Kaedah Penilaian Bahasa Melalui Portfolio

Kaedah penilaian bahasa
 Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan

pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel, bermakna dan tidak menakutkan pelajar.  Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu, kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira.  Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.

Hasil Pembelajaran
 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.

 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian

melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio.

Apakah portfolio? Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio .

.Apakah portfolio?  Satu bahan yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui.

.Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio  Satu kaedah yang digunakan untuk mengumpul dan merekodkan bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.

pelaksanaan dan penilaian yang teliti. .  Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir.Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio  Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Ia memerlukan perancangan.

terdapat dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Selain portfolio. .Kaedah penilaian bahasa melalui portfolio  Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.

Ciri-Ciri Portfolio Ciri-Ciri Portfolio Jenis Portfolio .

berstruktur yang memerlukan perancangan.  kaedah ini menggalakkan pembelajaran secara interaktif melalui kerjasama. pelaksanaan dan penilaian yang berkualiti. . bantuan dan sumbangan dari semua pihak.Ciri-Ciri Portfolio  portfolio berbentuk dokumentasi.  kandungan portfolio terdiri daripada maklumat yang disusun secara urutan dan mengikut logik portfolio yang bersifat reflektif yang dirangsangkan melalui soalan-soalan.

halatuju. . pengalaman dan harapan. matlamat. prosedur kerja.Ciri-Ciri Portfolio  Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional.  Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerjakerja lapangan.

. komen. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran.  Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan.Ciri-Ciri Portfolio  Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan.

.Ciri-Ciri Portfolio  Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif.

Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina  Portfolio Kerja Harian  Portfolio Hasil Terbaik  Portfolio Dokumen .

dipilih bersumberkan hasil terbaik daripada portfolio keja harian. .Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina  portfolio kerja harian .bahan yang dikumpul untuk menghasilkan tugasan untuk waktu yang diberikan. ini berbentuk sumatif.hasil tugasan kecil yang dijalankan semasa mengumpul bahan pada satu jangka masa tertentu untuk menyempurnakan portfolio kerja harian.  portfolio dokumen .  portfolio hasil terbaik .

Pembinaan portfolio : Perancangan Tujuan Kegunaan .

 penilaian portfolio dari segi kaedah penilaian sama ada secara keseluruhan.Perancangan sebelum membuat portfolio :  menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio. .  isi kandungan portfolio. kumpulan atau individu termasuklah kriteria yang diguna pakai untuk menilai.  pemilihan isi kandungan bahan dan sumber portfolio.

Portfolio adalah penilaian yang membantu murid. . bukan memberi tekanan kepada murid.

 Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi.  Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. .Tujuan Portfolio  Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.

.

menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar . menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan digunakanbagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred.Kegunaan Portfolio  menilai perkembangan dalam satu tempoh     (authentic assessment). menilai secara sumatif pembelajaran.

Kegunaan Portfolio  mengekalkan galakan pelajar untuk mengawal dan memantau perkembangan kendiri. menentukan matlamat dan merasa bangga dengan hasil pencapaian sendiri. pengetahuan dan kefahaman. .  membolehkan guru memantau pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan pelajar dari segi kemahirankemahiran.

Penilaian Portfolio Bagaimana? Merekod Kriteria .

Bagaimana Menilai Portfolio?  Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan.  Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. seperti di bawah ini. pengetahuan dan kefahaman. .

Bagaimana Menilai Portfolio? E J A A N 1 2 3 4 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan Mencantum suku kata dengan bimbingan guru Membentuk suku kata Menyebut bunyi huruf Permulaan mengenal huruf .

 Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar. .Bagaimana Menilai Portfolio?  Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.

Sudin menarik tangan Zaki. Sudin memilih buku bergambar sama dengan buku yang dibaca oleh gurunya tadi.Rekod anekdot  Selepas mengikuti sesi bacaan bersama guru kelas. Zaki. Rosli dan Zahar mendengar dengan penuh minat. cuba membaca walau pun masih belum mengenal semua huruf . Sudin tersenyum dan kelihatan riang. Sudin pun membuka buku lalu membaca dengan gaya seperti Rusnani. Sudin tunduk dan terus diam. “ Sedap tak ceritanya?”Tanya Sudin kepada mereka. Rosli dan Zahar  Mereka ini sentiasa patuhdan hormat pada Sudin.  Sudin anak sulungdalam keluarga sangat rapat dengan Zaki.  Sudin sudah mula berminat pada buku. Sudin kau dah boleh baca?” Tanya Zahar kepada Sudin. Rosli dan Zahar ke pusat bahasa untuk mencari buku. “Bagus. Sudin.”Cikgu Rusnani memuji sambil bertepuk tangan.“Hei.“Dengar saya nak baca buku ini”.

Rekod anekdot  Catatan ringkas mengenai tingkahlaku murid atau sesuatu peristiwa yang dianggap penting. . unik dan signifikan untuk direkod.

 Peta perkembangan pelajar boleh digunakan bagi memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh bermula awal pembinaan portfolio sehingga tugasan tersebut selesai.  Fokus kepada aspek perkembangan pengetahuan dan perkembangan kefahaman.Bagaimana Menilai Portfolio?  Portfolio dinilai berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan. .

Merekod Penilaian Portfolio  Terdapat dua cara merekod penilaian portfolio iaitu menggunakan skala dan menggunakan kaedah senarai semak. .  Penilaian awal – penilaian merentasi tugasan bertulis mengikut kriteria dengan skala – senarai ciri-ciri paling penting – penetuaan gred.

tentukan wajaran markah bagi setiap ciri.  Skala berkadar atau berkala boleh digunakan. Ini akan menentukan markah portfolio.Kriteria penilaian  Struktur dan organisasi  Strategi pengurusan  Variasi isi yang sesuai  Struktur ayat dan gaya bahasa  Senaraikan ciri. .  Mengambil kira markah yang diberikan kepada tiaptiap peringkat dan bukti-bukti lain setiap nota anekdot dan refleksi pelajar.

Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio  Senarai semak yang disediakan oleh guru  Nota-nota yang disediakan oleh guru  Catatan jurnal  Buku log  Refleksi kendiri murid  Gambar dan foto .

.Kebaikan Penilaian Portfolio  Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran  Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid  Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid  Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.

Pucuk lada pucuk paku. Fahmi Halim Syazwan Yazid . Sekian sahaja thank you.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful