Page 1 of 42

+ ~l |H4 BrU+lP F6l×P+
Srï Siva Sahasranama Stntram
+ |¬ñ 9¹lTP+
Linga Puranam
· H¤ |¬ñ9 ¹lTl-6¹ 6U~l|H4BrU+lPF6l ×P¬ -
1 atha Iingaµuranantargata-srïsivasahasranamastntramantraih
H|¬9 T-·
abhisekah 1
· V·
1 nm 1
+94 7¬ - U
rsava ücuh -
T¤ 7 4 + 4 B 6 7 47 4l-Pr H¹l6 ·
katham devena vai süta devadevanmahesvarat 1
B 7H +l¹4 4 ¬-¤ 4± Pr |B |4!T +l+ °+
sudarsanakhvam vai Iabdham vaktumarhasi visnuna 11 111
Page 2 of 42
B 6 54l¬ U
süta uvaca -
7 4l+lPB ¹ ->lTlP¬4¬ B 7l¹T-·
devanamasurendranamabhavacca sudarunah 1
B4 9lP 4 ¬ 6l+l |4+lHT¹Tl Prl+ + ³+
sarvesameva bhütanam vinasakarann mahan 11 211
6 7 4l- H|±P H¬- Bl4T+ 694 |¬-·
te devah saktimusaIaih savakairnataµarvabhih 1
9|¬HPl+l- T -6 ¾ T> 4 ¬ 4|4ñ¬l-+ °+
µrabhidvamanah kuntaisca dudruvurbhavavihvaIah 11 311
9¹l|=6lF67l 7 4l 7 47 4 H¹ r|¹P ·
µarajitastada deva devadevesvaram harim 1
9T P F6 B ¹ Hl+ Hl TB |4PPl+Bl-+ ?+
µranemustam suresanam snkasamvignamanasah 11 411
6l+ BPl÷4l¤ ¬¹4l-7 47 4 H¹l r|¹-·
tan samïksvatha bhagavandevadevesvarn harih 1
9|T9t4 |F¤6l-7 4l|+7 4¬+P¤4l6 + -+
µraniµatva sthitandevanidam vacanamabravït 11 511
Page 3 of 42
4tBl- |T|P|6 4 7 4l-¬4 6l¬Tl¹|44Pl-·
vatsah kimiti vai devascvutaIankaravikramah 1
BPl¹6l- BB 6l9l 4± Pr ¤ B ¤6l-+ °+
samagatah sasamtaµa vaktumarhatha suvratah 11 611
6F4 6ã¬+ ~ t4l 6¤l¬ 6l- B ¹l HPl-·
tasva tadvacanam srutva tathabhütah surnttamah 1
9T¹4lc4 ¤l4 H 7 47 4l4 |4!T4 + ÷+
µranamvahurvathavrttam devadevava visnave 11 711
¬¹4-7 47 4 H |4!Tl |=!Tl =+l7 +·
bhagavandevadevesa visnn jisnn janardana 1
7l+4 - 9l|76l- B4 44 H¹TPl¹6l-+ <+
danavaih µïditah sarve vavam saranamagatah 11 811
t4P 4 7 47 4 H ¹|6+ - 9 ¹9l HP·
tvameva devadevesa gatirnah µurusnttama 1
t4P 4 9¹PltPl |r t4 |96l =¹6lP|9+ °+
tvameva µaramatma hi tvam µita jagatamaµi 11 911
t4P 4 ¬6l r6l ¬ ¬l ±l 7l6l =+l7 +·
tvameva bharta harta ca bhnkta data janardana 1
r-6 Pr |B 6FPlv4 7l+4l-7l+4l7 ++ °¤+
hantumarhasi tasmattvam danavandanavardana 11 1011
Page 4 of 42
7 t4l¾ 4 !T4 ¤l G ¹l > 4l ¹4 - B 7l¹T -·
daitvasca vaisnavairbrahmai raudrairvamvaih sudarunaih 1
Tl 4 ¹ ¾ 4 Bl ¹4 ¾ + + t4 4l ¹T c 7 -+ °°+
kauberaiscaiva saumvaisca nairrtvairvarunairdrdhaih 11 1111
4l4-4¾ 6¤lP 4¹Hl+4l |9 T- H ¬-·
vavavvaisca tathagnevairaisanairvarsikaih subhaih 1
Bl ¹ ¹l > F6¤l ¬lP - T¹9+ = ¹¬T c 7 -+ °³+
saurai raudraistatha bhïmaih kamµanairjrmbhanairdrdhaih 11 1211
H4\4l 4¹¬l¬lH B4 4l|¹=¬l ¬+·
avadhva varaIabhatte sarve varijaIncana 1
B 4 P'7¬B¹¬ 6 t47l4 ¬4P H6P + °°+
sürvamandaIasambhütam tvadïvam cakramudvatam 11 1311
T |'ó6 |r 7¤l¬ + ¬4l4+ + =¹5 ¹l ·
kunthitam hi dadhïcena cvavanena jagadgurn 1
7'7 Hlñ 64lN ¬ ¬-¤ 7 t4 - 9Bl76-+ °?+
dandam sarngam tavastram ca Iabdham daitvaih µrasadatah 11 1411
9 ¹l =¬-¤¹ r-6 |+|P 6 |×9 ¹l|¹Tl·
µura jaIandharam hantum nirmitam triµurarina 1
¹¤lñ B |H6 ¤l ¹ 6 + 6l+ r-6 Pr |B+ °-+
rathangam susitam ghnram tena tan hantumarhasi 11 1511
Page 5 of 42
6FPlH + |+r-6-4l +l-4 - HNH6 ¹|9·
tasmattena nihantavva nanvaih sastrasatairaµi 1
66l |+H¹4 6 9l 4 4¬+ 4l|¹= ¬T-+ °°+
tatn nisamva tesam vai vacanam varijeksanah 11 1611
4l¬F9|6P Gl+lr B r|¹¾4¬ tF44P ·
vacasµatimukhanaha sa hariscakrabhrtsvavam 1
~l|4!T ¹4l¬ U
srïvisnuruvaca -
¬l ¬l 7 4l Prl7 4 B4 7 4 - B+l6+ -+ °÷+
bhnbhn deva mahadevam sarvairdevaih sanatanaih 11 1711
B¹9l-4 Bl¹96 B4 T|¹!4l|P |74l TBlP ·
samµraµva samµratam sarvam karisvami divaukasam 1
7 4l =¬ ¤¹ r-6 |+|P 6 |r 9 ¹l|¹Tl+ °<+
deva jaIamdharam hantum nirmitam hi µurarina 11 1811
¬-\4l ¹¤lñ 6 + 4 |+rt4 ¬ PrlB ¹l+ ·
Iabdhva rathangam tenaiva nihatva ca mahasuran 1
B4l -¤ -¤ P Gl-7 t4l+79|7H6l-B ¹l+ + °°+
sarvandhundhumukhandaitvanastasastisatansuran 11 1911
Page 6 of 42
B4l-¤4l-¬Tl7 4 4 !Pl+ B 6l¹4l¹4rP ·
sabandhavanksanadeva vusman samtaravamvaham 1
B 6 54l¬ U
süta uvaca -
94P ¤4l B ¹~ Ul+ B ¹~ UP+ FP¹+ + ³¤+
evamuktva surasresthan surasresthamanusmaran 11 2011
B ¹~ UF67l ~ U 9 =4lPlB HT¹P ·
surasresthastada srestham µüjavamasa sankaram 1
|¬ñ F¤l-4 4¤l-4l4 |rP4|¬7G¹ H ¬ + ³°+
Iingam sthaµva vathanvavam himavacchikhare subhe 11 2111
P ¹94 6B TlH |+|P 6 |4HTP Tl·
meruµarvatasamkasam nirmitam visvakarmana 1
t4|¹6l¹4 + ¹> T ¹l > T ¬ =+l7 +-+ ³³+
tvaritakhvena rudrena raudrena ca janardanah 11 2211
Hl-4 B¹9 74 ¹-¤lH 74l ¬lTl¹ P+l ¹PP ·
snaµva samµüjva gandhadvairjvaIakaram mannramam 1
6 7l4 ¬ 67l ¹> B¹9 74lPl 9T¹4 ¬+ ³°+
tustava ca tada rudram samµüjvagnau µranamva ca 11 2311
Page 7 of 42
7 4 +lVl BrU T ¬4lH + 4¤l4PP ·
devam namnam sahasrena bhavadvena vathakramam 1
9 =4lPlB ¬ |H4 9T4lH +Pl -6TP + ³?+
µüjavamasa ca sivam µranavadvam namnntakam 11 2411
7 4 +lVl BrU T ¬4lH + Pr H¹P ·
devam namnam sahasrena bhavadvena mahesvaram 1
9|6+lP B9T + 9 =4lPlB HT¹P + ³-+
µratinama saµadmena µüjavamasa sankaram 11 2511
HPl ¬ +lP|¬7 4 ¬4lH - B|P7l|7|¬-·
agnau ca namabhirdevam bhavadvaih samidadibhih 1
F4lrl-6|4 |¤4& t4l 9t4 TP4 6 9¬ P + ³°+
svahantairvidhivaddhutva µratvekamavutam µrabhum 11 2611
6 7l4 ¬ 9 +- H¹¬ ¬4lH ¬ 4PlH¹P ·
tustava ca µunah sambhum bhavadvairbhavamïsvaram 1
❁❁❁
Page 8 of 42
~l |4!T ¹4l¬ U
srï visnuruvaca -
¬4- |H4l r¹l ¹>- 9 ¹9- 9T¬l ¬+-+ ³÷+
bhavah sivn harn rudrah µurusah µadmaIncanah 11 2711
H|¤ 6-4- B7l¬l¹- B4 H¹¬ P r H¹-·
arthitavvah sadacarah sarvasambhurmahesvarah 1
²H¹- F¤lT ¹lHl+- BrUl¬- BrU9l6 + ³<+
ïsvarah sthanurïsanah sahasraksah sahasraµat 11 2811
4¹l4l+ 4¹7l 4-H- HT¹- 9¹P H¹-·
varïvan varadn vandvah sankarah µaramesvarah 1
¹ñl¤¹- H ¬¤¹- 9¹l¤ T94l =+-+ ³°+
gangadharah süIadharah µararthaikaµravnjanah 11 2911
B4 ¬- B4 7 4l|7|¹|¹¤-4l =³l¤¹-·
sarvajñah sarvadevadigiridhanva jatadharah 1
¬->l9l7¾->Pl|¬|4 ãl|-4HlP¹ H¹-+ °¤+
candraµïdascandramauIirvidvanvisvamaresvarah 11 3011
4 7l-6Bl¹B-7l r- T9l¬l +l¬¬l |r6-·
vedantasarasandnhah kaµaIï nïIaInhitah 1
\4l+l¤l¹l 59|¹¬7 Hl ¹l ¹l¬6l ¹T H¹-+ °°+
dhvanadharn'µaricchedvn gaurïbharta ganesvarah 11 3111
Page 9 of 42
H7P |6 |4 HP |6 |N4¹ - F4¹ Bl¤+-·
astamürtirvisvamürtistrivargah svargasadhanah 1
¬l+¹¹4l c79¬l 7 47 4|N¬l ¬+-+ °³+
jñanagamvn drdhaµrajñn devadevastriIncanah 11 3211
4lP7 4l Prl7 4- 9l'7 - 9|¹c7l c7-·
vamadevn mahadevah µanduh µaridrdhn drdhah 1
|4H-9l |4-9l¬l 4l¹lH- H |¬¹-6¹-+ °°+
visvarüµn virüµaksn vagïsah sucirantarah 11 3311
B4 9T4B 4l7l4 9lTl 4 94lr+-·
sarvaµranavasamvadïvrsankn vrsavahanah 1
²H- |9+lTl G³ 4lñl |¬×4 9|¾¹-6+-+ °?+
ïsah µinakï khatvangï citravesascirantanah 11 3411
6Pl r¹l Prl4l ¹l ¹l 8l ¤Glñ8=³l·
tamnharn mahavngï gnµta brahmangahrjjatï 1
Tl¬Tl¬- T |H4lBl- B ¬¹- 9T4ltPT-+ °-+
kaIakaIah krttivasah subhagah µranavatmakah 11 3511
5-PH4 9¾¬ !4l T4l Bl- FP¹HlB+-·
unmattavesascaksusvndurvasah smarasasanah 1
c7l4 ¤- FT-7¹ ¹- 9¹P Ul 9¹l4T-+ °°+
drdhavudhah skandaguruh µaramesthï µaravanah 11 3611
Page 10 of 42
H+l|7P\4|+¤+l |¹|¹Hl |¹|¹4l-¤4-·
anadimadhvanidhann girisn giribandhavah 1
T 4 ¹4-¤ - ~lT'ól ¬l T4Tl HPl HP-+ °÷+
kuberabandhuh srïkanthn Inkavarnnttamnttamah 11 3711
BlPl-47 4- Tl 7'7l +l¬T'ó- 9¹H¤l·
samanvadevah kndandï nïIakanthah µarasvadhï 1
|4Hl¬l¬l P ¹-4l¤- B ¹ H- B 4 6l9+-+ °<+
visaIaksn mrgavvadhah suresah sürvataµanah 11 3811
¤P TPl ¬P- ¬ × ¬¹4l+ ¬¹+ ×|¬6 ·
dharmakarmaksamah ksetram bhagavan bhaganetrabhit 1
5¤- 9H 9|6F6l÷4 |94¬±- |94 47-+ °°+
ugrah µasuµatistarksvaµrivabhaktah µrivamvadah 11 3911
7l6l 74lT¹l 7¬- T97l TlPHlB+-·
data davakarn daksah kaµardï kamasasanah 1
-PHl+|+¬4- B ÷P- -PHl+F¤l Pr H¹-+ ?¤+
smasananiIavah süksmah smasanasthn mahesvarah 11 4011
¬l TT6l ¬ 69|6P rlT6l Prl9¤l·
Inkakarta bhütaµatirmahakarta mahausadhï 1
5H¹l ¹l 9|6¹l 8l ¬l+¹¹4- 9 ¹l6+-+ ?°+
uttarn gnµatirgnµta jñanagamvah µuratanah 11 4111
Page 11 of 42
+l|6- B +l|6- H &ltPl Bl PBl P¹6- B Gl·
nïtih sunïtih suddhatma snmasnmaratah sukhï 1
Bl P9l 5P 69- Bl Pl Prl+l|6P rlP|6-+ ?³+
snmaµn'mrtaµah snmn mahanïtirmahamatih 11 4211
H=l6H× ¹l¬l T- B¹¬l-4l r-44lr+-·
ajatasatruraInkah sambhavvn havvavahanah 1
¬l TTl¹l 4 7Tl¹- B ×Tl¹- B+l6+-+ ?°+
Inkakarn vedakarah sütrakarah sanatanah 11 4311
Pr|9 - T|9¬l¬l4l |4H7l|8|N¬l ¬+-·
maharsih kaµiIacarvn visvadïµtistriIncanah 1
|9+lT9l|T¬ 7 4- F4|F67- F4|F6T tB7l+ ??+
µinakaµanibhüdevah svastidah svastikrtsada 11 4411
|פlPl Bl ¬¹- H4 - B4 ¬- B4 ¹l ¬¹-·
tridhama saubhagah sarvah sarvajñah sarvagncarah 1
¤G¤ |¹4HB 1F4¹ - T|T Tl¹- |94- T|4-+ ?-+
brahmadhrgvisvasrksvargah karnikarah µrivah kavih 11 4511
HlGl |4HlGl ¹l HlG- |H4l +T- 46 - BP-·
sakhn visakhn gnsakhah sivn naikah kratuh samah 1
¹ñl-¬4l 7Tl ¬l4- BT¬F¤9|6|F¤¹-+ ?°+
gangaµIavndakn bhavah sakaIasthaµatisthirah 11 4611
Page 12 of 42
|4|=6ltPl |4¤ 4ltPl ¬ 64lr+Bl¹|¤-·
vijitatma vidhevatma bhütavahanasarathih 1
B¹Tl ¹TTl4 ¾ B Tl|6 |-7¬B H4-+ ?÷+
sagann ganakarvasca sukïrtischinnasamsavah 11 4711
TlP7 4- TlP9l¬l ¬FPl & |¬6|4¤-·
kamadevah kamaµaIn bhasmnddhüIitavigrah 1
¬FP|94l ¬FPHl4l TlPl Tl-6- T 6l¹P-+ ?<+
bhasmaµrivn bhasmasavï kamï kantah krtagamah 11 4811
BPl4 ±l |+4 HltPl ¤P 4 ±- B7l|H4-·
samavuktn nivrttatma dharmavuktah sadasivah 1
¬6 P G¾6 4l cT ¹l4lBl T¹lB7-+ ?°+
caturmukhascaturbahurduravasn durasadah 11 4911
T¹ Pl T¬ ¬l T¹ - B4l 4 ¤|4Hl¹7-·
durgamn durIabhn durgah sarvavudhavisaradah 1
H\4ltP4l ¹|+¬4- B 6-6 F6-6 4¤ +-+ -¤+
adhvatmavnganiIavah sutantustantuvardhanah 11 5011
H ¬lñl ¬l TBl¹ñl =¹7lHl 5P 6lH+-·
subhangn Inkasarangn jagadïsn'mrtasanah 1
¬FPH |&T¹l P ¹¹l =F4l H &|4¤r-+ -°+
bhasmasuddhikarn merurnjasvï suddhavigrahah 11 5111
Page 13 of 42
|r¹'4¹ 6lF6¹|TP ¹l|¬P |rPl¬4-·
hiranvaretastaranirmarïcirmahimaIavah 1
Prl87l Prl¹¬ - |B&4 -7l¹4|-76-+ -³+
mahahradn mahagarbhah siddhavrndaravanditah 11 5211
-4l¤¬P ¤¹l -4l¬l Prl¬ 6l Prl|+|¤-·
vvaghracarmadharn vvaIï mahabhütn mahanidhih 1
HP 6lñl 5P 649 - 9¾4¬- 9¬V+-+ -°+
amrtangn'mrtavaµuh µañcavajñah µrabhañjanah 11 5311
9¾|4 H|66v4¬- 9l|¹=l6- 9¹l4¹-·
µañcavimsatitattvajñah µarijatah µaravarah 1
B ¬¬- B ¤6- H ¹l 4l= P4T|+|¤|+ |¤-+ -?+
suIabhah suvratah sürn vanmavaikanidhirnidhih 11 5411
4Tl ~P¹ ¹4 Tl H× |=¬7× 6l9+-·
varnasramagururvarnï satrujicchatrutaµanah 1
Hl~P- ¬9T- ¬lPl ¬l+4l+¬¬l¬¬-+ --+
asramah ksaµanah ksamn jñanavanacaIacaIah 11 5511
9PlT¬ 6l T¬ 4- B 9Tl 4l4 4lr+-·
µramanabhütn durjñevah suµarnn vavuvahanah 1
¤+ ¤ ¹l ¤+ 4 7l ¹ T¹l|H¹ TlT¹-+ -°+
dhanurdharn dhanurvedn gunarasirgunakarah 11 5611
Page 14 of 42
H+-6c|7¹l+-7l 7'7l 7P|46l 7P-·
anantadrstiranandn dandn damavita damah 1
H|¬4lHl Prl¬l4l |4HTPl |4Hl¹7-+ -÷+
abhivadvn mahacarvn visvakarma visaradah 11 5711
4l6¹l¹l |4+l6ltPl 69F4l ¬ 6¬l4+-·
vïtaragn vinïtatma taµasvï bhütabhavanah 1
5-PH4 9- 9¬7¬l |=6TlPl |=6|94-+ -<+
unmattavesah µracchannn jitakamn jitaµrivah 11 5811
T-4lT9T |6- T-9- B4 ¬l T9=l9|6-·
kaIvanaµrakrtih kaIµah sarvaInkaµrajaµatih 1
69F4l 6l¹Tl ¤lPl+ 9¤l+9¬ ¹-44-+ -°+
taµasvï tarakn dhïman µradhanaµrabhuravvavah 11 5911
¬l T9l¬l 5-6|r 6ltPl T-4l|7- TP¬ ¬T-·
InkaµaIn'ntarhitatma kaIvadih kamaIeksanah 1
4 7HlNl¤ 6v4¬l |+4Pl |+4Pl~4-+ °¤+
vedasastrarthatattvajñn nivamn nivamasravah 11 6011
¬->- B 4 - H|+- T 6 |4 ¹lPl |4> P¬7|4-·
candrah sürvah sanih keturviramn vidrumacchavih 1
¬|±¹¹4- 9¹ ¤G P ¹4lTl9 Tl 5+¤-+ °°+
bhaktigamvah µaram brahma mrgabanarµann'naghah 11 6111
Page 15 of 42
H|>¹l=l¬4- Tl-6- 9¹PltPl =¹5 ¹-·
adrirajaIavah kantah µaramatma jagadguruh 1
B4 TPl ¬¬Ft47l Plñ-4l Pñ¬l4 6-+ °³+
sarvakarmacaIastvasta mangaIvn mangaIavrtah 11 6211
Prl69l 7l¤ 69l- F¤|4U- F¤|4¹l ¤ 4-·
mahataµa dïrghataµah sthavisthah sthavirn dhruvah 1
Hr- B 4tB¹l -4l|8- 9PlT 9¹P 69-+ °°+
ahah samvatsarn vvaµtih µramanam µaramam taµah 11 6311
B 4tB¹T¹l P¬- 9t44- B4 7H +-·
samvatsarakarn mantrah µratvavah sarvadarsanah 1
H=- B4 H¹- |H¹¤l Prl¹ 6l Prl4¬-+ °?+
ajah sarvesvarah snigdhn mahareta mahabaIah 11 6411
4l ¹l 4l ¹4l Prl¹ 6l- |B&- B4l |7¹|P7-·
vngï vngvn maharetah siddhah sarvadiragnidah 1
4B 4 B P+l- Bt4- B4 9l9r¹l r¹-+ °-+
vasurvasumanah satvah sarvaµaµaharn harah 11 6511
HP 6- HlH6- Hl-6l 4lTrF6- 96l94l+ ·
amrtah sasvatah santn banahastah µrataµavan 1
TP'7¬ ¤¹l ¤-4l 4 7lñl 4 7|4-P |+-+ °°+
kamandaIudharn dhanvï vedangn vedavinmunih 11 6611
Page 16 of 42
Hl|=!T ¬l =+ ¬l ±l ¬l T+ 6l T¹l¤¹-·
bhrajisnurbhnjanam bhnkta Inkaneta duradharah 1
H6l|->4l PrlPl4- B4l 4lB¾6 !9¤-+ °÷+
atïndrivn mahamavah sarvavasascatusµathah 11 6711
Tl¬4l ¹l Prl+l7l Prl tBlrl Prl4¬-·
kaIavngï mahanadn mahntsahn mahabaIah 1
Prl4 |&P rl4l4l ¬ 6¬l¹l 9 ¹ 7¹-+ °<+
mahabuddhirmahavïrvn bhütacarï µuramdarah 11 6811
|+Hl¬¹- 9 6¬l¹l PrlH|±P rlH |6-·
nisacarah µretacarï mahasaktirmahadvutih 1
H|+7 -449 - ~lPl-B4 rl4 |P6l ¹|6-+ °°+
anirdesvavaµuh srïmansarvaharvamitn gatih 11 6911
4c~ 6l 4cP4l |+46ltPl ¬4l T4-·
bahusrutn bahumavn nivatatma bhavndbhavah 1
Hl =F6 =l H|6T¹l +6 T- B4 TlPT-+ ÷¤+
njastejn dvutikarn nartakah sarvakamakah 11 7011
+ t4|94l + t4+ t4- 9TlHltPl 96l9+-·
nrtvaµrivn nrtvanrtvah µrakasatma µrataµanah 1
4 &- F97l¬¹l P¬- B-Pl+- Bl¹B¹-¬4-+ ÷°+
buddhah sµastaksarn mantrah sanmanah sarasamµIavah 11 7111
Page 17 of 42
4 ¹l|7T H ¹l46l ¹¹¬l¹l 4 94lr+-·
vugadikrdvugavartn gambhïrn vrsavahanah 1
²7l |4|H7- |H7 7- H¹¬- H¹¬l ¤+ -+ ÷³+
istn visistah sistestah sarabhah sarabhn dhanuh 11 7211
H9l |+|¤¹|¤Ul+ |4=4l =4Tl¬|46 ·
aµamnidhiradhisthanam vijavn javakaIavit 1
9|6|U6- 9PlT¬l |r¹'4T4¬l r|¹-+ ÷°+
µratisthitah µramanajñn hiranvakavacn harih 11 7311
|4¹l ¬+- B ¹¹Tl |4H Hl |44 ¤l~4-·
virncanah suragann vidvesn vibudhasravah 1
4l¬-9l 4¬l -Pl¤l |446l ¹r+l ¹ ¹-+ ÷?+
baIarüµn baInnmathï vivartn gahann guruh 11 7411
T¹T Tl¹T T6l B4 4-¤|4Pl ¬+-·
karanam karanam karta sarvabandhavimncanah 1
|4ãHPl 4l6¬4l |4H¬6l |+HlT¹-+ ÷-+
vidvattamn vïtabhavn visvabharta nisakarah 11 7511
-44Bl4l -44F¤l+- F¤l+7l =¹7l|7=-·
vvavasavn vvavasthanah sthanadn jagadadijah 1
T-T¬l ¬|¬6l |4Hl ¬4ltPltP|+B |F¤6-+ ÷°+
dundubhn IaIitn visvn bhavatmatmanisamsthitah 11 7611
Page 18 of 42
4l¹ H¹l 4l¹¬>l 4l¹rl 4l¹¬ |ã¹l³ ·
vïresvarn vïrabhadrn vïraha vïrabhrdvirat 1
4l¹¬ 7lP|T4 Hl 6l¤+l7l +7l¤¹-+ ÷÷+
vïracüdamanirvetta tïvranadn nadïdharah 11 7711
Hl¬l¤l¹|NH ¬l ¬ |H|9|47- |H4l¬4-·
ajñadharastrisüIï ca siµivistah sivaIavah 1
4l¬|G-4l Prl¬l9|F6¹Pl H |+ |¤¹-44-+ ÷<+
vaIakhiIvn mahacaµastigmamsurnidhiravvavah 11 7811
H|¬¹lP- B H¹T- B ¤G'4- B ¤l9|6-·
abhiramah susaranah subrahmanvah sudhaµatih 1
P¤4l-Tl |HTl ¹l Pl+ |4~lP- B4 HlB+-+ ÷°+
maghavankausikn gnman visramah sarvasasanah 11 7911
¬¬l³l¬l |4H7 r- Bl¹- B Bl¹¬4¬ 6 ·
IaIataksn visvadehah sarah samsaracakrabhrt 1
HPl ¤7'7l P\4F¤l |r¹'4l ¤G4¬ Bl+ <¤+
amnghadandï madhvasthn hiranvn brahmavarcasï 11 8011
9¹Pl¤ - 9¹P4- H¹4¹l -4l¤Tl 5+¬-·
µaramarthah µaramavah sambarn vvaghrakn'naIah 1
¹|¬4 ¹¹|¬4 -Hl 4l¬F9|6¹r9 |6-+ <°+
rucirvararucirvandvn vacasµatiraharµatih 11 8111
Page 19 of 42
¹|4|4 ¹l ¬+- FT-¤- HlF6l 4 4F46l =+-·
ravirvirncanah skandhah sasta vaivasvatn janah 1
4 |±¹¬6Tl|6 ¾ Hl-6¹l¹- 9¹l=4-+ <³+
vuktirunnatakïrtisca santaragah µarajavah 11 8211
T¬lB9|6TlPl|¹- B|46l ¹|4¬l ¬+-·
kaiIasaµatikamarih savita raviIncanah 1
|4ãHPl 4l6¬4l |4Hr6l 5|+4l|¹6-+ <°+
vidvattamn vïtabhavn visvaharta'nivaritah 11 8311
|+t4l |+46T-4lT- 9 '4~4TTl6 +-·
nitvn nivatakaIvanah µunvasravanakïrtanah 1
T¹~4l |4HBrl \4 4l T-F4H+lH+-+ <?+
dürasrava visvasahn dhvevn duhsvaµnanasanah 11 8411
5Hl¹Tl T!T |6rl T¤ 9l T-Brl 5¬4-·
uttarakn duskrtiha durdharsn duhsahn'bhavah 1
H+l|7¬ ¬ 4l ¬÷Pl- |T¹l|³|×7Hl|¤9-+ <-+
anadirbhürbhuvn Iaksmïh kirïtitridasadhiµah 11 8511
|4H¹l 8l |4H¬6l B ¤l¹l ¹|¬¹lñ7-·
visvagnµta visvabharta sudhïrn rucirangadah 1
=++l =+=-Pl|7- 9l|6Pl¬l|6Pl¬4-+ <°+
janann janajanmadih µrïtimannïtimannavah 11 8611
Page 20 of 42
|4|H7- Tl-49l ¬l+ ¬l Pl ¬lP9¹l4P-·
visistah kasvaµn bhanurbhïmn bhïmaµarakramah 1
9T4- B8¤l¬l¹l PrlTl4l Prl¤+ -+ <÷+
µranavah saµtadhacarn mahakavn mahadhanuh 11 8711
=-Pl|¤9l Prl7 4- BT¬l¹P9l¹¹-·
janmadhiµn mahadevah sakaIagamaµaragah 1
6v4l6v4|44 TltPl |4¬ !T ¬ |6¬ 9T-+ <<+
tattvatattvavivekatma vibhüsnurbhütibhüsanah 11 8811
+|9¤l GT|4|=!T = -PP t4 =¹l|6¹-·
rsirbrahmanavijjisnurjanmamrtvujaratigah 1
4¬l 4¬9|64 74l 4¬l-6l 5Pl ¤|44P-+ <°+
vajñn vajñaµatirvajva vajñantn'mnghavikramah 11 8911
Pr ->l T¬ ¹- B +l 4¬lñl 4¬4lr+-·
mahendrn durbharah senï vajñangn vajñavahanah 1
9¾¤GBP t9|H|4 H Hl |4P¬l 74-+ °¤+
µañcabrahmasamutµattirvisvesn vimaIndavah 11 9011
HltP4l |+¹+lH-6l 97 |4 HtB8¬l T¤ T ·
atmavnniranadvantn sadvimsatsaµtaInkadhrk 1
¹l4×l40¬- 9l H |4 Hl4lB- 9¬lT¹-+ °°+
gavatrïvaIIabhah µramsurvisvavasah µrabhakarah 11 9111
Page 21 of 42
|HH |¹ |¹¹6- BBl³ B 9 T- B ¹H× rl·
sisurgiriratah samrat susenah surasatruha 1
HPl ¤l 5|¹7P¤+l P T -7l |4¹674¹-+ °³+
amnghn'ristamathann mukundn vigatajvarah 11 9211
F44 74l |6¹+ 74l |6¹ltP74l |6¹¬¾¬-·
svavamjvntiranujvntiratmajvntiracañcaIah 1
|9ñ¬- T|9¬-P~ - HlN+ ×N4l6+ -+ °°+
µingaIah kaµiIasmasruh sastranetrastravïtanuh 11 9311
¬l+FT-¤l Prl¬l+l |+¹t9|H¹9-¬4-·
jñanaskandhn mahajñanï nirutµattiruµaµIavah 1
¬¹l |44F4l+l|7t4l 4l ¹l¬l4l 4 rF9|6-+ °?+
bhagn vivasvanaditvn vngacarvn brhasµatih 11 9411
57l¹Tl|6 ¹Hl ¹l BHl ¹lB7B-P4-·
udarakïrtirudvngï sadvngïsadasanmavah 1
+¬×Pl¬l ¹lT H- Bl|¤Ul+- 97l~4-+ °-+
naksatramaIï rakesah sadhisthanah sadasravah 11 9511
9|4×9l|T- 9l9l|¹P |T9 ¹l P+l ¹|6-·
µavitraµanih µaµarirmaniµürn manngatih 1
8t9 '7¹lTPlBl+- H T- Hl-6l 4 9lT|9-+ °°+
hrtµundarïkamasïnah sukIah santn vrsakaµih 11 9611
Page 22 of 42
|4!T ¤ r9|6- T !T- BP¤l 5+¤ +lH+-·
visnurgrahaµatih krsnah samarthn'narthanasanah 1
H¤P H× ¹¬¹4- 9 ¹r6- 9 ¹7 6-+ °÷+
adharmasatruraksavvah µuruhütah µurustutah 11 9711
¤G¹¬l 4 r5¬l ¤P ¤ + ¤ +l¹P-·
brahmagarbhn brhadgarbhn dharmadhenurdhanagamah 1
=¹|&6 |9B ¹6- T Pl¹- T H¬l¹P-+ °<+
jagaddhitaisisugatah kumarah kusaIagamah 11 9811
|r¹'44Tl 74l |6!Pl¬l+l¬ 6¤¹l \4|+-·
hiranvavarnn jvntismannanabhütadharn dhvanih 1
H¹l ¹l |+4Pl\4¬l |4Hl|P×l |ã=l HP-+ °°+
arngn nivamadhvaksn visvamitrn dvijnttamah 11 9911
4 r74l |6- B ¤lPl ¬ Prl74l |6¹+ HP-·
brhajvntih sudhama ca mahajvntiranuttamah 1
Pl6lPrl Pl6|¹Hl +¬F4l¬l¹rl¹¤ T + °¤¤+
matamahn matarisva nabhasvannagaharadhrk 11 10011
9 ¬Ft4- 9 ¬rl 5¹Ft4l =l6 T'4 - 9¹lH¹-·
µuIastvah µuIahn'gastvn jatükarnvah µarasarah 1
|+¹l4¹T¤P ¬l |4|¹¾l |47¹~4l-+ °¤°+
niravaranadharmajñn viriñcn vistarasravah 11 10111
Page 23 of 42
HltP¬ ¹|+¹&l 5|× ¬l+P |6 P rl4Hl-·
atmabhüraniruddhn'tri jñanamürtirmahavasah 1
¬l T¬ 7lP|T4l ¹¾'7Bt49¹l4P-+ °¤³+
Inkacüdamanirvïrascandasatvaµarakramah 11 10211
-4l¬T-9l PrlT-9l Prl4 ¬- T¬l¤¹-·
vvaIakaIµn mahakaIµn mahavrksah kaIadharah 1
H¬ T|¹!T Ft4¬¬l ¹l |¬!T |4 4Pl HP-+ °¤°+
aIamkarisnustvacaIn rncisnurvikramnttamah 11 10311
HlH H-79|64 ¹l -¬4+- |H|GBl¹|¤-·
asusabdaµatirvegï µIavanah sikhisarathih 1
HB B 7l 5|6|¤- H4- 9Pl¤l 9l9+lH+-+ °¤?+
asamsrstn'tithih sakrah µramathï µaµanasanah 11 10411
4B ~4l- T-44lr- 968l |4H¬l =+-·
vasusravah kavvavahah µrataµtn visvabhnjanah 1
=4l =¹l|¤HP+l ¬l |r6¾ 6+ +9l6 + °¤-+
jarvn jaradhisamann Inhitasca tanünaµat 11 10511
9 97Hl +¬l 4l |+- B 96lTF6|PUrl·
µrsadasvn nabhnvnnih suµratïkastamisraha 1
|+7l¤F69+l P ¤- 9¬- 9¹9 ¹V4-+ °¤°+
nidaghastaµann meghah µaksah µaraµurañjavah 11 10611
Page 24 of 42
P Gl|+¬- B |+!9¬- B ¹|¬- |H|H¹ltPT-·
mukhaniIah sunisµannah surabhih sisiratmakah 1
4B-6l Pl¤4l ¤l!Pl +¬F4l 4l=4lr+-+ °¤÷+
vasantn madhavn grïsmn nabhasvn bïjavahanah 11 10711
H|ñ¹lP |+¹l× 4l |4P¬l |4H4lr+-·
angiramuniratrevn vimaIn visvavahanah 1
9l4+- 9 ¹|=¬74|N|4Hl +¹4lr+-+ °¤<+
µavanah µurujicchakrastrividvn naravahanah 11 10811
P+l 4 |&¹r Tl¹- ¬ ׬- ¬ ×9l¬T-·
mann buddhirahamkarah ksetrajñah ksetraµaIakah 1
6 =l |+|¤¬l +|+|¤|4 9lTl |4ÞTl¹T-+ °¤°+
tejnnidhirjñananidhirviµakn vighnakarakah 11 10911
H¤¹l 5+ H¹l ¬ 4l 74 Ul |+-~ 4Bl¬4-·
adharn'nuttarn jñevn jvesthn nihsrevasaIavah 1
H¬l +¹F6+ 7l rl 7l+4l|¹¹|¹-7P-+ °°¤+
saiIn nagastanurdnhn danavarirarindamah 11 11011
¬l¹¤l= +T¾l¹ |4H-4l ¬l TH-4T 6 ·
carudhïrjanakascaru visaIvn InkasaIvakrt 1
¬6 4 7¾6 ¬l 4¾6 ¹¾6 ¹|94-+ °°°+
caturvedascaturbhavascaturascaturaµrivah 11 11111
Page 25 of 42
HlVl4l 5¤ BPlVl4F6l¤ 7 4|H4l¬4-·
amnavn'tha samamnavastïrthadevasivaIavah 1
4c-9l Prl-9- B4 -9¾¹l¬¹-+ °°³+
bahurüµn maharüµah sarvarüµascaracarah 11 11211
-4l4|+4l rTl -4l4l -4l4¹¹4l |+¹V+-·
nvavanirvahakn nvavn nvavagamvn nirañjanah 1
BrUP ¤l 7 4 ->- B4 HN9¬V+-+ °°°+
sahasramürdha devendrah sarvasastraµrabhañjanah 11 11311
P '7l |4-9l |4T6l 7'7l 7l-6l ¹ Tl HP-·
mundn virüµn vikrtn dandï dantn gunnttamah 1
|9ñ¬l¬l 5¤ r4 ¬l +l¬¤l4l |+¹lP4-+ °°?+
µingaIaksn'tha harvaksn nïIagrïvn niramavah 11 11411
BrU4lc- B4 H- H¹'4- B4 ¬l T¬ 6 ·
sahasrabahuh sarvesah saranvah sarvaInkabhrt 1
9TlB+- 9¹ 74l |6- 9¹l4¹T¬97-+ °°-+
µadmasanah µaramjvntih µaravaraµhaIaµradah 11 11511
9T¹¬l Prl¹¬l |4H¹¬l |4¬¬T-·
µadmagarbhn mahagarbhn visvagarbhn vicaksanah 1
9¹l4¹¬l 4l= H- B P G- B PrlF4+-+ °°°+
µaravarajñn bïjesah sumukhah sumahasvanah 11 11611
Page 26 of 42
7 4lB ¹¹ ¹7 4l 7 4lB ¹+PFT 6-·
devasuragururdevn devasuranamaskrtah 1
7 4lB ¹PrlPl×l 7 4lB ¹Prl~4-+ °°÷+
devasuramahamatrn devasuramahasravah 11 11711
7 4l|77 4l 7 4|9 7 4lB ¹4¹97-·
devadidevn devarsirdevasuravaraµradah 1
7 4lB ¹ H¹l |7-4l 7 4lB ¹Pr H¹-+ °°<+
devasuresvarn divvn devasuramahesvarah 11 11811
B4 7 4P4l 5|¬-t4l 7 46ltPltPB¹¬4-·
sarvadevamavn'cintvn devatatmatmasambhavah 1
²74l 5+lH- B ¹-4l¤l 7 4|B rl |74lT¹-+ °°°+
ïdvn'nïsah suravvaghrn devasimhn divakarah 11 11911
|44 ¤l¤4¹~ U- B4 7 4l HPl HP-·
vibudhagravarasresthah sarvadevnttamnttamah 1
|H4¬l+¹6- ~lPl+ |H|G~l94 6|94-+ °³¤+
sivajñanaratah srïman sikhisrïµarvataµrivah 11 12011
=4F6¹¬l |4|H7¹¬l +¹|B r|+9l6+-·
javastambhn visistambhn narasimhaniµatanah 1
¤G¬l¹l ¬l T¬l¹l ¤P ¬l¹l ¤+l|¤9-+ °³°+
brahmacarï Inkacarï dharmacarï dhanadhiµah 11 12111
Page 27 of 42
+-7l +-7lH¹l +Pl +P¤6¤¹- H |¬-·
nandï nandïsvarn nagnn nagnavratadharah sucih 1
|¬ñl\4¬- B ¹l\4¬l 4 ¹l\4¬l 4 ¹l4r-+ °³³+
Iingadhvaksah suradhvaksn vugadhvaksn vugavahah 11 12211
F44H- B4H- F4¹ - F4¹- F4¹P4- F4+-·
svavasah savasah svargah svarah svaramavah svanah 1
4l=l\4¬l 4l=T6l ¤+T &P 4¤ +-+ °³°+
bïjadhvaksn bïjakarta dhanakrddharmavardhanah 11 12311
7¹¬l 57¹¬l Prl7¹¬- B4 ¬ 6Pr H¹-·
dambhn'dambhn mahadambhah sarvabhütamahesvarah 1
-PHl+|+¬4|F6!4- B 6 ¹9|6PlT |6-+ °³?+
smasananiIavastisvah seturaµratimakrtih 11 12411
¬l Tl H¹FT ³l¬l TN4¹4Tl +l¹¬ 9T-·
InknttarasµhutaInkastrvambakn nagabhüsanah 1
H-¤Tl|¹P Gã 9l |4!T T-¤¹9l6+-+ °³-+
andhakarirmakhadvesï visnukandharaµatanah 11 12511
4l67l 9l 5¬4¹ Tl 7¬l|¹- 9 97-686 ·
vïtadnsn'ksavagunn daksarih µüsadantahrt 1
¤ = |³- G'79¹H - BT¬l |+!T¬l 5+¤-+ °³°+
dhürjatih khandaµarasuh sakaIn niskaIn'naghah 11 12611
Page 28 of 42
Hl¤l¹- BT¬l¤l¹- 9l'7 ¹l¬l P 7l +³-·
adharah sakaIadharah µandurabhn mrdn natah 1
9 T - 9 ¹|46l 9 '4- B T Pl¹- B ¬l ¬+-+ °³÷+
µürnah µüravita µunvah sukumarah suIncanah 11 12711
BlP¹ 4- |94T¹- 9 '4Tl|6 ¹+lP4-·
samagevah µrivakarah µunvakïrtiranamavah 1
P+l =4F6l¤ T¹l =|³¬l =l|46 H¹-+ °³<+
mannjavastïrthakarn jatiIn jïvitesvarah 11 12811
=l|46l-6T¹l |+t4l 4B ¹ 6l 4B |94-·
jïvitantakarn nitvn vasureta vasuµrivah 1
B5|6- BtT |6- B±- Tl¬T'ó- T¬l¤¹-+ °³°+
sadgatih satkrtih saktah kaIakanthah kaIadharah 11 12911
Pl+l Pl-4l PrlTl¬- BT |6- Bt9¹l4T-·
manï manvn mahakaIah sadbhütih satµaravanah 1
¬->BVl4+- HlF6l ¬l T¹ 7l 5P¹l|¤9-+ °°¤+
candrasañjïvanah sasta Inkagüdhn'maradhiµah 11 13011
¬l T4-¤ ¬l T+l¤- T 6¬- T |6¬ 9T-·
InkabandhurInkanathah krtajñah krtibhüsanah 1
H+9l¹4¬¹- Tl-6- B4 HlN¬ 6l 4¹-+ °°°+
anaµavvaksarah kantah sarvasastrabhrtam varah 11 13111
Page 29 of 42
6 =l P4l H|6¤¹l ¬l TPl4l 5¤Tl¹T -·
tejnmavn dvutidharn Inkamavn'granïranuh 1
H |¬|FP6- 9B¬ltPl T= 4l T¹|64P-+ °°³+
sucismitah µrasannatma durjavn duratikramah 11 13211
74l |6P 4l |+¹lTl¹l =¹¬l¤l =¬ H¹-·
jvntirmavn nirakarn jagannathn jaIesvarah 1
6 ¹44lTl PrlTl4l |4Hl T- Hl T+lH+-+ °°°+
tumbavïnï mahakavn visnkah snkanasanah 11 13311
|׬l TltPl |׬l T H- H &- H &l ¹¤l¬=-·
triInkatma triInkesah suddhah suddhï rathaksajah 1
H-4±¬¬Tl 5-4±l -4±l-4±l |4Hl¹9|6-+ °°?+
avvaktaIaksann'vvaktn vvaktavvaktn visamµatih 11 13411
4¹Hl¬l 4¹6 ¬l Pl+l Pl+¤+l P4-·
varasïIn varatuIn mann manadhann mavah 1
¤Gl |4!T - 9=l9l¬l r Bl r B¹|64 P-+ °°-+
brahma visnuh µrajaµaIn hamsn hamsagatirvamah 11 13511
4 ¤l ¤l6l |4¤l6l ¬ HHl r6l ¬6 P G-·
vedha dhata vidhata ca atta harta caturmukhah 1
T¬lB|HG¹l4lBl B4l 4lBl B6l ¹|6-+ °°°+
kaiIasasikharavasï sarvavasï satam gatih 11 13611
Page 30 of 42
|r¹'4¹¬l r|¹T- 9 ¹9- 9 4 =- |96l·
hiranvagarbhn harinah µurusah µürvajah µita 1
¬ 6l¬4l ¬ 69|6¬ |67l ¬ 4+ H¹-+ °°÷+
bhütaIavn bhütaµatirbhütidn bhuvanesvarah 11 13711
B 4l ¹l 4l ¹|4ã Gl ¤G'4l ¤lGT|94-·
samvngï vngavidbrahma brahmanvn brahmanaµrivah 1
7 4|94l 7 4+l¤l 7 4¬l 7 4|¬-6T-+ °°<+
devaµrivn devanathn devajñn devacintakah 11 13811
|49Pl¬- T¬l\4¬l 4 9lTl 4 94¤ +-·
visamaksah kaIadhvaksn vrsankn vrsavardhanah 1
|+P 7l |+¹r Tl¹l |+Pl rl |+¹9>4-+ °°°+
nirmadn nirahamkarn nirmnhn niruµadravah 11 13911
79 rl 7|9 6l c8- B4 6 9|¹46 T-·
darµaha darµitn drµtah sarvartuµarivartakah 1
B8|=ñ- BrUl|¬ - |H¹¤- 9T |67|¬T-+ °?¤+
saµtajihvah sahasrarcih snigdhah µrakrtidaksinah 11 14011
¬ 6¬-4¬4¬l¤- 9¬4l Hl|-6+lH+-·
bhütabhavvabhavannathah µrabhavn bhrantinasanah 1
H¤l 5+¤l PrlTl H- 9¹Tl4 T9|'76-+ °?°+
arthn'narthn mahaknsah µarakarvaikaµanditah 11 14111
Page 31 of 42
|+!T'³T- T 6l+-7l |+-4l =l -4l=P7 +-·
niskantakah krtanandn nirvvajn vvajamardanah 1
Bv44l-Bl|v4T- Bt4Tl|6 F6¹¬T 6l¹P-+ °?³+
sattvavansattvikah satvakïrtistambhakrtagamah 11 14211
HT|¹96l ¹ T¤lrl + TltPl + TTP T 6 ·
akamµitn gunagrahï naikatma naikakarmakrt 1
B 9l6- B P G- B ÷P- B T¹l 7|¬Tl 5+¬-+ °?°+
suµrïtah sumukhah süksmah sukarn daksinn'naIah 11 14311
FT-¤- FT-¤¤¹l ¤ 4 - 9T³- 9l|64¤ +-·
skandhah skandhadharn dhurvah µrakatah µrïtivardhanah 1
H9¹l|=6- B4 Brl |47¹¤- B4 4lr+-+ °??+
aµarajitah sarvasahn vidagdhah sarvavahanah 11 14411
H¤ 6- F4¤ 6- Bl\4- 9 6 P |6 4 Hl ¤¹-·
adhrtah svadhrtah sadhvah µürtamürtirvasndharah 1
4¹lrH ñ¤ ¹4l4 4 ¬4l+ T+l4T-+ °?-+
varahasrngadhrgvavurbaIavanekanavakah 11 14511
~ |69TlH- ~ |6Pl+ T4-¤ ¹+ T¤ T ·
srutiµrakasah srutimanekabandhuranekadhrk 1
~l40¬|H4l¹¹¬- Hl-6¬>- BPVB-+ °?°+
srïvaIIabhasivarambhah santabhadrah samañjasah 11 14611
Page 32 of 42
¬ H4l ¬ |6T T |6¬ 9Tl ¬ 64lr+-·
bhüsavn bhütikrdbhütirbhüsann bhütavahanah 1
HTl4l ¬±Tl4F¤- Tl¬¬l+l T¬l49 -+ °?÷+
akavn bhaktakavasthah kaIajñanï kaIavaµuh 11 14711
Bt4¤6Prlt4l¹l |+UlHl|-69¹l4T-·
satvavratamahatvagï nisthasantiµaravanah 1
9¹l¤ 4 |H4 ¹7l |4|4±- ~ |6Bl¹¹-+ °?<+
µararthavrttirvaradn viviktah srutisagarah 11 14811
H|+|4 'Tl ¹ T¤lrl T¬TlT- T¬Trl·
anirvinnn gunagrahï kaIankankah kaIankaha 1
F4¬l4¹>l P\4F¤- H× Þl P\4+lHT-+ °?°+
svabhavarudrn madhvasthah satrughnn madhvanasakah 11 14911
|HG'7l T4¬l H ¬l ¬'7l P '7l ¬ T '7¬l·
sikhandï kavacï süIï candï mundï ca kundaIï 1
P G¬l T4¬l G7 ¹l Pl4l B Bl¹Bl¹|¤-+ °-¤+
mekhaIï kavacï khadgï mavï samsarasarathih 11 15011
HP t4 - B4 cT |B rF6 =l ¹l|HP rlP|T-·
amrtvuh sarvadrk simhastejnrasirmahamanih 1
HB ¹4 4l 59P 4ltPl 4l4 4l-Tl4 Tl |47-+ °-°+
asamkhvevn'µramevatma vïrvavankarvaknvidah 11 15111
Page 33 of 42
4 Hl 4 7l¤ |45l 8l B4l ¬l¹l P +lH¹-·
vedvn vedarthavidgnµta sarvacarn munïsvarah 1
H+ HPl T¹l¤9l P¤ ¹- |947H +-+ °-³+
anuttamn duradharsn madhurah µrivadarsanah 11 15211
B ¹ H- H¹T B4 - H-7¤GB6l ¹|6-·
suresah saranam sarvah sabdabrahmasatam gatih 1
Tl¬¬¬- T¬Tl|¹- TTTlT 64lB |T-+ °-°+
kaIabhaksah kaIankarih kankanïkrtavasukih 11 15311
Pr !4lBl Prl¬6l |+!T¬Tl |4H n¬-·
mahesvasn mahïbharta niskaIankn visrnkhaIah 1
H P|TF6¹|T¤ -4- |B|&7- |B|&Bl¤+-+ °-?+
dvumanistaranirdhanvah siddhidah siddhisadhanah 11 15411
|+4 H- B 4 6- |H-9l -4 7l ¹FTl Prl¬ =-·
nivrttah samvrtah siIµn vvüdhnraskn mahabhujah 1
9T74l |6|+ ¹l6Tl +¹l +l¹l4T|94-+ °--+
ekajvntirniratankn narn naravanaµrivah 11 15511
|+¬ 9l |+!99¾ltPl |+-4 ¤l -4¤+lH+-·
nirIeµn nisµraµañcatma nirvvagrn vvagranasanah 1
F6-4F64|94- F6l 6l -4lBP |6 ¹+lT ¬-+ °-°+
stavvastavaµrivah stnta vvasamürtiranakuIah 11 15611
Page 34 of 42
|+¹4H97l 9l4l |4Hl¹l|H¹|44P-·
niravadvaµadnµavn vidvarasiravikramah 1
9Hl-64 |&¹¬ >- ¬ >rl |+t4B -7¹-+ °-÷+
µrasantabuddhiraksudrah ksudraha nitvasundarah 11 15711
¤4l ¤4¤ 4l ¤l×lH- HlT-4- H4 ¹l9|6-·
dhairvagrvadhurvn dhatrïsah sakaIvah sarvarïµatih 1
9¹Pl¤ ¹ ¹c |7¹ ¹¹l|~64tB¬-+ °-<+
µaramarthagururdrstirgururasritavatsaIah 11 15811
¹Bl ¹B¬- B4 ¬- B4 Bv4l4¬¹4+-·
rasn rasajñah sarvajñah sarvasattvavaIambanah 1
❁❁❁
Page 35 of 42
B 6 54l¬ U
süta uvaca -
94 +lVl BrU T 6 7l4 4 9¬\4=P + °-°+
evam namnam sahasrena tustava vrsabhadhvajam 11 15911
Hl94lPlB ¬ |4¬ - 9 =4lPlB 9T=-·
snaµavamasa ca vibhuh µüjavamasa µankajaih 1
9¹l¬l¤ r¹ - 9 =lTP¬ 9 Pr H¹-+ °°¤+
µarïksartham hareh µüjakamaIesu mahesvarah 11 16011
¹l 94lPlBTP¬ 67T ¬ 4+ H¹-·
gnµavamasakamaIam tadaikam bhuvanesvarah 1
869 !9l r|¹F6× |T|P7 t4-4|¬-64+ + °°°+
hrtaµusµn haristatra kimidam tvabhvacintavan 11 16111
¬lt4l F4+ ×P & t4 B4 Bv4l4¬¹4+P ·
jñatva svanetramuddhrtva sarvasattvavaIambanam 1
9 =4lPlB ¬l4 + +lVl 6 + =¹5 ¹P + °°³+
µüjavamasa bhavena namna tena jagadgurum 11 16211
66F6× |4¬ c !³ 4l 6¤l¬ 6 r¹l r|¹P ·
tatastatra vibhurdrstva tathabhütam harn harim 1
6FPl7466l¹lH P'7¬lt9l4TF4 ¬+ °°°+
tasmadavatatarasu mandaIatµavakasva ca 11 16311
Page 36 of 42
Tl |³¬lFT¹B TlH =³lP T ³P|'76P ·
kntibhaskarasamkasam jatamukutamanditam 1
74l¬lPl¬l4 6 |7-4 6l÷T7 7 ¬4T¹P + °°?+
jvaIamaIavrtam divvam tïksnadamstram bhavankaram 11 16411
H ¬³T¹7l¬4T -69lH¤¹ r¹P ·
süIatankagadacakrakuntaµasadharam haram 1
4¹7l¬4rF6 ¬ 7l|9¬Pl H¹l4TP + °°-+
varadabhavahastam ca dïµicarmnttarïvakam 11 16511
²t¤¹¬ 6 67l c!³ 4l ¬4 ¬FP|4¬ |96P ·
itthambhütam tada drstva bhavam bhasmavibhüsitam 1
87l +P¾Tl¹lH 7 47 4 =+l7 +-+ °°°+
hrstn namascakarasu devadevam janardanah 11 16611
T> 4 F6 9|¹4¹4 B ->l 7 4l|N¬l ¬+P ·
dudruvustam µarikramva sendra devastriIncanam 1
¬¬l¬ ¤G¬ 4+ ¬T¹9 ¬ 4B -¤¹l+ °°÷+
cacaIa brahmabhuvanam cakamµe ca vasundhara 11 16711
77lr 6 =F6¬7¹¬l - 9l-6 4 H64l =+P ·
dadaha tejastacchambhnh µrantam vai satavnjanam 1
H¤F6l¬l \4 6¾4 rlr t4T 6 ¬ 6¬ + °°<+
adhastaccnrdhvatascaiva hahetvakrta bhütaIe 11 16811
Page 37 of 42
67l 9lr Prl7 4- 9rB|¬4 HT¹-·
tada µraha mahadevah µrahasanniva sankarah 1
B¹9 ÷4 9T4l|ã!T T 6lV|¬9 ³ |F¤6P + °°°+
samµreksva µranavadvisnum krtañjaIiµutam sthitam 11 16911
¬l6 P4 7P¤ +l 7 4Tl4 =+l7 +·
jñatam mavedamadhuna devakarvam janardana 1
B 7H +l¹4 ¬4 ¬ 77l|P 64 Hl ¬+P + °÷¤+
sudarsanakhvam cakram ca dadami tava snbhanam 11 17011
4> 9 ¬46l c7 B4 ¬l T¬4T¹P ·
vadrüµam bhavata drstam sarvaInkabhavankaram 1
|r6l4 64 4¬ + 64 ¬l4l4 B ¤6+ °÷°+
hitava tava vatnena tava bhavava suvrata 11 17111
Hl-6 ¹Tl|=¹ |4!Tl 7 4l+l T-GBl¤+P ·
santam ranajire visnn devanam duhkhasadhanam 1
Hl-6F4 ¬lN Hl-6 F4l¬7l-6 +lN T |T T¬P + °÷³+
santasva castram santam svacchantenastrena kim µhaIam 11 17211
Hl-6F4 BP¹ ¬lN Hl|-6¹ 4 69|F4+lP ·
santasva samare castram santireva taµasvinam 1
4l & - Hl-t4l 4¬¬7 7- 9¹F4 4¬4 |&7-+ °÷°+
vnddhuh santva baIacchedah µarasva baIavrddhidah 11 17311
Page 38 of 42
7 4 ¹Hl-6 4 > 9 P7l4 ¬l44l-44P ·
devairasantairvadrüµam madïvam bhavavavvavam 1
|TPl4 ¤ + Tl4 4 4l & 7 4l|¹B 7++ °÷?+
kimavudhena karvam vai vnddhum devarisüdana 11 17411
¬Pl 4 |¤ + Tl4 4 4l & 7 4l|¹B 7+·
ksama vudhi na karvam vai vnddhum devarisüdana 1
H+l¹6 -46l6 ¬ 7l 4 -4 F4=+l tT¹ + °÷-+
anagate vvatïte ca daurbaIve svajanntkare 11 17511
HTl|¬T t4¤P ¬ H+¤ 4l|¹B 7+·
akaIike tvadharme ca anarthevarisüdana 1
94P ¤4l 77l ¬4 B 4l 4 6BP9¬P + °÷°+
evamuktva dadau cakram sürvavutasamaµrabham 11 17611
+ × ¬ + 6l =¹6l 9¬ 4 9TB|¬¬P ·
netram ca neta jagatam µrabhurvai µadmasannibham 1
67l9¬ |6 6 9lc- 9Tl¬|P|6 B ¤6P + °÷÷+
tadaµrabhrti tam µrahuh µadmaksamiti suvratam 11 17711
7v4 + +4+ ¬4 |4!T4 +l¬¬l |r6-·
dattvainam navanam cakram visnave nïIaInhitah 1
9F9H ¬ T¹l-4l 4 B H ¬l-4lP 4l¬ r+ °÷<+
µasµarsa ca karabhvam vai susubhabhvamuvaca ha 11 17811
Page 39 of 42
4¹7l r 4¹~ U 4¹l-4¹4 ¬ |-B6l+ ·
varadnham varasrestha varanvarava ceµsitan 1
¬¤4l 4HlT 6l + + t44lr 9 ¹9l HP+ °÷°+
bhaktva vasïkrtn nünam tvavaham µurusnttama 11 17911
²t4 ±l 7 47 4 + 7 47 4 9T¹4 6P ·
itvuktn devadevena devadevam µranamva tam 1
t4|4 ¬|±P rl7 4 9Bl7 4¹P HPP + °<¤+
tvavi bhaktirmahadeva µrasïda varamuttamam 11 18011
+l-4|P¬7l|P ¬±l+lPl6 4l +l|F6 4t9¬l ·
nanvamicchami bhaktanamartavn nasti vatµrabhn 1
6¬B t4l 4¬+ 6F4 74l4l+ B 6¹l ¬4-+ °<°+
tacchrutva vacanam tasva davavan sutaram bhavah 11 18111
9F9H ¬ 77l 6FP ~&l Hl6l H ¬ 9T-·
µasµarsa ca dadau tasmai sraddham sïtamsubhüsanah 1
9lr ¬ 4 Prl7 4- 9¹PltPl+P¬4 6P + °<³+
µraha caivam mahadevah µaramatmanamacvutam 11 18211
P|4 ¬±¾ 4-H¾ 9 74¾ 4 B ¹lB ¹ -·
mavi bhaktasca vandvasca µüjvascaiva surasuraih 1
¬|4!4|6 + B 7 rl Pt9Bl7ltB ¹l HP+ °<°+
bhavisvati na samdehn matµrasadatsurnttama 11 18311
Page 40 of 42
47l B6l 7¬9 ×l |4|+-H 4 B ¬l ¬+l·
vada satï daksaµutrï vinindveva suIncana 1
Pl6¹ |96¹ 7¬ ¬|4!4|6 B ¹ H¹l+ °<?+
mataram µitaram daksam bhavisvati suresvarï 11 18411
|7-4l rP46l |4!Tl 67l t4P|9 B ¤6·
divva haimavatï visnn tada tvamaµi suvrata 1
¬|¹+l 64 T-4lTl 7 4l r P46lP PlP + °<-+
bhaginïm tava kaIvanïm devïm haimavatïmumam 11 18511
|+4l ¹lã GT- Bl\4l 97lF4|B PP 4 6lP ·
nivngadbrahmanah sadhvïm µradasvasi mamaiva tam 1
PtB¹4-¤l ¬ ¬l Tl+l P\4 9 74l ¬|4!4|B+ °<°+
matsambandhï ca Inkanam madhve µüjvn bhavisvasi 11 18611
Pl |7-4 + ¬ ¬l4 + 67l 9¬ |6 HT¹P ·
mam divvena ca bhavena tada µrabhrti sankaram 1
>÷4B ¬ 9B¬ + |P׬ 6|P4ltP+l+ °<÷+
draksvase ca µrasannena mitrabhütamivatmana 11 18711
²t4 ¤4l-67 ¤ ¹>l ¬¹4l¬l¬¬l |r6-·
itvuktvantardadhe rudrn bhagavannïIaInhitah 1
=+l7 +l |9 ¬¹4l-7 4l+lP|9 B|¬¤l + °<<+
janardannµi bhagavandevanamaµi sannidhau 11 18811
Page 41 of 42
H4l¬6 Prl7 4 ¤GlT P |+|¬- BPP ·
avacata mahadevam brahmanam munibhih samam 1
P4l 9l ± F64 |7-4 9T4l + B Hl ¬+P + °<°+
mava µrnktam stavam divvam µadmavnne susnbhanam 11 18911
4- 9ó ¬7 T 4lãl|9 ~l44 ãl |ã=l HPl+ ·
vah µathecchrnuvadvaµi sravavedva dvijnttaman 1
9|6+l|V |r¹'4F4 7HF4 T¬PlH 4l6 + °°¤+
µratinamni hiranvasva dattasva µhaIamaµnuvat 11 19011
HHP ¤BrU T T¬ ¬4|6 6F4 4·
asvamedhasahasrena µhaIam bhavati tasva vai 1
¤ 6lH- Hl94 > > F¤l-4l 4 T¬H- H ¬-+ °°°+
ghrtadvaih snaµavedrudram sthaIva vai kaIasaih subhaih 11 19111
+lVl BrU Tl+ + ~&4l |H4PlH¹P ·
namnam sahasrenanena sraddhava sivamïsvaram 1
Bl |9 4¬BrUF4 T¬ ¬-\4l B ¹ H¹ -+ °°³+
snµi vajñasahasrasva µhaIam Iabdhva suresvaraih 11 19211
9 74l ¬4|6 ¹>F4 9l|6¬ 4|6 6F4 4·
µüjvn bhavati rudrasva µrïtirbhavati tasva vai 1
6¤l|Ft4|6 6¤l 9lr 9T4l + = +l7 +P + °°°+
tathastviti tatha µraha µadmavnnerjanardanam 11 19311
Page 42 of 42
=¹P6 - 9|T9t4 + 7 47 4 =¹5 ¹P ·
jagmatuh µraniµatvainam devadevam jagadgurum 1
6FPl¬lVl BrU T 9 =4 7+¤l |ã=l-+ °°?+
tasmannamnam sahasrena µüjavedanaghn dvijah 11 19411
=9 ¬lVl BrU ¬ B 4l|6 9¹Pl ¹|6P + °°-+
jaµeennamnam sahasram ca sa vati µaramam gatim 11 19511
+ ²|6 ~l|¬ñPrl9 ¹lT 9 4 ¬l¹
11 iti srïIingamahaµurane µürvabhage
BrU+lP|¬- 9 =+l|ã!T ¬4¬l¬l
sahasranamabhih µüjanadvisnucakraIabhn
+lPl7+4|66Pl \4l4-+
namastanavatitamndhvavah 11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful