You are on page 1of 10

Automatski osigurai

Automatski osigurai
Automatski osigurai slue za zatitu od preoptereenja elektrine mree, za prevenciju moguih teta usled kratkog spoja i za ostvarivanje zatite sredine i od dodira opasnog napona. Okidanje naprave se moe desiti bimetalom (termika zatita u sluaju preoptereenja), elektromagnetnim brzim okidaem (zatita u sluaju kratkih spojeva) i runom komandom. Okidanje polova viepolne izvedbe se desi istovremeno.

Tehniki podaci
Nazivni napon: Klasa ograniavanja energije: Elektrini vek trajanja: Mehaniki vek trajanja: Zatita od spoljnih uticaja: 230 / 400 V AC 3 min. 6000 sklapanja min. 20000 sklapanja plastino kuite otporno na udarce i UV zraenje Stepen zatite: IP 40 Nain montae: na montanu inu, dimenzije 357,5 mm Nain prikljuivanja: vijanim aurastim stezaljkama Presek stezaljki: 1,0 ... 25 mm2 Osiguranje poloaja: u poloaju off se mogu plombirati Temperatura okoline: -25 C ... +55 C Termiki okida sa spolja nije dostupan.

Karakteristike okidanja
Standard EN 60898 odreuje karakteristike funkcionisanja, zahteve prema izvedbi i konstrukcijske izgradnje, odnosno sistem ispitivanja. Automatski osigurai/prekidai sve tri karakteristike (B, C, D) su istog reima rada u oblasti preoptereenja (<2,55In) Razlike se pokazivaju u prekostrujnoj oblasti iznad 3In, gde vre rastavljanje/prekidanje 35In, za B tip, 510In za C tip i 1015In za D tip automatskih osiguraa. B C D

za optu primenu, za zatitu potroaa malih polaznih struja i strujnih krugova sa obinim sijalicama i vodova uopte

za optu primenu, za zatitu elektrinih maina i opreme domainstava, elektromotora sa malim strujnim impulsom

za zatitu elektromotora sa velikim strujnim impulsom, transformatora i induktivnih potroaa uopte

Temperaturno zavisni podaci Maksimalna dozvoljena struja optereenja automatskih osiguraa opada sa rastom temperature okoline. U sluaju grupne montae automatskih osiguraa malih prekidaa u zatvoreni razvod- ni orman, treba uzeti u obzir oekivani rast temperature okoline pri izboru istih. Na primer ako je nazivna struja osiguraa 16 A, maksimalna struja optereenja na 20 C je 17,9 A, na 40C tano 16 A, a na 60 C samo 13,9 A moe biti. Referentna radna temperatura automatskih osiguraa je 40 C.

Maksimalna dozvoljena struja optereenja In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 Nazivna struja (In) 2 63 A 6 32 A 1 63 A 1 63 A 2 40 A 63 125 A 20 C 2.18 4.52 6.48 11.4 17.9 22.2 27.7 35.2 44.4 56 71.8 30 C 2.08 4.24 6.24 10.7 16.9 21.2 26.5 33.6 42.4 53 67.4 40 C 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63 50 C 1 .9 3.72 5.76 9.2 15 18.8 23.5 30.4 37.5 46.5 57.9 60 C 1.8 3.44 5.46 8.4 13.9 17.6 21.7 28.4 34.8 43 52.9

Asortiman
Tracon ifra C60N DPN TDZ TDS TDM KMH Karakteristika B, C C B, C, D B, C, D B, C C Broj polova 1, 2, 3 1+N 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nazivna mo prekidanja struja kratkog spoja 2 40 A: 6 kA; 50 63 A: 4,5 kA 4,5 kA 1 40 A: 6 kA; 50 63 A: 4,5 kA 1 40 A: 6 kA; 50 63 A: 4,5 kA 10 kA 6 kA

E/6

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

Automatski osigurai
Pribori
Tracon ifra ED TFSS-... TFSS-...V TFSS-1CS 35/7.5SIN TDT Naziv Razdelne kutije nizajue ine, obine nizajue ine vilaste (*kod napajanja odozdo) nizajue ine vijane montane ine po EN 50022 Zatitno kuite C60N DPN TDZ TDS TDM KMH

Razdelne kutije u zid

Razdelne kutije na zid

Razdelne kutije bez vrata

Strana E/38

Strana E/38 Nizajue ine, obine

Strana E/39 Nizajue ine vilaste

Zatitno kuite za serijske naprave

Strana E/39

Strana J/8 Montane ine po EN 50022

Strana J/8 Nizajue ine vijane

Nizajue ine aparata jake struje

Strana J/8

Strana J/9

Strana J/8

Obeleavanje poluga prekidaa (kod tipova TDS) 1A svetlosiva 2A ruiasta 4A braon 6A zelena 10 A crvena 16 A siva

20 A plava

25 A uta

32 A lilav

40 A crno

50 A bela

63 A bakarno crvena

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

E/7

Automatski osigurai
Dopunski moduli
Mogu se montirati na bonu stranu automatskih osiguraa pomou vijaka iz pribora kroz cevastih plastinih nipli (epova) kuita. Mogu se primeniti za daljinsku komandu, i za dopunske zatitne funkcije. Uzajamno se mogu kombinovati: Leva strana automatskog prekidaa C60-F2 + (C60-F2) Tip automatskog prekidaa C60N, TDS TDZ Desna strana automatskog prekidaa C60-S2 ili C60-U2/O2 C60-S2 ili C60-U2/O2

Pomoni kontakt
Signalizira iskljueno ili ukljueno stanje kontakata automatskog prekidaa.

Tehniki podaci
Nazivni napon izolacije: Mehaniki ivotni vek: Prekidna mo AC: Un=415V Un=240V DC: Un=125V Un=48V Un=24V Tracon ifra C60-F2 In=3A In=6A In=1A In=2A In=4A Naziv Pomoni kontakt 500 V 5000 skl. cikl.

Radnostrujni (antski) okida


Usled dejstva impulsno prikljuenog pogonskog napona okida prikljueni automatski prekida, tako je pogodan i za ciljeve daljinskog oitavanja. Nakon okidanja dugme reset iskoi, nakon ijeg pritiska (povratka u prethodno stanje) se moe ponovo aktivirati automatski prekida. Panja: Pogonski namot sme biti pod naponom maks. za 10 sekundi!

Tehniki podaci
Nazivni napon izolacije (Ui): Nazivni pogonski napon (Us): Mehaniki ivotni vek: 500 V 110-415 V AC 110-220 V DC 4000 skl. cikl.

Tracon ifra C60-S2

Naziv Radnostrujni antski okida

Okida usled opadanja i porasta napona


Ukoliko napon mree odstupa od zadate radne oblasti okida okida automatski prekida, i na taj nain zatiuje potroake aparate od tetnih uticaja kolebanja napona. Automatski prekida se moe ukljuiti ponovo samo onda, ako na stezaljke okidaa dospeva napon u vrednosti zadatog opsega (170 V-280 V). U sluaju okidanja reset dugme iskoi, nakon ijeg pritiska (povratka u prethodno stanje) se moe ponovo aktivirati automatski prekida.

Tehniki podaci
Nazivni napon (Ue): Nazivni napon izolacije (Ui): Nivo okidanja usled porasta napona: Nivo okidanja usled pada napona: Mehanikiivotni vek: Tracon ifra C60-U2/O2 AC 230 V 500 V 280 V5% 170 V5% 4000 skl. cikl.

Naziv Okida usled pada i rasta napona

E/8

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

Automatski osigurai
Automatski osigurai tipa C60N
Automatski osigurai/prekidai uspene konstrukcije i dobrog kvaliteta, za struje do 6kA, sa karakteristikom B i C. Montiraju se naprave na epne ine za nizanje. Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Nazivna jaina struje (In) Broj polova Karakteristika okidanja 2-40 A : 6 kA 50-63 A : 4,5 kA 2-63 A 1, 2, 3, 1+N B, C

PREMA STANDARDIMA

CCA CERTIFICATE NO.

EN 60898

CCA/HU 0191

Jednopolni Tracon ifra B B60-2-1 B60-4-1 B60-6-1 B60-10-1 B60-16-1 B60-20-1 B60-25-1 B60-32-1 B60-40-1 B60-50-1 B60-63-1 C C60-2-1 C60-4-1 C60-6-1 C60-10-1 C60-16-1 C60-20-1 C60-25-1 C60-32-1 C60-40-1 C60-50-1 C60-63-1 In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

Dvopolni Tracon ifra B B60-4-2 B60-6-2 B60-10-2 B60-16-2 B60-20-2 B60-25-2 B60-32-2 B60-40-2 B60-50-2 B60-63-2 C C60-4-2 C60-6-2 C60-10-2 C60-16-2 C60-20-2 C60-25-2 C60-32-2 C60-40-2 C60-50-2 C60-63-2 In (A) 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

Tropolni Tracon ifra B B60-4-3 B60-6-3 B60-10-3 B60-16-3 B60-20-3 B60-25-3 B60-32-3 B60-40-3 B60-50-3 B60-63-3 C C60-4-3 C60-6-3 C60-10-3 C60-16-3 C60-20-3 C60-25-3 C60-32-3 C60-40-3 C60-50-3 C60-63-3 In (A) 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

DPN (1+N polni)* Tracon ifra B C DPN-C-6 DPN-C-10 DPN-C-16 DPN-C-20 DPN-C-25 DPN-C-32 In (A) 6 10 16 20 25 32

* naprava je dvopolna i raspolae sa jednim zatitnim (faznim) i prikljuenim neutralnim (N) polom. Nazivna mo prekidanja struja kratkog spoja je 4,5 kA

Svedoanstvo tipskog ispitivanja po MEEI:

CCA CERTIFICATE NO.

CCA/HU 0191
D0129V031, D1530V119

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

E/9

Automatski osigurai
Automatski osigurai tipa TDZ
Automatski osigurai uspene konstrukcije i dobrog kvaliteta, za struje do 6kA, sa karakteristikom B, C i D. Montiraju se naprave na epne i/ili viljukaste ine za nizanje.

Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Nazivna jaina struje (In) Broj polova Karakteristika okidanja

6 kA 1-63 A 1, 2, 3, 4 B, C, D

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

303872

Jednopolni B TDZ-1B-1 TDZ-1B-2 TDZ-1B-4 TDZ-1B-6 TDZ-1B-10 TDZ-1B-16 TDZ-1B-20 TDZ-1B-25 TDZ-1B-32 TDZ-1B-40 TDZ-1B-50 TDZ-1B-63 Tracon ifra C TDZ-1C-1 TDZ-1C-2 TDZ-1C-4 TDZ-1C-6 TDZ-1C-10 TDZ-1C-16 TDZ-1C-20 TDZ-1C-25 TDZ-1C-32 TDZ-1C-40 TDZ-1C-50 TDZ-1C-63 In D (A) TDZ-1D-1 1 TDZ-1D-2 2 TDZ-1D-4 4 TDZ-1D-6 6 TDZ-1D-10 10 TDZ-1D-16 16 TDZ-1D-20 20 TDZ-1D-25 25 TDZ-1D-32 32 TDZ-1D-40 40 TDZ-1D-50 50 TDZ-1D-63 63

Tropolni B TDZ-3B-1 TDZ-3B-2 TDZ-3B-4 TDZ-3B-6 TDZ-3B-10 TDZ-3B-16 TDZ-3B-20 TDZ-3B-25 TDZ-3B-32 TDZ-3B-40 TDZ-3B-50 TDZ-3B-63 Tracon ifra C TDZ-3C-1 TDZ-3C-2 TDZ-3C-4 TDZ-3C-6 TDZ-3C-10 TDZ-3C-16 TDZ-3C-20 TDZ-3C-25 TDZ-3C-32 TDZ-3C-40 TDZ-3C-50 TDZ-3C-63 In D (A) TDZ-3D-1 1 TDZ-3D-2 2 TDZ-3D-4 4 TDZ-3D-6 6 TDZ-3D-10 10 TDZ-3D-16 16 TDZ-3D-20 20 TDZ-3D-25 25 TDZ-3D-32 32 TDZ-3D-40 40 TDZ-3D-50 50 TDZ-3D-63 63

Dvopolni B TDZ-2B-1 TDZ-2B-2 TDZ-2B-4 TDZ-2B-6 TDZ-2B-10 TDZ-2B-16 TDZ-2B-20 TDZ-2B-25 TDZ-2B-32 TDZ-2B-40 TDZ-2B-50 TDZ-2B-63 Tracon ifra C TDZ-2C-1 TDZ-2C-2 TDZ-2C-4 TDZ-2C-6 TDZ-2C-10 TDZ-2C-16 TDZ-2C-20 TDZ-2C-25 TDZ-2C-32 TDZ-2C-40 TDZ-2C-50 TDZ-2C-63 D TDZ-2D-1 TDZ-2D-2 TDZ-2D-4 TDZ-2D-6 TDZ-2D-10 TDZ-2D-16 TDZ-2D-20 TDZ-2D-25 TDZ-2D-32 TDZ-2D-40 TDZ-2D-50 TDZ-2D-63 In (A) 1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

etvoropolni B TDZ-4B-1 TDZ-4B-2 TDZ-4B-4 TDZ-4B-6 TDZ-4B-10 TDZ-4B-16 TDZ-4B-20 TDZ-4B-25 TDZ-4B-32 TDZ-4B-40 TDZ-4B-50 TDZ-4B-63 Tracon ifra C TDZ-4C-1 TDZ-4C-2 TDZ-4C-4 TDZ-4C-6 TDZ-4C-10 TDZ-4C-16 TDZ-4C-20 TDZ-4C-25 TDZ-4C-32 TDZ-4C-40 TDZ-4C-50 TDZ-4C-63 D TDZ-4D-1 TDZ-4D-2 TDZ-4D-4 TDZ-4D-6 TDZ-4D-10 TDZ-4D-16 TDZ-4D-20 TDZ-4D-25 TDZ-4D-32 TDZ-4D-40 TDZ-4D-50 TDZ-4D-63 In (A) 1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

Broj svedoanstva tipskog ispitivanja po MEEI:

PREMA STANDARDIMA

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898
D0128V0605

SE-34378

E/10

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

Automatski osigurai
Automatski osigurai tipa TDS
Automatski osigurai uspene konstrukcije i dobrog kvaliteta, za struje do 6kA, sa karakteristikom B, C i D. Montiraju se naprave na epne i/ili viljukaste ine za nizanje. 1-40 A : 6 kA 50-63 A : 4,5 kA 1-63 A 1, 2, 3, 4 B, C, D

Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Nazivna jaina struje (In) Broj polova Karakteristika okidanja

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-34378

303872

Jednopolni B TDS-1B-1 TDS-1B-2 TDS-1B-4 TDS-1B-6 TDS-1B-10 TDS-1B-16 TDS-1B-20 TDS-1B-25 TDS-1B-32 TDS-1B-40 TDS-1B-50 TDS-1B-63 Tracon ifra C TDS-1C-1 TDS-1C-2 TDS-1C-4 TDS-1C-6 TDS-1C-10 TDS-1C-16 TDS-1C-20 TDS-1C-25 TDS-1C-32 TDS-1C-40 TDS-1C-50 TDS-1C-63 In D (A) TDS-1D-1 1 TDS-1D-2 2 TDS-1D-4 4 TDS-1D-6 6 TDS-1D-10 10 TDS-1D-16 16 TDS-1D-20 20 TDS-1D-25 25 TDS-1D-32 32 TDS-1D-40 40 TDS-1D-50 50 TDS-1D-63 63

Tropolni B TDS-3B-1 TDS-3B-2 TDS-3B-4 TDS-3B-6 TDS-3B-10 TDS-3B-16 TDS-3B-20 TDS-3B-25 TDS-3B-32 TDS-3B-40 TDS-3B-50 TDS-3B-63 Tracon ifra C TDS-3C-1 TDS-3C-2 TDS-3C-4 TDS-3C-6 TDS-3C-10 TDS-3C-16 TDS-3C-20 TDS-3C-25 TDS-3C-32 TDS-3C-40 TDS-3C-50 TDS-3C-63 In D (A) TDS-3D-1 1 TDS-3D-2 2 TDS-3D-4 4 TDS-3D-6 6 TDS-3D-10 10 TDS-3D-16 16 TDS-3D-20 20 TDS-3D-25 25 TDS-3D-32 32 TDS-3D-40 40 TDS-3D-50 50 TDS-3D-63 63

Dvopolni Tracon ifra B C TDS-2B-1 TDS-2C-1 TDS-2B-2 TDS-2C-2 TDS-2B-4 TDS-2C-4 TDS-2B-6 TDS-2C-6 TDS-2B-10 TDS-2C-10 TDS-2B-16 TDS-2C-16 TDS-2B-20 TDS-2C-20 TDS-2B-25 TDS-2C-25 TDS-2B-32 TDS-2C-32 TDS-2B-40 TDS-2C-40 TDS-2B-50 TDS-2C-50 TDS-2B-63 TDS-2C-63 D TDS-2D-1 TDS-2D-2 TDS-2D-4 TDS-2D-6 TDS-2D-10 TDS-2D-16 TDS-2D-20 TDS-2D-25 TDS-2D-32 TDS-2D-40 TDS-2D-50 TDS-2D-63 In (A) 1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

etvoropolni Tracon ifra B C TDS-4B-1 TDS-4C-1 TDS-4B-2 TDS-4C-2 TDS-4B-4 TDS-4C-4 TDS-4B-6 TDS-4C-6 TDS-4B-10 TDS-4C-10 TDS-4B-16 TDS-4C-16 TDS-4B-20 TDS-4C-20 TDS-4B-25 TDS-4C-25 TDS-4B-32 TDS-4C-32 TDS-4B-40 TDS-4C-40 TDS-4B-50 TDS-4C-50 TDS-4B-63 TDS-4C-63 D TDS-4D-1 TDS-4D-2 TDS-4D-4 TDS-4D-6 TDS-4D-10 TDS-4D-16 TDS-4D-20 TDS-4D-25 TDS-4D-32 TDS-4D-40 TDS-4D-50 TDS-4D-63 In (A) 1 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63

PREMA STANDARDIMA

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

EN 60898

SE-34378

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

E/11

Automatski osigurai
Automatski osigurai tipa TDM
Naprava nove konstrukcije poveane sposobnosti prekida struja kratkih spojeva (10 kA), sa karakteristikom B i C. Montiraju se naprave na epne i/ili viljukaste ine za nizanje. Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Nazivna jaina struje (In) Broj polova Karakteristika okidanja 10 kA 2-63 A 1, 2, 3, 4 B, C

PREMA STANDARDIMA

PREMA STANDARDIMA

EN 60898

EN 60898

Jednopolni Tracon ifra B TDM-1B-2 TDM-1B-4 TDM-1B-6 TDM-1B-10 TDM-1B-16 TDM-1B-20 TDM-1B-25 TDM-1B-32 TDM-1B-40 C TDM-1C-2 TDM-1C-4 TDM-1C-6 TDM-1C-10 TDM-1C-16 TDM-1C-20 TDM-1C-25 TDM-1C-32 TDM-1C-40 In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40

Tropolni Tracon ifra B TDM-3B-2 TDM-3B-4 TDM-3B-6 TDM-3B-10 TDM-3B-16 TDM-3B-20 TDM-3B-25 TDM-3B-32 TDM-3B-40 C TDM-3C-2 TDM-3C-4 TDM-3C-6 TDM-3C-10 TDM-3C-16 TDM-3C-20 TDM-3C-25 TDM-3C-32 TDM-3C-40 In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40

Dvopolni Tracon ifra B TDM-2B-2 TDM-2B-4 TDM-2B-6 TDM-2B-10 TDM-2B-16 TDM-2B-20 TDM-2B-25 TDM-2B-32 TDM-2B-40 C TDM-2C-2 TDM-2C-4 TDM-2C-6 TDM-2C-10 TDM-2C-16 TDM-2C-20 TDM-2C-25 TDM-2C-32 TDM-2C-40 In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40

etvoropolni* Tracon ifra B TDM-4B-2 TDM-4B-4 TDM-4B-6 TDM-4B-10 TDM-4B-16 TDM-4B-20 TDM-4B-25 TDM-4B-32 TDM-4B-40 C TDM-4C-2 TDM-4C-4 TDM-4C-6 TDM-4C-10 TDM-4C-16 TDM-4C-20 TDM-4C-25 TDM-4C-32 TDM-4C-40 In (A) 2 4 6 10 16 20 25 32 40

* Minimalna koliina naruivanja: 100 kom/ nazivna jaina struje

Broj svedoanstva tipskog ispitivanja po MEEI:

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

609529
M1 2692428 01

SE-46195

E/12

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

Automatski osigurai
Prekostrujni prekidai velike struje tipa KMH
Namenjeni su prvenstveno za zatitu strujnih krugova, u kojima ustaljena nazivna termika struja trajno nadmauje 63 A, koja je vea od najvee nazivne vrednosti automatskih osiguraa/prekidaa domainstava sline namene. S obzirom na velike nazivne strujne vrednosti, irina ovih naprava je 1,5 modula u odnosu na tipove TDZ i TDH. Okidanje naprave se moe desiti bimetalom (termika zatita u sluaju preoptereenja), elektromagnetnim brzim okidaem (zatita u sluaju kratkih spojeva) i runom komandom. Okidanje polova viepolne izvedbe se desi istovremeno. Ruke za runu komandu su mehaniki povezani.

Tehniki podaci
Nazivni napon: Klasa ograniavanja energije: Elektrini vek trajanja: Mehaniki vek trajanja: Predspojeni osigura: Zatita od spoljnih uticaja: 230 / 400 V AC 3 min. 4000 sklapanja min. 10000 sklapanja 125A gG plastino kuite otporno na udarce i UV zraenje, zatita IP 40, termiki okida sa spolja nije dostupan na montanu inu, dimenzije 357,5 mm vijanim aurastim stezaljkama 16 ... 35 mm2 u poloaju off se mogu plombirati -25 C ... +55 C

Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Nazivna jaina struje (In) Broj polova Karakteristika okidanja

6 kA 63 - 125 A 1, 2, 3, 4 C

Karakteristike okidanja

Nain montae: Nain prikljuivanja: Presek stezaljki: Osiguranje poloaja: Temperatura okoline:

PREMA STANDARDIMA

EN 60898
Tracon ifra C KMH-163 KMH-180 KMH-1100 KMH-1125 In (A) 63 80 100 125 Jednopolni Tracon ifra C KMH-363 KMH-380 KMH-3100 KMH-3125 In (A) 63 80 100 125 Tropolni

Tracon ifra C KMH-263 KMH-280 KMH-2100 KMH-2125

In (A) 63 80 100 125

Dvopolni

Tracon ifra C KMH-463 KMH-480 KMH-4100 KMH-4125

In (A) 63 80 100 125

etvoropolni

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

E/13

Automatski osigurai
Kombinovani zatitni prekidai tipa KVK
Kombinovani zatitni prekidai slue prvenstveno za ugradnju u elektrine instalacije zgrada, gde se eli ostvariti istovremena poviena zatita od elektrinog udara, preoptereenja i kratkih spojeva. Sabirni okida, magnetni brzi okida sa sudarnim sidrom i bimetalni prekostrujni okida se nalaze u zajednikom kuitu. Ove naprave su snabdevane crvenim optikim signalom, koji registruju okidanje koje nastalo usled neke greke (preoptereenje, kratak spoj ili zemljospoj), a ne registruju runo okidanje. Ispravnost strujnog zatitnog dela se moe proveravati pritiskom na test dugme T, a preporuuje se to obavljati meseno po mogunosti.

Tehniki podaci
Nazivni pogonski napon: Nazivni izolacioni napon: Nazivna izdrljivost naponskog impulsa (1,2/50ms): Primeniti predspojeni osigura: Izdrljivost na kratak spoj predspojenim osiguraem: Nazivna mo prekidanja: Eleketrini vek trajanja: Mehaniki vek trajanja: Zatita od spoljnih uticaja: Broj polova: Nain montae: Nain prikljuivanja: Presek stezaljki: Osiguranje poloaja: Temperatura okoline: 240 V AC 690 V 6 kV(1,2/50ms) maks. 40A gG

Nazivna struja (A) Nazivna okidna struja greke (mA) Nazivna mo prekidanja struje kratkog spoja Tip delovanja Osetljivost Karakteristika okidanja

6, 10, 16, 20, 25, 32 30, 100, 300 3 kA AC naizmenino strujna B, C

25 kA maks. 300A (cos = 0.65) min. 4000 promena stanja min. 20000 promena stanja plastino kuite otporno na udarce i UV zraenje, zatita IP 40, termiki okida sa spolja nije dostupan 2 na montanu inu dimenzija 357,5 vijanim aurastim stezaljkama 1,0 ... 10 mm2 u poloaju off se mogu plombirati -25 C ... +55 C

Karakteristike okidanja

Pribor
ED 35/7.5SIN ... Razdelne kutije (E/38. strana) montane ine po EN 50022 (J/9. strane)

PREMA STANDARDIMA

EN 61009-1 EN 61009-2-1

IECEE-CB CERTIFICATE NO.

ETL-SEMKO CERTIFICATE NO.

SE-46231
. . ifra Tracon B C KVKB-6/03 KVK-6/03 KVKB-6/10 KVK-6/10 KVKB-6/30 KVK-6/30 KVKB-10/03 KVK-10/03 KVKB-10/10 KVK-10/10 KVKB-10/30 KVK-10/30 KVKB-16/03 KVK-16/03 KVKB-16/10 KVK-16/10 KVKB-16/30 KVK-16/30 KVKB-20/03 KVK-20/03 KVKB-20/10 KVK-20/10 KVKB-20/30 KVK-20/30 KVKB-25/03 KVK-25/03 KVKB-25/10 KVK-25/10 KVKB-25/30 KVK-25/30 KVKB-32/03 KVK-32/03 KVKB-32/10 KVK-32/10 KVKB-32/30 KVK-32/30
Nazivna struja (A) 6 6 6 10 10 10 16 16 16 20 20 20 25 25 25 32 32 32

609426
Nazivna okidna struja greke (mA) 30 100 300 30 100 300 30 100 300 30 100 300 30 100 300 30 100 300

E/14

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

Strujne zatitne sklopke


Kombinovane zatitne sklopke (u irini 1 modula)
Kombinovane zatitne skopke su namenjene prvenstveno za ugradnju u kunu instalaciju, koje su podjednako pogodne za zatitu lica od udara struje, za zatitu od preoptereenja i kratkih spojeva. Posebno su pogodne za primenu u strujnim krugovima prostorija gde je neophodno ostvariti poveanu bezbednost, kao na primer deja ili bolesnika soba. Za obavljanje trostruke funkcije slui sabirni strujni transformator, smeten u zajedniko kuite strujne zatitne skopke; magnetni brzi okida sa udarnim sidrom, i termiki strujni zatitni okida sa bimetalom. Strujni krug tienog potroaa sklopka prekida jednopolno. Aparat je opremljen sa optikim signalom stanja, koji crvenom bojom signalizira ukljueno stanje sklopke. Funkcionalnost strujno-zatitnog dela proizvoda se testira pritiskom na taster sa oznakom "T". Testiranje po mogunosti treba obavljati meseno.

Tehniki podaci
Nazivni pogonski napon: Nazivni izolacioni napon: Nazivna izdrljivost naponskih impulsa (1,2/50ms): primenljiv predspojeni osigura: izdrljivost na ks (predspojenim osiguraem): Nazivna sklopna mo: Elektrini ivotni vek: Mehaniki ivotni vek: zatita od spoljnih uticaja: Broj polova: Stepen zatite: Nain montae: Nain prikljuenja: Popreni presek prikljuaka: Zakljuivanje: Temperatura sredine: 220 240 AC 690 V, AC V 6 kV maks. 40 A gG 25 kA maks. 300A (cos = 0,65) 4000 promena stanja 20 000 promena stanja plastino kuite, otporno na udarce i UV zraenja Termiki okida sa spoljanje strane nije dostupan 1 IP 40 na montanu inu dimenzija 357,5 mm vijanim aurastim stezaljkama 1,0 - 16 mm ruka prekidaa se moe plombirati u KI (OFF) poloaju -25+50 C

Nazivna struja Nazivna okidna struja greke (mA) Nazivna prekidna mo pri kratkom spoju Tip reima rada Osetljivost Karakteristika okidanja

6; 10; 16; 20; 25, 32 30; 100 10 kA AC Naizmenino strujna B,C

Karakteristike okidanja

Pribor
ED 35/7.5SIN ... Razdelne kutije (E/38. strana) montane ine po EN 50022 (J/9. strane) Nazivna struja (A) 6 6 10 10 16 16 20 20 25 25 32 32 16 16 Nazivna okidna struja greke (mA) 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100

Tip reima B C rada KVKVB-6/03 KVKV-6/03 AC KVKVB-6/10 KVKV-6/10 AC KVKVB-10/03 KVKV-10/03 AC KVKVB-10/10 KVKV-10/10 AC KVKVB-16/03 KVKV-16/03 AC KVKVB-16/10 KVKV-16/10 AC KVKVB-20/03 KVKV-20/03 AC KVKVB-20/10 KVKV-20/10 AC KVKVB-25/03 KVKV-25/03 AC KVKVB-25/10 KVKV-25/10 AC KVKVB-32/03 KVKV-32/03 AC KVKVB-32/10 KVKV-32/10 AC KVKVB-G16/30 KVKV-G16/30 A KVKVB-G16/100 KVKV-G16/100 A
PREMA STANDARDIMA

Tracon ifra

Broj svedoanstva tipskog ispitivanja po MEEI:

IECEE-CB

ETL-SEMKO

EN 61008-1

SE-40170

416835
M1 2792629 01

Prikljuenje
Prikljuenje zatitne sklopke treba izvriti potovanjem oznaka pored prikljunih stezaljki. Fazni provodnik napajanja u LIN stezaljku, a fazni provodnik sa strane potroaa u LOUT stezaljku treba prikljuiti. Nerazvezivo prikljuen neutralni provodnik plave boje (nulti provodnik) aparata treba povezati na neutralni provodnik napojne strane. A na stezaljku NOUT prikljuuje se neutralni provodnik sa strane potroaa. Nerazvezivo prikljuen provodnik bele boje se povezuje sa zatitnim provodnikom elektrine mree.
T

TRACON D.O.O. BAKA TOPOLA 24300, Baka Topola; Moravska 26. Telefon: 063-590-673 Tel./faks: 024-712-503 tracon@tracon.co.rs; www.traconelectric.com

E/15