You are on page 1of 1

dang sng

10k

150K

1K 1K BT151BT151

3 c2383

1 PC817

104

mot so ic co the dung: 741, lm358, lm324...

hai nua chu ky sin duoc chinh luu thanh mot chieu tan so 100Hz

GND

J5MM

ac12v

Mr Minh: Chuyen mach dieu khien thyristor phone: 0982006716-0984163716 mail: vuongvanminh1981@gmail.com
GND

VCC

ac24v-cho motor J5MM

ra vr chinh toc do dong co

ra motor

J5MM
UA741P

GND 2,2k

GND

7812

VCC