You are on page 1of 83

Direccin Xeral de Educacin, Formacin Profesional e Innovacin Educativa

Currculos de FP

Decreto 190/2010 Tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica

Pxina 1 de 83

ndice
Decreto 190/2010, do 14 de outubro, polo que se establece o currculo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. ............................................................................5
CAPTULO I. Disposicins xerais........................................................................................... 7 Artigo 1.- Obxecto................................................................................................................. 7 CAPTULO II. Identificacin do ttulo, perfil profesional, contorno profesional e prospectiva do ttulo no sector ou nos sectores .................................................................................... 7 Artigo 2.- Identificacin. ........................................................................................................ 7 Artigo 3.- Perfil profesional do ttulo. ..................................................................................... 7 Artigo 4.- Competencia xeral. ............................................................................................... 8 Artigo 5.- Competencias profesionais, persoais e sociais. .................................................... 8 Artigo 6.- Relacin de cualificacins e unidades de competencia do Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais includas no ttulo. .............................................................. 9 Artigo 7.- Contorno profesional. .......................................................................................... 10 Artigo 8.- Prospectiva do ttulo no sector ou nos sectores. ................................................. 10 CAPTULO III. Ensinanzas do ciclo formativo e parmetros bsicos de contexto ................ 11 Artigo 9.- Obxectivos xerais. ............................................................................................... 11 Artigo 10.- Mdulos profesionais. ....................................................................................... 12 Artigo 11.- Espazos e equipamentos. ................................................................................. 12 Artigo 12.- Profesorado....................................................................................................... 13 CAPTULO IV. Accesos e vinculacin a outros estudos, e correspondencia de mdulos profesionais coas unidades de competencia............................................................... 13 Artigo 13.- Preferencias para o acceso a este ciclo formativo en relacin coas modalidades e as materias de bacharelato cursadas. ..................................................................... 13 Artigo 14.- Acceso a outros estudos e validacins. ............................................................. 13 Artigo 15.- Validacins e exencins. ................................................................................... 14 Artigo 16.- Correspondencia dos mdulos profesionais coas unidades de competencia para a sa acreditacin, validacin ou exencin. ................................................................ 14 CAPTULO V. Organizacin da imparticin.......................................................................... 15 Artigo 17.- Distribucin horaria. .......................................................................................... 15 Artigo 18.- Unidades formativas. ......................................................................................... 15 Artigo 19.- Mdulo de proxecto. .......................................................................................... 15 Disposicins adicionais........................................................................................................ 15 Primeira.- Oferta nas modalidades semipresencial e a distancia do presente ttulo. ............ 15 Segunda.- Titulacins equivalentes e vinculacin coas capacitacins profesionais. ............ 15 Terceira.- Regulacin do exercicio da profesin. ................................................................. 16 Cuarta.- Accesibilidade universal nas ensinanzas deste ttulo. ............................................ 16 Quinta.- Autorizacin a centros privados para a imparticin das ensinanzas reguladas neste decreto. ...................................................................................................................... 17 Sexta.- Desenvolvemento do currculo................................................................................. 17 Disposicin transitoria.......................................................................................................... 17 nica.- Centros privados con autorizacin para impartir ciclos formativos de formacin profesional. ................................................................................................................. 17 Disposicin derrogatoria ...................................................................................................... 17 nica.- Derrogacin de normas. .......................................................................................... 17 Disposicins derradeiras...................................................................................................... 17
Pxina 2 de 83

Primeira.- Implantacin das ensinanzas recollidas neste decreto. ....................................... 18 Segunda.- Desenvolvemento normativo. ............................................................................. 18 Terceira.- Entrada en vigor. ................................................................................................. 18

1.

Anexo I: mdulos profesionais ..............................................................................19


1.1 Mdulo profesional: representacin grfica en fabricacin mecnica.......................... 19
1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Unidade formativa 1: representacin e especificacin das caractersticas de produtos de fabricacin mecnica......................................................................................................... Error! Marcador no definido. Unidade formativa 2: debuxo asistido por computador (CAD) de produtos mecnicosError! Marcador no definido. Unidade formativa 3: representacin de esquemas de automatizacin............. Error! Marcador no definido. Orientacins pedagxicas .................................................................................. Error! Marcador no definido. Unidade formativa 1: seleccin de elementos de mquinas e materiais .........................................................24 Unidade formativa 2: desenvolvemento de proxectos de produtos mecnicos ...............................................26 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................28 Unidade formativa 1: seleccin de utensilios para procesamento de chapa e estampacin, e materiais para a sa fabricacin ..............................................................................................................................................30 Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de utensilios de procesamento de chapa e estampacin32 Contidos bsicos ..............................................................................................................................................33 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................34 Unidade formativa 1: seleccin de moldes e modelos de fundicin, e materiais para a sa fabricacin.........35 Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de moldes e modelos para fundicin .............................36 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................39 Unidade formativa 1: seleccin de moldes e modelos para a transformacin de polmeros, e materiais para a sa fabricacin ..............................................................................................................................................40 Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de moldes e modelos para polmeros ............................41 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................44 Unidade formativa 1: sistemas e elementos de automatizacin ......................................................................45 Unidade formativa 2: deseo e montaxe de esquemas ...................................................................................47 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................48 Unidade formativa 1: procesos de fabricacin por arranque de labra, mecanizado especial, e corte e conformacin.................................................................................................................................................50 Unidade formativa 2: procesos de fabricacin por fundicin e moldeamento, soldadura, e montaxe e desmontaxe...................................................................................................................................................53 Contidos bsicos ..............................................................................................................................................55 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................56 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin .......................................................................................57 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................59 Unidade formativa 1: prevencin de riscos laborais.........................................................................................60 Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego62 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................65

1.2

Mdulo profesional: deseo de produtos mecnicos .................................................. 24


1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.3

Mdulo profesional: deseo de utensilios de procesamento de chapa e estampacin 30


1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

1.4

Mdulo profesional: deseo de moldes e modelos de fundicin ................................. 35


1.4.1 1.4.2 1.4.3

1.5

Mdulo profesional: deseo de moldes para produtos polimricos ............................. 40


1.5.1 1.5.2 1.5.3

1.6

Mdulo profesional: automatizacin da fabricacin..................................................... 45


1.6.1 1.6.2 1.6.3

1.7

Mdulo profesional: tcnicas de fabricacin mecnica................................................ 50


1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4

1.8

Mdulo profesional: proxecto de deseo de produtos mecnicos ............................... 57


1.8.1 1.8.2

1.9

Mdulo profesional: formacin e orientacin laboral ................................................... 60


1.9.1 1.9.2 1.9.3

1.10 Mdulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora ............................................ 67


1.10.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin .......................................................................................67 1.10.2 Contidos bsicos ..............................................................................................................................................69 Pxina 3 de 83

1.10.3 Orientacins pedagxicas ................................................................................................................................70

1.11 Mdulo profesional: formacin en centros de traballo ................................................. 72


1.11.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin .......................................................................................72

2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anexo II ....................................................................................................................75 Anexo III ...................................................................................................................77 Anexo IV ...................................................................................................................79 Anexo V ....................................................................................................................80 Anexo VI ...................................................................................................................82 Anexo VII ..................................................................................................................83

Pxina 4 de 83

Decreto 190/2010, do 14 de outubro, polo que se establece o currculo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. O Estatuto de Autonoma de Galicia, no seu artigo 31, determina que competencia plena da Comunidade Autnoma de Galicia o regulamento e a administracin do ensino en toda a sa extensin, nos seus niveis e graos, nas sas modalidades e especialidades, sen prexuzo do disposto no artigo 27 da Constitucin e nas leis orgnicas que, conforme o punto primeiro do seu artigo 81, a desenvolvan. A Lei orgnica 5/2002, do 19 de xuo, das cualificacins e da formacin profesional, ten por obxecto a ordenacin dun sistema integral de formacin profesional, cualificacins e acreditacin que responda con eficacia e transparencia s demandas sociais e econmicas a travs das modalidades formativas. A devandita lei establece que a Administracin xeral do Estado, de conformidade co que se dispn no artigo 149.1, 30 e 7 da Constitucin espaola, e logo da consulta ao Consello Xeral de Formacin Profesional, determinar os ttulos de formacin profesional e os certificados de profesionalidade que constituirn as ofertas de formacin profesional referidas ao Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais, creado polo Real decreto 1128/2003, do 5 de setembro, e modificado polo Real decreto 1416/2005, do 25 de novembro, cuxos contidos podern ampliar as administracins educativas no mbito das sas competencias. Establece as mesmo que os ttulos de formacin profesional e os certificados de profesionalidade tern carcter oficial e validez en todo o territorio do Estado e sern expedidos polas administracins competentes, a educativa e a laboral respectivamente. A Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, establece no seu captulo III que se entende por currculo o conxunto de obxectivos, competencias bsicas, contidos, mtodos pedagxicos e criterios de avaliacin de cada unha das ensinanzas reguladas pola citada lei. No seu captulo V establece as directrices xerais da formacin profesional inicial e dispn que o Goberno, logo da consulta s comunidades autnomas, establecer as titulacins correspondentes aos estudos de formacin profesional, as como os aspectos bsicos do currculo de cada unha delas. O Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sistema educativo, estableceu no seu captulo II a estrutura dos ttulos de formacin profesional, tomando como base o Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais, as directrices fixadas pola Unin Europea e outros aspectos de interese social. No seu captulo IV, dedicado definicin do currculo polas administracins educativas en desenvolvemento do artigo 6.3 da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, establece que as administracins educativas, no mbito das sas competencias, establecern os currculos correspondentes ampliando e contextualizando os contidos dos ttulos realidade socioeconmica do territorio da sa competencia, e respectando o seu perfil profesional. O Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sistema educativo de Galicia, determina nos seus captuPxina 5 de 83

los III e IV, dedicados ao currculo e a organizacin das ensinanzas, a estrutura que deben seguir os currculos e os mdulos profesionais dos ciclos formativos na comunidade autnoma de Galicia. Publicado o Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica e as sas correspondentes ensinanzas mnimas, e de acordo co seu artigo 10.2, correspndelle Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria establecer o currculo correspondente no mbito da comunidade autnoma de Galicia. Consonte o anterior, o presente decreto desenvolve o currculo do ciclo formativo de formacin profesional de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. Este currculo adapta a nova titulacin ao campo profesional e de traballo da realidade socioeconmica galega e s necesidades de cualificacin do sector produtivo canto a especializacin e polivalencia, e posibilita unha insercin laboral inmediata e unha proxeccin profesional futura. Para estes efectos, e de acordo co establecido no citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo de 2010, determnase a identificacin do ttulo, o seu perfil profesional, o contorno profesional, a prospectiva do ttulo no sector ou nos sectores, as ensinanzas do ciclo formativo, a correspondencia dos mdulos profesionais coas unidades de competencia para a sa acreditacin, validacin ou exencin, as como os parmetros do contexto formativo para cada mdulo profesional no que se refire a espazos, equipamentos, titulacins e especialidades do profesorado, e as sas equivalencias para efectos de docencia. As mesmo, determnanse os accesos a outros estudos, as modalidades e as materias de bacharelato que facilitan a conexin co ciclo formativo, as validacins, exencins e equivalencias, e a informacin sobre os requisitos necesarios segundo a lexislacin vixente para o exercicio profesional, cando proceda. O currculo que se establece no presente decreto desenvlvese tendo en conta o perfil profesional do ttulo a travs dos obxectivos xerais que o alumnado debe alcanzar ao finalizar o ciclo formativo e os obxectivos propios de cada mdulo profesional, expresados a travs dunha serie de resultados de aprendizaxe, entendidos como as competencias que deben adquirir os alumnos e as alumnas nun contexto de aprendizaxe, que lles han permitir conseguir os logros profesionais necesarios para desenvolver as sas funcins con xito no mundo laboral. Asociado a cada resultado de aprendizaxe establcese unha serie de contidos de tipo conceptual, procedemental e actitudinal redactados de xeito integrado, que han proporcionar o soporte de informacin e destreza precisos para lograr as competencias profesionais, persoais e sociais propias do perfil do ttulo. Neste sentido, a inclusin do mdulo de formacin en centros de traballo posibilita que o alumnado complete a formacin adquirida no centro educativo mediante a realizacin dun conxunto de actividades de producin e/ou de servizos en situacins reais de traballo no contorno produtivo do centro, de acordo coas exixencias derivadas do Sistema Nacional de Cualificacins e Formacin Profesional. O mdulo de proxecto que se incle neste ciclo formativo permitir integrar de forma global os aspectos mis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais caractersticas do ttulo que se abordaron no resto dos mdulos profesionais, con aspectos relativos ao exercicio profesional e xestin empresarial.
Pxina 6 de 83

A formacin relativa prevencin de riscos laborais dentro do mdulo de formacin e orientacin laboral aumenta a empregabilidade do alumnado que supere estas ensinanzas e facilita a sa incorporacin ao mundo do traballo, ao capacitalo para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes s que precisan as actividades de nivel bsico en prevencin de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevencin. De acordo co artigo 10 do citado Decreto 114/2010, do 1 de xullo, establcese a divisin de determinados mdulos profesionais en unidades formativas de menor duracin, coa finalidade de facilitar a formacin ao longo da vida, respectando, en todo caso, a necesaria coherencia da formacin asociada a cada unha delas. De conformidade co exposto, por proposta do conselleiro de Educacin e Ordenacin Universitaria, no exercicio da facultade outorgada polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da sa Presidencia, modificada polas Leis 11/1988, do 20 de outubro, 2/2007, do 28 de marzo e 12/2007, do 27 de xullo, conforme os ditames do Consello Galego de Formacin Profesional e do Consello Escolar de Galicia, e logo de deliberacin do Consello da Xunta de Galicia, na sa reunin do da catorce de outubro de dous mil dez, DISPOO CAPTULO I. Disposicins xerais Artigo 1.- Obxecto. O presente decreto establece o currculo que ser de aplicacin na Comunidade Autnoma de Galicia para as ensinanzas de formacin profesional relativas ao ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica, determinado polo Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro. CAPTULO II. Identificacin do ttulo, perfil profesional, contorno profesional e prospectiva do ttulo no sector ou nos sectores Artigo 2.- Identificacin. O ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica identifcase polos seguintes elementos:
Denominacin: deseo en fabricacin mecnica. Nivel: formacin profesional de grao superior. Duracin: 2.000 horas. Familia profesional: fabricacin mecnica. Referente europeo: CINE 5b (Clasificacin Internacional Normalizada da

Educacin). Artigo 3.- Perfil profesional do ttulo.


Pxina 7 de 83

O perfil profesional do ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica determnase pola sa competencia xeral, polas sas competencias profesionais, persoais e sociais, as como pola relacin de cualificacins e, de ser o caso, unidades de competencia do Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais includas no ttulo. Artigo 4.- Competencia xeral. A competencia xeral deste ttulo consiste en desear produtos de fabricacin mecnica, utensilios de procesamento de chapa, moldes e modelos para polmeros, fundicin, forxa, estampacin ou pulvimetalurxia, asegurando a calidade, e cumprindo a normativa de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental. Artigo 5.- Competencias profesionais, persoais e sociais. As competencias profesionais, persoais e sociais deste ttulo son as que se relacionan a seguir: a) Idear solucins construtivas de produtos de fabricacin mecnica realizando os clculos necesarios para o seu dimensionamento, e establecer os plans de proba. b) Elaborar, organizar e manter actualizada a documentacin tcnica necesaria para a fabricacin dos produtos deseados. c) Seleccionar os compoentes e os materiais en funcin do uso, dos requisitos de fabricacin e do resultado dos clculos tcnicos realizados, utilizando catlogos de produtos industriais ou outras fontes de informacin multilinge. d) Establecer o plan de ensaios necesarios e de homologacin para asegurar o cumprimento dos requisitos establecidos. e) Definir a automatizacin da solucin formulada, determinando as sas funcins e os seus parmetros. f) Debuxar os planos de conxunto e de fabricacin segundo as normas de debuxo industrial, utilizando equipamentos e software de CAD. g) Realizar modificacins ao deseo en funcin dos problemas detectados na fabricacin do prototipo. h) Mellorar o deseo dos moldes realizando a simulacin do proceso de enchemento e arrefriamento destes, para garantir a calidade dos produtos moldeados, o ptimo aproveitamento do tempo do proceso e os recursos enerxticos utilizados. i) Elaborar, organizar e manter actualizada a documentacin tcnica complementaria aos planos do proxecto (instrucins de uso e mantemento, esquemas, repostos, etc.) utilizando medios ofimticos. j) Resolver as incidencias relativas sa actividade, identificando as sas causas e tomando decisins de xeito responsable. k) Adaptarse a diferentes postos de traballo e a novas situacins laborais, orixinados por cambios tecnolxicos e organizativos nos procesos produtivos. l) Potenciar a innovacin, a mellora e a adaptacin aos cambios dos membros
Pxina 8 de 83

do equipo, para aumentar a competitividade. m) Exercer os dereitos e cumprir as obrigas derivadas das relacins laborais, de acordo co establecido na lexislacin. n) Crear e xestionar unha pequena empresa, realizando un estudo de viabilidade de produtos, de planificacin da producin e de comercializacin. ) Xestionar a propia carreira profesional, analizando as oportunidades de emprego, de autoemprego e de aprendizaxe. o) Participar de xeito activo na vida econmica, social e cultural, cunha actitude crtica e de responsabilidade. Artigo 6.- Relacin de cualificacins e unidades de competencia do Catlogo Nacional de Cualificacins Profesionais includas no ttulo. 1. Cualificacins profesionais completas includas no ttulo: a) Deseo de produtos de fabricacin mecnica, FME037_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:
UC0105_3: Desear produtos de fabricacin mecnica. UC0106_3: Automatizar os produtos de fabricacin mecnica. UC0107_3: Elaborar a documentacin tcnica dos produtos de fabricacin

mecnica. b) Deseo de utensilios de procesamento de chapa, FME038_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:
UC0108_3: Desear utensilios para o procesamento de chapa. UC0109_3: Automatizar os procesos operativos dos utensilios de procesa-

mento de chapa.
UC0110_3: Elaborar a documentacin tcnica do utensilio.

c) Deseo de moldes e modelos, FME039_3 (Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro), que abrangue as seguintes unidades de competencia:
UC0111_3: Desear moldes e modelos para o proceso de fundicin ou forxa. UC0112_3: Automatizar os procesos operativos do molde. UC0113_3: Elaborar a documentacin tcnica do molde ou modelo.

2. Cualificacins profesionais incompletas: a) Organizacin e control da transformacin de polmeros termoplsticos, QUI246_3 (Real decreto 730/2007, do 8 de xuo):
UC0780_3: Participar no deseo, na verificacin e na mellora de moldes e

utensilios para a transformacin de polmeros. b) Organizacin e control da transformacin de caucho, QUI244_3 (Real decreto 730/2007, do 8 de xuo):
Pxina 9 de 83

UC0780_3: Participar no deseo, na verificacin e na mellora de moldes e

utensilios para a transformacin de polmeros. c) Organizacin e control da transformacin de polmeros termoestables e os seus compostos, QUI245_3 (Real decreto 730/2007, do 8 de xuo):
UC0784_3: Desear e construr moldes e modelos de resina para a transfor-

macin de termoestables e materiais compostos de matriz polimrica. Artigo 7.- Contorno profesional. 1. Este profesional exerce a sa actividade no sector das industrias transformadoras de metais, polmeros, elastmeros e materiais compostos relacionadas cos subsectores de construcin de maquinaria e equipamento mecnico, de material e equipamento elctrico, electrnico e ptico, e de material de transporte encadrado no sector industrial. 2. As ocupacins e os postos de traballo mis salientables son os seguintes:
Delineante proxectista. Tcnico/a en CAD. Tcnico/a en desenvolvemento de produtos. Tcnico/a en desenvolvemento de matrices. Tcnico/a en desenvolvemento de utensilios. Tcnico/a en desenvolvemento de moldes. Tcnico/a de desenvolvemento de produtos e moldes.

Artigo 8.- Prospectiva do ttulo no sector ou nos sectores. 1. As estruturas organizativas tenden a configurarse sobre a base de decisins descentralizadas, traballo en equipo e asuncin de funcins anteriormente asignadas a outros departamentos, como calidade, loxstica, mantemento, producin, etc. 2. Un aspecto importante deste perfil ser a relacin participativa con provedores e clientes para tratar aspectos tcnicos e econmicos. 3. A evolucin tecnolxica tende ao uso e o desenvolvemento de novos mtodos de deseo mediante software participativo de integracin entre deseo e producin, mediante a aplicacin xeneralizada das tecnoloxas da informacin e da comunicacin (TIC). 4. O desenvolvemento de software sectorizado permitir a obtencin de metodoloxas de deseo modulares e adaptables, que axilizarn as etapas de deseo dun xeito adaptado s necesidades concretas de cada sector. 5. A implantacin das tcnicas de prototipacin rpida a nivel industrial continuar evolucionando. A curto prazo xeneralizarase o uso da prototipacin rpida, e a fabricacin de prototipos mediante estas tecnoloxas ir reducindo os tempos de conceptualizacin, deseo e validacin de produtos. 6. Tndese crecente utilizacin no deseo de materiais sustentables e de tecnoloxas de fabricacin limpas.
Pxina 10 de 83

7. Tndese, as mesmo, ao deseo de mquinas ferramenta adaptadas a sectores especficos de fabricacin mecnica, as como de mquinas ferramenta con reducin de tempos de ciclo relacionadas coa integracin de sistemas de control do proceso de fabricacin e coa ergonoma. CAPTULO III. Ensinanzas do ciclo formativo e parmetros bsicos de contexto Artigo 9.- Obxectivos xerais. Os obxectivos xerais deste ciclo formativo son os seguintes: a) Realizar clculos de dimensionamento e definir plans de probas para o deseo de produtos de fabricacin mecnica. b) Aplicar tcnicas de debuxo para a elaboracin de planos e definir especificacins tcnicas para o deseo de produtos. c) Identificar compoentes normalizados e materiais comerciais, tendo en conta a relacin entre as sas caractersticas e o seu uso, para os seleccionar no deseo do produto. d) Planificar probas e verificacins, definindo a sa realizacin para a homologacin do produto deseado. e) Definir caractersticas de funcionamento de sistemas de fabricacin mecnica, establecendo ou seu ciclo de actividade, seleccionando os seus compoentes e realizando os esquemas de potencia e mando, para automatizar a solucin formulada. f) Aplicar tcnicas de traballo con CAD segundo as normas de debuxo industrial, para elaborar planos de conxunto e de fabricacin. g) Identificar as limitacins de fabricacin, analizando as capacidades das mquinas e os procesos na fabricacin de prototipos, para realizar modificacins no deseo do produto. h) Definir moldes, simulando o proceso de enchemento e arrefriamento para axustar o seu deseo. i) Utilizar ferramentas informticas para a elaboracin, a organizacin e o mantemento da documentacin tcnica de fabricacin de produtos mecnicos, e da documentacin complementaria de uso destes. j) Relacionar os indicadores de valoracin coa adaptacin aos cambios do equipo de traballo na mellora e na innovacin dos procesos, para aumentar a competitividade. k) Definir posibles combinacins do traballo en equipo, para dar resposta a incidencias na actividade e cumprir os obxectivos da producin. l) Identificar novas competencias analizando os cambios tecnolxicos e organizativos, definir as actuacins necesarias para as conseguir e adaptarse a diferentes postos de traballo. m) Recoecer os dereitos e os deberes como axente activo na sociedade, analiPxina 11 de 83

zando o marco legal que regula as condicins sociais e laborais para participar na cidadana democrtica. n) Recoecer as oportunidades de negocio, identificando e analizando demandas do mercado, para crear e xestionar unha pequena empresa. ) Identificar e valorar as oportunidades de aprendizaxe e de emprego, analizando as ofertas e as demandas do mercado laboral, para xestionar a propia carreira profesional. o) Analizar e valorar a participacin, o respecto, a tolerancia e a igualdade de oportunidades, para facer efectivo o principio de igualdade entre homes e mulleres. Artigo 10.- Mdulos profesionais. Os mdulos profesionais deste ciclo formativo, que se desenvolven no anexo I do presente decreto, son os que se relacionan a seguir:
MP0245. Representacin grfica en fabricacin mecnica. MP0427. Deseo de produtos mecnicos. MP0428. Deseo de utensilios de procesamento de chapa e estampacin. MP0429. Deseo de moldes e modelos de fundicin. MP0430. Deseo de moldes para produtos polimricos. MP0431. Automatizacin da fabricacin. MP0432. Tcnicas de fabricacin mecnica. MP0433. Proxecto de deseo de produtos mecnicos. MP0434. Formacin e orientacin laboral. MP0435. Empresa e iniciativa emprendedora. MP0436. Formacin en centros de traballo.

Artigo 11.- Espazos e equipamentos. 1. Os espazos e os equipamentos mnimos necesarios para o desenvolvemento das ensinanzas deste ciclo formativo son os establecidos no anexo II deste decreto. 2. Os espazos formativos establecidos respectarn a normativa sobre prevencin de riscos laborais, a normativa sobre seguridade e sade no posto de traballo, e cantas outras normas sexan de aplicacin. 3. Os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por diferentes grupos de alumnado que curse o mesmo ou outros ciclos formativos, ou etapas educativas. 4. Non cmpre que os espazos formativos identificados se diferencien mediante pechamentos. 5. A cantidade e as caractersticas dos equipamentos que se inclen en cada espazo deber estar en funcin do nmero de alumnos e alumnas, e han ser os necesarios e suficientes para garantir a calidade do ensino e a adquisicin dos rePxina 12 de 83

sultados de aprendizaxe. 6. O equipamento dispor da instalacin necesaria para o seu correcto funcionamento, cumprir as normas de seguridade e prevencin de riscos, e cantas outras sexan de aplicacin, e respectaranse os espazos ou as superficies de seguridade que exixan as mquinas en funcionamento. Artigo 12.- Profesorado. 1. A docencia dos mdulos profesionais que constiten as ensinanzas deste ciclo formativo correspndelle ao profesorado do corpo de catedrticos de ensino secundario, do corpo de profesorado de ensino secundario e do corpo de profesorado tcnico de formacin profesional, segundo proceda, das especialidades establecidas no anexo III A) deste decreto. 2. As titulacins requiridas para acceder aos corpos docentes citados son, con carcter xeral, as establecidas no artigo 13 do Real decreto 276/2007, do 23 de febreiro, polo que se aproba o regulamento de ingreso, accesos e adquisicin de novas especialidades nos corpos docentes a que se refire a Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, e se regula o rxime transitorio de ingreso a que se refire a disposicin transitoria decimo stima da devandita lei. As titulacins equivalentes s anteriores para efectos de docencia, para as especialidades do profesorado son as recollidas no anexo III B) do presente decreto. 3. As titulacins requiridas para a imparticin dos mdulos profesionais que formen o ttulo, para o profesorado dos centros de titularidade privada ou de titularidade pblica doutras administracins distintas das educativas, concrtanse no anexo III C) do presente decreto. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria establecer un procedemento de habilitacin para exercer a docencia, no que se exixir o cumprimento dalgn dos seguintes requisitos:
Que as ensinanzas conducentes s titulacins citadas engloben os obxectivos

dos mdulos profesionais.


Que se acredite mediante certificacin unha experiencia laboral de, polo me-

nos, tres anos no sector vinculado familia profesional, realizando actividades produtivas en empresas relacionadas implicitamente cos resultados de aprendizaxe. CAPTULO IV. Accesos e vinculacin a outros estudos, e correspondencia de mdulos profesionais coas unidades de competencia Artigo 13.- Preferencias para o acceso a este ciclo formativo en relacin coas modalidades e as materias de bacharelato cursadas. Ter preferencia para acceder a este ciclo formativo o alumnado que cursara a modalidade de bacharelato de ciencias e tecnoloxa Artigo 14.- Acceso a outros estudos e validacins.
Pxina 13 de 83

1. O ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica permite o acceso directo para cursar calquera outro ciclo formativo de grao superior, nas condicins de acceso que se establezan. 2. Este ttulo permite o acceso directo s ensinanzas conducentes aos ttulos universitarios de grao nas condicins de admisin que se establezan. 3. Para os efectos de facilitar o rxime de validacins entre este ttulo e as ensinanzas universitarias de grao, asgnanse 120 crditos ECTS distribudos entre os mdulos profesionais deste ciclo formativo. Artigo 15.- Validacins e exencins. 1. As validacins de mdulos profesionais dos ttulos de formacin profesional establecidos ao abeiro da Lei orgnica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenacin xeneral do sistema educativo, cos mdulos profesionais dos ttulos establecidos ao abeiro da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, establcense no anexo IV do presente decreto. 2. Sern obxecto de validacin os mdulos profesionais comns a varios ciclos formativos, de igual denominacin, duracin, contidos, obxectivos expresados como resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin, establecidos nos reais decretos polos que se fixan as ensinanzas mnimas dos ttulos de formacin profesional. Malia o anterior, e consonte o artigo 45.2 do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, quen superara o mdulo profesional de formacin e orientacin laboral, ou o mdulo profesional de empresa e iniciativa emprendedora en calquera dos ciclos formativos correspondentes aos ttulos establecidos ao abeiro da Lei orgnica 2/2006, do 3 de maio, de educacin, ter validados os devanditos mdulos en calquera outro ciclo formativo establecido ao abeiro da mesma lei. 3. O mdulo profesional de formacin e orientacin laboral de calquera ttulo de formacin profesional poder ser obxecto de validacin sempre que se cumpran os requisitos establecidos no artigo 45.3 do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, que se acredite polo menos un ano de experiencia laboral e se posa o certificado de tcnico en prevencin de riscos laborais, nivel bsico, expedido consonte o disposto no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevencin. 4. De acordo co establecido no artigo 49 do Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, poder determinarse a exencin total ou parcial do mdulo profesional de formacin en centros de traballo pola sa correspondencia coa experiencia laboral, sempre que se acredite unha experiencia relacionada con este ciclo formativo nos termos previstos no devandito artigo. Artigo 16.- Correspondencia dos mdulos profesionais coas unidades de competencia para a sa acreditacin, validacin ou exencin. 1. A correspondencia das unidades de competencia cos mdulos profesionais que forman as ensinanzas deste ttulo para a sa validacin ou exencin queda determinada no anexo V A) deste decreto. 2. A correspondencia dos mdulos profesionais que forman as ensinanzas deste
Pxina 14 de 83

ttulo coas unidades de competencia para a sa acreditacin queda determinada no anexo V B) deste decreto. CAPTULO V. Organizacin da imparticin Artigo 17.- Distribucin horaria. Os mdulos profesionais deste ciclo formativo organizaranse polo rxime ordinario segundo se establece no anexo VI deste decreto. Artigo 18.- Unidades formativas. 1. Consonte o artigo 10 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional no sistema educativo de Galicia, e coa finalidade de facilitar a formacin ao longo da vida e servir de referente para a sa imparticin, establcese no anexo VII a divisin de determinados mdulos profesionais en unidades formativas de menor duracin. 2. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria ha determinar os efectos acadmicos da divisin dos mdulos profesionais en unidades formativas. Artigo 19.- Mdulo de proxecto. 1. O mdulo de proxecto includo no currculo deste ciclo formativo ten por finalidade a integracin efectiva dos aspectos mis salientables das competencias profesionais, persoais e sociais caractersticas do ttulo que se abordaron no resto dos mdulos profesionais, xunto con aspectos relativos ao exercicio profesional e xestin empresarial. Organizarase sobre a base da titora individual e colectiva. A atribucin docente ser a cargo do profesorado que imparta docencia no ciclo formativo. 2. Desenvolverase logo da avaliacin positiva de todos os mdulos profesionais de formacin no centro educativo, coincidindo coa realizacin dunha parte do mdulo profesional de formacin en centros de traballo e avaliarase unha vez cursado este, co obxecto de posibilitar a incorporacin das competencias adquiridas nel.

Disposicins adicionais Primeira.- Oferta nas modalidades semipresencial e a distancia do presente ttulo. A imparticin das ensinanzas dos mdulos profesionais deste ciclo formativo nas modalidades semipresencial ou a distancia, que se ofrecern unicamente polo rxime para as persoas adultas, ha requirir a autorizacin previa da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria, conforme o procedemento que se estableza. Segunda.- Titulacins equivalentes e vinculacin coas capacitacins profePxina 15 de 83

sionais. 1. Os ttulos que se relacionan deseguido tern os mesmos efectos profesionais e acadmicos que o ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica, establecido no Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro, cuxo currculo para Galicia se desenvolve no presente decreto:
Ttulo de tcnico especialista en deseo industrial, rama de delineacin, da

Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educacin e financiamento da reforma educativa.


Ttulo de tcnico especialista en delineacin industrial, rama de delineacin,

da Lei 14/1970, do 4 de agosto, xeral de educacin e financiamento da reforma educativa.


Ttulo de tcnico superior en desenvolvemento de proxectos mecnicos, es-

tablecido polo Real decreto 2416/1994, do 16 de decembro. 2. A formacin establecida neste decreto no mdulo profesional de formacin e orientacin laboral capacita para levar a cabo responsabilidades profesionais equivalentes s que precisan as actividades de nivel bsico en prevencin de riscos laborais, establecidas no Real decreto 39/1997, do 17 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento dos servizos de prevencin. Terceira.- Regulacin do exercicio da profesin. 1. De conformidade co establecido no Real decreto 1538/2006, do 15 de decembro, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sistema educativo, os elementos recollidos no presente decreto non constiten regulacin do exercicio de profesin titulada ningunha. 2. As mesmo, as equivalencias de titulacins acadmicas establecidas no punto 1 da disposicin adicional segunda deste decreto entenderanse sen prexuzo do cumprimento das disposicins que habilitan para o exercicio das profesins reguladas. Cuarta.- Accesibilidade universal nas ensinanzas deste ttulo. 1. A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria garantir que o alumnado poida acceder e cursar este ciclo formativo nas condicins establecidas na disposicin derradeira dcima da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminacin e accesibilidade universal das persoas con discapacidade. 2. As programacins didcticas que desenvolvan o currculo establecido no presente decreto debern ter en conta o principio de deseo para todos. Para tal efecto, han recoller as medidas necesarias co fin de que o alumnado poida conseguir a competencia xeral do ttulo, expresada a travs das competencias profesionais, persoais e sociais, as como os resultados de aprendizaxe de cada un dos mdulos profesionais. En calquera caso, estas medidas non podern afectar de forma significativa consecucin dos resultados de aprendizaxe previstos para cada un dos mdulos
Pxina 16 de 83

profesionais. Quinta.- Autorizacin a centros privados para a imparticin das ensinanzas reguladas neste decreto. A autorizacin a centros privados para a imparticin das ensinanzas deste ciclo formativo exixir que desde o inicio do curso escolar se cumpran os requisitos de profesorado, espazos e equipamentos regulados neste decreto. Sexta.- Desenvolvemento do currculo. 1. O currculo establecido neste decreto require un posterior desenvolvemento a travs das programacins didcticas elaboradas polo equipo docente do ciclo formativo, consonte o establecido no artigo 34 do Decreto 114/2010, do 1 de xullo, polo que se establece a ordenacin xeral da formacin profesional do sistema educativo de Galicia. Estas programacins concretarn e adaptarn o currculo ao contorno socioeconmico do centro, tomando como referencia o perfil profesional do ciclo formativo a travs dos seus obxectivos xerais e dos resultados de aprendizaxe establecidos para cada mdulo profesional. 2. Os centros educativos desenvolvern o presente currculo de acordo co establecido no artigo 9 do Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingismo no ensino non universitario de Galicia.

Disposicin transitoria nica.- Centros privados con autorizacin para impartir ciclos formativos de formacin profesional. A autorizacin concedida aos centros educativos de titularidade privada para impartir as ensinanzas do ttulo ao que se fai referencia no artigo 1.2 do Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica, entenderase referida s ensinanzas reguladas no presente decreto.

Disposicin derrogatoria nica.- Derrogacin de normas. Quedan derrogadas todas as disposicins de igual ou inferior rango que se opoan ao disposto neste decreto.

Disposicins derradeiras

Pxina 17 de 83

Primeira.- Implantacin das ensinanzas recollidas neste decreto. 1. No curso 2010-2011 implantarase o primeiro curso polo rxime ordinario e deixar de impartirse o primeiro curso das ensinanzas do ttulo a que se fai referencia no artigo 1.2 do Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. 2. No curso 2011-2012 implantarase o segundo curso polo rxime ordinario e deixar de impartirse o segundo curso das ensinanzas do ttulo a que se fai referencia no artigo 1.2 do Real decreto 1630/2009, do 30 de outubro, polo que se establece o ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. 3. No curso 2010-2011 implantaranse as ensinanzas reguladas no presente decreto polo rxime para as persoas adultas. Segunda.- Desenvolvemento normativo. 1. Autorzase a persoa titular da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria para ditar as disposicins que sexan necesarias para a execucin e o desenvolvemento do establecido neste decreto. 2. Autorzase a persoa titular da Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria a modificar o anexo II B), relativo a equipamentos, cando por razns de obsolescencia ou actualizacin tecnolxica as se xustifique. Terceira.- Entrada en vigor. O presente decreto entrar en vigor o da seguinte ao da sa publicacin no Diario Oficial de Galicia. Santiago de Compostela, catorce de outubro de dous mil dez Alberto Nez Feijo Presidente

Jess Vzquez Abad Conselleiro de Educacin e Ordenacin Universitaria

Pxina 18 de 83

1.
1.1

Anexo I: mdulos profesionais


Mdulo profesional: representacin grfica en fabricacin mecnica
Equivalencia en crditos ECTS: 9. Cdigo: MP0245. Duracin: 213 horas.

1.1.1

Unidade formativa 1: representacin e especificacin das caractersticas de produtos de fabricacin mecnica


Cdigo: MP0245_13. Duracin: 100 horas.

1.1.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Debuxa produtos de fabricacin mecnica aplicando normas de representacin grfica. CA1.1. Seleccionouse o sistema de representacin grfica mis acado para representar o produto, en funcin da informacin que se desexe amosar. CA1.2. Preparronse os instrumentos de representacin e os soportes necesarios. CA1.3. Elaborouse un esbozo a man alzada segundo as normas de representacin grfica. CA1.4. Elixiuse a escala en funcin do tamao dos obxectos que se representen. CA1.5. Realizronse as vistas mnimas necesarias para visualizar o produto. CA1.6. Representronse os detalles con identificacin da sa escala e da posicin na peza. CA1.7. Realizronse os cortes e as seccins que cumpran para representar todas as partes ocultas do produto. CA1.8. Representronse despezamentos de conxunto. CA1.9. Representronse estruturas metlicas. CA1.10. Tivronse en conta as normas de representacin grfica para determinar o tipo e o grosor da lia en funcin do que represente. CA1.11. Pregronse planos seguindo normas especficas. RA2. Establece caractersticas de produtos de fabricacin mecnica interpretando especificacins tcnicas segundo as normas. CA2.1. Seleccionouse o tipo de cota tendo en conta a funcin do produto ou o seu proceso de fabricacin. CA2.2. Representronse cotas segundo as normas de representacin grfica. CA2.3. Representronse tolerancias dimensionais segundo as normas especficas. CA2.4. Calculronse os tipos de axustes en funcin das tolerancias dimensionais, seguindo a normativa aplicable.

Pxina 19 de 83

CA2.5. Representronse smbolos normalizados para definir as tolerancias xeomtricas. CA2.6. Representronse no plano acabamentos superficiais seguindo a normativa aplicable. CA2.7. Representouse no plano a listaxe de pezas e indicronse materiais, denominacin, etc., seguindo a normativa de aplicacin. CA2.8. Representronse no plano tratamentos e as sas zonas de aplicacin consonte a normativa. CA2.9. Representronse elementos normalizados conforme a normativa de aplicacin (perfs, parafusos, pasadores, chavetas, guas, soldaduras, etc.). CA2.10. Interpretronse planos en idiomas estranxeiros.
1.1.1.2 Contidos bsicos BC1. Representacin de produtos de fabricacin mecnica

Normalizacin e normas de debuxo industrial. Formatos normalizados. Tcnicas de esbozamento a man alzada. Sistemas de representacin: sistema didrico; perspectivas cabaleira e axonomtrica (isomtrica), etc. Lias normalizadas. Escalas. Planos de conxunto e despezamento. Sistemas de representacin grfica: sistemas europeo e americano. Vistas. Cortes, seccins e roturas. Valoracin da orde e a limpeza na realizacin do esbozo. Pregamento de planos. Desenvolvemento metdico do traballo. Valoracin do traballo en equipo.
BC2. Especificacin das caractersticas de produtos de fabricacin mecnica

Simboloxa para os procesos de fabricacin mecnica. Simboloxa de tratamentos. Cotas. Representacin de tolerancias dimensionais, xeomtricas e superficiais. Acabamentos superficiais. Representacin de tratamentos trmicos, termoqumicos e electroqumicos. Representacin de formas e elementos normalizados: perfs, pasadores, chavetas, roscas, guas, soldaduras, etc. Utilizacin de catlogos comerciais. Listaxe de pezas: materiais, denominacin, dimensins, etc.
Pxina 20 de 83

Interpretacin de planos en idiomas estranxeiros.

1.1.2

Unidade formativa 2: debuxo asistido por computador (CAD) de produtos mecnicos


Cdigo: MP0245_23. Duracin: 70 horas.

1.1.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Elabora documentacin grfica para a fabricacin de produtos mecnicos utilizando aplicacins de debuxo asistido por computador. CA1.1. Seleccionronse opcins e preferencias do CAD en funcin das caractersticas da representacin que cumpra realizar. CA1.2. Creronse capas de debuxo para facilitar a identificacin das partes da representacin grfica. CA1.3. Representronse obxectos en das e en tres dimensins. CA1.4. Representronse sistemas ismetricos de tubaxes por medio de CAD. CA1.5. Utilizronse os elementos contidos en libraras especficas. CA1.6. Representronse as cotas e as tolerancias dimensionais, xeomtricas e superficiais da peza ou do conxunto, consonte a normativa de aplicacin. CA1.7. Asignronselles restricins s pezas para simular a sa montaxe e o seu movemento. CA1.8. Simulouse a interaccin entre as pezas dun conxunto para verificar a sa montaxe e a sa funcionalidade. CA1.9. Importronse e exportronse ficheiros posibilitando o traballo en grupo e a cesin de datos para outras aplicacins. CA1.10. Imprimronse e pregronse os planos seguindo as normas de representacin grfica.
1.1.2.2 Contidos bsicos BC1. Debuxo asistido por computador (CAD) de produtos mecnicos

Programas de CAD. Configuracin do software. Xestin de capas. Ordes de debuxo de entidades. Ordes de modificacin. Ordes de cotas. Raiado e sombreado. Opcins e ordes de superficies. Opcins e ordes de slidos. Libraras de produtos. Asignacin de materiais e propiedades. Asignacin de restricins. Representacin de obxectos en isomtrico.
Pxina 21 de 83

Representacin de obxectos en 2D e 3D. Xestin de ficheiros de debuxo. Impresin.

1.1.3

Unidade formativa 3: representacin de esquemas de automatizacin


Cdigo: MP0245_33. Duracin: 43 horas.

1.1.3.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Representa sistemas de automatizacin pneumticos, hidrulicos e elctricos aplicando normas de representacin, e especifica a informacin bsica de equipamentos e elementos. CA1.1. Identificronse os xeitos de representar un esquema de automatizacin. CA1.2. Debuxronse os smbolos pneumticos e hidrulicos segundo normas de representacin grfica. CA1.3. Debuxronse os smbolos elctricos e electrnicos segundo normas de representacin grfica. CA1.4. Realizronse listaxes de compoentes dos sistemas. CA1.5. Utilizronse referencias comerciais para definir os compoentes da instalacin. CA1.6. Representronse valores de funcionamento da instalacin e as sas tolerancias. CA1.7. Representronse as conexins e as etiquetas de conexin de instalacins.
1.1.3.2 Contidos bsicos BC1. Representacin de esquemas de automatizacin

Identificacin de compoentes en esquemas pneumticos e hidrulicos. Identificacin de compoentes en esquemas elctricos e programables. Simboloxa de elementos pneumticos e hidrulicos. Simboloxa de elementos elctricos, electrnicos e programables. Simboloxa de conexins entre compoentes. Etiquetas de conexins. Desenvolvemento metdico do traballo.

1.1.4

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn parte da formacin necesaria para desempear a funcin de deseo en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como: Esbozamento de obxectos de fabricacin mecnica.

Pxina 22 de 83

Aplicacin de tcnicas de debuxo asistido por computador (CAD) para a realizacin grfica en planos de pezas e conxuntos de fabricacin mecnica. Representacin grfica segundo normativa para a cotacin, elementos normalizados, acabamentos superficiais, representacin de esquemas de automatizacin, etc. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse na representacin de pezas e conxuntos de fabricacin mecnica. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais a), b) e c) do ciclo formativo e as competencias a), b) e c). As lias de actuacin no proceso ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Interpretacin de informacin tcnica. Representacin grfica de produtos de fabricacin mecnica utilizando tiles de debuxo e programas de deseo asistido por computador (CAD).

Pxina 23 de 83

1.2

Mdulo profesional: deseo de produtos mecnicos


Equivalencia en crditos ECTS: 18. Cdigo: MP0427. Duracin: 320 horas.

1.2.1

Unidade formativa 1: seleccin de elementos de mquinas e materiais


Cdigo: MP0427_12. Duracin: 100 horas.

1.2.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Selecciona elementos, utensilios e mecanismos empregados en sistemas mecnicos e procesos de fabricacin, e analiza a sa funcionalidade e o seu comportamento. CA1.1. Identificronse elementos comerciais utilizados nos sistemas mecnicos. CA1.2. Relacionronse os mecanismos coas transformacins do movemento que produzan. CA1.3. Identificronse os rganos de transmisin e a sa funcin nas cadeas cinemticas. CA1.4. Relacionronse os elementos de mquinas coa sa funcin. CA1.5. Identificronse solucins de utensilios para o mecanizado de pezas. CA1.6. Identificronse os elementos comerciais utilizados no deseo de utensilios de mecanizado. CA1.7. Contemplronse os efectos da lubricacin no comportamento dos elementos e dos rganos. CA1.8. Identificronse os sistemas de lubricacin e os seus compoentes. RA2. Selecciona materiais para a fabricacin de produtos tendo en conta as relacins entre as sas caractersticas e os requisitos funcionais, tcnicos, econmicos e estticos dos produtos deseados. CA2.1. Relacionronse as propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais coas necesidades de elementos, utensilios e mecanismos usados en fabricacin mecnica. CA2.2. Identificronse os materiais comerciais mis usuais utilizados nos elementos, nos utensilios e nos mecanismos. CA2.3. Interpretouse a codificacin dos materiais utilizados en elementos, utensilios e mecanismos. CA2.4. Identificouse a influencia dos procesos de fabricacin na variacin das propiedades do material. CA2.5. Identificouse a influencia das propiedades do material no desenvolvemento dos procesos de fabricacin mecnica. CA2.6. Describronse os efectos dos tratamentos trmicos e termoqumicos sobre os materiais usados en elementos, utensilios e mecanismos.
Pxina 24 de 83

CA2.7. Describronse os efectos dos tratamentos superficiais sobre os materiais usados en elementos, utensilios e mecanismos. CA2.8. Describiuse o xeito de evitar desde o deseo as anomalas provocadas polos tratamentos trmicos e termoqumicos en elementos, utensilios e mecanismos. CA2.9. Identificouse a necesidade de proteccin ou lubricacin nos materiais usados, tendo en conta a sa compatibilidade fsica ou qumica. CA2.10. Identificronse as normas de prevencin de riscos laborais na conformacin e na manipulacin de materiais (explosin, toxicidade, etc.).
1.2.1.2 Contidos bsicos BC1. Seleccin de elementos de mquinas

Elementos mecnicos: eixes, chumaceiras, engrenaxes, resortes, correas, etc. Mecanismos: levas, parafusos, trens de engrenaxes, etc. Clasificacin dos mecanismos en funcin das transformacins do movemento que produzan. Movementos: esvaramento, rodaxe, pivotante, etc. Cadeas cinemticas: identificacin e funcin dos rganos de transmisin. Sistemas mecnicos. Utensilios para o mecanizado. Amarre e suxeicin (estndar e especiais). Lubricacin: efectos. Sistemas de lubricacin: clasificacin e compoentes integrantes. Lubricantes: tipos, caractersticas e normativa. Interpretacin de catlogos comerciais.
BC2. Seleccin de materiais

Clasificacin dos materiais. Designacin normalizada e formatos comerciais. Propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais usados nos compoentes obtidos por fabricacin mecnica. Tratamentos trmicos e termoqumicos utilizados nos compoentes obtidos por fabricacin mecnica. Tratamentos superficiais utilizados nos compoentes obtidos por fabricacin mecnica. Materiais metlicos, cermicos, polimricos e compostos mis utilizados en elementos de fabricacin mecnica, utensilios e mecanismos. Uso de catlogos comerciais. Influencia da maquinabilidade, o custo e outros criterios na seleccin dos materiais. Prevencin de riscos laborais e ambientais na transformacin e na manipulacin dos materiais (explosin, toxicidade, etc.). Compromiso tico cos valores de conservacin e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

Pxina 25 de 83

1.2.2

Unidade formativa 2: desenvolvemento de proxectos de produtos mecnicos


Cdigo: MP0427_22. Duracin: 220 horas.

1.2.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Identifica as fases do desenvolvemento de proxectos de deseo de produtos mecnicos e determina a documentacin asociada, tendo en conta os requisitos e as necesidades do proxecto de fabricacin. CA1.1. Identificronse as necesidades que haxa que considerar no desenvolvemento do proxecto. CA1.2. Identificronse as fontes de informacin e consulta sobre o produto que se vaia desear. CA1.3. Valorronse alternativas para a realizacin do proxecto. CA1.4. Analizouse a normativa relacionada co produto que se vaia desear. CA1.5. Determinronse as ferramentas e os criterios de deseo para a realizacin do produto consonte as especificacins requiridas. CA1.6. Analizouse a factibilidade da fabricacin do proxecto e valorouse a sa viabilidade. CA1.7. Determinronse os detalles e as solucins construtivas. CA1.8. Valorouse a realizacin do anteproxecto. CA1.9. Realizouse a planificacin do proxecto. CA1.10. Identificronse os compoentes dun proxecto. RA2. Desea solucins construtivas de compoentes e utensilios de fabricacin mecnica, tendo en conta a relacin entre os requisitos solicitados e os medios necesarios para a sa fabricacin. CA2.1. Interpretronse as solicitacins requiridas ao elemento que se vaia definir. CA2.2. Relacionronse as solicitacins coas limitacins de fabricacin. CA2.3. Definronse as especificacins que deba cumprir a cadea cinemtica. CA2.4. Determinronse as tolerancias dimensionais, xeomtricas e superficiais dos elementos en funcin das prestacins e das precisins requiridas para cada mecanismo. CA2.5. Seleccionouse o tipo de axuste de acordo coa funcin do mecanismo e co custo de fabricacin. CA2.6. Utilizronse programas informticos para o deseo de solucins construtivas de compoentes e utensilios de fabricacin mecnica. CA2.7. Cumprronse as normas de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental. CA2.8. Propuxronse solucins construtivas. CA2.9. Realizouse a prototipacin de modelos. CA2.10. Seleccionouse a solucin mis adecuada segundo a viabilidade da fabricacin e o custo. RA3. Calcula as dimensins dos elementos, dos utensilios e dos mecanismos definidos, e analiza os seus requisitos.

Pxina 26 de 83

CA3.1. Seleccionronse as frmulas e as unidades adecuadas para utilizar no clculo dos elementos e dos mecanismos, en funcin das caractersticas destes. CA3.2. Obtvose o valor dos esforzos que actan sobre os elementos de transmisin, en funcin das solicitacins que se vaian transmitir (velocidade mxima, potencia e esforzo mximo, etc.). CA3.3. Dimensionronse os elementos e os rganos mediante clculos, normas, bacos, tboas, etc., imputando os coeficientes de seguridade necesarios. CA3.4. Utilizronse programas informticos para o clculo e a simulacin. CA3.5. Calculouse a vida til dos elementos normalizados sometidos a desgaste ou rotura. CA3.6. Estableceuse a periodicidade de lubricacin e de substitucin dos elementos dos rganos. RA4. Avala a calidade do deseo de elementos, utensilios e mecanismos, para o que analiza a sa funcionalidade e a sa fabricabilidade. CA4.1. Describiuse o procedemento de aseguramento da calidade do deseo. CA4.2. Identificronse os elementos ou compoentes crticos do produto. CA4.3. Identificronse os requisitos da clientela e traducronse en especificacins tcnicas no deseo. CA4.4. Identificronse as causas potenciais de fallo. CA4.5. Identificronse os efectos potenciais que poida provocar o fallo. CA4.6. Propuxronse modificacins no deseo do produto que melloren a sa funcionalidade. CA4.7. Propuxronse modificacins no deseo do produto que melloren a fabricacin. CA4.8. Propuxronse modificacins no deseo do produto que melloren a sa montaxe e a sa desmontaxe, evitando o uso de ferramentas especiais. CA4.9. Concibronse os deseos con criterios de racionalizacin do custo de fabricacin e do seu mantemento.
1.2.2.2 Contidos bsicos BC1. Desenvolvemento de proxectos

Necesidades, fontes de informacin e consulta, e xestin do proxecto. Valoracin de alternativas. Normas exixidas. Ferramentas e criterios de deseo para a definicin do produto mecnico segundo as especificacins requiridas. Estudo da factibilidade de fabricacin e da viabilidade econmica. Deseo de detalles e solucins construtivas. Planificacin do proxecto e relacin das etapas. Documentacin grfica. Planos de fabricacin e montaxe. Documentos dun proxecto: memoria descritiva, prego de condicins, orzamentos e planos.

Pxina 27 de 83

BC2. Deseo de produtos mecnicos

Desenvolvemento de solucins construtivas de produtos mecnicos. Deseo en funcin das limitacins dos procesos de fabricacin. Tolerancias dimensionais. Tolerancias xeomtricas. Axustes. Calidades superficiais. Custos dos procesos de fabricacin. Deseo asistido por computador. Obtencin de prototipos. Normas ambientais e de seguridade aplicables ao deseo de produtos mecnicos. Eficiencia no deseo en relacin co aforro e co uso racional dos materiais e da enerxa.
BC3. Dimensionamento de elementos e utensilios

Clculo dimensional de elementos: roscas, rodamentos, chavetas, cascos, pasadores, resortes, guas, fusos, poleas, rodas dentadas, motores, etc. Coeficiente de seguridade. Resistencia de materiais. Esforzos de traccin, cisallaxe, fatiga, flexin, etc. Clculo de cadeas cinemticas. Relacin entre velocidade, par, potencia e rendemento. Clculo da vida til dos elementos. Clculo da periodicidade de lubricacin. Clculo e simulacin asistidos por computador.
BC4. Verificacin do deseo de elementos, utensilios e mecanismos

Aseguramento da calidade do deseo: normativa. QFD aplicado ao deseo de elementos, utensilios e mecanismos. AMFE aplicada ao deseo de elementos mecnicos e utensilios. Anlise de elementos e utensilios deseados aplicando a AMFE. Outras tcnicas de calidade no deseo de elementos, utensilios e mecanismos. Verificacin do cumprimento da normativa ambiental e de seguridade.

1.2.3

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn a formacin necesaria para desempear a funcin de deseo de produtos mecnicos. Esta funcin abrangue aspectos como: Achega de propostas e solucins construtivas intervindo no deseo de novos produtos, versins e adaptacins. Realizacin de clculos tcnicos para o dimensionamento de elementos.
Pxina 28 de 83

Uso de sistemas informticos e manuais de deseo. Proposta de modificacins e suxestins de melloras tcnicas, reducin de custos e asesoramento tcnico en fabricacin e montaxe. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse en: Desenvolvemento de proxectos de produtos de fabricacin mecnica. Fabricacin e montaxe de conxuntos mecnicos. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), f) e j) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), g) e j). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Identificacin e estudo das mquinas e as sas cadeas cinemticas, para a obtencin de coecementos bsicos no relativo funcionalidade dos mecanismos dentro dunha mquina. Clculo de parmetros cinemticos de cadeas bsicas, como as velocidades de sada a partir dunha velocidade de entrada. Seleccin dos materiais axeitados para cada peza en funcin dos seus requisitos. Comportamento dos materiais empregados en fabricacin mecnica, tendo en conta a influencia dos tratamentos trmicos e superficiais, as como da xeometra dos elementos. Uso de frmulas, normas, tboas e bacos para o deseo de engrenaxes, aplicacins de rodamentos, fusos con blas, motores, poleas, roscas, chavetas, etc. Eleccin de axustes e tolerancias, utilizando normas, frmulas, tboas e bacos. Clculo de custos e repercusins econmicas da eleccin de materiais, tratamentos, axustes, tolerancias, e procesos de fabricacin, lubricacin, etc.

Pxina 29 de 83

1.3

Mdulo profesional: deseo de utensilios de procesamento de chapa e estampacin


Equivalencia en crditos ECTS: 18. Cdigo: MP0428. Duracin: 227 horas.

1.3.1

Unidade formativa 1: seleccin de utensilios para procesamento de chapa e estampacin, e materiais para a sa fabricacin
Cdigo: MP0428_12. Duracin: 75 horas.

1.3.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Selecciona utensilios de procesamento de chapa ou de estampacin, e analiza os procesos de corte e conformacin. CA1.1. Interpretouse o desenvolvemento dos procedementos de corte e conformacin de chapa para obter os produtos que se deseen. CA1.2. Interpretouse o desenvolvemento dos procedementos de estampacin (forxa) para obter os produtos que se deseen. CA1.3. Identificronse as limitacins das mquinas, dos dispositivos e dos utensilios necesarios para o desenvolvemento dos procesos de conformacin por deformacin. CA1.4. Relacionouse o procesamento de chapa e a estampacin cos utensilios necesarios para obter as formas. CA1.5. Explicouse o comportamento do material no procesamento de chapa. CA1.6. Describiuse o comportamento do material nas estampas durante os procesos de forxa. RA2. Selecciona materiais para a fabricacin de utensilios de procesamento de chapa e de estampacin, tendo en conta a relacin entre as sas caractersticas e os requisitos funcionais, tcnicos e econmicos dos utensilios deseados. CA2.1. Relacionronse as propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais coas necesidades dos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin. CA2.2. Identificronse os materiais comerciais mis habitualmente utilizados nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin. CA2.3. Interpretouse a codificacin dos materiais utilizados nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin. CA2.4. Identificouse a influencia dos procesos de fabricacin mecnica nas propiedades do material usado nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin. CA2.5. Identificouse a influencia das propiedades do material usado nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin, nos procesos de fabricacin mecnica. CA2.6. Describronse os efectos dos tratamentos trmicos e termoqumicos sobre os materiais usados nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin, e as sas limitacins.
Pxina 30 de 83

CA2.7. Describronse os efectos dos tratamentos superficiais sobre os materiais usados nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin, e as sas limitacins. CA2.8. Describiuse o xeito de evitar, desde o deseo, os defectos provocados polos tratamentos trmicos e termoqumicos nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin. CA2.9. Identificouse a necesidade de proteccin ou lubricacin nos materiais usados nos utensilios para o procesamento de chapa e estampacin, tendo en conta a sa compatibilidade fsica ou qumica.
1.3.1.2 Contidos bsicos BC1. Seleccin de utensilios de corte e conformacin

Procesos de deformacin volumtrica: laminaxe, estiramento, trefilaxe, extrusin e forxa. Procesos de conformacin mecnica: dobraxe, embuticin e corte. Procesos de conformacin mecnica non realizados en prensa. Ferramentas para a conformacin de deformacin volumtrica: laminadores, trens de laminaxe, estampas de forxa, e matrices de forxa e estiramento. Ferramentas para a conformacin mecnica. Tipos de moldes para corte. Compoentes dun molde para corte: placa base, placa matriz, punzn, mango, etc. Prensas. Pregadoras, dobradoras, curvadoras, etc. Sistemas de seguridade empregados en mquinas de corte e conformacin.
BC2. Seleccin de materiais para utensilios de procesamento de chapa e estampacin

Clasificacin dos materiais empregados na fabricacin de utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais usados nos utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Comportamento dos materiais usados durante o proceso de fabricacin de utensilios de chapa e estampacin. Tratamentos trmicos e termoqumicos utilizados nos utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Tratamentos superficiais utilizados na fabricacin de utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Materiais metlicos, cermicos e polimricos mis usuais nos utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Materiais normalizados e formas comerciais. Utilizacin de catlogos comerciais. Compromiso tico cos valores de conservacin e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.
Pxina 31 de 83

1.3.2

Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de utensilios de procesamento de chapa e estampacin


Cdigo: MP0428_22. Duracin: 152 horas.

1.3.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Desea solucins construtivas de utensilios de procesamento de chapa e estampacin, tendo en conta a relacin entre a funcin da peza que se obtea e os procesos de corte ou conformacin. CA1.1. Propxose unha solucin construtiva do utensilio, debidamente xustificada desde o punto de vista da viabilidade de fabricacin e da rendibilidade. CA1.2. Seleccionronse os elementos estandarizados para a construcin do utensilio. CA1.3. Especificronse no deseo os tratamentos trmicos e superficiais para a fabricacin do utensilio. CA1.4. Realizouse o deseo das solucins construtivas dos utensilios de chapa e estampacin empregando software de deseo. CA1.5. Realizouse unha valoracin econmica do utensilio deseado. CA1.6. Realizronselle modificacins ao deseo tendo en conta os resultados da simulacin. CA1.7. Realizouse o deseo de utensilios cumprindo a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA1.8. Amosouse iniciativa persoal e disposicin para a innovacin nos medios materiais e na organizacin dos procesos. CA1.9. Amosouse interese pola exploracin de solucins tcnicas ante problemas que se presenten, e tamn como elemento de mellora do proceso. RA2. Calcula as dimensins dos compoentes do utensilio, para o que analiza os requisitos do proceso e da peza que se vaia obter. CA2.1. Determinronse as solicitacins do esforzo ou da carga analizando o fenmeno que as provoca. CA2.2. Dimensionronse os compoentes utilizados no deseo do utensilio aplicando frmulas, tboas, bacos e normas de uso habitual en matrizara. CA2.3. Empregronse na aplicacin de clculos de elementos os coeficientes de seguridade requiridos polas especificacins tcnicas. CA2.4. Estableceuse a forma e a dimensin dos compoentes do deseo tendo en conta os resultados dos clculos. CA2.5. Seleccionronse os elementos normalizados en funcin das solicitacins s que estean sometidos e s caractersticas achegadas por fbrica. CA2.6. Empregronse ferramentas informticas adecuadas para o clculo e dimensionouse o utensilio. CA2.7. Analizouse o comportamento do material empregando software de simulacin mediante elementos finitos. CA2.8. Realizouse o clculo do utensilio conforme a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA2.9. Arranxronse satisfactoriamente os problemas presentados no desenvolvemento da actividade propia. CA2.10. Recoeceuse o potencial das TIC como elementos de consulta e apoio.
Pxina 32 de 83

RA3. Avala a calidade do deseo de utensilios de procesamento de chapa e de estampacin, analizando a funcionalidade e a fabricabilidade dos elementos deseados. CA3.1. Identificronse os elementos ou os compoentes crticos do utensilio. CA3.2. Identificronse as causas potenciais de fallo do utensilio. CA3.3. Identificronse os seus efectos potenciais. CA3.4. Propuxronse modificacins no seu deseo que melloren a sa funcionalidade. CA3.5. Propuxronse modificacins no seu deseo que melloren a fabricacin. CA3.6. Propuxronse modificacins no deseo do produto que melloren a montaxe e a desmontaxe do utensilio, evitando o uso de ferramentas especiais. CA3.7. Concibronse os deseos do utensilio con criterios de racionalizacin do custo de fabricacin e do seu mantemento.

1.3.3

Contidos bsicos
BC1. Deseo de utensilios de chapa e estampacin

Solucins construtivas de utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Tipoloxa dos defectos nos procesos de conformacin da chapa. Influencia dos tratamentos trmicos sobre os utensilios e as ferramentas que se empregan no procesamento de chapa e estampacin. Dispositivos de fixacin e retencin do paso da banda. Sistemas para a alimentacin de chapa. Elementos normalizados empregados en matrizara. Software de deseo asistido por computador (CAD). Normativa ambiental e de seguridade aplicable aos procesos de corte e conformacin. Eficiencia no deseo en relacin co aforro e co uso racional dos materiais e da enerxa.
BC2. Clculo e dimensionamento do utensilio

Corte en prensa: disposicin da peza. Fibra neutra e disposicin das fibras na chapa. Esforzos desenvolvidos no corte. Dimensionamento da base matriz, do cabezal punzonador e das columnas gua. Estimacin da necesidade de placas ou postizos sufrideira. Xogo entre punzn e matriz. Forzas de extraccin e expulsin. Distribucin de punzns. Desenvolvementos e esforzos na dobraxe e na embuticin. Radios mnimos en dobraxe e embuticin. Sistemas de simulacin mediante elementos finitos (CAE). Normativa ambiental e de seguridade.
Pxina 33 de 83

BC3. Verificacin do deseo de utensilios de procesamento

QFD aplicado ao deseo utensilios de procesamento de chapa e estampacin. AMFE aplicada ao deseo de utensilios de procesamento de chapa e estampacin. Anlise de utensilios deseados aplicando a AMFE. Outras tcnicas de calidade no deseo de utensilios de procesamento. Verificacin de cumprimento da normativa ambiental e de seguridade.

1.3.4

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn a formacin necesaria para desempear a funcin de enxeara de produto en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como: Deseo de utensilios de forxa e estampacin. Clculo e dimensionamento dos utensilios. Simulacin do comportamento do utensilio sometido s cargas de traballo. Definicin das especificacins tcnicas do utensilio. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse no mecanizado por conformacin mecnica e por corte mecnico. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais a), b) e f) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), f), g) e i). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Anlise dos procedementos de corte e conformacin, e de obtencin de estampas. Elaboracin de solucins construtivas para a obtencin do produto. Seleccin dos materiais adecuados a cada peza, en funcin dos seus requisitos. Clculo e dimensionamento dos utensilios.

Pxina 34 de 83

1.4

Mdulo profesional: deseo de moldes e modelos de fundicin


Equivalencia en crditos ECTS: 8. Cdigo: MP0429. Duracin: 133 horas.

1.4.1

Unidade formativa 1: seleccin de moldes e modelos de fundicin, e materiais para a sa fabricacin


Cdigo: MP0429_12. Duracin: 40 horas.

1.4.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Selecciona moldes e modelos de fundicin, e analiza o desenvolvemento dos procesos. CA1.1. Interpretouse o desenvolvemento dos procedementos de obtencin de moldes e modelos para obter os produtos que se desean. CA1.2. Valorouse o emprego de modelos reutilizables fronte aos dun s uso. CA1.3. Identificronse as limitacins das mquinas e dos dispositivos necesarios para o desenvolvemento dos procesos de moldeamento. CA1.4. Describiuse o comportamento do material nos moldes durante os procesos de fundicin. CA1.5. Estimronse economicamente os procesos de fundicin en funcin da cantidade de pezas que se obtean. RA2. Selecciona materiais para a fabricacin de moldes e modelos, tendo en conta a relacin entre as sas caractersticas e os requisitos funcionais, tcnicos e econmicos dos moldes e dos modelos deseados. CA2.1. Relacionronse as propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais coas necesidades dos moldes e dos modelos de fundicin. CA2.2. Identificronse os materiais comerciais mis utilizados nos moldes e nos modelos de fundicin. CA2.3. Interpretouse a codificacin dos materiais utilizados nos moldes e nos modelos de fundicin. CA2.4. Identificouse a influencia e os defectos que provocan os procesos de fabricacin mecnica nas propiedades do material usado nos moldes e nos modelos de fundicin (porosidade, baixa precisin dimensional, acabamento superficial, etc.). CA2.5. Identificouse a influencia das propiedades do material usado nos moldes e nos modelos de fundicin, nos procesos de fabricacin mecnica. CA2.6. Describronse os efectos dos tratamentos trmicos e termoqumicos sobre os materiais usados nos moldes e nos modelos de fundicin, e as sas limitacins. CA2.7. Describronse os efectos dos tratamentos superficiais sobre os materiais usados na fabricacin de moldes e modelos de fundicin, e as sas limitacins. CA2.8. Describiuse o xeito de evitar, desde o deseo, os defectos provocados polos tratamentos trmicos e termoqumicos nos moldes e nos modelos de fundicin.
Pxina 35 de 83

CA2.9. Identificouse a necesidade de proteccin ou lubricacin nos materiais usados nos moldes e nos modelos de fundicin, tendo en conta a sa compatibilidade fsica ou qumica.
1.4.1.2 Contidos bsicos BC1. Seleccin de moldes e modelos de fundicin

Procesos de fundicin. Tipos de modelos: reutilizables e dun s uso. Tipos de moldes: de area en verde, con capas secas, de arxila, furnicos, de CO2, de metal e especiais. Limitacins das mquinas para moldeamento. Machos: funcins, propiedades e tipos.
BC2. Seleccin de materiais para moldes e modelos

Clasificacin dos materiais empregados na fabricacin de moldes e modelos. Propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais usados nos moldes e nos modelos de fundicin. Comportamento dos materiais usados durante o proceso de fabricacin de moldes e modelos de fundicin (contraccin, fluidez, disipacin trmica, etc.). Tratamentos trmicos e termoqumicos utilizados nos moldes e nos modelos de fundicin. Tratamentos superficiais utilizados nos moldes e nos modelos de fundicin. Materiais metlicos, cermicos, polimricos e outros mis utilizados nos moldes e nos modelos de fundicin. Materiais normalizados e formas comerciais. Uso de catlogos comerciais. Compromiso tico cos valores de conservacin e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

1.4.2

Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de moldes e modelos para fundicin


Cdigo: MP0429_22. Duracin: 93 horas.

1.4.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Desea solucins construtivas de moldes e modelos para fundicin, analizando o proceso de moldeamento. CA1.1. Describronse os elementos bsicos que constiten un molde. CA1.2. Propxose unha solucin construtiva do molde e do modelo debidamente xustificada desde o punto de vista da viabilidade de fabricacin e do funcionamento do molde.
Pxina 36 de 83

CA1.3. Identificronse as caractersticas esenciais dos moldes para o seu deseo, tales como exixencias dimensionais, tipo de acabamento, producin anual da peza, etc. CA1.4. Realizouse o deseo das solucins construtivas do molde e do modelo empregando software de deseo. CA1.5. Concibronse os deseos con criterios de racionalizacin do custo de fabricacin e do seu mantemento. CA1.6. Realizronse modificacins ao deseo tendo en conta os resultados da simulacin. CA1.7. Realizouse o deseo de moldes e modelos conforme a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA1.8. Amosouse iniciativa persoal e disposicin para a innovacin nos medios materiais e na organizacin dos procesos. CA1.9. Amosouse interese pola exploracin de solucins tcnicas ante problemas que se presenten, e tamn como elemento de mellora do proceso. RA2. Calcula as dimensins dos compoentes do molde ou do modelo, analizando os requisitos do proceso e da peza para haxa que obter. CA2.1. Determinronse as solicitacins do esforzo ou da carga analizando o fenmeno que as provoca. CA2.2. Dimensionronse moldes e modelos aplicando frmulas, tboas e bacos, consonte a normativa. CA2.3. Empregronse na aplicacin de clculos de moldes e modelos os coeficientes de seguridade requiridos polas especificacins tcnicas. CA2.4. Estableceuse a forma e a dimensin dos moldes e dos modelos tendo en conta os resultados dos clculos. CA2.5. Empregronse ferramentas informticas para o clculo e o dimensionamento do molde ou do modelo. CA2.6. Analizouse o comportamento do material no proceso de coada e arrefriamento empregando software de simulacin. CA2.7. Analizouse o comportamento do material do molde ou do modelo empregando software de simulacin mediante elementos finitos. CA2.8. Realizouse o clculo do molde ou do modelo cumprindo a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA2.9. Arranxronse satisfactoriamente os problemas presentados no desenvolvemento da sa actividade. RA3. Avala a calidade do deseo dos moldes e dos modelos de fundicin analizando a funcionalidade e a fabricabilidade dos elementos deseados. CA3.1. Identificronse os elementos ou os compoentes crticos do molde ou do modelo. CA3.2. Identificronse os requisitos da clientela no caderno de cargas e traducronse en especificacins tcnicas no deseo, na planificacin e na producin. CA3.3. Identificronse as causas potenciais de fallo. CA3.4. Identificronse os efectos potenciais de fallo. CA3.5. Propuxronse modificacins no deseo que melloren a sa funcionalidade. CA3.6. Propuxronse modificacins no deseo que melloren a fabricacin. CA3.7. Propuxronse modificacins no deseo que melloren a montaxe e a desmontaxe, evitando o uso de ferramentas especiais.

Pxina 37 de 83

CA3.8. Concibronse os deseos con criterios de racionalizacin do custo de fabricacin e do seu mantemento.
1.4.2.2 Contidos bsicos BC1. Deseo de moldes e modelos

Requisitos para o deseo de moldes: exixencias dimensionais, tipo de acabamento, producin anual da peza, etc. Sistemas de alimentacin e enchemento: vasilla de baixada, bebedoiros, etc. Localizacin e clculo dos sistemas de alimentacin e enchemento. Turbulencias no enchemento. Quecemento do molde: localizacin e clculo. Erosin dos condutos e das superficies do molde. Eliminacin de escoura. Disipacin dos gases. Temperaturas de fusin. Sumidoiros. Tipoloxa dos defectos nos procesos de fundicin. Software de deseo asistido por computador (CAD). Elementos normalizados. Mellora do deseo. Normativa ambiental e de seguridade. Eficiencia no deseo en relacin co aforro e co uso racional dos materiais e da enerxa.
BC2. Dimensionamento dos moldes e modelos

Esforzos desenvolvidos no moldeamento. Sobredimensionamento do modelo. Tolerancia para a contraccin. Mazarotas: deseo, clculo e localizacin. ngulos de desmoldeamento. Tolerancia para a extraccin. Terminacin de superficies. Tolerancia para o acabamento. Arrefriamentos irregulares. Tempo de arrefriamento en molde. Tolerancia de distorsin. Documentacin tcnica. Software de simulacin do proceso de moldeamento. Software de simulacin mediante elementos finitos (CAE).

Pxina 38 de 83

BC3. Verificacin do deseo de utensilios de procesamento

QFD aplicado ao deseo de moldes e modelos de fundicin. AMFE aplicada ao deseo de moldes e modelos de fundicin. Anlise de moldes e modelos aplicando a AMFE. Outras tcnicas de calidade no deseo de moldes e modelos de fundicin. Verificacin de cumprimento das normas ambientais e de seguridade.

1.4.3

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn as especificacins de formacin asociadas funcin de enxeara de produto en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como: Deseo de moldes e modelos de fundicin. Clculo e dimensionamento dos moldes e dos modelos. Simulacin do comportamento do molde sometido s cargas de traballo. Definicin das especificacins tcnicas. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse na conformacin e na fusin por fundicin. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), h), i) e k) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), f), g), h) e i). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Anlise dos procedementos de obtencin de moldes e modelos de fundicin. Elaboracin de solucins construtivas para a obtencin do produto. Seleccin do material ou dos materiais adecuados a cada peza segundo os seus requisitos. Clculo e dimensionamento dos moldes e dos modelos.

Pxina 39 de 83

1.5

Mdulo profesional: deseo de moldes para produtos polimricos


Equivalencia en crditos ECTS: 8. Cdigo: MP0430. Duracin: 140 horas.

1.5.1

Unidade formativa 1: seleccin de moldes e modelos para a transformacin de polmeros, e materiais para a sa fabricacin
Cdigo: MP0430_12. Duracin: 45 horas.

1.5.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Selecciona moldes e modelos para a transformacin de polmeros, analizando os procesos de moldeamento. CA1.1. Interpretouse o desenvolvemento dos procedementos de moldeamento a alta e baixa presin en funcin dos produtos polimricos que se obtean. CA1.2. Describronse os tipos de moldes para a transformacin de polmeros, e elixiuse o axeitado para cada tipo de modelo. CA1.3. Identificronse as limitacins das mquinas e dos dispositivos necesarios para o desenvolvemento dos procesos de moldeamento. CA1.4. Describiuse o comportamento do material durante o proceso de moldeamento. CA1.5. Describronse as condicins do proceso de transformacin que se utilizar para a obtencin do produto. CA1.6. Estimronse economicamente os procesos de moldeamento en funcin da cantidade de pezas que se vaian obter. RA2. Selecciona materiais para a fabricacin de moldes e modelos tendo en conta a relacin entre as sas caractersticas e os requisitos funcionais, tcnicos, econmicos e estticos dos produtos deseados. CA2.1. Relacionronse as propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais coas necesidades dos moldes e dos modelos. CA2.2. Proporcionronse os coecementos cientficos e tecnolxicos bsicos que permitan comprender o comportamento dos materiais plsticos e as bases tcnicas da sa utilizacin, na producin de pezas e compoentes. CA2.3. Identificronse os materiais comerciais mis habitualmente utilizados na fabricacin de moldes para polmeros. CA2.4. Interpretouse a codificacin dos materiais utilizados na fabricacin de moldes para polmeros. CA2.5. Identificouse a influencia e os defectos que provocan os procesos de fabricacin mecnica nas propiedades do material usado na fabricacin de moldes para polmeros (fendas, tensin superficial, dureza excesiva, falla de puimento, etc.). CA2.6. Identificouse a influencia das propiedades do material usado na fabricacin de moldes para polmeros nos procesos de fabricacin mecnica.
Pxina 40 de 83

CA2.7. Describronse os efectos dos tratamentos trmicos e termoqumicos sobre os materiais usados na fabricacin de moldes para polmeros, e as sas limitacins. CA2.8. Describronse os efectos dos tratamentos superficiais sobre os materiais usados na fabricacin de moldes para polmeros, e as sas limitacins. CA2.9. Elixronse os materiais e os tratamentos trmicos necesarios para o polmero que cumpra transformar. CA2.10. Describiuse o xeito de evitar desde o deseo os defectos provocados polos tratamentos trmicos e termoqumicos na fabricacin de moldes para polmeros.
1.5.1.2 Contidos bsicos BC1. Seleccin de moldes e modelos para transformacin de polmeros

Procesos de transformacin de polmeros: inxeccin (coinxeccin, biinxeccin, con gas e con auga), extrusin, sopra, moldeamento rotacional, termoconformacin, moldeamento por compresin, por transferencia e por coada, e calandraxe. Modelos para conformacin: tipos e caractersticas. Moldes: tipos e caractersticas. Limitacins das mquinas e dos utensilios de transformacin.
BC2. Seleccin de materiais para a fabricacin de moldes e modelos para polmeros

Clasificacin e designacin dos materiais empregados na fabricacin de moldes e modelos. Clasificacin comercial dos plsticos. Aplicacins industriais. Propiedades fsicas, qumicas, mecnicas e tecnolxicas dos materiais usados na fabricacin de moldes para polmeros. Comportamento dos materiais usados durante o proceso de fabricacin de moldes para polmeros (fluidez, agarre, fraxilidade, etc.). Tratamentos trmicos e termoqumicos utilizados na fabricacin de moldes para polmeros. Tratamentos superficiais utilizados na fabricacin de moldes para polmeros. Materiais metlicos, cermicos, polimricos e compostos utilizados na fabricacin de moldes e modelos para transformacin de polmeros. Uso de catlogos comerciais. Influencia do custo dos materiais na sa seleccin. Compromiso tico cos valores de conservacin e defensa do patrimonio ambiental e cultural da sociedade.

1.5.2

Unidade formativa 2: deseo, clculo e verificacin de moldes e modelos para polmeros


Cdigo: MP0430_22. Duracin: 95 horas.

Pxina 41 de 83

1.5.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Desea solucins construtivas de moldes e modelos, tendo en conta a relacin entre os requisitos de producin e os medios empregados na fabricacin. CA1.1. Relacionronse as caractersticas dos moldes coas propiedades do polmero que se vaia transformar. CA1.2. Describronse os elementos bsicos que constiten un molde. CA1.3. Propxose unha solucin construtiva do molde debidamente xustificada desde o punto de vista da viabilidade de fabricacin e da rendibilidade. CA1.4. Identificronse as caractersticas esenciais dos moldes para o seu deseo, tales como exixencias dimensionais, tipo de acabamento, producin anual da peza, etc. CA1.5. Seleccionronse os elementos estandarizados para a construcin do molde. CA1.6. Realizouse o deseo das solucins construtivas do molde e do modelo empregando software de deseo. CA1.7. Especificronse no deseo os tratamentos trmicos e superficiais para a fabricacin do molde. CA1.8. Asegurouse a montabilidade do molde na mquina en que se vaia utilizar. CA1.9. Asegurouse a facilidade de acceso e de manipulacin para poder realizar o mantemento necesario. CA1.10. Realizouse unha valoracin econmica e temporal do traballo. CA1.11. Realizouse o deseo de moldes cumprindo a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. RA2. Calcula as dimensins dos compoentes dos moldes e dos modelos, analizando o proceso e a peza que se queira obter. CA2.1. Determinronse as solicitacins do esforzo ou da carga e analizouse o fenmeno que as provoca. CA2.2. Analizouse a xeometra e as tolerancias da peza que cumpra obter, e comprobouse a correccin do seu deseo. CA2.3. Dimensionronse os compoentes utilizados no deseo do molde aplicando frmulas, tboas e bacos dispoibles, consonte a normativa. CA2.4. Empregronse na aplicacin de clculos de elementos os coeficientes de seguridade requiridos polas especificacins tcnicas. CA2.5. Empregronse ferramentas informticas para o clculo e o dimensionamento do molde. CA2.6. Analizouse o comportamento do material do molde ou do modelo empregando software de simulacin mediante elementos finitos. CA2.7. Realizouse o clculo do molde conforme a normativa referente a seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. RA3. Avala a calidade do deseo de moldes analizando a funcionalidade e a fabricabilidade dos elementos deseados. CA3.1. Identificronse os elementos ou os compoentes crticos do molde ou do modelo. CA3.2. Identificronse os requisitos da clientela no caderno de cargas e traducronse en especificacins tcnicas no deseo, na planificacin e na producin. CA3.3. Identificronse as causas potenciais de fallo. CA3.4. Identificronse os efectos potenciais de fallo. CA3.5. Propuxronse modificacins no deseo do molde que melloren a sa funcionalidade.
Pxina 42 de 83

CA3.6. Propuxronse modificacins no deseo da peza que melloren a funcionalidade do molde. CA3.7. Propuxronse modificacins no deseo do molde que melloren a fabricacin. CA3.8. Propuxronse modificacins no deseo do molde que melloren a sa montaxe e a sa desmontaxe, evitando o uso de ferramentas especiais. CA3.9. Concibronse os deseos do utensilio con criterios de racionalizacin do custo de fabricacin e do seu mantemento.
1.5.2.2 Contidos bsicos BC1. Deseo de moldes e modelos para transformacin de polmeros

Esforzos producidos no proceso de moldeamento. Tipoloxa de defectos nos procesos de moldeamento. Requisitos dos moldes: exixencias dimensionais, tipo de acabamento, producin anual da peza, etc. Compoentes bsicos dos moldes: estrutura e sistema de gua, postizos moldeantes, sistema de expulsin, sistema de inxeccin, etc. Dispositivos de fixacin, gua, centraxe e retencin: parafusos, columnas e cascos gua, conos de centraxe, etc. Elementos e deseo dun sistema de refrixeracin. Canles de refrixeracin. Sistemas de alimentacin de peza. Tipos de puntos de inxeccin. Deseo do sistema de alimentacin e enchemento. Canles de coada. Equilibrio entre figuras. Comprobacin de enchemento. Distribucin e suxeicin de machos. Separacins mnimas entre figuras. Deseo do sistema de expulsin axeitado peza: expulsin simple, dobre expulsin, aceleradores, expulsin en parte fixa, etc. Software de deseo asistido por computador (CAD). Elementos normalizados empregados en moldes e modelos. Normativa ambiental e de seguridade. Eficiencia no deseo en relacin co aforro e co uso racional dos materiais e da enerxa.
BC2. Dimensionamento do molde

Disposicin da peza no molde. Estudo da xeometra e tolerancias da peza (desmoldeamentos, raios, lias de particin, grosores, nervios, buracos, puntos de expulsin, etc.). Contraccins do material polimrico no proceso de moldeamento. Canles de coada. Forzas de pechamento. Nmero de cavidades. Dimensionamento do sistema de refrixeracin e dos sistemas de expulsin. Esforzos desenvolvidos no moldeamento.
Pxina 43 de 83

Dimensionamento do molde. Sistemas de simulacin mediante elementos finitos (CAE) Forzas de extraccin. Normativa ambiental e de seguridade.
BC3. Verificacin do deseo de utensilios de procesamento

QFD aplicado ao deseo de moldes e modelos para a transformacin de polmeros. AMFE aplicada ao deseo de moldes e modelos para a transformacin de polmeros. Anlise de moldes e modelos aplicando a AMFE. Outras tcnicas de calidade no deseo de moldes e modelos para a transformacin de polmeros. Verificacin do cumprimento da normativa ambiental e de seguridade.

1.5.3

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn a formacin necesaria para desempear a funcin de enxeara de produto en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como: Deseo de moldes. Clculo e dimensionamento dos moldes. Simulacin do comportamento do molde sometido s cargas de traballo. Definicin das especificacins tcnicas do molde. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse na conformacin por moldeamento. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais a), b), c), d), e), f), g), h), i) e k) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais a), b), c), d), e), h) e i). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Anlise dos procedementos de moldeamento. Elaboracin de solucins construtivas para a obtencin do produto. Clculo e dimensionamento dos moldes. Control do desenvolvemento do proxecto. Procedemento de montaxe e desmontaxe do utensilio.

Pxina 44 de 83

1.6

Mdulo profesional: automatizacin da fabricacin


Equivalencia en crditos ECTS: 12. Cdigo: MP0431. Duracin: 210 horas.

1.6.1

Unidade formativa 1: sistemas e elementos de automatizacin


Cdigo: MP0431_12. Duracin: 70 horas.

1.6.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Establece o ciclo de funcionamento das mquinas e dos equipamentos automticos empregados, para o que interpreta as especificacins tcnicas e o proceso de traballo. CA1.1. Describronse os sistemas habitualmente empregados para automatizar unha mquina de producin. CA1.2. Realizouse o diagrama de fluxo do proceso que cumpra automatizar. CA1.3. Estableceuse a secuencia de traballo respondendo s prestacins exixidas no relativo a calidade e a produtividade. CA1.4 Empregouse a simboloxa e a nomenclatura de representacin de secuencias de producin. CA1.5. Determinouse o ciclo de funcionamento consonte a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA1.6. Desenvolvronse as actividades con responsabilidade, amosando compromiso coa profesin. CA1.7. Operouse con autonoma nas actividades propostas. RA2. Selecciona os elementos de potencia que se deben empregar na automatizacin do proceso, para o que analiza os requisitos do sistema. CA2.1. Relacionronse os tipos de actuadores coas caractersticas das aplicacins e coas sas prestacins. CA2.2. Elixiuse a tecnoloxa do actuador con base na sa funcin dentro do proceso. CA2.3. Dimensionronse os actuadores tendo en conta as variables tcnicas do proceso. CA2.4. Realizouse o clculo respectando as marxes de seguridade establecidas. CA2.5. Deseouse a localizacin dos elementos respondendo s necesidades presentadas. CA2.6. Definronse os sistemas de fixacin dos actuadores en funcin dos movementos e dos esforzos aos que estean sometidos. CA2.7. Seleccionronse os elementos consonte a normativa de seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA2.8. Dispuxronse os elementos no sistema de xeito que se asegure o seu posterior mantemento. CA2.9. Amosouse predisposicin a considerar novos valores tcnicos dos elementos materiais.
Pxina 45 de 83

RA3. Determina a localizacin e os tipos de captadores de informacin que cumpra empregar na automatizacin do proceso, para o que analiza as caractersticas do captador e a funcin que vaia realizar. CA3.1. Relacionronse os tipos de captadores cos parmetros que sexan capaces de detectar. CA3.2. Describronse as prestacins dos captadores usualmente utilizados para a automatizacin da fabricacin. CA3.3. Determinouse a localizacin dos captadores para cumpriren a funcin requirida. CA3.4. Especificronse os utensilios, os soportes e a fixacin que se precisen. CA3.5. Dispuxronse os captadores no sistema de xeito que se asegure o seu posterior mantemento. CA3.6. Arranxronse os problemas presentados no desenvolvemento da actividade. CA3.7. Mantvose unha actitude de respecto polas normas e polos procedementos de seguridade e calidade.
1.6.1.2 Contidos bsicos BC1. Definicin de sistemas automatizados

Fundamentos fsicos de pneumtica, hidrulica e electricidade. Automatizacins pneumtica e electropneumtica, hidrulica e electrohidrulica, e elctrica: caractersticas e aplicacins. Robots e manipuladores: caractersticas e aplicacins. Controladores lxicos programables (PLC): caractersticas, estrutura e aplicacins. Diagramas de movemento, de fluxo e de mando. Normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins no ciclo de funcionamento da mquina.
BC2. Eleccin de actuadores

Descricin de tipos e caractersticas: actuadores lineais e de xiro pneumticos, hidrulicos e elctricos. Aplicacins mis usuais. Operacins de agarre: clasificacin, ordenacin, regulacin, posicionamento, suxeicin, etc. Clculo e dimensionamento. Mantemento e conservacin. Soportes e fixacins. Emprego de catlogos comerciais. Normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins na eleccin e no uso de actuadores.
BC3. Eleccin de captadores

Descricin de tipos e caractersticas. Aplicacins mis usuais.


Pxina 46 de 83

Dimensionamento e montaxe. Soportes e fixacins. Mantemento e conservacin. Emprego de catlogos comerciais. Normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins na eleccin e no uso de captadores.

1.6.2

Unidade formativa 2: deseo e montaxe de esquemas


Cdigo: MP0431_22. Duracin: 140 horas.

1.6.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Desea esquemas de mando de instalacins automatizadas, e selecciona a tecnoloxa adecuada ao proceso que se vaia automatizar. CA1.1. Describronse as tecnoloxas que se empregan no mando e na regulacin de sistemas automticos. CA1.2. Valorronse as vantaxes e os inconvenientes que ofrece o emprego de cada tecnoloxa de mando. CA1.3. Definronse as condicins do ciclo de funcionamento. CA1.4. Razoouse a solucin adoptada en funcin dos requisitos do proceso. CA1.5. Describronse as funcins que realizan os compoentes do circuto de mando. CA1.6. Deseouse o esquema consonte a normativa referente seguridade ambiental, das persoas, dos equipamentos e das instalacins. CA1.7. Dispuxronse os elementos de mando e regulacin no sistema de xeito que se asegure o seu posterior mantemento. CA1.8. Amosouse unha actitude responsable e interese pola mellora do proceso. CA1.9. Realizouse unha planificacin metdica das tarefas, con previsin das dificultades e o xeito de superalas. RA2. Representa e realiza a montaxe dos esquemas de potencia e mando de sistemas automatizados, con interpretacin da normativa establecida. CA2.1. Describronse os dispositivos e os compoentes das automatizacins elctrica, pneumtica e hidrulica. CA2.2. Empregouse a simboloxa normalizada na representacin dos esquemas. CA2.3. Presentronse os esquemas dun xeito claro e lexible. CA2.4. Simulouse o funcionamento do sistema deseado mediante o software axeitado. CA2.5. Comprobouse que o esquema representado cumpra o ciclo de funcionamento previsto. CA2.6. Corrixronse os erros detectados na simulacin. CA2.7. Realizouse a listaxe de compoentes e as sas caractersticas tcnicas. CA2.8. Realizronse operacins de montaxe, conexin e probas funcionais. CA2.9. Realizronse os traballos con orde e limpeza. CA2.10. Mantvose unha actitude de respecto polas normas e polos procedementos de seguridade e calidade.
Pxina 47 de 83

CA2.11. Arranxronse satisfactoriamente os problemas presentados no desenvolvemento da sa actividade.


1.6.2.2 Contidos bsicos BC1. Deseo de esquemas

Tecnoloxas empregadas no mando e na regulacin de sistemas automticos. Conceptos de circutos secuenciais e combinacionais. Ferramentas grficas para o deseo de circutos secuenciais e combinacionais: GRAFCET e GEMMA. Simplificacin de funcins. lxebra de Boole. Normas de deseo aplicables aos automatismos para prevencin de riscos laborais. Identificacin e resolucin de problemas.
BC2. Representacin e montaxe de esquemas

Dispositivos para a automatizacin elctrica. Compoentes das automatizacins pneumtica e electropneumtica, e hidrulica e electrohidrulica. Simboloxas pneumtica e hidrulica, e elctrica e electrnica. Programacin de esquemas con cables. Representacin de esquemas pneumticos e electropneumticos, e hidrulicos e electrohidrulicos. Programacin de PLC. Tcnicas de representacin de esquemas. Emprego de software de representacin e simulacin de esquemas. Montaxe de esquemas. Identificacin e solucin de erros e avaras na simulacin e na montaxe. Listaxe de compoentes.

1.6.3

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn as especificacins de formacin asociadas funcin de enxeara de produto en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como: Definicin de secuencias de automatizacin. Eleccin de tecnoloxas de automatizacin. Seleccin e clculo de compoentes. Deseo de solucins automatizadas. Simulacin da secuencia establecida. Representacin de esquemas. Definicin das especificacins tcnicas dos compoentes.
Pxina 48 de 83

As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse en: Mecanizado por arranque de material con mquinas ferramenta de corte, as como por abrasin, por electroerosin e por procesos especiais. Mecanizado por conformacin trmica e mecnica, e por corte trmico e mecnico. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais e), i) e k) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais e), g), i) e j). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Anlise de instalacins automatizadas e descricin do seu funcionamento, os compoentes, a estrutura e a tipoloxa. Estudo e comparacin das tecnoloxas de automatizacin elctrica, pneumtica e electrnica. Anlise e seleccin dos compoentes que integran unha instalacin automatizada (actuadores, sensores, etc.). Deseo de esquemas de automatizacin que dean resposta aos ciclos de funcionamento presentados. Realizacin de esquemas de automatizacin mediante software especfico de deseo e simulacin.

Pxina 49 de 83

1.7

Mdulo profesional: tcnicas de fabricacin mecnica


Equivalencia en crditos ECTS: 11. Cdigo: MP0432. Duracin: 187 horas.

1.7.1

Unidade formativa 1: procesos de fabricacin por arranque de labra, mecanizado especial, e corte e conformacin
Cdigo: MP0432_12. Duracin: 127 horas.

1.7.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Aplica tcnicas operacionais utilizadas nos procesos de arranque de labra, para o que interpreta as sas caractersticas e as sas limitacins. CA1.1. Describronse os procedementos de fabricacin por arranque de labra. CA1.2. Identificronse mquinas utilizadas nos procedementos de fabricacin por arranque de labra. CA1.3. Identificronse utensilios e ferramentas de uso en fabricacin por arranque de labra. CA1.4. Identificronse utensilios de suxeicin e amarre de pezas. CA1.5. Relacionronse as formas xeomtricas, as dimensins e as calidades superficiais coas mquinas que as producen e coas sas limitacins. CA1.6. Consultronse catlogos de ferramentas. CA1.7. Elaborouse a folla de procesos. CA1.8. Preparronse e puxronse a punto as mquinas, os equipamentos, os utensilios e as ferramentas que interveen nos procesos de mecanizado, aplicando as tcnicas e os procedementos requiridos, de acordo co produto que se mecanice. CA1.9. Realizouse mecanizado por arranque de labra para a obtencin do produto, seguindo o procedemento establecido e en condicins de seguridade. CA1.10. Comprobouse a calidade do produto obtido verificando as medidas e as caractersticas solicitadas, cos instrumentos adecuados. CA1.11. Avalironse os custos de producin en funcin dos procesos de fabricacin e das calidades obtidas. CA1.12. Identificronse os riscos dos procesos. CA1.13. Establecronse as medidas de seguridade en cada fase. CA1.14. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA2. Aplica tcnicas operacionais utilizadas nos procesos de mecanizado especial, para o que interpreta as sas caractersticas e as sas limitacins. CA2.1. Describronse os procedementos de fabricacin mediante mecanizados especiais. CA2.2. Identificronse mquinas utilizadas nos procesos de mecanizados especiais.

Pxina 50 de 83

CA2.3. Identificronse utensilios e ferramentas de uso nos procesos de mecanizados especiais. CA2.4. Identificronse utensilios de suxeicin e amarre de pezas. CA2.5. Relacionronse as formas xeomtricas, as dimensins e as calidades superficiais coas mquinas que as producen e coas sas limitacins. CA2.6. Elaborouse a folla de procesos. CA2.7. Preparronse e puxronse a punto as mquinas, os equipamentos, os utensilios e as ferramentas que interveen nos procesos de mecanizados especiais, aplicando as tcnicas e os procedementos requiridos, de acordo co produto que se mecanice. CA2.8. Realizouse mecanizado especial para a obtencin do produto, seguindo o procedemento establecido e en condicins de seguridade. CA2.9. Comprobouse a calidade do produto obtido verificando as medidas e as caractersticas solicitadas, cos instrumentos adecuados. CA2.10. Avalironse os custos de producin en funcin dos procesos de fabricacin e das calidades obtidas. CA2. 11. Identificronse os riscos dos procesos. CA2.12. Establecronse as medidas de seguridade en cada fase. CA2.13. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA3. Aplica tcnicas operacionais utilizadas nos procesos de corte e conformacin, para o que interpreta as sas caractersticas e as sas limitacins. CA3.1. Describronse os procedementos de fabricacin por corte e conformacin. CA3.2. Identificronse mquinas utilizadas nos procesos de corte e conformacin. CA3.3. Identificronse utensilios e ferramentas de uso nos procesos de corte e conformacin. CA3.4. Identificronse utensilios de suxeicin e amarre de pezas. CA3.5. Relacionronse as formas xeomtricas, as dimensins e as calidades superficiais coas mquinas que as producen e coas sas limitacins. CA3.6. Elaborouse a folla de procesos. CA3.7. Preparronse e puxronse a punto as mquinas, os equipamentos, os utensilios e as ferramentas que interveen nos procesos de corte e conformacin, aplicando as tcnicas e os procedementos requiridos, de acordo co produto que se mecanice. CA3.8. Realizouse mecanizado por corte e conformacin para a obtencin do produto, seguindo o procedemento establecido e en condicins de seguridade. CA3.9. Comprobouse a calidade do produto obtido verificando as medidas e as caractersticas solicitadas, cos instrumentos adecuados. CA3.10. Avalironse os custos de producin en funcin dos procesos de fabricacin e das calidades obtidas. CA3.11. Identificronse os riscos dos procesos. CA3.12. Establecronse as medidas de seguridade en cada fase. CA3.13. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA4. Aplica as medidas de prevencin de riscos, de seguridade persoal e de proteccin ambiental, con valoracin das condicins de traballo e dos factores de risco aplicadas a procesos de fabricacin por arranque de labra, mecanizado especial e corte e conformacin. CA4.1. Avaliouse a orde e limpeza das instalacins e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade.
Pxina 51 de 83

CA4.2. Deseronse plans preventivos de actuacin e de proteccin para evitar as situacins de risco mis habituais. CA4.3. Empregronse as medidas de seguridade e de proteccin persoal e colectiva previstas para a execucin das operacins. CA4.4. Manipulronse materiais, ferramentas, mquinas e equipamentos de traballo de xeito que se eviten situacins de risco. CA4.5. Elaborronse organigramas de clasificacin dos residuos atendendo sa toxicidade, ao seu impacto ambiental e sa posterior retirada selectiva. CA4.6. Aplicouse a normativa de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental nas operacins realizadas.
1.7.1.2 Contidos bsicos BC1. Procesos de fabricacin por arranque de labra

Mquinas e procesos empregados no mecanizado por arranque de labra. Elaboracin da folla de proceso. Mecanizado por arranque de labra. Utilizacin de catlogos comerciais. Seleccin de ferramentas. Accesorios e utensilios. Metroloxa: medicin e verificacin. Avaliacin do custo de mecanizado. Capacidade de mquina. Prevencin de riscos laborais. Proteccin ambiental.
BC2. Procesos de fabricacin por mecanizado especial

Mquinas e procesos empregados no mecanizado especial. Elaboracin da folla de proceso. Mecanizado especial: por abrasin, electroerosin, lser, plasma, chorro de auga, ultrasns, etc. Utilizacin de catlogos comerciais. Seleccin de ferramentas. Accesorios e utensilios. Metroloxa: medicin e verificacin. Capacidade de mquina. Avaliacin do custo de mecanizado especial. Prevencin de riscos laborais. Proteccin ambiental.

Pxina 52 de 83

BC3. Procesos de fabricacin por corte e conformacin

Mquinas e procesos empregados no corte e na conformacin. Elaboracin da folla de proceso. Corte e conformacin: punzonamento, pregamento, cisallaxe, procesamento de chapa, curvaxe, forxa, etc. Metroloxa: medicin e verificacin. Capacidade de mquina. Utilizacin de catlogos comerciais. Seleccin de ferramentas. Accesorios e utensilios. Avaliacin do custo de corte ou da conformacin. Prevencin de riscos laborais. Proteccin do ambiental.
BC4. Prevencin de riscos, seguridade e proteccin ambiental

Normativa de prevencin de riscos laborais relativa fabricacin mecnica. Factores e situacins de risco. Medios e equipamentos de proteccin. Prevencin e proteccin colectiva. Normativa reguladora en xestin de residuos. Clasificacin e almacenamento de residuos. Tratamento e recollida de residuos.

1.7.2

Unidade formativa 2: procesos de fabricacin por fundicin e moldeamento, soldadura, e montaxe e desmontaxe
Cdigo: MP0432_22. Duracin: 60 horas.

1.7.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Identifica as caractersticas e as limitacins dos procesos de fundicin e moldeamento, e analiza os procedementos para os levar a cabo. CA1.1. Describronse os procedementos e as tcnicas de fabricacin por moldeamento e fundicin. CA1.2. Identificronse mquinas utilizadas nos procesos de fundicin e moldeamento. CA1.3. Relacionronse as formas xeomtricas, as dimensins e as calidades superficiais cos equipamentos que as producen. CA1.4. Describronse as limitacins que teen os procesos. CA1.5. Describronse as consideracins para ter en conta no deseo dos moldes e dos modelos debidas ao proceso.
Pxina 53 de 83

CA1.6. Avalironse os custos de producin en funcin dos procesos de fabricacin e das calidades obtidas. CA1.7. Identificronse os riscos dos procesos. CA1.8. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA2. Aplica tcnicas operacionais utilizadas nos procedementos de soldadura, para o que interpreta as sas caractersticas e as sas limitacins. CA2.1. Describronse os procedementos de fabricacin por soldadura. CA2.2. Identificronse procesos e tcnicas utilizadas de soldadura. CA2.3. Relacionronse as unins soldadas cos equipamentos que as producen. CA2.4. Describronse as limitacins dos procesos. CA2.5. Describronse as consideracins que cmpre ter en conta no deseo de pezas soldadas debidas ao proceso de soldadura. CA2.6. Avalironse os custos de producin en funcin dos procesos de fabricacin e das calidades obtidas. CA2.7. Identificronse os riscos dos procesos. CA2.8. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA3 Aplica tcnicas de montaxe e desmontaxe, para o que analiza as caractersticas e as limitacins dos procedementos utilizados para realizar a montaxe e a desmontaxe. CA3.1. Describronse os procedementos de montaxe e desmontaxe. CA3.2. Relacionronse as tcnicas cos equipamentos, cos utensilios e coas aplicacins que teen. CA3.3. Analizouse a documentacin tcnica para a montaxe e a desmontaxe. CA3.4. Realizronse procesos de montaxe e desmontaxe seguindo procedementos establecidos e en condicins de seguridade. CA3.5. Comprobouse a calidade do conxunto montado, verificando as medidas e as caractersticas solicitadas cos instrumentos adecuados. CA3.6. Avalironse os custos de montaxe e desmontaxe en funcin dos procesos empregados e das calidades obtidas. CA3.7. Identificronse os riscos dos procesos. CA3.8. Establecronse as medidas de seguridade en cada fase. CA3.9. Identificronse as normas aplicables de proteccin ambiental. RA4. Aplica as medidas de prevencin de riscos, de seguridade persoal e de proteccin ambiental, con valoracin das condicins de traballo e dos factores de risco. CA4.1. Avaliouse a orde e a limpeza das instalacins e dos equipamentos como primeiro factor de seguridade. CA4.2. Deseronse plans preventivos de actuacin e de proteccin para evitar as situacins de risco mis habituais. CA4.3. Empregronse as medidas de seguridade e de proteccin persoal e colectiva previstas para a execucin das operacins. CA4.4. Manipulronse materiais, ferramentas, mquinas e equipamentos de traballo de xeito que se eviten situacins de risco. CA4.5. Elaborronse organigramas de clasificacin dos residuos atendendo sa toxicidade, ao seu impacto ambiental e sa posterior retirada selectiva. CA4.6. Aplicouse a normativa de prevencin de riscos laborais e de proteccin ambiental nas operacins realizadas.
Pxina 54 de 83

1.7.3

Contidos bsicos
BC1. Procesos de fundicin e moldeamento

Mquinas e procesos empregados en fundicin e moldeamento. Procesos de fundicin e moldeamento. Moldeamento e fundicin: moldeamento do aceiro e fundicin. Tcnicas de moldeamento: moldeamento en area, fundicin inxectada, etc. Moldeamento de plsticos. Metroloxa: medicin e verificacin. Capacidade de mquina. Avaliacin do custo de fundicin ou transformacin de polmeros por moldeamento. Prevencin de riscos laborais. Proteccin ambiental.
BC2. Procesos de soldadura

Mquinas e procesos empregados en soldadura. Soldadura: clases, tipos e equipamentos. Metroloxa: medicin e verificacin. Capacidade de mquina. Avaliacin do custo de soldadura. Prevencin de riscos laborais. Proteccin ambiental.
BC3. Procesos por montaxe e desmontaxe

Montaxe: ensamblaxe, pegamento, etc. Desmontaxe. Documentacin tcnica. Metroloxa: medicin e verificacin. Avaliacin do custo de montaxe. Prevencin de riscos laborais. Proteccin ambiental.
BC4. Prevencin de riscos, seguridade e proteccin ambiental

Normativa de prevencin de riscos laborais relativa fabricacin mecnica. Factores e situacins de risco. Medios e equipamentos de proteccin. Prevencin e proteccin colectiva. Normativa reguladora en xestin de residuos. Clasificacin e almacenamento de residuos.
Pxina 55 de 83

Tratamento e recollida de residuos.

1.7.4

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn as especificacins de formacin asociadas funcin de enxeara de produto en fabricacin mecnica. Esta funcin abrangue aspectos como a anlise das limitacins dos procesos para desear obxectos viables tecnicamente e economicamente. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse en: Deseo de elementos de sistemas mecnicos. Deseo de utensilios para mecanizado e montaxe. Deseo de moldes e modelos para procesos de conformacin. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais g), j) e k) do ciclo formativo, e as competencias profesionais, persoais e sociais g), j) e k). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Identificacin, caracterizacin e execucin das principais fases e etapas dos procesos de fabricacin. Comportamento dos materiais empregados nos procesos de mecanizado convencional e especial, corte e conformacin, moldeamento e fundicin, soldadura e montaxe, tendo en conta a influencia dos tratamentos trmicos e superficiais. Avaliacin das dificultades de producin dos produtos solicitados en funcin das dimensins, as tolerancias, os materiais, os procesos e as calidades requiridas. Avaliacin da incidencia do deseo na montabilidade dos compoentes obtidos mediante os procesos de fabricacin. Valoracin dos custos dos procesos en funcin da calidade do produto que se queira obter.

Pxina 56 de 83

1.8

Mdulo profesional: proxecto de deseo de produtos mecnicos


Equivalencia en crditos ECTS: 5. Cdigo: MP0433. Duracin: 26 horas.

1.8.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin


RA1. Identifica necesidades do sector produtivo en relacin con proxectos tipo que as poidan satisfacer. CA1.1. Clasificronse as empresas do sector polas sas caractersticas organizativas e o tipo de produto ou servizo que ofrezan. CA1.2. Caracterizronse as empresas tipo e indicouse a estrutura organizativa e as funcins de cada departamento. CA1.3. Identificronse as necesidades mis demandadas s empresas. CA1.4. Valorronse as oportunidades de negocio previsibles no sector. CA1.5. Identificouse o tipo de proxecto requirido para dar resposta s demandas previstas. CA1.6. Determinronse as caractersticas especficas requiridas ao proxecto. CA1.7. Determinronse as obrigas fiscais, laborais e de prevencin de riscos, as como as sas condicins de aplicacin. CA1.8. Identificronse posibles axudas ou subvencins para a incorporacin de novas tecnoloxas de producin ou de servizo que se propoan. CA1.9. Elaborouse o guin de traballo que se vaia seguir para a elaboracin do proxecto. RA2. Desea proxectos relacionados coas competencias expresadas no ttulo, que inclan o desenvolvemento das sas fases. CA2.1. Compilouse informacin relativa aos aspectos que se vaian tratar no proxecto. CA2.2. Realizouse o estudo da sa viabilidade tcnica. CA2.3. Identificronse as fases ou partes do proxecto, as como o seu contido. CA2.4. Establecronse os obxectivos que se pretenda conseguir e identificouse o seu alcance. CA2.5. Prevronse os recursos materiais e persoais necesarios para o realizar. CA2.6. Realizouse o orzamento correspondente. CA2.7. Identificronse as necesidades de financiamento para a sa posta en marcha. CA2.8. Definiuse e elaborouse a documentacin necesaria para o seu deseo. CA2.9. Identificronse os aspectos que se deben controlar para garantir a calidade do proxecto. RA3. Planifica a posta en prctica ou execucin do proxecto, para o que determina o plan de intervencin e a documentacin asociada. CA3.1. Estableceuse a secuencia das actividades en funcin das necesidades de posta en prctica.
Pxina 57 de 83

CA3.2. Determinronse os recursos e a loxstica necesarios para cada actividade. CA3.3. Identificronse as necesidades de permisos e autorizacins para levar a cabo as actividades. CA3.4. Determinronse os procedementos de actuacin ou execucin das actividades. CA3.5. Identificronse os riscos inherentes posta en prctica, para o que se definiu o plan de prevencin de riscos, as como os medios e os equipamentos necesarios. CA3.6. Planificouse a asignacin de recursos materiais e humanos, as como os tempos de execucin. CA3.7. Fxose a valoracin econmica que dea resposta s condicins da posta en prctica. CA3.8. Definiuse e elaborouse a documentacin necesaria para a posta en prctica ou execucin. CA3.9. Realizouse o deseo en 3D do proxecto mediante o software adecuado. RA4. Define os procedementos para o seguimento e o control na execucin do proxecto, e xustifica a seleccin das variables e dos instrumentos empregados. CA4.1. Definiuse o procedemento de avaliacin das actividades e das intervencins. CA4.2. Definronse os indicadores de calidade para realizar a avaliacin. CA4.3. Definiuse o procedemento para a avaliacin das incidencias que poidan presentarse durante a realizacin das actividades, a sa posible solucin e o seu rexistro. CA4.4. Definiuse o procedemento para xestionar os posibles cambios nos recursos e nas actividades, inclundo o sistema de rexistro destes. CA4.5. Definiuse e elaborouse a documentacin necesaria para a avaliacin das actividades e do proxecto. CA4.6. Estableceuse o procedemento para a participacin na avaliacin das persoas usuarias ou da clientela, e elaborronse os documentos especficos. CA4.7. Estableceuse un sistema para garantir o cumprimento do prego de condicins do proxecto, cando este exista. RA5. Elabora e expn o informe do proxecto realizado, e xustifica o procedemento seguido. CA5.1. Enuncironse os obxectivos do proxecto. CA5.2. Describiuse o proceso seguido para a identificacin das necesidades das empresas do sector. CA5.3. Describiuse a solucin adoptada a partir da documentacin xerada no proceso de deseo. CA5.4. Describronse as actividades en que se divide a execucin do proxecto. CA5.5. Xustificronse as decisins tomadas de planificacin da execucin do proxecto. CA5.6. Xustificronse as decisins tomadas de seguimento e control na execucin do proxecto. CA5.7. Formulronse as conclusins do traballo realizado en relacin coas necesidades do sector produtivo. CA5.8. Formulronse, de ser o caso, propostas de mellora. CA5.9. Realizronse, de ser o caso, as aclaracins solicitadas na exposicin. CA5.10. Empregronse ferramentas informticas para a presentacin dos resultados. CA5.11. Expxose o informe con claridade e de forma ordenada utilizando vocabulario tcnico adecuado.
Pxina 58 de 83

1.8.2

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional complementa a formacin establecida para o resto dos mdulos profesionais que integran o ttulo nas funcins de anlise do contexto, deseo do proxecto e organizacin da execucin. A funcin de anlise do contexto abrangue as subfuncins de compilacin de informacin, identificacin de necesidades e estudo de viabilidade. A funcin de deseo da intervencin abrangue aspectos como: Definicin ou adaptacin da intervencin. Establecemento da secuencia das accins e das prioridades. Planificacin da intervencin. Determinacin de recursos. Planificacin da avaliacin. Deseo de documentacin. Plan de atencin clientela. Identificacin de necesidades e establecemento de prioridades. A funcin de organizacin da intervencin abrangue aspectos como: Deteccin de demandas e necesidades. Programacin. Xestin. Coordinacin e supervisin da intervencin. Elaboracin de informes. As actividades profesionais asociadas a esta funcin aplcanse en: Sectores de metalurxia e fabricacin de produtos metlicos. Construcin de maquinaria e equipamentos mecnicos. Fabricacin de material e equipamentos elctricos, electrnicos e pticos. Fabricacin de material de transporte. Fomentarase e valorarase a creatividade, o esprito crtico e a capacidade de innovacin nos procesos realizados, as como a adaptacin da formacin recibida en supostos laborais e en novas situacins. O equipo docente exercer a titora das seguintes fases de realizacin do traballo, que se realizarn fundamentalmente de xeito non presencial: estudo das necesidades do sector produtivo, deseo, planificacin e seguimento da execucin do proxecto. A exposicin do informe, que realizar todo o alumnado, parte esencial do proceso de avaliacin e defenderase ante o equipo docente. Polas sas propias caractersticas, a formacin do mdulo relacinase con todos os obxectivos xerais do ciclo e con todas as competencias profesionais, persoais e sociais seguintes, bardante no relativo posta en prctica de diversos aspectos da intervencin deseada. As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo estn relacionadas con: Execucin de traballos en equipo. Autoavaliacin do traballo realizado. Autonoma e iniciativa. Uso das TIC.

Pxina 59 de 83

1.9

Mdulo profesional: formacin e orientacin laboral


Equivalencia en crditos ECTS: 5. Cdigo: MP0434. Duracin: 107 horas.

1.9.1

Unidade formativa 1: prevencin de riscos laborais


Cdigo: MP0434_12. Duracin: 45 horas.

1.9.1.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Recoece os dereitos e as obrigas das persoas traballadoras e empresarias relacionados coa seguridade e a sade laboral. CA1.1. Relacionronse as condicins laborais coa sade da persoa traballadora. CA1.2. Distinguronse os principios da accin preventiva que garanten o dereito seguridade e sade das persoas traballadoras. CA1.3. Apreciouse a importancia da informacin e da formacin como medio para a eliminacin ou a reducin dos riscos laborais. CA1.4. Comprendronse as actuacins axeitadas ante situacins de emerxencia e risco laboral grave e inminente. CA1.5. Valorronse as medidas de proteccin especficas de persoas traballadoras sensibles a determinados riscos, as como as de proteccin da maternidade e a lactacin, e de menores. CA1.6. Analizronse os dereitos vixilancia e proteccin da sade no sector de metal-mecnica. CA1.7. Asumiuse a necesidade de cumprir as obrigas das persoas traballadoras en materia de prevencin de riscos laborais. RA2. Avala as situacins de risco derivadas da sa actividade profesional analizando as condicins de traballo e os factores de risco mis habituais do sector de metalmecnica. CA2.1. Determinronse as condicins de traballo con significacin para a prevencin nos contornos de traballo relacionados co perfil profesional de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA2.2. Clasificronse os factores de risco na actividade e os danos derivados deles. CA2.3. Clasificronse e describronse os tipos de danos profesionais, con especial referencia a accidentes de traballo e doenzas profesionais, relacionados co perfil profesional de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA2.4. Identificronse as situacins de risco mis habituais nos contornos de traballo das persoas coa titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA2.5. Levouse a cabo a avaliacin de riscos nun contorno de traballo, real ou simulado, relacionado co sector de actividade do ttulo. RA3. Participa na elaboracin dun plan de prevencin de riscos e identifica as responsabilidades de todos os axentes implicados.
Pxina 60 de 83

CA3.1. Valorouse a importancia dos hbitos preventivos en todos os mbitos e en todas as actividades da empresa. CA3.2. Clasificronse os xeitos de organizacin da prevencin na empresa en funcin dos criterios establecidos na normativa sobre prevencin de riscos laborais. CA3.3. Determinronse os xeitos de representacin das persoas traballadoras na empresa en materia de prevencin de riscos. CA3.4. Identificronse os organismos pblicos relacionados coa prevencin de riscos laborais. CA3.5. Valorouse a importancia da existencia dun plan preventivo na empresa que incla a secuencia de actuacins para realizar en caso de emerxencia. CA3.6. Estableceuse o mbito dunha prevencin integrada nas actividades da empresa, e determinronse as responsabilidades e as funcins de cadaqun. CA3.7. Definiuse o contido do plan de prevencin nun centro de traballo relacionado co sector profesional da titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA3.8. Proxectouse un plan de emerxencia e evacuacin para nunha pequena ou mediana empresa do sector de actividade do ttulo. RA4. Determinronse as medidas de prevencin e proteccin no contorno laboral da titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA4.1. Definronse as tcnicas e as medidas de prevencin e de proteccin que se deben aplicar para evitar ou diminur os factores de risco, ou para reducir as sas consecuencias no caso de materializarse. CA4.2. Analizouse o significado e o alcance da sinalizacin de seguridade de diversos tipos. CA4.3. Seleccionronse os equipamentos de proteccin individual (EPI) axeitados s situacins de risco atopadas. CA4.4. Analizronse os protocolos de actuacin en caso de emerxencia. CA4.5. Identificronse as tcnicas de clasificacin de persoas feridas en caso de emerxencia, onde existan vtimas de diversa gravidade. CA4.6. Identificronse as tcnicas bsicas de primeiros auxilios que se deben aplicar no lugar do accidente ante danos de diversos tipos, as como a composicin e o uso da caixa de urxencias.
1.9.1.2 Contidos bsicos BC1. Dereitos e obrigas en seguridade e sade laboral

Relacin entre traballo e sade. Influencia das condicins de traballo sobre a sade. Conceptos bsicos de seguridade e sade laboral. Anlise dos dereitos e das obrigas das persoas traballadoras e empresarias en prevencin de riscos laborais. Actuacin responsable no desenvolvemento do traballo para evitar as situacins de risco no seu contorno laboral. Proteccin de persoas traballadoras especialmente sensibles a determinados riscos.

Pxina 61 de 83

BC2. Avaliacin de riscos profesionais

Anlise de factores de risco ligados a condicins de seguridade, ambientais, ergonmicas e psicosociais. Determinacin dos danos sade da persoa traballadora que se poden derivar das condicins de traballo e dos factores de risco detectados. Riscos especficos no sector da fabricacin mecnica en funcin das probables consecuencias, do tempo de exposicin e dos factores de risco implicados. Avaliacin dos riscos atopados en situacins potenciais de traballo no sector de metalmecnica.
BC3. Planificacin da prevencin de riscos na empresa

Xestin da prevencin na empresa: funcins e responsabilidades. rganos de representacin e participacin das persoas traballadoras en prevencin de riscos laborais. Organismos estatais e autonmicos relacionados coa prevencin de riscos. Planificacin da prevencin na empresa. Plans de emerxencia e de evacuacin en contornos de traballo. Elaboracin dun plan de emerxencia nunha empresa do sector. Participacin na planificacin e na posta en prctica dos plans de prevencin.
BC4. Aplicacin de medidas de prevencin e proteccin na empresa

Medidas de prevencin e proteccin individual e colectiva. Protocolo de actuacin ante unha situacin de emerxencia. Aplicacin das tcnicas de primeiros auxilios. Actuacin responsable en situacins de emerxencias e primeiros auxilios.

1.9.2

Unidade formativa 2: equipos de traballo, dereito do traballo e da seguridade social, e procura de emprego
Cdigo: MP0434_22. Duracin: 62 horas.

1.9.2.1

Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin

RA1. Participa responsablemente en equipos de traballo eficientes que contriban consecucin dos obxectivos da organizacin. CA1.1. Identificronse os equipos de traballo en situacins de traballo relacionadas co perfil de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica e valorronse as sas vantaxes sobre o traballo individual. CA1.2. Determinronse as caractersticas do equipo de traballo eficaz fronte s dos equipos ineficaces. CA1.3. Adoptronse responsablemente os papeis asignados para a eficiencia e a eficacia do equipo de traballo.

Pxina 62 de 83

CA1.4. Empregronse axeitadamente as tcnicas de comunicacin no equipo de traballo para recibir e transmitir instrucins e coordinar as tarefas. CA1.5. Determinronse procedementos para a resolucin dos conflitos identificados no seo do equipo de traballo. CA1.6. Aceptronse de forma responsable as decisins adoptadas no seo do equipo de traballo. CA1.7. Analizronse os obxectivos alcanzados polo equipo de traballo en relacin cos obxectivos establecidos, e coa participacin responsable e activa dos seus membros. RA2. Identifica os dereitos e as obrigas que se derivan das relacins laborais, e recoceos en diferentes situacins de traballo. CA2.1. Identificronse o mbito de aplicacin, as fontes e os principios de aplicacin do dereito do traballo. CA2.2. Distinguronse os principais organismos que interveen nas relacins laborais. CA2.3. Identificronse os elementos esenciais dun contrato de traballo. CA2.4. Analizronse as principais modalidades de contratacin e identificronse as medidas de fomento da contratacin para determinados colectivos. CA2.5. Valorronse os dereitos e as obrigas que se recollen na normativa laboral. CA2.6. Determinronse as condicins de traballo pactadas no convenio colectivo aplicable ou, en ausencia deste, as condicins habituais no sector profesional relacionado co ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA2.7. Valorronse as medidas establecidas pola lexislacin para a conciliacin da vida laboral e familiar, e para a igualdade efectiva entre homes e mulleres. CA2.8. Analizouse o recibo de salarios e identificronse os principais elementos que o integran. CA2.9. Identificronse as causas e os efectos da modificacin, a suspensin e a extincin da relacin laboral. CA2.10. Identificronse os rganos de representacin das persoas traballadoras na empresa. CA2.11. Analizronse os conflitos colectivos na empresa e os procedementos de solucin. CA2.12. Identificronse as caractersticas definitorias dos novos contornos de organizacin do traballo. RA3. Determina a accin protectora do sistema da Seguridade Social ante as continxencias cubertas, e identifica as clases de prestacins. CA3.1. Valorouse o papel da Seguridade Social como piar esencial do estado social e para a mellora da calidade de vida da cidadana. CA3.2. Delimitouse o funcionamento e a estrutura do sistema da Seguridade Social. CA3.3. Identificronse, nun suposto sinxelo, as bases de cotizacin dunha persoa traballadora e as cotas correspondentes a ela e empresa. CA3.4. Determinronse as principais prestacins contributivas da Seguridade Social, os seus requisitos e a sa duracin, e realizouse o clculo da sa conta nalgns supostos prcticos. CA3.5. Determinronse as posibles situacins legais de desemprego en supostos prcticos sinxelos, e realizouse o clculo da duracin e da conta dunha prestacin por desemprego de nivel contributivo bsico.
Pxina 63 de 83

RA4. Planifica o seu itinerario profesional seleccionando alternativas de formacin e oportunidades de emprego ao longo da vida. CA4.1. Valorronse as propias aspiracins, motivacins, actitudes e capacidades que permitan a toma de decisins profesionais. CA4.2. Tomouse conciencia da importancia da formacin permanente como factor clave para a empregabilidade e a adaptacin s exixencias do proceso produtivo. CA4.3. Valorronse as oportunidades de formacin e emprego noutros estados da Unin Europea. CA4.4. Valorouse o principio de non-discriminacin e de igualdade de oportunidades no acceso ao emprego e nas condicins de traballo. CA4.5. Deseronse os itinerarios formativos profesionais relacionados co perfil profesional de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA4.6. Determinronse as competencias e as capacidades requiridas para a actividade profesional relacionada co perfil do ttulo, e seleccionouse a formacin precisa para as mellorar e permitir unha axeitada insercin laboral. CA4.7. Identificronse as principais fontes de emprego e de insercin laboral para as persoas coa titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. CA4.8. Empregronse adecuadamente as tcnicas e os instrumentos de procura de emprego. CA4.9. Prevronse as alternativas de autoemprego nos sectores profesionais relacionados co ttulo.
1.9.2.2 Contidos bsicos BC1. Xestin do conflito e equipos de traballo

Diferenciacin entre grupo e equipo de traballo. Valoracin das vantaxes e os inconvenientes do traballo de equipo para a eficacia da organizacin. Equipos no sector da fabricacin mecnica segundo as funcins que desempeen. Dinmicas de grupo. Equipos de traballo eficaces e eficientes. Participacin no equipo de traballo: desempeo de papeis, comunicacin e responsabilidade. Conflito: caractersticas, tipos, causas e etapas. Tcnicas para a resolucin ou a superacin do conflito.
BC2. Contrato de traballo

Dereito do traballo. Organismos pblicos (administrativos e xudiciais) que interveen nas relacins laborais. Anlise da relacin laboral individual. Dereitos e deberes derivados da relacin laboral. Anlise dun convenio colectivo aplicable ao mbito profesional da titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica.
Pxina 64 de 83

Modalidades de contrato de traballo e medidas de fomento da contratacin. Anlise das principais condicins de traballo: clasificacin e promocin profesional, tempo de traballo, retribucin, etc. Modificacin, suspensin e extincin do contrato de traballo. Sindicatos de traballadores e asociacins empresariais. Representacin das persoas traballadoras na empresa. Conflitos colectivos. Novos contornos de organizacin do traballo.
BC3. Seguridade social, emprego e desemprego

A Seguridade Social como piar do estado social. Estrutura do sistema de Seguridade Social. Determinacin das principais obrigas das persoas empresarias e das traballadoras en materia de seguridade social. Proteccin por desemprego. Prestacins contributivas da Seguridade Social.
BC4. Procura activa de emprego

Coecemento dos propios intereses e das propias capacidades formativo-profesionais. Importancia da formacin permanente para a traxectoria laboral e profesional das persoas coa titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. Oportunidades de aprendizaxe e emprego en Europa. Itinerarios formativos relacionados coa titulacin de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. Definicin e anlise do sector profesional do ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica. Proceso de toma de decisins. Proceso de procura de emprego no sector de actividade. Tcnicas e instrumentos de procura de emprego.

1.9.3

Orientacins pedagxicas
Este mdulo profesional contn a formacin necesaria para que o alumno ou a alumna se poidan inserir laboralmente e desenvolver a sa carreira profesional no sector de metalmecnica. A formacin do mdulo contribe a alcanzar os obxectivos xerais j) e l) do ciclo formativo, e as competencias j), k), l), m) e o). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Manexo das fontes de informacin para a elaboracin de itinerarios formativoprofesionalizadores, en especial no referente ao sector da fabricacin mecnica. Posta en prctica de tcnicas activas de procura de emprego:
Pxina 65 de 83

Realizacin de probas de orientacin e dinmicas sobre as propias aspiracins, competencias e capacidades. Manexo de fontes de informacin, includos os recursos da internet para a procura de emprego. Preparacin e realizacin de cartas de presentacin e currculos (potenciarase o emprego doutros idiomas oficiais na Unin Europea no manexo de informacin e na elaboracin do currculo Europass). Familiarizacin coas probas de seleccin de persoal, en particular a entrevista de traballo. Identificacin de ofertas de emprego pblico s que se pode acceder en funcin da titulacin, e resposta sa convocatoria. Formacin de equipos na aula para a realizacin de actividades mediante o emprego de tcnicas de traballo en equipo. Estudo das condicins de traballo do sector da fabricacin mecnica a travs do manexo da normativa laboral, dos contratos mis comunmente utilizados e do convenio colectivo de aplicacin no sector de metal-mecnica. Superacin de calquera forma de discriminacin no acceso ao emprego e no desenvolvemento profesional. Anlise da normativa de prevencin de riscos laborais que lle permita a avaliacin dos riscos derivados das actividades desenvolvidas no sector produtivo, as como a colaboracin na definicin dun plan de prevencin para a empresa e das medidas necesarias para a sa posta en prctica.

O correcto desenvolvemento deste mdulo exixe a disposicin de medios informticos con conexin a internet e que polo menos das sesins de traballo semanais sexan consecutivas.

Pxina 66 de 83

1.10 Mdulo profesional: empresa e iniciativa emprendedora


Equivalencia en crditos ECTS: 4. Cdigo: MP0435. Duracin: 53 horas.

1.10.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin


RA1. Desenvolve o seu esprito emprendedor identificando as capacidades asociadas a el e definindo ideas emprendedoras caracterizadas pola innovacin e a creatividade. CA1.1. Identificouse o concepto de innovacin e a sa relacin co progreso da sociedade e o aumento no benestar dos individuos. CA1.2. Analizouse o concepto de cultura emprendedora e a sa importancia como dinamizador do mercado laboral e fonte de benestar social. CA1.3. Valorouse a importancia da iniciativa individual, a creatividade, a formacin, a responsabilidade e a colaboracin como requisitos indispensables para ter xito na actividade emprendedora. CA1.4. Analizronse as caractersticas das actividades emprendedoras no sector de metal-mecnica. CA1.5. Valorouse o concepto de risco como elemento inevitable de toda actividade emprendedora. CA1.6. Valorronse ideas emprendedoras caracterizadas pola innovacin, pola creatividade e pola sa factibilidade. CA1.7. Decidiuse a partir das ideas emprendedoras unha determinada idea de negocio do mbito da fabricacin mecnica, que ha servir de punto de partida para a elaboracin do proxecto empresarial. CA1.8. Analizouse a estrutura dun proxecto empresarial e valorouse a sa importancia como paso previo creacin dunha pequena empresa. RA2. Decide a oportunidade de creacin dunha pequena empresa para o desenvolvemento da idea emprendedora, tras a anlise da relacin entre a empresa e o contorno, do proceso produtivo, da organizacin dos recursos humanos e dos valores culturais e ticos. CA2.1. Valorouse a importancia das pequenas e medianas empresas no tecido empresarial galego. CA2.2. Analizouse o impacto ambiental da actividade empresarial e a necesidade de introducir criterios de sustentabilidade nos principios de actuacin das empresas. CA2.3. Identificronse os principais compoentes do contorno xeral que rodea a empresa e, en especial, nos aspectos tecnolxico, econmico, social, ambiental, demogrfico e cultural. CA2.4. Apreciouse a influencia na actividade empresarial das relacins coa clientela, con provedores, coas administracins pblicas, coas entidades financeiras e coa competencia como principais integrantes do contorno especfico. CA2.5. Determinronse os elementos do contorno xeral e especfico dunha pequena ou mediana empresa relacionada co deseo de produtos en fabricacin mecnica en funcin da sa posible localizacin.
Pxina 67 de 83

CA2.6. Analizouse o fenmeno da responsabilidade social das empresas e a sa importancia como un elemento da estratexia empresarial. CA2.7. Valorouse a importancia do balance social dunha empresa relacionada co deseo de produtos en fabricacin mecnica e describronse os principais custos sociais en que incorren estas empresas, as como os beneficios sociais que producen. CA2.8. Identificronse, en empresas de fabricacin mecnica, prcticas que incorporen valores ticos e sociais. CA2.9. Definronse os obxectivos empresariais incorporando valores ticos e sociais. CA2.10. Analizronse os conceptos de cultura empresarial, e de comunicacin e imaxe corporativas, as como a sa relacin cos obxectivos empresariais. CA2.11. Describronse as actividades e os procesos bsicos que se realizan nunha empresa de fabricacin mecnica, e delimitronse as relacins de coordinacin e dependencia dentro do sistema empresarial. CA2.12. Elaborouse un plan de empresa que incla a idea de negocio, a localizacin, a organizacin do proceso produtivo e dos recursos necesarios, a responsabilidade social e o plan de mrketing. RA3. Selecciona a forma xurdica tendo en conta as implicacins legais asociadas e o proceso para a sa constitucin e posta en marcha. CA3.1. Analizouse o concepto de persoa empresaria, as como os requisitos que cmpren para desenvolver a actividade empresarial. CA3.2. Analizronse as formas xurdicas da empresa e determinndose as vantaxes e as desvantaxes de cada unha en relacin coa sa idea de negocio. CA3.3. Valorouse a importancia das empresas de economa social no sector da fabricacin mecnica. CA3.4. Especificouse o grao de responsabilidade legal das persoas propietarias da empresa en funcin da forma xurdica elixida. CA3.5. Diferenciouse o tratamento fiscal establecido para cada forma xurdica de empresa. CA3.6. Identificronse os trmites exixidos pola lexislacin para a constitucin dunha pequena ou mediana empresa en funcin da sa forma xurdica. CA3.7. Identificronse as vas de asesoramento e xestin administrativa externas hora de pr en marcha unha pequena ou mediana empresa. CA3.8. Analizronse as axudas e subvencins para a creacin e posta en marcha de empresas de fabricacin mecnica tendo en conta a sa localizacin. CA3.9. Incluuse no plan de empresa informacin relativa eleccin da forma xurdica, os trmites administrativos, as axudas e as subvencins. RA4. Realiza actividades de xestin administrativa e financeira bsica dunha pequena ou mediana empresa, identifica as principais obrigas contables e fiscais, e formaliza a documentacin. CA4.1. Analizronse os conceptos bsicos de contabilidade, as como as tcnicas de rexistro da informacin contable: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. CA4.2. Describronse as tcnicas bsicas de anlise da informacin contable, en especial no referente ao equilibrio da estrutura financeira e solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa. CA4.3. Definronse as obrigas fiscais (declaracin censual, IAE, liquidacins trimestrais, resumes anuais, etc.) dunha pequena e dunha mediana empresa relacionaPxina 68 de 83

das co deseo de produtos en fabricacin mecnica, e diferencironse os tipos de impostos no calendario fiscal (liquidacins trimestrais e liquidacins anuais). CA4.4. Formalizouse con correccin, mediante procesos informticos, a documentacin bsica de carcter comercial e contable (notas de pedido, albars, facturas, recibos, cheques, obrigas de pagamento e letras de cambio) para unha pequena e unha mediana empresa de fabricacin mecnica, e describronse os circutos que recorre esa documentacin na empresa. CA4.5. Elaborouse o plan financeiro e analizouse a viabilidade econmica e financeira do proxecto empresarial.

1.10.2 Contidos bsicos


BC1. Iniciativa emprendedora

Innovacin e desenvolvemento econmico. Principais caractersticas da innovacin na actividade de fabricacin mecnica (materiais, tecnoloxa, organizacin da producin, etc.). Cultura emprendedora na Unin Europea, en Espaa e en Galicia. Factores clave das persoas emprendedoras: iniciativa, creatividade, formacin, responsabilidade e colaboracin. Actuacin das persoas emprendedoras no sector de metal-mecnica. O risco como factor inherente actividade emprendedora. Valoracin do traballo por conta propia como fonte de realizacin persoal e social. Ideas emprendedoras: fontes de ideas, maduracin e avaliacin destas. Proxecto empresarial: importancia e utilidade, estrutura e aplicacin no mbito da fabricacin mecnica.
BC2. A empresa e o seu contorno

A empresa como sistema: concepto, funcins e clasificacins. Anlise do contorno xeral dunha pequena ou mediana empresa de fabricacin mecnica: aspectos tecnolxico, econmico, social, ambiental, demogrfico e cultural. Anlise do contorno especfico dunha pequena ou mediana empresa de fabricacin mecnica: clientes, provedores, administracins pblicas, entidades financeiras e competencia. Localizacin da empresa. A persoa empresaria. Requisitos para o exercicio da actividade empresarial. Responsabilidade social da empresa e compromiso co desenvolvemento sustentable. Cultura empresarial, e comunicacin e imaxe corporativas. Actividades e procesos bsicos na empresa. Organizacin dos recursos dispoibles. Externalizacin de actividades da empresa. Descricin dos elementos e estratexias do plan de producin e do plan de mrketing.
BC3. Creacin e posta en marcha dunha empresa

Formas xurdicas das empresas.


Pxina 69 de 83

Responsabilidade legal do empresario. A fiscalidade da empresa como variable para a eleccin da forma xurdica. Proceso administrativo de constitucin e posta en marcha dunha empresa. Vas de asesoramento para a elaboracin dun proxecto empresarial e para a posta en marcha da empresa. Axudas e subvencins para a creacin dunha empresa de fabricacin mecnica. Plan de empresa: eleccin da forma xurdica, trmites administrativos, e xestin de axudas e subvencins.
BC4. Funcin administrativa

Anlise das necesidades de investimento e das fontes de financiamento dunha pequena e dunha mediana empresa no sector da fabricacin mecnica. Concepto e nocins bsicas de contabilidade: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos, gastos e contas anuais. Anlise da informacin contable: equilibrio da estrutura financeira e ratios financeiras de solvencia, liquidez e rendibilidade da empresa. Plan financeiro: estudo da viabilidade econmica e financeira. Obrigas fiscais dunha pequena e dunha mediana empresa. Ciclo de xestin administrativa nunha empresa de fabricacin mecnica: documentos administrativos e documentos de pagamento. Coidado na elaboracin da documentacin administrativo-financeira.

1.10.3 Orientacins pedagxicas


Este mdulo profesional contn a formacin necesaria para desenvolver a propia iniciativa no mbito empresarial, tanto cara ao autoemprego como cara asuncin de responsabilidades e funcins no emprego por conta allea. A formacin do mdulo permite alcanzar os obxectivos xerais m), n) e ) do ciclo formativo, e as competencias n), ) e o). As lias de actuacin no proceso de ensino e aprendizaxe que permiten alcanzar os obxectivos do mdulo han versar sobre: Manexo das fontes de informacin sobre o sector das empresas de fabricacin mecnica, inclundo a anlise dos procesos de innovacin sectorial en marcha. Realizacin de casos e dinmicas de grupo que permitan comprender e valorar as actitudes das persoas emprendedoras e axustar a sa necesidade ao sector de metalmecnica. Utilizacin de programas de xestin administrativa e financeira para pequenas e medianas empresas do sector. Realizacin dun proxecto empresarial relacionado coa actividade de fabricacin mecnica composto por un plan de empresa e un plan financeiro e que incla todas as facetas de posta en marcha dun negocio. O plan de empresa incluir os seguintes aspectos: maduracin da idea de negocio, localizacin, organizacin da producin e dos recursos, xustificacin da sa responsabilidade social, plan de mrketing, eleccin da forma xurdica, trmites administrativos, e axudas e subvencins.
Pxina 70 de 83

O plan financeiro ha inclur o plan de tesourara, a conta de resultados provisional e o balance previsional, as como a anlise da sa viabilidade econmica e financeira. aconsellable que o proxecto empresarial se vaia realizando conforme se desenvolvan os contidos relacionados nos resultados de aprendizaxe. O correcto desenvolvemento deste mdulo exixe a disposicin de medios informticos con conexin a internet e que polo menos das sesins de traballo sexan consecutivas.

Pxina 71 de 83

1.11 Mdulo profesional: formacin en centros de traballo


Equivalencia en crditos ECTS: 22. Cdigo: MP0436. Duracin: 384 horas.

1.11.1 Resultados de aprendizaxe e criterios de avaliacin


RA1. Identifica a estrutura e a organizacin da empresa en relacin coa producin e a comercializacin dos produtos que fabrica. CA1.1. Identificronse a estrutura organizativa da empresa e as funcins de cada rea. CA1.2. Identificronse os elementos que constiten a rede loxstica da empresa: provedores, clientes, sistemas de producin, almacenamento, etc. CA1.3. Identificronse os procedementos de traballo no desenvolvemento do proceso produtivo. CA1.4. Relacionronse as competencias dos recursos humanos co desenvolvemento da actividade produtiva. CA1.5. Interpretouse a importancia de cada elemento da rede no desenvolvemento da actividade da empresa. CA1.6. Relacionronse as caractersticas do mercado, o tipo de clientes e provedores, e a sa posible influencia no desenvolvemento da actividade empresarial. CA1.7. Identificronse as canles de comercializacin mis frecuentes nesta actividade. CA1.8. Relacionronse as vantaxes e os inconvenientes da estrutura da empresa, fronte a outro tipo de organizacins empresariais. RA2. Aplica hbitos ticos e laborais no desenvolvemento da sa actividade profesional de acordo coas caractersticas do posto de traballo e cos procedementos establecidos da empresa. CA2.1. Recoecronse e xustificronse: Dispoibilidade persoal e temporal necesarias no posto de traballo. Actitudes persoais (puntualidade, empata, etc.) e profesionais (orde, limpeza, responsabilidade, etc.) necesarias para o posto de traballo. Requisitos actitudinais ante a prevencin de riscos na actividade profesional. Requisitos actitudinais referidos calidade na actividade profesional. Actitudes relacionais co propio equipo de traballo e coa xerarqua establecida na empresa. Actitudes relacionadas coa documentacin das actividades realizadas no mbito laboral. Necesidades formativas para a insercin e a reinsercin laboral no mbito cientfico e tcnico do bo facer profesional. CA2.2. Identificronse as normas de prevencin de riscos laborais e os aspectos fundamentais da lei de prevencin de riscos laborais de aplicacin na actividade profesional.
Pxina 72 de 83

CA2.3. Aplicronse os equipamentos de proteccin individual segundo os riscos da actividade profesional e as normas da empresa. CA2.4. Mantvose unha actitude de respecto polo medio nas actividades desenvolvidas. CA2.5. Mantivronse organizados, limpos e libres de obstculos o posto de traballo e a rea correspondente ao desenvolvemento da actividade. CA2.6. Responsabilizouse do traballo asignado, interpretando e cumprindo as instrucins recibidas. CA2.7. Estableceuse unha comunicacin eficaz coa persoa responsable en cada situacin, as como cos membros do equipo. CA2.8. Coordinouse co resto do equipo e comunicou as incidencias salientables. CA2.9. Valorouse a importancia da actividade propia e a necesidade de adaptacin aos cambios de tarefas. CA2.10. Responsabilizouse da aplicacin das normas e os procedementos no desenvolvemento do traballo propio. RA3. Elabora planos de fabricacin de produtos aplicando as normas de representacin grfica e as tcnicas de CAD. CA3.1. Seleccionouse o sistema de representacin grfica mis axeitado para representar o produto, en funcin da informacin que se desexe amosar. CA3.2. Representronse as vistas, os cortes e as seccins seguindo a normativa aplicable. CA3.3. Caracterizronse as formas normalizadas do obxecto representado (roscas, soldaduras, entalladuras etc.). CA3.4. Cotouse o produto atendendo ao proceso de fabricacin ou a sa funcionalidade. CA3.5. Determinronse as tolerancias dimensionais e xeomtricas, as como as calidades superficiais do produto, atendendo sa funcionalidade e aos criterios utilizados na empresa. RA4. Desenvolve elementos ou produtos de fabricacin mecnica a partir de especificacins de enxeara e normas establecidas. CA4.1. Seleccionronse os materiais tendo en conta as sas propiedades e as caractersticas para o seu uso, segundo especificacins e dentro dos custos estipulados. CA4.2. Determinronse os elementos normalizados necesarios para a fabricacin e a montaxe, cos seus cdigos e as sas designacins. CA4.3. Definronse as formas xeomtricas mediante representacin grfica tendo en conta as limitacins dos procesos de fabricacin. CA4.4. Determinronse as frmulas e as unidades adecuadas para utilizar no clculo dos elementos, en funcin das sas caractersticas e dos coeficientes de seguridade dos materiais. CA4.5. Definronse a forma e as dimensins dos elementos deseados en funcin dos clculos obtidos. CA4.6. Determinouse a informacin necesaria para o clculo e a simulacin en programas informticos, as como a interpretacin de resultados. CA4.7. Identificronse as especificacins tcnicas que garantan a construcin do produto (esforzo mximo, potencia, velocidade mxima, etc.). CA4.8. Tivronse en conta as limitacins do transporte considerando os espazos dispoibles e as interferencias con outros elementos.
Pxina 73 de 83

CA4.9. Xestionouse a documentacin e a informacin tcnica necesaria (normas, bacos, tboas, procesos, etc.) que permita determinar as caractersticas construtivas dos elementos. CA4.10. Aplicouse a normativa de seguridade relativa ao produto deseado. RA5. Verifica que o desenvolvemento do produto cumpra as especificacins do deseo e as normas establecidas. CA5.1. Analizouse o desenvolvemento do deseo aplicando o procedemento establecido. CA5.2. Comprobouse que o deseo cumpra a normativa tcnica, legal e de seguridade. CA5.3. Identificronse as desviacins entre o produto deseado e as especificacins tcnicas que deba cumprir. CA5.4. Aplicouse a AMFE de deseo. CA5.5. Identificronse os puntos dbiles e crticos do deseo. Este mdulo profesional contribe a completar as competencias e os obxectivos xerais propios deste ttulo que se alcanzaran no centro educativo, ou a desenvolver competencias caractersticas de difcil consecucin nel.

Pxina 74 de 83

2.

Anexo II
A) Espazos mnimos
Espazo formativo Superficie en m (30 alumnos/as) 60 90 90 150 60
2

Superficie en m (20 alumnos/as) 40 60 60 100 60

Grao de utilizacin

Aula polivalente Aula de deseo Taller de automatismos Taller de mecanizado Laboratorio de ensaios

28 % 51 % 13 % 6% 2%

A Consellera de Educacin e Ordenacin Universitaria poder autorizar unidades para menos de trinta postos escolares, polo que ser posible reducir os espazos formativos proporcionalmente ao nmero de alumnos e alumnas, tomando como referencia para a determinacin das superficies necesarias as cifras indicadas nas columnas segunda e terceira da tboa. O grao de utilizacin expresa en tanto por cento a ocupacin en horas do espazo prevista para a imparticin das ensinanzas no centro educativo, por un grupo de alumnado, respecto da duracin total destas. Na marxe permitida polo grao de utilizacin, os espazos formativos establecidos poden ser ocupados por outros grupos de alumnado que cursen o mesmo ou outros ciclos formativos, ou outras etapas educativas. En todo caso, as actividades de aprendizaxe asociadas aos espazos formativos (coa ocupacin expresada polo grao de utilizacin) podern realizarse en superficies utilizadas tamn para outras actividades formativas afns.
B) Equipamentos mnimos
Equipamento
Equipamentos informticos e audiovisuais. Software. Instalacin de rede con acceso a internet. Impresora lser con conexin rede. Software de clculo e simulacin para moldes, de elementos e produtos mecnicos, de CAD 2D e 3D, CAM, e de simulacin

da automatizacin.
Software para a anlise bsica de elementos finitos. Software para a planificacin de proxectos. Adestradores de electropneumtica (paneis e elementos). Adestradores de electrohidrulica (paneis e elementos). Elementos de hidrulica proporcional. Robots. Manipuladores. PLC con software. Trades. Serra de fita. Tornos paralelos convencionais. Fresas universais. Electroesmeriladora de columna.

Pxina 75 de 83

Roscadora de brazo articulado. Mquinas de electroerosin de penetracin. Mquinas de electroerosin de corte por fo. Afiadora. Pregadora. Cisalladora. Punzonadora. Curvadora. Prensa. Rectificadora cilndrica universal. Rectificadora de superficies planas. Rectificadora tanxencial. Mesas con tornos de banco. Armarios de ferramentas equipados. Utensilios de medicin e control. Equipamentos para prevencin de riscos laborais e proteccin ambiental. Instrumentos de medicin directa e indirecta. Xogo de bloques patrn. Mrmore de precisin. Columna de medicin vertical con sada de datos. Mquina de medicin por coordenadas. Rugosmetro.

Pxina 76 de 83

3.

Anexo III
A) Especialidades do profesorado con atribucin docente nos mdulos profesionais do ciclo formativo de deseo en fabricacin mecnica
Mdulo profesional Especialidade do profesorado Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Corpo Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario.

MP0245. Representacin grfica en

fabricacin mecnica.

Oficina de proxectos de fabricacin mec- Profesorado tcnico de formacin profenica. (1) sional. mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Mecanizado e mantemento de mquinas. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Mecanizado e mantemento de mquinas. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Profesorado tcnico de formacin profesional. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Profesorado tcnico de formacin profesional. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario. Catedrtico/a de ensino secundario. Profesorado de ensino secundario.

MP0427. Deseo de produtos mecni- Organizacin e proxectos de fabricacin

cos.
MP0428. Deseo de utensilios de

procesamento de chapa e estampacin.


MP0429. Deseo de moldes e mode-

los de fundicin.
MP0430. Deseo de moldes para

produtos polimricos.
MP0431. Automatizacin da fabrica-

cin.
MP0432. Tcnicas de fabricacin

mecnica.

MP0433. Proxecto de deseo de

produtos mecnicos.

MP0434. Formacin e orientacin

laboral.
MP0435. Empresa e iniciativa em-

Formacin e orientacin laboral.

prendedora.

Formacin e orientacin laboral.

(1) Ter atribucin docente con carcter preferente a este mdulo profesional a especialidade de profesorado de oficina de proxectos de fabricacin mecnica, do corpo de profesorado tcnico de formacin profesional, naqueles centros onde haxa profesorado da referida especialidade, sen que isto implique dereito ningn sobre a pertenza a un corpo distinto daquel ao que se pertenza.
B) Titulacins equivalentes para efectos de docencia
Corpos Especialidades Titulacins
Diplomado/a en ciencias empresariais. Profesorado de ensino Diplomado/a en relacins laborais.

secundario

Formacin e orientacin laboral.

Diplomado/a en traballo social. Diplomado/a en educacin social. Diplomado/a en xestin e Administracin pblica.

Pxina 77 de 83

Corpos

Especialidades pecialidades.

Titulacins
Enxeeiro/a tcnico/a industrial, en todas as sas es Enxeeiro/a tcnico/a de minas, en todas as sas es

Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica

pecialidades. Enxeeiro/a tcnico/a en deseo industrial. Enxeeiro/a tcnico/a aeronutico, especialidade en aeronaves, e especialidade en equipamentos e materiais aeroespaciais. Enxeeiro/a tcnico/a naval, en todas as sas especialidades. Enxeeiro/a tcnico/a agrcola, especialidade en explotacins agropecuarias, especialidade en industrias agrarias e alimentarias, e especialidade en mecanizacin e construcciones rurais. Enxeeiro/a tcnico/a de obras pblicas, especialidade en construcciones civs. Diplomado/a en mquinas navais. outros ttulos equivalentes

Profesorado tcnico de formacin profesional.

Mecanizado e mantemento de mquinas.

Tcnico/a superior en producin por mecanizado, ou

C) Titulacins requiridas para a imparticin dos mdulos profesionais que conforman o ttulo para os centros de titularidade privada ou doutras administracins distintas da educativa, e orientacins para a Administracin educativa
Mdulos profesionais
MP0245. Representacin grfica en fabricacin mecnica. MP0427. Deseo de produtos mecnicos MP0428. Deseo de utensilios de procesamento de chapa e

Titulacins

estampacin.
MP0429. Deseo de moldes e modelos de fundicin. MP0430. Deseo de moldes para produtos polimricos. MP0431. Automatizacin da fabricacin MP0434. Formacin e orientacin laboral MP0435. Empresa e iniciativa emprendedora

Licenciado/a, enxeeiro/a, arquitecto/a ou o ttulo de grao

correspondente, ou outros ttulos equivalentes para os efectos de docencia.

Licenciado/a, enxeeiro/a, arquitecto/a ou o ttulo de grao

correspondente, ou outros ttulos equivalentes.


MP0432. Tcnicas de fabricacin mecnica. MP0433. Proxecto de deseo de produtos mecnicos. Diplomado/a, enxeeiro/a tcnico/a ou arquitecto/a tcnico/a,

ou o ttulo de grao correspondente, ou outros ttulos equivalentes. Tcnico superior en producin por mecanizado ou outros ttulos equivalentes

Pxina 78 de 83

4.

Anexo IV
Validacins entre mdulos profesionais establecidos no ttulo de tcnico superior en desenvolvemento de proxectos mecnicos, ao abeiro da Lei orgnica 1/1990, e os establecidos no ttulo de tcnico superior en deseo en fabricacin mecnica, ao abeiro da Lei orgnica 2/2006
Mdulos profesionais do ciclo formativo (LOXSE): Desenvolvemento de proxectos mecnicos
Representacin grfica en fabricacin mecnica. Desenvolvemento de produtos mecnicos.

Mdulos profesionais do ciclo formativo (LOE): Deseo en fabricacin mecnica


MP0245. Representacin grfica en fabricacin mecnica. MP0427. Deseo de produtos mecnicos. MP0428. Deseo de utensilios de procesamento de chapa e

Matrices, moldes e utensilios.

estampacin.
MP0429. Deseo de moldes e modelos de fundicin.

Automatizacin da fabricacin. Tcnicas de fabricacin mecnica. Administracin, xestin e comercializacin na pequena

MP0431. Automatizacin da fabricacin. MP0432. Tcnicas de fabricacin mecnica. MP0435. Empresa e iniciativa emprendedora. MP0436. Formacin en centros de traballo.

empresa.
Formacin no centro de traballo.

Pxina 79 de 83

5.

Anexo V
A) Correspondencia das unidades de competencia acreditadas consonte o establecido no artigo 8 da Lei orgnica 5/2002, do 19 de xuo, cos mdulos profesionais para a sa validacin
Unidades de competencia acreditadas
UC0105_3: Desear produtos de fabricacin mecnica. UC0106_3: Automatizar os produtos de fabricacin mecni-

Mdulos profesionais validables


MP0427. Deseo de produtos mecnicos.

ca.
UC0109_3: Automatizar os procesos operativos dos utensi MP0431. Automatizacin da fabricacin.

lios do procesamento de chapa. UC0112_3: Automatizar os procesos operativos do molde.


UC0107_3: Elaborar a documentacin tcnica dos produtos

de fabricacin mecnica.
UC0110_3: Elaborar a documentacin tcnica do utensilio. UC0113_3: Elaborar a documentacin tcnica do molde ou MP0245. Representacin grfica en fabricacin mecnica.

modelo.
UC0108_3: Desear utensilios para o procesamento de MP0428. Deseo de utensilios de procesamento de chapa e

chapa.
UC0111_3: Desear moldes e modelos para o proceso de

estampacin.
MP0429. Deseo de moldes e modelos de fundicin

fundicin ou forxa.
UC0780_3: Participar no deseo, na verificacin e na mellora

de moldes e utensilios para a transformacin de polmeros.


UC0784_3: Desear e construr moldes e modelos de resina MP0430. Deseo de moldes para produtos polimricos.

para a transformacin de termoestables e materiais compostos de matriz polimrica.

O mdulo profesional de tcnicas de fabricacin mecnica (MP0432) valdase cando se tea todas as unidades de competencia acreditadas.
B) Correspondencia dos mdulos profesionais coas unidades de competencia para a sa acreditacin
Mdulos profesionais superados Unidades de competencia acreditables
UC0107_3: Elaborar a documentacin tcnica dos produtos

de fabricacin mecnica
MP0245. Representacin grfica en fabricacin mecnica. UC0110_3: Elaborar a documentacin tcnica do utensilio UC0113_3: Elaborar a documentacin tcnica do molde ou

modelo.
MP0427. Deseo de produtos mecnicos. MP0428. Deseo de utensilios de procesamento de chapa e UC0105_3: Desear produtos de fabricacin mecnica. UC0108_3: Desear utensilios para o procesamento de

estampacin.
MP0429. Deseo de moldes e modelos de fundicin

chapa.
UC0111_3: Desear moldes e modelos para o proceso de

fundicin ou forxa.
UC0780_3: Participar no deseo, na verificacin e na mellora

MP0430. Deseo de moldes para produtos polimricos.

de moldes e utensilios para a transformacin de polmeros.

Pxina 80 de 83

UC0106_3: Automatizar os produtos de fabricacin mecni-

ca.
MP0431. Automatizacin da fabricacin. UC0109_3: Automatizar os procesos operativos dos utensi-

lios de procesamento de chapa.


UC0112_3: Automatizar os procesos operativos do molde

Pxina 81 de 83

6.

Anexo VI
Organizacin dos mdulos profesionais do ciclo formativo para o rxime ordinario
Curso 1 mecnica. Oficina de proxectos de fabricacin mecnica. (*) 1 1 1 1 Total 1 (FCE) 2 2 2 2 Total 2 (FCE) 2
MP0433. Proxecto de deseo de produtos MP0428. Deseo de utensilios de procesamento MP0427. Deseo de produtos mecnicos. MP0429. Deseo de moldes e modelos de

Mdulo
MP0245. Representacin grfica en fabricacin

Duracin 213

Especialidade do profesorado Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica.

320 133 187 107 960

Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Mecanizado e mantemento de mquinas. Formacin e orientacin laboral

fundicin.
MP0432. Tcnicas de fabricacin mecnica. MP0434. Formacin e orientacin laboral.

227 140 210 53 630

Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Formacin e orientacin laboral

de chapa e estampacin.
MP0430. Deseo de moldes para produtos

polimricos.
MP0431. Automatizacin da fabricacin. MP0435. Empresa e iniciativa emprendedora.

26

Organizacin e proxectos de fabricacin mecnica. Mecanizado e mantemento de mquinas.

mecnicos. 2
MP0436. Formacin en centros de traballo.

384

(*) Ter atribucin docente con carcter preferente a este mdulo profesional a especialidade do profesorado de oficina de proxectos de fabricacin mecnica, do corpo de profesorado tcnico de formacin profesional, naqueles centros onde haxa profesores da referida especialidade, sen que isto implique dereito ningn sobre a pertenza a un corpo distinto daquel ao que se pertenza.

Pxina 82 de 83

7.

Anexo VII
Organizacin dos mdulos profesionais en unidades formativas de menor duracin
Mdulo profesional Unidades formativas
MP0245_13. Representacin e especificacin das caracters-

Duracin 100 70 43 100 220 75 152 40 93 45 95 70 140 127 60 45 62

ticas de produtos de fabricacin mecnica.


MP0245. Representacin grfica en fabricacin MP0245_23. Debuxo asistido por computador (CAD) de

mecnica.

produtos mecnicos.
MP0245_33. Representacin de esquemas de automatiza-

cin.
MP0427_12. Seleccin de elementos de mquinas e mate MP0427. Deseo de produtos mecnicos.

riais.
MP0427_22. Desenvolvemento de proxectos de produtos

mecnicos.
MP0428_12. Seleccin de utensilios para procesamento de MP0428. Deseo de utensilios de procesamen-

chapa e estampacin, e materiais para a sa fabricacin.


MP0428_22. Deseo, clculo e verificacin de utensilios de

to de chapa e estampacin.

procesamento de chapa e estampacin.


MP0429_12. Seleccin de moldes e modelos de fundicin, e MP0429. Deseo de moldes e modelos de

materiais para a sa fabricacin.


MP0429_22. Deseo, clculo e verificacin de moldes e

fundicin.

modelos para fundicin.


MP0430_12. Seleccin de moldes e modelos para a trans MP0430. Deseo de moldes para produtos

formacin de polmeros, e materiais para a sa fabricacin.


MP0430_22. Deseo, clculo e verificacin de moldes e

polimricos.

modelos para polmeros.


MP0431. Automatizacin da fabricacin. MP0431_12. Sistemas e elementos de automatizacin. MP0431_22. Deseo e montaxe de esquemas. MP0432_12. Procesos de fabricacin por arranque de labra, MP0432. Tcnicas de fabricacin mecnica.

mecanizado especial, e corte e conformacin.


MP0432_22. Procesos de fabricacin por fundicin e molde-

amento, soldadura, e montaxe e desmontaxe.


MP0434_12. Prevencin de riscos laborais. MP0434. Formacin e orientacin laboral. MP0434_22. Equipos de traballo, dereito do traballo e da

seguridade social, e procura de emprego.

Pxina 83 de 83