Roots. Semiotcs of the Colors. Publishing House
“Veles”. Sofia, 2006, 175 p.)

Алмалех, Мони. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на
света. Върху иврит, български, латински, гръцки и др.
Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София,
2006. 479 с.
(Mony Almalech. The Colours in the Pentateuch. Linguistic Relativity.
On Hebrew, Bulgarian, Latin, Greek and English. Sofia University "St.
Kliment Ohridski" Press. Sofia, 2006. 479 p.)

Алмалех, Мони. Ивритско-български речник. КК “Труд”, София,
2004, 523 с. + ХІІІ с.
(Mony Almalech. Hebrew-Bulgarian Dictionary, 26 000 entries in
Hebrew, KK “Trud”, Sofia, 2004, 523 p. + xiii p.)

‫מוני אלמלך‬
‫ מלים בטויים‬,‫ עורכים‬000 26 ‫ המילון כולל‬: ‫מלון עברי־בולגרי‬
‫שימושיים צרופי לשון‬
‫הוצאת תרוד‬,
Алмалех, Мони. Българско-ивритски разговорник:
Кратка морфология на иврит, около 3000 думи и
изрази. КК “Труд” & ИК “Прозорец”, 2002, 247 с.
(Mony Almalech. Bulgarian-Hebrew Conversation Guide.
Short Hebrew Morphology. 3000 words and expressions.
Publishing House of “Trud” & Publishing House
“Prozorec”, Sofia, 2002. 247 p.).

Алмалех,
Мони.
Цвят
и
слово.
Прагматични
и
психолингвистични аспекти. Академично издателство “Проф.
Марин Дринов”, София, 2001, 194 с.
(Mony Almalech. Colour Language and Natural Language:
Psycholinguistic and Pragmatic Aspects. Academic Press “Prof.
Marin Drinov”, Sofia, 2001. 194 p.)
e-book: HathiTrust Digital Library. Master and use copy. Digital
master created according to Benchmark for Faithful Digital
Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital
Library Federation, December 2002.

Алмалех, М., Ж. Бояджиев, М. Москов. Увод в езикознанието.
Помагало за студентите филолози. Съставител М. Алмалех. КК
“Труд”, 2000, София, 102 с.
(M. Almalech, J. Bojadjiev, M. Moskov. General Linguistics. Textbook
for Students of Phylology. Editor Mony Almalech. Publishing House of
“Trud”. Sofia, 2000. 104 p.)

Алмалех, Мони. Цветовете в балканския фолклор. Езикът на
цветовете. Университетско издателство с печатница “Св.
Климент Охридски”, София, 1997, 194 с.
(Mony Almalech. The Colors in the Balkan Folklore. The Language of
the Colours. Sofia, 1997, Sofia University "St. Kliment Ohridski"
Press. 140 p.)
e-book: Google

Almalech, Mony. Balkan Folk Colour Language. Significance of
Colour in Balkan Folkore - Marriage and Burial. Sofia, 1996, Sofia
University "St. Kliment Ohridski" Press, 150 p.
e-book: HathiTrust Digital Library Master and use copy. Digital
master created according to Benchmark for Faithful Digital
Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital
Library Federation, December 2002.

Алмалех, Мони. Семантика и синтаксис. Библиотека “Дебюти”,
Университетско издателство с печатница
“Св. Климент
Охридски”, 1993, 139 с.
(Semantics and Syntax. Semantics of Appositive NP (compounds)
in Contemporary Bulgarian. Sofia, 1993, Sofia University "St.
Kliment Ohridski" Press. 136 p.)
e-book: HathiTrust Digital Library. Master and use copy. Digital
master created according to Benchmark for Faithful Digital
Reproductions of Monographs and Serials, Version 1. Digital Library
Federation, December 2002.

Атанасова, М., М. Алмалех, К. Диамандиева. Пособие по български
език за чуждестранни студенти от ВМЕИ “В.И. Ленин” (сега
Технически университет - София). Издателство на ВМЕИ “В. И.
Ленин”, 1989, 128 с.

(M. Atanasova, M. Almalech, K. Diamandieva. Textbook on Bulgarian Language for
Students from abroad in Technical University. Technical University of Sofia Press, Sofia,
1989, 128 p.)

THESE BOOKS CAN BE FOUND IN THE FOLLOWING LIBRARIES
IN SPELLING MONI ALMALEKH/MONY ALMALECH:
American University in Bulgaria Library Blagoevgrad, 2700 Bulgaria
Bayerische Staatsbibliothek (Bavarian State Library BSB) Műnchen D-80539
Germany;
Baylor University Libraries Wako, TX 76798 United States;
Biblioteca Central da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Via
Panoramica Edgar Cardoso, 4150-564 Porto, Portugal;
Bibliotheque Nationale de France Paris Cedex 13, 75706;
Bibliotheque Nationale de France BnF Paris, 75013 France;
Boston College Chestnut Hill, MA 02467 United States;
British Library Reference Collections Wetherby, W Yorkshire, LS23 7BQ United
Kingdom;
Cleveland Public Library Cleveland, OH 44114 United States;
Cornell University Ithaca, NY 14850 United States;
Gottingen, Niedersachs. Staats- und Universitatsbibliothek / Universitat
Gottingen, Philosophische Fakultat, Seminar fur Slavische Philologie,
Humboldtallee 19, 37073 Gottingen;
Hathitrust Digital Library Ann Arbor, MI 48109 United States;
Harvard University, Harvard College Library Cambridge, MA 02139 United States;
Hebrew University of Jerusalem, Bloomfield Library for Humanities and Social
Sciences Mt. Scopus (Har Ha-Tcofim) Jerusalem, Israel;
Hebrew University of Jerusalem, Jewish National & University Library (Givat
Ram) Jerusalem, Israel;
Indiana University Library, Herman B. Wells Library Bloomington, IN 47405 United
States;
Institut informacijskih znanosti, IZUM Maribor Si, 2000 Slovenia;
Library of Congress Washington, DC 20540 United States;
National Library of Australia Canberra, Australia;
National Library of Israel Jerusalem, 91390 Israel
National Library of Sweeden – Libris, The Swedish university and research
libraries search service Box 5039, S-102 41 Stockholm, Sweden
Street address: Humlegarden;
Narodni knihovna Česke republiky Praha, Czech Republic;
New York Public Library – Stephen A. Schwarzman Building, New York, NY 10018
United States;
Osterreichische Nationalbibliothek, Moderne Bibliothek Benutzungsbereich
Heldenplatz, Josefsplatz 1 Postfach 308 A-1015 Wien, Osterreih;
Princeton University Princeton, NJ 08544 United States;
Sachsische Landesbibliothek – Staats - und Universitatsbibliothek
Dresden – Dresden, D-01054 Germany;
School of Slavonic & E European Studies London WC1E 7HU; WC1H 0BW, London
United Kingdom;
Slovenian union catalog (COBIB/COBISS Si-IZUM) Maribor, 2000 Slovenia;
Slovenian Academy of Sciences and Arts/Library of the SASA
Ljubljana, 1000 Slovenia;
Staatsbibliothek Zu Berlin Preu?ischer Kulturbesitz Hous Potsdamer Stra?e
(Berlin State Library – Prussian Cultural Heritage) Berlin, D-10785 Germany;
Stanford University Libraries Stanford, CA 94305 United States;
Tartu University Library, TU Semiotics Estonia;

Tel-Aviv University, Central Library Ramat-Aviv, Tel-Aviv, Israel;
The British Library, St. Pancras, London, NW1 2DB United Kingdom
UCLA Library Los Angeles, CA 90024 United States;
Universitatsbibliothek Johann Christian Senckenberg, Universitat Frankfurt am
Main Frankfurt, 60325 Germany;
Universitatsbibliothek Graz Osterreih;
Universite de Paris 3 - Sorbonne nouvelle (Paris), Bibliotheque
interuniversitaire des langues orientales Paris, Bibliotheque interuniversitaire des
langues orientales, 4, rue de Lille, 75007 Paris;
University of California, Berkeley Berkeley, CA 94720 United States;
University of California, Davis, Shields Library Davis, CA 95616 United States;
University of California, S Regional Library Fac Los Angeles, CA 90095 United
States;
University of Chicago Library Chicago IL 60637 United States;
University of Colorado at Boulder Boulder, CO 80309 United States;
University of Illinois at Urbana Champaign Urbana, IL 61801 United States;
University of Kansas Lawrence KS 66045 United States;
University of Michigan Library Ann Arbor, MI 48109 United States;
University of Oregon Library Eugene, OR 97403 United States;
University of Pittsburgh Pittsburgh, PA 15260 United States;
University of Toronto, John P. Robarts Research Library (Humanities and Social
Sciences) Toronto, ON M5S 1A5 Canada;
University of Washington Libraries Seattle, WA 98195 United States;
University of Wisconsin-Madison General Library System Madison, WI 53706
United States;
Univerzitetska biblioteka 'S. Marković' Beograd, Republic of Serbia;
Yad Vashem Library Jerusalem, Israel;
Yale University Library New Haven, CT 06520 United States
Yale University Sterling Memorial Library New Haven, CT 06520 United States
Библиотека по иудаике "Дом еврейской книги" 109189 Москва, ул.
Николоямская, д. 1, 3-й этаж
Российская Национальная библиотека 191069 Санкт-Петербург, Садовая ул. 18;
Российская государственная библиотека 101000 Москва, Воздвиженка, 3;
Центральная научная библиотека НАН Беларуси 220072 Минск, ул.
Сурганова15
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ Україна, 03039,
м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 3
и други.

SELECTED ARTICLES
-

Almalech, Mony. What Does “Psalm” Mean in Hebrew? – In: Lexia, Lournal of
Semiotics – new series. Worship, № 11–12, 2012. Directed by U. Volli, Ed. M.
Leone. Universita degli studi di Torino. In collaboration with the Southeast
European Center for Semiotic Studies of the New Bulgarian University, MIUR
Cooperlink Project 2001. pp. 149-169.

-

Алмалех, Мони. Парите в Стария завет. – В: Пари и култура. Money and
Culture. № 2, ВУЗФ. 2012. 7-19. Copyright ВУЗФ 2012.

-

Алмалех, Мони. Библейски интерпретации и модели според езиковата картина
на света в иврит. – В: Littera et Lingua. e-Journal. Еlectronic Journal of
Humanities. Faculty for Slavic Studies, Sofia University “Kliment Ohridski”
Електронно списание за хуманитаристика. Есен, 2012, 40 стр. Ред.: Р.
Божанкова, А. Бояджиев, Д. Григоров. Факултет "Славянски филологии" на
Софийския университет "Св. Климент Охридски". ISSN 1312-6172;
http://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/bg/issues/autumn-2012

-

Алмалех, Мони. Мойсей и видовете дъжд в Стария завет. – В: Българистика
Nuova. Годишник на департамент „Нова българистика”, НБУ, 2010-2011. Ред.:
Е. Сугарев, Б. Курташева, М. Огойска. НБУ, 2011. ISSN 1313-7875. 37 стр.
ръкопис. http://ebox.nbu.bg/nuova/

-

Almalech, Mony. Is There any Rust in the Bible? – In: Psychology and Linguistics.
Papers in Honor of Prof. Encho Gerganov. Ed. J. Stoyanova, H. Kyuchukov.
Издателство „Просвета”, София, 2011, pp. 250-263. 500 р.

-

Алмалех, Мони. Видове лен в Стария завет. – В: Литературата. Издание на
Факултета по славянски филологии. Университетско издателство „Св. Климент
Охридски”, София, 2011, № 7, 229-251. 506 с.

-

Almalech, Mony. The Eight Kinds of Linen in the Old Testament. – In: Lexia,
Journal of Semiotics – new series. № 7–8, June 2011, Immaginary. Directed by U.
Volli, Ed. M. Leone. Universita degli studi di Torino. pp. 325-364.

-

Алмалех, Мони. Мойсей и видовете дъжд в Стария завет. – В: Българистика
Nuova. Годишник на департамент „Нова българистика”, НБУ, 2010-2011. Ред.:
Е. Сугарев, Б. Курташева, М. Огойска. НБУ, 2011. 37 страници ръкопис. ISSN
1313-7875. http://ebox.nbu.bg/nuova/

-

Алмалех, Мони. Бельото в Стария завет и в Древна Гърция. - В: Бельото като
дискурс. Издателство на НБУ, София, 2010. 14 с. ръкопис. ISBN 978-954-535634-6 http://ebox.nbu.bg/sem10/

-

Алмалех, Мони. „Живите същества” в Трона на Господ и макросветлите
цветове (Езекил 1; 10). – В: Orientalia. Списание за изтока, №2, 2009, Нов
български
университет,
департамент
„Средиземноморски
и
източни
изследвания и програма „Ориенталистика”, София, 2010.109-130.

-

Алмалех, Мони. Доктрина на динамизма в трите версии на юдейския храм.
(Върху промените в робата на светлината). – В: Littera et Lingua. e-Journal.
Еlectronic Journal of Humanities. Faculty for Slavic Studies. Електронно списание
за хуманитаристика. Есен, 2010, 16 стр. Ред.: Р. Божанкова, А. Бояджиев, Д.
Григоров. Факултет "Славянски филологии" на Софийския университет "Св.
Климент
Охридски".
ISSN
1312-6172;
http://www.slav.unisofia.bg/lilijournal/images/stories/autumn2010/malmaleh-autumn2010.pdf

-

Almalech, Mony. Hermeneutics of Different Kinds of Rain in the Pentateuch. – In:
Кирило-методиевски студии, книга 18. Сборник в чест на Светлина Николова.
Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2009. 174-190. 524 с.

-

Almalech, Mony. Manipulation Strategies on collective unconsciousness. On black
and white in ads. – In: Socio Semiotics/Cognitive Semiotics. XII*EFSS`2007;
III*LSSS`2008. New Bulgarian University; Southeast European Center for
Semiotic Studies. Education and Culture – EU. Ed. Veronika Azarova; Ed. of the
series Kristian Bankov. Издателство на Нов български университет, 33-60,
София, 2009. 172 p.

-

Алмалех, Мони. Синята светлина в Стария завет, Годишник на Висшия
евангелски богословски институт, Гл. ред. Ч. Хаджиев. София, 2008, том 1,
43-80. 167 с.

-

Almalech, Mony. Paradise does Not Smell of Jam of Flowers. – In: 12-th Early Fall
School in Semiotics. SEMIOTICS, IMAGE AND NARRATION. Vol. ХII, EFSS`2006.
New Bulgarian University, Southeast European Center for Semiotic Studies, Ed.
Kristian Bankov, Sofia, 2007. pp.7-32

-

Almalech, Mony. “Woman in red” or Women, Fire, Blood and Dangerous Things. –
In: Psycholinguistic Studies. Papers in Honor of Prof. dr. Tatiana Slamaa-Cazacu.
Еd.: P. Ilieva-Baltova, K. Petrova. Сontribution to Psycholinguistics and VIIIth
International Congress of International Society of Applied Psycholinguistics in
Porto Alegre, Brazil, November, 19-22, 2007. Sofia, 2007, Рива, pp. 343-358.

-

Алмалех, Мони. Езикът на българските евреи Израел. – В: Littera et Lingua eJournal. Еlectronic Journal of Humanities. Електронно списание за
хуманитаристика. Series “Dissertationes”, vol. 1, Българските „острови” на
лингвистичната
карта
на
Балканите.
Доклади
от
международната
конференция „Българските „острови” на лингвистичната карта на Балканите”
(4-6 ноември 2005 г., Софийски университет „Св. Кл. Охридски”), 2006.

-

Almalech, Mony. Contextual aspects of the Saying for the boiling pot – Ezekiel,
24. – In: Collection of Selected papers and Lectures Presented at the 11-th
International Early Fall School of Semiotics. SEMIOTCS AND GENRE. Vol. XI. EFSS’
2005. Southeast European Center for Semitic Studies – New Bulgarian University.
Ed. K. Bankov. Издателство на НБУ, „Планета 3”. София, 2006. 23-39.

-

Almalech, Mony. Slavic Translations of the Biblical Hebrew Basic Color Term Green
[ierek]. – In: Jews and Slavs, vol. 15. Series edited by prof. Wolf Moskovich.
Edited by Wolf Moskovich, Svetlina Nicolova. The Hebrew University of Jerusalem,
Center for Slavic Languages and Literatures; The Bulgarian Academy of Sciencies,
Cyrillo-Methodian Research Center. Jerusalem-Sofia, 2005, pp. 171-194.

-

Алмалех, Мони. „Аз съм Онзи, който Съм” или „Аз Съм вечно
Съществуващият”? – В: Годишник на департамент „Средиземноморски и
източни изследвания” - НБУ, Т. 2, 2004. Академични четения в чест на 110
години от рождението на Проф. Янко Тодоров. НБУ, София, 2004, 222-231.

-

Almalech, Mony. Interlingual Asymmetrу, Linguistic picture of the World.
Understanding and Interpretation of the Bible. - In: Scripta & e-Scripta, Vol. 1.
“Boyan Penev” Publishing Center, Institute for Literature, Bulgarian Academy of
Sciences. Sofia, 2003, pp. 133-146.

-

Almalech, Mony. Advertisements: Signs of Femininity and their Corresponding
Color Meanings. – In: Bulgaria, Korea, Central & East Europe. Humanities and
Social Science, The Third International Academic Conference of Korean
Association of Central & East European Studies. Hankuk University of Foreign
Studies, Seul, Кorea, The Faculty of Slavonic Studies, “St. Kliment Ohridski” of
Sofia, 2003, pp. 360-396.

-

Алмалех, Мони. Раят [ган eден] не
езикознание, 2003, № 2, 87-108.

е

червен.

-

В:

Съпоставително

-

Алмалех, Мони. Внушения за син цвят и видовете небе в Петокнижието. - В:
Годишник на департамент “Средиземноморски и източни изследвания” - НБУ.
Четения в чест на проф. Зл. Гочева. НБУ, 2002, № 1. София, 2003, 33-49.

-

Алмалех, Мони. Гласните в иврит (Вокализация). Философия, космология и
мистично познание. – В: Религия & Цивилизация, № 4, 2001, 56-72, Програма
“Сравнително религиознание” – НБУ, София.

-

Алмалех, Мони. Сакрално четирицветие в Петокнижието. Език и национален
манталитет. - В: Съпоставително езикознание, 2001, № 2, 64-111.

-

Алмалех, Мони. Още един вид семантично управление в български език и
иврит. - В: Съпоставително езикознание, 2000, № 1, 70-91.

-

Алмалех, Мони. Семантика и синтаксис на словосъчетания от две
съществителни в иврит и български език “родителна относба”. - В:
Съпоставително езикознание, 1999, № 4, 5-30.

-

Almalech, Mony. Bulgarian Norm of Word Associations for Color Terms. - In:
Proceedings of the 5-th International Congress of the International Society of
Applied Psycholinguistics. Ed. M. de G. Pinto, J. Veloso, B. Maia, Faculdade de
Letras da Universidade do Porto, 1999, Porto, pp. 103-105.

-

Алмалех, Мони. Цветовете на сефиротите и езикът на цветовете. - В: Религия
& Култура, № 2, 1999, София, 37-42.

-

Almalech, M., P. Bentov, First Language Attrition among Speakers of Bulgarian in
Israel. Paper on The International Conference on Immigration, Language
Acquisition and Patterns of Social Integration. Hebrew University of Jerusalem,
Jerusalem, 1994. – In: Contrastive Linguistics, 1997, № 3, 55-60.

-

Алмалех, Мони. Българска норма за словесни асоциации на цвят. – В:
Български език, 1997-98, № 2, 71-88.

-

Almalech, Mony. The Shoes of the Bride. - In: HOMO BALKANIICUS, New
Bulgarian University & Bulgarian Society of Semiotics. Sofia, 1994, pp. 145-151.

-

Алмалех, Мони. Семантични особености на словосъчетанията от две
съществителни, свързани безпредложно. - В: Български език, 1991, № 4,
373-378.

-

Stoianova, D., M. Almalech. Analiza semantico-sintactica a unui grup sintagme
nominale alcatuite din doua substantive in limbile Bulgar şi Romana. – In: Studii
şi Cercetari Lingvistice, Editura Academiei Republicii Romania, Bucureşti, 1990,
anul XLI, № 5-6, рр. 463-474. - In: Studii şi Cercetari Lingvistice, Editura
Academiei Republicii Romania, Bucureşti, 1990, anul XLI, № 5-6, рр. 463-474).

-

Алмалех, Мони. Характер на някои семантични отношения в субстантивни
словосъчетания от две съществителни, свързани безпредложно. - В: Доклади.
Втори Международен конгрес по Българистика, т. ХХIII, София, 1989, 84-91.

-

Алмалех, Мони. За синтагматичното ударение в субстантивните безпредложни
словосъчетания от две съществителни. - В: Исторически развой и
типологически характеристики на българския език. Издателство на БАН,
София, 1987, 243-247.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful