You are on page 1of 1

Od czego zaley kurs Forex waluty?

Rynek walutowy forex jest bardzo dynamiczny, z uwagi na charakter zmieniajcych si kursw par walutowych na tym rynku. Kada zmiana pociga za sob konsekwencje w postaci zyskw lub strat dla inwestorw rynku Forex . Forex a gospodarka Na midzynarodowym rynku walutowym Forex waluty notowane s na bieco, wedug zmieniajcych si kursw. Od czego zale takie zmiany? Przede wszystkim, od stanu wiatowej gospodarki, bowiem rynek walutowy jest cile zwizany ze stan em gospodarki danego kraju oraz z jego sytuacj makroekonomiczn. Nie bez znaczenia s te dziaania polityczne krajw. Wrd czynnikw wpywajcych na wycen walut na rynku Forex wymienia si: Poziom Produktu Krajowego Brutto danego kraju, tj. dochd wytw orzony w danym roku na obszarze geograficznym danego kraju przez jego obywateli i obcokrajowcw, wyraony w jednostce pieninej. Wzrost PKB kraju poprawia stan gospodarki, ronie produkcja, co generuje popyt na dan walut i wzrost jej kursu. Poziom stp procentowych w kraju, ustalanych przez bank centralny i jego organy. Jeli rosn stopy procentowe, rynek staje si atrakcyjniejszy dla zagranicznego kapitau i zwiksza si popyt na walut tego kraju, wic ronie jej cena. Poziom inflacji im wysza inflacja w danym kraju, tym zmniejsza si poda waluty krajowej, a wic maleje jej kurs. Stabilno polityczna danego kraju. Istnieje te szereg innych czynnikw, jakie maj wpyw na wycen walut na rynku Forex. Waluty mog zmienia swoje kursy w wyniku zmian cen surowcw na rynkach zagranicznych, czy podjtych decyzji politycznych.

http://www.breforex.pl/ - Dom Inwestycyjny Bre Banku SA