You are on page 1of 1

Ma. Beatrix DL.

Medina 1Bio1 CARIOSA

CN: 33 Sept. 9, 2013

Ang Cariosa (o Karinyosa) ay isang magiliw na sayaw ng magkaparehang babae at lalake na animo'y nasa aktong nagliligawan. Taong 1992 nang palitan nito ang Tinikling bilang pambansang sayaw ng Pilipinas. Ang salitang Cariosa ay nangangahulugang mapagmahal at mapag-aruga na hango sa pamamaraan ng pag-indak at pagindayog ng mga mananayaw nito sa saliw ng mabining awitin. Kapuna-puna sa mga sayaw ng Filipino, kabilang na ang Cariosa, ang pagpapakita ng matinding emosyon o

damdamin. Sa cariosa, ang babaeng mananayaw ay may tangan na panyo o pamaypay na panaka-naka niyang ipinangkukubli sa kaniyang mukha habang mayuming umiindak. Ang lalakeng mananayaw naman ay sumasayaw sa tila nang-aamong pamamaraan habang nakatingin sa mga mata ng kaparehang babae. Sa ganitong mga galaw ay makikita na ang mga mananayaw ay tila nagpapakita ng pagsinta sa isa't isa. Ang isang babae ay may hawak na abaniko o panwelo kung saan siya'y patago-tago sa kanyang napupusuan na nagsasaad na ibig rin niya ang lalake subalit hindi pa niya ito masagot ng oo, samantalang gayon din ang binata na humahabol-habol at nagpapahiwatig na sinisinta rin niya ang dalaga. Orihinal na isinasayaw ang Cariosa na suot ang damit Barot Saya at Barong Tagalog dahil ito ay isang Kastilang sayaw na ipinakilala sa ating bansa.