You are on page 1of 4

.. devIvaibhavAshcharyAShTottarashatadivyanAmastotram ..


dvFv
{ BvAcyA ottrtEd&ynAm-to/m^
a-y F 
dvF-v
{ Bv-aAcy -aottrt-Ed&ynAm-to/-mhAm/-y
aAndB
{ rv Eq, anp^ Cd, F aAndB
{ rvF
FmhAE/prsdrF 
dvtA
V/y
 Z bF-E?t-Flm^
mm F aAndB
{ rvF FmhAE/prsdrFprsAdEsd^yT
 sAEnn@yEsd^yT
 p
 EvEnyog,
V/y
 Z r-qXgyAs,
BB v,svroEmEt Ed`bD,
@yAnm^
?vZ(AcFdAmA ErlBMB-tnntA
pEr"FZA m@y
 pErZtrQcdvdnA
DnbA ZAn^ pA\ sEZmEp dDAnA rtl
{,
pr-tAdA-tA\ n, prmETtrAhopzEqA 1
sDAEsDom @y
 srEvVEpvAVFpErvt

mEZdvFp
 nFpopvnvEt EctAmEZg
h
EvAAr
 mc
 prmEvpy kEnlyA\
BEt (vA\ DyA, Etcn EcdAndlhrFm^ 2
pcpA
l\ pET&yAE(mAy
{ gD\ smp yAEm
h\ aAAAE(mAy
{ p p
{ , pyAEm
y\ vAvAE(mAy
{ DpmAG
}ApyAEm
r\ a`yAE(mAy
{ dFp\ d yAEm
v\ amtAE(mAy
{ amt\ mhAn
{
vdy\ Env
 dyAEm
s\ svA E(mAy
{ svo pcArAn^ smp yAEm
: e
\ hrF\ F\
prmAndlhrF prc
{ tydFEpA
-vy\prAErZA En(yv
{ BvAElnF 1
Evd
 vlAXs(yAlA(m!EpZF
aAEdm@yAtrEhtA mhAmAyAEvlAEsnF 2
1

gZ/ypErQC
/F sv tttvprAEnF
-/Fp\sBAvrEsA g(sgA Edl\pVA 3
a
qnAm!pAEdB
 dQC
drEvprBA
anAEdvAsnA!pA vAsnody(prpEcA 4
prpcopmprOYA crAcrgmyF
sm-tgdADArA sv sFvno(sA 5
B?tc
 tomyAnt-vAT v
{ BvEvB
}mA
svA q Zv[yAEdsv m drDrA 6
EvjAnprmAndEvdyA stAnEsEddA
aAyrAro`ysOBA`yblFFEt BA`ydA 7
DnDAymZFv-/BqAl
pnmASydA
ghg
}AmmhArA>ysA\rA>ysdAEynF 8
s=tAgE?ts\pZ sAv BOmPlprdA
b
}hmEv ZEv
 dAEdpdEvAZn"mA 9
BE?tmE?tmhABE?tEvr?(ydv
{ tdAEynF
Eng
}hAng
}hA@y"A jAnEndv
{ tdAEynF 10
prAyprv
 AEdyogEsEdprdAEynF
EsFvnprOYA ds\hArEsEddA 11
lFlAEvEnEm tAn
 oEVb
}hmAXmXlA
eAn
 AE(mA nAnA!EpyDA gn
 vrF 12
EvE?tmyF En(ygAr
{ rsEpryA
tA pApErEQCnnA En(yyOvnmoEhnF 13
sm-td
 vtA!pA sv d
 vAEDd
 vtA

dvEq EptEsdAEdyoEgnFB
{ rvAE(mA 14
EnEDEsEdmZFmdA -/A-/AyDBAsrA
C/cAmrvAEd/ptAA&ynAEctA 15
h-(yAvrTpAdAtAmA(ys
 nAss
 EvtA
proEhtlAcAy gzE yAEds
 EvtA 16
sDAsmdm@yody(srdmEnvAEsnF
mEZdvFpAtrprody(d\bvnvAEsnF 17
EctAmEZghAt-TA mEZmXpm@ygA
r(nEs\hAsnprodyEQCvmcAEDAEynF 18
sdAEvmhAElgmls\GyoEnA
ayoyAElgs\Gq Xs\"NDmAnsA 19
lodyEdbdAElyAty nAdpr\prA
nAdAtAndsdoh-vy\&y?tvco_mtA 20
2

AmrAmhAt/rh-yAcArdE"ZA
mArpcodtprOYAtoSlAssdrF 21
FcrAEnlyA FEvdyAm/Evg
}hA
aXsEQcdAndEv?(y
{ !EpZF 22
E/prA E/p
rAnF mhAE/prsdrF
E/prAvAsrEsA E/prAF-v!EpZF 23
mhApdmvnAt-TA FmE(/prmAElnF
mhAE/prEsdAMbA FmhAE/prAEMbA 24
nvcmAd
 vF mhAE/prB
{ rvF
FmAtA lEltA bAlA rArA
vrF EvA 25
u(pEttE-TEts\hArmcEnvAEsnF
aD m
 vA (mc-TA sv lomh
 vrF 26
vSmFprm@y-TA MbvnEnvAEsnF
azZAclg-TA &yAG
}AlyEnvAEsnF 27
FAlhE-tEnlyA AFprEnvAEsnF
Fm(
{ lAsEnlyA dvAdAtmh
 vrF 28
FqoXAtm@y-TA sv v
 dAtlE"tA
Et-mEtprAZ
 EthAsAgml
vrF 29
BtBOEttmA/d
 vtAprAZhmyF
Fv
 vrb
}hm!pA FgZAyA gZAE(mA 30
av-TA/yEnm ?tA vAg
}momAmhFmyF
gAy/FBvn
 AnFdgA AyAEd!EpZF 31
m(-ym vrAhAEdnAnA!pEvlAEsnF
mhAyogFvrArA@yA mhAvFrvrprdA 32
Esd
 vrlArA@yA FmQcrZv
{ BvA 33
F\ hrF\ e
\ :
V/y
 Z qXAgyAs,
BB v,svroEmEt EdE`vmo,
pn@yA nm^
pn, pcpA

Encoded and proofread by K S Ramachandran ramachandran ksr at yahoo.ca

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com


Last updated December 12, 2012

http://sanskritdocuments.org