You are on page 1of 7

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

KERTAS 2 Bahagian A : Pilih dan jawab tiga soalan sahaja 1. (a) i. Terangkan maksud pengeluaran. ii. Berikan cabang-cabang pengeluaran. (b) i. Nyatakan lima sifat usahawan. ii. Huraikan peranan usahawan kepada masyarakat dan negara. (c) Nyatakan kesan pengkhususan dalam pengeluaran. 2. (a) Berikan fungsi-fungsi pemborong kepada pengeluar di dalam saluran agihan . markah) (5markah) (4 markah) (5 markah) (8 markah) (5markah)

(4

(b) Kad prabayar kini menjadi semakin popular dalam kalangan peniaga dan pengguna.Nyatakan bidang perniagaan di mana kad prabayar sesuai digunakan (5 markah) (c) i. Apakah faktor yang mewujudkan perniagaan antarabangsa. (8markah) ii. Terangkan kepentingan perniagaan antarabangsa kepada pengguna dan pengeluar. (8 markah) 3. (a) i. Huraikan secara ringkas prinsip indemniti. (5markah) ii. Apakah peranan insurans kepada individu dan perniagaan. (4 markah) (b) Jelaskan secara ringkas mengenai jenis-jenis risiko dalam insurans. (7 markah) (c) i. Terangkan maksud insurans kebakaran. (4 markah) ii. Apakah langkah-langkah untuk membuat tuntutan ganti rugi (5 markah) 4(a) Seorang peniaga yang membayar gaji bulanan kepada ramai pekerja yang masingmasing mempunyai akaun bank. Nyatakan dan terangkan jenis perkhidmatan yang diberikan oleh bank perdagangan untuk situasi tersebut. (5 markah) (4markah) (5 markah) (4 markah) (8 markah)

(b) i. Nyatakan kelebihan e-banking. ii. Apakah kesannya jika sekeping cek dipalangkan? (c) Nyatakan sebab-sebab cek tak laku. (d) Huraikan secara ringkas mengenai Syarikat Pemfaktoran.
1

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

5.

(a) Senaraikan lima peranan pengangkutan. (5 markah) (b) Apakah tugas-tugas Jabatan Laut ? (5 markah) (c) Jelaskan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis pengangkutan. (9 markah) (d) Terangkan maksud pengkontenaan. (6markah)

Bahagian B 6. Soalan ini wajib dijawab (25 markah)

Berdasarkan situasi di atas, jawab soalan-soalan berikut. a) Jelaskan fungsi bank perdagangan yang boleh membantu Puan Rafizah (8 markah)

b) Pada pendapat anda, apakah jenis perkhidmatan bank yang boleh membantu Puan Rafizah menyelesaikan masalah pembayaran gaji dan ansuran tetap?Kemukakan alasan (6 markah) c) Jelaskan kelebihan dan kelemahan jika Puan Rafizah menggunakan perkhidmatan akaun semasa. (8 markah) d) Apakah kelebihan jualan tunai yang diamalkan oleh Puan Rafizah? (3 markah)

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

SKEMA JAWAPAN : KERTAS 2 1. (a) i. .....aktiviti atau proses untuk menghasilkan barang atau perkhidmatan yang dapat penuhi keperluan dan kehendak manusia.(1m) .....melibatkan aktiviti penghasilan barang seperti kasut,basikal dan penghasilan perkhidmatan sepert hiburan, pendidikan dan persolekan (1m) .....ditakrifkan sebagai proses penciptaan nilai hasil faedah iaitu menghasilkan barang dan perkhidmatan yang bernilai dan berfaedah kepada manusia.(1m) ii. ....mempunyai tiga cabang utama.(1m) ....perusahaan, perdagangan dan khidmat langsung.(1m) .....cabang perusahaan terdiri daripada ekstratif,perkilangan dan pembinaaan.(1m) .....perdagangan merangkumi perniagaan dan bantuan perniagaan.(1m) ....khidmat langsung meliputi semua perkhidmatan peribadi yang diberi kepada pengguna secara langsung.(1m) (b) i.


ii.

.....berinisiatif-berkebolehan memulakan sesuatu.(1m) .....kreatif-kebolehan untuk mencipta serta mencuba sesuatu yang baru.(1m) .....inovatif- kebolehan untuk memperbaiki dan memperbaharui sesuatu.(1m) .....berani menghadapi risiko-gagah menghadapi risiko kerugian dalam perniagaan.(1m) .....keyakinan diri-yakin terhadap kebolehan diri.(1m) .....rajin dan tekun-bekerja keras untuk berjaya.(1m) .....berpandangan jauh-melihat peluang di masa hadapan.(1m) .....kebolehan mengurus-menguruskan perniagaan dengan baik.(1m)

.....penuhi keperluan dan kehendak masyarakat(1m)-kegiatan pengeluaran haruslah dapat memenuhi keperluan dan kehandak masyarakat.(1m) .....mewujudkan peluang pekerjaan(1m)-perusahaan yang ditubuhkan memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat.(1m) .....menyumbang kepada pembangunan ekonomi(1m)-mengurangkan pergantungan negara terhadap barang import dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara.(1m) .....meningkatkan taraf hidup masyarakat(1m)-peluang pekerjaan yang diwujudkan akan meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.(1m) .....menghasilkan penemuan dan penciptaan baru-pelbagai penemuan dan penciptaan terkini diperoleh dengan adanya daya cipta daripada usahawan.(1m) (c)

2.

.....mencapai kemahiran dan kecekapan.(1m) .....meningkatkan pengluaran.(1m) .....menjimatkan masa dan kos.(1m) .....membolehkan penggunaan mesin.(1m) .....menjimatkan penggunaan mesin atau alatan.(1m) .....membosankan.(1m) .....kehilangan daya cipta,seni pertukangan dan kerohanian.(1m) .....hasil yang standard.(1m) .....risiko pengangguran.(1m) .....terlalu bergantung kepada negara lain.(1m) .....saling bergantungan yang keterlaluan.(1m) (a) .....membeli secara pukal dan membayar secara tunai.(1m) .....menyampaikan maklumat pasaran terkini.(1m) .....melakukan kerja memecah pukal.(1m) .....menyediakan khidmat pergudangan.(1m) .....mempromosi dan mencari pasaran.(1m) .....mengambilalih tanggungan risiko.(1m)

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

(b)

.....Jualan prabayar memerlukan pembeli melakukan bayaran terdahulu sebelum barang atau perkhidmatan diserahkan kepadanya.(1m) .....diamalkan dalam bidang telekomunikasi,perkhidmatan awam atau jualan barang tertentu.(1m) .....jualan barang seperti panggilan telefon, bayaran tol,tambang bas,belian barang dengan pesanan pos,dan sebagainya.(1m) .....pemegang kad prabayar memperoleh perkhidmatan dengan cepat. .....penggunaan kad prabayar lebih efisien.(1m) (c) i.

.....perbezaan alam semula jadi(1m)-bentuk muka bumi,iklim,tanah-tanih dan sumber alam yang berlainan.(1m) .....tingkat teknologi dan kemahiran yang berbeza(1m)-perbezaan teknologi,kemahiran dan seni pertukangan mengakibatkan pengeluaran yang berbeza contoh negara Jepun khusus pada barang berteknologi tinggi seperti computer,telefon bimbit dan sebagainya.(1m) .....perbezaan kos pengeluaran(1m)-setiap negara mempunyai kelebihan sendiri untuk mengeluarkan barang tertentu pada kos yang lebih rendah berbanding negara lain.(1m) .....hubungan antarabangsa(1m)-hubungan diplomatik membuka jalan kepada perkembangan perniagaan antarabangsa.(1m) ii. - Pengeluar .....menjimatkan kos dan meningkatkan kualiti barang akibat daripada pengkhususan antarabangsa.(1m) .....pasaran pengeluaran diperluaskan.(1m) .....membolehkan pengeluar melakukan pengeluaran secara besar-besaran.(1m) .....menjamin bekalan sumber yang berterusan.(1m) .....pertukaran pengetahuan dan teknologi.(1m) - Pengguna .....meluaskan pilihan pengguna.(1m) .....pengguna menikmati pelbagai jenis barang,dengan harga yang murah dan bermutu. (1m) .....peluang pekerjaan diwujudkan.(1m) .....taraf hidup ditingkatkan.(1m) .....menambah pengetahuan dan pengalaman.(1m)

3.

(a) i .....meliputi semua kontrak insurans kecuali insurans hayat dan kemalangan.(1m) .....dengan maksud lain adalah ganti rugi yang diberikan kepada insured daripada insurer. (1m) .....ganti rugi dibayar dalam bentuk bayaran tunai,mengganti barang yang hilang,membaik pulih dan membina semula.(1m) .....berasaskan tiga keadaan iaitu sumbangan(1m),subrogasi(1m) dan doktrin sebab hampiran(1m). ii. -Individu .....perlindungan dan jaminan masa depan(1m) .....membantu merancang masa depan.(1m)

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

.....menanam tabiat berjimat cermat.(1m) -Perniagaan .....melindungi firma perniagaan daripada kerugian.(1m) .....melepaskan firma perniagaan daripada pelbagai risiko.(1m) (b) .....risiko bermaksud kemungkinan berlakunya sesuatu kejadian yang tidak diingini.contoh risiko kemalangan,kecurian dan kebakaran.(1m) ....terdapat dua jenis risiko iaitu boleh insurans(1m) dan tidak boleh insurans(1m) .....risiko boleh insurans ialah risiko yang kemungkinan berlakunya dapat ditentukan secara kaedah statistik.(1m) .....pihak insurer dapat menaksir premium untuk memberi perlindungan terhadap risiko. (1m) .....contohnya banjir, kematian, kebakaran, kemalangan, ketidakjujuran, kecurian dan rompakan.(1m) .....risiko tidak boleh insurans ialah kekerapan risiko yang tidak dapat ditentukan secara perangkaan.(1m) .....Contoh bencana alam,peperangan,pemberontakan,kemelesetan ekonomi dan sebagainya. (c) i.

.....Insurans kebakaran memberi perlindungan terhadap kerugianyang berpunca daripada kebakaran.(1m) .....kebakaran mungkin melibatkan stok perniagaan,mesin,premis,wang ringgit dan harta benda.(1m) .....ganti rugi akan dibayar oleh insurer untuk memulihkan insured seperti keadaan asal. (1m) .....terdapat juga insurans kebakaran untuk melindungi kehilangan untung akibat kebakaran.(1m) ii.

....membuat laporan polis mengenai kejadian.(1m) ....menghubungi insurer untuk memberitahu mengenai kejadian.(1m) ....mengisi borang tuntutan dengan lengkap.(1m) ....mengembalikan borang bersama-sama salinan laporan polis.(1m) ....menantikan siasatan dan mendapat bayaran ganti rugi.(1m)

4.

(a) ....perkhidmatan pindahan kredit adalah cara yang sesuai bagi para peniaga yang hendak membayar gaji kepada ramai pekerja.(1m) ....peniaga boleh mengisi borang pindahan kredit dengan nama,alamat bank,nombor akaun pekerja dan jumlah bayaran. .....borang ini diserahkan pada pihak bank.(1m) .....pihak bank akan memindahkan bayaran terus ke akaun pekerja(1m) dengan cara mengkreditkan akaun mereka.(1m) (b) i.

.....perbankan dilakukan secara layan diri dan dapat mengelakkan kesesakan di kaunter bank.(1m) .....telebank dan perbankan internet boleh dilakukan dalam keadaan selesa di pejabat atau di rumah.(1m) .....perbankan elektronik beroperasi selama 24 jam.(1m) .....urusniaga dapat dilakukan dengan cepat,mudah dan ekonomis.(1m) .....pihak bank dapat mengurangkan bilangan pekerja dan jimatkan kos operasi.(1m). ii.

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

....apabila cek dipalangkan ia tidak boleh ditunaikan di kaunter bank. (2 markah). ....cek berpalang mestilah dimasukkan ke dalam akaun bank untuk mengutip bayaran. (2 markah) (c)


(d)

....penyuruh bayar tidak mempunyai wang yang cukup untuk membuat bayaran(1m) .....butir-butir pada cek silap atau tidak lengkap.(1m) .....akaun penyuruh bayarditutup,bankrap atau tidak siuman(1m) .....arahan penyuruh bayar hentikan bayaran(1m) .....cek rosak atau koyak(1m)


5.

....memberi pendahuluan kepada peniaga berdasarkan invois yang dibeli.(2m) ....peniaga memfaktorkan invoisnya kepada syarikat pemfaktoran.(1m) ....invois yang dibeli daripada peniaga pada kadar diskaun.(1m) ....syarikat pemfaktoran ambil alih tugas mengutip hutang daripada pelanggan.(2m) ....kadar diskaun yang diterima merupakan ganjaran untuk perkhidmatan.(1m) Syarikat menanggung risiko hutang daripada pelanggan.(1m) (a) i. .....mengelakkan lebihan dan kurangan barang di pasaran(1m) .....mengurangkan kos penyimpanan stok(1m) .....memperluaskan pasaran(1m) .....menggalakkan pengeluaran secara besar-besaran.(1m) .....mengelakkan pembaziran(1m) .....menyebarkan hasil ciptaan sains dan teknologi(1m) .....mengalakkan pengaliran modal dan industri.(1m) ....mempelbagaikan pilihan pengguna(1m) ....membantu pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan.(1m)

(b)

.....mendaftar dan melesenkan semua kapal dan bot(1m) .....mengeluarkan perakuan kecekapan untuk pelaut Malaysia(1m) .....mewujudkan system pelayaran yang efisien(1m) .....menyelenggarakan pelabuhan(1m) .....memeliharabkwasan perairan supaya bebas daripada pencemaran.(1m)

(c)

....kos pengangkutan(1m) .....tambang akan mempengaruhi keuntungan peniaga.tambang yang tinggi akan menambahkan perbelanjaan dan mengurangkan keuntungan.(1m) ....jenis dan sifat barang(1m) ....barang keperluan segera,mudah rosak,tahan lamaakan mempengaruhi jenis pengangkutan.(1m) ....kesegeraan(1m) ....barang yang diperlukan segera perlu pengangkutan paling cepat seperti kapal terbang.(1m) ....risiko kerosakan(1m) ....barang yang mudah rosak perlu pendingin beku,manakala barang yang tahan lasak boleh dihantar dengan sebarang pengangkutan(1m) ....nilai barang(1m)

PERDAGANGAN T5 KERTAS 2

2011

....barangng mahal seperti intan perlu penjagaan rapi dan dihantar segera.(1m) ....jarak perjalanan(1m) ....bergantung pada kawasan atau tempat barang di hantar.jika dekat boleh menggunakan pengangkutan darat.(1m) ....saiz,berat dan kuantiti barang(1m) ....barang yang besar dan berat perlu gunakan laut atau rel manakala barang yang ringgan boleh menggunakan pengangkutan jalan raya atau udara.(1m) (d)

....mengangkut barang-barang di dalam kontena yang terpiawai.(1m) ....kontena ialah peti besi yang kukuh.(1m) ....terdapat kapal kontena,lori kontena,dan keretapi kontena(1m) ....sesuai untuk barang yang besar,berat dan kuntiti yang banyak.(1m) ....perlukan kerja pemunggahan(1m) ....barang di hantar dengan mudah dan selamat(1m) The author has not allowed comments to be made on this entry.

Comments: 0
No feedback has been posted yet.

News & AssignmentsSoalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2008 SMK Dato Usman Awang Kertas 2: SOALAN ESEI ... Soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2008 Dato Usman Awang Kertas 1: Jawapan Pertengahan Tahun 2008 SMK Taman Mutiara Rini Kertas 2: Jawapan Kertas 2 1. a) (i) Pengel... Soalan Pertengahan Tahun 2008 SMK Taman Mutiara Rini Kertas 2: BAHAGIAN A 1. a) (i) Terangk... soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun 2008 SMK Taman Mutiara Rini Kertas 1: Arahan: Tiaptiap soal...

Registered users
Username Password
Login

Navigation

Recent Posts Support News & Assignments

My Favorites