KRB 3053

KAEDAH PENGAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH PJJ
[PANDUAN KERJA KURSUS]

Membina rancangan mengajar mingguan dan harian yang sesuai dan menarik berdasarkan huraian sukatan pelajaran yang dipilih. pemulihan. Mengenalpasti teori dan pendekatan pengajaran yang menjadi asas dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 20 2 . pengayaan.  menetapkan aktiviti pembelajaran yang akan dijalankan semasa sesi pengajaran. 5. Bahan bantu mengajar (BBM) dan soalan-soalan penilaian juga mesti disediakan. Topik pengajaran adalah berdasarkan Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu KBSR atau KSSR yang diajar di sekolah anda. • Dalam Rancangan Pengajaran Harian:  menetapkan hasil pembelajaran untuk sesi pengajaran dengan mengambil kira pengetahuan. Menyatakan: o apa pembelajaran dan pendekatan pengajaran yang akan digunakan. Mengetahui dan mengaplikasi kaedah dan teknik pengajaran yang sesuai untuk dijalankan di sekolah. pelajar seharusnya boleh.HASIL PEMBELAJARAN: Di akhir kursus. Menguasai unsur dalam pengajaran seperi penggabungjalinan. 3. kemahiran dan kefahaman sedia ada murid. 4. ( Nota: Bagaimana tugasan diserahkan adalah bergantung kepada pensyarah yang berkenaan) KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN MAKROPENGAJARAN MAKROPENGAJARAN PANDUAN MARKAH • Pelajar dikehendaki membina Rancangan Pengajaran Harian (RPH) untuk satu sesi makropengajaran selama 30-40 minit. Mendalami kandungan Sukatan pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran yang terkini dalam setiap aspek. ARAHAN 1. pengujian dan penilaian dan cara-cara diaplikasi. 20% 20% 20% 40% Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy (upload ke MyGuru3) atau/dan hard-copy kepada Pensyarah bagi kumpulan masing-masing. penyerapan. Kursus KRB 3023 ini mengandungi tiga (3) tugasan dan Peperiksaan Akhir : Makropengajaran (Pembinaan RPH) Esei Ilmiah Forum Peperiksaan Akhir 2. 2. 1.

5. ESEI ILMIAH Menyediakan esei ilmiah berdasarkan tajuk yang diberikan oleh pensyarah e-learning masing-masing. 20 FORUM 1.PECAHAN TUGASAN PANDUAN MARKAH o apa isu-isu / halangan yang dapat diatasi oleh o pendekatan pembelajaran itu.  menetapkan cara-cara menilai pembelajaran. setiap pelajar juga perlu membuat komentar terhadap sekurang-kurangnya 4 jawapan yang dikemukakan oleh rakan sekumpulan yang lain bagi setiap soalan yang dikemukakan. Pensyarah kumpulan masing-masing akan memuat naik (upload) 5 soalan untuk dibincangkan secara ilmiah dalam kalangan ahli kumpulan kuliah masing-masing di dalam portal MyGuru 3(Group Forum). Kelewatan untuk menjawab dan memberi komentar mengikut tarikh yang ditetapkan akan menjejaskan markah kerja kursus yang disediakan. 20 PEPERIKSAAN AKHIR Peperiksaan adalah dalam bentuk 20 soalan Objektif Aneka Pilihan dan 2 soalan Esei Ilmiah berdasarkan modul yang disediakan. Tajuk E-Forum tertakluk kepada pensyarah kumpulan kuliah. Pelajar perlu peka dengan tarikh-tarikh yang ditetapkan. pengurusan persekitaran pembelajaran bagi memastikan pembelajaran yang berkesan berlaku dengan selamat dan efektif. 4. JUMLAH 40 100 . 3. 2. 3 . Setiap pelajar MESTI menjawab setiap soalan dengan mengemukakan 3 isi penting dan tidak kurang daripada 150 patah perkataan bagi setiap jawapan. Selain dari menjawab soalan tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.