o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c

www.swdaI.com 1
nY¬in
ìx¬ jn·o o··n n¬ìx qì¬v jnYìw
n q·vo
) !: ( w쬷µi nìi··nw ow> nY¬ini nìi··n o·w: > , r < µYìnw ·n w·ì . nan : v " 5 ) * n: ( n:!an ivnw· p¬ jnxv: i:·!a· x: x· ) i: (
o·wJxn jn .
in¬ " o> µ¬s niw nì>Yn o
x n5:n
¬nx:w o·¬i¬i niwn oì· nx x w¬µY n¬ìnn jn nwv nìxn + > nìnw ' + ìw¬µY niwn oì· nx ¬ì>t , ¬nìY>
w쬷µì niw n¬·>t ìn¬>t , ìnx·x·iì ìno·:>i ìn¬>tY q·¬xì , nY¬ini ìnx·x·iì oì·n w쬷µi ìno·:>i .
n· n5:n
jn·xxìni j·Y·¬inì o·iìo o·n· ·Y·Yi j·w¬µn q> niw ·xxìni j·Y·¬inì niw ·Y·Yi j·w¬µnw ow> n oì· ·xxìniì
oYì>w o·¬ìs>n n nìniw ' jn , aiu oi·: naw ·xxinai !vin :w i:in: o·aiu o·n· ·xxina j·:·!ani , o·:·!an j·x :ax
naw: aiu oi· ·xxina .
o> µ¬s niw nì>Yn n:wn ¬·xn
x n5:n
i5i n¬inn jn nwv nixn ' . x nY¬innw ¬iìo xìnw ¬ìx·ii nx¬: ì:·i¬ ·¬i¬n " ¬ì>t YY>i Y>nì n¬ìn ¬i¬ > .
snn ·n·x¬ì t o·w¬ " vxì ì:·i¬ ·¬i¬> o·¬iìo w· nti o·µìYn Y " s x¬nxi¬ x ' o·nos ·i¬v ) µ q¬ " ì ( xYx ow j·x
ì>ì nY·Yi xYx ·Y j·x ìno·:>i j··n Yv ìn¬>t ' n " n> Y·¬inYì i·n>¬n n·Y j:·sY· n " nxnìon nìv·¬· µ¬s w
) · nìvìiw " n (: 5r ¬nx ¬ix·aai n5¬aa inw!p nawn oi· nx ¬i5r xn:·5n jiw:i inw!p j5 oa i¬nxi j··n :v in¬
inx·x·a inw!pi ino·J5a . ·ì " ¬n xYx n:·x nY¬innw x " n¬ìn ¬i¬ xìn w쬷µn Yix o . ¬nx Y>n ·¬i¬Yw v¬ì
oì·n w쬷µi on j·i··n o·w: ¬nxì o·w:x n¬in ¬a! oi·n wi!·pa nia··n o·wJ x·n nw¬isn x¬n·ni . j: xpsJi
¬inwi ¬i5rn i¬ x·n ox ·n: nY¬inì w쬷µ¬ x·nì¬ on·¬i¬n x·n oxì onnn o·w:¬ xiì·n jY xµs: n¬ìn ¬
nì:µn r iJ·a¬i " · p¬si nia··n jnw ::5n ¬ius jna ¬·5rn x:w ji·5i jx5 ono : " ni:rni o·a5i5 n!iav ni5:nn a
n:·5xi oi·n wi!·pn yin ni¬ius o·wJ n¬·!n nJ·xi jnr: jnrn x·nw nwv nixn :5i iJ·a¬ an5 on·nipni ·:·:a nxn
v nia··n o·wJn qxw nnnwi :npni nos n:·5xi o·nos " xin vi!· wi!·pn noJi 5 . s ow ia ip:nJ n:!ann noiJi '
o·nos ·a¬v ) p q! " p a " ! ( iJ·a¬ ·¬a!5 x¬naa i:vni . o5oin nri :
ìx¬ jn·o o··n n¬ìx qoì· n·i
n iìn> o··n nìn¬xi ) Yn ' ·o nY¬in ' n· ( nìY·¬in j·x o·w: j:i¬ xYx niw n¬·nwi n·ìYn nY¬in j·x¬ jnxvY
nì>nox ) ìµ o·nos (. x¬µx ) n 5 ninw ( ni " n:!ana nia··n wi!·pa nia··nw ow5! an5 nJi· ¬ :
ìw " µ jn·o ¬ µYn o··n n¬ìx nwn nì¬xx n
ì·¬ w쬷µi nìi··n o·w: ox " o :wn ji·o " n . vn: " nin ainxn ·!5J 5 " u·:w ¬:!Jvu qi¬a j¬nx ¬ " x .
an¬n an5 nJn " 5s o " :nn u ' :n naw ' · " noni n " 5 nwv nixn a " u ì·i o·w¬µnw ovonw " x¬µ: xìn oxw ·:sn o
n nìniw ' xì " ìw¬µY niwn oì· nx ¬ì>ti YY>: > , xYn n:wn ¬·xnn ow in>w ìn> x·n j:i¬¬ xn>nox ox qxì
YY>i o·w:ì niw Yw nìxn ·i·ìnn Yv jµn: . xn>noxnY ·n¬ xYì nY¬in¬ ¬ xn ¬oìs " n p:inw ·n w·n xinw
iwa! " v / iw " ix v " n / x¬ jn·o " o i " n , · q¬ nìvìiwi Y·¬inY¬ x¬µn xYx niw¬ ·x¬µn xn>noxn j·xw " v n " i
nn an5!5 " ¬a n " 5 s " j5:w n¬·5ra iJw· n¬·nwa iJw·w :5n w!n ai·n xinw qx xn¬a jnr xin! ji·5! ¬aio j5:w u
inw ¬i5r! x¬pn xinw wi!·pa p¬ xin ¬inw: wp·nn x , x¬µn xìn ·¬n¬ niw n¬·nwi n·ìYn n:·xw nY¬ini xYì
niw n¬·nwY q··w xYw ·:·nw nw¬si Y·¬inY¬ , xn n:ìì> ìntì " ii x·inw n " n¬·nwi n·ìYn nY¬in j·x¬ ·
x¬µx nì>nox xYx niw , ¬nx x¬µx ì:··n , ì·¬ w쬷µ Yix " ì· ox ìx¬µ:¬n xìn xn>nox xìn ox qx¬ o " jìwYi o
ìniw n n ,' n¬·nwY w·µnY ox xn>nox xìn ·¬n ninaw ix¬pJ n5x:nn n¬·nwn :·awa xn! o·w: i··nY w· j>Y
ì·¬ w쬷µi ox " ì· w쬷µ ox qx o " xnY qx j:i¬¬n µ¬ xìn o " n . nos :·: :w wi!·pa nia··n! xnn n·x¬ w· oai
i· ·wi!·p ¬xwn ir wi!·p nJiwnw ¬ni: pni!i nioi5 va¬xnn !nx xinw " u . :·awa w!p: :i5· w!·p ¬a5w w·x j5:i
i·! wi!·p ·Js: :i5x: nwx: ¬ioxi o·wJn " u . i:a qanix qJpr " J , j··uwJ··s nwn .
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 2
nìnoìì
in¬ " ¬ µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn o
a· n5:n
x:w w·nwn nvwi o¬ nx¬n xnw nnoìY qìno n ìnwx Yv xiY o¬xY ìY ¬ìoxì ' Yx¬w· ·:i nx on¬tnì
xnìon on , nn5i , oi·n n:nnn wnw: u ¬iox oi·a nix¬: n5¬! n·n ox , wnw: ¬iox n:·:a nix¬: n5¬! n·n oxi
n:·:n n:nnn .
i· n>Yn ¬ µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn nì·:ìn··n nìnxn
] n [ in¬n in> " j·xw ì·Yv 쬷nnn xY nìw·¬s ¬xw Yix w·nwni xYx n¬ìox n:·xw nx¬ìn ·Yvi nxµn ì¬ìn j
Yx jx> >v on·¬i¬¬ wwn x " Y . ax¬ an5 j5i " o j5i nni¬nn ¬so nv! nx¬J j5i j " uws j5i ¬annn iJ·a¬ jiw: an5 n
oni5:n :5a ¬n·n :
] u [ nn·nì nioì tìnni nY·Y ·xnì oì· ·xnì ·¬nì jo·: ·n·n nY·Y ìx oì· in> qox·ixiì :
¬ µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn n:wn ¬·xn
a· n5:n
:v xa: o!x: ¬ioxi i5i inwx ' . nwxn p¬s n!Jai ow ) o q! " a (: ¬ ¬nx jx5n onxniun :x¬w· ·Ja nx on¬rni '
n·wx· + · q! niviawa " v n " ¬ owa nxain n!Ja :ax n·wx· ·a¬ owa x¬n·nn a ' n·n¬· + iw¬s·w :x¬w· ·Ja: n¬nrx
n ¬xanJ owi nJiv xa¬ ¬nx nn5i jnoi: qino jn·niwJn " i5i n5¬! nn·n ox iJ·a¬ w ' ¬5 n5:nw ' j·5n ¬nx! n!in· .
ox j>ì ì·:sYw nY·Yn Y> wnwY n¬nìn j>Y o¬ìµw nnnn y:n ov nìx¬Y n¬ìnY nn·n oxw ì:·i¬ ·¬i¬n ¬xinnì
ow x¬nxi w¬ìsn j>ì ì·:sYw oì·n Y>i n¬nìn nY·Yn nYnni nìx¬Y n¬ìnY nn·n . ìnn ¬xin· ·v·wn µ¬siì
jì·>ì on·¬i¬n onw ¬xin: owì nìnoìn j·:v x¬µì j:i¬¬n xYx n¬ìnn jn ì:·x ¬ìo·xn ntw xìn oìws j>w
xnYvi xn>nox . iw¬n in>ì " t x " >ì ¬iYi w·nwni xYx n¬ìox n:·x q>·sY Y " in¬n > " t j " Y . in> ¬ìv
iw¬n " t x " n¬ìnw ·n w·ì w·nwni ìY·sx ìt n¬·µsì ìnwx nx ¬µìs nnoìY qìno q¬¬Y xxì·nw ni ìYµn ¬ìv Y
i·¬µ Y>i n¬ìox x·nw ¬i¬ì ·ìx·¬ n¬·µs xYx ìY 쬷nn xYì w·nwni ¬µìs ì:·x q¬¬Y xxì·nì n¬:> oYìviw n
>v j> ·Y nx¬· xYì Yx¬n " Y . ni " q¬!: xxi·a w . van p¬s nina·a x¬n·n x·n " · ) o q! " v a " a ( qioi ni5:na ow n¬5rJ
ni ow x¬n·nn " ·s !·¬u·n nixn ¬a!: :ax niw¬n ¬a!: n ' nn jn :uai w·nwnn !·¬u·n x: nn: ·nv!· x:i nix
an¬ni iJ·a¬ ini¬·5rn " r j " : :
in¬ " ì µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn o
i n5:n
oì· nYnnn nviw oYìvY ¬ìson ¬nx oì·Y noìn ¬µv·w ¬v ìx nìnnw ¬v noì nY viµ·w oì·n nwxn ·n· Y>
¬wv ¬nx jn·¬nxì noìn ] jn·¬nxì [ ¬wv ¬nx jn·¬nxì nviw , a v!nw ·!5 j·Jna ¬nrni ·n·a ox o! nx¬nw nv
na·r ·n·a ix nnx¬ n!J , ·i n!J ·n· nvaw jn q5 nwx :w n·n· :5w " na·r ·n· x , in5 n!·:n np·osn j5 ox x:x
¬xan·w .
in¬ " n µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn o
a n5:n
n:nn nnxv pi!anw !v wnw: n¬iox x noi n: j·xw nwx :5w iJ¬x·a ¬a5 , wnw: n¬iox noi n: w·wi nJiv :5a
noin oì·n ìnìx Y> wnwY n¬ìox oì·i nnoì ox , nY·Yn ìnìx Y> wnwY n¬ìox nY·Yi nnoì oxì , oì· nYnnnì
oYìvY nni·t ·n·ì nn¬: ·n· ¬ìson noìn .
in¬ " o µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn o
x n5:n
n¬wii xx·ì o¬ nx¬nì w·x¬nw ¬v ni·ti ìx n¬:i n¬ìnn jn nxnonn nwxn j·x w in5 nxnu n·nni iJ¬x·a
!a:a xan:i nx¬nw nvn , n ¬i!ri¬sa o·Js: o!n nxxni np!ai nw·a¬n x: oxi " in5 nwa¬na xaw nprna r
iJ¬x·aw .
¬sµ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
a q·vo
nnoì nvwi , n ) i ( q·¬x ) x ( n:nn wì¬sY ) ¬ ( > i < nnx n:ìv , ì > x < ¬xwn xYì ) n ( w·nwnn xYx nìi·¬µ ) nonn (
¬iYi . oì·i xìn ox , ) ì ( t n:nn w¬ìs ) t ( oì·n ìnìx isioa noin ox i:·sx i:i5 , i·¬nx:w n:·:a !·n ¬nini , ox j5i
in:nna xin , i·Js:w n:·:n :5 ¬nini oi·n :5 w¬is . nY·Yi xìn ox j·¬n j>ì , nY·Yn Y> w¬ìs i·Js:w oi·a ¬nini
i·¬nx:i , ! [ aa noi nvapw j·a " sa ix s " x . nan : n [ ·i:nn noia x: :ax n o·n·a ·i:nn noia x:x ·¬··n x: nr :5i > ! < qian ·iJ·wa ) a " owa ·
ax¬n " ! ( , vi " sp jn·o : " u . i u [ nwxi ) n ( a o·!pn: nnoi n·Jwnw ' a ix ' o·n· , nnoi jnr v·anw5 ¬nx: ix , a nJnn wi¬s: q·¬x ' a ix ' i·¬nx ix o!ip o·n· .
) s ·Jin··n ninan " ·x ni5:n! x nx·a ·¬io .( vi " ·o : ' sp " u .
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 3
ìw " i¬¬ n " xoµ jn·o x µYn t
nnoìY qìno ìnwx nx µw:Yì µinY o¬xY ¬nìn ox qv·¬ìx ·:nn nYxw .
nn in> nt ¬i¬ niìwn " t Yx¬w· ¬¬ " nxni xxnw nnn ìn··x¬ ¬µ·vì ¬ìoxw Y " in¬n owi ·:ìn··ni n " t j " Y
x w·nwna x:x n¬iox nJ·xw nx¬inn ·:va nxpn i¬in on·¬a! wwn x:x jx5 j·xw i·:v i¬·nnn x: niw·¬s ¬xw :a
n>ì nnv Y>x· xYw ìx ni vx· xYw jìx> nìw·¬s ¬xw ¬nìY nxì¬w nx¬: jx> ¬v " nìw·¬sì nìµìn¬n onw x
¬xwY xYx ·¬w xY¬nì on w·nwn YY>iì nìw·¬s ·¬µ·n xYì w·nwn ìn> onn n·:n:¬ µìw·:ì µìi·n ·µìsxY
¬ x·¬ni vnwn nìw·¬s >v ·¬·ox jì:·x xn··¬ìx¬ µìw·:ì µìi·n " Y . n·x¬ nn¬ ns· i¬n µ¬µ¬ xY ·> ¬nìx ·:xì
nYx¬ nìw·¬s ¬xw YY>i ·ìn µìw·:ì µìi·n xn w·nwni xYx n¬ìox n:·xw xw·¬ µì¬ xi¬¬x " nìn n:·n xs·¬v n
>ì ¬ìox µìw·:ì µìi·n ìY·sx¬ nx¬ìn ·Yvi nxµn ì¬ìn ¬n·nY n·Y " ìw·:ì µìi·n xn¬ w·nwn w YY>i ììn xY µ
ìxYi µìw·:ì µìi·nì n¬>i n¬:¬ w·nwn¬ w·nwn niw·¬s ¬xw ::5a ¬·sw iin piw·Ji pia·n i:xi ia¬pn x:! oìwnì
on¬ntnì¬ x¬µì on·¬i¬ wwn xYx ·ìn xY n·sìx w·nwn nnoìY qìno¬ / on¬tnì¬ / xn>nox Yx¬w· ·:i nx
¬i ·n·>tì ìnY ·¬µ nìw·¬s ìnYì> nìi·¬µ q:n xìn xnYvi iw¬n in>w j· " t x " tì Y " xYx n¬ìox n:·x q>·sY Y
in¬n in> j>ì ¬iYi w·nwni " t j " >v Y " Y . n·!na q: ·¬n / x·!na / an¬n owa " r j " w·nwn x:x i¬ox x:w inxv :
!a:a n¬> ¬ìo·xi ì¬tx¬ ·>·n ·> ìi ì¬tx xYì ìxY ¬ìo·x 쬵·v¬ x¬n x>·x xi¬ xnvoì . ·µ¬ " j:i¬¬n nìnoì¬ Y
xv w·nwn ìY·sxì j:i¬¬n xYx ·ìn xY ìn an¬n an5w nnn in·ni " r j " ·n w·w vnwn nx¬in ·:va nxpn i¬in :
¬io·x: n¬inw . w¬n an5 j5i " r xa " ri : " i:·sxi ir n!·ps inwx nx !pis nnoi: qino q¬!: xxi·nw na i:pn !iv :
w·nwna ¬µìs ì:·x q¬¬Y xxì·nì n¬:> oYìviw ni·¬µ Y>i n¬ìox x·nw n¬ìnw ·n w·ì xYx 쬷nn xYì w·nwni
>v j> ·Y nx¬· xYì Yx¬n ¬i¬ì ·ìx·¬ n¬·µs " Y : ·¬n n¬:> Y>n ¬oìxw ·n w·ì Y>n ¬·nnw ·n w· nµìYnn xìnw qY
ì:·x¬ xY nìw·¬s ¬xw ¬·nnYì µìw·:ì µìi·n ¬ìoxY ìt n¬ws Yix ioìn ìYwn x·n ìt n¬ws ox xnYwiì
w oiwn piw·Ji pia·na ¬oixn ·¬a!5 n·: x¬anon! n!Ja! oiwn niw·¬s ¬xwa ¬·nnn ·¬a!ai nnxv n!J5 ix:a on
jJa¬!n iin nnxv . t xìn Yix " in¬n owi in> Y " w¬n in>¬>ì ì:ìwY nìvnwni ì:·xw nn j " t xi " Y .
n¬n jìwY vnwn j>ì YµnY ìµos on·Yv qìnoY j·Y·x¬ ì:x ¬wx o·µoìsn i쬬 v¬ì· ·ìnì " t oi " Y ! p¬s ' ri " ¬ioxi :
v xia: o!x: i5i ¬nxJw w·nwn nvwa o! nx¬n xnw nnoi: qino inwx : ' x5·x! nx·a x:x ¬ox x:w vnwn
vw ·xn ·:i5 wn·n: x5·: piw·Ji pia·n :ax noii w·nwn ·n¬n x5·x! o! nx¬n w·nwn ·!· :v xnw wn·n: " q5 ·
x¬ an5 j5i nnann jiw: qioi o! nx¬n " 5 nixnn ¬soa j5i nni¬nn ¬so nv! nx¬J j5i ja j5i ¬annn iJ·a¬ jiw: an
v oni5:n :5a ¬n·n uws " p:in ·:a ¬iun an5 j5i 5 쬷nnn xYw nn Yx¬w· Yv nì¬nìn w¬nY nxì¬ ·:·x q>Y·n
nt xYì nt xY o¬·i ¬xw· xYì nosn xY niì¬n nosn¬ on·Yv Yoìnw nn ì¬nw·w ·xìYnì o·:ìwx¬n .
o " o ¬sµ jn·o nv¬ n¬ì· t " i µ
) a ( nnx nJiv . - >n · x owi x·in qoì· n·inì ìsìoi nwxn µ¬si x·¬ni x:µ·ox " nìx¬Y nY·x¬ ox µos¬ t
n> xYx nti wìnY j·xw qoì· n·i ì·Yv in>ì ì·:sYw nY·Ynì oì·n Y> n:nn w¬ìs oì·i " ·µoìsnì ¬ìon w ' j·x¬
n>ì ¬ìnY oì·i xYx ¬ìo·x " wn w " v jx> ¬5 xn5:n x·!na jJ·pos ·5n! ' naa x!in· ' o! " j5 : ì ìn " t n " nx jµ·n Y
xn µos " vx ¬nìY ntn t " ¬> xn>Yn¬ x " n · " ¬ìnYni w¬ìsnw nn Yv ¬·nnnY xìn nìnnì nt Yv ¬·nnnY ·ìx¬ n
j:i¬¬ nìnoììi o¬si xYìµY :
) a ( nia·¬p ¬xwn x:i . - ii " xY¬ j:i¬¬ ¬ìo·x nx·iw jì·> nx·iY j:·w··n xYì ¬nìn µìw·:ì µìi·n ìY·sx¬ in> ·
n> " ìo·xY in>w n ìn in>ì µìw·:ì µìi·ni ¬ " t n " vn nti ¬·nnnn Y " x¬n nv¬Y j·¬n jn ¬ìoxw nx¬: ·Yì i " w
·on n·x¬i ' ) nw " a ] ( sw " a [ x¬n an5 " ·nJ j·!n xini pwn ·!·: x·an xinw piw·Ji pia·na ¬·nnn: w·w ni:·ax j·Jv: w
5i x5n " q¬!: q:inw5 ·su pwn i: w·! xin w :
w " o ¬sµ jn·o nv¬ n¬ì· q " n µ
n i5 wi¬s: q·¬x ' - j:i¬¬ nìnoì¬ o·:ì¬nxnì o·µoìsn iì¬ nn>on j> j:i¬¬n ì:··n :
r i5 oi·n inix ' - xn in> " qox·ix owi n rinn ·ni·a n:·: ·xni oi· ·xni ·¬wni jo·J ·ni·a n:·: ix oi· nJiv nn5i
5v naui " : iì " w¬ x:w·Y oxì n쬷>tn xY o·µoìsnw ¬nxn ì·¬i¬ nn¬ · " vnwn o Yv ìx oì·n Yv xYx ¬·sµ xY¬
nìvwn Yv xY nY·Yn i5 ' s¬ qYn ·:¬vnnì " inì n¬:¬ µ " wi o·¬xìinì o·:ì>: qox·ixn ·¬i¬¬ ì·Yv ìx·wn n " o
npiJ·n p¬s ) o q! " n : v " a ( 5v " ax¬a ·nxxn j5i ! " ·w jn·o j " n·x¬ j·x o·poisn ini¬·5rn x:w nni qox·axn5 n
nxi ·¬··n n:·: onoai oi· onoa! " J n5i ni·Jnr nivw aiwn: w· naui rinn nsipna! " wa ·n5i! nn5a iJ·xn a " o
p j·Jv: jia5 o·poisi " xa w " ¬ n " J o " va ynn j·Jv:i n " xa s " nn jn·o n " o a " ana x " n5i nisipn aiw·n j·Jv:i n " ·aiu a
xiì " tì in> t " >v qs·nY j>ì ì·:sYw nY·Ynì oì· ìnìx Y> n:nn w¬ìs Y " Y ax¬a j··vi " ·o j ·w jn " wai n " nwxn p¬s o
o q! qio " pi!i a : " ix¬ nv¬¬ Y " ìx ìnY·nni oYìvY nìx¬Y noì nY w·w jìx> oì·i vìiµ noì nY w· ox ·x¬ì¬ j
x ìsìoi oYìvY ìx ìn·vxnxi oYìvY " wi ·¬··x ·>niì ì·:sY xYì oì·n ìnìx xYx wì¬sY x " nY·x¬ ox Yix o·µoìsì o
µ¬ nvìiµ nvw nY j·xì oì·i nìx¬Y x ìsìoi o·nvsYì ìn·vxnxi o·nvsYì ìnYnni o·nvsY " ·n¬ì nnoì oì·n Y> >
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 4
xn ·¬··n ·>niì ì·:sYw nY·Y Y> wì¬sY n>·¬x oì·n Y> nnoìw nwx¬ ·x¬ì oì·n Y> nnoì n·n ìY·x> " iwì·n ntiì t
in nwµnw nn ¬·sw " xn¬ · " wn ¬x: xìn t " o !vs:i " wn jn x·xin: J " n5 o " i!i w " an oa p " wnw an5 n x¬·nw vn
n ¬a! ' xn5 aniJ " w nnana oai r " o ! ' r ' xn ·¬a! x·an " 5i xJpona r " xa 5 " ·¬nn :w i " ·¬nn owa : " : :
ìw " xnµ n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - n: jn·o nv¬ n¬ì·
. n: o·aiu i·¬a! nJni " n: :ax xn··¬ix! ninoi ! " i¬p·vi nxun i:·awa a··n: noin q¬xJ q·x jJa¬! ninoi !
jJa¬!n . ·sxw ì:··n xìn oì:x j:·¬nx xYì nxon nìvìiw n>oni j:·i··nn¬ nnY nnì¬ nt j·xì ' n j:i¬¬ nìnoì " n
>vw jì·> " ov wn·ww ìnxxw Yv nxon i··n xY·nnì nnv wnwY oì:x ì:·x iìw n:n·n wì¬sY j:i¬¬n ì·Yv Yoìn s
·x¬ì nxnon in n·:v o! xnw ·5 ::5 nxnu x·n ox o·psion iJxw nra :ax jn inprn noi nvwa! xn·J q·xi x
n5 x·nx j·n·Jnn! ¬n·n:i jJa¬! ninoi x:ni ¬ipnn " x·nw iJnJwn ·npix: i¬nx: ¬a!n nwp xn··¬ix! ninoi !
xn5:n5 x:! nJwn ono . vY:nì " nnµ j:i¬¬ nìnoì ·¬io¬ q:nY n¬ìx>Y¬ xYs: ¬i¬ ·nw¬·nw nn ·s Yv nti ¬
ìxì on¬tnì¬ n¬ntx nnìn> o¬x:> ' ·¬ noìn ¬µ·v ·¬nì jnoìY qìno n:ìv ìw¬s·w Yx¬w· ·:iY n¬ntx n:·n j:·sY
ì·Yv n¬ìnn n¬·ntn q·xì j:i¬¬ . ix¬nì " ¬n ìin> j>ì xn>nox ntw ¬nìY nx¬ nnxi ¬ " iw¬nì j " ii xiìn x " ·o · '
sµ " ¬ . oìnn o:nx ' o q¬ nìni·i " in¬n jìwY nnow j>ì xn··¬ìx¬ jnoìY qìno¬ ìin> i " o sa " xn ! " 5:n a · n " a
svxi n¬inn jn xinw ·x!i ¬nix ·Jxi n¬inn jn xinw vnwn " jJa¬! ninoi 5 . o·x¬ìnxì o·x:n ìµYn:w qx ·:x ¬nìxì
nY¬ onnxìYs ovo j·x j:i¬¬ ìx xn··¬ìx¬ nìnoì ox " ì:nti n¬ìx nµtn j:·¬nx xY n¬ìnn jn tx j:i¬¬ nìnoì ¬
·nn ìt nµtn ¬µ·vì xi ' ·¬·¬Y ' x j:i¬¬n µ¬ " ¬Y ox ì ·¬· ' wiw nìµtnn Y>> x·n ìt nµtn " x·n n¬ìnn jn nµtnì o
sa jJ·¬nx!5 " j·:in! p nµtn j:·nµìx n¬ìnn jn q>Yì n¬nìv n¬no nµtniw nwxn nµtn x·n ìt nµtn ¬x:¬ xYx
nn ovo ìntì nµtn ·¬nY " j:i¬¬ nìnoì ¬ .
ìw " xnµ n¬ì¬nn n¬ìn·i v¬ì: n - ì: jn·o nv¬ n¬ì·
. Jn n:xw :v n·Jw " : : ¬nn a¬n :x n:x ·¬a! v·ana " Jn :xiwn n " inri ·¬a! nxp :v a·wn : . ·nin>w nn Yv
xwn xn··¬ìx¬ xìnw nx¬n xnw wwn j·i nìnoìi µYnY " n¬no nµtn ¬x: xìn nnx¬ ¬i> xnw > . xinw a·wn
¬! xnai:sa ·i:n " ¬i n ' Ji·n onJn " n q! j·wi!pa · " v n " a . rn !aJ !niv n¬nu nprnw ·nan5w nn oa iJnra n¬ix np
xa , nJiwx¬n nni! n·Jwn x:x jnr ¬nx nxai nJiwx¬n n¬nio n·Jwnw oipna nprn !aJ nprn iJ·xn x:w a·wn
·¬na: . ¬ ·¬a!: rn¬ n¬waa ¬nx! :xinw! ·nan5w nn :vi ' nxniu :apn iJ·xw ¬a!a o·nn5n :v i¬ra x:w n·nnJ ,
wa nr: xnai! xxn x:w a·wn " !a ¬n·n: x¬p a·oJ! o xn5nox q¬! i:·sxi o·¬sio ·¬a!n i¬io·x ¬p·vw ¬a
xn:va .
ìw " i µYn ¬sìo onn n ) nv¬ n¬ì· ( vµ jn·o
5i oi:w " inn x:sinn p·nin a¬n ·!·n:n: u ' J :xinw " ax · " p! ! " ja¬v· p .
i q쬷xiw ¬nx: ox nnoìY qìnon n:ìvi xìnì q¬¬Y nYvi nx·x· oì·i nnY·io Y·Y v·xnw nwx nì¬ìx ' n nìx
nnoìY qìnon n:ìv nw·¬s nìxnY YY> wìn: xY q¬¬Y nx·x· oì·ì nY·io Y·Y ì:··n¬ n:ìv .
nìo·wsi ·n¬oxì ¬ivn vìiw ·:sY nYxw: n:·vi ìt nYxw n ·5 ¬ip·vni " n¬ w " x / i· " ! / sp jn·oa " xn:va x¬nin: !
Jv: xin w·nwnn wi¬s: " wn! j·!n ¬ip·vn ! " 5 q ' ··p! oiwn nra " ix: ninoi : 5i xn··¬ix! " a 5 " vnwn j5i ow ·
oinn ' s ' van " · nn ·nYiµ ·:xì " xt ì " ·sx¬ Y ' nY " Y nìnoì ¬ " n ¬ " nnx¬ xnw¬ xn··¬ìx¬ nnoìY qìnon n:ìv n
oi j> os¬: iìwì nìn· xnwì nn xnw ìn> nx¬n xnw Yix j:·w··n xY ¬i> ' i: " ¬ii j> ·nxxn iìwì · " x¬nY n " n
a¬ o!ipw nJiv j·a ow p:·nw x:x v noin va¬ ¬nxw nJiv: noin v " w xt ·¬ìn ·Y ¬nxì " ·sx¬ Y ' ·¬iìonY ' wi " q
·o ' xµ " µo ì " x¬ ni·¬µ¬ o " v = nì·¬v ·ìY·x¬ = nn ¬ìox µìw:ì µìin ì:··n¬ " n nì·¬vn Y>i n " ¬ìµsY ¬nìn n
nn iì·n x·n nw·¬sn¬ ix Yv qx q¬¬Y xxì·i nìxn q¬ìxY nnoìY qìnon n:ìvi xnYvi ni·¬µi " n n " ¬nìn n
nn ¬ìo·x ni j·x nnxvi nY·vin¬ oìwn ni·¬µn " w·nwnn vxnxi nx¬n xnw oìwn xYx n ¬axa wi¬s: ¬ioxi
iwn n·:v ninwn: q¬ux·i ·n " j5 nJn :v n:nna oiJ5: ¬iox n wì¬s·ì ìY v·¬ìn x·n w·x¬· ox nìi·¬µ ·¬xwi Yix
xt ·¬ìn ·¬i¬ ìYx ¬·n " ns¬ì Y " xnYwi ì·¬i¬ Yv q·oìn ¬·nYnn ·:xì n o¬n nYtn o·¬µnY o¬ìx w·nwnn oìnn
xwn ·so wn·nY x>·xì ì:nt o¬ìµ " ìi·¬µ ·¬xwi > ' nn " wìnY n .
·n· ' qox·ix¬ n:ìvi qx nnoìY qìnon n:ìvi w·nwni YµnY j·x ·x¬ìi xn··¬ìx¬ µso x>·x¬ jì·> n·n·w q·x
v ·nYxw: xY¬ xYx nxµ YµnY w· ·xni vì¬t ¬ìx¬ì " t .
w¬ìnn nìxn qn¬ ìnì > w¬w nY j·x nY·io Y·Y¬ o·:ì¬nxn " nn x " i w " xi ·nYw쬷 owi · " ·o n ' vµn " ¬nìn¬ ¬
·Y nn¬ ¬i>ì jìiv¬ ·:wi wnwY ' xn " µo ow x " ·Yx oxì o·:i ·>ìwni xµì¬ n ' nY·io xn¬ ¬ìv q·oìn ow ni¬
nìit µso onw YY> n:nti nY·io jY n·Y xn ¬ìvì nìxn ìxY n:nti iwi nra q·¬xn: ·nv! n·ni :5nw ·nxxn a
o jixan ·¬a!a ::5J " ·o u ' sp " ·po ! " v ! " w .
·ì " xn¬ Y " ni·ìnn x·n ox ·¬nw nµµìnwn x·nw n:nti n:ìv o··µY nìxn j·x¬ jìiv¬ ·:wi xYx n¬nx xY ·n: x
nìxn nìn¬ ¬wsx xnYvi Yix nµµìnwnY nY j·xì ¬ì¬n ¬vxi ¬vxY ·vi " x:! nnoi: qinoa x:w nn:·au :·:a! :
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 5
: x¬·¬a o ·x¬inx n·a ·a·:s ·¬n! n¬avnnw j " v n:snn s " x·ni n:·au :·:a :ax jiav¬ ·Jwa x!aiv j·J·!av x: 5
nn! nnoi: qino " s o··p ¬a5 i:·sx jiav¬ ·Jwa i:·sx ¬nin! ¬wsx n¬avnn J " ¬i = n·a¬i n·¬s = a¬v: oiwn x5·x
q·!· nJn :x ¬w xY ox nnoìY qìno v¬x·w n·>w xY n:nti nY·io¬ xYx n>wn:ì nn¬: nv xYi o¬ nnx
·sx ¬nìnw ¬wsx j> v¬x· oxì nnoìY qìno n:ìv ¬v n:nti nnY·io ' jìiv¬ ·:wi p awi·ni ' oin ' on! ' · n·Jvn " x
v " ·! x " qoi·: x:i j5 v¬·x ·i:: : .
··vì ' w¬nn " ·vì ow x " ·v¬ oìwn nìxn nY·io Y·Y n:ìv¬ ¬nìY ìY·x¬nw nn¬ Y " nx쬬 YionY nt·¬t nwxn >
n n¬·iv ¬ìn¬n ·¬·Y xiì ìYoi ns YviY n·n xYì nYxvnn nn·n j> ·YìY·xì nìYsnì iµi nwx " q··w nt ovoì ì
·sx ' nµ·:nì n¬iìvni oiwn ¬avnn x:w i: niJ ·nJ np·Jn n¬aivn x·n ¬a5 ·¬n! qv¬r v¬r ¬paa oiwn x5·:!
n xa:n ¬5v·n! " Jn ovun nixn x5·x n " : noì: ·nv¬ j·x nxt Y>i Yix n:ìvi n¬> µso ·¬·Y ìnxv x·inY ¬·nnY
nnoìY qìnon . s " n oi·: ¬pa ¬ix5 a ' spn nau " : . nwn " ssn ¬sio p " n! .
¬ ' ¬ µ¬s nx·i ·¬ìo·x nì>Yn ·ìYn o··n
a· n5:n
onxniun :x¬w· ·Ja nx on¬rni ¬nxJw w·nwn nvwa o! nx¬n xnw nnoi: qino inwx :v xia: o!x: i: ¬ioxi
5v " : .
ni j··v si µosw ìn>ì on·¬i¬n xìn nt ¬ìo·xì xnYvi xn>nox x¬µn¬ in>w n:wn ¬·x " j:i¬¬ nìnoì¬ n .
· q¬ nìvìiwi n:nì " n ] v " x [ nxn q·¬sµ ' µ¬ nxon i··n ì:·x¬ x·xìoi ow ¬xìinì xìn oì:x nnoìY qìno j·xwi
YìviY ·:Yì>· ¬nxµ¬ jìx>ì nnoìY qìno Yv , in¬n µos j>ì " o sa " nn n ' :n niaaw " ··v i " w , ninoi ·¬n! iwpn ¬a5i
jJa¬! , xi " nnoi nvwa x:w: nnoi nvwa j·a ::5 pi:·n j·x xn··¬ix!n xn 5 , xi " v .
in¬n nv¬i ¬xìin nx¬: j>x " o , o¬ " noì nìv·iµ Yw j·¬n ¬ìo· Y>¬ ìw쬷s j·x j:i¬¬ nìnoì¬ j:·¬nx¬ xn¬ Y
on·¬i¬n µ¬ xìn , YY> noì nìv·iµ j·¬ Yn xY xn··¬ìx¬nì , ! an¬a nJn " s o " n ow i " r i " oi·n nwxn ·n· :5 :
¬wv !nx on·¬nxi noin oi· n:nnn nvaw o:iv: ¬ison ¬nx oi·: noin ¬pv·w !v ix ninnw !v noi n: vap·w
i5i ¬wv !nx jn·¬nxi nvaw jn·¬nxi ,' ·i n!J ·n· nvaw jn q5 nwx :w n·n· :5w " 5v na·r ·n· x " : , ¬·>tnw noì qnì
in¬n " s j·x o in¬i nYnnn ¬>tìnn nnoì nvw ìn> ìw쬷 " ni o " ow i , nì·nY ìviµìnw o·n·n ìYx ow w쬷sn¬
n¬: ·n· , ¬ x>n Yix " nn·x¬Y nviµw wnn nnoì nvw Y , an¬n pos! xnn ¬xian nr xini " sa o " n ow n " ·i u '
ri nnoi nnJ·w j·!a " i5i nnoi: nwwin ir ·¬n nna·r ·n·a noi n: vapJ oxi : ' in !x·5 o! nnx¬ ox noi: nww
i5i pson nn!J: awn !nx oi· i:·sx ir noia ,' noi niv·ap nr xin xnw jJ·w··n! oiwn iJ··ni , naa nJnwn! x:·nni
n!J :w n·x¬ ir n·x¬ x·ini na·ri n!J ·n· jiawn , noì nìv·iµi ·ìYn ni·tì n¬: ·n· jìiwn j·¬¬ x·¬nY ·¬n , j5i
an¬n ·¬a!n vnwn " na o " w ow a noi nv·ap ·aa na·ri n!J ·n· jiawn j·! ¬·5rn , ·n· niv·api jiawn :5w nJ·n vnw!
nnoi niv·apa ·i:n na·ri n!J , ow nJwn !·ana x·!n: ¬xian xin j5i , ·ìn¬ xo·ws ni·tì n¬: ·n· Yw jìiwn ·¬nì
xn··¬ìx¬ , nitY n¬: j·iw µìY·nnì j·¬n ¬ìo· ¬µ·v ìnt xYn¬ , µ j·¬ ox¬ qn¬> Yviì x xìn noì nìv·i " n¬ìn j·¬n >
ì>Y " v . nxnìon j·:vY µ¬ xìn j:i¬¬ nìnoì¬ j:·¬nx¬ xnì , µ¬ ·ìn xY nt nnoì nvwi nnx¬¬ j:·w··n¬ nt¬
j:i¬¬n , nnx¬w ¬n·nY j:·Yn xY xn··¬ìx¬nì , nx Yix " j·¬n ox nnoì nvwi nnx¬w nt ·¬µ·n nnx¬ ox¬ :
n¬ìn , n j·¬n xìn noì nìv·iµ Yw nìYnn oxv¬ n¬ì , n·: jJ·n!n !vinn ¬iw: ninoi j·! ·¬ni , x5·: !vinn ¬iwai
inx!vn jnra nn·aJ: winJw j·! oiw , nx!vn :w nn·aJ ·¬p·n naJ ox! xin j·!n ¬p·v! x:x , xì " n > " nìnoìi :
noì nìv·iµ j·¬ µ¬ xìn n¬ìn j·¬n j·¬n ¬µ·v nnìì>¬ , nnoì nvw x·n ìtw , ì>Y ntì " xn··¬ìx¬ v , xnxìYsnì ·x
xY ìx xn··¬ìx¬n nnoì nvwi n·x¬Y j:·w··n ·x µ¬ xìn j:i¬¬ ìx xn··¬ìx¬ nìnoì , nx :ax " j·! ni:nn ¬p·v! J
xn··¬ix! xin ninoi :w , noia j··i:n na·r ·n·i n!J ·n·! n5:nn n¬nxJ! inri .
·sYì " n iì·nn j·:vY nnoì nvwi xYwY nnoì nvwi j·i nµYnn¬ nìvìiw¬ x·xìon xn·: ·¬n t nxo , xn·: ox ox
j:i¬¬ nìnoì¬ , noì nìv·iµ j·¬ Yn n¬ìn j·¬n ox¬ jì·>¬ , nnoì nvw x·n ìtw , x " j·¬n v·µsn ¬ìnY nt¬ xY·nn >
o:ìx , nx¬nw wìnY q·¬x ì:·x n¬ìn j·¬nw nn jY ns>·x xYì , n¬ " o:ìx j·¬ j·:vY n , nt ·¬µ·n nx¬n oxw jì·>
nnoì nvw Yw n·x¬ , Y ·ìx¬n jnti nxì¬w Y>ì o:ìx YY>i n:·x¬ xY·nn n , ·:Yì>· ¬io¬ jì·> iìwn¬ xìn xxìw µ¬ì
YìviY , nxn ¬·sw x·nxì ' nY ox " j:i¬¬ nìnoì ¬ , xY ox n:nti n·x¬n nn·n oxi ·ìYn xYn ji¬µ j·¬¬ jì·> , nt¬
noì nìv·iµ j·¬ ¬µ·vY q··w , ì>Y n¬ìn j·¬ nt¬ " v , ¬xanJw in5i .
· ·¬n nnvnì " Y , ¬ x·n on¬tnì¬ xw¬¬n¬ n¬ìn j·¬n n¬ìnx xw¬ , vxì " j:i¬¬ nìnoì¬ x , on¬tnì¬ j·¬n ¬µ·v ·¬n¬
n¬:ì nxnìo ·¬·Y xìiY Y>ì·w oìµni wì¬sY q·¬xw xìn , nw·¬sì n¬tnn nìxn x·n ìtì , xì " nìv·iµ ¬µ·v¬ jì·> >
xn··¬ìx¬ xìn noìn , ·µ nnoì ¬ivi¬ ·n: " nnx¬Y j:·w··n xYì j:i¬¬ nìnoì¬ Y , n Yix " nxv nnoì nvwi n ·¬n n
nxì¬ nì·nY ¬wsx YY>i x·n , n¬ìn j·¬n nw·¬sì n¬tn niìn nt Yv Y··nì , an¬n jiw: nn·no5i " n¬in j·! xin! o .
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 6
µovnn
x ¬ìnv o· q¬ nìn·¬> n>on ·Yii ¬ìnYn
na ' . x·Jn , x " ¬rv·:x ¬ : qwsJ nn ? a··n :5x a:n ·x , a··n :5x ¬niJ ·x ! a··n :va n!J inwx ·x , ininx ·x a··n :va !
a··n n5x:n nwv nawa ·x , n·a ·x " a··n n5x:n nwv 5 ! vwin· ·a¬ i: ¬nx : na xun ¬wx ¬nix xin ·¬n , v!i·w !v
xun nna i: . n·Y ¬·iv ·xn ni ·xn ¬tv·Yx ·i¬ì ? n·Y ·vi·n : µovnnY o¬s . ·xn¬ µovnn ? nì·¬vì o·iYn¬ ·x -
i··n , ] Yxìnw ¬nx jnn: i¬ ¬nx¬ : ì o·iYni µovnnn nì·¬v - i··n [ , n:n: j>w ! niwi µovnn ·xì - ¬ìos , ·xn
xnvo ? n¬ìn n¬ox niwnn n>xYn ! nY nn>wn xi¬Y , ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx qìnnY jìì>n:w jìx> ;
nY nn>wn ··ixY , ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx n·ixnY jìì>n:¬ jìx> , ¬nn·x! : qnni wi:nn nx n·aan: jii5nJ
¬ainnn nx - ¬ius , n xnvu ·x ? n5·nn oiw: jii5·x x: xn! ; ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx qìnnY - ¬nx ··ix :
i··n , n>·nn oìwY jìì>·x xn¬ , ¬nx xi¬ : ¬ìos , x¬ìo·x¬ n>·nnY jìì>·x xY xn¬ .
w¬ " i ¬ìnv o· q¬ nìn·¬> n>on ·
o·a:na povnn - :i5x: jii5nJi jniw nri a:n nrw v!iJi i·Js: jniwi a:n jia5 i!· n5:ni ¬nx oipn: u·ani jniw
i:5xi a:nn :x xxìw¬ xxìwY ·n¬ xYì ìt nx Y>xì ìt n>·nn Yì>xY j·ì>n:ì jnìw xìnw ¬ìioì ì·:sY iYnì iYn ·n: ·x
jnìw xìnw ¬ìio Yix nnxv ìt n>·nnY j·ì>n:w ì:··n .
ni·¬va povnn - wxì ìnìnx x·n n¬ìno ¬ìioì n¬: ìnwx Yv xìiY jìì>n: jìx> v¬· xYì ìnwx nonw:ì ì·:sY ìn
nnìµni ìnìnx nxiì ìnwx x·nw ¬ìioì nnxv ìtY jìì>n:w jìx> xxìw¬ xxìwY ·n¬ xYì .
i ¬ìnv o· q¬ nìn·¬> n>on nìsoìn
¬ainnn qnni wi:nn n·aan: j·i5nJ ¬nn·x! nisoinn jiw: - 쬷i nYvì ¬nìY q·¬x ì:w¬·sw nn ·sY
ìY jìì>nnw ìnxv ìnìx ¬iìnn ·sx wìYnY jìì>n: oµ: ·xnx ¬nx ¬iìnn qnn ·x¬ ' ¬ìos ¬iìnnY j·ì>n: x·nn in5
ir nx na·5i ir nx nia5: jii5nJi ni¬J ·nw! j> w¬·s xY ·µnx· nnYw ì:·i¬ì .
x¬io·x! n5·nn: jii5·x x: xn! - Y>i ¬nìY w·ì ¬ìo·xY jìì>nn xY nYì> n¬ìnn Y>¬ ·n: xxìw ¬nxn oxì
¬nxw> nYì> n¬ìnn xìn ¬nìn ¬io·x xinw iJ: vi!· xinw ¬a!a aaiwa ·Yì>Y ¬n·n xìnw ¬i¬Y jìì>nn x>n Yix
µovnn ·ìn¬ oìwn ¬ìos q>Yì ¬ìio xìnw nn ·s> n·n ox xnYv .
w¬ " x ¬ìnv o· q¬ nìvìiw n>on ·
povnn: u¬s - wìYnn nx qìnnY j·ì>n: jìx> ìt Yw nsìxY j·ì>n: xYì ¬ìo·x 쬷Y xiì ¬n·n ¬i¬i nx qnnì
¬iìnnn n·nnn ininx nxai inwx nunwJi nuna nnv ininx ·¬ni inwx: j·i5nJ ¬ìio> qìnnY j·ì>n: i··n ìnt·xì
¬iìnn xxn:ì wìYn ni n¬nin ir n5x:n ¬iao5 ix :in oi·n ¬iao5 ix " nr qia: j·i5nJi ininx :v xa j5i j·i5nJ ir: n
inwx x·n ¬iao5 .
· q¬ nìvìiw n>on nìsoìn x ¬ìnv o
povnn: u¬s - :5x pso p¬sa ) u· q! nin·¬5 (: p·on n:n: j>w i··n nì·¬vì o·iYn¬ ·x ·xn¬ µovnn xYx
Yxìnw¬> niw¬ µovnn nì·¬v¬ µovnn ·n: ¬·>tn¬ µ¬ xY o¬o:ìµiì o¬s ni q·¬ox·x ·xnx¬ nn·n ìn·nì
n j:·vi¬ ovon ¬ìos¬ onn ¬nx¬ Yxìnw¬ xnvon n·Y µìs·n niw¬ µovnnY niwnn n>xY :xinw! xn:·nxi
xnvu ·xi nawnn n5x:n oiwn nawa n·¬us·n: ·: nn: ni·¬vi o·a:na a··n: ¬p·v nJnJ! xnvu ·x! nwp n·sia
nx¬Ji nJnJ! oiwn ni·¬vi o·a:na n·a··nn: ·: nn: ¬p·v nawnn n5x:n! j·ì>n: jìx> µovnn ·:ììx ·¬n x>·x¬
s·n¬ ¬nx ¬iìnn qnnì nt ¬iìnn qìnnY µovnn oìwn n·¬os·nY q··w xYì ìniwnn n·wv: xYw ovon ¬o !ivi
¬iìnn xxn:ì n·Y n·x¬> ¬nYì n·Y n·x¬> ¬nY wìYnn nx n·ixnYì wìYnn nx qìnnY j·ì>n: jìx> ¬nx µovnn
µovnnY o¬s ni oìwn ¬os·nì ìniwnn n·wv:¬ povnn x:x nin·¬5a ¬nxp ·5n oiwni :xinw ·¬··x in··i¬nai
!5 naw! xxj¬ 5o paj! x¬o·! p·x no qqjx! ioun! povnna :xinw ·nJ ·¬··x! :xinw ?
¬: na oiwn ¬us· ' ¬rv·:x ·a¬ na ·¬··x x:! nawnn n5x:n! ovu x:x w¬s: wwn x:w x:x ¬rv·:x ·n: iYniì
nY q··w xY¬ n:n:¬ xnvo xYi i··n¬ ¬nx iYn Y>xì nt iYn Yì>xY j·ì>n: jìx> µovnn ·:ììx ·¬n x>·x n·¬os·
niw j·:vY ¬os·n ìi xxì·>¬ ìvYiì µì¬ ìx jnìw xìnw ¬ìio jìx> ¬nx µovnn ¬ìvì niwnn n>xYn ovon
n:n:¬ oìwn ·oìvnY jY n·Y x>nì ni i·n>¬n w¬·sw nni in:i5x ·xp x: nawnn n5x:n oiwni nJnJ! xnvui
·xi ¬ainnn nx qnni wi:nn nx qinn: j·i5nJ iJ··n povnn jx5 o¬uJipn nr qnni nr nx qinn: j·i5nJ a··n inr
n·w·¬s!5 nx¬J x:x w¬s: nx¬J j·x ¬ainn xxnJi wi:n xinw ¬iao5i .
in¬n ·w쬷n " x ¬ìnv o· q¬ nìvìiw n>on j
povnn: u¬s n·: !·av ·xn na ·xn ¬rv·:x ·a¬i . w¬ in> " t · " Y nnx nuna nnv ininx ·¬ni inwx: jii5nJ jia5
nx nxai inwx nunwJi n·nnn ini , nì·¬viì j·iYni µovnnn ·¬nì nì·¬vi µovnn jx>i ¬·>tn nnY xìn nn·nì
·sxì n:n: ¬i>w i··n ' ìvYìiì xìn µì¬ ¬ìio> nin·n va¬x p¬sa jJ·¬nx!5 ) o " a a ' ( a··n ni·¬vai o·a:na povnnn ,
nx·a: j·i5nn xinw nr j5w :5i , nn nx n·ixnY j·ì>n: jìx> niw ·ix ·n: in>¬ ·xnì ¬iìnnn nx qnnì wìY , x·wµ
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 7
jY xµs: niwnn n>xYn oìwn¬ ni q·¬ox·x xY ·xnY¬ , n·aan: j·i5nJ ¬ius! nawa j5 j·xw nn onn jJ·¬nx!5
n¬in n¬ox nawnn n5x:n ¬ius nawa povnnn ¬nx! :xinw!5i ¬ainnn nx qnni wi:nn nx , ·nJ w¬isni
·xn na ·xn ¬rv·:x ·a¬i a:n :5x pso p¬sa x¬naa povnn: u¬s n·: p·sn n·: !·av , o·a:na ·x ·xna povnn
a··n ni·¬vai j·a:na povnn :xinw ¬nx jnnJ a¬ ¬nx xn! ¬ius! xu·ws nawa povnn ·x nJnJ j5w a··n ni·¬vai
¬ius nawa nJnJ ¬a5w ] o " x , ¬iox [ n¬in n¬ox nawnn n5x:n , qìnnY j·ì>n:w jìx> nY nn>wn xi¬Y j:·µ¬sì
wìYnn nx ·s ¬iìnnn nx qnnì ' n>xYnY j·ì>nn xìnw , q·¬ox·xì i··n ·n: ·xn niwnn n>xYn oìwn ·x q>Y·n
nY j·ì>n·w ¬v n·¬ìosxY ni , ¬iìnn xìnw xxn:ì nt wìYn qìnnY j·ì>n·w ¬v i··nn xY¬ qY ¬nìY .
in¬ " i µ¬s nìxxw nì>Yn o
r n5:n
un a··n ni¬iox ni:5xna ix ni·¬va nJii5 x:a aaiwn nx , nxunn ¬ius nawa , n:vai nwx ov povnn n·n !x·5
i·:v ni¬v x·n ·¬ni n:·va: nJii5 x:a , a:n xin ·¬ni o:iva n:·5x ow: nJii5 x:a iv:ai xin pi¬ i·saw nrw nn!
nxun a··n nr ·¬n , jìì>n: n·ixnY ¬ìos ìn>·nnY n:ìì> xYi ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx , niwnn n>xYn
n¬ìn n¬ox 5 inipna iJ¬x·aw in .
in¬ " t µ¬s nìxxw nì>Yn o
x· n5:n
j·ì>nnn qìnnY jn ¬ìos ìniwnn nwv xYì Y·xìn n>·nnY j·ì>n:w ·s Yv qx ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx
niwnn n>xYn xYx n¬ìn n¬ox xYì µovnn> ntw nxonn o·nvs nn5 iJ¬x·aw in5 .
i µ¬s nìxxw nì>Yn n:wn qo>
r n5:n
aiwn i5i ni·¬va nJii5 x:a a ' . sa " nin·¬5! ! ) · q! " u .( ni " i5i ¬ainnn nx qnni wi:nn nx n·aan: jii5nJ w ' . sai ow '
:i!a ::5 ) v q! " a ( n ¬ius ¬ainnn nx qnni wi:nn nx n·aan: jii5nJ " nx qinn: n5·nn oiw: jii5·x x: xn! u
n oiw: jii5·x xn! a··n ¬nx ··ax ¬iannn nx qnni wi:nn x¬io·x! n5·nn: jii5·x x: xn! ¬ius ¬nx xa¬ n5·n ,
>ì xi¬> n>Yn¬ v쬷ì " soi ì:·i¬ s " t , xì " x > " xµì·¬Y ìxY wìYnn nx n·ixnY jìì>n: ì:·i¬ x>n oµ:¬ ·xn¬ Y
soi iìn>·w nn Yv qnoì ¬ìo·sY oìws ¬i¬ ìnì·nY xYx n·oµ: " ìnìµni ì:¬x·iw ìn> ¬nxw ntì t :
in¬ " x µ¬s niw nì>Yn o
n n5:n
ìniwnn n·wv: xYw ·sY n·Yv ¬ìos nY j·ì>n: xYw n¬nx n>xYn ìY n·wv:ì n>xYn nìwvY j·ì>nnn Y> , !x·5
¬ius nr ·¬n a¬n x:i in5·:na j:·x ¬pvi q:ni ja¬n: ·!5 nnnaa ix i¬·ana yn ix jax p¬r , j·i5nJ ox ¬nini :p
¬inn ¬io·x nwvJi :p ¬io·x: , ¬5a pi¬r: j·i5nJw jia5 nra xxi·5 :5 j5i ¬ius xinw o·a¬n niw¬: jaxn n¬avi n·:n ,
j·ì>n:w jìx> ¬nx ¬i¬ nwvì ¬nìnn ¬i¬ nìwvY j·ì>n: qìnnY j>ì oìY> i··n ì:·x ¬iìnnn nx qnnì wìYnn nx
nti xxì·> Y> .
u n5:n
n qsnJi o·aJv q5 ¬nxi o·Jxn up:: j·i5nJw ix niJa: up·:i ni¬inw o·Jxn up:: j·i5nJ n:nna o·aJvn up·:i ¬a!
¬ius o·Jxn q5 ¬nxi xYw nwv n:ìì> xYiw ¬ìos iwnw ¬¬o> oµ·Y xYì Y·xìn iwnw nn Y> oµ·Yw ·s Yv qx
niwnn n>xYn xYx n¬ìn n¬ox .
· n5:n
n nwv ·¬nw i··n ìt nx µ·Y¬nì ìt µ·Y¬nY ìx ìt nx ni>ì ìt nìi>Y j·ì>n: nì·ìi> ìx nìµYì¬ nì¬: ·nw ì·:sY ì·n j
nnìwvY iwnw n>xYnn , n¬nx n:xn oµ·Yì ìt n:xn oµYY j·ì>n:w ·nY nnì¬ xìn nnY xn , j·i5nJw ·n: ix
nniwv: awnw n5x:n n·wvJ ·¬nw nr nx a¬ni nr nx ai¬n: . /+ ax¬n nawn " ! / a··n ir nx p·:!ni !v ni¬J ·nw i·Js: i·n . x " x
a x¬naa ·nJ··v ¬wx5i juws5 o·¬a!n x·an nrn ¬annn nin·¬5a jnipn ) u· ( j5 in··pn·w o·nxxn x: , ·Jnnn xnvnw! x¬n :xinw: n·anix n!in· a¬! '
x! " ·sx n!in· ¬ ' i5i o·aJv up·:i o·Jxn up:: j·i5nJ ' ¬ " ¬i nxun a··nn x ' ¬i xin povnn! x5n xni ¬uis vwin· ' :ax xJ·n: xJ·nn x:x ¬us xp x: vwin·
¬ xJ·n !na ' xi a··nn ·nJ vwin· " : i5i ia:n up:n !axw jJ·pov ·xna x5n ·x¬nax xni j·n·Jnn piaw xJJ·w ' ¬ìosì xìn µovnn x:·n ¬ni ìY·sx xnYx
ìt nx ni>ì ìt nx nìi>Y j·ì>n: ì:··n j> oxì , ni¬J! j·n·Jnn qn¬5 :v x:x ) 5 nin·¬5 ( ix ir nx na5i n:nn ir nx nia5: j·i5nJ oxw x·n o!p:a n:5
:nn ir nx p·:!n: a··n ir nx p·:!ni n , xìn niwnn ·ì:·w ìxY ìtY ìt nn¬µni x:·n x¬nì x·n n>xYn x¬n¬ jì·>¬ , n:·w ox nµY¬nì ·ìi·>i Yix
¬ìos ìnn¬µni , o·:xnì o·i:v j>ì ¬ ¬nx! ' ¬ o·aJv up·:i n:nn o·Jxn uip:: j·i5nJ ¬nxp o!p: n!in· ' a··n o!p: xJ·n !na :ax ¬uis vwin· , nnn ·:xì
n q·x n>xYnn Y> nwvw nt i··n n·n· ìt nx µ·Y¬nì ìt nx µ·Y¬nY iwnw>ì ¬ìos n·n· ¬i¬n qsn:ì o·i:v q> ¬nxì o·:xn oìµYY iwn oxw nxt> iw
nt xìn iiY jìnnn i··n n·n· oìY> nwv xYw ntì ¬ìos nìwvY iwnw +.
x· n5:n
na5i ¬a!n qsnJi n·¬nx n·Jw nia5:i nJiwx¬ p·:!n: j·i5nJ ox :ax ¬ius n·¬nx n·Jw p·:!n q5 ¬nxi nJiwx¬ ,
a··n nnx nn·wJa ir p·:!ni ir na5 , vxw " q5·s:i nnx5 jn·nw x:x nnix ¬n·x x: nr ·¬n np:!nn o·!pn x:w s
nra xxi·5 :5 j5i a··n ¬ìos nY j·ì>n: xYì µovnn> n>xYn nwìvn Y>ì . /+ ax¬n nawn " ! / na5 !nxi p:i! !nx ¬J n·n ox :ax
·i5nJi ¬ius p·:!n q5 ¬nxi na5i ¬a!n qsnJi n:·nn p·:!n: j . x " xin wiaw o·Jsaw nn :5 :ax ·Jx ·nnanw inr x +.
o: " : n:::n n:::::o , n:no:: , ;ovn:: n: n:v::c
www.swdaI.com 8
i ¬ìnv o· q¬ nìn·¬> n>on ¬:Y qì¬v
x¬naa naw! povnn x:x . w¬ no·w ·sY " xYx n:n: j>w i··n nì·¬vì o·iYn¬ ·x ·xn¬ µovnn j:·o¬x ·>n ·
¬¬> niw¬ µovnn " Yxìnw ¬nx : ¬ ¬nx¬ " x : " ¬ìos niwi µovnn n:n: j>w i··n nì·¬vì o·iYni µovnn w
oìni xo¬xn nx¬: j>ì n¬ìn n¬ox niwnn n>xYn ' nìvìiw ) x u· ( w¬a nx¬J j5i ni·¬ina vaw ¬xan nx·an j5i " ·
·anw in5 x:!i povnn x:x ¬ia! ¬nx nawnn n5x:n j··x!n iJ·Js:! ' o!ip jnnJ a¬! xn x·anw narn n5¬aa
naw! povnn x:x yi¬·n :
x¬naa wi:nn nx n·aan: . in¬n " Yni o ' nìxxw ) s ' n i " t ( >n ¬·vnì j> x·in " qìnnY ìY·sx n·ixnY oµ: nnY n
x wìYnn nx " in¬n xn¬ ¬ìos > " xi¬> µos o ) si ow " t ( :vYì " · ¬ " in¬n¬ Y " x w¬sn o " w¬s> > " ··ixì xi¬¬ ·
ii ' ·¬··x nì>·nn · j>Yì " ox n>·nn nnìxi¬ Y i··n xi¬Y ox ¬iìnn xìnw xxn:ì wìYn xìnw ¬ìioì qìnnY jìì>n:
w¬ in>w ìn>ì " ·si nìvìiwi · ' si j>Yì " in¬ni nx¬:¬ i " n>·nn nnìxi ·¬··x¬ o ov povnn! x·ni! upJ xn!
·sx ::5 jii5nJ x:w p¬ n5·nn !na ·¬··n! onn ·n··n! pi¬ i·saw nrw nn!i nwx ' j5 in5 n:·5xi n:·van! nwvn:
·aana ·¬··x ' x n5·nn p¬ jx5 j·x! wi:nn nx ' xinw ¬iaoi n5·nn: jii5nJ :ax n5·nn! nwvn: ::5 jii5nJ x: :ax
a··ni povnn ·¬pn x: nr ¬ainn xxnJi wi:n si Yix " in ·¬··x t ' ¬iìnn qnnì nt wìYn qìnnY jìì>n:¬ nì>·nn
n·nìì> µos¬ xi¬Y ¬ìos¬ ¬nx x qnni an5! iJiw:n vnwn j5i vnwn j5i ¬ainn xinw xxnJi an5 x:i ¬ainnn n
:na iJiw:n ' naw ) s " n x " n ( vi " na w " wnn vnwn j5i n " :na 5 ' niaaw ) s " ·n r " x ( svx " vnwn n5·nn: jii5nJw ·
vx! wi!·nn inrw " n a··n n5·nn nnixa xJiia ·xna! a " ¬ius ¬nx ¬ainn xin ox n :
i ¬ìnv o· q¬ nìn·¬> n>on nnx nsw
naa ' ·xn! povnn ·sY ' nxn n·w쵬 vnwn oìwsn ' niwnn n>xYn niwi ·xì n:n: xYn nì·¬vì o·iYn ·x
>v j·ì>n:w> nn>wn¬ ·:wnì ni¬ x¬µ q·¬x xYì n¬ìn n¬ox " xY ·x xµìì¬ ovnn niwnn n>xYnì n>·nnY s
j·ì>nni xYw ¬iìnn nt·x ¬µvì 쬷 onnw:w µ¬ YY> jìì>n: s:i " povnn ·5n oi¬a: nx¬J r ni·¬vi o·a:n! ·x ·xn!
¬x! n¬in n¬ox nawnn n5x:n naw! ·xi nJnJ j5w a··n " x J " i5 povnnn w ' ··ax5 nn5wn! ·Jwni n¬in n¬nx
xa¬i w¬ j>x " n> niw¬ µovnn xYx o¬ìx¬ nx¬: · " oi w ' ni " x t " w¬ q·¬x ·>nYì > " ¬¬ ·xì¬nY · " ¬¬ xi·Yx : " ·
¬ Yix ·xµ " ·Y n·Y x ' j>Y niwnn n>xYn¬ x¬io µovnn ovnY ni q·¬x w¬ µn¬: nnY nwµ ìn·n " · oa xn!
¬: " ·sx x ' o " ¬5 : " ·n5 x: oai nJnJ iJ·x! n¬upn nx ousna na! uiv·n q·¬x J ' ·a ' ·s :v oai nawnn n5x:n '
naa uiwsn ' ·i ousna ·pi: xa¬i ··ax!5 ·: nn: nwp " nn! : " a ·5n : " 5! ji·5 ousna! ¬wsx ix 5 ' nwv· ¬wx
·n nnJi5nn5 nnJi5nn5 niwv: jii5w xpi! nawnn n5x:n ·nJ iJ· xì " w¬sY v " ¬¬ xi·Yx · " ·Y n·Y¬ x ' ovo
:n µovnn ovnn nin µ¬ niwnn n>xYn¬ " n n:n: j>w i··n nì·¬vì o·iYni¬ Y " >¬ jì·> n ' ni xon ¬wx
xi ìn> µovnn oìvn·x " vx ni xon ¬wx¬ x¬µn ¬ìos¬ ¬nì: ìx Y>x iYn ·x · " n:n:w s nwpn ·xni nan ' ·x
i5 ni·¬vi o·a:n ' · x:n " ¬! : " ¬! xa·:x ::5 ·xp x: J " ·!·!:! x ' ·sx ' ¬ius ni·¬vi o·a:na :
i ¬ìnv iv q¬ niw n>on ¬sìo onn
jii5nJ i5i n·aan: ,' an j··v " w¬:! w " xa¬ p·sn nawnn n5x:nn :xinw p·sn! ·xni nin·¬5a :xinwi xa¬ ·a·:s ·
na xun ¬wxn , nin·¬5a xo¬·ani · " v u " x:x a povnn n5 x:i " v povnn5 ·xi iJ·Js: w " naa au·n w " r . oin j··vi '
o j·¬!nJo " v a " ! qio a " ·n n·aan: n ' a on: " v x:x xo¬·an 5 " w . ·ni ow o:nxì ' ·s o·iw··n xnµ ' w¬ " vx¬ · " x
n µovnnY o¬s ni i·n> o·¬ìo·x ·¬xwi¬ " ·:·n xµs:¬ niwnn n>xYn ovon niwi q·¬ox·x n ' ·>·n n:n:¬
·Y nn>wnì niw n>xYni ' ·n ox ìx ¬: µ·Y¬n ìx ìnnni ìv¬µ ' ·sY ì·si nx·xìnì niw ' oìn ' · nìn·¬> " v ¬ " x
¬ " ì>ì ox n ' n> o·¬ìo·x ·¬xwi " xwn n:n: j>w i··n x " niwnn n>xYn oìwn ¬ìos niwi > , wnì " q·¬ox·x n
nt ¬iìnn qìnnY jìì>n: qY xn·x oYìvY Yix niwnn n>xYn¬ xnvoY n>·nnY jìì>n:w jì·> ¬nx ¬iìnn qnnì
>Y i··n x¬ìo·x¬ " w¬>ì v " · . : ntì " w¬·s n:ìì> Y " · : o·nos " v a " ! x " i5i n:·vna ¬nxn n ' v " pi w " : :
x ¬ìnv nv q¬ niw n>on ¬sìo onn
povnn nnwJ n:·uJ :xx xin . Yx " oìn no·w ·sY v ' v Y·vY " v i " ¬ i " ì>ì jìì>n: n ' s j>ì " owì nìvìiw¬ i
¬>i nìn· , o·iYnn yìn ni i·n>¬n n¬ìniw o·¬ìo·x Y>i ovìnn nt ¬ìo·x ¬i¬ 쬷i nYvì ¬n·n ¬i¬i µovnn¬
xì niwnn n>xYn¬ ovo ntY q·¬x xYì nì·¬vì " ¬ìos ¬·vinì Yiìni ox ·x¬ìi > , nt ¬iìnn qìnnY jìì>n: xµì¬ì
n>i o·¬ìo·x ·¬xwi¬ ¬ìo·x ¬i¬Y jìì>n:¬ ¬nx ¬iìnn 쬷i nYvì " ¬ jìx> x ji¬µ 쬷i nYvì yìni nYìv oìnwY nx
i··n ¬nx , nì " n> niwi n " ·i··nn xni niwnn n>xYn nìn xY¬ oìwn ¬ìos x ' YµYµn¬ oìwn ¬·vinì Yiìni
i··n ·n: µovnn i··n , s:i " vx r " w ·Jwn ·xn a " ·n ¬n·n ¬a!a povnn onn xn nipiJ·nn o ' naw :w piJ·nn :in:
x :w piJ·nn ¬io·x i!·a n:vi ' a ¬ ¬nx!5 na a·n5!n ¬iusi naw " ni ow nin·¬5! nJwna inxva x " ¬ a··nn u " x
nipiJ·na . ¬i " x:a :ax nixn !·¬u! oiwn p¬ ¬us x: ·nJ · " ¬io·x i!·a n:vi ¬n·na povnn j·Jv nn ·xnxi x: n
nan p·sJ! , nawnn n5x:n: nr j·Jv nn , wi ìn·n " · o " Yix ¬ìnx ¬n·ni µoìv xYx nin ovìnn xY¬ Y ¬i¬ nY·n
n niw ·n¬w xYx xìn ¬ìo·x " x Yw ì:··n ¬ìo·x 쬷i nYvì ¬ìo·xi µovnn ·¬µn n ' nin ovn·x xYì niwi , xYx
ìniwnn nn··µn: xYw ovon :p:pni :·xin :ain: nJni nawnn n5x:n oiwn ¬ius! piJ·na piJ·n i: q:nnJw
x5 a··n ·nJ povnn a··n " : . xì " oìnx nwµ > ' vY xnY¬ j·nvnw¬ ¬n·ni µ·ov ì:··n¬ ¬nxµ wnn µovnn oYì
n>xYnn xY¬ i··n YµYµnì Y·xìn n¬ìinY n:n q··w xYì nin ovnnì nnw: Yo:w ¬ìo·x 쬷i nYvì ·n ìvxìsY
·Y ·ovnn niwnn ' ni i·n>¬n xYx J5 " p:i : " xi n " v :

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful