VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

URED ZASTUPNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOMZA LJUDSKA PRAVA

Klasa: 330-01/13-01/03
Urbroj:50447-13-01 Zagteb, | 4. olujka 201 3.

Sprjetavaoje sukoba interesa i korupcije u podruCju jarrre nabave

Temeljem dlanka 13. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine broj gonl) obavjeitavamo da delnik tijela, u ovom sludaju zastupnica Republike Hrvatske pred Ewopskim sudom za ljudska prav4 niti sa njom povezane osobe u smislu dlank a 13 . Zaiona o jar,noj nabavi, ne.obavljaju upravljadke poslovi u gospodarskom subjektu, niti su vlasnici poslov'nog udjel4 dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno kapitalu tog gospodarskog subjekta s vi3e od 0,5%.
Slijedom navedenog, ne postoji sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi u smislu odredbe dlanka 13. Zakona o jar,noj nabavr.

Adres: Dalmatinska I . 10000 ZAGREB, Tet.; 0ll:t8-/8 i 00j Fax: 0ll1g78
E-mail: urcd@zasrDpnjkvlade.c.om.hr

II

I

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful